47507

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ПО ВИКОНАННЮ РОЗДІЛУ ОХОРОНА ПРАЦІ

Книга

Безопасность труда и охрана жизнедеятельности

Методичні вказівки по виконанню розділу Охорона праці випускної молодшого спеціаліста для студентів спеціальності 5. Методичні вказівки роз'ясняють зміст і структуру розділу Охорона праці у випускній роботі молодшого спеціаліста. В них приводяться загальні організаційні моменти щодо роботи над розділом правил оформлення чернетки та опрацювання зауважень консультанта з охорони праці та навколишнього середовища.

Украинкский

2013-11-30

116 KB

2 чел.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

СІМФЕРОПОЛЬСЬКИЙ КОЛЕДЖ

 

 

 

 

   

 

ДИПЛОМНЕ ПРОЕКТУВАННЯ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ПО ВИКОНАННЮ РОЗДІЛУ «ОХОРОНА ПРАЦІ» ВИПУСКної роботи МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА

(для спеціальності 5.091504 Обслуговування комп’ютерних та інтелектуальних систем та мереж)

Затверджено

методичною радою

СКНУХТ

Протокол №

від «     » ____________20011 р.

 

  

СІМФЕРОПОЛЬ 2011

Дипломне проектування. Методичні вказівки по виконанню розділу «Охорона праці» випускної молодшого спеціаліста, для студентів спеціальності 5.091504 Обслуговування комп’ютерних та інтелектуальних систем та мереж /Уклад. Париш Н.М., Хильський В.Г.— Сімферополь: СКНУХТ, 2011. — 20 с.

 

 

 

 

Методичні вказівки роз'ясняють зміст і структуру розділу «Охорона праці» у випускній роботі молодшого спеціаліста. В них приводяться загальні організаційні моменти щодо роботи над розділом, правил оформлення чернетки та опрацювання зауважень консультанта з охорони праці та навколишнього середовища. Наведено структуру розділу з рекомендаціями наприкінці кожного пункту щодо його виконання з зазначенням літературних джерел, у яких можна знайти необхідну інформацію. У Додатках наведений зразок титульного аркушу Чернетки розділу «Охорона праці». Методичні вказівки призначені для студентів спеціальності  5.091504 Обслуговування комп’ютерних та інтелектуальних систем та мереж у процесі написання ними розділу «Охорона праці» випускної роботи молодшого спеціаліста.

 

 

 

 

Відповідальний за випуск: 

 

 

Рецензент:

 

 

 

 

 

 

 

 Париш Н.М., Хильський В.Г. 2011р.

 

 СКНУХТ

 


1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Розділ «Охорона праці» є обов'язковою складовою частиною випускної роботи молодшого спеціаліста, який по своєму змісту повинен відповідати його темі.

Не пізніше ніж через тиждень після одержання завдання на випускну роботу молодшого спеціаліста студент зобов'язаний прийти до консультанта з охорони праці і навколишнього середовища й одержати індивідуальне завдання та роз'яснення по виконанню зазначеного розділу. Одночасно з видачею завдання студентові рекомендується необхідна література і нормативні матеріали.

Надалі консультації проводяться відповідно до розкладу консультацій.

Розділ «Охорона праці» являє собою розрахунково-описову частину. Розрахунково-описова частина розділу — це самостійна глава пояснювальної записки випускної роботи об'ємом не більш 10 сторінок тексту. В ній студент розглядає питання охорони праці стосовно робочого місця молодшого спеціаліста за профілем обраної спеціальності, з урахуванням тих особливостей, які обумовлені технічним завданням випускної роботи. Тобто на початку розділу «Охорона праці» необхідно пояснити зв'язок питань, які будуть розглядатися у ньому з темою всієї випускної роботи молодшого спеціаліста.

Усі розробки з охороні праці і навколишнього середовища, запропоновані в випускній роботі, повинні відповідати діючим державним, галузевим стандартам у галузі охорони праці, а також міждержавним нормативним актам, ратифікованим в Україні.

Необхідно уникати в тексті загальних міркувань, пояснень загальновідомих термінів, переписаних норм, правил, інструкцій тощо.

Розділ «Охорона праці» складається з 4-х частин. У першій частині  надається загальна характеристика робочого місця. Питання, які будуть описані як заходи з охорони праці, задаються консультантом з охорони праці та навколишнього середовища, це — індивідуальне завдання. Індивідуальне завдання представляє собою більш детальну розробку питань з охорони праці: організаційного та технічного, які мають актуальне значення для даної конкретної випускної роботи.

