47548

ДЕРЖАВНА АТЕСТАЦІЯ ВИПУСКНИКІВ

Книга

Архивоведение и делопроизводство

Для бакалаврів надані рекомендації щодо виконання випускної атестаційної роботи державний іспит та кваліфікаційної дипломної роботи надана інформація щодо майбутнього вступу до магістратури. Структура та зміст дипломної роботи. Порядок захисту дипломної роботи. Критерії оцінки дипломної роботи.

Украинкский

2013-12-12

282.5 KB

6 чел.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. В. Н. КАРАЗІНА

Л. В. Васильєва

Л. С. Сорока

ДЕРЖАВНА АТЕСТАЦІЯ ВИПУСКНИКІВ

Методичні вказівки

до підготовки, виконання, оформлення та захисту

атестаційних робіт на факультеті комп’ютерних наук

Харків-2009 


УДК  378.2(075.8)

ББК 74.58я73

Затверджено на засіданні Вченої ради факультету комп’ютерних наук

Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна.

Протокол №2  від 15 жовтня 2009 р.

Рецензенти: кандидат технічних наук, доцент кафедри теоретичної і прикладної системотехніки Шматков С.І.;

кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри електроніки і управляючих систем  Стєрвоєдов М.Г.

В 19  Державна атестація випусників. (Методичні вказівки до підготовки, виконання, оформлення та захисту атестаційних робіт на факультеті комп’ютерних наук)/ Укладачі: Сорока Л.С, Васильєва Л.В. Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2009.  –  26 с.

Посібник містить необхідні матеріали з підготовки до державної атестації студентів-випускників факультету комп’ютерних наук. Для бакалаврів надані рекомендації щодо виконання випускної атестаційної роботи (державний іспит) та кваліфікаційної (дипломної) роботи, надана інформація щодо майбутнього вступу до магістратури. Для спеціалістів та магістрів представлені методичні вказівки щодо проходження переддипломної практики, виконання і оформлення дипломних робіт. Методичні рекомендації призначені для викладачів і студентів факультету комп’ютерних наук. Дані методичні вказівки можуть бути використані студентами інших спеціальностей.

© Харківський національний університет  

імені В. Н. Каразіна, 2009

© Сорока Л. С., Васильєва Л. В., 2009

© Макет обкладинки Дончик І. М., 2009


ЗМІСТ

ВСТУП....................................................................................................................

4

РОЗДІЛ І

Структура та зміст дипломної роботи………………………………………….

6

1.1. Загальні положення.......................................................................................

1.2. Вимоги до змісту дипломних робіт.............................................................

1.3. Вимоги до структури дипломних робіт......................................................

6

7

8

РОЗДІЛ ІІ

Порядок та правила оформлення дипломних робіт...........................................

10

2.1. Узгодження теми з провідною кафедрою...................................................

2.2. Переддипломна практика..............................................................................

2.3. Як набирати й друкувати текст..................................................................

2.4. Бібліографічний список використаних джерел…………….......................

10

11

11

12

РОЗДІЛ ІІІ

Порядок захисту дипломної роботи....................................................................

13

3.1. Процедура проведення захисту....................................................................

3.2. Критерії оцінки дипломної роботи.............................................................

13

13

Додаток 1

Завдання на дипломну роботу бакалавра………………………..……………..

15

Додаток 2

Завдання на дипломну роботу спеціаліста, магістра……………….…………

16

Додаток 3

Зразок титульного аркуша дипломної роботи...................................................

17

Додаток 4

Звіт про переддипломну практику……………………………………..………..

18

Додаток 5

Приклади оформлення літератури до дипломних робіт ………………….…..

20


ВСТУП

Державна атестація студента здійснюється державною екзаменаційною комісією (ДЕК) після завершення навчання на певному освітньо-кваліфікаційному рівні або етапі з метою встановлення фактичної відповідності рівня освітньо-кваліфікаційної підготовки вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики фахівця. Факультет проводить підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «спеціаліст», «магістр», які встановлені Законом України «Про освіту» і визначаються як:

Бакалавр – освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі повної загальної середньої освіти здобула базову вищу освіту, фундаментальні і спеціальні уміння та знання щодо узагальненого об’єкта праці (діяльності), достатні для виконання завдань та обов’язків (робіт) певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності.

Спеціаліст – освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр,» здобула повну вищу освіту, спеціальні уміння та знання, достатні для виконання завдань та обов’язків (робіт) певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності.

Магістр – освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр,» здобула повну вищу освіту, спеціальні уміння та знання, достатні для виконання професійних завдань та обов’язків (робіт) інноваційного характеру певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності.

Державна комісія перевіряє науково-технічну та практичну підготовку студентів-випускників, виносить рішення про присвоєння їм відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня, видачу державного документа про освіту.

Державна комісія приймає у студентів державні екзамени та захист дипломних робіт.

До складання державних екзаменів та захисту дипломних робіт допускаються студенти, які виконали всі вимоги навчального плану.

Державний екзамен проводиться як комплексна перевірка знань студентів з дисциплін, передбачених навчальним планом. Екзаменаційні білети складаються у повній відповідності до навчальних програм за методикою, визначеною вищим навчальним закладом.

Рішення про оцінку знань, виявлених студентом при складанні державного екзамену, захисті дипломної роботи, а також про присвоєння студенту-випускнику відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня та видачу державного документа про освіту приймається державною комісією на закритому засіданні відкритим голосуванням звичайною більшістю членів комісії, котрі брали участь у засіданні. При однаковій кількості голосів голос голови є вирішальним.

Фахівець, який отримав освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» має право на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» або «магістр». Правила прийому до вищого навчального закладу розробляються відповідно до законодавства України, у тому числі Умов прийому до вищих навчальних закладів України, затверджених Міністерством освіти і науки України, затверджуються керівником вищого навчального закладу не пізніше 1 листопада календарного року, що передує року прийому на навчання вступників, і погоджуються з Міністерством освіти і науки України.


РОЗДІЛ І. СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

1.1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Виконання дипломної роботи з освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», «спеціаліст», «магістр» є заключним етапом відповідної освітньо-кваліфікаційної підготовки. Дипломна робота має за мету:

 •  систематизацію, закріплення і поглиблення теоретичних та практичних знань за відповідним напрямком вищої освіти і формування навиків застосування цих знань під час вирішення конкретних наукових і науково-технічних задач;
 •  розвиток навиків самостійної науково-дослідної роботи та оволодіння методикою теоретичних, експериментальних та науково-практичних досліджень, що використані під час виконання дипломної роботи з освітньо-кваліфікаційного рівня;
 •  набуття вміння аналізувати отримані результати досліджень, формулювати висновки і положення та прилюдно їх захищати.

