44894

Travelling. Путешествие

Доклад

Иностранные языки, филология и лингвистика

It is аlwys interesting to discover new things different wys of life to meet different people to try different food to listen to different musicl rhythms. Most trvellers nd holidymkers tke cmer with them nd tke pictures of everything tht interests them the sights of city old churches nd cstles views of mountins lkes vlleys plins wterflls forests different kinds of trees flowers nd plnts nimls nd birds.

Английский

2013-11-14

15.03 KB

0 чел.

Travelling

Millions of people all over the world spend their holidays travelling. They travel to see other countries and continents, modern cities and the ruins of ancient towns, they travel to enjoy picturesque places, or just for a change of scene. It is always interesting to discover new things, different ways of life, to meet different people, to try different food, to listen to different musical rhythms.

Those who live in the country like to go to a big city and spend their time visiting museums and art galleries, looking at shop windows and dining at exotic restaurants. City-dwellers usually like a quiet holiday by the sea or in the mountains, with nothing to do but walk and bathe and lie in the sun.

Most travellers and holiday-makers take a camera with them and take pictures of everything that interests them — the sights of a city, old churches and castles, views of mountains, lakes, valleys, plains, waterfalls, forests, different kinds of trees, flowers and plants, animals and birds.

Later, perhaps years later, the photos will remind them of the happy time they once had.

People travel by train, by plane, by boat, and by car. All ways of travelling have their advantages and disadvantages. And people choose one according to their plans and destinations.

If we are fond of travelling, we see and learn a lot of things that we can never see or learn at home, though we may read about them in books and newspapers and see pictures of them on TV. The best way to study geography is to travel, and the best way to get to know and understand people is to meet them in their own homes.

 

Путешествие  

Миллионы людей во всем мире проводят свой отпуск, путешествуя. Они путешествуют, чтобы увидеть другие страны и континенты, современные города и руины древних городов, они путешествуют, чтобы насладиться живописными местами, или просто для смены обстановки. Всегда интересно открыть что-то новое, увидеть другой образ жизни, встретить разных людей, попробовать разную пищу, послушать различные музыкальные ритмы.

Тем, кто живет за городом, нравится ездить в большой город и проводить свое время, посещая музеи и художественные галереи, разглядывая витрины и обедая в экзотических ресторанах. Городские обитатели обычно любят тихий отдых в горах или у моря, гуляя, купаясь и загорая на солнце.

Большинство путешественников и отдыхающих берут с собой фотоаппарат и снимают все, что интересует их — достопримечательности города, старые церкви и замки, виды гор, озер, долин, равнин, водопадов, лесов, различные виды деревьев, цветов и растений, животных и птиц.

Позже, возможно несколько лет спустя, фотографии напомнят им о счастливом времени, которое они проводили когда-то.

Люди путешествуют поездом, самолетом, на корабле и на машине. У всех способов путешествия есть свои преимущества и недостатки. И люди выбирают вид транспорта согласно своим планам и цели путешествия.

Если мы любим путешествовать, мы увидим и узнаем много такого, что мы никогда не сможем увидеть или узнать дома, хотя можно прочитать об этом в книгах и газетах и посмотреть по телевидению. Лучший способ изучать географию — это путешествовать, а лучший способ узнать и понять людей — это познакомиться с ними в их собственных домах.

 


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

14818. ОТБАСЫ – КӨРКЕМ ӘДЕБИЕТТЕ 210.5 KB
  ОТБАСЫ КӨРКЕМ ӘДЕБИЕТТЕ Отбасы адамның өте маңызды өте жауапты жан ұясы себебі отбасы адамға бақыт толық мәнді тыныстіршілік әкеледі. Отбасы қоғамдық құрылымның кіші тобы алғашқы ұясы. Қоғамның негізгі мақсаты адамдарды бақытты ету ал мұның өзі терезесі т...
14819. СПИД (ЖҚТБ) және СЕНПАТРИК ДИКСОН 506 KB
  СПИД ЖҚТБ және СЕН ПАТРИК ДИКСОН МАЗМҰНЫ Автор жайлы бірер сөз Кіріспе: Сенушілер ЖҚТБға қарсы күрестің алдыңғы шебінде 1 Тарау: ЖҚТБ сізге де төніп тұрған қатер 2 Тарау: Вакцина дәрідәрмек және сақтандырғыштар 3 Тарау: Адамдар жиі қоятын сұрақтар 4...
14820. Жеке тұлғаның бейімділіктерін психодиагностикалық зерттеу тәсілдері 63 KB
  Жеке тұлғаның бейімділіктерін психодиагностикалық зерттеу тәсілдері Жеке тұлғаны психофизиологиялық тұрғыдан зерттеу оның психикалық және ақылой сапаларын болашақ мамандықтарына бейімділігін анықтап беруге және олардың жекелеген бөліктерін жетілдіру туралы ұс...
14821. Темперамент жөнінде түсінік 50.5 KB
  Темперамент жөнінде түсінік. Темперамент 25 ғасырдан бері ғылыми ойды қызықтырған мәселелердің бірі. Оған деген қызығушылықтың төркіні адамдар бойында болатын дара өзгешеліктер. Әр адамның баланың жан дүниесі өз алдына бір болмыс. Оның қайталанбастығы бір жағына...
14822. Тəрбие əдістері 111.5 KB
  Тəрбие əдістері Жоспары 1. Тəрбие əдістері мен тəсілдері жөнінде түсінік 2. Сана қалыптастыру əдістері 3. Ісəрекет ұйымдастыру əдістері 4. Ынталандыру əдістері 5. Педагогикалық қолдау оның мəні жəне ұйымдастыру жолдары 6. Тәрбие әдістерін таңдау 1. Тəрб
14823. Тəрбие процесінің мазмұны 74 KB
  Тəрбие процесінің мазмұны Жоспары 1. Жалпы адамзаттық құндылықтар мен құндылықты бағытбағдарлар 2. Тұлғаның базалық мəдениетін қалыптастыру 3. Бала құқықтары жөніндегі халықаралық құжаттар идеяларының тəрбие мазмұнында ескерілуі 7.1. Жалпы адамзаттық құнд...
14824. Тəрбие құрал-жабдықтары мен формалары 47.5 KB
  Тəрбие құралжабдықтары мен формалары Жоспары 1. Тəрбие құралжабдықтары жəне формалары түсінігі 2. Тəрбиенің негізгі формаларына сипаттама 3. Тəрбие формалары мен құралжабдықтарын таңдау 1.Тəрбие құралжабдықтары жəне формалары түсінігі Тəрбие құралжа
14825. Тəрбие мəн-мағынасы 54.5 KB
  Тəрбие мəнмағынасы Жоспары 1. Тəрбие міндеттері мен қызметтері. 2. Тəрбие процесінің ерекшеліктері. 3. Тұлғаның өзіндік тəрбиесі мен қайта тəрбиесі. 5.1. Тəрбие міндеттері мен қызметтері Тəрбие педагогикада бірнеше қырларымен танылған: əлеуметтік мағынад
14826. Тұлға қалыптастырудың халықтық тәжірибесі 49 KB
  Тұлға қалыптастырудың халықтық тәжірибесі Халықтық педагогикалық көзқарастарын жұзеге асыру жұмысын мақсатқа сай қамтамасыз ету мен тәрбие дәстүрлерін бекіту оларды нақгылау толықтыру жөне жетілдіруге көмегін тигізген жеке сынақ әдісі ел арасына кеңінен мәлім б