При виконанні даного розділу студент повинен самостійно знайти технічне рішення питання. Пропоновані інженерні рішення важливо підтверджувати відповідними розрахунками, графічним матеріалом і обов'язковими посиланнями на літературні і нормативні джерела. Оригінальні конструктивні і принципові рішення окремих питань можна показувати на кресленні.

Розділ «Охорона праці», виконаний відповідно до завдання, оформляється у вигляді чернетки окремим розділом пояснювальної записки з дотриманням вимог методичних вказівок до написання дипломного проекту. Обсяг основного тексту повинний складати 8 сторінок. Даний обсяг не враховує списку використовуваної літератури, таблиць і малюнків, що займають окремі сторінки.

Першою сторінкою чернетки розділу є титульний аркуш (Додаток А). Він включається в загальну нумерацію сторінок. На титульному аркуші номер сторінки не ставиться, на наступних сторінках номер проставляється у верхньому правому куті сторінки без крапки наприкінці.

В даних методичних вказівках наприкінці кожного пункту наведені рекомендації до його виконання, зазначена література і ті нормативні джерела дані з яких будуть потрібні для виконання поточного пункту.

Чернетка розділу «Охорона праці» здається на перевірку консультантові з охорони праці. Зауваження, відзначені консультантом в тексті чернетки, усуваються на зворотній стороні попереднього аркушу роботи або на вставлених чистих аркушах.

По усуненню всіх зауважень і з дозволу консультанта з охорони праці, виконаний розділ оформляється окремою главою пояснювальної записки. У переліку літератури, що приводиться наприкінці пояснювальної записки, обов’язково вказується використана література з охорони праці.

Після виконання і повного оформлення студентом даного розділу консультант з охорони праці ставить свій підпис на титульному аркуші пояснювальної записки випускної роботи. Без зазначеного підпису випускна робота до захисту не допускається.

Після закінчення роботи над розділом, Чернетка розділу «Охорона праці» залишається у консультанта з охорони праці.

У тезах виступу на захисті випускної роботи студент коротко інформує про наявність розділу «Охорона праці» у випускній роботі і конкретно вказує, які питання з охороні праці були розглянуті та який розрахунок було виконано.

  1.  Правові та організаційні питання охорони праці.

Об'єм|обсяг| даного підрозділу 1,5-2 сторінки друкарського|друкованого| тексту. У цьому підрозділі повинно бути освітлена законодавча база у сфері охорони праці (Конституція України, Закон України «Про| охорону праці», КЗОТ України), СУОТП, ступені|рівні| контролю стану| охорони праці, проведення інструктажів з охорони праці.

Необхідно вказати актуальність та необхідність питань охорони праці з посиланням на відповідні статті Закону України “ Про охорону праці ”. Вказати, для умов якого підприємства або навчального закладу (привести його назву, місце розташування), а також, конкретно, для якого робочого місця будуть розглядатися питання охорони праці. Якщо мова йде про навчальний заклад, пояснюють, які види навчальних занять і з якого предмету проводяться в названому кабінеті.

Організаційні заходи з охорони праці (призначається консультантом)

Нижче наводяться види розробок стосовно організаційних питань з охорони праці, одна з яких може бути рекомендована консультантом з охорони праці та навколишнього середовища як індивідуальне завдання.

    Опис структури управління охороною праці на підприємстві

    Опис порядку атестації робочих місць на підприємстві

    Опис порядку допуску до роботи на підприємстві

    Розробка інструкції з охорони праці на робочому місці

    Опис порядку організації медогляду на підприємстві

    Опис порядку надання, та види пільг і компенсацій за важкі та шкідливі умови праці на підприємстві

   Опис порядку видачі працівникам спецодягу, спецвзуття, засобів індивідуального захисту

    Опис організації охорони праці жінок на підприємстві

    Опис організації охорони праці підлітків та інвалідів на підприємстві

   Вибір необхідних в приміщенні знаків і плакатів безпеки і місць їхньої установки, а також фарбування в різні кольори частин устаткування і його робочих зон з метою виділення зон небезпеки

   Обґрунтування найбільш сприятливого фарбування приміщення й устаткування

    Опис санітарно-побутового і медичного обслуговування на підприємстві

    Розрахунок показників травматизму

    Розрахунок суми допомоги з тимчасової непрацездатності

   Розрахунок суми допомоги з тимчасової непрацездатності при роботі за сумісництвом

   Розрахунок чисельності працівників служб охорони праці на підприємстві зі шкідливими та небезпечними роботами

    Розрахунок чисельності працівників і площі приміщень служб охорони праці

    Розрахунок чисельності працівників служб охорони праці об'єднання підприємств

Література, що рекомендується, до підрозділу

1. Геврик СО. Охорона праці: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. - К.: Ельга, Ніка-Центр, 2003

2. Гогіташвілі Г.Г., Лапін В.М. Основи охорони праці: Навч. noci6. - 4-те вид., випр. i доп. - К. : Знания, 2008.