Атестаційна дипломна робота є найважливішим підсумком освітньо-кваліфікаційної підготовки, у зв'язку з чим зміст роботи та рівень її захисту враховуються як один з основних критеріїв для оцінки якості реалізації відповідної освітньо-професійної програми. За всі відомості, викладені в дипломній роботі з освітньо-кваліфікаційного рівня, порядок використання фактичного матеріалу та іншої інформації під час її написання, обґрунтованість і достовірність висновків та положень, що в ній захищаються, несе відповідальність безпосередньо автор дипломної роботи та науковий керівник. Оформлення дипломної роботи повинно відповідати вимогам до звітів про НДР. Ілюстративний матеріал для захисту дипломної роботи може бути виконаний у вигляді плакатів, креслень чи подаватися за допомогою світло-проекційних та комп'ютерних засобів. Зміст ілюстративного матеріалу повинен з достатньою повнотою відображати основні положення, які виносяться на захист.

Дипломна робота (дипломний проект) – це індивідуальне завдання науково-дослідницького, творчого чи проектно-конструкторського характеру, яке виконується студентом на завершальному етапі фахової підготовки і є однією із форм виявлення теоретичних і практичних знань, вміння їх застосовувати при розв’язуванні конкретних наукових, технічних, економічних, соціальних та виробничих завдань.

Дипломні проекти виконують, як правило, студенти-випускники технічних, технологічних та інших споріднених спеціальностей.

На факультеті комп’ютерних наук роботи мають науково-дослідницьку спрямованість, тому на всіх освітньо-кваліфікаційних рівнях студенти виконують дипломні роботи.

Дипломна робота бакалавра містить матеріали з більшості навчальних дисциплін, вирішує практичну задачу напряму освітньої підготовки та повинна бути опрацьована до рівня дипломної роботи. Бакалаври факультету комп’ютерних наук виконують дипломну роботу та захищають її в Державній екзаменаційній комісії.

Дипломна робота спеціаліста виконується з використанням матеріалів більшості навчальних дисциплін, вирішує складну технічну та практичну задачу спеціальності, містить аналіз відомих результатів даного напряму й повинна бути опрацьована до рівня дипломних робіт з можливістю впровадження.

Дипломна робота магістра виконується з використанням матеріалів більшості навчальних дисциплін, містить творчу розробку за спеціальністю, аналіз відомих результатів досліджень з даного напряму, має обґрунтування актуальності та необхідності роботи для розвитку відповідної галузі науки. Напрям тематики кваліфікаційної роботи магістра повинен відповідати планам кафедри, а також повинен мати логічний зв'язок з галузевими або (та) державними планами і програмами. У роботі повинні бути обґрунтовані: вибір напрямку досліджень; методи розв’язання задач з їх порівняльною оцінкою; загальна методика проведення досліджень. Бажано, щоб результати кваліфікаційної роботи магістра мали впровадження та були відображені в наукових та методичних публікаціях.

1.2. ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ ДИПЛОМНИХ РОБІТ

Дипломна робота з освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» і «магістр» є кваліфікаційною науковою роботою, яка виконується студентом самостійно під керівництвом наукового керівника. Дипломна робота магістра виконується на базі теоретичних знань і практичних навичок, отриманих студентом протягом усього терміну навчання і самостійної науково-дослідної роботи, пов'язаної з розробкою конкретних теоретичних і науково-виробничих задач прикладного характеру, що визначається специфікою відповідного напрямку освіти. Дипломна робота з освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» і «магістр» повинна бути результатом закінченого наукового дослідження, мати внутрішню єдність і свідчити про те, що автор володіє сучасними методами наукових досліджень і спроможний самостійно вирішувати наукові задачі теоретичного і практичного спрямування.

Зміст дипломної роботи передбачає:

 •  формулювання наукової, науково-технічної задачі, аналіз стану рішення проблем за матеріалами вітчизняних і зарубіжних публікацій, обґрунтування мети досліджень;
 •  самостійний аналіз методів досліджень, які застосовуються під час вирішення науково-дослідної задачі, розробку нової методики дослідження або його апаратурного забезпечення;
 •  науковий аналіз та узагальнення фактичного матеріалу, який використовується у процесі дослідження;
 •  отримання нових результатів, що мають теоретичне, прикладне або науково-методичне значення;
 •  апробацію отриманих результатів і висновків у вигляді патенту (заявок на патенти), доповідей на наукових конференціях (не нижче інститутського рівня) або підготовлених публікацій у наукових журналах і збірниках з обов'язковими результатами рецензування.

У процесі підготовки і захисту дипломної роботи випускник повинен продемонструвати:

 •  здатність творчо мислити;
 •  володіння методами і методиками досліджень, які використовувались у процесі роботи, висновків та положень, уміння аргументовано їх захищати;
 •  уміння оцінити можливості використання отриманих результатів у науковій та практичній діяльності;
 •  володіння сучасними інформаційними технологіями для здійснення досліджень та оформлення дипломної роботи.

1.3. ВИМОГИ ДО СТРУКТУРИ ДИПЛОМНИХ РОБІТ

Дипломна робота складається зі вступної і основної частин та додатків і містить у собі такі структурні елементи:

 1.  палітурка і титульний аркуш (оформлюється згідно з додатком 3);
 2.  реферат;
 3.  зміст;
 4.  перелік умовних позначень, символів скорочень і термінів;
 5.  вступ (5 – 10% від загального об’єму);
 6.  основна частина роботи (70 – 85% від загального об’єму):
 •  огляд літератури (15%);
 •  теоретичні дослідження (30%);
 •  практична робота (35 – 40%)
 1.  висновки (10% від загального об’єму);
 2.  перелік використаних джерел (5% від загального об’єму);
 3.  додатки.

Об’єм кваліфікаційної роботи бакалавра становить 40 – 60 сторінок. (без змісту, реферату та додатків).

Об’єм дипломної роботи спеціаліста та магістра становить 60 – 80 сторінок. (без змісту, реферату та додатків).

