47517

Методичні вказівки. Фінанси

Книга

Финансы и кредитные отношения

Дипломна робота являє собою індивідуальне за характером наукове вивчення актуальних питань теорії та практики фінансово-економічних відносин з обов’язковим відпрацьовуванням практичних рекомендацій, спрямованих на підвищення ефективності фінансової діяльності підприємства чи його підрозділу

Украинкский

2013-11-30

230.5 KB

2 чел.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ЮРІЯ КОНДРАТЮКА

Кафедра фінансів та банківської справи

Методичні вказівки

до виконання і захисту дипломної роботи студентами спеціальності 7.050104 „Фінанси”

денної форми навчання

Полтава 2006

Методичні вказівки до виконання і захисту дипломної роботи студентами спеціальності 07.050104 „Фінанси” денної форми навчання. – Полтава: ПолтНТУ, 2006. –  40 с.

Укладачі: В.О. Онищенко, доктор економічних наук, професор;          В.І. Пазинич, кандидат технічних наук, доцент; О.М. Дахно, доцент.

Відповідальний    за     випуск:       завідувач      кафедри       фінансів  та

банківської справи В.О. Онищенко, доктор економічних наук, професор.

Рецензент:   декан фінансово-економічного факультету, к.е.н., доцент Р.В. Шинкаренко.

Затверджено радою університету

Протокол №____   від _________

                                    Редактор    Я. В. Новічкова     

        Коректор    Н. О. Янкевич

ЗМІСТ

1 Мета, завдання та основні вимоги до виконання дипломної роботи..............4

2 Організаційно-методичні положення щодо  виконання й захист дипломної роботи ......................................................................................................................5

3 Вибір, обґрунтування теми  і  складання плану дипломної роботи ...............8

4 Методичні    рекомендації    до     виконання    окремих  розділів дипломної

роботи  ....................................................................................................................11

5 Оформлення додатків ........................................................................................19

6 Вимоги до оформлення дипломної роботи .....................................................20

7 Підготовка відзиву  та рецензії .........................................................................21

8 Підготовка до захисту та організація захисту дипломної роботи .................22

 Додатки .................................................................................................…............24

1 Мета, завдання та основні вимоги до виконання дипломної роботи

   Згідно із  Законом України „ Про освіту”, Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах,  нормативними документами Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка,  концепцією та змістом освітньо-професійної програми підготовки фахівців за напрямом „ Економіка і підприємництво” спеціальності „Фінанси” навчання в університеті завершується проведенням державної атестації студентів. Завершальний етап державної атестації здійснюється  у вигляді підготовки і захисту дипломної роботи.

  Дипломна робота є кваліфікаційним документальним свідченням стану теоретичної й практичної готовності випускника до виконання фахових функцій економіста-фінансиста в рамках проблематики і питань вибраної теми дослідження.

  Метою виконання дипломної роботи є систематизація теоретичних і практичних знань за вибраним напрямом дослідження фінансово-економічних відносин, показ вміння обґрунтовувати потреби підприємств у фінансових ресурсах та забезпечувати ефективність їх використання.

   Дипломна робота являє  собою індивідуальне за характером наукове вивчення актуальних питань теорії та практики фінансово-економічних відносин з обов’язковим відпрацьовуванням практичних рекомендацій, спрямованих на підвищення ефективності фінансової діяльності підприємства чи його підрозділу.

  Основним завданням виконання дипломної роботи студентами є:

 •  показати цілісну систему знань теоретичних основ функціонування фінансової, кредитної системи, податкової служби, фінансового ринку та ринку страхових послуг;
 •  уміти вдосконалювати навики самостійної роботи з літературними джерелами, законодавчими, нормативними й інструктивними документами;
 •  володіти сучасними методами науково-дослідницької та практичної роботи в рамках вибраної проблематики фінансової, кредитної, податкової, інвестиційної, страхової діяльності;
 •  збирати, систематизувати, аналізувати й оцінювати практичний, статистичний матеріал із питань організації фінансової діяльності підприємств, банків, інвестиційних компаній, страхових установ, податкових служб;
 •  забезпечувати прибутковий, безкризовий розвиток операційної та інвестиційно-фінансової діяльності підприємства;
 •  робити узагальнення і висновки, обґрунтовувати пропозиції, спрямовані на поліпшення фінансової діяльності конкретних суб’єктів господарювання.

  Дипломна робота повинна відповідати таким вимогам:

 •  творчий підхід до її виконання, самостійне дослідження проблем у рамках вибраної теми, взаємозв’язок теоретичних питань із напрямами вдосконалення практичної фінансово-економічної діяльності суб’єктів господарювання, банківських, податкових та інших фінансових установ;
 •  осмислення одержаних результатів, уміння робити узагальнення й обґрунтовувати рекомендації в рамках проблем вибраного предмета дослідження з удосконалення фінансової діяльності суб’єктів господарювання, фінансових установ;
 •  знання і застосування сучасних інформаційних технологій, засобів обчислювальної техніки, прийомів економіко-математичного моделювання фінансово-економічних процесів у рамках проблематики предмета дослідження.

2 Організаційно-методичні положення щодо виконання

та захисту дипломної роботи

Тема дипломної роботи вибирається дипломником із переліку тем, рекомендованих кафедрою. Тематика дипломних робіт складена й затверджена кафедрою фінансів та банківської справи. Вона охоплює широке коло питань й актуальних проблем розвитку фінансової системи України і відповідає змісту та вимогам освітньо-професійної програми підготовки фахівців за вказаною спеціальністю. Теми дипломних робіт сформовані за кількома блоками:

1 Банківська система та діяльність комерційних банків в Україні.

2 Фінанси суб’єктів господарювання й фінансовий менеджмент.

3 Страхування та страхові послуги.

4 Загальнодержавні фінанси й проблеми їх удосконалення.

  Для затвердження теми студент звертається на кафедру із заявою, де вказує назву теми та об’єкт, на базі якого буде виконуватися дипломна робота.

  Кафедра розглядає заяви, виключає  дублювання в темах, затверджує їх і остаточно призначає керівників.

  Кожному студентові-дипломнику кафедра фінансів призначає керівника дипломної роботи з числа професорів, доцентів та найбільш кваліфікованих і досвідчених викладачів кафедри. У тому випадку, коли дипломна робота має практично-прикладний характер, до керівництва її виконання можуть залучатися висококваліфіковані спеціалісти відповідної галузі. Студент отримує також консультації викладачів інших кафедр відповідно до розділів дипломної роботи. Закріплення наукових керівників  затверджується на засіданні кафедри. Науковий керівник здійснює постійний контроль за роботою.

  Дипломна робота виконується згідно із завданням, що затверджується завідувачем кафедри. Завдання складається студентом разом із науковим керівником за затвердженою формою у двох примірниках, з яких один видається дипломнику, а другий  залишається на кафедрі.

  У завданні вказується тема роботи, підприємство, термін виконання, науковий керівник і консультанти, вихідні дані, перелік питань, графічний матеріал, календарний план виконання дипломної роботи.

