47188

Облік, аналіз і аудит фінансових результатів суб’єктів малого підприємництва (на прикладі ТОВ «Софіт»)

Дипломная

Бухгалтерский учет и финансовый аудит

Протягом довгого історичного періоду економісти, історики й політичні діячі всіляко применшували роль малого бізнесу (МБ) в економіці.

Украинкский

2013-11-24

353.19 KB

55 чел.

2

Дипломна робота

Тема: ”Облік, аналіз і аудит фінансових результатів суб’єктів малого підприємництва (на прикладі ТОВ «Софіт»)”

 ЗМІСТ

Вступ 4

РОЗДІЛ 1. Теоретичні і методологічні основи обліку та аудиту фінансових результатів СМП 7

1.1. Сутність і принципи діяльності малого підприємства 7

1.2. Сучасні тенденції розвитку малого підприємництва 16

1.3. Особливості бухгалтерського обліку фінансових результатів СМП 22

1.4. Нормативно-законодавча база з обліку та аудиту фінансових результатів СМП 31

РОЗДІЛ 2. Організація бухгалтерського обліку та аудиту  фінансових результатів на ТОВ  «Софіт» 36

2.1. Організація документообігу фінансових результатів на підприємстві 36

2.2. Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів на підприємстві 47

2.3. Фінансова звітність підприємства та її використання для управління 52

2.4. Методика аудиту фінансових результатів підприємства 61

РОЗДІЛ 3. Аналіз фінансових результатів СМП та шляхи їх покращення на ТОВ «Софіт» 70

3.1. Економічна характеристика діяльності підприємства 70

3.2. Аналіз фінансового стану підприємства 78

3.3. Шляхи покращення фінансового стану підприємства через податковий та кредитний механізм 96

Висновки та пропозиції 102

Список використаних джерел 106

Додатки 111

 Вступ

Актуальність теми дипломної роботи визначена в першу чергу об`єктивно важливою роллю малих підприємств в сучасній соціально орієнтованій ринковій економіки, перехід до якої є головним вектором реформ в Україні. Малі підприємства – це істотна складова ринкового господарства, невід`ємний елемент конкурентного механізму. Існування економічно ефективних малих підприємств дає ринковій економіці гнучкість, мобілізує фінансові і виробничі ресурси населення, несе в собі могутній антимонопольний потенціал, слугує серйозним фактором структурної перебудови, вирішує проблему зайнятості та інші соціальні проблеми ринкового господарства. Ось чому становлення та розвиток малого підприємництва (звичайно, в єдності з великим) являє собою стратегічну задачу реформаційної економічної політики.

В умовах переходу України до ринкової економіки створення та розвиток малого підприємництва має стати основою соціальної реструктуризації суспільства, яка забезпечить зміну психології населення і переорієнтацію економіки на нові умови господарювання. Малі підприємства вважаються гнучкими і ефективними з точки зору витрат, вони швидко пристосовуються до кон'юнктури ринку, причому не тільки в сферах близьких до споживачів, але й в промислових галузях. Малі підприємства формують ядро прошарку населення з середнім достатком, дозволяють реалізуватися сімейному підприємництву, що є стабілізуючим фактором політичного життя країни.

Протягом довгого історичного періоду економісти, історики й політичні діячі всіляко применшували роль малого бізнесу (МБ) в економіці. Окрім того, незважаючи на внесок працівників малих підприємств (МП) у розвиток суспільства, донедавна до них ставилися без належної поваги. Хоча еволюція вільної ринкової економіки створила чимало можливостей для всіх видів підприємницької діяльності, проте спочатку малий бізнес не мав особливих переваг. Але прогресивні політики усвідомили, що ринкова економіка сприятиме конкурентоспроможності вітчизняних виробників, матиме вирішальний вплив на всю економіку, хоча, водночас, висловлювали побоювання щодо закриття державних підприємств і втрати робочих місць через банкрутство неприбуткових підприємств.  Після появи позитивних результатів лібералізації у прогресивніших сусідів поступово змінювалось ставлення до лібералізації з боку консервативних політиків і населення інших колишніх соціалістичних країн. Економічний прогрес у цих країнах дає підстави для висновку про те, що його поступ значною мірою був забезпечений створенням малого бізнесу [44,c.257].

Важливим елементом ринкової економіки є існування та взаємодія великих, середніх і малих підприємств. При цьому мале підприємництво розглядається не лише як додаток до великого виробництва, а й як самостійна форма функціонування і розвитку сучасних продуктивних сил – гнучка, життєздатна, ефективна, прогресивна..

Метою дослідження є розробка реального, дієвого механізму щодо перспективних шляхів розвитку МП на основі оцінки  обліку, аналізу та аудиту  фінансових результатів суб’єктів малого підприємництва.

Об’єктом  дослідження є мале підприємство ТОВ «Софіт».  Предметом дослідження  є особливості  обліку, аналізу та аудиту фінансових результатів  малого підприємства.  

В дипломній роботі будуть виконані  наступні завдання:

- розкрити сутність та принципи діяльності малого підприємства;

- показати сучасні тенденції розвитку малого підприємництва;

- охарактеризувати особливості бухгалтерського обліку фінансових результатів суб’єктів малого підприємництва;

- показати як організований документообіг на підприємстві;

- охарактеризувати фінансову звітність СМП та як вона використовується для управління;

- провести аудит фінансових результатів підприємства;

- провести аналіз фінансового стану підприємства;

- намітити шляхи покращення фінансового стану підприємства використовуючи податковий  механізм.

При написанні дипломної роботи було використано цілу сукупність методів наукового дослідження,  які включали в себе як загальні (порівняльний, історичний) так і спеціальні (метод статистичного аналізу, зведення та групування, індексний метод, а також метод відображення результатів досліджень у графічній та табличній формі).

Мале підприємництво - це невід'ємна складова високорозвиненої ринкової економіки, атрибут сучасної моделі ринкового господарства. Ця форма бізнесу надає економіці гнучкості, мобілізує масштабні фінансові та виробничі ресурси, створює сприятливе середовище для конкуренції, що в результаті підвищує якість товарів та послуг, а також є важливим фактором перебудови та раціонального використання ресурсів й вирішення різних соціальних проблем. Дана тема є актуальною й її проблемами займались О.І. Барановський, Н.Ф.Козачук, Я.І.Жаліло, Н.І. Галан, Ю.І.Єхануров, І.С.Кузнєцова, Т.В.Кондратюк, С.М. Кожем'якіна та інші.

Без підтримки держави і без власної внутрішньогрупової взаємодії малий бізнес не завжди може протистояти у конкурентній боротьбі великому капіталу, відстоювати свої економічні, політичні і соціальні інтереси.

Таким чином, особливості діяльності, економічна та суспільна значимість малого підприємництва потребують усунення в Україні перешкод, які гальмують процес розвитку цього важливого сектору економіки.

Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що результати аналізу та рекомендації будуть застосовані ТОВ «Софіт» для покращення фінансової діяльності підприємства.

Дипломна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків та пропозицій, списку використаних джерел, додатків. Робота викладена на 112 сторінках, ілюстрована 23 таблицями, 9 рисунками та 15 додатками. Список використаних джерел включає 65 найменувань.

РОЗДІЛ 1. Теоретичні і методологічні основи обліку та аудиту фінансових результатів СМП

1.1. Сутність і принципи діяльності малого підприємства

У кожному суспільстві підприємництво передбачає функціонування поряд з великими цілої системи малих підприємств, у тому числі й таких, які базуються на індивідуальній трудовій діяльності окремих осіб або сімей. Ця форма господарської діяльності в нашій країні фактично не розвивалася. Проте перехід від командно-адміністративних до економічних методів господарювання створює реальні умови для розвитку малого бізнесу. Зауважимо, що бізнес означає підприємницьку діяльність, спрямовану на одержання прибутку.

