47484

ЦИВІЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО. МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

Книга

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Види цивільного судочинства: позовне провадження провадження окреме провадження наказне провадження. Суть та значення наказного провадження. Провадження у справі до судового розгляду. Завдання зміст і процесуальний порядок провадження до судового розгляду.

Украинкский

2013-11-29

313 KB

8 чел.

PAGE  41

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ  І НАУКИ УКРАЇНИ

ДВНЗ «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ

УНIВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА ЦИВІЛЬНОГО ТА ТРУДОВОГО ПРАВА

ЗАТВЕРДЖЕНО:

проректор з науково-педагогічної роботи

_____________ Колот А.М.

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ЩОДО ЗМІСТУ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ, ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЇХ ЗНАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ «ЦИВІЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО»

УХВАЛЕНО:

на засіданні кафедри цивільного

та трудового права

                              Протокол №9 від 23.04.2010 р.

Завідувач кафедри________Омельченко А.В.

ПОГОДЖЕНО:

Начальник навчально -

методичного відділу  ___________ Гуть Т.В

Київ - 2010
ЗМІСТ

 1.  Перелік питань, що виносяться на екзамен з дисципліни…………….............................3
 2.  Приклади типових індивідуальних завдань та

завдань, що виносяться на іспит...............................................................................................15

 1.  Карта самостійної роботи студентів....................................................................................17
 2.  Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань з дисципліни...........................19
 3.  Особливості поточного контролю знань студентів заочної форми навчання............38
 4.  Зразок екзаменаційного білета.............................................................................................40
 5.  Список рекомендованої літератури.....................................................................................41


1.
 Перелік питань, що виносяться на екзамен з дисципліни

 1.  Поняття цивільного процесуального права, його метод та предмет
 2.  Система цивільного процесуального права.
 3.  Співвідношення цивільного процесуального права з іншими галузями права.
 4.  Процесуальні способи захисту цивільних прав та інтересів.

Поняття цивільного судочинства, його завдання.

Законодавство про цивільне судочинство.

Види цивільного судочинства: позовне провадження, провадження, окреме провадження, наказне провадження.

Стадії цивільного процесу.

Джерела цивільного процесуального права, їх класифікація.

Загальна характеристика нового Цивільного процесуального кодексу.

Поняття, система, значення принципів цивільного процесуального права.

Класифікація принципів цивільного процесуального права.

Конституційні принципи цивільного процесуального права: здійснення правосуддя виключно судами; виборність і призначуваність суддів; національна мова  судочинства; гласність; незалежність суддів і підкорення їх  тільки закону і т.д.

Принципи, закріплені законодавством про судочинство: диспозитивність, об’єктивна істина, процесуальна рівноправність сторін, раціональна процесуальна форма, неможливість процесуального сумісництва і т.д.

Поняття цивільних процесуальних правовідносин.

Підстави та передумови виникнення цивільних процесуальних правовідносин.

Суб’єкти цивільних процесуальних правовідносин, їх класифікація.

Склад суду.

Підстави для відводу судді.

Недопустимість повторної участі судді в розгляді справи.

Особи, які беруть участь у справі, їх склад.

Цивільна процесуальна дієздатність осіб, що беруть участь у справі.

Інші учасники цивільного процесу (особи, які не беруть участі в справі), їх склад.

Секретар судового засідання та судовий розпорядник.

Свідок у цивільному процесі.

Експерт, спеціаліст, перекладач, як учасники цивільного процесу.

роль у цивільному процесі особи, яка надає правову допомогу.

Зміст цивільних процесуальних правовідносин.

Об’єкт цивільних процесуальних правовідносин: об’єкт системи та об’єкт конкретної цивільної справи.

Поняття сторін цивільного процесу, їх правовий статус.

Позивач, як сторона в цивільному процесі.

Відповідач, як сторона в цивільному процесі.

Права і обов’язки сторін: загальні та спеціальні.

Процесуальна співучасть: поняття та значення.

Обов’язкова та факультативна співучасть.

Активна, пасивна, змішана співучасть у цивільному процесі.

Права та обов’язки співучасників.

Поняття належної і неналежної сторони.

Порядок заміни неналежного відповідача та правові наслідки такої процесуальної дії.

Процесуальне правонаступництво: поняття та значення.

Порядок вступу правонаступника у процес. Правові наслідки.

Права і обов’язки правонаступників.

Поняття і види третіх осіб.

Треті особи, що заявляють самостійні вимоги.

Треті особи, які не заявляють самостійних вимог.

Підстави і порядок вступу в процес третіх осіб. Позовна заява третьої особи із самостійними вимогами.

Відмінність третіх осіб від співучасників.

Завдання органів прокуратури в цивільному процесі.

Підстави, процесуальні форми і види участі прокурора в цивільному процесі.

Порушення прокурором цивільної справи в інтересах інших осіб.

Участь прокурора в справах, на вимогу суду.

Участь прокурора в цивільному процесі по справі в суді першої , другої та третьої інстанції.

Цивільна процесуальна правосуб’єктність прокурора.

Мета і підстави участі державних органів,  органів місцевого самоврядування, представників профспілок та окремих  осіб у цивільному процесі.

Процесуальні форми участі вказаних суб’єктів у цивільному процесі.

Участь державних органів управління та органів місцевого самоврядування в цивільному процесі: надання висновку по окремих запитаннях; порушення цивільної справи в суді.

Підстави порушення справи в суді для захисту прав та інтересів інших осіб.

Поняття та значення процесуального представництва.

Відмінність процесуального представництва від цивільного.

Види процесуального представництва.

Законне представництво: особи, які можуть бути законними представниками.

Договірне представництво: особи, які можуть бути представниками в суді; особи, які не можуть бути представниками в суді.

Документи, що підтверджують повноваження представника, порядок їх оформлення.

Права та обов’язки судового представника.

Повноваження процесуального представника в судах різних інстанцій.

Поняття, значення і види процесуальних строків.

Строки визначені законом.

Строки встановлені судом.

Абсолютно визначені та відносно визначені процесуальні строки.

Порядок обчислення строків у цивільному процесуальному праві.

Зупинення, продовження, поновлення і переривання процесуальних строків та строків для виконання судового рішення.

Цивільна юрисдикція.

Поняття і значення підсудності в цивільному процесуальному праві.

Види підсудності.

Функціональна підсудність.

Територіальна підсудність та її види.

Загальна територіальна підсудність.

Альтернативна територіальна підсудність.

Право вибору підсудності.

Договірна територіальна підсудність.

Підсудність за зв’язком справ.

Виключна територіальна підсудність.

Наслідки порушення правил про підсудність.

Зміна підсудності.

Порядок передачі справ з одного суду до іншого в межах України.

Поняття та значення судових витрат.

Види судових витрат.

Судовий збір.

Порядок обчислення та сплати судового збору.

Звільнення від сплати судового збору.

Повернення судового збору.

Витрати, пов’язані з розглядом справи в суді.

Витрати, пов’язані з оплатою послуг перекладачів, свідків, експертів.

Витрати на інформаційно-технічне забезпечення.

Витрати на правову допомогу.

Розподіл та відшкодування  понесених витрат у справі.

Роль доказів і доказування в цивільному процесі.

Поняття і види доказів.

Доказування.

Обов’язок доказування та подання доказів.

Засоби доказування.

Пояснення сторін та третіх осіб як засіб доказування.

Письмові докази.

Показання свідків як засіб доказування.

Особливості допиту неповнолітніх свідків.

Речові докази.

Висновки експертів як засіб доказування.

Види експертиз.

Обов’язкове призначення експертизи.

Порядок дослідження доказів у цивільному процесі.

Належність доказів.

Допустимість засобів доказування.

Забезпечення доказів.

Розгляд заяви про забезпечення доказів.

Витребування доказів.

Огляд доказів.

Повернення доказів.

Оцінка доказів.

Судові виклики та повідомлення.

Судові повістки.

Порядок вручення судових повісток.

Суть та значення наказного провадження.

Судовий наказ як особлива форма судового рішення.

Форма і зміст заяви про видачу судового наказу.

Порядок розгляду заяв про видачу судового наказу.

