47487

ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

Книга

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ЩОДО ЗМІСТУ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЇХ ЗНАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УХВАЛЕНО: на засіданні кафедри цивільного та трудового права Протокол №7 від 10. Історія розвитку інституту соціального забезпечення. Організаційноправові форми соціального забезпечення. Надання соціальних послуг як організаційноправова форма соціального забезпечення.

Украинкский

2013-11-29

251 KB

10 чел.

PAGE  26

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ  І НАУКИ УКРАЇНИ

ДВНЗ «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ

УНIВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА ЦИВІЛЬНОГО ТА ТРУДОВОГО ПРАВА

ЗАТВЕРДЖЕНО:

проректор з науково-педагогічної роботи

_____________ Колот А.М.

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ЩОДО ЗМІСТУ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ, ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЇХ ЗНАНЬ

З ДИСЦИПЛІНИ

«ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ»

УХВАЛЕНО:

на засіданні кафедри цивільного

та трудового права

                              Протокол №7 від 10.03.2010 р.

Завідувач кафедри________Омельченко А.В.

Погоджено:

Навчально-методичний відділ ___________

Київ - 2010


ЗМІСТ

 1.  Перелік питань, що охоплюють зміст робочої програми..................................................3
 2.  Приклади типових індивідуальних завдань та

завдань, що виносяться на модульний контроль.....................................................................8

 1.  Карта самостійної роботи студентів......................................................................................9
 2.  Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань з дисципліни...........................11
 3.  Особливості поточного контролю знань студентів заочної форми навчання............27
 4.  Зразок білета для проведення ПМК  для студентів заочної форми навчання............29
 5.  Список рекомендованої літератури.....................................................................................30


1. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ОХОПЛЮЮТЬ ЗМІСТ РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ ДИСЦИПЛІНИ