При визначенні малого підприємства можуть використовуватись кількісні та якісні критерії. До якісних критеріїв відносять: висока організаційно-функціональна гнучкість, високий рівень конкуренції, простота організації на основі безцехової структури, поєднання в одній особі кількох виробничо-управлінських функцій, переважна орієнтація на місцеві джерела сировини і ринки збуту продукції, обмеженість грошових і матеріальних ресурсів, потреба у розумній підтримці державою і великим бізнесом. До кількісних критеріїв відносять: кількість працівників, оборот (обсяг) продаж, величину активів, кількість філій або підрозділів, частку фірми на ринку, сукупний капітал фірми.

Відповідно до обсягів господарського обороту і чисельності працівників (незалежно від форм власності) підприємство може бути віднесено до категорії малих підприємств.

Малий бізнес здійснюється шляхом створення розгалуженої системи малих підприємств. Згідно з Господарським кодексом до малих відносяться такі підприємства:

- у промисловості й будівництві - з числом працюючих до 200 чоловік;

- у науці й науковому обслуговуванні - до 100 чоловік;

- в інших галузях виробничої сфери (крім роздрібної торгівлі) - до 50 чоловік;

- у галузях нематеріального виробництва - до 25 чоловік;

- у роздрібній торгівлі - до 15 чоловік [9,с.10].

Даний критерій визначення малих підприємств вибраний правильно. В інших країнах також застосовується показник кількості зайнятих працівників. В Італії, наприклад, малий бізнес охоплює підприємства з чисельністю до 500 зайнятих. При цьому є досить багато виробництв, що використовують працю менше 20 робітників.

Таблиця 1.1

Критерії віднесення підприємств до малих у різних країнах

Показники

Країни

США

Японія

ФРН

Англія

Франція

Італія

Чисельність персоналу

х

х

х

х

х

х

Обсяг обороту капіталу

х

х

х

х

х

Обсяг річного доходу

х

Ступінь участі в капіталі інших фірм

х

У деяких країнах критеріями виділення малих підприємств, крім чисельності працівників, слугують й об'ємні показники (таблиця 1.1). Наприклад, в Японії до категорії малих і середніх підприємств у галузях оборонної промисловості, в будівництві, на транспорті, у зв'язку, комунальному господарстві відносяться юридичне самостійні компанії з числом зайнятих до 300 чоловік або обсягом основного капіталу до 100 млн. єн, оптовій торгівлі - до 100 чоловік або до 30 млн. єн капіталу, роздрібній торгівлі й сфері послуг - до 50 чоловік або до 10 млн. єн капіталу. У нашій країні в залежності від природо-кліматичних, національних, технологічних та інших особливостей регіонів можуть бути різні критерії виділення малого бізнесу. [19,с.9]

1.2. Сучасні тенденції розвитку малого підприємництва

Становлення малого бізнесу України проходило (і зараз проходить) в динамічних, часто змінюваних умовах. З перших років здійснення економічної реформи в Україні, попри об’єктивні труднощі перехідного періоду, відбувається швидке зростання недержавного сектора економіки, яке супроводжувалось зростанням кількості суб’єктів малого бізнесу.

Одним із основних показників, що характеризують процес становлення малого бізнесу, є динаміка зміни кількості діючих суб’єктів малого підприємництва (додаток А).

У 2005-2008 рр. динаміка кількісних показників розвитку малого підприємництва в Україні в цілому характеризувалася позитивними тенденціями (додаток А). У 2008 р., порівняно з попереднім роком, кількість СМП збільшилася на 10%, у 2007 р.- на 13%, у 2006 р. приріст становив близько 14%. Загальна чисельність СМП протягом зазначеного періоду зросла в 1,4 раза і перевищила 1,55 млн. При цьому кількість діючих МП зросла на 35% і становила понад 233,6 тис. одиниць. Чисельність діючих ФО-СПД збільшилася на 43% та становила близько 1,32 млн. осіб.

Завдяки цьому зросла кількість діючих МП на 10 тис. населення, яка в 2008  р. досягла 48 одиниць та перевищила показник 2005 р. в 1,4 раза. Аналогічно збільшилася чисельність діючих ФО-СПД на 10 тис. населення і становила 272 підприємця, або в  1,5 рази більше, ніж у 2005 р. На початок 2006  р. загальна кількість СМП на 10 тис. населення досягла 320 одиниць. Слід, однак, зазначити, що зростання цих показників значною мірою зумовлено зменшенням загальної чисельності населення України. Крім того, протягом тривалого часу на тлі позитивних зрушень спостерігалися істотні несприятливі тенденції, зокрема в секторі МП. Так, у 2005 - 2008 рр. темпи кількісного зростання діючих МП характеризувалися сталою тенденцією до уповільнення: у 2005 р., порівняно з попереднім роком, вони становили понад 127%, у 2006 р. - близько

показниках розвитку всіх підприємств - суб'єктів підприємницької діяльності (табл. 1.3). Незважаючи на те, що упродовж 2005 -  2008 рр. мали місце окремі позитивні зрушення, тут виразно простежувалися елементи стагнації та загрозливі тенденції. Так, питома вага діючих підприємств зупинилася на рівні 82-84%, а економічно активних МП - на рівні 78-81%. При цьому обидва показники в 2008 р. були нижчими за рівень 2006 р. (піковий протягом періоду, що аналізується). Аналогічні незначні коливання характерні і для загального показника фонду заробітної плати працівників МП - 9,2-10,6%. Відчутно вирізнялася лише динаміка частки МП в обсягах виробленої продукції (робіт, послуг) у діючих цінах, яка в 2007 р. була меншою, порівняно з 2005 р., в 1,6 рази.

Таблиця 1.3

Питома вага малих підприємств у загальних показниках розвитку підприємств - суб'єктів підприємницької діяльності у 2005—2008 рр., %

Показник

2005р.

2006р.

2007р.

2008р.

Кількість діючих підприємств

Кількість економічно активних підприємств

Середньорічна чисельність працівників

Фонд заробітної плати

Співвідношення розмірів середньомісячної заробітної плати

Обсяг виробленої продукції у діючих цінах

співвідношення обсягів виробництва продукції на 1 працюючого

співвідношення витрат на одиницю виробленої продукції

Кількість промислових підприємств

частка у виробництві промислової продукції

Дебіторська заборгованість

Кредиторська заборгованість

Обсяг інвестиції в основний капітал

у промисловості

На тлі економічного занепаду та кризового стану багатьох колишніх державних підприємств, широкомасштабного вивільнення з них робочої сили, закономірними позитивними зрушеннями характеризувалася частка серед

Спрощений план рахунків відображено в Додатку В. Він передбачає тільки синтетичні балансові рахунки, кількість яких становить 25 (замість 68 Плану рахунків, який застосовують решта підприємств і організацій України, крім бюджетних та фінансових установ). До вищевказаного Плану не включено жодного рахунку класу 9 «Витрати діяльності» це і є однією із основних особливостей, що значно спрощує облікову систему СМП.

При такій системі витрати на виробництво продукції (робіт, послуг) витрати пов’язані із здійсненням торгівельної діяльності, а також інші витрати періоду СМП відображають безпосередньо за дебетом рахунку класу 8 «Витрати за елементами» спрощеного Плану рахунків. Це правило є  загальним для всіх СМП. Закриття рахунків класу 8 спрощеного Плану рахунків здійснюється у дебет рахунків фінансових результатів або рахунків класу 2 спрощеного Плану рахунків. За рахунок цього зменшується обсяг аналітичної інформації, яка здебільшого для СМП є непотрібною. Крім того, форми фінансової звітності, встановлені Положенням №196  не вимагають інформації, яку містять рахунки класу 9 «Витрати діяльності» Плану рахунків. Обліковуючи решту господарських операцій (щодо необоротних активів, запасів, власного капіталу, зобов’язань тощо) СМП керуються загальними нормами П(С)БО 25 та Інструкції №291[17,c.9].

Є також інші особливості спрощеного Плану рахунків. До нього не включають рахунки 17 «Відстрочені податкові активи» та 54 «Відстрочені податкові зобов’язання», оскільки з вимогами чинної нормативної бази СМП не повинні обчислювати різниці між податковим прибутком (збитком) і обліковим прибутком (збитком) за певний період, що виникає у звітному періоді. Також не входять до спрощеного Плану рахунків рахунки 49 «Страхові резерви» та 76 «Страхові платежі» Плану рахунків, оскільки вони передбачені для суб’єктів страхової діяльності, які не входять  до переліку СМП і на них не поширюється дія П(С)БО 25 та спрощеного Плану рахунків.