Набрання наказом законної сили.

Скасування судового наказу.

Провадження у справі до судового розгляду.

Завдання, зміст і процесуальний порядок провадження до судового розгляду.

Попереднє судове засідання.

Дії судді по підготовці справи до судового розгляду.

Процесуальна діяльність осіб, які беруть участь у справі, на стадії підготовки справи до судового розгляду.

Суть позовного провадження.

Позов як процесуальний засіб відкриття провадження у справі.

Право на позов.

Право на пред’явлення  позову і процесуальний порядок його реалізації.

Форма і зміст позовної заяви.

Залишення позовної заяви без руху, повернення заяви.

Відкриття провадження у справі.

Об’єднання та роз’єднання позовів.

Процесуальні засоби захисту інтересів відповідача проти позову.

Процесуальні та матеріальні заперечення відповідача проти позову.

Зустрічний позов.

Зміни в позовному спорі.

Відмова від позову.

Визнання позову.

Мирова угода сторін.

Забезпечення позову.

Види забезпечення позову.

Розгляд заяви про забезпечення позову.

Виконання ухвали про забезпечення позову.

Заміна виду забезпечення позову або скасування заходів забезпечення позову.

Відшкодування збитків, завданих забезпеченням позову.

Значення стадії судового розгляду цивільний справ.

Судове засідання як процесуальна форма розгляду цивільних справ.

Підготовча частина судового засідання.

Розгляд справи по суті.

Дослідження доказів.

Судові дебати як самостійна частина судового розгляду справи.

Ухвалення та оголошення судового рішення.

Ускладнення в процесі судового розгляду цивільних справ.

Відкладення судом розгляду цивільної справи.

Зупинення провадження в справі.

Закриття провадження в справі.

Залишення заяви без розгляду.

Фіксування цивільного процесу.

Судовий журнал: його значення та порядок ведення.

Поняття і види судових рішень.

Суть судового рішення.

Вимоги, яким має відповідати судове рішення.

Законність та обґрунтованість судового рішення та інші вимоги до судового рішення.

Зміст судового рішення.

Заочний розгляд справи.

Заочне рішення.

Порядок постановлення заочного рішення.

Перегляд заочного рішення.

Визначення порядку виконання судового рішення.

Негайне виконання судового рішення.

Право суду допустити негайне виконання судового рішення.

Обов’язок суду допустити негайне виконання судового рішення.

Виправлення недоліків рішення судом, що його постановив.

Законна сила судового рішення.

Ухвали  суду першої інстанції.

Ухвали суду, що постановляються в нарадчій кімнаті.

Ухвали суду, що постановляються на місці.

Порядок оскарження ухвал суду.

Окремі ухвали.

Суть і значення окремого провадження.

Особи, які беруть участь у справах окремого провадження.

Заявник та заінтересовані особи.

Зміст та особливості заяви у справах окремого провадження.

Процесуальний порядок розгляду справ окремого провадження.

Процесуальний порядок обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною, поновлення цивільної дієздатності фізичної особи.

Визнання фізичної особи безвісно відсутньою чи оголошення її померлою.

Надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності.

Розгляд справ про усиновлення дітей..

Відновлення прав на втрачені цінні папери.

Встановлення фактів, що мають юридичне значення.

Передача безхазяйної нерухомої речі у комунальну власність.

Визнання спадщини відумерлою.

Надання особі психіатричної допомоги в примусовому порядку.

Обов’язкова госпіталізація до протитуберкульозного закладу.

Розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб.

Розгляд справ про надання права на шлюб, про розірвання шлюбу за заявою подружжя, яке не має дітей, про поновлення шлюбу після його розірвання, про встановлення режиму окремого проживання за заявою подружжя.

Суть і значення апеляційного оскарження рішення суду.

Право апеляційного оскарження рішень та порядок його реалізації.

Ухвали, на які можуть бути подані апеляційні скарги окремо від рішення суду.

Підстави апеляційного оскарження судових рішень.

Строки апеляційного оскарження.

Форма і зміст апеляційної скарги.

Порядок подання апеляційної скарги.

Процесуальний порядок розгляду апеляційної скарги судом другої інстанції.

Повноваження суду  апеляційної інстанції.

Підстави для скасування рішення суду і передачі справи на новий розгляд.

Підстави для скасування рішення суду першої інстанції із закриттям провадження в справі або залишення заяви без розгляду.

Підстави для скасування рішення суду першої інстанції і ухвалення нового рішення.

Підстави для відхилення апеляційної скарги на ухвалу суду першої інстанції, зміна чи скасування ухвали суду першої інстанції.

Ухвала та рішення суду апеляційної інстанції.

Чинність рішень і ухвал суду апеляційної інстанції.

Суть і значення перегляду судових рішень у касаційному порядку.

Право касаційного оскарження судових рішень.

Умови і порядок реалізації права на касаційне оскарження судових рішень та ухвал.

Строк на касаційне оскарження.

Порядок подачі касаційної скарги.

Підготовка касаційного розгляду справи.

Процесуальний порядок розгляду цивільних справ судами касаційної інстанції.

Межі розгляду справи судом касаційної інстанції.

Повноваження судів касаційної інстанції.

Підстави для відхилення касаційної скарги.

Підстави для скасування судових рішень і передачі справи на новий розгляд.

Підстави для скасування рішення суду апеляційної інстанції та залишення в силі судового рішення, що було помилково скасовано.

Підстави для скасування рішення із закриттям провадження в справі або залишення заяви без розгляду.

Постановлення ухвал і рішень судом касаційної інстанції.

Зміст рішення та ухвали суду касаційної інстанції.

Чинність рішень і ухвал суду касаційної інстанції.

Підстави перегляду рішень, ухвал і постанов суду у зв’язку з винятковими обставинами.

Поняття виняткових обставин.

Суди, що переглядають рішення, ухвали за винятковими обставинами .

Строки подання заяв про перегляд справ у зв’язку з винятковими обставинами.

Форма і зміст заяви про перегляд справи у зв’язку з винятковими обставинами.

Процесуальний порядок перегляду справи у зв’язку з винятковими обставинами.

Підстави для скасування чи зміни судових рішень, що переглядалися за винятковими обставинами.

Підстави перегляду рішень, ухвал суду у зв’язку з нововиявленими обставинами.

Поняття нововиявлених обставин.

Суди, що переглядають рішення, ухвали за нововиявленими обставинами .

Строки подання заяв про перегляд справ у зв’язку з нововиявленими та обставинами.

Форма і зміст заяви про перегляд справи у зв’язку з нововиявленими обставинами.

Процесуальний порядок перегляду справи у зв’язку з нововиявленими обставинами.

Поняття і значення виконавчого провадження.

Органи примусового виконання.

Особи, які беруть участь у справі в стадії виконання судових постанов.

Процесуальні права та обов’язки осіб, які беруть участь у справі в стадії виконання судових постанов.

Підстави примусового виконання.

Виконавчі документи.

Зміст виконавчого листа.

Процесуальні строки пред’явлення виконавчих документів до примусового виконання.

Загальні правила виконання.

Мирова угода і відмова від примусового виконання.

Відстрочка та розстрочка виконання.

Заміна способу виконання.

Поворот виконання.

Судовий контроль за виконанням рішень.

Правове регулювання цивільного судочинства з іноземним елементом.

Правове становище іноземців у цивільному процесі.

Цивільні процесуальні права іноземних громадян, іноземних підприємств і організацій.

Цивільні процесуальні права осіб без громадянства.

Підсудність справ з іноземним елементом.

Позови до іноземних держав.

Дипломатичний імунітет.

Виконання судових доручень іноземних судів і звернення судів України з дорученнями до іноземних судів.

Визнання і виконання рішень іноземних судів.

Відновлення втраченого судового провадження.


2. ПРИКЛАДИ ТИПОВИХ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ ТА ЗАВДАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ІСПИТ

Приклади типових індивідуальних завдань:

Індивідуальні завдання теоретичного характеру :реферати, есе і т .ін.  