  Кафедра контролює хід виконання дипломної роботи через проведення кафедральних перевірок, на котрих установлюється рівень готовності роботи в процентах. Перевірка здійснюється за графіком кафедри, але не рідше ніж раз на місяць. Крім того, проводиться міжкафедральна перевірка за участю викладачів інших кафедр фінансово-економічного спрямування підготовки фахівців.

  Керівник надає допомогу студентові в складанні плану дипломної роботи, дає рекомендації з підбору літератури, допомагає при обробленні отриманої на практиці інформації. Керівник консультує студента, пише відзив на дипломну роботу та дає оцінку самої роботи і праці студента під час написання роботи.

  За вчасність виконання роботи та її розділів відповідає студент.

  Процес виконання, оформлення й захисту дипломної роботи складається з наступних етапів:

 •  вибір теми дипломної роботи, визначення її мети, предмета та об’єкта дослідження;
 •  попередній підбір і вивчення спеціальної економічної літератури, законодавчих, нормативних та інструктивних матеріалів;
 •  складання плану дипломної роботи й календарного графіка її виконання;
 •  теоретичне обґрунтування предмета дослідження з позицій макро-   і мікроекономіки та сучасних фінансових теорій;
 •  вивчення об’єкта дослідження, збір, аналіз фінансово-економічної і спеціальної статистичної інформації;
 •  визначення факторів та оцінювання їх впливу на фінансовий стан об’єкта дослідження;
 •  виконання, оформлення і подання роботи на кафедру;
 •  підготовка ілюстративного матеріалу, доповіді та захист дипломної роботи на засіданні Державної екзаменаційної комісії.

  Після написання дипломної роботи студент оформляє її відповідно до вимог нормоконтролю  і реєструє на кафедрі. На виконану дипломну роботу науковий керівник складає відзив. Зареєстрована і затверджена дипломна робота направляється на зовнішнє рецензування. На підставі відзиву наукового керівника та зовнішньої рецензії кафедра дає дозвіл на допущення  дипломної роботи до захисту на засіданні Державної екзаменаційної комісії.

3 Вибір, обґрунтування теми та складання плану дипломної роботи

  Тему дипломної роботи студент вибирає самостійно з-поміж розробленого і затвердженого кафедрою фінансів та банківської справи переліку типових тем. Тематика дипломних робіт наведена в додатках до методичних указівок. Перелік тем дипломних робіт щорічно доповнюється й оновлюється.

  Вибір теми дипломної роботи має проводитися з урахуванням наукових інтересів студента, проблематики, яку він вивчав у процесі виконання наукових досліджень за планами роботи студентського гуртка та при виконанні курсових робіт. Вибір теми дипломної роботи може бути пов’язаний із замовленням конкретного підприємства або фінансової установи. За таких умов результати дипломної роботи будуть використані в практичній діяльності підприємства і сприятимуть поліпшенню його фінансового стану.

  Тема дипломної роботи повинна бути актуальною, враховувати стан та тенденції розвитку підприємництва в Україні, відображати чинну практику й відповідати завданням і вимогам щодо поліпшення фінансової діяльності підприємств, банків, податкових служб, страхових установ. Дипломні роботи з однаковою темою можуть бути виконані на прикладі різних підприємств, але не більше ніж двома студентами.

  Після вибору та узгодження з науковим керівником теми дипломної роботи студент подає заяву на ім’я завідувача кафедри для її затвердження. Після затвердження теми дипломної роботи студент разом із науковим керівником оформляє завдання до виконання дипломної роботи (  не пізніше ніж за місяць до початку дипломного проектування ) та подає його на кафедру в 2-х примірниках, один з яких після підписання завідувачем кафедри видається студенту  і зберігається у нього до закінчення дипломного проектування та передається на кафедру разом із виконаною дипломною роботою.

  Наступним етапом є складання плану дипломної роботи. Загальна структура дипломної роботи: титульний аркуш, зміст, вступ, основна текстова частина, висновки, перелік використаної літератури, додатки.

  План дипломної роботи має розкривати її мету та основні завдання.

Орієнтовні плани дипломних робіт наведені в додатках до методичних указівок.

  Необхідно враховувати, що зміст плану дипломної роботи безпосередньо пов’язаний із станом попереднього вивчення літературних джерел та обсягом і якістю зібраного студентом на базовому підприємстві звітно-статистичного матеріалу.

  Якісне виконання дипломної роботи передбачає ретельне вивчення як нормативної (закони, нормативні акти, інструктивні документи), так і спеціальної фінансово-економічної (підручники, навчальні посібники, довідники, періодичні видання тощо) літератури. При підборі літературних джерел потрібно звертатися до предметних каталогів і бібліотечних довідників університету, обласної публічної бібліотеки, технічної бібліотеки базового підприємства.

  Пошук потрібної інформації повинен носити виключно цільовий характер, тобто сприяти якісному розвязанню проблемних питань дипломної роботи. Спочатку необхідно розглянути та вивчити базові для даної дипломної роботи законодавчі й нормативні акти. При вивченні загальнотеоретичної літератури слід  ураховувати, що в сучасних умовах трансформації економіки до розвинутих ринкових відносин відбувається інтенсивне ламання традицій, тенденцій, у зв’язку із чим виникають принципово нові проблеми. Для пояснення і розв’язання таких проблем різними науковими школами пропонується значна кількість економічних концепцій. При цьому кожна з них пропонує свою аксіоматику та в рамках власних наукових поглядів визначає шляхи розв’язання проблем. Одні й ті ж економічні явища та проблеми можуть мати різну інтерпретацію, неоднакові висновки, різні, а інколи протилежні рекомендації щодо шляхів розв’язання проблемних питань. Студент має критично оцінювати різноманітні погляди на шляхи розв’язання проблемного стану, обґрунтовувати власну позицію, яка буде реалізована в дипломній роботі і відповідно стане предметом захисту на засіданні Державної екзаменаційної комісії.

  Дипломна робота виконується на практичних матеріалах підприємства чи фінансової установи. Кількість та обсяг необхідної інформації визначається характером вибраної теми й узгоджується з керівником дипломної роботи. Обов’язковий мінімум практичного матеріалу, необхідний для виконання дипломної роботи, складають форми бухгалтерської, фінансової річної та квартальної звітності ( ф№1, ф№2, ф№3, ф№4 й інші), потрібні за темою  форми статистичної звітності, матеріали з пояснювальної записки до річного звіту підприємства, дані паспорта підприємства, статуту підприємства тощо. Обов’язкова для висвітлення теми дипломної роботи інформація збирається за три роки діяльності підприємства, в окремих випадках – за більш тривалий період часу. Зібраний практичний матеріал необхідно опрацювати з використанням статистичних прийомів, економіко-математичних методів, середніх та відносних величин, індексів, прийомів калькуляції, регресії. У тексті дипломної роботи практичний матеріал повинен бути поданий у вигляді оглядових зведених таблиць, діаграм, графіків та ін. При опрацюванні статистичного матеріалу потрібно використовувати ЕОМ.

4 Методичні рекомендації до виконання окремих розділів

дипломної роботи

  Дипломна робота складається зі вступу, основної частини (теоретичної та практичної), висновків і пропозицій, списку використаної літератури, додатків.

