45214

Социальные проекты общественных объединений: маркетинговый потенциал, технологии, этапы разработки, условия реализации

Доклад

Маркетинг и реклама

Характеристика аудитории проекта. Обоснование целей и определение задачи проекта. Инструментальное оснащение проекта. Бюджет проекта.

Русский

2013-11-16

24 KB

2 чел.

60. Социальные проекты общественных объединений: маркетинговый потенциал, технологии, этапы разработки, условия реализации.

Социальный проект - это последовательность мероприятий и акций, целью которых является: предупреждение, минимизация или разрешение проблем, обусловленных дефицитами социально-культурной интеграции, адаптации, реабилитации, социализации, инкультурации и самореализации личности. Созданная на основе анализа ситуации взаимосвязанная последовательность мероприятий, действий и акций, обеспеченная в нормативно-правовом, экономическом и кадровом отношении, должна обеспечить изменение ситуации и создание условий, способствующих разрешению противоречий и трудностей личностного развития; оптимизации социально-культурной и социально-психологической среды обитания человека.

Этапы разработки проектов общественных объединений.

1) Характеристика аудитории проекта.

2) Обоснование целей и определение задачи проекта.

З) Инструментальное оснащение проекта.

4) Бюджет проекта.

5) Ресурсное обеспечение проекта.

Технологии: 1) Анализ ситуации: проблемы, ресурсы. Анализ проблем. Характеристика проблемного поля.

2) классификация проблем по характеру и по сферам проявления. По элементам ситуации.

3) ранжирование проблем.

4) установление причинно-следственных связей.

5) позиционирование проблем. Выявление, характеристика и формирование аудитории проекта Позиционирование Референтация.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

64767. РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ ВАКУУМНОЇ ІОННО-ПЛАЗМОВОЇ МЕТАЛІЗАЦІЇ ТКАНИН ДЛЯ ЗАХИСТУ ОДЯГУ ПРАЦІВНИКІВ ЛИВАРНОГО ВИРОБНИЦТВА 859.5 KB
  Для створення безпечних умов праці робітників металургійних підприємств та профілактики профзахворювань важливу роль відіграє спеціальний одяг, який є одним з найважливіших засобів індивідуального захисту...
64768. ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ІНЖЕНЕРА ДО ПРОФЕСІЙНОГО САМОВДОСКОНАЛЕННЯ В УМОВАХ ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 919.05 KB
  Актуальність і доцільність дослідження цілеспрямованого формування готовності до професійного самовдосконалення у студентів технічних ВНЗ обумовлена об’єктивною потребою суспільства в підготовці конкурентоздатних фахівців інженерних спеціальностей...
64769. НАУКОВІ ОСНОВИ РОЗРОБКИ ВІБРАЦІЙНИХ МАШИН ДЛЯ УЩІЛЬНЕННЯ ЦЕМЕНТОБЕТОННИХ СУМІШЕЙ 3.17 MB
  Для реалізації поставленої мети було розв’язано наступні задачі: оцінка і аналіз стану і еволюції розвитку вібраційної техніки для ущільнення бетонних будівельних сумішей; аналіз явищ що відбуваються в процесі вібраційного ущільнення цементобетонних сумішей...
64770. Параметрично-структурні методи підвищення якості систем регулювання промислових об’єктів 2.22 MB
  Незважаючи на здобутки теорії керування (оптимальна лінійна фільтрація Вінера-Калмана, системи з нечіткою логікою, нейромережеві технології, генетичні алгоритми оптимізації, тощо), з ряду причин техніко-економічного характеру...
64771. ВИБІР ОПТИМАЛЬНИХ КОМПОНОВОК ВЕРСТАТНИХ ПРИСТРОЇВ ДЛЯ ВЕРСТАТІВ З ЧПК 328 KB
  Для досягнення поставленої мети сформульовано такі задачі: теоретичне обґрунтування та розроблення математичної моделі вибору оптимальної компоновки ВП для універсальних та багатоцільових верстатів з ЧПК; – розроблення системи конструкцій функціональних елементів...
64772. ТЕХНОЛОГІЧНІ ЗАХОДИ ВИРОЩУВАННЯ БАТЬКІВСЬКИХ ФОРМ ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ РІЗНИХ ГРУП СТИГЛОСТІ В ПІВНІЧНОМУ СТЕПУ 260.5 KB
  Щорічно в Державний Реєстр сортів рослин України вносяться нові високопродуктивні, різні за скоростиглістю гібриди кукурудзи. Для широкого їх впровадження необхідно налагодити виробництво насіння вихідних батьківських форм...
64773. ФОРМУВАННЯ ВРОЖАЙНОСТІ ТА ЯКОСТІ ЗЕРНА ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД ПОПЕРЕДНИКІВ, СТРОКІВ СІВБИ ТА НОРМ ВИСІВУ В УМОВАХ ПРИСИВАШШЯ 301 KB
  Мета досліджень полягає в розробці більш досконалих та економічно ефективних агротехнічних прийомів вирощування пшениці озимої при сівбі після соняшнику ячменю ярого у порівнянні з чорним паром за різних строків сівби та норм висіву насіння.
64774. МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ПРАЦЕОХОРОННИХ УМІНЬ І НАВИЧОК СТУДЕНТІВ АГРАРНИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ЗАСОБАМИ ІМІТАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ 592 KB
  Здійснивши аналіз методики викладання нормативних дисциплін Основи охорони праці й Охорона праці в галузі у вищих аграрних навчальних закладах ми дійшли висновку що здебільшого застосовуються традиційні методи навчання які не повною мірою дозволяють сформувати високий рівень...
64775. ОЦІНЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ 283 KB
  Зокрема потребує подальшого теоретичного та прикладного вирішення уточнення й поглиблення поняття інноваційність технологічних процесів виявлення чинників що визначають інноваційність розвиток класифікації технологічних процесів машинобудівних...