 1.  Загальне поняття про соціальне забезпечення.
 2.  Визначення понять “соціальне забезпечення”, “соціальний захист”, “соціальна допомога”, “соціальні ризики”.
 3.  Історія розвитку інституту соціального забезпечення.
 4.  Конституційні засади права на соціальне забезпечення в Україні.
 5.  Організаційно-правові форми соціального забезпечення.
 6.  Державне соціальне страхування.
 7.  Соціальне забезпечення за рахунок прямих асигнувань із державного бюджету. Адресна соціальна допомога.
 8.  Надання соціальних послуг – як організаційно-правова форма соціального забезпечення.
 9.  Благодійні фонди та громадські організації.
 10.  Види соціального забезпечення.
 11.  Виплати по обов’язковому державному соціальному страхуванню.
 12.  Державна соціальна допомога Її мета.
 13.  Пенсійний фонд: його призначення і діяльність.
 14.  Право соціального забезпечення як галузь права і як правова наука.
 15.  Предмет права соціального забезпечення як галузі права.
 16.  Соціально-забезпечувальні відносини як предмет права соціального забезпечення.
 17.  Метод права соціального забезпечення.
 18.  Імперативний порядок встановлення підстав, умов і порядку надання соціального забезпечення.
 19.  Дозвіл як спосіб регулювання.
 20.  Поєднання страхового методу і методу державного соціального подання.
 21.  Заявочний спосіб одержання конкретного виду соціального забезпечення.
 22.  Система права соціального забезпечення.
 23.  Співвідношення права соціального забезпечення з іншими галузями права України.
 24.  Поняття і види принципів права соціального забезпечення.
 25.  Загальний характер соціального забезпечення.
 26.  Всебічність і різноманітність видів соціального забезпечення.
 27.  Соціальне забезпечення за рахунок державних і громадських коштів.
 28.  Принципи права загальнообов’язкового державного соціального страхування.
 29.  Поняття і класифікація джерел права соціального забезпечення.
 30.  Загальна характеристика джерел права соціального забезпечення: закони та укази. Підзаконні нормативно-правові  акти.
 31.  Акти соціального партнерства – генеральна угода, галузеві та регіональні колективні угоди, колективні договори підприємств.
 32.  Міжнародні правові акти як джерела права соціального забезпечення в Україні.
 33.  Гармонізація законодавства України з міжнародним у галузі соціального забезпечення.
 34.  Загальна характеристика і види правовідносин по соціальному забезпеченню.
 35.  Соціальні ризики як підстава соціально-забезпечувальних відносин.
 36.  Особливості юридичних фактів і порядку їх встановлення у сфері соціального забезпечення.
 37.  Поняття і склад суб’єктів права соціального забезпечення.
 38.  Правосуб’єктність фізичних осіб у сфері соціального забезпечення.
 39.  Поняття і види об’єктів права соціального забезпечення.
 40.  Зміст соціально-забезпечувальних відносин: загальна характеристика.
 41.  Правовідносини по соціальному страхуванню.
 42.  Правовідносини по забезпеченню допомогами.
 43.  Правовідносини по наданню громадянам послуг та натуральних видів соціального забезпечення.
 44.  Процедурні і процесуальні правовідносини.
 45.  Реформа діючої системи соціального страхування в Україні.
 46.  Основи законодавства України про загальнообов’язкове соціальне страхування.
 47.  Поняття і види загальнообов’язкового державного соціального страхування.
 48.  Суб’єкти загальнообов’язкового державного соціального страхування: застраховані особи, особи, які підлягають страхуванню, страхувальники, страховики.
 49.  Об’єкти загальнообов’язкового державного соціального страхування.
 50.  Страховий ризик і страховий випадок.
 51.  Види соціальних послуг і матеріального забезпечення за загальнообов’язковим соціальним страхуванням.
 52.  Підстави припинення виплат і надання соціальних послуг.
 53.  Обов’язки застрахованих осіб.
 54.  Структура системи пенсійного забезпечення.
 55.  Солідарна система загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.
 56.  Накопичувальна система пенсійного страхування.
 57.  Система недержавного пенсійного забезпечення.
 58.  Суб’єкти системи пенсійного забезпечення в Україні.
 59.  Особи, які підлягають загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню.
 60.  Добровільна участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.
 61.  Страхувальники.
 62.  Нарахування обчислення та сплата страхових внесків.
 63.  Персоніфікований облік.
 64.  Страховий стаж у солідарній системі.
 65.  Поняття страхового стажу.
 66.  Обчислення страхового стажу.
 67.  Види пенсійних виплат і соціальних послуг за рахунок коштів Пенсійного фонду в солідарній системі.
 68.  Пенсії за віком.
 69.  Порядок та умови призначення пенсії за віком.
 70.  Мінімальний розмір пенсії за віком.
 71.  Підвищення розміру пенсії за віком у разі відстрочки часу її призначення.
 72.  Пенсія по інвалідності внаслідок загального захворювання, умови її призначення: групи інвалідності; страховий стаж.
 73.  Період, на який призначається пенсія з інвалідності.
 74.  Строки виплати пенсій з інвалідності.
 75.  Пенсії в разі втрати годувальника.
 76.  Особи, які мають право на пенсію в разі втрати годувальника.
 77.  Утриманці та непрацездатні члени сім’ї.
 78.  Особливості пенсійного забезпечення дітей у зв’язку з утратою годувальника.
 79.  Розміри та період призначення пенсій в разі втрати годувальника.
 80.  Обчислення пенсії у солідарній системі.
 81.  Перерахунок пенсії.
 82.  Порядок звернення за призначенням пенсії.
 83.  Виплата пенсії.
 84.  Припинення та поновлення виплати пенсії.
 85.  Виплата пенсії у разі виїзду за кордон.
 86.  Виплата недоотриманої пенсії у зв’язку із смертю пенсіонера.
 87.  Види пенсійних виплат із коштів накопичувального фонду.
 88.  Страхування і виплата довічної пенсії: довічна пенсія з установленим періодом; довічна обумовлена пенсія; довічна пенсія подружжя.
 89.  Одноразова виплата за рахунок коштів Накопичувального фонду.
 90.  Пенсійне забезпечення окремих категорій застрахованих осіб.
 91.  Організація і порядок здійснення управління в солідарній системі.
 92.  Пенсійний фонд.
 93.  Кошти Пенсійного фонду.
 94.  Суб’єкти накопичувальної системи пенсійного страхування.
 95.  Накопичувальний фонд.
 96.  Кошти Накопичувального фонду.
 97.  Зберігання пенсійних активів Накопичувального фонду.
 98.  Державне регулювання та нагляд у сфері загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.
 99.  Порядок оскарження дій страхувальників та виконавчих органів Пенсійного фонду.
 100.  Відповідальність у сфері загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.
 101.  Недержавне пенсійне забезпечення.
 102.  Суб’єкти недержавного пенсійного забезпечення. пенсійні схеми.
 103.  Пенсійні виплати з недержавних пенсійних фондів.
 104.  Збір на обов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням і похованням. Правовий статус Фонду соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності.
 105.  Соціальні допомоги та виплати з коштів Фонду у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності.
 106.  Допомоги по тимчасовій непрацездатності.
 107.  Допомоги по вагітності та пологах.
 108.  Допомога при народженні дитини.
 109.  Допомога на поховання.
 110.  Фінансування санаторно-курортного лікування й оздоровлення працюючих і членів їх сімей.
 111.  Завдання та принципи страхування від нещасного випадку і гарантії забезпечення прав застрахованим особам.
 112.  Суб’єкти страхування.
 113.  Страховий ризик і страховий випадок відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності”.
 114.  Нещасний випадок та професійне захворювання.
 115.  Управління страхуванням від нещасного випадку.
 116.  Фонд соціального страхування від нещасного випадку.
 117.  Соціальні послуги та виплати, які здійснюються Фондом соціального страхування від нещасних випадків.
 118.  Страхові виплати втраченого заробітку Фондом соціального страхування від нещасних випадків.
 119.  Одноразова допомога потерпілому Фондом соціального страхування від нещасних випадків.
 120.  Виплата пенсії по інвалідності внаслідок трудового каліцтва чи професійного захворювання.
 121.  Страхова виплата пенсії у зв’язку з утратою годувальника внаслідок трудового каліцтва чи професійного захворювання.
 122.  Інші страхові виплати із Фонду соціального страхування від нещасних випадків.
 123.  Порядок і строки проведення страхових виплат Фондом соціального страхування від нещасних випадків.
 124.  Принципи та умови страхування від безробіття.
 125.  Особи, які підлягають страхуванню від безробіття.
 126.  Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.
 127.  Матеріальне забезпечення на випадок безробіття.
 128.  Умови, розмір та тривалість виплати допомоги по безробіттю.
 129.  Допомога по частковому безробіттю.
 130.  Інші допомоги безробітним.
 131.  Припинення, відкладення виплат безробітним та скорочення їх тривалості.
 132.  Забезпечення незастрахованих безробітних осіб.
 133.  Поняття соціальної допомоги та її місце у системі соціального забезпечення.
 134.  Відмінність соціальної допомоги від соціального страхування.
 135.  Принципи надання соціальної допомоги в Україні.
 136.  Форми і види соціальної допомоги.
 137.  Грошові соціальні допомоги.
 138.  Пільги як вид соціальної допомоги.
 139.  Соціальна допомога у формі субсидій.
 140.  Соціальне обслуговування і соціальне утримання.
 141.  Медична допомога як вид соціальної допомоги.
 142.  Підстави і умови призначення допомог по соціальному забезпеченню.
 143.  Щомісячні і одноразові допомоги.
 144.  Державна соціальна допомога сім’ям з дітьми.
 145.  Щомісячні виплати інвалідам з дитинства.
 146.  Допомога малозабезпеченим сім’ям.
 147.  Одноразові допомоги.
 148.  Соціальна шкода, заподіяна Чорнобильською катастрофою.
 149.  Зміст обов’язку держави по відшкодуванню шкоди, завданої громадянам Чорнобильською катастрофою.
 150.  Правовий режим зон радіоактивного забруднення.
 151.  Категорії зон забруднених територій.
 152.  Зона відчуження.
 153.  Зона безумовного (обов’язково) відселення.
 154.  Зона гарантованого добровільного відселення.
 155.  Статус осіб, які постраждали від катастрофи.
 156.  Поняття учасника ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи.
 157.  Потерпілий від Чорнобильської катастрофи.
 158.  Порядок встановлення категорій особам, які постраждали від Чорнобильської катастрофи.
 159.  Пільги і компенсації громадянам, віднесеним до першої, другої, третьої і четвертої категорій.
 160.  Захист дітей потерпілих від аварії.
 161.  Захист населення, яке потерпіло від аварії.
 162.  Соціальний захист населення, яке проживає на забруднених територіях.
 163.  Особливості пенсійного забезпечення постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи.
 164.  Поняття і зміст статусу ветерана війни та осіб, на яких поширюється чинність закону “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”.
 165.  Учасники бойових дій.
 166.  Учасники війни.
 167.  Інваліди війни.
 168.  Пільги ветеранам війни та гарантії їх соціального захисту.
 169.  Пільги учасникам бойових дій, інвалідам війни, учасникам війни.
 170.  Пільги для осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.
 171.  Особливості пенсійного забезпечення ветеранів війни.
 172.  Міждержавні угоди про взаємне визнання пільг для ветеранів війни.
 173.  Державна політика в Україні щодо соціального захисту осіб похилого віку.
 174.  Законодавче визначення поняття ветерана праці та кола осі, які визнаються такими.
 175.  Медичні, житлові, транспортні пільги ветеранам праці.
 176.  Особи, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною.
 177.  Статус громадян похилого віку і гарантії їх соціального захисту.
 178.  Адресна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям.
 179.  Цільова грошова допомога непрацездатним громадянам з мінімальними доходами.
 180.  Статус ветеранів військової служби. Їх соціальний захист.
 181.  Поняття, причини і види інвалідності за законодавством України.
 182.  Порядок та умови визначення потреб у зв’язку з інвалідністю.
 183.  Повноваження медико-експертних комісій.
 184.  Правовий статус Фонду України соціального захисту інвалідів.
 185.  Громадські організації інвалідів.
 186.  Працевлаштування, освіта і професійна підготовка інвалідів.
 187.  Створення умов для безперешкодного доступу інвалідів до соціальної інфраструктури.
 188.  Питання вдосконалення системи соціального захисту інвалідів в Україні.