Теми рефератів:

 •  Новели цивільного процесуального законодавства та їх реалізація в судах України
 •  Особливості процесуального становища свідків, перекладачів, експертів та спеціалістів у цивільному процесі

Аналітичні завдання:

 •  Аналіз новітнього законодавства у сфері судового захисту цивільних прав та інтересів
 •  Огляд новітньої літератури в галузі цивільного процесуального права

Індивідуальні завдання практичного характеру

 •  Скласти проект позовної заяви
 •  Скласти проект ухвали суду про забезпечення доказів
 •  Написати пояснення на апеляційну скаргу

Вказані завдання кожен студент отримує у викладача в індивідуальному порядку

Приклади типових завдань, що виносяться на іспит

1. Складіть проект заяви про визнання О. померлим, якщо заяву подає дружина.

2. Вкажіть  помилку

Вирішуючи справу про захист честі, гідності та ділової репутації, суди повинні під поширенням неправдивих  відомостей розуміти:

 1.  опублікування їх у пресі;
 2.  передача по радіо;
 3.  повідомлення таких відомостей особі, якої вони стосуються;
 4.  повідомлення їх невизначеному числу осіб або хоча б одній людині;

3. Вкажіть правильну відповідь:

Підстави залишення заяви без розгляду:

 1.  втрата стороною дієздатності під час розгляду справи;
 2.  якщо заінтересованою особою не додержано встановленого для даної категорії справ порядку попереднього позасудового вирішення справи і можливість застосування цього порядку не втрачена;
 3.  неможливість розгляду даної справи до вирішення іншої справи, що розглядається в цивільному порядку;
 4.   позивач до закінчення розгляду справи покинув судове засідання і не подав до суду заяви про розгляд справи у його відсутності.

4. У завідуючої магазином Д. під час ревізії виявлено нестачу товарів, яка, за її поясненням, утворилася внаслідок викрадення під час розвантаження. Позов торговельного відділу до Д. суд задовольнив частково, вказавши, що вона не мала корисливих мотивів, утримує дитину і єдиним джерелом її існування є заробіток. Між тим чоловік Д. працює директором фірми і за остання два роки їх сім’я придбала автомобіль і дачу. Чи є у позивача підстави для апеляційного оскарження рішення суду?

5. Здійсніть порівняльний аналіз судового рішення та рішення адміністративного органу


3.
 КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

з дисципліни цивільне процесуальне право

для студентів спеціальності «Правознавство»

Види самостійної роботи

Планові терміни виконання

Форми контролю та звітності

Максимальна кількість

балів

Денна та вечірня форми навчання (6-й семестр)

І. Обов’язкові

1.1. Підготовка до семінарських занять

за розкладом занять

Систематичність та результативність під час семінарського заняття

30

1.2. Виконання двох модульних завдань

за розкладом занять

Виконання завдання для модульного контролю №1

Виконання завдання для модульного контролю №2

10

1.3. Вивчення тем та питань, що відводяться на самостійне опрацювання

До кінця другого тижня травня

Усне опитування під час індивідуально-консультативної роботи

5

Разом балів за обов’язкові види СРС

45

ІІ. Вибіркові

2.1. Написання реферату чи іншої наукової роботи теоретичного характеру

До кінця другого тижня травня

Захист роботи під час семінарського заняття або в години індивідуально-консультативної роботи викладача-лектора

5

2.2. Виконання індивідуального завдання практичного характеру

До кінця другого тижня травня

Захист роботи під час індивідуально-консультативної роботи

5

2.3. Інші види індивідуальної роботи

За планом

Участь у науково-практичних конференціях, студентських олімпіадах тощо

5

Разом балів за вибіркові види СРС

5

Всього балів за СРС у 6 семестрі

50

Заочна форма навчання (6-7-й семестр)

І. Обов’язкові

1.1. Виконання завдань модульного контролю

За розкладом занять

Виконання двох модульних завдань різного рівня складності

15

ІІ. Вибіркові

2.1. Виконання завдань практичного характеру

В години ІКР. Не пізніше, ніж за 2 тижні до початку сесії

Написання під контролем викладача

5

2.2. Вивчення тем та питань, що відводяться на самостійне опрацювання

В години ІКР. Не пізніше, ніж за 2 тижні до початку сесії

Усне опитування під час індивідуально-консультативної роботи

5

Всього балів за СРС у 6-7 семестрі

20


Оцінювання знань студентів за традиційною шкалою та шкалою ECTS

90-100 балів

відмінно

А

80-89 балів

добре

В

70-79 балів

добре

С

66-69 балів

задовільно

D

60-65 балів

задовільно

E

21-59 балів

незадовільно – можлива перездача

0-20 балів

незадовільно – повторне вивчення дисципліни

F

Порядок оцінювання знань студентів

Для денної та вечірньої форм навчання

№№

пп

Об'єкти контролю

Кількість балів

1.

Оцінка поточної роботи в семестрі,  в т.ч.:

Від   0  до 50 балів

в т.ч.:

1.1.

Систематичність та результативність роботи на семінарських заняттях

до  30 балів

1.2.

Виконання завдань для самостійного опрацювання

до  10 балів

1.3.

Виконання модульних завдань

до  10 балів

2.

Оцінювання письмової екзаменаційної роботи

від 0 до 60 балів

ПІДСУМКОВА ОЦІНКА (в балах)  =  

= результати поточної роботи  + результати  письмового іспиту

Оцінювання поточної роботи студента

Оцінка поточної роботи студентів з дисципліни цивільне процесуальне право включає оцінки за систематичність та активність  роботи студента протягом семестру,  за виконання модульних завдань, завдань для самостійної роботи.

Поточний контроль знань здійснюється в аудиторії в години, відведені  для семінарських занять та в процесі  індивідуальної роботи зі студентом у позанавчальний час шляхом:

 •  усного опитування студентів по питаннях тем ( модуля), у т.ч. відведених для самостійного вивчення;
 •  оцінювання дискусійного обговорення питань – що становлять зміст теми;
 •  оцінювання самостійних письмових робіт студентів в аудиторії;
 •  оцінювання виконаного і захищеного студентом письмового реферату (есе, повідомлення тощо) за заданими індивідуальними темами;
 •  оцінювання виконаного і захищеного студентом завдання практичного характеру;
 •  оцінювання відповідей студента на питання, що відведені для самостійного вивчення, у процесі індивідуально-консультативної роботи викладача зі студентом;
 •  оцінювання участі студента в розгляді питань в аудиторії (внесення уточнень, доповнень, зауважень до відповідей і т.п.) тощо.

Оцінка самостійної роботи включає оцінки за всі види робіт, у т.ч. участь кожного окремого студента у семінарських заняттях, відповідей під час проведення  модульного контролю знань, написання рефератів, виконання інших індивідуальних завдань та вивчення питань, які виносяться на самостійне опрацювання.  При виконанні модульних завдань оцінці підлягають: виконання письмових завдань, тести, розв’язання ситуаційних задач, усні відповіді. Оцінка модульних завдань не може перевищувати 10 балів. Максимальна оцінка за самостійну роботу – 10 балів , за активність та систематичність – 30 балів.

Студент допускається до складання іспиту, незалежно від кількості балів, одержаних в результаті поточного контролю

Порядок і критерії оцінювання знань студентів

при проведенні модульного контролю

Матеріали для модульного контролю знань включають два модулі (блоки).  

Кожне модульне завдання може  включати одне або кілька (не більше 2) програмних питань,     або одне практичне завдання, або два блоки тестів.

Кожне модульне завдання оцінюється в 10, 8 або 6 балів.

Для студентів  денної та вечірньої форми навчання:

на кожен модульний контроль виносяться  одне або два модульні завдання

ПОРЯДОК ОЦІНЮВАННЯ ПОТОЧНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА В СЕМЕСТРІ

Максимальна кількість балів, які може набрати студент за результатами поточної роботи  -      50

для денної та вечірньої форм навчання:

Об’єкти  контролю:

максимальна кількість балів, яку студент може набрати на семінарських заняттях    -    до 30  балів;    

Максимальна кількість балів,   яку може набрати студент  на одному семінарському занятті дорівнює «2» балам. Ряд залікових оцінок залежно від якості виконання студентом завдань  - 2; 1; 0.

