47528

Методичні рекомендації. Банківська справа

Книга

Банковское дело и рынок ценных бумаг

Укладачі: Пшик Богдан Іванович кандидат економічних наук доцент Рисін Віталій Васильович кандидат економічних наук доцент Рецензенти: Славюк Ростислав Анатолійович доктор економічних наук професор заступник директора з наукової роботи Вербицька Тетяна Петрівна заступник директора Львівської філії АТ Укрінбанкâ кандидат економічних наук Відповідальна за випуск: Табачук Галина Прокопівна кандидат економічних наук...

Украинкский

2013-11-30

411 KB

11 чел.

ЛЬВІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ

УНІВЕРСИТЕТУ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ

НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

Кафедра банківської справи

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

З ВИКОНАННЯ

ДИПЛОМНИХ РОБІТ

для студентів спеціальності 8.050105 Банківська справа

освітньо-кваліфікаційного рівня “Магістр”

Львів

2007


Методичні рекомендації з виконання дипломних робіт для студентів спеціальності 8.050105 „Банківська справа” освітньо-кваліфікаційного рівня „Магістр” / Уклад.: Слав’юк Р.А., Пшик Б.І., Рисін В.В.. – Львів: ЛІБС УБС НБУ, 2007. -  52 с.

Укладачі:

Пшик Богдан Іванович,  кандидат економічних наук, доцент

Рисін Віталій Васильович, кандидат економічних наук, доцент

Рецензенти:

Славюк Ростислав Анатолійович, доктор економічних наук, професор, заступник директора  з наукової роботи

Вербицька Тетяна Петрівна, заступник директора Львівської філії АТ „Укрінбанк”, кандидат економічних наук

Відповідальна

за випуск:               Табачук Галина Прокопівна, кандидат економічних наук,

                                                      доцент

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри банківської справи

протокол № 3  від  16 жовтня 2007 року

Затверджено науково-методичною радою інституту,

протокол № 1 від  18 жовтня 2007 року

Львівський інститут банківської справи

Університету банківської справи НБУ, 2007

 


ЗМІСТ

вступ 4

1. МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ МАГІСТРА 5

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 6

3. ОРГАНІЗАЦІЯ КЕРІВНИЦТВА І КОНТРОЛЮ ЗА ДИПЛОМНИМИ РОБОТАМИ МАГІСТРА 9

4. ЗМІСТ ТА ОБСЯГ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ МАГІСТРА................. 11

4.1. Структура дипломної роботи 11

4.2. Вимоги до змісту дипломнї роботи 12

              4.2.1. Титульна сторінка дипломної роботи 12

              4.2.2. Анотації 12

              4.2.3. Вступ 12

              4.2.4.. Основна частина 14

              4.2.5.. Висновки і пропозиції 17

              4.2.6.. Список використаної літератури 17

              4.2.7.. Додатки 17

5. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДИПЛОМНИХ РОБІТ МАГІСТРА 18

5.1. Загальні вимоги 18

5.2. Нумерація  19

5.3. Оформлення ілюстрацій (рисунків) 20

5.4. Оформлення таблиць 22

5.5. Оформлення формул 24

5.6. Оформлення приміток 26

5.7. Оформлення посилань 26

5.8. Оформлення списку використаної літератури 27

5.9. Оформлення додатків 30

6.ПІДГОТОВКА ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ МАГІСТРА ДО ЗАХИСТУ 31

7. ПОРЯДОК ЗАХИСТУ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ МАГІСТРА 33

ДОДАТКИ 37


ВСТУП

Методичні рекомендації розроблені у відповідності до вимог галузевої компоненти стандартів вищої освіти з підготовки фахівців овітньо-кваліфікаційного рівня магістр спеціальності 8.050105 „Банківська справа”, призначені для надання допомоги студентам у виконанні дипломної роботи згідно до чинних  стандартів України і містять основні вимоги, які висуваються до змісту та оформлення дипломної роботи, організації її виконання, порядку захисту та оцінювання.

Дипломна робота магістра – це кваліфікаційна навчально–дослідницька робота студента, яка виконується на завершальному етапі навчання у вищому закладі освіти після засвоєння теоретичного курсу за освітньо-професійною програмою підготовки магістра та проходження відповідної практики. Ця робота є складовою державної атестації, кваліфікаційним документом, на підставі якого Державна екзаменаційна комісія визначає рівень теоретичної підготовки випускника, здатність до самостійної роботи за обраною спеціальністю і присвоює рішення про присвоєння кваліфікації „Магістр”

Дипломна робота магістра має комплексний характер, характеризується актуальністю глибиною розроблення, методами дослідження обраного об’єкта і предмета, аргументованістю і практичною значимістю.

Як теоретико-прикладне дослідження дипломна робота магістра повинна містити глибоке осмислення актуальної організаційно-управлінської чи соціально-економічної проблеми, а також обґрунтування пропозицій для практичного її розв’язання.

До дипломної роботи магістра ставляться особливі вимоги, які полягають:

 •  в актуальності тематики, відповідності її сучасному стану та перспективам розвитку , практичним завданням відповідної сфери;
 •  у критичному аналізі висвітлення теми дослідження в наукових виданнях;
 •  у характеристиці історії досліджуваної проблеми та її сучасного стану;
 •  у проведенні аналізу та дослідження економічних процесів та явищ, що відбуваються у банках та інших фінансово-кредитних установах (в країні) на підставі дослідження відповідних показників.

 

1. МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ МАГІСТРА

Метою підготовки дипломної роботи магістра є поглиблення студентом теоретичних і практичних знань з обраного напряму спеціалізації (магістерської програми), вироблення умінь застосовувати їх при вирішенні конкретних прикладних проблем.

Працюючи над дипломною роботою, студент повинен засвоїти навики правильної постановки проблеми та обґрунтування її актуальності, формулювання мети і завдань, об’єкта і предмета дослідження, побудови логічного плану і оптимальної структури, роботи з літературними джерелами та статистичною інформацією, аналізу та оцінки різних аспектів діяльності досліджуваної організації чи функціонування банківської системи, обґрунтування власних узагальнень, висновків та пропозицій.

Основними завданнями дипломної роботи є:

 •  вивчення, систематизація, закріплення і поглиблення знань за обраною спеціалізацією;
 •  проведення всебічної діагностики ситуації із застосуванням сучасного інструментарію наукових досліджень;
 •  розроблення та оцінка альтернативних підходів до вирішення визначених проблем;
 •  обґрунтування запропонованих рішень з використанням сучасних методів аналізу;
 •  глибоке та всебічне опрацювання і аналіз навчально-методичної, наукової літератури, нормативно-правових документів;
 •  використання комп'ютерних програм для більш ефективного аналізу та обробки економічних показників та статистичного матеріалу;
 •  пошук сучасних наукових досягнень у відповідній сфері та уміння самостійно їх використовувати при вирішенні прикладних проблем;
 •  підготовка доповіді та наочних матеріалів, що передають основний зміст роботи та пропозиції автора, з подальшим публічним захистом дипломної роботи;
 •  визначення ступеня підготовки випускника до самостійної практичної діяльності.

Повнота й особливості реалізації цих завдань залежать від напряму дослідження, обраного обєкта дослідження та його специфічних рис.

Для економістів у сфері банківської справи дипломна  робота передбачає ґрунтовне розроблення актуальних питань теорії та практики функціонування фінансово-кредитної системи; грошового обігу; монетарної політики НБУ; банківського менеджменту і маркетингу; корпоративного управління; фінансового моніторингу; кредитної та інвестиційної діяльності банків, вміння проводити аналіз та узагальнення зарубіжного досвіду діяльності банків, обґрунтовувати рекомендації щодо необхідності, ефективності та покращення функціонування цих сфер в Україні, знаходити резерви для більш ефективної організації роботи як окремих установ банків, так і банківської системи в цілому.

Дипломна  робота магістра повинна мати чітку структуру, що охоплює коло досліджуваних питань, які у своїй сукупності відображають конкретну наукову проблему.

Основна цінність дипломної роботи полягає у її практичному значенні: наявність конкретних пропозицій, аналітичних досліджень і висновків у напрямку підвищення ефективності функціонування банківської системи, діяльності конкретної банківської чи фінансово-кредитної установи.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Дипломна робота виконується на основі поглибленого вивчення чинного законодавства України з питань банківської діяльності, спеціальної вітчизняної та зарубіжної літератури, передового досвіду з проблеми, яка вивчається, а також результатів, отриманих студентом на основі проведення власних досліджень за темою дипломної роботи.

