44938

New Zealand. Новая Зеландия

Доклад

Иностранные языки, филология и лингвистика

New Zealand, an independent state and a member of the Commonwealth, is situated south-east from Australia. The country consists of three large islands and also many small islands. New Zealand is a mountainous country.

Английский

2013-11-14

15.12 KB

1 чел.

New Zealand

New Zealand, an independent state and a member of the Commonwealth, is situated south-east from Australia. The country consists of three large islands and also many small islands. New Zealand is a mountainous country. New Zealand's rivers are short. The climate in New Zealand is warm and the greater part of the country is well watered. There are good forests of evergreen trees and large areas are rich grasslands. New Zealand has very few native animals. The kiwi, a bird which lives in the forest and does not fly, is found nowhere else in the world. The kiwi is the national emblem of New Zealand.

The main cities in North Island are Auckland, the largest city and port, and Wellington, the capital. Christchurch and Dunedin are the most important towns in South Island. New Zealand is sometimes called “The Britain of the Pacific”, because the cities and towns of the country resemble very much those of England. New Zealand's climate with rainfalls all the year round, is very favourable for dairying, sheep-farming and cattle-farming, as well as growing fruit, vegetables and flowers.

The population of New Zealand is over three million people, more than two thirds of whom live in North Is-land. The Maori people make up eight per cent of the total population. The Maoris are famous for their folk-songs, music and dances, they are very skilled in wood-work.

New Zealand is a self-governing state and a member of the Commonwealth. The Governor-General represents the King or Queen of England. The Parliament of the country consists of one house only, the House of Representatives. The Prime Minister heads the cabinet. The main political parties are the Labour Party and the National Party of New Zealand.

Новая Зеландия

Новая Зеландия, независимое государство и член Содружества, расположена юго-восток из Австралии. Страна состоит из трех больших островов и также много маленьких островов. Новая Зеландия - гористая страна. Реки Новой Зеландии коротки. Климат в Новой Зеландии тепл, и большая часть страны хорошо орошена. Есть хорошие леса вечнозеленых деревьев, и большие области - богатые поля. Новая Зеландия имеет очень немного родных животных. Киви, птица, которая живет в лесу и не летит, нигде не найден еще в мире. Киви - национальная эмблема Новой Зеландии.

Главные города в Северном острове - Окленд, наибольший город и порт, и Уэллингтон, капитал. Крайстчерч и Данидин - самые важные города в Острове Южный. Новую Зеландию иногда называют “Великобританией Tихого океана”, потому что города и города страны напоминают очень таковые из Англии. Климат Новой Зеландии с ливнями весь круглый год, является очень благоприятным для производства молочных продуктов, сельского хозяйства овец и сельского хозяйства рогатого скота, так же как растущих фруктов, овощей и цветов.

Население Новой Зеландии - более чем три миллиона человек, больше чем две трети которых живут в Северном Острове. Люди Маори составляют восемь процентов полного населения. Маори известны их народными песнями, музыкой и танцами, они очень квалифицированы в работе по дереву.

Новая Зеландия - самоуправляющееся государство и член Содружества. Генерал-губернатор представляет Короля или Королеву Англии. Парламент страны состоит из одного дома только, Палаты представителей. Премьер-министр возглавляет кабинет. Главные политические стороны - лейбористская партия и Национальная Сторона Новой Зеландии.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

33081. Екзистенціалізм 14.48 KB
  exstenti існування. який визначив три рівні на шляху до справжнього існування: етичний акцентування обов'язку естетичний настанова на насолоду релігійний страждання прилучення до долі Христа як принцип життєвої діяльності. Екзистенціалісти акцентують увагу на індивідуальному самовираженні людини твердять що людина XX століття переживає абсурдність існування відчуженість тому невдоволена перебуває у відчаї. Онишкевич для повного осягнення справжнього сенсу свого існування людина повинна пройти такі етапи: етап відчуття...
33082. Позитивізм 14.25 KB
  Його шеститомна праця Курс позитивної філософії зявляється в 18301842 рр. Третя позитивна на якій відкинувши вигадки теології та метафізики мислителі переходять до дослідження світу конкретнонауковими способами завданням філософії стає констатація найбільш загальних законів які відкривають позитивні науки. Конт допускав існування філософії лише у вигляді загальних висновків з природничих та суспільних наук і претендуючи на подолання матеріалізму та ідеалізму відстоював феноменалізм. Отже позитивізм заперечував можливість пізнання...
33083. Феноменологія 13.77 KB
  Феноменологія буквально означає вчення про феномени. Феномен – це філософське поняття, яке означає: 1) явище, яке осягається в чуттєвому досвіді; 2) об'єкт чуттєвого споглядання на відміну від його сутнісної основи.
33084. Релігійна філософія 16.57 KB
  Жільсону належить відкриття оригінальності філософії буття у Томи Аквінського в порівнянні з усією попередньою філософією включаючи Арістотеля. Згідно з Жільсоном ця оригінальність полягає в розрізненні сутності та буття. Свою доктрину вони називають реалістичною на тій підставі що вона визнає зовнішній матеріальний світ як частину більш широкого загального буття Бога. Матеріальний світ залежить не від людської свідомості а від абсолютного буття.
33085. Постмодернізм 12.86 KB
  Цей напрям продукт постіндустріальної епохи епохи розпаду цілісного погляду на світ руйнування систем світогляднофілософських економічних політичних. Постмодерністи завдяки гіркому історичному досвідові переконалися у марноті спроб поліпшити світ втратили ідеологічні ілюзії вважаючи що людина позбавлена змоги не лише змінити світ а й осягнути систематизувати його що подія завжди випереджає теорію.
33086. Поява української філософії 16.81 KB
  На час хрещення Русі християнська думка у Візантії набула вже розвиненого деталізованого та витонченого характеру. Разом із християнством та книжковою премудрістю вони стали елементом духовної культури Київської Русі. Звичайно розглядаючи духовну культуру Київської Русі ми повинні враховувати й традиції попередньої язичницької культури.
33087. Філософія 16-17 століття 13.27 KB
  Проте філософське мислення і пошук відповідей на основні життєві питання були притаманні українському народові здавна вони пов'язувалися з його світоглядом і релігією ще за дохристиянських часів. Все ж слов'янськоукраїнська основа і підхід мислення менш спекулятивний радше контемплятивний визначили характер філософської думки в Україні та її поширення. Серед українців назагал знаходимо мало чистих філософів зате філософське мислення прикметне для багатьох письменників мистців істориків суспільних теоретиків. Так само властивою для...
33088. Філософські погляди Г.Сковороди 18.33 KB
  Сковорода 1722-1794. Науку про людину та її щастя Сковорода вважав найважливішою з усіх наук. Не втративши авторитету проповідника та вчителя Сковорода прагнучи навчити як власним прикладом так і словом закликав почати філософське освоєння світу з простого: пізнати віру та любов у всій їхній повноті бо це і є пізнання людини. Поділяючи світ надвоє на істинне та тлінне віддаючи перевагу Вічності Богу Сковорода по суті пропонує подвійне співвідношення духовного та тілесного.
33089. Інтерес української філософії до проблем людини, її духовного світу 24.53 KB
  Шевченко 18141861. Шевченко продовжував кращі традиції суспільної думки філософа і поета Г. Головну причину поневірянь народних мас Шевченко вбачав у кріпацтві і гнобленні самодержавства. Шевченко називав їх палачами людоїдами .