47485

ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО. МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

Книга

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ЩОДО ЗМІСТУ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЇХ ЗНАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО УХВАЛЕНО: на засіданні кафедри цивільного та трудового права Протокол №9 від 23. Механізм формування екологічного права. Місце екологічного права в системі екологічних і правових наук.

Украинкский

2013-11-29

272 KB

8 чел.

PAGE  28

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ  І НАУКИ УКРАЇНИ

ДВНЗ «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ

УНIВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА ЦИВІЛЬНОГО ТА ТРУДОВОГО ПРАВА

ЗАТВЕРДЖЕНО:

проректор з науково-педагогічної роботи

             _____________ Колот А.М.

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ЩОДО ЗМІСТУ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ, ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЇХ ЗНАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ «ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО»

УХВАЛЕНО:

на засіданні кафедри цивільного

та трудового права

                              Протокол №9 від 23.04.2010 р.

Завідувач кафедри________Омельченко А.В.

ПОГОДЖЕНО:

Начальник навчально -

методичного відділу  ___________ Гуть Т.В

Київ – 2010


ЗМІСТ

Перелік питань, що виносяться на екзамен з дисципліни…………….........................3

Приклади типових індивідуальних завдань та

завдань, що виносяться на модульний контроль.................................................................7

Карта самостійної роботи студентів........................................................................................................................................9

Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань з дисципліни..................................................................................................................................10

Особливості поточного контролю знань студентів заочної форми навчання.........27

Зразок екзаменаційного білета..........................................................................................29

Список рекомендованої літератури.................................................................................30


1. Перелік питань, що виносяться на екзамен з дисципліни

1. Об'єктивні передумови розвитку еколого-правових норм.

2. Механізм формування екологічного права.

3. Місце екологічного права в системі екологічних і правових наук.

4. Роль екологічного права у здійсненні екологічної політики держави.

5. Предмет і методи екологічного права.

6. Об'єкти екологічного права.

7. Джерела екологічного права.

8. Поняття екологічного права.

9. Система учбового курсу “Екологічне право”.

10. Поняття екологічних прав громадян.

11. Види економічних прав громадян.

12. Обов'язки громадян в галузі екології.

13. Гарантії реалізації екологічних прав громадян.

14. Способи захисту екологічних прав громадян.

15. Поняття і особливості права власності на природні ресурси.

16. Форми права власності на природні ресурси.

17. Суб'єкти і об'єкти права власності на природні ресурси.

18. Форми та методи забезпечення права власності на природні ресурси.

19. Поняття, принципи і види права природокористування.

20. Підстави виникнення права природокористування.

21. Суб'єкти і об'єкти права природокористування.

22. Зміст права природокористування.

23.Підстави зміни, припинення права природокористування.

24. Юридична природа екологічної безпеки.

25. Особливості правовідносин у галузі забезпечення екологічної безпеки.

26. Механізм правового забезпечення екологічної безпеки.

27. Науково-правові засади екологічної експертизи.

28. Юридична природа екологічної експертизи.

29. Правові форми та види екологічної експертизи.

30. Правовий статус експерта екологічної експертизи.

31. Соціально-правовий механізм здійснення екологічної експертизи.

32. Поняття управління в галузі екології.

33. Система органів управління в галузі екології.

34. Функції управління в галузі екології.

35. Поняття і склад економіко-правового механізму в галузі екології.

36. Правові форми платежів в галузі екології.

37. Економіко-правове стимулювання екологічної діяльності.

38. Відповідальність як засіб реалізації екологічного права: поняття і форми

39. Позитивна юридична відповідальність в галузі екології.

40. Юридична відповідальність за екологічні правопорушення.

41. Види юридичної відповідальності за екологічні правопорушення.

42. Законодавчі засади раціонального природокористування.

43. Зміцнення законності в галузі природокористування.

44. Всебічне сприяння екологізації суспільства.

45. Місце раціонального природокористування в екологічних відносинах.

46. Земля як об'єкт правової охорони .

47. Правові форми використання , відтворення та охорони земель громадянами.

48. Поняття і значення правової охорони земель.

49. Організаційно-правові заходи охорони земель.

50. Форми власності на землю в Україні.

51. Юридична відповідальність за порушення земельного законодавства.

52. Право землекористування: поняття, види.

53. Підстави припинення права користування землею.

54. Підстави припинення права колективної та приватної власності на землю.

55. Води як об'єкти правового регулювання, використання, відтворення та охорони.

56. Поняття та види права водокористування.

57. Правові форми охорони вод.

58. Підстави виникнення, зміни і припинення права водокористування.

59. Суб'єкти , об'єкти, зміст права водокористування.

60. Облік і ведення державного водного кадастру.

61. Відповідальність за порушення водного законодавства.

62. Водні правопорушення як підстави адміністративної кримінальної відповідальності.

63. Ліс як об'єкт правового регулювання, використання, відтворення і охорони.

64. Право лісокористування та його види.

65. Правове регулювання заготівлі деревини, живиці, другорядних лісових матеріалів.

66. Організаційно - правові заходи охорони лісів.

67. Майнова відповідальність за шкоду, заподіяну порушенням лісового законодавства.

68. Порушення лісового законодавства як підстави адміністративної і кримінальної відповідальності.

69. Відповідальність за порушення лісового законодавства.

70. Тваринний світ як об'єкт правового регулювання, використання, відтворення та охорони.

71. Суб'єкт, об'єкт, зміст фауністичних правовідносин.

72. Суб'єкти та об'єкти права власності на тваринний світ.

73. Право використання тваринного світу, його форми та види.

74. Правове регулювання мисливства та рибальства.

75. Підстави та умови припинення права використання тваринного світу.

76. Організаційно-правові заходи охорони тваринного світу.

77. Правові засади здійснення моніторингу і контролю за додержанням законодавства про тваринний світ.

78. Порушення законодавства у галузі використання. Відтворення та охорони тваринного світу як підстави адміністративної і кримінальної відповідальності.

79. Атмосферне повітря як об'єкт правового регулювання охорони і використання.

80. Організаційно-правові заходи охорони атмосферного повітря.

81. Стандартизація і нормування в галузі охорони і використання атмосферного повітря.

82. Державний облік у галузі охорони атмосферного повітря.

83. Моніторинг у галузі охорони атмосферного повітря.

84. Особливості майнової відповідальності за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону атмосферного повітря.

85. Особливості. Правопорушень у галузі охорони атмосферного повітря як підстави адміністративної і кримінальної відповідальності.

86. Надра як об’єкт правового регулювання, використання та охорони.

87. Законодавство про надра.

88. Право власності на надра.

89. Суб’єкти та об’єкти права власності на надра.

91. Поняття і зміст правової охорони надр.

92. Право користування надрами та його види.

93. Правове регулювання геологічного вивчення надр.

94. Геологічний контроль та гірничий нагляд: поняття та характеристика.

95. Особливості розгляду справ у галузі використання та охорони надр.

96. Порушення законодавства про надра як підстави адміністративної і кримінальної відповідальності.