3. Грищук М.В. Основи охорони праці: Підручник. - К.: Кондор, 2008.

4.  Гусев A.M. Охорона праці: Навч. посібник. - К.: Свроп. ун-т, 2006.

5.  Жидецкий В.Ц., Джигирей B.C., Мельников А.В. Основы охраны труда. Учебник. -Изд. 2-е, дополненное. - Львов: Афиша, 2000.

6. Керб Л.П. Основи охорони пращ: Навч. посібник - 2-те вид., без змш. - К.: КНЕУ 2006.

7. Медведев Е.Н., Сорокін Г.Ф. Основи охорони праці: Навчальний посібник. - К. «Видавничий дім «Професіонал», 2008

8. Основи охорони   праці: Підручник для студентів вищих закладів освгги харчової промисловості / М.П. Купчик, М.П. Гандзюк, І.Ф. Степанець та iн. // Під ред.. М.П Купчика, М.П. Гандзюка - К.: Основа, 2000.

9. Основи охорони пращ: Навчальний посібник/ За ред.. Я.1. Бедрія. - 3-те вид., переробл. i доп. -Львів: «Магнолія-2006», 2008.

  1.  Гігієна праці та виробнича санітарія.

Об'єм|обсяг| даного підрозділу до 2 сторінок. Цей підрозділ включає чинники|фактори|, що визначають санітарно-гігієнічні умови праці. Поняття про виробничі шкідливості,| їх характеристика. Характеристика мікроклімату, освітлення, шуму, іонізації електромагнітного поля, чистоти повітря, вібрації на робочому місці|місце-милі|.

Враховуючи тематику дипломного проекту, по можливості, навести у вигляді таблиць перелік шкідливих та небезпечних виробничих факторів, які супроводжують працю на даному робочому місці. Вказати можливе джерело утворення цих факторів.

 

Таблиця 1 Небезпечні фактори виробничого процесу

№ з/п

Назва фактору

Джерело утворення

Заходи щодо попередження небезпеки

 

 

 

 

Технічні заходи з виробничої санітарії.

Нижче наводяться види розробок щодо технічних заходів з виробничої санітарії, одна з яких може бути рекомендована консультантом з охорони праці та навколишнього середовища як індивідуальне завдання.

    Визначення необхідного повітрообміну в приміщенні по шкідливих речовинах ;

    Визначення кількості припливного повітря для газів односпрямованої дії;

    Визначення кількості припливного повітря по кількості людей;

    Визначення необхідного повітрообміну;

    Визначення тепловтрат і максимального розрахункового надходження тепла з покриття;

    Визначення надходження тепла за рахунок інфільтрації;

    Розрахунок системи опалення;

    Розрахунок повітрообміну за надлишками тепла;

    Розрахунок часу роботи в колодязі;

    Визначення інтенсивності теплового опромінення працюючого;

    Розрахунок фактичної освітленості приміщення;

    Проектування системи штучного освітлення;

    Розрахунок штучного освітлення;

    Розрахунок світлового потоку ламп;

    Розрахунок крапковим методом освітлення приміщення;

    Розрахунок освітленості від поверхонь, що світять, рівномірної яскравості;

    Розрахунок необхідної площі вікон для бічного природного освітлення;

    Розрахунок бічного природного освітлення приміщення;

    Розрахунок необхідної площі вікон при верхньому природному освітленні приміщення;

   Розрахунок середнього значення КПО при верхньому природному освітленні;

    Розрахунок верхнього природного освітлення;

    Визначення рівня шуму, створюваного вентиляторами;

   Розрахунок звукоізоляції кабіни спостереження та дистанційного керування;

    Розрахунок звукоізолюючої здатності стіни;

    Розрахунок звуковбирного облицювання;

    Розрахунок звукоізолюючої здатності стіни із прорізом;

    Розрахунок величини звукопоглинання в приміщеннях після їх акустичної обробки;

    Розрахунок звукоізолюючого кожуха;

    Розрахунок припустимого часу робіт  при електромагнітному випромінюванні;

    Розрахунок інтенсивності електромагнітного поля на робочому місці;

    Розрахунок мінімальної відстані до джерела ЕМВ;

    Розрахунок екрана для захисту від ЕМВ;