 1.  
  ПРИКЛАДИ ТИПОВИХ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ ТА ЗАВДАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ

Приклади типових індивідуальних завдань:

Індивідуальні завдання теоретичного характеру :реферати, есе і т .ін.  

Теми рефератів:

 •  Правові аспекти запровадження накопичувальної системи пенсійного забезпечення
 •  Пільгове забезпечення в системі соціального захисту людини і громадянина

Аналітичні завдання:

 •  Аналіз новітнього законодавства у сфері соціального захисту людини і громадянина
 •  Огляд новітньої літератури в галузі права соціального забезпечення

Індивідуальні завдання практичного характеру

 •  Скласти проект заяви про призначення допомоги малозабезпеченій особі
 •  Скласти проект рішення компетентного органу про призначення допомоги дитині-інваліду
 •  Здійснити підбір пакету документів, необхідних для призначення допомоги по догляду за дитиною віком до трьох років

Вказані завдання кожен студент отримує у викладача в індивідуальному порядку.

Приклади типових завдань, що виносяться на модульний контроль

1. Вкажіть правильну відповідь

Назвіть основні групи суспільних відносин , які входять до предмета права соціального забезпечення:

 1.  майнові та немайнові;
 2.  майнові, процедурні, процесуальні;
 3.  пенсійні, майнові, адміністративні.

2. Вкажіть правильну відповідь

До предмету права соціального забезпечення входять такі майнові відносин:

 1.  пенсійні;
 2.  з приводу надання допомог;
 3.  щодо надання соціальних послуг та пільг побутового характеру;
 4.  всі зазначені відповіді

3. Розкрийте співвідношення понять «страховий ризик» і «страховий випадок» відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності”

4. Особливості пенсійного забезпечення військовослужбовців в Україні

3. КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з дисципліни право соціального забезпечення

для студентів спеціальності «Правознавство»

Види самостійної роботи

Планові терміни виконання

Форми контролю та звітності

Максимальна кількість

балів

Денна та вечірня форми навчання (6-й семестр)

І. Обов’язкові

1.1. Підготовка до семінарських занять

за розкладом занять

Систематичність та результативність під час семінарського заняття

60

1.2. Виконання двох модульних завдань

за розкладом занять

Виконання завдання для модульного контролю №1

Виконання завдання для модульного контролю №2

20

1.3. Вивчення тем та питань, що відводяться на самостійне опрацювання

До кінця другого тижня травня

Усне опитування під час індивідуально-консультативної роботи

10

Разом балів за обов’язкові види СРС

90

ІІ. Вибіркові

2.1. Написання реферату чи іншої наукової роботи теоретичного характеру

До кінця другого тижня травня

Захист роботи під час семінарського заняття або в години індивідуально-консультативної роботи викладача-лектора

10

2.2. Виконання індивідуального завдання практичного характеру

До кінця другого тижня травня

Захист роботи під час індивідуально-консультативної роботи

10

2.3. Інші види індивідуальної роботи

За планом

Участь у науково-практичних конференціях, студентських олімпіадах тощо

10

Разом балів за вибіркові види СРС

10

Всього балів за СРС у 6 семестрі

100

Заочна форма навчання (5-6-й семестр)

І. Обов’язкові

1.1. Виконання завдань модульного контролю

За розкладом занять

Виконання чотирьох модульних завдань (до 20 балів за кожне)

80

ІІ. Вибіркові

2.1. Виконання завдань практичного характеру

В години ІКР. Не пізніше, ніж за 2 тижні до початку сесії

Написання під контролем викладача

20

2.2. Вивчення тем та питань, що відводяться на самостійне опрацювання

В години ІКР. Не пізніше, ніж за 2 тижні до початку сесії

Усне опитування під час індивідуально-консультативної роботи

20

Разом балів за вибіркові види СРС

20

Всього балів за СРС у 5-6 семестрі

100

Оцінювання знань студентів за традиційною шкалою та шкалою ECTS

90-100 балів

відмінно

А

80-89 балів

добре

В

70-79 балів

добре

С

66-69 балів

задовільно

D

60-65 балів

задовільно

E

21-59 балів

незадовільно – можлива перездача

0-20 балів

незадовільно – повторне вивчення дисципліни

F

Порядок оцінювання знань студентів

за результатами вивчення дисципліни

для денної та вечірньої форм навчання

№№

пп

Об'єкти контролю

Кількість балів

1.

Оцінка поточної роботи в семестрі,  

в т.ч.:

Від   0  до 100 балів

в т.ч.:

1.1.

Систематичність та результативність роботи на семінарських заняттях

до  60 балів

1.2.

Виконання завдань для самостійного опрацювання

до  20 балів

1.3.

Виконання модульних завдань

до  20 балів

Підсумкова оцінка (в балах)  =  

= результати поточної роботи  

Оцінка поточної роботи в семестрі  проводиться в межах 100 балів

Оцінювання поточної роботи студента

Процес вивчення права соціального забезпечення студентами передбачає відвідування лекцій, семінарських занять, виконання індивідуальних завдань, самостійну роботу по опрацюванню матеріалу. Успішне виконання студентом цих завдань є передумовою успішного виконання завдань ПМК, який є формою контролю знань з дисципліни.

Оцінка самостійної роботи включає оцінки за написання рефератів, виконання індивідуальних завдань та вивчення питань, які виносяться на самостійне опрацювання.  Оцінка модульних завдань не може перевищувати 20 балів ( модуль І – 10 балів, модуль ІІ – 10 балів). Максимальна оцінка за самостійну роботу – 20 балів , за систематичність та результативність – 60 балів.

Поточний контроль знань здійснюється в аудиторії в години, відведені  для семінарських занять та в процесі  індивідуальної роботи зі студентом у позанавчальний час шляхом:

 •  усного опитування студентів по питаннях тем ( модуля), у т.ч. відведених для самостійного вивчення;
 •  оцінювання дискусійного обговорення питань – що становлять зміст теми;
 •  оцінювання самостійних письмових робіт студентів в аудиторії;
 •  оцінювання виконаного і захищеного студентом письмового реферату (есе, повідомлення тощо) за заданими індивідуальними темами;
 •  оцінювання виконаного і захищеного студентом завдання практичного характеру;
 •  оцінювання відповідей студента на питання, що відведені для самостійного вивчення, у процесі індивідуально-консультативної роботи викладача зі студентом;
 •  оцінювання участі студента в розгляді питань в аудиторії (внесення уточнень, доповнень, зауважень до відповідей і т.п.) тощо.