Кількість балів, отриманих студентами на кожному семінарському занятті сумується і включається в загальну суму балів поточної успішності разом з балами за модульні контрольні роботи, виконання завдань самостійної та індивідуальної роботи тощо.

виконання завдань до 10 балів;

включає:

індивідуальне завдання

виконання  індивідуальних завдань наукового характеру – 5 балів;

або

виконання  індивідуальних завдань практичного характеру – 5 балів;

завдання

підготовка  програмного матеріалу (тем, питань), який  відводиться на самостійне вивчення – 5 балів;

 виконання модульних завдань      -           до 10   балів

включає    2  модулі (перший модуль – 5 балів; другий модуль – 5 балів)

Для заочної форми навчання:

Об’єкти  контролю:

виконання модульного завдання -           до 15 балів

виконання індивідуальних завдань( підготовка рефератів) -     до 5 балів

ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

Критерії  оцінювання   знань   студентів  на письмовому іспиті 

Письмова екзаменаційна робота оцінюється в діапазоні від 0 до 60 балів – для денної та вечірньої форми навчання та від 0 до 100 балів – для заочної форми навчання. Екзаменаційний білет містить 6 вузлових комплексних запитань (для денної та вечірньої форми навчання) та 10 вузлових питань (для заочної форми навчання) кожне з яких оцінюється за шкалою 10; 8; 6; 0 балів.

Відповідь на кожне  питання оцінюється в:

10 балів  - якщо  вона:

- містить повний, розгорнутий, правильний виклад матеріалу з поставленого питання;

- демонструє знання основних понять і категорій та взаємозв’язку між ними;

- знання назв і змісту передбачених програмою нормативно-правових актів;

- знання та вірне розуміння змісту правових норм, їх характерних рис та особливостей;

- вміння давати змістовний та логічний аналіз правових норм;

- знання різних наукових концепцій та підходів щодо певної науково-теоретичної чи науково-практичної проблеми, пов’язаної з поставленим питанням;

- здатність робити власні висновки в разі неоднозначності, спірного чи проблемного характеру поставленого питання чи проблеми.

8 балів – якщо:

Студент дав досить змістовну відповідь на поставлене питання, але відповідь містить наступні недоліки:

- недостатня повнота, незначні неточності чи прогалини при поясненні того чи іншого аспекту питання;

- містить посилання не на всі основні нормативно-правові акти, що регулюють відповідні суспільні відносини, або ж їх назви та дати прийняття вказані з помилками;

6 балів – якщо:  Студент дав відповідь на поставлене питання, однак допустив суттєві помилки як змістовного характеру, так і при оформлені відповіді на питання, а саме:

- зміст відповіді свідчить про прогалини у знаннях з відповідного питання або ж про невірне розуміння окремих аспектів поставленого питання;

- відповідь не містить взагалі, або має лише  загальні посилання на відповідні джерела правового регулювання.

- відповідь викладена недостатньо аргументовано та/або з порушенням правил логіки при поданні матеріалу;

- відповідь не містить аналізу проблемних аспектів поставленого питання, свідчить про недостатню обізнаність з основними науковими теоріями і концепціями, що стосуються відповідного питання;

- у роботі багато грубих орфографічних помилок.

0 балів- якщо: Студент взагалі не відповів на питання, або його відповідь є неправильною, тобто містить грубі змістовні помилки щодо принципових аспектів поставленого питання. Аргументація відсутня взагалі або ж є абсолютно безсистемною чи алогічною.

Результат письмового іспиту складається з суми балів, одержаних за всі 5 питань.

Загальна підсумкова оцінка з дисципліни складається із суми балів за результати поточного контролю та за виконання завдань, що виносяться на іспит.  У разі, коли відповідь студента на іспиті оцінена менше ніж в 30 балів, він отримує незадовільну підсумкову оцінку. В цьому випадку отримані результати поточного контролю не враховуються.

Робота оцінюється на “відмінно”, якщо вона виявляє високі знання студентом усієї програми  навчальної дисципліни,  його вміння користуватися різноманітними методами наукового аналізу суспільних і правових явищ, виявляти  їх характерні риси та особливості, свідчить про обізнаність студента щодо найбільш сучасних досягнень правової науки у певній галузі, відповідних теорій, концепцій, спірних питань, найбільш актуальних проблем щодо предмету відповіді тощо.

Підсумкове оцінювання знань студентів здійснюється  за 100-бальною системою з подальшим переведенням в  традиційну систему для фіксації оцінки в нормативних документах.

Орієнтовні питання для розгляду на семінарських заняттях

Семінар №1

ТЕМА 1. ПРЕДМЕТ І СИСТЕМА ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА

ПЛАН

Форми захисту прав та законних інтересів громадян і організацій

Сутність правосуддя у цивільних справах

Поняття цивільного процесуального порядку захисту особистих прав та законних інтересів фізичних та юридичних осіб

Поняття цивільного судочинства

Поняття цивільного процесуального права та його місце в правовій системі України

Джерела цивільного процесуального права України

Семінар №2

Теми 2, 3

ТЕМА 2. ПРИНЦИПИ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА

ПЛАН

Поняття  та значення принципів цивільного процесуального права України.

Система принципів цивільного процесуального права України та їх класифікація.

Конституційно-правові принципи цивільного процесу в Україні.

Принципи, що закріплені в законодавстві про судочинство.

ТЕМА 3. ЦИВІЛЬНІ ПРОЦЕСУАЛЬНІ  ПРАВОВІДНОСИНИ

ПЛАН

Предмет цивільного процесуального права. Поняття цивільних процесуальних відносин.

Суб’єкти цивільних процесуальних відносин.

Зміст цивільних процесуальних відносин.

Об’єкт цивільних процесуальних відносин.

Метод правового регулювання цивільних процесуальних відносин

Семінар №3

ТЕМА 4.  СТОРОНИ  В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

ПЛАН

Поняття сторін у цивільному процесі.

Процесуальні права і обов’язки сторін у цивільному процесі.

Процесуальна співучасть.

Заміна неналежної сторони.

Процесуальне правонаступництво.

Семінар №4

ТЕМА 5. ТРЕТІ ОСОБИ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

ПЛАН

Поняття третіх осіб у цивільному процесі.

Види третіх осіб у цивільному процесі.

Треті особи без самостійних вимог

Статус третіх осіб, що заявляють самостійні вимоги.

Семінар №5

ТЕМА 6. ПРЕДСТАВНИЦТВО В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

ПЛАН

Поняття представництва в цивільному процесі України.

Види представництва в цивільному процесі

Умови для здійснення в цивільному процесі

Процесуальні права і обов’язки представника

Семінар №6

ТЕМА 7. УЧАСТЬ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ОРГАНІВ ТА ОСІБ, ЯКІ  ЗАХИЩАЮТЬ ПРАВА ІНШИХ ОСІБ

ПЛАН

Завдання прокуратури при здійсненні правосуддя в цивільних справах

Форми участі прокурора в цивільному процесі.

Правосуб’єктність прокурора.

Участь у цивільному процесі органів державної влади, місцевого самоврядування та інших осіб, що захищають права осіб

Семінар №7

ТЕМА 12. ДОКАЗУВАННЯ І ДОКАЗИ  В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

ПЛАН

Поняття і мета доказування.

Поняття і види доказів. Предмет доказування.

Належність доказів і допустимість засобів доказування.

Характеристика доказів та порядку їх дослідження

Забезпечення доказів.

Оцінка доказів.

Семінар №8

ТЕМА 13. ПІДСУДНІСТЬ ЦИВІЛЬНИХ СПРАВ

ПЛАН

Поняття  і види підсудності

Наслідки порушення правил про підсудність

Зміна підсудності у цивільному процесі України

Порядок передачі справ з одного суду в інший в межах України

Семінар №9

Теми 15, 16

ТЕМА 15. ПРЕД’ЯВЛЕННЯ ПОЗОВУ. ВІДКРИТТЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ

ПЛАН

Поняття і види позовів

Процесуальний порядок пред’явлення позову.

Зміст і форма позовної заяви

Прийняття позовної заяви.