    Розрахунок кожуха для захисту від ЕМВ;

    Визначення відстані, на якому не потрібно екранування від ЕМВ;

    Добір металевої сітки для захисту від випромінювання РЛС;

    Розрахунок експозиційної дози рентгенівського випромінювання;

    Визначення товщини свинцевого екрана для захисту від рентгенівського випромінювання;

    Визначення потужності лазерного випромінювання на робочих місцях;

Література, що рекомендується, до підрозділу

1. Геврик СО. Охорона праці: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. - К.: Ельга, Ніка-Центр, 2003

2. Гогіташвілі Г.Г., Лапін В.М. Основи охорони праці: Навч. noci6. - 4-те вид., випр. i доп. - К. : Знания, 2008.

3. Грищук М.В. Основи охорони праці: Підручник. - К.: Кондор, 2008.

4.  Гусев A.M. Охорона праці: Навч. посібник. - К.: Свроп. ун-т, 2006.

5.  Жидецкий В.Ц., Джигирей B.C., Мельников А.В. Основы охраны труда. Учебник. -Изд. 2-е, дополненное. - Львов: Афиша, 2000.

6. Жидецький В.Ц. Охорона пращі користувача комп'ютерів. Навчальний посібник Вид. 2-ге, доп. - Львів: Афіша, 2000.

7. Керб Л.П. Основи охорони пращ: Навч. посібник - 2-те вид., без змш. - К.: КНЕУ 2006.

8. Медведев Е.Н., Сорокін Г.Ф. Основи охорони праці: Навчальний посібник. - К. «Видавничий дім «Професіонал», 2008

9. Основи охорони   праці: Підручник для студентів вищих закладів освгги харчової промисловості / М.П. Купчик, М.П. Гандзюк, І.Ф. Степанець та iн. // Під ред.. М.П Купчика, М.П. Гандзюка - К.: Основа, 2000.

10. Основи охорони пращ: Навчальний посібник/ За ред.. Я.1. Бедрія. - 3-те вид., переробл. i доп. -Львів: «Магнолія-2006», 2008.

11. Сенькин Е.Г. Охрана труда в пищевой промышленности. - 2-е изд., перераб. и доп.- М.: Лёгкая и пищевая пром-сть, 1981.

  1.  Заходи з безпеки праці.

Об'єм даного підрозділу 1,5-2 сторінки друкарського тексту. У цьому підрозділі повинно бути освітлені основні правила безпечної роботи з устаткуванням і інструментом, вимоги безпеки при проведенні робіт, підготовка і завершення роботи.

Так само цей підрозділ включає опис дії електричного струму|току| на організм людини, пристрій|устрій|, призначення заземлення і занулення| устаткування|обладнання|, індивідуальні засоби|кошти| захисту по електробезпеці, вимоги до кваліфікації персоналу, обслуговуючого електроустаткування|електрообладнання|, зміст|вміст| електроінструменту, надання|виявлення| першої допомоги при ураженні|ураженні| електричним струмом|током|.

Нижче наводяться види розробок щодо технічних заходів з безпеки праці, одна з яких може бути рекомендована консультантом з охорони праці та навколишнього середовища як індивідуальне завдання.

    Розрахунок струму, що проходить через тіло людини при однополюсному та двухполюсному дотику;

    Розрахунок еквівалентного питомого опору землі;

    Розрахунок опору заземлюючого пристрою у двошаровому ґрунті;

    Розрахунок питомого опору багатошарового ґрунту;

    Розрахунок заземлюючого пристрою в одношаровому ґрунті;

    Розрахунок контурного заземлюючого пристрою;

    Розрахунок заземлення методом наведених потенціалів;

    Розрахунок занулення автономної електричної мережі;

    Розрахунок напруги, що утвориться на корпусі електрообладнання при випадковому обриві нульового провідника;

    Розрахунок ПЗВ, що реагує на потенціал корпуса;

    Розрахунок струму, що проходить через тіло людини, яка знаходиться в електричному полі;

    Розрахунок напруги дотику;

    Розрахунок напруги кроку;

Література, що рекомендується, до підрозділу

1. Геврик СО. Охорона праці: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. - К.: Ельга, Ніка-Центр, 2003

2. Гогіташвілі Г.Г., Лапін В.М. Основи охорони праці: Навч. noci6. - 4-те вид., випр. i доп. - К. : Знания, 2008.

3. Грищук М.В. Основи охорони праці: Підручник. - К.: Кондор, 2008.

4.  Гусев A.M. Охорона праці: Навч. посібник. - К.: Свроп. ун-т, 2006.