Реферат (обсягом 200 – 500 слів українською та іноземною (англ.) мовою) повинен відображати інформацію, яку подано в дипломній роботі з освітньо-кваліфікаційного рівня, у такій послідовності:

 •  відомості про обсяг роботи, кількість ілюстрацій, таблиць, додатків, кількість джерел за переліком посилань;
 •  мета роботи;
 •  методи дослідження і апаратура;
 •  результати роботи та їх новизна;
 •  рекомендації щодо використання результатів роботи;
 •  значущість роботи та висновки;
 •  припущення про можливі напрямки розвитку або продовження досліджень, що були виконані;
 •  перелік 5–15 ключових слів (словосполучень), що є найістотнішими для розкриття суті роботи (друкуються прописними літерами у називному відмінку в рядок, через коми).

Зміст, який подається на наступному (після реферату) аркуші, повинен включати: вступ, назви всіх розділів, підрозділів, пунктів (підпунктів, якщо вони мають заголовки), висновки, перелік посилань, назви додатків із зазначенням сторінок цих матеріалів.

Перелік умовних позначень подається після змісту з нового аркуша, він повинен містити пояснення всіх застосованих у роботі малорозповсюджених умовних позначень, символів, термінів. Незалежно від цього за першої появи цих елементів у тексті наводять їх розшифровку.

У вступі, викладається:

 •  оцінка сучасного стану проблеми на основі аналізу вітчизняної і зарубіжної науково-технічної літератури та патентного пошуку із зазначенням: практично вирішених задач, існуючих прогалин знань у даній предметній галузі, провідних фірм і провідних вчених та спеціалістів у даній галузі, світових тенденцій вирішення поставлених задач;
 •  актуальність роботи;
 •  мета роботи і галузь застосування результатів;
 •  взаємозв'язок з іншими науковими роботами.

В основній частині роботи необхідно викласти відомості про предмет (об'єкт) дослідження, які є необхідними та достатніми для розкриття суті даної роботи. При цьому основна увага надається новизні роботи. Основна частина роботи повинна, як правило, містити:

 •  обґрунтування і вибір теоретичних та експериментальних методів дослідження поставлених задач;
 •  розробку методик досліджень, опис експериментального обладнання;
 •  аналіз похибок експериментів;
 •  розробку моделей технічних систем і процесів, що досліджуються в роботі;
 •  постановку задачі моделювання, обґрунтування припущень і розробку базової моделі, аналіз адекватності моделей, що були розроблені;
 •  розробку алгоритмів і методик проведення моделювання;
 •  формулювання результатів теоретичних і експериментальних досліджень;
 •  опис практичної реалізації;
 •  аналіз основних науково-технічних результатів з точки зору достовірності, наукової та практичної цінності.

Висновки розміщують на окремому аркуші. У висновках наводять оцінку отриманих результатів роботи з урахуванням світових тенденцій вирішення поставленої задачі; передбачувані галузі використання результатів роботи; народногосподарську, наукову, науково-технічну і соціальну значущість роботи. Текст висновків можна розділити на пункти. На підставі отриманих висновків у роботі можуть надаватися рекомендації. Вони визначають необхідні, на думку автора, подальші дослідження проблеми; подають пропозиції щодо ефективного використання результатів дослідження.

Перелік посилань на літературні джерела розміщують із нового аркушу. Бібліографічні описи наводять у порядку їх згадування в тексті та у відповідності до стандартів по бібліотечній та видавничій справах.

До додатків можуть бути включені:

 •  додаткові ілюстрації або таблиці;
 •  матеріали, які через великий обсяг або форму подання не можна включити до основної частини:
  •  фотографії, проміжні математичні доведення, розрахунки;
  •  протоколи випробувань;
  •  копії технічного завдання, програми робіт, договору;
  •  інструкції, методики, опис розроблених комп’ютерних програм та ін.;
 •  опис нової апаратури і приладів, що використовуються під час проведення експерименту.

РОЗДІЛ ІІ. ПОРЯДОК ТА ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ДИПЛОМНИХ РОБІТ

2.1. УЗГОДЖЕННЯ ТЕМИ З ПРОВІДНОЮ КАФЕДРОЮ

Тематика дипломних робіт розробляється кафедрою та повідомляється студентам.

Випускник може продовжити роботу над темою, яку він обрав під час підготовки курсових робіт. Студент може обрати тему самостійно, але при цьому узгодити свої пропозиції з кафедрою.

Після того як студент обрав тему дипломної роботи, він повинен оформити завдання на дипломну роботу (додатки 1,2). Тема дипломної роботи затверджується на засіданні кафедри та призначається науковий керівник. Зміна теми дипломної роботи та наукового керівника може бути здійснена лише у виключному випадку.

Консультації студента з науковим керівником мають на меті обговорення структури диплому (назви розділів та параграфів), основних робочих гіпотез тощо. Календарний графік роботи визначає ритмічність консультативної допомоги студенту (не рідше двох разів на місяць) та контроль за ходом підготовки дипломної роботи в строк.

2.2. ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА

На факультеті комп’ютерних наук передбачається переддипломна практика. Для бакалаврів – це 4 тижні виробничої проектно-технологічної практики у 8 семестрі за рахунок годин самостійної роботи студентів. Для спеціалістів та магістрів – це 4 тижні виробничої та 4 тижні переддипломної практики. Кафедра заслуховує повідомлення дипломників та їх наукових керівників про походження студентами переддипломної практики. Звіт про виконання переддипломної практики студент подає на кафедру (Зразок оформлення звіту додається. Додаток 4).

2.3. ЯК НАБИРАТИ ТА ДРУКУВАТИ ТЕКСТ

Дипломна робота повинна бути виконана комп'ютерним способом у відповідності до стандарту на виконання документів із використанням друкуючих і графічних пристроїв виводу ЕОМ.

Робота оформлюється на аркушах формату А4 (210 х 297 мм) (при необхідності допускається використання аркушів формату А3 (297х 420 мм)) шрифт «Times New Roman» 14 через 1,5 інтервали із розрахунку не більше 30 рядків на сторінці. Розміри поля: верхнє, нижнє – не менше 15 мм, ліве – не менше 25 мм, праве – 10 мм.

Окремі слова та формули, які вписуються до надрукованого тексту, повинні бути чорного кольору та мати близьку до основного тексту густоту, власні імена наводяться мовою оригіналу (при першому згадуванні – обов’язково).

