47480

Банківська справа. Методичні вказівки

Книга

Банковское дело и рынок ценных бумаг

Сутність грошей. Походження грошей. Роль держави у творенні грошей. Форми грошей та їх еволюція.

Украинкский

2013-11-29

350.5 KB

4 чел.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКУРАЇНИ

Державний вищий навчальний заклад

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені Вадима Гетьмана»

 

КРЕДИТНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ

        ЗАТВЕРДЖУЮ:

Проректор з навчальної роботи

_________________ А.М. Колот

“_____” _______________2010 р.

Методичні матеріали

щодо поточного і підсумкового контролю

знань студентів

з навчальної дисципліни

“Гроші та кредит”

для спеціальності 6105 «Банківська справа»

Укладачі:

д.е.н., проф. Савлук М.І.

ст.викладач Баріда Н.П.

                                                          Декан  кредитно-економічного факультету

____________  Диба М.І.

“_____” _________________ 2010р.

                                                             Завідувач кафедри банківської справи

____________ Мороз А.М.

“_____” _________________ 2010 р

Київ-КНЕУ-2010


ЗМІСТ

І. Питання, що виносяться на екзамен з  Дисципліни……с. 3

2. Приклади типових завдань, що виносяться

на іспит  ………………………………………………………………………с. 7

                                               

3. Навчальна  карта самостійної роботи студента

з дисципліни “Гроші та кредит”…………………………………….с.14

 

4. Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань студентів  з дисципліни “Гроші та кредит”…………………..с.16

5. Особливості поточного  контролю знань студентів

заочної   форми навчання…………………………………………….с. 43

6.  Зразок екзаменаційного білету………………………………..с. 44

7. Список рекомендованої літератури…………………………..с.45


1. Питання, що виносяться на екзамен з  дисципліни

1. Сутність грошей. Гроші як гроші і гроші як капітал.

2. Походження грошей. Роль держави у творенні грошей.

    3. Форми грошей та їх еволюція. Причини та механізм демонетизації золота.

 1.  Неповноцінні форми грошей, їх економічна природа. Паперові та кредитні

    гроші.

         5. Характеристика сучасних кредитних грошей.

 1.  Цінність грошей.  Механізм формування цінності грошей при різних їх

   формах.

7.  Функції грошей:

а)  Міри вартості;

б)  Засобу обігу;

в)  Засобу платежу;

г) Засобу нагромадження;

д) Світові гроші

8. Якісні властивості грошей.

9. Сутність грошового обороту, його економічна основа і головні риси.

10. Модель грошового обороту та характеристика окремих грошових потоків.

11. Механізм балансування грошового обороту та його окремих потоків.

12. Структура грошового обороту, характеристика його окремих сегментів.

13. Маса грошей, що обслуговує грошовий оборот. Характеристика окремих

     грошових агрегатів.

14. Грошова база, її економічний зміст та чинники впливу на її динаміку.

15. Швидкість обігу грошей, її зміст та вплив на економіку.

16. Монетизація економіки як макроекономічний показник і чинник впливу на

    економіку

17. Демонетизація економіки України, її причини та наслідки.

18. Шляхи ремонетизації економіки України.

19. Сутність грошового ринку, його відмінності від товарних та фінансових

     ринків.

20. Об’єкти і суб’єкти грошового ринку.

21. Функції грошового ринку.

22. Інституційна модель грошового ринку.

23. Структура грошового ринку. Ринок грошей і ринок капіталів.

24. Попит на гроші на ринку грошей та чинники впливу на його динаміку .

25. Пропозиція на ринку грошей. Чинники впливу та наслідки зміни пропозиції

     грошей.

26. Графічна модель ринку грошей.

27. Попит і пропозиція на ринку капіталів. Проблеми трансформації заощаджень

     населення в інвестиції.

28. Графічна модель ринку капіталів.

29. Інструменти ринку грошей і ринку капіталів.

30. Сутність грошової системи, її призначення та елементи.

31. Основні типи грошових систем, їх еволюція. Банки як інституційна основа

     грошової системи.

32. Створення і розвиток грошової системи України.

33. Державне регулювання грошового обороту як головне призначення грошової

     системи.

34. Методи прямого регулювання грошового обороту.

35. Платіжні системи і їх роль у регулюванні грошового обороту.

З6. Методи економічного регулювання грошового обороту.

37. Фіскально-бюджетна політика в системі регулювання грошового обороту.

38. Грошово-кредитна політика в системі регулювання грошового обороту, її

     переваги та недоліки порівняно з фіскально-бюджетною політикою.

39. Сутність, форми прояву та закономірності розвитку інфляції.

40. Причини інфляції. Види інфляції в залежності від її причин та темпів

     динаміки.

41. Економічні та соціальні наслідки інфляції.

42. Державне регулювання інфляції. Антиінфляційна політика.

43. Особливості інфляції в Україні.

44. Сутність, види та призначення грошових реформ.

45. Особливості проведення грошової реформи в Україні.

46. Соціальні та економічні наслідки проведення грошової реформи 1996р. в

     Україні.

47. Сутність, види та сфера використання валюти. Конвертованість валюти.

48. Валютний ринок: сутність, функції, елементи, види та інфраструктура.

49. Характеристика основних операцій на валютному ринку.

50. Сутність, призначення та види валютного курсу

51. Фіксований та плаваючий валютні курси, їх порівняльний аналіз та

      використання в монетарній практиці.

52. Чинники формування та інструменти регулювання валютного курсу.

53. Сутність, призначення, види та елементи валютної системи.

54. Валютна політика та валютне регулювання. Інструменти валютного

    регулювання.

55. Особливості формування валютної системи України.

56. Платіжний баланс у системі валютного регулювання, його суть, побудова та

     механізм використання.

57. Золотовалютні резерви, їх суть, призначення та використання.

58. Світова валютна система, її призначення та етапи розвитку.

59. Міжнародні валютні системи, створення та призначення Європейського валютного союзу.

60. Міжнародні ринки грошей та капіталів.

61. Загальна характеристика формування пропозиції грошей, її модель елементи та учасники.

62. Склад грошової бази, характеристика її окремих елементів. Позичена і не

     позичена грошова база.

    63.  Зв’язок грошової бази з активами та пасивами балансу центрального банку.

    64. Механізм та інструменти впливу центрального банку на грошову базу.

65. Роль грошово-кредитного мультиплікатора у формуванні пропозиції грошей. 66. Простий грошовий мультиплікатор.

    67. Вплив центрального та комерційних банків на мультиплікатор депозитів.

    68. Вплив небанківських інституцій на грошово-кредитний мультиплікатор.

    69.Показник „ готівка/ депозити”, його вплив на грошовий мультиплікатор та

          пропозицію грошей; чинники впливу на його динаміку.

 1.  Загальна характеристика зв’язку державного бюджету з пропозицією грошей.
 2.  Вплив бюджетного дефіциту на грошову базу.

72. Методи монетизації бюджетного дефіциту.

 1.  Узагальнююча характеристика чинників впливу на пропозицію грошей, їх

     перелік, регулятори та механізми впливу.

74. Роль грошово-кредитної політики в формуванні пропозиції грошей.

    75. Поняття ролі грошей, її зв’язок з розвитком товарного виробництва.

     76. Переваги монетарного господарства над бартерним.

 1.  Концепція нейтральності грошей, причини її появи та аргументація.
 2.  Чинники часового лагу як аргументи в критиці концепції нейтральності грошей.
 3.   Доведення нейтральності грошей на коротких часових інтервалах.
 4.  Дискусії щодо нейтральності грошей на довгих часових інтервалах.
 5.  Поняття межі між короткостроковими та довгостроковими інтервалами впливу грошей на економічний розвиток.
 6.  Передавальний механізм впливу грошей на реальну економіку в трактуванні

    Кейнса та сучасних дослідників. Етапи економічних змін під впливом

    монетарних чинників.

83. Характеристика окремих каналів передавального механізму.

 1.  Особливості передавального механізму в трансформаційній економіці

    України.

85. Вплив грошей на економіку в моделі AD-AS в короткостроковому періоді.

86. Вплив грошей на економіку в моделі  AD-AS в довгостроковому періоді.

87. Дискусії про роль грошей та практика регулювання грошової пропозиції.

    88. Загальні основи теорії грошей.

    89. Товарна теорія грошей

    90. Класична кількісна теорія грошей.

    91. Вклад І. Фішера в розвиток кількісної теорії грошей. Рівняння обміну.

    92. Кон’юнктурна теорія цінності грошей М.І. Туган-Барановського.

93. Кембріджська версія кількісної теорії грошей.

94. Вклад Кейнса в розвиток теорії грошей.

95. Сучасний монетаризм та внесок М. Фрідмана у його формування.

96. Сучасний кейнсіансько-неокласичний синтез.

97. Грошово-кредитна політика України у світлі грошових теорій.

98. Сутність та структура кредиту. Основні ознаки кредитних відносин.

99. Загальні передумови та чинники необхідності кредиту.

100. Функції кредиту.

101. Єдність та відмінності між кредитом та іншими економічними категоріями.

102. Стадії та закономірності руху кредиту.

103. Принципи кредитування.

104. Класифікація кредиту. Поняття форми та виду кредиту.

105. Характеристика міжгосподарського кредиту.

106. Характеристика банківського кредиту.

107. Характеристика державного та споживчого кредиту.

108. Економічні межі кредиту.

109.  Роль кредиту в забезпеченні економічного зростання.

110. Суть та види процента: за видами позичок, за реальністю доходу, за видами 111. фінансових інструментів. Процентна ставка та маржа.

112. Вимірники процентної ставки.

113. Поточна вартість та дисконтування майбутньої вартості.

114. Дохід на момент погашення. Дисконтний дохід.

115.Теорія вибору портфеля активів.

116. Види активів та чинники зміни попиту на активи.

117. Поведінка ринкових процентних ставок.

118. Взаємозв’язок між рівнем процентної ставки та ціною облігації.

119. Ризикова структура процентної ставки.

120. Строкова структура процентної ставки.

121. Способи нарахування процентних доходів. Нарахування процентів при

        постійній базі і простій ставці.

122. Нарахування процентів при змінній базі. Види змінної бази. Складні

       проценти.

123. Нарахування процентів за плаваючими процентними ставками.

124. Функції та роль процента.

125. Сутність фінансового посередництва, його призначення та класифікація.

126. Види фінансових посередників.

127. Послуги фінансових посередників.

128. Економічні вигоди фінансового посередництва.

129. Банки як провідні фінансові посередники.

130. Загальна характеристика небанківських фінансових посередників.

131. Необхідність та цілі фінансового регулювання.

132. Банківська система в механізмі фінансового регулювання, її сутність, цілі та

       функції.

133. Принципи побудови банківської системи та її особливості в Україні.

134. Інновації у фінансовому посередництві.

135. Призначення та класифікація комерційних банків.

136. Походження та розвиток комерційних банків.

137. Банківництво як окрема галузь економіки.

138. Організація діяльності комерційних банків.

139. Баланс комерційного банку. Види пасивних операцій.

140. Активні операції комерційних банків.

141. Комісійно-посередницькі операції банків.

142. Формування і використання прибутку банку.

143. Банківські ризики та основи їх менеджменту.

144. Стабільність банків і механізм її забезпечення.

145. Розвиток комерційних банків в Україні.

146. Міжнародне банківництво.

147. Призначення, роль та основи організації центрального банку.

148. Походження та розвиток центральних банків.

149. Незалежний статус центральних банків.

150. Функції центрального банку.

151. Грошово-кредитна політика центрального банку.

152. Місце центрального банку в системі банківського регулювання та нагляду.

153. Інтеграційні процеси та створення міжнародних валютно-кредитних

       установ.

154. Міжнародний валютний фонд і його діяльність в Україні.

155. Світовий банк.

156. Регіональні міжнародні кредитно-фінансові установи.

157. Європейський банк реконструкції та розвитку.

158. Банк міжнародних розрахунків.