      Основні етапи виконання дипломної роботи:

 1.  Вибір теми і об’єкта дослідження, затвердження теми.
 2.  Розробка завдання на дипломну роботу, складання календарного плану.
 3.  Опрацювання літературних джерел і складання плану дипломної роботи.
 4.  Підбір фактичного матеріалу для дипломного дослідження, його обробка та узагальнення.
 5.  Апробація матеріалів дослідження (доповідь на студентській науковій конференції, круглому столі, семінарі тощо).
 6.  Підготовка першого варіанту дипломної роботи, подання його на ознайомлення науковому керівникові.
 7.  Допрацювання дипломної роботи за зауваженнями наукового керівника, написання остаточного варіанту та оформлення роботи.
 8.  Подання роботи на кафедру.
 9.  Попередній захист дипломної роботи магістра.
 10.  Зовнішнє рецензування роботи.
 11.  Захист дипломної роботи у ДЕК.

Тема дипломної роботи магістра повинна бути актуальною, мати теоретичне і прикладне значення, відповідати сучасному стану і перспективам розвитку економічної науки і банківської практики. 

Вибір теми роботи здійснюється виходячи з спеціалізації згідно з магістерською програмою, наукових інтересів студента, тематики наукових досліджень кафедри, а також тематики, яку замовлятимуть банківські установи та підприємницькі структури, що уклали із інститутом відповідні угоди.

При виборі теми роботи слід враховувати її актуальність, можливість одержання відповідних матеріалів (планових, звітних, статистичних), проведення власних спостережень, розрахунків, наявність літературних джерел, власні наробки.

Вибираючи тему для дослідження, студентові доцільно користуватися запропонованим переліком тем дипломних робіт відповідно до конкретної магістерської програми, за якою він навчається.      

Тематика дипломних робіт розробляється кафедрою банківської справи згідно до вимог варіативної компоненти освітньо-кваліфікаційної характеристики фахівців з конкретної магістерської програми. Тематика дипломних робіт щорічно переглядається та поновлюється.

     Студент самостійно обрає тему дипломної роботи згідно з тематикою, що затверджена  кафедрою.  

Студент має право самостійно запропонувати свою тему дослідження якої немає у пропонованому переліку тематики за умов відповідного обгрунтування доцільності її розробки (відповідно до попередньої власної науково-дослідницької роботи, до місця роботи, можливостей отримання необхідної інформації на об’єкті дослідження), або змінити тему роботи. При цьому подається відповідна заява і така тема погоджується з керівником магістерської програми, розглядається і затверджується на засіданні кафедри банківської справи.

 Разом із вибором теми визначається об’єкт,  на матеріалах  якого буде виконуватися робота. Це повинна бути установа банку будь-якої форми власності, яка є юридичною особою і має самостійну звітність, або його структурний підрозділ (філія). Діяльність цієї установи банку повинна створювати можливість інформаційного забезпечення дослідження обраної теми.  В окремих випадках обєктом дослідження виступає банківська система в цілому.

Кожен студент визначається з темою дипломної роботи. Список студентів, перелік тем, які вони будуть виконувати та наукові керівники кожного затверджуються наказом директора інституту. Усі подальші зміни (формулювання назви, зміна об’єкту дослідження тощо) у разі необхідності аргументуються письмово за заявою студента, погоджуються з керівником магістерської програми (віза на заяві) і за письмовим клопотанням кафедри (протоколу засідання), затверджуються наказом директора.

Кожному студенту кафедра призначає наукового керівника, який надає науково-методичну допомогу студенту у його самостійній роботі над дипломною роботою. Науковий керівник призначається з професорсько-викладацького складу кафедри банківської справи, інших кафедр інституту.

Обовязками наукових керівників є:

 •  консультування студентів з питань вибору теми роботи, розроблення її плану, підбору спеціальної літератури, написання роботи;
 •  видача студентові завдання на дипломну роботу із зазначенням термінів виконання кожного розділу;
 •  здійснення контролю за дотриманням студентом строків написання і якості дипломної роботи;
 •  виявлення недоліків у процесі підготовки дипломної роботи,  визначення шляхів щодо раціонального вирішення завдань та усунення наявних недоліків;
 •  підготовка письмового відгуку на дипломну роботу.

3. ОРГАНІЗАЦІЯ КЕРІВНИЦТВА І КОНТРОЛЮ ЗА ДИПЛОМНИМИ РОБОТАМИ

Перед початком роботи над дипломним дослідженням студент оформляє завдання на дипломну роботу. Завдання підписують науковий керівник і студент, а також його затверджує завідувач кафедри.

Дипломна робота має виконуватися студентом у повній відповідності до затверджених календарного плану та завдання. Порушення студентом календарного плану виконання дипломної роботи фіксується науковим керівником, який інформує завідувача кафедри. У випадках відставання від графіку студент зобов'язаний надати пояснення своєму науковому керівнику або завідувачу кафедри. У разі значного порушення графіку виконання роботи за рішенням кафедри студент може бути недопущений до її захисту.

На період виконання дипломних робіт на кафедрі банківської справи складається графік консультацій наукових керівників, згідно з яким забезпечується систематична співпраця студента і наукового керівника над дипломною роботою. Систематичні консультації допомагають дипломнику у виборі методів дослідження; контролі дотримання вимог, що висуваються до змісту і оформлення дипломної роботи, своєчасному усуненні відхилень.

При розробці завдання кафедра за необхідністю передбачає призначення консультантів з окремих розділів роботи. Прізвища консультантів вказуються у завданні. Консультантами з різних розділів роботи призначаються викладачі кафедри банківської справи.

Консультанти проводять консультації та перевіряють відповідні частини виконаної студентом роботи й підписують перед захистом титульну сторінку дипломної роботи.

У відповідності до календарних етапів студент має подавати роботу частинами на перегляд, а у встановлений графіком кінцевий термін подати завершену дипломну роботу на перевірку науковому керівникові.

У разі позитивного відгуку наукового керівника дипломна  робота допускається до попереднього захисту на кафедрі.

З метою забезпечення попереднього захисту на кафедрі створюються комісії у складі 3 - 4 викладачів у кожній, виходячи з їх спеціалізації за напрямками наукових досліджень та дисциплін, що вони викладають, а головою даної комісії виступає керівник магістерської програми.

Дипломні роботи магістрів, які подані на кафедру з порушенням встановлених термінів, до розгляду не приймаються без дозволу завідувача кафедри.

Після завершення всіх допускових процедур по кафедрі дипломна робота передається на зовнішню рецензію.

4. ЗМІСТ ТА ОБСЯГИ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ МАГІСТРА

Дипломна робота повинна мати обсяг 80 –100 сторінок друкованого тексту формату А4, без врахування додатків.

Відповідно до вибраної теми студент самостійно або за рекомендацією керівника добирає літературні джерела (монографії, підручники, навчальні посібники, брошури, наукові статті та ін.) й відповідні законодавчі і нормативно-правові документи і складає проект плану (змісту), який обговорює з керівником дипломної роботи. План дипломної роботи повинен відповідати темі дослідження, мати чітку логіку поєднання теоретичного, аналітично-дослідницького і рекомендаційного розділів.

План (зміст) дипломної роботи повинен містити: вступ; три розділи, кожен з яких повинен мати 2-3 параграфи; висновки; список літератури; додатки при необхідності. Назви розділів і підрозділів повинні бути стислими, зрозумілими, літературно грамотними, тісно повязаними з назвою роботи, але не повторювати її.

Зміст подають на початку дипломної роботи. Він містить найменування номери початкових сторінок таких структурних підрозділів роботи: вступу, розділів та підрозділів роботи, висновків, списку літератури, додатків.

Орієнтовний варіант плану дипломних робіт наведені у додатку Е.

4.1. Структура дипломної роботи магістра

Дипломна  робота повинна послідовно включати:

1. Титульна сторінка (додаток А).

Після титульної сторінки робота має містити:

• завдання на дипломну роботу (додаток Б, додаток В);

• анотації українською та іноземною мовами (додаток Д).

2. Зміст (додаток Е).

З. Вступ (орієнтовно 3 – 5 сторінок).

4. Основна частина:

Теоретичний розділ (назва) – орієнтовно 20 – 25 сторінок.

Аналітично-дослідницький розділ (назва) - орієнтовно 25 – 35 сторінок.

Рекомендаційний розділ (назва) – орієнтовно 25 – 30 сторінок.

5. Висновки і пропозиції – до 5 сторінок.

6. Список використаної літератури.

7. Додатки (при необхідності).

4.2. Вимоги до змісту дипломної роботи

4.2.1. Титульна сторінка дипломної роботи (додаток А)

Титульна сторінка дипломної роботи містить:

 •  найменування вищого навчального закладу;
 •  прізвище, ім'я, по батькові студента, номер групи та його підпис;
 •  назву дипломної роботи;
 •  назву магістерської програми;
 •  науковий ступінь, вчене звання, посаду прізвище, ім'я, по батькові наукового керівника і (або) консультанта, рецензента та їх підписи;
 •  місто і рік.

