47481

Гроші та кредит. Методичні матеріали

Книга

Деньги и денежные системы

Навчальна карта самостійної роботи студента з дисципліни âГроші та кредитâ При підсумковому контролі у формі іспиту Види самостійної роботи Планові терміни виконання Форми контролю та звітності Максимальна кількість балів Денна і вечірня форма навчання І. 5 Разом балів за обовязкові види СРС 45 ІІ. Пошук та аналіз статистичних даних за заданою проблематикою Протягом V та VІ...

Украинкский

2013-11-29

456.5 KB

12 чел.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені Вадима Гетьмана

 КРЕДИТНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ

              ЗАТВЕРДЖУЮ:

                                                                      Проректор з науково-педагогічної роботи

 ________________ Колот А.М.

“_____” _______________2010 р.

Методичні матеріали

щодо поточного і підсумкового контролю

знань студентів з навчальної дисципліни

“Гроші та кредит”

для  всіх економічних спеціальностей

( крім спеціальності “банківська справа”)

Укладачі:

К.е.н., проф. Мирун М.І.

к.е.н., доц.. Заболотна Н.Г.

к.е.н., доц. Стрільчук Л.В.

к.е.н., доц. Ходакевич С.І.

                                                               

                                                                 УХВАЛЕНО:

На засіданні кафедри банківської  справи

Протокол  №           від “_____” __________     2010р.

                                       

                                        Завідувач кафедри        ____________ Мороз А.М.

                                     

Погоджено:

Начальник відділу

організаційного забезпечення

навчального процесу                        Жданович А.Д.

Начальник науково-

методичного відділу                                Гуть Т.В.

Київ КНЕУ 2010
ЗМІСТ

І. Питання, що виносяться на іспит з дисципліни………………..…………………………………………………с. 3

2. Приклади типових завдань, що виносяться

на іспит  ………………………………………………………………………с. 6

                                               

3. Навчальна  карта самостійної роботи студента

з дисципліни “Гроші та кредит”…………………………………….с.8

 

4. Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань студентів  з дисципліни “Гроші та кредит”…………………..с.11

5. Особливості поточного  контролю знань студентів заочної   форми навчання…………………………………………….с. 28

6. Порядок поточного оцінювання знань студентів  з дисципліни “Гроші та кредит” (вибіркова)……………………C.34

7.  Зразок екзаменаційного білету………………………………..с. 42

8. Список рекомендованої літератури…………………………..с.44

І. Питання, що виносяться на іспит з дисципліни 

1. Походження грошей. Роль держави у творенні грошей.

2. Сутність грошей. Гроші як гроші і гроші як капітал.

3. Еволюція форм грошей. Причини та значення демонетизації золота.

4. Поняття неповноцінних грошей та характеристика їх ризновидів - паперових і кредитних грошей. .Переваги кредитних грошей перед паперовими.

5. Різновиди сучасних кредитних грошей. Характеристика банкноти, "класична" і сучасна банкнота. Депозитні та квазігроші.

6. Вартість грошей. Чинники, що обумовлюють вартість неповноцінних грошей. Форми прояву вартості грошей.

7. Функція грошей як міри вартості.

8. Функція грошей як засобу обігу.

9. Функція грошей як засобу платежу.

10. Функція грошей як засобу нагромадження вартості.

11. Функція світових грошей.

12. Якісні властивості грошей.

13. Роль грошей у розвитку економіки: кількісний та якісний аспекти.

14. Еволюція ролі грошей в економіці України.

15. Класична кількісна теорія грошей, її сутність, характеристика основних постулатів.

16. Вклад М.І.Туган-Барановського у розвиток монетаристської теорії.

17. Вклад Дж.М.Кейнса у розвиток кількісної теорії грошей.

18. Сучасний монетаризм. Вклад М.Фрідмана у монетаристську теорію.

19. Синтез кейнсіанських та неокласичних позицій у сучасній кількісній теорії грошей.

20. Сутність та економічна основа грошового обороту.

21. Модель грошового обороту. Характеристика окремих потоків грошового обороту та їх взаємозв'язку.

22. Порядок балансування грошових потоків в окремих суб'єктів та в грошовому обороті в цілому.

23. Структура грошового обороту за формою платіжних засобів та за економічним змістом.

24. Грошова маса: сутність, склад та фактори зміни обсягу і структури.

25. Характеристика базових грошей та грошових агрегатів.

26. Швидкість обігу грошей, її сутність, порядок визначення, фактори впливу та роль в макроекономічній стабілізації.

27. Закон грошового обігу.               

28. Механізм зміни маси грошей в обороті. Роль центрального та  комерційних банків у цьому механізмі.

29. Грошово-кредитний мультиплікатор.

30. Сутність, особливості функціонування та інструменти грошового ринку.

31. Інституційна модель грошового ринку.

32. Структура грошового ринку за окремими критеріями. Характеристика та взаємозв'язок окремих сегментів ринку.

33. Попит на гроші: сутність, цілі та мотиви попиту на гроші. Чинники, що впливають на попит на гроші. Крива попиту на гроші.

34. Пропозиція грошей, її сутність, особливості формування та чинники зміни. Крива пропозиції грошей.

35. Графічна модель грошового ринку. Рівновага попиту і пропозиції та процент.

36. Заощадження та інвестиції в механізмі грошового ринку.

37. Сутність, призначення та основні елементи грошової системи.

38. Характеристика основних видів грошових систем та їх еволюція.

39. Створення та розвиток грошової системи України.

40. Державне регулювання грошового обороту як складова економічної політики, його за методи та наслідки.

41. Грошово-кредитна та фіскально-бюджетна політика в системі державного регулювання грошового обороту. Дискусії щодо переваг та недоліків кожної з них.

42. Суть, цілі та інструменти грошово-кредитної політики.

43. Проблеми монетизації бюджетного дефіциту та валового внутрішнього продукту в Україні.

44. Сутність, закономірності розвитку та види інфляції. Способи вимірювання інфляції.

45. Причини інфляції. Монетариський та кейсіанський підхід щодо визначення причин інфляції.

46. Економічні та соціальні наслідки інфляції.

47. Особливості інфляції в Україні.

48. Державне регулювання інфляції: основні напрямки та інструменти.

49. Сутність, цілі та види грошових реформ.

50. Особливості проведення грошової реформи в Україні.

51. Поняття валюти та валютних відносин. Конвертованість валюти, її суть, види значення передумови.

52. Валютний ринок: суть та структура, чинники, що визначають кон'юнктуру валютного ринку.

53. Функції та операції валютного ринку.

54. Валютний курс: сутність, роль та фактори, що визначають його динаміку та рівень.

55. Економічні основи, режими та методи регулювання валютних курсів. Режим валютного курсу в Україні.

56. Поняття та призначення валютних систем. Елементи національної валютної системи. Розвиток валютної системи в Україні.

57. Валютна політика та валютне регулювання, їх особливості в Україні.

58. Платіжний баланс: сутність, структура та роль в механізмі валютного регулювання.

59. Золотовалютні резерви: сутність, призначення та роль в механізмі валютного регулювання.

60. Поняття, розвиток та основні елементи світової та міжнародної валютних систем.

61. Загальні передумови та економічні причини, що визначають необхідність кредиту.

62. Сутність кредиту, його структура, еволюція та зв'язок з іншими економічними категоріями.

63. Стадії та закономірності руху кредиту на мікро- і макрорівнях. Принципи кредитування

64. Форми, види та функції кредиту.

65. Характеристика банківського кредиту.

66. Характеристика міжгосподарського кредиту, його переваги та недоліки, особливості розвитку в Україні.

67. Характеристика споживчого кредиту. Особливості його розвитку в Україні.

68. Характеристика державного кредиту. Особливості його розвитку в Україні.

69. Характеристика міжнародного кредиту. Особливості його розвитку в Україні.

70. Економічні межі кредиту. Кредитні відносини в умовах інфляції.

71. Сутність позичкового проценту, його функції та чинники, що впливають на рівень проценту.

72. Роль кредиту в розвитку економіки.

73. Розвиток кредитних відносин в Україні в перехідний період до ринкових відносин.

74. Сутність, призначення та види фінансового посередництва.

75. Поняття банку, місце банків на грошовому ринку.

76. Функції та роль банків.

77. Сутність, принципи побудови та функції банківської системи.

78. Особливості розвитку та побудови банківської системи в Україні.

79. Небанківські фінансово-кредитні установи, їх види, та особливості функціонування в Україні.

80. Центральні банки: сутність, призначення, правовий статус, організаційна структура.

81. Характеристика функцій центрального банку

82. Діяльність центрального банку як банку банків.

83. Походження та розвиток центральних банків. Створення Європейської системи центральних банків.

84. Становлення та основні напрями діяльності Національного банку України.

85. Поняття, призначення та класифікація комерційних банків.

86. Особливості становлення та розвитку комерційних банків в Україні.

87. Основи організації та діяльності комерційних банків в Україні.

88. Пасивні операції комерційних банків.

89. Активні операції комерційних банків.

90. Банківські послуги.

91. Стійкість банківської системи та механізм її забезпечення.

2.  Приклади Типових завдань, що виносяться на іспит   

                                              

2.1 Приклади тестових завдань, що виносяться на іспит

1.Що таке банкнота? Які види банкнот Ви знаєте?

2. Чим повноцінні гроші відрізняються від неповноцінних? Чи мають неповноцінні гроші вартість?

3. Чим споживча вартість грошей відрізняється від споживчої вартості звичайних товарів?

4. Яку з своїх функцій гроші виконують ідеально?

5. В чому проявляється масштаб цін при повноцінних грошах і при неповноціних?

6. Які чинники дали можливість неповноцінним грошам окремих країн виконувати функцію світових грошей замість золотої монети?

7. На яких постулатах базується класична кількісна теорія?

8. Виділити основні відмінності кон’юнктурної теорії грошей М.Туган-Барановського від класичної кількісної теорії.

9.  Через який конкретний “передатний” механізм здійснюється вплив грошей на економіку у твердженнях кейнсіанців.

10.  Який вклад зробив Кейнс у розвиток кількісної теорії    грошей?

11. Визначте, у чому проявляється зближення позицій монетаристів та кейнсіанців у сучасній  теорії грошей.

12. В банк внесено готівкою на депозит 10000 грн. Норма обов’язкового резервування – 25%. Цей депозит може збільшити масу грошей в обороті за рахунок мультиплікатора на:

               а) невизначену величину;

              б) 7500 грн.;

              в) 10000 грн.;

              г) 30000 грн.;

              д) 40000 грн.

13. З яких елементів складаеться грошова база. Що характеризує цей показник ?

14.  Що є об’єктом купівлі-продажу на грошовому ринку:

15. Визначте тактичні цілі грошово-кредитної політики Національного банку України.

16.  Як впливає зниження облікової ставки центрального банку на грошову масу.

17. Назвіть 4 чинники, які спричинили гіперінфляцію в Україні в 1992-1994рр.

18. Поясніть, чому при гіперінфляції рівень монетизації економіки знижується.

