47504

Методичні вказівки. Економіка підприємства

Книга

Экономическая теория и математическое моделирование

Гетьмана МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИЗ НАПИСАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ для студентів спеціальності âЕкономіка підприємстваâ спеціалісти денної та заочної форми навчання Сімферополь 2012 Методичні вказівки і тематика дипломних робіт для студентів спеціальності âЕкономіка підприємстваâ підготовлена кафедрою економіки підприємства Кримського економічного інституту ДВНЗ Київський національний економічний університет ім. МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ Написання і захист дипломної роботи є заключним етапом технологічного процесу підготовки...

Украинкский

2013-11-30

201.5 KB

7 чел.

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

КРИМСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ

ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана»

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
З НАПИСАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

для студентів спеціальності
“Економіка підприємства” (спеціалісти),
денної та заочної форми навчання

Сімферополь, 2012

Методичні вказівки і тематика дипломних робіт для студентів спеціальності “Економіка підприємства” підготовлена кафедрою економіки підприємства Кримського економічного інституту ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В.Гетьмана».

Рекомендовано до публікації кафедрою економіки підприємства Кримського економічного інституту ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана» (протокол №6 від 30 січня 2012 р.)

Укладачі: С.П. Наливайченко, доктор економічних наук, професор,

         В.Є. Михайлова, кандидат економічних наук,                                          доцент,

         Т.В. Амельченко, кандидат економічних наук, доцент,

         І.В. Артюхова, кандидат економічних наук, доцент,

         М.А. Потєєва, кандидат економічних наук, доцент,

         П.І. Акіменко, кандидат економічних наук, доцент.

Комп'ютерний набір і верстка: О.М. Лазеба


1. МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

Написання і захист дипломної роботи є заключним етапом технологічного процесу підготовки фахівців. Зміст дипломної роботи і її захист демонструють повноту й глибину теоретичних знань студента-випускника, його практичні навички в проведенні економічних досліджень, уміння робити висновки, формулювати й обґрунтовувати розрахунками конкретні пропозиції, що сприяють поліпшенню роботи підприємства.

Ціль дипломної роботи – закріплення отриманих в інституті знань, поглиблення навичок самостійної роботи з літературними джерелами, законодавчими, методичними й інструктивними матеріалами, вивчення й осмислення досвіду господарювання в умовах ринку, сучасних методів підвищення ефективності виробництва і інших напрямків підприємницької діяльності суб'єкта господарювання.

Завдання дипломної роботи складається в обґрунтуванні методів удосконалення господарського механізму функціонування суб'єкта господарювання, визначенні стратегії його розвитку в умовах ринку, підвищенні ефективності управлінських рішень на основі сучасних менеджменту й маркетингу.

Дипломна робота – це документ, на основі якого державна комісія визначає рівень кваліфікації фахівця і його здатність до самостійної роботи. Показником якісної підготовки фахівця є розробки, виконані на матеріалах конкретного підприємства. Висновки й рекомендації, представлені у висновку роботи, повинні бути  апробовані в практичній діяльності, можуть бути впроваджені в практику роботи підприємств.

2. ВИМОГИ ДО ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

Дипломна робота повинна:

 •  відбити сучасну постановку досліджуваної проблеми й можливі шляхи її рішення;
 •  містити повне теоретичне обґрунтування розглянутих питань;
 •  ґрунтуватися на самостійному дослідженні практичного матеріалу по економіці й управлінню об'єкта дослідження (об'єднання, підприємства, цеху);
 •  базуватися на прогресивних методах економічного дослідження;
 •  висвітити передовий досвід рішення досліджуваних питань на інших підприємствах;
 •  містити обґрунтовані висновки (оцінку) про постановку і рішення досліджуваних питань на підприємстві;
 •  містити конкретні пропозиції й розрахунки економічного обґрунтування оптимального рішення досліджуваних проблем з метою підвищення ефективності функціонування підприємства;
 •  бути написана грамотно й оформлена відповідно до вимог.

Зазначені вимоги є критеріями оцінки дипломної роботи з боку викладача-керівника дипломної роботи й ДЕК. Залежно від ступеня виконання студентом цих вимог викладач ухвалює рішення щодо допуску або недопуску дипломної роботи до захисту.

3. ВИБІР ТЕМИ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

Теми дипломних робіт повинні бути пов'язані з основними напрямками наукових досліджень викладачів кафедри, тематикою наукових студентських робіт, а також тематикою курсових робіт. Тема повинна бути конкретною, тобто бути націленою на дослідження певного аспекту економічної діяльності підприємства, передбачати можливість одержання необхідного для її розробки практичного матеріалу, а також розгляду питань, по яких можуть бути висловлені конкретні пропозиції. Серед численних питань економічної діяльності підприємства як предмет дослідження в першу чергу вибирається той, котрий у цей час має для підприємства найбільше значення, остаточно не вирішен, або тільки намічений до вирішення. У зв'язку із цим переважно, щоб студент виконував дипломну роботу на замовлення підприємства з документальним оформленням цього замовлення.

Об'єктом дослідження, як правило, виступає: для студентів-заочників - підприємство, де вони працюють; для студентів стаціонару - підприємство, де вони проходять практику. Якщо студент-заочник не працює на промисловому підприємстві, то це не звільняє його від необхідності писати дипломну роботу на основі даних конкретного промислового підприємства.

Написання дипломної роботи значно полегшується й прискорюється в тому випадку, якщо її тема пов'язана з темами наукових доповідей, зроблених у рамках науково-дослідної студентської роботи, доповідей на семінарах, диспутах, а також курсових робіт.

4. СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

Дипломна робота повинна мати певну логічну побудову, послідовність і завершеність розглянутого певного кола питань. Рекомендується така структура:

 1.  Титульний лист (додаток А).
 2.  Індивідуальне завдання (додаток Б).
 3.  Зміст роботи (додаток В).
 4.  Вступ.
 5.  Основна частина, що складається з трьох або, в окремих випадках, чотирьох розділів.
 6.  Заключна частина (узагальнюючі висновки й пропозиції).
 7.  Список використаних джерел (додаток Г).
 8.  Додатки (первинні документи, таблиці, схеми, діаграми й т.д.).

Виконання дипломної роботи повинне бути чітко сплановано. При цьому планується її зміст та процес виконання.

План дипломної роботи являє собою розгорнутий перелік питань, які підлягають дослідженню. План починається вступом і закінчується висновками. При складанні плану дипломної роботи студент керується отриманим від керівника завданням. Зразкова структура дипломної роботи наведена в додатку 3.

Типова структура дипломної роботи, як правило, включає розробку теоретичних, методичних і прикладних питань. Відповідно до цього вона містить наступні розділи.

Вступ. Обґрунтовується вибір теми, актуальність її розробки для підприємства, вказується об'єкт дослідження, предмет дослідження, актуальність теми, формулюються ціль й завдання дипломної роботи, перераховуються використані вихідні матеріали, структура роботи. Обсяг вступу 2-3 сторінки.

Перший розділ. Мета першого розділу - переконати в значимості теми дослідження, розкрити її невирішені питання й пояснити наявні при цьому труднощі, дати власне розуміння розглянутих питань. Тому перший розділ носить в основному загальнотеоретичний (методологічний) характер. У ньому розглядається сутність економічної проблеми, обраної для теми дипломної роботи; при необхідності уточнюються вживані і формулюються нові економічні поняття, використовувані для розкриття теми дипломної роботи. Приводяться приклади дослідження теми вітчизняними й закордонними вченими.

Зазначені питання розкриваються із широким застосуванням фактичного матеріалу по підприємствах. Наприклад, якщо розглядається проблема відтворення основного капіталу, то для розкриття її значення необхідно використовувати статистичні дані про ступінь спрацювання і темпах відтворення його в промисловості держави, динаміці і структурі інвестицій у виробництво й т.д. Таким чином, перший розділ, що називають теоретичним, також повинен бути насичений практичним матеріалом.

Другий розділ є аналітичною частиною дипломної роботи. У ньому аналізуються фактичні дані, дається оцінка фактичного стану на підприємстві, у цеху (на об'єкті дослідження). При цьому використовуються методики аналізу, прийняті як у нашій економіці, так і за кордоном, наприклад, методи аналізу фінансового стану підприємства, ринків збуту, попиту покупців на продукцію та інші. Особлива увага приділяється використанню економіко-математичних методів аналізу із застосуванням персонального комп'ютера.

Кінцева мета написання другого розділу полягає в тому, щоб на основі результату аналізу виявити недоліки, визначити резерви й намітити можливі шляхи усунення цих недоліків і використання резервів виробництва. Ці шляхи є предметом дослідження, проведеного в третьому розділі дипломної роботи.

Третій розділ має практичний характер, тобто в ньому на основі теоретичного дослідження й проведеного в другому розділі аналізу фактичного матеріалу, повинні бути сформульовані й обґрунтовані економічними розрахунками передбачувані міри (конкретні пропозиції) по підвищенню ефективності виробництва на підприємстві відповідно до теми дипломної роботи. Обов'язковою вимогою при цьому є необхідність проведення розрахунку економічної ефективності (результативності) кожної конкретної пропозиції. Тим самим усувається загальний характер внесених рекомендацій і формується основа матеріалу, що виноситься на захист дипломної роботи.

Заключення є результатом самостійного дослідження. У ньому підводять підсумки вже проробленої студентом роботи шляхом короткого й чіткого формулювання результатів аналізу, висновків і пропозицій всієї роботи із  розрахунком економічної ефективності останніх. Разом з тим це дуже важливий розділ роботи. По-перше, він дозволяє без детального ознайомлення зі змістом дипломної роботи визначити ступінь її відповідності пред’явленим вимогам. По-друге, зміст даного розділу з певними уточненнями й доповненнями становить текст доповіді студента на захисті дипломної роботи. У заключенні на 5-8 сторінках повинні бути коротко викладені основні висновки із проведеного дослідження, аналізу виявлених внутрішніх резервів підвищення ефективності діяльності підприємства, обґрунтовуються доцільність застосування їх на практиці, можливість їхнього впровадження.

Кожний розділ дипломної роботи розбивається на підрозділи, яких повинно бути не менш двох.

Після кожного із трьох розділів наводять висновки з коротким узагальненням головної думки розділу й формулюванням отриманих результатів (0,5 - 1 стор.).

Завершується робота списком використаних джерел й додатків. У додатках містяться великі таблиці (вихідний матеріал), що допомагають повніше висвітлити те або інше питання. При цьому даний матеріал і таблиці повинні бути поміщені в додатках тільки в тому випадку, якщо на них є посилання в тексті дипломної роботи.

Кожний розділ тексту рекомендується починати з нового аркуша. Нумерація сторінок повинна бути наскрізною: першою сторінкою є титульний лист, другою - вихідне завдання, третьою - зміст, де послідовно перераховуються заголовки розділів і підрозділів. Цифровий матеріал, розміщений у дипломній роботі, рекомендується оформити у вигляді таблиць, які повинні бути акуратно оформлені, мати заголовок, позначення одиниць виміру. Із графіків у дипломних роботах найбільше часто застосовуються діаграми.

