46439

Получение счетов на оплату товаров – заключительный этап выполнения договора

Доклад

Менеджмент, консалтинг и предпринимательство

Форма расчетов: если иное не предусмотрено договором расчеты должны осуществляться платежными поручениямибанковский перевод Срок оплаты: если в договоре не указан срок оплаты и не предусмотрена предварительная оплата то платеж должен быть совершен сразу после получения товара. Безналичные расчеты между субъектами хозяйствования: Расчеты платежными поручениями. Расчеты по аккредитиву. Расчеты по инкассо Расчеты чеками .

Русский

2013-11-21

15.77 KB

0 чел.

Получение счетов на оплату товаров – заключительный этап выполнения договора. Все счета необходимо проверить, следуя след. правилам:

  1. По получении счета удостоверьтесь, что он предназначен вам
  2. Сверь те номер заказа, указ. в счете, с номером заказа, имеющимся у вас в копии, а также с уведомлением о получении товара со склада
  3. Если в документах нет противоречий, бухгалтерия оплачивает счета.

Форма расчетов: если иное не предусмотрено договором, расчеты должны осуществляться платежными поручениями(банковский перевод)

Срок оплаты: если в договоре не указан срок оплаты и не предусмотрена предварительная оплата, то платеж должен быть совершен сразу после получения товара.

При банк. переводе  деньги должны быть зачислены на счет поставщика не позднее устан. срока для осуществления банк. перевода, кот. исчисляется со дня, следующего за днем получения товара.

Очередность погашения требований:

  1. В первую очередь – издержки кредитора по получению исполнения.
  2. Во вторую очередь – основную сумму долга и % за пользование ден. средствами, подлежащие уплате по ден. обязательству.
  3. В третье очереди - %, предусмотренные за неисполнение или просрочку исполнения ден. обязательства, и неустойку.

Договором поставки может быть предусмотрено, что оплата товара осуществ. не покупателем, а получателем – плательщиком. В этом случае, если плательщик не оплатил товар в срок, оплату должен произвести покупатель.

Если поставляются товары, входящие в комплект, то, по общему правилу, покупатель оплачивает их после поставки последней части, входящей в комплект. Иной порядок оплаты может быть предусмотрен договором.

Безналичные расчеты между субъектами хозяйствования:

  1. Расчеты платежными поручениями. Банк обязуется по поручению предъявителя-плательщика, за счет средств, находящихся на его счете, перевести необходимую сумму на счет, указанный плательщиком фирмы в этом же или ином банке в установленные сроки.
  2. Расчеты по аккредитиву.
  3. Расчеты по инкассо
  4. Расчеты чеками

  


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

69115. Записи. Запис та його оголошення. Доступ до компонентів та операцій над записами. Масиви записів. Записи з варіантами 100 KB
  Визначальною характеристикою масиву є однорідність, тобто однотипність його елементів. Проте реальний світ насичений неоднорідними структурами даних. Прикладами таких структур можуть стати: календарна дата, що скла-дається з номера дня, номера року та назви місяця...
69116. Множини. Поняття множин та множинного типу даних. Оголошення змінних множинного типу. Операції над множинами 96.5 KB
  Математичне поняття множини широко використовується в задачах, для яких існує ефективне програмне розв’язання. Так, у багатьох комбінаторних задач серед усіх підмножин деякої множини необхідно знайти ті, які задовольняють певну умову. При розв’язанні задач на графах користуються поняттями...
69117. Фізичний і логічний файли. Технологія роботи з файлами. Тинпи файлів і оголошення файлових змінних. Установка відповідності між фізичним і логічним файлами. Системні операції з файлами 141 KB
  Дані, що використовувались у задачах із попередніх розділів, існували протягом одного сеансу роботи певної програми. Такі дані зберігаються в оперативній пам’яті комп’ютера. Проте бльшість програм оперує із даними, що залишаються доступними як після завершення роботи програми, так і після перевантаження...
69118. Буферізація даних. Натипізовані файли 56 KB
  При зчитувані даних із файла зна чення його чергового компонента копіюється в поточний елемент буфера. У відповідь на цей запит операційна система виділяє буфер із буферного пула і в нього зчитується певна кількість блоків даних із фізичного файла.
69119. Динамічні змінні та динамічна пам’ять. Розподіл оперативної пам’яті. Поняття покажчика та його оголошення. Стандартні функції для роботи з адресами 93.5 KB
  Змінні величини, що розглядались у попередніх розділах, були статичними. Статичні змінні характеризуються тим, що їх значення зберігаютъся в ділянках оперативної пам’яті, які визначаються на етапі компіляції программ і не змінюються під час її виконання.
69120. Спискові структури даних. Визначення лінійного списку та його різновидів. Робота зі стеком, з чергою та лінійним списком 111 KB
  Визначення лінійного списку та його різновидів. Визначення лінійного списку та його різновидів 3. Визначення лінійного списку та його різновидів Як приклад розглянемо таку задачу. Кожен компонент списку крім останнього містить покажчик на наступний або на наступний попередній компонент.
69121. Дерева. Основні поняття. Алгоритм роботи з бінарними деревами 80 KB
  Розглянуті у розділі 10.2 списки, стеки та черги палежать до лінійних динамічних структур даних. Визначальною характеристикою лінійних структур є те, що зв’язок між іншими компонентами описується в терминах «попередній-наступний», тобто для кожного компонента лінійної структури...
69123. Масиви в динамічній пам’яті 37.5 KB
  Як уже зазначалось у розділі 10.2, зображення послідовностей однотипних у формі лінійних списків має і переваги, і недоліки. Основним недоліком є значна трудомісткістъ операції доступу до елемента лінійного списку за його номером. Цей недолік непритаманний масивам.