19. Назвіть функції, які виконує позичковий процент.

20. Назвіть основні чинники, які впливають на динаміку ставки позичкового процента.

21. Назвіть переваги комерційного кредиту перед банківським.

22. Дайте визначення банківської системи.

23. За якими трьома критеріями фінансові посередники відносяться до банків?

24.В чому полягає головне завдання діяльності центрального банку.

25.В чому полягають переваги фінансового посередництва перед прямими зв’язками між кредиторами і позичальниками на грошовому ринку (не менше 3-х)?

26.Назвіть операції, які виконує центральний банк як банк банків. Назвіть основні (не менше 4-х) заходи, які реалізує банківська система в межах своєї стабілізаційної функції для стабілізації банківської діяльності.

27.В чому полягає централізоване управління резервами комерційних банків в складі банківської системи:

 1.  Назвіть основні види валют (не менше 5-ти). Дайте визначення резервної валюти.
 2.  Назвіть види конвертації валют. До якого з цих видів відноситься гривня України?
 3.  Назвіть основні групи суб’єктів валютного ринку.
 4.  Назвіть основні функції валютного ринку (не менше 4-х).
 5.  Що є об’єктом купівлі-продажу на валютному ринку?
 6.  Дайте визначення касових операцій. Які з касових операцій називаються операціями спот?
 7.  На які 3 групи розділяються чинники, які визначають стан кон’юнктури валютного ринку?
 8.  Кому з економічних суб’єктів-резидентів вигідна ревальвація національної валюти і чому?
 9.  Назвіть основні методи регулювання центральним банком валютного курсу.
 10.  Назвіть основні напрямки валютного регулювання, що застосовувалися в Україні в перехідний період.
 11.  Назвіть  основне призначення золотовалютних резервів країни:
 12.  Що означає активний платіжний баланс?

2.2 Приклади задач, що виносяться на іспит

Задача 1.

Станом на 1 січня грошова маса за агрегатом М0  становить 35 млрд.грн, за     агрегатом  М3 -120 млрд. грн. Резерви комерційних банків становлять-   25 млрд.грн.  Норма обов"язкових резервів - 20%. Розрахуйте   нормативний   та   фактичний  рівень грошово-кредитної мультиплікації.

Задача 2.

Банк отримав депозит на суму 40 000грн. Норма обов"язкового резервування становить 15%. Коефіціент грошово-кредитного мультиплікатора становить 6,6. Визначте, на яку суму цей депозит дає можливість банку збільшити обсяг позичок.

 

Задача 3

Грошова маса за агрегатом М0  становить 20 млрд.грн, грошова маса за агрегатом М3 -  90 млрд. грн. Обсяг ВВП  = 350 млрд.грн.

Розрахуйте рівень монетизації

Задача 4.

Станом на 1 травня 2006 р. комерційний банк Б мав на своєму кореспондентському рахунку в    НБУ 40 млн.грн, а в касі готівкою - 2 млн. грн. Залучені ресурси банку на цю дату    становили 100 млн.грн. Норма обов"язкових резервів становить - 20 %. Розрахуйте загальний та вільний резерв  комерційного банку.

3. Навчальна  карта самостійної роботи студента

з дисципліни “Гроші та кредит”

При підсумковому контролі у формі іспиту

Види самостійної роботи

Планові терміни виконання

Форми контролю та звітності

Максимальна кількість балів

                      Денна і вечірня форма навчання

                              І. Обов’язкові

1.1. За рівень засвоєння знань, систематичність і активність роботи на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях

1.1. Підготовка до практичних (семінарських) занять

Протягом V та VІ семестрів

Активна участь в практичних (семінарських) заняттях

30

1.2 За виконання   модульних (контрольних) завдань

1.2. Підготовка до модульних (контрольних) робіт

Відповідно в V та VІ семестрах

Перевірка правильності виконання модульних (контрольних) робіт

10

(5*2)

1.3. За виконання завдань для самостійного опрацювання

1.3 Написання реферату  за заданою тематикою

Відповідно в V та VІ семестрах

Перевірка та розгляд кращих  рефератів під час аудиторних занять.

5

Разом балів за обов’язкові види СРС

45

                              ІІ. Вибіркові

                  

                    За виконання завдань для самостійного опрацювання

2.1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою проблематикою

Протягом V та VІ семестрів

Обговорення (захист) матеріалів реферату  під час ІКР

5

2.2. Пошук та аналіз статистичних даних за заданою проблематикою

Протягом V та VІ семестрів

Обговорення результатів проведеної роботи під час аудиторних занять або ІКР; доповіді на конференціях

5

Разом балів за вибіркові види СРС

5

Всього балів за СРС

50

Види самостійної роботи

Планові терміни виконання

Форми контролю та звітності

Максимальна кількість балів

Заочна форма навчання

І. Обов’язкові

За виконання модульних (контрольних) завдань

1.1. Підготовка до модульних (контрольних) робіт

Відповідно в V1 та VІ1 семестрах

Перевірка правильності виконання модульних (контрольних) робіт

10

Разом балів за обов’язкові види СРС

10

ІІ. Вибіркові

                  За виконання завдань для самостійного опрацювання

2.1.Підготовка навчальних конспектів лекцій

Протягом V1 та VІ1 семестрів

Розгляд підготовлених матеріалів  реферату під час аудиторних занять або ІКР

5

2.2 Написання реферату  за заданою тематикою

Протягом V1 та VІ1 семестрів

Обговорення (захист) матеріалів реферату під час ІКР

10

2.2 Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою проблематикою

Протягом V1 та VІ1 семестрів

Обговорення результатів проведеної роботи під час аудиторних занять або ІКР;

10

Разом балів за вибіркові види СРС

10

Всього балів за СРС

20

4. Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань студентів  з дисципліни “Гроші та кредит”

Оцінювання знань студентів здійснюється на основі результатів поточного  контролю (ПК) та підсумкового контролю знань (іспиту). Об’єктом оцінювання знань студентів є програмний матеріал.

Загальна оцінка знань, умінь і навичок здійснюється за 100-бальною системою і включає дві складові:

1) оцінку поточної успішності, яка визначається в діапазоні 0-50 балів для студентів денної та вечірньої форм навчання; та 0-20 для студентів заочної форми навчання.

2) оцінку знань, показаних на іспиті, яка визначається в діапазоні 0-60 балів для студентів денної та вечірньої форм навчання; та 0-100 для студентів заочної форми навчання

При цьому максимальна кількість балів підсумкового оцінювання знань – 100 для всіх форм навчання..

4.1 Порядок поточного оцінювання знань студентів

денної та вечірньої форми навчання

       Максимальна кількість балів за поточну успішність для студентів денної та вечірньої форм навчання – 50. При цьому максимальна кількість балів підсумкового оцінювання знань – 100;

Поточне оцінювання знань студентів, згідно із картою самостійної роботи студента, передбачає виконання та контроль двох основних форм завдань, а саме -  обов’язкової та вибіркової.

А) До числа обов’язкових завдань студентів та форм контролю при самостійному вивченні дисципліни “Гроші та кредит”, належать:

1) підготовка і активна участь у семінарських заняттях;

     2)  виконання модульних завдань.

3) написання реферату з заданої тематики;

   Б)   До числа вибіркових завдань та форм контролю при самостійному вивченні дисципліни „Гроші та кредит”, належать:

      1) аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій з найбільш актуальних та дискусійних питань, які є предметом вивчення в курсі „Гроші та кредит”;

      2) пошук та аналіз статистичних даних з основних питань грошей, кредиту та банківництво.      

4.1.1.Контроль рівня знань за обов’язковими видами завдань

1. Контроль за рівнем засвоєння знань, систематичністю роботи та активністю студентів здійснюється шляхом:

а) усного опитування студентів на семінарських заняттях;

б) обговорення проблемних питань з теми занять, підготовлених студентами у процесі самостійного вивчення робіт українських і зарубіжних економістів, опублікованих у різних підручниках, періодичних і монографічних виданнях;

в) перевірка рефератів, підготовлених студентами і презентованих ними на семінарських заняттях;

г) експрес-контроль знань студентів.

Критерії оцінки знань студентів:

Оцінка за рівень знань, систематичну роботу та активність студентів протягом семестру не може перевищувати 30 балів. При цьому активність включає не тільки відвідування занять, а й участь у дискусіях на цих заняттях. Активність та рівень знань при обговоренні питань семінарів і проблемних питань, а також виконання завдань для самостійного опрацювання  і їх презентація оцінюються на 5, 4, 3, 0 балів.  

Критерії оцінювання поточного контролю знань  роботи студентів з дисципліни «Гроші та кредит»

 

Виходячи з максимальної кількості балів за поточний контроль (30) і реальної кількості семінарських занять, студент може отримати на одному занятті максимальну кількість балів 5.

Види навчальної роботи на семінарських заняттях

Кількість балів

Усне опитування

0, 3, 4, 5

Оперативний письмовий контроль

0, 3, 4, 5

Дискусія з проблемних питань

0, 3, 4, 5

Презентація

0, 3, 4, 5

Експрес-опитування

0, 3, 4, 5

Максимальна кількість балів, яку студент може отримати:

- на одному семінарському занятті

- в цілому за семестр

 

5

30

Оцінювання рівня знань за темою семінарського заняття здійснюється таким чином:

5 балів отримують студенти, які:

- в процесі усного опитування дали  розгорнуту, вичерпну та правильну відповідь на  питання за темою семінарського заняття;

- в процесі проведення оперативного письмового контролю надали розгорнутий, вичерпний виклад змісту даної у питанні проблеми;

- в процесі дискусії проявили високу активність,  вірно визначили, повно та ретельно обґрунтували  шляхи розв’язання проблемного питання;

- на високому рівні презентували реферат, огляд літературних джерел з визначеної проблеми з використанням Power Point,  дали вичерпну відповідь на поставлені питання;

- в процесі експрес-опитування дали правильні відповіді на всі поставлені питання.

4 бали отримують студенти, які :

- в процесі усного опитування в цілому вірно розкрили зміст питання,  але окремі положення питання висвітлені не повно;

- в процесі проведення оперативного письмового контролю в цілому вірно розкрили зміст питання, але окремі положення питання висвітлені не повно;

- в процесі дискусії проявили високу активність, запропонували вірні варіанти вирішення проблеми,  але не в повній мірі надали обґрунтування  шляхів розв’язання проблемного питання;

 - на високому рівні презентували реферат, огляд літературних джерел з визначеної проблеми, але на окремі питання не  змогли дати вичерпну відповідь;

- в процесі експрес-опитування дали правильні відповіді на 80 % поставлених питань.

3 бали отримують студенти, які:

- в процесі усного опитування  відповідали на питання поверхово, окремі положення питання трактували не вірно;

- в процесі проведення оперативного письмового контролю поверхово розкрили зміст питання, окремі положення питання трактували не вірно;

- приймали участь у дискусії, але не всі запропоновані ними варіанти вирішення проблеми були вірними та доцільними;

- при  презентації  реферату, огляду літературних джерел з визначеної проблеми, не змогли надати вірні відповіді на більшість поставлених питань;  

- в процесі експрес-опитування дали правильні відповіді на 50 % поставлених питань.