Підстави для відмови в прийнятті позовної заяви.

ТЕМА 16. ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ ДО СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ

ПЛАН

Значення стадії провадження у справі до судового розгляду, як самостійної стадії цивільного процесу.

Попереднє судове засідання.  

Підготовка справи до розгляду.

Забезпечення позову.

Семінар №10

ТЕМА 17. СУДОВИЙ РОЗГЛЯД ЦИВІЛЬНОЇ СПРАВИ

ПЛАН

Поняття і значення стадії судового розгляду цивільних справ.

Судове засідання - процесуальна форма судового розгляду.

Безпосередність і усність судового розгляду.

Зміст складових частин судового засідання.

Права і обов’язки головуючого та присутніх у судовому засіданні.

Семінар №11

ТЕМА 18. РІШЕННЯ СУДУ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ

ПЛАН

Процесуальна форма вираження правозастосовчої діяльності судів.

Види постанов суду першої інстанції.

Поняття судового рішення і вимоги до нього.

Зміст судового рішення.

Умови набрання рішенням суду законної сили та  його правові наслідки.

Поняття і зміст ухвали суду.

Семінар №12

ТЕМА 20. ОКРЕМЕ ПРОВАДЖЕННЯ

ПЛАН

Поняття і сутність окремого провадження

Справи, що розглядаються в порядку окремого провадження

Особи, які беруть участь у справах окремого провадження.

Особливості розгляду судом справ окремого провадження

Семінар №13

ТЕМА 21. ПРОВАДЖЕННЯ СПРАВ У АПЕЛЯЦІЙНІЙ ІНСТАНЦІЇ

ПЛАН

Поняття апеляційного провадження та його основні риси.

Право апеляційного оскарження рішення, ухвали.

Строки і процесуальний порядок апеляційного оскарження.

Ухвали та рішення суду апеляційної інстанції.

Семінар №14

ТЕМА 22.  ПРОВАДЖЕННЯ В КАСАЦІЙНОМУ ПОРЯДКУ

ПЛАН

Завдання і значення касаційного провадження.

Право касаційного оскарження рішення, ухвали та внесення на нього подання.

Строки і процесуальний порядок касаційного оскарження.

Ухвали та рішення суду касаційної інстанції, їх зміст.

Семінар №15

ТЕМА 23. ПРОВАДЖЕННЯ ЗА НОВОВИЯВЛЕНИМИ ОБСТАВИНАМИ.

ПЛАН

Завдання і значення стадії перегляду справ за нововиявленими обставинами.

Суб’єкти, строки та підстави перегляду справ у зв’язку з нововиявленими обставинами.

Порядок провадження у зв’язку з нововиявленими обставинами.

Семінар №16

ТЕМА 25. ВИКОНАВЧЕ ПРОВАДЖЕННЯ

ПЛАН

Поняття та значення виконавчого провадження. Органи, що здійснюють примусове виконання судових постанов.

Порядок виконання судових постанов.

Відстрочка та розстрочка виконання. Поворот виконання.

Матеріали  до модульного  контролю знань студентів

БЛОК (модуль) 1

ТЕМИ:

Тема 1. Предмет і система цивільного процесуального права.

Тема 2. Принципи цивільного процесуального права

Тема 3. Цивільні процесуальні правовідносини

Тема 4. Сторони в цивільному процесі.

Тема 5. Треті особи в цивільному процесі

Тема 6. Участь прокурора в цивільному процесі. Участь у цивільному процесі державних органів, органів місцевого самоврядування.

Тема 7. Представництво в цивільному процесі.

Тема 8. Процесуальні строки.

Тема 9. Судові виклики та повідомлення.

Тема 10. Судові витрати

Тема 11. Заходи процесуального примусу.

Тема 12. Докази і доказування.

Тема 13. Підсудність цивільних справ.

контроль знань  здійснюється  у формі  усних відповідей на запитання та вирішення практичних завдань

Питання  для контролю знань

 •  Поняття цивільного процесуального права та предмет його регулювання.
 •  Джерела цивільного процесуального права.
 •  Поняття цивільного судочинства, його завдання і види.
 •  Стадії цивільного процесу.
 •  Поняття, система та значення принципів цивільного процесуального права.
 •  Конституційні принципи цивільного процесуального права та їх зміст.
 •  Принципи, закріплені в законодавстві про цивільне судочинство, та їх зміст.
 •  Поняття цивільних процесуальних правовідносин та передумови їх виникнення.
 •  Елементи цивільних процесуальних правовідносин.
 •  Суб’єкти цивільних процесуальних правовідносин і їх класифікація.
 •  Поняття сторін у цивільному процесі.
 •  Процесуальні права і обов’язки сторін.
 •  Процесуальна співучасть: поняття, підстави, види.
 •  Поняття належної і неналежної сторони. Заміна неналежної сторони.
 •  Процесуальне правонаступництво: поняття, підстави, порядок вступу в процес, права та обов’язки правонаступника.
 •  Поняття третіх осіб.
 •  Треті особи, які не заявляють самостійні вимоги.
 •  Треті особи, які заявляють самостійні вимоги.
 •  Завдання прокуратури в цивільному процесі.
 •   Підстави та процесуальні форми участі прокурора у цивільному процесі.
 •  Процесуальна правосуб’єктність прокурора.
 •  Підстави та форми участі державних органів та органів місцевого самоврядування в цивільному процесі.
 •  Порядок порушення цивільної справи на захист прав та охоронюваних законом інтересів інших осіб.
 •  Поняття та значення представництва в цивільному процесі.
 •  Види представництва.
 •  Процесуальне становище та повноваження представника  в суді.
 •  Поняття  процесуальних строків та їх види.
 •  Обчислення процесуальних строків.
 •  Продовження та поновлення процесуальних строків.
 •  Поняття та види судових витрат.
 •  Звільнення від сплати судових витрат.
 •  Розподіл і відшкодування судових витрат.
 •  Поняття та види заходів процесуального примусу.
 •  Судове доказування: поняття і види доказів.
 •  Предмет і обов’язок доказування. Обставини, що не підлягають доказуванню.
 •  Належність доказів і допустимість засобів доказування.
 •  Засоби доказування.
 •  Забезпечення доказів.
 •  Поняття підсудності та її види.
 •  Функціональна підсудність.
 •  Родова підсудність.
 •  Територіальна підсудність
 •  Порядок передачі справи до іншого суду.

Типові практичні завдання

Задача 1.

Черговий електротехнік К. звернувся до місцевого суду з позовом про стягнення з заводу грошової винагороди за надурочну роботу. В судовому засіданні виявилось, що розрахунки оплати надурочних робіт позивач зробив неправильно, що йому дійсно належить виплатити в два рази більше, а клопотання про збільшення суми позову він на суді не порушував. Розглянувши справу, суд стягнув на користь позивача подвійну суму.

Чи узгоджуються дії суду з принципом диспозитивності?

Задача 2.

Ч., подавши позов до Л. про відшкодування вартості нанесених збитків, просив суд викликати з м. Ужгорода в судове засідання свідком М, який був єдиним очевидцем автомобільної аварії, внаслідок якої позивач і його автомашина одержали пошкодження. Беручи до уваги значну відстань міста розташування м. Києва від м. Ужгорода, суддя доручив суду за місцем проживання М. допитати його там і надіслати про це до суду розгляду справи протокол судового засідання.

Визначте відповідність процесуальних дій судді вимогам принципу безпосередності.

Задача 3.

При розгляді справи за позовом Т. до спадкоємців про розділ будинку місцевий суд зробив одногодинну перерву на відпочинок. Після перерви була проведена заміна судді, який раптово захворів і був відправлений до лікарні. Новий суддя спочатку вирішив питання про забезпечення позову по іншій справі, а потім продовжував розглядати справу про розділ будинку.

Чи мало місце в цих діях порушення принципів цивільного процесуального права?

Задача 4

С. звернувся з позовом до Б. Про відібрання мотоциклу, який він залишив у нього в заставу за надану грошову позику. Як було зазначено в заяві, С. повертав позику, але Б. Не бажав її приймати і не віддавав  мотоцикла. Очевидцями цієї обставини були П. і З. У розгляді справи брав участь адвокат і прокурор, інтереси Б. захищав адвокат.

