44522

Участь адвоката у Європейському суду з прав людини

Лекция

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Європейський суд по правах людини був заснований у 1959 р. для забезпечення зобовязань держав-членів, прийнятих відповідно до Конвенції. У функції Суду входить розгляд скарг про порушення прав, гарантованих Конвенцією, поданих одною державою проти іншого, фізичною особою...

Украинкский

2014-03-28

79 KB

26 чел.

Тема №7. Участь адвоката у Європейському суду з прав людини.

                         

     Навчальні питання лекції:

Особливості судочинства в Європейському суді по правах людини.

Участь адвоката в підготовці та розгляді справи  Європейським судом по правах людини.

Навчальна мета лекції: студенти повинні знати вимоги щодо розгляду справ, заяв та компетенції Європейського  суду з прав  людини.

Виховна мета лекції: знати особливості участі адвоката у Європейському суді по правах людини.

Розвивальна мета лекції: студенти  повинні  розрізняти вимоги судочинства України, та  статусу адвоката України  від вимог Європейського суду з прав  людини.

 Ключові слова: Єропейський суд з прав людини, адвокат, судочинство.


Вступ

1. Особливості судочинства в Європейському суді по правах людини

Європейська конвенція про захист прав людини й основних воль, 1950 р. ратифікована ВР України 17.07.97 .

Конвенція є міжнародно-правовим договором, відповідно до якого значна частина європейських держав узяла на себе зобов'язання дотримувати основні права людини. Вона служить своєрідним продовженням і розвитком Загальної декларації. Але на відміну від неї Конвенція не тільки проголосила основні права людини, але і створила особливий механізм їхнього захисту, що полягає насамперед у функціонуванні Європейського суду по правах людини. Після ратифікації Конвенції і ряду додаткових Протоколів до неї всі громадяни України одержали право на звернення до Європейського суду з прав  людини зі скаргою на неправомірні дії державних органів України, що порушують їхні цивільні права. Це право  закріплене в ст. 55 (ч. 3) Конституції України, у якій говориться, що «кожний має право після використання всіх національних засобів правового захисту звертатися за захистом своїх прав і воль у відповідні міжнародні судові органи або у відповідні органи міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна.    

Крім того, у Європейському суді по правах людини можуть бути розглянуті і міждержавні суперечки по скаргах держав-учасників на порушення Конвенції іншою державою. У зв'язку з цим в адвокатів з'явилося ще одне поле діяльності і новий інструмент по захисту прав громадян і їхніх об'єднань.

Європейський суд по правах людини був заснований у 1959 р. для забезпечення зобов'язань держав-членів, прийнятих відповідно до Конвенції. У функції Суду входить розгляд скарг про порушення прав, гарантованих Конвенцією, поданих одною державою проти іншого, фізичною особою, групою осіб або неурядовою організацією. Рішення Європейського суду мають абсолютну юридичну чинність на території Російської Федерації й обов'язкові для виконання всіма органами державної влади. При цьому суд не є вищою інстанцією по відношенню до національних судів і не може змінювати або скасовувати їхніх рішень.

Власне кажучи рішення Європейського суду зводяться до відповіді тільки на одне питання: було або не було в конкретному випадку порушення положень Конвенції. Крім того, судом на користь заявника з держави, що нарушили Конвенцію, може бути стягнені відповідна компенсація і відшкодування витрат по пред'явленню позову.

Необхідно відзначити, що кількість скарг у Європейський Суд продовжує рости. У 1999 р. Судом було зареєстровано 8396 скарг. Найбільше число скарг зареєстроване проти Украины 5 тис., Росії (972), Італії (881), Франції (868), Польщі (691) і Туреччини (655).

У 1999 р. Суд виніс 177 рішень, визнав неприйнятними 3519 скарг і прийнятними 731 скаргу.

Ратифікація Конвенції і визнання юрисдикції Європейського Суду означає також і те, що діяльність всіх органів державної влади України, особливо судові, їхні рішення і використовувані процедури, так само як і рішення законодавчих органів, не повинні суперечити положенням Конвенції.

