46929

Инновационные проекты в управлении стоимостью предприятия

Доклад

Инновационные исследования

Жизненный цикл инновации определяется как промежуток времени от зарождения идеи до снятия с производства реализованного на ее основе инновационного продукта. Инновация в своем жизненном цикле проходит ряд стадий включающих: зарождение сопровождающееся выполнением необходимого объема научноисследовательских и опытноконструкторских работ разработкой и созданием опытной партии новшества; рост промышленное освоение с одновременным выходом продукта на рынок; зрелость стадия серийного или массового производства и увеличение объема...

Русский

2013-11-26

37.38 KB

6 чел.

50

Инновационные проекты в управлении стоимостью предприятия.


Иннова́циянововведение (англ. innovation) — это внедрённое новшество, обеспечивающее качественный рост эффективности процессов или продукции, востребованное рынком. Является конечным результатом интеллектуальной деятельности человека, его фантазии, творческого процесса, открытий, изобретений и рационализации


Жизненный цикл инноваций

Жизненный цикл инновации представляет собой совокупность взаимосвязанных процессов и стадий создания новшества. Жизненный цикл инновации определяется как промежуток времени от зарождения идеи до снятия с производства реализованного на ее основе инновационного продукта.

Обобщенная схема жизненного цикла инновации представлена на рис. 2.

Инновация в своем жизненном цикле проходит ряд стадий, включающих:

• зарождение, сопровождающееся выполнением необходимого объема научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, разработкой и созданием опытной партии новшества;

• рост (промышленное освоение с одновременным выходом продукта на рынок);

• зрелость (стадия серийного или массового производства и увеличение объема продаж);

• насыщение рынка (максимальный объем производства и максимальный объем продаж);

• упадок (свертывание производства и уход продукта с рынка). С.позиций инновационной деятельности целесообразно различать как жизненные циклы производства, так и жизненные циклы обращения новшества. Графическая интерпретация жизненного цикла производства показана на рис. 3.

Рисунок 2. Обобщённая схема жизненного цикла инноваций


Первая стадия - внедрение новшества - является наиболее трудоемкой и сложной. Именно здесь велик объем расходов на освоение производства и выпуск опытной партии нового товара. На первой стадии воспроизводится и совершенствуется технология, отрабатывается регламент производственного процесса. И именно на данной стадии наблюдается высокая себестоимость продукции и незагруженность мощностей.

Вторая стадия - стадия промышленного освоения производства - характеризуется медленным и растянутым во времени наращиванием выпуска продукции.

Третья стадия - стадия подъема - отличается быстрым наращиванием производства, значительным увеличением загрузки производственных мощностей, отлаженностью технологического процесса и организации производства.

Четвертая стадия - стадия зрелости и стабилизации - характеризуется устойчивыми темпами наибольших объемов выпуска продукции и максимально возможной загрузкой производственных мощностей.


Жизненный цикл производств инновационного продуктаПятая стадия - стадия увядания или упадка - связана с падением загрузки мощностей, сворачиванием производства данного товара и резким уменьшением товарных запасов вплоть до нуля.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

55952. ПРАВОВІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ МОВ В УКРАЇНІ 102 KB
  Відродження України неможливе без духовного відродження нації, а духовний прогрес народу неможливий без глибокого пізнання та освоєння народної моралі, культури мовлення. Лінгвісти стверджують, що ми не лише говоримо якоюсь мовою...
55953. УКРАЇНСЬКА ЮРИДИЧНА ТЕРМІНОЛОГІЧНА СИСТЕМА. ТРУДНОЩІ ПРИ ПЕРЕКЛАДІ ЮРИДИЧНИХ ТЕРМІНІВ З РОСІЙСЬКОЇ НА УКРАЇНСЬКУ МОВУ 116 KB
  З історії розвитку мови права. Роль і місце мови в юриспруденції. Правове регулювання статусу української мови Українознавство. До питання мови в юриспруденції Держава і право.
55954. ЛЕКСИКОЛОГІЯ, ЛЕКСИКОГРАФІЯ ТА ФРАЗЕОЛОГІЯ У ПРОФЕСІЙНОМУ СПІЛКУВАННІ 108 KB
  Усі слова наявні у мові становлять лексику. Тобто майже всі слова можна поділити за їх значенням в однорідні групи з єдиним тематичним направленням. До активної лексики належать слова які широко й повсякденно вживаються. Це звичайні слова без яких не можливо висловити жодної розгорнутої думки.
55955. СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИРАЖАЛЬНИХ ЗАСОБІВ МОВИ. ТИПОВІ ПОМИЛКИ У ТЕКСТІ ДОКУМЕНТА 50 KB
  Важливу роль у піднесенні мовної культури тексту документа відіграє стилістика як розділ лінгвістики що допомагає використовувати виражальні засоби мови у різних умовах спілкування відповідно до мети і змісту. Наприклад: українська мова в ході розслідування...
55956. ДОДЕРЖАННЯ НОРМ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ - УМОВА УСПІШНОГО СПІЛКУВАННЯ 114.5 KB
  Мовну підготовку слід розглядати як обовязковий елемент професійної підготовки правознавця - практичного працівника. Тому нашим завданням і є звернутися до грамотності, й, насамперед, до норм орфографії, граматики, морфології тощо.
55957. ГРАМАТИЧНА ПРАВИЛЬНІСТЬ ЯК ОЗНАКА КУЛЬТУРИ УСНОГО ТА ПИСЕМНОГО СПІЛКУВАННЯ 71 KB
  Відмінювання іменників Іменники це слова які називають предмети істоти опредмечені назви процесів дій ознак і відповідають на питання хто що закон право юрист арбітраж суддя слідчий офіцер правнича фундація документ ділова мова...
55958. КУЛЬТУРА УСНОГО ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ 186 KB
  Інтерв’ю Візитна картка та її використання Орфоепія і культура усного мовлення Участь у дебатах Мистецтво публічного виступу Без спілкування люди не могли б жити в суспільстві працювати й передавати свій досвід і знання іншим.