Порівнюючи прощений План рахунків для суб’єктів малого підприємництва із загальним для всіх підприємств Планом рахунків

журнальну;

автоматизовану.

Невеликі обсяги господарської діяльності СМП здебільш зумовлюють їх вибір на користь спрощеної форми бухгалтерського обліку, який визначений у Положенні №196 і можливий за умов здійснення СМП за місяць не більше 300 господарських операцій і можливий у таких варіантах:

проста форма (без використання реєстрів обліку майна);

форма бухгалтерського обліку з використанням реєстрів обліку майна.

При простій формі обліку реєстрація первинних облікових документів, відображення операцій на рахунках, визначення собівартості продукції і фінансового результату ведеться в одному бухгалтерському реєстрі – Книзі обліку господарських операцій за формою №К-1:

Таблиця 1.4

Книга обліку господарських операцій

№ п/п

Дата і номер

документа

Зміст операції

Сума

Витрати операційної діяльності

Каса

Поточний

рахунок

Д-т

К-т

Д-т

К-т

Д-т

К-т

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Виписка банку 10.03.09р.

Отримано грошові кошти у касу з банківської установи

20000

20000

20000

2.

Виписка банку

11.03.09р.

Сплачено за оренду

750,00

750,00

750,00

Дана книга містить всі бухгалтерські рахунки, які використовує СМП і є комбінованим реєстром аналітичного і синтетичного обліку, на підставі якого можна визначити наявність засобів та їх джерел на визначену дату та скласти бухгалтерську звітність.

Поряд з Книгою обліку для обліку розрахунків по оплаті праці  з працівниками та бюджетом по прибутковому податку СМП ведуть Відомість обліку заробітної плати за формою № В-8. Ця відомість заповнюється на основі особистих рахунків, затверджених тарифів відрахувань із заробітної плати в бюджет, не бюджетні фонди, Пенсійний фонд.

Таблиця 1.5

Операції по обліку заробітної плати і пов’язаних з нею утримань на СМП

№ п/п

Зміст господарської операції

Дебет рахунка

Кредит рахунка

1

Нараховано зарплату

2

Віднесення витрат на оплату праці на затрати виробництва (якщо ці витрати включають в себе собівартість продукції,робіт, послуг)

3

Віднесення витрат на оплату праці на фінансові результати (якщо понесені затрати відносяться до затрат звітного періоду і не є прямими або виробничими)

4

Утримання із зарплати сум податку з доходів фізичних осіб

5

Утримання із зарплати внески в Пенсійний фонд

6

Утримання із зарплати сум внесків у Фонд соцстрахування в зв’язку з тимчасовою втратою працездатності

7

Утримання із зарплати внесків по страхуванню на випадок безробіття

8

Отримано грошових коштів з банку на виплату зарплати

9

Виплата зарплати

Нарахування в Фонд оплати праці (платниками єдиного податку не впроваджується)*

10

Нарахування на Фонд оплати праці:

10.1

Внески в Пенсійний фонд

10.2

Внески у Фонд соцстрахування в зв’язку з тимчасовою втратою працездатності

10.3

Внески в Фонд обов’язкового страхування по страхуванню на випадок безробіття

10.4

Внески у Фонд соцстрахування від нещасних випадків

11

Включення у виробничу собівартість суми відрахувань на соціальні міроприємства на Фонд оплати праці робітників, зайнятих безпосереднім виробництвом продукції:

11.1

в Пенсійний фонд

11.2

у Фонд соцстрахування в зв’язку з тимчасовою втратою працездатності

11.3

в Фонд обов’язкового страхування по страхуванню на випадок безробіття

11.4

у Фонд соцстрахування від нещасних випадків

12

Списання відрахувань на соціальні міроприємства на Фонд оплати праці робітників апарату управління:

12.1

в Пенсійний фонд

12.2

у Фонд соцстрахування в зв’язку з тимчасовою втратою працездатності

12.3

в Фонд обов’язкового страхування по страхуванню на випадок безробіття

12.4

у Фонд соцстрахування від нещасних випадків

*платники єдиного податку звільняються від всіх відрахувань крім внеску у Фонд соцстрахування від нещасних випадків;

**такий субрахунок може бути відкритий для зручностей нарахування внесків.

місяця по кожнім рахунку підводяться підсумки по дебету і кредиту і виводиться сальдо на перший день місяця;

- відомість обліку реалізації – форма В-6. При заповненні цієї відомості варто врахувати, що в залежності від установленого порядку визначення виторгу від реалізації продукції СПД можуть вести   відомість реалізації форми В-6 (відвантаження) або відомість форми В-6 (оплата);

- відомість обліку розрахунків з постачальниками – форми В-7. Застосовується для обліку рахунку 63 «Розрахунки з поставщиками та підрядчиками». Підставою для  заповнення даного документу є накладні, акти прийому-здачі виконаних робіт, виписки із банківських рахунків, векселі.

Відомість відкривається перенесенням залишків заборгованості в розрізі рахунків  постачальників із відомості за минулий рік. В відомість по кредиту рахунку 63 позиційним способом записуються дані від одержаних від постачальників і підрядчиків про роботи та послуги, матеріальні цінності.

По дебету рахунка відображаються операції по оплаті рахунків постачальників та підрядчиків(К-т рахунку 30 «Каса», рахунку 31 «Рахунки в банках») по кредиту – оприбуткування матеріалів, товарів (Д-т рахунку 20 «Виробничі запаси», рахунку 22 «МШП», рахунку 28 «Товари»).

- відомість обліку заробітної плати – форми В-8;

- відомість (шахматна) – форми В-9. Облік у СМП, які застосовують форму бухгалтерського обліку з використанням реєстрів обліку майна, обов’язково переносять підсумки по оборотам з усіх відомостей у вищевказану відомість. Це регістр синтетичного обліку, який використовується для узагальнення даних поточного обліку і взаємної перевірки вірності записів по рахунках бухгалтерського обліку. Відомість відкривається на кожний місяць і використовується для запису даних по Д- ту і К-ту кожного рахунку окремо. У ній по вертикалі записують рахунки у зростаючому порядку, а по горизонталі – у порядку зростання номерів відомостей.

Дебетові і кредитові обороти по кожному рахунку переносяться в оборотну відомість, де виводиться сальдо. Оборотна відомість застосовується для складання балансу.

Приклад її заповнення наведемо в таблиці 1.5.

Таблиця 1.5

Оборотна відомість за березень  2009 р.

Назва рахунку бухгалтерського обліку

Сальдо на початок звітного місяця

Оборот за звітній місяць

Сальдо на початок наступного за звітнім місяця

Д-т

К-т

Д-т

К-т

Д-т

К-т

20

5146

3000

2500

5646

23

8500

6340

7680

7160

Відомість підписується особами, що проводили записи. Заміна оборотів у поточному місяці по операціях, які відносяться до минулих періодів, відображається у реєстрах звітного місяця додатковим записом (зменшення оборотів – способом сторно).

        

Первинний документ

Книги складського обліку матеріалів, готової продукції; інвентарна книга обліку основних засобів

Касова книга

Шахова відомість

Оборотна відомість

Фінансова звітність

Відомість В-1

Відомість В-2

Відомість В-3

Відомість В-4

Відомість В-5

Відомість В-6

Відомість В-7

Відомість В-8

Рис.1.2 Схема порядку обліку за спрощеною схемою бухгалтерського обліку з  використанням реєстрів обліку майна СМП

Крім того Законом №996 зазначено, що наявність спеціально розробленої для СМП спрощеної форми бухгалтерського обліку не означає, що останні не можуть використовувати будь яку іншу із нині застосовуваних форм бух обліку, або самостійно розробляти реєстри бухгалтерського обліку [18,c.6].

