47483

Бухгалтерський облік. Методичні матеріали

Книга

Бухгалтерский учет и финансовый аудит

Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів поточного і підсумкового контролю їх знань з навчальної дисципліни âБухгалтерський облікâ для спеціальності 6402 Правознавство Укладачі к. Перелік питань що виносяться на поточний та підсумковий контроль Дати визначення господарського обліку його видів та їх характеристика. Визначити види господарського обліку їх особливості і взаємозвязок.

Украинкский

2013-11-29

388 KB

11 чел.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

ОБЛІКОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 

                             

                                                                            “ЗАТВЕРДЖУЮ”

                                                                                     Проректор з навчальної роботи

                                                                                    ________________ А.М. Колот

                                                                                      “____” _______________ 2010 р.

Методичні матеріали

щодо змісту та організації самостійної роботи студентів

поточного і підсумкового контролю їх  знань

з навчальної дисципліни “Бухгалтерський облік”

для спеціальності 6402 «Правознавство»

Укладачі   к.е.н., доцент   Воронова М.О.

                 к.е.н., доцент   Ісай О.В.

                 к.е.н., доцент   Ніколенко Л.А.

               

Декан факультету

_____________В.І. Єфіменко

“____”________________2010 р.

Завідувач кафедри

_____________ Ю.А.Кузьмінський

“__”квітня  2010 р.

Погоджено:

Начальник науково-

методичного відділу _______________________

.


ЗМІСТ

1. Перелік питань, що виносяться на поточний та підсумковий контроль.

2. Приклади типових завдань, що виносяться на поточний та підсумковий контроль.

3. Самостійна робота студентів.

4. Принципи організації  поточного і підсумкового оцінювання знань студентів з дисципліни.

4.1. Організація поточного оцінювання знань студентів

4.2. Особливості  поточного контролю знань студентів заочної форми навчання

4.3. Організація підсумкового оцінювання знань студентів

5. Зразок модульного завдання (для студентів заочної форми навчання).

6. Список рекомендованої літератури.