Структурні елементи «РЕФЕРАТ», «ЗМІСТ», «ВИСНОВКИ», «ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ» не нумерують, а їх назви є заголовками структурних елементів. Розділи і підрозділи повинні мати заголовки. Пункти і підпункти можуть мати заголовки. Заголовки структурних елементів і розділів необхідно розміщувати на середині рядка і друкувати прописними літерами без крапки в кінці. Заголовки підрозділів, пунктів і підпунктів необхідно починати з абзацу (5 знаків) і друкувати малими літерами, крім першої великої. Перенос слів у заголовках не дозволяється. Відстань між основами рядків заголовку, а також між двома заголовками приймається такою, як у тексті. Відстань між заголовком та наступним або попереднім текстом повинна бути не менша двох рядків. Не можна розміщувати заголовок в нижній частині сторінки, якщо після нього залишається тільки один рядок тексту.

Розділи, підрозділи, пункти та підпункти нумеруються арабськими цифрами. Номер підрозділу складається з номера розділу та порядкового номера підрозділу в розділі, розділених крапкою, наприклад, 1.1, 1.2 і т.д. Номер пункту складається з номера розділу, підрозділу (якщо він є) і порядкового номера пункту, розділених крапками тощо. Після вказаної нумерації крапку не ставлять. Сторінки роботи нумеруються арабськими цифрами в правому верхньому кутку аркуша з дотриманням наскрізної нумерації усього тексту. Титульний аркуш теж включають до нумерації, але номер сторінки на ньому не ставлять.

Ілюстрації необхідно розміщувати безпосередньо після тексту, в якому вони згадуються вперше, або на наступній сторінці. На всі ілюстрації повинні бути посилання в роботі. На всі запозичені ілюстрації також повинні бути посилання. Всі ілюстрації, які виносяться на захист, необхідно навести в основній частині дипломної роботи або в додатках.

Креслення, рисунки, графіки, схеми, діаграми повинні відповідати вимогам стандартів ЄСКД та ЄСПД. Ілюстрації нумеруються арабськими цифрами в межах розділу та називаються «Рисунок», що разом з назвою ілюстрації розміщується під рисунком, наприклад, «Рисунок 3.2 – Схема розміщення» (другий рисунок третього розділу).

Цифровий матеріал, як правило, оформляють у вигляді таблиць. Таблицю слід розміщувати безпосередньо після тексту, в якому вона згадується вперше, або на наступній сторінці. На всі таблиці повинні бути посилання в тексті. Нумерують таблиці арабськими цифрами в межах розділу. Зліва над таблицею розміщують напис типу «Таблиця 4.1 – Порівняльні характеристики».

Формули та рівняння наводять безпосередньо після тексту, в якому вони згадуються, посередині рядка, з полями зверху та знизу не менше одного рядка. Номер формули або рівняння складається з номера розділу і порядкового номера формули в розділі, розділених крапкою. Номер проставляється в дужках на рівні формули в крайньому правому положенні на рядку.

Пояснення символів та числових коефіцієнтів формул слід наводити безпосередньо під формулою, у тій самій послідовності, в якій вони подані у формулі. Перший рядок пояснення починають з абзацу словом «де» без двокрапки. Пояснення кожного символу необхідно починати з нового рядка.

Додатки потрібно розміщувати у порядку появи посилань на них у тексті. Кожний додаток повинен починатися з нової сторінки. Додатки позначають посередині рядка прописними літерами української абетки, крім літер Ґ, Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь. Наприклад, «Додаток А». У наступній стрічці симетрично тексту малими літерами, крім першої великої, друкується заголовок додатку. Додатки повинні мати спільну з рештою роботи наскрізну нумерацію сторінок.

Сторінки копій документів нумерують, продовжуючи наскрізну нумерацію сторінок дипломної роботи, незважаючи на власну нумерацію сторінок документів.

Ілюстрації, таблиці, формули і рівняння, що є в тексті додатку, необхідно нумерувати в межах кожного додатку (наприклад, рисунок Е.3, таблиця А.1, формула (Б.2) – друга формула додатку Б і т.п.). Якщо додаток є документом, який має самостійне значення і оформляється згідно з вимогами до документа даного виду, то перед його копією вкладають аркуш, на якому посередині друкують слово «ДОДАТОК ___» і його назву, у правому верхньому куті аркуша проставляють порядковий номер сторінки.

2.4. БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК

Бібліографічний список використаних джерел складають безпосередньо за друкованим текстом.

Джерела можна розміщувати в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків.

Потрібно пам'ятати, що існують відповідні правила щодо бібліографічного опису у списку джерел: ініціали пишуться після прізвища автора; опис робиться мовою оригіналу; роботи одного, двох та трьох авторів приводяться під прізвищем авторів; більше трьох – під заголовком.

Правила оформлення бібліографічного списку затверджені ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання». Опис складається з елементів, які поділяються на обов'язкові та факультативні. У бібліографічному описі можуть бути тільки обов'язкові чи обов'язкові та факультативні елементи. Обов'язкові елементи містять бібліографічні відомості, які забезпечують ідентифікацію документа. Їх наводять у будь-якому описі.

Проміжки між знаками та елементами опису є обов'язковими і використовуються для розрізнення знаків граматичної та приписаної пунктуації.

У списку опублікованих власних праць, який наводять в дипломній роботі, необхідно вказати прізвища та ініціали всіх його співавторів незалежно від виду публікації. (Приклади оформлення літератури до дипломних робіт наведені у додатку 5)

РОЗДІЛ ІІІ. ПОРЯДОК ЗАХИСТУ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

3.1. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕННЯ ЗАХИСТУ

Студент представляє дипломну роботу на розгляд Державної екзаменаційної комісії. Комісія слухає повідомлення дипломника про зміст роботи /10 хв./, члени комісії задають питання та вислуховують відповіді дипломника /5 хв./, виступ наукового керівника і відгук рецензента чи рецензентів /5 хв./. У ході дискусії (захисту) можуть виступити і члени комісії. У виступах керівника і рецензента підкреслюються плюси (і мінуси) представленої роботи та дається її оцінка, яка враховується ДЕКом при виставленні підсумкової оцінки за дипломну роботу.

3.2. КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

Оцінка дипломної роботи визначається Державною екзаменаційною комісією на закритому засіданні. Кожний член комісії виставляє дипломну оцінку та аргументує її. Критерії, за якими оцінюється дипломна робота: якість дипломної роботи (ступінь розробленості проблеми, новизна, обґрунтованість висновків тощо); логіка викладу під час захисту; аргументованість та точність відповідей на запитання і критичні зауваження.