Наведена структура дипломної роботи може бути змінена, якщо цього вимагає тема роботи, особливості її викладу, ступінь теоретичних розробок і т.д. Зокрема, вона може складатися із двох або чотирьох розділів. Ці зміни узгоджуються  з керівником дипломної роботи й можуть бути прийняті тільки з його згоди.

5. ОБСЯГ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

При будь-якій структурі дипломної роботи повинен дотримуватися її оптимальний обсяг, що становить 80 - 100 сторінок комп'ютерного тексту. Комп'ютерний текст повинен відповідати вимогам стандарту з погляду наповнення, розташування й т.д. Зокрема, стандартний аркуш формату А4 повинен бути набраний 14 шрифтом New Roman Times, 1,5-й інтервал.

Приблизний обсяг - кількість сторінок:

Вступ                                                              – 3–5 стор.;

Основна частина (I, II, III розділи)          – 70–80 стор.;

Заключення                                                    – 5–8 стор.;

Список використаних джерел                      – 3–5 стор.;

Додатки                                                         – 5–10 стор.

Додатки нумеруються А, Б, В, сторінки не проставляються.

6. ЗАВДАННЯ НА ДИПЛОМНУ РОБОТУ

Конкретний склад розділів, їхня кількість, коло розглянутих у них питань (підрозділів) і зразковий обсяг кожного розділу визначаються студентом разом з викладачем-керівником дипломної роботи й відображаються в індивідуальному завданні на дипломну роботу (додаток Б).

Індивідуальне завдання на дипломну роботу розробляється керівником спільно зі студентом. У ньому вказується: найменування теми, об'єкт дослідження, структура роботи, коротка анотація до кожного розділу, необхідні вихідні дані, календарний графік написання дипломної роботи та деякі інші. Завдання підписується керівником дипломної роботи, затверджується завідувачем кафедрою й приймається (підписується) студентом до виконання.

Невиконання календарного графіка написання дипломної роботи є підставою для позбавлення права студента-заочника на додаткову оплачувану відпустку, надану йому відповідно до законодавства для цієї мети, виклику студента на засідання кафедри для пояснення, застосування інших мір дисциплінарного характеру, аж до недопуску дипломної роботи до захисту.

7. ВИХІДНІ ДАНІ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

Ними є:

 •  положення економічної теорії з питань функціонування ринкової економіки і забезпечення достатнього рівня ефективності виробництва з метою стабільної роботи підприємства в умовах конкуренції;
 •  законодавчі, нормативні й інструктивні матеріали, методики й методичні вказівки органів керування економікою республіки і її окремих галузей, зокрема, промисловістю;
 •  концепції й програми стабілізації економіки, виходу її із кризи й переходу на ринкові відносини;
 •  спеціальна література по проблемі дослідження відповідно до теми дипломної роботи;
 •  проекти й інші розробки досліджуваного підприємства, спрямовані на визначення перспектив роботи підприємства, підвищення ефективності виробництва, стабілізацію фінансового стану, відновлення виробництва й т.д.;
 •  статистичні збірники, огляди й інший статистичний матеріал, які публікуються у відкритій пресі (монографіях, журналах, газетах);
 •  фактичний матеріал (розрахунковий, звітний, нормативний) про детальність підприємства (цеху) об'єкту дослідження.

8. РОБОТА СТУДЕНТА НАД ТЕМОЮ ДОСЛІДЖЕННЯ

Вона починається зі складання бібліографії по темі. Для цього варто користуватися каталогами бібліотек, а також стежити за публікаціями (монографії, наукові журнали) вітчизняних, і закордонних економістів по досліджуваній проблемі. При складанні списку використаних джерел необхідно відзначати (указувати) прізвище й ініціали автора монографії, її видавництво, місце й рік видання. По журнальних статтях відзначається прізвище й ініціали автора, назва статті, журналу, рік видання й номер журналу. (див. зразки в додатку Г).

При вивченні літератури доцільно робити на окремих аркушах, (або картках) виписки із вказівкою джерела й позначкою, до якого розділу дипломної роботи вони відносяться (розділ, підрозділ). Такий порядок вивчення літератури полегшує оформлення й текстовий виклад дипломної роботи.

9. ОФОРМЛЕННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

Дипломна робота повинна бути правильно оформлена. Якість оформлення - свідоцтво культури праці студента, а в значній мірі і його загальної культури.

Текст роботи друкується через 1,5 інтервал до тридцяти рядків на сторінці на одній стороні аркуша білого паперу формату А4. Шрифт Times New Roman, 14 пт. У додатках можна також подати таблиці й ілюстрації на аркушах формату А3.

Текст розміщається на сторінці, що обмежується полями: лівим - не менш чим 30 мм; правим - не менш 10 мм, верхнім- не менш чим 20 мм.; нижнім - не менше чим 25 мм. Розподіл основного тексту викладу матеріалу за шириною аркуша, з дотриманням абзаців. Відстань між заголовком і текстом може бути в границях 15-20 мм.

Нумерація сторінки проставляється арабськими цифрами в правому верхньому куті. На титульному аркуші номер сторінки не ставиться.

У змісті роботи позначаються початкові сторінки кожного розділу й підрозділу. Назва розділів і їхніх підрозділів у тексті роботи повинні строго відповідати їхній назві в структурі (плані) роботи. Кожний розділ повинен починатися з нового аркуша (для підрозділів цього не потрібно). Розділи позначаються арабськими цифрами, а підрозділи нумеруються цифрою розділу й підрозділу через крапку 1.1., 1.2., 1.3., 2.1., 2.2. і т.д.).

