4639

Исследование характеристик диодов и стабилитронов

Лабораторная работа

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Исследование характеристик диодов и стабилитронов Цель работы. Научиться составлять и рассчитывать схемы включения полупроводниковых приборов, экспериментальным путем получить их вольтамперные характеристики. Подготовка к лабораторной работе...

Русский

2012-11-23

55 KB

48 чел.

Исследование характеристик диодов и стабилитронов

Цель работы.

Научиться составлять и рассчитывать схемы включения полупроводниковых приборов, экспериментальным путем получить их вольтамперные характеристики.

Подготовка к лабораторной работе

 1.  Ознакомиться с элементной базой полупроводниковых приборов, размещенных на стенде. В справочнике найти технические характеристики диодов, стабилитронов и выписать параметры, необходимые для расчета схем включения.
 2.  Составить схему для снятия вольтамперной характеристики диода. В качестве источника регулируемого напряжения использовать блок питания БП-30. Рассчитать значение резистора для случая: I = 0.5 Iпр max .
 3.  Указать на схеме расчетное значение резистора, максимальные значения тока через диод и напряжения на диоде при прямом и при обратном включении.
 4.  Составить схему для снятия вольтамперной характеристики стабилитрона. Рассчитать значение резистора для получения: I = 0.5 Iст max.                 При снятии прямой ветви использовать тот же резистор.
 5.  Указать на схеме расчетное значение резистора, максимальные значения тока через стабилитрон и напряжения на нем при прямом и при обратном включении.
 6.  Составить схему подключения светодиода к источнику питания БП5 с возможностью регулирования яркости свечения. Рассчитать значения балластного и регулируемого резисторов для получения: I = 0.75Iпр max .

Выполнение лабораторной работы

 1.  Собрать схему для исследования вольтамперной характеристики диода.
 2.  Включить источник питания и изменяя выходное напряжение снять показания приборов для построения прямой ветви вольтамперной характеристики.
 3.  Изменить полярность напряжения на диоде. Снять показания приборов для построения обратной ветви вольтамперной характеристики.
 4.  Собрать схему для исследования вольтамперной характеристики стабилитрона.
 5.  Включить источник питания и изменяя выходное напряжение снять показания приборов для построения прямой ветви вольтамперной характеристики.
 6.  Изменить полярность напряжения стабилитроне. Снять показания приборов для построения обратной ветви вольтамперной характеристики.
 7.  Собрать схему со светодиодом.
 8.  Подать напряжение питание и, изменяя входное напряжение, наблюдать изменение яркости свечения.

Рисунок 1. Схема исследования вольтамперной характеристики диода.

Рисунок 2. Схема исследования вольтамперной характеристики стабилитрона.

Рисунок 3. Схема включения светодиода.

Таблица № 1 - Справочные данные по диодам

Тип

Uобр max, В

Iпр max, мА

Uпр, В

Д220

50

50

1.5 (при Iпр =50 мА)

Д226

400

300

1 (при Iпр =300 мА)

Таблица № 2 - Справочные данные по стабилитронам

Тип

Uст, В

Iст min, мА

Iст max, мА 

КС156А

5.6 (5.04-6.16)

3

55

Д814А

8 (7-8.5)

3

40

Д814Д

13 (11.5-14)

3

24

Д818Е

9 (8.55-9.45)

3

33

Таблица № 3 - Справочные данные по светодиодам.

Тип

Uобр max, В

Iпр max, мА

Uпр, В

АЛ102

2

10

2.8 (при Iпр =5 мА)

АЛ307Б

2

20

2 (при Iпр =10 мА)

Расчёт значений резисторов.

 1.  Для диода Д220.

,       .

 1.  Для стабилитрона КС156А.

,       

 1.  Для светодиода АЛ102.

 ,       

,       .

Таблица № 4. Вольтамперная характеристика диода Д226.

Ветвь

Прямая

Обратная

U, B

0.75

0.9

1

1.075

8

10

12

13

15

I, мA

9

38

69

88

0.16

0.21

0.24

0.26

0.3

Таблица № 5. Вольтамперная характеристика стабилитрона КС156А.

