47512

Методичні вказівки до виконання дипломної роботи. Менеджмент організацій

Книга

Менеджмент, консалтинг и предпринимательство

МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ ОКП СПЕЦІАЛІСТ ПІДГОТОВКА НАПИСАННЯ ЗАХИСТ для всіх форм навчання 2009 Методичні вказівки до виконання дипломної роботи для студентів спеціальності

Украинкский

2013-11-30

480 KB

7 чел.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 7.050201 «МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ» ОКП «СПЕЦІАЛІСТ»

(ПІДГОТОВКА, НАПИСАННЯ, ЗАХИСТ)

для всіх форм навчання

2009


Методичні вказівки до виконання дипломної роботи для студентів спеціальності 7.050201 «Менеджмент організацій» ОКП “Спеціаліст” (підготовка, написання, захист) / Укл.. Ґудзь П.В., Прушківський В.Г., Кримська Л.О., Пуліна Т.В. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2009. – 74 с.

Укладачі:

П.В. Гудзь д.е.н., проф. зав.каф. менеджменту і маркетингу ЗНТУ,

В.Г. Прушківський, к.е.н., проф.

Л.О. Кримська, к.е.н., проф.

Т.В. Пуліна, к.е.н., доц.

Рецензенти:

Дубіщев Віктор Петрович, доктор економічних наук, професор, проректор з наукової роботи Полтавського державного технічного університету імені Юрія Кондратюка

 Ларіна Рена Ренатівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри логістики Донецького державного університету управління

Білецька Ірина Іванівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту і маркетингу Запорізького національного технічного університету

Відповідальний за випуск:                                         О.Б. Корякіна

                                                                       

                                                            Затверджено

на засіданні

вченої ради ЕГІ

Протокол № 11 від 03.06.2008


ЗМІСТ

ВСТУП.......................................................................................4

 1.  МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ............5
 2.  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ..................................................6
 3.  ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ…………………………………………………………….8
  1.  Вибір теми і об'єкта дослідження, затвердження теми…….......................................................................................................8
  2.  Розробка завдання на дипломну роботу, складання календарного плану.....................................................................................10
  3.  Складання плану роботи..........................................................11
  4.  Опрацювання літературних джерел, збирання та обробка на ПК фактичного матеріалу.......................................14
  5.  Написання та оформлення дипломної роботи...............18
   1.  Загальна частина..............................................................18
   2.  Вимоги до оформлення дипломної роботи ..................24
   3.  Правила оформлення бібліографії.........................33
  6.  Підготовка до захисту дипломної роботи......................41
 4.  ЗАХИСТ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ..................................45
 5.  ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА ДИПЛОМНИХ РОБІТ........................................................................................................51
 6.  СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.........56
 7.  ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.......................61

Додаток А. Заява студента щодо затвердження теми роботи....62

Додаток Б. Завдання на дипломну роботу з календарним планом…………………………………………………………………….63

Додаток В. Типовий план дипломної роботи до теми: “Управління витратами Запорізького управління з газопостачання та газифікації..................................................................................................66

Додаток Д. Зразок оформлення титульного аркуша дипломної роботи...........................................................................................................67

Додаток Е. Приклад оформлення реферату.................................68

Додаток Ж. Форма відзиву наукового керівника.........................69

Додаток И. Форма зовнішньої рецензії сторонньої організації..71

Додаток К. .......................................................................................73


вСТУП

Методичні рекомендації розроблені у відповідності до вимог галузевої компоненти стандартів вищої освіти з підготовки фахівців рівня спеціаліст усіх спеціальностей напряму підготовки 0502 "Менеджмент", зокрема “Менеджмент організацій”, і призначені для надання допомоги студентам у виконанні дипломних робіт згідно до чинних стандартів України і містять основні вимоги, які висуваються до змісту та оформлення дипломної роботи, організації її виконання, порядку захисту та оцінювання.

Самостійна атестаційна письмова робота, що виконується студентом, є складовою державної атестації, підсумковою кваліфікаційною роботою, яка дає змогу виявити рівень засвоєння ними теоретичних знань та практичної підготовки, здатність до самостійної роботи відповідно за обраним професійним спрямуванням та за обраною спеціалізацією. Дипломна робота, як оригінальне теоретико-прикладне дослідження, повинна мати певну логіку побудови, послідовність і завершеність.

Нормативною та методичною базою написання методичних вказівок стали:

ГСВО МОНУ "Засоби діагностики якості вищої освіти спеціаліста за спеціальністю 7.050201 "Менеджмент організацій";

ГСВО МОНУ "Засоби діагностики якості вищої освіти бакалавра за спеціальністю 6.050206 "Менеджмент організацій”.

ДСТУ 3008- 95. Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура та правила оформлення;

ГОСТ 7.1.-84. Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления;

ДСТУ 3582-97. Інформація та документація, скорочення слів в українській мові в бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила;

ГОСТ 7.12-93. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила.


1 МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

Дипломна робота для здобуття кваліфікації за рівнем спеціаліст – самостійне дослідження, виконане студентом на завершальному етапі навчання у ВНЗ. Дипломна робота є кваліфікаційним документом, на підставі якого Державна екзаменаційна комісія визначає рівень теоретичної підготовки випускника, його готовність до самостійної роботи за фахом і приймає рішення про присвоєння відповідної кваліфікації.

Як теоретико-прикладне дослідження дипломна робота повинна містити глибоке теоретичне дослідження актуальної організаційно-управлінської чи соціально-економічної проблеми а також обґрунтовану модель її практичного розв’язання, виконану на основі ретельно проведеного аналізу рівнів господарської діяльності в просторово-галузевому чи функціонально-управлінському розрізі.

Мета підготовки дипломної роботи спеціаліста – вирішення та розробка конкретного професійного завдання, що ґрунтується на опануванні теоретичного матеріалу і методів самостійного дослідження, послідовного викладання, практичного застосування теоретичних знань щодо вдосконалення управління одним із напрямів управлінської діяльності організацій.

Працюючи над дипломною роботою, студент повинен засвоїти навички:

 •  правильної постановки проблеми й обґрунтування її актуальності;
 •  визначення об’єкту і предмету дослідження;
 •  формулювання мети і задач дослідження;
 •  побудови логіко-структурної схеми роботи;
 •  роботи з літературними джерелами та фактологічним матеріалом;
 •  аналізу й оцінки різних аспектів господарської діяльності в просторово-галузевому та структурно-функціональному аспекті;
 •  обґрунтування власних узагальнень, висновків і пропозицій.

Основні завдання дипломної роботи:

 •  закріпити теоретичні знання і практичні навички, отримані студентом за період навчання;
 •  розвинути уміння і навички проведення самостійної науково-дослідної роботи, опанувати методами і формами їхнього виконання;
 •  виявити рівень підготовки студентів щодо самостійного аналізу і викладення матеріалу, уміння захищати свої погляди перед державною екзаменаційною комісією і практично реалізовувати їх у певній галузі господарської діяльності та сфері управління;
 •  отримати науково-обґрунтоване розв’язання поставленої перед студентом задачі;
 •  перевірити і визначити ступінь компетентності випускника за профілем обраної спеціальності.

Дипломна робота, яка не відповідає вимогам щодо змісту та оформлення, написана без дотримання затвердженого плану, не містить матеріалів конкретного дослідження теми на реальному підприємстві, обґрунтованих пропозицій, а також не має відзиву з об'єкта дослідження, до захисту не допускається.

2 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Дипломна робота виконується на основі поглибленого вивчення чинного законодавства України з питань діяльності організацій, спеціальної вітчизняної та зарубіжної літератури, передового досвіду з проблеми, яка вивчається, а також результатів проведених студентом власних досліджень реального об'єкта.

Основні етапи виконання дипломної роботи.

 1.  Вибір теми і об'єкта дослідження, затвердження теми.
 2.  Розробка завдання на дипломну роботу, складання календарного плану виконання.
 3.  Складання плану роботи.
 4.  Опрацювання літературних джерел і збирання фактичного матеріалу під час переддипломної практики на об'єкті дослідження.
 5.  Обробка фактичного матеріалу із застосуванням ПК.
 6.  Написання першого варіанту тексту, подання його на ознайомлення науковому керівникові.
 7.  Усунення недоліків, написання остаточного варіанта тексту, оформлення дипломної роботи.
 8.  Подання роботи на ознайомлення керівництву об'єкта дослідження, отримання відзиву.
 9.  Подання роботи на кафедру.
 10.  Захист дипломної роботи у ДЕК.

Особливістю підготовки та захисту дипломної роботи по закінченню навчання є зовнішнє рецензування роботи.

До виконання дипломної роботи допускаються студенти, які успішно склали заліково-екзаменаційну сесію, завершили переддипломну практику та захистили звіт по її результатам.

Кожному студентові кафедра призначає наукового керівника, який надає науково-методичну допомогу студенту в його самостійній роботі над дипломною роботою. Науковий керівник проводить індивідуальне консультування студента, допомагає йому скласти план дипломної роботи, індивідуальне завдання до переддипломної практики, а також контролює дотримання графіку виконання, рецензує частини роботи і завершений рукопис, готує студента до захисту.

Науковими керівниками призначаються провідні викладачі і науковці кафедри, а також спеціалісти установ і підприємств, що працюють за профілем дипломною роботи і мають відповідний науковий ступінь.

Розподіл дипломних робіт, які мають виконуватися студентами, відбувається за принципом наступництва наукового керівництва студентською науковою роботою на попередніх курсах навчання, а також з урахуванням наукових інтересів, які виявлені студентом у цей період.


3 ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ
ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

3.1 Вибір теми і об'єкта дослідження, затвердження теми

Тема дипломної роботи повинна бути актуальною, мати теоретичне і прикладне значення, відповідати сучасному стану і перспективам розвитку економічної науки і господарської практики.

Темою дипломною роботи (предметом дослідження) є одна з актуальних проблем сучасного менеджменту, яка відповідає завданням та умінням, передбаченим варіативною компонентою освітньо-кваліфікаційної характеристики спеціаліста з професійного спрямування „Менеджмент” і спеціалізації за фахом “Менеджмент організацій”.

Тематика дипломних робіт розробляється кафедрою згідно з вимогами варіативної компоненти освітньо-кваліфікаційної характеристики фахівців із конкретної спеціалізації, у відповідності до затверджених програм вивчених нормативних та вибіркових дисциплін, відбиває актуальну проблематику сучасного менеджменту. Тематика щорічно переглядається та поновлюється.

Студентові надається право самостійно обрати тему дипломної роботи згідно з тематикою, що затверджена кафедрою. Крім того, дипломні роботи можуть виконуватися за тематикою, яку замовлятимуть державні установи, підприємства та підприємницькі структури, що уклали із вищим навчальним закладом освіти контракти на навчання студентів або мають із ним договори співпраці та співдружності. Студент за погодженням із керівником може запропонувати власну тему дослідження за умов відповідного обґрунтування доцільності її розробки (відповідно до попередньої власної науково-дослідницької роботи, до місця роботи, можливостей отримання потрібної інформації на об'єкті дослідження).

При виборі теми студенту рекомендується користуватися запропонованим у цих методичних рекомендаціях орієнтовним переліком тем за фахом “Менеджмент організацій”.

Разом із вибором теми визначається об'єкт дослідження – це процес або явище, що породжує проблемну ситуацію й обране для вивчення на конкретному підприємстві (галузі, ринку). Слід пам’ятати, що об’єкт дослідження в економічних дослідженнях – це конкретні управлінські процеси, що мають місце на досліджуваному підприємстві (ринку, галузі). У якості досліджуваного підприємства слід вибирати господарюючий суб’єкт будь-якої форми власності, який є юридичною особою і має самостійну звітність. Діяльність вибраного підприємства повинна створювати можливість отримання та забезпечення повноти інформаційної підтримки дослідження обраної теми. Цю обставину слід враховувати зарання, оскільки від дослідницької бази в значній мірі залежатиме ступінь розкриття предмету роботи.

Варто пам’ятати, що предмет роботи завжди знаходиться у межах об’єкту і позиціонується як механізм, моделі, методи, інструменти, науково-теоретичні положення дослідження економічної проблеми.

Об'єкт дипломного дослідження, як правило, обирають студенти під час проходження переддипломної практики. Перед початком практики оформляється спеціальний бланк-завдання, в якому зазначаються реквізити автора, фіксуються тема і план, мета і завдання, графік виконання, а також термін подання готової дипломної роботи на кафедру (за формою № У - 4.01 Мінвузу України від 3.08.1989 № 253).

Якщо немає пропозицій студента щодо досліджуваного об'єкта, то кафедра призначає підприємство або установу, з якими ЗНТУ має відповідні угоди. Бажаним є виконання теми на замовлення керівництва об'єкта дослідження, що супроводжується відповідним листом на ім’я ректора ЗНТУ.

Студент зобов'язаний підготувати на ім'я декана факультету та подати заяву завідувачеві випускової кафедри (Додаток А). Заява підтверджує згоду студента виконувати конкретну тему дипломної роботи. Слова заяви “Прошу закріпити за мною тему дипломної роботи ...”, у якій зазначено формулювання теми і повну юридичну назву об'єкта дослідження, підтверджені підписом студента із указівкою дати, можуть бути об'єктом юридичного обґрунтування. На бланку заяви керівником дипломної роботи робиться подання кафедри.

Після остаточного узгодження з науковим керівником і редагування обрані теми дипломних робіт із зазначенням об'єктів, на яких вони виконуватимуться, розглядаються і обговорюються на засіданні випускової кафедри. Завідувач кафедри підписує заяву, готує проект наказу і подає його ректору.

Список студентів-дипломників, перелік їх тем та наукових керівників фіксуються наказом по Університету. Усі подальші зміни (формулювання назви, об'єкт дослідження тощо) у разі необхідності аргументуються письмово (заява дипломника), погоджуються з науковим керівником (віза на заяві) і потребують зміни у наказі за письмовим клопотанням кафедри (витяг із протоколу засідання).

Для спеціалістів тема роботи повинна бути погоджена та затверджена протягом 9 семестру, як правило, на початку навчального року (жовтень), але не пізніше, ніж за півроку до закінчення навчання.

3.2 Розробка завдання на дипломну роботу, складання календарного плану

Даний етап є дуже важливим у співробітництві студента і керівника, оскільки пов’язаний із визначенням проблеми дослідження. Дипломна робота неможлива без чіткого визначення проблеми дослідження, оскільки передбачає на основі якого саме власного теоретичного багажу, нормативно-правової бази, статистичної та фактологічної джерельної бази студент зможе вирішити проблему підприємства (організації) і як його рекомендації зможуть вплинути на процес прийняття рішень на підприємстві (організації).

Під визначенням проблеми розуміється питання, що обумовлює саму проблему чи ситуацію. Це те головне питання, на яке студент повинен відшукати відповідь у ході роботи. Саме тому розділ “ВИСНОВКИ” повинен складатися з відповідей на визначення проблеми дослідження, яке сформульоване в розділі “ВСТУП”. У визначенні проблеми повинні обов'язково пролунати: мета дослідження, задачі, значитися спеціальна термінологія, запланована ілюстративна база роботи, а також відображені часові рамки дослідження об’єкту роботи. Наприклад, “У яких напрямках повинно бути удосконалено управління рекламою (мета) зовнішньоекономічної промислової корпорації (об’єкт) з просування інноваційної продукції (задача) у середньостроковому періоді (часові рамки)?”.