Особливу увагу варто звернути на правильне (у відповідності зі стандартом) оформлення табличного й графічного матеріалу.

Цифровий матеріал оформляється, як правило, у вигляді таблиць. Кожна таблиця повинна мати тематичний заголовок, що відображає її зміст. Всі таблиці варто нумерувати. Праворуч над тематичним заголовком із прописної букви пишуть слово “Таблиця” і її порядковий номер. Знак “№” перед цифрою не ставиться. Номер таблиці складається з номера розділу й порядкового номера таблиці в даному розділі (наприклад, таблиця 1.3. - третя таблиця першого розділу).

При оформленні таблиці варто дотримуватися встановлених правил. Окремо вертикальні графи таблиці нумерують тільки в тих випадках, коли в тексті на них є посилання або таблицю частково переносять на наступний аркуш. У цьому випадку на другому аркуші робиться позначка праворуч, вгорі над таблицею «продовження таблиці 1.3»

Якщо всі показники таблиці мають однакові одиниці виміру, їх виносять у заголовок таблиці, якщо різні - вказують збоку.

Таблицю розміщають після першого посилання на неї в тексті. Посилання повинні бути в тексті на всі таблиці. Таблиця повинна бути розміщена в довжину сторінки або поперек з відповідним поворотом її проти годинникової стрілки.

Формули, які приводяться в роботі, варто нумерувати арабськими цифрами. Порядковий номер позначається в круглих дужках праворуч від формули. Він повинен складатися з номеру розділу й порядкового номеру формули, які розділені крапкою. Наприклад: (1.3.) – третя формула першого розділу.

Список використаних джерел включає складений за діючими правилами (за вибором) перелік використаних літературних джерел (50-80 джерел): по мірі використання джерела у тексті й посилання на нього або за алфавітом. Сторінки списку використаних джерел нумеруються.

Посилання в тексті на першоджерела (використану літературу) необхідно вказувати у квадратних дужках після відповідної фрази: порядковий номер джерела в списку використаної літератури у випадку цитати - номер сторінки (наприклад, [4, с. 8-9]; [5, с. 123]; [18,19] і т.д.).

10. ПІДГОТОВКА ВІДГУКУ ТА ДОПУСК ДО ЗАХИСТУ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

Оформлена відповідно до вимог і підписана студентом дипломна робота представляється керівникові на відгук (додаток Д).

Якщо керівник дипломної роботи не допускає її до захисту, то його рішення є остаточним і тягне повторне виконання дипломної роботи (по цій же або іншій темі) і її захист на наступний рік.

Після одержання відгуку робота направляється на зовнішнє рецензування (додаток Є). Зовнішнім рецензентом можуть бути керівники економічних служб підприємств, на матеріалах якого написана дипломна робота; фахівці науково-дослідних інститутів, викладачі економічних дисциплін інших вищих навчальних закладів, що займаються аналогічною проблемою, а також викладачі Кримського економічного інституту КНЕУ, що працюють на інших кафедрах.

Зовнішня рецензія повинна бути написана на бланку відповідно до вимог, підписана рецензентом із вказівкою займаної посади, вченого ступеня й звання. Підпис рецензента повинно бути завірено печаткою, призначеної для цих цілей на підприємстві (в установі, організації).

Після одержання зовнішньої рецензії дипломна робота разом з відгуком керівника подається завідувачеві кафедрою для рішення питання про допуск до захисту.

Важливим етапом є підготовка до захисту дипломної роботи. Вона містить у собі наступні основні роботи:

1) підготовка доповіді. Вона повинна бути розрахована на 8-10 хвилин. Це вимагає стислого викладу найбільш істотних результатів проведеного дослідження.

Доповідь повинна містити:

 •  коротку характеристику проблеми, який присвячена дипломна робота і її актуальності, у т.ч. для даного підприємства;
 •  результати аналізу досліджуваних питань. Тут повинні бути наведені конкретні цифрові дані, що відображають фактичний стан цієї проблеми на підприємстві, охарактеризована методика аналізу й показані виявлені позитивні й негативні моменти і причини, що викликали незадовільну роботу підприємства в досліджуваній області;
 •  пропозиції дипломника по вдосконалюванню діяльності підприємства по досліджуваній проблемі. Це найбільш відповідальна частина доповіді. Тут повинні бути чітко сформульовані запропоновані організаційно-технічні й економічні заходи, показані шляхи їхньої реалізації й наведена розрахована економічна ефективність від їхнього впровадження;

2) підготовка ілюстративного матеріалу. Успішність захисту дипломної роботи багато в чому залежить від наявності ілюстративного матеріалу і його відповідності змісту доповіді дипломника. Ілюстративний матеріал повинен висвітлювати основні положення доповіді: фактичний стан досліджуваної проблеми, результати аналізу, прогнозоване поліпшення техніко-економічних показників підприємства і величини економічного ефекту від реалізації пропонованих заходів.

Не допускається включення в доповідь інформації, що не міститься в дипломній роботі.

Ілюстраційний матеріал може бути представлений у вигляді таблиць, графіків і діаграм, що містяться в основній частині дипломної роботи. Виключення становлять таблиці кінцевих результатів аналізу різних сторін досліджуваної проблеми або кількісних показників ефекту від реалізації пропозицій дипломника.

Ілюстраційний матеріал може бути виконаний на окремих аркушах формату А4 (скріплених у папку) або у вигляді слайдів для використання мультимедійного проектору.