Ветвь

Прямая

Обратная

U, B

0.3

0.6

0.7

0.85

4

4.5

5

5.5

I, мA

0.1

0.8

1.4

4.25

0.2

0.3

0.8

4.4

Вывод

В ходе выполнения этой лабораторной работы я изучил схемы включения диода, стабилитрона и светодиода, рассчитал значения резисторов для этих схем, а также снял вольтамперные характеристики диода и стабилитрона.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

72051. ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ЕКОНОМІЧНОГО МИСЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ГЕОГРАФІВ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 192.5 KB
  Стрімкий розвиток сучасних економічних відносин і вплив господарської діяльності людини на всю поверхню Землі як інтегрованого утворення вимагає переосмислення не тільки місця людини в географічному світі але й її ставлення до навколишнього середовища.
72052. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ОКРЕМИХ ПАТОБІОХІМІЧНИХ ТА ПАТОМОРФОЛОГІЧНИХ ЕКВІВАЛЕНТІВ ІШЕМІЧНО-РЕПЕРФУЗІЙНОГО ПОШКОДЖЕННЯ ГОЛОВНОГО МОЗКУ В ДОРОСЛИХ ТА СТАРИХ ЩУРІВ 469.5 KB
  З’ясувати особливості деяких ланок патогенезу ішемічно-реперфузійного пошкодження структур нової кори та гіпокампа в старих самцівщурів за окремими гістохімічними патобіохімічними і патоморфологічними параметрами на...
72053. МЕДИКО-СОЦІАЛЬНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ФУНКЦІОНАЛЬНО-ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ПОЛІПШЕННЯ ЗДОРОВ’Я ШКОЛЯРІВ ВЕЛИКОГО ПРОМИСЛОВОГО МІСТА 306 KB
  Актуальність оптимізації діяльності зі збереження та поліпшення здоров’я дитячого населення посилюється необхідністю виконання Програми економічних реформ на 2011–2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» в частині реформування системи надання медичної допомоги.
72054. Методичні основи удосконалення проектування продукції графічного дизайну 208.5 KB
  Вирішення означених проблем фахівцями графічного дизайну вимагає постійного оновлення науковометодичної бази щодо форм і способів виготовлення та представлення продукції. У ній зазначено що зростання попиту на фахівців з дизайну обумовлено переходом суспільства від індустріальної до інформаційної стадії...
72055. ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН 181 KB
  Професійному спілкуванню нині приділяється значна частина робочого часу сучасних фахівців зокрема встановлення ділових контактів наради бесіди переговори вимагають комунікативної компетентності що сприятиме ефективному діловому та професійному взаєморозумінню.
72056. РОЗВИТОК ОСВІТИ І ПЕДАГОГІЧНОЇ ДУМКИ НА ПЕРЕЯСЛАВЩИНІ (ПОЧАТОК XVIII – ПЕРША ЧВЕРТЬ ХХ СТОЛІТТЯ) 506 KB
  Актуальність теми дослідження. Становлення нової освітньої системи в Україні відбувається в умовах розбудови державності, відродження культурних і духовних цінностей українського народу. Державна програма “Освіта” (Україна ХХІ століття), Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ ст.
72057. СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ КОНФЛІКТ В УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ ПЕРІОДУ ТРАНСФОРМАЦІЇ: ФАКТОРИ ВИНИКНЕННЯ І ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ 140.5 KB
  Актуальність теми дослідження визначається в першу чергу системною трансформацією сучасного українського суспільства яка зумовила високий динамізм і конфліктогенність соціально-політичних процесів що потребують свого вивчення. Зміни політичного режиму балансу соціальних і політичних сил...
72058. Тактика ведення лактації при інтраамніальному інфікуванні 168 KB
  Мета та завдання дослідження. Метою дослідження було розробка тактики ведення лактації у жінок з різними формами і термінами перенесеної вірусної інфекції на основі вивчення в них медико-соціальних, мікробіологічних, біохімічних і функціональних особливостей...
72059. Методика навчання інформаційних технологій у позашкільних навчальних закладах 254.5 KB
  Вивчення наукових і методичних джерел засвідчило наявність широкого спектру досліджень з різних напрямів розвитку і застосування інформаційних технологій. Зокрема педагогічному потенціалу психологопедагогічним аспектам інформаційних...