47511

Менеджмент організацій. Методичні вказівки

Книга

Менеджмент, консалтинг и предпринимательство

У сфері теорії дипломна робота виконується на основі критичного аналізу робіт, як українських економістів і фінансистів, так і закордонних. Питання теорії повинні бути взаємопов’язані з практичною діяльністю та проілюстровані статистичною інформацією

Украинкский

2013-11-30

699.5 KB

5 чел.

Міністерство аграрної політики України

Вінницький національний аграрний університет

Факультет менеджменту

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНИХ РОБІТ

ЗА ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИМ РІВНЕМ

„СПЕЦІАЛІСТ”

спеціальності 7.050201 „Менеджмент організацій”

Вінниця  2010


УДК 621:338+658 (075.8)

Калетнік Г.М., Мазур А.Г., Прутська О.О., Кафлевська С.Г., Козловський С.В., Колесов О.С., Сегеда С.А., Головня О.М., Потапова Н.А., Мельничук О.Ф., Чорнопищук Т.І., Скорук О.П., Гель А.П., Спірін А.В., Омельянов О.М. Методичні вказівки до виконання дипломних робіт за освітньо-кваліфікаційним рівнем „Спеціаліст” спеціальності 7.050201 “Менеджмент організацій” – Вінниця: ВЦ ВНАУ, 2010.–83 с.

Рецензенти:  д.е.н., професор Мороз О.О. (Вінницький національний технічний університет)

д.е.н., професор Сірко А.В. (Вінницький інститут економіки ТНЕУ)

 

Розглянуто та затверджено засіданням методичної комісії факультету менеджменту, протокол № __ від ___ вересня 2010 року.

Розгянуто та затверджено науково-методичною радою Вінницького національного аграрного університету, протокол № __ від ___ вересня 2010 року.

Методичні вказівки розроблені з метою надання допомоги студентам під час написання та захисту дипломних робіт. Вони містять вимоги до виконання дипломних робіт із спеціальності “Менеджмент організацій”, зокрема до їх тематики і структури, написання окремих розділів. Значну увагу приділено оформленню дипломних робіт та організації їх захисту.

             УДК  621:338+658(075.8)

2010 © Калетнік Г.М., Мазур А.Г., Прутська О.О., Кафлевська С.Г., Козловський С.В., Колесов О.С., Сегеда С.А., Головня О.М., Потапова Н.А., Мельничук О.Ф., Чорнопищук Т.І., Скорук О.П., Гель А.П., Спірін А.В., Омельянов О.М.


ЗМІСТ

[1]
ВСТУП

[2]
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

[3] 2. МЕТА, ЗАВДАННЯ І ВИМОГИ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

[4] 3. ВИБІР І ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТЕМИ ТА завдання ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

[5] 4. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

[5.1] 4.1. Керівництво процесом підготовки та написання дипломної роботи

[5.2] 4.2. Збір матеріалу та методика виконання роботи

[5.3] 4.3. Графік виконання дипломної роботи

[6] 5. ЗМІСТ ТА СТРУКТУРА ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

[7] 6. ОФОРМЛЕННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

[7.1] 6.1. Загальні вимоги

[7.2] 6.2. Нумерація

[7.3] 6.3. Ілюстрації

[7.4] 6.4. Таблиці

[7.5] 6.5. Формули

[7.6] 6.6. Загальні правила посилання на використані джерела

[7.7] 6.7. Оформлення списку використаних джерел

[7.8] 6.8. Додатки

[8] 7. ПІДГОТОВКА І ЗАХИСТ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

[8.1] 7.1. Загальний порядок надання матеріалу перед захистом

[8.2] 7.2. Відзив керівника дипломної роботи

[8.3] 7.3. Рецензії

[8.4]
7.4. Доповідь та роздатковий матеріал

[8.5] 7.5. Перелік документів що подаються до захисту

[8.6] 7.6. Організація захисту дипломної роботи

[8.7]

[9] ДОДАТКИ

[9.1]
Додаток А
Тематика дипломних робіт

[9.2]
Додаток Б
Заява на закріплення теми дипломної роботи

[9.3]
Додаток В
Завдання до виконання дипломної роботи

[9.4]
Додаток Д
Зразок титульної сторінки дипломної  роботи

[9.5]  

[9.6]
Додаток Е
Зразок оформлення анотації

[9.7]
Додаток Ж
Методичні вказівки з розробки розділів „Державне регулювання та управління АПК” та „Правове регулювання менеджменту ЗЕД”

[9.8]
Додаток К
Методичні вказівки з розробки розділу „Охорона праці”

[9.9]
Додаток Л
Вимоги до оформлення списку використаних джерел

[9.10]
Додаток М
Зразок оформлення відзива керівника

[9.11]
Додаток Н
Зразок оформлення рецензій

[9.12]
Додаток П
Зразок оформлення доповіді до захисту в ДЕК

[9.13]
Додаток Р
Зразок титульного листа роздаткового матеріалу

[9.14]
Додаток С
Зразок оформлення договору на створення науково-технічної продукції


ВСТУП

У професійній підготовці спеціаліста будь-якого профілю значну роль відіграє дипломна робота. Написання дипломної роботи – це завершальний етап підготовки фахівців за спеціальністю 7.050201 “Менеджмент організацій”. Разом із складанням державного іспиту зі спеціальності, дипломна робота підтверджує досягнення студентом 3-го рівня „спеціаліст”. На підставі результатів захисту дипломної роботи Державна екзаменаційна комісія присвоює студенту кваліфікацію “Менеджер-економіст” та видає диплом.

Дипломна робота – це кваліфікаційне навчально-наукове дослідження студента, яке виконується на завершальному етапі навчання у вищому навчальному закладі. Дипломна робота має комплексний характер і пов‘язана з використанням набутих студентом знань, умінь і навичок зі спеціальних дисциплін. Метою написання дипломної роботи є закріплення студентами теоретичних знань з менеджменту і маркетингу, організації і планування виробництва, операційного менеджменту, економіки, обліку і економічного аналізу, статистики,  ціноутворення і фінансів, нормування і оплати праці тощо. В ході написання дипломної роботи у студентів повинні сформуватись практичні навички роботи з економічною інформацією, проведення економічного аналізу діяльності підприємств та їх підрозділів, вивчення господарських ситуацій та розробки оптимальних шляхів їх вирішення. Показниками високої якості виконання дипломної роботи є наявність в ній узагальнених аналітичних матеріалів та обґрунтованих рекомендацій, які можуть бути використані в практиці організаційно-управлінської, адміністративно-господарської чи інформаційно-аналітичної діяльності.

Тему дипломної роботи студент вибирає на підставі запропонованої випускною кафедрою тематики, наявного місця переддипломної практики, отриманих замовлень організацій, установ, підприємств щодо проведення проектних, аналітичних, розрахункових та інших видів робіт, актуальних для цих організацій, а також власних наукових уподобань та наукових пріоритетів, які є в економічній науці. Студент має право запропонувати і свою тему дипломної роботи з належним обгрунтуванням доцільності її розробки та можливості виконання.

Дипломна робота виконується студентом самостійно. Завдання на дипломну роботу видає керівник, який призначається випускною кафедрою і який консультує дипломника в процесі виконання ним дипломної роботи. Окрім керівника дипломної роботи спеціалізованими кафедрами можуть бути призначені консультанти, які консультують дипломника з окремих питань, які повинні бути обов’язково відображені в дипломній роботі.

Методичні вказівки визначають принципи і вимоги до написання дипломної роботи обов’язкові для кожного студента. Вони включають єдині вимоги до змісту, структури й обсягу дипломної роботи, визначають порядок вибору і затвердження теми дипломної роботи, організацію її виконання і захисту, критерії оцінки дипломної роботи.


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Методичні вказівки, в яких висвітлюються основні питання виконання дипломних робіт (проектів), розроблено на підставі “Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах”, затвердженого наказом Міністерства освіти України №161 від 2.06.1993 р., “Рекомендацій про послідовність створення, організацію і роботу Державної екзаменаційної (кваліфікаційної) комісії у вищих навчальних закладах України”, затверджених наказом Міністерства освіти України № 83-5/1259 від 29.12.1993 р., а також “Положення про порядок керівництва дипломними роботами (проектами) та створення, організацію і роботу державних екзаменаційних комісій”, затверджених навчально-методичною комісією Вінницького державного аграрного університету (протокол №8 від 2008 р.).

Враховуючи, що дипломна робота (проект) є кваліфікаційною роботою, до якої висуваються певні вимоги, методичний посібник призначено для студентів, керівників дипломних робіт, консультантів, рецензентів та членів Державних екзаменаційних комісій для практичного використання в їх діяльності.

Своєчасне ознайомлення студентів з тематикою дипломних робіт (проектів), особливостями і характером вимог, які ставляться до такого виду робіт, їх виконання, дозволить уникнути небажаних помилок, внести елементи планомірності і організованості в роботу випускників, сприятиме підвищенню якості виконання випускних робіт. У цьому автори вбачали основне своє завдання.

Встановлення відповідних регламентованих вимог до виконання дипломних робіт повинно допускати елементи не формалізму, а новизни, стимулювати творчий підхід студентів-випускників до розробки кожної теми в межах чітко визначених основних загальних вимог.

Виконання дипломних робіт вимагає чіткої організації, що зумовлено цілим рядом об’єктивних і суб’єктивних чинників. Тому в методичних вказівках сформульовано основні напрямки організації роботи із студентами, зайнятими підготовкою дипломних робіт (проектів).

2. МЕТА, ЗАВДАННЯ І ВИМОГИ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

Дипломна робота є творчим науково-практичним дослідженням студента, що завершує навчальний процес підготовки спеціалістів з менеджменту організацій. Дипломні роботи  виконують на завершальному етапі підготовки фахівців за спеціальністю “Менеджмент організацій”. Метою їх є поліпшення якості підготовки фахівців для агропромислового комплексу країни.

Дипломна робота виконується студентом на конкретному підприємстві, в організації, установі та являє собою детальний аналіз та розробку конкретних пропозицій щодо удосконалення виробництва на підприємстві та в його підрозділах, вибір та обгрунтування більш ефективної організаційної структури управління, розробку та впровад-ження плану заходів з підвищення технічного рівня виробництва, удосконалення планової, фінансової, маркетингової, збутової, зовнішньоекономічної діяльності на підприємстві та підвищення її ефективності, удосконалення системи організації менеджменту тощо.

Дипломна робота – це теоретизовані дослідження, в яких визначається загальний стан планування, нормування, організації виробництва, системи управління, організації та ефективності маркетингової, фінансової, збутової, зовнішньоекономічної діяльності тощо, які студент робить на основі аналізу практичного матеріалу діяльності конкретних підприємств, організацій, установ, а також аналізу матеріалів наукових статтей, монографій, доповідей на конференціях. Дипломне проектування передбачає також узагальнення виявлених тенденцій, прогнозування майбутнього стану об’єкта дослідження, розробку та обгрунтування рекомендацій щодо підвищення ефективності функціонування системи менеджменту на підприємствах та в організаціях.

Виконання роботи має за мету:

 •  систематизацію, закріплення і розширення отриманих у вузі теоретичних і практичних знань за фахом;
 •  оволодіння різними методами та прийомами аналізу грошово-кредитної сфери економіки;
 •  розвиток уміння узагальнювати і критично оцінювати теоретичні положення, виробляти власну точку зору по фінансово-кредитних питаннях;
 •  уміння робити висновки і розробляти конкретні пропозиції при вирішенні проблемних питань;
 •  поглиблення необхідних для практичної діяльності навичок самостійної і дослідницької роботи, оволодіння сучасними методами дослідження і комп'ютерною технікою;
 •  опанування методикою дослідження та навичками самостійного логічного мислення;
 •  визначення ступеня підготовки студентів до практичної діяльності в умовах сучасної економіки.

Основне завдання студента при виконанні дипломної роботи - проведення самостійного комплексного дослідження однієї з актуальних проблем менеджменту, маркетингу, використовуючи знання із загальнотеоретичних та спеціальних дисциплін і практичні матеріали, отримані на переддипломній практиці. При цьому йому необхідно глибоко вивчити літературні джерела з вибраної теми і розкрити її зміст як в теоретичному, так і в практичному аспектах, на основі прогнозних, звітних та статичних даних і спостережень, проаналізувати діяльність підприємства, а також зробити відповідні висновки та сформулювати обгрунтовані пропозиції. Дипломна робота повинна мати теоретичну спрямованість і практичну значимість.

У сфері теорії дипломна робота виконується на основі критичного аналізу робіт, як українських економістів і фінансистів, так і закордонних. Питання теорії повинні бути взаємопов’язані з практичною діяльністю та проілюстровані статистичною інформацією.

Практична частина дипломної роботи виконується на основі всебічного вивчення й аналізу фактичного матеріалу по досліджуваній темі з використанням вітчизняного і закордонного досвіду, статистичного матеріалу і даних фінансової звітності досліджуваного об'єкта.

Пропозиції і висновки в кожній роботі повинні бути аргументовані, науково обґрунтовані і мати практичну цінність.

Загальні вимоги до дипломної роботи:

 •  дипломна робота повинна віддзеркалювати сучасний  стан та тенденції економічного розвитку України, ураховувати досвід світової  економіки;
 •  дипломна робота повинна показати такий  рівень спеціальної  підготовки студента, який  відповідає кваліфікаційним вимогам спеціальності “Менеджмент організацій”;
 •  дипломна робота повинна показати здібності та вміння студента застосовувати отримані знання з економічних та управлінських дисциплін для вирішення практичних задач з удосконалення організації  і управління виробництвом та  підвищення його ефективності;
 •  дипломна робота повинна бути виконана на практичних матеріалах конкретних підприємств, організацій, установ або галузевих матеріалах;
 •  дипломна робота повинна базуватись на застосуванні прогресивних методів економічних досліджень;
 •  тема дипломної роботи повинна відповідати кваліфікаційним вимогам спеціальності “Менеджмент організацій;
 •  дипломна робота повинна бути спрямована на вирішення актуальних економічних, організаційних, управлінських, виробничих задач організації, проведення відповідних теоретичних або експериментальних досліджень тощо;
 •  дипломна робота повинна вміщувати конкретні пропозиції щодо удосконалення системи управління організацією, установою, виробництвом тощо, сприяти підвищенню ефективності виробництва, виявленню його резервів тощо;  
 •  дипломна робота та ілюстраційні матеріали до неї повинні бути оформлені згідно вимог чинних стандартів.

Також дипломна робота повинна відповідати наступним вимогам:

 •  аргументація актуальності теми, її теоретичної і практичної цінності;
 •  самостійність і системність підходу студента у виконанні дослідження конкретної проблеми;
 •  відображення знань монографічної літератури по темі, законодавчих актів України й урядових рішень, локальних нормативних актів, положень, інструкцій, стандартів і ін.;
 •  аналіз різних точок зору з вказівками до джерел (у вигляді посилань чи виносок) і обов'язкове формулювання аргументованої позиції щодо порушення у роботі дискусійного питання;
 •  повнота розкриття теми, аргументоване обґрунтування висновків і пропозицій, що представляють науковий та практичний інтерес з обов'язковим використанням практичного матеріалу, застосуванням різних методів, включаючи економіко-математичні методи і комп'ютерну техніку.

Разом з тим однакові вимоги до роботи не виключають, а припускають творчий підхід до розробки кожної теми.

Матеріали дипломної роботи викладаються державною мовою, грамотно, послідовно і логічно взаємопов’язано, без зайвих повторів та відступів, у точній відповідності з назвами розділів і параграфів, що розкривають зміст теми.

Оригінальність постановки і вирішення конкретних питань відповідно до особливостей дослідження є одним з основних критеріїв оцінки якості дипломної роботи.

Якість дипломної  роботи  визначають:

 •  відповідність змісту галузевим стандартам вищої аграрної освіти (освітньо-кваліфікаційним характеристикам, освітньо-професійним програмам, засобам діагностики);
 •  актуальність тематики, тобто її відповідність сучасним науковим та виробничим проблемам АПК, потребам розвитку суспільства;
 •  відповідність вимогам галузевих положень Міністерства освіти та науки України і Міністерства аграрної політики України;
 •  повнота і глибина виконання поставленої в дипломній  роботі мети;
 •  переконливість аргументації та достовірність висновків;
 •  узагальнення результатів та обґрунтованість пропонованих рекомендацій виробництву;
 •  наявність елементів дослідження (вивчення достатньої кількості опублікованих джерел; систематизація та аналіз різних думок і підходів, формування власної точки зору на проблему, що розглядається; порівняння теоретичних поглядів учених і практичної діяльності вітчизняних і зарубіжних фірм; розробка висновків, рекомендацій).

3. ВИБІР І ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТЕМИ ТА завдання ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

Тематика дипломних робіт (проектів) повинна відповідати сучасному стану та перспективним напрямам розвитку науки і техніки. Теми дипломних робіт (проектів) тісно пов‘язуються з вирішенням наукових і практичних завдань підприємств і організацій (об‘єднань, регіонів тощо).

Тематику дипломних робіт (проектів) формують з урахуванням таких вимог:

 •  кваліфікаційної характеристики спеціалістів, що проходять підготовку на кафедрі;
 •  потреб економіки України;
 •  договорів-замовлень підприємств і організацій усіх форм власності на підготовку спеціалістів;
 •  перспективних напрямів розвитку науки і техніки;
 •  наукових інтересів кафедри та її викладачів.

Теми дипломних робіт (проектів) готують випускаючі кафедри. Тематика охоплює питання вдосконалення менеджменту, маркетингової діяльності, організації, планування, економіки, організаційно-правових форм підвищення ефективості галузей господарюючих суб‘єктів АПК.

Дипломні роботи (проекти) можуть бути виконані на матеріалах підприємств і організацій АПК різних організаційно-правових форм, видів господарювання, розмірів, які характеризують діяльність організацій загалом чи їх підрозділів.

Розподіл студентів-дипломників між випускаючими кафедрами проводиться на четвертому курсі денної та п‘ятому курсі заочної форми навчання.

Підготовка дипломного проекту (роботи) розпочинається з вибору теми наукових досліджень та її закріплення за студентом.

Тематика дипломних робіт визначається випускаючими кафедрами, розглядається і затверджується вченою радою факультету. Теми дипломних робіт повинні бути актуальними і спрямованими на вирішення завдань управлінської чи організаційно-економічної діяльності на рівні регіону, підприємства, його структурного підрозділу чи окремої посади.

Вибір конкретних тем дипломних робіт проводиться студентами самостійно на кафедрах, за якими вони закріплені. При цьому студенту надається також право обрати тему дипломної роботи, яка не включена в опубліковану тематику, погодивши її з випускаючою кафедрою (Додаток А).

Закріплення теми дипломної роботи за студентом проводиться за його письмовою заявою (Додаток Б) та по представленню кафедри і оформляється наказом по університету. Цим же наказом затверджується керівник з числа професорів, доцентів (викладачів) або висококваліфікованих спеціалістів. В разі потреби по окремих розділах теми затверджуються консультанти.

Визначившись з темою дипломного проекту (роботи), студент за допомогою свого керівника складає робочу програму наукових досліджень. В останній передбачаються основні питання, які необхідно вирішити. Одночасно встановлюється черговість і строки виконання поставлених завдань, вибираються методи досліджень і система показників для кожного розділу роботи, вказуються джерела одержання економічної та іншої інформації, способи збору матеріалів і їх обробки.

На основі робочої програми наукових досліджень керівник дипломної роботи видає студентові завдання на її виконання з переліком питань, які підлягають розробці, строками виконання окремих розділів та датою подання закінченої дипломної роботи на кафедру. Це завдання затверджується завідувачем кафедрою (Додаток В).

Порушення строків виконання дипломної роботи може бути підставою для перенесення її захисту на наступний термін роботи Державної екзаменаційної комісії.

Звіти студентів про виконання календарного плану підготовки дипломних робіт періодично заслуховуються на засіданнях випускаючих кафедр.

Зміна теми допускається лише у виняткових випадках і в строки, що дозволяють провести належне дослідження. Студент зобов'язаний у терміновому порядку, письмово довести про це (з докладним викладенням причин) наукового керівника роботи і завідувача кафедрою. Завідувач кафедрою розглядає клопотання студента і в разі позитивного рішення, щодо зміни теми доводить це до керівництва університету. Тільки після затвердження відповідних змін на засіданні кафедри і наказу ректора можна приступити до дослідження та написання дипломної роботи.

4. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ 

4.1. Керівництво процесом підготовки та написання дипломної роботи

Підготовка і написання дипломної роботи (проекту) здійснюється під науковим керівництвом викладача випускаючої кафедри, який призначається науковим керівником дипломної роботи (проекту) кафедрою і затверджується наказом ректора університету. Науковий керівник роботи (проекту) регулює процес виконання студентом усіх розділів роботи (проекту), контролює терміни виконання окремих етапів, визначає доцільність і обсяги проектних рішень, обґрунтувань, розробок тощо.

Науковий керівник при необхідності надає студенту допомогу у виборі та формулюванні теми роботи. Доцільно, щоб тема дипломної роботи (проекту) відповідала тематиці науково-дослідної роботи, яку виконував студент  під час навчання в університеті.

Керівник, за активної участі студента, розробляє завдання на виконання дипломної роботи (проекту), календарний графік виконання розділів дипломного проекту та контролює його виконання.

До обов‘язків керівника дипломного проектування також входить:

 •  надання допомоги студенту в складанні плану роботи, у підборі літератури;
 •  сприяння, в міру необхідності і можливості, у процесі збирання і опрацювання необхідної інформації;
 •  перегляд роботи по частинах і в цілому;
 •  написання відзиву на дипломну роботу (проект);
 •  надання допомоги у підготовці доповіді на захист дипломної роботи (проекту).

Для кваліфікованої консультації щодо виконання спеціальних розділів (з державного регулювання в економіці, інформаційних технологій в менеджменті та охорони праці) кафедрами правознавства, ІТМ і охорони праці та безпеки життєдіяльності призначається консультант, в обов‘язки якого входить:

 •  видача завдання по спецрозділу;
 •  консультування студента з відповідних питань;
 •  сприяння в отриманні необхідної інформації;
 •  перевірка розділу.

Для студентів що отримують кваліфікацію „спеціаліст” спеціалізації “Державне регулювання та управління АПК” обов‘язковими є виконання спеціальних розділів з державного регулювання та управління АПК і охорони праці, спеціалізації “Менеджмент підприємств і організацій АПК” – з інформаційних технологій в менеджменті та охорони праці.

4.2. Збір матеріалу та методика виконання роботи

Відповідно до плану та методики досліджень окремих питань роботи здійснюється добір матеріалу. Для виконання дипломної роботи (проекту) автору необхідно зібрати певний обсяг теоретичних і фактичних матеріалів, на основі яких можна було б належним чином виконати теоретичну і дослідну частини роботи та обґрунтувати проектну. Зокрема, вияснити основні тенденції розвитку наукової думки і досягнення передового досвіду з приводу питань, які є об‘єктом дослідження, охарактеризувати природні та організаційно-економічні умови господарювання, вияснити потенціальні можливості організації, її сильні і слабкі сторони, проаналізувати сучасний рівень використання наявних можливостей підприємства, динаміку економічних показників діяльності.

Літературу студент підбирає самостійно. В разі необхідності він одержує консультацію наукового керівника дипломного проекту (роботи).

В процесі роботи з літературою складають бібліографічний список. Щоб за обмежений проміжок часу ознайомитися з якомога більшою кількістю джерел, доцільно дотримуватися таких рекомендацій:

 •  переглядати тільки ті частини книг та статей, які мають безпосереднє відношення до змісту дипломного проекту (роботи);
 •  виписувати з текстів все те, що може бути використано для всебічного аналізу проблеми та обґрунтування особистої точки зору;
 •  робити записи з джерел на окремих листках, вказуючи номер, найменування книги (статті) за бібліографічним списком автора.

Вивчаючи літературу, студент в окремому зошиті записує прізвище та ініціали автора, точне найменування роботи, видавництво, рік видання, номер журналу, сторінки та інші необхідні відомості відповідно до додатку М. Якщо з літературного джерела виписується цитата, то вона береться в лапки, а вкінці неї робиться посилання на роботу (вказується номер джерела за списком і номер сторінки, на якій вона розміщена). На основі зібраних матеріалів, для обґрунтування рішення того чи іншого питання робляться необхідні економічні розрахунки. Відповідно до плану, на основі зібраних теоретичних і фактичних матеріалів, студент виконує дипломний проект (роботу).