5.  Жидецкий В.Ц., Джигирей B.C., Мельников А.В. Основы охраны труда. Учебник. -Изд. 2-е, дополненное. - Львов: Афиша, 2000.

6. Жидецький В.Ц. Охорона пращі користувача комп'ютерів. Навчальний посібник Вид. 2-ге, доп. - Львів: Афіша, 2000.

7. Керб Л.П. Основи охорони пращ: Навч. посібник - 2-те вид., без змш. - К.: КНЕУ 2006.

8. Медведев Е.Н., Сорокін Г.Ф. Основи охорони праці: Навчальний посібник. - К. «Видавничий дім «Професіонал», 2008

9. Основи охорони   праці: Підручник для студентів вищих закладів освгги харчової промисловості / М.П. Купчик, М.П. Гандзюк, І.Ф. Степанець та iн. // Під ред.. М.П Купчика, М.П. Гандзюка - К.: Основа, 2000.

10. Основи охорони пращ: Навчальний посібник/ За ред.. Я.1. Бедрія. - 3-те вид., переробл. i доп. -Львів: «Магнолія-2006», 2008.

11. Сенькин Е.Г. Охрана труда в пищевой промышленности. - 2-е изд., перераб. и доп.- М.: Лёгкая и пищевая пром-сть, 1981.

  1.  Пожежна безпека.

Об'єм|обсяг| даного підрозділу 1-1,5 сторінок друкарського|друкованого| тексту. У цьому підрозділі має бути освітлене поняття про пожежу, класифікація виробництв за ступенем|мірою| вибухо-пожежонебезпечнсті |, основні причини пожеж і заходи по їх усуненню, вимога пожежної| безпеки до електроустаткування|електрообладнання| і електропроводки, засоби|кошти| пожежогасіння|, первинні засоби|кошти| пожежогасінні, навчання|вчення| і інструктаж по пожежній безпеці|, пожежний інвентар.

Нижче наводяться види розробок щодо технічних заходів з пожежної безпеки, одна з яких може бути рекомендована консультантом з охорони праці та навколишнього середовища як індивідуальне завдання.

    Розрахунок блискавковідводу;

    Розрахунок зони захисту блискавковідводу;

    Розрахунок автоматичної системи пожежогасіння;

    Вибір типу спринклерної установки;

    Розрахунок шляхів і часу евакуації;

    Визначення рівня забезпечення пожежної безпеки;

    Розрахунок необхідної кількості й типів вогнегасників;

    Захист від розрядів статичної електрики;

    Розрахунок часу утворення вибухонебезпечної концентрації [14];

    Вибір та розміщення автоматичних пожежних сповіщувачів [4].

Література, що рекомендується, до підрозділу

1. Геврик СО. Охорона праці: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. - К.: Ельга, Ніка-Центр, 2003

2. Гогіташвілі Г.Г., Лапін В.М. Основи охорони праці: Навч. noci6. - 4-те вид., випр. i доп. - К. : Знания, 2008.

3. Грищук М.В. Основи охорони праці: Підручник. - К.: Кондор, 2008.

4.  Гусев A.M. Охорона праці: Навч. посібник. - К.: Свроп. ун-т, 2006.

5.  Жидецкий В.Ц., Джигирей B.C., Мельников А.В. Основы охраны труда. Учебник. -Изд. 2-е, дополненное. - Львов: Афиша, 2000.

6. Жидецький В.Ц. Охорона пращі користувача комп'ютерів. Навчальний посібник Вид. 2-ге, доп. - Львів: Афіша, 2000.

7. Керб Л.П. Основи охорони праці: Навч. посібник - 2-те вид., без змін. - К.: КНЕУ 2006.

8. Медведев Е.Н., Сорокін Г.Ф. Основи охорони праці: Навчальний посібник. - К. «Видавничий дім «Професіонал», 2008

9. Основи охорони   праці: Підручник для студентів вищих закладів освгги харчової промисловості / М.П. Купчик, М.П. Гандзюк, І.Ф. Степанець та iн. // Під ред.. М.П Купчика, М.П. Гандзюка - К.: Основа, 2000.

10. Основи охорони пращ: Навчальний посібник/ За ред.. Я.1. Бедрія. - 3-те вид., переробл. i доп. -Львів: «Магнолія-2006», 2008.

11. Сенькин Е.Г. Охрана труда в пищевой промышленности. - 2-е изд., перераб. и доп.- М.: Лёгкая и пищевая пром-сть, 1981.