4.2.2. Анотації

Роботі передує анотація якій подається стисла характеристика виконаного дослідження, обсяг і структура дипломної роботи, ключові слова.

4.2.3. Вступ

У вступі подається обгрунтування актуальності і практичної значущості обраної теми дипломної роботи, особливостей постановки і вирішення питань стосовно конкретних умов дослідження.

Актуальність теми. Шляхом критичного аналізу та порівняння з відомими розв'язаннями проблеми (наукової задачі) обґрунтовують актуальність та доцільність роботи для розвитку банківської справи.

Короткий огляд праць , у яких висвітлена дана тема і, з якого випливає, що вона вимагає подальшого розроблення.

Мета і зміст поставлених завдань. Формулюють мету роботи і завдання, які необхідно вирішити для досягнення поставленої мети.

• Об'єкт і предмет дослідження. Чітко визначають предмет, об'єкт дослідження і подають коротку інформацію про нього.

• Методи дослідження. Подають перелік використаних методів дослідження та досягнення поставленої в роботі мети. Теоретико-методологічну основу дипломної роботи становить сучасна економічна теорія, критичний синтез класичних теорій і новітніх поглядів на поставлену проблему. В процесі підготовки дипломної роботи використовуються різноманітні методи, серед яких метод аналізу і синтезу, статистичні, економіко-математичні методи, історичний метод, порівняльний аналіз динаміки показників. Емпіричною основою дослідження є результати конкретних економічних досліджень, зарубіжний і вітчизняний досвід банківської діяльності.

• Наукова новизна, що показує теоретичне та практичне значення одержаних результатів.

Структура Дипломної роботи, тобто перелік її структурних елементів і обґрунтування послідовності їх розміщення, а також стисла інформація про зміст розділів роботи, яка подається за таким зразком:

Дипломна робота складається із вступу, трьох розділів, висновків до розділів, висновків і пропозицій, списку використаної літератури, додатків. Робота містить, містить ___ таблиць, ____ рисунків, ____ додатків. Список використаної літератури містить ____ найменувань. Роботу викладено на ____ сторінках друкованого тексту.

Обсяг вступу 3–5 сторінок.


4.2.4. Основна частина

Зміст розділів дипломної роботи повинен відповідати їх назві. До кожного розділу подаються короткі висновки – до 1–1,5 сторінки. Структура основної частини повинна  мати такий вид:

Розділ 1. Теоретичний розділ. У цьому розділі обгрунтовується теоретична база обраної проблеми, дається огляд літературних джерел, нових розробок, іншої інформації, пов’язаної з темою дослідження.

У ньому слід розкрити стан теоретичних розробок з даної теми, висвітлити та проаналізувати наявні погляди (у тому числі й власні) на ті чи інші аспекти дослідження, виявити невирішені проблеми, котрі потребують вивчення в теоретичному, методичному та прикладному плані.

На основі опрацювання наукової та навчальної літератури (у тому числі й іноземної) студент повинен розкрити ступінь вивчення проблеми в історичному аспекті, розглянути загальні теоретичні підходи різних авторів  з досліджуваної проблеми, провести порівняння різних точок зору, показати в чому спільність, а вчому відмінність їх поглядів, а також визначити та обґрунтувати власну точку  на дану проблему.

В теоретичній частині розглядаються також законодавчі та нормативно-правові акти за проблемою дипломної роботи, подається обгрунтована оцінка використання і впливу номативно-законодавчої бази на динаміку розвитку об’єкта дослідження, наводяться шляхи підвищення ефективності розвитку цього об’єкта (на основі теоретичного обґрунтування, узагальнення вітчизняного та зарубіжного досвіду, власних висновків, тощо).

Бажано ілюструвати текст графічними матеріалами - схемами, графіками, діаграмами тощо.

Обсяг  першого розділу  не повинен перевищувати  25% загального обсягу дипломної роботи

Розділ 2. Аналітично-дослідницький розділ.

Аналітично-дослідницький розділ, забезпечуючи логічну послідовність дослідження,  має стати перехідним до наступного третього розділу і поєднати набуті теоретичні знання студента з вмінням використовувати обрані методи і певний методичний інструментарій.

Його зміст повинен містити: опис, характеристику сучасного стану  досліджуваної проблеми на об'єкті дослідження, діагностування діяльності установи банку щодо обраного напрямку дослідження, грунтовний аналіз із використанням нагромадженого під час переддипломної практики фактичного матеріалу, певного методичного інструментарію.

Усі аналітичні розрахунки, таблиці, графіки, діаграми мають супроводжуватися поясненнями та  висновками, які дозволяють визначити сутність процесів, що спостерігаються в межах об’єкта дослідження, їх особливості, тенденції, створити базу для виявлення невикористаних резервів.

Джерелом інформації є планові і фактичні показники фінансової діяльності, статистична та бухгалтерська звітність, результати спостережень, опитувань і обстежень, різноманітна інформація НБУ і офіційних статистичних служб, інших методів збирання первинної інформації, які використовує студент під час переддипломної практики.

Особливе значення має правильне узагальнення зібраного фактичного матеріалу, групування та обробка даних, на основі яких проводиться кваліфікований аналіз, обгрунтовуються пропозиції. При цьому важливою умовою є дослідження чинників, які мають вплив на об’єкт дослідження. Вагомість тих чи інших чинників обгрунтовується за допомогою емпіричних і теоретичних методів, методів математичної статистики, моделювання тощо. Ця частина є логічним продовженням теоретичної частини. У ній наводяться результати вивчення можливих шляхів вирішення виявлених проблем.

Форма подання аналітичного матеріалу може бути довільною (словесна, графічна, таблична, у вигляді моделей, блок-схем тощо).

З метою демонстрації набутих навичок роботи на ПЕОМ кожен студент при написанні дипломної роботи повинен використати комп’ютер та відповідне програмне забезпечення.

Цей розділ має бути закінчений аргументованими висновками, де стисло наводяться результати аналізу і розвитку проблем та шляхи їх вирішення.

Обсяг  другого розділу у межах 30-35% загального обсягу дипломної роботи.

Розділ 3. Рекомендаційний розділ. Завданням рекомендаційного розділу є розроблення та обгрунтування конкретних рекомендацій, спрямованих на досягнення визначеної у вступі мети. Зміст і характер заходів, що пропонуються студентом, повинні базуватися на результатах аналізу, викладених у другому розділі роботи.

У цьому розділі наводяться обґрунтування виробленої системи та /або механізму впливу на об’єкт дослідження з метою його зміни. Розроблена система чи механізм впливу має містити перелік заходів, який логічно випливає з теоретичного і аналітично-дослідницького розділів, і спрямований на подолання суперечностей між реальним і бажаним станами досліджуваного об’єкта, тобто конкретні заходи (пропозиції) студента повинні бути націлені на практичне вирішення конкретних проблем.

Пропоновані заходи у цьому розділі можуть бути розкриті у формі економічних, фінансових, інноваційних, методичних та інших заходів, пропозицій щодо офіційних документів тощо.

Однією з ознак високої якості дипломної роботи магістра є застосування економіко-математичних методів та використання ПЕОМ та сучасних програмних продуктів як в процесі аналізу, так і при обґрунтуванні запропонованих заходів.

В кінці третього розділу подаються висновки, у яких стисло відобразити зміст авторських пропозицій та результати їх реалізації.

Обсяг третього розділу може становити до 30% загального обсягу дипломної роботи. 

4.2.5. Висновки і пропозиції

Висновки і пропозиції є завершальною частиною дипломної роботи магістра, у якій наводиться  викладення підсумків проведеного дослідження. Він містить стислий виклад актуальності теми, отриманих оцінок та узагальнень в процесі аналізу, пропозицій автара, а також їх доцільності та ефективності.  Ознайомлення зі змістом висновків повинно сформувати у читача уявлення про ступінь реалізації автором дипломної роботи поставленої мети і завдань. Обсяг висновків і пропозицій не повинен перевищувати 5 сторінок.

4.2.6. Список використаної літератури

У список використаної літератури включають підручники, навчальні посібники, монографії, законодавчі і нормативно-правові документи, статті у періодичних виданнях, статистичні збірники, матеріали з мережі „Інтернет”, які використовувались при написанні роботи. На кожне джерело, яке є працею одного чи кількох авторів, вказуються прізвище та ініціали авторів, повна назва роботи, місце видання, видавництво, рік і кількість сторінок. При використанні статей періодичної преси вказують прізвище та ініціали автора, назву статті, назву видання, номер журналу і сторінки, на яких вміщена публікація (чи рік і дату випуску газети).