Збір необхідних матеріалів, їх опрацювання і узагальнення повинні спрямовуватися на розкриття теми дипломного проекту (роботи), виявлення резервів і напрямів вирішення проблеми, яка є об‘єктом дослідження.

Необхідно дотримуватися чіткої логічності і послідовності при викладенні думок. Для цього варто крім основного плану, розробити розширений план роботи у вигляді тез до кожного підрозділу.

Всі розрахунки по обґрунтуванню рішень, які пропонуються, наводяться в основному тексті і додатках. Якщо для обґрунтування проектних рішень нормативна інформація взята з різних джерел, необхідно вказати, які дані з яких джерел взято.

Важливим засобом підвищення змістовності та лаконічності тексту економічного характеру є використання таблиць. Зміст таблиць, розміщення у них рядків та стовпчиків повинно бути детально продумано. Не варто робити великі та громіздкі таблиці. Краще цифровий матеріал, який має бути поданий в такій таблиці, розділити на кілька частин і зробити кілька таблиць, якщо це можливо. Аналіз таблиць не повинен обмежуватися повторенням цифр, поданих у таблиці. Адже однією з цілей використання таблиць в роботі є уникнення зайвої кількості цифр у тексті. Аналіз таблиць має відображати причинно-наслідковий зв‘язок між показниками як даної таблиці, так і інших. Коментарями до таблиць повинні бути висновки аналізу їх цифрового матеріалу. Дані, подані в різних таблицях, повинні бути співставними, не суперечливими.

Для кращої інформованості, крім таблиць, в роботі варто використовувати схеми, графіки, діаграми тощо.

У тексті не рекомендується зловживати цитатами. Якщо вони наводяться, то повинні бути добре перевірені за першоджерелами і бути по можливості короткими.

4.3. Графік виконання дипломної роботи

Процедура написання дипломної роботи здійснбється в певному часовому періоді, окремі моменти якого фіксуються датами, що мають свою логічну послідовність, а саме:

 •  видання наказу про затвердження тем та керівників (за 9 місяців до початку роботи ДЕК);
 •  підготовка викладачем завдання на дипломну роботу та затвердження його завідувачем кафедри;
 •  отримання студентом завдання на дипломну роботу;
 •  календарний план виконання етапів роботи;
 •  завершення роботи студентом і подання керівнику;
 •  перевірка за підписом спеціальних розділів консультантами роботи;
 •  відзив керівника;
 •  попередній захист роботи на кафедрі;
 •  підпис завідувача кафедри про допуск роботи до захисту на засіданні ДЕК;
 •  рецензування роботи;
 •  направлення роботи на захист в ДЕК.

5. ЗМІСТ ТА СТРУКТУРА ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

Виконання дипломної роботи розпочинається з розробки плану та методики його виконання з метою визначення кола питань, які необхідно дослідити, і методів, які можна застосувати для цього.

План та методика виконання роботи повинні носити цілеспрямований характер щодо вивчення та дослідження та напрямів вирішення обраної проблеми. Всі розділи повинні бути взаємопов‘язаними і підпорядкованими загальній меті роботи. Дипломний проект повинні мати певну логічність побудови, послідовність та завершеність розгляду відповідних питань.

Рекомендується наступна структура дипломної роботи (проекту):

 •  Титульна сторінка – 1 с.;
 •  Завдання на дипломну роботу – 1 с.;
 •  Анотація – 1 с.;
 •  Зміст – 1-2 с.;
 •  Вступ – 2 с.;
 •  Розділ 1. - Науково-теоретичні основи проблем, що вивчаються (огляд літератури) – 15 - 25 с.;
 •  Розділ 2. - Організаційно-економічна характеристика об‘єкту дослідження, зміст і результати проведеного дослідження, спеціальна, аналітична частина – 20 - 25 с.;
 •  Розділ 3. - Проектний розділ, який містить напрями і перспективи вирішення проблеми – 18-25 с.;
 •  Розділ 4-5. - Спеціальні розділи – по 5-15 с.;
 •  Висновки. - 2-3 с.;
 •  Список використаних джерел;
 •  Додатки (за необхідністю).

Загальний обсяг дипломного проекту (роботи) становить 80-100 с. комп‘ютерного набору без врахування списку використаних джерел і додатків.

Робота повинна включати таблиці, графіки, схеми, діаграми тощо. Окремі з них при захисті роботи на засіданні ДЕК використовуються як ілюстративний матеріал до доповіді.

Титульна сторінка є першою сторінкою дипломної роботи (проекту). Вона повинна бути виконана стандартним шрифтом (14 розміру) відповідно до рекомендованої форми (додаток Д зі всіма підписами керівника, консультантів, завідувача кафедрою).

Завдання на дипломну роботу оформляють на стандартному бланку (додатокВ) і підписують студент, керівник, консультанти. Затверджує завідувач кафедрою.

У анотації роботи  (додаток Е) вказують тему дипломної роботи та коротний опис роботи з зазначенням конкретних отриманих результатів роботи, наводять ключові слова.

У змісті вказуються заголовки розділів (підрозділів) та початкові номери сторінок, на яких вони розміщені.

Вступ доцільно писати після того, як написана основна частина роботи. У вступі обґрунтовується актуальність теми, що вивчається, її важливість і практична значущість; визначаються об‘єкт, мета і завдання дослідження; вказуються методи дослідження і джерела інформації для виконання дипломної роботи, структура роботи.

В першому розділі висвітлюються теоретичні підходи до проблеми за темою роботи:

 •  наводяться наукові тлумачення та погляди різних авторів наукових публікацій, зіставляються, аналізуються і оцінюються їх позиції стосовно предмету дослідження, історія та сучасні тенденції предмету дослідження;
 •  визначається студентом особиста позиція щодо теоретичних положень різних авторів;
 •  теоретичні здобутки пов‘язуються з предметом досліджень;
 •  описується методика досліджень як самостійний підрозділ.

В другому розділі дається загальна організаційно-економічна характеристика об’єкту досліджень. Вона повинна містити економічний аналіз сучасного стану розвитку і умов функціонування об‘єкту дослідження. Для робіт, об’єктом яких є господарюючі суб’єкти в АПК, доцільно звернути увагу на місцерозташування підприємства, організаційну структуру і структуру управління підприємства, показники, які характеризують його розмір, ресурсний потенціал, спеціалізацію, результативні показники діяльності, основні показники виробничо-фінансової діяльності в динаміці за 3–5 років та маркетингової стратегії стосовно зовнішнього середовища. В цьому розділі доцільно порівняти досягнутий рівень розвитку об‘єкта дослідження із середньо районними даними (або по групі однорідних підприємств) і даними передових підприємств. Які знаходяться в однакових умовах діяльності. В кінці підрозділу необхідно зробити висновок про організаційно-економічні умови діяльності підприємства, зазначити, яке місце в ньому займає проблема, що досліджується.

На основі і через призму теоретичних положень, опрацьованих в першому розділі, в наступних підрозділах другого розділу розглядаються фактичні економічні показники, конкретні господарські дії, комерційні ситуації, управлінські та організаційні явища та відповідні процеси, що реально мають місце на об’єкті досліджень.

При цьому суттєво характеристику фактичного стану справ на об’єкті досліджень здійснюють у відповідності до предмету досліджень і мети роботи. Аналіз обов‘язково повинен містити причинно-наслідковий зв‘язок між показниками, а не обмежуватися лише констатацією фактів.

В третьому розділі студент на основі здобутків науки (розділ 1) та фактичного пізнавального матеріалу з предмету досліджень (розділ 2) опрацьовує, обґрунтовує, розробляє, проектує шляхи і способи подолання проблеми та удосконалення стану справ у відповідності до сучасної економічної ситуації та з прогнозними розрахунками на перспективу.

Підготовка третього розділу є найбільш  складним етапом в написанні  дипломної роботи (проекту). Тут студент мусить проявити такі особисті якості, як рівень загальної ерудиції, глибину професійних знань, схильність до творчого пошуку, прагнення до раціоналізації існуючого стану справ в економіці, навички цілеспрямованої праці.

Четвертий розділ (обов‘язковий для студентів спеціалізації “Менеджмент підприємств і організацій АПК) дипломної роботи присвячено проблемам використання інформаційних технологій в економічних процесах, прогнозуванню, розробці економіко-математичних моделей та їх реалізації засобами комп’ютерної техніки.

У цьому розділі студент повинен викласти основні аспекти застосування нових інформаційних технологій у галузі менеджменту, а також викласти своє бачення вирішення проблем на основі автоматизації окремих задач, що розглядаються в дипломній роботі, а також  їх практичну реалізацію на досліджуваному об’єкті.

Відповідно до вищесказаного, пропонується наступна методика викладення матеріалу  четвертого розділу дипломної роботи.

Назва четвертого розділу має відповідати основній проблемі, чи її складовим, яким присвячена робота, та специфіці застосування для її розв’язку по використанню нових інформаційних технологій. Наприклад, „Економіко-математична модель регіональної структури забезпечення матеріально-технічними ресурсами” або „Автоматизація розв’язку задач прогнозування показників ефективності земельних ресурсів”.

Розділ має містити два підрозділи. Назва підрозділів узгоджується з консультантом розділу.

Перший підрозділ присвячується теоретичним і практичним аспектам застосування економіко-математичних методів та комп’ютерної техніки у галузі менеджменту. У першому підрозділі студент повинен обґрунтувати необхідність застосування інформаційних технологій для вирішення задач в управлінні діяльністю підприємства стосовно теми дипломної роботи. При цьому основними є висвітлення основних задач автоматизації управлінських процесів, їх висвітлення у періодичній літературі. Оскільки інформаційні технології напряму пов’язуються із застосуванням комп’ютерної техніки та програмного забезпечення, студент має показати знання ринку технічних і програмних засобів. При цьому потрібно навести сучасні програми для автоматизації обліку їх основні можливості, переваги та недоліки.

В цьому розділі необхідно зробити постановку задачі, щодо використання методів економіко-математичного моделювання і їх реалізації засобами обчислювальної техніки. Постановка задачі має бути наведена у загальній математичній формі.

Другий підрозділ присвячено розв’язку задач автоматизації. В цьому розділі студент повинен навести розв’язок поставленої задачі засобами програмного забезпечення ЕОМ. При цьому студент повинен висвітлити стан інформатизації на досліджуваному об’єкті і необхідність застосування нових інформаційних технологій для її удосконалення .

Наступним етапом є проектування інформаційної бази відповідно до поставленої задачі. При цьому потрібно вказати склад інформації для розв’язку задачі (постійна, умовно-постійна, оперативна). Необхідно вказати вхідну і результативну інформації для вирішення поставлених задач. Особливим при цьому є дослідження інформаційних зв’язків в системі.

Після проектування інформаційної бази студент має визначити безпосередньо сам механізм розв’язку поставленої задачі в умовах застосування комп’ютерної техніки. Для цього на основі економіко-математичних методів обчислень інформації проводиться розрахунок задачі. Тут мають бути наведені результати проміжних розрахунків та кінцеві одержані результати.

Даний розділ має обов’язково містити графічний матеріал у вигляді графіків, інформаційних схем, екранних форм документів, звітів вихідної інформації тощо.

Після отриманих результатів студент має навести висновки, щодо удосконалення управлінських процесів стосовно поставленої задачі.  При цьому висновки і пропозиції мають бути чіткі та містити конкретні цифри.  

Четвертий розділ (обов‘язковий для студентів спеціалізації “Державне регулювання та управління АПК”) містить логічне продовження теми дипломної роботи (проекту) у правовому аспекті. Методичні вказівки з розробки розділу „Державне регулювання та управління АПК” наведено в додатку Ж.

При виконанні дипломного дослідження студент повинен підібрати необхідну юридичну літературу, чинні нормативні акти, інші джерела, які підлягають детальному вивченню. Вирішуючи цю проблему, студент повинен врахувати зміни і доповнення, внесені протягом останніх років до діючого законодавства. Аналізуючи чинні правові норми, що досліджуються, студент повинен давати точні і конкретні посилання на відповідні акти: вказати ким і коли вони прийняті, де опубліковано відповідні статті (пункти, підпункти). При цьому необхідно звертатися безпосередньо до правових норм, а не викладати їх зміст за учбовою, довідковою або популярною літературою. Використовуючи коментар до законодавства, слід відокремлювати текст коментарю від тексту закону. Всі приклади з практики необхідно проаналізувати в проекті і вказати на їх джерело.

Якщо по досліджуваним питанням існують керівні постанови Пленуму Верховного Суду України або роз‘яснення Президії Вищого Господарського Суду України, то необхідно не тільки ознайомитись з їх змістом, а й обов‘язково ці положення використовувати.

В процесі розкриття змісту правової проблеми студент висловлює своє розуміння того чи іншого положення. Власна точка зору повинна бути всебічно обґрунтованою. Для такого обґрунтування студент повинен використати нормативний і практичний матеріал, або логічно довести пріоритетність своєї позиції.

Рекомендації щодо вдосконалення чинного законодавства, механізм його реалізації повинні знайти відображення у висновках і пропозиціях у вигляді окремих пунктів.

Четвертий розділ - „Правове регулювання менеджменту ЗЕД” (обов‘язковий для студентів спеціальності „Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”) містить логічне продовження теми дипломної роботи (проекту) у правовому аспекті. Методичні вказівки з розробки розділу наведено в додатку Ж.

Студентам необхідно звернути увагу на те, що на сучасному етапі розвитку зовнішньоекономічних зв'язків важливу роль має відігравати політика державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД), інституційною основою якої виступають система нормативно-правових джерел і сукупність органів, які виконують функції зі створення, реалізації та контролю виконання нормативно-правових актів.

Особливої значущості розвиток правової основи державного регулювання ЗЕД набуває з огляду на основні напрямки зовнішньоекономічної і політичної стратегії України. Це обумовлюється, по-перше, необхідністю змін у принципах функціонування системи державного регулювання ЗЕД в Україні, а по-друге, - вимогою узгодження вітчизняної законодавчої бази ЗЕД з відповідними нормами законодавств інших країн. До проблем, які можна визначити у зв'язку з цим, слід також віднести відсутність в країні належного нормативного підґрунтя для здійснення низки видів ЗЕД, зокрема в сфері руху капіталів, торгівлі об'єктами інтелектуальної власності та ін.

Студентам слід вказати, що в Україні, в основному, закладено основні нормативно-правові засади здійснення зовнішньоекономічної діяльності і створено систему її регулювання. Так, у Законі України "Про зовнішньоекономічну діяльність", Цивільному та Господарському кодексах України визначено склад суб'єктів ЗЕД та умови їх зовнішньоекономічної правоздатності. Низкою законодавчих та підзаконних актів спеціального змісту врегульовано порядок здійснення окремих видів ЗЕД, особливості відповідальності за порушення даного порядку і процесуальні аспекти її реалізації. Разом з тим студентам необхідно приділити увагу наявності певних протиріч у законодавчому забезпеченні здійснення ЗЕД та її регулювання.

В процесі розкриття змісту правової проблеми студент висловлює своє розуміння того чи іншого положення. Власна точка зору повинна бути всебічно обґрунтованою. Для такого обґрунтування студент повинен використати нормативний і практичний матеріал, або логічно довести пріоритетність своєї позиції.

Рекомендації щодо вдосконалення чинного законодавства, механізм його реалізації повинні знайти відображення у висновках і пропозиціях у вигляді окремих пунктів.

П’ятий розділ „Охорона праці” є невід’ємною частиною дипломної роботи випускника аграрного вузу. Матеріал для нього дипломник збирає під час переддипломної практики, а виконує розділ після неї використовуючи рекомендовану та спеціальну літературу (монографії, довідники, статті, нормативні документи по охороні праці).

Характеризуючи і оцінюючи організацію та умови охорони праці дипломник повинен запропонувати рекомендації по вдосконаленню стану охорони праці на підприємстві по якому виконується дипломна робота.

Першу консультацію дипломнику доцільно провести до виїзду на переддипломну практику. На ній він може ознайомитись з вимогами до написання розділу, ознайомитися з рекомендованим переліком літератури. На другій консультації, яку можна здійснити або по ходу практики, або після неї, дипломник показує консультанту матеріали до розділу та чернетку – перший варіант розділу. На третій консультації викладач підписує чернетку, якщо вона відповідає вимогам та розписується на титульному листі дипломної роботи (проекту). Чернетка залишається у консультанта.

Методичні вказівки з розробки розділу „Охорона праці” наведено в додатку К.

У висновках чітко і стисло викладаються основні результати виконаного дослідження за розділами роботи або групами розглянутих проблем. Висновок містить узагальнення по темі роботи, конкретні пропозиції і рекомендації з досліджуваних питань.

Висновки є конкретизацією основних положень роботи. Тут не слід розміщувати нові положення чи розвивати ідеї, які не випливають зі змісту роботи. Висновки є результатом теоретичного осмислення і практичної оцінки досліджуваної проблеми, із вказівкою як негативних, так і позитивних моментів. Вони є обґрунтуванням для визначення необхідності і доцільності проведення заходів, що рекомендуються автором.

Пропозиції і рекомендації повинні бути органічно пов'язані з висновками і спрямовані на поліпшення функціонування досліджуваного об'єкта. При розробці пропозицій і рекомендацій звертається увага на їхню обґрунтованість, реальність і практичну прийнятність.

Список використаних джерел закінчує виклад тексту роботи. У нього включають тільки ті видання, що дійсно були вивчені і використані в процесі підготовки роботи: законодавчі документи, постанови Уряду з питань економічної реформи, монографії, статті в періодичній пресі і т.д. Список використаної літератури повинен включати не менш 15-20 найменувань по нормативно-правовій базі і не менш 40 найменувань по інших джерелах.

Додатки в роботі є необов'язковими, але бажаними. Вони можуть бути включені у випадку наявності допоміжного матеріалу до основного змісту роботи, що підтверджує окремі положення, висновки, пропозиції. До них відносяться фінансова звітність досліджуваного об'єкта, проміжні розрахунки, таблиці додаткових цифрових даних, формули, розрахунки, результати рішень задачі на комп'ютері.  тексті роботи на додатки робляться обов’язково посилання.

6. ОФОРМЛЕННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

6.1. Загальні вимоги

Дипломну роботу (проект) друкують на комп’ютері з однієї сторони аркуша білого паперу формату А4 (210х297), дотримуючись таких вимог:

 •  Шрифт    Times New Roman
  •  Розмір    14
   •  Відстань між рядками 1,5 інтервали
   •  Верхнє, нижнє, поле 20 мм
   •  Ліве поле    30 мм
   •  Праве поле   15 мм
   •  Розташування  книжне
   •  Рядків на сторінці  28 - 30

Вписувати в текст дипломної роботи окремі іншомовні слова, формули, умовні знаки можна чорнилом, тушшю, пастою тільки чорного кольору, при цьому щільність вписаного тексту повинна бути наближеною до щільності основного тексту.

Друкарські помилки, описки і графічні неточності, які виявилися в процесі написання дипломної роботи, можна виправляти підчищенням або зафарбовуванням білою фарбою і нанесенням на тому ж місці або між рядками виправленого тексту (фрагменту малюнка) машинописним способом. Допускається наявність не більше двох виправлень на одній сторінці.

Роздруковані на ЕОМ програмні документи повинні відповідати формату А4 (мають бути розрізаними), їх включають до загальної нумерації сторінок дипломної роботи і розміщують, як правило, в додатках.

Текст основної частини дипломної роботи поділяють на розділи, підрозділи, пункти.

Заголовки структурних частин дипломної роботи “Зміст”, “Перелік умовних скорочень”, “Вступ”, “Розділ”, “Висновки”, “Список використаних джерел”, “Додатки” друкують великими літерами симетрично до тексту.

Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою. Заголовки пунктів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу в розрядці в підбір до тексту. В кінці заголовка, надрукованого в підбір до тексту, ставиться крапка.

Відстань між заголовком (за винятком заголовка пункту) та текстом повинна дорівнювати 3 інтервалам.

Кожну структурну частину дипломної роботи треба починати з нової сторінки.

До загального обсягу дипломної роботи не входять додатки, список використаних джерел, таблиці та рисунки, які повністю займають площу сторінки. Але всі сторінки зазначених елементів дипломної роботи підлягають нумерації на загальних засадах.

6.2. Нумерація

Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, рисунків, таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака №.

Першою сторінкою дипломної роботи є титульний аркуш, який включають до загальної нумерації сторінок дипломної роботи. На титульному аркуші номер сторінки не ставлять, на наступних сторінках номер проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці.

Такі структурні частини дипломної роботи, як зміст, вступ, висновки, список використаних джерел не мають порядкового номера. Звертаємо увагу на те, що всі аркуші на яких розміщені згадані структурні частини дипломної роботи, нумерують звичайним чином. Не нумеруються лише їх заголовки, тобто не можна друкувати: “1.ВСТУП” або “Розділ 6. ВИСНОВКИ”. Номер розділу ставлять після слова “РОЗДІЛ”, після номера крапку не ставлять, потім з нового рядка друкують заголовок розділу.

Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими ставиться крапка. В кінці номера підрозділу повинна стояти крапка, наприклад: "2.3."(третій підрозділ другого розділу). Потім у тому ж рядку йде заголовок підрозділу.

Пункти нумеруються у межах кожного підрозділу. Номер пункту складається з порядкових номерів розділу, підрозділу, пункту, між якими ставиться крапка, наприклад: “1.3.2.” (другий пункт третього підрозділу першого розділу). Потім у тому ж рядку йде заголовок пункту. Пункт може не мати заголовка.

Ілюстрації (фотографії, креслення, схеми, графіки, карти) і таблиці необхідно подавати в дипломній роботі безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. Ілюстрації і таблиці, які розміщені на окремих сторінках дипломної роботи, включаються до загальної нумерації сторінок. Таблицю, рисунок або креслення, розмір якого більше формату А4, враховують як одну сторінку і розміщують у відповідних місцях після згадування в тексті або у додатках.

Ілюстрації позначають словом “Рис.” і нумерують послідовно в межах розділу, за винятком ілюстрацій, поданих у додатках.

Номер ілюстрації повинен складатися з номеру розділу і порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка. Наприклад: Рис.1.2. (другий рисунок першого розділу). Номер ілюстрації, її назва і пояснювальні підписи розміщуються послідовно під ілюстрацією. Якщо в дипломній роботі подано одну ілюстрацію, то її нумерують за загальними правилами.

Таблиці нумерують послідовно (за винятком таблиць поданих у додатках) в межах розділу. В правому верхньому куті над відповідним заголовком таблиці розміщують надпис “Таблиця” із зазначенням її номера. Номер таблиці повинен складатися з номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка, наприклад: “Таблиця 1.2”(друга таблиця першого розділу).

Якщо в дипломній роботі одна таблиця, її нумерують за загальними правилами.

При переносі частини таблиці на інший аркуш (сторінку) слово “Таблиця” і номер її вказують лише один раз справа над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть слова “Продовження табл.” і вказують номер таблиці, наприклад: “Продовження табл.1.2 ”.

Формули в дипломній роботі (якщо їх більше одної) нумерують у межах розділу. Номер формули складається з номера розділу і порядкового номера формули в розділі, між якими ставлять крапку. Номери формул пишуть біля правого берега аркуша на рівні відповідної формули в круглих дужках, наприклад: (3.1) (перша формула третього розділу).

6.3. Ілюстрації

Ілюструються дипломні роботи, виходячи із певного загального задуму, за ретельно продуманим тематичним планом, який допомагає уникнути ілюстрації випадкових, пов’язаних із другорядними деталями тексту і запобігти невиправданим пропускам ілюстрацій до найважливіших тем. Кожна ілюстрація має відповідати тексту, а текст - ілюстрації.

Назви ілюстрацій розміщують після їхніх номерів. При необхідності ілюстрації доповнюють пояснювальними даними (підрисунковий підпис).

Підпис під ілюстрацією звичайно має чотири основних елементи:

 •  найменування графічного сюжету, що позначається скороченим словом “Рис.”;
  •  порядковий номер ілюстрації, який вказується без знаку номера арабськими цифрами;
   •  тематичний заголовок ілюстрації , що містить текст із якомога стислою характеристикою зображеного;
   •  експлікацію, яка будується так: деталі сюжету позначають цифрами, які виносять у підпис, супроводжуючи їх текстом. Треба зазначити, що експлікація не замінює загального найменування сюжету, а лише пояснює його.