5.  Охорона навколишнього середовища

Об'єм даного підрозділу 1 сторінка друкарського тексту. У цьому підрозділі мають бути освітлені основні шляхи зменшення забруднення навколишнього середовища, перелік відходів підприємства і порядок їх утилізації.

Рекомендуемая литература к подразделу:

1.Геврик СО. Охорона праці: Навчальний посібник для студента вищих навчальних закладів. — К.: Ельга, Шка-Центр, 2003.

2.Запольський А.К., Салюк A.I. Основи екології: Підручник / За ред.. К. М. Ситника.- 2-ге вид., допов. i переробл. - К.: Вища шк.., 2004.

3.Новиков Ю.В. Экология, окружающая среда и человек: Учеб. Пособие для вузов, средних школ и колледжей. - М.: ФАИР-ПРЕСС, 2000.

4.Батлук В.А. Основы экологии и охрана окружающей природной среды. Учебное пособие. - Львов: Афиша, 2001.

5.Основи екології: Підручник / Г.О. Білявський, Р.С. Фурдуй, І.Ю. Костіков. - К.:Либідь, 2004.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Безопасность производственных процессов: Справочник / Под ред. С. В. Белова. – М.: Машиностроение, 1985.

2. Безпека життєдіяльності у навчальних закладах: Нормативні документи та методичні матеріали /Укл.: В.І. Туташинський, М.Х. Махомед, М.В. Нижник. – Львів: Каменяр, 2004. – 895 с.

3. Долин П.А. Справочник по технике безопасности.6-е изд., пере раб. и доп.- М.: Энергоатомиздат,1984.

4. Жидецький В.Ц., Джигерей В.С., Сторожук В.М. та ін. Практикум із охорони праці. Навчальний посібник / За ред. канд. техн. наук, доцента В. Ц. Жидецького. – Львів: Афіша, 2000.

5. Жидецький В.Ц., Джигирей В.С., Мельников О.В. Основи охорони праці. – Вид.2-е, стереотипне. – Львів: Афіша,2000.-351 с.

6. Катренко Л.А., Пістун І.П. Охорона праці в галузі освіти. Навчальний посібник. -Суми: Видавництво “Університетська книга”,2001.

7. Кнорринг Г.М., Оболонцев Ю.Б., Берим Р.И., Крючков В.М. Справочная книга для проектирования электрического освещения. — Л.: Єнергия,1976.

8. Кодекс законів про працю України

9. Методические указания по расчету искусственного освещения промышленный предприятий в разделе «Охрана труда» /Сост. А.К. Грицай, Г.Т. Головченко. – Х.: УЗПИ, 1986.

10. Москальова В.М. Основи охорони праці: Підручник. – К.: ВД «Професіонал», 2005. – 672 с.

11.Навакатікян О.О., Кальниш В.В.,Стрюков С.М. Охорона праці користувачів комп’ютерних відео дисплейних терміналів.-К.,1997.

12.Основи охорони праці: Навчальний посібник / За ред. проф. В.В. Березуцького. – Х.: Факт, 2005. – 480 с.

13.Основи охорони праці: Підручник /За ред. К.Н. Ткачука і М.О. Халімовського. – К.: Основа, 2003 – 472 с.

14.Охрана труда. Инженерные решения практических задач (учебное пособие) /Иванов В.Г., Солдатов А.В., клименко В.Н. и др. – Х.: УИПА, 2005. – 284 с.

15.Руководство по гигиене труда: В 2 т. Т.1. /Под ред. Н.Ф. Измерова. — М.: Медицина,1987.-368с.

16. Руководство по гигиене труда: В 2 т. Т.2. / Под ред. Н.Ф. Измерова. — М.: Медицина,1987.-448с.

17.Справочная книга по светотехнике /Под ред. Ю.Б. Айзенберга. – М.: Энергоатомиздат, 1983.

18.Справочни по гигиене труда /Под ред. Карпова Б.Д., Ковшило В.Е. — Л.: Медицина, 1979. — 448с.

19.Справочник по охране труда на промышленном предприятии / К. Н. Ткачук, Д. Ф. Иванчук, Р. В. Сабарно, А. Г. Степанов. – К.: Тэхника,1991.

20.Средства индивидуальной защиты: Спр. изд. /С.А. Каминская, К.М. Смирнов, В.И. Жуков, Н.А. Краснощеков. – Л.: Химия, 1989.

21.Торговников Б.М. и др. Проектирование промышленной вентиляции: Справочник. — К.: Будівельник, 1983.

СПИСОК НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ

22.   ВДОП 2.00-5.04-96. Инструкция по охране труда при работе на компьютерах.

