47502

Телекомунікаційні системи та мережі. Методичні вказівки

Книга

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Містять рекомендації щодо змісту структури правил оформлення дипломного проекту а також методику організації роботи студентадипломника приведено порядок представлення дипломного проекту до захисту. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Дипломне проектування його мета і структура Дипломне проектування є заключним етапом навчання студентів у ВНЗ і має своєю метою: а систематизацію закріплення і розширення теоретичних і практичних знань за фахом та використання їх під час розвязання конкретних наукових технічних економічних і виробничих задач; б...

Украинкский

2013-11-30

430 KB

5 чел.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУВАННЯ

(зміст, структура, правила оформлення)

Донецьк, ДонНТУ 2004


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУВАННЯ

(зміст, структура, правила оформлення)

для студентів спеціальності 7.092401

«Телекомунікаційні системи та мережі»

Затверджено на засіданні каф.АТ.

Протокол №__ від __.02.04

Затверджено на засіданні навчально-

видавничої ради ДонНТУ.

Протокол № __ від ___.___.___

Донецьк, ДонНТУ 2004


УДК 62-52 621.398 (071)

Методичні вказівки до дипломного проектування для студентів спеціальності 7.092401 «Телекомунікаційні системи та мережі» (зміст, структура, правила оформлення). / Укл.: В.І. Бессараб, В.О. Попов, Р.В. Федюн та ін. – Донецьк, ДонНТУ, 2003, 26 с.

Містять рекомендації щодо змісту, структури, правил оформлення дипломного проекту, а також методику організації роботи студента-дипломника, приведено порядок представлення дипломного проекту до захисту.

В методичних рекомендаціях враховано сучасні вимоги до стандартизації, застосуванню активних методів навчання.

Укладачі:     В.І. Бессараб, доц.

      В.О. Попов, доц.

      Р.В. Федюн, доц.

      В.Я. Воропаєва, доц.

      В.В. Турупалов, доц.


 1.  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
  1.  Дипломне проектування, його мета і структура

Дипломне проектування є заключним етапом навчання студентів у ВНЗ і має своєю метою:

а) систематизацію, закріплення і розширення теоретичних і практичних знань за фахом та використання їх під час розв’язання конкретних наукових, технічних, економічних і виробничих задач;

б) розвиток навиків проведення самостійної роботи і оволодіння методикою дослідження і експериментування під час розв’язання задач і питань, які розроблюються в дипломному проекті (дипломній роботі);

в) з’ясування підготовленості студентів до самостійної роботи за отриманою кваліфікацією, а також здатності їх до наукової роботи.

Кінцевим етапом проектування за спеціальністю “Телекомунікаційні системи та мережі” є самостійне виконання дипломного проекту або дипломної роботи.

 1.  Зміст дипломного проекту

Предметом дипломного проекту за спеціальністю “Телекомунікаційні системи та мережі” є розробка інженерних рішень в галузі телекомунікацій. Об’єктом проектування можуть бути: мережі зв’язку різного призначення та їх елементи – апаратура, прилади, пристрої, станції, лінії зв’язку, магістралі, лінійні споруди тощо.

Будь-які дослідження, що виконуються в дипломному проекті, мають завершуватися розробкою нових рішень або модернізацією існуючого обладнання.

Незалежно від теми, у проекті має бути порівняння техніко-економічних показників розробки з існуючими досягненнями у сучасних мережах (системах) телекомунікацій.

Якщо в процесі проектування виготовлявся діючий макет, то в текстовій частині описуються методика та результати випробувань макета, інструкція до його застосування тощо.

 1.  Зміст дипломної роботи

Дипломна робота зі спеціальності “Телекомунікаційні системи та мережі” охоплює теоретичні або експериментальні дослідження об’єкта (пристрою або системи): аналіз чи синтез об’єкта телекомунікаційної інфраструктури; розробка методів, алгоритмів чи програм; моделювання; отримання нових аналітичних залежностей тощо.

Дипломна робота носить науково-дослідний характер, має містити нові результати і мати розрахунково-графічну частину. Незалежно від теми дипломної роботи, в її основній частині мають бути такі розділи:

постановка задачі;

вибір та обґрунтування методу дослідження;

науковий аналіз отриманих результатів.

 1.  Склад дипломного проекту (роботи)

Дипломний проект (робота) складається із завдання на дипломне проектування (далі – завдання), текстової (пояснювальної записки) та графічної частин, а також креслень, які необхідні для доповіді під час захисту.

 1.  Порядок проектування

Тема дипломного проекту (роботи) закріплюється за студентом за його особистою заявою наказом ректора по закінченні переддипломної практики. Назви теми в наказі, завданні, тексті та на кресленнях графічної частини повинні бути ідентичними.

Керівник проекту (роботи) також призначається наказом ректора.

Обов’язки керівника:

обговорення з дипломником теми проекту (роботи), завдання на дипломне проектування та технічного завдання (ТЗ);

допомога дипломнику в розробці календарного плану роботи над темою;

рекомендації щодо основної літератури за темою дипломного проекту (роботи);

консультації дипломника з питань проектування в призначений час;

систематичний контроль виконання календарного плану проектування;

перевірка всіх матеріалів, що складають дипломний проект (роботу);

складання відгуку про хід та результати дипломного проектування;

присутність на захисті.

Керівник має право бути присутнім під час обговорення результатів захисту на підсумковому засіданні ДЕК.

 1.  Підготовка дипломного проекту (роботи) до захисту

Дипломний проект (робота) та листи графічної частини з підписами дипломника, консультантів та нормоконтролера пред’являються керівнику для підпису.

Оформлена текстова частина та графічна частина разом із відгуком керівника передаються завідувачу кафедри.

