46703

Функціональні особливості корпоративного видання (на прикладі газети «Промышленные известия»)

Дипломная

Журналистика, издательское дело, полиграфия и СМИ

Сьогодні до роботи над корпоративними ЗМІ починають залучати професіоналів: журналістів, дизайнерів. Компанії з географічно розосередженими підрозділами потребують ефективної доставки своїх корпоративних видань і змушені звертатися до передових видавничих будинків...

Украинкский

2015-01-06

347 KB

6 чел.

РЕФЕРАТ

Обсяг роботи – 111 сторінок, включаючи 111 ілюстрацій.

Робота складається з 3 частин:

Об’ектом дослідження є

Метою дослідження є

            Методи дослідження. У якості методів дослідження були обрані

загально-наукові, а саме: спостереження, аналіз, синтез та контент-аналіз, що належить до частково-наукових методів. 

Наукова новизна одержаних результатів. Новизна роботи полягає в тому, що в даному дослідженні робиться спроба не тільки систематизувати дані про корпоративну пресу, але також і проаналізувати видання «Промышленные известия»,  що до теперішнього часу не було зроблено.

Ми б порекомендували працівникам з внутрішньої комунікації ПР-відділу компанії ІНТЕРПАЙП ознайомитися з роботою, адже результати її полегшать роботу з газетою.

АНОТАЦІЯ

ANNOTATION

The authors of the work are Temchenko L.V., Bondarenko S.G., Tur V.V. The theme of the research is «Functional features of corporate edition (on example of the newspaper «Promyshlennye Izvestiya»)». The work consists of …. pages, including…

The object of study is

The aim of work is

Results……

АННОТАЦИЯ

Авторами работи являются Темченко Л.В., Бондаренко С.Г., Тур В. В. Темой исследования є «Функціональні особливості корпоративного видання (на прикладі газети «Промышленные известия»)». Объем работи составляет…..

Объектом исследования является

Целью аттестационной работы является….

Результатами данной работы являються…

ЗМІСТ

ВСТУП………………………………………………………………………….

РОЗДІЛ I. КОРПОРАТИВНА ГАЗЕТА ЯК ТИП ВИДАННЯ……………

 1.  Еволюція розвитку корпоративних видань……………………………… 
  1.  Типоформуючі фактори корпоративної преси……………………………
  2.  Модель корпоративних видань у Дніпропетровському регіоні……………
  3.  Висновки до розділу………………………………………………………..

РОЗДІЛ II. «ПРОМЫШЛЕННЫЕ ИЗВЕСТИЯ» ЯК ПРИКЛАД КОРПОРАТИВНОГО ВИДАННЯ………………………………………….

2.1 Загальна характеристика компанії ІНТЕРПАЙП…………………………

2.2 Структурно-функціональні особливості газети «Промышленные известия»…………………………………………………………………………

2.3 Фактори підвищення результативності роботи «Промышленных известий»………………………………………………………………………..

2.4 Висновки до розділу………………………………………………………..

РОЗДІЛ III. ОХОРОНА ПРАЦІ ПРИ РОБОТІ В ПР-ВІДДІЛІ КОМПАНІЇ ІНТЕРПАЙП……………………………………………………

ВИСНОВКИ……………………………………………………….…….…….

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ……………………………….

ВСТУП

Актуальність дослідження полягає у тому, що на протязі багатьох років у компанії ІНТЕРПАЙП є власне корпоративне видання, але його концепція постійно змінюється….

Мета і задачі дослідження. Метою дослідження є ……

Для досягнення поставленої мети були визначені і поставлені такі завдання:

   - визначити функціональні особливості корпоративного видання;

  - зробити зріз корпоративних видань у Дніпропетровському регіоні;

  - розглянути компанію «ІНТЕРПАЙП»;

  - дослідити зародження газети «Промышленные известия»;

  -аналіз газети «Промышленные известия».

Об’єкт дослідженнягазета «Промышленные известия».

            Предмет дослідження

            Методи дослідження. У якості методів дослідження були обрані

загально-наукові: спостереження, аналіз, синтез; контент-аналіз, що належить до частково-наукових методів. 

             Наукова новизна роботи полягає в тому, що в даному дослідженні робиться спроба не тільки систематизувати дані про корпоративну пресу, але також і проаналізувати видання «Промышленные известия»,  що до теперішнього часу не було зроблено.

             Практичне значення роботи полягає в тому, що підсумкові результати роботи наочно демонструють структурно-функціональні особливості газети «Промышленные известия». Наведений аналіз може покращити роботу відділу внутрішніх комунікацій компанії ІНТЕРПАЙП, який займається розробкою та випуском корпоративного видання.

Структура та обсяг роботи. Дипломна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел із ** найменувань і ** додатків.  Загальний обсяг роботи становить ??? сторінок, основний зміст роботи викладено на ??? сторінках, список використаних джерел включає ??? найменування  на ??? сторінках. Дипломна робота  містить в основному тексті ??? таблиць і ??? рисунок. Робота має ???  додатків обсягом ??? сторінок.

  .

РОЗДІЛ I. КОРПОРАТИВНА ГАЗЕТА ЯК ТИП ВИДАННЯ

 1.  Еволюція розвитку корпоративних видань

Історія еволюції корпоративних видань включає в себе два століття: ще на англійських мануфактурах випускалися періодичні листівки для споживачів з описом випускається і новинами підприємства. Безумовний світовий лідер в області корпоративних медіа сьогодні - це Японія. Це пов'язано з довгостроковим і досить специфічним стилем японського менеджменту і особливої ​​корпоративної культурою. Близько 95 % всіх великих японських компаній мають власне друковане видання. У Європі за кількістю корпоративної преси попереду Англія і Франція, де свої ЗМІ мають близько 80 % фірм.

Корпоративні видання активно використовувалися як інструмент управління персоналом і засіб пропаганди на підприємствах і в період існування Радянського Союзу. На великих виробництвах щомісячна чорно-біла інформаційна листівка. З приходом часів горбачовської перебудови більшість з них були закриті, за дуже рідкісним винятком. Прикладом такого довгожителя є газета «Портовик», яка виходить на Одеському припортовому заводі вже понад 30 років. З 1980 року в м. Кременчуці, Полтавської області, з періодичністю 1 раз на тиждень виходить «Нафтохімік » - газета трудового колективу АТ «Укртатнафта». А за плечима газети «АвтоКрАЗ» - корпоративного видання Холдингової Компанії « АвтоКрАЗ » - понад 50 років. Але це винятки [8].

У пострадянський період такі фактори, як вільне підприємництво, розвиток поліграфічної бази, комп'ютерної сфери, сприяли «реанімації» сегмента внутрішньокорпоративних ЗМІ. У більшості випадків професійний рівень видань тих років був невисоким, інформаційне наповнення призначалося для працівників та їх сімей і носило більшою мірою інформаційно-розважальний характер. Поступово власники бізнесу виявили, що видання є ефективним інструментом управління персоналом, а друковане слово було і залишається четвертою владою. А відсутність загальнонаціональної ідеології і дуже поширене останнім часом бажання кожної компанії «стати брендом у своїй галузі» зумовили збільшення темпів розвитку внутрішніх і зовнішніх корпоративних видань. Подальшому прогресу у випуску компаніями своїх видань на пострадянському просторі сприяють порівняно невеликі витрати на виробництво, охоче інвестування власником бізнесу коштів у свої «відозви до народу» і освітлення «літописі» подій у своїй організації. На більш високому рівні прогресу цього керованого каналу комунікації благоволило і розуміння важливості формування корпоративної культури, іміджу компанії за допомогою лояльних співробітників, формування позитивного іміджу компанії на ринку праці та репутації бізнесу в цілому.

Поступово на медіапросторі корпоративних ЗМІ розширюється присутність і корпоративні видання для клієнтів. На початку вони представляли собою розширені брошури про компанію та продукт, а в процесі розвитку контент видань став доповнюватися і урізноманітнити цікавою та корисною інформацією для цільової аудиторії. У підсумку корпоративне видання  для клієнтів являє собою гібрид між медійним продуктом і рекламою компанії [8].

Передумови до бурхливого зростання сектора корпоративних видань на пострадянському просторі, зокрема в Україні:

 •  зростання національного бізнесу;
 •  відсутність національної загальнодержавної ідеології;
 •  зростання рекламного ринку;
 •  якісне зростання виробничо-технологічного середовища (поліграфічної, комп'ютерної бази);
 •  підвищення професійної підготовки менеджменту компаній;
 •  зниження ефективності і зростання цін на рекламу і замовні проплачені PR-матеріали (адветоріали) у ЗМІ [8].

Сьогодні до роботи над корпоративними ЗМІ починають залучати професіоналів: журналістів, дизайнерів. Компанії з географічно розосередженими підрозділами потребують ефективної доставки своїх корпоративних видань і змушені звертатися до передових видавничих будинків: як за частковим аутсорсингом послуг, так і за повним циклом - від розробки концепції, професійного проведення фотосесій аж до випуску та розповсюдження готового тиражу.  На даний час, сегмент внутрішньокорпоративних ЗМІ, орієнтованих на співробітників, сповільнює темпи розвитку, поступаючись у кількісних показниках клієнтським виданням. І пов'язано це, в першу чергу, із зростаючим розумінням важливості істинної лояльності клієнтів і з красномовністю описаних нижче тенденцій та аналітичних досліджень.

