46425

ОПІР МАТЕРІАЛІВ. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

Реферат

Физика

Підібрати переріз заданої форми і визначити переміщення перерізу А. Для цього необхідно: відкинувши зайвий зв'язок побудувати найбільш раціональний варіант основної системи; завантаживши основну систему заданим навантаженням і зайвим зусиллям Х1 що заміняє дію відкинутого зв'язку побудувати еквівалентну систему; записати канонічне рівняння методу сил; завантажити основну систему по черзі заданим навантаженням і одиничною силою Х1 записати вирази для згинальних моментів від заданих сил Мрх і одиничної сили М1х при...

Украинкский

2013-11-21

925.5 KB

37 чел.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

"КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ"

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО КУРСОВОЇ РОБОТИ

З ДИСЦИПЛІНИ "ОПІР МАТЕРІАЛІВ"

для студентів усіх спеціальностей денної та вечірньої форм навчання

Частина II

Затверджено
на засіданні кафедри динаміки,
міцності машин та опору матеріалів
Протокол №  від  р.

Київ НТУУ"КПГ 2001


Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни "Опір матеріалів" для студентів усіх спеціальностей денної та вечірньої форм навчання. Частина II. / Укл.     А.Є. Бабенко, Г.Є. Візерська, О.П. Заховайко та інші - К.: НТУУ "КІЛ", 2001.

Відповідальний редактор М.І. Бобир

Рецензенти: О.О. Боронко

Ф.Ф. Гігіняк

З

 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Опір матеріалів - одна з базових загально-технічних дисциплін, що відіграє важливу роль у підготовці інженерних кадрів. Значне місце в практичній діяльності інженерів займають розрахунки на міцність та жорсткість - основні задачі опору матеріалів.

При вивченні курсу опору матеріалів найбільш ефективним методом навчання прийомам розв'язування задач є самостійна робота студентів. Тому програмами курсів опору матеріалів для студентів НТУУ "КПІ" всіх спеціальностей передбачено виконання протягом навчального року курсової роботи.

Мета курсової роботи - закріпити та поглибити знання, набуті студентами при вивченні курсу з опору матеріалів, засвоїти методики розрахунків на міцність і жорсткість елементів конструкцій з вибором відповідного матеріалу і розрахункової схеми, придбати навички користування довідковою літературою.

Курсова робота складається з двох частин і охоплює найбільш типові для практики задачі, що відповідають усім основним розділам опору матеріалів.

При укладанні завдань для курсової роботи був використаний багаторічний досвід колективу кафедри.

Розрахункові схеми і числові дані до задач підібрані таким чином, щоб забезпечити розв'язання не менше 100 варіантів кожної задачі, однакових за змістом і складністю.

При необхідності задачі можуть бути спрощені шляхом зменшення кількості запитань або спрощення розрахункової схеми (за вказівкою викладача).

Основні довідкові дані, необхідні для розрахунків, наведені у додатках.

4


ВИБІР ВАРІАНТА ЗАВДАННЯ

Варіант розрахункової схеми і числові дані вибираються студентом відповідно до його шифру, що встановлюється викладачем. Шифр визначається двозначним числом, перша цифра якого вказує номер розрахункової схеми, друга - номер рядка або стовпця в таблиці з числовими даними до задачі.

При складанні умов задачі у відповідності з одержаним шифром студенту слід мати на увазі:

 1.  Якщо в таблиці навантаження подано з від'ємним знаком, то на рисунку слід змінити його напрямок на протилежний і надалі знак "-" не брати до уваги.
 2.  З таблиці слід виписувати значення тільки тих величин /навантажень, розмірів/, які вказані на відповідній шифру розрахунковій схемі.

ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

 1.  Робота виконується на папері стандартного формату А4. Справа і зліва залишаються поля 3 см /для закріплення обкладинки і для зауважень викладача/.
 2.  Обкладинка робиться з цупкого креслярського паперу. На титульній сторінці вказуються назва роботи, назва дисципліни, прізвище, ім'я та по-батькові студента, його шифр, назва факультету, групи, прізвище та ініціали викладача /див. додаток/.
 3.  Кожну задачу слід починати з нової сторінки. Перед розв'язком задачі вказати її номер, назву, переписати повністю умову задачі, числові дані, навести розрахункову схему.
 4.  Розв'язок задачі необхідно супроводжувати короткими поясненнями, кресленнями і ескізами.
 5.  Креслення і графіки виконуються на білому папері того самого формату /А4/ з обов'язковим додержанням масштабу і всіх вимог стандарту. На кресленні повинні бути вказані буквені позначення і числові значення всіх величин, використаних у розрахунку.
 6.  При розв'язанні задач шукану величину слід спочатку одержати в алгебраїчному виді, а потім в остаточну формулу підставити числові значення величин. У відповіді обов'язково вказати одиниці одержаної величини.

5

 Задача №1 Статично невизначна балка

Для балки (рис. 1, табл. 1) підібрати переріз заданої форми і визначити переміщення перерізу А. Взяти а=1м, nг=1,5.

Таблиця 1

План розв'язання задачі

1. Розкрити   статичну   невизначність   балки,   використовуючи   канонічні
рівняння методу сил. Для цього необхідно:

відкинувши зайвий зв'язок, побудувати найбільш раціональний варіант основної системи;

завантаживши основну систему заданим навантаженням і зайвим зусиллям Х1 що заміняє дію відкинутого зв'язку, побудувати еквівалентну систему;

записати канонічне рівняння методу сил;

завантажити основну систему по черзі заданим навантаженням і одиничною силою Х1, записати вирази для згинальних моментів від заданих сил  Мр(х)   і одиничної сили  М1(х)  (при використанні

способу Верещагіна побудувати епюри) і обчислити коефіцієнт та вільний член канонічного рівняння за формулами Мора або Верещагіна;

- визначити з канонічного рівняння невідоме зусилля Х1.

2. Для еквівалентної системи побудувати епюру згинальних моментів М.

6


 1.  Перевірити правильність розкриття статичної невизначності системи, переконавшись за допомогою методу Мора або Верещагіна, що переміщення в напрямку сили Х1 дорівнює нулю.
 2.  Визначити з умови міцності за нормальними напруженнями розміри поперечного перерізу балки вказаної форми (підібрати за сортаментом відповідний профіль).
 3.  Визначити вказане переміщення перерізу А (еквівалентної системи) методом Мора або Верещагіна.

7


Задача №2

Статично невизначна рама

Для  заданої рами  (рис.   2,  табл.   2)  підібрати  двотавровий   переріз  і визначити переміщення перерізу А. Взяти L=1м, nТ.=1,5.

                                 ,Таблиця 2

План розв'язання задачі

1.   Розкрити    статичну   невизначність   рами,    використовуючи    канонічні рівняння методу сил. Для цього необхідно:

відкинувши зайві зв'язки , побудувати найбільш раціональний варіант основної системи;

завантаживши основну систему заданим навантаженням і зайвими                зусиллями Х1, Х2, що заміняють дію відкинутих зв'язків, побудувати еквівалентну систему;

-    записати канонічні рівняння методу сил;

завантажити основну систему по черзі заданим навантаженням і одиничними силами Х1 = 1, Х2 = 2, записати вирази для згинальних моментів від заданих сил Мр(х) та одиничних сил М1(х) і М2х)

(при використанні способу Верещагіна побудувати епюри), обчислити

коефіцієнти та вільні члени канонічних рівнянь за формулами Мора або

Верещагіна;

розв'язати систему канонічних рівнянь і визначити невідомі зусилля

Х1 ,Х2

9

 

 1.  Побудувати епюру згинальних моментів М для еквівалентної системи.
 2.  Перевірити правильність розкриття статичної невизначності системи, переконавшись за допомогою методу Мора або Верещагіна, що переміщення в напрямку сили Х1 (або Х2) дорівнює нулю.
 3.  З умови міцності на згин підібрати двотавровий переріз.
 4.  Визначити вказане переміщення перерізу А методом Мора або Верещагіна.