23.  Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу. МОЗ України. — К.: ІСДО, 1993

24.  ГОСТ 12.0.003-74. ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация.

25. ГОСТ 12.1.002-84. ССБТ. Электрические поля промышленной частоты. Допустимые уровни напряженности и требования к проведению контроля на рабочих местах.

26. ГОСТ 12.1.003-83. ССБТ. Шум. Общие требования безопасности.

27. ГОСТ 12.1.005-88. ССБТ. Воздух рабочей зоны. Общие санитарно-гигиенические требования.

28. ГОСТ 12.1.006-84. ССБТ. Электромагнитные поля радиочастот. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля.

29.ГОСТ 12.1.007-76. ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности.

30. ГОСТ 12.1.010-76. ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования.

31. ГОСТ 12.1.012-90. ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования.

32. ГОСТ 12.1.029-80. ССБТ. Средства и методы защиты от шума. Классификация.

33. ГОСТ 12.2.032-76 ССБТ. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования

34. ГОСТ 12.2.033-84 ССБТ. Рабочее место при выполнении работ стоя. Общие эргономические требования

35. ГОСТ 12.2.049-80 ССБТ. Оборудование производственное. Общие эргономические требования

36. ГОСТ 12.4.011-89. ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация.

37. ГОСТ 12.4.026-76. ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности.

38. ГОСТ 12.4.103-83. ССБТ. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук.

39. ДБН В.2.5-28-2006 Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штучне освітлення.

40. НПАОП 0.00-4.12-05. Типове положення про навчання з питань охорони праці.

41.ДНАОП 0.00-1.31-99. Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин.

42. ДНАОП 0.00-4.26-96. Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальнім взуттям та іншими засобами індивідуального захисту.

43. ДНАОП 0.00-8.05-94. Єдина державна система показників обліку умов та безпеки праці.

44. ДНАОП 0.03-2.72-87 (ОСП 72/87). Основные правила работы с радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующего излучения.

45. ДНАОП 0.03-3.03-77. Санитарные нормы и правила при работе на промышленных ультразвуковых приборах.

46. ДНАОП 0.03-3.05-77. Санитарно-гигиенические нормы допустимой напряженности электростатического поля.

47. ДНАОП 0.03-3.06-80. Санитарно-гигиенические нормы допустимых уровней ионизации воздуха производственных и общественных помещений.

48. ДНАОП 0.03-3.16-85. Предельно-допустимые уровни (ПДУ) воздействия электрических полей частот от 0,06 МГц до 30 МГц.

49. ДНАОП 0.03-3.17-88. Санитарные нормы ультрафиолетового излучения в производственных помещениях.

50. ДНАОП 0.03-3.24-97. Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97).

51. ДНАОП 0.03-3.30-96. Державні санітарні норми і правила захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань.

52.  ДНАОП 0.03-4.02-94. Положення про медичний огляд працівників певних категорій.

53.  ДНАОП 0.05-8.04-92. Про порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці

54. ДсанПіН 5.5.6.009-98. Влаштування и обладнання кабінетів комп’ютерної техніки в навчальних закладах та режим праці учнів на персональних комп’ютерах.

55. ДСН 3.3.6-037-99. Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку.

56. ДСН 3.3.6-039-99. Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації.

57. ДСН 3.3.6-042-99. Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень.

58. ДСТУ 2264-93. Обладнання для кондиціонування повітря та вентиляції

59. ДСТУ 2429-93. Система “людина-машина”. Ергономічні та техніко-естетичні вимоги. Терміни та визначення

60. Закон України “Про охорону праці”.

61. Законодавство України про охорону праці (у чотирьох томах). – К.: 1995.

62.  Науково-практичний коментар до Закону України “Про охорону праці” .- К.: Основа,1996.

63. СН 181-70 Указания по проектированию цветовой отделки интерьеров производственных промышленных предприятий

64. СНиП 2.04.05-91. Отопление, вентиляция и кондиционирование.

65. СНиП 2.09.04-87. Административные и бытовые здания.

66. Закон України "Про пожежну безпеку" від 17 грудня 1993 року №3745-XII.

67. НАПБ А.01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні.

68. НАПБ Б.07.005-86 (ОНТП 24-86/МВД СССР) Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности

69. ДБН В.1.1-7-2002 Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва.

70. НАПБ Б.03.001-2004 Типові норми належності вогнегасників

71. НАПБ Б.06.004-2005 Перелік однотипних за призначенням об’єктів, які підлягають обладнанню автоматичними установками пожежогасіння та пожежної сигналізації.