Керівник у своєму відгуку характеризує дипломника як фахівця та його роботу під час проектування, зокрема:

теоретичну та інженерну підготовку дипломника;

уміння дипломника користуватися навчальною, довідковою та науково-технічною літературою;

ініціативу, працездатність, сумлінність дипломника та самостійність його роботи над проектом;

здатність дипломника до інженерної чи науково-дослідної роботи;

наявність практичної цінності проекту (роботи) та її обґрунтування (проектування на замовлення підприємства, оригінальність розробки, прийнятих рішень тощо);

Наприкінці відгуку керівник надає загальну оцінку роботи дипломника – “відмінно”, “добре”, або “задовільно” та робить висновок щодо можливості надання дипломнику кваліфікаційного рівня “спеціаліст”.

Завідувач кафедри на підставі вищеозначених матеріалів своїм підписом допускає проект (роботу) до рецензування.

Підписаний завідувачем кафедри проект (робота) разом з графічною частиною направляється на рецензію.

Рецензент у своєму відгуку вказує, чи є матеріал, що рецензується, дипломним проектом або дипломною роботою та оцінює:

актуальність теми;

відповідність дипломного проекту (роботи) завданню на проектування та виконання показників технічного завдання;

правильність виконаних розрахунків;

якість та техніко-економічну доцільність прийнятих інженерних рішень;

використання в проекті (роботі) новітньої науково-технічної літератури;

грамотність, якість, послідовність викладення тексту та якість оформлення проекту (роботи);

недоліки проекту (роботи) та їх вплив на якісні показники проекту (роботи) та його оцінку.

Відгук рецензента обов’язково повинен мати критичні зауваження щодо суті представленої роботи.

Наприкінці відгуку рецензент робить висновок щодо відповідності дипломного проекту кваліфікаційному рівню “спеціаліст” та дає загальну оцінку дипломного проекту (роботи) – “відмінно”, “добре”, “задовільно” чи “незадовільно”.

Якщо рецензент не є співробітником ДонНТУ, то його підпис під відгуком обов’язково засвідчується печаткою відділу кадрів місця його роботи.

Завідувач кафедри на підставі представленої рецензії підписує проект (роботу) до захисту.

Декан факультету направляє проект (роботу) з підписом зав. кафедри в Державну екзаменаційну комісію (ДЕК) для захисту.

 1.  Захист дипломних проектів (робіт)

На засіданні ДЕК оголошується характеристика дипломника та його академічна довідка, а потім дипломнику надається не більш 10-12 хвилин для доповіді.

У доповіді дипломник має висвітлити:

постановку задачі;

предмет проектування (що розроблено) та суть роботи;

прийняті способи розв’язання поставленої задачі;

обсяг виконаних робіт;

відповідність розробки нормам, стандартам, новітнім тенденціям;

основні результати проекту (роботи).

Під час доповіді мають бути використані всі листи графічної частини. При цьому не слід детально зупинятися на принципах дії відомої апаратури чи обладнання.

Доповідь дипломника має бути державною мовою.

Після доповіді оголошується відгук керівника та рецензія і дипломник відповідає на зауваження рецензента. Він повинен перш за все зазначити, з якими зауваженнями він згоден, а з якими ні. Зауваження, з якими дипломник згоден, можуть залишитися без будь-яких пояснень, а по тими, що не згоден, має пояснити членам ДЕК свою точку зору.

Після відповіді на зауваження рецензента, дипломник відповідає на запитання членів ДЕК. Мова відповідей має бути такою, на якій надано запитання.

Після відповідей на запитання оголошується відгук керівника.

Результати захисту оголошуються головою ДЕК того ж дня після підсумкового засідання ДЕК.

 1.  ВИМОГИ ДО СТРУКТУРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ (РОБОТИ)
  1.  Завдання на дипломне проектування

Завдання на дипломне проектування видається керівником проекту (роботи), як правило, до початку переддипломної практики.

Завдання містить усі дані, які необхідні для виконання дипломного проекту (роботи).

У завданні приводиться перелік обов’язкових листів графічної частини.

Оформлене на стандартному бланку завдання підписується дипломником, керівником і затверджується завідувачем кафедри на початку дипломного проектування.

Форма завдання на проектування наведена в “Додатку В”.

 1.  Текстова частина

Обсяг текстової частини (пояснювальної записки) з ілюстраціями (без додатків) має становити 80-90 сторінок комп’ютерного (машинописного) тексту. Обсяг додатків не обмежується.

У текстовій частині розкриваються такі питання:

обґрунтування актуальності;

постановка задачі проекту (роботи);

розробка технічних вимог до об’єкта проектування (технічне завдання);

аналіз можливих варіантів вирішення поставленої задачі та вибір оптимального варіанта на підставі техніко-економічного обґрунтування;

розробка питань цивільної оборони (для окремих експлуатаційних об’єктів за узгодженням з керівником);

розробка питань охорони праці (за узгодженням з керівником);

екологічна експертиза (у залежності від теми проекту і за узгодженням з керівником);

оцінка техніко-економічної ефективності вибраного варіанта.

Не дозволяється приводити в проекті (роботі) текстуальні положення з підручників та інших видань, а також описувати принцип дії існуючої апаратури.

Якщо в проекті (роботі) представлені результати колективних досліджень, то в текстовій частині має бути чітко вказано, яка доля участі належить дипломнику.

За всі рішення, які прийняті в дипломному проекті (роботі), а також за достовірність усіх даних, у тому числі вихідних, відповідає дипломник – автор проекту (роботи).

 1.  Графічна частина проекту (креслення)

Листи графічної частини (далі – креслення) мають із достатньою повнотою відображати сутність проекту (роботи), тобто того, що спроектовано чи розроблено.

На кресленнях розміщують розроблений у проекті (роботі) матеріал: схеми, зображення трас, діаграми, епюри, алгоритми, формули тощо.

Кількість креслень має бути не менше шести, один з яких може бути присвяченим техніко-економічним показникам та надійності.

Якщо разом з проектом (роботою) пред’являється макет розробленого пристрою, або результати експериментальних досліджень, то кількість креслень може зменшуватись до чотирьох.