Приклад: Рис.1.24. Схема розміщення елементів касети:

1 - розмотувач плівки;

2 - сталеві ролики;

3 - привідний валик;

4 - опорні стояки.

Основними видами ілюстративного матеріалу в дипломних роботах є: схема, діаграма, графік і фотографія.

Не варто оформлювати посилання на ілюстрації як самостійні фрази, в яких лише повторюється те, що міститься в підписі. У тому місці де викладається тема, пов’язана з ілюстрацією, і де читачеві треба вказати на неї, розміщують посилання у вигляді виразу в круглих дужках “(рис. 3.1)” або зворот типу: “…як це видно з рис. 3.1”.

Ілюстрації виконують чорнилом, тушшю або пастою чорного кольору на білому непрозорому папері.

У дипломній роботі слід застосовувати лише штрихові ілюстрації і оригінали фотознімків. Фотознімки розміром меншим за формат А4, наклеюють на стандартні аркуші білого паперу формату А4.

6.4. Таблиці

Цифровий матеріал, як правило, повинен оформлятись у вигляді таблиць.

Приклад побудови таблиці

Таблиця 1.1

Назва таблиці

Боковик                                                               Графи (колонки)

(заголовки рядків)

Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над таблицею і друкують симетрично до тексту. Назву і слово “Таблиця” починають з великої літери. Назву не підкреслюють.

За логікою побудови таблиці її логічний суб’єкт, або підмет (позначення тих предметів, які в ній характеризують), розміщують у боковику, головці чи в них обох, а не у прографці; логічний предмет таблиці, або присудок (тобто дані, якими характеризується присудок,) – у профграфці, а не в головці чи боковику. Кожен заголовок над графою стосується всіх даних цієї графи, кожен заголовок рядка в боковику - всіх даних цього рядка.

Заголовок кожної графи в головці таблиці має бути по можливості коротким. Слід уникати повторів тематичного заголовка в заголовках граф, одиниці виміру зазначати у тематичному заголовку, виносити до узагальнюючих заголовків слова, що повторюються.

Боковик, як і головка, вимагає лаконічності. Повторювані слова тут також виносять в об’єднувальні рубрики; загальні для всіх заголовків боковика слова розміщують у заголовку над ним.

У профграфці повторювані елементи, які мають відношення до всієї таблиці, виносять у тематичний заголовок або в заголовок графи; однорідні числові дані розміщують так, щоб їх класи співпадали; неоднорідні - посередині графи; лапки використовують тільки замість однакових слів, які стоять одне під одним.

Заголовки граф повинні починатися з великих літер, підзаголовки - з маленьких, якщо вони складають одне речення із заголовком, і з великих, якщо вони є самостійними. Висота рядків повинна бути не меншою 8 мм. Графу з порядковими номерами рядків до таблиці включати не треба.

Таблицю розміщують після першого згадування про неї в тексті, таким чином, щоб її можна було читати без повороту переплетеного боку дипломної роботи або з поворотом за годинниковою стрілкою. Таблицю з великою кількістю рядків можна перенести на інший аркуш. При перенесенні таблиці на інший аркуш (сторінку) назву вміщують тільки над першою її частиною. Таблицю з великою кількістю граф можна ділити на частини і розміщувати одну частиною над іншою в межах однієї сторінки. Якщо рядки або графи таблиці виходять за формат сторінки, то в першому випадку в кожній частині таблиці повторюють її головку, а в другому випадку - боковик.

Якщо текст, який повторюється в графі таблиці, складається з одного слова, його можна заміняти лапками; якщо з двох або більше слів, то при першому повторенні його замінюють словами “Те ж”, а далі лапками. Ставити лапки замість цифр, марок, знаків, математичних і хімічних символів, які повторюються не слід. Якщо цифрові або інші дані в якому-небудь рядку таблиці не подають, то в ньому ставлять прочерк.

6.5. Формули

При використанні формул необхідно дотримуватися певних правил.

Найбільші, а також довгі і громіздкі формули, котрі мають у складі знаки суми, добутку, диференціювання, інтегрування, розміщують на окремих рядках. Це стосується також і всіх нумерованих формул. Для економії місця кілька коротких однотипних формул, відокремлених від тексту, можна подати в одному рядку, а не одну під одною. Невеликі і нескладні формули, що не мають самостійного значення, вписують всередині рядків тексту.

Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів треба подавати безпосередньо під формулою в тій послідовності, в якій вони дані у формулі. Значення кожного символу і числового коефіцієнта треба подавати з нового рядка. Перший рядок пояснення починають зі слова “де” без двокрапки.

Рівняння і формули треба виділяти з тексту вільними рядками. Вище і нижче кожної формули потрібно не менше одного вільного рядка. Якщо рівняння не вміщується в один рядок, його слід перевести після знака рівності (=) або після знаків плюс (+), мінус (-), множення (х) і ділення (:).

Нумерувати слід лише ті формули, на які є посилання у наступному тексті. Інші нумерувати не рекомендується.

Порядкові номери позначають арабськими цифрами в круглих дужках біля правого берега сторінки без крапок від формули. Номер, який не вміщується в рядку з формулою, переносять у наступний нижче формули. Номер формули при її перенесенні вміщують на рівні останнього рядка. Якщо формула знаходиться у рамці, то номер такої формули записують зовні рамки з правого боку навпроти основного рядка формули. Номер формули-дробу подають на рівні основної горизонтальної риски формули.

Номер групи формул, розміщених на окремих рядках і об’єднаних фігурною дужкою (парантезом), ставиться справа від вістря парантеза, яке знаходиться в середині групи формул і зверне в сторону номера.

Загальне правило пунктуації в тексті з формулами таке: формула входить до речення як його рівноправний елемент. Тому в кінці формули і в тексті перед ними розділові знаки ставляться відповідно ло правил пунктуації.

Двокрапку у формулі ставлять лише у випадках, передбачених правилами пунктуації: а) у тексті перед формулою є узагальнююче слово; б) цього вимагає побудова тексту, що передує формулі.

6.6. Загальні правила посилання на використані джерела

При написанні дипломної роботи студент повинен давати посилання на джерела або матеріали окремі результати з яких наводяться в роботі, або на ідеях і висновках яких розроблюються проблеми, задачі, питання, вивченню яких присвячена дипломна робота. Посилатися слід на останні видання публікації. На більш ранні видання можна посилатися лише в тих випадках, коли в них наявний матеріал, який не включено до останнього видання.

Якщо використовуються відомості, матеріали з монографій, оглядових статей, інших джерел з великою кількістю сторінок, тоді в посиланні необхідно точно вказати номери сторінок, ілюстрацій, таблиць, формул з джерела, на яке дано посилання в дипломній роботі.

Посилання в тексті дипломної роботи слід зазначати порядковим номером за  переліком посилань, виділеним двома квадратними дужками, наприклад, [21, с.41], де 21 – номер джерела за списком, с.41 – сторінка, на якій міститься дана інформація. Якщо необхідно вказати кілька джерел – [2, с.45; 43, с.52; 6, с.12]. Якщо автор коротко викладає чи аналізує інформацію подану в літературному джерелі на кількох сторінках – [7, с.8-10].

Посилання на ілюстрації дипломної роботи вказують порядковим номером ілюстрації, наприклад “…у формулі (2.1)”, “… на рис. 1.3”.

На всі таблиці дипломної роботи повинні бути посилання в тексті, при цьому слово “таблиця” в тексті пишуть скорочено, наприклад: “…в табл. 1.2”.

У повторних посиланнях на таблиці та ілюстрації треба вказувати скорочено слово “дивись”, наприклад: “див. табл. 1.3”.

Для підтвердження власних аргументів посиланням на авторитетне джерело або для критичного аналізу того чи іншого друкованого твору слід наводити цитати. Науковий етикет вимагає точно відтворювати цитований текст, бо найменше скорочення наведеного витягу може спотворити зміст, закладений автором.

Загальні вимоги до цитування такі:

а) текст цитати починається і закінчується лапками і наводиться в тій граматичній формі, в якій він поданий у джерелі, із збереженням особливостей авторського написання. Наукові терміни запропоновані іншими авторами, не виділяються лапками, за винятком тих, що викликали загальну полеміку. У цих випадках використовується вираз “так званий”;

б) цитування повинно бути повним, без довільного скорочення авторського тексту і без перекручень думок автора. Пропуск слів, речень, абзаців при цитуванні допускається без перекручень авторського тексту і позначається трьома крапками. Вони ставляться в будь якому місці цитати ( на початку, всередині, на кінці). Якщо перед випущеним текстом або за ним стояв розділовий знак, то він не зберігається;

в) кожна цитата обов’язково супроводжується посиланням на джерело;

г) при непрямому цитуванні (переказі, викладенні думок автора своїми словами), що дає значну економію тексту, слід бути гранично точним у викладенні думок автора, коректним щодо оцінювання його результатів і давати відповідні посилання на джерело;

д) якщо необхідно виявити ставлення автора дипломної роботи до окремих слів або думок з цитованого тексту, то після них у круглих дужках  ставлять знак оклику або знак питання.

6.7. Оформлення списку використаних джерел

Список використаних джерел – елемент бібліографічного апарату, котрий містить бібліографічні описи використаних джерел і розміщується після висновків.

Бібліографічний опис складають безпосередньо за друкованим твором або виписують із каталогів і бібліографічних покажчиків повністю без пропуску будь-яких елементів, скорочення назв і т.ін. Завдяки цьому можна уникнути повторних перевірок, вставок пропущених відомостей.

Джерела можна розміщувати одним із таких способів:

 1.  у порядку появи посилань у тексті (найбільш зручний для користування);
 2.  в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків;
 3.  у хронологічному порядку.

Відомості про джерела включені до списку, необхідно давати відповідно до вимог державного стандарту з обов’язковим наведенням назв праць (Додаток Л).

6.8. Додатки

Додатки оформляються як продовження дипломної роботи на наступних її сторінках або у вигляді окремої частини (книги), розміщуючи їх у порядку появи посилань у тексті дипломної роботи.

Якщо додатки оформлюються на наступних сторінках дипломної роботи, кожний такий додаток повинен починатися з нової сторінки. Додаток повинен мати заголовок, надрукований угорі малими літерами з першої великої симетрично відносно тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої великої друкується слово “Додаток _” і велика літера, що позначає додаток.

Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки,  за винятком літер Г, Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад, додаток А, додаток Б і т. д. Один додаток позначається як додаток А.

При оформленні додатків окремою частиною (книгою) на титульному аркуші під назвою дипломної роботи друкують великими літерами слово “ДОДАТКИ”.

Ілюстрації, таблиці і формули, які розміщені в додатках, нумерують в межах кожного додатка, наприклад: таблиця Б.1 – перша таблиця додатка Б; рис. Д.2 - другий рисунок  додатка Д; формула (А.1) - перша формула додатка А.

7. ПІДГОТОВКА І ЗАХИСТ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

7.1. Загальний порядок надання матеріалу перед захистом

Завершена і підписана студентом і консультантом дипломна робота подається керівникові не пізніше, ніж за три тижні до початку роботи державної екзаменаційної комісії. Керівник роботи у 10-денний строк після одержання перевіряє виконану роботу, підписує її і разом з письмовим відзивом подає завідувачу кафедрою.

Завідувач кафедрою після розгляду дипломної  роботи на засіданні кафедри вирішує питання про допуск її до захисту на засіданні ДЕК, роблячи відповідний запис на титульному аркуші. У випадку, коли завідувач кафедрою не вважає за можливе допустити роботу до захисту, це питання розглядається на засіданні кафедри, за участю керівника і автора дипломної роботи. Протокол засідання кафедри подається декану факультету. У випадку, коли дипломна робота не підготовлена в установлений строк або за рішенням кафедри не може бути допущена до захисту, протокол такого засідання кафедри, затверджений деканом факультету, є підставою для відрахування випускника із числа студентів. За таким студентом залишається право доопрацювати дипломну роботу і захищати її у наступний термін роботи ДЕК. До захисту дипломних  робіт студенти допускаються згідно наказу ректора за поданням випускаючих кафедр та декана факультету.

На попередній захист дипломник з‘являється з чистовим варіантом дипломної роботи (проекту), відзивом керівника на дипломну роботу (проект), текстом підготовленої доповіді, тривалість якої має бути в межах 10 хвилин. Практика показала, що для доповіді достатньо 4-6 сторінок машинописного тексту. В доповіді треба чітко сформулювати основні положення дипломної роботи (проекту), навести лише основні цифрові показники. Результати досліджень необхідно підтверджувати демонструванням ілюстративного матеріалу – таблиць, діаграм, графіків тощо. дипломник доповідає у присутності керівника та членів кафедри, занотовує зауваження та побажання, висловлені викладачами кафедри.

При обговоренні попереднього захисту роботи на кафедрі вказуються недоліки, допущені в доповіді студента, даються запитання, поради: як відповідати на запитання, вести себе під час захисту тощо.

Після успішного захисту (за необхідності – внесення змін чи доповнень) студент подає дипломну роботу (проект) завідувачу кафедрою для запису рішення кафедри про допуск до захисту.

Допущена до захисту дипломна робота (проект) направляється на рецензію за 10-15 днів до захисту. Рецензент у 5-денний строк знайомиться з роботою і дає на неї письмову рецензію. Призначаються рецензенти з числа викладачів суміжних випускаючих кафедр та рецензент з підприємства чи установи по даним якої виконувалась дипломна робота.

Студент знайомиться з рецензією і готує відповіді на зауваження рецензента. Доповнення та зміни вносити у дипломну роботу (проект) після рецензування не дозволяється. Негативна оцінка роботи (проекту) рецензентом не позбавляє студента права захищати його на засіданні ДЕК.

При захисті дипломних робіт виконаних на замовлення виробництва додаються копії договору на замовлення, та акту впровадження результатів роботи (Додаток С).

Дипломна робота (проект), яка допущена кафедрою до захисту на засіданні ДЕК, разом з письмовим відзивом керівника і письмовими рецензіями подається в деканат для реєстрації. Після реєстрації дипломна робота (проект) зберігається у деканаті і студенту на руки не видається.

7.2. Відзив керівника дипломної роботи

У письмовому відзиві керівника (додаток М) відзначається актуальність теми, вказується практичне значення роботи, ступінь самостійності студента при виконанні дипломної роботи, характеризуються його позитивні якості, схильність до наукових досліджень, уміння узагальнювати і робити аргументовані пропозиції, участь студента в роботі наукових студентських семінарів і конференцій. Якщо дипломна робота (проект) на думку наукового керівника відповідає існуючим вимогам, в кінці відзиву він рекомендує до захисту перед державною екзаменаційною комісією (ДЕК).

Відзив повинен включати:

 •  відомість про актуальність теми дипломної роботи;
 •  відповідність роботи завданню й іншим вимогам;
 •  теоретичний і практичний рівень підготовки студента, його самостійність при виконанні дослідження;
 •  практичну цінність дипломної роботи;
 •  уміння студента працювати з джерелами інформації і здатність ясно і чітко викладати матеріал;
 •  дотримання правил і якості оформлення матеріалів;
 •  переваги і недоліки роботи;
 •  можливість допуску роботи до захисту.

Відгук друкується на стандартних аркушах формату А4. Обсяг відгуку – до 2 сторінок.

Студент повинний бути ознайомлений з відгуком не менш чим за 2 тижні до захисту дипломної роботи.

7.3. Рецензії

В рецензії дається всебічна характеристика дипломної роботи та рівня її оформлення з обов‘язковими конкретними зауваженнями (додаток Н).

Рецензент повинний відбити в рецензії:

 •  загальну характеристику дипломної роботи в цілому й окремих її розділах;
 •  актуальність теми, новизну запропонованих методів рішення задач;
 •  оцінку рівня професійної теоретичної і практичної підготовки випускника, його уміння самостійно використовувати отримані знання при вирішенні конкретних задач;
 •  відповідність дипломної роботи завданню;
 •  повноту і детальність розробки окремих питань;
 •  логічну послідовність і ясність викладу матеріалу, обґрунтованість прийнятих рішень;
 •  практичну цінність роботи і можливість її використання;
 •  якість оформлення роботи;
 •  позитивні сторони і недоліки в роботі;
 •  оцінку виконаної дипломної роботи (відмінно, добре, задовільно, незадовільно) і власну думку про можливість присвоєння випускнику кваліфікації «менеджер-економіст» за спеціальністю 7.050201 “Менеджмент організацій”.

У рецензії повинні бути зазначені не менш двох зауважень.

Рецензія друкується на стандартних аркушах А4. Обсяг рецензії – до 2 сторінок. Рецензія оформлюється або на бланку установи, де працює рецензент, або завіряється печаткою.

Студент повинний бути ознайомлений з рецензією не менш чим за тиждень до захисту дипломної роботи.


7.4. Доповідь та роздатковий матеріал 

Одночасно з оформленням дипломної роботи студент готує доповідь (додаток П), роздатковий матеріал, які погоджує з керівником. Попередньо доповідь студента заслуховується на кафедрі відповідно до графіку, де створюються умови, наближені до дійсного захисту.

Рекомендується в якості ілюстрації до доповіді використовувати роздатковий матеріал і слайди для проекцій.

Роздатковий матеріал необхідний для роботи державної екзаменаційної комісії під час захисту дипломної роботи. У роздатковий матеріал повинні входити:

 •  основні висновки і пропозиції автора;
 •  узагальнені результати дослідження;
 •  таблиці, схеми, графіки ілюструючи доповідь студента під час його захисту.

Роздатковий матеріал оформляється на аркушах формату А4 і брошурується. Кількість екземплярів визначається числом членів Державної екзаменаційної комісії (5-6 комплектів). Зразок оформлення титульного листа роздаткового матеріалу наведено у Додатку Р. Використання зазначеного роздаткового матеріалу є обов'язковим.

7.5. Перелік документів що подаються до захисту

Перелік документів які подаються на захист в ДЕК:

 •  завдання на дипломну роботу (Додаток В);
 •  дипломна робота (титульний лист – Додаток Д, анотація Додатки Е);
 •  відзив керівника дипломної роботи (Додаток М);
 •  рецензії на дипломну роботу – внутрішня та зовнішня (Додаток Н);
 •  роздатковий матеріал (титульний лист – Додаток Р);
 •  доповідь, підписана керівником (Додаток П).
 •  договір на створення продукції та акт про впровадження (за необхідністю, Додаток С).

Дипломна робота повина буде зшита друкарським чином. Порядок розмішення документів: титульний лист, завдання, анотація, зміст, вступ, основні розділи, додатки. Відгук керівника, рецензії, договір про створення науково-технічної продукції та акт про впровадження результатів дослідження вкладаються в конверт, який розміщується (приклеєно) до твердої обкладинки дипломної роботи.

До захисту на засіданні ДЕК у деканат подаються також інші документи:

 •  публікації за темою роботи (проекту), документи про практичне застосування результатів роботи (проекту);
 •  витяг з трудової книжки про останнє місце роботи (для студентів-заочників);
 •  характеристика з місця роботи (для студентів-заочників).

До захисту дипломної роботи (проекту) на засіданні ДЕК студент повинен досконало опанувати наукову проблему, що охоплює ширше коло економічних явищ, ніж передбачені обраною темою. Доцільно ще раз самостійно переглянути і повторити питання, які пов‘язані із змістом дипломної роботи (проекту) і вивчалися професійно орієнтованими, фундаментальними та гуманітарними дисциплінами. Особливу увагу слід звернути на понятійний апарат теми, нормативні величини та досягнутий у країні рівень показників, які використовуються в роботі чи певною мірою пов‘язані з використаними.

Студенти, які у встановлений строк не представили дипломні роботи або одержали рішення про їх невідповідність вимогам, до захисту не допускаються.

7.6. Організація захисту дипломної роботи 

Захист дипломної роботи є формою перевірки рівня випускника та фактичної підготовленості його до роботи за фахом відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики.

Захист дипломної роботи проводиться на відкритому засіданні державної екзаменаційної комісії за участю не менше половини її складу. Персональний склад членів ДЕК затверджується ректором не пізніше як за місяць до початку роботи комісії. До її складу можуть входити ректор або проректор з навчальної чи наукової роботи, декан факультету або його заступник, завідувачі кафедр, професори, доценти (викладачі) профілюючих кафедр, провідні спеціалісти виробництва та працівники науково-дослідних установ.

Захист дипломних робіт (проектів) проводиться в університеті, або на підприємствах, в установах та організаціях, для яких тематика проектів (робіт), поданих для захисту, має науково-теоретичне або практичне значення.

На захисті дипломної роботи (проекту) бажана присутність наукового керівника.

Порядок захисту такий:

 •  голова ДЕК запрошує студента до захисту, оголосивши тему його дипломної роботи, прізвище керівника;
 •  студент готує демонстраційний матеріал;
 •  декан факультету або один із членів ДЕК повідомляє про виконання студентом навчального плану та середній бал його успішності за час навчання в університеті;
 •  голова ДЕК надає слово для доповіді дипломнику, студент робить коротке повідомлення про основні результати дослідження (тривалість до 10 хв);
 •  члени ДЕК задають запитання студенту-дипломнику, голова це робить останнім;
 •  студент повинен зрозуміти суть запитання і дати коротку, конкретну, чітку, змістовну та етичну відповідь;
 •  всі бажаючі з присутніх також можуть задати запитання студенту та висловити зауваження, на які він зобов‘язаний дати відповідь. Кількість запитань дипломнику під час захисту не обмежується;
 •  один з членів ДЕК, що під час засідання ознайомився з дипломною роботою (проектом), інформує присутніх із змістом відгуку керівника, рецензії і висловлює свою думку про студента, дипломну роботу і її захист;
 •  присутній на захисті керівник, за бажанням, може виступити особисто, характеризуючи дипломника, а не дипломну роботу;
 •  завершується захист дипломної роботи (проекту) заключним словом дипломника , в якому він дає відповідь на зауваження, що мають місце у рецензії та виступах членів ДЕК, присутніх. Студент коротко висловлюється по суті зауважень, погоджується з ними, вказуючи шляхи усунення недоліків або аргументовано відхиляє їх, відстоюючи власну точку зору.

Тривалість захисту дипломної роботи (проекту) не повинна перевищувати 30 хвилин. Тривалість одного засідання ДЕК не повинна перевищувати шість академічних годин на день.

Державна екзаменаційна комісія оцінює захист дипломної роботи (проекту), враховуючи при цьому рівень теоретичної та практичної підготовки студента, зміст і якість оформлення роботи, проявлену ініціативність і самостійність при виконанні досліджень, якість доповіді, змістовність, правильність і повноту відповідей на запитання, що були задані в процесі захисту, змістовність та якість демонстраційного матеріалу, рівень загальної ерудиції студента і оцінку роботи рецензентом.

За результатами захисту дипломної роботи виставляються оцінки: “відмінно”, “добре”, “задовільно”, “незадовільно”, які оголошуються в день захисту після оформлення протоколів засідання комісії, що складаються за встановленою формою і підписуються головою та членами ДЕК. Оцінка захисту дипломної роботи (проекту) записується в залікову книжку студента. Крім того, державною екзаменаційною комісією, за результатами захисту дипломної роботи (проекту), може прийматися рішення про рекомендацію використання наукових розробок на підприємствах, у науково-дослідних установах, а студента – до навчання в магістратурі (аспірантурі).

Рішення ДЕК про оцінку знань, виявлених під час захисту роботи (проекту), а також про присвоєння випускникам відповідного освітнього рівня (кваліфікації) та видачу дипломів приймають на закритому засіданні ДЕК відкритим голосуванням звичайною кількістю голосів членів комісії, які брали участь у її засіданні. У разі однакової кількості голосів голос голови комісії є вирішальним. Під час цього засідання члени ДЕК підписують протоколи засідань.

Студентам, які успішно склали державні екзамени та захистили дипломні роботи (проекти), рішенням ДЕК присвоюється кваліфікація відповідно до отриманої спеціальності та видається диплом встановленого зразка.