Оцінка «відмінно» ставиться, якщо в результаті роботи досягнута мета і вирішені всі завдання дослідження. Робота виконана у відповідності з планом, має чітку структуру, написана грамотно, оформлена відповідно до вимог. Наданий функціонуючий програмний продукт або апаратно-програмний комплекс, проведені його тестування і апробація. Зроблена чітка, логічна доповідь, що відображає суть, зміст і основні результати роботи. Наведений необхідний ілюстративний матеріал. Надані відповіді на запитання, що демонструють фундаментальні наукові та практичні знання студента.

Оцінка «добре» ставиться, якщо в результаті роботи досягнута мета і вирішені основні завдання дослідження. Робота відповідає плану, має зрозумілу структуру, достатньо логічно викладена, написана грамотно, оформлена відповідно до вимог. Однак аналіз проблеми, наведені підходи до вирішення задач або методи їх рішення та результати теоретичних і експериментальних досліджень описані недостатньо повно. Наданий функціонуючий програмний продукт або апаратно-програмний комплекс, але його тестування і апробація проведені неповною мірою. Доповідь відображає суть і зміст роботи, але при її викладенні має місце деяка непослідовність. Ілюстративний матеріал недостатній. Надані неповні відповіді на поставлені запитання.

Оцінка «задовільно» ставиться, якщо робота не зовсім логічно побудована, мало відповідає плану, задачі дослідження вирішені не в повному обсязі. Робота носить здебільшого описувальний, а не науково-дослідницький характер. Студент виявляє слабкість в розгорнутому розкритті аналізу проблеми, підходів до вирішення задач, методів їх вирішення. Висновки декларуються, але недостатньо аргументуються. Програмний продукт не тестувався. Надані неповні відповіді на запитання.

Оцінка «незадовільно» ставиться, якщо робота не відповідає темі та плану роботи, не виконані вимоги до оформлення роботи, робота містить низку серйозних недоліків чи помилок. Висновки поверхневі та не аргументовані або відсутні. Студент не в змозі викласти суть роботи, відповісти на поставлені запитання. Відсутній функціонуючий програмний продукт.

Державна екзаменаційна комісія також вирішує питання щодо рекомендації публікації результатів дипломної роботи, рекомендації до вступу в аспірантуру, участі у конкурсах проектів тощо.

У разі, якщо захист дипломної роботи визнається Державною екзаменаційною комісією незадовільним, студент може за умов відповідного доопрацювання захищати її іншим разом (повторно), але якщо захист знов було визнано незадовільним, студенту видається довідка про те, що він прослухав курс в університеті за такий-то певний строк та вказуються дисципліни, за якими склав екзамени, проте права одержання диплома він позбавляється.


Додаток 1

Факультет комп’ютерних наук

Завдання на дипломну роботу БАКАЛАВРА

Напрям:________________________________

(шифр напряму)

__________________________________________________

(назва напряму)

Студент(ка)  ____________________________________                                                                                                                          

Група    КС –

Назва дипломної роботи:                                                                                                  _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Мета роботи:  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

План роботи: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Основні результати роботи:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Керівник дипломної роботи: ________________________________________________

(ступінь, П І П)

Консультант дипломної роботи:_____________________________________________

(ступінь, П І П)

                                                   

(підпис керівника)

Видане:                                          200_ р.                                                  

(підпис студента)


Додаток 2

Факультет комп’ютерних наук

Завдання на дипломну роботу МАГІСТРА (СПЕЦІАЛІСТА)

Спеціальність:_____________________________

(шифр спеціальності)

________________________________________________

(назва спеціальності)

Студент(ка)  ____________________________________                                                                                                                          

Група    КС –

Назва дипломної роботи:                                                                                                  _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Мета роботи:  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

План роботи: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Основні результати роботи:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Керівник дипломної роботи: ________________________________________________

(ступінь, П І П)

Консультант дипломної роботи:_____________________________________________

(ступінь, П І П)

                                                   

(підпис керівника)

Видане:                                          200_ р.                                                  

(підпис студента)


Додаток
3

Зразок титульного листа дипломної роботи

Міністерство освіти і науки України

Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна

Факультет комп’ютерних наук

"Допущено до захисту"

Зав. кафедрою (назва кафедри)

проф. Іваненко І.І.__________

"_____" червня 200_р.

ДИПЛОМНА РОБОТА БАКАЛАВРА/МАГІСТРА/СПЕЦІАЛІСТА

З НАПРЯМУ (для дипломної роботи бакалавра)

"НАЗВА НАПРЯМУ"

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ (для дипломної роботи спеціаліста/магістра)

"НАЗВА СПЕЦІАЛЬНОСТІ"

"ТЕМА ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ"

Керівник

кандидат технічних наук      С.С. Сидоренко

Консультант

доктор фіз.-мат. наук,

професор         П.П. Петренко

виконавець

студент групи КС-41       Д.Д. Дмитренко

Харків

200__
 

Додаток 4

Міністерство освіти і науки України

Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна

факультет комп’ютерних наук

Звіт

про переддипломну практику

студента  _______________________________

(ПІБ, група)

Харків-2009


Тема дослідження:____________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Теоретичне значення дослідження:__________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Практичне значення роботи:________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Методи дослідження:__________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Актуальність теми:____________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Мета роботи:__________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Предмет дослідження:_________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання дослідження:__________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Науковий керівник _____________________________ Підпис_________


Додаток 5

ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ

БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ У СПИСКУ

ДЖЕРЕЛ, ЯКИЙ НАВОДЯТЬ У ДИПЛОМНІЙ РОБОТІ

Характеристика джерела

Приклад оформлення

Книги:

Один автор

1.    Василій   Великий.   Гомілії   /   Василій   Великий   ;   [пер.   з   давньогрец. Л. Звонська]. — Львів : Свічадо, 2006. — 307 с. —

(Джерела християнського Сходу. Золотий вік патристики IV

V ст. ; № 14).

2.    Коренівський Д. Г. Дестабілізуючий ефект параметричного білого шуму в неперервних та дискретних динамічних системах

/ Коренівський Д. Г. — К. : Ін-т математики, 2006. — 111с. —

(Математика та її застосування) (Праці / Ін-т математики НАН

України ; т. 59).

3.    Матюх Н. Д. Що дорожче срібла-золота / Наталія Дмитрівна

Матюх. — К. : Асамблея діл. кіл : Ін-т соц. іміджмейкінгу, 2006.

— 311 с. — (Ювеліри України ; т. 1).

4.    Шкляр В. Елементал : [роман] / Василь Шкляр. — Львів : Кальварія, 2005. — 196, [1] с. — (Першотвір).