ПОРЯДОК ОЦІНЮВАННЯ ПОТОЧНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА В СЕМЕСТРІ

Максимальна кількість балів, які може набрати студент за результатами поточної роботи  -      100

для денної та вечірньої форм навчання:

Об’єкти  контролю:

максимальна кількість балів, яку студент може набрати на семінарських заняттях    -    до 60  балів;    

Максимальна кількість балів,   яку може набрати студент  на одному семінарському занятті дорівнює «10» балам. Ряд залікових оцінок залежно від якості виконання студентом завдань  - 10; 8; 6; 0.

Кількість балів, отриманих студентами на кожному семінарському занятті сумується і включається в загальну суму балів поточної успішності разом з балами за модульні контрольні роботи, виконання завдань самостійної та індивідуальної роботи тощо.

виконання завдань до 20 балів;

включає:

індивідуальне завдання

виконання  індивідуальних завдань наукового характеру – 10 балів;

або

виконання  індивідуальних завдань практичного характеру – 10 балів;

або

підготовка  програмного матеріалу (тем, питань), який  відводиться на самостійне вивчення – 10 балів;

 виконання модульних завдань      -           до 20   балів

включає    2  модулі (перший модуль – 10 балів; другий модуль – 10 балів)

Для заочної форми навчання:

Об’єкти  контролю:

1) виконання модульних завдань -     до 80 балів

2) виконання індивідуальних завдань до 20 балів

Орієнтовні питання для розгляду на семінарських заняттях

денна форма навчання

Семінар №1

теми №1, 2

Тема №1. Поняття та система права соціального забезпечення

План

 1.  Поняття та значення права соціального забезпечення, як окремої галузі права України.
 2.  Предмет і метод права соціального забезпечення.
 3.  Організаційно-правові форми соціального забезпечення.
 4.  Види соціального забезпечення: пенсії та допомоги по соціальному забезпеченню.

Тема №2. Принципи права соціального забезпечення. правовідносини по соціальному забезпеченню. Джерела права соціального забезпечення

План

 1.  Поняття та значення принципів права соціального забезпечення. Їх загальна характеристика.
 2.  Правовідносини по соціальному забезпеченню: види правовідносин по соціальному забезпеченню (матеріальні, процедурні, процесуальні); суб’єкти правовідносин; об’єкти та зміст правовідносин по соціальному забезпеченню.
 3.  Джерела права соціального забезпечення: особливості, загальна характеристика.

Семінар №2

ТЕМА 3. Організаційно-правові основи соціального страхування

План

 1.  Основи законодавства України про загальнообов’язкове соціальне страхування.
 2.  Відмінність загальнообов’язкового соціального страхування від добровільного страхування.
 3.  Суб’єкти загальнообов’язкового державного соціального страхування: застраховані особи, особи, які підлягають страхуванню, страхувальники, страховики.
 4.  Об’єкти загальнообов’язкового державного соціального страхування.
 5.  Види соціальних послуг і матеріального забезпечення за загальнообов’язковим соціальним страхуванням.
 6.  Підстави припинення виплат і надання соціальних послуг. Обов’язки застрахованих осіб.

Семінар №3

Тема №4. Загальнообов’язкове державне пенсійне страхування

План

 1.  Структура системи пенсійного забезпечення. Особи, які підлягають загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню.
 2.  Поняття та обчислення страхового стажу.
 3.  Порядок та умови призначення пенсії за віком. Мінімальний розмір пенсії за віком.Підвищення розміру пенсії за віком у разі відстрочки часу її призначення.
 4.  Пенсія по інвалідності внаслідок загального захворювання, умови її призначення: групи інвалідності; страховий стаж. Період, на який призначається пенсія з інвалідності. Строки виплати пенсій з інвалідності.
 5.  Пенсії в разі втрати годувальника. Особи, які мають право на пенсію в разі втрати годувальника. Утриманці та непрацездатні члени сім’ї. Особливості пенсійного забезпечення дітей у зв’язку з утратою годувальника. Розміри та період призначення пенсій в разі втрати годувальника.
 6.  Порядок звернення за призначенням пенсії.
 7.  Виплата пенсії. Припинення та поновлення виплати пенсії. Виплата пенсії у разі виїзду за кордон. Виплата недоотриманої пенсії у зв’язку із смертю пенсіонера.
 8.  Види пенсійних виплат із коштів накопичувального фонду.
 9.  Страхування і виплата довічної пенсії: довічна пенсія з установленим періодом; довічна обумовлена пенсія; довічна пенсія подружжя.
 10.  Одноразова виплата за рахунок коштів Накопичувального фонду.
 11.  Пенсійне забезпечення окремих категорій застрахованих осіб.

Cемінар №4

ТЕМА 5. Обов’язкове державне страхування у зв’язку з

тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням і похованням. Соціальне страхування на випадок безробіття

План

 1.  Збір на обов’язкове державне соціальне страхування по тимчасовій непрацездатності.
 2.  Допомоги по тимчасовій непрацездатності, вагітності та пологах, при народженні дитини, на поховання.
 3.  Принципи та умови страхування від безробіття.
 4.  Матеріальне забезпечення на випадок безробіття.
 5.  Умови, розмір та тривалість виплати допомоги по безробіттю.
 6.  Припинення, відкладення виплат безробітним та скорочення їх тривалості.
 7.  Обчислення страхового стажу. Вирішення спорів

Cемінар №5

ТЕМА 6. Загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання

План

 1.  Суб’єкти страхування від нещасного випадку.
 2.  Нещасний випадок та професійне захворювання.
 3.  Страхові виплати втраченого заробітку.
 4.  Соціальні послуги та виплати, які здійснюються Фондом соціального страхування від нещасних випадків.

Cемінар №6

ТЕМА 7. Організаційно-правові основи державної соціальної

допомоги. Види і загальна характеристика допомог по соціальному забезпеченню

План

 1.  Поняття державної соціальної допомоги та її місце у системі соціального забезпечення.
 2.  Відмінність соціальної допомоги від соціального страхування.
 3.  Підстави і умови призначення допомог по соціальному забезпеченню.
 4.  Державна соціальна допомога сім’ям з дітьми.
 5.  Щомісячні виплати інвалідам з дитинства.
 6.  Допомога малозабезпеченим сім’ям.

Cемінар №7

Тема №8. Статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС.

План

 1.  Категорії зон радіоактивного забруднення. Діяльність, дозволена в них.
 2.  Учасники ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС.
 3.  Потерпілі від чорнобильської катастрофи.
 4.  Діти, які потерпіли від Чорнобильської катастрофи.
 5.  Порядок встановлення категорій постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС
 6.  Соціальний захист осіб, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС.

CЕМІНАР №8

ТЕМА 9. Соціальний захист ветеранів війни, інвалідів,

ветеранів праці та інших осіб похилого віку

План

 1.  Правовий статус учасника бойових дій, учасника війни, інваліда війни. Пільги учасникам бойових дій, інвалідам війни, учасникам війни. Пільги для осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.
 2.  Міждержавні угоди про взаємне визнання пільг для ветеранів війни.
 3.  Соціальний захист інвалідів за законодавством України.
 4.  Працевлаштування, освіта і професійна підготовка інвалідів.
 5.  Питання вдосконалення системи соціального захисту інвалідів в Україні.