Список використаної літератури повинен містити не менше 35 найменувань, на які автор обовязково повинен робити посилання.

4.2.7. Додатки

За необхідності, коли автор при обробці фактичного матеріалу виконує значний обсяг розрахунків, до додатків доцільно включати відповідні допоміжні матеріали, необхідні для повноти сприйняття дипломної роботи з посиланням на них у тексті: таблиці цифрових даних; громіздкі рисунки; математичні розрахунки, які суттєво впливають на збільшення обсягу дипломної роботи.

5. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДИПЛОМНИХ РОБІТ МАГІСТРІВ

5.1. Загальні вимоги

Усі складові дипломної роботи потребують оформлення належним чином.

Робота виконується за допомогою текстового редактора Word на одній сторінці білого паперу формату А4 (210 х 297 мм) шрифтом Times New Roman, кегель 14 через 1,5 інтервали до тридцяти рядків на сторінці.

Текст дипломної роботи необхідно друкувати, залишаючи на кожному аркуші поля таких розмірів: ліворуч – 30 мм, зверху та знизу – 20 мм, праворуч - 10 мм.

Дипломна робота починається з титульної сторінки. За титульною сторінкою послідовно розміщують: завдання, анотації (українською та іноземною мовами), зміст роботи, вступ, перший, другий, третій розділи, висновки і пропозиції, список використаної літератури, додатки.

У змісті зазначаються початкові сторінки вступу, кожного розділу і підрозділу, висновків до розділів, загальних висновків та пропозицій, списку використаної літератури, додатків. Назви розділів і підрозділів у змісті й тексті роботи мають бути однаковими. Такі елементи роботи як титульна сторінка, завдання на дипломну роботу і анотації у змісті не зазначаються.

Заголовки структурних частин роботи „ЗМІСТ”, „ВСТУП”, „РОЗДІЛ”, „ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ”, „СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ”, „ДОДАТКИ” друкують великими літерами симетрично до тексту. Кожну структурну частину треба починати з нової сторінки, а наступний підрозділ – одразу ж після закінчення попереднього. Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Якщо заголовок складається з двох і більше речень, їх розділяють крапкою.

Помилки, описки чи графічні неточності, виявлені в процесі оформлення роботи, можна виправляти охайним підчищенням чи за допомогою коректора і нанесенням на тому самому місці або між рядками виправленого тексту (фрагменту рисунка) тим самим кольором, яким написаний текст.

5.2. Нумерація

Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, рисунків, таблиць, формул подають арабськими цифрами.

Першою сторінкою є титульний аркуш, який включають до загальної нумерації сторінок дипломної роботи. На титульному аркуші (додаток А) та завданні (додаток Б) номер сторінки не ставлять, на наступних сторінках номер проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці. 

У змісті такі структурні частини дипломної роботи, як зміст, вступ, висновки, список використаної літератури не мають порядкового номера. Номер розділу ставлять після слова розділ, наприклад, "РОЗДІЛ 3". Після цифри, яка вказує номер розділу крапку не ставлять, потім з нового рядка друкують заголовок розділу.

Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, розділених крапкою. В кінці номера підрозділу ставиться крапка, наприклад: "2.4." (четвертий підрозділ другого розділу). Після номера у тому ж рядку йде заголовок підрозділу. 

Пункти нумерують арабськими цифрами в межах кожного підрозділу. Номер пункту складається з номера розділу, підрозділу, пункту, між якими ставлять крапку. В кінці номера повинна стояти крапка. Наприклад: "2.1.4." (четвертиий пункт першого підрозділу першого розділу). Потім у тому ж рядку йде заголовок. Номери підрозділів і пунктів ставляться на їх початку, номер пункту – на початку першого рядка абзацу, яким розпочинається відповідний пункт. Цифра номера пункту не повинна виступати за межі абзацу.

Якщо пункти міститимуть підпункти, то їх нумерують у межах кожного пункту за такими ж правилами, як пункти.

5.3. Оформлення ілюстрацій (рисунків)

Ілюстрації (схеми, графіки, діаграми) називаються рисунками, які нумеруються послідовно у межах розділу арабськими цифрами (за винятком ілюстрацій, поданих у додатках). Номер рисунка має складатися із номера розділу і порядкового номера рисунка, розділених крапкою, наприклад ”Рис. 1.2.” (другий рисунок першого розділу), а далі йде назва рисунка. Нумерація рисунків здійснюється послідовно в межах розділу. При посиланні на рисунок перший раз необхідно вписувати його повний номер, наприклад, ”(рис.1.2)”. Подальші посилання на рисунки виконуються разом із скороченим словом “дивись”, наприклад “(див.рис.1.2)”. Рисунки мають розташовуватись одразу після посилання на них у тексті. Якщо на даній сторінці немає місця, то їх необхідно розташувати на наступній сторінці у зручній для ознайомлення формі тобто, щоб для вивчення цього рисунка сторінку можна було б повернути за годинниковою стрілкою. Номер рисунка, його назва і пояснювальні підписи розміщуються послідовно під рисунком.

Нижче наведено приклади побудови ілюстрацій (Рис. 1.1 - Рис. 1.3).

Рис. 1.1.  Основні напрямки участі банків у інвестиційному процесі

Рис. 1.2.  Структура зобов’язань АКБ „Авторитет” за коштами, залученими на поточні рахунки, на 01.01.2007 року

Рис. 1.3. Динаміка банківських вимог за кредитами, наданими в економіку України

Рис. 1.4. Графік беззбитковості виробництва

5.4. Оформлення таблиць

При наявності в роботі великого обсягу цифрового матеріалу його варто подавати у вигляді таблиць. Таблиці у роботі нумеруються послідовно (за винятком таблиць, поданих у додатках) в межах розділу. У правому верхньому куті пишеться слово “Таблиця” із зазначенням її номера. Номер таблиці складається із номера розділу і порядкового номера таблиці, розділених крапкою, наприклад “Таблиця 3.4” (четверта таблиця третього розділу). При посиланні на таблицю вказують її повний номер, а слово “Таблиця” пишуть у скороченому вигляді, наприклад “(табл.1.2)”.

Під словом “Таблиця” розміщується заголовок таблиці симетрично до форми таблиці. Слово “Таблиця” і заголовок починаються з великої букви. Назва не підкреслюється.

Таблиці потрібно розташовувати після першої згадки її у тексті так, щоб її зручно було розглядати. Якщо на даній сторінці немає місця, то їх необхідно розташувати на наступній сторінці у зручній для ознайомлення формі.

При переносі таблиці на наступну сторінку нумерацію колонок необхідно повторити, а над нею розмістити слова “Продовження табл.” із зазначенням її номера, наприклад “Продовження табл.1.2”.

Таблицю з великою кількістю рядків можна переносити на інший аркуш, при цьому назву вміщують тільки над її першою частиною. Таблицю з великою кількістю граф можна ділити на частини і розміщувати одну частину під іншою у межах одної сторінки. Якщо рядки або графи таблиці виходять за формат сторінки, то у першому випадку в кожній частині таблиці повторюють її головку, в другому випадку – боковик.

Заголовки граф таблиці пишуться з великої букви, підзаголовки граф – з малої, якщо вони складають одне речення із заголовком, і з великої, якщо вони мають самостійне значення. Висота рядків повинна бути не меншою 8 мм. Якщо текст, який повторюється у графі таблиці і складається з одного слова, то його можна замінити лапками; якщо текст повторюється і складається з двох чи більше слів, то при першому повторенні його замінюють на слова “Те ж”, а далі - лапками. Якщо цифрові дані у якомусь рядку таблиці не наводяться, то у ньому ставиться прочерк. Нижче наведений приклад оформлення таблиці у дипломній роботі (табл.. 1.1. – 1.2):

Таблиця 1.1.

Ризики при банківському інноваційному кредитуванні та причини їх виникнення

Види ризиків

Причини, що їх зумовлюють

1. Технічні

 1.  негативні результати науково – дослідних робіт, що включені в проект;
 2.  недосягнення запланованих технічних показників у ході наукових розробок;
 3.  випередження ними технологічного рівня та можливостей виробництва щодо засвоєння отриманих результатів розробок;
 4.  випередження ними технологічного рівня та можливостей виробництва щодо сфери споживання інновацій;
 5.  виникнення різноманітних проблем, які неможливо вирішити на сучасному рівні науки і техніки.

2. Комерційні

 1.  неправильний вибір економічної мети проекту;
 2.  неправильна оцінка обсягу необхідних ресурсів;
 3.  недотримання терміну реалізації проекту;
 4.  невірна оцінка ринків збуту.