Завдання (Додаток Б), підписане науковим керівником і студентом, затверджене завідувачем кафедри, при оформленні дипломної роботи слід розмістити після титульної сторінки.

Порушення студентом календарного плану виконання фіксується науковим керівником, який інформує завідувача кафедри.

Завдання на дипломну роботу обов’язковим елементом містить складання календарного плану виконання роботи, який ухвалюється як студентом, так і науковим керівником (Додаток Б), і є основою для організації та контролю поточного та кінцевого етапів виконання роботи.

У відповідності до календарних етапів студент має подавати роботу частинами на перегляд, а у встановлений графіком кінцевий термін подати завершену дипломну роботу на рецензування науковому керівникові.

На період виконання дипломних робіт на кафедрі складається графік консультацій наукових керівників, згідно з яким забезпечується систематична співпраця студента і наукового керівника над дипломною роботою. Систематичні консультації допомагають дипломнику у виборі методів дослідження, контролі дотримання вимог до змісту і оформлення дипломної роботи, своєчасному усуненні відхилень. Оперативне і уважне виконання рекомендацій керівника сприяє своєчасному поданню дипломної роботи, є запорукою успішного захисту.

3.3 Складання плану роботи

Відповідно до затвердженої теми студент самостійно або за рекомендацією керівника добирає літературні джерела (книги, брошури, статті та ін.) й відповідні нормативні документи і складає проект плану, який обговорює з керівником. Дипломна робота спеціаліста повинна мати обсяг 4,5-5,0 умовних друкованих аркушів, або 90-100 сторінок компютерного тексту формату А4.

План дипломної роботи має бути складним і містити: вступну частину; три розділи, кожен з яких має містити не менш як два параграфи; висновки та пропозиції; список літератури, додатки.

Головним завданням вступної частини (вступу) є обґрунтування актуальності і практичної значущості обраної теми дипломної роботи, особливостей постановки і вирішення питань стосовно конкретних умов дослідження. Крім того, в цій частині роботи слід чітко визначити мету й завдання; роботи (спираючись на план), предмет, об'єкт дослідження і подати коротку інформацію про нього. Стисла характеристика об'єкта дослідження та предмету роботи.

У вступі зазначається стан науково-теоретичної розробки проблеми та невідповідності управлінського процесу на практиці, які й виступають передумовою вибору теми дослідження.

Далі слід зазначити завдання та використовувані для їхнього вирішення методи та інформаційні джерела дослідження.

Обсяг вступу не повинен перевищувати 3-4 сторінок.

Перший розділ – теоретичний - містить 2-3 параграфи. Теоретичне обґрунтування має визначати роль і місце досліджуваних явищ та процесів у діяльності підприємства. Розглядаються загальні теоретичні підходи до теми з використанням літературних джерел із досліджуваної проблематики, можливе порівняння різних точок зору, використання опублікованих статистичних даних із посиланням на джерела.

Дається теоретичне обґрунтування, розкриваються суть, значення, класифікаційні характеристики, історія та сучасні тенденції предмету дослідження.

Бажано ілюструвати текст графічними матеріалами: схемами, графіками, діаграмами тощо.

Обсяг першого розділу не повинен перевищувати 30% загального обсягу дипломної роботи.

Другий - аналітико-рекомендаційний розділ (2-3 параграфи) складається з аналітичних параграфів, забезпечуючи логічну послідовність дослідження. Висновки по розділу є перехідними до параграфів рекомендаційного розділу. Основним умінням студента має стати поєднання набутих теоретичних знань і вміння використовувати обрані методи і певний методичний інструментарій за алгоритмом.

 1.  Характеристика (предмет дослідження) та вплив на.(об'єкт дослідження).
 2.  Сучасний стан.(предмет дослідження) та вплив на (об'єкт дослідження).
 3.  Дослідження.(предмету) та вплив на.(об'єкт дослідження).

Аналіз, характеристика сучасного стану досліджуваної теми на об'єкті дослідження, характеристика діяльності підприємства щодо обраного досліджуваного напрямку, аналіз із використанням накопиченого фактичного матеріалу та із залученням усіх теоретичних знань, певного методичного інструментарію.

Усі аналітичні розрахунки, таблиці, графіки, діаграми мають супроводжуватися тлумаченням та висновками, які дозволяють визначити сутність управлінських процесів, що спостерігаються в організації, їх особливості, тенденції, створити базу для виявлення невикористаних резервів.

Бажано текст ілюструвати копіями реальних документів (що наводяться в додатках), які обов'язково слід супроводжувати стислим коментарем. Як зазначалось, для написання цих параграфів студент має зібрати фактичні дані під час переддипломної практики.

Джерелом інформації є планові і фактичні показники господарської діяльності, статистична та бухгалтерська звітність, накази, розпорядження, результати спостережень, опитувань і обстежень та інших методів збирання первинної інформації, які використовує студент під час переддипломної практики.

Особливе значення має правильне узагальнення накопиченого фактичного матеріалу, групування та обробка даних, на основі яких провадиться кваліфікаційний аналіз, обґрунтовуються пропозиції.

Обсяг другого розділу не повинен перевищувати 40% загального обсягу дипломної роботи.

Третій розділ – рекомендаціний.  Завданням рекомендаційних параграфів є розробка конкретних рекомендацій, пропозицій управління параметрами розвитку одного з напрямів господарської діяльності організації на базі основних теоретичних положень, методичного інструментарію, що викладені у першому розділі, а також висновків проведеної в аналітичних параграфах роботи.

Зверніть увагу на алгоритм розкриття змісту розділу.

 1.  Удосконалення...(предмет дослідження) на... (об'єкт дослідження).
 2.  Шляхи вдосконалення... (предмет дослідження) на...(об'єкт дослідження).

Детальні пропозиції щодо вдосконалення одного з напрямів діяльності організації мають відповідати темі дослідження: кожна з розгорнутим обґрунтуванням, у зв'язку і як наслідок висновків з аналізу, який проведено у попередніх параграфах, відштовхуючись від виявлених відхилень, проблем та недоліків. Запропоновані удосконалення мають містити розрахунково-кількісне обґрунтування.

Пропозиції студента щодо науково-практичного вирішення окремих питань теми повинні відповідати критеріям оптимальності, цільової ефективності та практичної втіленості.

Обсяг третього розділу не повинен перевищувати 30% загального обсягу дипломної роботи.

Висновки і пропозиції, що наводяться в окремому розділі дипломної роботи, є стислим викладенням підсумків проведеного дослідження. Саме тут коротко наводяться найбільш важливі теоретичні положення, які містять формулювання розв'язаної проблеми, оцінка результатів з точки зору відповідності меті дипломної роботи та поставленим у вступі завданням, пропозиції щодо удосконалення досліджуваного напряму діяльності організації, які було детально обґрунтовано у рекомендаційних параграфах.

Обсяг висновків і пропозицій не повинен перевищувати 4-5 сторінок.

Типовий план дипломної роботи наведено у Додатку В.

3.4 Опрацювання літературних джерел, збирання та обробка на ПК фактичного матеріалу

Студент повинен ґрунтовно ознайомитися з нормативно-правовою базою – від Конституції та Законів України до внутрішньої нормативної бази організації (Статутів, засновницьких документів, фінансової звітності, Кодексу етики та інших локальних корпоративних документів, які визначають корпоративну культуру організації), а також літературними та електронними (бібліографічними) джерелами, які є теоретичними основами обраної для дослідження проблеми. Бібліографічні джерела економічної інформації поділяють на такі види:

 •  праці відомих представників економічної думки;
 •  статистичні матеріали;
 •  науково-дослідна література;
 •  навчальна література;
 •  науково-популярна література;
 •  практичні посібники;
 •  довідкова література.

На підставі аналізу законодавчих норм та бібліографічних джерел дослідник узагальнює існуючі підходи до розв’язання проблеми й обґрунтовує методичний фундамент досліджень.

Уже на цьому етапові дослідження слід прийняти до уваги, що у методології наукових досліджень виділяють два рівня пізнання:

 •  теоретичний – висунення і розвиток наукових гіпотез і теорій, формулювання законів та виведення з них логічних наслідків, зіставлення різних гіпотез і теорій;
 •  емпіричний – спостереження і дослідження конкретних явищ, експеримент, а також групування, класифікація та опис результатів дослідження і експерименту, впровадження їх у практичну діяльність людей.

Рівням пізнання відповідають такі методи наукового пізнання як загальнонаукові і конкретно-наукові (емпіричні). Слід звернути увагу молодих дослідників на те, що методологія економічного дослідження не зводиться лише до аналізу, а охоплює також синтез, індукцію і дедукцію, аналогію і моделювання, абстрагування і конкретизацію, системний аналіз, функціонально-вартісний аналіз.

Відповідно до емпіричних методів дослідження відносять формалізацію, гіпотетичний і аксіоматичний методи, створення теорії, а також спостереження, опитування, експеримент і впровадження результатів дослідження у практичну діяльність.

Працюючи над бібліографічними джерелами, зокрема, друкованими, варто прийняти до уваги, що окремі положення краще фіксувати на аркушах паперу з одного боку, залишаючи великі поля. Це дає змогу в необхідних випадках робити додаткові вставки, паралельні виписки із інших книг для порівняння, зіставлення, а також виклад власної думки з цього питання. Доцільно робити кольорові або шрифтові виділення нотаток.

Виписки, цитати, цифрові показники повинні мати посилання: автор, назва твору, видавництво, рік і місце видання, сторінки. Перед тим як приступити до роботи над джерелом, необхідно у верхній частині аркуша привести його бібліографічне описання, вказати розділ плану теми дослідження, до якого стосується виписка, а потім провести реферування літературного джерела.

Посилання на літературне джерело повинно містити повне бібліографічне описання, необхідне для складання списку використаної літератури за темою дослідження. У протилежному випадку виникає потреба повторного звернення до джерела.

Пряме переписування у роботі матеріалів із літературних джерел є неприпустимим. Для підтвердження власних аргументів посиланням на авторитетне джерело або для критичного аналізу того чи іншого друкованого твору треба наводити цитати. Науковий етикет вимагає точно відтворювати цитований зміст, бо найменше скорочення наведеного витягу може спотворити зміст, закладений автором.

Загальні вимоги до цитування такі:

 •  текст цитати треба починати і закінчувати лапками і наводити в тій граматичній формі, в якій він поданий у джерелі, зберігаючи авторське написання;
  •  цитування повинно бути повним, без довільного скорочення авторського тексту і без перекручень думок автора. Пропуск слів, речень, абзаців при цитуванні допускається без перекручення авторського тексту і позначається трьома крапками. Їх ставлять у будь-якому місці цитати ( на початку, всередині, на кінці);
  •  кожна цитата обов’язково супроводжується посиланням на джерело.

Посилання в тексті роботи на джерела інформації слід зазначити порядковим номером посилань та номерами сторінки, виділеним двома квадратними дужками, наприклад: “... із приведеного Ф.Котлером визначення міжнародного маркетингу [9, с.52-53]....”. Коли у роботі подається посилання на декілька джерел, то вони розділяються між собою крапкою з комою, але теж в квадратних дужках, наприклад, “В економічній літературі приводяться різноманітні підходи щодо визначення структури економічного кластеру [10, с.33; 18, с. 123-124]...”. Круглі () чи косі / / дужки неприпустимі.

Збір фактичного (фактологічного, статистичного) матеріалу здійснюється під час проходження переддипломної практики або з урахуванням місця роботи студента на підставі індивідуального графіку навчання. За допомогою обраного інструментарію дослідження проводиться діагностика об'єкта дослідження, визначаються наявні труднощі і причини їхнього виникнення. Це, у свою чергу, є основою для розробки й обґрунтування альтернативних пропозицій щодо визначення найбільш доцільного шляху розв’язання визначених проблем та існуючих задач.

Ретельно підготовлені звіти за результатами проходження управлінської практики можуть істотно спростити проблему збору та обробки фактичного матеріалу дослідження, дозволять під час проходження переддипломної практики структурувати та оновити базу даних по об’єкту дослідження, а сам звіт може стати основою структурного елементу написання аналітичного та рекомендаційного розділу дипломної роботи.

Джерелом інформації є планові і фактичні показники господарської діяльності, статистична та бухгалтерська звітність, накази, розпорядження, результати спостережень, опитувань і обстежень та інших методів збирання первинної інформації, які використовує студент під час переддипломної практики.

Особливе значення має правильне узагальнення накопиченого фактичного матеріалу, групування та обробка даних, на основі яких провадиться кваліфікований аналіз, обґрунтовуються пропозиції.

З метою підтвердження набутих навичок роботи на ПК та  умінь з інформаційних технологій кожен студент у дипломній роботі має використати програмне забезпечення, пакети прикладних програм для аналізу баз даних, моделювання чи прогнозування економічних процесів. Галузевий стандарт вищої освіти України стосовно засобів діагностики якості вищої школи вказує на те, що комп’ютерна підтримка в дипломній роботі є обов’язковою. Разом з тим визначається, що для дипломної роботи достатньо використання стандартної програми для аналізу рядів динаміки, основних статистичних (економічних та фінансових) показників під час стислої характеристики об'єкта дослідження, програми-редактора для друку і оформлення тексту та ілюстрацій, стандартної програми для спрощення трудомістких розрахунків у аналітично-рекомендаційному розділі.

При цьому у самій роботі під час опису цього етапу бажано зазначити:

 •  поставлену задачу;
 •  програму, за якою вона буде вирішуватися;
 •  базу даних (бажано у додатку навести реальні документи, які є джерелами первинної інформації - баланс, інші форми звітності);
 •  формули розрахунку;
 •  результат - у формі підсумкової таблиці, діаграм, графіків тощо;
 •  коментар до результату.

Використання ПК слід обов'язково зазначити у назві відповідного пункту плану: “...із застосуванням ПК”. Серед найбільш поширених та вживаних в процесі підготовки спеціалістів у ВНЗ є наступні програми: MS Word, MS Excel, Statistica, MS Project, CRM Парус “Менеджмент і маркетинг”, Project Expert, Market Expert тощо.

3.5 Написання та оформлення дипломної роботи

3.5.1 Загальна частина

Дипломна робота має виконуватися студентом у повній відповідності до затверджених календарного плану та завдання. У випадках відставання від графіка студент зобов'язаний надати пояснення своєму науковому керівнику або завідувачу кафедри. Мінімальний термін написання дипломної роботи — 4 тижні.

Слід прийняти до відому, що процес написання роботи має бути водночас мобільним та виваженим по суті. Вказаний етап роботи охоплює декілька підетапів: написання першого варіанту тексту, подання його на ознайомлення науковому керівникові; усунення недоліків, написання остаточного варіанта тексту, оформлення дипломної роботи; подання роботи на ознайомлення керівництву об'єкта дослідження, отримання відзиву.

З майже 15-річного досвіду роботи випускової кафедри менеджменту і маркетингу Запорізького національного технічного університету за фахом “Менеджмент організацій” встановлено, що ефективним засобом організації виконання робіт стало заслуховування на кафедрі студентів за результатами поточного написання дипломної роботи по розділам протягом усього терміну виконання роботи, а також з урахуванням терміну проходження переддипломної практики (2-3 засідання), що дисциплінує студента, дозволяє вчасно виявити проблеми, зробити зауваження у процесі написання дипломної роботи.