Вечірня форма навчання

Семінар №1

теми №1, 2

Тема №1. Поняття та система права соціального забезпечення

План

 1.  Поняття та значення права соціального забезпечення, як окремої галузі права України.
 2.  Предмет і метод права соціального забезпечення.
 3.  Організаційно-правові форми соціального забезпечення.
 4.  Види соціального забезпечення: пенсії та допомоги по соціальному забезпеченню.

Тема №2. Принципи права соціального забезпечення. правовідносини по соціальному забезпеченню. Джерела права соціального забезпечення

План

 1.  Поняття та значення принципів права соціального забезпечення. Їх загальна характеристика.
 2.  Правовідносини по соціальному забезпеченню: види правовідносин по соціальному забезпеченню (матеріальні, процедурні, процесуальні); суб’єкти правовідносин; об’єкти та зміст правовідносин по соціальному забезпеченню.
 3.  Джерела права соціального забезпечення: особливості, загальна характеристика.

Семінар №2

ТЕМА 3. Організаційно-правові основи соціального страхування

План

 1.  Основи законодавства України про загальнообов’язкове соціальне страхування.
 2.  Відмінність загальнообов’язкового соціального страхування від добровільного страхування.
 3.  Суб’єкти загальнообов’язкового державного соціального страхування: застраховані особи, особи, які підлягають страхуванню, страхувальники, страховики.
 4.  Об’єкти загальнообов’язкового державного соціального страхування.
 5.  Види соціальних послуг і матеріального забезпечення за загальнообов’язковим соціальним страхуванням.
 6.  Підстави припинення виплат і надання соціальних послуг. Обов’язки застрахованих осіб.

Семінар №3

Тема №4. Загальнообов’язкове державне пенсійне страхування

План

 1.  Структура системи пенсійного забезпечення. Особи, які підлягають загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню.
 2.  Поняття та обчислення страхового стажу.
 3.  Порядок та умови призначення пенсії за віком. Мінімальний розмір пенсії за віком.Підвищення розміру пенсії за віком у разі відстрочки часу її призначення.
 4.  Пенсія по інвалідності внаслідок загального захворювання, умови її призначення: групи інвалідності; страховий стаж. Період, на який призначається пенсія з інвалідності. Строки виплати пенсій з інвалідності.
 5.  Пенсії в разі втрати годувальника. Особи, які мають право на пенсію в разі втрати годувальника. Утриманці та непрацездатні члени сім’ї. Особливості пенсійного забезпечення дітей у зв’язку з утратою годувальника. Розміри та період призначення пенсій в разі втрати годувальника.
 6.  Порядок звернення за призначенням пенсії.
 7.  Виплата пенсії. Припинення та поновлення виплати пенсії. Виплата пенсії у разі виїзду за кордон. Виплата недоотриманої пенсії у зв’язку із смертю пенсіонера.
 8.  Види пенсійних виплат із коштів накопичувального фонду.
 9.  Страхування і виплата довічної пенсії: довічна пенсія з установленим періодом; довічна обумовлена пенсія; довічна пенсія подружжя.
 10.  Одноразова виплата за рахунок коштів Накопичувального фонду.
 11.  Пенсійне забезпечення окремих категорій застрахованих осіб.

Cемінар №4

ТЕМА 7. Організаційно-правові основи державної соціальної

допомоги. Види і загальна характеристика допомог по соціальному забезпеченню

План

 1.  Поняття державної соціальної допомоги та її місце у системі соціального забезпечення.
 2.  Відмінність соціальної допомоги від соціального страхування.
 3.  Підстави і умови призначення допомог по соціальному забезпеченню.
 4.  Державна соціальна допомога сім’ям з дітьми.
 5.  Щомісячні виплати інвалідам з дитинства.
 6.  Допомога малозабезпеченим сім’ям.

 Матеріали  до модульного  контролю знань студентів

БЛОК (модуль) 1

ТЕМИ:

Тема 1. Поняття та система права соціального забезпечення

Тема 2. Принципи права соціального забезпечення. джерела галузі.  

               правовідносини по соціальному забезпеченню

Тема 3. Організаційно-правові основи соціального страхування

Тема 4. Загальнообов’язкове державне пенсійне страхування

Контроль знань  здійснюється  у формі тестування;

Вкажіть правильну відповідь

1. Назвіть основні групи суспільних відносин , які входять до предмета права соціального забезпечення:

 1.  майнові та немайнові;
 2.  майнові, процедурні, процесуальні;
 3.  пенсійні, майнові, адміністративні.

Вкажіть правильну відповідь

2. До предмету права соціального забезпечення входять такі майнові відносин:

 1.  пенсійні;
 2.  з приводу надання допомог;
 3.  щодо надання соціальних послуг та пільг побутового характеру;
 4.  всі зазначені відповіді.

 1.  Чи входять до предмету права соціального забезпечення відносини щодо санаторно-курортного  та медичного лікування громадян?
 2.  так;
 3.  ні.

Вкажіть правильну відповідь

4. Соціальний захист – це:

 1.  комплекс організаційно-правових та економічних заходів, спрямованих на забезпечення добробуту кожного члена суспільства в конкретних економічних умовах.;
 2.  комплекс заходів спрямованих на забезпечення добробуту непрацездатних членів суспільств в конкретних економічних умовах;
 3.  діяльність органів держави по визначенню соціальних груп, які найбільше зазнають соціальних ризиків;
 4.  всі визначення є правильними.

Вкажіть правильну відповідь

 1.  Метою соціального захисту є:
 2.  надання кожному членові суспільства, незалежно від соціального походження, національної або расової приналежності, можливості вільно розвиватися, реалізувати свої здібності;
 3.  підтримання стабільності в суспільстві;
 4.  попередження соціальної напруженості, яка виникає у зв’язку з майновою, расовою, культурною, соціальною нерівністю, знаходить вияв у страйках, актах громадянської непокори, сутичках між окремими групами населення;
 5.  всі відповіді правильні.

Вкажіть правильну відповідь

6. Термін “соціальне забезпечення” закріплений у:

 1.  Законі України “Про пенсійне забезпечення”;
 2.  “Основах законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування”;
 3.  Міжнародному пакті про економічні, соціальні та культурні права;
 4.  Загальній Декларації прав людини.

Вкажіть правильну відповідь

7.  Соціальне забезпечення – це:

 1.   Діяльність державних органів, щодо захисту осіб, які зазнали соціального ризику;
 2.  Система правоохоронних норм, установлених державою, які регулюють пенсійні та деякі інші відносини щодо забезпечення літніх громадян та в разі непрацездатності;
 3.  Форма матеріального забезпечення непрацездатних громадян;
 4.  Організаційно-правова діяльність держави щодо матеріального забезпечення, соціального утримання, обслуговування, надання медичної допомоги за рахунок спеціально створених фінансових джерел осіб, які зазнали соціального ризику, внаслідок якого втратили здоровя чи засоби до існування і не можуть матеріально забезпечити себе та своїх утриманців.