Найбільшу складність у роботі з Європейським судом для адвоката представляє та обставина, що власне кажучи Європейський суд працює в області прецедентного права. Тобто для правильного розуміння значення статей Конвенції адвокатові необхідно також вивчити величезний перелік основних рішень Європейського суду. Буквальне тлумачення норм Конвенції без звертання до конкретних рішень Європейського суду може привести до вузького, а найчастіше неправильному розумінню положень, викладених у ній. Зазначена обставина є основним, на що необхідно звернути увагу російському адвокатові, що зважився звернутися в Європейський суд.


2. Участь адвоката в підготовці та розгляді справи  Європейським судом по правах людини

Порядок функціонування Європейського суду викладений у самій Конвенції й у Протоколі № 11 до неї від 11 травня 1994 р., що вносить структурні зміни в створений на її основі контрольний механізм, а також у регламенті Європейського суду, затвердженому самим судом.

Відповідно до процесуального порядку скарги в суд подаються письмово. Первісна скарга направляється адвокатом у Міжнародний суд у формі звичайного листа з коротким викладом суті суперечки і порушеного права. У ньому вказується, у які інстанції громадянин звертався на території держави, які норми закону, у тому числі міжнародних договорів, на його думку, порушені і які результати він очікує в зв'язку з розглядом скарги судом. До скарги додається список рішень, винесених у справі громадянина національними судовими й іншими органами, а також копії цих рішень. Крім того, указується, у які міжнародні організації звертався громадянин, коли і які відповіді їм були отримані. Скарга може подаватися як на одній з офіційних робочих мов суду - англійському або французькому, так і українською мовою.

У відповідь на первинний лист заявникові або його адвокатові секретарем судна буде запропоновано заповнити спеціальний формуляр, форма якого додається до дійсної глави як зразок, якого адвокатові необхідно дотримувати при написанні первинного листа. Формуляр повинен бути заповнений повно й акуратно, навіть якщо раніше подібна інформація уже викладалася в попередній переписці. У відповідності зі ст. 25 Конвенції заповнена форма складе основу для розгляду скарги в суді.

Далі секретаріат суду вступає з адвокатом у переписку і постійно інформує заявника про хід розгляду скарги. На будь-якій стадії розгляду по скарзі суд може виключити неї з розгляду по різних причинах, про що обов'язково повідомляє заявника.

У початковій стадії процесу секретаріатом суду збирається необхідний для розгляду справи матеріал. У цій стадії адвокат повинен подбати про те, щоб усі необхідні матеріали оперативно готувалися і направлялися в суд. Суд звичайно інформує адвоката або заявника про недоліки скарги або їм може бути рекомендовано ознайомитися з подібними його справі прецедентами. Особою, з яким ведеться переписка, може бути як безпосередньо заявник, так і його адвокат, якому в цьому випадку необхідно одержати на це доручення від свого клієнта.

Коли секретаріат набере достатній матеріал для розгляду справи в суді, скарга реєструється як формальна скарга. Слід зазначити, що вже на цій стадії юрист секретаріату, що займається скаргою, може висловити припущення про можливе визнання скарги прийнятного або неприйнятної для розгляду в Європейському Суді. Але, зрозуміло, остаточне рішення про це може прийняти тільки суд.

У відповідності зі статтею 49 (1) регламенту суду індивідуальні скарги передаються насамперед судді-доповідачеві, що приймає рішення, у який з органів Суду вона повинна бути спрямована. Згодом скарга може потрапити в Комітет (із трьох суддів) або в Палату (із семи суддів).

Комітет одноголосним рішенням може ухвалити, що скарга не підлягає подальшому розглядові, тобто що вона є неприйнятною. Дана постанова остаточне і не підлягає оскарженню ні в Суд, ні в інші інстанції. Якщо хоча б один із трьох суддів вважає скаргу все-таки прийнятної, то справа направляється для розгляду в Палату.