10


Задача №3 Неплоский згин

Для заданої балки (рис. З, табл. 3) підібрати переріз вказаної форми, попередньо розташувавши його найбільш раціонально. Визначити положення нейтральної лінії в небезпечному перерізі і побудувати сумарну епюру розподілення напружень. Визначити повний прогин в перерізі А. Взяти а=1м; пТ=1.5

Таблиця З

г— '—і ; 1 1 1 1 1

План розв'язання задачі

 1.  Розкласти всі навантаження на складові, що діють в головних площинах ХУ i XZ.
 2.  Побудувати епюри згинальних моментів Мy  і Mz.
 3.  Вибрати раціональне розташування перерізу.
 4.  Методом   послідовних   наближень   підібрати       поперечний   переріз   з розрахунку на міцність за нормальними напруженнями.
 5.  Визначити   положення   нейтральної   лінії   в   небезпечному   перерізі    і побудувати епюру сумарних напружень.
 6.  Будь-яким з відомих методів визначити прогини в перерізі А в головних площинах ХУ і XZ, а потім обчислити повний прогин.

12


Задача №4

Позацентровий тиск

Для заданого перерізу (рис. 4, табл. 4) визначити допустиму силу Р і побудувати епюру розподілення напружень в перерізі , якщо відома точка прикладання сили Р в системі координат Z', Y' і допустимі напруження [σ]с =20МПа, [σ]р=2МПа .

 Таблиця 4

План розв'язання задачі

 1.  Визначити положення центра ваги перерізу в системі координат Z', Y'.
 2.  Провести головні центральні осі інерції Y, Z і визначити в цій системі координат точки прикладання сили (полюса) Yp, Zp  .
 3.  Обчислити головні центральні моменти інерції перерізу Jy, Jz і радіуси інерції iy, iz.
 4.  Визначити відрізки YH, ZH, що відсікаються нейтральною лінією на осях Y, Z, провести нейтральну лінію і визначити координати небезпечних точок.
 5.  Обчислити допустиме значення сили Р з умов міцності в небезпечних точках перерізу.
 6.  Побудувати епюру розподілення нормальних напружень в перерізі.

14


Задача №5

Розрахунок круглого вала на згин з крученням

Сталевий вал з шківом пасової передачі 3 та двома зубчастими колесами 1, 2 (рис. 5, табл. 5) рівномірно обертається з швидкістю ω і передає потужність, задану на зубчастих колесах або на шківі і одному з коліс.

Визначити діаметр вала, нехтуючи його власною вагою і вагою коліс та

шківа. Кут зачеплення  α=20°;  а=1м, діаметр початкового кола колеса  1 d1=0.5м; діаметр шківа d3=0,25м. Взяти коефіцієнт запасу пт=1.5

Таблиця 5

План розв'язання задачі

 1.  Визначити потужність на шківі або колесі, де її не задано, з умови рівномірного обертання вала, нехтуючи тертям в підшипниках.
 2.  Обчислити зовнішні моменти Мк на кожному колесі та шківі, приклавши їх у відповідному напрямку.
 3.  Визначити сили в передачах.
 4.  Зобразити в аксонометрії схему навантаження вала, звівши сили до центру ваги перерізів і розклавши їх на горизонтальні і вертикальні складові.
 5.  Побудувати епюри крутного моменту та згинальних моментів в горизонтальній і вертикальній площинах.
 6.  Визначити небезпечний переріз.
 7.  Обчислити діаметр вала за одним з критеріїв міцності, округливши величину його до найближчого більшого значення згідно з рекомендованим рядом лінійних розмірів R40 (див. додаток 5).

16


Задача №6

Розрахунок просторової рами

Для заданої просторової рами (рис. 6, табл. 6) визначити розміри поперечних перерезів стержнів. Стержень 1- круглий, стержень 2- квадратний, стержень 3- прямокутний із заданим в таблиці відношенням h/b (розташувати переріз найбільш раціонально). Довжина кожного із стержнів L=1m, матеріал сталь СтЗ, σг=240МПа

      Таблиця 6

План розв'язання задачі

 1.  Провести осі координат, загальні для всієї рами.

Побудувати епюри згинальних моментів М (в двох взаємно-перпендикулярних площинах), крутних моментів Мкр   і поздовжніх сил N.

 1.  Для кожного стержня встановити небезпечний переріз.

Побудувати епюри розподілення напружень в небезпечних перерізах від кожного силового фактора і визначити небезпечні точки в перерізах. Звернути увагу на те, що в квадратних і прямокутних перерізах небезпечними можуть бути як кутові точки, так і точки, що лежать посередині сторін.