0 балів отримують студенти, які:

-  в процесі усного опитування дали примітивну відповідь на поставлене питання  і не розкрили зміст питання, а також, не дали  правильну відповідь на додаткове питання;

- в процесі проведення оперативного письмового контролю відповідь на питання була не вірною;

- в процесі дискусії при обговорені проблемних питань  були пасивними та не дали власний варіант вирішення проблеми;

- в процесі експрес-опитування дали правильні відповіді менш ніж на 50 % поставлених питань;

- відмовились відповідати на поставлене питання та не з'явилися  на заняття.

2. Контроль за якістю виконання двох  модульних завдань:

Курс поділяється  на два модулі:

а) “Гроші та грошові системи” (теми 1–7);

б) “Кредит і банки” (теми 8–13).

Протягом семестру студенти виконують два модульних завдання. Модульні завдання виконуються на семінарських заняттях після вивчення відповідної частини дисципліни, під контролем викладача-керівника семінарських занять. Тривалість виконання модульного завдання – 40 хв.

Оцінювання виконаних модульних завдань здійснюється в такому порядку:

Модуль містить 5 завдань. Кожне питання модульного завдання оцінюється в 0; 0,5; 1 бали у залежності від правильності та глибини розкриття змісту (теоретичне питання) та правильності відповіді (тестове завдання). За результатами оцінки відповідей на всі питання одного модулю студент може одержати від 0 до 5 балів.

При підведенні підсумків модульного контролю  оцінка модульних балів переводиться за таким співвідношенням:

        

       

Модульні бали за роботу

Загальна кількість балів

0 – 0,5

0 балів

1

1 бал

1,5- 2

2 бали

2,53

3 бали

3,5  4

4  бали

4,55

5 балів

Результати за підсумками двох модульних робіт добавляються до балів, одержаних на семінарських заняттях, при оцінюванні поточної успішності студента.

Студенти, які з поважних причин не змогли своєчасно взяти участі у модульному контролі, звертаються з заявою на ім'я декана про дозвіл їм виконати одне чи два модульні завдання до здачі іспиту. Попередньо, до розгляду деканатом, на заяві студента свою думку висловлює викладач, який проводив семінарські заняття, і завідувач кафедри.

Зразок модульного завдання

Теоретичне питання:

 1.  Необхідність кредиту у ринковій економіці.

Тестові питання:

2. Чому банки вважаються  провідими суб'єктами фінансового посередництва?

3. За Конституцією України основним завданням Національного банку України є:

а) контроль за станом платіжної дисципліни в країні;

б) встановлення максимального розміру процентної ставки, яку можуть стягувати банки з своїх клієнтів за користування позичками;

в) контроль за платоспроможністю і ліквідністю банків другого рівня банківської системи України;

г) забезпечення стабільності національної грошової одиниці;

д) розробка концепції розвитку банківської системи і подання її на затвердження Верховної Ради України.

4. Назвіть види забезпечення повернення кредиту.

5. Визначте сутність активних операцій.

3. Контроль якості виконання реферату по заданій тематиці

З метою засвоєння в повному обсязі навчальної програми та формування навичок самостійної навчальної та пошуково- аналітичної роботи окремі теми та питання тем даються для самостійного вивчення. В зв’язку з цим, крім семінарських занять та виконання модульних завдань, в Карті самостійної роботи студента передбачена третя обов’язкова форма виконання і поточного контролю самостійної роботи студентів – написання реферату по заданій тематиці. Тематика рефератів наведена до кожної теми семінарських занять. Реферат здається керівнику семінарських занять за тиждень до  семінарського заняття за відповідною темою.

 Якість реферату оцінюється в 0, 1, 2, 3, 4, 5 балів, які добавляються до загальної кількості балів за поточною успішністю студента. Кращі реферати можуть обговорюватися на семінарських заняттях.

Реферат а оцінюється в максимальну суму балів, якщо повністю висвітлена тема роботи та враховані вимоги, що пред’являються до неї.

За порушення вимог щодо написання та подання викладачу реферату, застосовуються штрафні санкції у формі зменшення балів за:

1. Несвоєчасне подання завдання на кафедру – 1бал.

2.Відсутність у рефераті огляду сучасних поглядів на дану проблему,  проблемних та дискусійних питань з даної теми – 1 бал.

3. Фактичний матеріал, який необхідно було використати при досліджені даної проблеми є застарілим – 1 бал.

4. Відсутність власних висновків та власного ставлення до даної проблеми – 1 бал.

Реферат оцінюється в 0 балів, якщо тема реферату не розкрита.

Переробляти незадовільні реферати не дозволяється.

Тематика рефератів

Тема 1. Сутність та функції грошей.

 1.  Бартерна економіка, її переваги та недоліки порівняно з монетарною   економікою.
 2.  Монетарна економіка, її переваги та недоліки порівняно з бартерною економікою.
 3.   Необхідність та сутність грошей.
 4.  Цінність грошей.
 5.  Сталість грошей як основної їх якісної властивості.
 6.   Причини та наслідки демонетизації золота.
 7.   Масштаб цін в умовах золотого стандарту та демонетизації золота.
 8.  Електронні гроші.  
 9.  Порівняльна характеристика кредитних та паперових грошей.

Тема 2. Грошовий оборот і грошова маса.

 1.  Кількісна характеристика грошової маси в Україні за період 2000-2009 рр.
 2.   Швидкість обігу грошей та її вимірювання
 3.  Характеристика сучасних засобів платежу, які обслуговують грошовий оборот.
 4.    Монетизація економіки як показник і як економічний процес.
 5.    Причини та наслідки демонетизації економіки України в 1991-1995рр.
 6.   Шляхи ремонетизації економіки України.
 7.  Баланс центрального банку і його місце в формуванні пропозиції грошей.
 8.  Механізм впливу на пропозицію грошей окремих економічних суб’єктів (центробанка, банків, небанківських інститутів),
 9.  Чинники впливу на грошову базу і регулювання їх центральним банком.
 10.  Простий депозитний мультиплікатор як чинник формування пропозиції грошей.
 11.  Формування загального грошово-кредитного мультиплікатора.
 12.  Зовнішньоекономічні чинники впливу на пропозицію грошей.

Тема 3. Грошовий ринок

 1.  Особливості формування попиту на гроші в Україні.
 2.  Фінансове посередництво на грошовому ринку України.
 3.  Канали прямого та опосередкованого фінансування на грошовому ринку України.
 4.  Проблеми та перспективи розвитку ринку цінних паперів в Україні.
 5.  Дослідження мотивів накопичення грошей монетаристами і кейнсіанцями.
 6.  Попит на гроші як економічне явище.
 7.  Пропозиція грошей – сутність та чинники зміни.
 8.  Механізм балансування попиту і пропозиції на грошовому ринку.

Тема 4. Грошові системи

 1.  Становлення та розвиток грошової системи України
 2.  Грошова система, її призначення та роль в економічній системі країни.
 3.  Необхідність та методи державного регулювання грошового обороту України.
 4.  Типи грошових систем, їх переваги та недоліки.
 5.  Банки як інституційна основа грошового обороту.
 6.  Механізм формування масштабу цін в сучасних грошових системах.
 7.  Платіжні системи і їх роль у регулюванні грошового обороту.
 8.  Фіскально-бюджетна та грошово-кредитна політики в системі державного регулювання грошового обороту.
 9.  Роль грошово-кредитної політики у формуванні пропозиції грошей.
 10.  Вплив стану державних фінансів на пропозицію грошей.

Тема 5. Інфляція та грошові реформи

 1.  Економічна суть та форми прояву інфляції.
 2.  Функції грошей в умовах інфляції.
 3.  Методи регулювання інфляції.
 4.  Світовий досвід антиінфляційної політики.
 5.  Механізм регулювання інфляції в умовах перехідної економіки.
 6.  Інфляція в Україні в перехідний період.
 7.  Механізм імпортованої в Україну інфляції.
 8.  Світовий досвід проведення грошових реформ.
 9.  Грошова реформа в СРСР 1922-1924 рр.
 10.  Основні риси та особливості грошової реформи в Україні

Тема 6 .Валютний ринок та валютні системи

 1.   Розвиток валютного ринку України.
 2.   Становлення та розвиток валютної системи України.
 3.   Система регулювання валютного курсу гривні.
 4.  Платіжний баланс України: стан та динаміка змін.
 5.  Використання золотовалютних резервів в системі валютного регулювання.
 6.  Становлення та розвиток Європейської валютної системи.
 7.  Проблеми вибору режиму курсоутворення.
 8.  Реальний валютний курс: сутність, механізм визначення та використання.

Тема 7. Кількісна теорія грошей та сучасний монетаризм

 1.  Теорія грошей як складова економічної теорії та закономірності її розвитку.
 2.  Кількісна теорія грошей: причини виникнення та основні постулати.
 3.  Еволюція постулатів кількісної теорії.
 4.  «Трансакційний варіант» кількісної теорії грошей.
 5.  “Кембріджська версія” кількісної теорії грошей.
 6.  Вклад Дж. Кейнса у розробку кількісної теорії грошей.
 7.  Монетаризм та його сучасне застосування.
 8.  Кон’юнктурна теорія грошей М.Туган-Барановського.
 9.  Грошово-кредитна політика України у світлі сучасних монетаристських теорій.

10. Теорія нейтральності грошей.

11. Критика теорії нейтральності грошей кейнсіанцями.

Тема 8.Кредит в ринковій економіці..

 1.  Необхідність кредиту в ринковій економіці.
 2.  Аналіз поглядів українських і зарубіжних економістів на сутність кредиту.
 3.  Порівняльна характеристика лихварського та позичкового капіталів.
 4.  Формування позичкового капіталу суспільства і банків.
 5.  Функції кредиту в працях українських і зарубіжних економістів.
 6.  Емісійна функція банківського кредиту.
 7.  Погляди українських і зарубіжних економістів на принципи кредитування.
 8.  Сутність кредиту, характеристика визначальних ознак кредитних відносин.
 9.  Порівняльна характеристика кредиту на тлі інших економічних категорій (грошей, фінансів, торгівлі).
 10.  Міжгосподарський кредит та його розвиток в Україні.
 11.  Стан та перспективи облігаційних позик в Україні.
 12.  Іпотечний кредит: його становлення та розвиток в Україні.
 13.  Стан та перспективи кредитування молоді на придбання житла.
 14.  Кредитування студентів в Україні і за рубежем.
 15.  Кредитні спілки на ринку кредитів.
 16.  Державний кредит та його розвиток в Україні.
 17.  Міжнародний кредит.
 18.  Практичне значення правильності визначення економічних меж кредиту для соціально-економічного розвитку країни.
 19.  Роль позичкового процента у підвищенні ефективності виробництва.
 20.  Роль позичкового процента у формуванні ресурсної бази комерційних банків.
 21.  Процентна політика комерційних банків.
 22.  Вплив процентних ставок на організовані заощадження населення.