97. Природно-заповідний фонд України як об’єкт правової охорони.

98. Організаційно-правові заходи охорони природно-заповідного фонду.

99. Особливості відшкодування шкоди заподіяної порушенням законодавства про природно-заповідний фонд України.

100. Порушення законодавства про природно-заповідний фонд України як підстави адміністративної і кримінальної відповідальності.


2. ПРИКЛАДИ ТИПОВИХ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ ТА ЗАВДАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ

Приклади типових індивідуальних завдань:

Індивідуальні завдання теоретичного характеру :реферати, есе і т .ін.  

Теми рефератів:

 1.  Правові форми охорони навколишнього природного середовища.
 2.  Підстави виникнення правовідносин у галузі охорони навколишнього природного середовища.
 3.  Суб’єкти та об’єкти правовідносин в галузі охорони навколишнього природного середовища.

Приклади типових завдань

ДЛЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

1.Поняття екологічного ризику та його місце в системі правовідносин екологічної безпеки.

2.Державний облік у галузі природокористування й охорони навколишнього природного середовища.

3.Ведення державних кадастрів природних ресурсів.

4.Правове регулювання розвідки і розробки корисних копалин України.

5.Проблеми кодифікації законодавства про рослинний світ.

6.Правове регулювання полювання в Україні.

7.Відновлюванні території, що підлягають включенню до національної екомережі України.

8.Державне управління і контроль у сфері поводження з відходами виробництва та споживання.

Типові  приклади завдань практичного характеру

1.Визначити процедуру проведення екологічної експертизи.

2.Визначте граничні строки проведення державної екологічної експертизи.

3.Визначте, які органи державної влади здійснюють регулювання та управління в галузі екологічної експертизи.

Вказані завдання кожен студент отримує у викладача в індивідуальному порядку.


Приклади типових завдань, що виносяться на модульний контроль

1. Система  екологічного права.

2.Джерела водного законодавства України.

3.Поняття та основні функції управління в екологічної сфері.

4.Основні напрями національної екологічної політики.

5.Тест: Одними із основних прав природо користувачів/власників є:

 •  отримувати доходи від використання природних ресурсів;
 •  здійснювати у встановленому  порядку загальне і спеціальне природокористування;
 •  використовувати корисні властивості природних ресурсів;

6.Тест: Одним із основних обов'язків природо користувача є:

 •  забезпечувати використання природних ресурсів відповідно до їх цільового призначення;
 •  впроваджувати новітні технології у процесі використання природних ресурсів;
 •  реалізовувати на свій розсуд продукцію, отриману від використання природних ресурсів;

7.Тест: Міністерство лісового господарства України виконує функції:

 •  розробка та реалізація комплексних державних і регіональних програм у галузі охорони, захисту використання та відтворення лісів тощо;
 •  організація ведення лісового господарства, включаючи питання охорони, захисту, раціонального використання лісових ресурсів та відтворення лісів;
 •  розробка норм, правил та інших нормативних документів у галузі охорони, захисту використання та відтворення лісів.

3. КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

з дисципліни екологічне право

для студентів спеціальності «Правознавство»

Види самостійної роботи

Планові терміни виконання

Форми контролю та звітності

Максимальна кількість

балів

Денна та вечірня форми навчання (6-й семестр)

І. Обов’язкові

1.1. Підготовка до семінарських занять

за розкладом занять

Систематичність та результативність під час семінарського заняття

30

1.2. Виконання двох модульних завдань

за розкладом занять

Виконання завдання для модульного контролю №1

Виконання завдання для модульного контролю №2

10

1.3. Вивчення тем та питань, що відводяться на самостійне опрацювання

До кінця другого тижня травня

Усне опитування під час індивідуально-консультативної роботи

5

Разом балів за обов’язкові види СРС

45

ІІ. Вибіркові

2.1. Написання реферату чи іншої наукової роботи теоретичного характеру

До кінця другого тижня травня

Захист роботи під час семінарського заняття або в години індивідуально-консультативної роботи викладача-лектора

5

2.2. Виконання індивідуального завдання практичного характеру

До кінця другого тижня травня

Захист роботи під час індивідуально-консультативної роботи

5

2.3. Інші види індивідуальної роботи

За планом

Участь у науково-практичних конференціях, студентських олімпіадах тощо

5

Разом балів за вибіркові види СРС

5

Всього балів за СРС у 6 семестрі

50

Заочна форма навчання (6-7-й семестр)

І. Обов’язкові

1.1. Виконання завдань модульного контролю

За розкладом занять

Виконання двох модульних завдань різного рівня складності

15

ІІ. Вибіркові

2.1. Виконання завдань практичного характеру

В години ІКР. Не пізніше, ніж за 2 тижні до початку сесії

Написання під контролем викладача

5

2.2. Вивчення тем та питань, що відводяться на самостійне опрацювання

В години ІКР. Не пізніше, ніж за 2 тижні до початку сесії

Усне опитування під час індивідуально-консультативної роботи

5

Всього балів за СРС у 6-7 семестрі

20


Оцінювання знань студентів за традиційною шкалою та шкалою ECTS

90-100 балів

відмінно

А

80-89 балів

добре

В

70-79 балів

добре

С

66-69 балів

задовільно

D

60-65 балів

задовільно

E

21-59 балів

незадовільно – можлива перездача

0-20 балів

незадовільно – повторне вивчення дисципліни

F

Порядок оцінювання знань студентів

Для денної та вечірньої форм навчання

№№

пп

Об'єкти контролю

Кількість балів

1.

Оцінка поточної роботи в семестрі,  в т.ч.:

Від   0  до 50 балів

в т.ч.:

1.1.

Систематичність та результативність роботи на семінарських заняттях

до  30 балів

1.2.

Виконання завдань для самостійного опрацювання

до  10 балів

1.3.

Виконання модульних завдань

до 10 балів

2.

Оцінювання письмової екзаменаційної роботи

від 0 до 60 балів

ПІДСУМКОВА ОЦІНКА (в балах)  =  

= результати поточної роботи  + результати  письмового іспиту

Оцінювання поточної роботи студента

Оцінка поточної роботи студентів з дисципліни екологічне право включає оцінки за систематичність та активність  роботи студента протягом семестру,  за виконання модульних завдань, завдань для самостійної роботи.

Поточний контроль знань здійснюється в аудиторії в години, відведені  для семінарських занять та в процесі  індивідуальної роботи зі студентом у позанавчальний час шляхом:

 •  усного опитування студентів по питаннях тем ( модуля), у т.ч. відведених для самостійного вивчення;
 •  оцінювання дискусійного обговорення питань – що становлять зміст теми;
 •  оцінювання самостійних письмових робіт студентів в аудиторії;
 •  оцінювання виконаного і захищеного студентом письмового реферату (есе, повідомлення тощо) за заданими індивідуальними темами;
 •  оцінювання виконаного і захищеного студентом завдання практичного характеру;
 •  оцінювання відповідей студента на питання, що відведені для самостійного вивчення, у процесі індивідуально-консультативної роботи викладача зі студентом;
 •  оцінювання участі студента в розгляді питань в аудиторії (внесення уточнень, доповнень, зауважень до відповідей і т.п.) тощо.