Важливим етапом у роботі над дипломною роботою є її оформлення. Від того, наскільки відповідально віднесеться автор до оформлення своєї роботи, багато в чому буде залежати її якість і підсумкова оцінка. Дипломна робота повинна бути виконана з дотриманням усіх вимог, що ставляться до наукових праць, які підлягають опублікуванню.

Особливу увагу слід звернути на стиль роботи – науково-професійний, який конкретизується вмінням студента точно і обґрунтовано висловлювати свої думки, вміння розкривати на конкретних прикладах єдність теорії та практики, наявність в роботі понятійного апарату, висновку з кожного питання.

Вимоги до мови наукової роботи різко відрізняється від вимог до мови художньої та публицистичної літератури.  Фрази повинні бути короткими, перехід від однієї фрази до іншої логічно природним "непомітним". Підрядних речень повинно бути мало. Слід менше вживати займенники, що заставляють думати, - до чого вони відносяться, що вони "замінили". Не слід боятися повторень, механічно від них позбавлятися. Те чи інше поняття повинне подаватися одним словом (слово в науковій мові завжди термін).

Дипломна робота має бути написана державною мовою. Окрім того, усі студенти, що навчаються за англійською програмою, пишуть і захищають роботу англійською мовою з паралельною підготовкою другого екземпляру українською мовою. Студенти, що не навчаються за англійською програмою, мають середній бал за діловою англійською мовою не нижче 4,0 та виявили бажання писати і захищати роботу англійською мовою, подають заяву на ім'я декана з проханням про відповідний дозвіл. При позитивному вирішенні цього питання вони пишуть і захищають роботу англійською мовою з паралельною підготовкою другого екземпляру українською мовою.

Всі інші студенти зобов’язані писати в одному екземплярі і захищати роботу винятково українською мовою. Студенти, що не вивчали українську мову, а також громадяни Російської Федерації, мають право писати і захищати роботу російською мовою після позитивної резолюції декана на поданій ними заяві з проханням про такий дозвіл.

Робота має бути написана розбірливим почерком або надрукована на одному боці сторінок стандартного білого паперу формату А4 (210x297 мм). У друкованому варіанті текст розташовується через два міжрядкових інтервали до тридцяти рядків на сторінці з мінімальною висотою шрифту в 1,8 мм (комп'ютерний набір - 14-й кегль, 1,5 інтервалу, шрифт - Times New Roman. Допускається розміщувати таблиці та інші ілюстративні матеріали на аркушах формату АЗ (не більше за 40 рядків на сторінку).

Текст дипломної роботи розміщується на аркуші з дотриманням таких розмірів берегів: з лівого боку - 30 мм, з правого - 10 мм, зверху — 20 мм, знизу - не менш за 20 мм.

Вписувати у друкований текст диплома окремі іншомовні слова, формули, умовні позначення можна чорнилом, тушшю, пастою лише чорного кольору. При цьому щільність вписаного тексту має бути наближеною до щільності основного тексту. Роздруковані на ПК програмні документи мають відповідати формату А4, включатися до загальної нумерації сторінок диплома і розміщуватися, як правило, у додатках.

Матеріал дипломної роботи слід подати у такій послідовності:

 •  титульна сторінка;
  •  бланк завдання;
  •  реферат;
  •  зміст;
  •  перелік умовних позначень - символів, одиниць, скорочень і термінів (у разі потреби);
  •  вступ;
  •  перший (теоретичний) розділ;
  •  другий (аналітичний) розділ;
  •  третій (рекомендаційний, проектний) розділ;
  •  висновки;
  •  список використаних джерел;
  •  відзив наукового керівника;
  •  зовнішня рецензія сторонньої організації;
  •  додатки.

Дипломна робота в основній частині складається, як правило, з трьох розділів. У разі потреби, обумовленої логіко-структурною схемою роботи, можливе виділення більшої кількості розділів.

Завершену і оформлену належним чином роботу обов'язково підписує автор на титульній сторінці.

Кожну структурну частину дипломної роботи слід починати з нової сторінки.

Титульна сторінка дипломної (Додаток Д) містить найменування: Міністерства освіти та науки України, Запорізького національного технічного університету, прізвище, ім'я та по-батькові й інші відомості про автора, тему дипломної роботи з посиланням на об'єкт дослідження, прізвище, вчене звання (посаду) наукового керівника; місто і рік, а також підписи:

 •  завідувача кафедри про допуск до захисту роботи (ухвала);
  •  виконавця-студента;
  •  наукового керівника дипломної роботи;
  •  нормоконтролера із вказівкою дати перевірки роботи.

Завдання на дипломну роботу розміщується відразу ж після титульної сторінки і є документом, що визначає обсяги і порядок виконання роботи. Бланк завдання на дипломну роботу заповнюється після подачі студентом заяви на ім'я декана про закріплення теми (Додаток А). На бланку завдання заповнюється календарний план виконання роботи, що складається керівником роботи зі студентом. Завдання і календарний план затверджує завідувач кафедри, підписує студент і науковий керівник.

Реферат призначений для ознайомлення з дипломною роботою. Він повинний бути cтислим, інформативним і містити дані, що дозволяють розкрити сутність дипломної роботи. Реферат повинен містити:

 •  дані про обсяг роботи, кількість ілюстрацій, таблиць, додатків, кількість джерел у переліку посилань;
  •  текст реферату;
  •  перелік ключових слів.

Текст реферату повинен відображати інформацію, подану у роботі, у певній послідовності:

 •  об'єкт дослідження;
 •  мета роботи;
 •  методи дослідження;
 •  результати та їх новизна;
 •  основні положення роботи;
 •  економічна ефективність;
 •  значимість роботи та висновки.

Частини реферату, з яких відсутні дані, опускають.

Ключові слова, істотні для розкриття суті роботи, формують на основі тексту роботи і поміщають наприкінці реферату. Перелік ключових слів включає 5-7 слів (словосполучень), надрукованих прописними буквами в називному відмінку в рядок через коми. Реферат необхідно виконувати обсягом не більш 500 слів і розміщати на одній сторінці формату А4 (див. Додаток Е).

Зміст містить найменування та номери початкових сторінок усіх розділів та параграфів роботи. Зміст має включати усі заголовки, які є в роботі, починаючи зі вступу і закінчуючи додатками:

 •  перелік умовних позначень - символів, одиниць скорочень і термінів (за потребою);
  •  вступ;
  •  найменування всіх розділів, підрозділів;
  •  висновки;
  •  список використаних джерел;
  •  найменування додатків;
  •  номери сторінок, з яких починаються структурні частини роботи.

Приклад написання змісту наведено у Додатку В.

Текст основної частини роботи поділяється на розділи і параграфи згідно з планом, затвердженим у завданні на виконання роботи.

Заголовки структурних частин дипломної роботи "ЗМІСТ", "ВСТУП", "РОЗДІЛ", "ВИСНОВКИ", "СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ", "ДОДАТКИ" друкуються великими літерами симетрично до тексту. Заголовки підрозділів друкуються маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Крапка в кінці заголовка не ставиться.

Відстань між заголовком (за винятком заголовка пункту) та текстом має дорівнювати 3–4 інтервалам основного тексту.

Список використаних джерел, на які посилаються в роботі, повинно бути наведено наприкінці роботи, починаючи з нової сторінки. У відповідних місцях тексту повинні бути дані посилання. Бібліографічні описи в переліку посилань приводять у порядку, у якому вони вперше згадувалися в тексті. Порядкові номери описів у переліку є посиланнями в тексті (номерні посилання).

Список літератури вимагає розміщення всіх використаних джерел інформації у такій послідовності:

 •  закони України (у хронологічній послідовності);
  •  укази Президента, постанови уряду (у хронологічній послідовності);
  •  директивні матеріали міністерств (у хронологічній послідовності);
  •  монографії, брошури, підручники (абетковий порядок);
  •  статті з журналів (абетковий порядок);
  •  інструктивні, нормативні та інші матеріали, що використовуються підприємством (абетковий порядок);
  •  іншомовні джерела;
  •  електронні джерела.

Приклади оформлення бібліографічного опису в переліку посилань наведено в п.3.5.3 цих Методичних рекомендацій.

Список літератури та джерел може також оформлятися по мірі згадування в тексті роботи.

Додатки до дипломної роботи мають містити інформаційні матеріали, що становлять базу аналітичних досліджень згідно з обраною темою. Крім того, у додатки доцільно включати допоміжний матеріал, потрібний для повноти сприяння дипломної роботи:

 •  реальні документи підприємства;
  •  рекламні матеріали;
  •  проміжні математичні доведення, формули, розрахунки;
  •  таблиці допоміжних цифрових даних;
  •  інструкції, методики, опис алгоритмів і програм вирішення задач на ПК, що розроблені в процесі виконання дипломної роботи;
  •  ілюстрації допоміжного характеру.

Додатки оформлюються як продовження дипломної роботи і розміщуються в порядку посилань у тексті дипломної роботи.

Додаток повинен мати заголовок, написаний або надрукований малими літерами з першої великої літери симетрично до тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої великої літери друкується слово “Додаток” і поряд - велика літера, що позначає додаток. Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Г, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад, додаток А, додаток Б тощо. Одиничний додаток позначається як додаток А.

Текст кожного додатка за необхідності може бути поділений на розділи й підрозділи, які нумерують у межах кожного додатка. У цьому разі перед кожним номером ставлять позначення додатка (літеру) і крапку, наприклад: “А.2” - другий розділ додатка А; “В.3.1” - перший підрозділ третього розділу додатка В.

Ілюстрації, таблиці і формули, розміщені в додатках, нумерують у межах кожного додатка, наприклад: “рис. Д.1.2” - другий рисунок першого розділу додатка Д; “формула (А. 1)” - перша формула додатка А.

Допускається оформляти додатки на аркушах формату АЗ, А4х3, А4х4, А2 і А1 за ДСТ 2.301-68. Додатки повинні мати загальну з іншими частинами роботи наскрізну нумерацію сторінок. Усі додатки повинні бути перераховані у змісті роботи з указівкою їхніх номерів і заголовків.

3.5.2 Вимоги до оформлення дипломної роботи

У роботі повинні бути чіткі, не розпливчасті лінії, букви, цифри й інші знаки. Помилки, описки і графічні неточності допускається виправляти чи підчищенням зафарбуванням білою фарбою і нанесенням на тому ж місці чи між рядків виправленого зображення машинописним способом чи від руки.

Абзаци в тексті починають відступом, рівним 15 мм. Кожен пункт, підпункт і перерахування записуються з абзацного відступу.

Кожен розділ текстового документа варто починати з нової сторінки. Переноси слів у заголовку не допускаються.

Нумерація сторінок. Першою сторінкою дипломної роботи є титульний аркуш (дод. Д), який включається в загальну нумерацію сторінок, але номер сторінки на ньому не ставиться. «РЕФЕРАТ» (дод. Е), «ЗМІСТ» (дод. В), «ВСТУП» також не нумерують, хоча їх і включають у загальну кількість сторінок роботи. Нумерацію сторінок проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки арабськими цифрами.

Ілюстрації. Зміст ілюстрацій має доповнювати текст роботи, поглиблювати розкриття суті явища, наочно ілюструвати думки автора, і тому в тексті на кожну з них повинно бути посилання з коментарем. Кількість ілюстрацій повинна бути достатньою для пояснення тексту, що викладається.

Ілюстрації (схеми, графіки тощо) і таблиці слід подавати в роботі безпосередньо після тексту, де їх згадано вперше, або на наступної сторінки. Якщо вони містяться на окремих сторінках диплома, їх включають до загальної нумерації сторінок. Ілюстративні або табличні матеріали, розміри яких є більші за формат А4, враховують як одну сторінку і розміщують у відповідних місцях після згадування в тексті або в додатках. На всі ілюстрації мають бути посилання в тексті.

Ілюстрації позначають словом “Рис.” і нумерують послідовно в межах розділу, за винятком ілюстрацій у додатках. Номер ілюстрації має складатися з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка: наприклад, “Рис. 1.2 Організаційна структура управління промисловим підприємством” (другий рисунок першого розділу). Номер ілюстрації, її назва і пояснювальні підписи розміщуються послідовно під ілюстрацією (див. рис. 3.1).

При необхідності під ілюстрацією розміщують пояснюючі дані (текст під рисунком) шрифтом не менш 10 пунктів.

Якщо ілюстрації, що розміщено в роботі, створені не автором, необхідно, подаючи їх у роботі, вказати використовуване джерело.

Рис.3.2 Розподіл покупців (%) за рівнем щоденних витрат (грн.)

у супермаркеті „Фуршет”

Рисунок 3.1 - Зразок оформлення рисунку

Допускається поміщати в роботу ілюстрації, виконувані методом ксерокопії.

При посиланнях на ілюстрації варто писати “...відповідно до рисунка 1.2” чи “...відповідно до рис. 1.2” при нумерації в межах розділу.

Таблиці, формули, посилання. Цифровий матеріал, як правило, має оформлятись у вигляді таблиці. Таблиці застосовують для кращої наочності і зручності порівняння показників. Кожна таблиця повинна мати назву, яка повинна відбивати її зміст, бути точною, короткою.

Назву та слово “Таблиця” починають з великої літери. Слово "Таблиця" розміщують у правому кутку рядка. Назву таблиці розміщують над таблицею симетрично до тексту і наводять жирним шрифтом.

Таблиці нумерують послідовно (за винятком тих, що розміщені в додатках) у межах розділу. Номер таблиці складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка: наприклад, "Таблиця 2.3 Динаміка приватних інвестицій у розвиток території пріоритетного розвитку “Донецьк” протягом 2005-2008 рр. (млн. грн.)" (третя таблиця другого розділу).

Кожна таблиця має власну структуру (див. рис. 3.2). Заголовки граф (колонок) починаються з великих літер, підзаголовки - з малих, якщо складають одне речення із заголовком, і з великих — якщо вони є самостійними. Наприкінці заголовків і підзаголовків таблиць крапки не ставляться. Розділяти заголовки і підзаголовки діагональними лініями не допускається.

Горизонтальні і вертикальні лінії, що розмежовують рядки таблиці, допускається не наводити, якщо їх відсутність не затрудняє користування таблицею. Заголовки граф, як правило, записують паралельно рядкам таблиці.

При необхідності допускається перпендикулярне розташування заголовків граф. Висота рядків таблиці повинна бути не менш 8 мм. Заголовки і підзаголовки граф вказують в однині. Голівка таблиці повинна бути відділена від іншої частини таблиці.


 

 

   

     

     

  

Рисунок 3.2 - Структура побудови типової таблиці

Якщо наприкінці сторінки таблиця переривається та її продовження буде на наступній сторінці, у першій частині таблиці нижню горизонтальну лінію, що обмежує таблицю, не проводять. Якщо рядки чи графи таблиці виходять за формат сторінки, таблицю поділяють на частини, розміщуючи одну частину під іншою чи поруч або переносячи частину таблиці на наступну сторінку. Приклад побудови типової структури із змістовним наповнення наведено на рис. 3.3.