доходів над сукупними витратами за певний період. При визначення оподаткованого прибутку мале підприємство користується Законом України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 28.12. 94 р. № 334/94 ВР (в редакції Закону від 22.05. 97 р. № 283/97- ВР). Він визначає порядок оподаткування прибутку малих підприємств [10,c.9].

Прибуток від господарської діяльності підприємства обчислюється, як різниця між виручкою від реалізацією продукції (без ПДВ) і витратами на виробництво і реалізацію продукції (робіт, послуг).

Закон України «Про систему оподаткування» від 25.06.91 р. № 1251-ХІІ передбачає 25 загальнодержавних і 14 місцевих податків і зборів. У дійсності платежів навіть більше, адже є ще єдиний податок із суб’єктів малого підприємництва, введений Указом № 727, а також три соціальних збори («по тимчасовій непрацездатності», «по безробіттю» і «по нещасним випадкам на виробництві») [22,c.2].

Законом України «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами»  від 21.12.2000 р. № 2181-ІІІ встановлюються терміни подання звітності встановлюються законодавством, на підставі якого здійснюється нарахування і/чи сплата податку, збору (обов’язкового платежу). З моменту подання податкової декларації, податкове зобов’язання платника вважається погодженим (п. 5.1 ст. 5 Закону № 2181) і повинно бути сплачене у встановлені цим законом терміни - протягом 10 календарних днів після граничних термінів подання податкової декларації. Будь-яку податкову декларацію можна направити поштою з повідомленням про вручення (п.п. 4.1.7). Термін відправлення поштою: не пізніше десяти календарних днів до закінчення граничних термінів подання, установлених Законом № 2181 для відповідного звітного періоду.

Таблиця по заповненню звітних форм, які передбачені П(С)БО 25, складена виходячи з того, що суб’єкт малого підприємництва використовує згідно своєї облікової політики План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій,

Таблиця 2.3

Реквізити документів, що характеризують операції з надходження виробничих запасів на ТОВ «Софіт»

з/п

Операції з надходження ПММ

Основні реквізити, що характеризують надходження виробничих запасів

1

Придбання виробничих запасів у постачальника

Дата надходження, постачальник, склад, вид господарської операції

2

Придбання виробничих запасів за готівку

Вид господарської операції, склад, постачальник (найменування, код), дата надходження

3

Внутрішнє переміщення

Одиниця виміру (найменування, код)

4

Оприбуткування лишків, виявлених під час інвентаризації

Сума ТЗВ або відхилень від облікових цін

Порядок документування операцій з оприбуткування виробничих запасів на підприємство представлений у вигляді алгоритму (див. рис. 2.1).

Порядок документального оформлення операцій з відпуску виробничих запасів зі складу ТОВ «Софіт»» залежить від того, для яких потреб вони відпускаються: систематично, епізотично.

Основні документи якими на підприємстві оформляють операції з відпуску виробничих запасів.

Форма М-8, 9, 28, 28а – «Лімітно-забірна картка» - використовується для систематичного відпуску у виробництво лімітованих виробничих запасів, а також для поточного контролю за дотриманням встановлених лімітів їх відпуску на виробничі потреби та є виправдовувальним документам для списання матеріальних цінностей зі складу. Понадлімітний відпуск виробничих запасів або заміна одних видів іншими допускається тільки з дозволу керівника підприємства [26,c.12].

Форма М-19 «Матеріальний звіт» - складаються матеріально-відповідальною особою тільки у кількісному виразі та в одному примірнику і надається до бухгалтерії по закінченню місяця. Бухгалтерія розцінює виробничі запаси безпосередньо у матеріальному звіті. До матеріального звіту включають всі види виробничих запасів, які були у наявності на складі, незалежно від того чи був рух їх за звітний місяць. Разом із матеріальним звітом до бухгалтерії матеріально-відповідальна особа налає усі первинні документи на прибуток та видаток з вказівками про кількість документів та їх номерів окремо за прибутком та видатком.

Початок

Відображає вартість виробничих запасів на позабалансовому рахунку до надходження документів від постачальника

Сформувати комісію, скласти акт приймання

Оприбуткування виробничих запасів може здійснюватись за накладною постачальника без оформлення прибуткового ордера

Даний файл містить НЕ ПОВНУ версію роботи, а лише вибіркові сторінки оригіналу.

Таблиці, рисунки, графіки та додатки в «демонстраційній версії» НЕ МІСТЯТЬ ДАНИХ.

Повну версію роботи можна придбати на порталі http://za4etka.org.ua

Порівняти дані Головної книги із записами в книзі обліку залишків виробничих запасів, картках складського обліку

 

Сформувати залишок запасів у Головній книзі

Порівняти з книгою обліку залишків запасів

Кінець

Рис. 2.1 Алгоритм документування операцій з надходження запасів

Залежно від напряму витрачання виробничих запасів у документах заповнюються наступні реквізити.

Таблиця 2.4

Реквізити документів, що характеризують операції з відпуску виробничих запасів на ТОВ  «Софіт»

з/п

Операції з відпуску виробничих запасів

Основні реквізити, що характеризують відпуск

1

Відпуск виробничих запасів до цехів основного і допоміжного виробництва на виготовлення продукції, виконаних робіт і надання послуг

Дата відпуску, вид господарської операції, одержувач

2

Відпуск виробничих запасів на утримання та експлуатацію обладнання

Призначення, штраф витрат, найменування

3

Відпуск виробничих запасів загально виробничих і адміністративних потреб

Номенклатурний номер, одиниця виміру

4

Відпуск виробничих запасів на потреби непромислових виробництв

Кількість, ціна

5

Відпуск виробничих запасів на сторону

Сума ТЗВ чи відхилень від облікової ціни

Документи надходять до бухгалтерії, де вони підлягають перевірці за змістом господарських операцій та правильність їх оформлення (перевіряється наявність реквізитів, підписів, правильність арифметичних підрахунків), щодо законності операцій. На документи з оприбуткування виробничих запасів складається реєстр прибуткових документів, а на документи, які підтверджуються витрачення – реєстр видаткових документів. Реєстри складаються у 2-ох примірниках: один залишається на склад, а другий з прикладеними до нього документами, передається до бухгалтерії.

Приймаючи реєстри бухгалтерії підприємства перевіряє правильність записів у картках складського обліку, всіх документів і виведення залишків у натуральних одиницях. Виконана вимога підтверджується підписами у графі картки «контроль». За допомогою карток складського обліку бухгалтер відображає записи в грошовому вимірнику.

Документи ґрунтуються за видами виробничих запасів, після чого за кожною з групи документів підраховуються загальна сума, яка записується на зворотньому боці реєстру. Дані оброблених реєстрів заносяться до накопичувальної відомості руху виробничих запасів, яка складається бухгалтером.

Правильно обчислити первісну вартість виробничих запасів важливо не тільки для бухгалтерського обліку, а це пов`язано ще і з податковим обліком і з порядком перерахунку валових витрат за п. 5.9 Закону про прибуток. Тому бухгалтер  постійно слідкує за тим, щоб до первісної вартості виробничих запасів не включались відсотки за фінансовим кредитом, витрати на  сертифікацію, зберігання, страхування (крім страхування ризиків, транспортування).[7,с.5]

ТОВ «Софіт» працює частково на давальницькій сировині і тому матеріали знаходяться на відповідальному зберіганні і  обліковуються вони на позабалансовому рахунку 023 «активи на відповідальному зберіганні».

Правильна організація бухгалтерського обліку МШП на підприємстві передбачає своєчасне складання первинних документів, дотримання правил при прийманні МШП на склад і відпуску їх в експлуатацію.

Документальне надходження МШП на підприємство формулюється аналогічно операціям з надходження виробничих запасів.

Згідно з наказом Мінстату України від 22 травня 1996 р. № 145 застосовуються спеціальні типові форми первинних документів для їх обліку в місцях експлуатації та з їх списання.

Форми первинних документів, які застосовуються для обліку руху малоцінних та швидкозношуваних предметів наведені в таблиці 2.5.

Існуюча сукупність форм первинної документації з обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів дає можливість побудови такої системи обліку, яка б відповідала масштабам підприємства, його організаційно-структурній формі та об’єктивним умовам функціонування.