Вкажіть правильну відповідь

8. Право соціального забезпечення – це:

 1.  система правових норм, встановлених державою, що регулюють порядок надання державної соціальної допомоги;
 2.  система правових норм, встановлених державою, що регулюють соціальне страхування, пенсійні та деякі інші відносини щодо забезпечення громадян при непрацездатності;
 3.  система правових норм, встановлених державою, що регулюють відносини щодо забезпечення громадян, які зазнали соціального ризику.

Вкажіть правильну відповідь

9. Право осіб на соціальне забезпечення закріплено в Конституції України в наступних статтях:

 1.   2;  112.
 2.   46;  92.
 3.   15;  86.
 4.   1; 100.

Вкажіть правильну відповідь

10.  Метою соціального забезпечення  є:

 1.  забезпечення рівня життя непрацездатних громадян не нижче від прожиткового мінімуму, встановленого державою;
 2.   забезпечення страхуванням на випадок безробіття;
 3.   виплата соціальної допомоги;
 4.   забезпечення рівня життя непрацездатних громадян належним чином.

БЛОК (модуль) 2

ТЕМИ

Тема 5. Обов’язкове державне страхування у зв’язку з тимчасовою втратоюпрацездатності та витратами, зумовленими народженням і похованням.

Загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття

Тема 6. Загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання.

Тема 7. Організаційно-правові основи державної соціальної допомоги. види і загальна характеристика допомог по соціальному забезпеченню

Тема 8. Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС

Тема 9. Соціальний захист ветеранів війни, інвалідів, ветеранів праці та інших осіб похилого віку


К
онтроль знань  здійснюється  у формі  усних відповідей на запитання;

Питання для контролю знань

 •  Збір на обов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням і похованням. Правовий статус Фонду соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності.
 •  Соціальні допомоги та виплати з коштів Фонду у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності.
 •  Допомоги по тимчасовій непрацездатності.
 •  Допомоги по вагітності та пологах.
 •  Допомога при народженні дитини.
 •  Допомога на поховання.
 •  Фінансування санаторно-курортного лікування й оздоровлення працюючих і членів їх сімей.
 •  Завдання та принципи страхування від нещасного випадку і гарантії забезпечення прав застрахованим особам.
 •  Суб’єкти страхування.
 •  Страховий ризик і страховий випадок відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності”.
 •  Нещасний випадок та професійне захворювання.
 •  Управління страхуванням від нещасного випадку.
 •  Фонд соціального страхування від нещасного випадку.
 •  Соціальні послуги та виплати, які здійснюються Фондом соціального страхування від нещасних випадків.
 •  Страхові виплати втраченого заробітку Фондом соціального страхування від нещасних випадків.
 •  Одноразова допомога потерпілому Фондом соціального страхування від нещасних випадків.
 •  Виплата пенсії по інвалідності внаслідок трудового каліцтва чи професійного захворювання.
 •  Страхова виплата пенсії у зв’язку з утратою годувальника внаслідок трудового каліцтва чи професійного захворювання.
 •  Інші страхові виплати із Фонду соціального страхування від нещасних випадків.
 •  Порядок і строки проведення страхових виплат Фондом соціального страхування від нещасних випадків.
 •  Принципи та умови страхування від безробіття.
 •  Особи, які підлягають страхуванню від безробіття.
 •  Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.
 •  Матеріальне забезпечення на випадок безробіття.
 •  Умови, розмір та тривалість виплати допомоги по безробіттю.
 •  Допомога по частковому безробіттю.
 •  Інші допомоги безробітним.
 •  Припинення, відкладення виплат безробітним та скорочення їх тривалості.
 •  Забезпечення незастрахованих безробітних осіб.
 •  Поняття соціальної допомоги та її місце у системі соціального забезпечення.
 •  Відмінність соціальної допомоги від соціального страхування.
 •  Принципи надання соціальної допомоги в Україні.
 •  Форми і види соціальної допомоги.
 •  Грошові соціальні допомоги.
 •  Пільги як вид соціальної допомоги.
 •  Соціальна допомога у формі субсидій.
 •  Соціальне обслуговування і соціальне утримання.
 •  Медична допомога як вид соціальної допомоги.
 •  Підстави і умови призначення допомог по соціальному забезпеченню.
 •  Щомісячні і одноразові допомоги.
 •  Державна соціальна допомога сім’ям з дітьми.
 •  Щомісячні виплати інвалідам з дитинства.
 •  Допомога малозабезпеченим сім’ям.
 •  Одноразові допомоги.
 •  Соціальна шкода, заподіяна Чорнобильською катастрофою.
 •  Зміст обов’язку держави по відшкодуванню шкоди, завданої громадянам Чорнобильсько катастрофою.
 •  Правовий режим зон радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи.
 •  Категорії зон забруднених територій.
 •  Зона відчуження.
 •  Зона безумовного (обов’язково) відселення.
 •  Зона гарантованого добровільного відселення.
 •  Статус осіб, які постраждали від Чорнобильської катастрофи.
 •  Порядок встановлення категорій особам, які постраждали від Чорнобильської катастрофи.
 •  Пільги і компенсації громадянам, віднесеним до першої, другої, третьої і четвертої категорій постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС.
 •  Захист дітей потерпілих від аварії.
 •  Захист населення, яке потерпіло від аварії на ЧАЕС.
 •  Соціальний захист населення, яке проживає на забруднених територіях.
 •  Поняття і зміст статусу ветерана війни та осіб, на яких поширюється чинність закону “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”.
 •  Учасники бойових дій.
 •  Учасники війни.
 •  Інваліди війни.
 •  Пільги ветеранам війни та гарантії їх соціального захисту.
 •  Пільги для осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.
 •  Особливості пенсійного забезпечення ветеранів війни.
 •  Міждержавні угоди про взаємне визнання пільг для ветеранів війни.
 •  Державна політика в Україні щодо соціального захисту осіб похилого віку.
 •  Законодавче визначення поняття ветерана праці та кола осі, які визнаються такими.
 •  Медичні, житлові, транспортні пільги ветеранам праці.
 •  Особи, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною.
 •  Статус громадян похилого віку і гарантії їх соціального захисту.
 •  Адресна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям.
 •  Цільова грошова допомога непрацездатним громадянам з мінімальними доходами.
 •  Статус ветеранів військової служби. Їх соціальний захист.
 •  Поняття, причини і види інвалідності за законодавством України.
 •  Порядок та умови визначення потреб у зв’язку з інвалідністю.
 •  Повноваження медико-експертних комісій.
 •  Громадські організації інвалідів.
 •  Працевлаштування, освіта і професійна підготовка інвалідів.
 •  Вдосконалення системи соціального захисту інвалідів в Україні.


Теми та питання курсу,

які виносяться на самостійне вивчення

Тема №1. Поняття та система права соціального забезпечення

Система права соціального забезпечення.

Історія розвитку інституту соціального забезпечення.

Тема №2. Принципи права соціального забезпечення. правовідносини по соціальному забезпеченню. Джерела права соціального забезпечення

Принципи права соціального забезпечення.