Згідно їз світовими тенденціями, обсяг сегмента ринку корпоративних видань за останнє десятиліття в Європі виріс приблизно на 250%. Витрати європейських компаній на випуск власних корпоративних видань складають, за даними комітету британської Асоціації видавців корпоративних ЗМІ (АРА), 4,3 - 4,6 мільярди доларів [8].

Стрімке зростання можна пояснити усвідомленням маркетингової ефективності корпоративних ЗМІ. Розвиток ідеї корпоративної культури пошук нових шляхів залучення клієнтів, створення образу компанії - корпоративні ЗМІ перебувають на перетині цих тенденцій.

1.2 Типоформуючі фактори корпоративної преси

Корпоративне видання -  це  некомерційний ресурс, який випускається організацією, і розрахований на її працівників, клієнтів та партнерів. Корпоративне видання виходить з певною  періодичністю та випускається за рахунок компанії. Найчастіше організація виступає в якості виробника видання, але й буває так, що компанія наймає підрядну організацію для цього, наприклад рекламне агентство або ж видавничий дім.  

Опитування, що проводилося на сайті Асоціації Корпоративних Медіа (www. Acmu.com.ua) засвідчило такі  результати.

Корпоративне видання це:

 •  52% - ефективний інструмент для управління зовнішніми та внутрішніми комуникаціями;
 •  36% - інструмент мотивації персоналу;
 •  7% - необхідний проект для сучасної компанії;
 •  5% - модна іграшка» [8].

Корпоративне видання для співробітників компанії - ефективний інструмент формування стандартів корпоративних комунікацій та управління персоналом. Перед даним проектом поставлено ряд завдань, у вирішенні яких інші інструменти є менш ефективними. До таких завдань належать:

 •  формування керованого каналу комунікацій;
 •  залучення в досягнення стратегічних завдань компанії всього колективу організації;
 •  «каскадування»  рішень керівництва та топ -менеджменту на всі рівні компанії;
 •  налагодження співпраці між підрозділами;
 •  інтеграція розрізнених географічно філій компанії в єдине інформаційне поле;
 •  формування образу першої особи компанії;
 •  позиціонування топ -менеджерів компанії;
 •  закріплення бажаних елементів поведінки, створення єдиної корпоративної культури;
 •  підвищення рівня мотивації персоналу (насамперед - сегменту «синіх» комірців);
 •  нематеріальне заохочення співробітників компанії;
 •  зміцнення партнерських зв'язків з постачальниками;
 •  виховання носіїв корпоративної культури компанії в суспільстві;
 •  скасування чуток і домислів;
 •  створення майданчика для інформування про товарні новинки;
 •  підготовка колективу для введення непопулярних рішень;
 •  надання можливостей для творчої самореалізації співробітників компанії;
 •  формування позитивного образу соціально відповідальної компанії на ринку праці [8].

Московський дослідник Мурзін Д.А. дає своє визначення корпоративної преси, називаючи її «ділова». Він підкреслює, що залежність корпоративного видання від конкретної корпорації, відрізняє його від інших ділових ЗМІ.

Корпоративна  періодика  допомагає  бізнес-організаціям  у  вирішенні  різнопланових соціально-комунікативних, маркетингових, PR-завдань, а  також реалізації функцій  управління  персоналом [3]. Наприклад, О.  Агапова  переконана,  що внутрішньокорпоративні видання як різновид ЗМІ вже давно перестали бути розкішшю. Для компанії, яка вважає себе стабільною, прогресивною та прагне до звання «відповідальний працедавець», це не просто питання престижу, а життєва необхідність. Послуговуючись власним каналом комунікації, компанія здобуває  можливість активно формувати корпоративне  інформаційне середовище,  конструювати в суспільній  свідомості потрібну  корпоративну  реальність»,  завойовувати лояльність споживачів, клієнтів або ж власних працівників [3].

Корпоративне видання належить до спеціалізованої преси, адже найчастіше є «не для усіх та не про все» [6]. На сьогодні існують різні підходи до типології видання. Так, свою типологію пропонує С. Корконосенко,  Реснянська (не пам’ятаю ініціали. Тут поставте посилання)

Ми ж будемо спиратися на типологічну класифікацію, запропоновану Тодорової О. В. Вона класифікує корпоративні видання залежно від цільової аудиторії:

Корпоративні видання

                        Внутрішні                                              Зовнішні

                         В2Р                                               В2С   В2В   Event    Звітні

Як бачимо, на малюнку до внутрішніх корпоративних видань належить підтип В2Р («business to people»), цільовою аудиторією яких є персонал компанії, сім’ї співробітників та стратегічні партнери. На думку Сема Блека,  такі корпоративні видання покликані створювати в колективі почуття єдиної родини, зміцнювати довіри до керівництва, роз’яснювати політику організації, залучати працівників до співпраці з адміністрацією, пробуджувати інтерес до справ адміністрації. Посиланя.

До зовнішніх корпоративних видань належать 4 підтипа:

 •  В2С («business to client»), цільовою аудиторією яких є клієнти та кінцеві споживачі. Лояльність клієнтів до бренду та підвищення обсягів продажів є найбільш вирішуваними задачами;
 •  В2В («business to business»), цільовою аудиторією яких є партнери по бізнесу, споживачі товарів і послуг у бізнес-середовищі. Найбільш вирішуваними задачами є формування образу компанії в діловому середовищі, зміцнення іміджу та налагодження бізнес-контактів;
 •  еvent-видання, цільовою аудиторією яких є відвідувачі виставок, фестивалів та спеціальних подій. Найбільш вирішуваними задачами є управління інформаційними потоками про учасників подій та формування іміджу організаторів події;
 •  звітні, цільовою аудиторією яких є акціонери та інвестори компанії. Найбільш вирішуваними задачами є довіра та інвестиційна привабливість до компанії.

Такий –то помічає, що серед корпоративних видань трапляються і змішані корпоративні видання, так звані гібриди. Сама назва характеризує спрямованість такого видання на кілька цільових аудиторій. Наприклад, цільова аудиторія = В2Р + В2С, тобто корпоративне видання випускається для співробітників і кінцевих споживачів» [8].

Корпоративне видання В2Р сприяє вирішенню таких основних завдань:

 •  інформуючи, роз'яснюючи і нагадуючи про місії, бачення, цінності та стратегії розвитку компанії, видання дозволяє фокусувати зусилля співробітників на поточних і стратегічних завданнях компанії на оперативному і стратегічному рівнях;
 •  інформуючи про прийнятих в компанії процедурах, мотиваційних схемах і політиках, видання дозволяє усунути «різночитання» в пріоритетах, питаннях кар'єрного зростання, винагороди за працю та інших важливих для мотивації і психологічного комфорту колективу питаннях;
 •  інформуючи про події корпоративного життя, видання покликане створювати у читачів;
 •  відчуття приналежності до певного особливому співтовариству (колективу співробітників), забезпечувати «ефект залученості » і задоволеності місцем роботи та іміджем компанії;
 •  видання інформує і роз'яснює думку і рішення керівництва з позиції «офіційного маркетингового каналу комунікації», дозволяє попереджати небажані чутки і поширення домислів в неприйнятних умовах «інформаційного голоду»;
 •  контекст видання сприяє усвідомленню важливості виконуваної роботи, створює відчуття причетності до спільної справи, формуванню лояльності співробітників до компанії, вихованню носіїв корпоративних цінностей і патріотів компанії в суспільстві;
 •  видання формує корпоративну культуру компанії, заохочуючи бажане корпоративну поведінку, закріплює написання правила поведінки, формує стандарти вербального спілкування;
 •  видання як елемент інформаційної політики компанії допомагає вибудовувати внутрішньокорпоративні контакти між співробітниками підрозділів, між центральним офісом і філіями, між співробітниками компанії (і стратегічними партнерами).

Корпоративне видання є офіційним каналом комунікації компанії, тому воно оповіщає колектив співробітників про новини організації, його перспективні цілі та завданнях, знайомить з діяльністю підрозділів, а також професійними досягненнями конкретних співробітників.

Корпоративне видання підтипу В2С є інструментом впливу на цільову аудиторію і сприяє вирішенню таких основних завдань:

 •  налагодження керованого каналу комунікації з клієнтами і партнерами компанії;

 •   інформування про акції і бонусування, і таким чином впливає на підвищення обсягів продажів;
 •   зміцнення іміджу компанії, є інструментом для побудови бренду, формування думки про компанію у клієнтів (партнерів) організації;
 •  є майданчиком для співпраці з клієнтами, від якого виграють обидві сторони: покупці постійно в курсі новинок, проведених акцій, заходів, товарного асортименту тощо, а компанія отримує лояльних покупців і збільшення обсягів прибутку.