Студент, який отримав оцінки “відмінно” не менше ніж із 75% усіх дисциплін навчального плану, а з решти – “добре”, склав державний екзамен і захистив дипломну роботу (проект) з оцінкою “відмінно”, а також проявив себе у науковій (творчій) роботі, що підтверджується рекомендацією кафедри, видається диплом з відзнакою, про що записується у протоколі засідання комісії.

У тих випадках, коли ДЕК приймає рішення про те, що студент не захистив дипломну роботу (проект), тобто отримав незадовільну оцінку, відповідну інформацію заносять у протокол засідання комісії, а потім обговорюють на засіданні кафедри. Студент, який одержав незадовільну оцінку при захисті дипломної роботи (проекту), відраховується з університету з видачею академічної довідки встановленого зразка.

Якщо студент не з‘явився на захист, то у протоколі ДЕК відзначається, що він є не атестованим через відсутність на засіданні комісії.

Студенти, не атестовані у встановлені терміни, мають право на повторний захист в наступний період роботи ДЕК відповідно до чинного законодавства. ДЕК надає дозвіл також на повторний захист того самого проекту з доопрацюванням або рекомендує кафедрі затвердити нову тему. Студентам, які під час повторного захисту дипломних робіт (проектів) отримали незадовільну оцінку, видається академічна довідка встановленого зразка.

Повторний захист дипломної роботи (проекту) з метою підвищення оцінки не допускається.

Повторний захист дипломної роботи дозволяється впродовж трьох років після закінчення терміну навчання в університеті за умови подання позитивної характеристики з місця роботи, що відповідає профілю підготовки спеціаліста. Для студентів, які не захищали дипломної роботи з поважних причин, підтверджених документально, ректором університету може бути продовжено термін до наступного періоду роботи ДЕК, але не більше, ніж на один рік.

За підсумками діяльності державної екзаменаційної комісії складається звіт, який затверджується на її заключному засіданні.

Підсумки роботи ДЕК обговорюються на засіданні Вченої ради факультету і засіданнях випускаючих кафедр, де приймаються відповідні рішення по удосконаленню організації дипломного проектування та процедури підготовки захисту дипломних робіт (проектів).

Після захисту робіт (проектів) рішення ДЕК про надання студентам, які їх захистили, відповідної кваліфікації оголошується наказом, і ректор університету та декан факультету в урочистій обстановці вручають дипломи про закінчення університету.


ДОДАТКИ


Додаток А
Тематика дипломних робіт

Орієнтовна тематика дипломних робіт (проектів)

 1.  Механізм управління виробництвом в період переходу до ринкової економіки.
 2.  Організаційна модель малого підприємства і його апарату управління по переробці сільськогосподарської продукції.
 3.  Удосконалення організаційної структури підприємства та його апарату управління в умовах диверсифікації виробництва.
 4.  Особливості управління виробництвом в умовах акціонерної форми господарювання.
 5.  Особливості управління виробництвом в спільних підприємствах.
 6.  Управління в первинному виробничому підрозділі підприємства АПК.
 7.  Організація праці головного економіста підприємства АПК.
 8.  Регламентація роботи головних спеціалістів підприємства АПК на основі посадових інструкцій.
 9.  Планування і контроль особистої діяльності головними спеціалістами підприємства АПК.
 10.  Функція управлінських працівників по інформаційному забезпеченню.
 11.  Функція управлінських працівників по прийняттю рішення.
 12.  Функція управлінських працівників по забезпеченню виконання рішення.
 13.  Особливості управління в особистих підсобних господарствах населення.
 14.  Аналіз використання бюджету часу управлінськими працівниками.
 15.  Основні напрямки комплексного дослідження ринку сільськогосподарської продукції (певного виду).
 16.  Особливості виробничо-збутової роботи підприємства, орієнтованого на концепцію маркетингу.
 17.  Розробка програми маркетингу в діяльності підприємства АПК.
 18.  Удосконалення механізму реалізації сільськогосподарської продукції.
 19.  Оцінка привабливості стратегічної зони господарювання для підприємства АПК.
 20.  Планування вибору стратегічної позиції підприємства в сучасних умовах.
 21.  Визначення майбутньої ефективності діючої стратегії підприємства.
 22.  Оцінка майбутнього конкурентного статусу підприємства в ринкових умовах.
 23.  Оцінка рівня стратегічних капіталовкладень підприємства в сучасних умовах.
 24.  Дослідження впливу стратегічної інформації на діяльність підприємств АПК.
 25.  Особливості стратегічного планування підприємства в умовах ринкової економіки.
 26.  Особливості управління підприємством в умовах стратегічних змін.
 27.  Дослідження управлінських проблем в кооперуванні виробників і переробників.
 28.  Особливості діяльності та управління у фермерських господарствах.
 29.  Особливості формування мотивації трудової діяльності на підприємствах АПК.
 30.  Дослідження зовнішнього середовища діяльності аграрних підприємств в умовах переходу до ринкової економіки.
 31.  Розвиток системи контролю в умовах  ринкової економіки.
 32.  Основні напрямки оптимізації економічних методів управління в умовах переходу до ринкової економіки.
 33.  Особливості менеджменту в малих агропромислових формуваннях.
 34.  Управління матеріальними ресурсами підприємства АПК.
 35.  Управління трудовими ресурсами підприємства АПК.
 36.  Управління фінансовими ресурсами підприємства АПК.
 37.  Ринок праці та проблеми управління ним на районному (обласному) рівні.
 38.  Управління сільськогосподарським підприємством в умовах ринку.
 39.  Управління фінансово-економічним розвитком підприємства АПК в ринкових умовах.
 40.  Роль цінового фактору в системі менеджменту сільськогосподарського підприємства.
 41.  Система забезпечення фінансового менеджменту підприємства АПК.
 42.  Управління грошовими потоками на підприємстві АПК.
 43.  Управління капіталом підприємства АПК.
 44.  Управління активами підприємства АПК.
 45.  Управління прибутком підприємства АПК.
 46.  Управління фінансовими ризиками підприємства АПК.
 47.  Маркетинговий аналіз витрат виробництва на підприємстві.
 48.  Особливості комерційної діяльності підприємства, спрямованої на концепцію маркетингу.
 49.  Маркетингове дослідження виробництва і розподілу продукції сільськогосподарських підприємств.
 50.  Цінова політика в системі маркетингу.
 51.  Оцінка конкурентного статусу підприємства АПК в ринкових умовах.
 52.  Маркетингова діяльність підприємства АПК в сучасних умовах господарювання.
 53.  Управління формуванням джерел фінансових ресурсів інвестування діяльності підприємства.
 54.  Оцінка інвестиційної привабливості підприємства.
 55.  Механізм нейтралізації інвестиційних проектних ризиків.
 56.  Ефективність управління інвестиційним портфелем.
 57.  Управління інвестиційною діяльністю підприємств АПК.
 58.  Вдосконалення організаційної структури служби маркетингу на підприємствах АПК.
 59.  Види маркетингових досліджень в господарській практиці підприємств АПК.
 60.  Розробка стратегії маркетингу підприємства АПК.
 61.  Дослідження товарної структури ринку і оцінювання його кон‘юнктури.
 62.  Планування нових товарів та послуг у маркетинговій діяльності підприємств АПК.
 63.  Проблеми та перспективи розвитку оптової торгівлі підприємств АПК.
 64.  Функції реклами в системі маркетингу і оцінка її ефективності на підприємствах АПК.
 65.  Роль паблік рілейшнз в господарській діяльності підприємств АПК.
 66.  Планування та розробка бюджету маркетингу.
 67.  Формування організаційної структури маркетингу на підприємствах АПК.
 68.  Шляхи і засоби підвищення ефективності стратегічного управління організацією.
 69.  Адаптація підприємства в конкурентному середовищі.
 70.  Проектування системи стратегічного управління в організації.
 71.  Вибір і збалансування стратегічних зон господарювання підприємства.
 72.  Інформаційне забезпечення стратегічного управління на підприємстві.
 73.  Організація маркетингових досліджень ринку і конкурентоспроможності продукції.
 74.  Стратегічне управління інвестиційними потоками.
 75.  Стратегія управління інноваціями.
 76.  Удосконалення механізму розробки стратегії підприємства.
 77.  Розвиток інтеграційних процесів в АПК.
 78.  Розвиток економічного механізму іноземного інвестування АПК.
 79.  Управління інноваційними процесами в рослинництві (тваринництві тощо).
 80.  Управління та регулювання фінансових процесів у сфері земельної реформи в Україні
 81.  Управління персоналом підприємства та розробка заходів щодо його покращення.
 82.  Управління маркетинговою діяльністю на підприємстві.
 83.  Управління прибутковістю підприємства.
 84.  Стратегічне управління діяльністю підприємства.
 85.  Управління ефективністю господарювання підприємства.
 86.  Управління основними засобами на підприємстві.
 87.  Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства.
 88.  Управління активами підприємства при реалізації інвестицих проектів.
 89.  Управління стратегією підприємства на зовнішньому ринку.
 90.  Формування та планування  виробничоЇ програми сільськогосподарського підприємства.
 91.  Удосконалення кадрового менеджменту на підприємстві.
 92.  Управління фінансовою стійкістю підприємства АПК.
 93.  Управління акціонерним капіталом підприємства АПК.
 94.  Управління продуктивністю праці на підприємстві.
 95.  Удосконалення моделі управління витратами підприємства.
 96.  Удосконалення мотивації праці на підприємстві.
 97.  Управління системою збуту продукції на підприємстві АПК.
 98.  Управління ціновою політикою підприємства.
 99.  Управління конкурентоспроможністю продукції підприємства.
 100.  Фінансовий менеджмент в зернопродуктовому (молокопродуктовому, бурякоцукровому тощо) підкомплексі області.
 101.  Кадровий потенціал менеджменту в АПК регіону.
 102.  Удосконалення системи управління використанням виробничих ресурсів на підприємстві.
 103.  Розробка системи управління інтенсивним використанням виробничих потужностей підприємства АПК.
 104.  Організаційне удосконалення системи ремонту і технічного обслуговування обладнання підприємства АПК.
 105.  Обґрунтування оптимізації використання сировини на підприємстві АПК.
 106.  Удосконалення управління матеріально-технічним забезпеченням підприємства (організації, регіону, галузі).
 107.  Удосконалення системи управління якістю продукції (послуг) на підприємстві.
 108.  Розвиток системи управління якістю продукції (послуг) та забезпечення її конкурентоспроможності на підприємстві.
 109.  Удосконалення системи оперативного управління діяльністю організації.
 110.  Дослідження процесів кредитування підприємства у сучасних умовах.
 111.  Удосконалення організації фінансового менеджменту на підприємстві.
 112.  Управління інноваційним потенціалом підприємства.
 113.  Розробка мотиваційних механізмів прискорення інноваційної діяльності підприємства.
 114.  Обґрунтування стратегії оновлення продукції на підприємстві.
 115.  Управління техногенно-екологічною безпекою в АПК регіону.
 116.  Управління охороною праці в АПК регіону.
 117.  Управління розвитком соціальної сфери села.
 118.  Управління агрохімічним сервісом підприємств АПК.
 119.  Удосконалення системи управління конкурентоспроможністю продукції (послуг) на підприємствах АПК.
 120.  Фінансово-економічне регулювання розвитку агропромислового виробництва.
 121.  Оцінка економічного розвитку сільськогосподарського виробництва.
 122.  Формування та підвищення ефективності використання кадрово-управлінського потенціалу агроформувань.
 123.  Управління виробничим потенціалом підприємства АПК.
 124.  Удосконалення механізму управління використанням основних фондів та виробничих потужностей підприємства.
 125.  Управління зайнятістю сільського населення.
 126.  Регіональні особливості формування раціональної системи економічних зв‘язків в АПК.
 127.  Управління соціально-економічним розвитком АПК в регіоні.
 128.  Організація виробництва продукції тваринництва (молока, м‘яса великої рогатої худоби, свинини, яєць) в умовах переходу до ринкової економіки.
 129.  Організація використання машинно-тракторного парку в умовах переходу до ринкової економіки.
 130.  Організація кормової бази  і перспективи її розвитку в умовах переходу до ринкової економіки.
 131.  Бізнес-планування виробництва в системі АПК.
 132.  Організація виробництва продукції рослинництва (зерна, цукрових буряків, овочів, картоплі тощо)в умовах переходу до ринку.
 133.  Організація виробництва сільськогосподарської продукції у фермерських господарствах.
 134.  Організація раціонального використання земельних ресурсів в умовах реформування земельних відносин.
 135.  Стан і перспективи організації і ефективності переробки сільськогосподарської продукції (молока, м’яса, плодів тощо)
 136.  Організація становлення та розвитку інтеграційних зв’язків в системі АПК.
 137.  Застосування біржових технологій на прикладі агроторгового дому.
 138.  Організація та шляхи вдосконалення системи внутрішньогосподарського планування.
 139.  Організаційна структура сільськогосподарського підприємства та шляхи її вдосконалення.
 140.  Організація орендних відносин та шляхи їх вдосконалення.
 141.  Організація агротехсервісу і шляхи її вдосконалення.
 142.  Організація і шляхи вдосконалення агрохімічного обслуговування.
 143.  Організація і оплата праці в підприємстві та її вдосконалення в умовах переходу до ринкової економіки.
 144.  Організація і ефективність діяльності машинно-технологічних станцій в умовах переходу до ринкових відносин.
 145.  Організація зайнятості населення в галузях АПК і шляхи її вдосконалення в умовах переходу до ринкової економіки.
 146.  Організація і економічна ефективність переробки сільськогосподарської сировини (цукрових буряків, овочів, фруктів, м‘яса, молока).
 147.  Організація і економічна ефективність використання основних виробничих фондів в сільськогосподарських підприємствах .
 148.  Еколого-економічні аспекти агротехногенного зберігання родючості ґрунту.
 149.  Організація діяльності районного агроторгового дому в умовах переходу до ринкових відносин.
 150.  Організаційно-правові заходи підвищення родючості ґрунту в умовах переходу до ринкових відносин.
 151.  Організація економічного співробітництва в сфері виробництва засобів виробництва для АПК.
 152.  Реформування форм власності в с.-г. виробництві.
 153.  Шляхи вдосконалення організаційних форм господарювання в племінних господарствах.
 154.  Організація матеріального стимулювання праці с.-г. працівників в умовах переходу до ринкових відносин.
 155.  Організація праці в сільському господарстві та шляхи її вдосконалення.
 156.  Організація комерційного розрахунку та шляхи його вдосконалення.
 157.  Організація системи планування та шляхи її вдосконалення в умовах переходу до ринкових відносин.
 158.  Організація взаємовідносин між виробниками сільськогосподарської сировини і переробними підприємствами в умовах переходу до ринкових відносин.
 159.  Нові підходи до розробки планів соціально-економічного розвитку території (міста, району, області) в сучасних умовах.
 160.  Інноваційно-інвестиційна модель розвитку аграрного виробництва.
 161.  Ринковий механізм господарювання та його функціонування у сільськогосподарських підприємствах.
 162.  Дослідження особливостей економічних стратегій фірми в коротких і тривалих періодах розвитку.
 163.  Економічний механізм формування витрат підприємства АПК.
 164.  Реформування відносин власності в аграрному секторі України.
 165.  Особливості розвитку агробізнесу у ринковій економіці.
 166.  Організація і вдосконалення зовнішньоекономічних зв‘язків підприємств і організацій АПК України.
 167.  Мотивація та особливості розвитку підприємницької діяльності у сільському господарстві.
 168.  Особливості становлення і розвитку фермерства  в Україні в сучасних умовах.
 169.  Особливості організації і оплати праці в АПК та її вдосконалення у сучасних умовах.
 170.  Розвиток рентних відносин в сільському господарстві.
 171.  Земельна реформа та розвиток орендних відносин в Україні.
 172.  Розвиток особистих селянських господарств в Україні.
 173.  Організація інформаційно-консультаційного обслуговування.
 174.  Становлення і розвиток дорадництва в Україні.
 175.  Організаційно-правові засади функціонування сільськогосподарських підприємств.
 176.  Організаційно-правові аспекти трудових відносин в сільському господарстві.
 177.  Організація і економічна ефективність використання трудових ресурсів у сільському господарстві.
 178.  Персонал підприємства і шляхи вдосконалення організації його використання.
 179.  Організація і ефективність використання матеріальних ресурсів підприємства.
 180.  Диверсифікація виробництва як шлях підвищення його ефективності.
 181.  Сучасний стан виробництва продукції (вказати вид) в умовах підвищення конкурентоспроможності галузі.
 182.  Організаційно-правові аспекти процедури банкрутства аграрних підприємств.
 183.  Організація обслуговуючих і допоміжних виробництв сільськогосподарських підприємств.
 184.  Розвиток сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів в Україні.
 185.  Планування виробництва сільськогосподарської продукції (вказати вид).
 186.  Вдосконалення оренди як фактор розвитку  земельних  відносин у сільському господарстві.
 187.  Вдосконалення управління земельними ресурсами.
 188.  Організація і економічна ефективність раціонального використання земельних ресурсів в умовах реформування земельних відносин.
 189.  Формування і підвищення ефективності використання кадрового потенціалу аграрних підприємств.
 190.  Вдосконалення кадрової політики аграрних підприємств.
 191.  Соціально-економічні аспекти формування регіонального ринку праці.
 192.  Вдосконалення стимулювання праці в аграрних підприємствах.
 193.  Вдосконалення механізму відтворення основних фондів аграрних підприємств у контексті трансформації ринкової економіки.
 194.  Особливості відтворення основних засобів у аграрному виробництві.
 195.  Економічний механізм регулювання використанням  оборотних фондів аграрних підприємств.
 196.  Формування та регулювання обігових коштів у аграрному підприємстві.
 197.  Організація і ефективність використання машинно-тракторного парку в ринкових умовах.
 198.  Організація і економічна ефективність агрохімічного сервісу.
 199.  Економічний механізм формування та  функціонування  ринку  продукції.
 200.  Заходи регулювання поточних і довгострокових процесів розвитку  маркетингу.
 201.  Економічні засади формування конкурентоспроможного сільськогосподарського виробництва.
 202.  Стратегія  забезпечення конкурентоспроможності аграрного підприємства (галузі).
 203.  Регулювання фінансової діяльності  аграрних підприємствах.
 204.  Регулювання інвестиційної діяльності  аграрних підприємств.
 205.  Формування інвестиційної стратегії сільськогосподарського підприємства.
 206.  Активізація інноваційної діяльності в процесі інтенсивного  типу розвитку підприємства.
 207.  Особливості інноваційної моделі розвитку аграрних підприємств у контексті трансформації ринкової економіки.
 208.  Управління інноваційним розвитком підприємства.
 209.  Формування інтеграційних процесів в продовольчому підкомплексі аграрної економіки.
 210.  Організація виробництва продукції (зерно, цукрові буряки, молоко тощо) та підвищення ефективності галузі.
 211.  Вдосконалення організаційних форм господарювання в системі АПК.
 212.  Антикризове управління сільськогосподарських підприємств.
 213.  Еколого-економічні аспекти відтворення аграрних підприємств.
 214.  Трудові ресурси і соціальний розвиток села (на матеріалах сільськогосподарського підприємства).
 215.  Бізнес-планування в системі АПК (вид сільськогосподарської продукції, сільськогосподарського підприємства в цілому) на матеріалах підприємств в АПК.
 216.  Організація становлення та розвитку інтеграційних зв’язків в системі АПК (на матеріалах підприємств АПК).
 217.  Регіональні аспекти функціонування ринку сільськогосподарської продукції (зерна, молока, цукру тощо)
 218.  Переробка сільськогосподарської продукції та її розвиток в умовах агропромислової інтеграції.
 219.  Бізнес-планування виробництва сільськогосподарської продукції в умовах формування ринкових відносин.
 220.  Організація і економічна ефективність ресурсного потенціалу в сільськогосподарських підприємствах.
 221.  Організація і шляхи підвищення ефективності використання земельних ресурсів в умовах трансформації земельних відносин.
 222.  Вплив соціальної інфраструктури на підвищення економічної ефективності сільськогосподарських підприємств.
 223.  Оренда землі і напрямки її вдосконалення.
 224.  Обґрунтування підвищення ефективності виробничих інвестицій в умовах ринку.
 225.  Бізнес-планування в системі АПК.
 226.  Стан та перспективи розвитку ринку праці (на прикладі регіону).
 227.  Економіко-математичне моделювання в управлінні  фінансовими  ресурсами підприємства.
 228.  Економіко-математичне моделювання в управлінні персоналом  в ринкових умовах.
 229.  Економіко-математичне моделювання в управлінні матеріальними ресурсами.
 230.  Економіко-математичне моделювання в управлінні запасами.
 231.  Економіко-математичне   моделювання   в   оцінці   ризику   підприємницької діяльності в ринкових умовах.
 232.  Економіко-математичне моделювання в управлінні виробничими процесами на підприємстві.
 233.  Економіко-математичне моделювання в управлінні маркетинговою діяльністю підприємства.
 234.  Інформаційні системи в управлінні підприємством.
 235.  Управління системою продаж засобами Internet технологій.
 236.  Інформаційні технології в управлінні матеріально-технічним забезпеченням.
 237.  Використання інформаційних систем в фінансово-господарській діяльності підприємства.
 238.  Економіко-математична    модель    міжгалузевого    балансу    в    управлінні підприємством.
 239.  Інформаційні технології в управлінні біржами.
 240.  Стратегія забезпечення конкурентоспроможності продукції агропромислового комплексу.
 241.  Управління організацією рекламної компанії підприємства – суб’єкта ЗЕД.
 242.  Управління інвестиційною привабливістю підприємства.
 243.  Роль аграрних бірж у стимулюванні експорту продукції галузей АПК.
 244.  Страховий захист зовнішньоекономічних операцій.
 245.  Управління зовнішньоекономічними операціями торгово-промислової палати регіону.
 246.  Дослідження механізму сплати податків в зовнішньоекономічній діяльності підприємства.
 247.  Розробка та обґрунтування зовнішньоекономічної стратегії.
 248.  Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства.
 249.  Стратегічне управління зовнішньоекономічною діяльністю регіону.
 250.  Управління збутовою діяльністю виробників зерна  на зовнішньому ринку.
 251.  Роль сільського зеленого туризму в підвищенні ефективності зовнішньоекономічної діяльності регіону.
 252.  Управління зовнішньоекономічними ризиками аграрних підприємств.
 253.  Формування іміджу підприємства на зовнішньому ринку.
 254.  Управління консалтингом аграрних підприємств на зовнішньому ринку.
 255.  Управління ціновою політикою підприємств на зовнішньому ринку.
 256.  Управління зовнішньоекономічною стратегією підприємства.
 257.  Бізнес–планування в зовнішньоекономічній діяльності підприємства.
 258.  Управління зовнішньоекономічними операціями банківських структур.
 259.  Управління процесом просування торгової марки на зовнішніх ринках.
 260.  Організація роботи зовнішньоторгового відділу та шляхи його вдосконалення.
 261.  Ефективність рекламної діяльності на зовнішніх ринках.
 262.  Вдосконалення управління якістю продукції в системі менеджменту ЗЕД.
 263.  Вплив кредитної політики на ефективність менеджменту ЗЕД.
 264.  Вплив іноземного інвестування на ефективність менеджменту ЗЕД.
 265.  Вдосконалення управління просуванням товару на зовнішніх ринках.
 266.  Маркетингова стратегія у зовнішньоекономічній діяльності підприємства.
 267.  Конкурентні стратегії у сфері зовнішньоекономічного бізнесу.
 268.  Діяльність спеціалізованих маркетингових фірм на зовнішньому ринку.
 269.  Ціноутворення у зовнішньоекономічних операціях та контрактах.
 270.  Управління контрактною діяльністю і практика ведення комерційних переговорів у зовнішньоекономічній діяльності.
 271.  Лізингові угоди у зовнішньоекономічній діяльності підприємств.
 272.  Вплив кадрового менеджменту на ефективність ЗЕД.
 273.  Стратегія виходу іноземної фірми на ринок України (на конкретному прикладі).
 274.  Структурні зміни кон’юнктури товарних ринків за умов глобалізації.
 275.  Роль торгово-промислових палат у розвитку міжнародного бізнесу.
 276.  ТНК у системі сучасного міжнародного бізнесу.
 277.  Розробка і реалізація міжнародних стратегій транснаціональних корпорацій.
 278.  Фінансове  планування  діяльності  фірм на зовнішньому  ринку.
 279.  Основні передумови створення технологічних парків  і  технополісів  в  Україні.
 280.  Інтелектуальна власність у зовнішньоекономічній діяльності підприємств.
 281.  Управління торговою маркою як нематеріальним активом у зовнішньоекономічній стратегії підприємств.
 282.  Стратегічний аналіз при розробці зовнішньоекономічної стратегії підприємств.
 283.  Управління валютними ризиками при здійсненні зовнішньоекономічних операцій.
 284.  Управління товарними запасами в зовнішньоекономічній діяльності сільськогосподарського підприємства.
 285.  Оптимізація діагностики зовнішнього ринку в діяльності підприємства.
 286.  Економічна безпека аграрних підприємств в зовнішньоекономічній діяльності.
 287.  Організація і техніка зовнішньоекономічної діяльності підприємств АПК.
 288.  Роль аграрних бірж у стимулюванні експорту продукції галузей АПК.
 289.  Організація фінансово-кредитного обслуговування зовнішньоекономічної діяльності сільгосппідприємств.