Ілюстрації до доповіді повинні бути виконані акуратно, тому що це є наочним свідоцтвом відносин дипломника до справи. Ілюстрації бажано виконати в кольорі.

Захист дипломної роботи проводиться в наступному по-рядку. Спочатку студент коротко викладає основний її зміст, найважливіші положення й висновки, до яких він прийшов у результаті дослідження. Потім відповідає на за-дані питання, що виникли в комісії в ході обговорення, а також на зауваження, що містяться у відгуках керівника й зовнішнього рецензента. Після цього науковий керівник і рецензент у своїх виступах характеризують дипломну робо-ту з погляду її теоретичної й практичної цінності. При від-сутності їх на захисті відгук й рецензія зачитуються ДЕК.

Обговорення результатів захисту дипломних робіт проводиться комісією на закритому засіданні. Оцінку дипломної роботи, виставлену по п'ятибальній системі, а також рішення комісії про присвоєння студентові кваліфікації повідомляє голова ДЕК у присутності її членів і студентів.

Дипломники, які одержали під час захисту незадовільні оцінки, відраховуються з університету. Вони одержують академічну довідку. До повторного захисту дипломна робота може бути прийнята не раніше чим через рік і не пізніше, ніж протягом трьох років після завершення навчання в інституті.

Дипломна робота після захисту передається в архів інституту.

11. ТЕМАТИКА ДИПЛОМНИХ РОБІТ

 1.  Економічне обґрунтування проекту реструктуризації підприємства (об'єднання).
 2.  Економічне обґрунтування проекту розширення виробництва.
 3.  Економічне обґрунтування ринкової політики підприємства.
 4.  Економічне обґрунтування товарної політики підприємства.
 5.  Економічне обґрунтування цінової політики підприємства.
 6.  Економічне обґрунтування ресурсної політики підприємства.
 7.  Економічне обґрунтування комерційної політики підприємства.
 8.  Економічне обґрунтування комплексу заходів щодо підвищення продуктивності праці.
 9.  Економічне обґрунтування  комплексу заходів щодо зниження собівартості продукції.
 10.  Оптимізація виробничої потужності підприємства.
 11.  Управління якістю продукції.
 12.  Управління конкурентоспроможністю продукції.
 13.  Методи стратегії й оперативної діагностики в системі планування діяльності підприємства.
 14.  Прибутковість підприємства й стратегія її забезпечення.
 15.  Внутріфірмове планування в ринкових умовах.
 16.  Організація  створення системи контролінгу на підприємстві.
 17.  Обґрунтування пріоритетних напрямків діяльності розвитку підприємства.
 18.  Обґрунтування заходів щодо підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства.
 19.  Шляхи використання внутрішніх резервів підвищення продуктивності праці.
 20.  Обґрунтування заходів щодо підвищення ефективності використання трудового потенціалу підприємства.
 21.  Пропозиції по вдосконалюванню  мотиваційного механізму високопродуктивної праці персоналу підприємства.
 22.  Ефективність використання основних фондів підприємства й резерви її підвищення.
 23.  Обґрунтування й оцінка ефективності різних форм відтворення основних виробничих фондів підприємства.
 24.  Оцінка, шляхи й резерви підвищення соціально-економічної ефективності природоохоронної діяльності підприємства.
 25.  Шляхи й резерви поліпшення використання  виробничих потужностей підприємства.
 26.  Розробка програм (проекту) використання на підприємстві вторинних матеріальних ресурсів.
 27.  Розробка комплексної програми ресурсозбереження на підприємстві.
 28.  Удосконалення системи управління технічним розвитком підприємства.
 29.  Обґрунтування проекту (програми) організаційного розвитку підприємства.
 30.  Обґрунтування стратегії розвитку підприємства.
 31.  Шляхи й резерви підвищення якості й конкурентоспроможності продукції.
 32.  Удосконалювання управління якістю продукції на підприємстві.
 33.  Удосконалювання системи управління витратами на підприємстві.
 34.  Розробка заходів щодо підвищення ефективності інноваційно-інвестиційної діяльності підприємства.
 35.  Обґрунтування заходів соціального розвитку трудового колективу підприємства.
 36.  Обґрунтування шляхів виходу підприємства із кризового стану.
 37.  Шляхи підвищення ефективності використання персоналу підприємства.
 38.  Резерви й основні напрямки зниження матеріаломісткості продукції.
 39.  Інвестиційна діяльність підприємства й заходи щодо її вдосконалення.
 40.  Розробка інноваційної політики підприємства.
 41.  Оцінка й діагностика фінансового стану підприємства.
 42.  Ефективність функціонування підприємства.
 43.  Господарські ризики на підприємстві й заходи щодо їхньої ліквідації.
 44.  Обґрунтування системи антикризових заходів на підприємстві.
 45.  Еколого-економічна безпека підприємства й методи її забезпечення.
 46.  Диверсифікованість виробничої діяльності підприємства і її ефективність.
 47.  Обґрунтування напрямків прискорення обіговості оборотних коштів на підприємстві.
 48.  Обґрунтування проекту вдосконалення підприємницької діяльності підприємства.
 49.  Шляхи й резерви зниження собівартості продукції.
 50.  Проектування й впровадження системи контролінгу на підприємстві.
 51.  Оцінка й напрямки підвищення ефективності економічної безпеки підприємства.
 52.  Підвищення ефективності управління інформаційною безпекою підприємства.
 53.  Організація оплати праці на підприємстві й шляхи підвищення її ефективності.
 54.  Ефективність організації оплати праці працівників підприємства й шляхи її вдосконалювання.
 55.  Аналіз оплати праці й шляхи її вдосконалювання на підприємстві.
 56.  Ефективність кадрової політики і системи управління персоналом підприємства, резерви їхнього вдосконалювання.
 57.  Ефективність використання персоналу й шляхи вдосконалення цього напрямку діяльності підприємства.
 58.  Підприємництво як сучасна форма господарювання.
 59.  Шляхи підвищення ефективності діяльності підприємницької структури.
 60.   Управління конкурентоспроможністю підприємства.