      

2. Приклади типових завдань, що виносяться на іспит
 1.  Сутність грошей. Гроші як гроші і гроші як капітал.
 2.  Походження грошей. Роль держави у творенні грошей.
 3.  Еволюція форм грошей: товарні, металеві, паперові гроші. Монета.
 4.  Причини та значення демонетизації золота. Дискусії навколо проблеми демонетизації золота.
 5.  Сутність неповноцінних грошей та характеристика їх різновидів – паперових і кредитних грошей. Роль держави в творенні кредитних грошей.
 6.  Різновиди сучасних кредитних грошей. Характеристика банкноти, “класична” і сучасна банкнота. Депозитні та  електронні гроші.
 7.  Цінність грошей. Чинники, що впливають на цінність повноцінних і неповноцінних грошей. Форми прояву  цінності грошей як грошей і як капіталу.
 8.  Функція грошей як мірила цінності.
 9.  Функція грошей як засобу обігу.
 10.  Функція грошей як засобу платежу.
 11.   Функція грошей як засобу нагромадження  цінності.
 12.   Функція світових грошей.
 13.   Якісні властивості грошей.
 14.   Товарна теорія грошей та критика її М.Туганом-Барановським.
 15.   Класична кількісна теорія грошей, її сутність, характеристика основних постулатів. Внесок І.Фішера в кількісну теорію.
 16.   Внесок  М.І. Туган-Барановського у розвиток  кількісної теорії грошей.
 17.   Внесок Дж. М. Кейнса у розвиток  теорії грошей.
 18.   Сучасний монетаризм. Внесок М.Фрідмана в кількісну теорію.
 19.  “Кембріджська версія” кількісної теорії грошей.
 20.   Синтез кейнсіанських та неокласичних позицій у сучасній кількісній теорії грошей.
 21.   Сутність та економічна основа грошового обороту.
 22.   Модель грошового обороту. Характеристика окремих потоків грошового обороту у їх взаємозв’язку.
 23.   Порядок балансування грошових потоків у окремих суб’єктів та в грошовому обороті в цілому.
 24.   Структура грошового обороту за формою платіжних засобів та за економічним змістом: грошовий обіг, кредитний оборот, фіскально-бюджетний оборот.
 25.   Грошова маса: сутність, склад, розміщення та фактори зміни обсягу і структури.
 26.   Характеристика  грошової бази як вимірника маси грошей.
 27.  Характеристика грошових агрегатів як вимірників обсягу та структури

    грошової маси.

 1.  Швидкість обігу грошей, її сутність, порядок визначення, чинники зміни

    та роль.

 1.  Рівень монетизації економіки як макроекономічний показник. Причини

    та наслідки демонетизації економіки України в 90-х роках ХХ ст.

30. Необхідність та шляхи ремонетизації економіки України.

 1.  Сутність, особливості та інструменти грошового ринку. Дискусії щодо

    співвідношення грошового та фінансового ринків.

32. Інституційна модель грошового ринку, характеристика його секторів.

33. Структура грошового ринку за окремими критеріями. Характеристика

      суті та взаємозв’язку окремих сегментів грошового ринку.

34. Попит на гроші: сутність, зв’язок зі швидкістю обігу грошей та вплив на

     монетарну практику.

35. Мотиви та чинники, що впливають на попит на гроші.

36. Крива попиту на гроші, її конфігурація та відображення на ній зміни

     попиту в залежності від причин.

37. Пропозиція грошей, її сутність, особливості формування та чинники, що

     впливають на її динаміку.

38. Крива пропозиції грошей, її конфігурація в залежності від причин зміни

     пропозиції.

39. Графічна модель ринку грошей. Рівновага попиту і пропозиції та

    процент.

40. Вплив на рівновагу ринку грошей змін у попиті на гроші та механізм   

    його вирівнювання.

41. Вплив на рівновагу ринку грошей змін у пропозиції грошей та механізм

     його вирівнювання.

42. Інструменти ринку грошей.

43. Заощадження як джерело та межа пропозиції грошей на ринку капіталу.

     Крива заощаджень.

44. Попит на гроші як капітал. Крива інвестицій.

45. Графічна модель ринку капіталу. Механізм вирівнювання попиту і

     пропозиції на ринку капіталу. Проблема трансформації заощаджень в

     інвестиції.

46. Інструменти ринку капіталу.

47. Сутність, призначення та структура грошової системи.

48. Еволюція грошових систем, характеристика основних видів грошових

     систем.

49. Створення і розвиток грошової системи України.

50. Методи прямого регулювання грошового обороту і грошового ринку.

51. Платіжна система, її сутність та призначення; характеристика механізму

     платіжної системи України.

52. Методи опосередкованого регулювання грошового обороту і грошового

     ринку.

53. Грошово-кредитна політика як механізм регулювання грошового ринку

     та економіки. Дискусії щодо місця фінансово-бюджетної та грошово-

     кредитної політики в регулятивному механізмі.

54. Сутність та закономірності розвитку інфляції. Дискусії щодо сутності

     інфляції.

55. Види інфляції та способи вимірювання її рівня.

56. Причини інфляції. Монетаристський та кейнсіанський підходи до

     визначення причин інфляції.

57. Економічні та соціальні наслідки інфляції.

58. Особливості інфляції в Україні.

59. Державне регулювання інфляції: основні напрямки та інструменти.

60. Сутність, цілі та види грошових реформ.

61. Особливості проведення грошової реформи в Україні в 90-ті роки ХХ ст.

 1.   Сутність валюти та валютних відносин. Конвертованість валюти, її суть,

      види, значення та передумови.

 1.   Валютний ринок: сутність та види, чинники, що визначають кон’юнктуру валютного ринку.
 2.   Функції та операції валютного ринку.
 3.   Валютний курс: сутність та призначення.
 4.   Види валютних курсів, їх коротка характеристика.
 5.   Зміст та використання реального валютного курсу.
 6.   Характеристика плаваючого та фіксованого валютних курсів.
 7.   Переваги та недоліки фіксованого та плаваючого валютних курсів.
 8.   Економічні  чинники, які визначають валютні курси.  
 9.   Регулятивні інструменти впливу на валютний курс.
 10.   Поняття та структура валютних систем. Валютна політика як призначення валютної системи.
 11.    Валютне регулювання та контроль, їх сутність та інструменти.
 12.   Особливості формування валютної системи в Україні.
 13.   Платіжний баланс: сутність, структура та роль в механізмі валютного регулювання.
 14.   Золотовалютні резерви: сутність, призначення та роль в механізмі валютного регулювання.
 15.   Поняття, розвиток та основні елементи світової та міжнародної валютних систем.

78. Міжнародні ринки грошей та капіталів.

 1.  Необхідність державного регулювання пропозиції грошей. Економічні та

    фінансові наслідки зміни пропозиції грошей.

80. Загальна модель пропозиції грошей та учасники її формування.

81. Характеристика структурних елементів грошової бази та їх ролі в

     управлінні грошовою базою.

82. Баланс Національного банку України. Характеристика його статей, що

     пов’язані з грошовою базою.

83. Механізм впливу НБУ на грошову базу через активні і пасивні операції.

 1.  Грошово-кредитний мультиплікатор, його сутність та роль у формуванні

    пропозиції грошей. Учасники грошово-кредитного мультиплікатора.

 1.  Механізм простого мультиплікатора депозитів. Роль центрального і

    комерційних банків у його формуванні.

 1.  Вплив поведінки комерційних банків на мультиплікатор депозитів через

    створення і купівлю резервів. Коефіцієнт Рвп та його зв’язок з грошово-

    кредитним мультиплікатором.

 1.  Вплив небанківських інституцій на грошово-кредитний мультиплікатор.

      Коефіцієнт Гоп та його зв’язок з мультиплікатором.

88. Чинники впливу на коефіцієнт Гоп та їх роль у зміні мультиплікатора.

89. Вплив уряду та державного бюджету на пропозицію грошей.

90. Узагальнення чинників впливу на пропозицію грошей.

91. Роль грошово-кредитної політики в управлінні пропозицією грошей.

92. Поняття ролі грошей, його відмінності від функцій грошей. Якісний та

     кількісний аспекти ролі грошей.

93. Переваги монетарної економіки над бартерною як якісний прояв ролі

     грошей.

94. Концепція нейтральності грошей в процесі відтворення, причини її появи

     та аргументація.

95. Кейнсіанська критика концепції нейтральності грошей. Роль часового

     лагу в доведенні активної ролі грошей на коротких часових інтервалах.

96. Дискусія щодо нейтральності грошей на довгострокових часових

     інтервалах і її наслідки.

97. Передавальний механізм впливу грошей на реальну економіку: сутність,

     структура та етапи економічних змін, викликаних монетарними

     імпульсами.

98. Характеристика основних каналів передавального механізму: каналу

     процентної ставки, каналу фінансових активів, каналу кредитування,

     каналу валютного курсу.

99. Особливості передавального механізму в трансформаційній економіці

     України.

100. Модель АД-АS впливу неочікуваної пропозиції грошей на обсяг

       виробництва в короткостроковому періоді.

101. Модель АД-АS впливу очікуваної пропозиції грошей на обсяги

       виробництва в короткостроковому періоді.

102. Модель АД-АS довгострокового впливу пропозиції грошей на обсяги

       виробництва.

103. Значення дискусій щодо нейтральності грошей для практики

       регулювання пропозиції грошей. Стабілізаційна політика кейнсіанців та

       механізм її впливу на коливання ділового циклу.

 1.   Загальні передумови та економічні причини, що визначають необхідність кредиту.
 2.   Сутність кредиту, його структура, еволюція та зв’язок з іншими економічними категоріями.
 3.   Стадії та закономірності руху кредиту на мікро - і макрорівнях.
 4.  Принципи кредитування, суть та практичне значення окремих принципів.
 5.   Форми, види та функції кредиту.
 6.   Характеристика банківського кредиту.
 7.   Характеристика міжгосподарського кредиту, його переваги та недоліки, особливості розвитку в Україні.
 8.   Характеристика споживчого кредиту. Особливості його розвитку в Україні.
 9.   Характеристика державного кредиту. Особливості його розвитку в Україні.
 10.   Характеристика міжнародного кредиту. Особливості його розвитку в Україні.
 11.   Економічні межі кредиту. Кредитні відносини в умовах інфляції.
 12.   Роль кредиту в розвитку економіки.
 13.   Розвиток кредитних відносин в Україні в перехідний період до ринкових відносин.
 14.   Сутність, види та економічні передумови появи процента як економічної категорії.
 15.   Процентна ставка та процентний дохід. Способи їх виміру та сплати.
 16.   Поточна вартість та дисконтування майбутнього доходу, порядок їх розрахунку та значення.
 17.   Процентний дохід та норма віддачі цінного паперу, способи їх визначення та практичне значення.
 18.   Портфель активів, його економічна суть, призначення та чинники впливу. Вплив процента на портфель активів.
 19.   Теорія попиту на активи. Поняття активу, їх види, чинники, що визначають попит на активи.
 20.   Ринкова норма процента, її сутність, межі коливання та чинники зміни.
 21.   Ризикова структура процентної ставки. Ризикові чинники впливу на ринкову норму процента.
 22.   Строкова структура процентної ставки. Теорії, що пояснюють залежність норми процента від строків погашення заборгованості.
 23.   Способи нарахування і сплати процентних доходів.
 24.   Функції та роль процента.
 25.   Сутність, призначення та види фінансового посередництва.
 26.   Послуги фінансових посередників. Економічні переваги (вигоди) посередництва перед фінансовим ринком.
 27.   Банки як провідні інституції фінансового посередництва.
 28.   Поняття та роль банків. Дискусії навколо сутності банку.
 29.   Функції банків та їх характеристика.
 30.   Фінансове регулювання, його сутність, необхідність та цілі.
 31.   Банківська система в механізмі фінансового регулювання, її сутність та функції.
 32.   Специфічні риси побудови банківської системи та її особливості в Україні.
 33.   Небанківські фінансові посередники, їх види, призначення та особливості діяльності в Україні.
 34.   Інституції фінансового ринку та особливості їх діяльності в Україні.
 35.   Інновації у фінансовому посередництві.
 36.   Трансакційні витрати грошового ринку та роль посередників у їх зменшенні.
 37.   Інформаційні витрати грошового ринку та роль посередників у їх зменшенні.
 38.   Поняття, призначення та класифікація комерційних банків.
 39.   Походження та розвиток комерційних банків.
 40.   Банківська діяльність як галузь економіки. Банківські проценти та участь банків у створенні ВВП.
 41.   Банк як фірма: порядок створення та реєстрації, ліцензування, регулювання діяльності та оргструктура.
 42.   Банківництво як вид бізнесу: його цілі та особливості організації. Баланс банку як його бізнесова модель, характеристика активів і пасивів балансу банку.
 43.   Характеристика пасивних операцій комерційних банків, їх роль у бізнесовій діяльності банків.
 44.   Характеристика активних операцій комерційних банків, їх роль у бізнесовій діяльності банків.
 45.   Комісійно-посередницькі операції банків.
 46.   Формування прибутку комерційних банків. Прибутковість банку як показник його фінансового стану та бізнесового успіху.
 47.   Банківські ризики, їх класифікація та вплив на бізнесові успіхи.
 48.   Основи менеджменту банківськими ризиками.
 49.   Стабільність банків та механізм її забезпечення. Роль державного гарантування вкладів у забезпеченні стабільності банків. Банківська паніка та її наслідки.
 50.   Сутність, призначення та характеристика економічних нормативів банківської діяльності.
 51.   Розвиток комерційних банків в Україні.
 52.   Міжнародне банківництво. Проблема допуску іноземного капіталу в банківський сектор України.
 53.   Призначення, роль та основи організації центрального банку.
 54.   Походження та розвиток центральних банків.
 55.   Інтернаціоналізація діяльності центральних банків, створення та призначення БМР та ЄСЦБ.
 56.   Незалежний статус центральних банків, його сутність та значення.
 57.   Функції центральних банків. Характеристика окремих функцій:
 •  монетарного й економічного регулювання;
 •  управління банківською системою;
 •  управління грошовим оборотом;
 •  банківського обслуговування загальнодержавних та урядових потреб.
 1.   Сутність, призначення та цілі грошово-кредитної політики.
 2.   Таргетування проміжних цілей грошово-кредитної політики (валютного курсу, рівня інфляції).
 3.   Види грошово-кредитної політики, їх порівняльний аналіз.
 4.   Особливості передавального механізму грошово-кредитної політики в Україні.
 5.   Місце центрального банку в системі банківського регулювання і нагляду.
 6.   Інтеграційні процеси в світовій економіці та необхідність створення міжнародних валютно-кредитних установ.
 7.   Міжнародний валютний фонд, його призначення, організація та діяльність в Україні.
 8.   Світовий банк, його завдання, структура та діяльність в Україні.
 9.   Регіональні міжнародні кредитно-фінансові інституції.
 10.   Чорноморський банк торгівлі та розвитку: необхідність створення, організація та діяльність.
 11.   Європейський банк реконструкції та розвитку, його призначення, організація та діяльність в Україні.
 12.   Банк міжнародних розрахунків, його призначення, організація та діяльність.