Додаток Б
Заява на закріплення теми дипломної роботи

Ректору Вінницького національного

аграрного університету

професору Калетніку Г.М.

студента (ки) ___________ курсу

_____________ форми навчання

факультету _________________

___________________________

(ПІБ)

ЗАЯВА

Прошу дозволити виконувати дипломну роботу (проект) на кафедрі ___________________________________________________________________

на тему: ______________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

„___”_____________ 200__р.   Підпис _____________________

Прошу затвердити тему і призначити керівником ___________________

______________________________________________________________

Завідувач кафедри ______________________________________________

         (підпис)

До наказу: затвердити тему і керівника

Декан факультету ______________________________________________

         (підпис)

„___” _____________200__р.


Додаток В
Завдання до виконання дипломної роботи

Міністерство аграрної політики україни

Вінницький  національний  аграрний  університет

Факультет менеджменту

Спеціальність 7.050 201 “Менеджмент організацій

Спеціалізація___________________________________

Кафедра _________________________________

                                                                             

„Затверджую”

Завідувач кафедри__________

________________/_________

(підпис, ПІБ)

“___________” _______ 200_р.

З А В Д А Н Н Я

на  дипломну роботу студенту

______________________________________________________________

(ПІБ)

Тема роботи: ________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Затверджена наказом ректора від  „___”_____________200__р. №___

Термін здачі студентом завершеної роботи на кафедру до__________

Вихідні дані до роботи:________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Перелік питань, що розробляються в роботі:______________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

  


Перелік ілюстративного матеріалу (таблиці, схеми, графики та ін.):__

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Календарний план виконання роботи

Етапи виконання роботи

Дата виконання етапу

Відмітка про виконання

Огляд літератури

Методика виконання роботи

Розрахункова аналітична частина

Економічне обгрунтування

Літературно-технічне оформлення

роботи

Керівник дипломної роботи ____________________________________

                                                                                          (підпис)                                      (ПІБ)

Завдання до виконання прийняв ________________________________

                                                                                          (підпис)                                      (ПІБ)

Дата отримання „____”_____________200__р.


Додаток Д
Зразок титульної
сторінки дипломної  роботи 

Міністерство аграрної політики України

Вінницький національний аграрний університет

Факультет менеджменту

      

Спеціальність 7.050 201 “Менеджмент організацій“

Спеціалізація ________________________________

ДОПУСКАЄТЬСЯ ДО ЗАХИСТУ

Завідувач кафедри _____________

_____________________________

(вчений ступінь, звання, ПІБ)

__________”__”__________200_р.

 

НАЗВА ТЕМИ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

7.050.201 – ДР 238 Д 03.02.07. 001

(номер спеціальності)   (номер наказу) (Д, З – форма навчання) (дата наказу) (номер студента за наказом)

Студент випускник       ________________

         (підпис, ПІБ)

Керівник дипломної роботи, к.е.н., доцент  ________________

         (підпис, ПІБ)

Консультант з інформаційних технологій або ДРУ ________________

         (підпис, ПІБ)

Консультант з охорони праці     ________________   

         (підпис, ПІБ)

 

Вінниця 200_ р.


Додаток Е
Зразок оформлення анотації

АНОТАЦІЯ

Дипломна робота на тему: „Вдосконалення реалізації стратегії фірми на зовнішньому ринку”.

Об’єкт дослідження – система економічних відносин товариства з обмеженою відповідальністю “Аграна Фрут Лука”.

Метою дипломної роботи є визначення шляхів удосконалення  зовнішньоекономічної стратегії підприємства: позиціонування підприємства на обраному сегменті ринку, підвищення ефективності функціонування служби аналітики підприємства в зовнішньому середовищі та адаптація стратегії підприємства до можливих негативних впливів зовнішнього середовища.  

Методи дослідження – емпіричні та теоретичні методи дослідження, метод факторного аналізу, табличний аналіз, SWOT – аналіз, економіко-математичні моделі, статистичні моделі.

В результаті виконання дипломної роботи були досліджені теоретичні аспекти стратегії та стратегічного розвитку фірми на зовнішньому ринку; зроблено аналіз ефективності реалізації стратегії росту підприємства на зовнішньому ринку; розглянуто показники, які характеризують ефективність впровадження стратегічного менеджменту у зовнішньому середовищі підприємства.

Практична цінність дипломної роботи полягає в тому, що в результаті визначення шляхів удосконалення зовнішньоекономічної стратегії “Аграна Фрут Лука” та застосування їх на підприємстві з’явилась можливість розширити сегменти позиціонування на зовнішніх ринках, підвищити ефективність управління, збільшити об’єми реалізації продукції, підвищити рентабельність та прибутковість підприємства в цілому.

УПРАВЛІННЯ, СТРАТЕГІЯ, ЗОВНІШНІЙ РИНОК.


Додаток Ж
Методичні вказівки з розробки розділів „Державне регулювання та управління АПК” та „Правове регулювання менеджменту ЗЕД”

Загальні положення

Дипломна робота виконується на завершальному етапі навчання у вищому навчальному закладі і є одним із видів індивідуального завдання студенту з навчальної дисципліни, що має кваліфікаційний характер та захищається ним в Державній екзаменаційній комісії.

При виконанні дипломної роботи студенти  факультету менеджменту денної та заочної форм навчання з спеціальності 7.050.201 “Менеджмент організацій” (спеціалізація “Державне регулювання та управління АПК”) в окремому (правовому) розділі дипломної роботи повинні дослідити найбільш актуальні проблеми в сфері правового забезпечення діяльності АПК, які пов’язані з обраною темою дипломного дослідження.

Метою підготовки правового розділу диплому є:

 •  систематизація, розширення та поглиблення теоретичних та практичних знань в сфері правового регулювання діяльності АПК, отриманих студентами під час навчання;
 •  набуття студентами навичок щодо практичного застосування отриманих знань в сфері правничих  наук при вирішенні конкретних наукових, виробничих та інших завдань;
 •  поглиблене вивчення майбутнім фахівцем найбільш актуальних проблем в сфері правового забезпечення діяльності АПК, пов’язаних з темою його дипломного дослідження;
 •  виявлення недоліків та прогалин в чинному законодавстві, формулювання обґрунтованих висновків та пропозицій щодо його вдосконалення;
 •  закріплення у студентів навичок самостійної роботи та оволодіння методикою дослідження окремих правових проблем, пов’язаних з темою дипломного дослідження.

Підготовка правового розділу дипломної роботи – це результат творчої та наукової праці студента. Вона здійснюється ним самостійно на основі глибокого вивчення та осмислення рекомендованої літератури, нормативних джерел, а в необхідних випадках – і статистичного матеріалу, що дозволяє зробити обґрунтовані висновки з досліджуваної теми. Студент повинен показати ступінь розробки теми в юридичній літературі, розглянути та проаналізувати різні точки зору на розв’язання проблем, обумовлених обраною темою розділу і обґрунтувати власну точку зору на існуючі проблеми та основні напрямки їх вирішення.

Процес підготовки і написання правового розділу дипломної роботи включає  наступні етапи:

 1.  Вибір теми правового розділу.
 2.  Вивчення нормативних джерел, наукової та навчальної літератури.
 3.  Складання уточненого плану
 4.  Написання та оформлення правового розділу.

Зміст матеріалу, викладеного у правовому розділі повинен відповідати плану.

Вибір теми правового розділу

Тема правового розділу дипломної роботи обирається студентом після затвердження теми дипломної роботи та консультації з викладачем кафедри правознавства, призначеного консультантом. Тема правового розділу повинна бути органічно пов’язана з темою дипломного дослідження. Студентам пропонується орієнтовна тематика правового розділу з тих галузей права, які є найбільш спорідненими для майбутньої спеціальності фахівця: аграрного права, господарського та трудового права. Тематика правового розділу, що пропонується кафедрою є орієнтовною, а тому студент може запропонувати і свою власну тему, яка являє для нього інтерес, або над якою він вже раніше працював, або працює в даний час. При обранні теми студенту необхідно враховувати актуальність теми та ступінь її розробки в юридичній літературі.

Запропоновані в методичних рекомендаціях плани до тем правового розділу диплому також є орієнтовними і можуть бути скориговані студентом залежно від вивчених та зібраних матеріалів практики та опрацьованих літературних джерел, що входять у зміст теми.

Вивчення нормативних джерел та літератури

Після вибору теми правового розділу студенти повинні ознайомитися з відповідними нормативними джерелами, навчальною та наукової літературою з обраної теми. В основу правового розділу повинно бути закладено глибоке вивчення основних положень Конституції України, законів України, постанов та узагальнень судової практики Пленуму Верховного Суду України, монографічних досліджень вітчизняних та зарубіжних науковців, наукових публікацій у періодичних виданнях (в першу чергу – у фахових юридичних виданнях).

Орієнтовний перелік рекомендованих нормативних джерел та літератури наведений у методичних рекомендаціях в залежності від обраної теми розділу і відповідної галузі права.

Під час опрацювання публікацій у періодичних виданнях, студентам, на нашу думку, в першу чергу необхідно звернути увагу на наступні фахові вітчизняні та зарубіжні журнали:

 1.  Право України.
 2.  Вісник Академії правових наук України.
 3.  Вісник Верховного Суду України.
 4.  Вісник Вищого господарського Суду України.
 5.  Прокуратура. Людина. Держава.
 6.  Підприємництво, господарство і право.
 7.  Економіка, фінанси, право.
 8.  Адвокат.
 9.  Вестник Московского университета. Серия 11. Право. (РФ).
 10.  Государство и право. (РФ).

Доцільно також опрацювати і матеріали публікацій в юридичних щотижневиках “Юридичний вісник України” та “Юридична практика”.

Наведений перелік джерел є орієнтовним.

При опрацюванні літературних джерел студентам доцільно виписувати їх вихідні дані – прізвище та ініціали автора; назва роботи; рік та місце видання; назва видавництва; загальна кількість сторінок монографії або підручника, номер журналу або збірника; початковий та кінцевий номери сторінок статті в журналі або збірнику наукових праць – для їх подальшого використання при формуванні списку використаної літератури.

Складання уточненого плану розділу

Після опрацювання необхідної літератури студент приступає до складання уточненого плану розділу, який складається як правило з 3-4-х питань. Питання розділу повинні бути сформульовані чітко і коротко, в певній логічній послідовності та забезпечувати повне розкриття обраної теми. Теоретичні положення при необхідності повинні доповнюватись даними з практичної діяльності, власними судженнями студента з приводу цих питань, висловленням його ставлення до існуючих у літературі позицій науковців.

Уточнений план розділу необхідно узгодити з консультантом.

Написання та оформлення правового розділу

Після узгодження уточненого плану з викладачем, студент приступає до написання розділу. На наш погляд, було б доцільно (за наявності можливості), якщо б студент спочатку підготував чорновий варіант правового розділу – для подальшого внесення у необхідних випадках коректив та уточнень.

Обсяг матеріалу правового розділу повинен складати від 20 до 25 сторінок тексту, який друкується на аркушах формату А4 (210х297 мм) через півтора інтервали із застосуванням шрифту номер 14 (кількість рядків на сторінці не повинна перевищувати 26-28). Технічне оформлення тексту правового розділу (відступи, абзаци, розташування назв розділу та підрозділів, нумерація сторінок, посилання на джерела та цитати тощо) повинно відповідати основним вимогам, які передбачені у відповідних методичних вказівках  випускаючих кафедр університету для написання дипломних робіт.

Разом з тим, студенти повинні враховувати наступні особливості при формуванні списку використаних нормативних джерел та літератури. Спочатку зазначаються використані нормативні акти, які розміщуються у списку за їх юридичною силою в наступному порядку: Конституція України, кодекси, закони, постанови Верховної Ради України, акти Президента України (укази, розпорядження), нормативні акти Кабінету Міністрів України (постанови, розпорядження), відомчі акти міністерств і відомств (накази, розпорядження, інструкції, вказівки тощо). В межах кожної із зазначених груп, нормативні акти розташовуються в алфавітному порядку. Після переліку використаних нормативних актів наводиться перелік використаної навчальної та наукової літератури та інших публікацій, в тому числі і в періодичній пресі – в алфавітному порядку. Список використаної літератури має одну наскрізну нумерацію. Вихідні дані нормативних актів та літературних джерел наводяться у списку з дотриманням існуючих стандартів.


Тематика та орієнтовні плани правового розділу за

напрямом “Аграрне право”

Тема 1. Державне регулювання сільського господарства

 1.  Правові засади, форми й методи регулятивної діяльності державних органів в сільському господарстві
 2.  Система і повноваження державних органів, які здійснюють регулятивну діяльність
 3.  Органи державного контролю та інспекції в АПК

Тема 2. Правове регулювання виробничо-господарської та фінансової діяльності сільськогосподарських організацій

 1.  Виробничо-господарська діяльність сільськогосподарських підприємств та її правове регулювання
 2.  Правове регулювання фінансової діяльності сільськогосподарських підприємств

Тема 3. Правовий режим земель сільськогосподарського призначення

 1.  Поняття земель сільськогосподарського призначення та їх склад
 2.  Особливості правового режиму земель сільськогосподарського призначення
 3.  Права та обов’язки землекористувачів

Тема 4. Правове становище господарських товариств в АПК

 1.  1.Поняття і загальна характеристика правового становища господарських товариств в АПК
 2.  Правовий статус окремих видів господарських товариств в АПК
 3.  Особливості ліквідації акціонерних товариств та товариств з обмеженою відповідальністю в АПК

Тема 5. Правовий статус  сільськогосподарського кооперативу

 1.  Поняття та види сільськогосподарських кооперативів
 2.  Порядок створення та ліквідації  сільськогосподарських кооперативів
 3.  Правовий режим майна та землі в кооперативі
 4.  Органи управління сільськогосподарських кооперативів та їх компетенція

Тема 6.  Правові основи діяльності сільськогосподарських кооперативів

 1.  Поняття, види та порядок створення сільськогосподарських кооперативів
  1.  Статут кооперативу, членство в кооперативі
  2.  Регулювання діяльності сільськогосподарських кооперативів

Тема 7. Правове становище фермерських господарств

 1.  Загальна характеристика правового статусу фермерських господарств
  1.  Порядок створення та припинення діяльності фермерського господарства
  2.  Законодавче регулювання господарської діяльності фермерського господарства

Тема 8. Правове регулювання діяльності державних сільськогосподарських підприємств

 1.  Поняття та загальна характеристика правового становища державних  сільськогосподарських підприємств
  1.  Правовий режим майна державних  сільськогосподарських підприємств
   1.  Особливості здійснення господарської діяльності державними сільськогосподарськими підприємствами

Тема 9. Правове регулювання окремих видів сільськогосподарської діяльності

 1.  Загальна характеристика законодавства в сфері регулювання окремих видів сільськогосподарської діяльності
 2.  Правове регулювання тваринництва
 3.  Правове регулювання рослинництва

Тема 10. Договірні відносини в АПК

 1.  Класифікація договірних зобов’язань у сільському  господарстві
 2.  Контрактація та інші договори в сфері реалізації сільськогосподарської продукції
 3.  Особливості аграрно-правового регулювання ринку зерна та заставних закупівель сільськогосподарської продукції продукції

Тема 11. Договори на використання науково-технічної продукції у сільському господарстві

 1.  Науково-технічна продукція як об’єкт правового регулювання
 2.  Договори на передачу майнового права на науково-технічну продукцію та прав на її використання
 3.  Договори на виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських та технологічних робіт у сільському господарстві

Тема 12. Правове забезпечення якості сільськогосподарської продукції

 1.  Поняття та загальна характеристика правового забезпечення якості та безпеки сільськогосподарської продукції
 2.  Державне регулювання в сфері забезпечення якості та безпеки сільськогосподарської продукції
 3.  Відповідальність за забезпечення якості та безпеки сільськогосподарської продукції

Тема 13. Правові форми використання земель

 1.  Використання земель на підставі права власності
 2.  Використання земель на підставі права користування
 3.  Права та обов’язки власників і землекористувачів

Тема 14. Відповідальність за порушення аграрного законодавства

 1.  Поняття та зміст відповідальності за порушення аграрного законодавства
  1.  Характеристика окремих видів відповідальності в сфері аграрного законодавства

Тема 15. Правове регулювання охорони довкілля в сільському господарстві

 1.  Загальна характеристика законодавства про охорону довкілля в сільському господарстві
 2.  Забезпечення охорони довкілля при здійсненні окремих видів діяльності в сільському господарстві
 3.  Правове регулювання здійснення сільськогосподарської діяльності в умовах надзвичайних екологічних ситуацій


Тематика та орієнтовні плани правового розділу за

напрямом “Господарське право”

Тема 1.  Правове регулювання відносин власності

 1.  Поняття та форми права власності
 2.  Підстави набуття та припинення права власності суб'єктів господарювання
 3.  Правовий режим майна підприємств
 4.  Характеристика правових режимів майна суб'єктів господарювання

Тема 2. Суб'єкти господарської діяльності

 1.  Загальна характеристика суб'єктів господарювання
 2.  Поняття та види підприємств
 3.  Правове становище господарських товариств

Тема 3. Правове регулювання орендних відносин

 1.  Поняття договору найму (оренди)
 2.  Характеристика та порядок укладання договору найму (оренди) земельної ділянки
 3.  Характеристика та порядок укладання договорів найму (оренди) цілісного майнового комплексу

Тема 4.  Правове регулювання антимонопольної діяльності

 1.  Поняття та характеристика монопольного становища.
 2.  Правове становище Антимонопольного комітету України.
 3.  Поняття недобросовісної конкуренції та відповідальність за її вчинення.

Тема 5.  Правове регулювання ринку цінних паперів в Україні

 1.  Поняття та види цінних паперів
 2.  Поняття та види фондового ринку
 3.  Правове становище фондової біржі

Тема 6.  Правові засади ліцензування господарської діяльності

 1.  Характеристика видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню
 2.  Поняття ліцензій  та їх види
 3.  Порядок придбання та використання ліцензії

Тема 7. Правове регулювання промислової власності

 1.  Поняття промислової власності
 2.  Суб'єкти та об'єкти права промислової власності
 3.  Повноваження Державного комітету з питань інтелектуальної власності
 4.  Порядок державної реєстрації прав та об'єкти промислової власності

Тема 8. Правове регулювання господарських відносин у аграрній сфері

 1.  Особливості господарських відносин в аграрній сфері
 2.  Правове становище суб'єктів господарювання аграрної сфери
 3.  Характеристика та порядок укладання договору контрактації сільськогосподарської продукції.

Тема 9. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності

 1.  Характеристика суб'єктів зовнішньоекономічних відносин
 2.  Ліцензування та квотування зовнішньоекономічної діяльності
 3.  Поняття, види, форми та порядок укладання зовнішньоекономічного договору

Тема 10. Правове регулювання інвестиційної діяльності

 1.  Поняття та види інвестицій
 2.  Характеристика суб'єктів інвестиційної діяльності
 3.  Форми іноземного інвестування

Тема 11. Господарський договір

 1.  Поняття, види  та форми господарського договору
 2.  Порядок укладання господарських договорів.
 3.  Припинення господарського договору. Відповідальність за порушення умов договору

Тема 12. Правове регулювання виконання господарських договорів

 1.  Загальні умови виконання господарських зобов`язань
 2.  Умови припинення зобов`язань. Недійсність господарський договорів
 3.  Розірвання господарських зобов'язань

Тема 13. Законодавче регулювання створення та функціонування акціонерних товариств.

 1.  Загальна характеристика акціонерного товариства
 2.  Порядок створення АТ
 3.  Правовий режим майна АТ

Тема 14. Правовий статус акціонерів за законодавством України.

 1.  1.Загальна характеристика корпоративних правовідносин
 2.  Право акціонера на участь в управлінні акціонерним товариством
 3.  Право акціонера на участь у розподілі прибутку акціонерного товариства
 4.  Обов’язки акціонера

Тема 15. Правове регулювання договору купівлі-продажу

 1.  Поняття, види та форми договору купівлі-продажу
 2.  Істотні умови договору купівлі-продажу
 3.  Права та обов'язки сторін

Тема 16. Правове регулювання договору поставки

 1.  Поняття договору поставки
 2.  Зміст договору поставки
 3.  Особливості укладання договору поставки для державних потреб

Тема 17. Законодавче регулювання захисту прав споживачів в Україні

 1.  Правові основи захисту прав споживачів
 2.  Характеристика прав споживачів
 3.  Відповідальність за порушення прав споживачів

Тема  18.  Правові проблеми відновлення платоспроможності боржника під час провадження справ про банкрутство

 1.  Поняття банкрутства. Суб'єкти банкрутства.
 2.  Підстави для застосування банкрутства
 3.  Поняття та характеристика санації
 4.  Ліквідаційна процедура

Тема 19. Характеристика кредитного договору

 1.  Правова природа кредитного договору
 2.  Поняття  та види кредиту
 3.  Порядок відкриття рахунків в банку.