  Зміст дипломної роботи послідовно викладається в основній частині, яка може бути представлена трьома чи чотирма розділами. Кількість розділів та їх зміст залежать від прийнятої схеми висвітлення проблемних положень теми і визначаються дипломним завданням. Умовно зміст розділів основної частини дипломної роботи можна визначити таким чином: перший розділ – теоретичний, другий – аналітично-практичний, третій – практично-рекомендаційний. Кожний розділ складається з декількох параграфів. Усі параграфи та розділи мають бути змістовно пов’язані між собою, мати перехід один до одного і відповідати меті та завданням дипломної роботи. Зміст розділів і параграфів, їх  обсяг, співвідношення визначаються залежно від особливостей вибраної теми. Загальний обсяг дипломної роботи, включаючи титульний аркуш та список літератури, має знаходитися в межах 95 – 105-ти сторінок, але не перевищувати 115-ти сторінок. Рекомендоване співвідношення окремих частин дипломної роботи може бути таким: вступ – 2-3 сторінки, основна частина – 85 – 100 сторінок, висновки – 3 – 5 сторінок.

  Зміст окремих частин дипломної роботи може бути наступним.

Вступ

  У вступі студент-дипломник обґрунтовує актуальність вибраної теми, виходячи з теорії та практики функціонування економіки, ролі й завдань фінансового менеджменту в системі заходів стратегічного, поточного чи оперативного управління процесами зростання ефективності суб’єктів господарювання, кредитно-банківських установ та інших складових фінансової системи.

  У цій частині роботи визначається ступінь вивченості в літературі питання, що досліджується, його проблемність і важливість для конкретного підприємства або фінансової установи. Чітко формулюються мета й завдання дипломної роботи, наводяться основні методи та напрями дослідження, вказується організація і визначається практичний, звітно-статистичний матеріал, що буде використаний у даній роботі.

І Перший розділ

  Перший розділ дипломної роботи є теоретичним. У ньому розглядаються теоретичні, методологічні та нормативно-законодавчі положення, пов’язані з висвітленням теми дослідження. Орієнтовна послідовність викладення основних положень цього розділу може бути такою:

1.1 Економічна сутність, зміст предмета дослідження та його значення в діяльності підприємства

  При розгляді цього питання необхідно ґрунтовно, з урахуванням сучасних теоретичних концепцій, тенденцій розкрити сутність предмета дослідження, показати його місце в економіці України, визначити стан та роль предмета дослідження в процесах забезпечення стабільного фінансового стану підприємства, на практичних матеріалах якого виконується дипломна робота. При цьому слід акцентувати увагу на висвітленні предмета дослідження як фінансово-економічної категорії з викладаннями змісту наукової полеміки, найбільш характерних точок зору стосовно цієї категорії. За результатами критичного огляду різноманітних теоретичних концепцій студент обґрунтовує свою власну позицію, яка буде використана ним при розвязанні завдань дипломної роботи.

1.2 Нормативно-правові аспекти теми дослідження

  Розв’язання питань окремих тем дипломних робіт тісно пов’язане з урахуванням регламентуючих норм законів, інструкцій, положень. У таких темах окремим параграфом доцільно викласти критичний огляд діючого законодавства та нормативної бази. При проведенні критичного огляду необхідно виявити ті норми, які не працюють або негативно впливають на стабілізацію фінансового стану економіки в цілому, господарських суб’єктів, фінансових установ. При цьому слід чітко визначити зміст таких норм і давати їм відповідну точну правову й економічну оцінку.

  Якщо тема не передбачає глибокого розгляду законодавчих та нормативних актів, то правове регламентування щодо неї можна викласти в попередньому параграфі.

1.3 Огляд методів і методик визначення предмета дослідження та відповідних показників за питаннями, що розглядаються в дипломній роботі

  При викладенні цього питання необхідно розглянути існуючі методи і методики дослідження, розрахунку відповідних показників, проаналізувати їх переваги й недоліки, обґрунтувати доцільність методик, які будуть використані в дипломній роботі. При розгляді та під час аналізу змісту методик, що використовуються в зарубіжній практиці, потрібно визначити можливість їх адаптації до умов функціонування економіки України.

Рекомендований обсяг розділу – 20– 25 сторінок.

                               

ІІ Другий розділ

Другий розділ дипломної роботи – практично-аналітичний. Він спрямований на висвітлення організації фінансової роботи на підприємстві в межах питань теми дипломної роботи. Другий розділ роботи виконується на підставі звітного, статистичного та іншого матеріалу, зібраного на базовому підприємстві під час проходження студентом переддипломної практики. Його  рекомендується використовувати для проведення загального аналізу господарсько-економічної діяльності підприємства та спеціального фінансового аналізу відповідно до теми дипломної роботи. При цьому методи й напрями спеціального фінансового аналізу повинні базуватися на теоретичних концепціях, обґрунтованих у першому розділі дипломної роботи. Одержані результати аналізу мають висвітлювати як позитивні, так і негативні сторони фінансово-господарської діяльності підприємства та виявити фактори, що дозволять поліпшити стан фінансових показників, які досліджуються, і підприємства в цілому.

  Орієнтовна структура другого розділу може бути наступною.

  2.1 Організація фінансової діяльності на підприємстві

 Висвітлення цього питання передбачає проведення якісного аналізу економічної діяльності підприємства. При його здійсненні рекомендується звернути увагу на галузь, вид діяльності, форму власності підприємства, навести його організаційну структуру, дати характеристику продукції, що виробляється, ринки збуту, навести перелік основних споживачів та постачальників, дати коротку характеристику менеджменту й маркетингу.

У цій частині роботи необхідно навести коротку характеристику найбільш важливих функцій фінансових підрозділів, показати їх інформаційні зв’язки з основними функціональними та лінійними структурами управління підприємством. Визначити місце предмета дипломного дослідження в структурі функцій фінансового управління. Розглянути основні процедури фінансового управління в межах реалізації фінансових питань предмета дипломного дослідження. Показати вплив питання, що є предметом дослідження, на результуючі показники фінансової діяльності підприємства, такі, як обсяги чистого прибутку, обсяги та ритмічність грошових надходжень й ін.

2.2 Характеристика фінансово-економічного стану

господарської діяльності підприємства

  

   При проведенні загального кількісного аналізу необхідно дослідити динаміку основних економічних показників діяльності підприємства за останні три роки, зокрема стан ресурсних, витратних, результуючих показників, таких, як обсяги виробничих фондів, капіталу, чисельність робітників, обсяги виробництва і збуту продукції, сумарні операційні витрати, продуктивність праці, рентабельність й ін.

  У цій частині роботи окремо слід проаналізувати та оцінити  фінансовий стан підприємства (установи), визначити його (її) основні тенденції розвитку протягом останніх 3-х років діяльності. Для цього потрібно дослідити динаміку таких показників, як обсяги чистого доходу, операційних витрат, прибутку від операційної діяльності, прибутку до оподаткування, чистого прибутку, дати оцінку рівня та динаміки стану ліквідності, ділової активності, рентабельності, структури капіталу, ринкової активності підприємства й ін.

