46240

Структура лексического значения. Функциональный статус составляющих лексическое значение компонентов (денотативное и сигнификативное содержание значения)

Доклад

Иностранные языки, филология и лингвистика

Прямое значение слова это непосредственная связь между звуковым комплексом и явлением действительности. Ядро лексического значения концептуальное значение: а денотативный аспект выражает отношение содержания слова к предмету который оно означает. б сигнификативный аспект выражает отношение слова к понятию которое стоит за этим словом. г лингвистический аспект определяет место данного слова среди других единиц языка.

Русский

2013-11-20

14.17 KB

18 чел.

40. Структура лексического значения. Функциональный статус составляющих лексическое значение компонентов (денотативное и сигнификативное содержание значения).

Лексическое значение – форма отражения в сознании говорящего реалий объективной действительности.

Прямое значение слова – это непосредственная связь между звуковым комплексом и явлением действительности.

Переносное значение вторично, оно возникает в результате переноса названия с одного явления действительности на другое на основе ассоциативных связей между понятиями (сходства, общности признаков, функций и т.п.).

Ядро лексического значения – концептуальное значение:

а) денотативный аспект выражает отношение содержания слова к предмету, который оно означает.

б) сигнификативный аспект выражает отношение слова к понятию, которое стоит за этим словом. Этот аспект исторически меняется (со временем и развитием науки).

в) прагматический аспект заключается в том, что каждый человек вкладывает свое понимание в значения (разный опыт, интеллект и пр.)

г) лингвистический аспект определяет место данного слова среди других единиц языка. Соссюр назвал это значимостью слова.

д) коннотативный аспект означает разного рода эмоции, экспрессивные или стилистические добавки к значению слова

Коннотация — сопутствующее значение языковой единицы, тип лексической информации, сопутствующей значению слова. Иногда называется также (семантической) ассоциацией. Коннотация слова отражает такой признак обозначаемого им объекта, который, хотя и не составляет необходимого условия для применения данного слова, но устойчиво связан с обозначаемым объектом в сознании носителей языка.

Коннотация включает дополнительные семантические или стилистические элементы, устойчиво связанные с основным значением в сознании носителей языка.

Коннотация предназначена для выражения эмоциональных или оценочных оттенков высказывания и отображает культурные традиции общества. Коннотации представляют собой разновидность прагматической информации, отражающей не сами предметы и явления, а определённое отношение к ним.

Например:  слово «лиса» имеет коннотации «хитрость», «коварство»; ветер - непостоянство, быстрота.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

25201. Суперечка між західниками та слов’янофілами 26.5 KB
  Суперечка між західниками та словянофілами західники виступали за ліквідацію кріпосного права і розвиток Росії за західним взірцем Герцен Огарев розвиток ідей Просвітництва словянофіли обґрунтування необхідності особливого порівняно з західноєвропейським самобутнього шляху розвитку Росії Киреевский Хомяков основою суспільного життя вважали релігію а саме православя Лише народи що сповідують православя і перш за все росіяни можуть розраховувати на прогрес а інші народи лише тією мірою якою вони сприймуть православну...
25202. Емпіризм і Раціоналізм у філософії Нового часу 26.5 KB
  Емпіризм філософський напрям що визнає чуттєвий досвід джерелом знань і вважає що зміст знання може бути представлен в досвіді або зводитись до нього. Емпіризм зіштовхнувся з труднощами виокремлення вихідних компонентів досвіду і реконструкції на цій основі усіх видів і форм знання. Його девізом було знання сила€ тому головними методами пізнання він вважав спостереження аналіз експеримент порівняння. Джерелом пізнання людини є враження відчуттів які виникають під впливом матеріальних обєктів.
25203. Філософія неогегельянства 28.5 KB
  Центральний пункт гегелівської діалектики вчення про протилежності оцінюється як хибне МакТаггарт. Абсолютний дух розглядається як сукупність індивідуальних свідомостей МакТаггарт як вища форма індивідуальності Бозанкет.
25204. І.Кант Пролегомени до всякої майбутньої метафізики 29.5 KB
  Сутність метафізики: розум займається виключно самим собою і знайомство з обєктами які набуваються безпосередньо від роздумів над своїми власними поняттями не потребуючи для цього досвіду взагалі; таке пізнання не виводиться з досвіду. Кожний окремий досвід є тільки частина всієї сфери досвіду але саме абсолютне ціле всього досвіду не є досвід і тим не менш складає проблему для розуму. Поняття ж розуму мають повноту тобто збираючу єдність усього можливого досвіду і стають трансцендентними. Таким чином як розсудок потребує для досвіду...
25205. Постсруктуралізм як самокритика структуралізму 28 KB
  критика авторасубєкта і літературного твору в якості його продукту. Якщо для структуралізму структура це самодостатнє ціле яке не потребує ні адресата ні комунікативної ситуації ні автора автор лише простий виконавець структурних приписів то з позиції П. проголошує війну на два фронти і проти структури і проти автора які пригнічують будьяку різноманітність і різнобарвя дійсності. протиставив принцип багатозначного прочитання твору; а структуралістському розчиненню автора в мові його розєднанню на множину дискурсивних...
25206. Жак Дерріда: людина і світ як текст 28.5 KB
  Жак Дерріда: людина і світ як текст Дерріда ключова фігура постструктуралізму і деконструктивізму. Класична філософія вичерпала себе метод її подолання деконструкція яка націлена на знищення метафізичних смислів що містяться в тексті. Мета звільнення від метафізики присутності задля можливості розуміти текст як феномен який сам себе породжує.Відкриття того що говорить текст 2.
25207. Cубстанційна концепція моральних добра і зла 35 KB
  Добро і зло в цих системах мають субстанційну природу це два самостоятельних рівноправних початка світу. Боротьба цих двох початків визначає розвиток світу. Добро і зло в данному випадку онтологізуються це надлюдські сили які складають дуальну основу світу. Абсолютне Благо верховний принцип існування нерухомого світу ідей і матерія як косное неструктурированное начало составляют вместе рамки проявления добра и зла их онтологічна основа.
25208. Християнське обґрунтування моралі. Євангельська моральна доктрина 44 KB
  Підставою всього ранньохристиянського світогляду була абсолютна орієнтованість на Бога як джерела й ціль будьяких чел. Шлях до Бога є шлях порятунку через народження понад і фізичну смерть. є подоба Бога. образа Бога.
25209. Сучасний дискурс справедливості 25 KB
  Сучасний дискурс справедливості. Одною з найяскравіших робіт що зможе розкрити це питання є робота Роулза Теорія справедливості€. По суті теорія справедливості означає розрив з традицією. Головною засадою за Роулзом є інтуїтивне почуття справедливості.