На кресленнях не має бути того, що не розроблялось у проекті або роботі (перетин кабелю, вихідні дані для розрахунків, схеми стандартної апаратури тощо).

Креслення повинні мати кутовий штамп з підписами дипломника, керівника, консультанта з відповідного розділу, нормоконтролера кафедри і завідувача кафедри.

 1.  Техніко-економічне обґрунтування

Техніко-економічне обґрунтування не може зосереджуватися цілком в якомусь розділі, а має супроводжувати вибір кожного варіанту.

Техніко-економічне обґрунтування має давати відповіді на такі питання:

обґрунтування актуальності теми проекту (роботи);

обґрунтування вибору варіанта;

оцінка техніко-економічної ефективності розробки.

Обґрунтування наводиться за наступним приблизним планом:

порівняння показників об’єктів, які розробляються, з існуючими сучасними;

оцінка новизни рішень, які пропонуються; мета проекту (роботи) і корисний ефект, який очікується від наслідків проектування.

Основним критерієм обґрунтування вибору варіанта є забезпечення заданих технічних показників з найменшими витратами.

Зростання витрат також є допустимим, якщо є із наступних випадків:

отримана принципово нова якість (наприклад, аналогова система передачі замінена цифровою);

визначені лімітні (межові) ціни, за яких розробка буде доцільною;

обґрунтовано прогноз зниження витрат.

Оцінка техніко-економічної ефективності має завершувати основний зміст проекту (роботи).

Вартість повинна бути визначена в одиницях національної валюти – гривнях.

Якщо оцінка техніко-економічної ефективності не проводиться, то це має бути обґрунтовано та узгоджено з завідувачем кафедрою.

 1.  Інженерно-технічні заходи з цивільної оборони (ІТЗ ЦО)

ІТЗ ЦО здійснюються під час проектування будівництва нових об’єктів та реконструкції існуючих, а також за спеціальними планами міністерств та установ. Метою ІТЗ ЦО є забезпечення стійкої роботи об’єктів в умовах застосування зброї масового ураження.

Тематика дипломних проектів (робіт), в яких повинні відображатися ІТЗ ЦО, така: будівництво та реконструкція об’єктів зв’язку, радіорелейних, кабельних та повітряних ліній зв’язку, телефонних і телеграфних станцій, приймальних та передавальних радіоцентрів, вузлів радіомовлення, електроживлення об’єктів зв’язку тощо.

У завданні на дипломне проектування повинні бути поставлені для вирішення наступні питання (або їх частка):

захист персоналу об’єкта зв’язку від ударної хвилі, радіоактивних речовин, хімічних отруйних речовин – потреба сховищ, їх ємність, віддаленість від місця роботи, тривалість перебування особистого складу у сховищах, потреба в індивідуальних засобах захисту тощо;

система сповіщення працюючих та відпочиваючих змін про атомну, хімічну та бактеріологічну небезпеку;

розташування споруд зв’язку (радіорелейних станцій, радіовузлів, кабельних ліній зв’язку) за відношенням до об’єктів можливих ядерних ударів;

захист апаратури та споруд зв’язку від електромагнітного імпульсу ядерних вибухів;

забезпечення електроживленням об’єктів зв’язку;

забезпечення стійкості системи керування та службового зв’язку.

 1.  Охорона праці

Заходи щодо охорони праці можуть бути виділені в окремий розділ із відповідним найменуванням, або розподілені за розділами проекту (роботи). Незалежно від того, де обговорюються питання охорони праці, слід пояснити наступне:

категорію електро або іншої небезпеки (ураження струмом, опромінення ВЧ, НВЧ тощо);

заходи щодо захисту персоналу;

засоби особистого захисту.

 1.  
  ОСНОВНІ ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ (РОБОТИ)
  1.  Правила оформлення текстової частини

Дипломний проект (робота) є звітною документацією студента у сфері техніки (чи науки) і оформлюється згідно з ДСТУ 3008-95. Дипломний проект (робота) має бути написані державною мовою.

Текстова частина виконується на одному боці аркушів білого паперу формату А4 (297х210 мм). Текст виконується рукописним (чорнилом або пастою темного кольору) чи машинописним (через два інтервали) способами або на ЕОМ у редакторі Word з використанням шрифту Times New Roman розміром 14, інтервал одинарний (допускається 1,25). З боків аркуша залишають поля: ліве – 25 мм, верхнє та нижнє – 20 мм, праве – 10 мм.

Розміщення матеріалу в проекті (роботі):

титульний лист;

відомість проекту

завдання на дипломний проект (роботу);

лист зауважень;

перша сторінка пояснювальної записки;

реферат;

зміст;

перелік скорочень і умовних позначень;

вступ;

основна частина, викладена по розділах;

висновки;

перелік посилань;

додатки.

Сторінки текстової частини нумеруються арабськими цифрами, нумерація наскрізь впродовж усього тексту. Номер сторінки проставляється у правому верхньому куті аркуша. Титульний лист включається до загальної нумерації сторінок, але номер на ньому не проставляється. Не ставиться номер сторінки також на таких структурних елементах, як “ЗАВДАННЯ”, “РЕФЕРАТ”, “ЗМІСТ”.

Титульний лист надає відомості про назву дипломного проекту (роботи), виконавця, керівника та осіб, що його перевіряли та узгоджували. Назва дипломного проекту (роботи) пишеться (друкується) великими літерами. Бланки обкладинок і титульних листів наведено в “Додатку А” цього положення.

Завдання на дипломний проект (роботу) містить вихідні дані до проекту (роботи), терміни виконання складових частин, перелік листів графічної частини тощо. Бланк завдання наведено у “Додатку В”.

Реферат приводиться для швидкого знайомства з дипломним проектом (роботою). Він має бути стислим і містити основні відомості про дипломний проект (роботу): обсяг, об’єкт дослідження чи проектування, мета та метод роботи, результати та новизна, галузь застосування, економічна ефективність, перелік ключових слів. Розміщується реферат на окремій сторінці.