   Інформаційним забезпеченням проведення такого аналізу є дані річної звітності, зокрема  форма № 1”Баланс підприємства”, форма №2 „Звіт про фінансові результати”; пояснювальної записки до річного звіту підприємства; зведеної таблиці основних показників, котрі комплексно характеризують господарську діяльність підприємства (об’єднання ).

2.3 Спеціальний аналіз фінансового стану питання, який є предметом дослідження дипломної роботи

  У дипломній роботі розглядається одне з конкретних „вузьких” питань, що входять до складу численних функцій фінансових служб підприємства. Це, наприклад, може бути управління оборотними активами, грошовими потоками, дебіторською, кредиторською заборгованістю, структурою капіталу підприємства тощо. Стан цього питання в комплексі заходів зростання фінансової ефективності діяльності підприємства в дипломній роботі необхідно вивчити глибоко й усебічно. Для реалізації такого підходу потрібно провести спеціальний аналіз стану та динаміки показників, які характеризують предмет дослідження. Для визначення тенденцій і виявлення  факторів, котрі впливають, такий аналіз рекомендується здійснити за даними діяльності підприємства протягом останніх трьох років, але з використанням інформації квартальної звітності.

  Спеціальний аналіз може бути проведений на базі стандартних методів та підходів (горизонтальний, вертикальний, аналіз фінансових коефіцієнтів, інтегральний аналіз) чи із застосуванням індивідуальних методичних підходів, можливо, методів, запропонованих студентом.

   Поглиблене вивчення питання дипломної роботи передбачає використання, крім інформації стандартної звітності, додаткових даних із первинних документів, довідок, інформації управлінського обліку. Результатам спеціального аналізу необхідно дати правильне економічне тлумачення, тобто правильно їх оцінити. Важливість такої оцінки витікає з того, що результат спеціального аналізу є вихідною інформацією для розроблення рекомендацій щодо поліпшення фінансового стану підприємства.

  2.4 Інформаційне забезпечення надійності та оперативності фінансового управління підприємством

  При висвітленні даного питання необхідно враховувати, що ефективність фінансового управління  значною мірою визначається точністю, надійністю й оперативністю надходження потрібної фінансової інформації. У  сучасних умовах діяльності підприємств найбільші обсяги фінансової інформації формуються і фіксуються в системі документів бухгалтерського фінансового та управлінського обліку.

  У практичній діяльності значної кількості підприємств служби бухгалтерського обліку і фінансового управління об’єднані в одну структурну одиницю. У зв’язку із цим є доцільним  у дипломній роботі розглянути питання аналітичного й синтетичного обліку операцій, які пов’язані з предметом дипломного дослідження. У  межах такого розгляду потрібно дати характеристику основних рахунків і навести типові проводки з обліку операцій, пов’язаних  із питанням предмета дослідження.

  У дипломній роботі слід також розглянути схеми та зміст управлінського обліку, що забезпечує надійність і оперативність виконання фінансових функцій на підприємстві.

Залежно від особливостей теми дипломної роботи кількість та зміст параграфів другого розділу можуть бути іншими, ніж запропоновано даними методичними вказівками.

   Рекомендований обсяг розділу – 45– 50 сторінок.

ІІІ Третій розділ

  Третій розділ дипломної роботи – практично-рекомендаційний. У ньому обґрунтовуються шляхи поліпшення фінансового стану підприємства на основі врахування і кількісного оцінювання визначених у другому розділі факторів та залежностей. У третьому розділі можна розглянути можливості адаптації іноземного й передового вітчизняного досвіду з проблем дипломного дослідження до умов базового підприємства. Побудова цього розділу залежить від особливостей теми та завдань дипломної роботи.

  Орієнтовна структура цього розділу може бути наступною.

3.1 Визначення принципів і методичних підходів оцінювання впливу факторів та залежностей на рівень фінансових показників, які досліджуються

  У другому розділі за результатами проведення як загального, так і спеціального фінансового аналізу повинні бути виявлені тенденції, фактори, залежності, котрі позитивно чи негативно впливають на рівень показників, які досліджуються, й у цілому на фінансовий стан підприємства. У цій частині дипломної роботи необхідно обґрунтувати принципи та методичні підходи кількісного врахування позитивного впливу факторів і залежностей та локалізації або ліквідації негативних тенденцій. Завершальною частиною даного розділу є обґрунтування методики дослідження впливу й оцінки тих заходів, що рекомендовані для поліпшення стану як окремих показників, так і фінансового стану підприємства в цілому.

3.2 Розрахунки можливого фінансового ефекту від упровадження рекомендованих заходів

  У цій частині дипломної роботи подається перелік та обґрунтування можливих заходів, котрі пропонується впровадити в практику діяльності підприємства для поліпшення його фінансового стану. В дипломній роботі за кожним із цих заходів проводяться розрахунки можливого наступного фінансового ефекту. Наприклад, упровадження нової методики нормування оборотних коштів забезпечує зростання їх обіговості й вивільнення відповідних сум з обігу. Це буде частковий фінансовий ефект. У завершальній частині роботи необхідно виконати оцінювання впливу часткових ефектів на загальний фінансовий стан підприємства. Наприклад, дати оцінку впливу зростання обіговості оборотних коштів на обсяги чистого прибутку підприємства.

3.3 Фінансове обґрунтування впровадження рекомендацій у практику діяльності підприємства

  Наприкінці третього розділу доцільно розглянути питання фінансового забезпечення реалізації запропонованих заходів. Слід ураховувати, що реалізація практично будь-яких заходів потребує попереднього вкладення фінансових ресурсів. У дипломній роботі необхідно визначити обсяги та джерела надходження таких інвестицій, провести оцінювання їх вартості з урахуванням впливу фактора часу.

  Рекомендаційний обсяг розділу 20– 25 сторінок.

Висновки та пропозиції

  Здійснити короткий виклад змісту дипломної роботи, вказати основні висновки і рекомендації. При цьому необхідно забезпечити відповідність висновків основним завданням, що були поставлені у вступі. Сформулювати основні положення роботи, навести результати проведеного аналізу, викласти сутність запропонованих заходів, дати фінансову оцінку виконаної роботи для умов базового підприємства.

5 Оформлення додатків

  Складовою та важливою частиною дипломної роботи є додатки. В додатки виносяться первинні дані, допоміжна інформація, на основі якої проводилися дипломні дослідження. Наведення такої інформації в тексті дипломної роботи недоцільне у зв’язку з перевантаженням його фактичним матеріалом, що утруднює сприйняття змістовно-логічної частини викладу.

  У додатки виносяться форми бухгалтерської, фінансової статистичної звітності, регістри синтетичного обліку, позаоблікові дані, довідки форми податкової звітності, розрахунки, витяги з різних інформаційних джерел, графіки, схеми, рисунки та ін. При посиланні в тексті дипломної роботи на додаток необхідно вказувати його літеру.

  Додатки слід оформляти як продовження дипломної роботи на наступних її сторінках, розташовуючи у порядку появи посилань на них у тексті основних розділів.

