46300

ФОНЕМА КАК ЕДИНИЦА ЯЗЫКА. ФУНКЦИИ ФОНЕМЫ

Доклад

Иностранные языки, филология и лингвистика

Функции фонем Фонемы выполняют следующие функции: дистинктивная различительная функция выражается в том что фонема служит для фонетического опознавания и семантического отождествления слов и морфем. Дистинктивная функция включает в себя перцептивную опознавательную и сигнификативную смысл оразличительную функции перцептивная функция функция доведения звуков речи до восприятия: она дает возможность воспринимать и опознавать органом слуха звуки речи и их сочетания способствуя отождествлению одних и тех же слов и морфем...

Русский

2013-11-20

15.5 KB

30 чел.

28.  ФОНЕМА КАК ЕДИНИЦА ЯЗЫКА. ФУНКЦИИ ФОНЕМЫ.

Фонемы - минимальные единицы языка, т.к. разделить их на последовательно произносимые в речевой цепи более мелкие единицы нельзя. Вместе с тем, фонема состоит из ряда признаков, не существующих вне фонем, а встречающихся только в единстве фонемы, например признак звонкости, назальности и т.д. Признаки играют разную роль, их делят на:

  1.  дифференциальные (различительные) признаки - только по данному признаку какая-либо фонема отличается от другой, например глухость-звонкость ( дом - том)
  2.  интегральные (неразличительные) признаки - эти признаки лишь "наполняют" состав фонемы, так как в языке нет другой фонемы, прямо и однозначно противопоставленной по этому признаку, например признак взрывности у русского <г>, т.к. в русском нет щелевого <γ>.
  3.  нейтральные несущественные признаки Специфичны для языка, могут быть как диф-ми, так и инт-ми: укр. Г-х, закрытые-открытые гласные

Реальное содержание фонем данного языка - это совокупность смыслоразличительных признаков в их составе, благодаря чему одинаковые звуки разных языков как фонемы различны. Так, в русском языке палатализованность является дифференциальным признаком, а в английском - интегральным.

В целом, фонемы отличаются от звуков речи своей включенностью в системные отношения, выражающиеся в оппозициях фонем.

Функции фонем

Фонемы выполняют следующие функции:

  1.  дистинктивная (различительная) функция - выражается в том, что фонема служит для фонетического опознавания и семантического отождествления слов и морфем. Дистинктивная функция включает в себя перцептивную (опознавательную) и сигнификативную (смысл оразличительную) функции
  2.  перцептивная функция - функция доведения звуков речи до восприятия: она дает возможность воспринимать и опознавать органом слуха звуки речи и их сочетания, способствуя отождествлению одних и тех же слов и морфем
  3.  сигнификативная функция — смыслоразличительная функция, т.е. функция различения значимых элементов языка — морфем и слов.
  4.  делимитативная функция - функция обозначения границы между двумя последовательными единицами (морфемами, словами). Звуковые элементы служат пограничными сигналами, например, сигналом наличия границы слова. В отличие от дистинктивной, не проявляется регулярно, однако о наличии ее свидетельствуют существующие в каждом языке различные ограничения на сочетаемость тех или иных звуковых элементов в речевой цепи. 


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

22815. Українське питання 49.5 KB
  Українське питання Перша світова війна розпочата через суперечності між двома ворожими військовополітичними блоками що сформувалися на зламі ХІХХХ ст.Посилили суперечності що виникли між двома блоками національні питання у Східній Європі.Посилили суперечності що виникли між двома блоками національні питання у Східній Європі.Отже британський уряд задекларував намагання розв'язувати національні проблеми народів поневолених ворогами Антанти прагнучи використати національні питання як зброю проти держав австронімецького блоку.
22816. Україна в роки І Світової війни 33.5 KB
  АвстроУгорщина претендувала на Поділля та Волинь. Більшість західноукраїнців вирішили взяти бік АвстроУгорщини. Для досягнення цієї мети Союз вважав за доцільне співробітництво з Німеччиною та АвстроУгорщиною. Австроугорське командування повірило в провокаційні чутки розповсюджувані польською адміністрацією провінції про таємні симпатії українців до росіян унаслідок чого відступаючі габсбурзькі війська вдалися до переслідувань українців яких постраждали тисячі.
22817. Політичне становище в Україні після повалення царського режиму. Організація і діяльність Центральної ради. Проголошення Української Народної Республіки 38.5 KB
  2й військовий з'їзд червень того ж року запропонував Центральній Раді домогтися національної автономії України. Тоді ж у Києві відбувся 1й селянський з'їзд котрий також висловився за автономію України і обрав Раду селянських депутатів як складову частину Центральної Ради. відбулися переговори делегації ЦР із Тимчасовим урядом і Петроградською Радою щодо офіційного визнання автономії України у складі Росії. ЦР оприлюднила свій І Універсал в якому проголошувалась автономія України а Центральна Рада найвищим органом держави.
22818. Причини, основні завдання та особливості Лютневої (1917 р.) революції в Росії 29.5 KB
  революції в Росії. В Росії виникає двовладдя. Ліберальні депутати Державної Думи Росії сформували Тимчасовий уряд який спирався на буржуазію поміщиків на панівний клас інтереси яких виражав. Друга влада в Росії Петроградська влада робітничих та солдатських депутатів.
22819. Зовнішня політика УНР. Берестейській договір та його наслідки 33 KB
  У зовнішній політиці Директорії вдалося розширити міжнародні зв'язки УНР її визнали Угорщина Чехословаччина Голландія Італія. Не визнали УНР країни Антанти й відроджена Польща яка претендувала на Правобережну Україну. Не визнавши гетьманської адміністрації дипломати країн Антанти не збиралися визнавати й поновлену УНР.
22820. Проголошення ЗУНР та її злука з УНР 30 KB
  у Львові відбулося загальне собранне укр. політичних діячів Галичини і Буковини що обрало керівний орган Національний Рада що заявив про прагнення об'єднати усе західноукр. Национальный Рад увів війська у Львів і в Східну Галицню проголосив 18 листопада 1918 р утворення Западноукрдинской Народної республіки ЗУНР Президент Е. Було зроблене таке: для захисту республіки утворив власну Укр.
22821. Ассортимент товаров. Определения. Характеристика товарного ассортимента. Структура ассортимента. Формирование ассортимента. Ассортиментная политика 21.33 KB
  Одной из важнейших товароведных характеристик товаров является ассортиментная характеристика, которая определяет принципиальные различия между товарами разных видов и наименований. Ассортимент товара - перечень товаров, объединенных по какому-либо признаку и удовлетворяющие потребности человека.
22822. Качество товара, определения. Требования к качеству товара. Классификация свойств и показателей качества. Потребительская ценность продукции: базовая и дополнительная и их влияние на 16.84 KB
  Качество — одна из основополагающих характеристик товара, которая оказывает решающее влияние на создание потребительских предпочтений и формирование конкурентоспособности.
22823. Органічна хімія, конспект лекцій 887 KB
  Значення органічної хімії. Вивчення основних теоретичних положень органічної хімії сприяє формуванню, розширенню і поглибленню фундаментальних, загальнопрофесійних, спеціальних знань, а також активному формуванню предметних і професійних компетенцій, спрямованих на виконання виробничих функцій.