Зміст правовідносин по соціальному забезпеченню.

Акти соціального партнерства – генеральна угода, галузеві та регіональні колективні угоди, колективні договори підприємств як джерела права соціального забезпечення.

 

ТЕМА 3. Організаційно-правові основи соціального страхування 

ТЕМА 4. Загальнообов’язкове державне пенсійне страхування

Добровільна участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.

Страхувальники.

Персоніфікований облік.

Перерахунок пенсії.

Організація і порядок здійснення управління в солідарній системі. Пенсійний фонд. Кошти Пенсійного фонду.

Суб’єкти накопичувальної системи пенсійного страхування.

Накопичувальний фонд. Кошти Накопичувального фонду. Зберігання пенсійних активів Накопичувального фонду.

Державне регулювання та нагляд у сфері загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.

Порядок оскарження дій страхувальників та виконавчих органів Пенсійного фонду.

Відповідальність у сфері загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.

Суб’єкти недержавного пенсійного забезпечення. Пенсійні схеми.

Пенсійні виплати з недержавних пенсійних фондів.

ТЕМА 5. Обов’язкове державне страхування у зв’язку з

тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням і похованням. Соціальне страхування на випадок безробіття

Правовий статус Фонду соціального страхування по тимчасовій непрацездатності.

Фінансування санаторно-курортного лікування й оздоровлення працюючих і членів їх сімей.

Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Допомога по частковому безробіттю. Інші допомоги безробітним.

Забезпечення незастрахованих безробітних осіб.

ТЕМА 6. Загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання

Управління страхуванням від нещасного випадку.

Фонд соціального страхування від нещасного випадку.

Страхові виплати із Фонду соціального страхування від нещасних випадків.

ТЕМА 7. Організаційно-правові основи державної соціальної допомоги. види і загальна характеристика допомог по соціальному забезпеченню

Принципи надання державної соціальної допомоги в Україні.

Пільги як вид соціальної допомоги.

Соціальна допомога у формі субсидій.

Соціальне обслуговування і соціальне утримання.

ТЕМА 8. Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС

Соціальна шкода, заподіяна Чорнобильською катастрофою.

Зміст обов’язку держави по відшкодуванню шкоди, завданої громадянам Чорнобильською катастрофою.

Правовий режим зон радіоактивного забруднення.

Порядок встановлення категорій особам, які постраждали від Чорнобильської катастрофи.

Захист населення, яке потерпіло від аварії.

Соціальний захист населення, яке проживає на забруднених територіях.

ТЕМА 9. Соціальний захист ветеранів війни, інвалідів,

ветеранів праці та інших осіб похилого віку

Державна політика в Україні щодо соціального захисту осіб похилого віку.

Законодавче визначення поняття ветерана праці та кола осі, які визнаються такими.

Медичні, житлові, транспортні пільги ветеранам праці.

Особи, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною.

Статус громадян похилого віку і гарантії їх соціального захисту.

Статус ветеранів військової служби. Їх соціальний захист.

Правовий статус Фонду України соціального захисту інвалідів.

Громадські організації інвалідів.

Створення умов для безперешкодного доступу інвалідів до соціальної інфраструктури.

ТЕМА 10. Система соціального захисту в зарубіжних країнах

Система соціального захисту в зарубіжних країнах.

Пенсійне забезпечення в постсоціалістичних країнах.

Пенсійні реформи в країнах Латинської Америки


5. ОСОБЛИВОСТІ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

Завдання одного модульного контролю – до 80 балів

Самостійна робота – до 20 б. (результат зараховується за умови отримання не менше 60 балів)

Самостійна робота – до 20 б.:

 •  підготовка тем та питань, що виносяться на самостійне вивчення – до 20 балів

або

- виконання завдань практичного характеру – до 20 балів


Оцінювання знань студентів за традиційною шкалою та шкалою ECTS

Оцінка за шкалою, що використовується в КНЕУ

Оцінка за національною шкалою

Оцінка за шкалою ECTS

90-100

відмінно

А

80-89

добре

В

70-79

С

66-69

задовільно

D

60-65

Е

21-59

незадовільно з можливістю повторного складання

FX

0-20

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

F

ПІДСУМКОВА ОЦІНКА (в балах)  =  

= результати поточної роботи  

Оцінка поточної роботи проводиться в межах 100 балів

Поточний контроль здійснюється шляхом оцінювання модульних завдань ( тобто, об’єктом  контролю є  виконання модульних завдань) та завдань для самостійної роботи (за вибором студента).

Для студентів заочної форми навчання:  проводиться один модульний контроль, що включає 4 завдання, кожне з яких оцінюється в межах 20 балів, або тестові завдання

Завдання для самостійної роботи:

- Виконання індивідуальних завдань практичного характеру (складання юридичних документів тощо);

- Підготовка тем та питань, що виносяться на самостійне вивчення

Виконується одне із вказаних завдань, яке оцінюється в межах 20 балів. Вибіркові завдання виконуються в години ІКР (індивідуально-консультативної роботи викладача)


6. Зразок білета для проведення ПМК для студентів заочної форми навчання

Білет №1

 1.  Загальна характеристика системи загальнообов’язкового державного соціального страхування.
 2.  Особливості пенсійного забезпечення державних службовців.
 3.  Правове регулювання соціального захисту осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи.
 4.  Підстави та порядок надання соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам


7. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Нормативно-правові акти

 1.  Закон України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” від 22 жовтня 1993 р.
 2.  Закон України “Про пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ” від 9 квітня 1992 р.
 3.  Закон України “Про статус ветеранів військової служби та їх соціальний захист” від 24.03.98 р.
 4.  Закон України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” від 19 грудня 1991 р. в редакції від 6 червня 1996 р.
 5.  Закон України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні” від 21 березня 1991 р.
 6.  Закон України “Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні” від 16.12.93 р.
 7.  Закон України “Про наукову і науково-технічну діяльність” від 13 грудня 1991 року.
 8.  Закон України “Про пенсії за особливі заслуги перед Україною” від 1 червня 2000 року
 9.  “Основи законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування” від 14.01.1998 р.
 10.  Закон України “Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам” від 16. 11. 2000 р.
 11.  Закон України “Про державну допомогу сім’ям з дітьми” від 22.03.2001 р.
 12.  Закон України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям” від 1.06.2000 р.
 13.  Закон України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами зумовленими народженням та похованням” від 18.01.2001 р.
 14.  Закон України “ Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності” від 23 вересня 1999 р.
 15.  Закон України “ Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття” від 2 березня 2000 р.
 16.  Закон України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” від 9.07.2003
 17.  Закон України “Про недержавне пенсійне забезпечення” від 10.07. 2003 р.
 18.  Закон України «Про соціальні послуги» від 19.04. 2003 р.
 19.  Закон України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам» від 18.05.2004 р.