3. Навчальна карта самостійної роботи студента

Карта самостійної роботи студента спеціальності „Банківська справа” з дисципліни „Гроші та кредит” (денна і вечірня форми навчання)

Види самостійної роботи

Планові терміни виконання

Форми контролю

та звітності

Максимальна кількість балів

Денна і вечірня форми навчання

І. Обов’язкові

1.1. Підготовка до   семінарських занять, активна і систематична участь в них

Протягом V та VІ семестрів

Контроль відвідування, усне опитування, письмові експрес-опитування

30

За виконання   модульних (контрольних) завдань

1.2. Підготовка до виконання модульних  завдань

В V та VІ сем. після завершення відповідної частини дисципліни

Перевірка правильності виконання модульних  завдань

10

10 * 2

(---------)

2

1.3. Написання реферату на задану тему

Відповідно в V та VІ сем.

Рецензування виконаного реферату з обговоренням кращих на семінарських заняттях

5

ІІ. Вибіркові

2.1.  проведення критичного аналізу наукової публікації за заданою тематикою

Протягом V та VІ сем.

Рецензування виконаного завдання керівником семінарських занять

5

2.2.  пошук та аналіз статистичних даних за заданою проблематикою

Протягом V та VІ семестрів

Рецензування керівником семінарських занять; доповіді на конференціях, семінарах

5

Всього балів за СРС

50

Карта самостійної роботи студента заочної форми навчання спеціальності „Банківська справа” з дисципліни „Гроші та кредит”.

Види самостійної роботи

Планові терміни виконання

Форми контролю та звітності

Максимальна кількість балів

Заочна форма навчання

І. Обов’язкові

1.1. Підготовка до  семінарських занять

Протягом V1 та VІ1семестрів

Експрес-опитування

5

За виконання модульних (контрольних) завдань

1.2. Підготовка до виконання 2-х модульних  завдань

Відповідно в V1 та VІ1 семестрах

Перевірка правильності виконання модульних  завдань

5 за 1 модуль

5*2=10

Разом балів за обов’язкові види СРС

15

ІІ. Вибіркові

2.1. Написання реферату  за заданою тематикою

Протягом V1 та VІ1 семестрів

Рецензування реферату керівником курсу

5

2.2.  Пошук та аналіз статистичних даних з основних питань грошей, кредиту і банківництва

Протягом V1 та VІ1 семестрів

Рецензування виконаного завдання   

5

Разом балів за вибіркові види СРС

5

Всього балів за СРС

20

4. Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань з дисципліни

Оцінювання знань студентів здійснюється на основі результатів поточного контролю (ПК) та підсумкового контролю знань (іспиту). Об’єктом оцінювання знань студентів є програмний матеріал з дисципліни „Гроші та кредит”.

Загальна оцінка знань, умінь і навичок здійснюється за 100-бальною системою і включає дві складові:

1) оцінку поточної успішності, яка визначається в діапазоні 0-50 балів;

2) оцінку знань, показаних на підсумковому іспиті, яка визначається в діапазоні 0-60 балів. При цьому максимальна кількість балів підсумкового оцінювання знань студентів 100.

Порядок поточного оцінювання знань студентів

денної та вечірньої форми навчання

Поточне оцінювання знань студентів, згідно із картою самостійної роботи студента, передбачає виконання та контроль двох основних форм завдань, а саме -  обов’язкової та вибіркової.

А) До числа обов’язкових завдань студентів та форм контролю при самостійному вивченні дисципліни “Гроші та кредит”, належать:

1) підготовка і активна участь у семінарських заняттях;

     2)  виконання модульних завдань.

3) написання реферату з заданої тематики;

   Б)   До числа вибіркових завдань та форм контролю при самостійному вивченні дисципліни „Гроші та кредит”, належать:

      1) критичний (аналіз) реферування наукових публікацій з найбільш актуальних та дискусійних питань, які є предметом вивчення в курсі „Гроші та кредит”;

      2) пошук та аналіз статистичних даних з основних питань грошей, кредиту та банківництво.      

    

Критерії оцінювання поточного контролю знань  роботи студентів з дисципліни «Гроші та кредит»

 

Виходячи з максимальної кількості балів за поточний контроль (30) і реальної кількості семінарських занять, студент може отримати на одному занятті максимальну кількість балів 5.

Види навчальної роботи на семінарських заняттях

Кількість балів

Усне опитування

0, 3, 4, 5

Оперативний письмовий контроль

0, 3, 4, 5

Дискусія з проблемних питань

0, 3, 4, 5

Презентація

0, 3, 4, 5

Експрес-опитування

0, 3, 4, 5

Максимальна кількість балів, яку студент може отримати:

- на одному семінарському занятті

- в цілому за семестр

 

5

30

Оцінювання рівня знань за темою семінарського заняття здійснюється таким чином:

5 балів отримують студенти, які:

- в процесі усного опитування дали  розгорнуту, вичерпну та правильну відповідь на  питання за темою семінарського заняття;

- в процесі проведення оперативного письмового контролю надали розгорнутий, вичерпний виклад змісту даної у питанні проблеми;

- в процесі дискусії проявили високу активність,  вірно визначили, повно та ретельно обґрунтували  шляхи розв’язання проблемного питання;

- на високому рівні презентували реферат, огляд літературних джерел з визначеної проблеми з використанням Power Point,  дали вичерпну відповідь на поставленні   питання;

- в процесі експрес-опитування дали правильні відповіді на всі поставленні питання.

4 бали отримують студенти, які :

- в процесі усного опитування в цілому вірно розкрили зміст питання,  але окремі положення питання висвітлені не повно;

- в процесі проведення оперативного письмового контролю в цілому вірно розкрили зміст питання, але окремі положення питання висвітлені не повно;

- в процесі дискусії проявили високу активність, запропонували вірні варіанти вирішення проблеми,  але не в повній мірі надали обґрунтування  шляхів розв’язання проблемного питання;

 - на високому рівні презентували реферат, огляд літературних джерел з визначеної проблеми; але на окремі питання не  змогли дати вичерпну відповідь;

- в процесі експрес-опитування дали правильні відповіді на 80 % поставлених питань.

 3 бали отримують студенти, які:

- в процесі усного опитування  відповідали на питання поверхово, окремі положення питання трактували не вірно.

- в процесі проведення оперативного письмового контролю поверхово розкрили зміст питання, окремі положення питання трактували не вірно.

- приймали участь у дискусії, але не всі запропоновані ними варіанти вирішення проблеми були вірними та доцільними;

- при  презентації  реферату, огляду літературних джерел з визначеної проблеми; не змогли надати вірні відповіді на більшість поставлених питань.  

- в процесі експрес-опитування дали правильні відповіді на 50 % поставлених питань.

0 балів отримують студенти, які:

-  в процесі усного опитування дали примітивну відповідь на поставлене питання  і не розкрили зміст питання, а також, не дали  правильну відповідь на додаткове питання;

- в процесі проведення оперативного письмового контролю відповідь на питання була не вірною

- в процесі дискусії при обговорені проблемних питань  були пасивними та не дали власний варіант вирішення проблеми.

- в процесі експрес-опитування дали правильні відповіді менш ніж на 50 % поставлених питань.

- відмовились відповідати на поставлене питання та не з'явилися  на заняття

2) Контроль  якості виконання  модульних завдань.

Крім участі в семінарських заняттях студенти повинні письмово виконати три модульні завдання за підсумками освоєння матеріалу 2-х частин (модулів) навчальної дисципліни: 1-е завдання – по частині „Гроші та грошові системи” – 5-й семестр; 2-ге завдання – по частинах „Кредит”  та „Банківництво” – 6 семестр.

Модульне завдання включає одне теоретичне питання та 4тестових завдань. Тести можуть бути відкритими і закритими.

Нижче наведений умовний приклад модульного завдання за першою частиною „Гроші та грошові системи” навчальної дисципліни.

Модульне завдання №

Теоретичне питання

1. Охарактеризуйте відомі Вам концепції походження грошей. Яка з них на Ваш погляд більше відповідає ринковим умовам господарювання і чому?

Тестові завдання.

1. До складу якого грошового агрегату входять строкові вклади у банки:

а) Мо;               г) М3;

б) М1;               д) не входять до складу вказаних грошових агрегатів.

в) М2;

2. До складових грошової бази відносяться:

а) готівка в касах банків;

б) готівка поза банками і  обов’язкові резерви банків;

в) резерви на коррахунках комерційних банків у центральному банку;

г) готівкові гроші, що знаходяться в обігу поза банками;

д) всі наведені відповіді вірні.

3. З яких секторів складається грошовий оборот?

4. Які грошові потоки відносяться до потоків «втрат»?

За своєю структурою та змістом окремих питань модульне завдання аналогічне білету підсумкового іспиту, що складається в 6-му семестрі після вивчення всієї дисципліни „Гроші та кредит”, що полегшить студентам проходження підсумкового контролю знань.

Модульні завдання виконуються на семінарських заняттях після вивчення відповідної частини дисципліни, під контролем викладача-керівника семінарських занять. Тривалість виконання модульного завдання – 40 хв.

Оцінювання виконаних модульних завдань здійснюється в такому порядку:

Кожне питання модульного завдання оцінюється в 0, 1, 2 бали у залежності від правильності та глибини розкриття змісту (теоретичне питання) та правильності відповіді (тестове завдання). За результатами оцінки відповідей на всі питання одного модулю студент може одержати від 0 до 10 балів.

При підведенні підсумків модульного контролю по двох завданнях в кінці 6-го семестру, оцінка модульних балів за двома завданнями ділиться на 2. Визначений таким чином результат по всіх завданнях модульного контролю добавляються до балів, одержаних на семінарських заняттях, при оцінюванні поточної успішності студента.

Перелік питань для підготовки  до  модульного контролю.

Теоретичні питання модульного завдання за частиною „Гроші та грошові системи”

1. Сутність грошей. Гроші як гроші і гроші як капітал.

2. Походження грошей. Роль держави у творенні грошей.

3. Еволюція форм грошей: товарні, металеві, паперові гроші. Монета.

4. .Причини та значення демонетизації золота. Дискусії навколо проблеми демонетизації золота.

5..Сутність неповноцінних грошей та характеристика їх різновидів – паперових і кредитних грошей. Роль держави в творенні кредитних грошей.

6.Різновиди сучасних кредитних грошей. Характеристика банкноти, “класична” і сучасна банкнота. Депозитні та  електронні гроші.

