45198

Размер платы за проведение государственной экспертизы

Доклад

Экономическая теория и математическое моделирование

Размер платы за проведение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий выполняемых для строительства реконструкции капитального ремонта жилых объектов капитального строительства РПиж определяется по формуле: РПиж = БСиж x Kiгде: БСиж базовая стоимость государственной экспертизы результатов инженерных изысканий Ki коэффициент отражающий инфляционные процессы по сравнению с 1 января 2001 г. Базовая стоимость государственной экспертизы результатов инженерных изысканий выполняемых для строительства реконструкции...

Русский

2013-11-15

30 KB

0 чел.

VIII. Размер платы за проведение государственной экспертизы

Определяется в соответствии с постановлением РФ от 5 марта 2007 г. N 145

51. Размер платы за проведение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, выполняемых для строительства, реконструкции, капитального ремонта жилых объектов капитального строительства (РПиж), определяется по формуле:

РПиж = БСиж x Ki,где:

БСиж - базовая стоимость государственной экспертизы результатов инженерных изысканий,

Ki - коэффициент, отражающий инфляционные процессы по сравнению с 1 января 2001 г., который определяется как произведение публикуемых Федеральной службой государственной статистики индексов потребительских цен для каждого года, следующего за 2000 годом, до года, предшествующего тому, в котором определяется размер платы за проведение государственной экспертизы (включительно).

52. Базовая стоимость государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, выполняемых для строительства, реконструкции, капитального ремонта жилых объектов капитального строительства (БСиж), определяется по формуле: БСиж = Aиж + Bиж x Xж, где: Aиж - первая постоянная величина, равная 13000 рублей;

Bиж - вторая постоянная величина, равная 5 рублям;

Xж - площадь земли, измеряемая в пределах периметра жилого объекта капитального строительства (в кв. метрах).

53. Размер платы за проведение государственной экспертизы проектной документации жилых объектов капитального строительства (РПпдж) определяется по формуле:

РПпдж = БСпдж x Ki, где:

БСпдж - базовая стоимость государственной экспертизы проектной документации жилых объектов капитального строительства (в рублях);

Ki - коэффициент, отражающий инфляционные процессы по сравнению с 1 января 2001 54. Базовая стоимость государственной экспертизы проектной документации жилых объектов капитального строительства:

БСпдж = (Aпдж + Bпдж x Xж + Cпдж x Yж) x Kн x Kс,где:

Апдж - первая постоянная величина, равная 100000 рублей;

Впдж - вторая постоянная величина, равная 35 рублям;

Xж - площадь земли, измеряемая в пределах периметра жилого объекта капитального строительства (в кв. метрах); Cпдж - третья постоянная величина, равная 3,5 рубля;

Yж - общая площадь жилого объекта капитального строительства при его новом строительстве либо общая площадь помещений, подлежащих реконструкции, капитальному ремонту (в кв. метрах);

Kн - коэффициент, учитывающий назначение проектной документации, равный 1, если проектная документация предназначена для строительства или реконструкции объекта капитального строительства, и равный 0,5 при капитальном ремонте объекта капитального строительства;Kс - коэффициент сложности проектной документации, равный:

55. Размер платы за проведение одновременно государственной экспертизы проектной документации жилых объектов капитального строительства и результатов инженерных изысканий:

 РПж = (РПиж + РПпдж) x 0,9,

где РПиж и РПпдж - размеры платы за проведение государственной экспертизы, рассчитываемые в соответствии с пунктами 51 и 53 настоящего Положения.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

64303. ЕКОНОМІЧНА ВЛАДА ЯК ФАКТОР РОЗПОДІЛУ ДОХОДІВ 328.5 KB
  Процес розподілу доходів є складною соціальноекономічною проблемою оскільки зачіпає інтереси всіх економічних суб'єктів. Економічне та соціальне значення проблеми розподілу доходів зумовлено впливом на рівень стимулювання продуктивної економічної поведінки макроекономічну рівновагу соціальну напруженість.
64304. КОНЦЕПЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ 308 KB
  Транспортні системи, технології, машини, шляхи сполучення та багато інших підсистем та ланок, що забезпечують надання транспортних послуг населенню та організаціям, можна визначати як багаторівневу транспортну інфраструктуру.
64305. Процес високоточного вимірювання параметрів джерел електромагнітного випромінювання за допомогою малобазових пасивних радіотехнічних систем 15.73 MB
  Бурхливий розвиток нових технологій в галузях радіотехніки обчислювальної техніки і програмного забезпечення тенденція ускладнення структури сигналів джерел електромагнітного випромінювання ДЕВ підвищення їх скритності та ущільнення радіочастотного ресурсу...
64306. Лісівничо-селекційна оцінка півсібсових і сібсових потомств сосни звичайної в умовах західного полісся 248 KB
  Мета – вивчити мінливість вегетативних і насінних потомств сосни звичайної в умовах Західного Полісся за біометричними показниками, виявити ядерцеві характеристики меристем та на їх основі опрацювати методичні можливості проведення генетико-селекційної оцінки плюсових дерев і ранньої діагностики росту їх потомств.
64307. Розробка інформаційної технології в задачах гідрохімічного моніторингу 1.06 MB
  Метою роботи є розробка інформаційної технології територіального гідрохімічного моніторингу питної води. Об’єктом дослідження є гідрохімічні процеси та показники стану питної води техногенно навантажених регіонів.
64308. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕКСПЛУАТАЦІЇ КОМПРЕСОРНИХ СТАНЦІЙ ШЛЯХОМ ВДОСКОНАЛЕННЯ КОНСТРУКТИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ГАЗОПЕРЕКАЧУВАЛЬНИХ АГРЕГАТІВ 772.5 KB
  Безперебійне перекачування природного газу неможливе без ефективної і надійної роботи газоперекачувальних агрегатів ГПА. В Україні Алжирі Росії та інших країнах налічуються тисячі одиниць ГПА різного типу потужності і конструкцій.
64309. АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ВИДОБУВНИМИ КОМБАЙНАМИ НА ОСНОВІ МОДЕЛЮВАННЯ РОБОТИ ШНЕКА 229 KB
  Це призводить до того що видобувні комбайни на тонких шарах при автоматичному управлінні працюють із заштибовкою шнека. Таким чином наукова задача дисертаційної роботи полягає у створенні інтегральної моделі яка описує процеси формування навантаження на шнеку та...
64310. МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ САМООРГАНІЗАЦІЇ В СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМАХ 1.19 MB
  В економічній теорії відбувається перехід до нової парадигми розвитку, що ґрунтується на інформації; змінюються погляди на простір і час. В інформаційній економіці провідну роль відіграє людський фактор, а отже, змінюються вимоги до побудови нових відносин у суспільстві.
64311. МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ НЕІЗОТЕРМІЧНОГО ВОЛОГОПЕРЕНЕСЕННЯ І В’ЯЗКОПРУЖНОГО СТАНУ В ДЕРЕВИНІ У ПРОЦЕСІ СУШІННЯ 293.5 KB
  Процеси що відбуваються у деревині під час сушіння характеризуються взаємозв’язаними анізотропними фізикомеханічними властивостями і істотно залежать від густини температури вологовмісту та реологічної поведінки деревини.