1. Перелік питань, що виносяться на поточний та підсумковий контроль

 1.  Дати визначення господарського обліку, його видів та їх характеристика.
 2.  Визначити види господарського обліку, їх  особливості і взаємозв’язок.
 3.  Визначити та дати характеристику вимірникам, що застосовуються в обліку.
 4.  Надати визначення бухгалтерського обліку, розкрити його значення і види.
 5.  Розкрити значення бухгалтерського обліку та його основних функцій.
 6.  Визначити функції бухгалтерського обліку.
 7.  Розкрити взаємозв’язок бухгалтерського обліку з іншими науками.
 8.  Розкрити роль бухгалтерського обліку в управлінні і контролі.
 9.  Визначити завдання бухгалтерського обліку.
 10.  Визначити користувачів облікової інформації та надати їх характеристику.
 11.  Визначити принципи бухгалтерського обліку згідно національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку.
 12.  Визначити вимоги, що ставляться до бухгалтерського обліку.
 13.  Визначити предмет та об’єкти бухгалтерського обліку.
 14.  Надати класифікацію господарських ресурсів (активів) підприємства.
 15.  Надати класифікацію господарських ресурсів (засобів) за функціональною участю в процесі діяльності.
 16.  Надати класифікацію джерел формування господарських ресурсів (активів) підприємства.
 17.  Визначити власні джерела утворення господарських засобів та надати їх характеристику.
 18.  Визначити джерела залучених (позикових) коштів та надати їх характеристику.
 19.  Визначити метод бухгалтерського обліку та надати характеристику його елементів.
 20.  Розкрити зміст балансу та надати характеристику його структурі.
 21.  Характеристика балансу як елементу методу бухгалтерського обліку.
 22.  Дати характеристику змісту та структурі активу балансу.
 23.  Розкрити зміст та структуру пасиву балансу.
 24.  Дати характеристику типам змін в балансі, що зумовлені господарськими операціями.
 25.  Призначення і будова рахунків бухгалтерського обліку.
 26.  Розкрити взаємозв’язок між балансом і рахунками бухгалтерського обліку.
 27.  Розкрити принципи побудови і значення плану рахунків бухгалтерського обліку.
 28.  Дати класифікацію рахунків бухгалтерського обліку за економічним змістом.
 29.  Надати класифікацію рахунків за призначенням і структурою.
 30.  Визначити існуючі класифікації рахунків та надати їх характеристику.
 31.  Розкрити призначення і будову активних і пасивних рахунків.
 32.  Призначення, будова та порядок визначення залишків (сальдо)на активних і пасивних рахунках.
 33.  Розкрити сутність позабалансових рахунків, їх призначення і особливості здійснення обліку.
 34.  Розкрити призначення і будову рахунків з обліку необоротних активів.
 35.  Рахунки для обліку оборотних активів, їх призначення та характеристика.
 36.  Надати характеристику і будову основних матеріальних і грошових рахунків.
 37.  Надати призначення і будову розрахункових активних рахунків.
 38.  Надати характеристику рахунків обліку джерел залучених (позикових) коштів, їх призначення.
 39.  Надати характеристику рахунків обліку джерел утворення господарських засобів, визначити їх призначення.
 40.  Надати характеристику рахунків обліку власного капіталу, їх призначення. 
 41.  Визначити призначення і будову рахунків обліку власного капіталу.
 42.  Дати характеристику призначенню і будові розрахункових пасивних рахунків.
 43.  Визначити призначення і будову регулюючих рахунків в обліку.
 44.  Розкрити призначення і будову розрахункових активно-пасивних рахунків.
 45.  Розкрити призначення і будову регулюючих доповнюючих рахунків.
 46.  Розкрити призначення і будову регулюючих контрактивних рахунків.
 47.  Розкрити призначення і будову регулюючих контрпасивних рахунків.
 48.  Розкрити призначення і будову фінансово-результатних рахунків, порядок здійснення їх обліку.
 49.  Розкрити призначення і класифікацію операційних рахунків.
 50.  Розкрити призначення і будову збірно-розподільчих рахунків.
 51.  Розкрити призначення і будову бюджетно-розподільчих рахунків.
 52.  Розкрити призначення і будову калькуляційних рахунків.
 53.  Визначити призначення і будову номінальних рахунків в обліку.
 54.  Розкрити суть, значення, відмінності та взаємозв’язок синтетичного і аналітичного обліку.
 55.  Розкрити сутність та взаємозв’язок між синтетичним та аналітичним обліком.
 56.  Розкрити будову, порядок складання і призначення оборотних відомостей за синтетичними рахунками.
 57.  Розкрити зумовленість рівності трьох пар підсумків в оборотній відомості по синтетичних рахунках.
 58.  Розкрити призначення і будову оборотних відомостей за аналітичними рахунками.
 59.  Розкрити зміст і значення бухгалтерських записів (проводок). Прості та складні бухгалтерські записи (бухгалтерські проведення).
 60.  Розкрити суть і значення подвійного запису.
 61.  Розкрити сутність хронологічного й систематичного обліку.
 62.  Розкрити значення, сутність та види документації, як елементу методу бухгалтерського обліку.
 63.  Вимоги до змісту і складання документів в бухгалтерському обліку.
 64.  Розкрити суть, значення, обов’язкові реквізити документів в бухгалтерському обліку.
 65.  Надати класифікацію документів, що використовуються в обліку.
 66.  Дати визначення обліковим регістрам,  їх характеристика і види.
 67.  Розкрити порядок перевірки й опрацювання документів.
 68.  Розкрити способи виявлення та виправлення помилок в обліку.
 69.  Дати характеристику регістрам призначеним для узагальнення даних бухгалтерського обліку.
 70.  Визначити сутність інвентаризації, як елементу методу бухгалтерського обліку, її значення та види.
 71.  Розкрити порядок проведення інвентаризації та оформлення і відображення її результатів в обліку.
 72.  Надати характеристику форм бухгалтерського обліку.
 73.  Розкрити будову, переваги і недоліки шахової оборотної відомості.
 74.  Документальне оформлення та облік наявності основних засобів.
 75.  Документальне оформлення та облік надходження основних засобів.
 76.  Документальне оформлення та облік капітальних інвестицій на будівництво.
 77.  Документальне оформлення та облік витрат на утримання, ремонт, реконструкцію, модернізацію та поліпшення основних засобів.
 78.  Документальне оформлення та облік переоцінки основних засобів.
 79.  Документальне оформлення та облік вибуття основних засобів.
 80.  Документальне оформлення та облік ліквідації основних засобів.
 81.  Документальне оформлення та облік оренди основних засобів у орендодавця.
 82.  Документальне оформлення та облік оренди основних засобів у орендаря.
 83.  Документальне оформлення та облік амортизації (зносу) основних засобів.
 84.  Оцінка та відображення в обліку операцій з переведення основних засобів до складу необоротних активів та груп вибуття, утримуваних для продажу та їх реалізація.
 85.  Документальне оформлення та облік надходження інших матеріальних необоротних активів.
 86.  Документальне оформлення та облік вибуття інших матеріальних необоротних активів.
 87.  Документальне оформлення та облік придбання (створення) нематеріальних активів.
 88.  Документальне оформлення та облік амортизації (зносу) нематеріальних активів.
 89.   Оцінка та відображення в обліку операцій з переведення нематеріальних активів до складу необоротних активів та груп вибуття, утримуваних для продажу та їх реалізація.
 90.  Документальне оформлення та облік вибуття нематеріальних активів.
 91.  Документальне оформлення та облік результатів інвентаризації необоротних активів.
 92.  Документальне оформлення та облік готової продукції.
 93.  Облік та документальне оформлення наявності та надходження виробничих запасів.
 94.  Документальне оформлення та облік виробничих запасів на складах.
 95.  Документальне оформлення та облік вибуття виробничих запасів. Методи оцінки запасів при їх вибутті.
 96.  Документальне оформлення та облік надходження малоцінних та швидкозношуваних предметів
 97.  Документальне оформлення та облік вибуття малоцінних та швидкозношуваних предметів
 98.  Розкрити порядок визначення, оцінку та облік незавершеного виробництва.
 99.  Документальне оформлення та облік незавершеного виробництва і готової продукції.
 100.  Документальне оформлення обліку витрат на виробництво за елементами та статтями калькуляції.
 101.  Надати класифікацію витрат виробництва за статтями та  відобразити їх облік.
 102.  Розкрити суть простого методу обліку витрат і калькулювання собівартості продукції.
 103.  Розкрити поопераційний облік витрат і калькулювання собівартості продукції. Розкрити позамовний метод обліку витрат і калькулювання собівартості продукції.
 104.  Розкрити попередільний метод обліку витрат і калькулювання собівартості продукції.
 105.  Розкрити нормативний метод обліку витрат і калькулювання собівартості продукції.
 106.  Документальне оформлення та облік витрат виробництва та виходу готової продукції.
 107.  Документальне оформлення, оцінка і облік випуску готової продукції.
 108.  Розкрити поняття браку продукції, його документальне оформлення та облік.
 109.  Визнання в обліку витрат майбутніх періодів та їх характеристика.
 110.  Документальне оформлення та облік операцій з грошовими коштами у касі підприємства.
 111.  Документальне оформлення та облік операцій на поточному рахунку в банку в національній валюті.
 112.  Документальне оформлення та облік коштів на поточних рахунках в банку в іноземній валюті.
 113.  Документальне оформлення та облік дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги.
 114.  Документальне оформлення та облік розрахунків за векселями одержаними. Документальне оформлення та облік розрахунків з підзвітними особами.
 115.  Документальне оформлення та облік розрахунків за претензіями.
 116.  Документальне оформлення та облік розрахунків з різними дебіторами.
 117.  Документальне оформлення та облік короткострокових фінансових інвестицій.
 118.  Документальне оформлення та облік формування та змін статутного капіталу.
 119.  Розкрити економічну сутність неоплаченого капіталу та його облік.
 120.  Документальне оформлення та облік статутного та неоплаченого капіталу.
 121.  Розкрити економічну сутність вилученого капіталу та його облік.
 122.  Розкрити економічну сутність додаткового капіталу, облік його формування та використання.
 123.  Розкрити порядок формування і використання резервного капіталу в системі бухгалтерського обліку.
 124.  Визначити економічну сутність понять нерозподіленого прибутку та непокритих збитків. Облік їх формування і використання.
 125.  Документальне оформлення та облік прибутку, використаного у звітному періоді.
 126.  Визнання довгострокових зобов’язань, їх структура та облік.
 127.  Документальне оформлення та облік довгострокових кредитів банків.
 128.  Документальне оформлення та облік довгострокових облігацій.
 129.  Розкрити суть поточних зобов’язань, їх склад та облік.
 130.  Документальне оформлення та облік короткострокових кредитів банку.
 131.  Документальне оформлення та облік векселів виданих.
 132.  Документальне оформлення та облік розрахунків з постачальниками.
 133.  Документальне оформлення та облік розрахунків за податками і платежами.
 134.  Документальне оформлення та облік розрахунків з бюджетом за податком на додану вартість (ПДВ).
 135.  Визнання в обліку доходів майбутніх періодів та їх характеристика.
 136.  Дати характеристику існуючих форм і систем оплати праці. Відобразити нарахування заробітної плати в системі рахунків бухгалтерського обліку.
 137.  Документальне оформлення та облік нарахування заробітної плати.
 138.  Документальне оформлення та облік утримань із заробітної плати.
 139.  Документальне оформлення та облік розрахунків за депонованою заробітною платою.
 140.  Документальне оформлення та облік нарахування зі сплати внесків до пенсійного фонду.
 141.  Документальне оформлення та облік нарахування й використання внесків за соціальним страхуванням на випадок тимчасової втрати працездатності.
 142.  Документальне оформлення та облік розрахунків за лікарняними листками (тимчасова непрацездатність).
 143.  Документальне оформлення та облік нарахування і сплати внесків за страхуванням на випадок безробіття та від нещасних випадків на виробництві.  
 144.  Документальне оформлення та облік розрахунків заробітної плати за час перебування у відпустці, як за рахунок раніше створеного забезпечення виплат відпусток, так і без нього.
 145.  Визнання, класифікація, загальна схема обліку витрат.
 146.  Розкрити елементи операційних витрат, їх склад та облік.
 147.  Документальне оформлення, порядок формування та облік загальновиробничих витрат, методи їх розподілу.
 148.  Документальне оформлення та облік адміністративних витрат підприємства.
 149.  Розкрити склад, облік і списання адміністративних (загальногосподарських) витрат.
 150.  Документальне оформлення, порядок формування,списання та облік витрат на збут.
 151.  Надати склад інших витрат операційної діяльності, та їх документальне оформлення і облік.
 152.  Облік витрат операційної діяльності за спрощеною схемою.
 153.  Надати склад інших витрат, та їх документальне оформлення і облік.
 154.  Облік та документальне оформлення фінансових витрат.
 155.  Дати визначення надзвичайних витрат, їх склад та облік.
 156.  Документальне оформлення та облік доходів від основної діяльності.
 157.  Надати склад інших доходів операційної діяльності, та їх документальне оформлення і облік.
 158.  Документальне оформлення та облік фінансових доходів підприємства.
 159.  Документальне оформлення та облік доходів від надзвичайної діяльності.
 160.  Надати порядок визначення та облік фінансових результатів.
 161.  Значення фінансової звітності та її використання в управлінні.
 162.  Склад і форми фінансової звітності, порядок їх складання.

2. Приклади типових завдань, що виносяться на поточний та підсумковий контроль.

Всі наведені задачі раніше розглядались при виконанні практичних завдань.