Палати приймають постанови про прийнятність або неприйнятність більш складних скарг. Такі постанови також є остаточними. У функцію Палати входить і безпосереднє прийняття рішень власне кажучи скарг.

Особливо складні справи, справи, що піднімають серйозні питання тлумачення Конвенції, або справи, рішення по яких може суперечити прецедентам Суду, можуть бути передані на розгляд Великій Палаті ( щоскладається з 17 суддів)1. Велика Палата може також бути й апеляційною інстанцією. У відповідності зі ст. 43 Конвенції сторона має право протягом трьох місяців після прийняття Палатою рішення подати запит про передачу справи у Велику Палату для перегляду справи.

Мабуть, найбільш складною стадією роботи адвоката в Європейському Суді є підготовка скарги. При її підготовці він повинений як мінімум керуватися наступними правилами:

1. Скарга повинна бути подана належною особою (гаtіоnе регsоnае).

На відміну від міждержавних зверненьнь громадянин (група громадян, організація), що направляє скаргу в Європейський суд повинен  бути жертвою порушення одного з прав, передбачених Конвенцією. Тобто людина, що направляє скаргу, уже повинна постраждати від порушення цих прав. У деяких випадках Суд може визнати статус жертви за громадянином, якому ще тільки загрожує порушення його праве. Так, у країні, де гомосексуальний зв'язок вважається злочином, гомосексуаліст може бути визнаний потенційною жертвою. У деяких випадках Суд також може визнати прийнятною скаргу особи, що не є безпосередньою жертвою, а тісно пов'язану з нею, наприклад, родинними відносинами. У цьому випадку в зверненні повинне згадуватися ім'я безпосередньої жертви, і вона повинна, наскільки можливо, дати свій дозвіл на представлення звернення.

2. Скарга повинна бути подана на порушення права, гарантованого Конвенцією і додатковими Протоколами до неї (гаtіоnе materiae).

Не всі країни — члени Ради Європи ратифікували всі додаткові Протоколи до Конвенції. Скарги не можуть бути принесені у відношенні порушення прав, закріплених у Протоколах, але не ратифікованих державою. Деякі країни при ратифікації Конвенції внесли застереження щодо тих або інших прав, закріплених у ній. Порушення цих прав можуть розглядатися тільки в межах, допущених застереженням. Багато прав Конвенцією не гарантуються (наприклад, право на розвід, право на дипломатичний захист або соціальні права).

3. Порушення прав повинне мати місце після ратифікації державою - відповідачем Конвенції.

4. Порушення прав повинне відбутися в межах юрисдикції держави-відповідача (гаtіоnе loci).

5. Скарга подається тільки після використання всіх ефективних засобів захисту права на національному рівні.

Чи є судовий порядок захисту права ефективним засобом захисту, вирішується в кожнім конкретному випадку. Якщо можна довести неефективність даного засобу захисту права (хоча б за допомогою статистики задоволення подібних скарг), скарга може бути спрямована прямо в Європейський суд.

У випадку, якщо розгляд справи на національному рівні істотно затягується і частина скарги містить посилання на це «перешкода», це саме по собі може вважатися «виснаженням» ефективних засобів зашиті (Matos E. Silva vs  Portugal (1996).

6. Скарга повинна бути подана протягом шести місяців після ухвалення остаточного рішення на національному рівні (гаtіоnе temporis).

Суд приймає до розгляду скарги тільки протягом шести місяців, вважаючи з дати винесення остаточного судового рішення або з дати, коли громадянин довідався про це рішення. Якщо в якій-небудь ситуації для відновлення порушення права не передбачено ніяких національних засобів, то остаточним рішенням у справі буде вважатися саме порушення права. (Якщо заявник скаржиться, наприклад, на вступ у силу правового акта, у результаті дії якого відбулося триваюче в часі порушення права, шестимісячний термін прийняття заяв не може бути застосований.)

При цьому існує можливість подачі так називаної короткої скарги з метою дотримання даної умови.