Для обліку випуску готових виробів з виробництва бухгалтерія складає накладну на здачу готової продукції на склад  підприємства, в натуральному і грошовому вираженні. Дані цієї відомості використовуються для контролю за виконанням завдання по обсягу виробництва і для бухгалтерських записів на рахунках синтетичного обліку.


Залежно від виду випуску готової продукції з виробництва готова продукція оформлюється та відображається в обліку по-різному. Якщо підприємство виробило продукцію що має робочий характер (виріб), то це означає, що її  передають на склад. В такому разі оформляються первинні документи і використовуються бухгалтерські рахунки, показані на рис. 2.1

Д-т 23 «Виробництво» К-т     Д-т 26 «Готова продукція» К-т

               а) щоденно

   за обіговими цінами

б) раз на місяць      

Накладні на    різниця (відхилення)  Рахунок фактичної собівартості

задачу готової    («+»; «-»)  готової продукції (калькуляція)

продукції на склад             

                                                                    

Рис. 2.2 Облік випуску готової продукції, що здається на склад і має кількісні та якісні характеристики

Таким чином, загальна схема обліку готової продукції може бути такою (рис. 2.3).

Первинні документи на оприбуткування готової продукції

від постачальників чи власного виробництва

Книги (картки) або машинограми складського обліку

Матеріальні збитки про рух готової продукції

Сальдові відомості

Відомості аналітичного обліку 5.1.

Журнали 5 (5А)

Головна книга

Рис. 2.3. Організація обліку готової продукції


2.2. Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів на підприємстві

ТОВ «Софіт» як суб’єкт СМП застосовує бухгалтерські рахунки спрощеного Плану рахунків, затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 19.04.2000 № 186 «Про затвердження спрощеного Плану рахунків бухгалтерського обліку». Тобто підприємство використовує   тільки синтетичні балансові рахунки в кількості  25 штук замість 68 Плану рахунків, який застосовують решта підприємств України. Витрати на виробництво продукції (робіт, послуг) підприємство відображає безпосередньо за дебетом рахунку класу 8 «Витрати за елементами» спрощеного Плану рахунків.  Закриття рахунків класу 8   здійснює у дебет рахунків фінансових результатів.   Обліковуючи  необоротні активи, запаси, власний капітал, зобов’язання підприємство керується загальними нормами П(С)БО 25 та Інструкції №291[32,c.58].

ТОВ «Софіт» як СМП не  обчислює різниці між податковим прибутком (збитком) і обліковим прибутком (збитком) за певний період, що виникає у звітному періоді, оскільки це не вимагає чинна нормативна база.

На підставі Закону №996  підприємство з урахуванням особливостей своєї господарської діяльності і технології обробки первинних облікових даних  самостійно обирало форму бухгалтерського обліку, порядок і спосіб реєстрації та узагальнення інформації.

Для синтетичного та аналітичного обліку ТОВ «Софіт» використовує спрощену форму обліку. Невеликі обсяги господарської діяльності підприємства  зумовили їх вибір на користь спрощеної форми бухгалтерського обліку, яка визначена у Положенні №196 і можлива тому що підприємство за місяць здійснює не більше 300 господарських операцій.

Застосовує підприємство просту форму бухгалтерського обліку з використанням реєстрів обліку майна.

Бухгалтерська звітність ТОВ «Софіт» складає на підставі даних бухгалтерського обліку для задоволення потреб певних користувачів. Фінансова звітність підприємства є складовою частиною бухгалтерської звітності, що містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період.

Метою ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності є надання користувачам для прийняття обґрунтованих рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства[56,c.78].

Використання фінансової звітності для управління має провідне значення, так як дані представлені в звітності дають конкретні дані про фінансовий стан підприємства, що дозволяє оперативно оцінити фінансовий стан та зробити висновки щодо подальшої діяльності. Напрямки забезпечення потреб користувачів щодо фінансової звітності зображено на рис. 2.4

Фінансова звітність забезпечує інформаційні потреби користувачів щодо:

Рис. 2.4 Напрямки забезпечення інформаційних потреб користувачів фінансової звітності

Згідно з Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку №25 «Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва» фінансова звітність ТОВ

Рис. 2.6. Загальна схема аудиту ТОВ «Софіт»

Особливість аудиту діяльності ТОВ «Софіт» як малого підприємства,  обумовлене вищезгаданими нормативними актами і полягає в тому що під час аудиторської перевірки слід впевнитись  на якій системі оподаткування працює підприємство. Ця особливість аудиту буде сприяти впорядкуванню їх документації, обліку і звітності перед податковими органами.

плану аудиту, аудитор готує у письмовій формі програму аудиторської перевірки з розробкою конкретних завдань, заходів та процедур для кожного об'єкту аудиту та виду робіт. Програма є достатньо докладною та використовується, як інструкція для підлеглих, які приймають участь у проведенні аудиторської роботи, а також засобом контролю. Робоча програма аудиторської перевірки ТОВ «Софіт» виконується по етапам. По змісту вона  складатися із трьох етапів.

Перший етап: аудиторська оцінка організації і стану бухгалтерського обліку, внутрішнього аудиту та якості фінансової звітності на ТОВ «Софіт».

Другий етап: аудиторська перевірка фінансово-виробничої діяльності ТОВ «Софіт».

Третій етап: консультаційні послуги та рекомендації по усуненню виявлених недоліків, складання звіту та висновку аудитором.

Таблиця 2.7

План проведення аудиту фінансових результатів ТОВ «Софіт» за період з 01.01.2008 - 31.12.2008 рр.

Етапи проведення аудиту

Строк виконання

Виконавець

1.Ознайомлення з бізнесом клієнта

02.03.2009

аудитор Ольховик М.П.

2.Аудит статутного фонду

03.03.2009

аудитор Ольховик М.П

Аудит наявності та руху основних засобів, нарахуванням амортизації, зносу майна

04.03.2009

аудитор Ольховик М.П

3.Аудит реалізації продукції(робі, послуг)

05.03.2009

бухгалтер-експерт Савчук Н.П

4.Аудит результатів діяльності

06.03.2009

аудитор Ольховик М.П

5.Підготовка аудиторських документів, аудиторського звіту та висновку

10.03.2009

бухгалтер-експерт Савчук Н.П

6.Предоставленияаудитором консультаційних послуг та пропозицій по вдосконаленню роботи підприємства

11.03.-13.03.2009

бухгалтер-експерт Савчук Н.П

Аудиторська програма є також засобом обслуговування робочого місця та засобом підвищення якості роботи кожного члена аудиторської групи. Тому програму аудиту слід розглядати як виробниче завдання, а її порушення - як порушення трудової і виробничої дисципліни [28,c.9].

Важливе значення при проведенні аудиту фінансових результатів ТОВ «Софіт» є аудит доходів та витрат діяльності. До завдань аудиту доходів

законодавства, до складу валових доходів віднесені ті доходи, які відповідають Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств".

Проведення аудиторської перевірки обліку витрат є одним із основних питань аналізу діяльності підприємства. Спочатку аудитор складає перелік питань, які повинні бути перевірені, також встановлює їх послідовність виконання. В ході перевірки на ТОВ «Софіт» було встановлено:

відповідність обліку витрат на підприємстві Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств», а також Типовому Положенню по плануванню, обліку і калькулюванню собівартості продукції (робіт, послуг); правильність калькулювання собівартості продукції;

повнота та достовірність відображення витрат в реєстрах бухгалтерського обліку;

відповідність фактичної суми затрат представленій звітності «Баланс», «Звіт про фінансові результати».

Джерелами інформації для аналізу собівартості є звітні форми і дані бухгалтерського обліку. Аудитор перевіряє правильність перенесення елементів витрат до Відомості по рахунку 23 «Виробництво»[51,c.156].

Так, сума амортизації відповідає сумі зносу основних засобів, яка зазначена у «Відомості обліку основних засобів та нарахування зносу (амортизації) майна»; сумам зазначеним у «Відомості обліку матеріалів».