Ключові слова (до 15 слів чи словосполучень) є визначальними для розкриття суті проекту (роботи). Вони пишуться (друкуються) великими літерами в називному відмінку і розміщуються в кінці реферату. Суть використання всіх ключових слів пояснюється в тексті реферату. Приклад складання реферату наведено в “Додатку Е”.

Зміст розташовується безпосередньо після реферату, починаючи з нової сторінки. До змісту включають усі складові частини дипломного проекту (роботи), у тому числі всі додатки з їх назвами. Номери сторінок показують початок зазначеного матеріалу.

У вступі, який починають з окремої сторінки, коротко викладають: оцінку сучасного стану проблеми; відмічають практично вирішені задачі; світові тенденції розв’язання поставлених задач; мету роботи з техніко-економічним обґрунтуванням та її взаємозв’язок з іншими роботами. Приклад вступу наведено в “Додатку Ж”.

Текст основної частини, в якій викладається суть проектування чи дослідження, розділяється на розділи у відповідності до завдання. Розділи повинні мати порядкові номери арабськими цифрами (1, 2, і т.д. без слова “Розділ”) та назви (заголовки). Заголовки розділів слів розміщувати посередині рядка і писати (друкувати) великими літерами без крапки після номера та в кінці.

Розділи можуть мати підрозділи. Вони нумеруються за розділами (4.1, 4.2 і т.д.) Написання назви підрозділів необхідно починати з абзацного відступу і писати (друкувати) малими літерами крім першої великої, не підкреслюючи, без крапки після номера та в кінці.

Текст має бути чітким і не допускати різних тлумачень. При цьому використовуються терміни, позначення та визначення, рекомендовані в ДСТУ, навчальній та спеціальній літературі.

Відстань між заголовком (розділу чи підрозділу) і подальшим чи попереднім текстом має бути два рядки тексту. Не допускається розміщувати назву розділу чи підрозділу в нижній частині сторінки, якщо після неї розміщено не більше одного рядка тексту.

Абзацний відступ повинен бути однаковим впродовж всього тексту і дорівнювати п’яти знакам (або 15 мм).

Формули та рівняння розміщують безпосередньо після тексту, в якому вони згадуються, посередині рядка з відступом зверху і знизу не менш одного рядка. Номер формули ставиться на її рівні в круглих дужках у крайньому правому положенні на рядку і складається з номера розділу та порядкового номера формули, відокремлених крапкою, наприклад: (3.2) – друга формула третього розділу.

Пояснення значень символів та числових коефіцієнтів, що входять до формули, слід наводити безпосередньо під формулою без абзацного відступу у тій послідовності, в якій вони наведені у формулі. У формулах та рівняннях латинські букви друкуються курсивом, крім математичних функцій: sin, cos, lg, exp, tg, min тощо.

До використаних формул повинні бути надані посилання на джерела, а до використаних числових значень – пояснення щодо їх походження. Результати розрахунків супроводжуються зазначенням відповідних одиниць виміру. У дипломному проекті (роботі) треба використовувати одиниці виміру SI: вольт, ампер, ом, фарад, генрі, метр, секунда і т.ін. Порядок обчислювань: основна формула – підстановка числових даних без їх будь-якого перетворювання в послідовності позначень у формулі – остаточний результат з позначенням розмірності.

Цифровий матеріал оформляється, як правило, у вигляді таблиці, яка розташовується після тексту, в якому вона згадується вперше, або на наступній сторінці.

Горизонтальні та вертикальні лінії, які розмежовують рядки таблиці, а також лінії зліва, справа та знизу, що обмежовують таблицю, можна не проводити, якщо їх відсутність не утрудняє користування таблицею. Діагональне ділення головки таблиці не дозволяється.

Таблиці обов’язково нумерують та надають назву (наприклад, “Таблиця 2.3 – Первинні параметри кабелю на різних частотах” – третя таблиця другого розділу). Номер та назва розміщуються зверху (над таблицею).

Висновки розміщують безпосередньо після основної частини, починаючи з нової сторінки. У висновках проводиться аналіз (оцінка) отриманих результатів; можливе використання результатів роботи; народногосподарську чи наукову значущість роботи.

Перелік посилань розміщується, починаючи з нової сторінки, і містить у собі тільки ті книги, підручники, навчальні посібники тощо, що були використані під час виконання роботи та на які є посилання. Посилання в тексті подаються у квадратних дужках, в яких проставляється номер, під яким джерело значиться в переліку посилань. Написання літератури в переліку посилань виконується на мові оригіналу за бібліографічними правилами. Приклад оформлення переліку посилань дипломного проекту (роботи) наведено в “Додатку И”, в якому ілюструються такі випадки написання:

 1.  книга має не більш за три автори;
 2.  книга має більш за три автори;
 3.  стаття в журналі;
 4.  навчальний посібник;
 5.  Державний стандарт України;
 6.  англійськомовне видання.

У додатках до дипломного проекту (роботи) розміщують матеріал, який є необхідним для повноти проекту (роботи) розміщують матеріал, який є необхідним для повноти проекту (роботи), але через великий обсяг чи способи подання не може бути розміщений в основній частині. У додатки можуть бути включені: фотографії; карти; проміжні математичні докази та розрахунки; ілюстрації; методики та опис комп’ютерних програм; опис нової апаратури та приладів, що використовувались під час проведення експериментів; протоколи випробувань тощо.

Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Ґ, Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад, “Додаток Б”. Кожний додаток розміщується з нової сторінки.

Таблиці та рисунки додатків нумеруються послідовно у кожному додатку окремо, при цьому першою є літера позначення додатку, наприклад: Таблиця Б.2 – друга таблиця “Додатку Б”.

Повністю підготовлений дипломний проект (роботу) обов’язково оправляють будь-яким способом у твердій чи м’якій палітурці. Головні вимоги – естетичність та неможливість оперативної заміни аркушів.