Тема 9. Фінансові посередники грошового ринку.

 1.  1.Роль фінансових посередників у зменшенні ризиків інвесторів.
 2.  Інституціональна структура фінансового посередництва в Україні.
 3.  Банки як провідна ланка фінансового посередництва, їх взаємодія з небанківськими посередниками.
 4.  Дискусії щодо сутності банку та банківської системи.
 5.  Стан та перспективи розвитку кредитних спілок  в Україні.
 6.  Роль страхових компаній  у фінансовому посередництві та їх взаємодія з банками.
 7.  Державне регулювання фінансового посередництва.
 8.  Державний нагляд за діяльністю фінансових посередників.
 9.  Роль банківської системи в регулюванні фінансового посередництва.

Тема 10. Центральні банки.

 1.  Походження центральних банків та їх розвиток.
 2.  Операції Національного банку України як банка банків.
 3.  Функції центрального банку та їх зміст.
 4.  Незалежність центрального банку та чинники, що її визначають.
 5.  Сутність та цілі грошово-кредитної політики НБУ.
 6.   Інструменти грошово-кредитної політики НБУ.
 7.  Курсове та інфляційне таргетування як альтернативні проміжні цілі монетарної політики.
 8.  Діяльність НБУ як фінансового агента уряду.

Тема 11. Комерційні банки.

 1.  Походження та розвиток банків.
 2.  Іпотечні банки та перспективи їх діяльності в Україні.
 3.  Специфіка банківської діяльності, необхідність та способи її регулювання.
 4.  Формування ресурсної бази комерційного банку.
 5.  Активні операції комерційних банків.
 6.  Доходи, витрати та прибутки банку.
 7.  Характеристика основних банківських ризиків та їх впливу на бізнес банків
 8.  Стабільність комерційних банків та механізм її забезпечення в Україні.
 9.  Формування та розвиток комерційних банків в Україні.
 10.  Основні чинники, що впливають на прибутковість банку.
 11.  Міжнародне банківництво і його вплив на банківський сектор України.

Тема 12. Міжнародні валютно-кредитні установи та форми їх співробітництва з Україною

 1.  1.Проблеми інтеграції України до світового економічного простору.
 2.  Перспективи України щодо вступу в СОТ.
 3.  Міжнародний валютний фонд та його відносини з Україною.
 4.  Міжнародний банк реконструкції та розвитку, результати його роботи в Україні та перспективи подальшого співробітництва.
 5.  Європейський банк реконструкції та розвитку. Форми співробітництва з Україною.

4.1.2 Контроль рівня знань за вибірковими завданнями.

З метою мотивації наукової роботи студентів  викладачі здійснюють контроль виконання студентами вибіркових завдань самостійної роботи студентів. Студент самостійно, з урахуванням власних інтересів, вибирає та виконує одне із завдань, визначених у карті самостійної роботи студентів.

До вибіркових завдань належать:

1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій з найбільш актуальних та дискусійних проблем.

2. Пошук та аналіз статистичних даних з основних питань грошей, кредиту та банківнцтва.

1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій з найбільш актуальних та дискусійних проблем.

       Студенти самостійно вибирають тему для аналітичного огляду наукових публікацій.. Для виконання даної роботи студенти повинні самостійно знайти статті за обраною проблематикою (не менше 5) та зробити аналітичний огляд (реферування) кожної публікацій, зробивши акцент на актуальності даної проблеми та на пропозиціях автора, щодо вирішення цих проблем. В заключній частині даного завдання  необхідно визначити,  позиція яких авторів з даного питання на Вашу думку є найбільш науково достовірною, коротко обґрунтувати свою точку зору, а також  критично оцінити альтернативні погляди на дану проблему.

Обсяг виконаного завдання не повинен перевищувати 10 сторінок. Про вибрану тему з аналітичного огляду студент повинен повідомити керівника семінарських занять по дисципліні „Гроші та кредит”, який буде оцінювати виконану роботу.

Завдання оцінюється в максимальну суму 5 балів, якщо повністю враховані вимоги, що пред’являються до неї.

За порушення вимог щодо написання та подання викладачу реферату, застосовуються штрафні санкції у формі зменшення балів за:

1. Несвоєчасне подання завдання на кафедру – 1бал.

2.Не всі підібрані  публікації присвячені розгляду визначеної проблеми – 1-4  бали.

3. Підібраний аналітичний та фактичний матеріал не висвітлює сучасні проблеми визначеної теми. – 2 бали.

4. Відсутність власних висновків та власного ставлення до даної проблеми – 1 бал.

Студент узгоджує термін виконання завдання з науковим керівником.. Переробляти незадовільно оцінені завдання не дозволяється.

Перелік тем для аналітичного огляду наукових публікацій.

 1.  Попит на гроші в Україні та проблеми його розвитку.
 2.  Формування пропозиції грошей в Україні.
 3.  Бюджетний дефіцит та його вплив на пропозицію грошей.
 4.  Шляхи ремонетизації економіки України.
 5.  Фіскальна та грошово-кредитна політика: проблеми взаємодії.
 6.  Процентна політика НБУ та оцінка її ефективності
 7.  Політика обов’язкових резервів: практика застосування в зарубіжних країнах та в Україні.
 8.  Політика відкритого ринку: практика застосування в зарубіжних країнах та в Україні.
 9.  Проблеми розвитку комерційного кредиту в Україні.
 10.  Стан та перспективи розвитку кредитних спілок в Україні.
 11.  Специфіка банківської діяльності: необхідність та способи  її регулювання.
 12.  Процентна політика комерційних банків.
 13.  Стабільність комерційних банків та механізм її забезпечення.
 14.  Основні чинники, що впливають на прибутковість комерційних банків.
 15.  Роль банківської системи в реалізації інноваційної моделі в Україні.
 16.  Проблеми капіталізації українських банків.
 17.  Банківські кризи: причини виникнення та шляхи подолання.
 18.  Проблема незалежності Центрального банку.
 19.  Особливості кредитних відносин центральних банків з урядом у країнах, що розвиваються.
 20.  Проблема доступу іноземного капіталу в банківську систему України.
 21.  Конвертованість валюти. Проблеми конвертованості гривні.
 22.  Золотовалютні резерви в системі валютного регулювання.
 23.  Платіжний баланс України та шляхи його вдосконалення.
 24.  Курсове та інфляційне таргетування як альтернативні проміжні цілі монетарної політики.
 25.  Реальний валютний курс: сутність, механізм визначення та використання.
 26.  Міжнародне банківництво та його вплив на банківську систему України.

2. Пошук  та аналіз статистичних даних з основних питань грошей, кредиту та банківництва

З метою набуття досвіду самостійного наукового дослідження студенти  повинні навчитись знаходити та опрацьовувати офіційну статистичну інформацію з основних питань діяльності банківської системи країни. Офіційними джерелами такої інформації є: Статистичний щорічник України, що видається Держкомстатом України; Бюлетень Національного банку України; Вісник Національного банку України; річні звіти НБУ; сайти НБУ, АУБ та окремих комерційних банків; Платіжний баланс України – щоквартальне аналітично-статистичне видання України.

На підставі самостійно знайдених матеріалів студент повинен скласти таблиці, побудувати графіки, діаграми або здійснити конкретні розрахунки та зробити з них лаконічні аналітичні висновки щодо оцінки ситуації з відповідних питань стану грошового ринку та діяльності банків.

Вибір такого завдання, а також строк його виконання і подачі узгоджується з керівником семінарських занять.

Завдання оцінюється в максимальну суму 5 балів, якщо повністю враховані вимоги, що пред’являються до неї.

За порушення вимог щодо написання та подання викладачу реферату, застосовуються штрафні санкції у формі зменшення балів за:

1. Несвоєчасне подання завдання на кафедру – 1бал.

2.  Невірно зроблені розрахунки – 2 бали.

3. Підібраний фактичний матеріал не висвітлює сучасні проблеми визначеної теми. – 2 бал.

       4. Не зроблені аналітичні висновки щодо оцінки ситуації з відповідних питань стану грошового ринку та діяльності банків – 2 бали.

Переробляти незадовільні завдання не дозволяється.

Перелік завдань  для аналізу статистичних даних з основних питань грошей, кредиту та банківництва

1.  Динаміка грошової маси в Україні за 1996-2009рр. та її вплив на інфляцію.

   2.  Структура грошової маси за грошовими агрегатами в Україні  в  період 2000-2009рр.

   3. Швидкість обігу грошей та її  зв”язок з динамікою цін в 2000-2009 рр.

   4.   Динаміка та структура грошової бази в 2000-2009рр. та її зв”язок з пропозицією грошей.

   5.  Визначте рівень загального грошово-кредитного мультиплікатора в Україні в 2002-2009 рр.

         8. Визначити обсяги та структуру заощаджень населення України в 2009р. за формами і видами валют.  

9. Визначити співвідношення обсягів заощаджень населення і кредитних вкладень  банків в  Україні в 1990- 2009рр.

          11. Визначити рівень монетизації ВВП  України за агрегатами М0 і М2 в 1991- 2009 рр.

12. Визначити обсяги вкладів юридичних і фізичних осіб в банках України

в 2000р. і 2009р. на: а) на поточних рахунках; б) на строкових рахунках.

          13. Динаміка розвитку інфляційних процесів в Україні в 1991-2009рр..

          17. Обсяг і структура державного внутрішнього боргу України в 2000 і 2009рр.               

          18. Обсяг зовнішнього державного боргу України в 2000 і 2009рр.

          20. Обсяги та структура золотовалютних запасів України в 2002-2009рр.

          21. Динаміка обсягу кредитування українськими банками реального сектора економіки в період 1999-2009 рр. в розрізі видів валют та галузями економіки.

          22. Динаміка та структура кредитних вкладень комерційних банків за термінами наданих кредитів.

          23. Динаміка кредитування  банками населення на споживчі потреби в 2000-2009рр.

          24. Динаміка процентних ставок за наданими банківськими кредитами в 2000-2009рр. в розрізі валют.

          25. Розвиток банківської системи України за кількістю і видами банків протягом 1992-2009рр.

          26. Аналіз територіальної структури банківської системи України в 2009 році.

          27. Динаміка кредитування НБУ комерційних банків протягом 1996-2009рр.

          28. Динаміка ставок рефінансування, встановлених НБУ за 1996-2009рр.

          29.  Динаміка і склад золотовалютних резервів НБУ за 2000-2009рр.

          30.  Участь іноземного капіталу в банківській системі України в 2000 і 2009рр.

          31.  Динаміка і структура пасивів комерційних банків за період 2000-2009рр.

          32.  Динаміка процентних ставок за депозитами юридичних осіб в розрізі валют за 2000-2009рр.

          33.  Динаміка процентних ставок за вкладами фізичних осіб в розрізі валют за 2000-2009рр.