Оцінка самостійної роботи включає оцінки за всі види робіт, у т.ч. участь кожного окремого студента у семінарських заняттях, відповідей під час проведення  модульного контролю знань, написання рефератів, виконання інших індивідуальних завдань та вивчення питань, які виносяться на самостійне опрацювання.  При виконанні модульних завдань оцінці підлягають: виконання письмових завдань, тести, розв’язання ситуаційних задач, усні відповіді. Оцінка модульних завдань не може перевищувати 10 балів. Максимальна оцінка за самостійну роботу – 10 балів , за активність та систематичність – 30 балів.

ПОРЯДОК ОЦІНЮВАННЯ ПОТОЧНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА В СЕМЕСТРІ

Максимальна кількість балів, які може набрати студент за результатами поточної роботи  -      50

для денної та вечірньої форм навчання:

Об’єкти  контролю:

максимальна кількість балів, яку студент може набрати на семінарських заняттях    -    до 30  балів;    

Максимальна кількість балів,   яку може набрати студент  на одному семінарському занятті дорівнює – «5» балам. Ряд залікових оцінок залежно від якості виконання студентом завдань  - 5; 4; 3; 2; 1; 0.

Кількість балів, отриманих студентами на кожному семінарському занятті сумується і включається в загальну суму балів поточної успішності разом з балами за модульні контрольні роботи, виконання завдань самостійної та індивідуальної роботи тощо.

виконання завдань – до 10 балів;

включає:

індивідуальне завдання

виконання  індивідуальних завдань наукового характеру – 5 балів;

або

виконання  індивідуальних завдань практичного характеру – 5 балів;

завдання

підготовка  програмного матеріалу (тем, питань), який  відводиться на самостійне вивчення – 5 балів;

 виконання модульних завдань      -           до 10   балів

включає    2  модулі (перший модуль – 5 балів; другий модуль – 5 балів)

Для заочної форми навчання:

Об’єкти  контролю:

виконання модульного завдання -           до 15 балів

виконання індивідуальних завдань( підготовка рефератів) -     до 5 балів

За результатами  виконання зазначених завдань студент набирає відповідну кількість балів, які зараховуються при підведенні підсумків по дисципліні (додаються до результатів іспиту).

За результатами  виконання зазначених завдань студент набирає відповідну кількість балів, які зараховуються при підведенні підсумків по дисципліні (додаються до результатів іспиту).

Студент  допускається до складання іспиту, незалежно від кількості одержаних в результаті поточного контролю балів.

Порядок і критерії оцінювання знань студентів

при проведенні модульного контролю

Матеріали для модульного контролю знань включають два модулі (блоки).  

Кожне модульне завдання може  включати одне або кілька (не більше 2) програмних питань,     або одне практичне завдання, або два блоки тестів.

Кожне модульне завдання оцінюється в 10, 5 або 0 балів.

Для студентів  денної та вечірньої форми навчання:

на кожен модульний контроль виносяться  одне або два модульні завдання

ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

Критерії  оцінювання   знань   студентів  на письмовому іспиті 

Письмова екзаменаційна робота оцінюється в діапазоні від 0 до 60 балів – для денної та вечірньої форми навчання та від 0 до 100 балів – для заочної форми навчання. Екзаменаційний білет містить 6 вузлових комплексних запитань (для денної та вечірньої форми навчання) та 10 вузлових питань (для заочної форми навчання) кожне з яких оцінюється за шкалою 10; 8; 6; 0 балів.

Відповідь на кожне  питання оцінюється в:  

10 балів  - якщо  вона:

- містить повний, розгорнутий, правильний виклад матеріалу з поставленого питання;

- демонструє знання основних понять і категорій та взаємозв’язку між ними;

- знання назв і змісту передбачених програмою нормативно-правових актів;

- знання та вірне розуміння змісту правових норм, їх характерних рис та особливостей;

- вміння давати змістовний та логічний аналіз правових норм;

- знання різних наукових концепцій та підходів щодо певної науково-теоретичної чи науково-практичної проблеми, пов’язаної з поставленим питанням;

- здатність робити власні висновки в разі неоднозначності, спірного чи проблемного характеру поставленого питання чи проблеми.

8 балів – якщо:

Студент дав досить змістовну відповідь на поставлене питання, але відповідь містить наступні недоліки:

- недостатня повнота, незначні неточності чи прогалини при поясненні того чи іншого аспекту питання;

- містить посилання не на всі основні нормативно-правові акти, що регулюють відповідні суспільні відносини, або ж їх назви та дати прийняття вказані з помилками;

6 балів – якщо:  Студент дав відповідь на поставлене питання, однак допустив суттєві помилки як змістовного характеру, так і при оформлені відповіді на питання, а саме:

- зміст відповіді свідчить про прогалини у знаннях з відповідного питання або ж про невірне розуміння окремих аспектів поставленого питання;

- відповідь не містить взагалі, або має лише  загальні посилання на відповідні джерела правового регулювання.

- відповідь викладена недостатньо аргументовано та/або з порушенням правил логіки при поданні матеріалу;

- відповідь не містить аналізу проблемних аспектів поставленого питання, свідчить про недостатню обізнаність з основними науковими теоріями і концепціями, що стосуються відповідного питання;

- у роботі багато грубих орфографічних помилок.

0 балів- якщо: Студент взагалі не відповів на питання, або його відповідь є неправильною, тобто містить грубі змістовні помилки щодо принципових аспектів поставленого питання. Аргументація відсутня взагалі або ж є абсолютно безсистемною чи алогічною.

Результат письмового іспиту складається з суми балів, одержаних за всі 5 питань.

Загальна підсумкова оцінка з дисципліни складається із суми балів за результати поточного контролю та за виконання завдань, що виносяться на іспит.  У разі, коли відповідь студента на іспиті оцінена менше ніж в 30 балів, він отримує незадовільну підсумкову оцінку. В цьому випадку отримані результати поточного контролю не враховуються.

Робота оцінюється на “відмінно”, якщо вона виявляє високі знання студентом усієї програми  навчальної дисципліни,  його вміння користуватися різноманітними методами наукового аналізу суспільних і правових явищ, виявляти  їх характерні риси та особливості, свідчить про обізнаність студента щодо найбільш сучасних досягнень правової науки у певній галузі, відповідних теорій, концепцій, спірних питань, найбільш актуальних проблем щодо предмету відповіді тощо.

Підсумкове оцінювання знань студентів здійснюється  за 100-бальною системою з подальшим переведенням в  традиційну систему для фіксації оцінки в нормативних документах.

Орієнтовні питання для розгляду на семінарських заняттях

(Денна форма навчання  – 16 год.)

Семінар 1    Поняття та джерела екологічного права. 