 1.  Правила оформлення графічної частини

Графічну частину дипломного проекту (роботи) складають ілюстрації, проектно-конструкторські та демонстраційні креслення. До ілюстрацій та проектно-конструкторських листів відносяться схеми, складальні креслення, графіки, діаграми, епюри, графічне зображення алгоритмів тощо.

За умовними позначеннями графічний матеріал повинен відповідати стандартам ЕСКД «Единая система конструкторской документации» і ЕСПД «Единая система программной документации», а також ДСТУ 3008-95.

Під час виготовлення графічної частини використовують олівець, туш, чорнила або комп’ютерну графіку.

Креслення графічної частини виконують на ватманському папері формату А1 (594 х 841 мм) з полями, обведеними рамкою (ліве поле – 25 мм, решта – 5мм), та кутовим штампом.

Ілюстрації виконують вищеозначеними засобами на аркушах паперу, що і текст. Ілюстрації не мають рамки і кутового штампу. Ілюстрацію розміщують безпосередньо після тексту, де вона згадується вперше, або на наступній сторінці.

Ілюстрації слід розміщувати так, щоб їх можна було розглядати без повороту аркуша з текстом. Якщо таке розміщення неможливе, ілюстрації розміщують так, щоб для їх розглядання треба було повернути аркуш за годинниковою стрілкою на 90°.

Усі ілюстрації називаються рисунками. Їх обов’язково нумерують за розділами та надають назву (наприклад: Рисунок 1.1 – Структурна схема системи передачі). При цьому скорочення “Рис.” не дозволяється. Номер та назва розміщується внизу.

На всі ілюстрації та таблиці необхідні посилання в текстовій частині. При цьому можна застосувати скорочення – рис. 1.1, табл. 4.2. У випадку використання ілюстрації, створеної іншим автором, необхідно надати посилання на джерело.

Якщо під час виконання дипломного проекту (роботи) була розроблена комп’ютерна програма, то в проекті (роботі) необхідно привести блок-схему алгоритму, текст програми, надрукований на принтері, текстовий розрахунок, мову програмування, методику користування програмою. Листи з текстом програми розміщують або в основній частині, або в якомусь додатку, якщо програма громіздка.

Техніко-економічні показники зображують у вигляді таблиць, графіків або діаграм. Використання для діаграм дво- і тримірного простору, якщо кожен вимір не несе інформації, недопустимо.


Додаток А

Типові бланки обкладинки та титульних листів проекту та роботи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ

ДонНТУ 7.092401.1.97.1327  ДП

ВУЗ

Номер залікової книжки

Шифр спеціальності

Рік вступу до ВУЗу

Форма навчання: 1 – денна

3 – заочна

Донецьк 20__


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ДИПЛОМНА РОБОТА

ДонНТУ 7.092401.1.97.0091  ДР

Номер залікової книжки

Донецьк-20__


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Факультет КІТіА

Кафедра АТ

Допустити до захисту

Зав. кафедри ________________

(підпис)

“___”__________________20__ р.  Захист відбувся “__”__________20__ р.

з оцінкою ______________

Секретар ДЕК ____________________

(підпис)

ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ

Тема:___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Виконавець, студент

гр.   ____________________________ __________________________________

    (підпис)  (дата)    (прізвище та ініціали)

Керівник  ____________________________ __________________________________

    (підпис)  (дата)    (прізвище та ініціали)

Консультанти ____________________________ __________________________________

    (підпис)  (дата)     (прізвище та ініціали)

_____________________________ __________________________________

    (підпис)  (дата)     (прізвище та ініціали)

_____________________________ __________________________________

    (підпис)  (дата)     (прізвище та ініціали)

_____________________________ __________________________________

    (підпис)  (дата)     (прізвище та ініціали)

_____________________________ __________________________________

    (підпис)  (дата)     (прізвище та ініціали)

Нормоконтролер _____________________________ __________________________________

    (підпис)  (дата)     (прізвище та ініціали)

Донецьк – 20__


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Факультет КІТіА

Кафедра АТ

Допустити до захисту

Зав. кафедри ________________

(підпис)

“___”__________________20__ р.  Захист відбувся “__”__________20__ р.

з оцінкою __________

Секретар ДЕК ____________________

(підпис)

ДИПЛОМНА РОБОТА

Тема:___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Виконавець, студент

гр.   ____________________________ __________________________________

    (підпис)  (дата)    (прізвище та ініціали)

Керівник  ____________________________ __________________________________

    (підпис)  (дата)    (прізвище та ініціали)

Консультанти ____________________________ __________________________________

    (підпис)  (дата)     (прізвище та ініціали)

_____________________________ __________________________________

    (підпис)  (дата)     (прізвище та ініціали)

_____________________________ __________________________________

    (підпис)  (дата)     (прізвище та ініціали)

_____________________________ __________________________________

    (підпис)  (дата)     (прізвище та ініціали)

Нормо контролер _____________________________ __________________________________

    (підпис)  (дата)     (прізвище та ініціали)

Донецьк – 20__
Додаток
 Б

Приклад відомості проекту

Назва документу

Позначення

формат

Кіл. аркушів

Примітка

100

7     10         23         15      10

40

120

10

10

25

ДонНТУ 7.092401.1.97.свій №  ДП

Зм.

Аркуш

№ докум.

Підпис

Дата

Розробив

Відомість

проекту

Літера

Аркуш

Аркушів

Перевірив

У

Гол. конс.

Н. конт.

Затвердив.

                70     50


Додаток В

Типовий бланк завдання на дипломний проект (роботу)

Форма № У-9.01*

Затв. Наказом Мінвузу УРСР

вд 3 серпня 1984 р. № 253

Донецький національний технічний університет

(назва вузу)

Факультет   КІТтаА                           Кафедра   АТ

Спеціальність  7.092401 Телекомунікаційні системи та мережі

       ЗАТВЕРДЖУЮ:

   Зав. кафедри “Автоматика та телекомунікації”

  __________________________________

     «___» _______________________20__ р.