Додаток А

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ,

МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДВНЗ «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. В. ГЕТЬМАНА»

КРИМСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ

Кафедра економіки підприємства

Допускається до захисту

Зав. кафедрою, д.е.н., проф.

_________ С.П. Наливайченко

«___» ______________ 20__ р.

Дипломна робота

на тему:

_______________________________________________________

_______________________________________________________

на прикладі підприємства

_______________________________________________________

Студент- дипломник

гр. ЕП-51, спеціальність

«Економіка підприємства»,

Іванов Є.М.

Науковий керівник

доц., к.е.н. Михайлова В.Є.

м. Сімферополь, 20__р.


Додаток Б

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана»

Кримський економічний інститут

Факультет _Економіки та управління_____

Кафедра    _Економіка підприємства_______

Затверджую:

Завідувач кафедрою __________С.П. Наливайченко                                                                                                                                                                       (підпис)                (П.І.Б.)

«___» _________________ 20___ р.

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ

на дипломну роботу спеціаліста

на тему: ___________________________________________________________

___________________________________________________________________

Студентові V курсу спеціальності __7107, економіка підприємства_

Тема дипломної роботи затверджена наказом директора від

«___» _________________ 20___ р. № ____

Дипломна робота виконується на матеріалах

___________________________________________________________________

Орієнтовний план дипломної роботи й строк подачі розділів

науковому керівнику*

Розділ I ___________________________________________________________

(назва - строк подачі (денна форма, спеціалісти - до 10.03; заочна форма, спеціалісти – до 07.06)

Розділ II __________________________________________________________

(назва - строк подачі (денна форма, спеціалісти - до 10.05; заочна форма, спеціалісти – до 29.08))

Розділ III __________________________________________________________

(назва - строк подачі (денна форма, спеціалісти - до 05.06; заочна форма, спеціалісти – до 29.09))

Строк подачі закінченої роботи науковому керівнику для оформлення відгуку ___________________________________________________________

(денна форма, спеціалісти - до 10.06; заочна форма, спеціалісти – до 10.10)

Предмет дослідження ______________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Мета дипломної роботи ____________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

*Порушення студентом строків подачі заяви на затвердження теми дипломної роботи, узгодження з керівником індивідуального завдання, несвоєчасне завершення розділів і роботи в цілому, є підставою для його відрахування з інституту, який не виконав навчальний план

Конкретні завдання, які студент зобов'язаний виконати для досягнення поставленої мети:

У розділі I _________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

У розділі II ________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

У розділі III _______________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання підготував

науковий керівник___________________  ____________________________

                                        (підпис)                                                   (П.І.Б.)

«___» ____________________ 20__ р.

Завдання одержав

студент                     __________________________  _________________

                                        (підпис)                                                    (П.І.Б.)

«___» ____________________ 20__ р.

Примітка: перша сторінка індивідуального завдання на дипломну роботу заповнюється студентом під керівництвом наукового керівника, друга - науковим керівником.


Додаток  В

     Приклад оформлення змісту дипломної роботи*

Тема: «Аналіз прибутку і доходу і шляхи  їхнього підвищення (на прикладі підприємства ВАТ «Завод «Фіолент»».

Зміст

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи аналізу прибутковості на підприємстві

1.1. Економічна сутність, функції і особливості формування прибутку в сучасних умовах

1.2  Класифікація економічних факторів, що впливають на величину прибутку й оцінка якості прибутку

1.3   Принципи розподілу прибутку й шляхи його збільшення

1.4 Застосування методу факторного аналізу при оцінці прибутку підприємства.

Висновки до розділу 1

Розділ 2.  Аналіз прибутку підприємства ВАТ «Завод «Фіолент»

2.1 Організаційно-економічна характеристика підприємства ВАТ «Завод «Фіолент»

2.2. Динаміка й аналіз отриманого чистого прибутку на ВАТ «Завод «Фіолент»

2.3.  Факторний аналіз прибутку від реалізації продукції ВАТ «Завод «Фіолент»

2.4.  Аналіз показників рентабельності ВАТ «Завод «Фіолент»

Висновки до розділу 2

Розділ 3. Шляхи підвищення рівня прибутковості ВАТ «Завод Фіолент»

3.1. Резерви збільшення  прибутку на підприємстві ВАТ «Завод Фіолент»

3.2. Інтегральна оцінка збільшення фінансових результатів діяльності ВАТ «Завод Фіолент»

3.3 Шляхи поліпшення розподілу й використання прибутку в умовах ринкової економіки

Висновки до розділу 3

Заключення

Список використаних джерел

Додатки

     *У змісті дипломної роботи вказуються початкові сторінки всіх її структурних складових, за винятком додатків

Додаток Г

Зразок оформлення списку використаних джерел

1 автор

1. Гончарук В.А. Алгоритмы преобразований в бизнесе / В.А. Гончарук — М.:  Дело, 2001.-296с.