Основна література

 1.  Загальна декларація прав людини
 2.  Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права
 3.  Стичинський М. Право соціального забезпечення. – К. – 2003
 4.  Сирота І.М. Право соціального забезпечення. – Х., 2004
 5.  Бойко М.Д. Право соціального забезпечення. – К. – 2004
 6.  Ярошенко І.С. Право соціального забезпечення. – К. – 2005
 7.  Теоретичні та практичні проблеми правового забезпечення соціально – економічного та політичного розвитку суспільства і держави: Монографія / В. Ф. Опришко, Ф.П. Шульженко, О.О. Гайдулін та ін.; За заг.ред. В. Ф. Опришка, Ф. П. Шульженка. К.: КНЕУ, 2006.

Додаткова література

 1.  Болотіна Н. Право людини на соціальне забезпечення в Україні: проблема термінів і понять // Право України №4, 2000 р., с.35-39
 2.  Тучкова Э.Г. Право социального обеспечения.- М., 1995.
 3.  Сташків Б Предмет права соціального забезпечення: погляд на проблему./ Право України №9, 2000р., с.71-73
 4.  Иванова Р.И., В.А. Тарасова. Предмет и метод советского права социального обеспечения. – М., 1983
 5.  Иванова Р.И. Правоотношения по социальному обеспечению в СССР. – М. – 1986 г.
 6.  Субботенко В.Е. Процедурные правоотношения в социальном обеспечении. – Томск. – 1980 г.
 7.  Табачник Д. Пенсійну реформу – в життя //Голос України. 18 липня 2003 р., №132. – С.5
 8.  Мельник О.М. Реформування пенсійного забезпечення в Україні //Фінанси України. – 2002. - №4. - ,32-38
 9.  Прилипко С. Право на пенсійне забезпечення та його реалізація в умовах ринкової економіки //Право України. – 2003. - №2. – С.45-52
 10.  Синчук С. Теорія соціального ризику за правом соціального забезпечення // Право України. – 2003. - №3. – С.55-59
 11.  Пенсійне забезпечення державних службовців //Право України. – 2005. - №3
 12.   Ярошенко І.С. Система соціального захисту в Україні: шлях до реформування // Правове регулювання економіки. Зб. наук. пр. Вип. 1. – 2000. – С.207-212 (0,3 др. арк.)
 13.   Ярошенко І.С. Становлення права соціального забезпечення в системі європейського права // Правове регулювання економіки. Зб. наук. пр. Вип. 2. – 2001. – С.199-206 (0,3 др. арк.)
 14.   Ярошенко І.С. Історичний розвиток інституту соціального захисту // Правове регулювання економіки. Зб. наук. пр. Вип. 3. – 2002. – С.230-238 (0,4 др. арк.)
 15.   Ярошенко І.С. Соціальні відносини як об’єкт правового регулювання в соціальній правовій державі // Правове регулювання економіки. Зб. наук. пр. Вип. 4. – 2003. – С.232-239 (0,3 др. арк.)
 16.   Ярошенко І.С. Соціальне страхування як одна із державно-правових засад соціального захисту // Правове регулювання економіки. Зб. наук. пр. Вип. 5. – 2005. – С. 245-258 (0,7 др. арк.)


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

35062. Организация строительного производства 154.47 KB
  Разработчики: проектировщики. Состав ПОС: Календарный план строительства или комплексный укрупненный сетевой график Календарный план работ выполняемых в подготовительный период График производства СМР Ведомость основных объемов работ Ведомость потребности в конструкциях изделиях и оборудовании Организационнотехнологические схемы возведения зданий и сооружений Строительные генеральные планы для подготовительного и основного периодов Ситуационный план района строительства График потребности в основных машинах и транспорте по...
35063. Менеджмент и стратегии в туризме 477 KB
  Менеджмент организации CД. Требования к обязательному минимуму содержания образовательной программы по специальности Менеджмент организации Индекс Основные дидактические единицы учебной дисциплины СД. СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ Стратегические проблемы развития производства и структура промышленности; стратегия предприятия стратегическое управление; стратегический маркетинг; ситуационный анализ; формирование стратегических целей и стратегии предприятия; стратегия и техническая политика предприятия; стратегия внешнеэкономической...
35064. Документаційне забезпечення сучасного медичного закладу на прикладі клініки “Боріс” 1.56 MB
  У дослідженні використані загальнонаукові методи аналізу, синтезу, порівняльний метод та метод описання. Метод аналізу застосовано під час дослідження документаційного забезпечення медичної організації та діяльності кожного її підрозділу в кліниці. Порівняльний метод використані при виявлені місця медичного підрозділу установи. Метод описання застосовується при розгляді основ діяльності та функцій. Метод синтезу використано для підбиття підсумків дослідження.
35065. Экономическая оценка инвестиций, Экономическое содержание инвестиций и их значение 81 KB
  Содержание инвестиционного проекта. Инвестиционный цикл: содержание стадий разработки и реализации инвестиционного проекта. По совместимости реализации инвестиционные проекты подразделяются...
35066. Социология. Социальное неравенство 196.66 KB
  Все общества за исключением простейшего охотников и собирателей характеризуются всеми тремя типами неравенства выделенными М. Неравенство характеризует неравномерное распределение дефицитных ресурсов общества денег власти образования и престижа между различными стратами или слоями населения. Неравенство существует во всех обществах. Неравенство выросло при охоте достигло максимума при земледелии и стало снижаться в индустриальном и постиндустриальном обществах.
35067. КАК Улучшить работу ума. Алгоритмы без программистов — это очень просто! 8.66 MB
  Маленькая увертюра 9 Третий глаз для бизнесменов и руководителей 11 Интеллектуальный терроризм: фантазия или реальность Вместо предисловия 13 Почему умные люди страдают и гибнут 13 Разве такая проблема существует 14 Информационный стресс зловещий спутник информационного общества 14 Камикадзе умственного труда 15 Что такое интеллектуальный терроризм 15 Гуманитарная постановка задачи 16 Компьютерная мифология: облегчают ли компьютеры умственный труд 18 Что такое...
35068. ПРАВОВЕДЕНИЕ Учебное пособие 895 KB
  Теория государства и права 5 Раздел 2. Основные положения гражданского права Российской Федерации 46 Раздел 5. Основы трудового права Российской Федерации 105 Раздел 7. Цель дисциплины дать понятия о системе права и ее отраслях что позволит студентам ориентироваться в правовых вопросах и самостоятельно осуществить защиту своих нарушенных прав; сформировать представления о сущности и основных направлениях Правоведения и развития современной России уяснение роли и места правовых дисциплин среди других...
35069. Післявоєнна відбудова народного господарства 41.5 KB
  Чоловіки пішли далі дорогами війни. За самовідданість у роки війни більше 300 трудящих району були нагороджені медаллю За доблесну працю у Великій Вітчизняній війні 19411945 р. Наслідки війни були трагічними вони давали про себе знати на кожному кроці.
35070. Наследственные аномалии сельскохозяйственных животных 203 KB
  4 Аномалии сельскохозяйственных животных обусловленные мутациями генов6 Аномалии у крупного рогатого скота.6 Аномалии у свиней8 Аномалии у лошадей.9 Аномалии у овец.