ЗАВДАННЯ

НА ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ (РОБОТУ)

_______________________________________________________________________

(прізвище, імя, по батькові)

1. Тема проекту (роботи) _______________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

затверджена наказом по університету від «___» _______________________20___р.   №___________

2. Термін здачі студентом закінченого проекту (роботи)  ____________________________________

3. Вихідні дані до проекту (роботи) ______________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, що їх належить розробити)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслень)_________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

* Відповідає формі №  24 наказу Мінвузу СРСР від 6 квітня 1983 р. № 429

6. Консультанти по проекту (роботі), із зазначенням розділів проекту, стосуються їх

Розділ

Консультант

Підпис, дата

Завдання видав

Завдання прийняв

Проектування

Констр. та технологія

Надійність

Економіка

7. Дата видачі завдання______________________________________________________________

     Керівник      _____________

                          (підпис)

  Завдання прийняв до виконання   _____________

                          (підпис)

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

Пор.№

Назва етапів дипломного проекту (роботи)

Термін виконання етапів проекту (роботи)

Примітка

План.

Факт.

5.

Студент-дипломник________________

                   (підпис)

Керівник проекту________________

                   (підпис)


Додаток Г

Лист зауважень

Посада та П.І.Б.

Суть зауваження, оцінка та підпис

Додаток Д

Перша сторінка пояснювальної записки

Пояснювальна записка

до дипломного проекту

ДонНТУ 7.092401.1.97.1327 ДП  ПЗ


Додаток Е

Приклад реферату

РЕФЕРАТ

Дипломний проект: 106 с., 15 рис., 3 табл., 23 джерела, 5 додатків

Текст

Ключові слова

ДонНТУ 7.092401.1.97.1237  ДП ПЗ

Зм

Аркуш

№ докум.

Підпис

Дата

Розробив

Пояснювальна записка

Літера

Аркуш

Аркушів

Перевірив

У

Гол. конс.

Факультет КІТіА

Кафедра АТ

Група ТКС – 98

Н.конт.

Затвердив.

РЕФЕРАТ

Дипломний проект: 120 с., 42 рис., 12 табл., 3 додатки, 30 джерел.

Об’єкт проектування – стільникова мережа рухомого радіозв’язку для приміських районів м. Донецька.

Мета роботи – проектування та розрахунок параметрів стільникової мережі для обслуговуваної території та вибір і обґрунтування стандарту мережі.

Метод проектування – техніко-економічний із використанням комп’ютерних технологій.

В роботі проведено техніко-економічне обґрунтування використання загальноєвропейського стандарту GSM-900. У процесі проектування був розроблений метод розрахунку стільникових мереж рухомого радіозв’язку, що використовує як вихідні дані поверхневу щільність телефонного навантаження чарунок на території, що обслуговується. Радіуси чарунок вибрані з врахуванням забудівлі місцевості. Написана програма розрахунку Q-функції, що застосовується для розрахунків характеристик стільникових мереж, мовою програмування “С++”. Розглянуті методи підвищення ефективності стільникових мереж, варіанти застосування секторизації чарунок та вплив секторизації на техніко-економічну ефективність мережі.

СТІЛЬНИКОВА МЕРЕЖА, СТАНДАРТ GSM, КЛАСТЕР, Q-ФУНКЦІЯ, ЕФЕКТИВНІСТЬ СМРР, СЕКТОРИЗАЦІЯ ТА РАДІУСИ ЧАРУНОК

Умови одержання дипломного проекту: з дозволу проректора ДонНТУ з навчальної роботи.

ДонНТУ 7.092401.1.97.1237  ДП ПЗ

Зм.

Аркуш

№ докум.

Підпис

Дата

Розробив

Пояснювальна записка

Літера

Аркуш

Аркушів

Перевірив

У

Гол. конс.

Факультет КІТтаА

Кафедра АТ

Группа ТКС-98

Н.конт.

Затв.


Додаток Ж

Приклад вступу до дипломного проекту

ВСТУП

У даному дипломному проекті розглядаються принципи побудови стільникових мереж рухомого радіозв’язку, виконано розрахунок параметрів стільникової мережі для приміських районів.

Система стільникового рухомого радіозв’язку відноситься до класу територіальних систем стільникової структури і тому має ряд переваг перед радіальними. Головні з них – високі надійність та якість зв’язку у всій робочій зоні. Це пояснюється наступним. У системах рухомого радіозв’язку загального користування якість телефонних повідомлень, що передаються радіоканалами в умовах в умовах змінної завадової обстановки, повинно відповідати нормам та вимогам Рекомендацій ITU-R. Для цього необхідно забезпечити задане відношення сигнал/завада на входах приймачів рухомих об’єктів, що знаходяться на всій території робочої зони. У територіальних системах центральна станція обслуговує малі зони, що визначаються колом радіуса 1-5 км, та на всій території якість телефонних повідомлень висока.

Іншою важливою перевагою територіальних систем є можливість економії частотних ресурсів за рахунок повторного використання тих самих частот у різних зонах.

Завдяки вказаним перевагам, а також високої уніфікації радіоапаратури рухомих об’єктів та центральних станцій, надійності експлуатації, автоматизації всіх етапів зв’язку територіальні системи з стільниковою структурою отримали розвиток та широко впроваджуються в практику.

Системи рухомого радіозв’язку загального користування нині доповнюють міські телефонні мережі, бо у порівнянні з кількістю стаціонарних абонентів кількість абонентів рухомих станцій мала. Однак, якщо кількість абонентів стаціонарних телефонних мереж у промислово розвинутих країнах світу має тенденцію до стабілізації, то кількість абонентів на рухомих об’єктах безупинно зростає й темпи цього зростання з кожним роком збільшуються. Таким чином, у недалекому майбутньому кількість абонентів цих мереж зрівняється з числом абонентів стаціонарних телефонних мереж, а скоріше всього, і перевищить його. Можна визначити також, що під час побудови систем рухомого радіозв’язку проводова телефонна мережа нині використовується як допоміжна. Таким чином відбувається повне злиття мереж рухомого радіозв’язку з проводовими телефонними мережами загального користування в Єдину інтегральну систему передачі інформації.