Останнім внутрішнім засобом судового захисту судів загальної юрисдикції для України, після якого можна звертатися в Європейський суд по правах людини і з дати винесення якого варто відраховувати шестимісячний термін, є рішення суду касаційної інстанції.

Що ж стосується Конституційного суду, те його рішення є остаточними і не підлягає оскарженню, по цьому відразу послу винесення рішення, що торкає права і волі громадянина, гарантовані Конвенцією можна звертатися в Європейський суд по правах людини.

Існує ще кілька умов прийнятності заяв. Суд не буде розглядати заяву, якщо воно:

  1.  анонімно;
  2.  є власне кажучи тією же скаргою, що вже була розглянута Судом, або вже є предметом іншого міжнародного розгляду;
  3.  суд буде вважати неприйнятною будь-яку скаргу, несумісну з положеннями Конвенції, явно необґрунтовану або представляє собою зловживання правом подачі петиції.

Скарга визнається неприйнятною для розгляду Європейським Судом унаслідок необґрунтованості, якщо в Суду виникають питання з приводу правильності і достатності обґрунтованості заяви, а також із приводу наявності самого порушення. При цьому Суд не відразу визнає скарг» неприйнятною, а спочатку дасть можливість заявникові їжі дати пояснення власне кажучи питання.

Що стосується зловживання правом подачі петиції те Суд визнає такими скарги, коли заявник приводить в обґрунтування своєї позиції плітки і наклеп, а також якщо заявник не відповів на кілька запитів Суду.

Індивідуальні скарги можуть бути подані в суд як самим громадянином (групою громадян, організацією), так і його представником. У випадку подачі скарги представником це повиннео бути зазначене в самій скарзі. Поряд з контактною інформацією представника повинна бути прикладене доручення від заявника на право ведення справи в Європейському суді, що у свою чергу не вимагає якого - або запевняння.

Зрозуміло, ідеальним є випадок, коли в Європейському суді інтереси представляє той же адвокат, що і на національному рівні, тому що вже в процесі розгляду справи на першій інстанції повинна початися підготовка позиції заявника для Європейського Суду. Необхідно звертати особливу увагу на те, що кожний факт, на який посилається заявник у скарзі, повинний бути підтверджений документально (відмовлення у виклику свідка, відмовлення в прилученні документів до справи, порушення встановлених законодавством процесуальних термінів). При цьому варто врахувати, що вимоги, пропоновані Судом до доказів, значно відрізняються від вимог національних судів. Так, наприклад, Європейський суд приймає як доказ письмові показання свідків, не завірені нотаріально, копії газетних статей (наприклад, при обґрунтуванні упередженості суду при розгляді кримінальної справи доказом з'явилася стаття в газеті, у якій обвинувачуваний названий злочинцем). Копії інших документів також не мають потреби в нотаріальному засвідченні.

Як було сказано вище, скарга повинна бути представлена в Суд протягом шести місяців після передбачуваного порушення або останньої спроби відновити несправедливість у Суді на національному рівні. Шестимісячний термін закінчується датою листа (факсу), спрямованого в Суд.

Первісне звертання повинне містити основні (істотні) деталі скарги. У звертанні повинні бути зазначені ім'я, адреса, дата і місце народження заявника, а також дано як можна більш стиснутий опис суті передбачуваних порушень статей Конвенції. Варто максимально дотримувати офіційної форми скарги.  

Якщо первісне звертання подається представником (особливо у випадках, якщо переписка безпосередньо з заявником може бути утруднена), адвокатові варто відразу ж одержати від заявника доручення для надання в Суд на першу вимогу.

Хоча зі скаргою буде працювати юрист Секретаріату, у цілому знайомий з національним правом (зараз у штаті Суду є й українські фахівці), швидше за все, він не буде детально розбиратися в проблемі. Тому істотно, щоб адвокат пояснив у скарзі суть національного законодавства в тім обсязі, що регулює ті положення Конвенції, що, на думку заявника, порушені.