Корпоративні видання В2С можна умовно поділити на декілька підтипів:

В2С

Push                Pull           Змішані

    B2SH             B2C   B2B          B2P + B2C

Як ми бачимо  клієнтські видання в залежності від стратегії впливу на кінцевого споживача умовно можна поділити на Push, Pull і змішані корпоративні видання. Push діють на лідерів думок, які мають сильний вплив на кінцевого споживача. Яскравим прикладом видання даного типу може служити журнал Nestle. Завдяки проведеному дослідженню компанія встановила, що в 98 % випадків батьки приймають рішення про харчування для малюка, що знаходиться в грудному віці, за рекомендацією лікаря. Таким чином, давати рекламу в ЗМІ про дитяче харчування значить впливати на решту 2 % споживачів. Тобто все одно, що «стріляти золотими ядрами по горобцях». У зв'язку з даною ситуацією компанія приймає рішення випускати журнал, цільова аудиторія якого є так звані Stake Holders - лідери думок для мам немовлят, тобто лікарів.

Pull працюють на кінцевого споживача - клієнтів або потенційних споживачів з бізнес-середовища.

Змішані корпоративні видання в якості цільової аудиторії обрали і співробітників компанії, і кінцевих споживачів (партнерів по бізнесу).

«Модель видання - це:

 •  стандарт, що забезпечує відтворення заданої якості;
 •  зведення базових документів, що визначають основні характеристики видання;
 •   професійне керівництво для співробітників» [12].

Дослідники зазвичай виділяють дві складових моделі корпоративного видання: змістовна модель і композиційно-графічна модель (КГМ).  Змістовна модель корпоративного ЗМІ включає в себе основні тематичні напрямки видання і співвідношення публікацій на різні теми, систему рубрик, жанрову систему, структуру видання, вимоги до стилю, мови, особливостям подачі інформації. Всі елементи моделі (і сама вона в цілому) залежать від стоять перед засобом масової інформації завдань і особливостей його цільової аудиторії.

Науковці неодноразово відзначали схожість змістовних моделей різних корпоративних видань. Зокрема, Т. Коршиков, на основі вивчення 160 російських і близько 90 зарубіжних внутрішньофірмових видань констатує: «При всій очевидній відмінності шляхів, які пройшли внутріфірмові видання в Росії і за кордоном, дивує схожість їх сучасних моделей, до яких вони прийшли: система розділів, рубрик, спосіб підношення матеріалу ... З'ясувалося, що майже 70 % всіх видань мають практично ідентичну структуру рубрик . З певною часткою умовності її можна представити таким чином: виступ керівника компанії з актуального питання, думки окремих співробітників, новини структурних підрозділів, інтерв'ю з одним з керівників, матюкав???? про загальнокорпоративному подію (навчання, свято)» [13]. 

Спираючись на роботи інших дослідників і практиків, виділимо такі основні функції внутрішньокорпоративних ЗМІ: ідеологічна, інформаційно-комунікативна, інтеграційна, організаційно-агітаційна, іміджева, освітня (просвітницька), розважальна [9].

Ідеологічну функцію можна ще назвати функцією формування корпоративної культури, тому що завдяки їй відбувається «впровадження» у свідомість працівників певних цінностей компанії, корпоративної культури. Корпоративна культура - «якісна реалізація позитивного корпоративізму на основі системи цінностей і переконань, поділюваних співтовариством корпорації, які визначають його поведінку, характер діяльності, максимізацію корпоративного духу і менеджменту» [10].

Корпоративне видання є дуже важливим елементом системи засобів корпоративної культури,  воно також інтегрує і підсилює можливості інших засобів, таких як стиль ділового спілкування, поведінка керівника, дотримання фірмового стилю в одязі співробітників та оформленні приміщень тощо.

Інформаційно-комунікативна функція потрібна для нормального функціонування будь-якого підприємства. Керівництву компанії необхідно володіти вичерпною інформацією про розвиток виробництва, про реальні проблеми - виробничі, соціальні та інші, про настрої серед працівників тощо. Працівникам так само необхідно володіти достовірною інформацією про стан справ в компанії, про дії та плани керівництва, про ситуацію на ринку. Корпоративне видання виключає можливу ситуацію "зіпсованого телефону" при трансляції важливих керівних директив; при цьому, воно є важливим засобом зворотного зв'язку. «Скільки ідей пропадали в головах співробітників просто тому, що у них не було можливості обговорити їх, дізнатися думку колег і керівників, та й просто від нерозуміння, куди нести ці ідеї. Внутрішньо видання не тільки зніме комунікаційні бар'єри, але й, можливо, простимулює появу нових свіжих думок. Коли є впевненість, що тебе почують, хочеться творити» [11].

Інтеграційна функція безпосередньо пов’язана із попередньою. Обмін інформацією, думками за допомогою корпоративних видань сприяє створенню атмосфери єдності і згуртованості в колективі. Щоб колектив працював ефективно і злагоджено, успішно досягав поставлених цілей, у працівників має бути почуття, що всі вони - члени однієї команди.

Організаційно-агітаційна функція грає важливу роль у житті корпорації. «Корпоративне видання володіє величезними можливостями в плані організації різних заходів, важливих для згуртування колективу, підвищення рівня професійної та загальної ерудиції працівників підприємств, для їх самореалізації, розкриття творчих здібностей, обміну думками, ідеями, що сприяють розвитку виробництва. Корпоративне видання може бути організатором чи співорганізатором, помічником керівництва у підготовці та проведенні таких заходів, агітуючи читачів взяти в них активну участь» [9]. Дуже велика кількість  видань займається агітацією, яка має політичний характер. Це пов’язано із тим, що засновники компанії мають власні політичні погляди та інтереси, і завдяки своєму виданню можуть пропагувати їх своїм співробітникам.

Якісне корпоративне видання здатне стати потужним засобом створення і підтримки позитивного іміджу компанії.  Саме це і є головною метою іміджевої функції.

Корпоративне видання може бути важливим засобом підвищення рівня професійних знань співробітників компанії. Таким чином воно виконує просвітницьку функцію.

Розважальна функція потрібна для того, щоб час від часу співробітники могли відпочити. Недарма в багатьох корпоративних виданнях публікуються кросворди, сканворди і анекдоти, кумедні історії з життя працівників тощо.

«Основними функціями видань для зовнішньої громадськост є: комерційна, іміджева, інтеграційна, інформаційно-комунікативна, освітня (просвітницька) і розважальна» [9]. Розглянемо ці фкнкції детальніше:

 •  комерційна. Ефективність видання для зовнішньої громадськості може визначатися саме на підставі того, наскільки успішно йому вдається залучати нових і утримувати наявних клієнтів і бізнес-партнерів компанії. Іншими словами, наскільки успішно корпоративне видання допомагає компанії заробляти гроші. Дана функція реалізується і в тому випадку, якщо корпоративне видання привертає комерційну рекламу інших фірм.
 •  іміджева. У виданнях для зовнішньої громадськості ця функція набуває ще більш важливе значення, ніж у внутрішньокорпоративних. Адже від того, який імідж компанії сформується в очах читачів, багато в чому залежить, звернуться вони до її послуг чи ні. Тому у виданнях для зовнішньої громадськості повинні дотримуватися особливо жорсткі стандарти якості (як у змісті, так і в оформленні), повинен бути присутнім особливо високий рівень професіоналізму.
 •  інтеграційна. Практично всі корпоративні ЗМІ для зовнішньої аудиторії, так чи інакше, прагнуть об'єднати навколо себе - клієнтів, ділових партнерів своїх компаній, аналітиків фондового ринку, інвесторів тощо. Завдання корпоративних ЗМІ - зробити так, щоб їх саме їх компанії (і пропоновані ними продукти, послуги) були в центрі уваги. Журнали «стилю життя» формують навколо компаній своєрідні співтовариства, клуби «обраних».
 •  інформаційно-комунікативна. Корпоративним виданням для зовнішньої аудиторії важливо розповісти своїм читачам про продукти і послуги компанії, про успіхи самої компанії (відкриття нових філій, перемога на конкурсах, отримання престижних нагород, проведення різних заходів для клієнтів), тенденції розвитку галузі.
 •  просвітницька. Корпоративні видання, крім усього іншого, покликані служити путівниками, що допомагають читачам орієнтуватися в безлічі товарів і послуг, що пояснюють їх особливості, споживчі властивості, переваги і недоліки.
 •  розважальна. Для клієнтських, «профільних» видань вона також досить важлива. Адже, щоб залучити читачів, потрібно їх зацікавити.

«Внутрішньокорпоративні видання» і «видання для зовнішньої громадськості» - поняття максимально широкі, тому й перелік функцій буде потребувати уточнення, коригування, якщо ми будемо розглядати окремо, наприклад, видання B2B, «профільні», «журнали стилю життя», бортові видання і т.д. (Наприклад, у видань B2B найбільш важливою може бути інформаційно-комунікативна функція, у бортових видань розважальна) [9].

Робота редактора та журналіста корпоративного видання схожа на роботу колег в інших редакціях,  але відмінності все ж є. За визначенням С.М. Гуревича, «редакційний менеджмент - це діяльність, пов'язана з економічним управлінням редакцією або компанією», а найважливіші завдання редакційного менеджменту наступні: перша - завдання оптимізації розмірів, складу і структури колективу редакції або компанії. Друга - оптимізація управління колективом і організація його роботи. Третє завдання - оптимізація результатів цієї роботи - самого видання, його структури, моделі, системи публікацій тощо [14].