 1.   Баркан Д.И. Управление фирмой в условиях рынка: маркетинг-ключ к успеху / Д.И. Баркан. — Л.: Аквилон, 1991. — 47с. — (Практ. маркетинг; вип.1).
 2.  Деминг Э. Выход из кризиса. Новая парадигма управления людьми, системами и процессами / Эдвард Деминг; [пер. с англ.]. — М: Альпина бизнес букс, 2007. — 370 с.
 3.  Діагностика стану підприємства: теорія і практика: Монографія / [за заг. ред. проф. А.Е. Воронковой]. — Х: ІНЖЕК, 2006. — 448с.

2, 3 автори

 1.  Котлер Ф. Основы маркетинга. Второе Европейское издание / Филип Котлер, Армстронг Гари, Сондерс Джон [пер. с англ. Медведь О.И., Кулеба В.В., Каденко С.В.]. — М.: Вильямс, 2004. — 1056с.

2. Дихтль Е. Практический маркетинг / Е. Дихтль, Х. Хёринген; [пер. с нем. A.M. Маркова; под ред. И.С. Минко]. — М.: Высш. школа : ИНФРА—М. 1996. — 255с.

4 автори

1. Історія світової та української культури : підруч. для студ. ВНЗ / В. Греченко, І. Чорний, В. Кушнерук, В. Режко. – К. : Літера, 2005. – 464 с.

2. Використання техногенної сировини для виготовлення кераміки / І. С. Субота, Т. І. Булка, О. А. Шмельова, Р. А. Шугайло // Буд-во України. – 2008. – № 2. – С. 22–23.

5 авторів і більше

1. Новітня історія країн Західної Європи та Північної Америки, 1918–1945 рр. : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Баран З. А., Кипаренко Г. М., Мовчан С. П. [та ін.] ; за ред.  М. Швагуляка. – Львів : Афіша, 2005. – 288 с.

2.  Инвестиционные проблемы предприятий: монографія [С.П.Наливайченко,  А.И. Руденко, Т.В. Амельченко и др.].; под ред. д.э.н., проф. С.П. Наливайченко. — Симферополь: ООО«ДиАйПи». —  2007. —  256с.

Словники, енциклопедії, статистичні збірники

1. Європейський Союз : словник-довідник [уклад. Н. Яцко та ін.]. – 2-ге вид., оновлен. – К.: Карпенко, 2007. – 119 с.

2. Экономика: энциклопедия /[сост., ред. и предисл.  К.Королева].– М.; СПб : Эксмо : Мидгард, 2005. – 768 с.

3. Статистичний щорічник Автономної Республіки Крим за 2006 рік: статистичній збірник / Головне управління статистики в Автономній Республіці Крим. — Сімферополь: Гол. управління статистики в АРК, 2007 р. — 618с.

Газета

Урядовий кур’єр : газ. центр. органів виконав. влади України / засн. Кабінет Міністрів України ; голов. ред. Алла Ковтун. – 1990. – К.: Преса України, 2008, 25 листоп., № 221 .

Журнал

1. Белецкая И. Конкурентоспособность в ее современной трактовке / И. Белецкая  // Актуальные проблемы экономики. —2004. — №10. — С.81—88.

2. Клейменов А.М. Инновационные процессы в развитии туризма / А.М. Клейменов, Б.И. Сергеев // Культура народов Причерноморья. — 2004. — №52. — Т.2. — С.62—66.

3. Вища школа : наук.-практ. журн. / засн. М-во освіти і науки України ; голов. ред. І. О. Вакарчук. – 2001. – К.: Знання, 2008. – № 8–10.

Дисертація

Панчишин Тарас Володимирович. Інвестиційна діяльність в умовах ринкової трансформації економіки України : дис. канд. екон. наук : 08.01.01 / Панчишин Тарас Володимирович. – Львів, 2005. – 214 с. – Бібліогр.: с. 192–205.

Автореферат

Погожа Н.В. Управління маркетингом на підприємствах сфери послуг: автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. екон. наук: спец. 08.06.01 «Економіка, організаці та управління підпр.»./ Н.В. Погожа. — К.: 2006. — 21с.

Матеріали конференцій, тези доповідей на конференції 

Половинка Ю.С. Концепція управління якістю продукції в процесі досягнення конкурентних переваг/ Ю.С. Половинка, І.С. Грозний// Інтеграційні процеси і соціально-економічний розвиток: міжн. науково-практ. конфер. вчених та фахівців, 25-26 квітня, 2007р.: тези конф. — Сімферополь: Таврія, 2007. — С. 233—235.

Стандарти

ДСТУ 3230-95.  Управління якістю та забезпечення якості. Терміни та визначення / Ю. Койфман (кер. розробки).Чинний від 1996-07-01. Офіц. вид. — К. : Держстандарт України, 1996. 27с.

Законодавчі та нормативні документи

1. Закон України "Про захист прав споживачів": За станом на 19 липня 2006р. / Верховна Рада України. — Офіц. вид. — К. : Парламентське вид-во, 2006. — 48с. — (Серія "Закони України").

2.Закон України "Про інноваційну  діяльність": За станом на 25 вересня 2002 р. / Верховна Рада України. — Офіц. вид. — К.: Відомості Верховної Ради України вiд 06.09.2002 - 2002 р. — № 36.— ст. 266.