У цілому юрист Секретаріату Суду є свого роду помічником заявника: він може висловити свою думку, чи містить скарга якийсь аспект, що дасть підставу Судові вважати, що скарга не підлягає розглядові і, можливо, прикладе копію рішення суду, корисного для ознайомлення.

Суд також установить у первісній відповіді термін для подання скарги на офіційному бланку (який він у свою чергу висилає) (звичайно шість тижнів), після якого скарга буде зареєстрована датою первинного звертання.

Представляти інтереси заявника може юрист, що має право практикувати, і резидент однієї зі сторін, а також будь-яка інша особа, затверджена Президентом Палати.

Оскільки, як уже було зазначено, офіційними мовами Суду є англійському і французький, у Суді переклад здійснюється тільки з рідної мови заявника на одну з офіційних мов, але не навпаки, тому адвокат повинний мати достатнє знання англійської або французької мови для того, щоб зрозуміти питання Суду.

Хоча Секретаріат веде переписку практично на всіх основних мовах держав, що ратифікували Конвенцію, рішення Суду публікуються на одній з цих двох мов, тому в скарзі варто указати своя перевага.

Після доповіді Судді-доповідача Комітет або Палата вирішують, які дії варто почати надалі по скарзі. Скарга може бути визнана неприйнятної і знята з подальшого розгляду.

Палата може також вирішити, що потрібна додаткова інформація від заявника або від відповідної держави.

У наступна скарга формально «передається» державі і йому пропонується представити розуміння (відкликання) на скаргу. У таких випадках урядові направляється звіт Судді-доповідача (за винятком його попередніх висновків про прийнятність скарги). У той же час про це повідомляється заявник і йому посилаються копії документів Найчастіше це перше спілкування заявника із Судом з моменту представлення скарги. Іноді ця стадія займає до дванадцяти місяців.

Для відповіді на питання державі надається фіксований термін (звичайно всі ті ж шість тижнів), хоча цей термін не є остаточним і продовжується по клопотанню держави. Відповідь держави передається заявникові для коментарів (протягом того ж терміну). Саме на цій стадії адвокат заявника повинний дати як можна більш повне правове обґрунтування скарги, посилаючись при цьому на Конвенцію і попередні рішення Суду. Після ухвалення рішення про прийнятність скарги Суд починає спробу примирити сторони, і якщо вони досягли світової угоди, розгляд у справі припиняється.

Якщо скарга була визнана прийнятної, справа входить у вирішальну стадію, де заявникові і його адвокатові має бути переконати Суд у порушенні державою Європейської Конвенції.

Якщо палата вирішить провести усне слухання, сторони будуть сповіщені про цьому і буде призначена зручна (до визначених меж) для всіх сторін дата. Сторонам також буде запропоновано представити свої остаточні доводи судові заздалегідь, щоб вони були переведені і надані суддям на слуханні. Також будуть зроблені необхідні дії для забезпечення перекладу (при твердженні Президента Палати).

Звичайно для виступу перед Судом кожній стороні надається 45 хвилин. У мові повинні бути порушені тільки ключові моменти справи, і висловлюватися вони повинні в простих і чітких фразах. За рідкісним винятком усні слухання публічні.

Як мінімум за 14 днів до дати слухання сторони можуть надати своя заява Судові в писемній формі. Як мінімум за 10 днів до дати слухання, Суд повинний бути сповіщений про імена і посадові обов'язки осіб, що представляють заявника. Суд має право обмежити кількість представників або радників.

Навіть у тому випадку, коли заявника представляє адвокат, рекомендується присутність у суді і самого заявника. Суд повинний переконатися, що справа не носить «формальний» характер і що жива людина активно зацікавлена в результаті справи.

Звичайно Суд не вислухує усні показання свідків, хоча Регламентом Суду це передбачено.

Першим надається право говорити державі і вже за ним — заявникові. Після вступних мов судді можуть задавати питання. Суд не очікує негайної відповіді. Після того як будуть задані вес питання, у слуханні буде зроблена перерва приблизно на 20 хвилин, протягом якого сторони зможуть підготувати відповіді Судові. На відповіді, а також на заключні доводи стороні приділяється близько 15 хвилин.