Таблиця 1.2.

Аналіз інвестиційного проекту за методом еквівалента певності

Рік

Сподівані грошові потоки, тис. грн.

Фактор еквівалента впевненості

Безпечні грошові потоки, тис.грн.

Процентний фактор теперішньої вартості за 10%

Теперішня вартість безпечних грошових потоків, тис.грн.

1

8000

0,99

7920

0,931

7374

2

8000

0,83

6640

0,856

5684

3

5000

0,7

3500

0,721

2524

4

3000

0,63

1890

0,681

1287

5

1000

0,41

410

0,633

648

Чиста теперішня вартість безпечних грошових потоків

17517

5.5. Оформлення формул

Формули в роботі (якщо їх більше одної) нумерують у межах розділу. Номер формули складається з номера розділу і порядкового номера формули у розділі, між якими ставиться крапка. Номер формули пишеться біля правого берега аркуша на рівні відповідної формули (якщо формула велика, то на рівні нижнього рядка формули до якої він відноситься) в круглих дужках, наприклад (2.2) (друга формула другого розділу). Запис формули передбачає використання символьних позначень фінансових показників із наступним поясненням позначень символів чи числових коефіцієнтів, які наводяться безпосередньо під формулою у тій послідовності, у якій вони подані у формулі. Це пояснення подається з нового рядка, починаючи зі слова ”де”, двокрапка після якого не ставиться. Значення кожного символу чи числового коефіцієнта подається з нового рядка. Розмірність одного і того ж параметра у межах роботи має бути однаковою. При посиланні у тексті на формулу, необхідно подати її повний номер у дужках, наприклад: ”У формулі 2.2” (другій формулі другого розділу); „У формулі 3.6” (у шостій формулі третього розділу).

Приклади написання формул:

KM = (Вк – Ан): Вк,         (2.2)

де KM – коефіцієнт маневреності власних коштів;

Вк – власний капітал підприємства;

Ан – необоротні активи.

    (3.6)

де R – загальний рейтинг позичальника як сума набраних ним балів;

n – кількість показників, приймаються для розрахунку кредитоспроможності;

Qj – класність j-го показника у відповідності з критеріальним рівнем;

Jj – питома вага і-го показника згідно з його значимістю у загальній сукупності показників.

Рівняння і формули виділяються з тексту вільними рядками. Вище і нижче кожної формули потрібно залишити не менше одного вільного рядка. Якщо формула не вміщується в один рядок, її слід перенести після знаків рівності (=), плюс (+), мінус (-), множення (х) або ділення (:).

Формула входить до речення як його рівноправний елемент. Тому відповідно до правил пунктуації в кінці формул і в тексті перед ними ставлять розділові знаки. Так, перед формулою ставлять двокрапку, якщо у тексті перед формулою є узагальнююче слово, або цього вимагає побудова тексту, що передує формулі.

5.6. Оформлення приміток

Якщо у тексті є необхідність у примітках, в яких вказують довідкові чи пояснювальні дані, то пишеться слово “Примітка” чи “Примітки”. Якщо приміток на одному аркуші в одному пункті чи підпункті декілька, то після слова “Примітки” ставиться двокрапку і примітки нумеруються, наприклад:

Примітки:

Якщо є одна примітка, то її не нумерують і після слова “Примітка” ставиться крапка.

5.7. Оформлення посилань 

По тексту дипломної роботи мають бути зроблені посилання на джерела, матеріали чи окремі результати, які використовуються при розробці проблеми, задачі, розгляді питання та ін. Такі посилання дають змогу відшукати документи і перевірити достовірність відомостей про цитування документа, дають необхідну інформацію щодо цього документа, допомагають з’ясувати його зміст, мову тексту, обсяг.

Посилатись слід на останні видання публікацій. На більш ранні видання можна посилатись у тих випадках, коли в них наявний матеріал, який не включено до останнього видання.

Якщо використовуються відомості із джерел документальної інформації чи з великою кількістю сторінок, то у посиланні необхідно точно вказати номери сторінок, ілюстрацій, таблиць, формул з джерела, на яке дається посилання.

Посилання у тексті роботи на джерела слід зазначати порядковим номером за переліком їх у списку літератури, виділивши двома квадратними дужками, наприклад “ …у працях [2-5, 8]…” чи 17, с.20-25.

При посиланнях на ілюстрації, таблиці, формули, які розміщені у самій роботі автора, відповідно вказується: порядковий номер ілюстрації (наприклад, “рис. 2.4”; номер таблиці (наприклад, “…в табл. 1.4”); порядковий номер формули (наприклад, “…у формулі (2.2)”. При повторних посилання на ілюстрації та таблиці треба вказувати скорочено слово “дивись”, наприклад, “див. рис. 2.4”.

Посилання потрібно давати і на цитати, що використовуються у дипломній роботі. Загальні вимоги щодо цитування такі:

 •  текст цитати починається і закінчується лапками і наводиться мовою оригіналу;
 •  цитування повинно бути повним, без довільного скорочення авторського тексту і без перекручувань думок автора. Пропуск слів, речень, абзаців позначається трьома крапками;
 •  при непрямому цитуванні думок автора слід бути гранично точним у викладенні думок і давати відповідні посилання на джерело.

5.8. Оформлення списку використаної літератури

До цього списку включаються усі використані джерела, які розташовуються в алфавітному порядку чи порядку звертання. Інформація про видання (монографії, підручники, довідники тощо) має включати: прізвище та ініціали автора, назву книги, місце видання, видавництво і рік видання, обсяг у сторінках. Ці дані друкуються у виданнях.

Прізвище автора подається у називному відмінку. Якщо є два, три чи чотири автори, то їх прізвища з ініціалами подають у тій послідовності, у якій вони надруковані у книзі; перед прізвищем наступного автора ставлять кому. При наявності більше чотирьох авторів, вказують прізвища з ініціалами тільки перших трьох, а далі пишуть слова ”та інші”. Назву місця видання необхідно подати повністю у називному відмінку; можна скорочувати назви тільки двох міст: Київ (К.), Москва (М.).

Дані про статтю із періодичного видання мають вказувати: прізвище та ініціали автора, заголовок статті, назву видання (журналу), назву серії (якщо така є), рік випуску, номер видання (журналу), сторінки, на яких розміщена стаття. Заголовок статті подається у тому вигляді, як вказано у періодичному виданні. Номери сторінок, на яких розміщена стаття, розділяють рискою, наприклад, C.32-39.

Приклади оформлення джерел використаної літератури:

Приклади опису законодавчих і нормативно-правових документів

 1.  Цивільний кодекс України: Офіційне видання. К.: Атіка, 2004. 416 с.
 2.  Закон України «Про банки і банківську діяльність» .// Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. – 2001- № 1. – c. 4-40.
 3.  Положення НБУ “Про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків”: Затверджено Постановою Правління НБУ № 279 від 06.07.2000 р. із змінами та доповненнями.

Приклади опису книг одного, двох і трьох і більше авторів

 1.  Примостка Л.О. Фінансовий менеджмент у банку: Підручник. − 2-ге вид., доп. і перероб. − К.: КНЕУ, 2004. − 468 с.
 2.  Дмитренко Г.А., Шарапатова Е.А. Мотивация и оценка персонала. – К.: МАУП, 2002. – 248 с.
 3.  Банківський менеджмент: Навч. посіб. для вищ. навч. закл. / О.Кириченко, І.Гіленко, А. Ятченко.-К.: Основи, 1999.- 67І с.
 4.  Операції комерційних банків / Р.Коцовська, В.Ричаківська, Г.Табачук, Я.Грудзевич, М.Вознюк. – 3-тє вид. – К.: Алерта; Львів: ЛБІ НБУ, 2003. – 500 с.

Приклади опису перекладних видань

 1.  Роуз Питер С. Банковский менеджмент / Пер.с англ. 2-го изд.—М.: “Дело Лтд”, 1995-768 с.

Приклади опису статей у фахових виданнях

 1.  Бушуєва І. Основні шляхи забезпечення прибутковості комерційного банку // Банківська справа. − 2002. − № 6. − С. 30-39.
 2.  Кірєєва К. Удосконалення системи регулювання банківського капіталу шляхом запровадження ринкової дисципліни у вітчизняній банківській системі // Вісник НБУ. − 2005. − №11. − С.48-51.
 3.  Пшик Б.І. Роль банківських установ в активізації інвестиційних процесів// Соціально – економічні дослідження в перехідний період. Фінансо ві механізми активізації підприємництва в Україні. (Збірник наукових праць). Випуск 2(ХХХIІІ) / НАН України, Інститут регіональних досліджень; Редкол. відп. ред. акад. НАН України  М.І. Долішній. Частина 2.- Львів, 2002. –– с. 216 – 223.