Тема 20. Правове регулювання лізингових операцій

 1.  Правова природа лізингу
 2.  Види та форми лізингу
 3.  Суб'єкти та об'єкти лізингових відносин

Тематика та орієнтовні плани правового розділу за

напрямом “Трудове право”

Тема 1. Дисциплінарна відповідальність за трудовим законодавством України

 1.  Поняття та підстави дисциплінарної відповідальності
 2.  Види дисциплінарних стягнень
 3.  Порядок застосування дисциплінарного стягнення

Тема 2. Матеріальна відповідальність працівників за шкоду, заподіяну власнику майна

 1.  Поняття, підстави матеріальної відповідальності
 2.  Види матеріальної відповідальності
 3.  Визначення розміру шкоди та порядок її відшкодування

Тема 3. Індивідуальні трудові спори та порядок їх вирішення

 1.  Поняття трудових спорів, їх класифікація
 2.  Розгляд індивідуальних трудових спорів КТС
 3.  Порядок розгляду індивідуальних трудових спорів місцевими судами

Тема 4. Виробнича дисципліна та трудовий розпорядок: правове регулювання

 1.  Поняття трудової дисципліни та методи її забезпечення
 2.  Внутрішній трудовий розпорядок
 3.  Основні трудові обовязки сторін трудового договору

Тема 5.  Розірвання трудового договору

 1.  Розірвання трудового договору з ініціативи працівника
 2.  Підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника чи уповноваженої особи
 3.  Порядок звільнення  з роботи

Тема 6. Правове регулювання оплати праці на сільськогосподарських підприємствах

 1.  Правове визначення оплати праці
 2.  Системи оплати праці
 3.  Право працівника на оплату праці та його захист

Тема 7. Трудовий договір та порядок його укладання

 1.  Поняття, сторони та зміст трудового договору
 2.  Загальний порядок прийняття на роботу
 3.  Особливості укладення окремих видів договорів

Тема 8. Контракт як особлива форма трудового договору

 1.  Поняття контракту та сфера його застосування
 2.  Зміст контракту
 3.  3.Особливості укладення контракту на сільськогосподарських підприємствах

Тема 9. Особливості трудових відносин деякої категорії працівників

 1.  Законодавче регулювання праці жінок
 2.  Особливості регулювання праці молоді
 3.  Праця працівників, які поєднують роботу із навчанням

Тема 10. Колективний трудовий договір

 1.  Поняття, сторони та зміст колективного договору
 2.  Порядок укладення колективного договору
 3.  Контроль за виконанням колективного договору та відповідальність сторін

Тема 11.  Законодавче регулювання робочого часу

 1.  Поняття робочого часу та його види
 2.  Поняття надурочних робіт та порядок їх застосування
 3.  Режим робочого часу

Тема 12. Колективні трудові спори: поняття та порядок вирішення

 1.  Поняття трудових спорів, види
 2.  Порядок вирішення колективних трудових спорів
 3.  Страйк як засіб захисту своїх трудових прав

Тема 13. Законодавче регулювання забезпечення зайнятості та працевлаштування

1. Поняття зайнятості населення

2. Державна служба зайнятості: структура та повноваження

3. Правовий статус безробітного

Тема 14. Правове регулювання охорони праці працівників на виробництві

 1.  Поняття охорони праці за трудовим правом
 2.  Охорона праці окремих категорій працівників
 3.  Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві

Тема 15. Законодавче регулювання  часу відпочинку

 1.  Поняття та види часу відпочинку
 2.  Відпустки: поняття та  їх види
 3.  Порядок надання відпустки

Перелік рекомендованої літератури

 1.  Конституція України. -К., 1996.
 2.  Господарський кодекс України.- К.: Вид.”Школа”, 2003.
 3.  Закон України “Про ветеринарну медицину” в редакції від 5 листопада 2001 // ВВРУ.-2002.-№8.-ст.62.
 4.  Закон України “Про відпустки” від 15 листопада 1996 р. // ВВРУ. - 1997. -№2.
 5.  Закон України “Про державний контроль за використанням та охороною земель” від 19 червня 2003 р. //ВВРУ.-2003.-№39.
 6.  Закон України “Про державну експертизу землевпорядної документації” від 17 червня 2004 р. // Юридичний вісник України 2004. - №30.-24-30 липня.
 7.  Закон України “Про державну підтримку сільського господарства України” від 24 червня 2004 р.// Юридичний вісник України 2004.-№33.-14-20 серпня.
 8.  Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців” від 15.05.2003 р. // Юридичний вісник України. -  №32. - 9-15 серпня 2003 р.
 9.  Закон України “Про землеустрій” від 22 травня 2003 р. //ВВРУ.- 2003. - №36.
 10.  Закон України “Про карантин рослин” від 30 червня 1993 р. // ВВРУ-1993. - №34.
 11.  Закон України “Про колективні договори і угоди” від 1 липня 1993 р.// ВВРУ. –1993.- №36.
 12.  Закон України “Про кооперацію” від 10 липня 2003 р.// Юридичний вісник України. -  №32. - 9-15 серпня 2003 р.
 13.  Закон України “Про молоко та молочні продукти” від 24 червня 2004 р. // Юридичний вісник України.-2004.-№36.- 4-10 вересня.
 14.  Закон України “Про насіння” від 15 грудня 1993 р.//ВВРУ.-1994-№2.
 15.  Закон України “Про обов’язкове соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, які спричинили втрату працездатності” // Голос України. – 1999. – 3 листопада.
 16.  Закон України “Про оплату праці” від 1 травня 1995 р. // ВВРУ. - 1995. - №17.
 17.  Закон України “Про оренду землі” від 6 жовтня 1998 р. (в редакції від 2 жовтня 2003 р.// Землевпорядний вісник. - 2003 р.- №4.
 18.  Закон України “Про особисте селянське господарство” від 15 травня 2003р. // Офіційний вісник України- 2003.-№28.
 19.  Закон України “Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі від 10 липня 1996 р. // ВВРУ. – 1996. – №41. – Ст.188.
 20.  Закон України “Про охорону земель” від 19 червня 2003 р. // Офіційний вісник України. - 2003. - №29.
 21.  Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища” від 25 червня 1991 р.// ВВРУ.-1991.- №41.
 22.  Закон України “Про охорону прав на сорти рослин” від 21 квітня 1993 (в редакції від 17 січня 2002 р.).
 23.  Закон України “Про охорону праці” від 14 жовтня 1992 р. // ВВРУ. - 1992. - №49.
 24.  Закон України “Про оцінку земель” від 11 грудня 2003 р. //Юридичний вісник України. - №5. - 6 лютого 2004 р.
 25.  Закон України “Про плату за землю” від 3 липня 1992 р. // ВВРУ.-1992.- №38.
 26.  Закон України “Про племінну справу в тваринництві” (в редакції від 21 грудня 1999) //ВВРУ.-2000.-  №6-7. - ст.37.
 27.  Закон України “Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)” від 5 червня 2003 р.// Землевпорядний вісник. - 2003. - №3.
 28.  Закон України “Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві” від 15 травня 1992р. // ВВРУ.-1992.- №32.
 29.  Закон України “Про розмежування земель державної та комунальної власності” від 5 лютого 2004 р. // Юридичний вісник України 2004.-№36.- 4-10 вересня.
 30.  Закон України “Про сільськогосподарську дорадчу діяльність” від 17 червня 2004 р. // Юридичний вісник України.-2004 №31. - 31 липня-6 серпня.
 31.  Закон України “Про сільськогосподарську кооперацію” від 17 липня 1997 р. //ВВРУ.-1997.-№39.
 32.  Закон України “Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини” від 23 грудня 1997 р. //ВВРУ. – 1998.- №19.
 33.  Закон України “Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини” від 23 грудня 1997 р. //ВВРУ. – 1998. – №19. – Ст.98.
 34.  Закон України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 р. // ВВРУ. - 1997. -№2.
 35.  Закон України «Про зайнятість населення» від  1 березня 1991р // ВРУ. -1991.-№14;  Голос України. – 1992. – 17 грудня; Голос України. – 1997. – 30 грудня.
 36.  Закон України «Про колективні договори і угоди» від 1 липня 1993 р. // ВВРУ.-1993.-№36.
 37.  Закон України «Про обов’язкове соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, які спричинили втрату працездатності» від 23 вересня 1999 р. // Голос України. – 1999. – 3 листопада.
 38.  Закон України «Про оплату праці» від 1 травня 1995 р. // ВВРУ. - 1995. - №17.
 39.  Закон України «Про охорону праці» від 14 жовтня 1992 р. // ВВРУ. - 1992. - 49.
 40.  Закон України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів» від 3 березня 1998 р. // ВВРУ. - 1998. -№34.
 41.  Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» від 15 вересня 1999 р.// Голос України. – 1999. – 5 жовтня.
 42.  Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» від 01.06.2000 р. // Урядовий кур'єр. - 2000.- 2 серпня.
 43.  Закон України «Про приватизацію державного майна» (в редакції Закону від 19.02.1997 р.) від 04.03.1992 р.  // Голос України. - 1997.- 20.03.
 44.  Закон України  «Про зерно та ринок зерна в Україні» від 04.07.2002 р. // ВВР України.-2002.- № 35.-Ст. 258.
 45.  Закон України «Про інноваційну діяльність України» від 04.07.2002 р.  // Офіційний вісник України. - 2002.- № 36.- Ст. 266.
 46.  Закон України  «Про іпотеку»  від 05.06.2003 р. // ВВР України. - 2003- № 38- Ст. 313.
 47.  Закон України  «Про страхування» від 07.03.1996 р. (в ред. Закону від 04.10.2001 р.) // ВВР України. - 2002.- № 7.- Ст. 50.
 48.  Закон України  «Про захист від недобросовісної конкуренції» від 07.06.1996 р. // ВВР України. - 1994.- № 7.- Ст. 34.
 49.  Закон України  «Про товарну біржу» від 10 грудня 1991 р. // ВВР України. - 1992.- №10.-Ст. 139.
 50.  Закон України  «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки» від 11.07.2001 р. // ВВР України. - 2001.- № 48. - Ст. 253.
 51.  Закон України  «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»  від 12.07.2001 р. // ВВР України. - 2002.- № 1.- Ст. 1.- Ст. 10.
 52.  Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» від 15.12.1993 р.  (в редакції Закону від 01.06.2000 р.) // ВВР України. – 2000.- № 37.- Ст. 307.
 53.  Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15.12.1993 р.  // ВВР України. - 1994.-№ 7.- Ст. 36.
 54.  Закон України  «Про охорону прав на промислові зразки” від 15.12.1993 р. // ВВР України. – 1994. -№ 7. -Ст. 34.
 55.  Закон України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні» від 16.01.2003 р.  // ВВР України. - 2003.- № 13.- Ст. 93.
 56.  Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16.04.1991 р.  // ВВР УРСР- 1991.- № 29. - Ст. 377 (з наступними змінами).
 57.  Закон України  «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. // Урядовий кур'єр. - 1999.- 1 вересня.
 58.  Закон України «Про цінні папери та фондову біржу» від 18.06.1991 р.  // ВВР УРСР.-1991.-№38.-Ст. 508.
 59.  Закон України «Про інвестиційну діяльність» від 18.09.1991 р.  // ВВР України.-1991.-№47.-Ст. 646.
 60.  Закон України «Про режим іноземного інвестування»  від 19.03.1996 р. // ВВР України.-1996.-№ 19-Ст. 80.
 61.  Закон України  «Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати» від 19.06.2003 р.  // ВВР України. - 2004.- № 1.- Ст. 1.
 62.  Закон України «Про аудиторську діяльність» від 22.04.1993 р. // ВВР України.-1993.-№ 23.-Ст. 243.
 63.  Закон України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» від 22.12.1998 р.  // ВВР України. - 1999.- № 9-Ю.-Ст. 65.
 64.  Закон України  «Про авторське право і суміжні права» від 23.12.1993 р. (в редакції Закону від 11.07.2001 р.) // ВВР України.-2001.-№43.-Ст.214.
 65.  Закон України  «Про охорону навколишнього природного середовища» від 25 червня 1991 р.// ВВР України. - 1991.-№ 41.- Ст. 546.
 66.  Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 28 грудня 1994 р.  // ВВР України. - 1995. - № 4.- Ст. 28.
 67.  Закон України  «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» від 30.10.1996 р.  // ВВР України. - 1996.-№ 51- Ст. 292.
 68.  Закон України від 9 квітня 1999 р. «Про місцеві державні адміністрації» // ВВР України. - 1999- № 20-21.-Ст. 190.
 69.  Земельний кодекс України: Затверджений Законом від 25.10.2001 р. // ВВР України.-2001.-№3-4.-Ст.27; // Урядовий кур’єр. – 2001. – 15 листопада.
 70.  Кодекс законів про працю України // Кодекси України. У 3-х книгах. Кн.3  - К., 1997.
 71.  Цивільний кодекс України. – К., 2003.
 72.  Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті: Затверджена постановою Правління НБУ від 21.01.2004 р. № 22 // ОВУ.- 2004. - № 13.-Ст. 908.
 73.  Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах: Затверджена постановою Правління НБУ від 12.11.2003 р. № 492 // ОВУ.- 2003.- № 51.- Ст. 2707.
 74.  Наказ Державного комітету України по земельних ресурсах “Про затвердження Порядку планування та проведення перевірок з питань здійснення державного контролю за використанням та охороною земель від 12.12. 2003 р. № 312 //Юридичний вісник України. – 2004. – № 40. – 2-8 жовтня
 75.  Наказ Державного комітету України по земельних ресурсах “Про затвердження Положення про порядок оформлення, видачі і реєстрації приписів у разі виявлення порушень земельного законодавства” від 9.03.2004 р. № 67 //Юридичний вісник України. – 2004. – № 40. – 2-8 жовтня
 76.  Наказ Міністерства сільського господарства та продовольства України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України від 03.04.1996 р. № 103/44/62 «Про затвердження Типових правил біржової торгівлі сільськогосподарською продукцією» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16.04.1996 р. за № 184/1209) // Збірник законодавства з підприємницького права України / Укладачі Грущинський І. М., Цікало В. I.-К.: Атіка, 2000.- С. 1018-1024.
 77.  Наказ МСГП України від 19.01.1995 № 12 «Про організацію біржової торгівлі» // КПС «НАУ».
 78.  Нормативні акти України про працю // Збірник законодавчих актів. - К., 1996.
 79.  Положення про Міністерство економіки України: Затверджено Указом Президента України від 23.10.2000 р. № 1159/2000 // КПС «НАУ».
 80.  Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів): Затверджене наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції від 06.09.2001 р. №201 // ОВУ.-2001.- №39.-Ст. 1784.
 81.  Постанова Верховної Ради України від 13 липня 1999 року «Про Концепцію науково-технологічного та інноваційного розвитку України» // ВВР України. - 1999- № 37- Ст. 336.
 82.  Типове положення про Головне управління сільського господарства і продовольства обласної, управління сільського господарства і продовольства Севастопольської міської державної адміністрації // ОВУ. – 2000. - №42. – Ст.1786.
 83.  Указ Президента України від 07.07.2003 р. «Про додаткові заходи щодо залучення іноземних інвестицій в економіку України» // Урядовий кур'єр. - № 129 (16.07.2003).
 84.  Указ Президента України від 11.06.1998 р. № 615/98 «Стратегія інтеграції України до Європейського Союзу» // Офіційний вісник України. - 1998.- № 24.- Ст. 870.
 85.  Указ Президента України від 14.09.2000 р. № 1072 «Про Програму інтеграції України до Європейського Союзу» // Офіційний вісник України-2000.-№ 39.- Ст. 1648.
 86.  Указ Президента України від 7.11.1994 р. № 659/94 «Про облік окремих видів зовнішньоекономічних договорів (контрактів) в Україні» // Урядовий кур'єр. - 1994.- № 185-186 (з наступними змінами).
 87.  Аграрне право України: Підручник ( за ред. В.З.Янчука) – Київ, Юрінком Інтер, 2000.
 88.  Аграрне право України: Підручник ( за ред. О.О. Погрібного).  – К.: Істина, 2004. – 488 с.
 89.  Агропромисловий комплекс: правові питання. (за ред. Ю.С. Шемшученко)- К., Урожай, 1992.-192 с.
 90.  Ашурков О. О. Особливості правового регулювання зовнішньоекономічних відносин купівлі-продажу. Автореферат дис. ... канд. юрид. наук - Донецьк, 1999.- 19 с.
 91.  Бадей О. Відпустка: що потрібно знати // Голос України. – 1997. – 5 червня.
 92.  Баймуратов М. О. Міжнародне право: Підручник.- X.: Одісей, 2002.- 672 с.
 93.  Баронов А. Сумісництво в умовах ринкової економіки // Урядовий курєр. – 1992. – 4 грудня.
 94.  Бентлі Ф., Оніщук О. В., Осика С. Г., Покрещук О. О., Стенбрук К. Демпінг у сучасній міжнародній торгівлі (міжнародне- правові та економічні питання): Навч. посіб. / Українська академія зовнішньої торгівлі.- К.: УАЗТ, 1999.
 95.  Берман А. Проблеми юридичної відповідальності за раціональне використання землі у сільському господарстві. // Економіка. Фінанси. Право.– 2000.– №8. – С.20-23.
 96.  Биржевая деятельность / Под ред. А. Г. Грязновой, Р. В, Корнеевой, В. А. Галанова. - М.: Финансы и статистика, 1995.- 240 с.
 97.  Биткун А. Співвідношення Конституції України та інших нормативно-правових актів з питань регулювання аграрних та земельних відносин // Право України. – 2000.– №3. –  С.45-48.
 98.  Близнюк О. С. Правова природа договору банківського рахунку // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права.- 2002.- № 2.- С. 176-178.
 99.  Богатырев А. Г. Инвестиционное право. - М., 1992. - 272 с.
 100.  Венедиктов В. Про концепцію нового трудового кодексу України // Право України.- 1992.- №8.
 101.  Венедиктов В. Регулювання ненормованого робочого часу в умовах ринкової економіки // Право України. – 1999. - №7.
 102.  Відшкодування матеріальної і моральної шкоди та компенсаційні виплати: нормативні акти, роз’яснення коментарі. – К., 1998.
 103.  Вінник О. М.  Господарське право. – К., 2005.
 104.  Вінник О. М. Інвестиційне право: Курс лекцій. Навчальний посібник.- К.: Атіка, 2000.- 260 с.
 105.  Віхров О.П. Господарське право. Спеціальна частина. Навчальнй посібник. – К.: Видавничий Дім “Слово”, 2004. – 344с.
 106.  Воскобійник М. Деякі питання комунальної власності на землю //Підприємництво, господарство і право. – 2005. – №2. – С.108-110.
 107.  Воскобійник М. До питання про поняття та сутність права комунальної власності на землю //Підприємництво, господарство і право. – 2005. – №1. – С.59-62.
 108.  Гаврилюк О. Особливості припинення дії трудового контракту // Право України. – 1999. - №8.
 109.  Гаращенко Л. Регулювання відпусток в конвенціях МОП та нормативних актах країн Європи // Право України. – 1999. - №10.
 110.  Гончарова Г. Плюралізм профспілок і трудові відносини: вирішення питань на практиці // Право України. – 1999. - №10.
 111.  Гончарова Г., Жернаков П., Прилипко С. Спірні питання застосування ст.26 Закону “Про відпустки”// Право України. – 1999. - №9.
 112.  Горленко В. Поняття кооперативу в Україні // Підприємництво, господарство і право. – 2004.– №6.
 113.  Ермоленко В. Правове положення приватно-орендних сільськогосподарських підприємств // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – №1. – С.48-51.
 114.  Єрьоменко В. Правові форми реалізації громадянами права на працю // Право України. – 1999. - №1.
 115.  Жернаков В. Свобода праці, як принцип сучасного трудового права України // Право України. – 1999. - №3.
 116.  Жернаков В. Соціально-трудові відносини: поняття, субєкти, правове регулювання // Право України. – 1999. - №10.
 117.  Жушман В.П. Аграрне право та законодавство України. Навчальний посібник. – Харків, “Одісей”, 2003.
 118.  Закон України “Про відпустки” в запитаннях та відповідях // Освіта. – 1999. – 9 червня.
 119.  Земельний кодекс України: Коментар /За ред. А.П. Гетьмана, М.В.Шульги. – Харків, 2002.
 120.  Земельний кодекс: Науково-практичний коментар /За заг. ред. В.І. Семчика. – К., 2003.
 121.  Земко А. Соціально-економічні завдання підсобних виробництв і промислів сільськогосподарських підприємств// Підприємництво, господарство і право. - 2003.- №9.- С.72-73.
 122.  Зуб І.В., Стичинський Б.С., Грицяк І.А. Трудове право. - К., 1996.
 123.  Зубковський В. Компенсація за невикористану відпустку // Право України. – 1999. - №2.
 124.  Казаков А. Біржова електронна торгова система КМФБ - перші місяці роботи // Цінні папери України,- 2001.- № 41 (1 листопада).- С. 24.
 125.  Каменева Н. Г. Организация биржевой торговли: Учебник для вузов.- М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998,- 303 с.
 126.  Карпенко Д.0. Матеріальна відповідальність працівників і співробітників ОВС України: Лекція. - К., 1996.
 127.  Карпенко Д.0. Правове регулювання переміщення працівників. - К., 1989.
 128.  Карпенко Д.0. Трудове право України (Основні положення). - К., 1997.
 129.  Карпенко Д.0. Трудове право України. Курс лекцій. - К., 1999.
 130.  Кибенко Р. Інвестиційна діяльність: визначення, суб'єкти, класифікація та співвідношення з підприємницькою діяльністю // Вісник Університету внутрішніх справ.- 1999.- № 6.- С. 217-221.
 131.  Кодекс України про працю з постатейними матеріалами. За ред. Товстенка О.П., Вакуленка В.М. –К., 2000.
 132.  Комаренко А. Захист трудових прав громадян у світлі Конституції України // Право України. – 1997. - №12.
 133.  Крамаренко В. Біржова діяльність: Навч. посібник.- К.: ЦУЛ, 2003- 264 с.
 134.  Кулініч П. Як нам реорганізувати держкомзем ? //Юридичний вісник України. – 2005. – №7. – 19-25 лютого
 135.  Кулініч П. Як розмежувати землі державної та комунальної власності // Юридичний вісник України. – 2003. – №5. – С.8.
 136.  Лазор В. Щодо відмітних ознак трудового договору // Право України. – 1999. - №11.
 137.  Лазор Н. Право на защиту от безработицы правом // Віче. – 1997. - №12.
 138.  Луценко А. Правове регулювання контрактної форми трудового договору: деякі проблеми і шляхи їх вирішення// Право України. – 1999. - №7.
 139.  ЛуцьВ.В. Контракти у підприємницькій діяльності: Навчальний посібник.- К.: Юрінком Інтер, 1999- 560 с.
 140.  Людина і праця. Довідник з правових питань. – К., 1997.
 141.  Науково-практичний коментар Господарського кодексу України / За заг. ред. МомутоваВ. К - К.: Юрінком Інтер, 2004- 688 с.
 142.  Науково-практичний коментар до законодавства України про працю. У двох томах. – Сімферополь, 1998.
 143.  Носік В. Виникнення права власності на землю// Право України, -2004.-№9.-с.81.
 144.  Носік В. Науково-практичний коментар до Закону України “Про особисте селянське господарство”. - К.-2004.
 145.  Олійник В. Володіння, користування і розпорядження предметом іпотеки //Юридичний вісник України. – 2005. – №5. – 5-11 лютого
 146.  Омельченко А. В. Інвестиційне право: Навчальний посібник.- К.: Атіка, 1999.- С. 176.
 147.  Орлюк О. П. Банківська система: поняття, структура, функції // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Юридичні науки. Випуски 45-48,- 2002.-№ 47.-С. 172-176.
 148.  Орлюк О. П. Правові аспекти кредитної діяльності банків // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Юридичні науки. Випуски 45-48,-2002,- № 45-С. 30-34.
 149.  Орлюк О. П. Проблеми законодавчого забезпечення банківського кредитування // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Юридичні науки. Випуски 45^8.- 2002.- № 46.- С. 108-111.
 150.  Офіційні типові форми договорів / Уклад.: Стефанчук Р. О., Стефанчук М. О.- К.: Юрінком Інтер, 2003- 640 с.
 151.  Пилипенко П. Трудові відносини як предмет трудового права в Українській державі // Державність. -1993. - №3.
 152.  Подцерковний О. П., Рябко Л. Г. Правова природа договору банківського рахунку // Право України.- 1999.- № 7.- С. 46-49.
 153.  Праця і соціальний захист населення // Бюлетень системного законодавства України. Сер. І. – К., 1999.
 154.  Приходько С. Держава і соціальний захист громадян // Право України. – 1999. - №9.
 155.  Прокопенко В.І. Порядок прийняття і звільнення з роботи. Закон і практика. -К.,1996.
 156.  Прокопенко В.І. Правове становище професійних спілок: сьогодення і перспективи // Право України. – 1999. - №6.
 157.  Прокопенко В.І. Трудове право: загальна та особлива частина. – Х., 2000.
 158.  Прокопенко В.І. Трудове право: Курс лекцій. - К., 1996.
 159.  Процевський О. Новий зміст права на працю – основа реформування трудового законодавства України // Право України. – 1999. - №6.
 160.  Самойлюк О. Про правове регулювання деяких аспектів кооперативного руху // Підприємництво, господарство і право. – 2005.- №2.–  С112-113.
 161.  Саніахметова Н. О. Підприємницьке право: Суб'єкти підприємництва. Кредитування. Оренда. Лізинг. Зовнішньоекономічна діяльність. Інвестиції. Антимонопольне законодавство. Захист від недобросовісної конкуренції. Реклама. - К.: А.С.К., 2001.-704с.
 162.  Святодух В. Використання векселя у зовнішньоекономічній діяльності // Баланс.-2000.-№ 34.-С. 41-45.
 163.  Семчик В.І. Кооперативне право в Україні. – К.,1998.
 164.  Сіленко А. Політико-правові аспекти розвитку соціальної сфери: забезпечення прав людини // Право України. – 1999. - №11.
 165.  Соловьева А.Ю., Ставницкий А.В. Коллективный договор. Содержание, порядок заключения, выполнение. – М., 1992.
 166.  Стичинський Б.С., Зуб І.В., Ротань В.Г. Науково-практичний коментар до законодавства України про працю. –К., 2001
 167.  Страхування в Україні. Збірник нормативних актів, методичних та інформаційних матеріалів. – К., 1996.
 168.  Стрілецька С. Нове в законі про відпустки // Жінка. – 1999. - №7.
 169.  Сыроватская Л.А. Трудовое право. Учеб. – М.,1995
 170.  Титова Н.І. Фермерство в Україні: основні правові засади. Питання та відповіді. – Л.,1998. – 184с.
 171.  Трудове право України: підручник за ред Н.Б.Болотіної, Г.І.Чанишевої.- К.,2000
 172.  Удосконалення трудового законодавства в умовах ринку. – К., 1999.
 173.  Україна і світова організація торгівлі (Аналітична доповідь Центру Разумкова) // Національна безпека і оборона. - 2002.- № 6. - С.2-47.
 174.  Уркевич В. Про окремі правові аспекти земельних відносин в особистих селянських господарствах // Підприємництво, господарство і право. – 2004.- №1.- С.64-65.
 175.  Уркевич В. Реалізація принципу відкритості і доступності членства у сільськогосподарських підприємствах кооперативного типу: сучасний зміст та правове регулювання // Підприємництво, господарство і право. – 2005.- №1. –  С.52-54.