Рис.2.7. Схема аудиту доходів діяльності ТОВ «Софіт»

систему внутрішнього контролю за матеріальними цінностями і розрахунками; скільки має бути запасів на складі, як часто потрібно здійснювати закупки; як доцільніше профінансувати проект – за власні кошти чи взяти кредит у банку; що краще – виплатити дивіденди чи залишити гроші в бізнесі.

Баланс підприємства відображає наявність активів, зобов’язань і капіталу на певну дату. За різницею в показниках балансу на початок і кінець звітного періоду характеризують зміну фінансового стану підприємства.

Аналіз фінансового стану починається з оцінки активів і пасивів балансу.

Будемо використовувати два прийоми аналізу:

горизонтальний – тобто визначення абсолютних і відносних змін різних статей балансу;

вертикального - визначення питомої ваги окремих статей в загальному підсумку та аналіз змін на підставі отриманих даних.

Проведення такого аналізу дозволяє відстежити динаміку змін на підприємстві за визначений період, тобто зробити фотографію підприємства на цю дату.

При проведенні вертикального аналізу робляться висновки як підприємство розпоряджається обіговими коштами. Він показує і фінансову незалежність підприємства: якщо позиковий капітал складає більше 50% від загального капіталу – це свідчить про високу залежність підприємства від зовнішніх джерел фінансування і про низьку ймовірність того, що воно зможе додатково запозичити  якийсь капітал ззовні найближчим часом[58,c.65].

Розглянемо аналіз структури та динаміки майна і джерел його утворення ТОВ «Софіт» і дані відобразимо в таблиці 3.3.

Аналізуючи структуру балансу 2007 рік, тобто майна і джерел його утворення, можна зробити висновок, що зменшилась валюта балансу на 122,2 тис.грн. (на 79,0%). Це зумовлено зміною в структурі майна і джерел його утворення. Так зменшились необоротні активи на 0,4 тис. грн. (на 17,4%), оборотні активи на 121,8 тис. грн. (на 79,9%).

Таблиця 3.7

Оцінка ліквідності та платоспроможності ТОВ «Софіт»

за 2007 – 2008 роки

Показники. Фінансові коефіцієнти

Формула для розрахунку

2007р.

2008р.

Відхилення

абсолютне (+,-)

відносне, (%)

1

2

3

4

5

6

Величина власного капіталу

р.380 (4) Ф№1М

Маневреність грошових коштів

Р.230 (4) Ф№1М /

р. 380 (4) Ф №1М

Коефіцієнт поточної ліквідності (коефіцієнт покриття загальний)

р. 260 (4) Ф №1М /

р. 620 (4) Ф №1М

Коефіцієнт швидкої ліквідності (коефіцієнт покриття проміжний)

р. 230 (4) + р. 240 (4) + р. 170 (4) + 210 (4) Ф № 1М / 620 (4) Ф № 1М

Коефіцієнт платоспроможності (коефіцієнт абсолютної ліквідності)

р.230 (4) + р.240 (4) Ф № 1М / р. 620 (4) Ф № 1М

Частка запасів в оборотних активах

Р.100 (4) Ф №1М /

р. 260 (4) Ф №1М

Коефіцієнт критичної оцінки

з р.160 (4) + по р.240 (4) Ф № 1М / р. 620 (4) Ф №1М

Визначимо маневреність грошових коштів:

За 2007 рік – (р.230 (4) Ф № 1М / р.380 (4) Ф № 1М) = 0,8 / 0,5 =1,6

За 2008 рік - (р.230 (4) Ф № 1М / р.380 (4) Ф № 1 М) = 3,1 / 0,1 =31,0.

Коефіцієнт поточної ліквідності (коефіцієнт покриття загальний):

За 2007 рік – (р.260 (4) Ф № 1 М / р.620 (4) Ф № 1М = 30,6 /32,0 = 1.0.

За 2008 рік – (р.260 (4) Ф № 1М / р.620 (4) Ф № 1М = 195,8 / 251,5 = 0.8.

3.3. Шляхи покращення фінансового стану підприємства через податковий та кредитний механізм

Аналіз стану малого підприємництва ТОВ «Софіт» свідчить про те, що суттєвих зрушень у розвитку цього сектора ринкової економіки не відбулося.

Основними причинами гальмування розвитку малого підприємництва в Україні та її регіонах є:

- відсутність дійового механізму реалізації державної політики щодо підтримки малого підприємництва. Це питання ще не посіло належного місця і в діяльності місцевих органів державної виконавчої влади;

- неймовірно важкий тягар оподаткування, що примушує багатьох суб'єктів малого підприємництва збочити в тіньову економіку;

- низькі темпи та перекоси в процесі реформування власності;

- відсутність належного нормативно-правового забезпечення розвитку малого бізнесу, як підприємництва в цілому;

- обмеженість або повна відсутність матеріальних фінансових ресурсів. Мале підприємство ТОВ «Софіт» розпочало свою діяльність через відсутність достатньої суми стартового капіталу, власних виробничих площ та устаткування;

- недосконалість системи обліку та статистичної звітності малого підприємництва, обмеженість інформаційного та консультативного забезпечення, недосконалість системи навчання та перепідготовки персоналу для підприємницької діяльності тощо[57,с.124].

На розвиток підприємництва безпосередньо впливає негативна динаміка основних макроекономічних показників в країні. Зокрема, спад ВВП призвів до зменшення внутрішніх фінансових ресурсів держави, обігових коштів у  підприємства, зниження купівельної спроможності населення [61,c.144].

До основних макроекономічних чинників, які вплинули на розвиток малого підприємництва ТОВ «Софіт» віднесемо обмеженість внутрішнього попиту та наявність кризи збуту на внутрішньому ринку у зв'язку з браком

економіку України, зміцнення економічної бази регіонів, позитивний вплив на вирішення проблем безробіття, насичення вітчизняного ринку товарами [54,c.87].

ТОВ «Софіт» доцільно було б перейти на сплату єдиного податку за ставкою 6%. При ставці єдиного податку 6% можна здійснити конкретний розрахунок меж мінімізації відволікання коштів на сплату податків.

Для проведення порівняльного аналізу необхідно врахувати, що єдиний податок у розмірі 6% обчислюється від виручки, за винятком акцизного збору, тобто виручка від реалізації містить у собі суми ПДВ.

Якщо виходити з наявного визначення виручки від реалізації, то податок становить 7,2% від реалізації без ПДВ для платників ПДВ. ТОВ «Софіт» промислове підприємство і потрібно застосовувати ставку єдиного податку 7,2%.

Товариство є виробничим підприємством - платником ПДВ про безумовну доцільність переходу на нову систему можна говорити за умови, що рентабельність становить більше 25%. У цьому випадку загальна сума сплачуваних податків вища за єдиний податок навіть без врахування відрахувань на заробітну плату.

Проведемо відповідні розрахунки і відобразимо в таблиці 3.10

Таблиця 3.10

Розрахунок доцільності переходу на єдиний податок ТОВ «Софіт» за 2008р.

Показник

Граничні значення рентабельності

Всього

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

Виручка  

Витрати

Зарплата

Відрахування

Інші податки                          

Прибуток

Податок на прибуток            

Загальна сума податків       

Рентабельність

Виручка відображена з податком на добавлену вартість. Податок на добавлену вартість склав в 2008році всього 39,2 тис. грн., це реалізація

Висновки та пропозиції

Мале підприємництво є невід'ємною складовою частиною будь-якої економічної системи і вони заповнюють ті сфери, де великий бізнес неефективний. Розвиток СМП є гарантом невідворотності вітчизняних ринкових перетворень. Мале підприємництво здатне забезпечити структурну перебудову економіки, створити нові робочі місця, сприяти процесам приватизації та демократизації.

Сьогодні становище вітчизняного малого бізнесу є вкрай складним і вимагає негайного вирішення. Малі підприємства змушені діяти в реаліях кризової економіки: вони потерпають від надмірного оподаткування, нестачі кредитних джерел, адміністративних утисків, та інших негативних явищ, які супроводжують процеси реформування в країні. Мале підприємництво, як найвразливіший сектор економіки, не отримує належного захисту та підтримки держави. Результатом цих труднощів є масовий відхід СМП у тіньовий сектор, посилення кримінальних тенденцій у бізнесі.