Кожен додаток треба починати з нової сторінки. Додатки повинні мати заголовок, надрукований угорі малими літерами, починаючи з першої великої букви. Посередині рядка над заголовком має бути надруковано слово “Додаток____” і велика літера, що позначає його. Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Г, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь.

Додатки повинні мати спільну з рештою роботи наскрізну нумерацію сторінок. За необхідності текст додатків може поділятися на розділи, підрозділи, пункти і підпункти, які слід нумерувати в межах кожного додатка. У цьому разі перед кожним номером ставлять позначення  додатка (літеру) і крапку, наприклад,  А.2 – другий розділ додатка А; Ж.1.2.2.3 – підпункт 1.2.2.3 додатка Ж. Ілюстрації, таблиці, формули та рівняння, що є у тексті додатка, треба нумерувати у межах кожного додатка, наприклад, формула  (А.1) – перша формула додатка А; таблиця А.2 – друга таблиця додатка А. Якщо як додаток використовується документ, що має самостійне значення, його копію вміщують у додаток без змін в оригіналі. Перед копією документа вміщують аркуш, на якому посередині друкують слово “Додаток____”  і його назву (за наявності), праворуч у нижньому куті аркуша проставляють порядковий номер сторінки. Сторінки копії документа нумерують, продовжуючи наскрізну нумерацію сторінок дипломної роботи.   

6 Вимоги до оформлення дипломної роботи

  Дипломна робота повинна бути виконана грамотно на стандартних аркушах  паперу формату А4, акуратно оформлена у вигляді друкованого тексту, зброшурована в твердій обкладинці.

  Основні вимоги до оформлення дипломної роботи викладені в  „Методичних вказівках до оформлення навчальних текстових матеріалів у вигляді курсових і дипломних робіт, звітів, рефератів” ( В.А. Оченаш, Г.А.Жучкова), затверджених радою ПолтНТУ (пр.№5 від 15.02.2001). Примірники вищезазначених методичних указівок знаходяться в бібліотеці університету та методичному кабінеті кафедри фінансів.

  Матеріали виконаної дипломної роботи потрібно розмістити в такій послідовності:

 •  титульний аркуш;
 •  завдання до виконання дипломної роботи;
 •  реферат на дипломну роботу;
 •  зміст дипломної роботи;
 •  вступ;
 •  основна частина дипломної роботи;
 •  висновки і пропозиції;
 •  список використаної літератури;
 •  додатки.

  Після списку літератури ставиться особистий підпис автора роботи та дата закінчення дипломної роботи.

7 Підготовка відзиву та рецензії

  На виконану дипломну роботу науковий керівник пише відзив, у якому звертається увага на таке:

 •  загальний обсяг роботи (кількість сторінок, у тому числі таблиць та рисунків);
 •  актуальність теми;
 •  теоретичний рівень роботи;
 •  оцінювання використаних методичних підходів при проведенні досліджень у дипломній роботі;
 •  ступінь самостійності виконання роботи;
 •  практична цінність рекомендацій і ступінь їх обґрунтування;
 •  недоліки роботи;
 •  диференційована оцінка роботи.

  У кінці роботи науковий керівник обов’язково вказує, чи заслуговує автор роботи присвоєння йому кваліфікації спеціаліста.

  Дипломна робота підлягає обов’язковому зовнішньому рецензуванню. Кафедра обирає рецензентами висококваліфікованих спеціалістів, які займають посади начальників фінансових відділів, начальників відділів економічного прогнозування, фінансового менеджменту, головних бухгалтерів тощо.

  Рецензент характеризує:

 •  відповідність змісту дипломної роботи вибраній темі та її актуальність;
 •  ступінь оригінальності й повноти дослідження;
 •  переваги та недоліки роботи;
 •  практичне значення пропозицій.

  У кінці рецензії подається загальна оцінка роботи. Рецензент зазначає свою посаду, прізвище, ім’я та по батькові, ставить дату, підпис, котрі затверджуються печаткою установи, де проходить рецензування.

  Без відзиву керівника й зовнішньої рецензії дипломна робота до захисту не допускається.

8 Підготовка до захисту та організація захисту дипломної роботи

  У визначений календарним планом термін виконана дипломна робота разом із зовнішньою рецензією подається студентами на кафедру фінансів та банківської справи для реєстрації. Після цього науковий керівник готує відзив на дипломну роботу.

  Після ознайомлення з її змістом та оформленням завідувач кафедри узгоджує питання про допуск до захисту. До захисту допускаються дипломні роботи, які правильно оформлені, мають позитивний відзив і рецензію.

  У десятиденний термін до захисту дипломних робіт перед Державною екзаменаційною комісією кафедрою проводиться попередній захист , на якому заслуховують 1 – 3-х студентів. Попередній захист здійснюється для роз’яснення студентам правил підготовки доповіді, ілюстративного матеріалу для комісії, порядку проведення засідання й інших організаційних питань.

  На захист студент готує доповідь та ілюстративний матеріал. Основні положення можуть бути подані на аркушах формату А1 (7–8 аркушів) або у вигляді слайдів ( не менше 20  шт.) з обов’язковим наведенням цього ж матеріалу на аркушах формату А4 для кожного члена екзаменаційної комісії.

  Студент готує доповідь на 12–15 хвилин. Вона має бути конкретною і змістовною. Немає потреби переказувати зміст усіх розділів роботи, слід коротко охарактеризувати об’єкт дослідження, визначити мету та завдання роботи, зробити висновки і висловити пропозиції, акцентувати увагу на їх обґрунтуванні. Доповідь повинна бути узгоджена з ілюстративним матеріалом.

  Захист дипломної роботи проводиться на відкритому засіданні Державної екзаменаційної комісії (ДЕК).

  Відповідальний секретар комісії передає дипломну роботу і підготовлений ілюстративний матеріал голові комісії, після чого надається слово для доповіді студенту.

  Після цього студент відповідає на запитання голови та членів ДЕК, а також присутніх на захисті. Далі секретар комісії повідомляє основні положення рецензії на дипломну роботу. Після закінчення захисту проводиться закрите засідання членів ДЕК, де обговорюється результат захисту кожного студента і визначається загальна оцінка дипломної роботи.

  Загальна оцінка дипломної роботи складається з урахуванням повноти й оригінальності відбиття нових досліджень економічної теорії та практики за відповідною проблемою, глибини розкриття теми в цілому й окремих її частин, здатності студента узагальнювати літературний матеріал, якості аналітичних досліджень в обґрунтуванні висновків і пропозицій, ретельності оформлення роботи, чіткості доповіді під час захисту, грамотності та повноти відповідей на запитання членів комісії, присутніх, на зауваження рецензентів.

  Загальна оцінка дипломних робіт оголошується після закінчення закритого засідання Державної екзаменаційної комісії.