Рішення Суду повідомляється сторонам практично на наступну добу. На підготовку остаточної версії рішення іде біля місяця. Мотивоване рішення Палати власне кажучи скарги передається заявникові, державі, а також буде надруковано в періодичних виданнях Суду.

У випадку, якщо Суд знайшов порушення Конвенції, у відповідності зі ст. 41 Конвенції вирішується, слід чи виплатити заявникові яку-небудь компенсацію. Якщо заявник просить цю компенсацію, необхідно надати Судові всі деталі вимоги протягом двох місяців після винесення рішення про прийнятність. У випадку пропуску цього терміну вимога може бути відхилено. Нічого, крім компенсації (матеріальних збитків і моральної шкоди) і відшкодування витрат, Суд присудити не може. Він не може, наприклад, зняти судимість. При призначенні Судом компенсації сума може варіюватися від чисто номінальної, як, наприклад, 100 гульденів (приблизно 50 доларів США), до досить істотної, , або 700 000 франків (приблизно 115 000 доларів США).

При виплаті компенсації Суд бере до уваги порівняльну вартість життя в державах — членах Ради Європи (так, компенсація в західних країнах може бути значно вище).

На закінчення судових процедур, якщо Суд установить порушення Конвенції, державі може бути зазначено відшкодувати всі або частина витрат заявника. У випадку, якщо заявник вже одержував від Суду «правову допомогу», держава повинна буде виплатити заявникові суму, що залишилася. Суд відшкодовує тільки дійсно понесені і розумні витрати. При цьому копія вимоги посилається державі для коментарів.

Не завжди Суд вирішує відшкодувати і приїзд у Страсбург, розміщення в готелі і кишенькові витрати, але при цьому він може обмежитися й оплатою тільки цих витрат. У справі заявник попросила оплатити йому витрати в 44 000 доларів США. Він з'явився перед Судом з чотирма адвокатами. Суд вирішив, що це занадто багато, і присудив 18 000 доларів США. Перед визначенням суми Суд пропонує заявникові представити деталізована вимога.

Варто взяти до уваги, що спосіб складання рахунків у різних країнах сильно варіюється. У Європейський суд варто представляти не «рамкове» угода про виконання визначених робіт, а докладне перерахування зробленої роботи, зроблених зустрічей, понесених витрат. Також варто вказати кількість телефонних переговорів, кількість складених документів, дати складання і т.д. Якщо робота адвоката оплачується на погодинній основі, то варто вказати і вартість години, а також кількість часу, витраченого на різні послуги.

При частковому задоволенні скарги заявника відшкодування понесених їм витрат буде пропорційно скорочено.

У тих випадках, коли це буде необхідно для належної підготовки справи до судового розгляду і при відсутності достатніх засобів на це в заявника, Рада Європи може надати йому «правову допомогу», тобто оплату послуг адвоката. «Правова допомога» виплачується для покриття витрат на оплату будь-якого представника (адвоката, що має право практикувати, і резидента однієї зі сторін, а також будь-якої іншої особи, затвердженого Президентом Палати). При необхідності правова допомога може покрити і послуги декількох адвокатів. Однак у такому випадку потрібно подавати спеціальний запит з коротким обґрунтуванням цієї необхідності.

Якщо суд рахує це необхідним, він запропонує заявникові звернутися за «правовою допомогою», але заявник може звернутися за нею і самостійно. Заявникові необхідно буде заповнити «Декларацію про засоби заявника». Потім декларацію потрібно буде завірити у відповідному органі. Назва й адреса органа повідомить Секретаріат.