 1.  Проаналізувати господарські операції, скласти бухгалтерські записи по рахунках, дати характеристику кореспондуючих рахунків. Визначити тип господарських операцій
 2.  Вказати зміст господарських операцій по наведеній кореспонденції рахунків та дати характеристику цих рахунків.
 3.  За наведеними кореспонденціями вибрати правильну кореспонденцію рахунків для господарських операцій.
 4.  За наведеним переліком рахунків визначити активні та пасивні рахунки.
 5.  За наведеним переліком засобів, джерел та господарських процесів, скласти баланс.
 6.  За наведеним переліком засобів, джерел, вказати, що неправильно віднесено до засобів та джерел.
 7.  За наведеними даними скласти бухгалтерський баланс та визначити суму статті балансу із знаком?
 8.  Вказати правильну відповідь на поставлене питання
 9.  На підставі наведених даних результатів інвентаризації (виявленні лишки та нестачі) відобразити їх на рахунках бухгалтерського обліку.
 10.  За наведеними даними відобразити на рахунках бухгалтерського обліку вибуття (реалізованих, ліквідованих, безоплатно переданих та ін.) необоротних активів.
 11.  На підставі наведених даних визначити первинну вартість необоротних активів і відобразити на рахунках бухгалтерського обліку.
 12.  На підставі наведених даних відобразити на рахунках бухгалтерського обліку вибуття необоротних активів.
 13.  На підставі наведених даних нарахувати амортизацію основних засобів.
 14.  На підставі наведених даних відобразити на рахунках бухгалтерського обліку випуск облігацій з премією та дисконтом.
 15.  На підставі наведених даних визначити розмір сумнівних боргів.
 16.  Визначити та розподілити транспортно-заготівельні витрати на витрачену частину матеріалів та відобразити їх в системі рахунків.
 17.  На підставі наведених даних визначити вартість залишків матеріалів на кінець місяця, собівартість реалізованих матеріалів за різними методами вибуття.
 18.  Розрахувати фактичну собівартість виготовленої продукції за наведеними даними та відобразити її на рахунках бухгалтерського обліку.
 19.  На підставі наведених даних відобразити на рахунках бухгалтерського обліку купівлі і продажу іноземної валюти підприємством.
 20.  На підставі наведених даних відобразити в обліку видані та використані грошові кошти підзвітними особами.
 21.  За наведеними даними розподілити між видами випущеної продукції загальновиробничі витрати.
 22.  За наведеними даними відобразити зареєстрований статутний капітал та відобразити на рахунках бухгалтерського обліку внески засновників. Визначити суму неоплаченого капіталу.
 23.  На підставі наведених даних відобразити на рахунках бухгалтерського обліку додатковий, додатково-вкладений капітал, вилучений капітал.
 24.  На підставі наведених даних відобразити на рахунках бухгалтерського обліку створення і використання забезпечень.
 25.  Відобразити на рахунках бухгалтерського обліку суму нарахованої, виплаченої та депонованої заробітної плати; визначити суми обов’язкових утримань.
 26.  На підставі наведених даних розрахувати суму заробітку за час відпустки. Провести утримання (прибутковий податок, внески до Пенсійного фонду, внески до фонду соціального страхування на випадок безробіття) та нарахування (внески до Пенсійного фонду, фонду соціального страхування). Відобразити на рахунках бухгалтерського обліку.
 27.  На підставі наведених даних розрахувати допомогу по тимчасовій непрацездатності. Провести всі утримання (прибутковий податок, внески до Пенсійного фонду, внески до фондів соціального страхування) та нарахування (внески до Пенсійного фонду, фондів соціального страхування) на сукупний дохід працівника. Відобразити на рахунках бухгалтерського обліку.
 28.  На підставі наведених даних по нарахованій оплаті праці, премій та матеріальній допомозі провести всі утримання (прибутковий податок, внески до Пенсійного фонду, внески до фондів соціального страхування) та нарахування (внески до Пенсійного фонду, фондів соціального страхування). Відобразити на рахунках бухгалтерського обліку.
 29.  На підставі даних відобразити на рахунках бухгалтерського обліку нараховану оплату праці працівників різних структур.
 30.  На підставі наведених даних відобразити на рахунках бухгалтерського обліку операції з обліку доходів і витрат діяльності підприємства.
 31.  На підставі наведених даних визначити і відобразити на рахунках податок на прибуток та фінансовий результат (чистий прибуток).
 32.  На підставі наведених даних відобразити на рахунках бухгалтерського обліку використання прибутку підприємства.


3. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ

Самостійна робота студентів - один з основних засобів оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від аудиторних навчальних занять.

Головною метою самостійної роботи є закріплення, розширення та поглиблення набутих у процесі аудиторної роботи знань, вмінь та навичок, а також самостійне вивчення та засвоєння нового матеріалу під керівництвом викладача, але без його безпосередньої участі.  

Питання, що виникають у студентів стосовно виконання запланованих завдань, вирішуються на консультаціях, які проводяться згідно з графіками, затвердженими кафедрою.

Самостійна робота студентів над навчальною дисципліною "Економіка праці й СТВ" для всіх спеціальностей включає такі форми:

 •  підготовка до семінарських (практичних) занять;
 •  підготовка до виконання модульних (контрольних) завдань;
 •  виконання індивідуальних домашніх (розрахункових) завдань;
 •  написання пропозицій (есе) за заданою тематикою;
 •  пошук, підбір та огляд літературних джерел за заданою тематикою;
 •  аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій;
 •  презентація результатів дослідження;
 •  інші форми.

Всі завдання самостійної роботи студентів поділяються на обов’язкові та вибіркові, виконуються у встановлені терміни, з відповідною максимальною оцінкою та передбачають певні форми звітності щодо їх виконання. Обов’язкові завдання виконуються кожним без винятку студентом у процесі вивчення дисципліни, вибіркові завдання є альтернативними.

Перелік завдань для самостійної роботи представлені у Карті самостійної роботи студентів, яка включається до “Методичних матеріалів щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань”, що розміщуються на сайті ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана».

Кожен студент повинен роздрукувати для себе Карту самостійної роботи, та на власний розсуд визначитись з вибірковим елементом самостійної роботи, щоб набрати необхідну кількість балів.

Після виконання обов’язкових та вибіркових завдань у встановлені терміни студент звітує викладачеві, а набрані ним бали проставляються у Журналі обліку поточної успішності студентів та враховуються як кількість балів за поточну успішність в навчальній роботі.


3.1.КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з дисципліни «Бухгалтерський облік» для студентів

спеціальності 6402 «Правознавство»

Види самостійної роботи

Орієнтовні затрати часу (акад.год.)

Планові терміни виконання

Форми звітності

Кількість балів

Денна та вечірня форма навчання  

І. Обов'язкові

Виконання завдань та відповіді на семінарських (практичних) заняттях

1.1. Підготовка до семінарських (практичних, лабораторних) занять

30

Термін за програмою

Активна та продуктивна участь в семінарських (практичних) заняттях

20

1.2. Виконання  розрахункових завдань у робочих зошитах

35

Термін за програмою

Перевірка правильності виконання завдань

30

1.3. Підготовка до тренінгового заняття

10

Термін за програмою

Активна та продуктивна участь у семінарському (тренінговому) занятті за заданою темою

10

Виконання завдань для самостійного роботи

1.4. Виконання розрахункових індивідуальних завдань за заданою темою

5

Термін за програмою

Перевірка правильності виконання відповідних завдань

10

Виконання модульних контрольних робіт

1.5. Підготовка до модульних контрольних робіт

10

Термін за програмою

Перевірка правильності виконання модульних контрольних робіт

10 х 2= 20

Разом балів за обов'язкові види СРС

90

-

-

90

ІІ. Вибіркові

2.1. Виконання відповідних завдань за означеною тематикою

10

Термін за програмою

Перевірка засвоєння обраних теоретичних питань

10

2.2. Написання реферату за задано тематикою

10

Термін за програмою

Обговорення (захист) якості презентації

10

Разом балів за вибіркові види СРС

10

-

-

10

Разом:

100

100


3.2. КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

 з дисципліни «Бухгалтерський облік» для студентів

спеціальності 6402 «Правознавство»

Види самостійної роботи

Орієнтовні затрати часу (акад.год.)