7. Цінність грошей. Чинники, що впливають на цінність повноцінних і неповноцінних грошей. Форми прояву  цінності грошей як грошей і як капіталу.

8. Функція грошей як мірила цінності.

9. Функція грошей як засобу обігу.

10..Функція грошей як засобу платежу.

12. Функція грошей як засобу нагромадження  цінності.

13. Функція світових грошей.

14. Якісні властивості грошей.

15. Товарна теорія грошей та критика її М.Туганом-Барановським.

16. Класична кількісна теорія грошей, її сутність, характеристика основних постулатів. Внесок І.Фішера в кількісну теорію.

17. Внесок  М.І. Туган-Барановського у розвиток  кількісної теорії грошей.

18. Внесок Дж. М. Кейнса у розвиток  теорії грошей.

19. Сучасний монетаризм. Внесок М.Фрідмана в кількісну теорію.

20. “Кембріджська версія” кількісної теорії грошей.

21. Синтез кейнсіанських та неокласичних позицій у сучасній кількісній теорії грошей.

22. Сутність та економічна основа грошового обороту.

23. Модель грошового обороту. Характеристика окремих потоків грошового обороту у їх взаємозв’язку.

24. Порядок балансування грошових потоків у окремих суб’єктів та в грошовому обороті в цілому.

25. Структура грошового обороту за формою платіжних засобів та за економічним змістом: грошовий обіг, кредитний оборот, фіскально-бюджетний оборот.

26. Грошова маса: сутність, склад, розміщення та фактори зміни обсягу і структури.

Характеристика  грошової бази як вимірника маси грошей.

27. Характеристика грошових агрегатів як вимірників обсягу та структури грошової маси.

28. Швидкість обігу грошей, її сутність, порядок визначення, чинники зміни та роль.

29. Рівень монетизації економіки як макроекономічний показник. Причини та наслідки демонетизації економіки України в 90-х роках ХХ ст.

30. Необхідність та шляхи ремонетизації економіки України.

31. Сутність, особливості та інструменти грошового ринку. Дискусії щодо співвідношення грошового та фінансового ринків.

32. Інституційна модель грошового ринку, характеристика його секторів.

33. Структура грошового ринку за окремими критеріями. Характеристика суті та взаємозв’язку окремих сегментів грошового ринку.

34. Попит на гроші: сутність, зв’язок зі швидкістю обігу грошей та вплив на монетарну практику.

35. Мотиви та чинники, що впливають на попит на гроші.

36. Крива попиту на гроші, її конфігурація та відображення на ній зміни попиту в залежності від причин.

37. Пропозиція грошей, її сутність, особливості формування та чинники, що впливають на її динаміку.

38. Крива пропозиції грошей, її конфігурація в залежності від причин зміни пропозиції.

39. Графічна модель ринку грошей. Рівновага попиту і пропозиції та процент.

40. Вплив на рівновагу ринку грошей змін у попиті на гроші та механізм   його вирівнювання.

41. Вплив на рівновагу ринку грошей змін у пропозиції грошей та механізм його вирівнювання.

42. Інструменти ринку грошей.

43. Заощадження як джерело та межа пропозиції грошей на ринку капіталу. Крива заощаджень.

44. Попит на гроші як капітал. Крива інвестицій.

45. Графічна модель ринку капіталу. Механізм вирівнювання попиту і пропозиції на ринку капіталу. Проблема трансформації заощаджень в інвестиції.

46. Інструменти ринку капіталу.

47. Сутність, призначення та структура грошової системи.

48. Еволюція грошових систем, характеристика основних видів грошових систем.

49. Створення і розвиток грошової системи України.

50. Методи прямого регулювання грошового обороту і грошового ринку.

51. Платіжна система, її сутність та призначення; характеристика механізму платіжної системи України.

52. Методи опосередкованого регулювання грошового обороту і грошового ринку.

53. Грошово-кредитна політика як механізм регулювання грошового ринку та економіки. Дискусії щодо місця фінансово-бюджетної та грошово-кредитної політики в регулятивному механізмі.

54. Сутність та закономірності розвитку інфляції. Дискусії щодо сутності інфляції.

55. Види інфляції та способи вимірювання її рівня.

56. Причини інфляції. Монетаристський та кейнсіанський підходи до визначення причин інфляції.

57. Економічні та соціальні наслідки інфляції.

58. Особливості інфляції в Україні.

59. Державне регулювання інфляції: основні напрямки та інструменти.

60. Сутність, цілі та види грошових реформ.

61. Особливості проведення грошової реформи в Україні в 90-ті роки ХХ ст.

62.  Сутність валюти та валютних відносин. Конвертованість валюти, її суть, види, значення та передумови.

63. Валютний ринок: сутність та види, чинники, що визначають кон’юнктуру валютного ринку.

64. Функції та операції валютного ринку.

65. Валютний курс: сутність та призначення.

66. Види валютних курсів, їх коротка характеристика.

67. Зміст та використання реального валютного курсу.

68. Характеристика плаваючого та фіксованого валютних курсів.

69. Переваги та недоліки фіксованого та плаваючого валютних курсів.

70. Економічні  чинники, які визначають валютні курси.  

71. Регулятивні інструменти впливу на валютний курс.

72. Поняття та структура валютних систем. Валютна політика як призначення валютної системи.

73.  Валютне регулювання та контроль, їх сутність та інструменти.

74. Особливості формування валютної системи в Україні.

75. Платіжний баланс: сутність, структура та роль в механізмі валютного регулювання.

76. Золотовалютні резерви: сутність, призначення та роль в механізмі валютного регулювання.

77. Поняття, розвиток та основні елементи світової та міжнародної валютних систем.

78. Міжнародні ринки грошей та капіталів.

79. Необхідність державного регулювання пропозиції грошей. Економічні та фінансові наслідки зміни пропозиції грошей.

80. Загальна модель пропозиції грошей та учасники її формування.

81. Характеристика структурних елементів грошової бази та їх ролі в управлінні грошовою базою.

82. Баланс Національного банку України. Характеристика його статей, що пов’язані з грошовою базою.

83. Механізм впливу НБУ на грошову базу через активні і пасивні операції.

84. Грошово-кредитний мультиплікатор, його сутність та роль у формуванні пропозиції грошей. Учасники грошово-кредитного мультиплікатора.

85. Механізм простого мультиплікатора депозитів. Роль центрального і комерційних банків у його формуванні.

86. Вплив поведінки комерційних банків на мультиплікатор депозитів через створення і купівлю резервів. Коефіцієнт Рвп та його зв’язок з грошово-кредитним мультиплікатором.

87. Вплив небанківських інституцій на грошово-кредитний мультиплікатор. Коефіцієнт Гоп та його зв’язок з мультиплікатором.

88. Чинники впливу на коефіцієнт Гоп та їх роль у зміні мультиплікатора.

89. Вплив уряду та державного бюджету на пропозицію грошей.

90. Узагальнення чинників впливу на пропозицію грошей.

91. Роль грошово-кредитної політики в управлінні пропозицією грошей.

92. Поняття ролі грошей, його відмінності від функцій грошей. Якісний та кількісний аспекти ролі грошей.

93. Переваги монетарної економіки над бартерною як якісний прояв ролі грошей.

94. Концепція нейтральності грошей в процесі відтворення, причини її появи та аргументація.

95. Кейнсіанська критика концепції нейтральності грошей. Роль часового лагу в доведенні активної ролі грошей на коротких часових інтервалах.

96. Дискусія щодо нейтральності грошей на довгострокових часових інтервалах і її наслідки.

97. Передавальний механізм впливу грошей на реальну економіку: сутність, структура та етапи економічних змін, викликаних монетарними імпульсами.

98. Характеристика основних каналів передавального механізму: каналу процентної ставки, каналу фінансових активів, каналу кредитування, каналу валютного курсу.

99. Особливості передавального механізму в трансформаційній економіці України.

100. Модель АД-АS впливу неочікуваної пропозиції грошей на обсяг виробництва в короткостроковому періоді.

101. Модель АД-АS впливу очікуваної пропозиції грошей на обсяги виробництва в короткостроковому періоді.

102. Модель АД-АS довгострокового впливу пропозиції грошей на обсяги виробництва.

103. Значення дискусій щодо нейтральності грошей для практики регулювання пропозиції грошей. Стабілізаційна політика кейнсіанців та механізм її впливу на коливання ділового циклу.

Теоретичні питання модульного завдання за частинами „Кредит” і «Банківництво»

 1.  Загальні передумови та економічні причини, що визначають необхідність кредиту.
 2.  Сутність кредиту, його структура, еволюція та зв’язок з іншими економічними категоріями.
 3.  Стадії та закономірності руху кредиту на мікро - і макрорівнях.
 4.  Принципи кредитування, суть та практичне значення окремих принципів.
 5.  Форми, види та функції кредиту.
 6.  Характеристика банківського кредиту.
 7.  Характеристика міжгосподарського кредиту, його переваги та недоліки, особливості розвитку в Україні.
 8.  Характеристика споживчого кредиту. Особливості його розвитку в Україні.
 9.  Характеристика державного кредиту. Особливості його розвитку в Україні.
 10.  Характеристика міжнародного кредиту. Особливості його розвитку в Україні.
 11.  Економічні межі кредиту. Кредитні відносини в умовах інфляції.
 12.  Роль кредиту в розвитку економіки.
 13.  Розвиток кредитних відносин в Україні в перехідний період до ринкових відносин.
 14.  Сутність, види та економічні передумови появи процента як економічної категорії.
 15.  Процентна ставка та процентний дохід. Способи їх виміру та сплати.
 16.  Поточна вартість та дисконтування майбутнього доходу, порядок їх розрахунку та значення.
 17.  Процентний дохід та норма віддачі цінного паперу, способи їх визначення та практичне значення.
 18.  Портфель активів, його економічна суть, призначення та чинники впливу. Вплив процента на портфель активів.
 19.  Теорія попиту на активи. Поняття активу, їх види, чинники, що визначають попит на активи.
 20.  Ринкова норма процента, її сутність, межі коливання та чинники зміни.
 21.  Ризикова структура процентної ставки. Ризикові чинники впливу на ринкову норму процента.
 22.  Строкова структура процентної ставки. Теорії, що пояснюють залежність норми процента від строків погашення заборгованості.
 23.  Способи нарахування і сплати процентних доходів.
 24.  Функції та роль процента.
 25.  Сутність, призначення та види фінансового посередництва.
 26.  Послуги фінансових посередників. Економічні переваги (вигоди) посередництва перед фінансовим ринком.
 27.  Банки як провідні інституції фінансового посередництва.
 28.  Поняття та роль банків. Дискусії навколо сутності банку.
 29.  Функції банків та їх характеристика.
 30.  Фінансове регулювання, його сутність, необхідність та цілі.
 31.  Банківська система в механізмі фінансового регулювання, її сутність та функції.
 32.  Специфічні риси побудови банківської системи та її особливості в Україні.
 33.  Небанківські фінансові посередники, їх види, призначення та особливості діяльності в Україні.
 34.  Інституції фінансового ринку та особливості їх діяльності в Україні.
 35.  Інновації у фінансовому посередництві.
 36.  Трансакційні витрати грошового ринку та роль посередників у їх зменшенні.
 37.  Інформаційні витрати грошового ринку та роль посередників у їх зменшенні.
 38.  Поняття, призначення та класифікація комерційних банків.
 39.  Походження та розвиток комерційних банків.
 40.  Банківська діяльність як галузь економіки. Банківські проценти та участь банків у створенні ВВП.
 41.  Банк як фірма: порядок створення та реєстрації, ліцензування, регулювання діяльності та оргструктура.
 42.  Банківництво як вид бізнесу: його цілі та особливості організації. Баланс банку як його бізнесова модель, характеристика активів і пасивів балансу банку.
 43.  Характеристика пасивних операцій комерційних банків, їх роль у бізнесовій діяльності банків.
 44.  Характеристика активних операцій комерційних банків, їх роль у бізнесовій діяльності банків.
 45.  Комісійно-посередницькі операції банків.
 46.  Формування прибутку комерційних банків. Прибутковість банку як показник його фінансового стану та бізнесового успіху.
 47.  Банківські ризики, їх класифікація та вплив на бізнесові успіхи.
 48.  Основи менеджменту банківськими ризиками.
 49.  Стабільність банків та механізм її забезпечення. Роль державного гарантування вкладів у забезпеченні стабільності банків. Банківська паніка та її наслідки.
 50.  Сутність, призначення та характеристика економічних нормативів банківської діяльності.
 51.  Розвиток комерційних банків в Україні.
 52.  Міжнародне банківництво. Проблема допуску іноземного капіталу в банківський сектор України.
 53.  Призначення, роль та основи організації центрального банку.
 54.  Походження та розвиток центральних банків.
 55.  Інтернаціоналізація діяльності центральних банків, створення та призначення БМР та ЄСЦБ.
 56.  Незалежний статус центральних банків, його сутність та значення.
 57.  Функції центральних банків. Характеристика окремих функцій:
 58.  монетарного й економічного регулювання;
 59.  управління банківською системою;
 60.  управління грошовим оборотом;
 61.  банківського обслуговування загальнодержавних та урядових потреб.
 62.  Сутність, призначення та цілі грошово-кредитної політики.
 63.  Таргетування проміжних цілей грошово-кредитної політики (валютного курсу, рівня інфляції).
 64.  Види грошово-кредитної політики, їх порівняльний аналіз.
 65.  Особливості передавального механізму грошово-кредитної політики в Україні.
 66.  Місце центрального банку в системі банківського регулювання і нагляду.
 67.  Інтеграційні процеси в світовій економіці та необхідність створення міжнародних валютно-кредитних установ.
 68.  Міжнародний валютний фонд, його призначення, організація та діяльність в Україні.
 69.  Світовий банк, його завдання, структура та діяльність в Україні.
 70.  Регіональні міжнародні кредитно-фінансові інституції.
 71.  Чорноморський банк торгівлі та розвитку: необхідність створення, організація та діяльність.
 72.  Європейський банк реконструкції та розвитку, його призначення, організація та діяльність в Україні.
 73.  Банк міжнародних розрахунків, його призначення, організація та діяльність.