За словами іншого дослідника, газетний менеджер повинен вміти:

 •  організовувати і планувати виробництво видання та реалізацію газетних номерів, домагаючись при цьому беззбитковості, а потім і прибутку;
 •  керувати редакційним колективом на рівні сучасних вимог, бути лідером; спонукати співробітників редакції до творчої діяльності;
 •  бути гранично об'єктивним, незалежно від своїх симпатій;
 •  знаходити вихід з конфліктних ситуацій;
 •  добирати, відбирати і навчати співробітників;
 •  вести ділові переговори [15].

У діяльності співробітників корпоративних ЗМІ є свої специфічні складнощі і проблеми. Інформація про діяльність компанії зазвичай цікавить «за визначенням» її співробітників. Працівники зазвичай набагато краще, ніж люди з боку, знають про справжній стан справ у компанії, намагатися обдурити їх безглуздо. Якщо вони бачать, що ситуація не зовсім благополучна, що зарплата виплачується не вчасно, застаріле обладнання не оновлюється тощо, вони чекатимуть від корпоративного видання роз'яснення причин цього з боку керівництва компанії і пояснення тих заходів, які приймаються щодо поліпшення ситуації. Якщо ж видання замість цього буде «робити вигляд, що все чудово», йому перестануть довіряти (як і керівникам компанії).

«Деякі матеріали в корпоративних ЗМІ носять дуже важливий характер і покликані безпосередньо впливати на розвиток бізнесу, виробництва. Наприклад, накази, розпорядження генерального директора, матеріали про нові критерії визначення розміру заробітної плати, повідомлення про проведення атестації персоналу або конкурсу «кращий за професією» з опублікуванням завдань, умов, етапів тощо. Помилки в публікаціях такого роду можуть призвести до збоїв у виробничому процесі, викликати розгубленість і психологічну напруженість серед персоналу»[9]. Співробітникам корпоративних ЗМІ особливо ретельно потрібно підходити до перевірки достовірності відомостей, до вичитування своїх текстів, і завжди думати про можливі наслідки опублікування того чи іншого матеріалу.  Це відноситься не тільки до внутрішньокорпоративних ЗМІ, а й до видань для зовнішньої аудиторії. «З відомих науці методів управління колективом редакції (С.М. Гуревич виділяє організаційні (адміністративні), економічні та психологічні методи) редактор корпоративного ЗМІ може повною мірою застосовувати лише психологічні. Навіть деякі організаційні методи, наприклад, забезпечення нормальних умов праці, підвищення або зниження співробітників по службі, нерідко знаходяться поза компетентності редактора корпоративного ЗМІ. Він сам є підлеглим і часто не може самостійно вирішувати подібні питання» [9].

«В ідеалі газетою повинна керувати людина, що користується авторитетом в організації і дуже добре відчуває її корпоративну культуру». [16] Співробітникам корпоративних видань часто доводиться виконувати, крім роботи над корпоративним виданням, і чимало інших функцій. Наприклад, входячи до складу управління зі зв'язків з громадськістю, вони можуть займатися також написанням поздоровлень від імені керівництва компанії, створенням корпоративних календарів, каталогів продукції, організацією прес-конференцій тощо. Нерідко єдиним штатним співробітником є редактор. Тоді йому потрібно бути  «універсальним журналістом»: зуміти вчасно зібрати інформацію, обробити її, перевірити, зверстати (якщо мова йде про друкованому виданні) і забезпечити розповсюдження видання. «Зрозуміло, інші співробітники компанії, як правило допомагають редактору свого корпоративного ЗМІ, і в певному відношенні йому буває легше, ніж редакторам  «звичайних» видань. Наприклад, у вивченні своєї аудиторії. Багато соціально-демографічні характеристики аудиторії (стать, вік, рівень освіти і т.д.) можна без зусиль дізнатися, звернувшись в службу управління персоналом або інший подібний підрозділ» [9]. Редактор корпоративного видання «прив'язаний» до певної компанії, її співробітників, клієнтів, партнерів.

Якщо вести мову про склад редакційного колективу, особливість полягають в тому, що серед трьох основних груп працівників, які дослідники виділяють в редакціях звичайних засобів масової інформації - співробітники творчих, технічних та комерційних служб - у редакціях корпоративних ЗМІ найчастіше присутні тільки дві перші групи. Вимоги ринку (вустами керівників підприємств) диктують необхідність оптимізації витрат. В результаті співробітник редакції корпоративного ЗМІ, як кажуть, «і швець, і жнець, і на дуді грець» [9].

 1.   Модель корпоративних видань Дніпропетровського регіону

Лєро, тут треба додати хоч трохи Тексту. На сьогоднішній день корпоративні видання плідно розвиваються у Дніпропетровську, який позиціонує себе як промислове місто. Корпоративні газети та журнали функціонують переважно у промисловій та торговельній сфері.  Створено каталог цих видань з детальною інформацією. 

                                     Таблиця 1.1  

Сфера

Компанія

Назва видання

Торгівельний центр

Grand Plaza

Grand Plaza News

Караван

"Караван плюс"

Завод

Дніпропетровський лакофарбовий завод

Яскраво

ВО Південний машинобудівний завод ім. А.М. Макарова »

Старт

ПАТ «Дніпроважмаш»

"Голос машинобудівника"

ПАТ «Дніпропетровський агрегатний завод»

Вперед

Банк

ПриватБанк

PBanker

Південний

Південний

CITYCOMMERCE BANK

CCR

Platinum Bank

Platinum News

"Промінвестбанк"

«ВІСНИК Промінвестбанк»

Магазин

Ева

Подружка Ева

Prostor

Prostor

ООО "Комфи Трейд"

''COMFY news''

Супермаркет

Варус

Варус

АТБ

Новини АТБ

Алкогольний бізнес

Логос

Винний Дім Логос

Віконний бізнес

СтеклоПЛАСТ

«Команда СтеклоПЛАСТ»

Гіпермаркет

Епіцентр

Епіцентр К"

Металургійна компанія

ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»

Металург

Пошта

УГППС "Укрпочта"

Поштовий вісник"

Залізниця

 "Укрзалізниця

Магістраль

Оператор мобільного зв’язку

Київстар

«Київстар Бізнес Дайджест»

Сільське господарство

Агросоюз

Союз

Наведена таблиця засвідчує, що не кожна компанія в місті може дозволити собі мати подібний інструмент взаємодії з цільовою аудиторією, оскільки випуск власного ЗМІ є витратним процесом. Може додати кілька слів про іх наклад? Або навести ще характеристики, а також сказати проте, яке видання було першим, а які зявилися останнім часом. І мабуть у параграфі треба давати не модель , а огляд корпоравтиних видань Дніпропетровська.

Висновки до розділу

Корпоративне видання – ресурс, який випускається організацією, та розрахований на її працівників. Воно виходить з певною періодичністю за рахунок організації.  

Сьогодні багато компаній використовують корпоративне видання як ефективний інструмент  впливу на працівників.

Класифікації видань різноманітні. Одна з них - за аудиторною ознакою, розрізняють зовнішні та внутрішні корпоративні видання.

До основних цілей внутрішнього корпоративного видання належать інформування працівників, роз'яснюючи і нагадуючи про місії, бачення, цінності та стратегії розвитку компанії.

Корпоративне видання є офіційним каналом комунікації компанії, тому воно оповіщає колектив співробітників про новини організації, його перспективні цілі та завданнях, знайомить з діяльністю підрозділів, а також професійними досягненнями конкретних співробітників.

РОЗДІЛ II. «ПРОМЫШЛЕННЫЕ ИЗВЕСТИЯ» ЯК ПРИКЛАД КОРПОРАТИВНОГО ВИДАННЯ

2.1 Загальна характеристика компанії ІНТЕРПАЙП

Інтерпайп – міжнародна металургійна компанія, яка має вертикально інтегровану структуру. Основний рід діяльності – виробництво труб (безшовних і зварних) та коліс і бандажів для залізничного транспорту.

Компанія була заснована у 1990 році українським мілліардером Віктором Пінчуком.

Інтерпайп швидко розвивається та досягнув гарних результатів за цей час: він увійшов в десятку світових виробників безшовних труб та став третім за величиною виробником суцільнокатаних залізничних коліс.

Географія продажів Компанії добре диверсифікована. Продукція Компанії постачається в 80 країн світу через мережу торгових офісів, розташованих на ключових ринках СНД, Близького Сходу, Північної Америки та Європи [2].

До активів Інтерпайп входить головний офіс і п’ять заводів, які розташовані у Дніпропетровську, Нікополі та Новомосковську.

ІНТЕРПАЙП ВТОРМЕТ - один з найбільших переробників металобрухту в Україні. Основним споживачем продукції ІНТЕРПАЙП ВТОРМЕТ є новий високотехнологічний електросталеплавильний комплекс ІНТЕРПАЙП СТАЛЬ [2].

ІНТЕРПАЙП СТАЛЬ – завод, яким особисто пишається Віктор Пінчук, тому що цей електросталеплавильний комплекс став першим за багато років, який був збудований з нуля. Головна задача заводу – забезпечити трубне та колісне виробництво власною стальною заготовкою.

Завод об'єднує інноваційні сталеплавильні технології, новий підхід до виробничої культури і сучасні арт-інсталяції Олафура Еліассона, що стали невід'ємною частиною підприємства [2].