Електронні ресурси

1. Инвестиционные предложения [Електронний ресурс] / Министерство курортов и туризма Крыма // Офіційний сайт Міністерства курортів і туризму Криму. - Режим доступу: 

http://www.tourism.crimea.ua/min_tur/invest.html

 1.  Крымский бюджет – 2008. Обзор крымской прессы [Електронний ресурс] / aq.Media. Курорты и туризм. - Режим доступу до статті: 

http://www.aq-media.info/node/2136

 1.  Наказ Держспоживстандарту України «Про затвердження Переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні»  вiд 01.02.2005  №28 [Електроний ресурс] / Зареєстровано: Мін. юст. України  вiд 04.05.2005  №466/10746 // Офіційний сайт Верховної ради України : розділ законодавство України. - Режим доступу:

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi

Додаток Д

Відгук

наукового керівника на дипломну роботу

студента________________________________________________

(прізвище, ім'я)

на тему:________________________________________________

(назва теми)

 1.  Актуальність теми

 1.  Досягнення мети дослідження

 1.  Вирішення задач дослідження

 1.  Наукова новизна

 1.  Кратка сутність змісту роботи по розділах

 1.  Обгрунтованість висновків роботи

 1.  Характеристика студента під час роботи над дипломним дослідженням___________________________________________

 1.  Загальна оцінка дипломної роботи (якісна, позитивна, задовільна, негативна)

 1.  Рекомендації до захисту в ДЕК:

Робота відповідає (не відповідає) спеціальності «____________________________________________________» та рекомендується (не рекомендується) до захисту в ДЕК.

(не потрібне закреслити)

 

Науковий керівник

(Посада, вчене звання)

                                                ______________________________

                                                     (підпис)        ( ініціали,  прізвище)

«_______»_________________20__ р.


Додаток  Є

Зразок форми зовнішньої рецензії

РЕЦЕНЗІЯ

на дипломну роботу

студента КЕІ ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана»_________________

(прізвище, ініціали)

(назва теми)

 1.  Актуальність теми

 1.  Наукова новизна

 1.  Якість проведеного аналізу проблеми

 1.  Практична цінність висновків і рекомендацій

 1.  Наявність недоліків

 1.  Загальний висновок  і оцінка дипломної роботи

Зміст матеріалів, використаних у дипломній роботі відповідає (не відповідає) фактичним даним щодо діяльності підприємства.

Робота рекомендується (не рекомендується) до захисту у ДЕК

(непотрібне закреслити).

Загальна оцінка роботи        _________________________

                                       (відмінно, добре, задовільно, незадовільно)

Рецензент_ _____________   ________________________________

                        (підпис)                  (ініціали, прізвище).

_________________________________________________                   (місце роботи, посада)

Печатка                  «______»______________ 20__ р.


Методичні вказівки до написання дипломної роботи

для студентів спеціальності «Економіка підприємства»,

денної й заочної форми навчання

2  у. д. а.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

57591. Техническое обслуживание и ремонт сцепления КамАЗ-4310 22.81 MB
  Трансмиссия предназначена для передачи энергии двигателя ведущим колесам автомобиля или трактора, рабочим органом машин и привода управления, распределении мощности между ними, регулирования скорости движения и развиваемого ими тягового усилия путем изменения частоты вращения и вращающих моментов на ведущих колесах движителей.
57592. Экономическая эффективность производственно-хозяйственной деятельности предприятий городского хозяйства (на примере МУП “Жилкомсервис” Володарского района города Брянска) 953.5 KB
  Функционирование городов и городских поселений предусматривает наличие двух крупных сфер деятельности: градообразующей, ориентированной на развитие данной территории, и градообслуживающей, нацеленной на обеспечение жизненно важных потребностей этой территории в ресурсах, товарах и услугах.
57593. Реализация категории фантазии в системе характеров главных героев романа Ю.Олеши «Зависть» 197 KB
  Изучению вопроса реализации фантазии в художественной литературе не уделялось достаточно внимания, несмотря на то, что категория фантазии неразрывно связана с искусством и с процессом творческой деятельности как таковой.
57594. Великая Отечественная война в стихотворениях русских поэтов 2.73 MB
  Цели урока: Выявить особенности поэзии периода Великой Отечественной войны и ее роли в грозные годы. Обучающие: дать обзор поэзии периода Великой Отечественной войны; показать что поэзия как самый оперативный жанр соединяла высокие и патриотические чувства...
57595. Треугольники 5.19 MB
  Какую цель урока они бы перед собой поставили; Где встречаются треугольники Как данная тема урока используется в жизни для чего ее нужно изучать. Так как понятие треугольник уже знакомо учащимся то целесообразно организовать изучение нового материала в виде поисковой работы.
57596. Ее величество - Картошка 658 KB
  Определение темы и цели проекта Картофель второй хлеб. Формулирование проблемы Какой путь прошел картофель чтоб появиться на нашем столе Гипотеза и ее решение Картофель хлебу подспорье. Как выращивают картофель.
57597. КИЇВСЬКА РУСЬ НАПРИКІНЦІ Х – У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХІ СТОЛІТТЯ 88 KB
  МЕТА - узагальнити і систематизувати знання учнів з історії Київської Русі, а також про видатних історичних осіб - київських князів і державців; закріпити в ігровій формі уміння учнів працювати з поняттями, хронологією
57598. Культура Украины в XVI веке 67 KB
  Цель: определить условия и состояние развития культуры в Украине в XVI веке охарактеризовать влияние данных условий на развитие образования книгопечатания и искусства; развивать у учащихся умение самостоятельно работать с разными источниками информации...
57599. Окупаційний режим. Рух Опору в Україні 1.78 MB
  Головна увага викладача історії зосереджується на використанні нових педагогічних технологій, які б стимулювали пізнавальний інтерес до історії свого народу, його минулого та сучасного буття; відроджувати традиції свого народу; шанувати обряди та звичаї; аргументовано, на основі історичних фактів та свідчень очевидців відстоювати власні погляди на будь-яку проблему...