 

3) Контроль якості виконання реферату по заданій тематиці

Крім семінарських занять та виконання модульних завдань, в Карті самостійної роботи студента передбачена третя обов’язкова форма виконання і поточного контролю самостійної роботи студентів – написання реферату по заданій тематиці. Тематика рефератів наведена до кожної теми семінарських занять, з якою Ви можете заздалегідь познайомитися, вибрати тему, яка Вас зацікавить, і написати реферат напередодні семінарського заняття за відповідною темою. Керування написанням реферату, перевірятиме і оцінюватиме їх буде керівник семінарських занять. Якість реферату оцінюється в 0 чи 5 балів, які добавляються до загальної кількості балів за поточною успішністю студента. Кращі реферати можуть обговорюватися на семінарських заняттях. Переробляти незадовільні реферати не дозволяється.

Тематика рефератів (відповідно до тем семінарських занять)

Тема 1. Сутність та функції грошей.

 1.  Необхідність та сутність грошей.
 2.  Форми грошей та їх еволюція.
 3.   Цінність грошей.
 4.  Функція грошей як міри  цінності.
 5.  Функція грошей як засобу обігу. Особливості обігу електронних грошей.
 6.  Функція грошей як засобу нагромадження.
 7.  Функція грошей як світових грошей.
 8.  Характеристика якісних властивостей грошей.
 9.   Сталість грошей як основної їх якісної властивості.
 10.   Причини та наслідки демонетизації золота.
 11.   Масштаб цін в умовах золотого стандарту та демонетизації золота.
 12.   Функція грошей як засобу платежу та її прояви в сучасній українській економіці.
 13.   Електронні гроші.  
 14.   Банкнота.
 15.   Квазігроші.
 16.   Порівняльна характеристика кредитних та паперових грошей.

Тема 2. Грошовий оборот і грошова маса.

 1.  Грошовий оборот: поняття та структура.
 2.  Основні ринки та економічні суб’єкти, що взаємопов’язуються грошовим оборотом.
 3.  Кількісна характеристика грошової маси в Україні за період 2000-2005рр.
 4.   Швидкість обігу грошей та її вимірювання
 5.  Потоки грошового обороту, їх взаємозв’язок.
 6.  Балансування грошових потоків в грошовому обороті.
 7.   Модель грошового обороту.
 8.   Характеристика сучасних засобів платежу, які обслуговують грошовий оборот.
 9.   Маса грошей, що обслуговує грошовий оборот: поняття та структура.
 10.   Вимірники грошової маси: грошові агрегати, грошова база.
 11.    Монетизація економіки як показник і як економічний процес.
 12.    Причини та наслідки демонетизації економіки України в 1991-1995рр.
 13.   Шляхи ремонетизації економіки України.

Тема 3. Грошовий ринок

 1.  Особливості формування попиту на гроші в Україні.
 2.  Фінансове посередництво на грошовому ринку України.
 3.  Канали прямого та опосередкованого фінансування на грошовому ринку України.
 4.  Проблеми та перспективи розвитку ринку цінних паперів в Україні.
 5.  Дослідження мотивів накопичення грошей монетаристами і кейнсіанцями.
 6.  Попит на гроші як економічне явище.
 7.  Пропозиція грошей – сутність та чинники зміни.
 8.  Механізм балансування попиту і пропозиції на грошовому ринку.

Тема 4. Грошові системи

 1.  Становлення та розвиток грошової системи України
 2.  Грошова система, її призначення та роль в економічній системі країни.
 3.  Необхідність та методи державного регулювання грошового обороту України.
 4.  Типи грошових систем, їх переваги та недоліки.
 5.  Банки як інституційна основа грошового обороту.
 6.  Механізм формування масштабу цін в сучасних грошових системах.
 7.  Платіжні системи і їх роль у регулюванні грошового обороту.
 8.  Фіскально-бюджетна та грошово-кредитна політики в системі державного регулювання грошового обороту.

Тема 5. Інфляція та грошові реформи

 1.  Економічна суть та форми прояву інфляції.
 2.  Функції грошей в умовах інфляції.
 3.  Методи регулювання інфляції.
 4.  Світовий досвід антиінфляційної політики.
 5.  Механізм регулювання інфляції в умовах перехідної економіки.
 6.  Інфляція в Україні в перехідний період.
 7.  Механізм імпортованої в Україну інфляції.
 8.  Світовий досвід проведення грошових реформ.
 9.  Грошова реформа в СРСР 1922-1924 рр.
 10.  Основні риси та особливості грошової реформи в Україні

Тема 6 .Валютний ринок та валютні системи

 1.   Розвиток валютного ринку України.
 2.   Становлення та розвиток валютної системи України.
 3.   Система регулювання валютного курсу гривні.
 4.  Платіжний баланс України: стан та динаміка змін.
 5.  Використання золотовалютних резервів в системі валютного регулювання.
 6.  Становлення та розвиток Європейської валютної системи.
 7.  Проблеми вибору режиму курсоутворення.
 8.  Реальний валютний курс: сутність, механізм визначення та використання.

Тема 7. Механізм формування пропозиції грошей та грошово-кредитна політика.

1. Баланс центрального банку і його місце в формуванні пропозиції грошей.

2. Механізм впливу на пропозицію грошей окремих економічних суб’єктів (центробанка, банків, небанківських інститутів),

3. Чинники впливу на грошову базу і регулювання їх центральним банком.

4. Простий депозитний мультиплікатор як чинник формування пропозиції грошей.

5. Формування загального грошово-кредитного мультиплікатора.

6. Коефіцієнт “готівка / чекові депозити” і його роль у формуванні пропозиції грошей.

7. Коефіцієнт “надлишкові резерви / чекові депозити” і його вплив на пропозицію грошей.

8. Зовнішньоекономічні чинники впливу на пропозицію грошей.

9. Вплив стану державних фінансів на пропозицію грошей.

10. Роль грошово-кредитної політики у формуванні пропозиції грошей.

Тема 8. Роль грошей у ринковій економіці.

1. Бартерна економіка, її переваги та недоліки порівняно з монетарною економікою.

2. Монетарна економіка, її переваги та недоліки порівняно з бартерною економікою.

3. Теорія нейтральності грошей.

4. Критика теорії нейтральності грошей кейнсіанцями.

5. Передавальний механізм впливу пропозиції грошей на реальну економіку.

6. Характеристика основних каналів передавального механізму.

7. Особливості передавального механізму, що застосовується в Україні.

8. Модель АД-АS в короткостроковому періоді.

9. Модель АД-АS в довгостроковому періоді.

 1.  Дискусії між кейнсіанцями та монетаристами щодо регулювання пропозиції грошей для впливу на циклічність ділової активності.

Тема 9. Теорії грошей

 1.  Теорія грошей як складова економічної теорії та закономірності її розвитку.
 2.  Кількісна теорія грошей: причини виникнення та основні постулати.
 3.  Еволюція постулатів кількісної теорії.
 4.  «Трансакційний варіант» кількісної теорії грошей.
 5.  “Кембріджська версія” кількісної теорії грошей.
 6.  Вклад Дж. Кейнса у розробку кількісної теорії грошей.
 7.  Монетаризм та його сучасне застосування.
 8.  Кон’юнктурна теорія грошей М.Туган-Барановського.
 9.  Грошово-кредитна політика України у світлі сучасних монетаристських теорій.

Тема 10.Сутність та функції кредиту.

 1.  Необхідність кредиту в ринковій економіці.
 2.  Аналіз поглядів українських і зарубіжних економістів на сутність кредиту.
 3.  Порівняльна характеристика лихварського та позичкового капіталів.
 4.  Формування позичкового капіталу суспільства і банків.
 5.  Функції кредиту в працях українських і зарубіжних економістів.
 6.  Емісійна функція банківського кредиту.
 7.  Погляди українських і зарубіжних економістів на принципи кредитування.

8. Сутність кредиту, характеристика визначальних ознак кредитних відносин.

9. Порівняльна характеристика кредиту на тлі інших економічних категорій (грошей, фінансів, торгівлі).

Тема 11. Форми, види та роль кредиту.

 1.  Класифікація банківського кредиту.
 2.  Міжгосподарський кредит та його розвиток в Україні.
 3.  Стан та перспективи облігаційних позик в Україні.
 4.  Іпотечний кредит: його становлення та розвиток в Україні.
 5.  Роль іпотечного кредиту у розвитку сільського господарства.
 6.  Стан та перспективи кредитування молоді на придбання житла.
 7.  Кредитування студентів в Україні і за рубежем.
 8.  Кредитні спілки на ринку кредитів.
 9.  Державний кредит та його розвиток в Україні.
 10.  Міжнародний кредит.
 11.  Практичне значення правильності визначення економічних меж кредиту для соціально-економічного розвитку країни.

Тема 12. Теоретичні засади процента

 1.  Сутність та функції позичкового процента.
 2.  Роль позичкового процента у підвищенні ефективності виробництва.
 3.  Роль позичкового процента у формуванні ресурсної бази комерційних банків.
 4.  Процентна політика комерційних банків.
 5.  Види процентних ставок.
 6.  Процент і фінансова математика.
 7.  Ринкова процентна ставка та методи її визначення.
 8.  Ризикова структура процентних ставок.
 9.  Вплив процентних ставок на організовані заощадження населення.
 10.      Роль базових процентних ставок.

11.     Способи нарахування процентів.

Тема 13. Фінансові посередники грошового ринку.

1.Роль фінансових посередників у зменшенні ризиків інвесторів.

2. Інформаційна функція фінансового посередництва.

3. Інституціональна структура фінансового посередництва в Україні.

4.  Банки як провідна ланка фінансового посередництва, їх взаємодія з небанківськими посередниками.

5.  Дискусії щодо сутності банку та банківської системи.

6.  Стан та перспективи розвитку кредитних спілок  в Україні.

7. Роль страхових компаній  у фінансовому посередництві та їх взаємодія з банками.

8. Державне регулювання фінансового посередництва.

9. Державний нагляд за діяльністю фінансових посередників.

10. Роль банківської системи в регулюванні фінансового посередництва.

Тема 14. Теоретичні основи діяльності комерційних банків.

1. Походження та розвиток банків.

2. Характерні ознаки та види комерційних банків.

3. Іпотечні банки та перспективи їх діяльності в Україні.

4. Банківські послуги як основний продукт банківської діяльності.

5. Специфіка банківської діяльності, необхідність та способи її регулювання.

6. Формування ресурсної бази комерційного банку.

7. Активні операції комерційних банків.

8. Характеристика балансу комерційного банку.

9. Доходи, витрати та прибутки банку.

10. Характеристика основних банківських ризиків та їх впливу на бізнес банків

11. Стабільність комерційних банків та механізм її забезпечення в Україні.

12. Формування та розвиток комерційних банків в Україні.

13. Основні чинники, що впливають на прибутковість банку.

14. Міжнародне банківництво і його вплив на банківський сектор України.

Тема 15. Центральні банки в системі управління грошовим оборотом.