          34. Динаміка і структура активів комерційних банків за період 2000-2009рр.

          38. Визначити відношення обсягів кредитних вкладів комерційних банків до номінального обсягу ВВП в 1996,  2000 та 2009 рр. і дати оцінку його динаміки.

Формами контролю за вибірковими завданнями можуть бути: розгляд підготовлених матеріалів під час аудиторних занять або ІКР; обговорення та/або захист матеріалів реферату під час ІКР; доповідь на наукових студентських конференціях (семінарах); публікація статей або доповідей в збірниках (журналах).

Загальна оцінка поточного контролю знань студентів визначається як сума балів за виконання обов’язкових та вибіркових завдань, але не може бути меншою 0 та не може перевищувати 50 балів.

4.2 Підсумковий контроль

Підсумковий контроль оцінювання знань студентів  з дисципліни “Гроші та кредит” для студентів всіх форм навчання  проводиться у формі іспиту, який проводиться у письмовій формі за порядком, єдиним для КНЕУ, за білетами, що затверджуються кафедрою банківської справи і створюються на основі типового екзаменаційного білету на базі питань, що виносяться на іспит з  дисципліни.

Екзаменаційний білет для студентів денної та вечірньої форм навчання складається з 6 (шести) завдань, кожне з яких оцінюється за шкалою від 0 до 10 балів залежно від повноти розкриття питання..

Екзаменаційний білет для заочної форм навчання складається з 10 (десяти) завдань, кожне з яких оцінюється за шкалою від 0 до 10 балів залежно від повноти розкриття питання.

Шкала оцінювання екзаменаційниз завдань:

Оцінка за 100 бальною шкалою

Рівень знань

10

відмінний

8

добрий

6

задовільний

0

незадовільний

Критерії оцінки знань: 

А. Повна відповідь на питання (найвища якість письмового завдання), яка оцінюється в 10 балів, повинна відповідати таким вимогам:

- розгорнутий, вичерпний виклад змісту даної у питанні проблеми;

- повний перелік необхідних для розкриття змісту питання економічних категорій та законів;

- вірне розкриття змісту зазначених економічних категорій та законів, механізму їх взаємозв'язку і взаємодії;

-. здатність здійснювати порівняльний аналіз різних теорій, концепцій, підходів та самостійно робити логічні висновки і узагальнення, знання історії створення таких теорій та еволюції поглядів основних представників;

- демонстрація здатності висловлення та аргументування власного ставлення до альтернативних поглядів на дане питання;

- використання актуальних фактичних та статистичних даних, знань дат та історичних періодів, які підтверджують тези відповіді на питання;

- враховані (для письмових робіт) усі додаткові вимоги, які відносяться до відповідного завдання і мають місце безпосередньо у тексті завдання або у рекомендованих викладачем методичних посібниках та наукових виданнях.

Б. Відповідь на питання оцінюється в 8 балів, якщо:

- відносно відповіді на найвищий бал не зроблено розкриття хоча б одного з пунктів, вказаних вище (якщо він явно потрібний для вичерпного розкриття питання), або якщо:

-  при розкритті змісту питання зроблені певні помилки під час:  визначення авторства і змісту в цілому правильно зазначених теоретичних концепцій у галузі грошово-кредитних відносин, або якщо:

-не продемонстровано здатності висловлення та аргументування власного ставлення до альтернативних поглядів на дане питання;

-не використанні актуальні фактичні та статистичні дані, які підтверджують тези відповіді на питання.

В. Відповідь на питання оцінюється в 6 балів, якщо:

питання розкрито не повністю, або при розкритті змісту питання за зазначеними вимогами зроблені значні помилки під час: визначення авторства і змісту теоретичних концепцій у галузі грошово-кредитних відносин, неправильно вказані дати чи періоди окремих явищ, допущені неточності у формулюванні понять, категорій, закономірностей і законів, допущені помилки при класифікації певних систем, понять чи явищ, ознак певних категорій та їх функцій тощо.

Д. Відповідь на питання оцінюється в 0 балів, якщо:

 -висновки, зроблені під час відповіді, не відповідають правильним чи загальновизнаним при відсутності доказів супротивного аргументами, зазначеними у відповіді;

-характер відповіді дає підставу стверджувати, що особа, яка складає іспит, неправильно зрозуміла зміст питання чи не знає правильної відповіді і тому не відповіла на нього по суті, допустивши грубі помилки у змісті відповіді.

Під час оцінки відповіді на окреме питання додатково враховуються і впливають на підсумкову суму балів за це питання  допущені недоліки та помилки, якими вважаються:

неохайне оформлення роботи (не загальноприйнятні скорочення, незрозумілий почерк, використання олівців замість чітких чорнил);

неточності у назвах окремих економічних категорій та понять;

порушення логічної послідовності у викладенні тез відповіді на питання ;

помилкові статистичні та аналітичні дані, якщо розмір помилки незначний і в цілому не впливає на висновки, які зроблено у відповіді ;

Мінімальна оцінка з урахуванням всіх можливих помилок - 0 балів за відповідне питання.

    

Підсумкова оцінка складається з оцінок проміжного контролю та оцінки іспиту.

         Для студентів денної та вечірньої форм навчання        максимальна кількість балів за поточну успішність – 50, максимальна кількість балів, за результатами іспиту – 60. При цьому максимальна кількість балів підсумкового оцінювання знань – 100;

      Для студентів заочної форми навчання максимальна кількість балів за поточну успішність– 20,  максимальна кількість балів за результатами іспиту – 100. При цьому максимальна кількість балів підсумкового оцінювання знань – 100.

Загальна підсумкова оцінка складається з суми балів за результатами поточного контролю та іспиту, за умови якщо на іспиті студент набрав 30 і більше балів. Якщо студент на іспиті набрав менше 30 балів, то загальна кількість балів складається лише з кількості балів за результатами поточного контролю

Оцінка знань, умінь і практичних навичок студента з навчальної дисципліни “Гроші та кредит ” здійснюється за 100-бальною системою з подальшим переведенням її у шкалу ECTS та традиційну 4-х бальну для фіксації оцінки у відповідних документах в такому порядку:

Оцінка за бальною шкалою

Оцінка за шкалою ECTS

Оцінка за 4-бальною шкалою

90-100

A

5 (відмінно)

80-89

B

4 (добре)

70-79

C

66-69

D

3 (задовільно)

60-65

E

21-59

FX

2 (незадовільно) з можливістю повторного складання

0-20

F

2 (незадовільно) з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

5. Особливості поточного  контролю знань студентів заочної   форми навчання.

Поточний контроль самостійної роботи студентів заочної форми навчання здійснюється викладачем кафедри, який читає лекції  і приймає іспити з курсу “Гроші та кредит”.

Максимальна кількість балів за поточну успішність для студентів заочної форми навчання – 20. Максимальна кількість балів, що їх студент може отримати за результатами іспиту – 100. При цьому максимальна кількість балів підсумкового оцінювання знань – 100.

Екзаменаційний білет для студентів заочної форм навчання складається з 10 (десяти) завдань, кожне з яких оцінюється за шкалою від 0 до 10 балів залежно від повноти розкриття питання (Критерії оцінки знань див. в п.4.2)

Об’єкти поточного контролю знань студентів заочної форми навчання

Оцінювання знань студентів заочної форми навчання, котрі вивчають дисципліну “Гроші та кредит”, здійснюється з урахуванням результатів за обов’язковими і вибірковими видами самостійної роботи.

Обов’язковим об'єктом поточного контролю знань студентів заочної форми навчання є модульне завдання, що виконується в аудиторії під контролем викладача.

Вибірковими об’єктами поточного контролю студентів заочної форми навчання є :.

 •  підготовка навчальних конспектів лекцій;
 •  підготовка та презентація рефератів за заданою тематикою;
 •  аналітичний огляд наукових публікацій за заданою проблематикою

Студент за власним бажанням обирає одне чи кілька вибіркових завдань.

Контроль та критерії оцінювання обов’язкових модульних (контрольних) завдань

Курс з дисципліни «Гроші та кредит» передбачає написання модульної роботи, яка містить питання з двох частин курсу:

1) “Гроші і грошові системи.”

2) “Кредит і банки”.

Час виконання модульної роботи  становить 40 хвилин.. За результатами оцінки модуля студенти можуть отримати 10 балів. Структура модульного завдання складається із одного теоретичного питання, та із 4 тестових завдань. Тести можуть бути як відкритими, так і закритими. При цьому тестові завдання закритого типу можуть включати по одному завданню, або декілька тестів за одною темою.

Порядок оцінювання.

Кожне питання модульного завдання оцінюється в 0; 1; 2 бали у залежності від правильності та глибини розкриття змісту (теоретичне питання) та правильності відповіді (тестове завдання). За результатами оцінки відповідей на всі питання студент може одержати від 0 до 10 балів.

Результати модульної роботи сумуються з результатами вибіркових завдань та заносяться до екзаменаційної відомості.

                

Приклад модульного завдання

Теоретичне питання

 1.  Попит на гроші. Фактори, що впливають на попит на гроші.

Тестові завдання

2. До складу якого грошового агрегату входять строкові вклади у банки:

а) Мо;               г) М3;

б) М1;               д) не входять до складу вказаних грошових агрегатів

в) М2;

3 До складових грошової бази відносяться:

а) готівка в касах банків;

б) готівка поза банками і  обов'язкові банківські резерви;

в) резерви на коррахунках комерційних банках у центральному банку;

г) готівкові гроші, що знаходяться в обігу поза банками;

д) всі наведені відповіді вірні.

4. З яких секторів складається грошовий оборот:

а) грошового обігу та фіскально-бюджетного обороту;

б) грошового обігу, фіскально-бюджетного обороту, кредитного обороту;

в) грошового обігу та кредитного обороту.

5. Які грошові потоки відносяться до потоків «втрат»:

а) оплата імпорту;              г) інвестиції;

Б) оплата експорту;               д) чисті податки;

В) заощадження сімейних господарств;  ж) державні податки.

Контроль та критерії оцінювання вибіркових завдань для студентів заочної форми навчання.

Студент самостійно, з урахуванням власних інтересів, вибирає та виконує одне із завдань, визначених у карті самостійної роботи студентів.

До вибіркових завдань належать:

1. Підготовка навчальних конспектів лекції.

2. Написання реферату  за заданою тематикою.

3. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою проблематикою.

Формами контролю за вибірковими завданнями можуть бути: розгляд підготовлених матеріалів під час практичних занять або ІКР; обговорення та/або захист матеріалів реферату під час ІКР

Критерії оцінювання вибіркових видів самостійної роботи студентів

 Студенти здають або пересилають поштою на кафедру виконані завдання за місяць до початку сесії.

Вибіркові завдання для самостійного опрацювання  оцінюються в балах: 0, 5, 10 балів. Максимальна кількість балів не може перевищувати 10 балів.