Користуючись відповідною теорією міцності, визначити для кожного стержня розміри поперечного перерізу, округливши їх до найближчих більших значень згідно з рекомендованим рядом лінійних розмірів R40 (див. додаток 5).

18


Задача №7

Проектувальний розрахунок на стійкість стиснутих стержнів

Для заданого стояка (рис. 7а, табл. 7), стисненого осьовою силою Р, підібрати переріз (рис. 7б,в), попередньо раціонально його розташувавши. Конструкцію опор стояка показано в двох проекціях. Складений переріз працює як одне ціле. Матеріал - сталь СтЗ, допустиме напруження на стиск [σ]=160МПа.

 Таблиця 7

План розв'язання задачі

Задача розв'язується методом послідовних наближень з використання] таблиці коефіцієнтів зменшення основного допустимого напруження.

 1.  Визначити положення головних центральних осей інерції перерізу Y, Z.

Прийнявши значення коефіцієнта зменшення основного допустимог напруження φ1 визначити площу поперечного перерізу і з урахування: форми перерізу обчислити радіуси інерції іy , іz ,

Враховуючи    різні    умови    закріплення    стержня    в    двох    взаємв перпендикулярних площинах, розташувати переріз так, щоб різниця гнучкостях в цих площинах була найменша, і подальший розрахунок вест для площини найбільшої гнучкості стержня.

 1.  За обчисленим значенням максимальної гнучкості знайти, використовуюч

табличні дані, коефіцієнт φ1  (за необхідністю - методом інтерполяції). Якщо різниця між заданим і знайденим значенням коефіцієнта перевищу 5%, розрахунки повторити, задаючись новим значенням коефіцієнта φ2 рівним середньому арифметичному двох попередніх, і т.д.

5. Для остаточного значення площі обчислити  напруження в стержні
порівняти з допустимими напруженнями на стійкість [
σст ]=φ[σ].

20Задача №8

Розрахунок стержневої системи з врахуванням сил інерції

Для системи, що складається з сталевого вала АВ і пов'язаних з ним стержнів того ж діаметра /рис. 8, табл. 8/, визначити з умови міцності граничну кутову швидкість обертання, якщо L=0.4 м і [σ]=100 МПа.

 Таблиця 8

План розв'язання задачі

 1.  Обчислити розподілені сили інерції q(x), що діють на окремі стержні під час обертання вала АВ.
 2.  Розглядаючи вал зі стержнями як раму, навантажену силами інерції, зобразити розрахункову схему системи. Обчисливши рівнодіючі розподілених сил інерції, визначити реакції в опорах.
 3.  Побудувати епюри згинальних моментів М, поздовжніх сил N і встановити небезпечний переріз.
 4.  Обчислити граничну кутову швидкість вала з умови міцності за нормальними напруженнями.

23


Задача №9

Розрахунок на міцність при ударі

Для заданої пружної системи /рис. 9, табл. 9/ визначити значення нормальних напружень, що виникають при ударі вантажу Q=100Н, який падає з висоти Н =0.5м, а також обчислити величину переміщення вказаного в таблиці перерізу.

Матеріал - сталь; L-2m; d=4 cm.

 Таблиця 9

План розв'язання задачі

 1.  Прикласти в точці удару статичну силу, рівну вазі вантажу, і побудувати епюри згинальних моментів М і поздовжніх сил N.

Обчислити максимальне статичне напруження в небезпечному перерізі.

 1.  Визначити задане статичне переміщення заданого перерізу /методом Мора або Верещагіна/.

Визначити вертикальне статичне переміщення точки удару.

Обчислити динамічний коефіцієнт /без врахування маси пружної системи/.

 1.  Обчислити максимальне динамічне напруження і динамічне переміщення заданого перерізу.

25


Задача №10

Розрахунок на міцність при повторно-змінному навантаженні

Електродвигун вагою Р=1000Н встановлено на стержневій системі (рис. 10а, табл10). Ротор двигуна вагою Q=0,5P, встановлений з ексцентриситетом е=5мм, обертається з швидкістю п об/хв. Визначити розміри вказаного в таблиці поперечного перерізу стержня, (1-1, 2-2, або 3-3) з умови міцності на втому, враховуючи вплив концентрації напружень (тип концентратора в перерізі показано на рис. 106). Стержень АВ вважати абсолютно жорстким. Забезпечити запас міцності 1,5-1,6. Розміри L=1,5m і L1=kL. Значення коефіцієнта затухання коливань γ наведені в таблиці. При розрахунку перерізу 2-2 відношення a/d взяти 0,2.

