45700

Фцнкциональная система жанров российской периодической печати: традиции и обновление

Доклад

Журналистика, издательское дело, полиграфия и СМИ

Функциональная система жанров российской периодической печати: традиции и обновление Тот или иной жанр можно определить по набору жанровых признаков. Система жанров печати: информационные аналитические художественно-публицистические. Тенденции: усиление образности письма угнетение жанров фельетона публицистика персонифицируется.

Русский

2013-11-17

28 KB

16 чел.

96. Фцнкциональная система жанров российской периодической печати: традиции и обновление


Тот или иной жанр можно определить по набору «жанровых признаков». Жанр - это особая форма организации жизненного материала, представляющая собой специфическую совокупность структурно-композиционных признаков. Это специфический способ отражения и анализа действительности. Функции по основным характеристикам: фактографический (нацелен на фиксацию неких внешних, очевидных характеристик явления, на получение кратких сведений о предмете. Ввопросы: где, что и когда произошло?), аналитический (проникновение в суть явлений, выяснение скрытых взаимосвязей предмета отображения), наглядно-образный (нацелен на эмоционально-художественное обобщение познанного). Система жанров печати: информационные, аналитические, художественно-публицистические. Информационные – наиболее популярные: заметка, информационная корреспонденция, информационный отчет, информационное интервью, блиц-опрос, репортаж, некролог. Аналитические - ан. отчет, ан. корреспонденция, ан. интервью, ан. опрос, беседа, комментарий, социологическое резюме, анкета, мониторинг, рейтинг, рецензия, статья, журналистское расследование, обозрение, обзор СМИ, прогноз, версия, эксперимент, письмо, исповедь, рекомендация (совет), ан. пресс-релиз. Худ-публицистические - очерк, фельетон, памфлет, пародия, сатирический комментарий, житейская история, легенда, эпиграф, эпитафия, анекдот, шутка, игра.

Жанры мутируют, приспосабливаются к новым коммуникативным ситуациям, в частности, к изменению роли журналиста. В ан. статье может быть изменено соотношение инф. и аналитики.

В наши дни тексты группируют часто по методу сбора и обработки инф. Современную продукцию моно разбить на: оперативно-новостные( оперативность, точность, краткость), оперативно-исслед. (динамизм, наглядность, документальность), исслед-новостные (обобщение фактов+авторское рассуждение), исследовательские (цепочка умозаключений), исслед.-образные (очерки, эссе).

Тенденции: усиление образности письма, угнетение жанров фельетона, публицистика персонифицируется. Уходят очерк, фельетон, передовая статья, обзор печати, другие усилили свое присутствие - интервью, комментарий, эссе, пиар и рекламные тексты. СМИ стали выделять новые жанры: журналистское расследование, исповедь, версию, беседу, пресс-релиз.

Гибридность жанров. Репортаж – к аналитике.
 


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

15016. Ахмет Байтұрсынұлының Әдебиет танытқыш еңбегі ХХ ғасыр басындағы әдебиеттану ғылымының контексінде 190.5 KB
  ЖҰМЫСТЫҢ ЖАЛПЫ СИПАТТАМАСЫ Диссертациялық жұмыста ірі энциклопедист ғалым қазақ әдебиеттану ғылымындағы әдебиет теориясының негізін салушы Ахмет Байтұрсынұлының сөз өнерінің теориялық сипаты жөніндегі тұжырымдары талқыланып отыр. Ол тұжырымдар ғалымның 1926 жыл
15017. БАУЫРЖАН МОМЫШҰЛЫ ШЫҒАРМАЛАРЫНДАҒЫ АБАЙ ДӘСТҮРІ 72 KB
  БАУЫРЖАН МОМЫШҰЛЫ ШЫҒАРМАЛАРЫНДАҒЫ АБАЙ ДӘСТҮРІ Даурбекова Ширинкуль Седазымқызы Б. Момышұлы атындағы №44 орта мектеп. Шымкент қаласы Туады ерлер ел үшін Өлмейді ісі мәңгілік Өшпейді абзал есімдер. Ұрпаққа жетіп м
15018. Балалар әдебиеті кейіпкерлерінің тілдік тұлғасы (Б.Соқпақбаев, М.Гумеров, М.Қабанбаевтың шығармалары бойынша) 191 KB
  КІРІСПЕ Жұмыстың өзектілігі. Қазақ балалар әдебиеті өз даму кезеңінде өзіндік тарихы бар сала. Балаларға арналған әдебиет ұлт тарихында сонау ауыз әдебиетінен бастау алып қазіргі кезеңге дейін өзінің тілдік стильдік жағынан мазмұны мен құрылымы жағынан үлкен б
15019. БАТЫРЛАР ЖЫРЫ МЕН «ШАҺНАМА» ДАСТАНЫНДАҒЫ ТАҚЫРЫП ҮНДЕСТІГІ 55 KB
  Батырлар жыры мен Шаһнама дастанындағы тақырып үндестігі Ж. Қ. Әбдібаева Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе мемлекеттік университеті Ақтөбе қ Көркемдік дамудыңәдеби процестің маңызды бір заңдылығыәдеби байланыстарәдебиет әлеміндегі тоғысулар мен қарымқатынаста
15020. Бауыржан Момышұлының артында қалған өсиет, нақыл, қанатты сөздер 94 KB
  Батырдан қалған өсиет Қазақтың Бауыржан Момышұлындай ұлы перзентін таныстырып жату артық. Ел оның ерлігін жазған кітаптарын біледі. Оның мірдің оғындай қанатты сөздері де халықтың аузында жүр. Сөйтсе де сол сөздерді жүйелеп беріп жинақтаса ол жаңа бір сипатқа еніп ...
15021. Бейімбет Майлиннің прозалық шығармалары 73 KB
  Дәуірдің көркем шежіресі Бейімбет Майлиннің прозасы Б. Майлин өзімен замандас Қазақ қаламгерлерінің көбі сияқты жазуды өлеңнен бастағанымен көп ұзамай прозаға ден қойған бұл жанрдағы алғашкы туындыларының өзіменақ мысалы Шұғаның белгісі үлкен суреткер еке
15022. Бүгінгі поэзиядағы көне Түркілік таным көріністері 79.5 KB
  Жанат Аймұхамбетова Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің доценті филология ғылымдарының кандидаты БҮГІНГІ ПОЭЗИЯДАҒЫ КӨНЕ ТҮРКІЛІК ТАНЫМ КӨРІНІСТЕРІ Көне түркі ескерткіштеріндегі Төбемде Көк тәңірі төменде Қара жер жаралғанда екеуінің ...
15023. Бұқаралық ақпарат құралдары 54 KB
  БҰҚАРАЛЫҚ АҚПАРАТ ҚҰРАЛДАРЫҚазақстан Республикасының 1995 жылы қабылданған Конституциясының 18бабының 3пункті бойынша азаматтар мемлекеттік органдар мен қоғамдық бірлестіктерден сонымен қатар бұқаралық ақпарат құралдарынан еркін ақпарат алуға құқықты. Осы салаға қат
15024. Ғ.Мүсіреповтің туғанына - 105 жыл 1.01 MB
  Ғ. Мүсірепов атындағы Солтүстік Қазақстан облыстық балаларжасөспірімдер кітапханасы Ғ.Мүсіреповтің туғанына 105 жыл толуына арналған Кемеңгер қаламның құдіреті істәжірибеден Петропавл 2007 ж. ...Әлі де талайталай заманд...