Таблиця 3.4

Оцінка впливу факторів зовнішнього середовища організації

Назва фактора прямої дії

Оцінка впливу фактора X, бали

Вага (значимість) фактора для

організації, Qпд

Вплив

фактора, Rпд

1

2

3

4

Постачальники

Споживачі

Державні органи влади

Законодавчі акти

Система економічних відносин

Конкуренти

Громадські організації

Рисунок 3.3 - Схема оформлення таблиці

У разі перенесення таблиці на іншу сторінку над подальшими частинами пишеться: наприклад, “Продовження табл. 2.3”. Замість повного перенесення назви структурних елементів голівки таблиці у такому разі записується строчка із зазначенням порядкових номерів усіх граф таблиці. Приклад оформлення розриву таблиці наведено на рис. 3.4.


Таблиця 2.3

Розрахунок ціни акцій корпорації

Курс, дол.

Надійшло пропозицій про продаж за встановленою ціною і вище

Надійшло пропозицій про покупку за встановленою ціною і вище

550

1000

165

525

820

255

500

655

355

Курс, дол.

Надійшло пропозицій про продаж за встановленою ціною і вище

Надійшло пропозицій про покупку за встановленою ціною і вище

475

485

485

450

340

635

425

230

745

400

140

865

Не продано чи не куплено

515

380

Рисунок 3.4 - Приклад оформлення розриву таблиці

У таблицях слід обов'язково зазначати одиницю виміру. Якщо всі одиниці виміру є однакові для всіх показників таблиці, вони наводяться у заголовку. Одиниці виміру мають наводитися у відповідності до стандартів. Числові величини у таблиці повинні мати однакову кількість десяткових знаків.

Посилання у тексті на таблиці пишуть скорочено: наприклад, “у табл. 1.2”. У повторних посиланнях на таблиці та ілюстрації треба вживати скорочене слово “дивись”: наприклад, “див. табл. 1.2”.

Таблиці з невеликою кількістю граф допускається поділяти на частини і поміщати одну частину поруч з іншої на одній сторінці. При цьому повторюють голівку таблиці відповідно до рис. 3.4. Рекомендується розділяти частини таблиці подвійною лінією (див.рис.3.5).


Таблиця 3.2

Набори товарів Z і X, що мають для споживачів

однакову сумарну корисність, одиниць

Набір

Кількість

товару Z

Кількість

товару X

Набір

Кількість

товару Z

Кількість

товару X

A

B

C

30

18

13

5

10

15

D

E

F

10

8

7

20

25

30

Рисунок 3.5 - Приклад оформлення поділу таблиці на дві частини

Графу “порядковий номер” у таблицю включати не допускається. Нумерація граф таблиці арабськими цифрами допускається в тих випадках, коли в тексті документа маються посилання на них, при розподілі таблиці на частини, а також при перенесенні частини таблиці на наступну сторінку. За необхідності допускається нумерацію показників, параметрів чи інших даних, порядкові номери вказувати у першій графі таблиці безпосередньо перед їх найменуванням.

Правила оформлення таблиць сугубо специфічного характеру варто робити відповідно до ДСТУ 2.105-95.

Таблицю розміщують після першого згадування про неї в тексті таким чином, щоб її можна було читати без обертання тексту або з обертанням за годинниковою стрілкою.

Формули в дипломній роботі нумеруються в межах розділу. Номер формули складається з номера розділу і порядкового номера формули в розділі, між якими ставлять крапку. Номери формул пишуть біля правого берега сторінки на рівні відповідної формули в круглих дужках, наприклад: “(3.1)” (перша формула третього розділу).

Пояснення значень символів, числових коефіцієнтів у формулах треба подавати безпосередньо під формулою в тій послідовності, в якій вони дані в формулі, і кожне - з нового рядка.

Перший рядок пояснення починають зі слова “де” без двокрапки.

Приклад оформлення формули наведено на рис.3.6.

Рисунок 3.6 - Приклад оформлення формули у дипломній роботі

Формули можуть бути виконані комп'ютерним чи креслярським шрифтом висотою не менш 2,5 мм. Застосування комп'ютерних і рукописних символів в одній формулі не допускається. Рекомендується застосування редактора формул Microsoft Equation. Формули, що подаються одна за іншою, і не розмежовані текстом, відокремлюють комою.

Приклад:

Загальний індекс фізичного обсягу виробництва продукції визначають за формулами середньоарифметичного та середньогармонійного індексів:

, (3.1)

,  (3.2)

де  - загальний індекс фізичного обсягу виробництва продукції;

- ціна продукції базисного періоду;

- індивідуальний індекс фізичного обсягу виробництва продукції;

- кількість виробленої (реалізованої) продукції в поточному і базисних періодах.

Посилання на формули у дипломної роботи оформлюють порядковим номером формули: наприклад, “у формулі (3.1)”.

Рівняння і формули треба виділяти з тексту вільними рядками. Вище і нижче кожної формули потрібно залишати не менш як один вільний рядок. Якщо рівняння не вміщується в один рядок, його слід перенести після знака рівності (=) або після знаків плюс (+), мінус (-), множення (х) і ділення (:).

Перерахування чи елементна (структурна) композиція тексту, за необхідності, може бути наведена усередині пунктів чи підпунктів. Перед перерахуванням ставлять двокрапку. Перед кожною позицією перерахування варто ставити малу літеру українського алфавіту з дужкою або нумерувати.

Приклад:

 1.  споживчий ринок;
 2.  ринок організацій:
  1.  ринок продукції виробничо-технічного призначення;
  2.  ринок перепродажів;
  3.  ринок державних установ.

Перерахування першого рівня деталізації пишуть (друкують) малими літерами з абзацного відступу, другого рівня – з відступом щодо місця розташування перерахувань першого рівня.


3.5.3 Правила оформлення бібліографії

 1.  Бібліографічний опис оформлюється згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис, загальні вимоги та правила складання».
 2.  Опис складається з елементів, які поділяються на обов'язкові та факультативні. У бібліографічному описі можуть бути тільки обов'язкові чи обов'язкові та факультативні елементи. Обов'язкові елементи містять бібліографічні відомості, які забезпечують ідентифікацію документа. їх наводять у будь-якому описі.
 3.  Проміжки між знаками та елементами опису є обов'язковими і використовуються для розрізнення знаків граматичної і приписаної пунктуації.
 4.  У списку опублікованих праць здобувача, який наводять в авторефераті, необхідно вказати прізвища та ініціали всіх його співавторів незалежно від виду публікації.

Книги

Один автор

 1.  Василій Великий. Гомілії / Василій Великий; [пер. з давньогрец. Л. Звонська]. — Львів; Свічадо, 2006. — 307 с. — (Джерела християнського Сходу. Золотий вік патристики IV—V ст.; № 14).
  1.  Коренівський Д. Г. Дестабілізуючий ефект параметричного білого шуму в неперервних та дискретних динамічних системах / Коренівський Д.Г. — К.; ін-т математики, 2006. — 111 с. — (Математика та її застосування) (Праці / Ін-т математики НАН України; т. 59).
  2.  Матюх Н.Д. Що дорожче срібла-золота / Наталія Дмитрівна Матюх. — К.; Асамблея діл. кіл: Ін-т соц. іміджмейкінгу, 2006. — 311 с. — (Ювеліри України; т. 1).
  3.  Шкляр В. Елементал: [роман] / Василь Шкляр. —Львів: Кальварія, 2005. — 196, [1] с. — (Першотвір).

Два автори

 1.  Матяш І.Б. Діяльність Надзвичайної дипломатичної місії УНР в Угорщині; історія, спогади, арх. док / І.Матяш, Ю.Мушка. — К.: Києво-Могилян. акад., 2005. — 397, [1] с. — (Бібліотека наукового щорічника "Україна дипломатична"; вип. 1).
 2.  Ромовська 3.В. Сімейне законодавство України / 3.В. Ромовська, Ю.В. Черняк. — К.: Прецедент, 2006. — 93 с. — (Юридична бібліотека. Бібліотека адвоката) (Матеріали до складання кваліфікаційних іспитів для отримання Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю; вип. 11).
 3.  Суберляк О.В. Технологія переробки полімерних та композиційних матеріалів: підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / О. В. Суберляк, П.І. Баштанник. — Львів : Растр-7, 2007. — 375 с.

Три автори

 1.  Акофф Р.Л. Идеализированное проектирование: как предотвратить завтрашний кризис сегодня. Создание будущего организации / Акофф Р. Л., Магидсон Д., Зддисон Г. Д. ; пер. с англ. Ф. П. Тарасенко. — Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2007. — ХІЛІ, 265 с.

Чотири автори

 1.  Методика нормування ресурсів для виробництва продукції рослинництва / [Вітвіцький В.В., Кисляченко М.Ф., Лобастов І.В., Нечипорук А.А.]. — К.; НДІ "Украгропромпродуктивність", 2006. — 106 с. — (Бібліотека спеціаліста АПК. Економічні нормативи).
 2.  Механізація переробної галузі агропромислового комплексу: [підруч. Для учнів проф -техн. навч. закл.] / О.В. Гвоздєв, Ф.Ю. Ялпачик, Ю.П. Рогач, М. М. Сердюк. — К.: Вища освіта, 2006. — 478, [1] с. — (ПТО: Професійно-технічна освіта).

Пять і більше авторів

 1.  Психология менеджмента / [ Власов П.К., Липницкий А.В., Лущихина И.М, и др.]; лод ред. Г.С. Никифорова. — [3-є изд.]. — X.: Гуманитар. центр, 2007. — 510 с.
 2.  Формування здорового способу життя молоді: навч.-метод, посіб. Для працівників соц. служб для сім'ї, дітей та молоді / [Т. В. Бондар: О. Г, Карпенко, Д.М. Дикова-Фаворська та ін.]. — К.: Укр. ін-т соц. дослідж., 2005. — 115 с. —(Серія "Формування здорового способу життя молоді": у 14 кн., кн. 13).

Без автора

 1.  Історія Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря / [авт. тексту В Клос]. — К.: Грані-Т, 2007. — 119 с. — (Грані світу).
  1.  Воскресіння мертвих: українська барокова драма: антологія / [упорядкує., от., пер. і прим. В.О. Шевчук]. — К.: Грамота, 2007. — 638, [1] с.
  2.  Тіло чи особистість? Жіноча тілесність у вибраній малій українській прозі та графіці кінця XIX — початку XX століття: [антологія / упоряд.: Л. Таран, О. Лагутенко]. — К.: Грані-Т: 2007. — 190, [1] с.
  3.  Проблеми типологічної та квантитативної лексикології: [зб.наук.праць / наук, ред. Каліущенко В. та ін.]. — Чернівці: Рута, 2007. — 310 с

Багатотомний документ

 1.  Історія Національної академії наук України, 1941—1945 / [упоряд. Л.М. Яременко та ін.]. — К.: Нац. б-ка України їм. В.І. Вернадського. 2007—. — (Джерела з історії науки в Україні).

Ч. 2 : Додатки — 2007. — 573, [1 ] с.

 1.  Межгосударственные стандарты: каталог в 6 т. / [сост. Ковалева И В., Рубцова Е.Ю.; ред. Иванов В.Л]. — Львов: НТЦ "Леонорм-Стандарт", 2005—. — (Серия "Нормативная база предприятия").

Т. 1. —2005. —277 с.

 1.  Дарова А. Т. Неисповедимьі пути Господни...: (Дочь врага народа): трилогия / А. Дарова. — Одесса: Астропринт, 2006—.— (Сочинения: в 8 кн./А. Дарова; кн 4).
  1.  Кучерявенко Н.П. Курс налогового права: Особенная часть: в 6 т. / Н.П. Кучерявенко.— X.: Право, 2002—.—

Т. 4: Косвенньїе налоги. — 2007. — 534 с.

 1.  Реабілітовані історією. Житомирська область: [у 7 т.] — Житомир: Полісся, 2006—.— (Науково-документальна серія книг "Реабілітовані історією": у 27 т. / голов. редкол.: Тронько П.Т. (голова) [та ін.]). Кн. 1 / [обл. редкол.: Синявська І.М. (голова) та ін.]. — 2006. —721, [2] с.
  1.  Бондаренко В.Г. Теорія ймовірностей і математична статистика. Ч.1 / В.Г. Бондаренко, І.Ю. Канівська, С.М. Парамонова. — К.: НТУУ "КПІ", 2006. — 125 с.


Матеріали конференцій, з’їздів

 1.  Економіка, менеджмент, освіта в системі реформування агропромислового комплексу: матеріали Всеукр. конф. молодих учених-аграрників ["МолодьУкраїни і  аграрна реформа"], (Харків, 11—13 жовт. 2000 р.) / М-во аграр. політики, Харк. держ. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. — X.: Харк. держ. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва, 2000. — 167 с.
 2.  Кібернетика в сучасних економічних процесах: зб. текстів виступів на республік, міжвуз. наук.-практ. конф. / Держкомстат України, Ін-т статистики, обліку та аудиту. — К.: ІСОА, 2002. — 147 с.
 3.  Матеріали IX з'їзду Асоціації українських банків, 30 червня 2000 р. Інформ. бюл. — К.: Асоц. укр. банків, 2000. — 117 с. — (Спецвип.: 10 років АУБ).
 4.  Оцінка й обгрунтування продовження ресурсу елементів конструкцій: праці конф., 6—9 черв. 2000 р., Київ. Т. 2 / відп. Ред. В.Т. Трощенко. — К.: НАН України, Ін-т пробл. міцності, 2000. — С. 559—956, XIII, [2] с — (Ресурс 2000).
 5.  Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій: зб. наук праць / наук. ред. В.І. Моссаковський. —Дніпропетровськ: Навч кн., 1999. — 215 с.
 6.  Ризикологія в економіці та підприємництві: зб. наук, праць за матеріалами міжнар. наук.-практ. конф., 27-28 берез. 2001 р. / М-во освіти і науки України, Держ податк. адмін. України [та ін.]. — К.: КНЕУ: Акад. ДПС України, 2001. —452 с.

Препринти

 1.  Шиляев Б. А. Расчеты параметров радиационного повреждения материалов нейтронами источника ННЦ ХФТИ/АNL USА с подкритической сборкой, управляемой ускорителем электронов / Шиляев Б.А., Воєводин В.Н.— X. ННЦ ХФТИ, 2006. — 19с— (Препринт / НАН Украины, Нац. науч. Центр "Харьк. физ.-техн. ин-т"; ХФТИ 2006-4).
 2.  Панасюк М.і. Про точність визначення активності твердих радіоактивних відходів гамма-методами / Панасюк М.І., Скорбун А.Д., Сплошной Б.М. — Чорнобиль; Ін-т пробл. безпеки АЕС НАН України, 2006. — 7, [1] с.  — (Препринт / НАН України, Ін-т пробл. безпеки АЕС; 06-1).

Депоновані наукові праці

 1.  Социологическое исследование малых групп населення / В.И. Иванов [и др.]; М-во образования Рос. Федерации,  Финансовая академия. — М., 2002. — 110 с. — Деп. в ВИНИТИ 13.06.02, № 145432.
 2.  Разумовский В.А. Управление маркетинговыми исследованиями в регионе / В.А. Разумовский, Д.А. Андреев. — М., 2002. — 210 с. — Деп. в ИНИОН Рос. акад. наук 15.02.02, № 139876.