Планові терміни виконання

Форми звітності

Кількість балів

Заочна форма навчання  

І. Обов'язкові

Виконання завдань та відповіді на семінарських (практичних) заняттях

1.1. Підготовка до семінарських (практичних, лабораторних) занять

20

Термін за програмою

Активна та продуктивна участь в семінарських (практичних) заняттях

10

1.2. Виконання  розрахункових завдань у робочих зошитах

30

Термін за програмою

Перевірка засвоєння теоретичних питань і правильності виконання завдань

40

1.3.Захист розрахункових завдань

10

Термін за програмою

Оцінювання якості засвоєння теоретичних і практичних питань

10

Виконання завдань для самостійного роботи

1.4. Виконання відповідних навчальних завдань у робочих зошитах

15

Термін за програмою

Перевірка правильності виконання відповідних навчальних завдань

10

Виконання модульних контрольних робіт

1.5. Підготовка до модульних контрольних робіт

15

Термін за програмою

Перевірка правильності виконання модульних контрольних робіт

20

Разом балів за обов'язкові види СРС

90

-

-

90

ІІ. Вибіркові

2.1. Виконання відповідних завдань за означеною тематикою

10

Термін за програмою

Перевірка засвоєння обраних теоретичних питань

10

2.2. Написання реферату за задано тематикою

10

Термін за програмою

Обговорення (захист) якості презентації

10

Разом балів за вибіркові види СРС

10

-

-

10

Разом:

100

100


3.3.Перелік питань, що виносяться на самостійне

опрацювання студентами:

 1.  Єдність теоретичної та методологічної основи бухгалтерського обліку.
 2.  Обумовленість розвитку бухгалтерського обліку.
 3.  Взаємозв’язок та взаємозалежність бухгалтерського обліку як науки і практичної діяльності.
 4.  Дайте обґрунтування функцій бухгалтерського обліку.
 5.  Роль обліку в прийнятті управлінських рішень та контроль за їх виконанням.
 6.  Чим зумовлені завдання бухгалтерського обліку?
 7.  Чим відрізняються принципи бухгалтерського обліку на приватних підприємствах та підприємствах з державною формою власності?
 8.  Особливості процесу кругообігу засобів у різних галузях.
 9.  Які головні розбіжності в поглядах науковців стосовно питань економічної основи подвійного запису.
 10.  В чому полягає контрольне значення методу “подвійний запис”
 11.  Будова шахової оборотної відомості.
 12.  Переваги і недоліки шахової оборотної відомості.

13. Трактування терміну „баланс” в бухгалтерському обліку.

14. Що таке актив балансу. Економічна характеристика активу.

15. Що таке пасив балансу. Економічна характеристика пасиву.

16. Економічна формула балансу.

17. Наведіть приклади кожного типу змін в балансі під впливом господарських операцій.

18. Зміст та структура документів.

19. Первинне спостереження та фіксація даних.

20. Характеристика первинного обліку.

21. Порядок виправлення помилок в документах. Правила перевірки, опрацювання і зберігання документів.

22. Дайте характеристику документів розпорядчих, виконавчих і бухгалтерського оформлення.

23. У чому різниця між повною та частковою, плановою та позаплановою інвентаризацією?

24. Порядок проведення й оформлення інвентаризації матеріальних цінностей.

25. Які облікові регістри застосовуються для обліку руху запасів?

26. Яким чином відображаються інформація підприємства про запаси у фінансовій звітності ?

27. Дати характеристику субрахунків з обліку запасів.

28. Як здійснюється інвентаризація МШП, які її завдання?  Який порядок відображення в обліку результатів інвентаризації МШП?

29. Які основні методи обліку витрат і калькулювання  собівартості продукції ви знаєте? Дайте їм характеристику.

30. Який порядок здійснення інвентаризації незавершеного виробництва?

31. Як класифікується брак у виробництві? З чого складається собівартість браку?

32. З чого складається собівартість напівфабрикатів? Як здійснюється контроль за їх  рухом?

33. Як обліковується готова продукція на складі підприємства?

34. Який порядок проведення інвентаризації готової продукції?

35. Особливості обліку фінансових інвестицій у спільну діяльність без створення юридичної особи.

36. Особливості обліку фінансових інвестицій ,які засвідчують відносини позики.

37. Особливості обліку фінансових інвестицій, які утримуються для перепродажу.

38. Облік інвестицій, які утримуються для здійснення суттєвого впливу над об’єктом інвестування.

39. Облік інвестицій з метою контролю інвестора над об’єктом інвестування.

40. Яка сума виручки в іноземній валюті, що надійшла на рахунок підприємства підлягає обов’язковому продажу на МВБ?

41. Скільки разів на місяць касир зобов’язаний складати і передавати до бухгалтерії звіт касира?

 1.   Що таке курсова різниця. Коли вона виникає, як відображається в обліку?
 2.  В яких випадках складається звіт про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт. Які строки  його надання до бухгалтерії?
 3.   В чому різниця між простим та переказним векселем ?
 4.  Порядок розрахунку щомісячної суми забезпечень виплат персоналу та відображення її в обліку.
 5.  Облік непередбачених зобов’язань.
 6.  З якою метою випускаються облігації?
 7.  Порядок визначення продажної (ринкової) ціни облігації.
 8.  Поточна облікова вартість облігацій.
 9.   У чому полягає різниця між основної та додаткової заробітної плати?
 10.  Сутність акордної системи оплати праці?
 11.  Які рахунки обліку використовуються для нарахування заробітної плати?
 12.  Сутність “утримання із заробітної плати” та “нарахування на заробітну плату”?
 13.  Що таке збір в фонд соціального страхування? Його порядок обліку?

55. Поняття та склад наднормативних витрат.

56. Облік надзвичайних витрат.

57. Облік витрат діяльності за розгорнутою та скороченою схемою.

58. Поняття та склад фінансових витрат та витрат, що виникають  в ході інвестиційної діяльності.

59. Облік витрат операційної діяльності на рахунках класу 8 (групування витрат за економічними елементами).

60. Відображення операційних витрат у фінансовій звітності.


3.4.ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

Індивідуальні завдання є однією з форм організації навчального процесу, яка передбачає створення умов для найповнішої реалізації творчих можливостей студентів і має на меті поглиблення, узагальнення та закріплення знань, які студенти одержують в процесі навчання, а також застосування цих знань на практиці.

3.4.1.Перелік індивідуальних розрахункових завдань

На підставі наведених даних провести відповідні розрахунки сум та відобразити їх на рахунках бухгалтерського обліку:

 1.  первісної вартості основних засобів;
 2.  амортизації основних засобів;
 3.  поліпшення основних засобів та їх поточного утримання;
 4.  вибуття основних засобів (реалізованих, ліквідованих, безоплатно переданих тощо);
 5.  лізингу основних засобів у орендодавця;
 6.  лізингу основних засобів у орендаря;
 7.  придбання акцій за методом участі в капіталі;
 8.  придбання  облігацій з премією та дисконтом;
 9.  первісної вартості виробничих запасів;
 10.  вибуття виробничих запасів (виробництво продукції, реалізація, безоплатна передача тощо)
 11.  транспортно-заготівельних витрат на витрачену частину матеріалів;
 12.  вартості залишків матеріалів на кінець місяця, собівартість реалізованих матеріалів за різними методами вибуття (ФІФО, середньозважена тощо);
 13.  розподілу між видами випущеної продукції загальновиробничих витрат;
 14.  фактичної  собівартості  виготовленої  продукції; 
 15.  результатів інвентаризації (виявленні лишки та нестачі) виробничих запасів;
 16.  надходження і витрачання грошових коштів в касі у національній валюті;
 17.  купівлі і продажу іноземної валюти підприємством;
 18.  виданих та використаних грошових коштів підзвітними особами;
 19.  надходження і витрачання грошових коштів на поточних рахунках в банку у національній валюті;
 20.  за одержані векселі у національній та іноземній валюті;
 21.  розміру резерву сумнівних боргів;
 22.  зареєстрованого статутного капіталу та сум неоплаченого капіталу;
 23.  нарахування додаткового, додатково-вкладеного капіталу, вилученого капіталу;
 24.  створення і використання резервного капіталу;
 25.  створення і використання забезпечень майбутніх витрат і платежів;
 26.  нарахованої, виплаченої та депонованої заробітної плати;
 27.  нарахованої заробітної плати за відпрацьований час і обов'язкових утримань з неї;
 28.  заробітної плати за час перебування працівника у щорічній відпустці і обов'язкових утримань з неї;
 29.  заробітної плати за час хвороби працівника (допомоги по тимчасовій непрацездатності) і обов'язкових утримань з неї;
 30.  нарахувань обов’язкових внесків до Загальнодержавних фондів соціального страхування на суму заробітної плати працівників;
 31.  зведеної відомості по нарахуванням і утриманням з заробітної плати працівників різних структур, нарахованим обов’язковим внескам до Загальнодержавних фондів соціального страхування;
 32.  за видані облігації з премією та дисконтом;
 33.  за видані векселі у національній та іноземній валюті;
 34.  за отримані позики банку (довгострокові, короткострокові);
 35.  доходів і витрат діяльності підприємства;
 36.  податку на прибуток та фінансового результату (чистого прибутку);
 37.  використання прибутку підприємства.