В першому розділі дипломної роботи було розглянуто теоретичні та методологічні основи обліку та аудиту фінансових результатів СМП.   Зокрема розкрита сутність і принципи діяльності малого підприємства. У кожному суспільстві підприємництво передбачає функціонування поряд з великими цілої системи малих підприємств. Ця форма господарської діяльності в нашій країні фактично не розвивалася. Проте перехід від командно-адміністративних до економічних методів господарювання створює реальні умови для розвитку малого бізнесу. Бізнес означає підприємницьку діяльність, спрямовану на одержання прибутку.

Охарактеризовано сучасні тенденції розвитку малого підприємництва. Одним із основних показників, що характеризують процес становлення малого бізнесу, є динаміка зміни кількості діючих суб’єктів малого підприємництва. У 2005—2008 рр. динаміка кількісних показників розвитку малого підприємництва в Україні в цілому характеризувалася позитивними тенденціями (додаток А). У 2008 р., порівняно з попереднім роком, кількість СМП збільшилася на 10%, у 2007 р. - на 13%, у 2006 р. приріст становив близько 14%. Загальна чисельність СМП протягом зазначеного періоду зросла в 1,4 рази і перевищила 1,55 млн. При цьому кількість діючих МП зросла на 35% і становила понад 233,6 тис. одиниць. Чисельність діючих ФО-СПД збільшилася на 43% та становила близько 1,32 млн. осіб.

В цьому ж розділі показана особливість бухгалтерського обліку фінансових результатів СМП. Особливості господарської діяльності, різноманітність її видів обумовлюють можливість застосування СМП бухгалтерських рахунків спрощеного Плану рахунків. Він передбачає тільки синтетичні балансові рахунки, кількість яких становить 25  замість 68 Плану рахунків, який застосовують решта підприємств і організацій України. А це значно спрощує облікову систему СМП. При такій системі витрати на виробництво продукції (робіт, послуг) витрати пов’язані із здійсненням торгівельної діяльності, а також інші витрати періоду СМП відображають безпосередньо за дебетом рахунку класу 8 «Витрати за елементами» спрощеного Плану рахунків. Це правило є  загальним для всіх СМП. За рахунок цього зменшується обсяг аналітичної інформації, яка здебільшого для СМП є непотрібною.  

Детально опрацьована законодавчо-нормативна база з обліку  та аудиту фінансових результатів СМП. Законодавчі основи регулювання бухгалтерського обліку фінансових результатів СМП визначені Законами України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», «Про податок на додану вартість» і «Про оподаткування прибутку підприємств», Положення (стандарти) бухгалтерського обліку №1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», №2 «Баланс», № 3 «Звіт про фінансові результати», №25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва» та інші накази Мінфіну України та Держкомітету України.

В другому розділі було показано як організовано документообіг на даному підприємстві. Дана детальна характеристика типових форм документів з обліку основних засобів та малоцінних необоротних матеріальних активів, МШП, готової продукції які застосовуються на ТОВ «Софіт».

Охарактеризовано синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів на підприємстві.

В цьому ж розділі охарактеризована фінансова звітність підприємства, яку воно складає відповідно до вимог чинного законодавства України. А це фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва  форми №1- М та Звіт про фінансові результати форми №2-М.

Всі недоліки в обліку фінансових результатів було виявлено під час проведення аудиту. При перевірці підприємства аудитори з'ясовували, чи не порушені встановленні законодавством критерії  для визначення підприємства в категорію малого, а також чи обґрунтовано воно у зв'язку з цим користується перевагами та пільгами; правильність віднесення  підприємства до відповідного профілю, який визначається по найбільшій частці продукції в обсязі її реалізації; чи не порушений порядок організації малого підприємства;  чи у відповідному державному органі зареєстрований статут малого підприємства; чи проведено загальні збори працівників підприємства, на якому колектив ознайомлений з наказом, статутом та договором.

Обов'язковій перевірці підлягала квартальна та річна бухгалтерська звітність, дотримання положень про оплату праці, штатний розклад, порядок розподілу прибутку, первинні та зведенні бухгалтерські документи. Всі недоліки відображались у висновку.

В третьому розділі дипломної роботи було дано організаційно- економічну характеристику діяльності ТОВ «Софіт». Учасниками товариства  є громадян України  Кравчук Валерій В’ячеславович та громадянин Республіки Болгарія Цветанов Златко Маріанов. Знаходиться підприємство в селищі міського типу Народичі Віницької області.             

Основним видом діяльності  товариства є  виробництво швейних виробів та товарів народного вжитку. Значну частину продукції підприємство експортує в Європейські країни.

В цьому ж розділі було проведено аналіз фінансового стану підприємства. Основними напрямками аналізу фінансово-економічного стану підприємства були:

- характеристика майна підприємства та джерел його формування;

- аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства;

- аналіз фінансової стійкості та стабільності підприємства;

- аналіз ділової активності підприємства;

- аналіз фінансових результатів та прибутковості підприємства.

Для фінансової стабілізації підприємства необхідно вжити  такі дії:

здійснювати  систематичний контроль за станом сплати покупцями реалізованої продукції;

при виникненні дебіторської заборгованості потрібно вживати заходів щодо припинення подальшої реалізації продукції боржникам;

не допускати фактів надходження і сплати неякісних, зайвих чи непотрібних матеріалів підприємству шляхом чіткого дотримання умов договорів та організації ефективної роботи між працівниками;

стежити за співвідношенням дебіторської та кредиторської заборгованості, бо значне підвищення дебіторської заборгованості створює загрозу фінансовій стійкості та залучення додаткових джерел фінансування;

глибоко проаналізувати можливість ефективного використання наявного майна та вдало розпоряджатися ним;

на основі статистичних даних розраховувати прогнозний  попит на продукцію та виявляти фактори які сприятимуть стимулюванню попиту і відповідно до цього планувати шляхи мобілізації фінансових ресурсів, витрати та доходи;  

для стимулювання попиту на продукцію потрібно створити Інтернет сторінку, яка буде надавати  рекламну інформацію про швейні вироби.  

Все вище перелічене повинно сприяти поступовій стабілізації діяльності та підвищенню результативності діяльності СМП.