 1.  Походження центральних банків та їх розвиток.
 2.  Операції Національного банку України як банка банків.
 3.  Функції центрального банку та їх зміст.
 4.  Незалежність центрального банку та чинники, що її визначають.
 5.  Сутність та цілі грошово-кредитної політики НБУ.
 6.   Інструменти грошово-кредитної політики НБУ.
 7.  Курсове та інфляційне таргетування як альтернативні проміжні цілі монетарної політики.
 8.  Діяльність НБУ як фінансового агента уряду.

Тема 16. Міжнародні валютно-кредитні установи та форми їх співробітництва з Україною

1.Проблеми інтеграції України до світового економічного простору.

2. Перспективи України щодо вступу в СОТ.

3. Міжнародний валютний фонд та його відносини з Україною.

4. Міжнародний банк реконструкції та розвитку, результати його роботи в Україні та перспективи подальшого співробітництва.

5. Європейський банк реконструкції та розвитку. Форми співробітництва з Україною.

6. Чорноморський банк торгівлі та розвитку: приоритетні напрямки роботи та основні перешкоди в діяльності.

7. Регіональні міжнародні валютно-кредитні організації.

Б) Вибіркові завдання та форми контролю знань студентів.

З метою мотивації наукової роботи студентів, викладачі здійснюють контроль виконання студентами вибіркових завдань самостійної роботи студентів. Студент самостійно, з урахуванням власних інтересів, вибирає та виконує одне із вибіркових  завдань, визначених у карті самостійної роботи студентів.

      До числа вибіркових завдань та форм контролю при самостійному вивченні дисципліни „Гроші та кредит”, належать:

      1) критичний аналіз (реферування) наукових публікацій з найбільш актуальних та дискусійних питань, які є предметом вивчення в курсі „Гроші та кредит”;

      2) пошук та аналіз статистичних даних з основних питань грошей, кредиту та банківництво.      

1) До числа вибіркових завдань з самостійного вивчення студентами стаціонару та вечірньої форми навчання курсу „Гроші та кредит” кафедра банківської справи включила завдання з критичного аналізу (реферування) наукових публікацій з найбільш актуальних та дискусійних питань, які є предметом вивчення в курсі „Гроші та кредит”. Перелік таких питань та назви наукових публікацій, в яких вони розглядаються, наведені нижче.

Студенти самостійно вибирають тему для критичного аналізу чи назву видання, яке підлягає реферуванню. В рефераті слід вказати, яка позиція з даного питання видається Вам найбільш науково достовірною і коротко обґрунтувати таке враження, критично оцінити альтернативні точки зору. Якщо реферується одна праця відомого автора, то слід виявити ті її положення, які Вам видаються найбільш цікавими з позицій сучасної української практики, чи які не співпадають з позицією авторів нашого базового підручника „Гроші та кредит” за заг. ред. проф.. М.І.Савлука.

Обсяг виконаного завдання з окремої проблеми не повинен перевищувати 10 сторінок, а обсяг критичного огляду окремого видання – не більше 15 сторінок. Про вибрану тему з критичного аналізу студент повинен повідомити керівника семінарських занять по дисципліні „Гроші та кредит”, який буде оцінювати виконану роботу.

Цей вид самостійної роботи студентів може бути оцінений в 0 та 5 балів, які включаються до загальної суми балів за поточну успішність.

Виконання цих завдань сприятиме формуванню науково-теоретичної підготовки майбутніх банківських фахівців.

Студент вибирає тему цього завдання до 1 жовтня навчального року, узгоджує термін його виконання і подання з науковим керівником з таким розрахунком, щоб завдання було перевірено і оцінено не пізніше, ніж через місяць після проведення семінарського заняття по відповідній темі. Переробляти незадовільно оцінені завдання не дозволяється.

Тематика завдань для критичного аналізу (реферування) наукових публікацій.

1. Реферування наукових робіт щодо поглядів на сутність грошей вітчизняних і зарубіжних економістів:

а) Гроші та кредит: Підручник / За заг.ред. М.І. Савлука. – К.: КНЕУ, 2006.

б) Мишкін Фредерік С.  Економіка грошей, банківської справи і фінансових  ринків. – К.: Основи, 1998.

в) Деньги, кредит, банки: Учебник / Под ред О.И. Лаврушина. – М.: Финансы и  статистика (желательно, последнее издание).

 1.  Реферування статей, присвячених капіталізації банків:

а) Алексеєнко М.Д., Алексеєнко Л.М. Формування статутного капіталу банку  // Фінанси України. – 2005. – № 4. – С. 109–115.

б) Гонгальский Б. Рост не по средствам // Контракты, 20 окт. – 2003. – № 42.– С. 8–9.

в) Гонгальский Б. Деньги из воздуха // Контракты, 20 окт. – 2003. – № 42.– С. 10.

г)  К чему приведет увеличение норматива достаточности капитала? // Контракты, 20 окт. – 2003. – № 42.– С. 11.

д) Сугоняко О.А. Капіталізація банків: час – гроші // Урядовий кур’єр. – 2003, 4 вересня. – № 164. – С. 8.

 1.  Реферування статей, присвячених участі іноземного капіталу у банківській системі України:

         а) Савлук М.І. Банківська система – барометр економіки // Урядовий кур’єр. – 2005, 8 листоп. – № 212. – С. 8.

б) Петрушенко М. Як банки діляться прибутком з державою // Урядовий  кур’єр. – 2006, 17 січня. – № 8. – С. 14.

в) Біттнер О. Українські банки потребують захисту  // Урядовий кур’єр.– 2006, 15 березня. – № 49. – С. 13.

 г) Банк „Ажіо”:  європейські стандарти роботи економіки // Урядовий кур’єр. – 2005, 25 лютого. – № 36. – С. 5.

 1.   Реферування наукових робіт щодо поглядів українських економістів і політиків на вирішення проблеми повернення населенню України знецінених вкладів в Ощадбанк СРСР:

а) Савлук М., Дорофєєва Н. Чи спроможна Україна повернути борги за вкладами населення до Ощадного банку та Держстраху колишнього СРСР? //  Вісник Національного банку України. – 2001. – № 10. – С. 5–7.

б) Лазепко І.М. До проблеми збільшення капіталізації особистих заощаджень населення // Доходи та заощадження в умовах трансформації економіки України: Наук. зб. – Вип. 10 / За ред. З.Г. Ватаманюка. – Львів: Інтереко, 2002. – С. 41–47.

в) Крупник Д. Отвечает ли государство Украина за обесцененные денежные сбережения граждан в Сбербанке и за государственные ценные бумаги бывшего СССР // Товарищ. – 2005, сентябрь. – № 77 (764). – С. 5.

г) Темник В. Сбербанк: век денег не видать? // Вечерние Вести. – 2002, 30

янв. – № 013 (709). – С. 5.

 1.   Функцiї кредиту в поглядах вiтчизняних i зарубiжних економiстiв (на основі не менш як п’яти джерел).
 2.  Реферування наукових робіт щодо поглядів українських i зарубiжних економiстiв на сутність банків:

         а) Гроші та кредит: Підручник / За заг.ред. М.І. Савлука. – К.: КНЕУ, 2006.

б) Гончаренко В.В. Банки комерційні та кооперативні // Фінанси України. –  2000. – № 10. – С. 102–109.

         в) Мочерний С., Тришак Л.  Методологія дослідження сутності банку // Банківська справа. – 1999. - № 5

г) Полфреман Д., Форд Ф. Основы банковского дела. – М.: ИНФРА-М, 1996.

 1.  Реферування статей, присвячених проникненню іноземного капіталу у банківську систему України, опублікованих в минулому і поточному роках українськими засобами масової інформації (не менше трьох).
 2.  Реферування статей, присвячених розвитку інфляції в Україні, опублікованих в минулому і поточному роках українськими засобами масової інформації (не менше трьох).
 3.  Реферування статей, присвячених вкладам населення України, опублікованих в поточному році українськими засобами масової інформації (не менше трьох).
 4.  Реферування книги М.І. Туган-Барановського „Паперові гроші та метал: Передмова М.І. Савлука “Внесок М.І. Таган-Барановського в розвиток світової монетарної теорії. – К.: КНЕУ, 2004. – 200 с.
 5.  Реферування книги О.В.Дзюблюка „Організація грошово-кредитних відносин суспільства в умовах ринкового реформування економіки” (К., Поліграфкнига, 2000. – 511 с.).
 6.  Реферування підручника „Історія грошей і банківництва” за ред. С.К. Реверчука.– К.: Атіка, 2004.

13. Реферування написаного М.І. Савлуком розділу 29, поміщеного в підручник Р. Глена Габбарда „Гроші, фінансова система та економіка” (К., КНЕУ, 2004). – С. 800–815.     

14. Реферування поглядів на класифікацію форм і видів кредиту, викладених в книгах:

а) Гроші та кредит: Підручник / За заг.ред. М.І. Савлука. – К.: КНЕУ, 2006.

б) Деньги, кредит, банки: Учебник / Под ред. О.И. Лаврушина. – М.: Финансы и статистика (за будь-який рік).

в) Ковальчук Т.Т., Кашпір Р.В. Кредит //  Енциклопедія банківської справи  України. – К.: Молодь,  ВД „Ін Юре”. 2001. – С.306–308.

г) Лагутін В.Д. Кредитування: теорія і практика: Навч. посібник. – К.: Знання, 2004 (можна й інше видання цієї книги).

15. Реферування першого розділу підручника Р. Глена Габбарда „Гроші фінансова система та економіка” (К., КНЕУ, 2004).

16. Реферування восьмого розділу підручника Р. Глена Габбарда „Гроші фінансова система та економіка” (К., КНЕУ, 2004).

17. Реферування десятого розділу підручника Р. Глена Габбарда „Гроші фінансова система та економіка” (К., КНЕУ, 2004).

18. Реферування дванадцятого розділу підручника Р. Глена Габбарда „Гроші фінансова система та економіка” (К., КНЕУ, 2004).

19. Реферування тринадцятого розділу підручника Р. Глена Габбарда „Гроші фінансова система та економіка” (К., КНЕУ, 2004).

20. Реферування чотирнадцятого розділу підручника Р. Глена Габбарда „Гроші фінансова система та економіка” (К., КНЕУ, 2004).

21. Реферування сімнадцятого розділу підручника Р. Глена Габбарда „Гроші фінансова система та економіка” (К., КНЕУ, 2004).

22. Реферування вісімнадцятого розділу підручника Р. Глена Габбарда „Гроші фінансова система та економіка” (К., КНЕУ, 2004).

23. Реферування дев’ятнадцятого розділу підручника Р. Глена Габбарда „Гроші фінансова система та економіка” (К., КНЕУ, 2004).

24. Реферування двадцятого розділу підручника Р. Глена Габбарда „Гроші фінансова система та економіка” (К., КНЕУ, 2004).

25. Реферування двадцять першого розділу підручника Р. Глена Габбарда „Гроші фінансова система та економіка” (К., КНЕУ, 2004).

26. Реферування двадцять третього розділу підручника Р. Глена Габбарда „Гроші фінансова система та економіка” (К., КНЕУ, 2004).

27. Реферування двадцять четвертого розділу підручника Р. Глена Габбарда „Гроші фінансова система та економіка” (К., КНЕУ, 2004).

28. Реферування двадцять п’ятого розділу підручника Р. Глена Габбарда „Гроші фінансова система та економіка” (К., КНЕУ, 2004).

29. Реферування двадцять шостого розділу підручника Р. Глена Габбарда „Гроші фінансова система та економіка” (К., КНЕУ, 2004).

30. Реферування двадцять сьомого розділу підручника Р. Глена Габбарда „Гроші фінансова система та економіка” (К., КНЕУ, 2004).

31. Реферування двадцять восьмого розділу підручника Р. Глена Габбарда „Гроші фінансова система та економіка” (К., КНЕУ, 2004).

32. Реферування першого розділу підручника Фредеріка С. Мишкіна „Економіка грошей, банківської справи і фінансових ринків” (К., Основи, 1998).

33. Реферування третього розділу підручника Фредеріка С. Мишкіна „Економіка грошей, банківської справи і фінансових ринків” (К., Основи, 1998).

34.  Реферування книг:

а) Фридмен Милтон. Если бы деньги заговорили... – М.; АНХ при Правительстве РФ, 2002. – 156 с.

б) Усоскин В.М. “Денежный мир” Милтона Фридмена. – М.: Мысль, 1989. – 173, [2] с.