Визначте, між ким і які виникли цивільні процесуальні правовідносини по цій справі, вкажіть їх елементи.

Задача 5

У зв’язку з тим, що працівники їдальні, що знаходиться на самостійному балансі, неналежно доглядали за роботою пристроїв водопровідної системи в підсобному цеху, вода залила розташовану поверхом нижче, під їдальнею, квартиру Г. і пошкодила його майно. Потерпілий вирішив відшкодувати свої збитки за рахунок винних осіб.

Наявність яких юридичних фактів необхідна для виникнення цивільних процесуальних правовідносин? Визначте суб’єктів процесуальних правовідносин по цій справі.

Завдання блоку включають в себе теоретичні запитання та ситуаційні задачі. При виконанні всіх завдань відповідним чином робота може бути оцінена максимально в 10 балів.

БЛОК (модуль) 2

ТЕМИ:

Тема 14. Наказне провадження

Тема 15. Пред’явлення позову. Відкриття провадження у справі.

Тема 16. Провадження у справі до судового розгляду.

Тема 17. Судовий розгляд цивільної справи. Заочний розгляд справи

Тема 18. Рішення суду першої інстанції

Тема 19. Окреме провадження.

Тема 21. Провадження в апеляційному порядку.

Тема 22-23. Перегляд рішень суду, що набрали законної сили

Тема 24. Виконання судових рішень

контроль проводиться у формі самостійної письмової роботи по виконанню практичних завдань.

Питання для контролю знань

 1.  Поняття наказного провадження.
 2.  Вимоги, за якими може бути виданий судовий наказ.
 3.  порядок постановлення судового наказу та його скасування.
 4.  Поняття позову, його елементи та види.
 5.  Процесуальний порядок пред’явлення позову.
 6.  Позовна заява, її форма і зміст.
 7.  Прийняття позовної заяви суддею. .
 8.  Захист інтересів відповідача.
 9.  Зміна позову в цивільному процесі
 10.  Відмова від позову і визнання позову.
 11.  Мирова угода сторін в суді
 12.  Забезпечення позову в цивільному процесі
 13.  Провадження до судового розгляду.
 14.  Досудове засідання.
 15.  Мета і значення підготовки справи до судового розгляду.
 16.  Зміст і порядок проведення підготовки цивільних справ до судового розгляду.
 17.  Поняття та значення стадії судового розгляду справи.
 18.  Складові частини судового розгляду, їх зміст.
 19.  Заочний розгляд справи.
 20.  Фіксування судового процесу.
 21.  Поняття та види рішень суду першої інстанції.
 22.  Вимоги до судових рішень.
 23.  Зміст судового рішення.
 24.  Усунення недоліків рішення судом, який його постановив.
 25.  Законна сила судового рішення.
 26.  Ухвали суду першої інстанції.
 27.  Процесуально-правова природа окремого провадження.
 28.  Порушення в суді справ окремого провадження.
 29.  Поняття апеляційного провадження та його основні риси.
 30.  Процесуальний порядок апеляційного провадження.
 31.  Провадження в касаційному порядку.
 32.  Суди, які розглядають справи в касаційному порядку. Особливості розгляду цих справ.
 33.  Підстави та порядок перегляду справ за нововиявленими та винятковими обставинами.
 34.  Виконавчі документи та органи примусового виконання.
 35.  Відстрочка та розстрочка виконання.
 36.  Поворот виконання.

Типові практичні  задачі

Задача 1.

Громадянин З. купив у колгоспі дині по ціні відповідно ЦК України. Через два дні після прибуття автомашини в м. Київ Зотов викликав експерта, який визначив дині до нижчого сорту, в зв’язку з чим колгоспу було недоплачено значні суми, обумовлені договором. Місцевий суд відхилив позов колгоспу, поклавши в основу рішення висновок експерта. Колгосп оскаржив це рішення суду.

На які порушення закону необхідно посилатися в скарзі? Напишіть ухвалу апеляційного суду по цій справі.

Задача 2.

У завідуючої магазином Д. під час ревізії виявлено нестачу товарів, яка, за її поясненням, утворилася внаслідок викрадення під час розвантаження. Позов торговельного відділу до Д. суд задовольнив частково, вказавши, що вона не мала корисливих мотивів, утримує дитину і єдиним джерелом її існування є заробіток. Між тим чоловік Д. працює директором фірми і за остання два роки їх сім’я придбала автомобіль і дачу.

Чи є у позивача підстави для апеляційного оскарження рішення суду?

Задача 3

Аптекоуправління подало позовну заяву про виселення К. на тій підставі, що відповідачка була звільнена з роботи провізора в зв’язку з виходом на пенсію за віком, а тому мусить звільнити службову житлоплощу. Місцевий суд позов аптекоуправління задовольнив.

Апеляційний суд це рішення залишив в силі. Чи є підстави для опротестування цих постанов суду? Складіть постанову апеляційного суду.

Задача 4

Квартирний відділ видав   на одну і ту ж квартиру два ордери – С. і К., який перший зайняв квартиру. С. звернувся до суду з позовом про визнання за ним права на житлоплощу і виселення К., оскільки ордер йому видано на 4 дні раніше. Суд взяв до уваги, що сторони перебували на черзі і, за поясненням представника заводу, обидва підлягають забезпеченню житлом, відмовив С. в позові. Пізніше було встановлено, що К. належить будинок на праві особистої власності в приміському районі міста, сполученому електричкою, в зв’язку з чим районна Рада скасувала своє рішення про видачу К. ордера на житлоплощу в будинку заводу.

Чи має право С. з цих підстав заявити позов про виселення К., коли ому стало про це відомо через 4 місяці?

Задача 5.

Рішенням місцевого суду на користь П. з М. присуджені аліменти на утримання сина. В зв’язку з втратою виконавчого листа П. звернулася в суд із заявою про видачу його дублікату. Суд постановив видати дублікат виконавчого листа і разом з тим, враховуючи, що син відповідача від першого шлюбу досяг повноліття , змінив розмір стягнення аліментів на користь П., постановив стягувати з відповідача ¼ частину всіх видів заробітку до повноліття дитини.

Чи правильне таке рішення суду?

Завдання блоку включають в себе практичні завдання та ситуаційні задачі. При виконанні всіх завдань відповідним чином робота може бути оцінена максимально в 10 балів.

Тестові завдання

Вкажіть  помилку

1. Суд першої інстанції здійснює такі види проваджень:

 1.  позовне провадження;
 2.  провадження по справам, що виникають з цивільних правовідносин;
 3.  провадження по справам, що виникають з адміністративних правовідносин;
 4.  окреме провадження.

Вкажіть правильну відповідь:

2. Сторони зобов’язані подати свої докази:

 1.  до початку підготовки справи до розгляду;
 2.  не пізніше як до початку судового засідання;
 3.  не пізніше як за три дні до судового засідання;
 4.  до постановлення судового рішення.

Вкажіть  помилку

3. Не потребують доказування:

 1.  визнані факти;
 2.  будь-які факти, доведенні під час розгляду кримінальної справи;
 3.  будь-які факти встановлені під час розгляду цивільної справи;
 4.  загальновідомі факти.

Вкажіть  помилку

4. Засобами доказування є:

 1.  показання свідків;
 2.  висновки експертів;
 3.  письмові і речові докази;
 4.  законні презумпції;
 5.  пояснення сторін та третіх осіб.

Вкажіть правильну відповідь:

5.Способи забезпечення доказів:

 1.  допит свідків;
 2.   накладення арешту на грошові суми;
 3.  заборона провадити певні дії;
 4.  зупинення виконання рішення.

Вкажіть правильну відповідь:

6. Заява про забезпечення доказів розглядається:

 1.  в день подання заяви;
 2.  протягом трьох днів;
 3.  протягом п’яти днів;
 4.  протягом 10 днів.

Вкажіть правильну відповідь:

7. Ухвала про судове доручення має бути виконана судом, якому вона адресується:

 1.  негайно;
 2.  в строк до п’яти днів;
 3.  в строк до десяти днів;
 4.  в строк до 15 днів.