 Таблиця 10

 План розв'язання задачі

 1.  Враховуючи статичні сили та концентрацію напружень, вибрати попередні розміри поперечного перерізу стержнів з розрахунку на статичну міцність.
 2.  Визначити власну частоту коливань (без врахування маси пружної системи).
 3.  Визначити коефіцієнт наростання коливань.
 4.  Обчислити силу інерції Ф, що виникає при обертанні ротора.
 5.  Виразити амплітудні та середні напруження в заданому перерізі (1-1, або 2-2, або 3-3) через внутрішні силові фактори та невідомі геометричні

. характеристики перерізів.

 1.  Визначити границю витривалості при симетричному циклі для заданого матеріалу, користуючись довідковою літературою або наближеними залежностями.
 2.  Використовуючи попередні розміри поперечних перерізів стержнів (п.1), за даними таблиць знайти коефіцієнти, що враховують:

а) концентрацію напружень;

б) розміри деталі;

в) чистоту обробки поверхні.

 1.  Обчислити ефективний коефіцієнт концентрації напружень для деталі.
 2.  Знайти коефіцієнт чутливо^ до асиметрії циклу.

 1.  Визначити розміри заданого поперечного перерізу з виразу для коефіцієнта запасу.
 2.  Уточнити значення коефіцієнтів (п.3;7;8) і напружень відповідно до знайдених розмірів та визначити фактичний запас міцності.
 3.  Якщо заданий запас міцності не буде забезпечено, провести повторне коректування поперечних розмірів стержнів.

28


Задача 11

Розрахунок тонкостінної посудини на опорах

Сталева тонкостінна циліндрична посудина з днищами встановлена на чотирьох симетрично розташованих опорах (рис. 11, табл. 11). Посудина знаходиться під внутрішнім тиском р і заповнена на 2/3 висоти Н рідиною з питомою вагою γ. Обчислити товщину стінки посудини в небезпечному перерізі. Допустиме напруження на розтяг для матеріалу посудини [σ]=160МПа. Підібрати переріз стояків з умови стійкості. Прийняти r = R/3,

RlR, L1= 0.2L, для стояків [σ]=160МПа.
Таблиця 11

План розв'язання задачі,

 1.  Визначити меридіональний та коловий радіуси  кривизни серединної поверхні циліндричної посудини та днищ.
 2.  Скласти вираз, що визначає залежність тиску на поверхню посудини від глибини занурення.
 3.  Записати рівняння зони для кожної з частин посудини з урахуванням ваги рідини.

ЗО


 1.  Визначити у загальному вигляді значення меридіональних σm та колових σ1 напружень для точок циліндричної посудини та днищ, використовуючи рівняння зони та формулу Лапласа.
 2.  Визначити положення небезпечного перерізу.
 3.  Обчислити товщину посудини δ в небезпечному перерізі, користуючись IV теорією міцності.
 4.  Визначити навантаження на стояк, враховуючи вагу рідини, самої оболонки та її днищ.
 5.  Підібрати переріз стояка з розрахунку на стійкість, вважаючи, що стояк на одному кінці (верхньому) закріплений шарнірно, на другому -жорстко.

 

31


Задача №12

Розрахунок на тріщиностійкість

Варіант 0;1;2. Для стержнів з однією і двома бічними тріщинами (рис. 12 а, б) визначити з умови тріщиностійкості допустиму силу [Р], забезпечивши заданий запас тріщиностійкості [n].

Взяти t=B/5. Дані для розрахунку наведені в табл. 12.

Варіант 3;4;5. Для консольної балки з тріщиною визначити з умови тріщиностійкості (рис.12в) допустиму силу [Р], забезпечивши заданий запас тріщиностійкості [n]. Взяти Н=В/4. Дані для розрахунку наведені в табл. 12.