Словники

 1.  Географія: словник-довідник / [авт.-уклад. Ципін В.Л.). — X.: Халімон, 2006. — 175, [1]с.
 2.  Тимошенко З.І. Болонський процес в дії: словник-довідник основ. термінів і понять з орг. навч, процесу у вищ. навч. закл. / З.І. Тимошенко, О.І. Тимошенко. — К.: Європ. ун-т, 2007. — 57 с.
 3.  3. Українсько-німецький тематичний словник [уклад. Н. Яцко та ін.]. — К.: Карпенко, 2007. — 219 с.
 4.  4. Європейський Союз; словник-довідник / [ред.-упоряд. М. Марченко] — 2-ге вид., оновл. — К.: К.І.С., 2006. — 138 с.

Атласи

 1.  Україна: екол.-геогр. атлас: присвяч. всесвіт. дню науки в ім'я миру та розвитку згідно з рішенням 31 сесії ген. конф. ЮНЕСКО / [наук, редкол.: С. С. Куруленко та ін.]; Рада по вивч. продукт. сил України НАН України [та ін.]. — / [наук. редкол.: С.С. Куруленко та ін.]. — К.: Варта, 2006. — 217, [1] с.
 2.  Анатомія пам'яті: атлас схем і рисунків провідних шляхів і структур нервової системи, що беруть участь у процесах пам'яті: посіб. для студ. та лікарів / О.Л. Дроздов, Л.А. Дзяк, В.0. Козлов, В.Д. Маковецький. — 2-ге вид., розшир. та доповн. — Дніпропетровськ : Пороги, 2005. — 218 с.
 3.  Куерда X. Атлас ботаніки / Хосе Куерда; [пер. з ісп, В.Й. Шовкун]. — X.: Ранок, 2005. — 96 с.

Законодавчі та нормативні документи

 1.  Кримінально-процесуальний кодекс України: за станом на 1 груд. 2005 р. / Верховна Рада України. — Офіц. вид. — К.: Парлам. вид-во, 2006. — 207 с. — (Бібліотека офіційних видань).
 2.  Медична статистика статистика: зб. нормат. док. / упоряд. та голов. ред. В.М. Заболотько. — К.: МНІАЦ мед. статистики: Медінформ. 2006. — 459 с. — (Нормативні директивні правові документи).
 3.  Експлуатація, порядок і терміни перевірки запобіжних пристроїв посудин, апаратів і трубопроводів теплових електростанцій: СОУ-Н ЕЕ 39.501:2007. — Офіц. вид. — К.: ГРІФРЕ: М-во палива та енергетики України, 2007. — VI, 74 с. — (Нормативний документ Мінпаливенерго України. Інструкція).

Стандарти

 1.  Графічні символи, що їх використовують на устаткуванні. Покажчик та огляд (ІSО 7000:2004, IDТ): ДСТУ ІSО 7000:2004. — [Чинний від 2006-01-01]. — К.: Держспоживстандарт України, 2006. — IV, 231 с. — (Національний стандарт України).
 2.  Якість води. Словник термінів: ДСТУ ІSО 6107-1:2004 — ДСТУ ІSО 6107-9:2004. — [Чинний від 2005-04-01]. — К.: Держспоживстандарт України, 2006. — 181 с. — (Національні стандарти України).
 3.  Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устаткування. Частина 2-020. Додаткові вимоги до лабораторних  центрифуг (ЕN 61010-2-020:1994, IDT): ДСТУ ЕN 61010-2-020:2005. — [Чинний від 2007-01-01]. — К.: Держспоживстандарт України, 2007. — IV, 18 с. — (Національний стандарт України).

Каталоги

 1.  Межгосударственные стандарты: каталог: в 6 т. / [сост. Ковалева И.В., Павлюкова В.А.; ред. Иванов В.Л.]. — Львов: НТЦ "Леонорм-стандарт", 2006—.— (Серия "Нормативная база предприятия").

Т. 5. — 2007. — 264 с.

Т. 6. — 2007. — 277 с.

 1.  Пам'ятки історії та мистецтва Львівської області: каталог-довідник / [авт.-упоряд. М. Зобків та ін.]. — Львів: Новий час, 2003. — 160 с.
 2.  Університетська книга: осінь, 2003: [каталог]. — [Суми: Унів. кн., 2003]. — 11 с.
 3.  Горницкая И.П. Каталог растений для работ по фитодизайну / Горницкая И.П., Ткачук Л.П. — Донецк: Лебедь, 2005. — 228 с.

Бібліографічні показчики

 1.  Куц О.С. Бібліографічний покажчик та анотації кандидатських дисертацій, захищених у спеціалізованій вченій раді Львівського державного університету фізичної культури у 2006 році / О. Куц, О. Вацеба. — Львів: Укр. технології, 2007. — 74 с.
 2.  Систематизований покажчик матеріалів з кримінального права, опублікованих у Віснику Конституційного Суду України за 1997—2005 роки / [уклад. Кирись Б.О., Потлань О.С]. — Львів: Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2006. — 11 с. — (Серія: Бібліографічні довідники; вип. 2).

Дисертації

 1.  Петров П.П. Активність молодих зірок сонячної маси: дис. ... доктора фіз.-мат. наук: 01.03.02 / Петров Петро Петрович. — К., 2005. — 276 с.

Автореферати дисертацій

 1.  Новосад І.Я. Технологічне забезпечення виготовлення секцій робочих органів гнучких гвинтових конвеєрів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: спец. 05.02.08 „Технологія машинобудування” / І.Я. Новосад. — Тернопіль, 2007 —20, [1]с.
 2.  Нгуен Ші Данг. Моделювання і прогнозування макроекономічних показників в системі підтримки прийняття рішень управління державними фінансами: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: спец. 05.13.06 “Автоматиз. системи упр. та прогрес, інформ. технології” / Нгуен Ші Данг. — К., 2007. —20 с.

Авторські свідоцтва

 1.  А. с. 1007970 СССР, МКИ3 В 25 J 15/00. Устройство для захвата неориентированных деталей типа валов / В.С. Ваулин, В.Г. Кемайкин (СССР). — №3360585/25-08; заявл. 23.11.81; опубл. 30.03.83, Бюл. № 12.

Патенти

 1.  Пат. 2187888 Российская Федерация, МПК Н 04 В 1/38, Н 04 J 13/00. Приемопередающее устройство / Чугаева В.И.; заявитель и патентообладатель Воронеж. науч.-исcлед. ин-т связи. — № 2000131736/09; заявл. 18.12.00; опубл. 20.08.02, Бюл. №23 (IІ ч.).

Частина книги, періодичного, продовжуваного видання

 1.  Козіна Ж.Л. Теоретичні основи і результати практичного застосування системного аналізу в наукових дослідженнях в області спортивних ігор / Ж.Л. Козіна // Теорія та методика фізичного виховання. — 2007. — № 6. — С. 15—18, 35—38
 2.  Гранчак Т. Інформаційно-аналітичні структури бібліотек в умовах демократичних перетворень / Тетяна Гранчак, Валерій Горовий // Бібліотечний вісник. —2006. — №6. — С. 14—17.
 3.  Валькман Ю.Р. Моделирование НЕ-факторов — основа интеллектуализации компьютерных технологій / Ю.Р. Валькман, В.С Быков, А.Ю. Рыхальский // Системні дослідження та інформаційні технології. — 2007. — № 1. — С. 39—61.
 4.  Ма Шуін. Проблеми психологічної підготовки в системі фізкультурної освіти / Ма Шуін // Теорія та методика фізичного виховання. — 2007. — № 5. — С. 12—14.
 5.  Регіональні особливості смертності населення України /Л.А. Чепелевська, Р.О. Моісеєнко, Г.І. Баторшина [та ін.] // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. — 2007. — № 1. — С. 25—29.
 6.  Валова І. Нові принципи угоди Базель II / І.Валова; пер. з англ. Н.М. Середи // Банки та банківські системи. — 2007. — Т. 2, № 2. — С 13—20.
 7.  Зеров М. Поетична діяльність Куліша // Українське письменство XIX ст. Від Куліша до Винниченка: (нариси з новітнього укр письменства): статті / Микола Зеров. —Дрогобич, 2007. — С. 245—291.
 8.  Третьяк В.В. Возможности использования баз  знаний для проектирования технологии взрывной штамповки / В.В. Третьяк, С.А. Стадник, Н.В. Калайтан // Современное состояние использования импульсных источников энергии в промышленности: междунар. науч.-техн. конф., 3-5 окт. 2007 г.: тезисы докл. — Х., 2007. — С. 33.
 9.  Чорний Д. Міське самоврядування: тягарі проблем, принади цивілізації / Д.М. Чорний // По лівий бік Дніпра: проблеми модернізації міст України: (кінець XIX—початок XX ст./Д.М. Чорний. — X., 2007. — Розд. 3. — С. 137—202.

Електронні ресурси

 1.  Богомольний Б.Р. Медицина екстремальних ситуацій [Електронний ресурс] ]: навч. посіб. для студ. мед. вузів ІІІ —IV рівнів акредитації / Б.Р. Богомольний, В.В. Кононенко, П.М. Чуєв. — 80 Міn / 700 МВ. — Одеса: Одес. мед. ун-т, 2003. — (Бібліотека студента-медика) — 1 електрон. опт. диск (СD-RОМ); 12 см. — Систем. вимоги: Pentium; 32 MB RАМ; Windows 95, 98, 2000, ХР; МS Word 97-2000,— Назва з контейнера.
 2.  Розподіл населення найбільш численних національностей за статтю та віком, шлюбним станом, мовними ознаками та рівнем освіти [Електронний ресурс]: за даними Всеукр. перепису населення 2001 р. / Держ. ком. статистики України; ред. О.Г. Осауленко. — К.: СD-вид-во "Інфодиск", 2004. — 1 електрон, опт. диск (СD-RОМ): кольор.; 12 см. — (Всеукр. Перепис населення, 2001). — Систем. вимоги: Pentium-266; 32 МB RАМ; СD-RОМ Windows 98/2000/NT/ХР. — Назва з титул. екрану.
 3.  Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні ресурси в науці, культурі та освіті: (підсумки 10-ї Міжнар. конф. „Крим-2003") [Електронний ресурс] / Л.Й. Костенко, А.О. Чекмарьов, А.Г. Бровкін, І.А. Павлуша // Бібліотечний вісник — 2003. — № 4. — С. 43. — Режим доступу до журн.:

http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm.

3.6 Підготовка до захисту дипломної роботи

Ефективним засобом підготовки дипломної роботи до захисту та презентації основних результатів дослідження є участь у студентських Днях науки та представлення доповідей (повідомлень) за результатами проведеного дослідження з публікацією у матеріалах (тезах) конференцій.

Після усунення недоліків, написання остаточного варіанта тексту та оформлення дипломної роботи студент переходить до одного із найвідповідальніших етапів навчання у вузі - підготовки до захисту дипломної роботи.

Сутність даного етапу полягає в перевірці ступеня готовності студента до захисту дипломної роботи і охоплює наступні підетапи:

 •  передзахист роботи на кафедрі;
 •  виправлення неточностей та врахування зауважень викладачів кафедри,
 •  передача роботи нормоконтролеру, брошурування роботи у твердій обкладинці;
 •  подання роботи науковому керівнику та отримання відзиву;
 •  подання роботи на кафедру та отримання висновку кафедри;
 •  зовнішнє рецензування та отримання зовнішньої рецензії.

Відповідно з графіком студент зобов'язаний подати дипломну роботу науковому керівнику у встановлений термін. З метою перевірки правильності оформлення дипломної роботи студент зобов'язаний надати її нормоконтролеру. Після виправлення зауважень керівника і нормоконтролера студент завершує оформлення роботи і подає дипломну роботу науковому керівнику для одержання від нього письмового відзиву з оцінкою роботи.

На завершену дипломну роботу науковий керівник дає стислу рецензію (висновок), в якій оцінює як якість виконання самої роботи, так і праці студента над нею, і робить висновок про можливість допуску дипломної роботи до захисту в ДЕК (Додаток Ж). У випадку невідповідності дипломної роботи вимогам методичних вказівок і недотримання студентом календарного графіка виконання дипломної роботи керівник має право не допустити студента до захисту.

Дипломна робота, підписана студентом, з письмовим відзивом наукового керівника, реєструється на кафедрі та подається завідувачу кафедри, що вирішує питання про допуск студента до захисту.

Після отримання допуску до захисту студент повинен звернутися до рецензента. Зовнішню рецензію на дипломну роботу повинен зробити висококваліфікований фахівець, що має досвід розв’язання проблем, споріднених з темою роботи. Зовнішніми рецензентами можуть бути провідні спеціалісти, які працюють на підприємствах, у наукових установах, професори і доценти інших вищих навчальних закладів.

Зовнішня рецензія повинна містити ґрунтовний аналіз і диференційовану оцінку якості (у тому числі актуальності) дипломної роботи, включати не менш двох зауважень по роботі. Зовнішня рецензія подається у письмовому вигляді в довільній формі і має містити такі складові (Додаток И):

 •  висновки щодо актуальності обраної теми, практичної значущості виконаної дипломної роботи;
 •  характеристику повноти завдання щодо розкриття теми дипломної роботи, відповідності змісту роботи до завдання;
 •  висновки щодо використання в роботі сучасних методів дослідження, методичних підходів щодо вдосконалення діяльності підприємства згідно з напрямком теми дипломної роботи;
 •  оцінку конкретних пропозицій, рекомендацій щодо вдосконалення управління певними аспектами діяльності, підвищення його ефективності;
 •  оцінку загальних вражень від дипломної роботи (оформлення, стиль і грамотність викладення тощо);
 •  інші питання на розсуд рецензента;
 •  висновок рецензента про відповідність якості виконаної дипломної роботи вимогам до таких видів робіт, про можливість допущення її до захисту і, за бажанням, може бути висловлено зауваження та думку про оцінку роботи за чотирибальною шкалою: відмінно, добре, задовільно, незадовільно.

Рецензент має підписатися із зазначенням свого прізвища, ім'я та по-батькові, місця роботи і посади, яку займає, і завірити підпис у відділі кадрів. Для підготовки студента до пояснень у зв'язку з можливими зауваженнями рецензента йому надається можливість ознайомитися з рецензією до захисту роботи на засіданні ДЕК.

Завершальною процедурою допущення дипломної роботи до захисту є розгляд перерахованих супровідних матеріалів завідувачем кафедри. Допуск до захисту здійснюється шляхом відповідного запису завідувача кафедри у висновку кафедри про дипломну роботу на титульній сторінці роботи.

Дипломна робота до захисту не допускається у випадку, якщо робота написана на тему, що вчасно не була затверджена наказом по ЗНТУ, виконана не самостійно, структура не відповідає вимогам, відсутнє економіко-управлінське обґрунтування запропонованих заходів, робота не зброшурована у тверду палітурку, неправильно оформлена. Якщо завідувач кафедри вмотивовано вважає за неможливе допустити дипломну роботу до захисту також через її незадовільну якість, це питання має бути заслухано на засіданні кафедри за участю наукового керівника. Рішення про недопуск студента до захисту повинне бути затверджено на засіданні кафедри. Завідувач кафедри має право звернутися в деканат із пропозицією відрахувати студента за невиконання навчального плану.