ІНТЕРПАЙП Нико Тьюб спеціалізуються на виробництві безшовних труби для різногалузевого призначення, а та ІНТЕРПАЙП НТЗ окрім труб виробляє ще бандажі та колеса для залізничного транспорту.

ІНТЕРПАЙП НМТЗ займається виробництвом електрозварних труб.

У будівлі головного офісу знаходяться керівничий склад компанії, PR та HR служби, юридичний відділ та бухгалтерія.

Екологічна політика ІНТЕРПАЙП базується на принципах впровадження сучасних ресурсо- та енергозберігаючих технологій, постійному вдосконаленні технологічних процесів, використанні екологічно чистої сировини і матеріалів, мінімізації відходів виробництва [2].

2.2 Структурно-функціональні особливості газети «Промышленные известия»

У 1999 році на заводі Інтерпайп НТЗ заснували газета для співробітників, яка мала назву «Придніпровський металлург». Газета не великого успіху серед працівників, тому її закрили.

У 2004 році відбулася перша спроба створити видання у першу чергу для співробітників головного офіса. Воно мало вигляд електронного бюлетеня, який розповідав про новини компанії. Він був розрахований більше на внутрішню аудиторію, адже містив інформацію про зміну керівників, регіони продажу продукції тощо. У рамках прес-служби було зроблено три примірника, тому що керівництво втратило інтерес до такого видання.

Наступним етапом у 2006 році став випуск журналу «Трубна вертикаль» та газети «Промышленные известия». 

У 2006-2007 роках у компанії Інтерпайп відбувалися кардинальні зміни: були створені єдиний бренд та ідеологія, головною метою якої було об'єднання усіх заводів. Тому «Трубна вертикаль» і «Промышленные известия» несли інформацію про єдині цінності для усіх співробітників Інтерпайп.

Журнал був спрямований на розвиток менеджменту компанії. Його цільовою аудиторією були люди, яка працювали в керівному офісі, спілкувалися з клієнтами та  приймали рішення в технологічній,  кадровій політиці компанії. Проіснував він кілька років.

«Промышленные известия» ж була адаптована під споживача, вона була розрахована на працівників компанії, тому виходила простою мовою.

22 листопада 2006 року вийшов перший номер газети. На той час «Промышленные известия» мала вісім шпальт і була формату А3. Редакція газети намагалась рівною мірою висвітлювати події, які відбувалися в усіх трьох містах, де знаходилися заводи компанії. Також друкувалася інформація від компанії-керівника, основні моменти з продажу, призначень на посади та загальних змін в політиці Інтерпайп.

Окрім загальної газети виходили газети на заводі в Нікополі та Новомосковську, де друкувалися невеликі новини про співробітників: одруження, дні нарождення тощо. Вони виходили тільки у святкові дні: День металурга, День Перемоги та Новий рік.

На заводі Інтерпайп НТЗ також існувала окрема газета. Завод великий, близько 10 00 чоловік і усі співробітник звикли до регулярного випуску новин (раз на тиждень).  Існувала посада корреспондента, який писав новини для газети НТЗ та окремо для «Промислових відомостей».

Цільова аудиторія газети - це співробітники підприємств компанії ІНТЕРПАЙП (в тому числі віддалених промислових майданчиків та дніпропетровського офісу).

За останній рік тираж газети збільшився з  1100 до 10700 екземплярів. Частка покриття по компанії в цілому складає близько 70%.

«Промышленные известия» має формат А3.

Об'єм складає 8 смуг  загальної газети та додатки підприємств.

Додатки:

 •  Ніко Тьюб - 2 сторінки
 •  Інтерпайп Сталь - 2 сторінки
 •  НТЗ - 2 сторінки
 •  НМТЗ - 2 сторінки

Газета виходить з періодичністю 2 рази на місяць та за потребою є спецвипуски.

Мова: російська.

Колір: повнокольорова.

Мета і завдання:

 •  просування і пояснення ідеології і стратегії ІНТЕРПАЙП, корпоративних цінностей і культури, роз'яснення правил і процедур компанії;
 •  інформування співробітників і забезпечення зворотного зв'язку;
 •  підвищення взаємодії між співробітниками різних ділянок, цехів, підприємств і функцій всередині компанії;
 •  визнання внеску працівників і розвиток змагального духу.

Структура загальної газети:

Стор. 1 - «Шапка » з назвою та логотипом:

Теми: головний матеріал, анонси основних матеріалів, цифра, коментар, колонка (головна новина).

Структура: центральний матеріал, мінімум тексту, велике фото. Можлива колонка справа.

 Стор. 2 – Події:

Теми: основні події в житті компанії; кадрові призначення, новини галузі (розкривається тема кризи), Дніпропетровська та інші області України, аналіз ринку та конкурентів.

Структура: короткі та середні за обсягом подієві матеріали, колонка зліва.

 Стор. 3 - Орієнтовані на результат:

Теми: стратегія компанії, нові проекти і технології, фінансові та виробничі показники, підсумки з коментарями фахівців компанії і аналітиків, актуальні інтерв'ю.

Структура: Один центральний матеріал та середні за обсягом матеріали (2-3 матеріали, у виняткових випадках 1 матеріал на смугу) + інфографіка.

Стор. 4 - Відкрита розмова:

Теми: програми для персоналу, корпоративні цінності, навчання і розвиток співробітників, про профспілкова тематика; зворотний зв'язок.

Структура: 1-2 матеріали та опитування співробітників, «підвал» призначений для рубрики «Зворотний зв'язок».

 Стор. 5 - Фокус на клієнта:

Теми: конкурентноздатність, співпраця продажів і виробництва, відгуки клієнтів, підвищення якості продукції та зниження її собівартості, конференції.

Структура: 1-2 матеріалів та колонка справа, інфографіка.

 Стор. 6 - Культура виробництва:

Теми: програма «Культура виробництва», безпека виробництва, праці, життя, турбота про здоров'я співробітників, поліпшення робочого побуту.

Структура: один середній матеріал та 2-3 невеликих.

Стор. 7 - Беремо приклад:

Теми: заслуги працівників, люди та професії, кращі працівники, матеріали про бригадах і дільницях, кар'єра співробітників.

Структура: великі фото, 2-3 матеріали.

Стор. 8 - Закриваючи номер:

Теми: святкові та спортивні заходи, конкурси, діяльність молодіжного руху, соціальні ініціативи, анекдот, дитяча рубрика.

Структура: один великий матеріал та «підвал» з анекдотом та дитячої рубрикою, колонка справа.

Вкладка Ніко Тьюб:

Стор. 1 - «Шапка » з назвою вкладки і логотипом:

Теми: раціоналізаторство, виробництво / виробничі результати, система безперервного вдосконалення; підвищення якості, економія ресурсів, промислова безпека та охорона праці .

Структура: один середній, центральний матеріал (з центральним фото) і кілька невеликих з фотографіями / інфографікою .

Стор. 2 - Наше життя:

Теми: спортивні змагання (спартакіада); трудові змагання, соціальна відповідальність (допомога місту), нариси про працівників / бригади, навчання і розвиток, зворотний зв'язок; турбота про співробітників (побут), заводські заходи.

Структура: центральний матеріал, колонка справа, 2-3 матеріалів у підвалі.

Вкладка ІНТЕРПАЙП Сталь:

 Стор. 1 - «Шапка » з назвою вкладки і логотипом:

Теми: зворотній зв'язок; виробництво / виробничі результати; зарплата, навчання і розвиток співробітників, підвищення якості, економія ресурсів, турбота про співробітників (побут), нариси про працівників / бригадах, промислова безпека та охорона праці, заводські заходи.

Структура: центральний матеріал середнього розміру, 2-3 невеликих матеріалів, колонка справ .

Стор. 2 – Виробництво світового классу:

Теми: виробництво світового класу.

Структура: центральний матеріал, 2 невеликих, бліц - опитування, рубрика   «Велика різниця».

Вкладка НМТЗ і НТЗ:

Стор. 1 - «Шапка » з назвою вкладки і логотипом:

Теми: культура виробництва, виробництво / виробничі результати, підвищення якості, економія ресурсів, промислова безпека та охорона праці, навчання і розвиток співробітників.

Структура: один середній  центральний матеріал (з центральним фото) і кілька невеликих з фотографіями / інфографікою.

Стор. 2 - Наше життя:

Теми: спортивні змагання (спартакіада); трудові змагання; соціальна відповідальність (допомога місту), нариси про працівників / бригадах, зворотний зв'язок, турбота про співробітників (побут); заводські заходи.

Структура: центральний матеріал, колонка справа, 2-3 матеріалів у підвалі.

Цикл підготовки газети становить 10 робочих днів, в кожен з яких повинна бути виконана певна робота.

Таблиця 2.1

Цикл підготовки газети «Промышленные известия»

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Нарада по контенту.

Підготовка плану номера.

Підготовка паспорта матеріалу.

Підготовка матеріалу, в тому числі зустріч зі спікерами.

Редагування.

Узгодження зі спікерами.