3.4.2.Зразок індивідуального розрахункового завдання (денна та вечірні форми навчання)

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ  № _

За темою „Облік виробничих запасів”

На підставі наведених даних визначити собівартість запасів, які витрачені для виготовлення продукції, якщо їх оцінка здійснюється:

1) за методом ідентифікованої собівартості;

2) за методом середньозваженої собівартості;

3) за методом ФІФО;

та відобразити визначені суми витрачених запасів на рахунках бухгалтерського обліку.

Дата

Придбано

Витрачено

(к-ть, кг.)

к-ть, кг.

ціна, грн.

Залишок на 01.05.

200

2,80

Надходження 06.05.

300

2,90

Витрачено 08.05.

400

Надходження 12.05.

800

3,00

Витрачено 18.05.

600

Надходження 26.05.

500

2,90

Витрачено 29.05.

350

Примітка 1. Для методу ідентифікованої собівартості:

 •  08.05 – витрачено  200 кг. із залишку; 200 кг. із надходження 06.05;
 •  18.05 – витрачено 600 кг. із надходження 12.05;
 •  29.05 – витрачено 50 кг. із 1-го надходження;  300 кг. із надходження 26.05.

Примітка 2. Завдання виконується згідно доданих регістрів.

МЕТОД ІДЕНТИФІКОВАНОЇ СОБІВАРТОСТІ

Дата

Придбано

Витрачено

Залишок

к-ть

ціна

сума

к-ть

ціна

сума

к-ть

ціна

сума

Зал-к на

Всього

МЕТОД СЕРЕДНЬОЗВАЖЕНОЇ СОБІВАРТОСТІ

Дата

Придбано

Витрачено

Залишок

к-ть

ціна

сума

к-ть

ціна

сума

к-ть

ціна

сума

Зал-к на

Всього

МЕТОД ФІФО

Дата

Придбано

Витрачено

Залишок

к-ть

ціна

сума

к-ть

ціна

сума

к-ть

ціна

сума

Зал-к на

Всього


3.4.3.Зразок індивідуального розрахункового завдання (заочна форма навчання)

ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ  ТЕОРЕТИЧНО-ПРАКТИЧНИХ РОБІТ ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ЇХ  ОФОРМЛЕННЯ ТА ПОДАННЯ

1. Зміст та порядок написання індивідуальних теоретично-практичних робіт.

1.1 Робота виконується українською мовою і складається з наступних розділів:

 1.  Загальнотеоретична частина - теорія та практика використання зазначених операцій у економічній діяльності суб'єктів господарювання України.
 2.  Стислий перелік та описання чинної законодавчо-нормативної бази України щодо виконання операцій.
 3.  Написання  всіх фінансово-господарських операцій, що витікають з процесу виконання операцій на обраному підприємстві (за зразком).

Порядковий номер операції

Зміст фінансово-господарської операції

Сума та порядок її розрахунку

Дт

Кт

Первинний документ – підстава для проведення бухгалтерського запису

1

2

 1.  Додатки. У додатках повинні міститись усі документи (окремо з коротким їх описанням – для чого і коли вони використовуються) на підставі яких виконувались господарські операції та бухгалтерські проводки.

1.2 Робота виконується за обраним варіантом, який призначається  студентам відповідно до їх  порядкового  номеру  в  журналі академічної групи.

1.3 Кожен варіант роботи складається з чотирьох питань. Загальна максимальна оцінка за виконання індивідуальної теоретично-практичної роботи становить 10 балів.

1.4  Робота здається за місяць до початку сесії у друкованому та електронному вигляді (на дискеті формату 3,5) на кафедру (корпус 2, кім. 24а, з 10-00 до 18-00, тел. 459-62-46)  за такими вимогами:

- обсягом 20-30 сторінок (без додатків), набраних у редакторі Word у вигляді комп’ютерного файла з розширенням *.doc або *.rtf; шрифт Times New Roman 14; міжрядковий інтервал 1,5; поля – ліве 25 мм., всі інші -20 мм.

2. Перелік варіантів індивідуальної теоретично-практичної роботи.  ПРИКЛАД:

Варіант № _

Порядок документального оформлення і бухгалтерський облік:

 1.  надходження основних засобів
 2.  операцій з купівлі іноземної валюти
 3.  додаткового капіталу
 4.  депонованої заробітної плати та порядок її списання

3.5. Написання реферату

Основним видом самостійної роботи студентів під час вивчення дисципліни є підготовка рефератів. Реферат може бути написаний з будь-якого  програмного питання  дисципліни за попереднім погодженням з викладачем.

Підготовка реферату здійснюється шляхом опрацювання законодавчих актів, нормативно-інструктивних документів та інформації, одержаної на лекціях і практичних заняттях, а також опрацювання підручників, навчальних посібників, монографій, статей та інших наукових праць як вітчизняних, так і зарубіжних авторів.

Зміст реферату повинен передбачати наявність вступу, декількох пунктів (питань) основної частини, висновків, переліку використаних джерел інформації (списку літератури). Бажаною є підготовка реферату з використанням елементів науково-дослідницького характеру. На основі такого реферату студентом може бути підготовлено доповідь на наукову студентську конференцію.

У вступі необхідно навести стисле обґрунтування актуальності теми, визначити мету роботи і завдання (питання), які вирішено (розглянуто), та інформаційну базу.  

Основна змістовна частина реферату має бути викладеною так, щоб являти собою єдине ціле. У кінці кожного пункту (питання) слід роботи короткі висновки.

Висновки до реферату повинні охоплювати зміст усієї роботи та містити конкретні пропозиції автора з розглянутих питань.

За текстом реферату повинні бути зробленими посилання на використані джерела інформації, перелік яких необхідно навести в кінці роботи.

Загальний обсяг реферату – до 10-15 стандартних сторінок (формат А4, текст, друкований через 1,5 інтервалу, шрифт № 12-14).

При оформленні реферату слід враховувати обов'язкову наявність титульної сторінки. Реферат, оформлений згідно встановленого порядку,  повинен також містити дату і власноручну підпис студента.

Тему реферату студент обирає із запропонованого переліку або визначає самостійно за згодою керівника курсу.

Теми рефератів (есе) за наступною тематикою :

1. Системний підхід до організації та ведення бухгалтерського обліку.

2.Загальна побудова облікового процесу на підприємстві.

3.Особливості організації документообороту та документопотоків облікового процесу.

4.Застосування сучасних інформаційних технологій в організації облікового процесу.

5.Організація та побудова контрольного процесу на підприємстві.

6.Аналітичний процес як складова бухгалтерської системи.

7. Облік наявності та надходження основних засобів.

8. Облік амортизації основних засобів.

9. Облік переоцінки та зменшення корисності необоротних активів.

10. Облік витрат на поліпшення і ремонт основних засобів.

11. Облік операційної оренди.

12. Облік фінансової оренди.

13. Облік капітальних інвестицій.

14. Облік наявності та руху нематеріальних активів.

15. Облік поточних фінансових інвестицій.

16. Облік довгострокових інвестицій в асоційовані підприємства.

17. Облік довгострокових інвестицій в дочірні підприємства.

18. Облік довгострокових інвестицій у спільну діяльність підприємства.

19. Облік операцій з борговими цінними паперами.

20. Облік наявності та руху виробничих запасів.

21. Класифікація й облік витрат виробництва.