Під час підготовки до захисту студент має погодити зі своїм науковим керівником складену ним стислу доповідь для захисту дипломної роботи і підготовлені наочні матеріали (4—6 сторінок із найважливішими ілюстративними матеріалами, оформленими у вигляді плакатів або у формі ксерокопійованого роздавального матеріалу, а також слайди, фотографії, макети, рекламні проспекти тощо). Наочні матеріали мають послідовно ілюструвати доповідь студента і забезпечувати повноту висвітлення всіх положень, які підлягають захисту.

Перед захистом студенту слід ретельно прочитати рецензію, особливу увагу звернути на висловлені рецензентом зауваження і по можливості усунути зазначені недоліки або дати аргументовану відповідь у доповіді.

Перевірка уміння студента викласти основні тези роботи, користуватися демонстраційним матеріалом є основною складовою підготовки до захисту.


4 ЗАХИСТ
ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

Порядок захисту дипломної роботи встановлюється “Положенням про державні екзаменаційні комісії”.

Обсяг тексту доповіді має бути адекватним 10 хвилинам виступу. Доповідь повинна відобразити: обґрунтування актуальності теми, мету і завдання роботи, основні результати аналізу матеріалів діючого підприємства і творчі розробки автора. Особливе місце має бути відведене обґрунтованим пропозиціям і рекомендаціям та оцінці їх ефективності.

Доповідь повинна бути стислою, конкретною, з використанням демонстраційного матеріалу – плакатів, роздавального матеріалу (набору таблиць, графіків, діаграм, схем чи відповідних слайдів) для всіх членів комісії. Головне його призначення – детально і наочно проілюструвати основні положення роботи, тому необхідно вчасно посилатися на відповідний матеріал, акцентувати на ньому увагу членів комісії.

У випадку використання слайдів чи мультимедійного супроводження треба переконатися у наявності проектора, екрана, мультимедійної системи, можливостей затемнення, доступних джерел електричного струму і пам'ятати про специфіку підготовки і застосування цього методу презентації.

Захист дипломної роботи починається з доповіді, у якій студент зобов'язаний розкрити:

 •  актуальність теми;
 •  мету і задачі виконаної роботи;
 •  об'єкт дослідження;
 •  основні положення роботи;
 •  висновки з проведеного аналізу, зміст запропонованих заходів і обґрунтування їхньої ефективності (рекомендується витратити не менш 70% часу, відведеного для доповіді).

Завершуючи доповідь, випускник повинен відзначити: які розробки і висновки впроваджені чи намічені до впровадження; де слід, на його думку, застосувати результати дослідження; яка фактична чи очікувана економічна ефективність запропонованих ним заходів.

Під час доповіді варто звертатися до всього підготовленого демонстраційного матеріалу, коротко пояснюючи його зміст.

Голова та члени ДЕК, що є присутніми на захисті, задають випускнику запитання з метою визначення рівня його спеціальної підготовки й ерудиції. Відповіді студента мають бути конкретними, аргументованими і короткими. Після відповіді студента на запитання оголошується відзив наукового керівника виконаної дипломної роботи.

Загальний час захисту студентом дипломної роботи не повинний перевищувати 15-18 хвилин.

Державна екзаменаційна комісія на закритому засіданні визначає підсумкову, диференційовану, за п'ятибальною шкалою, оцінку дипломної роботи. Рішення ДЕК є остаточним і оскарженню не підлягає.

Критеріями оцінки дипломної роботи виступають.

 1.  сутнісні аспекти роботи:
  1.  актуальність обраної теми;
  2.  чіткість формулювання мети і задач дослідження;
  3.  відповідність логічної побудови роботи поставленим цілям і задачам;
  4.  спрямованість роботи на розробку реальних практичних рекомендацій;
  5.  якість і глибина теоретико-методологічного аналізу проблеми;
  6.  якість критичного огляду літературних джерел, наявність наукової аргументації;
  7.  системність аналізу практики на фактичних матеріалах, наявність і переконливість узагальнень і висновків по аналізу;
  8.  адекватність методологічного і діагностичного апарата поставленим цілям;
  9.  наявність альтернативних підходів до розв’язання визначених проблем;
  10.  актуальність і обґрунтованість заходів, що пропонуються для підвищення економічної ефективності;
  11.  розвиненість мови викладення роботи і її якість оформлення;
  12.  зауваження і пропозиції, що містяться в зовнішній рецензії і відгуку наукового керівника;
 2.  якість захисту роботи:
  1.  уміння стисло, послідовно і чітко викласти у доповіді сутність і результати дослідження;
  2.  наявність і якість демонстраційного матеріалу для захисту дипломної роботи;
  3.  здатність аргументовано, логічно послідовно відстоювати свою точку зору, захищати пропозиції і рекомендації;
  4.  якість відповідей на питання членів Державної екзаменаційної комісії;
  5.  володіння культурою презентації.

Враховуючи участь авторів дипломних робіт у Всеукраїнських конкурсах дипломних робіт, які проводяться під егідою Науково-методичної комісії з менеджменту Міністерства освіти та науки України, а також з метою підвищення рівня прозорості та прогнозованості процедури оцінювання роботи членам ДЕКу рекомендовано використовувати у якості альтернативи 50-бальну шкалу оцінки дипломних робіт студентів (див. дод. К).

Умови оцінювання дипломної роботи.

Підсумкова оцінка по дипломній роботі формується як середня зважена оцінка за такими компонентами (табл. 4.1):


         Таблиця 4.1 - Складові оцінки та їх вага у підсумковій оцінці по захисту дипломної роботи

Складова оцінки

Вага у підсумковій оцінці

Оцінка в балах

1

Оцінка керівника дипломної роботи

0,05

до 5

3

Оцінка зовнішнього рецензента

0,05

до 5

4

Середня оцінка успішності студента

0,20

до 20

5

Оцінка дипломної роботи студента ДЕКом

0,50

до 50

6

Оцінка доповіді студента на захисті

0,10

до 10

7

Оцінка відповідей на запитання членів ДЕК

0,10

до 10

Разом

1,00

100

Оцінка дипломної роботи керівником вставляється у відгуку керівника за критеріями оцінювання дипломної роботи за вимогами НМК МОНУ з менеджменту (дод. К).

Оцінка зовнішнього рецензента виставляється у рецензії

(дод. И). 

Середня оцінка успішності студента визначається деканатом факультету.

Оцінка дипломної роботи студента ДЕКом виставляється за критеріями оцінювання дипломної роботи за вимогами НМК МОНУ з менеджменту (дод. К).

Розрахунок підсумкової оцінки наведено у табл. 4.2.

Таблиця 4.2 - Розрахунок підсумкової оцінки

Середній бал

Підсумкова оцінка

0-49

не задовільно

50-64

задовільно

65-80

добре

81-100

відмінно

Відмінно. Робота бездоганна у всіх відносинах, містить елементи новизни, має практичне значення, доповідь є логічною і короткою, викладена вільно, зі знанням справи, відгук і рецензія позитивні, відповіді на запитання членів ДЕК аргументовані переконливі і логічні.

Добре. Тема роботи розкрита, але мають місце окремі недоліки непринципового характеру: робота носить описовий характер, неповнота посилань, не виправлені зауваження керівника, консультантів, нормоконтролера, елементи новизни чітко не представлені, недостатньо використані інформаційні матеріали, мають місце окремі зауваження у відгуку і рецензії. Доповідь логічна, викладена вільно, відповіді на запитання членів ДЕК в основному правильні.

Задовільно. Тема дипломної роботи в основному розкрита, але мають місце недоліки змістовного характеру: нечітко сформульована мета роботи, теоретичний розділ має виражений компілятивний характер, наукова полеміка відсутня, в аналітичній частині - надлишок елементів опису, добір інформаційних матеріалів (таблиці, графіки, схеми) не завжди обґрунтований, заходи і пропозиції, що містяться в третьому розділі, обґрунтовані непереконливо, рецензія і відгук містять окремі зауваження, доповідь прочитана за текстом, дано відповіді не на всі запитання членів ДЕК. Є істотні зауваження за оформленням дипломної роботи.

Незадовільно. Нечітко сформульована мета дипломної роботи. Розділи погано зв'язані між собою. Відсутній критичний огляд сучасних літературних джерел. Аналіз виконано поверхово, переважає описовість на шкоду системності і глибині. Запропоновані заходи випадкові, з аналізу не випливають, економічне обґрунтування неповне. До оформлення роботи є зауваження. Ілюстрації до захисту відсутні. Доповідь прочитана за готовим текстом. Відповіді на запитання членів ДЕК неточні чи неповні.

Після обговорення підсумків захисту членами ДЕК виноситься рішення. У випадку незгоди членів ДЕК думка голови є вирішальною. Рішення комісії оголошується її головою у той же день.

Студент, який отримав на захисті дипломної роботи незадовільну оцінку, має бути відрахованим із ЗНТУ і в цьому випадку йому видається академічна довідка встановленого зразка. За ним залишається право бути повторно допущеним до складання державних екзаменів (якщо він одержав незадовільну оцінку на екзамені) або до захисту дипломної роботи протягом наступних трьох років.

Повторно дипломна робота виконується за наявності заяви студента про допуск до захисту, дозволу ректора і рішення випускової кафедри про затвердження теми і об'єкта дослідження, призначення наукового керівника. На вимогу кафедри тему дипломної роботи може бути змінено або в межах тієї ж теми матеріали роботи студент може суттєво оновити і доповнити.

Якщо захист дипломної роботи не відбувся з поважних причин, про що студент у ДЕК має подати відповідні документи, ректор Університету може подовжити термін його навчання до наступного терміну роботи ДЕК із захисту дипломних робіт, але не більше як на один рік. Незалежно від причин повторний захист дипломних робіт, складання державних іспитів у той же рік категорично забороняється.

Після захисту дипломна робота передається на зберігання до архіву Університету.


5
ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА ДИПЛОМНИХ РОБІТ

При виборі теми дипломних робіт врахуйте, що роботи повинні містити конкретний об’єкт дослідження (підприємство, галузь, ринок).

 1.  Удосконалення системи стратегічного управління на великому промисловому підприємстві.
 2.  Формування системи стратегічного управління на підприємствах малого і середнього бізнесу.
 3.  Обґрунтування вибору варіантів стратегії металургійного підприємства.
 4.  Управління стратегією розвитку підприємства фармацевтичної галузі.
 5.  Використання еталоних стратегії для досягнення конкурентних переваг на зовнішньому ринку. 
 6.  Розробка конкурентної стратегії виробничо-торговельної фірми.
 7.  Формування конкурентної стратегії  великого промислового підприємства.
 8.  Порівняльний аналіз конкурентноздатності послуг стільникового зв’язку. 
 9.  Вдосконалення конкурентної стратегії торгівельного підприємства на ринку стільникового зв’язку.
 10.  Розробка бізнес-стратегії фірми.  
 11.  Особливості організації та управління рекламною фірмою.
 12.  Розробка комплексу заходів з підвищення ефективності діяльності сервісного підприємства.
 13.  Формування стратегії виходу на зарубіжні ринки для металургійного підприємства.
 14.  Удосконалення корпоративної культури підприємства.
 15.  Удосконалення організації структури управління підприємства.
 16.  Удосконалення управління рекрутінгової агенцією в умовах ринку.
 17.  Особливості управління підприємством агропромислового комплексу в ринкових умовах.
 18.  Дивідендна політика в акціонерних товариствах: принципи формування та підвищення її ефективності.
 19.  Удосконалення корпоративного управління в умовах реструктуризації підприємств.
 20.  Удосконалення інформаційного забезпечення управління на основі нових інформаційних технологій на промисловому підприємстві.
 21.  Удосконалення планування реструктуризації промислового підприємства.
 22.  Організаційно-управлінські фактори реструктуризації комунального комплексу міського господарства.
 23.  Удосконалення діяльності будівельної компанії з використанням методів реструктуризації. 
 24.  Реінжинірінг бізнес-процесів на металургійному підприємстві як шлях підвищення інноваційного потенціалу.
 25.  Розробка бізнес-плану розвитку торговельного підприємства.
 26.  Розробка бізнес-плану малого підприємства з встановлення охоронної сигналізації.
 27.  Розробка системи управлінського обліку на підприємстві в сфері послуг.
 28.  Розробка системи бюджетування на підприємстві.
 29.  Бюджетування як інструмент оперативного управління медичною установою.
 30.  Програмний підхід в управлінні комерційною діяльністю торгівельного підприємства.
 31.  Обґрунтування доцільності впровадження контролінгу на великому промисловому підприємстві.
 32.  Удосконалення системи оперативного управління із застосуванням інформаційних технологій на підприємстві.
 33.  Організація оперативного планування та його вдосконалення великого промислового підприємства.
 34.  Удосконалення організації фінансового менеджменту на підприємстві торгівлі та громадського харчування.
 35.  Управління витратами як інструмент стабілізації фінансового становища підприємства харчової промисловості.
 36.  Дослідження шляхів покращення фінансово-господарської діяльності підприємства.
 37.  Удосконалення системи фінансового аналізу  металургійного підприємства з метою запобігання кризових ситуацій.
 38.  Удосконалення системи управління необоротними активами підприємства.
 39.  Управління оборотними активами металургійного комбінату як функція фінансового менеджменту.
 40.  Удосконалення управління запасами на торгівельному підприємстві.
 41.  Удосконалення управління дебіторською заборгованістю на підприємстві.
 42.  Удосконалення управління грошовими потоками підприємства з метою підвищення його фінансової стійкості.
 43.  Оптимізація фінансової структури капіталу промислового підприємства: методи та шляхи реалізації.
 44.  Шляхи покращення залучення та використання позичкових коштів підприємства громадського харчування.
 45.  Формування системи управління формуванням, оновленням та використанням основних виробничих фондів на підприємстві.
 46.  Дослідження шляхів покращання використання основного капіталу підприємства (організації).
 47.  Реалізація стратегії мінімізації витрат в управлінні основними фондами вирорбничо-торгівельного підприємства. 
 48.  Удосконалення системи управління витратами в будівельної організації.
 49.  Удосконалення механізму управління рентабельністю виробництва на металургійному підприємстві.
 50.  Аналіз стану ринку праці та розробка програми покращення використання трудових ресурсів Запорізького регіону.
 51.  Вдосконалення системи управління персоналом на металургійному підприємстві.
 52.  Удосконалення управління персоналом торговельної організації.
 53.  Персонал підприємства: ефективність управління та розвиток трудового потенціалу.
 54.  Удосконалення організації оплати праці на підприємстві в умовах ринкових відносин.
 55.  Підвищення ефективності організації та стимулювання (мотивації) праці на підприємстві (в організації).
 56.  Розробка комплексу заходів з підвищення ефективності роботи персоналу консалтингової компанії.
 57.  Розробка програми мотивації персоналу у вищому навчальному закладі (на прикладі ЗНТУ).
 58.  Удосконалення системи управління якістю продукції (послуг) на підприємстві автомобільної галузі.
 59.  Розробка нових продуктів та послуг з позиції якості.
 60.  Управління товарообігом підприємства на основі удосконалення системи обслуговування споживачів.
 61.  Аналіз і обґрунтування інвестиційної стратегії на виробничо-торгівельному підприємстві.
 62.  Вдосконалення інвестиційної діяльності великих  промислових підприємств.
 63.  Оцінка інвестиційної привабливості регіону (на прикладі Запорізької області).
 64.  Управління інноваційним потенціалом підприємства машинобудівної галузі.
 65.  Формування і обґрунтування  стратегії інноваційного розвитку підприємства.
 66.  Маркетингові аспекти оптимізації інноваційної діяльності підприємства.
 67.  Формування стратегії маркетингу торговельного підприємства.
 68.  Маркетинговий аналіз діяльності торгівельного підприємства.
 69.  Обґрунтування переходу торгового підприємства на систему маркетингового управління шляхом впровадження стратегії позиціювання асортименту.
 70.  Управління торговельним підприємством на засадах маркетингової концепції. 
 71.  Управління виведенням на ринок нового продукту за допомогою процесного підходу.
 72.  Роль маркетингової стратегії у формуванні конкурентних переваг металургійного підприємства.
 73.  Організація системи управління виробництвом на основі логістичного підходу.
 74.  Вдосконалення управління логістикою виробничо-торгівельної фірми.
 75.  Удосконалення управління маркетинговою діяльністю на підприємстві (в організації).
 76.  Розробка та впровадження комплексу маркетингу в системі управлінського менеджменту підприємства торгівлі та громадського харчування.
 77.  Вдосконалення збутової діяльності промислового підприємства з позиції маркетингової концепції.
 78.  Використання маркетингових стратегій в управлінні діяльністю торгового підприємства.
 79.  Організація маркетингової діяльності підприємства оптової торгівлі.
 80.  Роль маркетингової стратегії у формуванні конкурентних переваг підприємства.
 81.  Управління торговельним підприємством на принципах маркетингової  концепції вдосконалення збуту. 
 82.  Розробка та реалізація стратегії маркетингу на великому промисловому підприємстві.
 83.  Забезпечення приросту продажів нафтохімпродукції на основі маркетингової концепції вдосконалення виробництва.
 84.  Обґрунтування, розробка та реалізація комплексу маркетингу для приватного підприємця-фізичної особи.
 85.  Активізація ринкової діяльності готельного підприємства на основі маркетингу.
 86.  Удосконалення сфери постачання за допомогою методів логістики на промисловому підприємстві.
 87.  Удосконалення управління матеріально-технічного забезпечення підприємства (організації) на основі логістики.
 88.  Удосконалення системи товаропостачання роздрібних торгових підприємств регіону.
 89.  Удосконалення управління товарною політикою на підприємстві металургійної галузі.
 90.  Планування асортиментної програми ресторану в умовах конкурентного ринку. 
 91.  Модифікація асортименту послуг на основі управлінської концепції вдосконалення маркетингу.
 92.  Удосконалення систем управління сервісним обслуговуванням підприємства.
 93.  Удосконалення стратегічного управління ціновою політикою підприємства.
 94.  Вдосконалення політики ціноутворення підприємства харчової промисловості.
 95.  Стратегія вдосконалення іміджу підприємства.
 96.  Удосконалення управління збутовою діяльністю на підприємстві (в організації).
 97.  Удосконалення управління комунікаційною політикою підприємств (організацій).
 98.  Організація маркетингових комунікацій в управлінні торгівельним колективним підприємством.
 99.  Формування рекламної стратегії підприємства.
 100.  Управління рекламною діяльністю в торгівельному підприємстві.