Приклади опису матеріалів, отриманих з мережі Інтернет

 1.  Постанова Кабінету Міністрів України і Правління Національного банку України «Про затвердження Програми протидії легалізації (відмивання) грошей, отриманих злочинним шляхом, на 2004 рік», від 16.01.2004р. за №45 // www. rada.gov.ua
 2.  Directive of the European Commission 2006/70/EC of 1 August 2006 lying down implementing measures for Directive 2005/60/EC  //www.ec.europa.eu/internal_market/company/financial-crime/index_en.htm;
 3.  Приватбанк Та Києво-Могилянська бізнес-школа підписують угоду про створення першого в Україні корпоративного університету//www.UkrBiz.net.

5.9. Оформлення додатків 

Додатки оформляються як продовження роботи на наступних її сторінках або у вигляді окремої частини, розміщуючи їх у порядку посилань у тексті роботи. Кожний додаток починається з нової сторінки. Додаток повинен мати заголовок, надрукований угорі малими буквами з першої великої симетрично відносно тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком малими буквами з першої великої друкується слово “Додаток …” і велика літера української абетки, наприклад “Додаток А”, “Додаток Б”. Додатки слід позначати послідовно відповідно до букв алфавіту, за винятком букв Г, Ґ, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь. Один додаток позначається як додаток А.

Текст кожного додатка може поділятись на розділи та підрозділи, які нумеруються у межах кожного додатка. У цьому разі перед кожним номером ставлять позначення додатку (літеру) і крапку, наприклад А.2 – другий розділ додатка А; В.3.1. – підрозділ перший третього розділу додатка В.

Ілюстрації, таблиці і формули у додатках нумеруються у межах кожного додатка, наприклад: рис. А.1.2. – другий рисунок першого розділу додатка А; формула (В.1) – перша формула додатка В.

При оформленні додатків окремою частиною на титульному аркуші роботи під її назвою друкують великими буквами слово “ДОДАТКИ”.

 1.  ПІДГОТОВКА ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ ДО ЗАХИСТУ

Згідно з календарно-тематичним планом студент зобовязаний подавати частинами дипломну роботу науковому керівникові на перевірку у встановлені строки. Після завершення написання дипломної роботи студент подає її науковому керівникові для одержання від нього письмового відгуку з оцінкою дипломного дослідження (додаток К).

У ньому визначається рівень підготовки студента до виконання ним професійних обов’язків відповідно до кваліфікації; ступінь самостійності при виконанні роботи; уміння працювати з літературними джерелами та уміння їх використовувати; новизну поставлених питань та оригінальність підходів до їх вирішення; рівень оволодіння методологією дослідження; повноту та якість виконаних завдань; логічність (послідовність, чіткість, несуперечливість, аргументованість) і грамотність викладення матеріалу. У відзгуку визначається рівень відповідності роботи вимогам щодо підготовки дипломних робіт магістра. У кінці відгуку керівник робить висновок про можливість чи неможливість допуску студента до захисту дипломної роботи і виставляє мотивовану оцінку за чотирибальною системою: “відмінно”, “добре”, “задовільно”, “незадовільно”.

Завершена дипломна робота, яка підписана студентом та його науковим керівником та консультантом, подається на попередній захист дипломних робіт. 

Комісія у складі 3-4 викладачів кафедри, які не є керівниками даних дипломних робіт, проводить попередній захист: стисла доповідь, ретельний перегляд демонстраційних матеріалів. Робота подається у незброшурованому вигляді. Також здійснюється перевірка на  предмет відповідності оформлення роботи вимогам методичних рекомендацій.

Результати попереднього захисту оформляється протоколом комісії. Після усунення зауважень комісії зброшурований у твердій палітурці рукопис подається студентом завідувачу кафедри, який приймає рішення щодо допуску до захисту.

Якщо завідувач кафедри не вважає за можливе допустити студента до захисту роботи, то він виносить це питання на засідання кафедри, на яке запрошують керівника роботи. Рішення кафедри з цього питання оформляється протоколом і подається деканові факультету.

Після допуску до захисту робота скеровується на зовнішню рецензію. Кандидатура зовнішнього рецензента пропонується студентом не пізніше як за 4 тижні до початку захисту дипломних робіт, погоджується з керівником магістерської програми і затверджується завідувачем кафедри. Рецензентом може виступати фахівець банку або іншої фінансово-кредитної установи, який працює на посаді не нижче начальника відділу (відділення), або викладач іншого вищого навчального закладу чи науковий співробітник науково-дослідного інституту, який має науковий ступінь кандидата або доктора наук.

Зовнішня рецензія надається у письмовому вигляді (додаток Л).

У ній робиться висновок рецензента про відповідність якості виконаної дипломної роботи до вимог, що ставляться до таких робіт, про можливість допущення її до захисту і, за бажанням, може бути висловлено зауваження та думку про оцінку роботи за чотирибальною системою: „відмінно”, „добре”, „задовільно”, „незадовільно”.

Рецензент має підписатися із зазначенням свого прізвища, ім'я та по батькові, місця роботи і посади, яку займає і завірити підпис печаткою своєї установи. Для підготовки студента до пояснень у зв'язку з можливими зауваженнями рецензента йому надається можливість ознайомитися з рецензією до захисту роботи на засіданні ДЕК.

На момент подання роботи до захисту, студент подає в окремих файлах супроводжувальні документи:

 •  довідку з установи банку, щодо впровадження результатів дослідження;
 •  відгук наукового керівника;
 •  рецензію;
 •  відомості про зміст роботи та візуальне супроводження (додаток М).

Після наявності усіх необхідних супроводжуючих документів дипломна робота магістра реєструється на кафедрі.

7. ПОРЯДОК ЗАХИСТУ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

До захисту дипломної роботи допускаються студенти, які успішно склали заліково-екзаменаційну сесію та захистили звіт з переддипломної практики.

Захист дипломної роботи відбувається на відкритому засіданні державної екзаменаційної комісії (ДЕК), графік роботи якої затверджується директором інституту.

На засідання ДЕК до початку захисту подаються такі документи:

 •  витяг із наказу директора про затвердження персонального складу цієї комісії;
 •  список студентів академічної групи, які допущені до захисту дипломних робіт за підписом декана факультету;
 •  зведена відомість успішності про результати виконання студентом навчального плану за підписом декана факультету;
 •  дипломна робота студента;
 •  письмовий відгук керівника дипломної роботи;
 •  зовнішня рецензія на дипломну роботу;
 •  інші матеріали, які характеризують наукову і практичну цінність виконаної дипломної роботи (довідки про впровадження пропозицій студента у практичну діяльність банківської установи, видані статті студента за темою дипломної роботи і т.ін).

Під час підготовки до захисту студент має погодити зі своїм науковим керівником складену ним стислу доповідь на захисті дипломної роботи і підготовлені наочні матеріали (4-6 сторінок з найважливішими ілюстративними матеріалами, оформленими у вигляді фотоплівок, ксерокопійованого роздаткового матеріалу, відео-презентацій).

Обсяг тексту доповіді має відповідати 10 хвилинам виступу, містити інформацію про актуальність теми роботи, основні результати аналізу матеріалів обєкта дослідження і розробок автора щодо визначених моделей управління, пропозицій і рекомендацій, які випливають із проведеного дослідження, акцентувати елементи наукової новизни, висновки. Перед захистом слід ретельно прочитати рецензію, особливу увагу звернути на висловлені рецензентом зауваження і по-можливості усунути зазначені недоліки або дати аргументовану відповідь у доповіді.

Студент стисло доповідає комісії сутність проведеного дослідження, дає оцінку отриманим результатам, ілюструючи доповідь наочними матеріалами.

Перед доповідю студента зачитується рецензія на дипломну роботу, відгук наукового керівника і студент має відповісти на всі зауваження рецензента.

Під час захисту дипломної роботи члени ДЕК, присутні на захисті викладачі, спеціалісти можуть задавати студентові запитання щодо змісту дипломної роботи магістра. Відповіді студента мають бути чіткими і аргументованими.

В кінці захисту голова ДЕК оголошує рішення про результати захисту дипломних робіт і присвоєння студентам кваліфікації магістра зі спеціальності "Банківська справа". Рішення по кожному магістру приймається на закритому засіданні ДЕК шляхом відкритого голосування звичайною кількістю голосів членів комісії. При однаковій кількості голосів голос голови ДЕК має вирішальне значення.

