44531

Мойын шандырлары

Доклад

Медицина и ветеринария

Беткей мойын шандыры, fascia colli superficialis, дененің жалпы беткей(теріасты) шандырының бөлігі болып табылады ж/е бірден үзіліссіз көрші аймақтарға ауысады. Дененнің басқа теріасты шандырынан айырмашылығы: онда теріасты бұлшықеті

Казахский

2014-03-28

16.3 KB

5 чел.

Мойын шандырлары мойын аймағында орналасқан ағзалардың топографиясын көрсетеді. Шевенчук сипаттамасы бойынша 5 шандыр жапырақшаларын бөліп көрсетеді.

1. Беткей мойын шандыры, fascia colli superficialis, дененің жалпы беткей(теріасты) шандырының бөлігі болып табылады ж/е бірден үзіліссіз көрші аймақтарға ауысады. Дененнің басқа теріасты шандырынан айырмашылығы: онда теріасты бұлшықеті (m. platysma) болады да соған perimysium құрайды.

2. Мойынның меншікті шандырының беткей жапырақшасы, lamina superficialis fascia colli propriae, жаға тәрізді бүкіл мойынды қауырсып, тіласты сүйегі үстіндегі ж/е астындағы бұлшықеттерді, сілекей бездерін, тамырлар мен нервтерді жауып жатады. Жоғарыда төменгі жақсүйек пен proccesus mastoideus-ке бекіп, бетте шықшыт безі мен шайнау бұлшықетін жауып тұратын fascia parotidea et masseterica-ға ауысады. Төменгі жағынан manubrium sterni-дің алдыңғы жиегіне ж/е бұғанаға бекиді. Алдынан ортаңғы сызық бойымен, ол мойынның меншікті шандырының терең жапырақшасымен бітісе-өсіп, мойынның ақ сызығын түзеді. Көлденең өсінділердің үстінен өтетін жерде соларға бекиді; сөйтіп, бүкіл шандырлы кеңістікті 2: алдыңғы ж/е артқы бөлімге бөледі. Осылай бөліну нәтижесінде кейбір іріңдеу үрдістері шандырлы кеңістіктің е бөлігінде бір-біріне байланыссыз жүреді.

3. Мойынның меншікті шандырының терең жапырақшасы, lamina profunda fascia colli propriae, тек мойынның ортаңғы бөлімінде ғана m. sternocledomastoideus артында орналасады. Үстіңгі жағынан тіласты сүйегі, бүйірлерінен - екі m. omohyoidei, төменгі жағынан бұғана мен төспен шектелген үшбұрышты кеңістікте трапеция түрінде керілген. Төс пен бұғаналардың артқы жиегінде Мойынның меншікті шандырының терең жапырақшасы орналасса, алдыңғы жиегінде беткей жапырақша орналасқан. Осы екі жапырақшалар арасында саңылау тәрізді кеңістік, spatium interaponeuroticum, түзіледі. Ол жерде борпылдақ шелмай мен мойынның беткей веналары, arcus venosus juguli, жатады, бұлардың зақымдануы өте қауіпті.

4. Мойынның ішкі шандыры, fascia endocervicalis, мойын ішіндегі ағзаларды (кқмей, кеңірдек, қалқанша без, жұтқыншақ, өңеш, ірі тамырлар) қауырсып жатады. 2 жапырақшадан тұрады: висцералды жапырақша атал, ан ағзалардың ірқайсысын қауырсып, олар үшін қынап түзеді; париетальды осы ағзалардың барлығын қоса қауырсып, маңызды тамырлар - a. carotis communis et v. jugularis interna, үшін қынап түзеді.