Варіант 6;7. На вал радіуса b встановлено з натягом Δ диск з зовнішнім радіусом С (рис. 12г). Диск має невелику радіальну тріщину завдовжки l (l<<С).  Визначити  допустиме значення радіального натягу   Δс. Дані для

розрахунку наведені в табл. 12.

Варіант 8;9. На внутрішній поверхні сталевого диска, який обертається з великою швидкістю, є радіальна тріщина завдовжки l (l<<С) (Рис. 12г). Визначити критичне число обертів за хвилину пс диска. Дані для розрахунку наведені в табл. 12.

33

 Таблиця 12,а

 План розв'язання задачі

 1.  Вибрати і підрахувати поправкову функцію Y1 [5]. Для варіантів 6-9 Y1=1.12.
 2.  Підставити Y1 і довжину тріщини у формулу для К1 і прирівнявши К1ІС, обчислити руйнівне напруження σс. Значення КІС для заданого матеріалу знайти у додатку 4.
 3.  Порівняти σс з границею міцності σь для даного матеріалу (див. додаток

4), встановити, чи можна застосовувати критерій   КІС   при заданому

розмірі  тріщини   l.   Якщо  ні,  то  розміри  тріщини   треба  відповідно збільшити.

 1.  Виразити номінальне напруження σ через зовнішнє навантаження і визначити у загальному вигляді К 1.
 2.  Прирівнявши K1  своєму критичному значенню КІС, знайти критичне

значення  шуканої  величини,   а  потім,   враховуючи  коефіцієнт  запасу, допустиме значення.

34


Додаток 1 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ "КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ"

КАФЕДРА ДИНАМІКИ, МІЦНОСТІ МАШИН ТА ОПОРУ МАТЕРІАЛІВ

КУРСОВА РОБОТА З ОПОРУ МАТЕРІАЛІВ

Факультет механіко-машинобудівний Група МТ-11

Студент Петренко Микола Іванович Шифр 78

Викладач /Осадчук В.Г./

Київ 2001 36


37

 38


Список літератури

 1.  Расчетно-графические задания /В.В. Хильчевский, Н.А. Венцель, Л.А. Тютюнник: Учеб. пособие по курсу "Сопротивление материалов": Ч. II. -К.: КПИ, 1970.
 2.  Методические указания к расчетно-проектировочньїм заданиям по дисциплине "Сопротивление материалов" / Сост.: В.В. Хильчевский, О.Т. Башта, Л.А. Бочарова и др. -К.: КПИ, 1986.
 3.  Методичні вказівки до розрахунково-проектувальних завдань з дисципліни "Опір матеріалів": Ч. II. / Укл. Г.С. Візерська, Л.В. Рогозіна, Б.І. Ковальчук таінші.-К.:КГП, 1993.
 4.  Опір матеріалів: Підручник / Г.С. Писаренко, О.Л. Квітка, Е.С. Уманський; За ред. Г.С. Писаренка. -К: Вища школа, 1993,
 5.  Корнілов О.А. Інженерні застосування плоскої задачі теорії пружності в розрахунках на міцність. Навч. посібник. -К.: НМК ВО, 1991.

39

 Зміст

Загальні положення  4

Вибір варіанта завдання     5

Оформлення курсової роботи  5

Задача № 1. Статично невизначна рама  6

Задача № 2. Статично невизначна балка  9

Задача № 3. Неплоский згин  12

Задача № 4. Позацентровий стиск  14

Задача № 5. Розрахунок круглого вала на згин з крученням  16

Задача № 6. Розрахунок просторової рами     18

Задача №7. Проектувальний  розрахунок  на стійкість стиснутих

стержнів  20

Задача № 8. Розрахунок стержневої системи з врахуванням сил інерції 23

Задача № 9. Розрахунок на міцність при ударі  25

Задача № 10. Розрахунок на міцність при повторно-змінному 27

навантаженні

Задача №11. Розрахунок тонкостінної посудини на опорах ... 30

Задача № 12. Розрахунок на тріщиностійкість     33

Додатки  36

Список літератури  39

40


Навчальне видання

Методичні вказівки

до курсової роботи

з дисципліни «Опір матеріалів»

для студентів усіх спеціальностей

денної та вечірньої форм навчання

Частина II

Укладачі Бабенко Андрій Єлисеєвич

Візерська Галина Євгенівна Заховайко Олександр Панасович Ковальчук Борис Іванович Корнілов Олександр Андрійович Трубачов Сергій Іванович Хильчевський Володимир Васильович Шукаєв Сергій Миколайович

Комп'ютерна верстка Гнатюк Юрій Іванович

Бабієнко Ірина Іванівна

Підп. до друку 03.03.2001 р.