Усі стандарти цифрових СМРР забезпечують взаємодію з ISDN (Integrated Services Digital Network) та PDN (Packet Data Network).


Додаток И

Приклад написання переліку посилань дипломного проекту (роботи)

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

 1.  Карташевский В.Г., Семенов С.Н., Фирстова Т.В. Сети подвижной связи. – М.: Эко-Трендз, 2001. – 299 с.
 2.  Интеллектуальные сети связи/ Б.Я. Лихтциндер, М.А. Кузякин, А.В. Росляков, С.М. Фомичев. – М.: Эко-Трендз, 2000. – 205 с.
 3.  Дубровский С.А. Применение шумоподобных сигналов в системах связи 3го поколения.// Сети телекоммуникации, – 2002, – №3. – с. 46-53.
 4.  Маковеева М.М., Шинаков Ю.С. Системы связи с подвижными объектами: Учеб. пособие для вузов. – М.: Радио и связь, 2002. – 440 с.
 5.  ДСТУ 3008-95. Документація у сфері науки та техніки. Структура і правила оформлення. – К.: Держстандарт України, 1995. – 38 с.
 6.  Rappoport Th.S. Wireless Communications (Principles and Practice) – New York: IEEE Press, 1996. – 641 p.


Додаток К

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Зав. кафедри АТ

___________________________

(підпис)   

“___” березня 20__ р.

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ НА ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ

1. Найменування та галузь застосування пристрою (системи).

1.1. Повне найменування об’єкту проектування (згідно з темою дипломного проекту), умовне позначення (може бути відсутнім).

1.2. Галузь застосування (згідно з темою проекту, можливі галузі застосування).

1.3. Загальна характеристика об’єкту, в якому використовується виріб.

2. Основи для проведення розробки.

2.1. Наказ по ДонНТУ №_______ від ____________ про затвердження тем дипломних проектів.

2.2. План НДР і ДКР ДонНТУ (НДІ, заводу, ____________________________ ______________________________________) на ___________ рік – госпдоговірна тема _________ „Розробити ______________________________________________

(повне найменування теми)

_____________________________________________________________________________________________________________________________”

3. Мета та призначення розробки.

3.1. Мета розробки – формулюється той техніко-економічний або соціальний ефект, який повинен бути забезпечений даною розробкою.

3.2. Призначення розробки – наводиться перелік основних і допоміжних функцій об’єкту проектування (розробки).

4. Джерела розробки.

4.1. Наводиться повний бібліографічний опис науково-технічних звітів, найменування інструкцій, паспортів на вироби-прототипи.

4.2. Найменування авторських свідоцтв, що покладено в основу розробки.

4.3. Матеріали НДРС, курсового проектування, звіт про переддипломну практику.

5. Технічні вимоги.

5.1. Склад виробу та вимоги до його конструкції:

5.1.1. Найменування, кількість і призначення складових частин – наводиться перелік конструктивних одиниць на рівні функціональних блоків, субблоків, плат, зазначається їхнє призначення.

5.1.2. Конструктивні вимоги до виробу та складовим частинам (розміри, кріплення, розніми, тощо).

5.1.3. Маса та обмеження за масою.

5.1.4. Вимоги до стійкості до зовнішніх впливів, завад, взаємозамінності

5.2. Показники призначення – основні технічні параметри виробу (коефіцієнт передачі, чутливість, статична та динамічна похибка, кількість каналів або функцій, глибина діагностування, тощо).

5.3. Вимоги до надійності: критерій відмови, показники безвідмовності та ремонтопридатності. Обидва показники повинні бути не нижче нормативних.

5.4. Вимоги до технологічності, уніфікації та стандартизації.

5.5. Вимоги безпеки.

5.6. Естетичні та ергономічні вимоги.

5.7. Умови експлуатації, при яких повинна забезпечуватися робота виробу з заданими показниками:

– допустимі впливи кліматичних факторів і механічних впливів;

– умови взаємодії даного виробу з іншими при експлуатації.

6. Економічні показники (орієнтовна економічна ефективність і термін окупності витрат на розробку та освоєння виробництва виробу, лімітна ціна, передбачувана річна потреба у виробі, економічні переваги в порівнюванні з кращими вітчизняними та іноземними зразками).

7. Стадії та етапи розробки та орієнтовні терміни їх виконання. Вказується, що дипломний проект відповідає стадії ”Технічне проектування” і наводиться перелік документів проекту, наприклад:

 •  пояснювальна записка з інструкцією по експлуатації;
 •  схеми електричні (структурна, функціональна, принципова, монтажна схема пристрою або схема з’єднань);
 •  складальне креслення пристрою (функціонального вузла);
 •  креслення печатних плат (1 чи декілька);
 •  демонстраційні креслення.

Термін представлення проекту  1 червня 20__ г.

8. Додатки (довідкова інформація та т.ін.).

Розробив ст. гр. ТКС-__  _________________________  _______________

     (прізвище та ініціали)    (підпис)

УЗГОДЖЕНО:

Керівник проекту   _________________________  _______________

     (прізвище та ініціали)    (підпис)

Консультант з проектування _________________________  _______________

     (прізвище та ініціали)    (підпис)

Нормоконтролер   _________________________  _______________

     (прізвище та ініціали)    (підпис)


Додаток Л

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Зав. кафедри АТ

___________________________

(підпис)   

“___” березня 20__ р.

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ НА ДИПЛОМНУ РОБОТУ

1. Найменування та галузь застосування пристрою (системи).

1.1. Повне найменування об’єкту дослідження (згідно з темою дипломної роботи) та його умовне позначення (може бути відсутнім).