22 Методика обліку витрат за економічними елементами.

23 Методи обліку витрат виробництва.

24 Облік прямих витрат на виробництво продукції.

25 Облік і розподіл загальновиробничих витрат.

26. Облік і розподіл витрат допоміжних виробництв підприємств.

27. Методика обліку та калькулювання витрат на виробництво.

28. Методика обліку витрат і калькулювання собівартості послуг.

29. Облік адміністративних та збутових витрат підприємства.

30. Облік наявності та руху готової продукції.

31 Облік реалізації готової продукції.

32. Особливості обліку реалізації товарів.

33. Облік грошових коштів на поточних та інших рахунках в банках в національній валюті.

34. Облік грошових коштів в іноземній валюті на поточному та інших рахунках в банку.

35. Облік поточної дебіторської заборгованості.

36. Облік розрахунків підприємства з покупцями і замовниками.

37. Облік векселів отриманих.

38. Методика формування податкових різниць за даними бухгалтерського обліку.

39.Облік операцій підприємства з експорту товарів, робіт та послуг.

40. Облік операцій з імпорту товарів, робіт, послуг.

41. Методика обліку операцій з давальницькою сировиною.

42. Облік формування і змін власного капіталу.

43. Облік резервного і додаткового капіталу.

44. Облік власного капіталу в акціонерних товариствах.

45. Облік власного капіталу в товариствах з обмеженою відповідальністю.

46. Методика обліку коштів цільового фінансування і цільових надходжень.

47. Облік довгострокових зобов’язань підприємства.

48. Облік поточної кредиторської заборгованості.

49. Облік розрахунків з постачальниками та підрядниками.

50. Облік векселів виданих.

51. Облік розрахунків з бюджетом за податками та обов’язковими платежами.

52.Облік розрахунків за обов’язковим державним соціальним страхуванням.

53. Облік відпрацьованого робочого часу та фонду оплати праці.

54. Облік розрахунків з персоналом підприємства.

55.Облік доходів від операційної діяльності підприємства.

56. Облік доходів від іншої операційної діяльності підприємства.

57. Облік доходів від фінансової діяльності підприємства.

58. Облік доходів від інвестиційної діяльності підприємства.

59. Особливості обліку витрат, доходів і фінансових результатів суб’єктів малого підприємництва.

60. Методика складання Ф№1 «Баланс».

61. Методика складання Ф№2 «Звіт про фінансові результати».

62. Методика складання Ф№3 «Звіт про рух грошових коштів».

63. Методика складання Ф№4 «Звіт про власний капітал».

64. Методика складання Ф№5 «Примітки до фінансових звітів».

65. Методика складання фінансової звітності суб’єктів малого підприємництва.

66. Методика складання консолідованої фінансової звітності.

3.6.Перелік тренінгових завдань

 1.  Скласти Перелік основних нормативних документів з самостійно обраної ділянки обліку.
 2.  Скласти проект наказу Вашого підприємства про облікову політику на 200_рік.
 3.  Скласти Графік складання ї здачі проміжної та річної бухгалтерської (фінансової), податкової та статистичної    звітності,  яку Ваше підприємство повинно подати у різні організації та установи.
 4.  Розробити Положення про  бухгалтерію (або про її структурні підрозділи, сектори, групи тощо) Вашого підприємства.
 5.  Розробити Посадову інструкцію головного бухгалтера (керівника облікового підрозділу або конкретного виконавця) Вашого підприємства.
 6.  Скласти графік роботи бухгалтерії (або окремого відділу, сектора, групи обліку)  Вашого підприємства на ______місяць 200_року.
 7.  Скласти Індивідуальний графік роботи головного бухгалтера (або керівника окремого відділу сектора, групи обліку)  Вашого підприємства на ______місяць 200_року.
 8.  Скласти Перелік первинних документів, регістрів поточного обліку та форм   звітності з самостійно обраної ділянки обліку.
 9.  Розробити схему руху документів при здійсненні безготівкових розрахунків при таких формах:

- розрахунки з використанням платіжних доручень;

- розрахунки з використанням платіжних вимог-доручень;

- розрахунки з використанням чеків;

- розрахунки акредитивами;

- розрахунки векселями;

- розрахунки при заліку взаємної заборгованості;

- розрахунки платіжними вимогами без акцепту платника і в     порядку безперечного стягнення коштів.

 1.  Скласти графік руху одного - двох первинних документів з самостійно обраної ділянки обліку.
 2.  З урахуванням специфіки базового підприємства скласти Графік здачі документів у бухгалтерію працівниками необлікових підрозділів (завідуючими складами, секціями, начальниками цехів, експедиторами тощо).
 3.  Розрахувати амортизацію певного об’єкту основних засобів різними методами. Порівняти та прокоментувати отримані результати.
 4.  Визначити вартість запасів при вибутті із застосуванням різних методів оцінки. Порівняти та прокоментувати отримані результати.
 5.  За даними базового підприємства скласти Графік проведення інвентаризацій.


4. Принципи організації  поточного і підсумкового оцінювання знань студентів з дисципліни

Оцінювання знань студентів з навчальної дисципліни “Бухгалтерський облік” здійснюється на основі результатів поточної успішності.

Оцінювання знань студентів є програмний матеріал дисципліни, засвоєння якого відповідно перевіряється під час поточного контролю.

Об’єктом поточного контролю є знання окремих складових робочої програми навчальної дисципліни:

- матеріалу, викладеного на лекціях;

- питань, розглянутих та обговорених на семінарських і практичних заняттях;

- матеріалу опрацьованого самостійно.

Поточне оцінювання здійснюється у формі підсумовування позитивних оцінок, отриманих студентом за виконання контрольних робіт, за роботу на семінарських і практичних заняттях, підготовку рефератів та інших завдань, передбачених робочою програмою дисципліни

Об’єктом підсумкового оцінювання є знання програмного матеріалу дисципліни в повному обсязі.

Підсумкова оцінка з дисципліни складається, як правило, з оцінки за поточну успішність.

Максимально можлива оцінка за знання програмного матеріалу дисципліни дорівнює 100 балам.

За поточну успішність студент може отримати 100 балів.

4.1. Організація поточного оцінювання знань студентів

Об’єктом поточного оцінювання знань студентів є (табл. 1):

а) виконання завдань та відповіді на семінарських (практичних) заняттях;

б) виконання завдань для самостійного опрацювання;

в) виконання модульних (контрольних) робіт.

Оцінка за виконання завдань та відповіді на семінарських (практичних) заняттях протягом семестру становить максимально 60 балів.

Вказані 60 балів студент може отримати протягом семестру за таких умов:

 від 0 балів до 20 балів за відповіді на семінарських заняттях та за експрес-контроль (тестування) по окремим темам.

Студент має право відпрацювати незадовільну оцінку на індивідуальних заняттях, що проводяться викладачем згідно встановленого кафедрою графіку індивідуальних занять.

від 0 балів до 30 балів за виконання розрахункових завдань у робочому зошиті;

від 0 балів до 10 балів за підготовку та участь на тренінговому занятті;


Таблиця 1. Оцінювання навчальної роботи студентів під час семінарських (практичних) занять

з дисципліни «бухгалтерський облік»

Максимальна кількість балів на практичному занятті

РАЗОМ (балів)

Тема 1. Загальна характеристика бухгалтерського обліку  його предмет і метод.

Тема 2.Бухгалтерський баланс

Тема 3.Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис.

Тема 4. Оцінка і калькуляція

Тема 5.Документація, інвентаризація, техніка і форми бухгалтерського обліку

Тема 6.Облік необоротних активів.

Тема 7.Облік запасів.

Тема 8.Облік грошових коштів і дебіторської заборгованості.

Тема 9. Облік фінансових інвестицій

Тема 10.Облік власного капіталу.

Тема 11.Облік зобов’язань.

Тема 12.Облік праці, її оплати та соціального страхування персоналу.

Тема 13.Облік витрат діяльності підприємства.

Тема 13.Облік витрат діяльності підприємства.