Особи, які за результатами державної атестації мають відмінні оцінки і не менше 75 відсотків відмінних оцінок з інших дисциплін та практичної підготовки, за умови добрих оцінок з інших дисциплін та наявності диплома бакалавра чи спеціаліста з відзнакою, отримують відповідні документи державного зразка з відзнакою та можуть бути рекомендовані ДЕК до навчання в аспірантурі.

Студент, який отримав на захисті дипломної роботи незадовільну оцінку, має бути відрахованим з інституту і в цьому випадку йому видається академічна довідка встановленого зразка. За ним залишається право бути повторно допущеним до захисту дипломної роботи протягом наступних трьох років. Повторно дипломна робота виконується за наявності заяви  студента про допуск до захисту, дозволу директора і рішення кафедри банківської справи про затвердження теми і об'єкта дослідження, призначення наукового керівника. На вимогу кафедри тему дипломної роботи може бути змінено, або в межах тієї ж теми матеріали роботи можуть бути ним суттєво оновлено і доопрацьовано.

Якщо захист дипломної роботи магістра не відбувся з поважних причин, про що студент у ДЕК має подати відповідні документи, директор інституту може подовжити термін його навчання до наступного терміну засідання ДЕК із захисту дипломних робіт магістра, але не більше як на один рік.

Незалежно від причин повторний захист дипломних робіт магістрів у той же рік категорично забороняється.

Процедура захисту документується секретарем комісії у протоколі, у якому також відзначається думка членів ДЕК про практичну цінність роботи і можливості використання пропозицій автора.

Протоколи підписують голова і члени ДЕК, що брали участь у засіданні.

Державна екзаменаційна комісія після завершення роботи складає звіт, в якому відображаються основні кількісні показники щодо рівня і якості успішності по проведених іспитах і захистах, характеристиках виконаних дипломних робіт щодо впровадження конкретних пропозицій у практику діючих підприємств, застосування сучасних інформаційних і комп'ютерних технологій  в аналітичних дослідженнях і т.ін.

Звіт ДЕК обговорюється на вченій раді інституту. Захищені дипломні роботи випускаюча кафедра здає в архів бібліотеки, де вони зберігаються впродовж 5 років.


 ДОДАТКИ

Додаток А

Львівський інститут банківськОЇ СПРАВИ

УНІВЕРСИТЕТУ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ

НаціональнОГО банкУ України

Кафедра банківської справи

Дипломна   робота

на тему:

СУЧАСНІ МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМ ПОРТФЕЛЕМ БАНКУ

Спеціальність: 8.050105 – Банківська справа

Магістерська програма „Управління банківськими інвестиціями

Студент (ка) групи __________БСм, Петренко Н. І.________________________

Науковий керівник: к.е.н., доцент кафедри банківської справи

Турко Ф. М._________________   ”__”_________________р.

Рецензент: Голова Правління ЗАК КБ „Львів” , к.е.н., доцент

Вознюк М.А.________________   “__”_________________р.

Робота допускається до захисту: завідувач кафедри банківської справи д.е.н., професор Козоріз М.А.                                        “___” ________________ р.

Львів

2008


Додаток Б

_____________________________________________________________________________________

(назва відомства або міністерства)

_____________________________________________________________________________________

(назва навчального закладу)

Фекультет _______________________ ___________Кафедра _________________________________

Спеціальність _____________________________________________________________________________________

(шифр і назва)

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Завкафедри ______________________

________________ /__________________/

(підпис)  (прізвище та ініціали)

“______” __________________ 200__ р.

ЗАВДАННЯ

НА ДИПЛОМНУ РОБОТУ СТУДЕНТОВІ

_____________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

1. Тема дипломної роботи

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

затверджена наказом по інституту від “ ______” __________________________200__р., №_______________

2. Термін подання студентом закінченої роботи “_________” _________________________________200__р.

3. Вихідні дані до дипломної роботи

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, що їх належить розробити) _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

5. Перелік графічного, ілюстративного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслень, плівок)

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(зворотний бік)

6. Консультанти роботи, із зазначенням розділів, що їх стосуються

Розділ

(порядковий номер розділу)

Консультант

(прізвище та ініціали)

Завдання видав

Завдання прийняв

дата

підпис

дата

підпис

7. Дата видачі завдання “________” __________________________ 200__р.

Науковий керівник __________________  ________________________

(підпис)     (прізвище та ініціали)

Завдання прийняв до виконання  ________________________  _________________________

(підпис)    (прізвище та ініціали)

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

Назва етапів дипломної роботи

Термін виконання

етапів роботи

Примітка

Студент-дипломник    ___________________   /__________________/

(підпис)     (прізвище та ініціали)

Науковий керівник     ____________________  /__________________/

(підпис)     (прізвище та ініціали)


Додаток В

ОРІЄНТОВНИЙ ГРАФІК

виконання дипломних робіт студентами

спеціальності 8.050105 „Банківська справа”

факультету банківської справи

№ п/п

Вид (етап) виконання роботи

Термін виконання

 1.  

Попередній вибір теми роботи

Жовтень

 1.  

Призначення наукових керівників, консультантів, розподіл і затвердження тем

Листопад 

 1.  

Складання завдання і планування графіку виконання роботи

До 1 грудня

 1.  

Підбір аналітичних матеріалів на базі практики. Підготовка Розділу 1. Теоретичні засади форм забезпечення повернення кредиту

До 1 лютого

 1.  

Підготовка Розділу 2. Аналіз форм забезпечення кредиту

на прикладі СКБ «Дністер»

До 1 Квітня

 1.  

Підготовка Розділу 3. Розробка систем заходів щодо вдосконалення забезпечення повернення кредиту

До 1 Травня

 1.  

Здача роботи на кафедру і попередній захист

До 20 травня

 1.  

Рецензування роботи

До 25 травня

 1.  

Допуск роботи до захисту зав.кафедри

До 1 червня


Додаток Д

Зразок складання анотації

Петренко В. М. Кредитування в іноземній валюті та його роль у розвитку підприємництва регіону.

Дипломна робота на здобуття кваліфікації “Економіст” освітньо-кваліфікаційного рівня “Магістр” за напрямом 0501 “Економіка і підприємництво” та спеціальністю 8.050105 “Банківська справа”. — Львівський інститут банківської справи Університету банківської справи НБУ. – Львів, 2008.

У дипломній роботі на прикладі підприємств регіону показано особливості формування фінансових ресурсів, значне місце в якому присвячено валютному кредитуванню. Розкрито суть грошово-кредитної політики держави та її вплив на розвиток підприємництва. Встановлено, що валютні кредити дають можливість значно швидше провести реконструкцію підприємства, перепрофілювати його на випуск конкурентоздатної продукції, запровадити нові технології та прогресивне обладнання. Запропоновано нові механізми валютного кредитування підприємств та накреслено шляхи підвищення його ефективності. Основні результати роботи можуть бути використані комерційними банками та підприємствами.

Ключові слова: валютне кредитування, підприємництво, підприємства, механізми кредитування, ефективність.


Додаток Е

Приблизний зміст дипломної  роботи магістра на тему:

„Аналіз тіньової економічної діяльності та дослідження методів протидії легалізації коштів отриманих злочинним шляхом”

Вступ

Розділ 1 Теоретичні основи дослідження і розвитку тіньової економічної діяльності

 1.  Тіньова економіка та її соціально-економічна сутність
  1.   Форми прояву тіньової економічної діяльності між субєктами господарювання
  2.  Роль держави та державного законодавства у протидії легалізації доходів одержаних злочинним шляхом

Висновки до розділу 1

Розділ 2 Аналіз і оцінка стану тіньової економіки та дослідження тенденцій і особливостей розвитку тіньової економічної діяльності в Україні

2.1. Методи оцінки тіньової економіки

2.2. Методичні підходи до аналізу та оцінки рівня тіньової економічної діяльності в Україні

2.3. Аналіз тенденцій зміни і росту готівкового обігу, як бази тінізації економіки України.

Висновки до розділу 2

Розділ 3 Напрями вдосконалення управління процесами детінізації та криміналізації економічної діяльності в Україні

3.1.Економіко-правові важелі як заходи спрямовані проти тінізації та криміналізації економіки України.

3.2. Скорочення позабанківського обігу грошей як спосіб боротьби з тіньовим капіталом.

3.3. Дії правоохоронних органів у боротьбі з відмиванням грошей одержаних злочинним шляхом.