35. Реферування книг щодо пасивних і активних операцій комерційних банків:

а) Гроші та кредит: Підручник / За заг.ред. М.І. Савлука. – К.: КНЕУ, 2006.

б) Введение в банковское дело: Учеб. пособие / Общ. ред. и рук. автор. кол. Г. Асхауэра. –   М.: Науч. книга, 1996. – 629 с. (Розділ ІІ, гл.1 і 2).

36. Реферування  проблем інфляції в книгах:

 а) Гроші та кредит: Підручник / За заг.ред. М.І. Савлука. – К.: КНЕУ, 2006.

 б) Найденов В.С., Сменковский А.Ю. Инфляция и монетаризм: Уроки антикризисной политики. – К.: ОАО БЦКФ, 2003. – 352 с.

37. Реферування книги: Лексис В. Кpедит и банки / Пеp. с нем.– М.: Пеpспектива, 1994. – 120 с.

38. Реферування поглядів на статус центральних банків, викладених в книгах:

 а) Гроші та кредит: Підручник / За заг.ред. М.І. Савлука. – К.: КНЕУ, 2006.

 б) Козюк В.В. Сучасні центральні банки: середовище функціонування та монетарні рішення.  – Тернопіль: Астон, 2001. – 300 с. – 500 прим.

  в) Фредерік С. Мишкін. Економіка грошей, банківської справи і фінансових ринків. – К., Основи, 1998. – розд. 17. с. 481-489.

 39. Реферування поглядів економістів на монетизацію економіки, викладених в статтях:

а) Бруньов В.В. Монетизація економіки // Фінанси України. – 1999. – № 6. – С.118–122.

б) Савлук М.І. Макроекономічні чинники посилення ролі банків у розвитку економіки // Підвищення ролі банківської системи в економічному зростанні: Матеріали наук.-практ. конф., 18–19 листоп. 2004 р. – К.: КНЕУ, 2004. – С. 13–22.

в) Садков Г.О. О воздействии уровня монетизации экономики и структуры денежной массы на эффективность социально-экономического развития // Финансы и кредит. – 2004. – № 5. – С. 43–46.

40. Реферування поглядів економістів на споживчий кредит, викладених в статтях:

а) Алексеенко М.Д., Ольшанский В.А. О сущности потpебительского кpедита // Хозpасчет, финансы и статистика. – 1991. – Вып. 32. – С. 120–124.

б) Лысенко Е. Жизнь взаймы или потребительское кредитование // Мир денег. – 2002. – № 3. – С. 32–39.

в) Побединська В. Проблеми споживчого кредитування в Україні // Вісник НБУ. – 1999. – № 2. – С. 42–43.

г) Сороківська З. Розвиток кредитування населення комерційними банками в Україні // Банківська справа. – 2002. – № 5. – 78–79.

41. Реферування поглядів економістів на сутність капіталу банку:

а) Алексеєнко М.Д. Капітал банку: питання теорії і практики: Монографія. –  К.: КНЕУ, 2002. – 276 с.

б) Кисилев В.В. Управление банковским капиталом: теория и практика. – М.: Экономика, 1997. – 226 с.

2) До числа вибіркових завдань з самостійної роботи студента, включено також завдання з пошуку та аналізу даних  офіційної банківської статистики.

З метою набуття досвіду самостійного наукового дослідження, Ви повинні навчитись знаходити та опрацьовувати офіційну статистичну інформацію з основних питань діяльності банківської системи країни. Офіційними джерелами такої інформації є: Статистичний щорічник України, що видається Держкомстатом України; Бюлетень Національного банку України; Вісник Національного банку України; річні звіти НБУ; сайти НБУ, АУБ та окремих комерційних банків; Платіжний баланс України – щоквартальне аналітично-статистичне видання України.

На підставі самостійно знайдених матеріалів студент повинен скласти таблиці, побудувати графіки, діаграми або здійснити конкретні розрахунки та зробити з них лаконічні аналітичні висновки щодо оцінки ситуації з відповідних питань стану грошового ринку та діяльності банків. Ці матеріали можуть бути використані Вами в подальшому при написанні курсової роботи чи дипломної роботи.

Вибір такого завдання здійснюється студентами теж до 1 жовтня, а строк його виконання і подачі узгоджується з керівником семінарських занять з таким розрахунком, щоб завдання було перевірено і оцінено не пізніше, ніж через місяць після проведення семінарських занять по відповідній темі.

Завдання для пошуку та аналізу статистичних даних з основних питань грошей, кредиту та банківництва

1.  Динаміка грошової маси в Україні за 1996-2005рр. та її вплив на інфляцію.

   2.  Структура грошової маси за грошовими агрегатами в Україні  в  період 2000-2006рр.

   3. Швидкість обігу грошей та її  зв”язок з динамікою цін в 2000-2006рр.

   4.   Динаміка та структура грошової бази в 2000-2006рр. та її зв”язок з пропозицією грошей.

   5.  Визначте рівень загального грошово-кредитного мультиплікатора в Україні в 2002-2005рр.

6. Визначити динаміку номінальних і реальних доходів населення України в 2000-2005рр.

   7. Визначити рівень номінальної і реальної заробітної плати в  Україні в 2000 і 2005 роках.

         8. Визначити обсяги та структуру заощаджень населення України в 2005р. за формами і видами валют.  

9. Визначити співвідношення обсягів заощаджень населення і кредитних вкладень  банків в  Україні в 1990, 1996, 2000 і 2005рр.

10.  Визначити динаміку номінальних і реальних заощаджень населення  України за 2000-2005рр.

          11. Визначити рівень монетизації ВВП  України за агрегатами М0 і М2 в 1996, 2000 і 2005рр.

12. Визначити обсяги вкладів юридичних і фізичних осіб в банках України

в 2000р. і 2005р. на: а) на поточних рахунках; б) на строкових рахунках.

          13. Динаміка розвитку інфляційних процесів в Україні в 1991-2005рр..

          14. Розвиток платiжної кризи в Українi (1993 i наступнi роки) та її наслідки.

          15. Динаміка офіційного валютного курсу українського карбованця  до долара США за 1992-1996рр.

          16. Динаміка офіційного курсу гривні  до долара США за 1996-2005рр.  

          17. Обсяг і структура державного внутрішнього боргу України в 2000 і 2005рр.               

          18. Обсяг зовнішнього державного боргу України в 2000 і 2005рр.

          19. Динаміка оборотів та сальдо торгового балансу України за 2000-2006рр.

          20. Обсяги та структура золотовалютних запасів України в 2002-2006рр.

          21. Динаміка обсягу кредитування українськими банками реального сектора економіки в період 1999-2005рр. в розрізі видів валют та галузями економіки.

          22. Динаміка та структура кредитних вкладень комерційних банків за термінами наданих кредитів.

          23. Динаміка кредитування  банками населення на споживчі потреби в 2000-2006рр.

          24. Динаміка процентних ставок за наданими банківськими кредитами в 2000-2006рр. в розрізі валют.

          25. Розвиток банківської системи України за кількістю і видами банків протягом 1992-2006рр.

          26. Аналіз територіальної структури банківської системи України в 2005 році.

          27. Динаміка кредитування НБУ комерційних банків протягом 1996-2006рр.

          28. Динаміка ставок рефінансування, встановлених НБУ за 1996-2006рр.

          29.  Динаміка і склад золотовалютних резервів НБУ за 2000-2006рр.

          30.  Участь іноземного капіталу в банківській системі України в 2000 і 2006рр.

          31.  Динаміка і структура пасивів комерційних банків за період 2000-2005рр.

          32.  Динаміка процентних ставок за депозитами юридичних осіб в розрізі валют за 2000-2006рр.

          33.  Динаміка процентних ставок за вкладами фізичних осіб в розрізі валют за 2000-2006рр.

          34. Динаміка і структура активів комерційних банків за період 2000-2005рр.

          35. Розрахуйте коефіцієнт „готівка / чекові депозити” по банківській системі України в 2005р.

          36. Розрахуйте коефіцієнт „резерви / чекові депозити” по банківській системі України в 2005р.

          37. Визначте обсяги та структуру доходів, витрат і прибутку банків України в 2005р.

          38. Визначити відношення обсягів кредитних вкладів комерційних банків до номінального обсягу ВВП в 1996,  2000 та 2006рр. і дати оцінку його динаміки.

Загальна оцінка поточного контролю знань студентів визначається як сума балів за виконання обов’язкових та вибіркових завдань, але не може бути меншою 0 та не може перевищувати 50 балів.

Порядок підсумкового контролю знань студентів.

Підсумковий контроль оцінювання знань студентів  з дисципліни “Гроші та кредит” для студентів всіх форм навчання  проводиться у формі іспиту.

Іспит проводиться в порядку,  встановленому в  КНЕУ, у письмовій формі за білетами, що затверджуються кафедрою банківської справи і формуються за зразком типового екзаменаційного білета з питань, що охоплюють зміст робочої програми дисципліни. Типовий білет включає одне теоретичне питання та п’ять тестових завдання. Відповідь на кожне із питань , а також на тестові завдання, оцінюється за шкалою від 0 до 10 балів (згідно із критеріями оцінок, що наведені окремо). Отже – максимальна оцінка, яку може отримати студент за виконання завдань екзаменаційного білета – 60 балів. При цьому загальна кількість балів підсумкового оцінювання знань -100 балів

Максимальна кількість балів, що їх студент заочної фоми навчання може отримати за результатами іспиту – 100 балів. При цьому максимальна кількість балів підсумкового оцінювання -100 балів.

Шкала оцінювання екзаменаційних завдань:

Оцінка за 10- бальною шкалою

Рівень знань студента

10

відмінний

8

добрий

6

задовільний

0

незадовільний

Критерії оцінки знань на іспиті  такі:

А. Повна відповідь на питання (найвища якість письмового завдання), яка оцінюється відмінно (10 б.), повинна відповідати таким вимогам:

         1) розгорнутий, вичерпний виклад змісту зазначеної у питанні проблеми;

         2) вірне  розуміння змісту  економічних категорій та законів,  інших понять, які використовуються для розкриття змісту питання;

         3) здатність здійснювати порівняльний аналіз різних теорій, концепцій, підходів та самостійно робити логічні висновки і узагальнення, знання історії створення таких теорій та еволюції поглядів основних представників;

 1.  демонстрація здатності висловлюватись та аргументувати власне ставлення до альтернативних поглядів на дане питання;
  1.  використання актуальних фактичних та статистичних даних, знань дат та історичних періодів, які підтверджують тези відповіді на питання;
  2.   грамотність викладення, правильність і акуратність оформлення, дотримання правила оформлення цитат тощо.

Б. Відповідь на питання оцінюється  добре (8 б.), якщо:

1) відносно відповіді на найвищий бал не зроблено розкриття хоча б одного з пунктів, вказаних вище (якщо він явно потрібний для вичерпного розкриття питання), або якщо:

 1.  при розкритті змісту питання зроблені значні помилки під час:  визначення авторства і змісту в цілому правильно зазначених теоретичних концепцій у галузі грошово-кредитних відносин, або якщо:
  1.  не продемонстровано здатності висловлення та аргументування власного ставлення до альтернативних поглядів на дане питання;
  2.  не використанні актуальні фактичні та статистичні дані, які підтверджують тези відповіді на питання.

В. Відповідь на питання оцінюється  задовільно (6 б.), якщо:

 1.  питання в цілому розкрито відносно вірно, але:
 2.  при правильному розкритті змісту питання в цілому за зазначеними вимогами зроблені  помилки під час:  визначення авторства і змісту зазначених теоретичних концепцій у галузі грошово-кредитних відносин.

3) питання розкрито не повністю, або якщо:

при розкритті змісту питання за зазначеними вимогами зроблені значні помилки під час: визначення авторства і змісту теоретичних концепцій у галузі грошово-кредитних відносин, неправильно вказані дати чи періоди окремих явищ, допущені неточності у формулюванні понять, категорій, закономірностей і законів, допущені помилки при класифікації певних систем, понять чи явищ, ознак певних категорій та їх функцій тощо.

Д. Відповідь на питання оцінюється незадовільно (0 б.), якщо:

1) висновки, зроблені під час відповіді, не відповідають правильним чи загальновизнаним і студент не навів аргументів для обґрунтування своєї позиції;

2) характер відповіді дає підставу стверджувати, що студент, який складає іспит, неправильно зрозумів зміст питання чи не знає правильної відповіді, а тому не відповів на нього по суті, допустив грубі помилки у змісті відповіді.