Додаток К
Методичні вказівки з розробки розділу „Охорона праці”

Загальні положення

Розділ „Охорони праці” являється невід’ємною частиною дипломної роботи випускника аграрного вузу. Матеріал для нього дипломник збирає під час переддипломної практики, а виконує розділ після неї використовуючи рекомендовану та спеціальну літературу (монографії, довідники, статті, нормативні документи по охороні праці).

Об’єм розділу „Охорона праці” – п’ять листків пояснювальної записки, три таблиці.

Характеризуючи, оцінюючи організацію, умови охорони праці дипломник повинен запропонувати рекомендації по вдосконаленню стану охорони праці на підприємстві по якому виконується дипломна робота.

Порядок консультацій по розділу „Охорона праці та стан цивільного захисту” дипломної роботи

Першу консультацію дипломнику доцільно провести до виїзду на переддипломну практику. На ній він може ознайомитись з вимогами до написання розділу, ознайомитися з рекомендованим переліком літератури. На другій консультації, яку можна здійснити або під час практики або після неї, дипломник показує консультанту матеріали до розділу та чорновик – перший варіант розділу. На третій консультації викладач підписує чорновик, якщо він відповідає вимогам та розписується на титульному листі дипломної роботи. Черновик залишається у консультанта.

Рубрикація розділу „Охорона праці та цивільна оборона” дипломної роботи

Розділ „Охорона праці” (як правило він буває п’ятим в дипломній роботі) складається із трьох підрозділів.

5.1.    Охорона праці в господарстві

 1.  Охорона праці в бухгалтерії (економічному відділі)
  1.  .   Рекомендації по покращенню умов охорони праці в господарстві.

5.4.  Стан ЦО на об’єкті господарювання.

Методичні пояснення до розробки розділу „Охорона праці”

Підрозділ 5.1: Охорона праці в господарстві (два листки тексту і дві таблиці)

Висвітлюються слідуючи питання:

Характеристика соціальної обумовленості умов праці;

а) наявність у господарстві профілакторію, лікарні, медпункту, набору побутових приміщень в різних підрозділах господарства – роздягальні, душові з гарячою та холодною водою, механічні пральні спецодягу, майстерні по ремонту спецодягу, спецвзуття, індивідуальних засобів захисту, кімнати особистої гігієни жінки там, де працює в зміну 12 і більше жінок (теплиці, молочно-товарні ферми...), приміщення відпочинку і прийому їжі, буфети, їдальні і т.п.

Характеризується структура відповідальності за охорону праці в господарстві. За стан охорони праці в повній мірі несе відповідальність його керівник, в галузях головні спеціалісти (головний агроном, головний інженер, головний механік, головний зоотехнік), в підрозділах їх керівники (бригадир, ланкові, завідуючі і т.д.)

Оперативну роботу і контроль за станом охорони праці здійснює інженер по охороні праці, приводяться дані по його спеціальності (агроном, механік, зооінженер), освіті (вища, середня, спеціальна...) стаж роботи (загальний с/г і по охорона праці – роки). Характеризуються основні напрямки його роботи.

Чи є кабінет по охороні праці в господарстві: (де він знаходиться, які приміщення займає, як обладнаний – стенди, макети, плакати, зразки індивідуальних засобів захисту, вогнегасників), що в ньому проводиться – вступний інструктаж по охороні праці, навчання по охороні праці в підрозділах господарства (майстерні, гаражі, склади отрутохімікатів, молочнотоварній фермі), як вони обладнанні, що в них проводиться (первинний, повторний, позаплановий інструктажі на робочому місці)

Чи є куточки по охороні праці в підрозділах господарства (майстерні, гаражі і склади ядохімікатів, молочно-товарній фермі), як вони обладнанні, що в них проводиться (первинний, повторний, позаплановий інструктажі на робочому місці).

Чи є аптечки першої медичної допомоги в усіх підрозділах, чи повністю укомплектовані. Чи пройшли медичний огляд працівники господарства.

В таблиці 1 дається аналіз стану виробничого травматизму в господарстві за останні три роки.

Таблиця 1

Аналіз стану виробничого травматизму в господарстві

за 2008-2010 роки

№ п/п

Показники

Всього

В т.ч. жінок і підлітків

2008

2009

2010

2008

2009

2010

1

Середня списочна чисельність робітників

2

Число потерпілих з витратою працездатності:

а) з втратою працездатності;

б) із них з смертельним наслідком;

3

Число людино-днів непрацездатності

4

Матеріальні наслідки від нещасних випадків

5

Коефіцієнт частоти травматизму, Кч, вип. *1000/середньосписочну к-сть робітників

6

Коефіцієнт важкості травматизму, Кв.          Кт=днів непрацездатності/випадки

7

Коефіцієнт непрацездатності ;

Доцільно дати коротку характеристику причин травматизму (3-4 причини).

В таблиці 2 проводиться аналіз фінансування заходів по охороні праці за останні 3 роки. Звернути увагу на динаміку зміни показників фінансування по трьом основним показникам (колективний договір, засоби індивідуального захисту, лікувально-профілактична їжа).

Таблиця 2

Аналіз фінансування заходів по охороні праці

в господарстві за 2008-2010 роки

№ п/п

Показники

2008

2009

2010

план

факт

план

факт

план

факт

1

Всього в колективному договорі на охорону праці, грн.;

а) засоби індивід. захисту

б) лікув.-профілактична їжа (вітаміни, сік, молоко)

2

Витрати на одного робітника в колективному договорі, грн.;

а) засоби індивід. захисту

б) лікув.-профілактична їжа (вітаміни, сік, молоко)

Далі наводяться відомості про забезпеченість робітників ЗІЗ, чи видається на роботах зі шкідливими умовами роботи спец. харчування? Коли проводилась паспортизація виробничих підрозділів господарства? Чи діє угода по охороні праці в господарстві? Який ведеться контроль за дотриманням вимог охорони праці?

В кінці першого підрозділу описується стан пожежної безпеки в господарстві. Відмічається, чи були пожежі за останні 3 роки. Якщо були, які причини, збиток.

За недоліками, упущеннями, що зазначені в підрозділі 1, даються рекомендації по усуненню цих недоліків, в підрозділі 3.

Підрозділ 5.2: Охорона праці в економічному відділі

В другому підрозділі описується стан охорони праці в бухгалтерії або в конторі господарства, тобто в приміщенні де знаходиться робоче місце бухгалтера.

Спочатку описується місце розташування будівлі, в якій знаходиться бухгалтерія, (чи є поблизу автомобільна дорога, виробничі приміщення з підвищеним рівнем вібрації, шуму, залізнична колія, високі дерева чи будівлі, які б закривали небосхил, зменшуючи природну освітленість). Обладнання блискавко захистом, пожежним щитом.

Далі характеризується виробниче приміщення бухгалтерії: площа, об’єм, кількість працюючих. Система опалення, вентиляції (природна чи штучна). Розміри вікон. Яке обладнання знаходиться в бухгалтерії? Які джерела штучного освітлення? 

В таблиці 3 приводиться карта умов праці на робочому місці бухгалтера.


Таблиця 3

Карта умов праці на робочому місці  (бухгалтера)

№ п/п

Назва фактору одиниця вимірювання

Рівень фактору

Тривалість дії фактору, години

норматив

реально

1

Мікроклімат в приміщенні

(на ділянці):

а) відносна вологість, %;

б) температура, С0;

в) швидкість руху повітря, м/с.

40-60

22-24

0,1

2

Запиленість повітря, м23

4

3

Шум дБА

70

4

Вібрація (загальна, місцева мм, Гц, дБ)

5

Освітленість в приміщенні (на ділянці):

а) природня (бічна – одно – чи двостороння, верхня, комбінована) КПО,%;

б) штучна (загальна, комбінована), вид світильників і ламп, рівень, лк.

1

300

6

Загазованість повітря мг/м3 (клас небезпеки –

1, 2, 3, 4)

а) сірководень;

б) аміак;

в) інші шкідливі речовини, які застосовуються в технології, СО2.

15

7

Інші шкідливі фактори виробництва (випромінювання і ін.)

Підрозділ 5.3: Рекомендації по покращенню умов праці в господарстві

Рекомендації даються по першому і другому підрозділах за схемою:

Що зробити (заходи), коли зробити (місяць, рік), хто відповідає за виконання  (вказується посадова особа – агроном по захисту рослин, завдуюючий виробничими майстернями, завідуючий складом ядохімікатів, бригадир рільничої бригади, інженер по охороні праці).

Наприклад:

1. Дообладнати кабінет охорони праці господарства зразками індивідуальних засобів захисту (протигази: шланговий і коробчастий, респіратори 3-5 типів, окуляри, навушники, спецодяг, спецвзуття і т. д.), вогнегасниками (3-4 типа), таблицями, плакатами, макетами (квітень 2006 р. – інженер по охороні праці).

2. При ремонтних майстернях обладнати механічну пральню по пранню спецодягу працівників господарства вересень 2006 р. – бригадир будівельної бригади господарств, завідуючий господарством, зав. ремонтними майстернями.

3. Придбати 120 вогнегасників різних типів: хімічних – 20, порошкових – 80 і вуглекислотних – 20 штук із розрахунку по два порошкових вогнегасники на комбайн і по одному – на автомашину і трактор, по два хімічних (пічних) на щити і 10% резерв, – листопад 2006 року начальник пожежно-охоронної служби господарства.

4. Заборонити виїзд з території гаража автомашин і направлення на роботи комбайнів і тракторів, сільськогосподарських агрегатів без повного протипожежного обладнання (вогнегасники, штикові лопати, брезент), – негайно – начальник пожежно-охоронної служби господарства, інженер по охороні праці господарства, завідуючий гаражем.

5. Обладнати кімнату особистої гігієни жінок при теплицях чи на молочнотоварній фермі якщо там працює 12 жінок в зміну травень – 2006 р. Бригадир будівельної бригади, зав. теплицями, зав. молочнотоварної ферми.

Підрозділ 5.4: Стан ЦО на об’єкті господарювання

В цьому підрозділі необхідно висвітлити питання планування цивільного захисту об’єкта, підвищення стійкості роботи об’єктів в надзвичайних умовах.

План цивільного захисту на мирний час складається із двох розділів.

Розділ 1. Висновки з оцінки можливої обстановки на об’єкті при виникненні великих виробничих аварій, катастроф і стихій лих.

Потрібно висвітлити такі питання:

 •  перелік можливих великих аварій, катастроф і стихій лих на даному об’єкті;
 •  висновки оцінки обстановки, яка може складатися на об’єкті при виникненні надзвичайних ситуацій.

Розділ 2. Здійснення заходів при загрозі і виникненні великих виробничих аварій, катастроф і стихійних лих на даному об’єкті;

Потрібно висвітлити такі питання:

 •  оповіщення керівного складу формувань ЦЗ, працюючих і населення;
 •  доведення інформації вищих органів;
 •  порядок приведення в готовність сил і засобів для рятувальних робіт;
 •  організація медичного забезпечення;
 •  вжиття заходів для безаварійної зупинки виробництва;
 •  організація видачі засобів індивідуального захисту;
 •  організація евакозаходів.

При розгляді питання підвищення стійкості роботи об’єкта при надзвичайних ситуаціях потрібно висвітлити такі питання (стосовно даного об’єкта господарювання та тематики дипломної роботи):

 •  захист цінного і унікального устаткування;
 •  стійкість роботи галузі рослинництва;
 •  стійкість роботи галузі тваринництва;
 •  забезпечення стійкості роботи паливно-енергетичного комплексу і мереж комунального господарства;
 •  стійкість роботи техніки, технологічного обладнання і механізмів;
 •  забезпечення стійкого постачання об’єкта;
 •  забезпечення надійності системи управління і зв’язку.

Обсяг підрозділу про стан ЦЗ на об’єкті господарювання становить 2-3 сторінки друкованого тексту. Він є складовою частиною розділу “Стан охорони праці в господарстві”.


Додаток Л
Вимоги до оформлення списку використаних джерел

(Відповідно до наказу ВАК України, № 63, від. 26.01.2008)

Характеристика

джерела

Приклад оформлення

Книги:

Один автор

1. Василій Великий. Гомілії / Василій Великий ; [пер. з давньогрец. Л. Звонська]. — Львів : Свічадо, 2006. — 307 с. — (Джерела християнського Сходу. Золотий вік патристики ІV—V ст. ; № 14).

2. Коренівський Д. Г. Дестабілізуючий ефект параметричного білого шуму в неперервних та дискретних динамічних системах / Коренівський Д. Г. — К. : Ін-т математики, 2006. — 111 с. — (Математика та її застосування) (Праці / Ін-т математики НАН України ; т. 59).

3. Матюх Н. Д. Що дорожче срібла-золота / Наталія Дмитрівна Матюх. — К. : Асамблея діл. кіл : Ін-т соц. іміджмейкінгу, 2006. — 311 с. — (Ювеліри України ; т. 1).

4. Шкляр В. Елементал : [роман] / Василь Шкляр. — Львів: Кальварія, 2005. — 196, [1] с. — (Першотвір).

Два автори

1. Матяш І. Б. Діяльність Надзвичайної дипломатичної місії УНР в

Угорщині : історія, спогади, арх. док. / І. Матяш, Ю. Мушка. — К.: Києво-Могилян. акад., 2005. — 397, [1] с. — (Бібліотека наукового щорічника "Україна дипломатична" ; вип. 1).

2. Ромовська З. В. Сімейне законодавство України / З. В. Ромовська, Ю. В. Черняк. — К. : Прецедент, 2006. — 93 с. — (Юридична бібліотека. Бібліотека адвоката) (Матеріали до складання кваліфікаційних іспитів для отримання Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю ; вип. 11).

3. Суберляк О. В. Технологія переробки полімерних та композиційних матеріалів : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / О. В. Суберляк, П. І. Баштанник. — Львів : Растр-7, 2007. — 375 с.

Три автори

1. Акофф Р. Л. Идеализированное проектирование: как предотвратить завтрашний кризис сегодня. Создание будущего организации / Акофф Р. Л., Магидсон Д., Эддисон Г. Д. ; пер. с англ. Ф. П. Тарасенко. — Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2007. — XLIII, 265 с.

Чотири автори

1. Методика нормування ресурсів для виробництва продукції рослинництва / [ Вітвіцький В. В., Кисляченко М. Ф., Лобастов І.В., Нечипорук А. А.]. — К. : НДІ "Украгропромпродуктивність", 2006. — 106 с. — (Бібліотека спеціаліста АПК. Економічні нормативи).

2. Механізація переробної галузі агропромислового комплексу: [підруч. для учнів проф.-техн. навч. закл.] / О. В. Гвоздєв, Ф. Ю. Ялпачик, Ю. П. Рогач, М. М. Сердюк. — К. : Вища освіта, 2006.— 478, [1] с. — (ПТО: Професійно-технічна освіта).

П’ять і більше

авторів

1. Психология менеджмента / [ Власов П. К., Липницкий А. В., Лущихина И. М. и др.] ; под ред. Г. С. Никифорова. — [3-е изд.]. — Х. : Гуманитар. центр, 2007. — 510 с.

2. Формування здорового способу життя молоді : навч.-метод. посіб. для працівників соц. служб для сім’ї, дітей та молоді / [Т. В. Бондар, О. Г. Карпенко, Д. М. Дикова-Фаворська та ін.]. — К.: Укр. ін-т соц. дослідж., 2005. — 115 с. — (Серія "Формування здорового способу життя молоді" : у 14 кн., кн. 13).

Без автора

1. Історія Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря / [авт. тексту В. Клос]. — К. : Грані-Т, 2007. — 119 с. — (Грані світу).

2. Воскресіння мертвих : українська барокова драма : антологія /[упорядкув., ст., пер. і прим. В. О. Шевчук]. — К. : Грамота, 2007. — 638, [1] с.

3. Тіло чи особистість? Жіноча тілесність у вибраній малій українській прозі та графіці кінця ХІХ — початку ХХ століття : [антологія / упоряд.: Л. Таран, О. Лагутенко]. — К. : Грані-Т, 2007. — 190, [1] с.

4. Проблеми типологічної та квантитативної лексикології: [зб.наук.праць / наук. ред. Каліущенко В. та ін.]. — Чернівці:Рута, 2007. — 310 с.

Багатотомний

документ

1. Історія Національної академії наук України, 1941—1945 / упоряд. Л. М. Яременко та ін.]. — К. : Нац. б-ка України ім. В. І. ернадського, 2007— .— (Джерела з історії науки в Україні). Ч. 2 : Додатки — 2007. — 573, [1] c.

2. Межгосударственные стандарты : каталог в 6 т. / [сост. Ковалева . В., Рубцова Е. Ю. ; ред. Иванов В. Л.]. — Львов : НТЦ "Леонорм-Стандарт", 2005— .— (Серия "Нормативная база предприятия"). Т. 1. — 2005. — 277 с.

3. Дарова А. Т. Неисповедимы пути Господни... : (Дочь врага народа) : трилогия / А. Дарова. — Одесса : Астропринт, 2006— .— (Сочинения : в 8 кн. / А. Дарова ; кн. 4).

4. Кучерявенко Н. П. Курс налогового права : Особенная часть: в 6 т. / Н. П. Кучерявенко. — Х. Право, 2002— .— Т. 4: Косвенные налоги. — 2007. — 534 с.

5. Реабілітовані історією. Житомирська область : [у 7 т.]. — Житомир : Полісся, 2006— .— (Науково-документальна серія книг "Реабілітовані історією" : у 27 т. / голов. редкол.: Тронько П. Т. (голова) [та ін.]). Кн. 1 / [обл. редкол.: Синявська І. М. (голова) та ін.]. — 2006. — 721, [2] с.

6. Бондаренко В. Г. Теорія ймовірностей і математична статистика. Ч.1 / В. Г. Бондаренко, І. Ю. Канівська, С. М. Парамонова. — К.: НТУУ "КПІ", 2006. — 125 с.

Матеріали

конференцій,

з’їздів

1. Економіка, менеджмент, освіта в системі реформування агропромислового комплексу : матеріали Всеукр. конф. молодих учених-аграрників ["Молодь України і аграрна реформа"], (Харків, 11—13 жовт. 2000 р.) / М-во аграр. політики, Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. — Х. : Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, 2000. — 167 с.

2. Кібернетика в сучасних економічних процесах : зб. текстів виступів на республік. міжвуз. наук.-практ. конф. / Держкомстат України, Ін-т статистики, обліку та аудиту. — К. : ІСОА, 2002. — 147 с.

3. Матеріали ІХ з’їзду Асоціації українських банків, 30 червня 2000 р. інформ. бюл. — К. : Асоц. укр. банків, 2000. — 117 с. — (Спецвип.: 10 років АУБ).

4. Оцінка й обгрунтування продовження ресурсу елементів конструкцій : праці конф., 6—9 черв. 2000 р., Київ. Т. 2 / відп. Ред. В. Т. Трощенко. — К. : НАН України, Ін-т пробл. міцності, 2000. — С. 559—956, ХІІІ, [2] с. — (Ресурс 2000).

5. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій : зб.

наук. праць / наук. ред. В. І. Моссаковський. — Дніпропетровськ: Навч. кн., 1999. — 215 с.

6. Ризикологія в економіці та підприємництві : зб. наук. праць за матеріалами міжнар. наук.-практ. конф., 27-28 берез. 2001 р. / М-во освіти і науки України, Держ податк. адмін. України [та ін.].— К. : КНЕУ : Акад. ДПС України, 2001. — 452 с.

Препринти

1. Шиляев Б. А. Расчеты параметров радиационного повреждения материалов нейтронами источника ННЦ ХФТИ/ANL USA с подкритической сборкой, управляемой ускорителем электронов /Шиляев Б. А., Воеводин В. Н. — Х. ННЦ ХФТИ, 2006. — 19 с. — (Препринт / НАН Украины, Нац. науч. центр "Харьк. физ.-техн. ин-т" ; ХФТИ 2006-4).

2. Панасюк М. І. Про точність визначення активності твердих радіоактивних відходів гамма-методами / Панасюк М. І., Скорбун А. Д., Сплошной Б. М. — Чорнобиль : Ін-т пробл. безпеки АЕС НАН України, 2006. — 7, [1] с. — (Препринт / НАН України, Ін-т пробл. безпеки АЕС ; 06-1).

Депоновані

наукові праці

1. Социологическое исследование малых групп населения / В. И. Иванов [и др.] ; М-во образования Рос. Федерации, Финансовая академия. – М., 2002. – 110 с. – Деп. в ВИНИТИ 13.06.02, № 145432.

2. Разумовский, В. А. Управление маркетинговыми исследованиями в регионе / В. А. Разумовский, Д. А. Андреев. –М., 2002. – 210 с. – Деп. в ИНИОН Рос. акад. наук 15.02.02, №139876.

Словники

1. Географія : словник-довідник / [авт.-уклад. Ципін В. Л.]. — Х.: Халімон, 2006. — 175, [1] с.

2. Тимошенко З. І. Болонський процес в дії : словник-довідник основ. термінів і понять з орг. навч. процесу у вищ. навч. закл. /

З. І. Тимошенко, О. І. Тимошенко. — К. : Європ. ун-т, 2007. — 57 с.

3. Українсько-німецький тематичний словник [уклад. Н. Яцко та ін.]. — К. : Карпенко, 2007. — 219 с.

4. Європейський Союз : словник-довідник / [ред.-упоряд. М. Марченко]. — 2-ге вид., оновл. — К. : К.І.С., 2006. — 138 с.

Атласи

1. Україна : екол.-геогр. атлас : присвяч. всесвіт. дню науки в ім’я миру та розвитку згідно з рішенням 31 сесії ген. конф. ЮНЕСКО / [наук. редкол.: С. С. Куруленко та ін.] ; Рада по вивч. продукт. сил України НАН України [та ін.]. — / [наук. редкол.: С. С. Куруленко та ін.]. — К. : Варта, 2006. — 217, [1] с.

2. Анатомія пам’яті : атлас схем і рисунків провідних шляхів і структур нервової системи, що беруть участь у процесах пам’яті : посіб. для студ. та лікарів / О. Л. Дроздов, Л. А. Дзяк, В. О. Козлов, В. Д. Маковецький. — 2-ге вид., розшир. та доповн. —  Дніпропетровськ : Пороги, 2005. — 218 с.

3. Куерда Х. Атлас ботаніки / Хосе Куерда ; [пер. з ісп. В. Й. Шовкун]. — Х. : Ранок, 2005. — 96 с.

Законодавчі та

нормативні

документи

1. Кримінально-процесуальний кодекс України : за станом на 1

груд. 2005 р. / Верховна Рада України. — Офіц. вид. — К. : Парлам. вид-во, 2006. — 207 с. — (Бібліотека офіційних видань).

2. Медична статистика статистика : зб. нормат. док. / упоряд. та голов. ред. В. М. Заболотько. — К. : МНІАЦ мед. статистики : Медінформ, 2006. — 459 с. — (Нормативні директивні правові документи).

3. Експлуатація, порядок і терміни перевірки запобіжних пристроїв посудин, апаратів і трубопроводів теплових електростанцій: СОУ-Н ЕЕ 39.501:2007. — Офіц. вид. — К. : ГРІФРЕ : М-во палива та енергетики України, 2007. — VІ, 74 с. — (Нормативний документ Мінпаливенерго України. Інструкція).