 1.  Предмет, метод і система  екологічного права.
 2.  Принципи екологічного права.  
 3.  Функції екологічного права та їх види.
 4.  Поняття джерел екологічного права та їх види.
 5.  Місце земельного, водного, лісового гірничого, природозаповідного права в системі екологічного права України.

Семінар 2 Юридична відповідальність за порушення екологічного законодавства.

 1.  Поняття, види та зміст, підстави відповідальності за екологічним       законодавством.
 2.  Класифікація екологічних правопорушень.
 3.  Відшкодування шкоди, заподіяної порушеннями екологічного законодавства.
 4.  Адміністративна, кримінальна відповідальність за екологічні правопорушення.
 5.  Застосування дисциплінарних стягнень за екологічні правопорушення.

Семінар 3 Право власності на природні ресурси і право природокористування.

 1.  Поняття, зміст та форми власності на природні ресурси. Підстави виникнення та припинення відносин права власності на природні ресурси.
 2.  Поняття і види природокористування. Особливості орендного природокористування.
 3.  Суб’єкти та об’єкти права природокористування.
 4.  Підстави виникнення, зміни та припинення права природокористування.
 5.  Правові гарантії здійснення та захисту права природокористування.
 6.  Права і обов’язки природокористувачів.

Семінар 4 Правовий режим використання і охорони природних об’єктів, що входять до складу національної екологічної системи України.

 1.  Правовий  режим використання, відновлення та охорони земель
 2.  Правовий  режим використання, відновлення та охорони водних ресурсів
 3.  Правовий  режим використання, відновлення та охорони лісів
 4.  Правовий  режим використання та охорони надр
 5.  Правова охорона атмосферного повітря

Семінар 5 Правова основа охорони довкілля та забезпечення екологічної безпеки.

 1.  Законодавче та нормативно-правове регулювання в сфері охорони природи, природокористування та екологічної безпеки.
 2.  Стан нормативної бази охорони природи.
 3.  Економічний механізм природокористування та фінансування природоохоронної діяльності.

Семінар 6 Правові основи екологічної безпеки.

 1.  Принципи забезпечення екологічної безпеки.
 2.  Поняття екологічної безпеки та її місце в системі екологічного права.
 3.  Класифікація надзвичайних ситуацій.
 4.  Юридична відповідальність за порушення законодавства про екологічну безпеку.

Семінар 7    Правовий режим зон екологічного лиха та територій, забруднених внаслідок Чорнобильської катастрофи.

 1.  Загальна характеристика правового режиму надзвичайних екологічних ситуацій.
 2.  Стан правового і законодавчого забезпечення Чорнобильської катастрофи.
 3.  Правові основи постійного проживання населення та праці персоналу в зоні відчуження.

Семінар 8 Міжнародне співробітництво в екологічній сфері.

 1.  Місце міжнародно-правових норм охорони навколишнього природного середовища в загальній системі міжнародного права.
 2.  Поняття, принципи та джерела міжнародного екологічного права.
 3.  Міжнародні-екологічні організації. Міжнародні екологічні конференції.
 4.  Міжнародно-правова відповідальність за екологічні правопорушення.
 5.  Міжнародний екологічний суд.

(Вечірня форма навчання  – 8 год.)

Заняття 1. Поняття, предмет, метод, система принципи та джерела екологічного права

План:

1.Предмет, метод екологічного права.

2. Принципи екологічного права.

3.Функції екологічного права та їх види.

4.Поняття джерел екологічного права та їх види.

Заняття 2. Юридична відповідальність за порушення екологічного законодавства.

План:

 1.  Поняття і підстави юридичної відповідальності в екологічній сфері.
 2.  Поняття і види правопорушень.
 3.  Кримінальна відповідальність за екологічні злочини.
 4.  Особливості адміністративної відповідальності за порушення екологічного законодавства. Провадження справ про притягнення до адміністративної відповідальності.
 5.  Дисциплінарна відповідальність за порушення екологічних вимог в сфері виробництва.
 6.  Цивільно-правова відповідальність і відшкодування шкоди, завданої порушенням екологічного законодавства.

Заняття 3. Право власності на природні ресурси і право природокористування.

План:

1.Поняття, зміст та форми власності на природні ресурси. Підстави виникнення та припинення відносин права власності на природні ресурси.

2.Поняття і види природокористування. Особливості орендного природокористування.

3.Суб’єкти та об’єкти права природокористування.

4.Підстави виникнення, зміни та припинення права природокористування.

5.Правові гарантії здійснення та захисту права природокористування.

6.Права і обов’язки природокористувачів.


Заняття 4. Правовий режим використання і охорони природних об’єктів, що входять до складу національної екологічної системи України.

План:

 1.  Правовий  режим використання, відновлення та охорони земель
 2.  Правовий  режим використання, відновлення та охорони водних ресурсів
 3.  Правовий  режим використання, відновлення та охорони лісів
 4.  Правовий  режим використання та охорони надр
 5.  Правова охорона атмосферного повітря

Теми та питання з курсу,

які повністю виносяться на самостійне опрацювання

Тема 1. Поняття та джерела екологічного права України.

1. Еколого-правові норми та екологічні правовідносини.

2. Розвиток екологічного права та законодавства.

3. Місце екологічного права в правовій системі України

Тема 2. Екологічні права та обов’язки фізичних та юридичних осіб.

 1.  Поняття еколого-правового статусу людини та громадянина. Конституційно-правова система прав, свобод і обов’язків людини, громадянина та юридичних осіб.
 2.  Право на безпечне екологічне середовище та екологічну безпеку людини та громадянина.
 3.  Право на отримання екологічної інформації, одержання екологічної освіти та об’єднання в громадські екологічні організації, на відшкодування екологічної шкоди.
 4.  Гарантії реалізації екологічних прав громадян України.
 5.  Екологічні права і обов’язки громадян України.
 6.  Поняття та види екологічних прав громадян.
 7.  Правові форми захисту екологічних прав громадян.
 8.  Особливості реалізації галузевих та міжгалузевих екологічних прав громадян.
 9.  Загальні обов’язки громадян в сфері  екології.
 10.  Поняття та класифікація юридичних гарантій реалізації та захисту екологічних прав громадян і додержання екологічних обов’язків.

Тема 3. Система і правовий статус органів управління і контролю в екологічної сфері.

 1.  Поняття, ознаки  та види управління в екологічній сфері.
 2.  Види і форми управління в екологічній сфері.
 3.  Функції управління в галузі управління.
 4.  Система органів управління в галузі екології.
 5.  Повноваження органів державного управління загальної і спеціальної компетенції в екологічній сфері.
 6.  Організаційно-правові форми здійснення управління і екологічного контролю.
 7.  Громадське управління в галузі екології.
 8.  Місцеве самоврядування в галузі екології.
 9.  Система і компетенція органів державного управління в галузі екології.
 10.  Функції управління в галузі екології.
 11.  Взаємодія державного і громадського управління в галузі екології.
 12.  Класифікація функції управління в галузі екології.
 13.  Правові форми екологічного контролю.