Два автори

1.    Матяш І. Б. Діяльність Надзвичайної дипломатичної місії УНР в Угорщині : історія, спогади, арх. док. / І. Матяш, Ю. Мушка. — К. : Києво-Могилян. акад., 2005. — 397, [1] с. — (Бібліотека наукового щорічника "Україна дипломатична" ; вип. 1).

2. Ромовська 3. В. Сімейне законодавство України / З. В. Ромовська, Ю. В. Черняк. — К. : Прецедент, 2006. — 93 с. —

(Юридична бібліотека. Бібліотека адвоката) (Матеріали до

складання кваліфікаційних іспитів для отримання Свідоцтва про

право на заняття адвокатською діяльністю ; вип. 11).

3.    Суберляк   О.   В.   Технологія   переробки   полімерних   та   

композиційних матеріалів : підруч.   [для   студ.   вищ.   навч.   закл.]

/   О.   В.   Суберляк, П. І. Баштанник. — Львів : Растр-7, 2007. —

375 с.

Три автори

1.    Акофф   Р.   Л.   Идеализированное   проектирование:   как   предотвратить завтрашний кризис сегодня. Создание будущего организации / Акофф Р. Л., Магидсон Д., Эддисон Г. Д. ; пер. с англ. Ф. П. Тарасенко. — Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс', 2007. — ХНИ, 265 с.

Чотири

автори

1.    Методика нормування ресурсів для виробництва продукції рослинництва / [Вітвіцький В. В., Кисляченко М. Ф., Лобастов І. В., Нечипорук А. А.]. — К. : НДІ "Украгропромпродуктивність", 2006. — 106 с. — (Бібліотека спеціаліста АПК. Економічні нормативи).

2.    Механізація переробної галузі агропромислового комплексу : [підруч. для учнів проф.-техн. навч. закл.] / О. В. Гвоздєв, Ф. Ю. Ялпачик, Ю. П. Рогач, М. М. Сердюк. — К. : Вища освіта, 2006. — 478, [1] с. — (ПТО: Професійно-технічна освіта).

П'ять і

більше

авторів

1.     Психология менеджмента / [ Власов П. К., Липницкий А. В., Лущихина И. М. и др.] ; под ред. Г. С. Никифорова. — [3-е изд.]. — X. : Гуманитар. центр, 2007. — 510 с.

2.    Формування здорового способу життя молоді : навч.-метод, посіб. для працівників соц. служб для сім'ї, дітей та молоді / [Т. В. Бондар, О. Г. Карпенко, Д. М. Дикова-Фаворська та ін.]. — К. : Укр. ін-т соц. дослідж., 2005. — 115 с. — (Серія "Формування здорового способу життя молоді": у 14 кн.,кн. 13).

Без автора

1.    Історія   Свято-Михайлівського   Золотоверхого   монастиря  /  

[авт. тексту В. Клос]. — К. : Грані-Т, 2007. — 119с — (Грані світу).

2.    Воскресіння мертвих : українська барокова драма : антологія /

[упорядкув., ст., пер. і прим. В. О. Шевчук]. — К. : Грамота, 2007. —

638, [1] с.

3.    Тіло чи особистість? Жіноча тілесність у вибраній малій

українській прозі та графіці кінця XIX — початку XX століття :

[антологія / упоряд.: Л. Таран, О. Лагутенко]. — К. : Грані-Т, 2007.

— 190, [1] с.

4. Проблеми типологічної та квантитативної лексикології :

[зб.наук.праць / наук. ред. Каліущенко В. та ін.]. — Чернівці: Рута,

2007. — 310 с.

Багатотомний

документ

1.   Історія   Національної   академії   наук   України, 1941—1945 /  

[упоряд. Л. М. Яременко та ін.]. — К. : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2007 —.— (Джерела з історії науки в Україні).

Ч. 2 : Додатки — 2007. — 573, [1] с.

2.  Межгосударственные стандарты : каталог в 6 т. / [сост. Ковалева И. В., Рубцова Е. Ю. ; ред. Иванов В. Л.]. — Львов : НТЦ "Леонорм-

Стандарт", 2005 —.— (Серия "Нормативная база предприятия").

Т. 1. —2005.— 277 с.

3.  Дарова А. Т. Неисповедимы пути  Господни...  :  (Дочь врага

народа) : трилогия / А. Дарова. — Одесса : Астропринт, 2006 — .—

(Сочинения : в 8 кн./ А. Дарова ; кн. 4).

4.    Кучерявенко Н. П. Курс налогового права : Особенная часть : в

6 т. / Н. П. Кучерявенко.— X.: Право, 2002 — . —  Т. 4: Косвенные

налоги. — 2007. — 534 с.


5.    Реабілітовані історією.  Житомирська область  :  [у 7  т.]. —

Житомир : Полісся,  2006 — . — (Науково-документальна  серія  

книг  "Реабілітовані історією" : у 27 т. / голов. редкол.: Тронько П. Т.

(голова) [та ін.]). Кн. 1 / [обл.редкол.: Синявська І. М. (голова) та

ін.]. — 2006. — 721, [2] с.

6.  Бондаренко В.  Г. Теорія ймовірностей і математична  статистика.

Ч.1  / В. Г. Бондаренко, І. Ю. Канівська, С. М. Парамонова. — К. :

НТУУ "КПІ", 2006. — 125 с.

Матеріали

конференцій,

з'їздів

1.    Економіка, менеджмент, освіта в системі реформування

агропромислового  комплексу :  матеріали  Всеукр.  конф.  молодих

учених-аграрників  ["Молодь України і аграрна реформа"],  

(Харків,  11—13 жовт. 2000 р.) / М-во аграр. політики, Харк. держ.

аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. — X. : Харк. держ. аграр. ун-т ім.

В. В. Докучаєва, 2000. — 167 с.

2.    Кібернетика в сучасних економічних процесах : зб. текстів

виступів на республік, міжвуз. наук.-практ. конф. / Держкомстат

України, Ін-т статистики, обліку та аудиту. — К.: ІСОА, 2002.

— 147 с.

3.    Матеріали IX з'їзду Асоціації українських банків, 30 червня

2000 р. інформ. бюл. — К. : Асоц. укр. банків, 2000. — 117 с. —

(Спецвип.: 10 років АУБ).

4.    Оцінка  й  обгрунтування  продовження  ресурсу елементів  

конструкцій  : праці конф., 6—9 черв. 2000 р., Київ. Т. 2 / відп. Ред.

В. Т. Трощенко. — К. : НАН України, Ін-т пробл. міцності, 2000.