При оцінці відповіді на  теоретичне питання додатково враховуються і впливають на підсумкову суму балів за це питання інші недоліки та помилки, якими вважаються:

 •  неохайне оформлення роботи (допущені не загальноприйняті скорочення, незрозумілий почерк, використання олівців замість чітких чорнил) (мінус 5 балів);
 •  неточності у назвах окремих економічних категорій та понять (мінус 3 бали);
 •  порушення логічної послідовності у викладенні тез відповіді на питання (мінус 2 бали);
 •  помилкові статистичні та аналітичні дані, якщо помилка незначна і в цілому не впливає на висновки, які зроблено у відповіді (мінус 2 бали).

Студенти, які на іспиті користуються шпаргалками, підказками товаришів і електронними засобами зв’язку, від здачі іспиту усуваються, а результат здачі іспиту в цілому оцінюється на 0 балів.

Підсумкова оцінка знань, умінь і практичних навичок студента з навчальної дисципліни здійснюється за 100-бальною системою з подальшим переведенням її у шкалу ECTS та традиційну 4-х бальну для фіксації оцінки у відповідних документах в такому порядку:

В екзаменаційній відомості поряд із загальною підсумковою оцінкою

в 100-бальній шкалі виставляється оцінка за 4-х-бальною шкалою та за системою ECTS.

Оцінка за

баловою

шкалою

«зараховано»/ «не

зараховано»

Оцінка за

4-баловою шкалою

Оцінка за шкалою ECTS

90—100

зараховано

відмінно

A

80-89

зараховано

добре

B

70—79

C

66-69

зараховано

задовільно

D

60—65

E

21—59

Не зараховано –з можливістю повторного складання заліку

незадовільно з можливістю

повторного складання

FX

0—20

Не зараховано з обов’язковим повторним вивченням

дисципліни

незадовільно з обов’язковим

повторним вивченням

дисципліни

F

Якщо студент набрав за результатами контролю менше 60-ти балів, такий студент отримує оцінку “незадовільно” з наслідками, що передбачені “Порядком оцінювання знань студентів КНЕУ з урахуванням вимог Болонської декларації”.

5.  Особливості  поточного  контролю знань студентів заочної форми навчання

Організація навчального процесу на заочній формі навчання вимагає відмінного від денної і вечірньої форм навчання порядку проведення поточ-ного контролю  самостійної роботи студентів.  Оскільки захист курсової роботи, семінарські заняття (4 години) і консультація (2 години) для студентів заочної форми навчання, як правило, проводяться напередодні іспиту, то виявити у студентів знання всього курсу неможливо. На семінарському занятті можна проводиться тільки експрес-опитування. В результаті його проведення студент може отримати 5, 3 або 0 балів. Також 0 балів виставляється студентам, які були відсутні на семінарському занятті.

Поточний контроль знань студентів заочної форми навчання здійснюється на підставі виконання та представлення на кафедру за затвердженим графіком двох модульних завдань ( № 1 – в VI семестрі, № 2 – в VIІ семестрі) та двох вибіркових  завдань для поточного контролю. За виконання обов’язкових модульних завдань студент може отримати максимум до 10 балів ( максимум по 5 за кожне завдання). А разом з експрес-опитуванням – 15 балів. За виконання вибіркового завдання студент може отримати ще 5, 3, 0 балів. Максимальна кількість балів за поточну успішність для студентів заочної форми навчання  – 20 балів

Максимальна кількість балів, що їх студент  може отримати за результатами іспиту 100 балів. При цьому максимальна кількість балів підсумкового оцінювання знань - 100

Всі завдання (обов’язкові і вибіркові) з самостійної роботи студента будуть рецензуватися, якщо вони представлені на кафедру банківської справи не пізніше ніж за 15 днів до початку підсумкового іспиту з дисципліни „Гроші та кредит”.

Тематика обов’язкових модульних завдань та вибіркових завдань з самостійної роботи студентів над вивченням курсу та графік їх виконання і подання на кафедру будуть надані студентам керівником курсу під час установчої іспитової сесії. В цей період будуть також надані консультації з методики виконання вибраних кожним студентом завдань для самостійного вивчення та порядку їх оцінювання.

 1.  Зразок екзаменаційного білету

Теоретичні питання, які виносяться на іспит, наведені у розділі 9.6. Вони в екзаменаційному білеті вказуються першими. Ці питання  потребують ґрунтовного та широкого викладення матеріалу, засвоєного студентами в процесі вивчення дисципліни „Гроші та кредит”.

Тестові питання складають тестовий блок іспиту. Зміст тестових питань базується на робочій програмі дисципліни і охоплює окремі фрагменти теоретичних питань, винесених на іспит. Тестовий блок іспиту може включати як закриті тести (наводяться всі можливі варіанти відповідей), так і відкриті тести (студент самостійно відповідає на конкретно поставлене питання). В якості тестових завдань в білети включені запитання теоретичного та прикладного характеру, в т.ч. завдання, які вимагають конкретних розрахунків та визначення певних наслідків за заданими умовами тощо. На таких завданнях перевіряються не тільки знання студентом певних  теоретичних положень, а й уміння застосовувати їх для вирішення практичних завдань.

Повний перелік типових завдань, що виносяться на іспит, наведено в цьому посібнику в розділах “Тести для перевірки знань”, які даються до кожної теми курсу. Звичайно, формулювання тестів, які будуть включені в екзаменаційні білети, буде змінено.

Структура екзаменаційного білета для студентів денної та вечірньої форм навчання.

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №___

Теоретичне питання.

 1.  Небанківські фінансово-кредитні установи, їх види та особливості

   функціонування в Україні.

Тестові завдання.

2.  Які функції виконують гроші при оплаті готівкою товарів, куплених у

       магазині, і при сплаті магазином цими грішми податків до бюджету?

3.  Які з наведених цінностей є валютними:

а) вексель нерезидента, виписаний в німецьких марках, який є у розпоряд-женні українського підприємця;

б) чек, виписаний в гривнях, що є на руках у нерезидента;

в) банкноти США в розпорядженні резидента;

г) банкноти НБУ в касі українського підприємства;

д) банкноти НБУ в розпорядженні іноземного туриста, куплені в одному

    з обмінних пунктів Києва.

 4. Вкажіть, яка економічна категорія виконує функцію капіталізації вільних грошових доходів – гроші, кредит, податки?  

 5. Вкажіть, у чому полягає головне призначення центральних банків? Коли виникли центральні банки?

 6. Як впливає зміна норми обов’язкового резервування на пропозицію грошей:

      А) прямо

      Б)  обернено

      В)  не впливає

Структура екзаменаційного білета для студентів заочної форми навчання.

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №___

Теоретичне питання.

1. Небанківські фінансово-кредитні установи, їх види та особливості

   функціонування в Україні.

Тестові завдання.

2.  Які функції виконують гроші при оплаті готівкою товарів, куплених у

       магазині, і при сплаті магазином цими грішми податків до бюджету?

3. У якій залежності від процентної ставки перебуває відношення «готівка-вклади до запитання (чекові депозити)»

А) прямій;

Б)  оберненій;

В) не залежить

 4. Вкажіть, яка економічна категорія виконує функцію капіталізації вільних грошових доходів – гроші, кредит, податки?  

 5. Вкажіть, у чому полягає головне призначення центральних банків? Коли виникли центральні банки?

 6. Як впливає зміна норми обов’язкового резервування на пропозицію грошей:

      А) прямо

      Б)  обернено

      В)  не впливає

 7. Поясніть, яким чином гіперінфляція впливає на рівень монетизації економіки:

     А) рівень монетизації зростає;

      Б) рівень монетизації зменшується;

      В) не змінюється

8.   Назвіть п’ять етапів руху кредиту.

9.   Які функції виконують банки в економіці:

      А) кредитну;

       Б) розрахунково-касову;

       В) трансформаційну;

       Г) емісійну

10. Визначте структурну ієрархію між цілями грошово-кредитної політики:

      А) проміжні;

       Б) стратегічні;

       В) тактичні.

 1.  СПИСОК  РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Основна

1. Конституція України.

2. Закон України “Про банки і банківську діяльність”. (від 7.12.2000р.).

3. Закон України “Про Національний банк України” (від 20.05.1999р.).

4.  Закон України “Про платіжні системи та переказ грошей в Україні” (від 5.04.2001р.).

5.  Закон України “Про обіг векселів в Україні” (від 5.04. 2001р.).

6. Закон України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” (від 12.07.2001р.).

7. Указ Президента України “Про грошову реформу в Україні”.

8. 2. Гроші та кредит. Підручник / За заг.ред. М.І.Савлука. – К: КНЕУ. 2006.

Додаткова

1. Гальчинський А.С. Теорія грошей. – К.: Основи, 2001.

2. Мишкін Ф.С. Економіка грошей, банківської справи і фінансових ринків. – К.: Основи. – 1998.

3. Миллер Р.Л., Ван-Хауз Д.Д. Современные деньги и банковское дело. – М. : Инфра.– 2000.  

4. Габерд Г. Гроші, фінансова система та економіка.- К.: КНЕУ. – 2004.

5. Кейнс Дж.М. Трактат про грошову реформу. Загальна теорія зайнятості, процента та грошей. – К. – 1999.

6. Туган-Барановський М.І. Паперові гроші та метал. – К.: КНЕУ. – 2004.

7. Фридман М. Количественная теория денег. – М. – 1996.

8. Фишер И. Покупательная сила денег. – М. – 1999.

9. Савлук М.І., Сугоняко О.А. Чи вистачає грошей економіці України? // Вісник НБУ. – 1997. - № 4.

10. Савлук М.І. Грошово-кредитна політика як фактор економічної стабілізації. // Вісник НБУ. – 1977. - № 8.

11. Савлук М.І. Грошово-кредитнаполітика НБУ та оцінка її ефективності. // Вісник НБУ. – 1999. - № 1.

12. Лагутін В.Д. Кредитування: теорія і практика. – К.: Знання.- 2000.

13. Центральний банк і грошово-кредитна політика. Підручник. // За ред. А.М.Мороза та М.Ф.Пуховкіної. – К.: КНЕУ. – 2004.

14. Платіжні системи. Навч.посібник. // Ющенко В.А. та інші. – К.: Либідь, 1998.

15. Усоскин В.М. Современный коммерческий банк: управление и операции. – М. – 1993.

16. Ющенко В.А., Лисицький В.І. Гроші: розвиток попиту та пропозиції в Україні. – К.:  Скарби. – 1998.

17. Дзюблюк О.В. Організація грошово-кредитних відносин суспільства в умовах ринкового реформування економіки. – К. – Поліграфкнига. – 2000.

18. Фінансово-кредитні методи державного регулювання економіки. Монографія. // За ред. А.І.Даниленка. – К. – 2003.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65956. Потребности и производство 39 KB
  Почему люди трудятся для чего создают производство Потому что к этому их побуждают разнообразные потребности. Многообразные потребности могут быть классифицированы и объединены в отдельные группы по разным основаниям.
65957. Совершенствование кадровой политики ОАО «Ивановский хлебозавод № 4» 414.5 KB
  Кадровая политика предприятия является одним из эффективных способов преодоления дефицита кадров. Так, представители бизнеса и образования всё больше говорят о необходимости внедрения института наставничества, когда предприятия берут шефство над ВУЗами,
65959. Рынок земли. Спрос на землю, ее предложение, их динамика. Цена земли: факторы, влияющие на нее 32.5 KB
  Особенностью земли как экономического ресурса является ее ограниченность. В отличие от капитала земля неподвижна. Возможности расширения сельскохозяйственных площадей весьма незначительны. В большинстве стран наблюдается тенденция к сокращению...
65960. Основные этапы развития экономической теории 39.5 KB
  Люди постепенно накапливали опыт и знания о процессах и явлениях экономической жизни познавали и объясняли их причины. Взгляды Ксенофонта Платона Аристотеля являются теоретическими исходными моментами современной экономической науки.
65961. Прибыль фирмы. Бухгалтерская и экономическая прибыль. Нормы прибыли и факторы, влияющие на ее величину 32 KB
  Результаты деятельности фирм анализируются с помощью категорий выручки и прибыли. Минимизация издержек создает условия для появления и увеличения прибыли фирмы. Прибыль обычно трактуется как разница между выручкой и издержками. Получение максимальной прибыли является главной целью фирм и ее хозяев.
65963. Цели и формы приватизации 37.52 KB
  Хотя процессы приватизации особенно активизировались в последние десятилетия 20 в. Исторически первоначальной формой приватизации была передача земли находившейся в собственности монарха отождествлявшегося с государством феодалам в пожизненное или вечное пользование...