Тема 4 і 5. Юридична відповідальність за порушення екологічного законодавства. Право власності на природні ресурси і право природокористування.

1.Підстави та умови екологічно-правової відповідальності.

2.Соціально-правова характеристика екологічних правопорушень.

3.Відшкодування шкоди, заподіяної порушенням екологічного законодавства власниками джерел підвищеної екологічної небезпеки.

4.Правові форми еколого-правової відповідальності.

5.Проблема застосування дисциплінарних стягнень за екологічні правопорушення.

6.Поняття та основні ознаки права власності на природні ресурси.

7.Форми і методи охорони права власності на природні ресурси.

8.Класифікація відносин права власності на природні ресурси.

9.Об’єктивне і суб’єктивне право природокористування.

10.Особливості виникнення права орендного природокористування.

11.Правові форми використання природних ресурсів в орендних правовідносинах.


Тема 6. Правовий режим використання і охорони природних об"єктів, що входять до складу національної екологічної системи України.

1.Земельні правовідносини: поняття та види.

2.Право власності на землю: підстави виникнення та припинення права власності на землю.

3.Зміст правової охорони земель.

4.Поняття, предмет та система водного права.

5.Право власності на води. Підстави виникнення, зміни та припинення права власності на води.

6.Поняття та види права водокористування.

7.Договір оренди водних об’єктів і сфер його застосування.

8.Ліс як об’єкт правового регулювання використання, відтворення та охорони. Лісовий фонд України.

9.Право власності на ліси.  Право лісокористування та його види.

10.Надра як об’єкт правового регулювання, використання та охорони. Особливості правового режиму.

11.Предмет, принципи і система гірничого права.

12.Особливості управління в галузі використання та охорони надр.

13.Атмосферні правовідносини: поняття, види, склад, підстави виникнення і припинення.

14.Правова охорона атмосферного повітря.

15.Правове регулювання використання атмосферного повітря.

Тема 7. Основи законодавства про рослинний і тваринний світ.

1.Завдання законодавства України про охорону, використання та відтворення рослинного і тваринного світу.

2.Права і обов’язки громадян при використанні об’єктів рослинного та тваринного світу.

3.Охорона рослинного і тваринного світу.

4.Правове регулювання охорони, відтворення та використання тваринного та рослинного світу.

5.Особливості юридичної відповідальності за порушення вимог законодавства про тваринний та рослинний світ.

6.Тваринний світ як об’єкт правового регулювання, використання, відтворення та охорони.

7.Право власності на тваринний світ. Форми права власності на тваринний світ.

8.Право використання тваринного світу, його форми і види.

9.Особливості управління в галузі використання, відтворення та охорони тваринного світу.

10.Правові засади здійснення моніторингу і контролю за додержанням законодавства про тваринний світ.

11.Особливості майнової відповідальності за шкоду, заподіяну окремим  видам тварин, що записані до Червоної книги України.

Тема 8. Правові основи охорони довкілля та забезпечення екологічної безпеки.

1.Правові форми охорони навколишнього природного середовища.

2.Підстави виникнення правовідносин у галузі охорони навколишнього природного середовища.

3.Підстави зміни та припинення правовідносин у галузі охорони навколишнього середовища.

4.Форми і методи захисту прав суб’єктів у галузі охорони навколишнього середовища.

Тема 9. Правове регулювання екологічної експертизи.

1.Державні, громадські, спеціалізовані екологічні експертизи.

2.Державне регулювання та управління в галузі екологічної експертизи.

3.Відповідальність за порушення законодавства про екологічну експертизу.

4.Підстави проведення та припинення екологічної експертизи.

5.Правові форми екологічної експертизи.

6.Державна, громадська екологічні експертизи.

7.Міжнародна екологічна експертиза.

Тема 10. Правові основи екологічної безпеки.

1.Правове забезпечення екологічної безпеки – пріоритетні напрями реалізації екологічної політики держави.

2.Юридична природа екологічної безпеки.

3.Соціально-правовий механізм забезпечення екологічної безпеки.

4.Особливості правовідносин у галузі забезпечення екологічної безпеки.

Тема 11. Правовий режим зон екологічного лиха та територій, забруднених внаслідок Чорнобильської катастрофи.

1.Законодавство про зони надзвичайних екологічних ситуацій та його місце в системі екологічного законодавства.

2.Правовий режим зон екологічної катастрофи.

3.Особливості правового режиму зон, встановлених на радіоактивно забруднених територіях.

4.Класифікація правових режимів території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи.

5.Правовий режим зон відчуження.

6.Правовий режим зони безумовного (обов’язкового) відселення.

7.Правовий режим зони посиленого радіологічного контролю.

8.Особливості управління в зонах надзвичайних екологічних ситуацій.

9.Правовий захист екологічних та інших соціальних прав громадян, потерпілих від надзвичайних екологічних ситуацій.

10.Правові методи забезпечення, додержання режимів зон надзвичайних ситуацій та захисту потерпілих громадян.

Тема 12. Основи міжнародного екологічного права.

1.Поняття та основні юридичні ознаки міжнародного екологічного права.

2.Правові засади міжнародного екологічного права та їх види.

3.Джерела міжнародного екологічного права.

4.Всесвітня Хартія охорони природи.

5.Всесвітня стратегія охорони природи.

6.Принципи міжнародного екологічного права.

7.Співвідношення загальних принципів міжнародного права і спеціальних принципів міжнародного екологічного права.

8.Проблеми забезпечення екологічної безпеки в системі принципів міжнародного екологічного права.

9.Еколого-правові засади міжнародної проблеми розробки забезпечення глобальної екологічної безпеки.

10.Міжнародно-правова відповідальність як засіб реалізації міжнародного екологічного права.

11.Поняття, зміст та види відповідальності за порушення міжнародно-правових норм у галузі екології.


Матеріали  до модульного  контролю знань студентів

МОДУЛЬ   1

ТЕМИ:  1 - 6

контроль знань  здійснюється  у формі  усних відповідей або самостійних письмових робіт за рішенням викладача, який проводить модульний контроль знань;

Питання  для контролю знань (можуть подаватися у вигляді тестового завдання)

1. Об'єктивні передумови розвитку еколого-правових норм.

 1.  Механізм формування екологічного права.

Місце екологічного права в системі екологічних і правових наук.

4. Роль екологічного права у здійсненні екологічної політики держави.

5. Предмет і методи екологічного права.

6. Об'єкти екологічного права.

7. Джерела екологічного права.

8. Поняття екологічного права.

9. Система учбового курсу “Екологічне право”.

10. Поняття екологічних прав громадян.

11. Види економічних прав громадян.

12. Обов'язки громадян в галузі екології.

13. Гарантії реалізації екологічних прав громадян.

14. Способи захисту екологічних прав громадян.

15. Поняття і особливості права власності на природні ресурси.

16. Форми права власності на природні ресурси.

17. Суб'єкти і об'єкти права власності на природні ресурси.

18. Форми та методи забезпечення права власності на природні ресурси.

19. Поняття, принципи і види права природокористування.