— С. 559—956, XIII. [2] с. — (Ресурс 2000).

5.    Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій : зб.

наук, праць / наук. ред. В. І. Моссаковський. — Дніпропетровськ  :

Навч. кн., 1999. — 215 с.

6.    Ризикологія в економіці та підприємництві : зб. наук, праць за

матеріалами міжнар. наук.-практ. конф., 27-28 берез. 2001 р.

/ М-во освіти і науки України,  Держ податк. адмін. України [та ін.].

— К. : КНЕУ : Акад. ДПС України, 2001. — 452 с.

Препринти

1.    Шиляев    Б.    А.    Расчеты    параметров    радиационного    

повреждения материалов нейтронами  источника   ННЦ  ХФТИ

NL.  USA с  подкритической сборкой, управляемой ускорителем электронов / Шиляев Б. А., Воєводин В. Н. — X. ННЦ ХФТИ, 2006. — 19 с. — (Препринт / НАН Украины, Нац.  науч. центр "Харьк. физ.-техн. ин-т" ; ХФТИ 2006-4).

2. Панасюк М. 1. Про точність визначення активності твердих радіоактивних відходів гамма-методами / Панасюк М. І., Скорбун А. Д., Сплошной Б. М. — Чорнобиль : Ін-т пробл. безпеки АЕС НАН України, 2006. — 7, [1] с. — (Препринт / НАН України, Ін-т пробл. безпеки АЕС ; 06-1).

Депоновані

наукові праці

1. Социологическое исследование малых групп населення В. И. Иванов [и др.] ;   М-во   образования   Рос.   Федерации,   Финансовая академия. – М.,2002. – 110 с. – Деп. в ВИНИТИ 13.06.02. № 145432.

2. Разумовский В. А. Управление маркетинговими исследованиями в

регионе / В. А. Разумовский. Д. А. Андреев. – М., 2002. – 210 с. – Деп. в ИНИОН Рос. акад. наук 15.02.02, № 139876.

Словники

1. Географія : словник-довідник / [авт.-уклад. Ципін В. Л.]. — X. : Халімон. 2006. — 175, [1]с.

2. Тимошенко 3. І. Болонський процес в дії : словник-довідник  основ. термінів і понять з орг. навч. процесу у вищ. навч. закл. / 3. І. Тимошенко, О. І. Тимошенко. — К. : Європ. ун-т, 2007. — 57 с.

3. Українсько-німецький тематичний словник [уклад. Н. Яцко та ін.]. — К. : Карпенко. 2007. — 219 с.

4. Європейський Союз : словник-довідник / [ред.-упоряд. М. Марченко]. — 2-ге вид., оновл. — К. : К.І.С., 2006. — 138 с.

Атласи

1. Україна : екол.-геогр. атлас : присвяч. всесвіт, дню науки в ім'я миру та розвитку згідно з рішенням 31 сесії ген. конф. ЮНЕСКО / [наук, редкол.: С. С. Куруленко та ін.] ; Рада по вивч. продукт, сил України НАН України [та ін.]. — / [наук, редкол.: С. С. Куруленко та ін.]. — К. : Варта, 2006. — 217, [1] с.

2. Анатомія пам'яті : атлас схем і рисунків провідних шляхів і структур нервової системи, що беруть участь у процесах пам'яті : посіб. для студ. та лікарів / О. Л. Дроздов, Л. А. Дзяк, В. О. Козлов, В. Д. Маковецький. — 2-ге вид., розшир, та доповн. —Дніпропетровськ : Пороги, 2005. — 218 с.

3. Куерда X. Атлас ботаніки / Хосе Куерда ; [пер. з ісп. В. Й. Шовкун]. — X. : Ранок. 2005. — 96 с.

Законодавчі

та

нормативні

документи

1. Кримінально-процесуальний кодекс України : за станом на 1 груд. 2005 р. / Верховна Рада України. — Офіц. вид. — К. : Парлам. вид-во, 2006. — 207 с. — (Бібліотека офіційних видань).

2. Медична статистика статистика : зб. нормат. док. / упоряд. та голов. ред. В. М. Заболотько. — К. : МНІАЦ мед. статистики : Медінформ, 2006. — 459 с. — (Нормативні директивні правові документи).

3. Експлуатація, порядок і терміни перевірки запобіжних пристроїв посудин, апаратів і трубопроводів теплових електростанцій : СОУ-Н ЕЕ 39.501:2007. — Офіц. вид. — К. ; ГРІФРЕ : М-во палива та енергетики України, 2007. — VI, 74 с. — (Нормативний документ Мінпаливенерго України. Інструкція).

Стандарти

1. Графічні символи, що їх використовують на устаткуванні. Покажчик та огляд (ІЗО 7000:2004, ЮТ) : ДСТУ ІЗО 7000:2004. — [Чинний від 2006-01-01]. — К. : Держспоживстандарт України, 2006. — IV, 231 с. — (Національний стандарт України).

2.     Якість води. Словник термінів : ДСТУ 130 6107-1:2004 —ДСТУ ІЗО 6107- 9:2004. — [Чинний від 2005-04-01]. — К. : Держспоживстандарт України, 2006. — 181 с. — (Національні стандарти України).

3. Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устаткування. Частина 2-020.     Додаткові вимоги до лабораторних центрифуг (ЕМ 61010-2-020:1994,  ЮТ) : ДСТУ ЕМ 61010-2- 020:2005. — [Чинний від 2007-01-01]. — К. : Держспоживстандарт України, 2007. — IV. 18 с. — (Національний стандарт України).

Каталоги

1. Межгосударственные стандарты : каталог : в 6 т. / [сост. Ковалева И. В., Павлюкова В. А. ; ред. Иванов В. Л]. — Львов : НТЦ "Леонорм-стандарт", 2006 — . —  (Серия "Нормативная  база     предприятия").

Т. 5. — 2007. — 264 с.

Т.6. – 2007. – 277 с.

2. Пам'ятки історії та мистецтва Львівської області : каталог-довідник / [авт.- упоряд. М. Зобків та ін.]. — Львів : Новий час, 2003. — 160 с.

3. Університетська книга : осінь, 2003 : [каталог]. — [Суми : Унів. кнм 2003]. — 11 с.

4. Горницкая И. П. Каталог растений для работ по фитодизайну / Горницкая И. П., Ткачук Л. П. — Донецк : Лебедь, 2005. — 228 с.