Верстка

Підготовка інфоприводів

Етап 1. День перший:

У перший день відбувається нарада по контенту та підготовка плану номера. До наради по контенту необхідно підготувати актуальні інформаційні приводи - події та процеси, що вже відбулися на заводі, відбуваються зараз або тільки плануються. Під час підготовки до наради заповнюється відповідна таблиця інформаційних приводів. Її зміст озвучується на нараді і обговорюється у разі необхідності.

За підсумками наради редактор складає план номера газети.

У плані номера редактор позначає:

 •  відповідального за підготовку;
 •  тематику матеріалу;
 •  рубрику (смугу);
 •  обсяг матеріалу (кількість знаків з пробілами);
 •  вимоги до ілюстрацій (фото або інфографіці);
 •  дедлайн здачі матеріалу.

Редактор має право коригувати план під час підготовки  номера з таких причин:

 •  виявлення інформаційного приводу, що вимагає негайного висвітлення, після підготовки плану номера;
 •  зняття матеріалу внаслідок його неякісної або несвоєчасної підготовки відповідальним;
 •  зняття матеріалу внаслідок втрати ним актуальності або констатації неякісного первинного аналізу.

Етап 2. День другий:

У цей день відбувається підготовка паспорта матеріалу. Він готується автором та узгоджується з редактором.

План матеріалу включає :

 •  цільова аудиторія (адресат повідомлення);
 •  основне і додаткові повідомлення, спрямовані до цільової аудиторії;
 •  внутрішній замовник матеріалу;
 •  спосіб подачі матеріалу (інтерв'ю, огляд, бліц -опитування, коментар тощо);
 •  основні питання, розглянуті в матеріалі;
 •  прізвища та посади основних спікерів і питання до них;
 •  основні факти і цифри, обов'язкові до висвітлення;
 •  що викличе реальний інтерес читача.

Подальша підготовка матеріалу здійснюється відповідно до паспорта матеріалу.

Етап 3. 3-й -7-й дні:

У ці 5 днів безпосередньо відбувається підготовка матеріалу.

Алгоритм підготовки матеріалу:

1 . Зустріч та обговорення питань зі спікером (спікерами).

2 . Розшифровка інтерв'ю, попередня підготовка матеріалу.

3 . Визначення відсутньої інформації (фактів, цифр, думок).

4 . Уточнення відсутньої інформації, збір додаткових коментарів.

5 . Підготовка ілюстрацій, збір інформації для інфографіки.

6 . Узгодження матеріалу з редактором.

7 . Доопрацювання матеріалу відповідно до зауважень редактора.

8 . Повторне узгодження матеріалу з редактором.

9 . Узгодження матеріалу з замовником.

10 . Узгодження матеріалу зі спікером.

11 . Подача матеріалу та ілюстрацій до нього в верстку.

Дедлайн, зазначений у плані номера, - це дата подачі матеріалу, написаного відповідно до паспорта матеріалу, на узгодження з редактором (п. 6).

Редактор визначає необхідність доопрацювання матеріалу протягом одного робочого дня в разі своєчасної здачі матеріалу усіма авторами. Автор допрацьовує матеріал після зауважень редактора і погоджує його із спікерами і замовниками протягом одного робочого дня.

Пріоритетні теми, загальні для всієї компанії:

Криза:

 •  Криза в металургійній галузі та трубному бізнесі.
 •  Фінансові та виробничі результати компанії.
 •  Новини конкурентів ІНТЕРПАЙП.
 •  Коментарі аналітиків / фахівців з поясненням поточної ситуації.

Конкурентоспроможність:

 •  Зниження собівартості та підвищення якості продукції .
 •  Атестація і сертифікація продукції .
 •  Рекламація продукції та відгуки клієнтів.
 •  Співпраця продажів і виробництва (результат можливий тільки в рамках спільної роботи).
 •  Плани та досягнення/невдачі, результати діяльності компанії, підприємства, структурного підрозділу .
 •  Впровадження нових технологій.
 •  Модернізація і реконструкція.
 •  Співпраця підприємств компанії, цехів, підрозділів і служб.

Визнання заслуг працівників:

 •  Кращий за професією.
 •  Новатори, раціоналізатори, лідери впровадження нових технологій.
 •  Досвідчені, перспективні та талановиті керівники та фахівці.
 •  Результативність командної роботи.

Навчання та розвиток:

 •  Навчальні програми для співробітників.
 •  Розвиваючі заходи.
 •  Отримання суміжних професій, підвищення кваліфікації.
 •  Результативність навчальних програм і розвиваючих заходів (на конкретних прикладах).

Культура виробництва:

 •  Поліпшення умов праці.
 •  Порядок на робочому місці.
 •  Підвищення ефективності роботи.

Ключові повідомлення в 2013 році:

Криза:

 •  Металургійна галузь переживає кризу, яка особливо сильно вдарив по трубному бізнесу .
 •  Металургійні компанії в усьому світі залишаються без замовлень і скорочують свій персонал.
 •  Щоб вижити в кризу ми повинні підвищувати конкурентоспроможність компанії - покращувати якість і знижувати собівартість продукції .
 •  Від благополуччя компанії залежить твоє особисте благополуччя і твоєї сім'ї .
 •  Проблеми виникають у всіх, але ми націлені на їх вирішення.
 •  Щоб компанія вижила в кризу, потрібно кожному співробітнику щодня працювати на результат.

Конкурентоспроможність:

 •  Зроби своє підприємство краще.
 •  У роботі важливий не процес, а результат. Ти знаєш свою результативність?
 •  Успіх можливий тільки в командній роботі . Взаємовиручка - наша конкурентна перевага.
 •  Гарантія твого майбутнього - розвиток і конкурентоспроможність компанії.
 •  Працюй над собою, поліпшуй виробництво, допомагай колегам - зміни на краще залежать від нас.
 •  Усі підприємства і підрозділи ІНТЕРПАЙП - ланки одного ланцюжка. Якщо одна ланка «зламається», друге - виявиться нікому не потрібним .
 •  Щоб відповідати стандартам зовнішніх клієнтів, потрібно навчитися задовольняти потреби внутрішніх - колег із сусіднього підрозділу/цеха/підприємства .

Визнання заслуг працівників:

 •  Компанія/завод цінує кожного свого співробітника, адже ми працюємо на спільний результат.
 •  Від твоєї роботи залежить результат всієї компанії.
 •  Ти міняєш компанію на краще.

Навчання та розвиток:

 •  Компанія / завод представляє можливості для зростання кожного. Від тебе потрібно тільки одне - бажання рости і розвиватися.
 •  Твій кар'єрне зростання залежить від твого бажання рости і приносити компанії користь.
 •  Рости і розвивайся - компанії потрібні тільки професіонали.
 •  Щодня примножуй свої знання, сотні професіоналів хочуть зайняти твоє місце.

Культура виробництва:

 •  ІНТЕРПАЙП надає гідні умови праці для справжніх професіоналів.
 •  Чистота і порядок починається з мене .
 •  Ефективний ти - ефективна компанія . Успіх залежить від кожного співробітника.
 •  Лєро, а про зовнішньо та  внутрішньо комунікаційні зв’язку. Що це дає для іміджу компанії. Ми ж говоримо про бізнес-комунікацію

2.3 Фактори підвищення результативності роботи «Промышленных известий»

За 2013 рік наклад газети «Промышленные известия» збільшився з  1100 до 10700 екземплярів. Це складає близько 70 % покриття по компанії. Але опитування фокус-групи (працівники відділу корпоративних відносин компанії ІНТЕРПАЙП), з‘ясувало, що з 12 людей:

 •  4 безпосередньо займаються створенням газети;
 •  3 вибірково продивляються матеріали;
 •  5 не читають газету.

Газета потребує постійного вдосконалення для того, щоб вона виходила не для «галочки», а для дійсно зацікавленої аудиторії.

Фактори підвищення результативності газети:

 •  Технології - технічні нововведення, особливо сучасні форми автоматизації та інформаційних технологій, чинять найбільш істотний вплив на рівень і динаміку ефективності виробництва продукції.
 •  «Устаткуванню належить провідне місце в програмі підвищення ефективності виробничої. Продуктивність діючого устаткування залежить не тільки від його технічного рівня, а й від належної організації ремонтно-технічного обслуговування, оптимальних строків експлуатації, змінності роботи, завантаження в часі тощо» [17].
 •  Видання. Сама газета, її якість і зовнішній вигляд (дизайн) впливають на результативність.
 •  Працівники. Ділові якості працівників, підвищення продуктивності їхньої праці багато в чому визначаються дієвим мотиваційним механізмом в організації, що підтримує сприятливим соціальний мікроклімат у трудовому колективі.
 •  Методи роботи. В умовах переважання трудомістких процесів досконаліші методи роботи стають достатньо перспективними для зростання ефективності діяльності редакції газети. Постійне вдосконалення методів праці передбачає аналіз стану та атестацію робочих місць, підвищення кваліфікації кадрів, узагальнення та використання нагромадженого на інших споріднених підприємства позитивного досвіду.
 •  Стиль управління, що поєднує професійну компетентність, діловитість і високу етику взаємовідносин між людьми, впливає практично на всі напрямки діяльності підприємства.
 •  Редакційна політика та політика підприємства напряму впливають на результативність видання.
 •  Інституційні механізми. Для безперервного підвищення ефективності діяльності газети підприємство має створити відповідні організаційні передумови, які б забезпечували її постійне функціонування.
 •  Інфраструктура. Важливою передумовою зростання ефективності виробництва на підприємствах є достатній рівень розвитку та активної діяльності різноманітних інститутів виробничої інфраструктури.
 •  Структурні перетворення в суспільстві також впливають на показники ефективності на різних рівнях виробництва як підприємства, так і газети.
 •  Зацікавленність читача у виданні.