 10 балів за виконання вибіркових завдань для самостійного опрацювання отримують студенти, які:

 •  вчасно підготували та здали  на кафедру реферат, що відповідає усім встановленим вимогам, презентували та захистили його на практичному занятті чи ІКР;
 •  вчасно підготували підготували та здали на кафедру аналітичний огляд наукових публікацій за заданою тематикою, та презентували його на практичному занятті чи ІКР;

5 балів отримують студенти, які:

 •  мають власноручний навчальний конспект усіх лекцій;
 •  підготували реферат, однак він відповідає не всім встановленим вимогам, в ньому не акцентується увага на проблемних та дискусійних питаннях, не має власних висновків , та власного ставлення до досліджуваної проблеми.
 •   підготували аналітичний огляд наукових публікацій  за заданою тематикою, але підібрані публікації не повністю висвітлюють сучасні проблеми даної теми, а також в завданні не зроблені власні висновки, не визначено власне ставлення до даної проблеми

0 балів отримують студенти, які:

 •  Не мають власноручного  навчального конспекту усіх лекцій;
 •  підготували реферат, однак здали його на кафедру не своєчасно, при цьому даний реферат  зовсім не відповідає встановленим вимогам:  тема реферату не розкрита, при його підготовці був використаний застарілий матеріал..
 •   підготували аналітичний огляд наукових публікацій  за заданою тематикою, але здали його на кафедру не своєчасно, при цьому підібрані публікації зовсім не  висвітлюють сучасні проблеми даної теми.

За порушення вимог щодо написання та подання на кафедру вибіркових самостійних завдань, застосовуються штрафні санкції у формі зменшення балів за:

1. Несвоєчасне подання роботи на кафедру – 5 балів.

4. Неохайне оформлення роботи – 5 балів.

Набрані бали за виконання вибіркових видів самостійної роботи додаються до балів, набраних студентом за виконання обов’язкового модульного завдання  та заносяться  у екзаменаційну відомість як результат поточного контролю.

Загальна оцінка поточного контролю знань студентів визначається як сума балів за виконання обов’язкових та вибіркових завдань, але не може бути меншою 0 та не може перевищувати 20 балів.

Тематика  рефератів.

 1.  Роль грошей в ринковій економіці.
 2.  Попит на гроші в Україні та проблеми його розвитку.
 3.  Формування пропозиції грошей в Україні.
 4.  Бюджетний дефіцит та його вплив на пропозицію грошей.
 5.  Шляхи ремонетизації економіки України.
 6.  Монетаризм у світі та в Україні: теоретичні концепції та реалії.
 7.  Передавальний механізм впливу пропозиції грошей на реальну економіку
 8.  Кейнсіанський та монетаристський підходи до грошово-кредитної політики.
 9.  Фіскальна та грошово-кредитна політика: проблеми взаємодії.
 10.  Процентна політика НБУ та оцінка її ефективності
 11.  Політика обов’язкових резервів: практика застосування в зарубіжних країнах та в Україні.
 12.  Політика відкритого ринку: практика застосування в зарубіжних країнах та в Україні.
 13.  Проблеми розвитку комерційного кредиту в Україні.
 14.  Кредитування студентів в зарубіжних країнах та в Україні.
 15.  Інвестиційні банки та перспективи їх розвитку в Україні.
 16.  Іпотечні банки те перспективи їх розвитку в Україні.
 17.  Кооперативні банки та перспективи їх розвитку в Україні.
 18.  Стан та перспективи розвитку кредитних спілок в Україні.
 19.  Специфіка банківської діяльності: необхідність та способи  її регулювання.
 20.  Процентна політика комерційних банків.
 21.  Стабільність комерційних банків та механізм її забезпечення.
 22.  Основні чинники, що впливають на прибутковість комерційних банків.
 23.  Роль банківської системи в реалізації інноваційної моделі в Україні.
 24.  Проблеми капіталізації українських банків.
 25.  Банківські кризи: причини виникнення та шляхи подолання.
 26.  Проблема незалежності Центрального банку.
 27.  Емісійна діяльність Національного банку України.
 28.  Особливості кредитних відносин центральних банків з урядом у країнах, що розвиваються.
 29.  Проблема доступу іноземного капіталу в банківську систему України.
 30.  Конвертованість валюти: сутність, значення, передумови. Проблеми конвертованості гривні.
 31.  Золотовалютні резерви в системі валютного регулювання.
 32.  Платіжний баланс України та шляхи його вдосконалення.
 33.  Курсове та інфляційне таргетування як альтернативні проміжні цілі монетарної політики.
 34.  Реальний валютний курс: сутність, механізм визначення та використання.
 35.  Міжнародне банківництво та його вплив на банківську систему України.

Перелік тем для аналітичного огляду наукових публікацій

 1.  Попит на гроші в Україні та проблеми його розвитку.
 2.  Бюджетний дефіцит та його вплив на пропозицію грошей.
 3.  Шляхи ремонетизації економіки України.
 4.  Монетаризм у світі та в Україні: теоретичні концепції та реалії.
 5.  Передавальний механізм впливу пропозиції грошей на реальну економіку
 6.  Фіскальна та грошово-кредитна політика: проблеми взаємодії.
 7.  Процентна політика НБУ та оцінка її ефективності
 8.  Політика обов’язкових резервів: практика застосування в зарубіжних країнах та в Україні.
 9.  Політика відкритого ринку: практика застосування в зарубіжних країнах та в Україні.
 10.  Проблеми розвитку комерційного кредиту в Україні.
 11.  Специфіка банківської діяльності: необхідність та способи  її регулювання.
 12.  Процентна політика комерційних банків.
 13.  Стабільність комерційних банків та механізм її забезпечення.
 14.  Основні чинники, що впливають на прибутковість комерційних банків.
 15.  Роль банківської системи в реалізації інноваційної моделі в Україні.
 16.  Проблеми капіталізації українських банків.
 17.  Банківські кризи: причини виникнення та шляхи подолання.
 18.  Проблема незалежності Центрального банку.
 19.  Проблема доступу іноземного капіталу в банківську систему України.
 20.  Конвертованість валюти: сутність, значення, передумови. Проблеми конвертованості гривні.
 21.  Золотовалютні резерви в системі валютного регулювання.
 22.  Платіжний баланс України та шляхи його вдосконалення.
 23.  Курсове та інфляційне таргетування як альтернативні проміжні цілі монетарної політики.
 24.  Реальний валютний курс: сутність, механізм визначення та використання.

6. Порядок поточного оцінювання знань студентів  з дисципліни “Гроші та кредит” (вибіркова)

Студенти, що приступають до вивчення дисципліни “Гроші та кредит”, на перших заняттях повинні бути проінформовані викладачем щодо організації самостійної роботи з даної дисципліни – обов’язкових та вибіркових завдань, термінах їх виконання, кількості балів за кожен вид роботи, часу проведення консультацій, а також отримати докладну інформацію про розміщені на сайті університету “Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань”, в структуру яких включена Карта СРС.

 Всі завдання самостійної роботи студентів поділяються на обов’язкові та вибіркові.

До обов’язкових належать завдання, які всі студенти повинні виконати обов’язково під час опанування дисципліни “Гроші та кредит”.

До вибіркових належать альтернативні завдання, серед яких кожен студент може вибрати завдання на власний розсуд з тим, щоб набрати необхідну кількість балів.

До відома студентів має бути доведений наступний порядок планування та організації самостійної роботи:

Після одержання інформації про всі форми організації самостійної роботи з дисципліни, обов’язкові і вибіркові завдання та максимальну кількість балів, які можна набрати за їх виконання, кожен студент роздруковує для себе Карту СРС із “Методичних матеріалів щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань”, що розміщені на сайті університету, визначається щодо вибіркової складової своєї самостійної роботи, виконує обов’язкові і вибіркові завдання і відповідно до вказаних термінів звітує викладачу щодо їх виконання.

6.1. Карта самостійної роботи студента денної та вечірньої форми навчання з дисципліни “Гроші та кредит” (вибіркова)

Види самостійної роботи

Планові терміни виконання

Форми контролю та звітності

Максимальна кількість балів

                      Денна і вечірня форма навчання

                              І. Обов’язкові

1.1. За рівень засвоєння знань, систематичність і активність роботи на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях

1.1. Підготовка до практичних (семінарських) занять

Протягом V та VІ семестрів

Активна участь в практичних (семінарських) заняттях

60

1.2 За виконання   модульних (контрольних) завдань

1.2. Підготовка до модульних (контрольних) робіт

Відповідно в V та VІ семестрах

Перевірка правильності виконання модульних (контрольних) робіт

20

(10*2)

Разом балів за обов’язкові види СРС

80

                              ІІ. Вибіркові

                  

                    За виконання завдань для самостійного опрацювання

2.1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою проблематикою

Протягом V та VІ семестрів

Обговорення (захист) матеріалів реферату  під час ІКР

10

2.2 Підготовка докладу (виступу на семінарі)  за заданою тематикою

Відповідно в V та VІ семестрах

Перевірка та розгляд кращих  д під час аудиторних занять.

10

2.3. Пошук та аналіз статистичних даних з основних питань грошей,  кредиту та банківництва

Протягом V та VІ семестрів

Обговорення результатів проведеної роботи під час аудиторних занять або ІКР; доповіді на конференціях

10

2.4.Підготовка наукової публікації з проблем грошей, кредиту та банківництва

Протягом семестру до 24 травня

Наукова публікація

10

2.5.Участь у конференціях

Протягом семестру

Підготовка доповіді

10

Разом балів за вибіркові види СРС

20

Всього балів за СРС

100

6.2. Карта самостійної роботи студента заочної форми навчання з дисципліни “Гроші та кредит” (вибіркова)

Види самостійної роботи

Планові терміни виконання

Форми контролю та звітності

Максимальна кількість балів

Заочна форма навчання

І. Обов’язкові

1.1. Підготовка до  семінарських занять

Протягом V1 та VІ1семестрів

Експрес-опитування

10

За виконання модульних (контрольних) завдань

1.2. Підготовка до виконання 2-х модульних  завдань

Відповідно в V1 та VІ1 семестрах

Перевірка правильності виконання модульних  завдань

30 за 1 модуль

30*2=60

1.3. Написання реферату  за заданою тематикою

Протягом V1 та VІ1 семестрів

Рецензування реферату керівником курсу

10

Разом балів за обов’язкові види СРС

80

ІІ. Вибіркові

2.1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою проблематикою

Протягом V1 та VІ1 семестрів

Рецензування реферату керівником курсу

10

2.2. Пошук та аналіз статистичних даних з основних питань грошей,  кредиту та банківництва      

Протягом V1 та VІ1 семестрів

Рецензування виконаного завдання   

10

2.3.Підготовка наукової публікації з проблем грошей, кредиту та банківництва

Протягом семестру до 24 травня

Наукова публікація

10

2.4.Участь у конференціях

Протягом семестру

Підготовка доповіді

10

Разом балів за вибіркові види СРС

20

Всього балів за СРС

100

6.3.Порядок поточного оцінювання знань студентів

денної, вечірньої та заочної форм навчання

Поточне оцінювання знань студентів, згідно із картою самостійної роботи студента, передбачає виконання та контроль двох основних форм завдань, а саме -  обов’язкової та вибіркової.