6 СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1.  Адамов В.Е. (Адамов, Ильенкова С.Д) Экономика и статистика фирм: Учебник/ В.Е.Адамов,  Т.П.Сиротина, С.А.Смирнов.- 3-е изд., перераб. и доп.- М.: Финансы и статистика, 2000.- 288 с.
 2.  Афонин И.В. Управление развитием предприятия. Стратегический менеджмент, инновации, инвестиции, цены: Учеб. Пособие. – М.: Изд. – торг. Корпорация “Дашков и К”, 2002. – 380 с.
 3.  Багиев Г. Л., Тарасевич В. М., Анн Х. Маркетинг: Учебник для вузов. 3-е изд. / Под общ. ред. Г. Л. Багиева.- СПб.: Питер, 2005.- 736 с.
 4.  Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент. – К.: Ельга, 2001. – 448 с.
 5.  Бланк И.А. Концептуальные основы финансового менеджмента.- К.: Эльга-Центр, 2003.-448 с.
 6.  Борщ  Л.М. Інвестування: теорія і практика: Навч. посіб. – К.: Знання, 2005.– 470 с.
 7.  Антикризисное управление персоналом организации: Учеб. пособие для студ. вузов / А.Н.Митин, А.Є.Федорова, Ю.А.Токарева, А.В.Овчинников.-СПб.: Питер, 2005.- 272 с.
 8.  Бернет Дж.  Маркетинговые коммуникации: интегрированный подход/ Перевод с англ. Под ред. С.Г. Божук.- СПб: Питер, 2001.- 864с.
 9.  Василенко В.О. Виробничий (операційний) менеджмент: Навч. посібник/ В.О.Василенко, Т.І.Ткаченко; За ред. В.О.Василенка.- 2-ге вид., випр. і доп.- К.: Центр навчальної літератури, 2005.- 532 с.
 10.  Василенко В.А., Ткаченко Т. І. Стратегічне управління: Навч. посібник. – К.: ЦУЛ, 2003 – 396 с.
 11.  Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент: Учебник. – 3-е изд. – М.: Гардарика, 2000. – 528 с.
 12.  Виханский О.С. Стратегическое управление: Учебник.- 2-е изд., пераб. и доп. – М.: Гардарика, 1998. – 296 с.
 13.  Гапоненко А.Л., Панкрутин А.П. Стратегическое управление: Учебник. – М.: Омега-Л, 2004. – 472 с.
 14.  Гольштейн Г.Я. Стратегические аспекты управления НИОКР. Монография. Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2000. – 517 с.
 15.  Голубкова Е.Н.  Маркетинговые коммуникации.- М.: Издательство Финпресс, 2000. -256 с.
 16.  Гэлловэй Л. Операционный менеджмент: Принципы и практика.- СПб.: Питер, 2002.-319с.
 17.  Дибб С., Симкин Л. Практическое руководство по маркетинговому планированию.- СПб: Питер, 2001.- 256 с.: ил.
 18.  Дмитренко Г.А. Стратегический менеджмент: целевое управление персоналом организаций: Учебное пособие.- 2-е изд.,испр.- К: МАУП, 2002.- 186 с.
 19.  Кіндрацька Г.І. Стратегічний менеджмент: Навч. Посібник. – К.: Знання, 2006. – 366 с.
 20.  Коротков Э.М. Концепция российского менеджмента. – М.: ООО Издательско-Консалтинговое Предприятие “ДеКА”, 2004. – 896 с.
 21.  Котлер Ф. Маркетинг в третьем тысячелетии. Как создать, завоевать и удержать рынок. Пер. с англ. – М.: АСТ, 2000. – 272 с.
 22.  Котлер Ф. Маркетинг менеджмент / пер. с англ. Под ред. Л.А. Волковой, Ю.Н. Каптуровского. – СПб: Питер, 2002. – 752 с.
 23.  Курочкин А.С. Операционный менеджмент: Учебное пособие. К: МАУП, 2000.- 144 с.
 24.  Люкшинов А. Н. Стратегический менеджмент: Учеб. Пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ, 2000. – 375 с.
 25.  Маркетинг в схемах: Пособие для подготовки к экзаменам: Конспект лекций.- М.: Приор-издат, 2005.- 206 с.
 26.  Маркетинг: Підручник для студ. вищ. навч. закл./ О.М.Азарян, О.А. Виноградов, Т.В.Гавриленко, Н.Ю. Глинський. К.: НМЦ Консорціум із удосконалення менеджмент- освіти в Украіни, 2005.- 422 с.
 27.  Маркетинг у прикладах і завданнях: Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл./ За ред. С.М Ляшенка.- Суми: Університетська книга, 2006.- 400 с.
 28.  Матвієнко О.В. Основи інформаційного менеджменту: Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл.- К.: Центр навчальної літератури, 2004.- 128 с.
 29.  Мистецтво управління персоналом. Таланти і лідери. Кн. 1.- К.: Олексія Капусти, 2002.- 300 с.
 30.  Минцберг Г., Куинн Д.Б., Гошал С. Стратегический процесс: Учеб. Пособие: Пер. с англ. – СПб.: Питер, 2001. – 684 с.
 31.  Одегов Ю.Г. Управление персоналом: оценка эффективности: Учеб. пособие для вузов.- М.: ЭКЗАМЕН, 2004.- 256 с.
 32.  Охріменко А.Г. Основи менеджменту: Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл.- К.:Центр навч. літератури, 2006.-130 с.
 33.  Переверзев М.П. Менеджмент: Учебник для студ. вузов/ М.П.Переверзев, Н.А.Шайденко, Л.Е.Басовский; Под общ. ред. М.П.Переверзева.- М.: ИНФРА-М, 2005.- 288 с.
 34.  Петруня Ю.Є. Маркетинг: Навч. посібник.- К.: Знання, 2007.- 325 с.
 35.  Питер Р. Диксон. Управление маркетингом / Пер. с англ. – М.: ЗАО “Издательство БИНОМ”, 1998. – 560 с.: ил.2.
 36.  Промисловий маркетинг /Пiд ред. А.О. Старостiноi. - К.: Iван Федоров, 1997. - 400 с.
 37.  Ромат Е.В. Реклама: Учебник для студентов специальности “Маркетинг”. – 3-е изд., -Киев; Харьков: НВФ “Студцентр”, 1999. – 480 с.
 38.  Соснін О.С. Виробничий і операційний менеджмент: Навч. посібник/ О.С.Соснін, В.В.Казарцев.- 2-ге вид.- К.: Європ.ун-т, 2002.- 147 с.
 39.  Слиньков В.Н. Управление персоналом: Практические рекомендации.- К.: Алерта, 2004.- 240 с.
 40.  Смирнов Н.Н. Стратегический менеджмент: - Учебное пособие. – СПб.: ПИТЕР, 2002. – 128 с.
 41.  Соловьев В.С. Стратегический менеджмент.: Учебник. – Новосибирск: Сибирское соглашение; Ростов н/Д: Феникс, 2002. – 448 с.
 42.  Старостина А.О. Маркетинг: Навч. посібник/ А.О.Старостіна, О.В.Зозульов.- К.: Знання, 2006.- 327 с.
 43.  Стеценко І.Т. Основи менеджменту: Хто такий менеджер: Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл.- К.: А.С.К., 2005.- 224 с.
 44.  Тараненко В. Управление персоналом, корпоративный мониторинг, психодиагностика: Тесты для отбора персонала,- К: Ника-Центр, 2002.- 240 с.
 45.  Томпсон А.А., Стрикленд А. Дж. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратегии: Учебник для вузов/ Пер. с англ. под ред. Л.Г. Зайцева, М.И. Соколовой. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. – 576 с.
 46.  Турусин Ю.Д., Ляпина С.Ю., Шаламова Н.Г. Стратегический менеджмент: Учеб. пособие. – М.: ИНФРА-М, 2003. – 232 с.
 47.  Уеллс, Дж.Бернет, С. Мориарти. Реклама: принципы и практика. / Под ред. С. Г. Божук.- СПб.: Питер, 2001.- 800 с.
 48.  Управление качеством, персоналом и логистика в машиностроении: Учеб. пособие для вузов  Р.Л.Биктимиров, В.А.Гречишников, С.П.Дырин, А.Ф.Гумеров.- СПб.: Питер, 2005.-  256 с.
 49.  Управление персоналом на производстве: Учеб. пособие для вузов/ Под ред. Н.И.Шаталовой, Н.М.Бурносова.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003.- 381 с.
 50.  Управление персоналом организации: Практикум: Учеб. пособие для студ. вузов/ Под ред. А-Я.Кибанова.- 2-е изд., перераб. и доп.- М.: ИНФРА-М, 2004.- 365 с.
 51.  Управление персоналом организации: Учебник для студ. вузов/ Под. ред. А.Я.Кибанова,- 3-е изд., доп. и перераб.- М.: ИНФРА-М, 2005.- 638 с.
 52.  Цигилик І.І., Кропельницька С.О., Мозіль О.І. Економіка та організація інноваційної діяльності: Навчальний посібник . – К.: “Центр навчальної літератури”, 2004.– 128 с.
 53.  Чейз Р.Б. Производственный и операционный менеджмент/ Р.Б .Чейз, Н.Д. Эквилайн, Р.Ф. Якобс.- М: Вільямс, 2001.- 704 с.
 54.  Череп А.В. Інвестознавство: Підручник. – К.: Кондор, 2006 – 546 с.
 55.  Шейн Э. Организационная культура и лидерство: построение, эволюция, совершенствование. Пер с англ. – СПб.: Питер, 2002. – 335 с.
 56.  Шифрин М.Б. Стратегический менеджмент: Учебное пособие. – СПб.: Питер, 2006. – 240 с.
 57.  Экономика и статистика фирм: Учебник для студ. вузов/ В.Е.Адамов, С.Д.Ильенкова, Т.П.Сиротина, С.А.Смирнов; Под ред. С.Д.Ильенковой.- 3-е изд., перераб. и доп.- М.: Финансы и статистика, 2002.- 288 с.
 58.  Економіка та підприємництво: Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл./ С.Я.Салига, В.О.Желябін, О.В.Бойко, І.В.Дідовець.- К.: ВД "Професіонал", 2007.- 752 с. 
 59.  Ястремська О.М. Інвестиційна діяльність промислових підприємств: методологічні та методичні засади: Монографія. – Харків: ВД”ІНЖЕК”, 2004. – 488 с.

Періодичні видання:

 1.  Антикризисный менеджмент. (журнал).
 2.  Менеджмент і менеджер. (журнал).
 3.  Методы менеджмента качества. (журнал).
 4.  Персонал. (журнал).
 5.  Проблемы теории и практики управления. (журнал).
 6.  Маркетинг в Україні. (журнал).
 7.  Маркетинг и реклама (журнал).
 8.  Новый маркетинг (журнал).
 9.  Отдел маркетинга (журнал).
 10.  Бизнес (газета).
 11.  Компаньйон (журнал).
 12.  Управление компанией (журнал).
 13.  Актуальні проблеми економіки. (журнал).
 14.  Бизнес. (газета).
 15.  Економіст. (журнал).
 16.  Урядовий кур’єр (газета).
 17.  Инвестиционная газета (газета).
 18.  Голос України (газета).
 19.  Менеджмент в России и за рубежом (журнал).
 20.  Маркетинг в России и за рубежом (журнал).