5. Омыртқа ағанасының алдыңғы шандырлары, fascia prevertebralis, алдыңғы жағынан омыртқа алдындағы ж/е сатылы бұлшықеттерді жауып, омыртқалардың көлденең өсінділерімен бітісіп-өсіп, аталған бұлшықеттер үшін қынаптар түзеді. Жоғарғы жағында - жұтқыншақтың артында бассүйек негізінен басталып, мойын арқылы төмен тұсіп, артқы көкірекаралыққа барып, fascia endothoracica-мен бітісіп кетеді.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

74143. Административно-правовой акт 19.1 KB
  Юридическая природа административного акта состоит в том что он: является правовой формой управленческого решения; при помощи его орган исполнительной власти должностное лицо решает общие или конкретные вопросы которые возникают в процессе его деятельности по реализации задач и функций государственного управления; выражает юридически значимое волеизъявление субъекта исполнительной власти в виде предписания обязательного для адресата; издается в одностороннем порядке т. выражает волю только одной стороны субъекта исполнительной...
74144. Государственная служба: понятие, категории должностей и принципы 14.83 KB
  Государственная служба РФ профессиональная служебная деятельность граждан Российской Федерации по обеспечению исполнения полномочий РФ; федеральных органов государственной власти иных федеральных государственных органов; субъектов РФ; органов государственной власти субъектов РФ иных государственных органов субъектов РФ; лиц замещающих должности устанавливаемые Конституцией федеральными законами для непосредственного исполнения полномочий федеральных государственных органов; лиц замещающих должности устанавливаемые конституциями...
74145. Государственный служащий: понятие, виды 14.14 KB
  В соответствии с принципом разделения властей существуют государственные служащие замещающие должности в органах государственной власти: представительной исполнительной судебной иных органах. В зависимости от групп должностей различают
74146. Понятие и виды административно-правовых отношений 18.61 KB
  Признаки административных правоотношений: являются публичными правоотношениями имеющими в своей основе общественный государственный интерес; носят властный характер так как в процессе возникновения изменения и прекращения данных правоотношений реализуется государственное управление; являются организационными поскольку государственное управление связано с организационными установками что и проявляется в организационном характере административных правоотношений; в случае нарушения административно-правовых отношений наступает...
74147. СУБЪЕКТЫ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ 15.76 KB
  Субъект административноправовых отношений участник административноправовых отношений обладающий административной правосубъектностью правоспособностью дееспособностью наделенный субъективными правами и юридическими обязанностями. Субъектами административного права принято считать физическое или юридическое лицо организация которые в соответствии с установленными административным законодательством Российской Федерации нормами участвуют в осуществлении публичного управления и в реализации функций исполнительной власти. отношения между...
74148. Структура административно-правовых отношений 17.73 KB
  Субъект это участник сторона правоотношения в сфере исполнительной власти наделенный соответствующими государственно-властными полномочиями по осуществлению управленческих функций. В течение длительного времени они могут не вступать ни с кем в административные правоотношения т. Субъект же правоотношения всегда конкретен.
74149. Органы местного самоуправления 14.65 KB
  Административноправовой статус органов местного самоуправления означает что в законодательстве закреплено их право вступать в правоотношения с органами исполнительной власти а также право быть носителями государственноуправленческих полномочий. В первом случае речь идет о публичных обязанностях которые должны выполнять органы местного самоуправления как и иные юридические и физические лица соблюдать правила и нормы надзор за соблюдением которых осуществляют уполномоченные органы государства например правила пожарной дорожной...
74150. Права граждан в сфере государственного управления 14.87 KB
  Виды прав граждан в сфере государственного управления: 1 на участие в управлении государством как непосредственно так и через своих представителей; 2 на поступление на государственную службу; 3 на обращение в органы государственной власти органы местного самоуправления и к их должностным лицам как индивидуально так и коллективно; 4 на свободу передвижения; 5 на неприкосновенность личности; 6 на неприкосновенность жилища; 7 на объединение включая право создавать профессиональные союзы для защиты своих интересов; 8 на проведение...
74151. Понятие, элементы, особенности и виды административно-правового статуса гражданина 17.84 KB
  Административно-правовой статус гражданина во всех его разновидностях характеризуется определенными особенностями, отличающими его от других отраслевых правовых статусов (трудового, гражданско-правового и т.д.).