А) До числа обов’язкових завдань студентів та форм контролю при самостійному вивченні дисципліни “Гроші та кредит”, належать:

1) підготовка і активна участь у семінарських заняттях;

2)  виконання модульних завдань.

3) написання реферату з заданої тематики (для студентівзаочної форми навчання);

   Б)   До числа вибіркових завдань та форм контролю при самостійному вивченні дисципліни „Гроші та кредит”, належать:

1) критичний (аналіз) реферування наукових публікацій з найбільш актуальних та дискусійних питань, які є предметом вивчення в курсі „Гроші та кредит”;

2) підготовка докладу (виступу на семінарі)  за заданою тематикою (для студентів денної та вечірньої форм навчання);

3) пошук та аналіз статистичних даних з основних питань грошей та кредиту;   

4) підготовка наукової публікації з проблем грошей, кредиту та банківництва;   

5) участь у конференціях.

6.4. Критерії оцінювання поточного контролю знань  роботи студентів з дисципліни «Гроші та кредит»

 

Виходячи з максимальної кількості балів за поточний контроль (100) і реальної кількості семінарських занять, студент може отримати на одному занятті максимальну кількість балів 10.

Види навчальної роботи на семінарських заняттях

Кількість балів

Усне опитування

0, 6, 8, 10

Оперативний письмовий контроль

0, 6, 8, 10

Дискусія з проблемних питань

0, 6, 8, 10

Презентація

0, 6, 8, 10

Експрес-опитування

0, 6, 8, 10

Максимальна кількість балів, яку студент може отримати:

- на одному семінарському занятті

- в цілому за семестр

 

10

100

Оцінювання рівня знань за темою семінарського заняття здійснюється таким чином:

10 балів отримують студенти, які:

- в процесі усного опитування дали  розгорнуту, вичерпну та правильну відповідь на  питання за темою семінарського заняття;

- в процесі проведення оперативного письмового контролю надали розгорнутий, вичерпний виклад змісту даної у питанні проблеми;

- в процесі дискусії проявили високу активність,  вірно визначили, повно та ретельно обґрунтували  шляхи розв’язання проблемного питання;

- на високому рівні презентували реферат, огляд літературних джерел з визначеної проблеми з використанням Power Point,  дали вичерпну відповідь на поставленні   питання;

- в процесі експрес-опитування дали правильні відповіді на всі поставленні питання.

8 бали отримують студенти, які :

- в процесі усного опитування в цілому вірно розкрили зміст питання,  але окремі положення питання висвітлені не повно;

- в процесі проведення оперативного письмового контролю в цілому вірно розкрили зміст питання, але окремі положення питання висвітлені не повно;

- в процесі дискусії проявили високу активність, запропонували вірні варіанти вирішення проблеми,  але не в повній мірі надали обґрунтування  шляхів розв’язання проблемного питання;

 - на високому рівні презентували реферат, огляд літературних джерел з визначеної проблеми; але на окремі питання не  змогли дати вичерпну відповідь;

- в процесі експрес-опитування дали правильні відповіді на 80 % поставлених питань.

 6 бали отримують студенти, які:

- в процесі усного опитування  відповідали на питання поверхово, окремі положення питання трактували не вірно.

- в процесі проведення оперативного письмового контролю поверхово розкрили зміст питання, окремі положення питання трактували не вірно.

- приймали участь у дискусії, але не всі запропоновані ними варіанти вирішення проблеми були вірними та доцільними;

- при  презентації  реферату, огляду літературних джерел з визначеної проблеми; не змогли надати вірні відповіді на більшість поставлених питань.  

- в процесі експрес-опитування дали правильні відповіді на 50 % поставлених питань.

0 балів отримують студенти, які:

-  в процесі усного опитування дали примітивну відповідь на поставлене питання  і не розкрили зміст питання, а також, не дали  правильну відповідь на додаткове питання;

- в процесі проведення оперативного письмового контролю відповідь на питання була не вірною

- в процесі дискусії при обговорені проблемних питань  були пасивними та не дали власний варіант вирішення проблеми.

- в процесі експрес-опитування дали правильні відповіді менш ніж на 50 % поставлених питань.

- відмовились відповідати на поставлене питання та не з'явилися  на заняття

6.5.  Контроль  якості виконання  модульних завдань.

Крім участі в семінарських заняттях студенти повинні письмово виконати три модульні завдання за підсумками освоєння матеріалу 2-х частин (модулів) навчальної дисципліни: 1-е завдання – по частині „Гроші та грошові системи”; 2-ге завдання – по частині „Кредит” .

Модульне завдання включає одне теоретичне питання та 4тестових завдань. Тести можуть бути відкритими і закритими.

Нижче наведений умовний приклад модульного завдання за першою частиною „Гроші та грошові системи” навчальної дисципліни.

Модульне завдання №

Теоретичне питання

1. Охарактеризуйте відомі Вам концепції походження грошей. Яка з них на Ваш погляд більше відповідає ринковим умовам господарювання і чому?

Тестові завдання.

1. До складу якого грошового агрегату входять строкові вклади у банки:

а) Мо;               г) М3;

б) М1;               д) не входять до складу вказаних грошових агрегатів.

в) М2;

2. До складових грошової бази відносяться:

а) готівка в касах банків;

б) готівка поза банками і  обов’язкові резерви банків;

в) резерви на коррахунках комерційних банків у центральному банку;

г) готівкові гроші, що знаходяться в обігу поза банками;

д) всі наведені відповіді вірні.

3. З яких секторів складається грошовий оборот?

4. Які грошові потоки відносяться до потоків «втрат»?

Модульні завдання виконуються на семінарських заняттях після вивчення відповідної частини дисципліни, під контролем викладача-керівника семінарських занять. Тривалість виконання модульного завдання – 40 хв.

Оцінювання виконаних модульних завдань здійснюється в такому порядку:

Кожне питання модульного завдання оцінюється в 0, 1, 2 бали у залежності від правильності та глибини розкриття змісту (теоретичне питання) та правильності відповіді (тестове завдання). За результатами оцінки відповідей на всі питання одного модулю студент може одержати від 0 до 10 балів.

За виконання одного вибіркового завдання студент може одержати до 10 балів. 10 балів студент одержує у випадку, коли тема вибіркового завдання розкрита повністю, банку. 8 балів - у випадку, коли тема вибіркового завдання розкрита повністю, але носить суто теоретичний характер і не пов’язана з практикою. 6 балів - у випадку, коли тема вибіркового завдання розкрита частково і 0 балів - у випадку, коли тема вибіркового завдання не розкрита або не пов’язана з проблемами грошей та кредиту.

Підготовка наукової публікації з проблем грошей та кредиту і участь у конференціях оцінюється наступним чином. У випадку, коли студент підготував якісну наукову публікацію, але не опублікував її, він одержує 8 балів. У випадку, коли студент підготував якісну наукову публікацію, та зумів опублікувати її, він одержує 10 балів. 0 балів студент одержує у випадку, коли підготовлений матеріал не розкриває поставлену проблему, або не відповідає вимогам до оформлення наукової статті.

У разі, коли студент підготував якісну доповідь на наукову конференцію, але не зумів виступити з нею, він одержує 8 балів. У разі, коли студент підготував якісну доповідь на наукову конференцію і виступив з нею на конференції, він одержує 10 балів. 0 балів студент одержує у випадку, коли підготовлений матеріал не розкриває поставлену проблему, або не відповідає вимогам до доповіді на конференцію.

Таким чином, за виконання двох вибіркових завдань студенти можуть отримати до 20 балів (див. Карту СРС).

Загалом за результатами поточного контролю студенти можуть отримати максимальну кількість балів по дисципліні – 100.

Оцінки (бали), одержані студентами за виконання різних видів самостійної роботи, проставляються викладачем в Журналі обліку поточної успішності студентів.

6.6. Система організації поточного контролю знань студентів

з дисципліни “Гроші та кредит” для різних форм навчання

Види робіт, що підлягають
контролю

Бальна шкала за формами
навчання

денна

вечірня

заочна

1. Обов’язкові

Підготовка до семінарських і практичних занять

60

60

10

Модульні контрольні роботи (максимально за всі)

20

20

60

Написання реферату  за заданою тематикою

-

-

10

Максимальна сума балів

80

80

80

2. Вибіркові

Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою проблематикою

10

10

10

Підготовка докладу (виступу на семінарі)  за заданою тематикою

10

10

-

Пошук та аналіз статистичних даних з основних питань грошей,  кредиту та банківництва

10

10

10

Підготовка наукової публікації з проблем безпеки бізнесу

10

10

10

Участь у конференціях

10

10

10

Максимальна сума балів

20

20

20

Всього балів за семестр

100

100

100

Поточна успішність з вибіркових навчальних дисциплін оцінюється, як правило, у формі заліку (диференційованого заліку) за шкалою від 0 до 100 балів включно. Залік на денній та вечірній формах навчання бакалаврського рівня підготовки оформлюється під час останнього семінарського (практичного, лабораторного) заняття у відповідному семестрі, на заочній формі навчання бакалаврського - за розкладом сесії. Підсумкова оцінка записується у залікову відомість.

Якщо за результатами поточного контролю студент набрав менше 60 балів, він отримує оцінку «не зараховано» (або «незадовільно» за диференційованого заліку) з даної дисципліни. У разі невиконання окремих завдань поточного контролю з об'єктивних причин, студенти мають право, за дозволом декана, виконати їх до останнього семінарського (практичного, лабораторного) заняття. Час та порядок складання визначає викладач.

7. Зразок екзаменаційного білету

Екзаменаційний білет з дисципліни Гроші та кредит може включати  теоретичні питання,  тестові завдання, задачі.

7.1. Для денної та вечірньої форми навчання

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №

з дисципліни “Гроші та кредит”

Теоретичні питання.

 1.  Походження грошей. Роль держави у творенні грошей.

 1.  Економічні та соціальні наслідки інфляції

Тестові завдання.

3. Дайте лаконічну відповідь на такі запитання щодо сутності грошей:

а) До яких грошей належать срібні монети і нерозмінні  банкноти – до повноцінних чи до неповноцінних?

б) Які гроші називаються кредитними (вузьке та широке трактування)?

в) Чим відрізняється функція засобу обігу від засобу платежу?

г) У чому полягає роль держави у творенні грошей – вона їх створює чи тільки надає їм певних якісних властивостей??

д) Назвіть види банкнот, які Вам відомі.

4. Дайте визначення касових операцій. Які з касових операцій називаються операціями спот?

5. Визначіть зміст операцій, які виконує центральний банк: а) як банк банків; б) як кредитор останньої інстанції.

6. Визначте переваги та недоліки банківського кредиту порівняно з комерційним.

 

                      7.2. Для заочної форми навчання

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ        БІЛЕТ №

з дисципліни “Гроші та кредит”

Теоретичні питання.