20. Підстави виникнення права природокористування.

21. Суб'єкти і об'єкти права природокористування.

22. Зміст права природокористування.

23.Підстави зміни, припинення права природокористування.

24. Юридична природа екологічної безпеки.

25. Особливості правовідносин у галузі забезпечення екологічної безпеки.

26. Механізм правового забезпечення екологічної безпеки.

27. Науково-правові засади екологічної експертизи.

28. Юридична природа екологічної експертизи.

29. Правові форми та види екологічної експертизи.

30. Правовий статус експерта екологічної експертизи.

31. Соціально-правовий механізм здійснення екологічної експертизи.

32. Поняття управління в галузі екології.

33. Система органів управління в галузі екології.

34. Функції управління в галузі екології.

35. Поняття і склад економіко-правового механізму в галузі екології.

36. Правові форми платежів в галузі екології.

37. Економіко-правове стимулювання екологічної діяльності.

38. Відповідальність як засіб реалізації екологічного права: поняття і форми

39. Позитивна юридична відповідальність в галузі екології.

40. Юридична відповідальність за екологічні правопорушення.

41. Види юридичної відповідальності за екологічні правопорушення.

42. Законодавчі засади раціонального природокористування.

43. Зміцнення законності в галузі природокористування.

44. Всебічне сприяння екологізації суспільства.

45. Місце раціонального природокористування в екологічних відносинах.

46. Земля як об'єкт правової охорони .

47. Правові форми використання , відтворення та охорони земель громадянами.

48. Поняття і значення правової охорони земель.

49. Організаційно-правові заходи охорони земель.

50. Форми власності на землю в Україні.

51. Юридична відповідальність за порушення земельного законодавства.

52. Право землекористування: поняття, види.

53. Підстави припинення права користування землею.

54. Підстави припинення права колективної та приватної власності на землю.

МОДУЛЬ  2

         ТЕМИ:    7-12

контроль знань  здійснюється  у формі  усних відповідей або самостійних письмових робіт за рішенням викладача, який проводить модульний контроль знань;

Питання  для контролю знань (можуть подаватися у вигляді тестового завдання)

1. Води як об'єкти правового регулювання, використання, відтворення та охорони.

2. Поняття та види права водокористування.

3. Правові форми охорони вод.

4. Підстави виникнення, зміни і припинення права водокористування.

5. Суб'єкти , об'єкти, зміст права водокористування.

6. Облік і ведення державного водного кадастру.

7. Відповідальність за порушення водного законодавства.

8. Водні правопорушення як підстави адміністративної кримінальної відповідальності.

9. Ліс як об'єкт правового регулювання, використання, відтворення і охорони.

10. Право лісокористування та його види.

11. Правове регулювання заготівлі деревини, живиці, другорядних лісових матеріалів.

12. Організаційно - правові заходи охорони лісів.

13. Майнова відповідальність за шкоду, заподіяну порушенням лісового законодавства.

14. Порушення лісового законодавства як підстави адміністративної і кримінальної відповідальності.

15. Відповідальність за порушення лісового законодавства.

16. Тваринний світ як об'єкт правового регулювання, використання, відтворення та охорони.

17. Суб'єкт, об'єкт, зміст фауністичних правовідносин.

18. Суб'єкти та об'єкти права власності на тваринний світ.

19. Право використання тваринного світу, його форми та види.

20. Правове регулювання мисливства та рибальства.

21. Підстави та умови припинення права використання тваринного світу.

22. Організаційно-правові заходи охорони тваринного світу.

23. Правові засади здійснення моніторингу і контролю за додержанням законодавства про тваринний світ.

24. Порушення законодавства у галузі використання. Відтворення та охорони тваринного світу як підстави адміністративної і кримінальної відповідальності.

25. Атмосферне повітря як об'єкт правового регулювання охорони і використання.

26. Організаційно-правові заходи охорони атмосферного повітря.

27. Стандартизація і нормування в галузі охорони і використання атмосферного повітря.

28.Державний облік у галузі охорони атмосферного повітря.

29.Моніторинг у галузі охорони атмосферного повітря.

30. Особливості майнової відповідальності за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону атмосферного повітря.

31.Особливості. правопорушень у галузі охорони атмосферного повітря як підстави адміністративної і кримінальної відповідальності.

32.Надра як об'єкт правового регулювання, використання та охорони.

33. Законодавство про надра.

34.Право власності на надра.

35.Суб'єкти та об'єкти права власності на надра.

36. Поняття і зміст правової охорони надр.

37. Право користування надрами та його види.

38. Правове регулювання геологічного вивчення надр.

39.Геологічний контроль та гірничий нагляд: поняття та характеристика.

40.Особливості розгляду справ у галузі використання та охорони надр.

41.Порушення законодавства про надра як підстави адміністративної і кримінальної відповідальності.

42. Природно-заповідний фонд України як об'єкт правової охорони.

43.Організаційно-правові заходи охорони природно-заповідного фонду.

44.Особливості відшкодування шкоди заподіяної порушенням законодавства про природно-заповідний фонд України.

45.Порушення законодавства про природно-заповідний фонд України як підстави адміністративної і кримінальної відповідальності.


5.
ОСОБЛИВОСТІ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

Завдання одного модульного контролю – до 15 балів

Самостійна робота – до 5 б.:

 •  підготовка тем та питань, що виносяться на самостійне вивчення – до 5 балів

або

 •  виконання завдань практичного характеру – до 5 балів

Іспит – до 100 балів (результат зараховується за умови отримання не менше 30 балів та не перевищує 100 балів)

Для заочної форми навчання:

Поточний контроль знань студентів заочної форми навчання здійснюється шляхом оцінювання виконання завдань одного модуля (не більше 15 балів) та завдань для самостійної роботи (не більше 5 балів), результати якого включаються  до  підсумкової  оцінки  разом з результатами письмового іспиту.

модульний контроль включає 3 завдання, кожне з яких оцінюється в межах 15 балів, або тестові завдання

Завдання для самостійної роботи:

- Виконання індивідуальних завдань практичного характеру (складання юридичних документів тощо);

- Підготовка тем та питань, що виносяться на самостійне вивчення

Виконується одне із вказаних завдань, яке оцінюється в межах 5 балів. Вибіркові завдання виконуються в години ІКР (індивідуально-консультативної роботи викладача)

Підсумкове оцінювання знань студентів здійснюється  за 100-бальною системою, за шкалою  ECTS з подальшим переведенням в  традиційну систему для фіксації оцінки в нормативних документах.  


6. Зразок  екзаменаційного  білета
для студентів денної та вечірньої форми навчання

Київський національний  економічний університет ім. Вадима Гетьмана

Кафедра цивільного та трудового права

Спеціальність 6601  -  “Правознавство”

Навчальна дисципліна  Екологічне право

Екзаменаційний білет № 1

 1.  Поняття права природокористування та його види.
 2.  Права і обов’язки водокористувачів.
 3.  Правопорушення в галузі екологічної експертизи.
 4.  Органи загальної компетенції, їх спеціалізовані структури та повноваження у сфері забезпечення екологічної безпеки.
 5.  Права і обов’язки водокористувачів.
 6.  Правопорушення в галузі екологічної експертизи

Затверджено на засіданні кафедри  протоколом  № __ від ______р.