Список використаних джерел

 1.  Господарський  кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-ІV
 2.  Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. №435-ІV
 3.  Закон України «Про господарські товариства» від 19.09.91 р. № 1576-ХІІ
 4.  Закон України  «Про Державний бюджет України на 2009 р»  від 28.12.2008 р. №107VІ
 5.  Закон України «Про систему оподаткування» від 25.06.91 р. № 1251-ХІІ
 6.  Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 28.12. 94 р. № 334/94 ВР (в редакції Закону від 22.05. 97 р. № 283/97- ВР)
 7.  Закон України «»Про податок на додану вартість»від 03.04.97 р. №168/97- ВР
 8.  Закон України «Про податок з доходів фізичних осіб» від 22.05. 2003 р. № 889-ІУ
 9.  Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. № 996-ХІУ
 10.  Закон України «Про податок з доходів фізичних осіб» від 22.05.2003 р. №889- ІУ
 11.  Закон України «Про порядок погашення зобовязань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами « від 212.12.200 р. № 2181-ІІІ
 12.  Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 р.
 13.  Закон України «Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування» від 26.06.97 р. № 400/97-ВР
 14.  Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» від 18.01.2001 р. № 2240-ІІІ
 15.  Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» від 02.03.2000 р. № 1533-ІІІ
 16.  Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» від 23.09.99 р. № 1105-ХІУ
 17.  Закон України «Про державну підтримку малого підприємництва» від 19.10. 2000 р.  N 2063-III
 18.  Указ Президента України «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва» від 03.07.98 р. № 727/98.
 19.  Указ Президента «Про заходи щодо забезпечення підтримки та подальшого розвитку підприємницької діяльності» від 15.07. 2000 р. № 906/2000
 20.  Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затверджене наказом Мінфіну України від 31.03.99 р. № 87
 21.  Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Баланс», затверджене наказом Мінфіну України від 31.03.99 р. № 87
 22.  Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати», затверджене наказом Мінфіну України від 31.03.99 р. № 87
 23.  Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах», затверджене наказом Мінфіну України від 28.05.99 р. № 137
 24.  Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси», затверджене наказом Мінфіну України від 20.10.99 р. № 246
 25.  Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість», затверджене наказом Мінфіну України від 08.10.99 р. № 237
 26.  Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 «Зобовязання», затверджене наказом Мінфіну України від 31.01.2000р. № 20
 27.  Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід», затверджене наказом Мінфіну України від 29.11.99 р. № 290
 28.  Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затверджене наказом Мінфіну України від 31.12.99 р. № 318
 29.  Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 21 «Вплив змінкурс валютних курсів», затверджене наказом Мінфіну України від 10.08.2000 р. № 193
 30.  Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва», затверджене наказом Мінфіну України від 25.02.2000 р. № 39
 31.  Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 26 «Виплати працівникам», затверджене наказом Мінфіну України від 28.10.03 р. №601
 32.  Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затверджене наказом Мінфіну України від 24.05.95 р. №88
 33.  Порядок сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій, затверджений постановою КМУ від 03.11. 98 р. № 1740
 34.  Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена наказом Держкомстату України від 13.01.2004 р. №5, зареєстрованим у Мін’юсті України 27.01.2004 р. за № 114/8713
 35.  Інструкція про службові відрядження в межах України та за кордоном, затверджена наказом Мінфіну України від 13.03.98 р. № 59
 36.  Інструкція про застосування Плану  рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Мінфіну України від 30.11. 99 р. № 291
 37.  Наказ Міністерства фінансів України від 30 вересня 1998 року №196    із змінами і доповненнями «Про затвердження Положення про спрощену форму бухгалтерського обліку суб'єктів малого підприємництва»
 38.  Азьмук Н.А. Управління розвитком малого підприємництва на регіональному рівні. Дис. канд. екон.наук. – К.: КНЕУ, 2003.
 39.  Акімова І., Кузяків О. Промислові підприємства середнього розміру в Україні // Пріоритети. – 2004. - № 8 (14), січень. – с. 20-28.
 40.  Бухгалтерський фінансовий облік. / За редакцією професора  Ф. Ф. Бутинця. – Житомир: ПП “Рута”, 2002 р.
 41.  Бухгалтерський облік: Лишиленко О.В.: навчальний посібник. 2 – ге вид.,  - Київ: Видавництво “Центр навчальної літератури”, 2003 р.
 42.  Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України: Ткаченко Н.М.  6-те вид. – К.: А.С.К., 2005.
 43.  Бухгалтерський фінансовий облік: Посібник за ред. Н.В Чабанова, Ю.А. Василенко К.: “Академія”, 2003.
 44.  Блинов А. Малое предпринимательство. Организационные и правовые основы деятельности. – М.: Ось-89, 2004.
 45.  Варналій З.С. Малий бізнес України: проблеми становлення та перспективи розвитку // Урядовий кур’єр. – 2007. - № 62-63. – с. 4.
 46.  Державне регулювання економіки/ за ред. д-ра екон. наук, проф. І.Р. Михасюка. – К.: Атіка, 2005.
 47.  Дідівська Л.І., Головко Л.С. – Державне регулювання економіки:навч. посібник. – К.: Знання-Прес, 2006. с. 209
 48.  Донець Л. П. «Державне регулювання підприємницької діяльності»// Фінанси підприємств, 2006, № 8, с.74-80.
 49.  Зінченко М.Ф. «Малий бізнес Донецьку»//Дзеркало тижня. – 2008. - № 40.–с.7.
 50.  Кузнєцова І.С. «Фінансова підтримка малого підприємництва»// Фінанси підприємств, 2007, № 6, с.72-78.
 51.  Купченко І.М. «Фінансовий механізм сприяння розвиткові малого підприємництва»// Фінанси підприємств, 2003, № 8, с.35-38.
 52.  Мазуренко О.К. «Пільги в оподаткуванні – статистичний аспект»// Статистика України, 2008, №3, с. 50– 52.
 53.  Масловська Л., Юр’єва Г. «Актуальні проблеми регіональної політики сприяння розвитку малого підприємництва»// Статистика України, 2008, №3, с. 31 – 33.
 54.  Орленко О.І., Клочко Ю.О. Аналіз бар’єрів для малого і середнього бізнесу в Україні. - К.: Звіт на замовлення проекту Н΄ЮБІЗНЕТ,2005.
 55.  Орленко О.І., Клочко Ю.О. Бар’єри на шляху розвитку  малого підприємництва в Україні//Підприємництво в Україні, №5, 2008.
 56.  Павлюк К.В. «Ефективність надання податкових пільг»// Фінанси підприємств, 2007, № 5, с.63-69.
 57.  Повідомлення Державного комітету статистики України: Соціально-економічне становище України за 2008 р.// Статистика України, 2008, №1, с. 62-72.   
 58.  Покропивний С.М., Колот М.В.-  Підприємництво: стратегія, організація, ефективність. – К.: КНЕУ. – 2008.
 59.  Розвиток підприємництва в Україні. – К: Норма – друк, 2003. с.248
 60.  Скрипник А.В.- Державне регулювання економіки (курс лекцій). – К.:ЦУЛ, 2000.
 61.  Фінансовий менеджмент./ навчальний посібник:/ За редакцією професора Г.Г. Кірєйцева.- Київ: ЦУЛ, 2004.
 62.  Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання./ Л.А. Лахтіонова: Монографія. – К.: КНЕУ, 2005.
 63.  Фінанси підприємства./ Підручник за ред. професора А.М. Поддєрьогіна. – К.: КНЕУ, 2003.
 64.  Фінанси підприємств: Підручник / Керівник авт. кол. і наук. ред. проф. А. М. Поддєрьогін. 3-тє вид., перероб. та доп. - К.: КНЕУ, 2006.
 65.  Фінансовий менеджмент: Підручник / Керівник авт. кол. і наук. ред. проф. О. І Клочко, перероб. та доп. - К.: КНЕУ, 2003.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

63262. Урок узагальнення з теми «Пізня Римська імперія» 20.76 KB
  Після цього уроку учні зможуть: називати час вторгнення варварів реформ Діоклетіана і Константина прийняття християнства як державної релігії Римської імперії вторгнення гунів дати поділу Римської імперії на Західну і Східну падіння Західної...
63264. Слов’яни напередодні Великого переселення народів 31.24 KB
  Мета: ознайомити учнів із джерелами з історії словян, сформувати уявлення про суспільне, господарське життя і духовний світ давніх словян, розглянути різні наукові підходи до визначення прабатьківщини словян.
63265. Сусіди давніх слов’ян 33.53 KB
  Мета: розглянути господарське, суспільне та духовне життя міст-держав північного Причорноморя в римський період їхньої історії; ознайомитися з особливостями історичного розвитку сусідів словян та простежити, який вплив мали словяни та їхні сусіди один на одного.
63266. Слов’яни під час Великого переселення народів 21.63 KB
  Мета. Показати напрямки розселення словян, розглянути різні наукові підходи до визначення витоків українського народу. Очікувані результати. Після цього уроку учні зможуть: називати час Великого переселення народів, вторгнення готів, гунів, народи, що населяли територію України...
63267. Урок узагальнення з теми «Давні слов’яни та їхні сусіди» 18.19 KB
  Мета. систематизувати та узагальнити знання, здобуті учнями впродовж вивчення теми, удосконалити навички роботи в групі, надати учням можливість висловлювати власне ставлення до проблем, що розглядаються.
63268. Оцінювання навчальних досягнень учнів із тем «Пізня Римська імперія» та «Давні слов’яни та їхні сусіди» 20.37 KB
  Мета: оцінити навчальні досягнення учнів за результатами вивчення тем шляхом проведення гри «Брейн-ринг», підвищити пізнавальну активність шестикласників у вивченні історії стародавнього світу.