На жаль, газета не перевіряє зацікавленість читача у своїй продукції, тому ми рекомендуємо проводити регулярні опитування чи анкетування усіх підрозділів компанії ІНТЕРПАЙП. Ми розробили спеціальну анкету, яка б могла підвищити результативність видання через розуміння потреб потенційної аудиторії:

 1.  ПІБ.
 2.  Підприємство та посада.
 3.  Чи читаєте Ви корпоративне видання?
 4.  Чи маєте легкий доступ до газети?
 5.  Що найбільше подобається у виданні?
 6.  Скільки часу витрачаєте на читання газети «Промышленные изделия»?
 7.  Які рубрики найбільше подобаються?
 8.  Що б Ви змінили у газеті?

Також ми розробили спеціальні критерії результативності корпоративного видання «Промышленные известия» для того, щоб редакція газети могла робити регулярну оцінку своєї ефективності:

 •  кількість людей, які читають газету;
 •  якість поліграфії;
 •  якість паперу;
 •  наявність зворотнього зв'язку;
 •  кількість рубрик у газеті;
 •  інформативність видання;
 •  актуальність матеріалів;
 •  регулярність виходу видання;
 •  рівень «змісту» та якість його «донесення».

Якщо редакція газети «Промышленные известия» ознайомиться з нашими рекомендаціями у впровадженні регулярного анкетування працівників компанії та оцінювання роботи редації і прийме їх до дії, то результатами може бути збільшення реальної аудиторії видання та покращення якості виробництва газети.

2.4 Висновки до розділу

Компанія Інтерпайп - міжнародна металургійна компанія, основний рід діяльності якої є виробництво труб та коліс для залізничного транспорту.

З 2006 року в компанії розпочала випуск газета «Промышленные известия», яка має класифікацію B2P (business to people), тобто розрахована на внутрішню аудиторію – працівників компанії.

Компанія складається із 6 частин у Дніпропетровській області: 5 заводів та головний офіс. Саме через таку структуру газета складається із основної частини та додатка, який є індивідуальним для кожного заводу.

Підготовка одного номеру газети відбувається протягом 7 днів відділом внутрішніх комунікацій. «Промышленные известия» виходить двічі на місяць (кожного другого понеділка). Єдиним великим мінусом процессу підготовки газети є неорганізованність персоналу, які невчасно висилають матеріали, через що часто газета виходить невчасно.

Головними темами для газети є культура виробництва, навчання та розвиток, визнання заслуг працівників, конкурентоспроможність, криза.

Одним з слабких місць корпоративного видання компанії ІНТЕРПАЙП є відсутність зворотнього зв’язку, тому потенційних читачів газети доволі багато. Були деталізовані фактори підвищення результативності видання та анкета, яка б дала змогу редакції зрозуміти потреби потенціальних читачів.

РОЗДІЛ ІІІ ОХОРОНА ПРАЦІ

 ОХОРОНА ПРАЙЦІ ПРИ РОБОТІ В ПР-ВІДДІЛІ КОМПАНІЇ «ІНТЕРПАЙП»

Вступ

Я працюю в ПР - відділі компанії ІНТЕРПАЙП, головний офіс якої знаходиться за адресою: Україна, Дніпропетровська обл.,  м. Дніпропетровськ, вул.  Пісаржевського, 1а.

Компанія ІНТЕРПАЙП оголосила набір на програму стажувань «PRomotion». Відбір кандидатів до програми проводився на конкурсній основі і включав в себе анкетування, тестування, індивідуальне інтерв'ю та групові вправи. Після чого з 45 бажаючих компанія обрала 5 найбільш підходящих студентів та запропонувала місяць безкоштовного стажування з перспективою працевлаштування. Рівно через місяць мені запропонували посаду молодшого спеціаліста з маркетингових комунікацій на постійній основі.

У спеціаліста з маркетингових комунікацій є певна специфіка роботи. Майже увесь час спеціаліст проводить за персональним комп’ютером, займаюсь такими завданнями як:

- збір інформації (баз даних) для розширення діяльності компанії;

- обдзвін клієнтів компанії;

- розробка концепції для заходів;

- адміністрування сайтів компанії.

Кабінет ПР-відділу – приміщення прямокутної форми, яке має такі параметри:  довжину 6 м, ширину – 4м, висоту приміщення  3 м, в ньому одночасно можуть працювати 6 осіб.

Рис. 3.1  План приміщення  офісу

 1.  

 1.  Стіл
 2.  Стілець
 3.  Шафа
 4.  Двері
 5.  Вікно
 6.  Кондиціонер
 7.  Лазерний принтер
 8.  Комп’ютер
 9.  Електрочайник
 10.   Розетка
 11.   Подовжувач
 12.   Телефон
 13.   Лампа

Кожне робоче місце обладнане робочім столом площею 1,5 м2, стільцем та персональним комп’ютером, що складається з монітора, системного блоку, клавіатури та миші. Монітор фірми Samsung моделі SyncMaster 943N з матовим покриттям. Розмір дисплею 19», яскравість 300 кд/м2. Споживча потужність у робочому режимі 30 W, у режимі енергозбереження 1 W. Габаритні розміри монітора 406 x 414 x 200 мм. Системний блок фірми Lenovo моделі ThinkCentre Edge 72 RCGAHRU. Має 382 х 336 x 101 мм розмір. Потужність 180 W. Клавіатура фірми Samsung моделі Pleomax PKB-700 B  з розміром 380 x 23 x 178 мм. Комп’ютерна миша фірми Logitech моделі M100.

Так як робота має сидячий характер і майже увесь час я проводжу за персональним комп’ютером, проаналізуємо санітарно-гігієнічні характеристики вказаного приміщення на відповідність нормованому рівню показників для експлуатації ПК.

 1.  Мікроклімат

До категорії 1а належать роботи, що виконуються сидячи і не потребують фізичного напруження, при яких витрата енергії дорівнює 105-140Вт (90-120 ккал/год.).

До категорії 1б належать роботи, що виконуються сидячи, стоячи або пов’язані з ходінням та супроводжуються деяким фізичним напруженням, при яких витрата енергії дорівнює 141-175 Вт (121-150 ккал/год.).

Разом з тим недопустима вологість повітря більше 75%. На робочих місцях користувачів ПК параметри мікроклімату мають відповідати вимогам ДСН 3.3.6.042-99 “Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень”, ДСан ПіН 3.3.2-007-98, ДНАОП 0.00-1.31-99.

Таблиця 3.1

Пора року

Категорія робіт

Температура
повітря, °С,
не більше

Відносна вологість повітря, %

Швидкість руху повітря, м/с

Холодна

легка-1а

22-24

40-60

0,1

легка- 16

21-23

40-60

0,1

Тепла

легка-1а

23-25

40-60

0,1

легка- 16

22-24

40-60

0,2

Висока чи низька температура повітря в приміщенні з ПК негативно впливає на функціональний стан користувача. Недостатня вологість в приміщенні призводить до надмірного висихання слизових оболонок очей, носа, горла та до нагромадження зарядів статичної електрики, що утворюються в процесі роботи ПК.

В офісному приміщенні витримані всі нормативні вимоги, щодо мікроклімату. Температура повітря у приміщенні коливається від 20 до 23 оС, відносна вологість повітря 45 %. Таким чином, можна зробити висновок, що показники відповідають ГОСТ 12.1-005-88. У приміщенні є термометр. Для захисту працівника від перегрівання прямими сонячними променями в теплий період року, вікно має жалюзі.

2. Шум

Шум може призвести до функціональних порушень в органах та системах організму людини: знижується слухова чутливість, погіршується діяльність шлунку, з’являється відчуття нудоти, головний біль, шум у вухах. Рівні шуму та вібрації на робочих місцях осіб, що працюють з ПК, визначаються відповідно до ДсанПіН 3.3.2-007-98. Для уникнення негативних змін у функціональному стані нервової системи, рівень шуму не має перевищувати 40 дБ. Цим вимогам відповідає усе обладнання у офісі. Максимальний рівень шуму персонального комп’ютера 35 дБ, принтеру 45 дБ, а електрочайника – 50 дБ.

3. Освітленість

Приміщення з ПК повинні мати природне і штучне освітлення, яке відповідало б вимогам ДБН В.2.5-28-2006 “Естественное и искусственное освещение”, ДСанПіН 3.3.2.007-98.

Система освітлення робочого місця користувача ПК має відповідати слідуючим вимогам.

Природне освітлення має здійснюватися через бічні світлові прорізи орієнтовані переважно на північ чи північний схід. Коефіцієнт природної освітленості повинен бути не нижче ніж 1,5%.

Окрім природного світла в приміщені має бути і штучне освітлення. Штучне освітлення в приміщеннях із робочими місцями, обладнаними ПК має здійснюватись системою загального рівномірного освітлення і воно має дорівнювати 200-400 Лк.