Додаток А

Тематика дипломних робіт

Розділ 1. Фінанси підприємств та фінансовий менеджмент

(Фінансова діяльність суб’єктів господарювання)

 1.  Управління грошовими потоками підприємства.
 2.  Планування надходжень грошових коштів від операційної діяльності підприємства.
 3.  Механізм управління грошовими потоками в режимі поточної діяльності підприємства.
 4.  Управління процесами формування операційного прибутку підприємства.
 5.  Управління процесами формування витрат і фінансових результатів операційної діяльності підприємства.
 6.  Управління процесами розподілу та використання прибутку підприємства.
 7.  Удосконалення методів аналізу й оцінювання фінансової стійкості підприємства.
 8.  Аналіз і оцінювання платоспроможності підприємства та шляхи її зміцнення.
 9.  Внутрішні механізми фінансової стабілізації підприємств.
 10.  Комплексне оцінювання фінансового стану підприємств.
 11.  Механізм формування фінансових результатів суб’єктів господарювання.
 12.  Джерела формування та шляхи використання капіталу підприємства.
 13.  Характеристика структури й ефективності використання капіталу підприємства.
 14.  Характеристика структури та ефективності використання власного капіталу підприємства.
 15.  Оптимізація структури капіталу підприємства.
 16.  Формування статутного капіталу акціонерних товариств.
 17.  Структура власного капіталу акціонерних товариств та шляхи її вдосконалення.
 18.  Оптимізація джерел формування структури позичкового капіталу акціонерних товариств.
 19.  Формування позичкового капіталу підприємств шляхом емісії довгострокових корпоративних облігацій та оцінювання його ефективності.
 20.  Механізм формування акціонерних товариств за рахунок емісії акцій.
 21.  Нематеріальні активи підприємства та фінансові аспекти їх відтворення.
 22.  Шляхи вдосконалення амортизаційної політики підприємств.
 23.  Фінансове забезпечення відтворення основних засобів підприємства.
 24.  Форми фінансування капіталовкладень на підприємствах.
 25.  Формування портфеля реальних інвестицій підприємства.
 26.  Організація нормування оборотних коштів підприємства.
 27.  Шляхи вдосконалення управління оборотним капіталом підприємства.
 28.  Управління товарно-матеріальними запасами та оцінювання їх впливу на ефективність діяльності підприємства.
 29.  Управління дебіторською та кредиторською заборгованістю підприємства.
 30.  Ділова активність та оцінювання її впливу на фінансовий стан підприємства.
 31.  Фінансовий потенціал регіону та оцінювання шляхів його зростання.
 32.  Методи оцінювання інвестиційної привабливості регіону.
 33.  Оцінювання інвестиційної привабливості галузі.
 34.  Інвестиційно-інноваційна стратегія як фактор довготривалої фінансової стабільності підприємства.
 35.  Оцінювання інвестиційних ресурсів підприємства й обґрунтування шляхів їх зростання.
 36.  Реальні інвестиції та особливості формування джерел їх фінансового забезпечення в сучасних умовах.
 37.  Розроблення стратегії і тактики інвестиційної діяльності підприємства.
 38.  Фінансова діагностика ефективності реалізації стратегічних інвестиційно-інноваційних програм підприємства.
 39.  Механізм мобілізації інвестиційних ресурсів підприємства шляхом емісії цінних паперів.
 40.  Формування й управління портфелем фінансових інвестицій підприємства.
 41.  Оптимізація структури портфеля фінансових інвестицій підприємства.
 42.  Методи оцінювання та шляхи зниження ризику інвестиційної діяльності підприємства.
 43.  Фінансові аспекти приватизації  майна державних підприємств.
 44.  Фінансові аспекти формування ринку нерухомості.
 45.  Регіональний ринок житла та методи оцінювання його ринкової вартості.
 46.  Структура ринку комерційної нерухомості та схеми оцінювання її ринкової вартості.
 47.  Регіональний ринок земельних ділянок несільськогосподарського використання та його місце в процесах формування інвестиційних ресурсів органів місцевого самоврядування.
 48.  Методи підприємницького оцінювання вартості цілісних майнових комплексів.
 49.  Особливості оцінювання об’єктів нерухомості витратним методом.
 50.  Фінансова політика держави та її вплив на результати господарської діяльності підприємств.
 51.  Державно-регулятивні  й фінансові механізми підтримки розвитку малого та середнього бізнесу.
 52.  Бюджетна політика держави і її роль в активізації підприємницької діяльності суб’єктів господарювання.
 53.  Оцінювання соціальної спрямованості видатків державного та місцевих бюджетів.
 54.  Характеристика джерел формування доходів державного й місцевих бюджетів.
 55.  Міжбюджетні відносини в Україні та шляхи їх удосконалення.
 56.  Роль місцевих бюджетів в удосконаленні  економічного і соціального розвитку регіонів.
 57.  Шляхи вдосконалення бюджетного процесу на рівні органів місцевого самоврядування.
 58.  Інвестиційна діяльність органів місцевого самоврядування.
 59.  Фінансова база муніципальних корпорацій та шляхи її зміцнення.
 60.  Особливості фінансування підприємств і організацій невиробничої сфери.
 61.  Фінансове планування на підприємствах та шляхи його вдосконалення.
 62.  Особливості й зміст фінансового планування в процесі розроблення довгострокової стратегії розвитку підприємства.
 63.  Організація та зміст поточного фінансового планування на підприємстві.
 64.  Планування доходів, витрат і фінансових ресурсів поточної господарської діяльності підприємства.
 65.  Оперативне фінансове планування та контролінг господарської діяльності підприємств.
 66.  Удосконалення поточного фінансового планування на підприємствах на основі залежностей матричного балансу.
 67.  Фінансовий бюджет як основа управління фінансовими ресурсами підприємства.
 68.  Бюджетування як основа раціональної організації фінансового менеджменту на підприємствах.
 69.  Зміст і механізм формування операційного бюджету підприємства.
 70.  Структура та механізм формування зведеного бюджету підприємства.
 71.  Інформаційне забезпечення фінансового бюджетування підприємств.
 72.  Система контролю виконання зведеного бюджету підприємства.
 73.  Організація безготівкових розрахунків підприємства та шляхи її вдосконалення.
 74.  Форми й напрями вдосконалення розрахунків підприємств із постачальниками і споживачами продукції.
 75.  Вексельна форма розрахунків та визначення шляхів її ефективного використання.
 76.  Вексельні операції підприємств.
 77.  Організація казначейського обслуговування бюджетного процесу на рівні органів місцевої влади.
 78.  Особливості фінансової діяльності підприємств у рамках їх корпоративного об’єднання.
 79.  Фінансові джерела санації підприємств.
 80.  Система контролінгу підприємства як засіб ефективного фінансового управління.
 81.  Прогнозування кризових явищ та банкрутства підприємств.
 82.  Досудова санація кризових підприємств.
 83.  Система банкрутства, санації та ліквідації підприємств.
 84.  Особливості санації, банкрутства й ліквідації комерційних банків.