Активна та продуктивна участь в семінарських (практичних) заняттях

4

2

5

4

5

20

Виконання  розрахункових завдань у робочих зошитах Перевірка правильності виконання завдань

9

3

6

6

6

30

Підготовка до тренінгового заняття Активна та продуктивна участь у семінарському (тренінговому) занятті за заданою темою

10

Разом балів навчальної роботи студентів

13

5

11

10

11

60

Виконання розрахункових індивідуальних завдань за заданою темою

10

Написання модульних контрольних робіт

2х10=20

Виконання відповідних завдань за означеною тематикою або написання реферату за заданою тематикою

10

РАЗОМ

100


Оцінка за виконання завдань для самостійного опрацювання (обов’язкові) становить від 0 балів до 10 балів за виконання розрахункових індивідуальних завдань за заданою темою.

З метою перевірки засвоєння студентами матеріалу по важливіших розділах дисципліни “Бухгалтерський облік”, а також для надання студентам можливості набути практичних навичок письмового викладу навчального матеріалу з точки зору його повноти, правильності, логічної послідовності та оформлення, передбачено обов’язково виконати дві модульні контрольні роботи, за результатами яких студент може отримати від 0 балів до 20 балів.:

 від 0 балів до 10 балів за  модульну контрольну роботу №1 проводиться по розділу 1 «Основи теорії бухгалтерського обліку»;

від 0 балів до 10 балів за модульну контрольну роботу №2 по розділу 2 «Бухгалтерський облік в підприємницькій діяльності». Співвідношення теоретичних питань і практичних завдань  встановлюється кафедрою.

Проведення контрольної роботи здійснюється згідно встановленого порядку проведення екзамену в університеті.

Здані роботи для перевірки оцінює керівник курсу та викладач, який веде практичні заняття. Результати оголошуються на наступному практичному занятті. Модульні контрольні роботи студентам не повертаються.

Оцінювання виконаних студентами контрольних завдань визначена вимогами для оцінювання поточного контролю знань студентів.

За виконання завдань для самостійного опрацювання (вибіркові) становить від 0 балів до 10 балів:

 •  виконання відповідних завдань за означеною тематикою або
 •  написання реферату за заданою тематикою

Конкретний перелік завдань, які обов’язково або за вибором виконує студент, наведений в розділі 3.

Студенти, які беруть активну участь у поза навчальній науковій діяльності (роботі гуртків, подають наукові роботи на конкурси і олімпіади тощо), і за результатами поточного контролю знань не набрали 100 балів, за рішенням керівника курсу, додатково можуть отримати не більше 10 балів. При цьому загальна кількість балів за поточну роботу не може перевищувати 100 балів.

В разі невиконання завдань поточного контролю з об’єктивних причин, студент має право, за дозволом декана, виконати їх до останнього практичного (семінарського) заняття. Час та порядок складання  визначає викладач.

Оцінки за різні види поточної роботи студентів на семінарських (практичних) заняттях, за виконання контрольних робіт та інших індивідуальних завдань фіксуються викладачами в журналах академічних груп відповідно до чинного порядку.

На останньому семінарському (практичному) занятті сумарна оцінка в балах від 0 до 100 балів (включно) за результатами всіх видів поточної успішності записується у відомість обліку поточної та підсумкової успішності.

4.2. Особливості  поточного контролю знань

студентів заочної форми навчання

Оцінювання знань студентів з навчальної дисципліни “Бухгалтерський облік” здійснюється на основі результатів поточного модульного контролю і підсумкового контролю знань (екзамену).

Об’єктом оцінювання знань студентів є програмний матеріал дисципліни, засвоєння якого відповідно перевіряється під час поточного контролю і на екзамені.

Об’єктом поточного контролю є знання окремих складових робочої програми навчальної дисципліни:

- матеріалу, викладеного на лекціях;

- питань, розглянутих та обговорених на семінарських і практичних заняттях;

- матеріалу опрацьованого самостійно.

Поточне оцінювання здійснюється у формі підсумовування позитивних оцінок, отриманих студентом за виконання контрольних робіт, за роботу на семінарських і практичних заняттях, підготовку рефератів та інших завдань, передбачених робочою програмою дисципліни

Об’єктом підсумкового оцінювання є знання програмного матеріалу дисципліни в повному обсязі.

На екзамені оцінюванню підлягають:

- володіння ключовими теоретичними знаннями про об’єкт дисципліни;

- здатність творчо мислити та синтезувати знання;

- уміння використовувати знання для розв’язування практичних завдань;

- точність виконання розрахунків тощо.

Підсумкова оцінка з дисципліни складається, як правило, з оцінки за поточну успішність та оцінки за екзамен.

Максимально можлива оцінка за знання програмного матеріалу дисципліни дорівнює 100 балам.

 

Об’єктом поточного оцінювання знань студентів є:

а) виконання завдань та відповіді на семінарських (практичних) заняттях;

б) виконання завдань для самостійного опрацювання;

в) виконання модульних (контрольних) робіт.

Оцінка за виконання завдань та відповіді на семінарських (практичних) заняттях протягом семестру становить від 0 балів до 60 балів.

Вказані 60 балів студент може отримати протягом семестру за таких умов:

 від 0 балів до 10 балів за систематичну та активну роботу на семінарських заняттях. Вказані 10 балів студент може отримати на практичних заняттях.

від 0 балів до 40 балів за правильне і повне виконання контрольної роботи, що допущені до захисту;

від 0 балів до 10 балів за захист домашньої письмової роботи.

Оцінка за виконання завдань для самостійного опрацювання (обов’язкові) становить від 0 балів до 10 балів - за виконання у встановлений термін домашньої письмової роботи, якщо у викладача не було суттєвих зауважень щодо їх змісту та оформлення;

З метою перевірки засвоєння студентами матеріалу по важливіших розділах дисципліни “Бухгалтерський облік”, а також для надання студентам можливості набути практичних навичок письмового викладу навчального матеріалу з точки зору його повноти, правильності, логічної послідовності та оформлення, передбачено обов’язково виконати модульну контрольну роботу, за результатами якої студент може отримати від 0 балів до 20 балів з 100:

Проведення контрольної роботи здійснюється згідно встановленого порядку проведення екзамену в університеті.

Здані роботи для перевірки оцінює керівник курсу та викладач, який веде практичні заняття. Модульні контрольні роботи студентам не повертаються.

Оцінювання виконаних студентами контрольних завдань визначена вимогами для оцінювання поточного контролю знань студентів.

За виконання завдань для самостійного опрацювання (вибіркові) становить від 0 балів до 10 балів:

 •  виконання відповідних завдань за означеною тематикою або
 •  написання реферату за заданою тематикою

Конкретний перелік завдань, які обов’язково або за вибором виконує студент, наведений в розділі 3.

Студенти, які беруть активну участь у поза навчальній науковій діяльності (роботі гуртків, подають наукові роботи на конкурси і олімпіади тощо), і за результатами поточного контролю знань не набрали 100 балів, за рішенням керівника курсу, додатково можуть отримати не більше 10 балів. При цьому загальна кількість балів за поточну роботу не може перевищувати 100 балів.

В разі невиконання завдань поточного контролю з об’єктивних причин, студент має право, за дозволом декана, виконати їх до останнього практичного (семінарського) заняття. Час та порядок складання  визначає викладач.

Оцінки за різні види поточної роботи студентів на семінарських (практичних) заняттях, за виконання контрольних робіт та інших індивідуальних завдань фіксуються викладачами в журналах академічних груп відповідно до чинного порядку.

Індивідуальні завдання для домашнього самостійного виконання видаються під час установчої сесії (начитки лекцій). Студент має можливість отримати завдання і по закінченні сесії.

Зміст завдань контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання наведені в Тематиці контрольних робіт та методичних вказівках до їх виконання з курсу “Бухгалтерський облік” для студентів необлікових спеціальностей  заочної форми навчання економічних вузів
У міжсесійний період проводяться групові чи індивідуальні консультації за графіком складеним кафедрою, який доводиться до відома студентів під час начитки лекцій.
За місяць до початку сесії студенти здають на кафедру виконані домашні роботи. Дата подання робіт фіксується на кафедрі в спеціальному журналі.

Якщо рецензія робіт позитивна, то роботи допускаються до захисту.