Вкажіть  помилку

8. Експертиза буває:

 1.  первинна;
 2.  вторинна;
 3.  додаткова;
 4.  повторна;
 5.  комісійна

Вкажіть  помилку

9. У справах про визнання угод, які повинні бути укладені в письмовій формі, недійсними, суд приймає такі засоби доказування:

 1.  висновки експертів;
 2.  пояснення сторін і третіх осіб,
 3.  показання свідків;
 4.  письмові і речові докази.

Вкажіть  помилку

10. У справах про визнання громадян недієздатними суддя:

 1.  при наявності достатніх даних про психічну хворобу громадянина призначає для визначення його психічного стану судово-психіатричну експертизу;
 2.  за відсутності достатніх даних про психічну хворобу громадянина призначає для визначення його психічного стану судово-психіатричну експертизу;
 3.  за відсутності достатніх даних про психічну хворобу громадянина відмовляє у прийнятті заяви.

Запитання та теми, що виносяться на самостійне вивчення

ТЕМА 1. Предмет і система цивільного процесуального права

 1.  Процесуальний порядок захисту цивільних прав фізичних та юридичних осіб.
 2.  Система цивільного процесуального права.

ТЕМА 2.Принципи цивільного процесуального права

 1.  Характеристика конституційних принципів: недоторканості особи та житла; таємниці телефонних розмов та переписки.
 2.  Характеристика принципу об’єктивної істини.

ТЕМА 3. Цивільні процесуальні правовідносини

 1.  Зміст та об’єкт цивільних процесуальних правовідносин.

ТЕМА 4. Сторони в цивільному процесі

 1.  Види процесуальної співучасті.

ТЕМА 5. Треті особи в цивільному процесі

 1.  Відмінність третіх осіб від співучасників.
 2.  Особливості участі третіх осіб у справах про поновлення на роботі.

ТЕМА 6. Представництво в цивільному процесі

 1.  Участь адвоката в цивільному процесі.
 2.  Питання адвокатської етики.

ТЕМА 7. Участь у цивільному процесі органів та осіб, які захищають права інших осіб

 1.  Прокурорське представництво.

ТЕМА 8. Процесуальні строки

 1.  Поняття процесуальних строків.
 2.  Види процесуальних строків: строки визначені законом та строки встановлені судом.
 3.  Обчислення процесуальних строків.
 4.  Продовження поновлення, переривання та зупинення процесуальних строків: порядок, правові наслідки.

ТЕМА 9.Судові виклики та повідомлення

 1.  Розшук відповідача

ТЕМА 10. Судові витрати

 1.  Звільнення від сплати судових витрат.

ТЕМА 11. Заходи процесуального примусу

 1.  Підстави і порядок застосування заходів процесуального примусу.
 2.  Види заходів процесуального примусу.
 3.  Попередження.
 4.  Видалення із залу судового засідання.
 5.  Тимчасове вилучення доказів для дослідження судом.
 6.  Привід.

ТЕМА 12. Доказування і докази в цивільному процесі

 1.  Показання неповнолітніх свідків як засіб доказування.
 2.  Оцінка доказів.

ТЕМА 13. Цивільна юрисдикція. Підсудність цивільних справ

 1.  Види цивільної юрисдикції. Загальна характеристика.
 2.  Функціональна підсудність.
 3.  Недопустимість суперечок між судами про підсудність.

ТЕМА 14. Пред’явлення позову. Відкриття провадження у справі

 1.  Право на позов та право на пред’явлення позову.
 2.  Порушення справ окремого провадження.

ТЕМА 15. Провадження у справі до судового розгляду

 1.  Діяльність осіб, що беруть участь у цивільному процесі, в стадії підготовки справи до судового розгляду.

ТЕМА 16. Судовий розгляд цивільної справи

 1.  Ускладнення в цивільному процесі: проблеми, юридичні наслідки.
 2.  Зміст та значення протоколу судового засідання.

ТЕМА 17. Рішення суду першої інстанції

 1.  Окремі ухвали.
 2.  Порядок оскарження ухвал суду першої інстанції.

ТЕМА 18. Заочний розгляд справи

1. Порівняльна характеристика заочного та змагального рішення суду

ТЕМА 19. Наказне провадження

ТЕМА 20. Окреме провадження

 1.  Справи про усиновлення дітей, які проживають на території України, громадянами України та іноземними громадянами. 
 2.  Справи про передачу безхазяйної нерухомої речі у комунальну власність.
 3.  Порядок визнання спадщини відумерлою

ТЕМА 21. Провадження в апеляційній інстанції

 1.  Вимоги до апеляційної скарги.
 2.  Права сторін в суді апеляційної інстанції.
 3.  Повноваження суду апеляційної інстанції.
 4.  Зміст ухвали та рішення суду апеляційної інстанції.
 5.  Порядок оскарження рішень чи ухвал суду апеляційної інстанції.

ТЕМА 22. Провадження в касаційному порядку

 1.  Вимоги до касаційної скарги.
 2.  Права сторін в суді касаційної інстанції.
 3.  Повноваження суду касаційної інстанції.
 4.  Зміст ухвали та рішення суду касаційної інстанції.

ТЕМА 23.Провадження за нововиявленими обставинами

 1.  Проблеми визначення нововиявлених обставин в судовій практиці.
 2.  Зміст заяви про перегляд рішень або ухвал у зв’язку з нововиявленими обставинами.
 3.  Зміст ухвали суду та порядок її оскарження.

ТЕМА 24. Провадження за винятковими обставинами

 1.  Право оскарження судових рішень у зв’язку з винятковими обставинами.
 2.  Підстави оскарження у зв’язку з винятковими обставинами.
 3.  Порядок подання скарги у зв’язку з винятковими обставинами.
 4.  Порядок провадження у зв’язку з винятковими обставинами.

ТЕМА 25. Виконання судового рішення

 1.  Порядок проведення виконавчих дій державним виконавцем.
 2.  Звернення стягнення на майно боржника.
 3.  Порядок стягнення аліментів.
 4.  Виконання рішень про поновлення на роботі.
 5.  Виконання рішення про виселення боржника.

ТЕМА 26. Цивільний процес з іноземним елементом. виконання рішень іноземних судів

 1.  Правове регулювання цивільного судочинства з іноземним елементом.
 2.  Підсудність справ з іноземним елементом.
 3.  Докази і доказування.
 4.  Виконання доручень, визнання та виконання рішень іноземних судів.

ТЕМА 27. Відновлення втраченого судового провадження

 1.  Порядок відновлення втраченого судового провадження.
 2.  Право на звернення до суду із заявою про відновлення провадження та порядок його реалізації.
 3.  Зміст заяви про відновлення втраченого судового провадження.
 4.  Розгляд справи про відновлення втраченого судового провадження.
 5.  Рішення суду по справах про відновлення втраченого судового провадження


ОСОБЛИВОСТІ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

Завдання одного модульного контролю – до 15 балів

Самостійна робота – до 5 б.:

 •  підготовка тем та питань, що виносяться на самостійне вивчення – до 5 балів

або

 •  виконання завдань практичного характеру – до 5 балів

Іспит – до 100 балів (результат зараховується за умови отримання не менше 30 балів та не перевищує 100 балів)

Для заочної форми навчання:

Поточний контроль знань студентів заочної форми навчання здійснюється шляхом оцінювання виконання завдань одного модуля (не більше 15 балів) та завдань для самостійної роботи (не більше 5 балів), результати якого включаються  до  підсумкової  оцінки  разом з результатами письмового іспиту.

Модульний контроль включає 3 завдання, кожне з яких оцінюється в межах 15 балів, або тестові завдання

Завдання для самостійної роботи:

- Виконання індивідуальних завдань практичного характеру (складання юридичних документів тощо);

- Підготовка тем та питань, що виносяться на самостійне вивчення

Виконується одне із вказаних завдань, яке оцінюється в межах 10 балів. Вибіркові завдання виконуються в години ІКР (індивідуально-консультативної роботи викладача)

Підсумкове оцінювання знань студентів здійснюється  за 100-бальною системою, за шкалою  ECTS з подальшим переведенням в  традиційну систему для фіксації оцінки в нормативних документах.  