4. Електрична безпека

          Основне завдання електробезпеки — знизити ймовірність і силу впливу електричного струму на людину. Цього можна домогтися використанням способів і методів захисту від впливу електричного струму, до яких відносяться:

 •  недоступність струмопровідних частин;
 •  справний стан електроустаткування і приладів;
 •  захисне заземлення (металеві частини електроустановок);
 •  робоче заземлення (окремі місця електричної мережі);
 •  захисне відімкнення (автоматичне відімкнення при небезпеці ураження струмом);
 •  занулення (приєднання до нульового захисного проводу корпусів споживача електроенергії);
 •  використання знаків безпеки і пояснювальних табличок.

В офісі розетки розташовані біля кожного робочого місця по 5 входів в корпусі. Кондиціонери під’єднанні до мережі в середині стіни. Всі розетки заземлені. Наявні запобіжники, які вимикають мережу не довше ніж за 0.5 сек. Напруга у розетці 220 V. Частота у ній 50 Гц. Всі розетки у доброму стані. Біля кожного комп’ютера є подовжувач, що не є добре.

5. Пожежна безпека

           Приміщення розташоване на дев’ятому поверсі, забезпечене первинними засобами пожежогасіння: вогнегасниками та засобами зв'язку. Пожежний інвентар розміщено на видних місцях, забезпечено вільний і зручний доступ до нього. Вогнегасники розташовані у легкодоступних місцях, де виключається можливість дії на них прямих сонячних променів, опалювальних, нагрівних приладів та інших джерел тепла.

 Вогнегасники вуглекислотні ВВК-2. Один вогнегасник вміщує в себе 2+0,100 кг вогнегасної речовини, має масу 8 кг. Привести в дію його можна менш ніж за 6 с. Діапазон температур експлуатації складає від  -20о С  до

+50о С. Габаритні розміри вогнегасника становлять 570 х 108 мм. Термін придатності 10 років.

У двох кінцях коридору розташовані два плани евакуації та сходи, які весь час тримають вільними.

6. Ергономіка

            Конструкція робочого місця користувача ПК повинна відповідати сучасним вимогам ергономіки, характеру виконуваної роботи і забезпечити оптимальне розміщення на робочій поверхні документів, рухомого пюпітра (тримача документів) та обладнання ПК (монітора, системного блоку, клавіатури, пристрою “миша”, принтера та інших периферійних пристроїв з урахуванням їх кількості та конструктивних особливостей. Монітор на робочому місці встановлюється так, щоб верхній край екрана знаходився на рівні очей.

Розташування монітора ПК має забезпечувати:

 1.  безпечність роботи в цілому;
 2.  зручність та ефективність зорової роботи з екраном в вертикальній площині під кутом 300 від лінії зору, площина екрана при цьому має бути перпендикулярною нормальній лінії зору користувача.

Клавіатура розміщується на поверхні столу або висувній полиці на відстані 100-300мм від краю, ближчого до користувача. Кут нахилу клавіатури має бути в межах 5-150. Поверхня клавіатури повинна бути матовою з коефіцієнтом відбиття 0,4. клавіші клавіатури мають бути зручними в роботі і м’якими при натисканні (хід всіх клавіш має бути одинаковим з мінімальним опором натискання 0,25Н та максимальним – не більше 1,5Н).

Оптимальна робоча поза користувачів ПК:

 •  ступні ніг – на підлозі або на підставці для ніг (застосування підставки є обов’язковим для тих, у кого ноги не дістають до підлоги, коли робоче сидіння знаходиться на висоті, потрібній для забезпечення оптимальної робочої пози);
 •  стегна – в горизонтальній площині;
 •  передпліччя – вертикально;
 •  лікті – під кутом 70-900 до вертикальної площини;
 •  зап’ястя зігнуті під кутом не більше 200 відносно горизонтальної площини;
 •  нахил голови – 15-200 відносно вертикальної площини.  

Робочий стіл, крісло і інші елементи обладнання робочого місця повинні бути зручними для вас. Так, наприклад, незручне крісло в якому ви сидите багато годин на день, може призвести до розвитку самих різних захворювань.

Для збереження здоров’я користувачів ПК, запобігання професійним захворюванням і підтримки працездатності слід дотримуватися вимог ДСан ПіН 3.3.2.007-98 (розд.5) щодо режиму праці та відпочинку. Для цього призначаються регламентовані перерви для відпочинку.

Протягом робочого дня мають передбачатися:

 •  перерви для відпочинку і вживання їжі (обідні перерви);
 •  перерви для відпочинку і особистих потреб (згідно з трудовими нормами);
 •  додаткові перерви, що вводяться для окремих професій з урахуванням особливостей трудової діяльності.
 •  У випадках коли виробничі обставини не дозволяють застосовувати регламентовані перерви тривалість безперервної роботи за ВДТ не повинна перевищувати 4 години.
 •  З метою зниження нервово-емоційного напруження, втомлення зорового аналізатора, поліпшення мозкового кровообігу, подолання несприятливих наслідків гіподинамії, запобігання втоми ДСан ПіН  3.3.2.007-98 рекомендується деякі перерви використовувати для психофізіологічного розвантаження.

7. Режим праці та відпочинку

          Спеціаліст працює  п’ять днів на тиждень, з можливим залишенням на роботі у вихідні дні, та 12 годин на  добу. Працівник офісу має 1 годину на обідню перерву та може  використати її в певно відведений час з 12.00 – 15.00 годин.

8. Медичний огляд

          Медичний огляд проводиться один раз на рік, у якому беруть участь всі робітники офісу.

Висновки:

      Робоче місце в ПР-відділі компанії ІНТЕРПАЙП відповідає майже усім необхідним нормам і стандартам. Певним недоліком є наявність подовжувачів біля кожного комп’ютера, бо вони можуть стати причиною загоряння або короткого замикання, це треба якнайшвидше змінити. Також я би порекомендувала повісити ще 1 план евакуації у холі на 9-му поверсі, бо у випадку небезпеки це може зіграти вирішальну роль.

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

10582. Философские и ценностные приоритеты в культуре 114.5 KB
  Философские и ценностные приоритеты в культуре Культура как предмет философского анализа. Философия культуры и культурология. Традиции и новации в динамике культуры. Религия как форма духовного освоения реальности. Искусство как форма духовного осво...
10583. Общие принципы усиления основания и фундаментов в зависимости от модернизации здания 587.5 KB
  Общие принципы усиления основания и фундаментов в зависимости от модернизации здания. Работы по проектированию а также производство работ по усилению оснований и фундаментов реконструируемых зданий являются объектами сертификации и должны получать соответствующие ...
10584. Стены гражданских зданий, колонны и другие вертикальные несущие элементы. Методы усиления и капитального ремонта 233.5 KB
  Стены гражданских зданий колонны и другие вертикальные несущие элементы. Методы усиления и капитального ремонта. В процессе длительной эксплуатации а также в результате внешних воздействий силовых и не силовых в стенах колоннах и других вертикальных несущих
10585. Предпроектные мероприятия по оценке реконструируемого здания его объемно-планировочного и конструктивного состояния 396 KB
  Предпроектные мероприятия по оценке реконструируемого здания его объемнопланировочного и конструктивного состояния. Стены фундаменты определение их типов и состояния. При проектировании реконструктивных работ капитального ремонта модернизации здания необхо
10586. Основные виды архитектурно-планировочных мероприятий при реконструкции и модернизации зданий и застройки 269.5 KB
  Основные виды архитектурно-планировочных мероприятий при реконструкции и модернизации зданий и застройки. При проведении реконструктивных работ зданий или застройки территории необходимо проведение оценочного состояния здания. При оценке здания необходимо учитыват...
10587. Устройство надстроек при реконструкции здания. Конструкции надстраиваемых этажей и мансард 36.5 KB
  Устройство надстроек при реконструкции здания. Конструкции надстраиваемых этажей и мансард. Этаж мансардный мансарда этаж в чердачном пространстве фасад которого полностью или частично образован поверхностью поверхностями наклонной или ломаной крыши при этом ли...
10588. Предпроектные мероприятия по оценке реконструируемого здания его объемно-планировочного и конструктивного состояния. Перекрытия, покрытия определение их типов и состояния 702 KB
  Предпроектные мероприятия по оценке реконструируемого здания его объемно-планировочного и конструктивного состояния. Перекрытия покрытия определение их типов и состояния. В реконструируемых или капитально ремонтируемых домах с высотой жилых этажей более 28 м до...
10589. Устройство дополнительных входных узлов при перепрофилировании помещений нижних этажей (жилые, не жилые помещения) 22.5 KB
  Устройство дополнительных входных узлов при перепрофилировании помещений нижних этажей жилые не жилые помещения. При реконструкции и модернизации зданий с учетом перепрофилирования первых этажей и подвалов с размещением в них нежилых помещений по составу предус
10590. Фасады реконструируемых зданий с учетом новых теплозащитных и архитектурно-художественных свойств 2.26 MB
  Фасады реконструируемых зданий с учетом новых теплозащитных и архитектурнохудожественных свойств. Фасадные системы предназначены для использования в новом строительстве а также при капитальном ремонте и реконструкции существующих зданий в целях придания зданию со