Перш ніж надати правову допомогу заявникові, Суд перешле деталі заяви державі з проханням прокоментувати них. Остаточне рішення про надання правової допомоги приймає Президент Палати. На додаток до засобів, виділеним на визначену роботу, правова допомога може також містити в собі відшкодування таких витрат, як телефонні і поштові платежі, копіювальні роботи і переклад документації. У 1998 р. сума, що виділялася на покриття цих витрат складала 400 фр. франків (приблизно 65 доларів США). Суд звичайно не просить документального підтвердження дрібних витрат (поштових і т.д.).

Суд не практикує погодинну оплату роботи, а виплачує фіксовану суму за конкретну роботу. Виплачувані суми переглядаються щорічно, за винятком добових, що переглядаються кожні шість місяців.

Протягом трьох місяців після дати винесення Палатою рішення заявником може бути подане прохання про те, щоб справа була спрямована на розгляд Великої Палати. У випадку, якщо справа піднімає серйозне питання, що торкається тлумачення або застосування Конвенції або Протоколів до неї або серйозну проблему загального значення, Камера в складі п'яти членів Великої Палати може передати справу на розгляд у Велику Палату, і тоді остання приймає рішення власне кажучи.

Висновок

Рекомендована література:

Нормативні акти:

1. ЗАГАЛЬИЙ КОДЕКС правил для адвокатів країн Європейського Співтовариства, прийнято делегацію дванадцяти країн-учасниць на пленарному засіданні у Страсбурзі в жовтні 1988 року (витяг)

2.Декларація про основні принципи правосуддя для жертв злочину і перевищення влади, прийнята Генеральною Асамблеєю ООН 29 листопада 1985р.

Основна література:

1. Фурса С.Я. Адвокатура України [Текст] : навч. посіб. / С. Я. Фурса; за ред.. доктора юр. наук, професора С.Я Фурси. – К.: Видавець Фурса С.Я.: КНТ, 2007. – Кн. 1. – 940 с. С. 855-877


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

73204. Второй закон термодинамики 155.5 KB
  Первое начало термодинамики ничего не говорит о направлении теплообмена – от какого из двух различно нагретых тел должна передаваться теплота. Оно допускает переход теплоты как от горячих к холодным, так и наоборот.
73206. Волновое движение 1.28 MB
  В механике волновой процесс происходит в среде, частицы которой связаны между собой упругими силами. Общий характер волновых процессов обычно рассматривается на примере возникновения и распространения механических волн.
73207. Поляризация света. Естественный и поляризованный свет 240 KB
  Поляризация света - физическая характеристика оптического измерения описывающая поперечную анизотропию световых волн т. источниками света являются атомы а их количество в источнике N то пространственную ориентацию для произвольно выбранного момента расположение векторов источника...
73208. Дисперсия света 170.5 KB
  Под действием энергии электромагнитной волны электроны атомов, молекул и ионов среды начинают совершать гармонические колебания и становятся источником вторичных электромагнитных волн. Электроны атомов, молекул и ионов – это внешние, слабосвязанные электроны называются оптическими электронами.
73209. Тепловое излучение 162.5 KB
  Энергетической светимостью тела называется поток энергии мощность светового излучения испускаемый единицей поверхности излучающего тела по всем направлениям. Энергетическая светимость является функцией частоты длины волны и температуры тела...
73210. Квантовые свойства электромагнитного излучения 270 KB
  Столетов провел подробное исследование по изучению действия света на заряженные тела. Выводы из опытов Столетова: Под действием света вещество теряет только отрицательный заряд. Число фотоэлектронов вырываемых с катода за единицу времени пропорционально интенсивности света.
73211. Строение атома 178.5 KB
  В середине века атомистическая теория имела мало сторонников. Однако уже в начале XVIII века было показано, что многим до того времени непонятным свойствам вещества удается дать объяснение в рамках атомистической гипотезы, исходя из общих законов механики.
73212. Элементы квантовой механики, Статистическая инитериретация волны де Бройля 153.5 KB
  Однако целый ряд экспериментальных фактов заставляет признать что электрон а также и другие частицы обладают не только свойствами корпускул но и свойствами волн подобно фотонам света. Он предположил; что все частицы должны обладать волновыми свойствами подобными волновым свойствам света...