Розділ 2. Банківська система та валютне регулювання

 1.  Кредитування підприємства і методи оцінювання кредитного ризику.
 2.  Кредитоспроможність позичальників та її оцінка.
 3.  Оцінювання фінансових результатів зовнішньоекономічної діяльності підприємств.
 4.  Аналіз інвестиційної привабливості регіонів України та методи її оцінювання.
 5.  Джерела формування інвестиційних ресурсів підприємства та методи оптимізації їх структури.
 6.  Методи оцінювання і зниження інвестиційного ризику.
 7.  Методи оцінювання та прогнозування рівня інвестиційної привабливості підприємств Полтавської області.
 8.  Оперативне управління портфелем фінансових інвестицій підприємства.
 9.  Вдосконалення валютного регулювання та валютного контролю в Україні.
 10.  Використання валютних деривативів для страхування валютних ризиків.
 11.  Стан і тенденції розвитку валютного ринку України.
 12.  Нові банківські продукти на ринку банківських послуг України.
 13.  Розрахунки за допомогою пластикових карток, проблеми й перспективи їх розвитку в Україні.
 14.  Формування та управління інвестиційним портфелем банку.
 15.  Кредитний ризик і шляхи його оптимізації.

100 Банківський маркетинг та його особливості в сучасних умовах розвитку банківської системи України.

101 Вибір стратегії комерційним банком на ринку банківських послуг.

102 Діяльність комерційного банку на валютному ринку.

103 Управління активами і пасивами банку.

104 Управління ліквідністю комерційного банку.

105 Довгострокове кредитування інвестиційних проектів.

106 Особливості та методи управління ресурсами комерційного банку.

107 Розроблення кредитної політики комерційного банку.

108 Проблемна заборгованість комерційного банку та управління нею.

109 Управління фондовим портфелем комерційного банку.

110 Тенденції розвитку електронних банківських послуг в Україні.

111 Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності підприємства.

Розділ 3. Податки

112 Реформа системи оподаткування та її перспективи в Україні.

113 Вплив системи оподаткування на фінансовий стан підприємства.

114 Податковий менеджмент та напрями його вдосконалення.

115 Оптимізація оподаткування на прикладі підприємства.

116 Методи ухилення від податків та боротьба з ними.

117 Фіскальна роль місцевих податків і вдосконалення системи місцевого оподаткування.

118 Оподаткування результатів фінансової діяльності підприємства.

119 Вдосконалення системи непрямого оподаткування.

120 Розвиток системи оподаткування фізичних осіб та підвищення соціальної спрямованості.

Розділ 4. Страхування

121 Роль страхування в забезпеченні безперебійності суспільного виробництва.

122Страхування майна підприємства як економічний важіль у забезпеченні  стабільності виробництва.

123 Страхування життя в системі соціального захисту особистості.

124 Змішане страхування життя та його розвиток в Україні.

125 Фінансова стабільність страхових операцій і шляхи її зміцнення.

126 Страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів та його розвиток в Україні.

127 Проблеми страхування кредитних ризиків в Україні.

128 Страховий ринок і проблеми його становлення в Україні.

129 Стан та перспективи розвитку страхового ринку в Україні.

130 Страхування фінансових ризиків і його розвиток в Україні.

131 Особливості фінансово-господарської діяльності страхових компаній.

132 Особливості формування страхових резервів страхової компанії та їх призначення й використання.

133 Засоби забезпечення платоспроможності страхових компаній.

134 Особливості формування доходів страхових компаній і порядок їх оподаткування.

135 Аналіз платоспроможності страхової компанії.

136 Сутність, теоретичні основи та перспективи перестрахування в Україні.

137 Формування доходів і витрат страхових компаній.

138 Інвестиційна стратегія страхових компаній.

139 Особливості фінансового обліку в страхових компаніях.

140 Довгострокове інвестування в страхових компаніях.

141 Державне регулювання фінансових потоків страхових компаній.

142 Аналіз фінансових результатів діяльності страхових організацій.

143 Роль страхування в прискореному розвитку економіки держави.

144 Державне регулювання фінансової стабільності страхових компаній.

145 Страхування підприємницьких  ризиків і перспективи його розвитку в Україні.

146 Фінансові основи страхової діяльності.

147 Планування  та прогнозування діяльності страхової  компанії.

148 Аналіз надходжень  страхових платежів виплат і фінансових результатів страхових операцій.

149 Фінансування попереджувальних заходів при страхуванні ризиків.

150 Ефективність діяльності страхової компанії в ринкових умовах.

Додаток  Б

Приклади планів дипломних робіт

Приклад плану дипломної роботи на тему

„Управління грошовими потоками підприємства”

Вступ

Розділ І. Характеристика теоретичних концепцій природи грошей та їх ролі в системі економічних відносин.

1.1 Функції грошей у системі економічних відносин. Рівновага на грошовому ринку як умова ефективного функціонування економіки.

1.2 Характеристика грошових потоків на макрорівні та на рівні суб’єктів господарювання.

1.3 Нормативно-правова база організації грошових потоків підприємства.

Розділ ІІ. Характеристика змісту фінансової роботи з управління грошовими потоками підприємства.

2.1 Загальна характеристика підприємства та його місця в системі економічних відносин регіону (держави).

2.2 Фінансово-економічний аналіз результатів господарської діяльності підприємства.

2.3 Аналіз та оцінювання стану грошових потоків підприємства в розрізі основних напрямів його діяльності.

2.4 Інформаційне забезпечення управління грошовими потоками підприємства.

2.5 Обґрунтування методичних підходів оптимізації грошових потоків підприємства.

Розділ ІІІ. Шляхи вдосконалення управління грошовими потоками підприємства.

3.1 Обґрунтування схем синхронізації грошових потоків у розрізі річного інтервалу фінансової діяльності підприємства.

3.2 Методика розроблення та використання платіжного календаря для управління грошовими потоками підприємства в режимі його оперативної діяльності.

3.3 Забезпечення контролю за рухом грошових коштів підприємства.

Висновки

Список літературних джерел

Додатки

Приклад плану дипломної роботи на тему 

Інвестиційна діяльність органів  місцевого самоврядування”

Вступ

Розділ І. Теоретичні та правові аспекти відтворення факторів соціально-економічного характеру на рівні органів місцевого самоврядування.

1.1 Сутність, роль та значення інвестицій у концепціях макроекономічного й соціального відтворення.

1.2 Призначення та зміст відтворювальних процесів і їх відображення в інвестиційних програмах органів місцевого самоврядування.

1.3 Нормативно-правова база фінансового забезпечення реалізації інвестиційної діяльності органів місцевого самоврядування.

Розділ ІІ. Характеристика функцій та напрямів інвестиційної діяльності органів місцевого самоврядування.

2.1 Загальна характеристика фінансової діяльності органів місцевого самоврядування.

2.2 Аналіз стану зношеності об’єктів загальногосподарського та соціального призначення, що знаходяться у віданні органу місцевого самоврядування.

2.3 Аналіз обсягів і джерел фінансування відтворення об’єктів господарського й соціального призначення.

2.4 Характеристика процедур та операцій фінансування інвестиційної діяльності органу місцевого самоврядування.

2.5 Обґрунтування методичних підходів визначення джерел й обсягів фінансових ресурсів, необхідних для реалізації інвестиційних програм органу місцевого самоврядування.

Розділ ІІІ. Шляхи вдосконалення фінансової мотивації інвестиційної діяльності органу місцевого самоврядування.

3.1 Прогнозування напрямів та обсягів інвестиційної діяльності органу місцевого самоврядування.

3.2 Визначення джерел і схем фінансування інвестиційних програм органу місцевого самоврядування.