Висновки до розділу 3

Висновки

Список використаної літератури

Додатки


Додаток
К

Національний банк України

Львівський інститут банківськОЇ СПРАВИ УНІВЕРСИТЕТУ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ 

Кафедра банківської справи

Відгук

наукового керівника на дипломну роботу студента освітньо-професійної програми підготовки  магістрів з банківської справи

__________________(прізвище, імя, по батькові” ________________

на тему: _____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Актуальність теми: ____________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Самостійнім розробки і пропозиції автора: ________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Практичне значення роботи: ____________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Недоліки: ____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________Загальний висновок: ___________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Науковий керівник: __________________________________________________

(посада, вчене звання, наукова ступінь,

____________________________________________________________________

прізвище, ім’я, по батькові)

_____________________                                            «____» __________ 200_ р.

(підпис)


Додаток Л

(лицьовий бік)

ЛЬВІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ УНІВЕРСИТЕТУ БАНКІВСЬКОЇ СТРАВИ НБУ

РЕЦЕНЗІЯ*

на дипломну роботу

Дипломник __________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові повністю)

Тема: ___________________________________________________________________________________

(назва теми)

Спеціальність (шифр і азва)______________________________________________________________

Обсяг дипломної роботи (стор.) ______________Кількість аркушів: ілюстративної частини________

Характеристика дипломної роботи:

а) Короткий зміст дипломної роботи та прийнятих рішень:______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

б) Висновок про відповідність дипломної роботи завданню: _________________________________ _____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

в) Актуальність теми і характеристика виконання кожного розділу роботи, ступінь виконання дипломником останніх досягнень науки та техніки і передових, прогресивних методів роботи, глибина економічних обгрунтувань, рішень, ідей роботи, висновок про можливість практичного використання: _____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________


(зворотний бік)

г) Критичні зауваження: ____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

д) Позитивні моменти: _____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

е) Оцінка оформлення дипломної роботи та ілюстративного матеріалу:

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

ж) Інші зауваження: _____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

з) Відгук про роботу в цілому: _____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

і) Оцінка дипломної роботи*: _____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Рецензент: __________________________________________________________________________________

(посада, місце праці, науковий ступінь та вчене звання)

_____________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

“____” _____________________ 200___р.

___________________________

(підпис)

МП

Додаток М

Інформаційний листок

З метою узагальнення наукових досягнень студентів-магістрів та формування збірника студентських наукових робіт, разом з дипломною роботою на кафедру подається короткий зміст дипломної роботи та візуального супроводження.

Структура подання відомостей про зміст дипломної роботи:

 1.  Анотація (до 5 рядків), ключові слова.
 2.  Актуальність теми дослідження.
 3.  Аналіз останніх досліджень та публікацій
 4.  Мета і завдання дослідження.
 5.  Об’єкт дослідження
 6.  Предмет дослідження.
 7.  Наукова новизна одержаних результатів
 8.  Практичне значення отриманих результатів
 9.  Апробація роботи. Публікації.
 10.  Структура й обсяг роботи.
 11.  Основний зміст
 12.  Висновки
 13.  Література (в порядку посилань по тексту)

Вимоги до оформлення матеріалів

1. Матеріали формуються обсягом до 7 сторінок, комп’ютерним способом, текстовий редактор – Word for Windows. Подаються в електронному вигляді та друкованому на одному боці аркушу.

2. Поля: верхнє, нижнє та ліве -  20 мм, праве – 15 мм.

3. Оформлення першої сторінки: тема дипломної роботи друкується посередині аркушу великими літерами  (шрифт напівжирний). Нижче, через інтервал - 1,5, у лівому верхньому куті друкованого поля розміщуються в один рядок ініціали та прізвища автора (шрифт напівжирний).

4.Нижче через 2 інтервали друкується анотація (до 5 рядків) та ключові слова.

5. Нижче через 2 інтервали друкується текст.  Шрифт Тimes New Roman, розмір - 14, міжрядковий інтервал – 1.5. Абзацний відступ дорівнює 5 знакам.

6. Графічні матеріали повинні розміщуватися в тексті.

7. Формули друкуються по центру, нумерація формул у кінці рядка.

8. Матеріали мають бути ретельно відредаговані.

9. Візуальне супроводження подається окремим файлом в електронному вигляді та роздрукованому на одному боці аркушу (4 слайди на одному листі).* Підпис рецензента обов’язково повинен бути завірений печаткою організації, в якій працює рецензент.

* Загальна оцінка дипломної роботи дається за чотирибальною системою (відмінно, добре, задовільно, незадовільно)

Змінні витрати

500

Прибуток

Збиток

Точка беззбитковості

Повні витрати

Постійні витрати

Обсяг продукції

Сума, тис. грн.

EMBED Excel.Sheet.8  

EMBED Excel.Sheet.8  

вкладення коштів банками у розвиток власного бізнесу (в основні фонди банку та розвиток його матеріальної бази, новітні банківські технології та продукти, які пропонуються клієнтам, відкриття філій, інтелектуальні цінності тощо).

вкладення коштів в інвестиційні цінні папери як за рахунок власних, так і залучених коштів (як на власні потреби, так і на потреби та за дорученням клієнтів)

надання інвестиційних кредитів

формування банками фінансових ресурсів на інвестиційні цілі

Основні напрямки участі банків у інвестиційному процесі


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

39398. Экономика фирмы 1.29 MB
  Рассчитать основные финансовые коэффициенты. Анализируемый период Изменение Рост прирост Фондоотдача Фондоемкость Рентабельность основных средств Количество оборотов оборотных средств Продолжительность одного оборота оборотных средств Коэффициент загрузки оборотных средств Рентабельность реализации продукции Рентабельность оборотных средств Рентабельность оборотного капитала Таблица № 3. основные финансовые коэффициенты Показатели Нормат. значение Анализируемый ...
39399. Разработка моделей для информационной системы 95.33 KB
  Решение: Были разработаны следующие UMLдиаграммы: диаграмма вариантов использования; диаграмма классов; диаграмма деятельности; диаграмма последовательности; Сценарий: Пользователь решает забронировать авиабилеты. Диаграмма вариантов использования: Диаграмма на которой отражены отношения существующие между актёрами и вариантами использования. Диаграмма классов: Диаграмма которая описывает структуру системы показывая её классы их атрибуты и операторы а также взаимосвязи этих классов. Диаграмма деятельности: Диаграмма на...
39400. Охрана труда женщин в трудовом законодательстве 194.78 KB
  Понятие и содержание охраны труда. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда и их содержание. Охрана труда женщин. Особенности регулирования труда женщин, имеющих детей в возрасте до 3-х лет...
39401. Разработка схемы локальной вычислительной сети в соответствии с техническим заданием 149.5 KB
  В данной работе требуется разработать схему локальной вычислительной сети в соответствии с техническим заданием Техническое задание. 2 Внутри сети должно быть несколько различных путей между некоторыми узлами. 3 У ЛВС должно быть подключение к глобальной сети.
39403. Производство химико-термомеханической массы из осиновой древесины 116.21 KB
  После пропарки щепа влажностью 5060 шнековым конвейером через пароотделитель подаётся на шнековый питатель который подаёт щепу непосредственно в дисковую мельницу 1й ступени 13 где щепа размалывается под давлением 025 МПа. Из дисковой мельницы 1й ступени масса за счет давления пара образующегося в дисковой мельнице выдувается в циклон 14. Пар из циклона направляется на рекуперацию а масса шнековым питателем подается на распределительный конвейер 2й ступени размола. Шнековым питателем масса подается в зону размола дисковой...
39404. Разработка бизнес-плана малого предприятия 240 KB
  Бизнесплан выступает как объективная оценка собственной предпринимательской деятельности фирмы и в тоже время необходимый инструмент проектноинвестиционных решений в соответствии с потребностями рынка. Целью составления бизнесплана может быть: получение кредита или привнесение инвестиций; определение стратегических и тактических ориентиров фирмы и т. Разработчиками бизнесплана выступают фирмы...
39405. ГПТ от привода бесконечной мощности с независимым возбуждением 138.57 KB
  Литература Объект регулирования генератор постоянного тока от привода бесконечной мощности с независимым возбуждением далее ГПТ Цель регулирования разработка компьютерной модели ГПТ и исследование динамических режимов и характеристик Задача исследования исследование переходных процессов в ГПТ при включении и сбросенабросе нагрузки исследование процесса регулирования напряжения по цепи возбуждения с целью стабилизации выходного тока.1 Выбираем СК связанную со статором так как в ГПТ поле статора неподвижно СК dq для...
39406. Совершенствование процесса кредитования физических лиц коммерческим банком в России 188 KB
  Экономическая сущность кредитных операций коммерческого банка. Кредитование физических лиц как приоритетное направление деятельности коммерческого банка. Анализ финансовоэкономического положения банка ОАО Росгосстрах Банк Балльная оценка факторов характеризующих заемщика Введение На современном этапе развития экономических процессов в стране наблюдается тенденция к увеличению коммерческих банков.