1.2. Галузь застосування (згідно з темою роботи, можливі галузі застосування).

1.3. Загальна характеристика об’єкту, задля якого виконується розробка.

2. Основи для проведення розробки.

2.1. Наказ по ДонНТУ №_______ від ____________ про затвердження тем дипломних робіт.

2.2. План НДР і тематика НДРС кафедри на 20___ рік.

3. Мета та призначення розробки.

3.1. Мета розробки – формулюється той техніко-економічний або соціальний ефект, який повинен бути забезпечений даною розробкою.

3.2. Призначення розробки – наводиться перелік основних і допоміжних функцій прикладного характеру, які може забезпечити дана робота.

4. Джерела розробки.

4.1. Наводиться повний бібліографічний опис науково-дослідних робіт, методів та інших характеристик, що пов’язані з рішенням проблем даної теми.

4.2. Найменування авторських свідоцтв, що покладено в основу розробки.

4.3. Матеріали НДРС, звітів про НДР кафедри, курсового проектування, звіт про переддипломну практику.

5. Питання, що потрібно вирішити в роботі.

5.1. Розробка математичних моделей об’єктів, технологічних процесів і систем їх дослідження.

5.2. Розробка алгоритмів функціонування системи, що досліджується.

5.3. Розробка структурної та функціональної схем системи або її концептуальної моделі.

5.4. Розробка програмного забезпечення для моделювання системи, що досліджується.

5.5. Оцінка отриманих результатів з використанням пакетів прикладних програм.

5.6. Оцінка надійності розробленої системи.

5.7. Оцінка економічної ефективності.

6. Стадії та етапи розробки, орієнтовні терміни їх виконання. Вказується, що дипломна робота відповідає стадії ескізного проектування та наводиться перелік документів роботи, наприклад:

 •  пояснювальна записка з ТЗ на розробку системи;
 •  математичні моделі об’єкта та системи;
 •  структурні та функціональні схеми системи, що розробляється;
 •  блок-схеми алгоритмів і схеми моделювання динамічної системи;
 •  результати експериментальних досліджень (графіки перехідних процесів, діаграми, тощо).

Термін представлення роботи   1 червня 20__ р.

8. Додатки (довідкова інформація та т.ін.).

Розробив ст. гр. ТКС-__ _________________________  _______________

     (прізвище та ініціали)    (підпис)

УЗГОДЖЕНО:

Керівник роботи   _________________________  _______________

     (прізвище та ініціали)    (підпис)

Консультант   _________________________  _______________

     (прізвище та ініціали)    (підпис)

Нормоконтролер   _________________________  _______________

     (прізвище та ініціали)    (підпис)


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУВАННЯ

(зміст, структура, правила оформлення)

Укладачі:

БЕССАРАБ Володимир Іванович

ПОПОВ Владислав Олександрович

ФЕДЮН Роман Валерійович

ВОРОПАЄВА Вікторія Яківна

ТУРУПАЛОВ Віктор Володимирович


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

66259. Телевізійний новорічний вогник 126 KB
  Відкривається сцена. Стоять столики із стільчиками Вибігає заклопотана Пеппі-Довга панчоха. Все перевіряє, поправляє іграшки на ялинці. Пеппі. - Світло! (засвітилася ялинка) Убрать! (тухне) Здається все нормально.
66260. Крок до цивілізованого спілкування 55.5 KB
  Виховання культури мобільного спілкування. Презентації Виховання культури мобільного спілкування та Заповіді мобілемана відеоролик Правда про мобільний телефон Епіграфи: Зробимо крок до цивілізованого спілкування. Мігель Сервантес Єдина справжня розкіш...
66262. Біологія комплексна наука про живу природу 75 KB
  Знати поняття про те що біологія комплексна наука про живу природу; повторити і систематизувати знання студентів про рівні організації живого. План Біологія комплексна наука про живу природу. Біологія − комплексна наука про живу природу.
66263. Подорож по країні, якої немає на мапі (Свято Миколая : виховний захід для учнів 1-5кл.) 81.5 KB
  Шевчук тихо звучить повільна звучить мелодія Ведучий1: Світ дивовижний вас вітає Всіх тих хто вдумливо читає І тих хто любить мандрувати Та прагне більше пізнавати Кмітливих добрих та відважних А ще звичайно і уважних Звеселить він і причарує Окрилить тим що подарує Казок чудовий хоровод.
66264. Моя рідна школа 51 KB
  Мета. Дати першокласникам уявлення про школу, формувати в них інтерес до знань, прагнення їх здобувати; розвивати пам’ять, мислення, бажання працювати творчо; збагачувати словниковий запас; сприяти вихованню любові до школи, як до рідної домівки.
66265. Посвята в читачі 62.5 KB
  Мета: виховувати любов до книги, шанобливе ставлення до неї. Розвивати пізнавальний інтерес, навички виразного читання віршованих творів, зв’язне мовлення. Обладнання: плакат «Книжкове царство – мудре государство», куток «Книжкова лікарня», телевізор, відеозапис мультфільму, магнітофон, грам запис пісень.
66266. Театрализованный праздник для 1 класса «Надо в школе всем учиться!» 39.5 KB
  Здравствуйте дорогие ребята Сегодня у нас необычный день ваш первый школьный праздник Праздник это игры шутки музыка песни. Молодцы ребята А сказки вы любите Тогда отгадайте о ком эта загадка С букварём шагает в школу Деревянный мальчуган.
66267. Закріплення знань про вивчені звуки і букви. Читання тексту. Засвоєння правил поведінки в гостях 361.5 KB
  Хід уроку Організація класу Розумні мудрі та кмітливі Старанні дружні неліниві Відкритий урок проведемо Щоб показати гуртом Чого навчилися разом Повідомлення теми та мети уроку Слово вчителя: Сьогодні урок незвичайний бо до нас завітали гості. Повторення вивченого матеріалу...