3.3 Оцінювання економічного й соціального ефектів реалізації інвестиційних програм органу місцевого самоврядування.

Висновки

Список літературних джерел

Додатки

Приклад плану дипломної роботи на тему 

Проблеми формування ефективної податкової політики держави”

Вступ

Розділ І. Формування податкової системи і податкової політики держави.

1.1 Сутність та функції податків, основи податкової політики.

1.2 Структура податкової системи України.

1.3 Характеристика оподаткування економічно високорозвинутих країн.

1.4 Запропоновані концепції реформування податкової системи України.

     1.4.1 Концепція створення Податкового кодексу.

     1.4.2 Концепція єдиного комбінованого податку.

     1.4.3 Концепція реформування податкової системи України.

1.5 Особливості існуючої системи оподаткування в Україні.

Розділ ІІ. Вплив податкової політики на економіку підприємства.

2.1 Аналіз впливу рівня оподаткування на фінансові результати діяльності підприємства.

2.2 Непряме оподаткування як фактор ціноутворення.

2.3 Аналіз впливу прямого оподаткування на формування чистого прибутку підприємства.

Розділ ІІІ. Пропозиції за напрямами формування податкової політики України.

3.1 Принципи формування податкової політики.

3.2 Прогноз результатів запровадження запропонованих концепцій реформування податкової системи України.

3.3 Корекція запропонованих концепцій.

3.4 Пропозиції щодо формування оптимальної системи оподаткування України.

Висновки

Список використаної літератури

Додатки

Додаток  В

„Затверджую”     Завідувачеві  кафедри фінансів

Зав. кафедри фінансів                                 та банківської справи                та банківської справи                         Онищенку  В. О.

______________________

”____” ___________2006р.   Студента  ( ки )     5-го курсу

      фінансово-економічного факультету      

                                                                      спеціальності ___    групи

                                                                      ______________________

    (П.І.Б.)

Заява

Прошу дозволити виконання дипломної роботи на тему ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________    _______________________

(підпис студента)           ( прізвище, ініціали)

Погоджено:

Керівник дипломної роботи

_______________________

(підпис)

_______________________

(дата)


Додаток  Г

Зразок напису на твердій обкладинці

Напис на твердій обкладинці розміщується симетрично до її країв по середині.


Додаток  Д

Приклад оформлення аркуша консультантів до

кваліфікаційної роботи

Додаток Е

Приклад оформлення титульного аркуша до дипломної роботи


Додаток Ж

Приклад реферату

РЕФЕРАТ

Дубяга  О.І. Управління  грошовими потоками підприємства (на матеріалах відкритого акціонерного товариства “Полтавський завод медичного скла”). Рукопис. Дипломна робота на здобуття кваліфікації спеціаліста зі спеціальності 7.050104 “Фінанси”___________________

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, Полтава, 2006.

Робота  містить 110 сторінок, 10 таблиць, 11 рисунків, список літератури – 110 найменувань, 15 додатків.

Ключові слова: грошові кошти, грошові аспекти, валютний грошовий потік, чистий грошовий потік, позитивний грошовий потік, від’ємний грошовий потік, грошовий потік з операційної діяльності, грошовий потік з інвестиційної діяльності.

Об’єктом  дослідження є ВАТ “Полтавський завод медичного скла”, його економічні ресурси та результати господарсько-фінансової діяльності.

Предметом  дослідження є грошові потоки ВАТ “Полтавський завод медичного скла”  в режимі його оперативної й поточної діяльності, методика планування грошових потоків від операційної діяльності підприємства.

 Мета роботи – дослідження   закономірностей формування і функціонування  грошових потоків на макро - та мікрорівнях економіки, оцінювання системи їх руху й обліку, методів аналізу та схеми управління для забезпечення зростання рівня ефективності фінансової діяльності підприємства.

У дипломній роботі  розглянуто комплекс питань, пов’язаних з управлінням грошовими  потоками, виконано аналіз основних показників  господарсько-економічної та фінансової діяльності  ВАТ “Полтавський завод медичного  скла”, розроблена методика аналізу і планування грошових потоків від операційної діяльності, обґрунтовані принципи та схеми розроблення платіжного календаря, аргументовані рекомендації щодо оптимізації грошових потоків підприємства. Одержані результати можуть бути використані при аналізі й управлінні грошовими потоками підприємства.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

18570. Общие сведения об ОС 124.5 KB
  Общие сведения об ОС. Операционная система комплекс системных управляющих и обрабатывающих программ предназначенных для наиболее эффективного использования всех ресурсов ВС и удобства работы с ней. В настоящее время только с помощью ОС можно полностью загружат
18571. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САПР 109 KB
  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САПР Структура и требования к ТО САПР Техническое обеспечение САПР включает в себя различные технические средства hardware используемые для выполнения автоматизированного проектирования а именно: ЭВМ периферийные устройства сетевое оборуд
18572. Сети ЭВМ и средства телекоммуникационного метода доступа 63 KB
  Сети ЭВМ и средства телекоммуникационного метода доступа Для современного этапа развития средств вычислительной техники характерно использование сравнительно дешевых мини микро и персональных ЭВМ обладающих достаточно большими вычислительными возможностями. По...
18573. Базы данных. Логическая область базы данных 145.5 KB
  Базы данных. Лекция № 1. 1. Предметная область базы: данных сварное соединение стыковое нахлесточное и т.п. Объекты предметной области. Логическая область базы данных цифры записи и т.п.. 2.Характеристика объекта предметной области называется атрибуткоторый прин
18574. НАЗНАЧЕНИЕ, СУЩНОСТЬ И СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ САПР 93.5 KB
  НАЗНАЧЕНИЕ СУЩНОСТЬ И СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ САПР Основное назначение ИО САПР уменьшение объемов информации требуемой в процессе проектирования от разработчика РЭС и исключение дублирования данных в прикладном программном и техническом обе...
18575. УРОВНИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДАННЫХ 117.5 KB
  УРОВНИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДАННЫХ Существует три уровня представления данных: уровень пользователя предметная область логический и физический. Каждый объект предметной области характеризуется своими атрибутами каждый атрибут имеет имя и значение. Например объект осц
18576. ПРОЕКТИРОВАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ 42.5 KB
  ПРОЕКТИРОВАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ Процесс разработки структуры БД на основании требований пользователя называют проектированием БД ПБД. Результатами ПБД являются структураБД состоящая из логических и физических компонент и руководство для прикладных программистов. Р...
18577. Функции сетевого программного обеспечения 33.5 KB
  Функции сетевого программного обеспечения Принято выделять в ПО АС общесистемное ПО системные среды и прикладное ПО. К общесистемному ПО относят ОС используемых ЭВМ и вычислительных систем а также сетевое ПО типовых телекоммуникационных услуг. Основой системной ср
18578. Прикладные протоколы и телекоммуникационные информационные услуги 65.5 KB
  Прикладные протоколы и телекоммуникационные информационные услуги Прикладные протоколы и телекоммуникационные информационные услуги Основные услуги телекоммуникационных технологий электронная почта передача файлов телеконференции справочные службы доски о