7 ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1.  Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: Підручник - 2-е вид., перероб і доп. - К.: Знання-Прес, 2002. - 295 с.
 2.  Наринян А.Р., Поздеев В.А. Основы научных исследований: Учеб. пособие. - К.: Изд-во Европ. ун-та, 2002. - 110 с.
 3.  Баскаков А.Я., Туленков Н.В. Методология научного исследования: Учеб. пособие. - К.: МАУП, 2002. - 216 с.
 4.  Методичні вказівки з підготовки та написання дипломних (випускних) робіт для студентів (магістрантів) спеціальностей 050103 „Міжнародна економіка” і 050206 „Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності” / Уклад. О.А. Кратт, М.Г.Слоква, А.В.Малишко, Л.В.Руденко / Під наук. керівн. В.М. Василенко. – Донецьк: ДонНТУ, 2003. – 56 с.
 5.  Методичні рекомендації з виконання та захисту дипломних робіт за фахом "Менеджмент невиробничої сфери"/ Уклад. Гудзь П.В.- Бердянськ: АРІУ; МП "Модем", 1997.- 26 с.
 6.  Методичні вказівки до виконання дипломних робіт спеціалістів для студентів спеціальності 7.050201 "Менеджмент організацій"/ Уклад. Кримська Л.О., Касіч-Пилипенко Т.М.. Возіянов В.В.- Запоріжжя: ЗДТУ, 1998.- 46 с.


Додаток А

Заява студента щодо затвердження теми роботи

Декану факультету економіки і управління

доц. Королькову В.В.

студента групи ФЕУ-513 денної форми навчання

__________________________

_____________________П.І.Б.

ЗАЯВА

Прошу закріпити за мною тему дипломної роботи: _____________

____________________________________________________________

____________________________________________________________________________________... (на прикладі.....)____________________

Дата _____________                                                        _______________

ПІБ, підпис

Керівник роботи

__________________________                             ____________________

посада, вчений ступінь, звання,                                                ПІБ, підпис

Подання кафедри _________________________________________   

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Керівник роботи ______________________________________________

ПІБ, підпис

Дата                                        Зав. кафедри менеджменту і маркетингу

вчений ступінь, звання, ПІБ,

підпис__________________


Додаток Б

Завдання на дипломну роботу з календарним планом

ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Факультет: економіки і управління                 Кафедра менеджменту  і маркетингу

Спеціальність: 7.050201 “Менеджмент організацій”

         

Затверджую:

зав. кафедрою менеджменту і маркетингу

д-р екон.наук, проф. Ґудзь П.В.

__________________________

“____”____________200_ р.

З А В Д А Н НЯ

на дипломну роботу студента

____________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

1. Тема дипломної роботи______________________________________ ____________________________________________________________

____________________________________________________________

затверджена наказом по університету  від       .  ”    ____200__ р.    №__ ____

2. Термін подання студентом завершеної роботи_____       200_ р.____

3. Цільова установа та вихідні дані до роботи _____________________

________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________

4. Перелік графічного матеріалу ________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________5. Консультанти по роботі, із зазначенням розділів, що їх стосуються:

     Розділ

Консультант

(прізвище, ініціали)

                          Підпис, дата

Завдання видав

Завдання прийняв

6. Зміст дипломної роботи, перелік питань, що їх належить розробити

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

                                                                                                                         

№ п/п

  Найменування етапів дипломного

               проекту (роботи)

Термін виконання етапів

       роботи

За планом

Фактично

1.

Вибір теми

15.10.

2.

Затвердження тем дипломних робіт на кафедрі.

26.10.

3.

Організаційне зібрання щодо термінів подання дипломної роботи та методики її виконання.

30.10.04

4.

Огляд та опрацювання наукової та спеціальної літератури з теми

15.10-23.05.

5.

Видача завдання до дипломної роботи

09.01.

6.

Розробка робочого плану дипломної роботи за узгодженням з науковим керівником

10.01.

7.

Написання І розділу та представлення його на кафедру в друкованому вигляді

23.03.

8.

Написання ІІ розділу та представлення його на кафедру в друкованому вигляді

22.04.

9.

Написання ІІІ розділу та представлення його на кафедру в друкованому вигляді  та чорнового варіанту роботи в цілому.

23.05.

10.

Попередній захист дипломної роботи

25-26.05.

11.

Подання роботи на кафедру в остаточному чистовому оформленні

31 травня

12.

Захист дипломної роботи перед ДЕК

Перша декада червня

     8. Дата видачі завдання____________             200__ р.____________

Керівник  роботи    _____________  (прізвище, ініціали)_____________

Завдання прийняв до виконання________ студент-дипломник _______

(прізвище, ініціали)


Додаток В

Типовий план дипломної роботи до теми:

Управління витратами Запорізького управління з газопостачання

та газифікації

ЗМІСТ

Завдання на дипломну роботу....................................................................2

Реферат.........................................................................................................4

Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів…………………………………………………………………….5

Вступ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

Розділ 1

Науково-теоретичні основи управління витратами . . . . . . . . . . . .

9

1.1

Процес управління витратами на підприємстві.. . . . . . . . . . . . . . . .

9

1.2

Оптимізація витрат за місцями і центрами відповідальності. . . . . .

21

1.3

Роль калькулювання в управлінні витратами. . . . . . . . . . . . . . . . . .

28

Розділ 2

Практика управління витратами у стратегії підприємства

32

2.1

Місце та роль управління витратами у системі стратегічного менеджменту Запорізького управління з газопостачання та газифікації . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32

2.2

Аналіз фінансового становища та конкурентноздатність Запорізького УГГ. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39

2.3

Аналіз ринкової позиції Запорізького УГГ. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56

Розділ 3

Шляхи удосконалення процесу управління витратами філії ВАТ “Запоріжгаз” Запорізького управління з газопостачання та газифікації. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .

61

3.1

Групування за статтями калькуляції та аналіз витрат Запорізького УГГ. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

61

3.2

Аналіз системи “Витрати – випуск – прибуток” як інструмент

обґрунтування виробничо-маркетингових рішень. . . . . . . . . . . . . .

72

3.2

Оптимізація процесу управління витратами Запорізького УГГ...

87

Висновки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .

95

Список використаної літератури. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99

Додатки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  104

Додаток А. Організаційна структура управління підприємством.. . . . . . . . . . .104

Додаток В. Баланс Запорізького управління з газопостачання та газифікації

за 2008 рік . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 106


Додаток Д

Зразок оформлення титульного аркуша дипломної роботи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ І МАРКЕТИНГУ

ДО ЗАХИСТУ ДОПУЩЕНА

зав.каф. менеджменту і маркетингу,

д.е.н., проф., П.В. Ґудзь

__________________ 

«      »  ____________

ДИПЛОМНА РОБОТА

на тему: “ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

(НА ПРИКЛАДІ ВАТ “ЗАПОРІЖСТАЛЬ)”

Виконала:

студентка гр. ФЕУ-513

спеціальність:

7.050201 “Менеджмент організацій”_______ Афоніна Олена Олегівна

Науковий керівник:

д-р екон. наук, професор___________________________    Ґудзь П.В.    

Нормоконтролер           _______________________________ Іванов І.А.

2009


Додаток Е

Приклад оформлення реферату

РЕФЕРАТ

Дипломна робота “Розробка стратегії управління туристичною фірмою за умови сезонного виробництва”: с.102, рис.18, табл.15, 47 джерел.

Об’єктом дослідження є процес стратегічного управління діяльністю підприємства. Предметом дослідження є методи реалізації стратегії розвитку фірми в умовах сезонного ділового циклу.

Мета роботи - розробити модель стратегії виживання туристичного підприємства в умовах переважно сезонної економіки. Методи дослідження: методи маркетингових досліджень, фінансовий і економічний аналіз, SWOT-аналіз, економіко-статистичні методи.

Результати та їх новизна. Проведене вперше системне дослідження, результатом чого став вибір перспективних стратегій на основі диверсифікованості діяльності, що забезпечує можливості розвитку підприємства у позакурортний сезон.

Основні положення роботи. Зроблено оцінку фінансово-економічної діяльності ПП “Темеринда”, визначені можливості підприємства, вивчені моделі, що використовувалися для прийняття стратегічних рішень і запропоновані управлінські заходи щодо вдосконалення управління розвитком малого підприємства.

Значимість роботи та висновки. Аналізована стратегія розвитку підприємства дозволяє виявити не тільки перспективу розвитку, але й поліпшити керування, підвищити ефективність роботи, конкурентноздатність послуг, що надавались, поліпшити фінансово-економічні результати діяльності.

Ключові слова: УПРАВЛІННЯ, СТРАТЕГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ, ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ВИРОНИЦТВА, ТУРИСТИЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО, СИНХРОМАРКЕТИНГ

.


Додаток Ж

Форма відзиву наукового керівника

ВИСНОВОК КЕРІВНИКА

на дипломну роботу студента

Запорізький національний технічний університет

(П.І.Б.)

на тему:

____________________________________________________________

____________________________________________________________

зі спеціальності __7050201“Менеджмент організацій__

1.Актуальність теми __________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.Наукове та практичне значення роботи_________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.Відповідність роботи завданню та рівень розкриття плану роботи __

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.Ступінь самостійності роботи студента ________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Якість оформлення роботи ___________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6.Недоліки роботи ____________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7.Загальна оцінка роботи та рекомендація про допуск до захисту перед ДЕК ________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

Науковий керівник  _________          _____________________________

                                   (підпис)                    (посада, науковий ступінь,

________________

місце роботи  П.І.Б.)

    “____” ___________ 200__ р.

ВИСНОВКИ КАФЕДРИ ПРО ДИПЛОМНУ РОБОТУ

Дипломна робота  на тему______________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________студента__________________________ розглянута та може бути допущена до захисту на засіданні державної екзаменаційної комісії

Завідувач кафедри ______________________     “______”

                                                       (підпис, прізвище, ініціали)


Додаток И

Форма зовнішньої рецензії сторонньої організації

РЕЦЕНЗІЯ

на дипломну роботу студента

Запорізького національного технічного університету

(П.І.Б.)

на тему:

_____________________________________________________

____________________________________________________________

зі спеціальності __7050201“Менеджмент організацій

1. Актуальність теми ____________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Наукове та практичне значення роботи ____________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Відповідність змісту роботи і її плану ____________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Рівень розкриття плану роботи_______________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Наявність самостійних розробок автора ____________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________6. Ілюстративність роботи (наявність розрахунків, таблиць, графіків тощо) ______________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7. Якість оформлення роботи___________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

8. Наявність недоліків

____________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

9. Загальна оцінка роботи та рекомендація про її допуск до захисту перед ДЕК __________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

Рецензент   ____________            ________________________________

                         (підпис)                  (посада, науковий ступінь, місце роботи П.І.Б.)

    “_______” ______________ 200__ р


Додаток К

Таблиця К.1 - Критерії оцінювання дипломної роботи за вимогами Науково-методичної комісії МОН України з менеджменту*

Критерії оцінювання

Шкала

(бали)

1

Оформлення дипломної роботи відповідно до вимог стандарту

до 2

2

Актуальність та обґрунтованість теми, у т.ч.

до 8

2.1.

відповідність змісту та структури темі роботи

4

2.2.

відповідність теми, змісту та структури роботи особливостям діяльності підприємств, щодо яких виконані розробки

4

3.

Глибина проведеного дослідження, рівень науковості та інноваційність використання дослідницького інструментарію (ступінь науковості), у т.ч.

до 15

3.1.

архітектоніка (структурно-логічна побудова) роботи;

5

3.2.

рівень теоретичного дослідження і ступінь застосування сучасних методів їх проведення:

а) високий

б) середній

в) низький

до 5

4-5

2-3

0-1

3.3.

Глибина діагностування досліджуваної проблеми на матеріалах конкретної організації:

а) високий

б) середній

в) низький

до 5

4-5

2-3

0-1

4

Використання інформаційних технологій

до 12

4.1.

авторська програма (наявний алгоритм і опис розробки)

7

4.2.

використання адаптованих автором стандартних продуктів (наявний опис авторської адаптації)

5

5

Рівень реальності розробок і пропозицій:

до10

5.1.

рівень обґрунтування рекомендацій:

а) високий

б) середній

в) низький

до 5

4-5

2-3

0-1

5.2.

ступінь обґрунтованості прийнятих рішень та результатів запровадження рекомендацій дослідження:

а) високий

б) середній

в) низький

до 5

4-5

2-3

0-1

6.

Наявність публікацій з теми дипломної роботи (опубліковані на момент захисту роботи статті чи тези)

3

Разом (максимальна кількість)

50


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

48070. Математическая логикаи теория алгоритмов. Курс лекций 125.5 KB
  Формула логики высказываний: пропозициональные буквы переменные: B C простые высказывания пропозициональные связки логические связки скобки = пропозициональная формула ПФ формула proposition заявление утверждение; от лат. Формула F называется выполнимой если F истинна в некоторой интерпретации: существует k такое что FIk = И. Формула F называется общезначимой или тавтологией если F истинна во всех возможных интерпретациях: для всех возможных k: FIk = И. Формула F называется противоречием если F ложна во всех...
48071. Формальные теории математической логики 172 KB
  Формальные теории. Задано А альфа множество символов теории алфавит Т. Задано В Ф бета множество аксиом теории. Собственные нелогические аксиомы определяют специфику конкретной теории.
48072. Наукова комунікація як складова фахової діяльності. Українська термінологія у професійному спілкуванні 323 KB
  Особливості наукового тексту і професійного наукового викладу думки. Науковий стиль української мови має свої особливості. Загальні ознаки наукового стилю поняттєвість. Термін та його ознаки. термінологія як система...
48073. Матеріалознавство та технологія матеріалів 1.4 MB
  Кристалізація металів. Механічні властивості металів та методи їх визначення Мета: Ознайомити студентів з основними поняттями конструкційних матеріалів: будовою та властивостями металів роллю вітчизняних та зарубіжних вчених у розвитку матеріалознавства з основними механічними властивостями металів і сплавів та методами їх випробування. Кристалічна будова металів будова і властивості реальних кристалів. Плавлення металів.
48074. Народознавство 1.1 MB
  Релігія в житті українського народу. Звичаї та обряди українського народу. Ретромандрівка в глибину століть допоможе зрозуміти духовність і менталітет нашого народу віковічно творений як образне бачення українською людиною світу землі та життя на ній. Українське народознавство як навчальний предмет Відродження України неможливе без пробудження національної свідомості українського народу насамперед молоді.
48075. Электротехника 5.26 MB
  Определение связи между токами напряжениями параметрами заданной цепи и теми величинами которые определяют работу рассматриваемой установки например: к. Принцип работы и общие свойства важнейших электротехнических устройств и элементов электрической цепи. Задачи синтеза заключаются в разработке методов такого выбора схемы соединения элементов цепи и такого подбора параметров этих элементов чтобы полученная цепь обладала заданными характеристиками. По наличию данных элементов различают соответственно активные и пассивные цепи.
48076. НЕГЛАСНІ СЛІДЧІ (РОЗШУКОВІ) ДІЇ. КУРС ЛЕКЦІЙ 722 KB
  Підстави проведення негласних слідчих розшукових дій. Засоби що використовуються під час проведення негласних розшукових дій Лекція 3. Негласні слідчі розшукові дії законодавець визначив як різновид слідчих розшукових дій відомості про факт та методи проведення яких не підлягають розголошенню за винятком випадків передбачених Кримінальним процесуальним кодексом України ч. Подано базові нетаємні положення що стосуються організації та тактики проведення негласних слідчих розшукових дій вивчення яких відповідає вимогам підготовки...
48077. ГРОШІ ТА КРЕДИТ. КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ 971 KB
  Сутність і функції грошей. Походження грошей. Види грошей. Функції грошей. Характеристика і структура грошового обороту