Екзаменатор      І.Б. Мачуська

Завідувач кафедри     А.В.Омельченко


Зразок  екзаменаційного  білета для заочної форми навчання

Київський національний  економічний університет ім. Вадима Гетьмана

Кафедра цивільного та трудового права

Спеціальність 6601  -  “Правознавство”

Навчальна дисципліна  Екологічне право

Екзаменаційний білет № 1

 1.  Поняття права природокористування та його види.
 2.  Права і обов’язки водокористувачів.
 3.  Правопорушення в галузі екологічної експертизи.
 4.  Органи загальної компетенції, їх спеціалізовані структури та повноваження у сфері забезпечення екологічної безпеки.
 5.  Заходи щодо охорони атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.
 6.  Ядерна та радіаційна (радіологічна) безпека в системі екологічної безпеки.
 7.  Державне управління у сфері охорони, використання та відтворення рослинного світу.  
 8.  Права та обов'язки експерта державної екологічної експертизи.
 9.  Право користування природними ресурсами загальнодержавного і місцевого значення.
 10.  Управління в галузі використання і охорони вод.

Затверджено на засіданні кафедри  протоколом  № __ від ______р.

Екзаменатор      І.Б. Мачуська

Завідувач кафедри     А.В.Омельченко

7.СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Основна література.

1. Рябець К.А. Екологічне право України: Навч. Посібн. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 438 с.

2. Гетьман А.П., Шульга М.В., Анісімова, Соколова А.К. Екологічне право України. Підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл.  – Х.: Право, 2009. – 328 с.

3. Мачуська І.Б. Екологічне право України: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2009. – 301 с.

4. Шемшученко Ю.С. Екологічне право України. Академічний курс: Підручник. Друге видання – К.: ТОВ “Видавництво” “Юридична думка”,  2008. – 720 с.

5. Гетьман А.П., Шульга М.В., Анісімова, Соколова А.К. Екологічне право України в запитаннях та відповідях: Навчальний посібник. – ТОВ “Одіссей”, 2008. – 480 с.

6. Кобецька Н.Р. Екологічне право України: Навч. посібн. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 352 с. – Бібліогр.: 332-346.

7. Комарницький В.М., Шевченко В.І., Єлькин С.В. Екологічне право: Навчальний посібник. – 3-е вид. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 224 с.

8. Гетьман А.П., Шульга М.В., Попов В.К. Екологічне право України: Підручник для студентівв юрид. вищ. навч. закладів – Х.:, 2005. – 480 с.

9. Тищенко Г.В. Екологічне право: навчальний посібник. - К.: ТП Пресс, 2003. – 256 с.

10. Балюк Г.І. Екологічне право України: Конспект лекцій у схемах (Загальна і Особлива частини): Навч. посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 192 с.

11. Кілічава Т.М. Екологічне право: Навч. посібн для дистанційного навчання. – К.: Університет “Україна”, 2005. – 302 с.

12. Степанець П.Ф. Екологічне право: Метод. вказівки до вивчення дисципліни для судентів спец. 6.070800 “Екологія та охорона навколишнього природного середовища. / К.: НУХТ, 2005 – 42 с.

13. Балюк Г.І. Екологічне право України: Конспект лекцій у схемах (Загальна і Особлива частини): Навч. посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 192 с.

14. Андрейцев В.І. Екологічне і земельне право України: Практикум для студентів юрид.вузів і фак. - К.: 1998. – 250 с.

Додаткова література.

 1.  Ерофеев Б.М. Экологическое право Росии. – М., 2004.
 2.  Бринчук М.М. Экологическое право. – М., 2004.
 3.  Боголюбов С.А. Экологическое право. Учебник для вузов. – М., 2004.
 4.  Кравченко С.М., Андрусквич А.О., Бонейн Дж. Актуальні проблеми міжнародного права охорони навколишнього природного середовища: Підручник. – Львів, 2002.  – 320 с.
 5.  Андрейцев В.І. Право екологічної безпеки: Навч. та наук. – практ. посібн. – К.: Знання-Прес, 2002. – 332 с.
 6.  Каракаш І.І. Природоресурсове право України: Навч. посіб.  – К.: Істина, 2005. – 376 с.
 7.  Малышева Н.Р. Гармонизацыя экологического  законодательства в Европе. – К., 1996.
 8.  Микієвич М.М., Андрусевич Н.І., Бурякова Т.О. Європейське право навколишнього середовища. – Львів, 2004.

9. .Дубовик О.Л. Экологическое право: учеб. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005, - 584 с.

10. Кучерявий В.П. Екологія.- Л., 2001., Бібліографія.

11.  Козак З., Тустановська І.Доступ до правосуддя з питань довкілля. Л., 2002 р.

 1.   Туниця Т.Ю. Збалансоване природокористування: національний і міжнародний контекст. – К.: Знання, 2006. – 300 с.
 2.   Разметаев С.В. Экологическое право Украины: систематизованое законодательство о недрах с научно-практическим комментарием. - Х.2000 г.

11.Нормативно-правові акти.

1.Конституція України від 28 червня 1996 року.

2.Земельний кодекс України від 25.10.2001 р.

3.Водний кодекс України від 6 червня 1995 р.

4.Лісовий кодекс України від 21 січня 1994 р.

5.Кодекс України про надра від 27 липня 1994 р.

6.Кримінальний кодекс України від 5 квітня  2001 р.

7.Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 р.

8.Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища” від 25.06.1991 р.№ 1264.

 1.  Закон України “Про оцінку земель” від 11 грудня 2003 р.
 2.  Закон України “Про оренду землі” від 2 жовтня 2003 р.
 3.  Закон України “Про захист конституційних прав громадян на землю” від 20 січня 2005 р.
 4.  Закон України “Про державну геологічну службу України” від листопада 1999 р.
 5.  Гірничний закон України від 06 жовтня 1999 р.
 6.  Закон України “Про нафту і газ” від 12 липня 2003 р.
 7.  Закон України “Про рентні платежі за нафту, природний газ і газовий конденсат” від 5 лютого 2004 р.
 8.  Закон України “Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними” від 18 листопада 1997 р.
 9.  Закон України “Про видобування та переробку уранових руд” від 19 листопада 1997 р.
 10.  Закон України “Про Червону книгу України” від 7 лютого 2002 р.
 11.  Закон України “Про виключну (морську) економічну зону” від 16 травня 1995 р.
 12.  Закон України “Про питну воду та питне водопостачання” від 10 січня 2002 р.
 13.  Загальнодержавна програма розвитку водного господарства, затверджена Закон України від 17 січня 2002 р.
 14.  Закон України “Про пестициди і агрохімікати” від 2 березня 1995 р.