6.
ЗРАЗОК ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТА для студентів денної та вечірньої форми навчання

Київський національний економічний університет

імені Вадима Гетьмана

Кафедра цивільного та трудового права

Спеціальність: Правознавство

Навчальний предмет: Цивільне процесуальне право

Екзаменаційний білет № А

Цивільне процесуальне право в системі права України.

Процесуальний порядок розгляду справ про розірвання шлюбу. Особливості зазначеної категорії справ.

Мета і значення перегляду рішень та ухвал у зв’язку з нововиявленими обставинами. Поняття нововиявлених обставин. Порядок визначення підсудності для подання заяви.

Правове регулювання виконання в Україні рішень іноземних судів, які підлягають примусовому виконанню.

Процесуальний порядок розгляду справ про захист прав споживачів. Особливості зазначеної категорії справ.

Підстави перегляду справи у зв’язку з нововиявленими обставинами. Суб’єкти звернення до суду та об’єкт перегляду. Умови прийняття заяви судом.

Затверджено на засіданні кафедри цивільного та трудового права

Протокол №___ від _________ р.

Екзаменатор

Завідувач кафедри


ЗРАЗОК ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТА для студентів заочної форми навчання

Київський національний економічний університет

імені Вадима Гетьмана

Кафедра цивільного та трудового права

Спеціальність: Правознавство

Навчальний предмет: Цивільне процесуальне право

Екзаменаційний білет № А

 1.  Цивільне процесуальне право в системі права України.
 2.  Процесуальний порядок розгляду справ про розірвання шлюбу. Особливості зазначеної категорії справ.
 3.  Мета і значення перегляду рішень та ухвал у зв’язку з нововиявленими обставинами. Поняття нововиявлених обставин. Порядок визначення підсудності для подання заяви.
 4.  Правове регулювання виконання в Україні рішень іноземних судів, які підлягають примусовому виконанню.
 5.  Процесуальний порядок розгляду справ про захист прав споживачів. Особливості зазначеної категорії справ.
 6.  Підстави перегляду справи у зв’язку з нововиявленими обставинами. Суб’єкти звернення до суду та об’єкт перегляду. Умови прийняття заяви судом.
 7.  Порівняльна характеристика позовного і окремого провадження.
 8.  Процесуальний порядок розгляду справ про відшкодування моральної (немайнової) шкоди. Особливості зазначеної категорії справ.
 9.  Мета перегляду судових рішень у зв’язку з винятковими обставинами. Підстави. Визначення підсудності по цих справах.
 10.  Суб’єкти виконавчого провадження. Їх характеристика.

Затверджено на засіданні кафедри цивільного та трудового права

Протокол №___ від _________ р.

Екзаменатор

Завідувач кафедри


7. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Нормативно-правові акти

 1.  Конституція України (від 28 червня 1996 р.)
 2.  Загальна декларація прав людини  
 3.  Міжнародний пакт про громадянські і політичні права
 4.  Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р.
 5.  Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 р.
 6.  Закон України "Про судоустрій" від 07 лютого 2002 р.
 7.  Закон України "Про Конституційний Суд України" від 16 жовтня 1996 р.
 8.  Закон України "Про прокуратуру" від 5 листопада 1991 р.
 9.  Закон України "Про судову експертизу" від 25 лютого 1994 р.
 10.  Закон  України  "Про  виконавче  провадження"  від 21 квітня 1999 р.  
 11.  Закон України "Про звернення громадян" від 2 жовтня 1996 р.
 12.  Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України в цивільних справах та з загальних питань 1963-2000 рр.    К. 2004

Основна література

 1.  Штефан М.Й.. Цивільне процесуальне право. Академічний курс. –  К., 2005 р.
 2.  Кравчук В.М. Стратегія і тактика цивільного процесу.    К. 2005
 3.  С.Фурса, Т. Цюра Докази і доказування в цивільному процесі. Науково-практичний посібник. – К., 2005
 4.  Теоретичні та практичні проблеми правового забезпечення соціально – економічного та політичного розвитку суспільства і держави: Монографія / В. Ф. Опришко, Ф.П. Шульженко, О.О. Гайдулін та ін.; За заг.ред. В. Ф. Опришка, Ф. П. Шульженка. К.: КНЕУ, 2006.
 5.  Шимон С.І. Немайнові інтереси юридичної особи та компенсація моральної шкоди. // Правове регулювання економіки. Зб.наук. пр. КНЕУ. Вип.1. – К., 2000 – с. 70-78
 6.  Шимон С.І. Воля сторін та проблеми тлумачення змісту договору в новітньому цивільному законодавстві України // Правове регулювання економіки. Зб.наук. пр. КНЕУ. Вип.5.- К., 2005, с. 74-86
 7.  Яновська О.Г. Суд присяжних у контексті судово-правової реформи в Україні // Правове регулювання економіки. Зб.наук. пр. КНЕУ. Вип.5.- К., 2005, с. 97-107

Додаткова література

 1.  Шишкін В. «Диспозитивність     принцип судочинства» //Право України. 1999 р. - №6.
 2.  Бочаров Д. Про місце доказового права у системі права // Право України. - 2003.
 3.  Фазікош Г. Юридична та соціальна природа судового рішення //Право України.     2001. №3
 4.  Сульженко    Ю.    Правове    становище    цивільного    процесуального    представника    як самостійного   суб'єкта   цивільних   процесуальних   правовідносин:   його   повноваження // Право України.    2002. - №9.
 5.  Ясинюк М. Судовий наказ у цивільному судочинстві  //Підприємництво, господарство, право.    2004.-№2
 6.  Бородін М.  Перегляд рішень, що набрали законної сили, у зв'язку з нововиявленими обставинами за новим ЦПК //Право України.    2004. - №11 
 7.  Фурса С., Щербак С., Євтушенко О. Цивільний процес України. Проблеми і перспективи: Науково-практичний посібник. – К., 2006 р.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

68643. Оптический и тепловой неразрушающий контроль: Лабораторно-практические занятия 3.08 MB
  По полученным изображениям измерить высоту объекта в пикселях предложив функцию связи между углами расположения камеры лазерного осветителя и измеренной по изображению величиной. Для хорошо отражающих поверхностей профиль формируется в результате отражения промежуточного изображения линии...
68646. Численное интегрирование 135 KB
  Кратко изложите сущность метода Симпсона. Выпишите составные формулы прямоугольников трапеций Симпсона. Выпишите погрешности и их оценки составных формул прямоугольников трапеций Симпсона. Вычислить интеграл по формуле Симпсона при и оценить остаточный член.
68647. Введение в элементарную теорию погрешностей 294.5 KB
  Контрольные вопросы и задачи: Дать определение абсолютной погрешности приближенного числа. Дать определение относительной погрешности приближенного числа. Укажите связь абсолютной и относительной погрешностей. Что означает запись: а=2.52(±0.01)? Верна ли запись: а= 3.47((±0.033)?
68649. Применение производных типов данных для решения прикладных задач 92 KB
  Написать программу выполняющую следующие действия: ввод с клавиатуры данных в массив экземпляров структур состоящий из пяти записей; поиск записей в которых средний бал студента больше 40; поиск записей в которых совпадают номера групп студентов. Написать программу выполняющую следующие действия...
68650. Использование функций для работы с массивами 77 KB
  Ведь элементов в массиве могут быть сотни и представляется нереальным хотя и теоретически возможным описать при передаче в функцию каждый элемент массива. Здесь необходимо вспомнить что имя массива является указателем на нулевой элемент массива. А так как элементы массива расположены непосредственно...
68651. Расчет тепловой схемы турбинной установки К-220-44 Ровенской АЭС 4.76 MB
  В данном дипломном проекте поверхностно рассмотрен первый и второй контур первого блока Ровенской АЭС с реактором ВВЭР-440.Приведен расчет тепловой схемы турбинной установки К-220-44 а также теплогидравлический и нейтронно-физический расчет реактора типа ВВЭР-440.