1.Походження грошей. Роль держави у творенні грошей.

2.Економічні та соціальні наслідки інфляції

Тестові завдання.

3. Дайте лаконічну відповідь на такі запитання щодо сутності грошей:

а) До яких грошей належать срібні монети і нерозмінні  банкноти – до повноцінних чи до неповноцінних?

б) Які гроші називаються кредитними (вузьке та широке трактування)?

в) Чим відрізняється функція засобу обігу від засобу платежу?

г) У чому полягає роль держави у творенні грошей – вона їх створює чи тільки надає їм певних якісних властивостей??

д) Назвіть види банкнот, які Вам відомі.

4. Дайте визначення касових операцій. Які з касових операцій називаються операціями спот?

5. Визначіть зміст операцій, які виконує центральний банк: а) як банк банків; б) як кредитор останньої інстанції.

6.Визначте переваги та недоліки банківського кредиту порівняно з комерційним.

7. Назвіть основні функції валютного ринку (не менше 4-х).

8. Порівняйте  функції банків та функції банківської стстеми

9. Охарактеризуйте принципи кредитування

10. Задача.

 Станом на 1 січня 2000 р. маса готівки поза банками становила - 5,4 млрд.грн, готівка в касах банків - 0,5 млрл.грн, поточні вклади - 7, 3 млрд.грн, строкові вклади - 6,2 млрд.грн,  кошти кошти за власними цінними паперами банків- 0,1 млрд. грн. Резерви  комерційних банків становили - 3 млрд.грн. Розрахуйте агрегати грошової маси і грошову базу

8. Список рекомендованої літератури

Основна:

1. Конституція України.

2. Закон України “Про банки і банківську діяльність”. (від 7.12.2000р.).

3. Закон України “Про Національний банк України” (від 20.05.1999р.).

4.  Закон України “Про платіжні системи та переказ грошей в Україні” (від 5.04.2001р.).

5.  Закон України “Про обіг векселів в Україні” (від 5.04. 2001р.).

6. Закон України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” (від 12.07.2001р.).

7. Указ Президента України “Про грошову реформу в Україні”.

8. Гроші та кредит. Підручник / За заг.ред. М.І.Савлука. – К: КНЕУ. 2006.

Додаткова:

 1.  Банківські операції: Підручник / За ред. А.М. Мороза. – К.: КНЕУ, 2008. – 384 с.
 2.  Банковский портфель–2 (Книга банковского менеджера. Книга банковского финансиста. Книга банковского юриста) / Отв. ред. Ю.И. Коробов. – М.: СОМИНТЕК, 1994. – 752 с.
 3.   Банковское дело: стратегическое руководство / Рук. проекта  Уильям Гулд; под pед. Влад. Платонова и Майкла Хиггинса. – М.: Изд-во АО "Консалтбанкиp", 1998. – 412 с.
 4.  Гальчинський А.С. Теорія грошей. – К.: Основи, 2001.
 5.  Гальчинський А.С. Основи кейнсіанської моделі регулювання економічного циклу. Питання теорії. // Вісник НБУ, №1, 2009
 6.  Габерд Г. Гроші, фінансова система та економіка.- К.: КНЕУ. – 2004.
 7.  Долан Э.Дж., Кэмпбелл К.Д., Кэмпбелл Р.Дж. Деньги, банковское дело и денежно-кpедитная политика. – СПб.,  Санкт-Петеpбуpг Оpкестp, 1994. – 493 с
 8.   Дзюблюк О.В. Організація грошово-кредитних відносин суспільства в умовах ринкового реформування економіки. – К. – Поліграфкнига. – 2000.
 9.  Дзюблюк О. Проблеми забезпечення ефективного функціонування банківської системи в перехідній економіці. // Вісник НБУ, №3, 2006.
 10.  Дзюблюк О. Грошово-кредитна політика в період кризових явищ на світових фінансових ринках. // Вісник НБУ, №5, 2009
 11.  Енциклопедія банківської справи України/Редкол.: В.С.Стельмах та ін.- К.: Молодь,  2001- с. 680
 12.  Кейнс Дж.М. Общая теоpия занятости, пpоцента и денег. – М.: Пpогpесс, 1978. – 494 с.
 13.  Кейнс Дж.М. Трактат про грошову реформу. Загальна теорія зайнятості, процента та грошей. – К. – 1999.
 14.  Кораблін С.О. Сукупна пропозиція і оптимальна інфляція //Економіка і прогнозування.,№1, 2005, с.9-32.
 15.  Лютий І.О. Макроекономічні чинники грошово-кредитної політики України в сучасних умовах. //Финансовые рынки и ценные бумаги, №10, 2006, с.12-17.
 16.  Маршал Джон Ф., Бансал Випул К. Финансовая инженерия: Полное руководство по финансовым нововведениям: Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 1998. – 784 с.
 17.    Матук Ж. Финансовые системы Франции и других стран. В 2-х т.: Пер. с фр. Т.1 в 2 кн. / Кн.2. – М.: АЩ "Финстатинфоpм", 1994. –365 с.  
 18.  Махаєва О. Електронні гроші: стан європейського ринку та його регулювання. // Вісник НБУ, серпень, 2006.
 19.  Междунаpодные валютно-кpедитные и финансовые отношения: Изд. 2-е, перераб. и доп.: Учебник / Под pед. Л.H. Кpасавиной. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 608 с.
 20.   Миллер Роджер Лерой, Ван-Хуз Девид Д. Современные деньги и банковское дело: Пер. с англ. – М.: ИНФРА–М, 2000. – ХХІV, 856 с.
 21.  Мишкін Фредерік С. Економіка грошей, банківської справи і фінансових ринків / Пер. з англ. – К.: Основи, 1998. – 9636 с.
 22.  Монетарна політика НБУ: сучасний стан та перспективи змін. / За ред. В.С. Стельмаха. – К.: Центр наукових досліджень НБУ, 2009. – 404 с
 23.  Петрик О. Цілі та основні режими сучасної монетарної політики.// Вісник НБУ, №6, 2006,с. 2-7
 24.  Петрик О. Історія монетарного розвитку в Україні.//Вісник НБУ, №1, 2007., с. 2- 6.
 25.  Петрик О. Інфляція в Україні : проблеми, ризики, перспективи// Вісник НБУ, №2, 2007,с.2-8
 26.  Платіжні системи. Навч.посібник. // Ющенко В.А. та інші. – К.: Либідь, 1998.
 27.  Полфpеман Д., Фоpд Ф. Основы банковского дела. – М.: ИHФРА–М, 1996. – 624 с.
 28.  Польова О. Банківська система України в умовах глобалізації світової економіки.// Економіка, 2006, №3.
 29.  Роуз Питеp С.  Банковский менеджмент: пpедоставление финансовых услуг: Пер. с англ. – М.: Дело Лтд, 1995. – 768 с.
 30.   Савлук М.І., Сугоняко О.А. Чи вистачає грошей економіці України? // Вісник НБУ. – 1997. - № 4.
 31.  Савлук М.І. Грошово-кредитна політика НБУ та оцінка її ефективності. // Вісник НБУ. – 1999. - № 1.
 32.  Савченко А.,Івченко І. Система електронних платежів нового покоління // Вісник НБУ, №2, 2007, с.2-4
 33.  Синки Дж. Ф., мл. Управление финансами в коммерческих банках: Пер.с англ. 4-го перераб. изд. – М.: Саtallaxy, 1994. – 937,  G–20 с.
 34.  Туган-Барановський М.І. Паперові гроші та метал. – К.: КНЕУ. – 2004.
 35.  Усоскин В.М.  Современный коммеpческий банк: упpавление и опеpации. – М.: “Все для Вас”, 1993. – 320 с.; М.: КПЦ "Вазаp-Феppо", 1994. – 320 с.; М.: Антидор, 1998. – 320 с.
 36.  Фридман М. Количественная теория денег. – М. – 1996.
 37.  Фишер И. Покупательная сила денег. – М. – 1999.
 38.  Хайек Фридрих А. Частные деньги: Пер. с англ. – Тверь: Институт Национальной модели экономики, 1996. – 229 с.
 39.  Центральний банк і грошово-кредитна політика. Підручник. // За ред. А.М.Мороза та М.Ф.Пуховкіної. – К.: КНЕУ. – 2005.
 40.   Фінансово-монетарні важелі економічного розвитку: В 3 т. / За ред.. чл.-кор. НАН України А.І. Даниленка.- К.; Фенікс, 2008.
 41.  Фінансово-кредитні методи державного регулювання економіки. Монографія. // За ред. А.І.Даниленка. – К. – 2003.
 42.   Шелудько Н.М. Проблемні кредити і фінансова стійкість банківської сфери // Фінанси України. – 2000. №1. – С. 25–28.
 43.  Шиpинская Е.Б. Опеpации коммеpческих банков: российский и заpубежный опыт. – М.: Финансы и статистика, 1995.– 160 с.
 44.   Ющенко В.,  Лисицький В. Гpошi: pозвиток попиту та пpопозицiї в Укpаїнi. – К.: Скарби, 1998. – 285 с.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

58624. Подросток в обществе риска 1.24 MB
  Ученые пришли к выводу о том что в современном обществе подросток находится в большей опасности чем его одногодки в предшествующей эпохе. Все выше перечисленное подвергает современного молодого подростка опасности каждый день однако чаще всего источником опасности служит его собственное поведение часто неуправляемое и импульсивное тем более что оно выступает источником риска и для окружающих. Дети и взрослые различаются множеством признаков: ростом физической силой умственными способностями отношением к опасности и риску объемом...
58625. Карта понятия «погода» 41 KB
  Цели урока: Формировать понятие погода Дать представление о видах погоды Дать представление о природных явлениях Учить классифицировать предметы Развивать логическое мышление память Развивать речевые умения Воспитывать любовь к окружающей среде...
58626. Политический режим 113 KB
  Не следует забывать и того что часто в истории расцвет культурной и духовной свободы приходился на периоды авторитарного правления а не демократии и что правление однородного догматичного большинства может сделать демократию более невыносимой чем худшая из диктатур.
58627. Правовідносини 77.5 KB
  Мета: навчальна дати визначення правовідносинам їх видам; розглянути склад правовідносин субєкти права та правовідносин; охарактеризувати особливості правосубєктності фізичних і юридичних осіб.
58629. Права и обязанности детей 42.5 KB
  Цель: обобщить знания детей об основных правах ребенка. Разделить понятия права и обязанности показать единство прав и обязанностей. Воспитывать уважение к правам других людей.
58630. Наземно-воздушная и почвенная среды жизни 35 KB
  Цель: Сформировать у учащихся представления о наземно-воздушной и почвенной средах жизни; Продолжить развитие мыслительных операций; Воспитывать самостоятельность при работе с учебником.
58631. Вони захищали Батьківщину 116.5 KB
  Обладнання: плакати фрагменти фільму про Велику Вітчизняну війну речові символи війни каска фляга кружка свічкакомпютер аудіо та відеокасети на дошці портрети поетів воїнів.