Формат 60x84 1/16. Ум. друк. арк. 3.

Тираж 300 прим.

НВЦ "Надійність" при НТУУ "КПІ" м. Київ, пр. Перемоги, 37, корп. 1

41


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

37671. Уравнения гиперболического типа 21 KB
  Простейшие задачи, приводящиеся к уравнению гиперболического типа. Уравнение колебаний неограниченной струны. Постановка краевых задач для уравнений описывающих колебательный процесс. Теорема единственности. Теорема устойчивости.
37672. Основные направления улучшения финансового состояния угольного предприятия 1.79 MB
  Анализ использования трудовых ресурсов, производительности труда и расходов на заработную плату. Анализ себестоимости продукции. Анализ состояния и использования основных фондов. Анализ финансовых результатов. Анализ финансового состояния. Значение финансового анализа предприятия. Информационное обеспечение финансовой деятельности предприятия...
37673. АТОМНІ ЕЛЕКТРИЧНІ СТАНЦІЇ 32.5 KB
  АТОМНІ ЕЛЕКТРИЧНІ СТАНЦІЇ Особливості експлуатації АЕС обумовлені специфікою їх технологічної схеми. Однією з особливостей сучасних паротурбінних АЕС є їх робота на насиченому та слабо перегрітому парі з порівняно невисокими тисками пари перед турбіною 65 МПа. На сучасних АЕС застосовуються двоконтурні з реакторами води під тиском ВВЕР та одноконтурні з ―киплячими реакторами РБМК теплові схеми. В теплових схемах АЕС відсутні пароохолодники в регенеративних підігрівниках.
37675. ИЗУЧЕНИЕ ПРИНЦИПА ДЕЙСТВИЯ И ХАРАКТЕРИСТИК ЭЛЕКТРОННЫХ ЛАМП 48.5 KB
  Важнейшей характеристикой диода является зависимость силы тока текущего через лампу анодного тока от разности потенциалов между катодом и анодом анодного напряжения. Анодный ток зависит от анодного напряжения и от температуры катода. При постоянной температуре катода анодный ток 1д возрастает с увеличением анодного напряжения IIа. Поскольку ме ханизм возникновения электрического тока в этом случае отличается от механизма возникновения тока в проводниках то зависимость анодного тока от анодного напряжения не описывается законом Ома.
37676. Морфологія і анатомія генеративних органів 257.5 KB
  Морфологія і анатомія бруньок винограду. Вивчити типи бруньок винограду їх утворення розвиток морфологічну та анатомічну будову пасинкової бруньки і зимуючого вічка. Морфологія і анатомія бруньок винограду. У більшості сортів європейськоазіатського винограду порослеві пагони і вовчки безплідні і відрізняються від звичайних пагонів більшою силою росту в довжину і в товщину рихлістю будови тканини слабким прикріпленням до багаторічної частини стебла.
37677. Закладання винограднику 91 KB
  Тема: Закладання винограднику. Організація території для закладання винограднику. Скласти плансхему організації території відведеної для закладання винограднику. Організація території для закладання винограднику.
37678. Щеплення здеревянілими чубуками 101 KB
  Мета заняття. Засвоїти техніку настільного щеплення здеревянілими чубуками па машинах УПВ, ПМ-450 та МП-7А. Ознайомитись з технікою щеплення вручну способом поліпшеної копуліровки та на штифт за допомогою спеціального секатора.
37679. Виведення основних форм кущів 825.5 KB
  У перший рік добиваються високої приживлюваності саджанців. 1 Виведення середньоштамбового двобічного кордону: 1 кущ у перший рік садіння; 2 кущ на другий рік; 3 кущ на третій рік; 4 кущ на четвертий рік; 5 кущ на пятий рік: а навесні; б влітку в восени. На другий рік вирощують пагони для майбутнього штамба. На третій рік формують штамб.