Якщо робота не відповідає вимогам методичних вказівок, її  повертають студентові на доопрацювання. До другого (доопрацьованого) варіанта роботи студент обов’язково додає рецензію на перший варіант.

Під час сесії студенти, як правило, захищають свої домашні роботи в ході співбесіди з викладачем.

Виконання і перевірка аудиторних контрольних робіт проводиться в сесійний період згідно з розкладом.

Результати поточного контролю знань студентів, від 0 до 100 балів(включно), вносяться до залікової відомості. Оцінювання знань студентів з дисципліни здійснюється на основі результатів поточної успішності (див. п. 4.3).

 

4.3. Організація підсумкового оцінювання знань студентів

Поточна успішність оцінюється у формі заліку (диференційованого заліку) за шкалою від до100 балів включно.

Залік на денній та вечірній формах навчання оформлюється під час останнього семінарського (практичного) заняття у відповідному семестрі, на заочній формі навчання – за розкладом сесії.

Підсумкова оцінка записується у залікову відомість.

Якщо за результатами поточного контролю студент набрав менше 60 балів, він отримує оцінку «не зараховано» («незадовільно»).

В разі невиконання завдань поточного контролю з об’єктивних причин, студент має право, за дозволом декана, виконати їх до останнього практичного (семінарського) заняття. Час та порядок складання  визначає викладач.

Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-х бальну та шкалу за системою ECTS здійснюється в наступному порядку:

Оцінка за шкалою ECTS

Оцінка за 100-бальною шкалою

Оцінка за національною шкалою

A

90-100

Відмінно

B

80-89

добре

C

70-79

D

66-69

задовільно

E

60-65

FX

21-59

незадовільно з можливістю повторного складання

F

0-20

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

 


5. Зразок модульного завдання (для студентів заочної форми навчання).

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА

Кафедра бухгалтерського обліку

Модульне завдання №___

з дисципліни “Бухгалтерський облік”

 1.  Принципи бухгалтерського обліку згідно Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку.
 2.  Утримання із заробітної плати, їх види та облік.
 3.  Вказати кореспонденцію рахунків господарської операції. Дати характеристику кореспондуючих рахунків на яких відображені операції. Вказати, які зміни в балансі викликають господарські операції (визначити тип господарської операції).

2.1.Списані запаси для загальновиробничих потреб – 10 000,00 грн.;

2.2. Зараховано кошти на поточний рахунок від покупців – 5 000,00грн.

4. За наведеною кореспонденцією рахунків сформулювати зміст господарської операції.                    

    Вказати на підставі яких первинних документів відображені операції:

4.1. Дт 23 «Виробництво»          Кт 65 «Розрахунки за соціальним страхуванням»

4.2. Дт 10» Основні засоби»       Кт 15 «Капітальні інвестиції»      

5. Вказати правильну відповідь на поставлене питання:

5.1.Яким бухгалтерським записом оформлюється надходження основних засобів від постачальника :

а) Дт 20  Кт 63

б) Дт 10  Кт 65

в) Дт 15  Кт 63

г) Дт 10  Кт 63

5.2.Яким П(С)БО регулюється облік нематеріальних активів?

а) П(С)БО № 7

б) П(С)БО № 8

в) П(С)БО № 9

г) П(С)БО № 10

6. Зробити необхідні розрахунки, вказати документальне оформлення і кореспонденцію рахунків.

Підприємство придбало на умовах попередньої оплати обладнання що не  потребує монтажу, вартістю 150000,00 грн..  Транспортні послуги з доставки обладнання на склад підприємства склали 3000,00 грн. грн.( в т.ч. ПДВ).

 

Затверджено на засіданні кафедри

бухгалтерського обліку                                                      Протокол №___ від __________

Завідувач кафедри                                                                 Ю.А.Кузьмінський


6
. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.

Основна.

1.Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». Від 16.07.1999р. № 996-XIV.

2..План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій. Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року № 291.

3. Бухгалтерський облік для економістів і правознавців: Навч. посіб. /За заг. ред.. Ю.А- Кузьмінського.-К.:КНЕУ,2007.-648с.

4. Бухгалтерський облік: Навч.-метод. Посібник для самост. вивч. дисц./Л.Г.Ловінська, Л.В.Жилкіна, О.Л. Галенко та ін.- К.:КНЕУ,2002.-370с.

5.Кужельний М.В., Лінник В.Г. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник.-К.: КНЕУ, 2001.-334с.

6.Ловінська Л.Г., Олійник Я.В., Галат Л.О. Бухгалтерський облік для економістів та правознавців у схемах і таблицях: Навч. посібник.- К.: КНЕУ,2005.-329с.

Додаткова.

1.Положення (стандарти) бухгалтерського обліку.

2.Закон України «Про відпустки». Від 15.11.1996р. № 504/96-ВР.

3.Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» / у редакції Закону України від 22 травня 1997 р. № 283 з наступними змінами і доповненнями.

4.Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків. Затверджена наказом Мінфіну України від 11 серпня 1994 р. № 69.

5. Інструкція про порядок реєстрації виданих, повернутих і використаних доручень на отримання цінностей. Затверджена наказом Мінфіну України від 16 травня 1996р. №99.

6. Бухгалтерський облік: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц.-К.:КНЕУ,2005.-217с.

7. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України: Підручник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.-К:А.С.К.,2006.-785с.

8.Трохименко Л.М. Бухгалтерський облік: Навч. Метод. Посібник: у 4-х ч. Ч.1 Методичні рекомендації до вивчення 1 блоку “Теоретичні основи бухгалтерського обліку. -К.: КНЕУ, 2002- 314с.

PAGE  


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

3436. Проектирование инструментального производства 6.37 MB
  Состав цеха и задачи, решаемые при его проектировании В проекте цеха должно быть предусмотрено все необходимое для осуществления протекающих в нем процессов, а именно: 1. Основное и вспомогательное технологическое оборудование. 2. Подъемно- транс...
3437. Основные цели и задачи Евроконтроля. Организационное обеспечение полетов 176 KB
  Евроконтроль. Основные цели и задачи. Структура. OPSD. Европейская организация по безопасности воздушной навигации. Была организована в 1960г. По решению стран ECAC (European civil aviation Conference) (44 страны). В 1988г. Был орг...
3438. Лекционный курс по начертательной геометрии 1.92 MB
  Лекционный курс по Начертательной Геометрии предназначен для освоения студентами Химико-биологических и Электротехнических специальностей техники геометрического и графического моделирования используемой при чтении и выполнении проектной документации...
3439. Источники аграрного права 89.23 KB
  Источники аграрного права 1. Понятие и особенности источников аграрного права Источники аграрного права служат формой выражения и закрепления аграрной политики государства как важного фактора, влияющего на формирование и развитие юридических институтов...
3440. Решение задач по уравнениям математической физики с применением математических пакетов 858.5 KB
  Данное пособие написано с целью представить небольшой вводный курс уравнений математической физики и показать, как применять для их решения математические пакеты. Основным таким пакетом является система компьютерной математики Maple
3441. Методы и технологии программирования 5.26 MB
  Введение в технологию разработки промышленного ПО. Основные понятия Трудозатраты, связанные с созданием программного обеспечения (ПО) прямо связаны с качеством и сложностью создаваемого ПО. Так трудозатраты на создание программного продукта в...
3442. Снижаем налоговые штрафы. Инструкция для налогоплательщика 517 KB
  Правовые основы снижения сумм налоговых санкций Нормы, регулирующие вопросы снижения штрафов, примененных налоговыми органами, находят свое закрепление в различных объективных формах, выражениях, которые объединяются общим понятием "источни...
3443. Методика аудита расчетов с персоналом по оплате труда 254 KB
  В России аудит является новым направлением внешнего контроля за хозяйственной деятельностью предприятий. С развитием рыночных отношений в действующие нормативные документы часто вносятся изменения и дополнения, которые в силу разных обстоят...
3444. Арбитражный процесс 3.79 MB
  В учебнике на основе современных процессуально-правовых концепций освещены все основные институты арбитражного процессуального права, в том числе вопросы международного гражданского (арбитражного) процесса и третейского разбирательства. Преимущество...