23. Закон України “Про охорону атмосферного повітря” від 16.10.1992 р. № 2707.

24.  Закон України “Про екологічну експертизу” від 09.02.1995 р. № 45.

 1.  Закон України “Про екологічну мережу України” від 24.06.2004 р. № 1864.
 2.  Закон України “Про природно-заповідний фонд” від 16.06.1992 р. № 2456.
 3.  Закон України “Про екологічний аудит” від 24.06.2004 р. № 1862.
 4.  Закон України “Про об’єкти підвищеної небезпеки” від 18.01.2001 р. № 2245.
 5.  Закон України “Про відходи” від 05.03.01998 р. № 187.
 6.  Закон України “Про поводження з радіоактивними відходами” від 30.06.1995 № 225.
 7.  Закон України “Про стан санітарного та епідемічного благополуччя населення.” Від 24.02.1994 р. № 4004.
 8.   Закон України “Про правовий режим теріторій, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи” від 27 лютого 1991 р.
 9.   Закон України “Про захист населення і теріторії від надзвичайних ситуацій техногенного та природного  характеру” від 8 червня 2000 р.
 10.  Закон України “Про Загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки” від 21.09 2000 р. № 1989.
 11.  Закон України “Про зону надзвичайних екологічних ситуації” від 13.07.2000. “ № 1908.
 12.  Закон України “Про використання ядерної енергії та радиаційну безпеку” від 08.02.1995 р. № 39.
 13.  Закон України “Про рослинний світ” від 09.04.1999 р. № 591.
 14.   Закон України “Про захист рослин” від 14 жовтня 1998 р.
 15.  Закон України “Про охорону прав на сорти рослин” від 21 квітня 1993 р.
 16.  Закон України “Про тваринний світ” від 13.12.2001 № 2894.
 17.   Закон України “Про рибу, інші водні живі ресурси та харчову продукцію з них” від 6 лютого 2003 р.
 18.  Закон України “Про Загальнодержавно програму “Питна вода України” на 2006-2020 рр. від 03.03.2005 р. № 2455.
 19.  Закон України “Про охорону земель” від 19.06.03 р. № 962.
 20.  Закон України “Про захист населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру” від 8.06.2000 р.
 21.  Закон України “Про мисливське господарство і полювання” від 22.02.2000 р. № 1478.
 22.  Закон України “Про державний контроль за використанням                         та охороною земель” від 19.06.03 р. № 963.
 23.   Закон України “Про ратифікацію конвенції про доступ до інформації, участь громадськості в прийнятті рішень і доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля” від 6 липня 1999 р.

48.Постанова ВРУ від 5 березня 1998 року № 188/98-ВР “Про основні напрямки державної політики України в галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки”.

49. Постанова Кабінету Міністрів “Комплексна програма захисту від шкидливої дії вод сільськогосподарських населених пунктів і сільськогосподарських угідь в Україні у 2001-2005 р. і прогноз на 2010 р. від 26.07.2000 р.  № 1173.

 1.  Постанова Кабінету Міністрів України “Про державну систему запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного і природного характеру.” від 3.08.1998р., ост ред. 15.05.2002 р.
 2.  Угода  про взаємодію в галузі екології та охорони               навколишнього природного середовища від 08.02.1992 р.
 3.  Конвенция о запрещении разработки,  производства и хранении бактериологического  (биологического) и токсинного оружия и о его уничтожении  від  10.04.72.
 4.  Конвенция по предотвращению загрязнения  моря сбросами отходов и других материалов  (с поправками) від  29.12.72    Лондон.
 5.  Международная конвенция о гражданской  ответственности за ущерб от загрязнения  нефтью (с поправками) від 29.11.69    Брюссель.
 6.  Конвенция по охране озонового слоя  від  22.03.85    Вена.
 7.  Конвенция о трансграничном загрязнении  воздуха на большие расстояния  від  13.11.79    Женева.
 8.  Экологическая программа  для Европы  София,25.10.95 г.
 9.  Руководящие принципы  по обеспечению доступа к экологической информации и участию общественности в процессе принятия решений в области охраны окружающей среды София, 25.10.95 г.

60. Краковская деклараци "Реализация Панъевропейской Экологической Сети (ПЕЭС):     создание "Зеленого Каркаса Центральной и Восточной Европы" 28.02.98 г.

61. Угода  про грант Всесвітнього екологічного траст-фонду

  (Проект вилучення речовин, що руйнують озоновий шар)

 між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку,

 що виступає як впроваджувальна установа Трастового фонду

 Всесвітнього екологічного фонду  від 15 вересня 1998 р.

 ( Угоду ратифіковано Законом № 473-XIV  від 04.03.99 )

62.Рішення Ради 1999/24/ЄС "Стосовно затвердження довгострокової програми  технологічних заходів,  що сприяють екологічно            чистому та ефективному використанню твердого палива (1998-2002 рр.)"  від 14 грудня 1998 р.

63. Соглашение  между Правительством Российской Федерации

  и Кабинетом Министров Украины по вопросам обеспечения

  экологической безопасности и экологического контроля

 в местах базирования Черноморского флота Российской

 Федерации на территории Украины, Москва, 18 декабря 1998 г.

64. Соглашение о сотрудничестве в области экологического мониторинга  13 января 1999 г.Угода, Міжнародний договір МЗС України, СНД, Вірменії, Белорусь.

65. Угода між Україною та Сполученими Штатами Америки щодо Регіонального екологічного центру в Україні від 18.12.99 р.

66. Угода  про грант траст-фонду Всесвітнього екологічного фонду

(Проект збереження біорозмаїття в Азово-Чорноморському коридорі)

між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку,

що виступає як впроваджувальна установаВсесвітнього екологічного фонду від 31 січня 2002 р.  Угоду ратифіковано Законом № 235-IV            від 22.11.2002 р.

67. Протокол  по стратегической экологической оценке  к Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте від 21.05.03 р.

68. Закон України “Про ратифікацію Конвенції про охорону                     біологічного різноманіття” від 29.11.94 р.

69. Закон України  “Про ратифікацію Протоколу про воду та здоров'я             до Конвенції про охорону та використання транскордонних водотоків та міжнародних  озер 1992 року” від 9.07.03 р.

70. Закон України “Про ратифікацію Конвенції про оцінку впливу на навколишне середовище в траскордонному контексті” від 19 березня 1999 р.

71. Постанова Кабінета Міністрі України  “Про Порядок розроблення та затвердження нормативів екологічної безпеки  атмосферного повітря” від 13.03.02 р.

72. Конвенція про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля від 25.06.01998 р.

73. Директива Ради 85/337/ЄЕС від 27 червня 1985 р. (зі змінами, внесенними Директивою 97/11/ЄС від 3 березня 1997 р.) щодо оцінки впливуу деяких державних і приватних проектів на навколишнє середовище.

74. Програма дій “Порядок денний на 21 століття”, ухвалена на конференції ООН з навколишнього середовища і розвитку в Ріо-де-Жанейро у 1992 р.