72. ГОСТ 12.3.046-91 ССБТ. Установки пожаротушения автоматические. Общие технические требования

73. ДБН В.2.5-13-98 Інженерне обладнання будинків і споруд. Пожежна автоматика будинків і споруд

74. НПАОП 40.1-1.32-01. Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

79549. Причины и начало Второй Мировой войны. Внешняя политика Советского Союза на кануне Великой Отечественной войны 21.91 KB
  СССР в канун Великой Отечественной войны 1 сентября 1939г. СССР и Германия подписали договор О дружбе и границе. СССР активно поставлял Германии зерно нефть и др. Финляндия подписала мир и отдала СССР часть Карелии с Выборгом.
79550. Послевоенное устройство мира. Начало холодной войны 20.58 KB
  Началась холодная война между СССР и США и их союзниками фултонская речь Черчилля доктрина Трумэна сдерживание влияния СССР в мире. СССР насаждал коммунистические режимы в Восточной Европе. При этом социалистическая Югославия не признала главенства СССР отношения между странами разорваны. у СССР появилось ядерное оружие.
79551. Международные отношения в середине 40-х-середине 80-х годов. Противостояние двух мировых систем 21.28 KB
  СССР продолжал политику расширения сферы влияния поддерживая врагов США холодная война. СССР под давлением лидеров социалистических стран ввел войска в Чехословакию власти которой стали проводить либеральные преобразования объективно способствовавшие свёртыванию социализма. произошли пограничные конфликты СССР с Китаем. СССР поддерживал Северный Вьетнам в борьбе против режима Южного Вьетнама и США.
79552. Восстановление народного хозяйства в СССР. Власть и общество после войны (1945-1953 годы) 21 KB
  По призыву Коммунистической партии борьба за выполнение этой задачи приобрела всенародный характер. Центральный Комитет партии ЦК компартий союзных республик краевые и областные комитеты партии проводили большую организаторскую работу по мобилизации сил и средств для восстановления народного хозяйства. Непосредственное руководство восстановлением народного хозяйства и культуры в освобожденных и пострадавших от войны районах осуществляли видные деятели партии.
79553. Великая Отечественная война: основные этапы, важнейшие события, итоги, значения победы 21.34 KB
  Основные сражения Московская битва 30 сентября 1941 20 апреля 1942 Блокада Ленинграда 8 сентября 1941 27 января 1944 Ржевская битва 8 января 1942 31 марта 1943 Сталинградская битва 17 июля 1942 2 февраля 1943 Битва за Кавказ 25 июля 1942 9 октября 1943 Курская битва 5 июля 23 августа 1943 Битва за Правобережную Украину 24 декабря 1943 17 апреля 1944 Белорусская операция 1944 23 июня 29 августа 1944 ВислоОдерская операция 12 января 3 февраля 1945 Битва за Берлин 16 апреля 8 мая 1945 Итоги Победа...
79554. Развитие ведущих капиталистических стран после второй мировой войны. Европейская интеграция 21.61 KB
  США вышли из войны самой мощной в экономическом и военном отношении страной в капиталистическом мире. В разных уголках мира было оборудовано свыше пятисот военных баз США. Крупный бизнес остался главным представителем производственного капитала в США где в отличие от Европы в этой сфере государственного сектора не было. Это было общим показателем сдвига вправо в политической жизни США.
79555. Социально экономическое развитие Российской Федерации в 90-е года 20 века и начале 21 века 20.61 KB
  Либерализация цен привела к галопирующей инфляции росту неплатежей обесценению заработной платы обесценению доходов и сбережений населения росту безработицы а также к усилению проблемы нерегулярности выплаты заработков социальные последствия В 90е годы произошло значительное ухудшение здоровья населения и роста смертности. Наиболее негативным последствием системного прежде всего экономического кризиса в России явился рост смертности населения.Факторами роста преступности являлись в частности обнищание населения ослабление милиции и...
79556. Советское общество после Сталина. Преобразования Н.С.Хрущева: успехи и неудачи 21.98 KB
  ЦК КПСС возглавил Н. На XX съезде КПСС доклад Хрущёва о культе личности Сталина. пытались сместить Хрущёва с его поста но он на июльском пленуме ЦК КПСС изгнал их из Политбюро а позднее и из партии. XXII съезд КПСС объявил курс на построение коммунизма к концу XX в.
79557. Социально-экономическое развитие СССР в середине 60-х - середине 80-х годов. Достижения и проблемы 25.38 KB
  Социальноэкономическое развитие СССР. он занимал еще один пост Председателя Президиума Верховного Совета СССР. проводившаяся под руководством Председателя Совета Министров СССР А.