Стандарти

1. Графічні символи, що їх використовують на устаткуванні. Покажчик та огляд (ISO 7000:2004, IDT) : ДСТУ ISO 7000:2004. — [Чинний від 2006-01-01]. — К. : Держспоживстандарт України 2006. — ІV, 231 с. — (Національний стандарт України).

2. Якість води. Словник термінів : ДСТУ ISO 6107-1:2004 — ДСТУ ISO 6107-9:2004. — [Чинний від 2005-04-01]. — К.: Держспоживстандарт України, 2006. — 181 с. — (Національні стандарти України).

3. Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устаткування. Частина 2-020. Додаткові вимоги до лабораторних центрифуг (EN 61010-2-020:1994, IDT): ДСТУ EN 61010-2-020:2005. — [Чинний від 2007-01-01]. — К.: Держспоживстандарт України, 2007. — IV, 18 с. — (Національний стандарт України).

Каталоги

1. Межгосударственные стандарты : каталог : в 6 т. / [сост. Ковалева И. В., Павлюкова В. А. ; ред. Иванов В. Л.]. — Львов : НТЦ "Леонорм-стандарт, 2006— . — (Серия "Нормативная база предприятия"). Т. 5. — 2007. — 264 с.Т. 6. — 2007. — 277 с.

2. Пам’ятки історії та мистецтва Львівської області : каталог- довідник / [авт.-упоряд. М. Зобків та ін.]. — Львів : Новий час,

2003. — 160 с.

3. Університетська книга : осінь, 2003 : [каталог]. — [Суми : Унів.

кн., 2003]. — 11 с.

4. Горницкая И. П. Каталог растений для работ по фитодизайну / Горницкая И. П., Ткачук Л. П. — Донецк : Лебедь, 2005. — 228 с.

Бібліографічні

показчики

1. Куц О. С. Бібліографічний покажчик та анотації кандидатських

дисертацій, захищених у спеціалізованій вченій раді Львівського державного університету фізичної культури у 2006 році / О. Куц,

О. Вацеба. — Львів : Укр. технології, 2007. — 74 с.

2. Систематизований покажчик матеріалів з кримінального права,

опублікованих у Віснику Конституційного Суду України за 1997—2005 роки / [уклад. Кирись Б. О., Потлань О. С.]. — Львів: Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2006. — 11 с. — (Серія: Бібліографічні довідники ; вип. 2).

Дисертації

1. Петров П.П. Активність молодих зірок сонячної маси: дис. ... доктора фіз.-мат. наук : 01.03.02 / Петров Петро Петрович. – К.,

2005. – 276 с.

Автореферати

дисертацій

1. Новосад І.Я. Технологічне забезпечення виготовлення секцій робочих органів гнучких гвинтових конвеєрів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.08 „Технологія машинобудування” / І. Я. Новосад. — Тернопіль, 2007. — 20, [1] с.

2. Нгуен Ші Данг. Моделювання і прогнозування макроекономічних показників в системі підтримки прийняття рішень управління державними фінансами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 „Автоматиз. системи упр. та прогрес. інформ. технології” / Нгуен Ші Данг. — К., 2007. — 20 с.

Авторські

свідоцтва

1. А. с. 1007970 СССР, МКИ3 В 25 J 15/00. Устройство для захвата неориентированных деталей типа валов / В. С. Ваулин, В. Г. Кемайкин (СССР). – № 3360585/25–08 ; заявл. 23.11.81 ; опубл.

30.03.83, Бюл. № 12.

Патенти

1. Пат. 2187888 Российская Федерация, МПК7 H 04 В 1/38, Н 04 J

13/00. Приемопередающее устройство / Чугаева В.И.; заявитель и

патентообладатель Воронеж. науч.-исслед. ин-т связи. – № 2000131736/09 ; заявл. 18.12.00 ; опубл. 20.08.02, Бюл. № 23 (II

ч.).

Частина книги,

періодичного,

продовжуваного

видання

1. Козіна Ж. Л. Теоретичні основи і результати практичного застосування системного аналізу в наукових дослідженнях в області спортивних ігор / Ж. Л. Козіна // Теорія та методика фізичного виховання. — 2007. — № 6. — С. 15—18, 35—38.

2. Гранчак Т. Інформаційно-аналітичні структури бібліотек в умовах демократичних перетворень / Тетяна Гранчак, Валерій Горовий // Бібліотечний вісник. — 2006. — № 6. — С. 14—17.

3. Валькман Ю. Р. Моделирование НЕ-факторов — основа интеллектуализации компьютерных технологий / Ю. Р. Валькман, В. С. Быков, А. Ю. Рыхальский // Системні дослідження та інформаційні технології. — 2007. — № 1. — С. 39—61.

4. Ма Шуін Проблеми психологічної підготовки в системі фізкультурної освіти / Ма Шуін // Теорія та методика фізичного виховання. — 2007. — № 5. — С. 12—14.

5. Регіональні особливості смертності населення України / Л. А. Чепелевська, Р. О. Моісеєнко, Г. І. Баторшина [та ін.] // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. — 2007. — № 1. — С. 25—29.

6. Валова І. Нові принципи угоди Базель ІІ / І. Валова ; пер. з англ.

Н. М. Середи // Банки та банківські системи. — 2007. — Т. 2, № 2. — С. 13—20.

7. Зеров М. Поетична діяльність Куліша // Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка : (нариси з новітнього укр., письменства) : статті / Микола Зеров. — Дрогобич, 2007. — С. 245—291.

8. Третьяк В. В. Возможности использования баз знаний для проектирования технологии взрывной штамповки / В. В. Третьяк, С. А. Стадник, Н. В. Калайтан // Современное состояние использования импульсных источников энергии в промышленности : междунар. науч.-техн. конф., 3-5 окт. 2007 г. :тезисы докл. — Х., 2007. — С. 33.

9. Чорний Д. Міське самоврядування: тягарі проблем, принади цивілізації / Д. М. Чорний // По лівий бік Дніпра: проблеми модернізації міст України : (кінець XIX—початок XX ст. / Д. М. Чорний. — Х., 2007. — Розд. 3. — С. 137—202.

Електронні

ресурси

1. Богомольний Б. Р. Медицина екстремальних ситуацій [Електронний ресурс] ] : навч. посіб. для студ. мед. вузів III—IV рівнів акредитації / Б. Р. Богомольний, В. В. Кононенко, П. М. Чуєв. — 80 Min / 700 MB. — Одеса : Одес. мед. ун-т, 2003. —(Бібліотека студента-медика) — 1 електрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см. — Систем. вимоги: Pentium ; 32 Mb RAM ; Windows 95, 98, 2000, XP ; MS Word 97-2000.— Назва з контейнера.

2. Розподіл населення найбільш численних національностей застаттю та віком, шлюбним станом, мовними ознаками та рівнем освіти [Електронний ресурс] : за даними Всеукр. перепису населення 2001 р. / Держ. ком. статистики України ; ред. О. Г. Осауленко. — К. : CD-вид-во "Інфодиск", 2004. — 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) : кольор. ; 12 см. — (Всеукр. перепис населення, 2001). — Систем. вимоги: Pentium-266 ; 32 Mb RAM ; CD-ROM Windows 98/2000/NT/XP. — Назва з титул. екрану.

3. Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні ресурси в науці, культурі та освіті : (підсумки 10-ї Міжнар. конф.„Крим-2003”) [Електронний ресурс] / Л. Й. Костенко, А. О. Чекмарьов, А. Г. Бровкін, І. А. Павлуша // Бібліотечний вісник —

2003. — № 4. — С. 43. — Режим доступу до журн.: http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm.

Примітки:

1. Бібліографічний опис оформлюється згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 “Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання”.

2. Опис складається з елементів, які поділяються на обов’язкові та факультативні. У бібліографічному описі можуть бути тільки обов’язкові чи обов’язкові та факультативні елементи. Обов’язкові елементи містять бібліографічні відомості, які забезпечують ідентифікацію документа. Їх наводять у будь-якому описі. Проміжки між знаками та елементами опису є обов’язковими і використовуються для розрізнення знаків граматичної і приписаної пунктуації.

3. У списку опублікованих праць здобувача, який наводять в авторефераті, необхідно вказати прізвища та ініціали всіх його співавторів незалежно від виду публікації.


Додаток М
Зразок оформлення відзива керівника

ВІДЗИВ

на дипломну роботу

_____________________________________

(ПІБ)

на тему: «_______________________________________________»

представлену для захисту на здобуття кваліфікації

“Менеджер-економіст” за спеціальністю 7.050201 “Менеджмент організацій”

Визначається мета та завдання дипломної роботи, її значення, об’єкт дослідження, робиться висновок про актуальність виконаної роботи.

Дається аналіз повноти та якості виконаної дипломної роботи, а саме:

 •  як студент здійснював дослідження проблеми (самостійно, за до-помогою керівника, не повно, поверхнево тощо), з яких міркувань був вибраний об’єкт дослідження, вміння студента працювати з науковою літературою тощо;
 •  ступінь самостійності роботи студента при обгрунтуванні методики проведення техніко-економічного та фінансового аналізу, методики розрахунку та обчислення економічних показників, що досліджувались в дипломній роботі тощо;
 •  повнота, якість та професійність зробленого дипломником аналізу організаційно-технічного та техніко-технологічного рівня виробництва, вміння студента працювати з технічною та технологічною документацією тощо;
 •  якість проведеного дипломником техніко-економічного та фіна-нсового аналізу роботи об’єкта дослідження та визначення динаміки зміни основних економічних показників, вміння студента працювати з економічною інформацією підприємства тощо;
 •  якість проведеного дипломником аналізу впливу окремих факторів на значення та динаміку економічних показників роботи підприємства тощо;
 •  якість зробленого дипломником аналізу існуючої системи управління, її переваг та недоліків тощо;
 •  якість та професійність зроблених дипломником рекомендацій  з підвищення організаційно-технічного та техніко-технологічного рівня виробництва;  наявність варіантів пропозицій, їх аналізу та обгрунтування вибору кращого варіанта;
 •  якість та професійність економічного обгрунтування запропонованих заходів з удосконалення організації виробництва та праці на підприємстві або в підрозділах; наявність варіантів запропонованих рекомендацій, їх аналіз та вибір найкращого варіанта;
 •  повноту, якість та професійність зроблених студентом рекомендацій щодо удосконалення системи управління, перебудови організаційних систем управління, удосконалення системи збору, обробки, систематизації, використання, зберігання інформації, каналів її передачі, технології прийняття управлінських рішень тощо;
 •  вміння дипломника використовувати персональний комп’ютер при виконанні дипломної роботи;
 •  повнота, обгрунтованість та ефективність використання економіко-математичних методів, типових прикладних програм, комп’ютерної техніки тощо для здійснення оптимізації прийнятих управлінських рішень;
 •  економічна ефективність зроблених студентом рекомендацій та її практична значимість;
 •  якість та повнота оформлення пояснювальної записки дипломної роботи та  ілюстративних матеріалів,  їх відповідність чинним стандартам та вимогам.

Окремо потрібно відзначити недоліки виконаної дипломної роботи. Наприклад, потрібно відмітити, які питання не були вирішені, де були зроблені неповні висновки, де були допущені неточності в виборі методики проведення аналізу, зроблених розрахунках тощо, які питання доцільно продовжити вивчати в подальшому.

Далі науковий керівник повинен зробити загальний висновок про знання, уміння та навики, які виявив дипломник в ході дипломного проектування, та підсумувати зроблене студентом таким висловом:

Дипломна робота відповідає методичним вимогам що ставляться до такого виду робіт і може бути допущена до захисту.

Науковий керівник       Підпис

повна назва посади та місця роботи,      Прізвище, ініціали

науковий ступінь та вчене звання   

Дата


Додаток Н
Зразок оформлення рецензій

РЕЦЕНЗІЯ

на дипломну роботу

_____________________________________

(ПІБ)

на тему: «_______________________________________________»

представлену для захисту на здобуття кваліфікації

“Менеджер-економіст” за спеціальністю 7.050201 “Менеджмент організацій”

Визначається мета та завдання дипломної роботи, яка представлена на рецензію, її значення, об’єкт дослідження, робиться висновок про актуальність виконаної роботи.

Дається аналіз повноти та якості виконаної дипломної роботи, а саме:

 •  кваліфіковано чи ні були здійснені дослідження проблеми, погоджується чи ні рецензент з вибраним об’єктом дослідження, повнотою використаної студентом наукової літератури тощо;
 •  кваліфіковано чи ні були зроблені обгрунтування методик проведення техніко-економічного та фінансового аналізу, методики розрахунку та обчислення економічних показників, що досліджувались в дипломній роботі тощо;
 •  кваліфіковано чи ні був зроблений аналіз організаційно-технічного та техніко-технологічного рівня виробництва, чи проявив студент вміння працювати з технічною та технологічною документацією тощо;
 •  кваліфіковано чи ні був зроблений техніко-економічний та фінансовий аналіз роботи об’єкта дослідження та визначена динаміка зміни основних економічних показників, чи проявив студент вміння працювати з економічною інформацією підприємства тощо;
 •  кваліфіковано чи ні був зроблений аналіз впливу окремих факторів на значення та динаміку економічних показників роботи підприємства тощо;
 •  кваліфіковано чи ні був зроблений аналіз існуючої системи управління підприємством (підрозділом, функцією), чи правильно визначені переваги та недоліки існуючої системи управління тощо;
 •  якість та професійність зроблених дипломником рекомендацій  з підвищення організаційно-технічного та техніко-технологічного рівня виробництва; наявність варіантів пропозицій, їх аналізу та обгрунтування вибору кращого варіанта;
 •  якість та професійність економічного обгрунтування запропонованих заходів з удосконалення організації виробництва та праці на підприємстві або підрозділах; наявність варіантів запропонованих рекомендацій, їх аналіз та вибір найкращого варіанта;
 •  повнота, якість та професійність зроблених студентом рекомендацій щодо удосконалення системи управління, перебудови організаційних систем управління, удосконалення системи збору, обробки, систематизації, використання, зберігання інформації, каналів її передачі, технології прийняття управлінських рішень тощо;
 •  вміння дипломника використовувати персональний комп’ютер при виконанні дипломної роботи;
 •  повнота, обгрунтованість та ефективність використання економіко-математичних методів, типових прикладних програм, комп’ютерної техніки тощо для здійснення оптимізації прийнятих управлінських рішень;
 •  економічна ефективність зроблених студентом рекомендацій та їх практична значимість;
 •  якість та повнота оформлення дипломної роботи та  ілюстративних матеріалів,  їх відповідність чинним стандартам та вимогам.

Окремо потрібно відзначити недоліки виконаної дипломної роботи. Наприклад, потрібно відмітити, які питання не були вирішені, де були зроблені неповні висновки, де були допущені неточності в виборі методики проведення аналізу, зроблених розрахунках тощо, які питання доцільно продовжити вивчати в подальшому.

Далі науковий рецензент повинен зробити загальний висновок про якість дипломної роботи, яку він рецензує, та підсумувати зроблене студентом таким висловом:

“Оцінюючи виконану студентом Петренком П.Б. дипломну роботу на тему: “________”  вважаю, що дана робота заслуговує оцінку “відмінно, добре, задовільно”, а дипломник – Петренко Павло Богданович заслуговує присвоєння кваліфікації “Менеджер-економіст” за спеціальністю 7.050201 “Менеджмент організацій”.

Рецензент         Підпис

повна назва посади та місця роботи,      Прізвище, ініціали

науковий ступінь та вчене звання   

Дата

Печатка організації, підприємства,

установи, де працює рецензент


Додаток П
Зразок оформлення доповіді до захисту в ДЕК

Зміст доповіді студента

В своїй доповіді на засіданні кафедри (під час попереднього захисту) та на засіданні ДЕК студенту треба чітко сформулювати основні положення дипломної роботи (проекту), навести основні цифрові показники , зокрема доцільно висвітлити такі моменти:

 •  Важливість проблеми досліджень.
 •  Теоретичне обґрунтування  по темі і методика досліджень.
 •  Організаційно-економічна характеристика та фактичний стан справ об‘єкту досліджень (зміст другого розділу).
 •  Перспективи вирішення проблеми, яка досліджується , на об‘єкті досліджень (зміст третього проектного розділу).
 •  Висновки та пропозиції.

Результати досліджень необхідно підтверджувати демонструванням ілюстративного матеріалу – таблиць, рисунків.

Підготовлену письмово і відредаговану доповідь студент на засіданні кафедри та ДЕК не читає, а виголошує усно, роблячи посилання на ілюстративний матеріал. Тривалість доповіді 8-10 хв.


Додаток Р
Зразок титульного листа роздаткового матеріалу

Міністерство аграрної політики України

Вінницький національний аграрний університет

Факультет менеджменту

        Кафедра ______________

РОЗДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ

до захисту дипломної роботи по спеціальності

7.050201 “Менеджмент організацій”

на тему:

“_______________________________________________________”

Студента: ______________________________________________________

(прізвище,  ім'я,  по батькові,  номер  групи)

 Керівник: ______________________________________________________

(посада, місце роботи, прізвище, ініціали, ступінь, звання)

Вінниця  200 _р.


Додаток С
Зразок оформлення договору на створення науково-технічної продукції

ДОГОВІР

на створення науково-технічної продукції

м. Вінниця                                                                   „__” ___________ 200_року

Вінницький національний аграрний університет, місце знаходження якого: м. Вінниця, вул., Сонячна, буд. 3, в особі ректора університету Калетніка Г.М., що діє на підставі Статуту названий у подальшому Виконавець з однієї сторони, і___________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________, назване у подальшому Замовник, в особі керівника___________________________________________________, що діє на підставі Статуту з другої сторони, уклали  цей договір про подане нижче.

1. Предмет договору

1.1. Замовник доручає, а Виконавець бере на себе зобов’язання силами студентів-випускників підготувати на основі вихідних даних наданих Замовником дипломну роботу на тему:________________________________________________

____________________________________________________________________

(назва науково-технічної продукції)

1.2. Наукові, технічні, економічні й інші вимоги до науково-технічної продукції, що є предметом договору___________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.3. Термін виконання робіт за договором_______________________200__р.

1.4. Зміст і терміни виконання основних етапів роботи по договору визначаються календарним планом ( завданням ) на дипломну роботу.

1.5. Прийом та оцінка науково-технічної продукції здійснюється згідно з вимогами завдання або іншого документа на проведення робіт.

1.6. Використання науково-технічної продукції здійснюється Замовником в практичній діяльності шляхом впровадження у виробництво.

2. Вартість робіт і порядок розрахунків

2.1.  Науково-технічна продукція передається Замовникові безоплатно.

2.2.  Вихідні данні для виконання завдання надаються Виконавцю безоплатно.

3.Порядок передачі і прийому робіт

3.1. Науково-технічна продукція підлягає оформленню та передачі Замовникові після попереднього захисту дипломної роботи (проекту) студентами-випускниками перед ДЕК Виконавця.

3.2. Передача оформленої в установленому порядку документації супроводжується відповідними документами Виконавця.

3.3. При завершенні робіт Виконавець надає Замовникові акт здачі-прийому науково-технічної продукції.

3.4. Замовник протягом 5 днів з дня отримання акту здачі-прийому робіт і звітних документів, зазначених у договорі, зобов’язаний надіслати Виконавцеві підписаний акт здачі-прийому науково-технічної продукції або мотивовану відмову від прийому робіт.

4. Термін дії договору і юридичні адреси сторін.

4.1.Термін дії договору:

початок___________200__р.                     Закінчення_______________200__р.

             ВИКОНАВЕЦЬ                                                                      ЗАМОВНИК

Вінницький національний аграрний                      ________________________________________

Університет                                                  __________________________________

         Місце знаходження:                                                            Місце знаходження:

М. Вінниця, вул. Сонячна, буд. 3                        ________________________________________

Ректор університу                                                                               Директор

__________________Г.М. Калетнік                     __________________(____________________)

Студент:_____________________

_____________________________

Місце проживання:

_____________________________

_________________________

_________________(_______)

Приклад акту про впровадження

(друкується на окремому аркуші)

АКТ ПРО ВПРОВАДЖЕНННЯ

Керівництво Головного управління економіки Вінницької обласної державної адміністрації зацікавлене у вирішенні економічних проблем з теми дослідження: „_______________________”, яке виконане в Вінницькому національному аграрному університеті студентом ______________________ у вигляді дипломної роботи.

Наукова та практична цінність дипломної роботи полягає в тому, що в результаті дослідження запропоновано _____________________________________________________.

Рекомендації розроблені автором дипломної роботи _____________________, рекомендуються до впровадження в діяльності Головного управління економіки Вінницької обласної державної адміністрації.

Начальник Головного управління

економіки ВОДА       ________   _______________


Навчальне видання

Калетнік Григорій Михайлович

Мазур Анатолій Григорович

Прутська Олена Олексіївна

Кафлевська Світлана Геннадіївна

Козловський Сергій Володимирович

Колесов Олександр Станиславович

Сегеда Сергій Андрійович

Головня Олена Михайлівна

Потапова Надія Анатоліївна

Мельничук Ольга Федорівна

Чорнопищук Тетяна Іванівна

Скорук Олена Петрівна

Гель Андрій Павлович

Спірін Анатолій Володимирович

Омельянов Олег Миколайович

Методичні вказівки до виконання дипломних робіт за

освітньо-кваліфікаційним рівнем „Спеціаліст”

спеціальності 7.050201 “Менеджмент організацій”

Оригінал-макет підготовлений Козловським С.В.

Підписано до друку 01.12.2010 р.

Формат 60×84/16. Папір офсетний. Гарнітура Times New Roman.

Друк різографічний. Ум.-друк. арк. 4,82. Обл.-вид. арк. 5,1.

Наклад 100 прим. Зам. № 70.

Видавничий центр

Вінницького національного аграрного університету

21008, Вінниця, вул. Сонячна, 3


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

27858. Причины отклонения частоты в энергосистеме. Автоматическая частотная разгрузка 38.5 KB
  Смысл АЧР заключается: при дефиците мощности частота начинает снижатся в сети уже при частоте равной 48 Гц система разваливается. АЧР отключает наименее ответственные потребители восстанавливая таким образом баланс мощности. Величина мощности отключаемой устройством АЧР должна определятся с учётом того что в общем случае мощность потребляемой нагрузки зависит от частоты и снижается вместе с ней. 1 2...
27859. Схема устройства АВР на переменном оперативном токе в установках ниже 1000 В. Схе 145.5 KB
  Схема устройства АВР на переменном оперативном токе в установках ниже 1000 В. Схемы устройств АВР в установках выше 1000 В. АВР двигателей. Схемы и устройство АВР на переменном оперативном токе на установках меньше 1000В.
27860. Схема токовой ступенчатой защиты на постоянном оперативном токе в совмещенном и разнесенном исполнениях. Автоматическая частотная разгрузка (требования к АЧР, расчет) 100.5 KB
  Автоматическая частотная разгрузка требования к АЧР расчет Схемы токовых ступенчатых защит 1. Автоматическая частотная разгрузка АЧР Смысл АЧР заключается: при дефиците мощности частота начинает снижатся в сети уже при частоте равной 48 Гц система разваливается. АЧР отключает наименее ответственные потребители восстанавливая таким образом баланс мощности. Работа АЧР должна выполнятся при снижении частоты до 4748 Гц.
27861. Особенности расчета максимальной токовой защиты с дешунтированием катушки отключения выключателя 137.5 KB
  Проверить отсутствие возврата реле после дешунтирования катушки отключения т. возврат реле в начальное состояние на время работы катушки отключения выключателя должен быть исключен. Проверка коммутационной способности переключающих контактов реле. РТ85 МТЗ с независимой выдержкой времени выполненной по схеме неполной звезды на переменном оперативном токе с дешунтированием ОКВ с промежуточным реле РП341 и реле времени РВМ12.
27862. Совместное действие устройств АПВ и токовой защиты. Расчет тока срабатывания поперечной дифференциальной токовой направленной защиты 156.5 KB
  Совместное действие устройств АПВ и токовой защиты. Совместное действие защиты и устройств АПВ Согласованное действие АПВ с действием РЗ можно повысить эффективность устройств автоматики расширить защитные зоны простых токовых быстродействующих защит. При этом допускается не селективная работа защиты с последующим исправлением в результате действия устройств АПВ. При замыкании в точке сети Iотс выключает Q1 →АПВ→ включает его обратно.