Бібліографіч-

ні показники

1.    Куц О. С. Бібліографічний покажчик та анотації кандидатських дисертацій, захищених у спеціалізованій вченій раді Львівського державного університету фізичної культури у 2006 році / О. Куц, О. Вацеба. — Львів : Укр. технології, 2007.— 74 с.

2.    Систематизований     покажчик    матеріалів    з    кримінального     права, опублікованих у Віснику Конституційного Суду України за 1997—2005 роки /[уклад. Кирись Б. О., Потлань О. С]. — Львів : Львів, держ. ун-т внутр. справ, 2006. — 11с. — (Серія: Бібліографічні довідники ; вип. 2).

Дисертації

1. Петров П. П. Активність молодих зірок сонячної маси: дис. ... доктора фіз.-мат. наук : 01.03.02 / Петров Петро Петрович. – К., 2005. – 276 с.

Авторе-

ферати

дисертацій

1. Новосад І. Я. Технологічне забезпечення виготовлення секцій робочих органів гнучких гвинтових конвеєрів : автореф. дис. на здобуття наук, ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.08 "Технологія машинобудування" /1. Я. Новосад. — Тернопіль, 2007. — 20, [1] с.

2. Нгуен Ші Данг. Моделювання і прогнозування макроекономічних показників в системі підтримки прийняття рішень управління державними фінансами : автореф. дис. на здобуття наук, ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 "Автоматиз. системи упр. та прогрес, інформ. технології" / Нгуен Ші Данг. — К., 2007. — 20 с.

Авторські

свідоцтва

1.  А.  с.   1007970  СССР,   МКИ4  В  25  3   15/00.   Устройство  для  захвата неориентированных деталей типа валов / В. Є. Ваулин, В. Г. Кемайкин (СССР). – № 3360585/25-08 ; заявл. 23.11.81 ; опубл. 30.03.83, Бюл. № 12.

Патенти

1. Пат. 2187888 Российская Федерация, МПК' Н 04 В 1/38, Н 04 ^ 13/00. Приемопередающее устройство / Чугаева В.  И.; заявителі, и патентообладатель Воронеж, науч.-исслед. ин-т связи. – № 2000131736/09 ; заявл. 18.12.00 ; опубл. 20.08.02, Бюл. № 23 (II ч.).

Частина

книги,

періодичного,

продовжу-

ваного

видання

1. Козіна Ж. Л. Теоретичні основи і результати практичного застосування системного аналізу в наукових дослідженнях в області спортивних ігор / Ж. Л. Козіна // Теорія та методика фізичного виховання. — 2007. — № 6. — С. 15 —18, 35 — 38.

2, Гранчак Т. Інформаційно-аналітичні структури бібліотек в   умовах демократичних перетворень / Тетяна Гранчак, Валерій Горовий // Бібліотечний Вісник. —2006. — № 6. — С. 14—17.

3. Валькман Ю. Р. Моделирование НЕ-факторов — основа интеллектуализации компьютерных технологий / Ю. Р. Валькман, В. С. Быков, А. Ю. Рыхальский // Системні дослідження та інформаційні технології. — 2007. – №1. — С. 39—61.

4. Ма Шуін. Проблеми психологічної підготовки в системі фізкультурної освіти / Ма Шуін //Теорія та методика фізичного виховання. — 2007. — № 5. — С. 12—14,

5. Регіональні особливості смертності населення України / Л. А. Чепелевська, Р. О. Моісеєнко, Г. І. Баторшина [та ін.] // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. — 2007. — № 1. — С. 25—29.

6.    Валова І. Нові принципи угоди Базель ІІ / І. Валова ; пер. з англ. Н. М. Середи // Банки та банківські системи. — 2007. — Т.№ 2. — С. 13—20.

7. Зеров М. Поетична діяльність Куліша // Українське письменство XIX ст. Від Куліша до Винниченка : (нариси з новітнього укр., письменства) : статті / Микола Зеров. – Дрогобич, 2007. — С. 245—291.

 

8. Третьяк В. В. Возможности использования баз знаний для проектирования технологии взрывной штамповки / В. В. Третьяк, С. А. Стадник, Н. В. Калайтан // Современное состояние  использования импульсных источников энергии в промышленности : междунар. науч.-техн. конф., 3-5 окт. 2007 г. : тезисы докл. — X., 2007. — С. 33.

9. Чорний Д. Міське самоврядування: тягарі проблем, принади цивілізації / Д. М. Чорний // По лівий бік Дніпра: проблеми модернізації міст України : (кінець XIXпочаток XX ст. / Д. М. Чорний. — X., 2007. — Розд. 3. — С. 137—202.

Електронні

ресурси

1. Богомольний Б. Р. Медицина екстремальних ситуацій  [Електронний ресурс] ] : навч. посіб. для студ. мед. вузів IIIIV  рівнів акредитації / Б. Р. Богомольний, В. В. Кононенко, П. М. Чуєв. — 80 Міп / 700 МВ. — Одеса : Одес. мед. ун-т, 2003. — (Бібліотека студента-медика). — 1 електрон, опт. диск (СD-RОМ) ; 12 см. — Систем, вимоги: Pentium; 32 Мb RАМ ; Windows 95, 98, 2000, ХР ; МS Word 97-2000. — Назва з контейнера.

2. Розподіл населення найбільш численних національностей за статтю та віком, шлюбним станом, мовними ознаками та рівнем освіти [Електронний ресурс] : за даними  Всеукр. перепису населення 2001 р. / Держ. ком. статистики України ; ред. О. Г. Осауленко. — К. : Сй-вид-во "Інфодиск", 2004. — 1 електрон, опт. диск (СD-RОМ) : кольор. ; 12 см. — (Всеукр. перепис населення, 2001). — Систем, вимоги: Pentium -266 ; 32 Мb RАМ ; СD-RОМ Windows 98/2000/NТ/ХР. — Назва з титул. екрану.

3. Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні ресурси в науці, культурі та освіті : (підсумки 10-ї Міжнар. конф. "Крим-2003") [Електронний  ресурс] / Л. Й. Костенко, А. О. Чекмарьов, А. Г. Бровкін, І. А. Павлуша // Бібліотечний вісник. — 2003. — № 4. — С. 43. — Режим доступу до журн. :

http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

53214. Ділова гра для педагогічних працівників «Вплив сюжетно-рольової гри на формування партнерських взаємин дошкільників» 60 KB
  Час відведений для гри заповнюється читанням книг підготовкою до свят організаційними видами діяльності. Виникає питання: чому вихователі і батьки спокійно жертвують часом для гри на користь будьякої іншої діяльності Чому дорослі позбавляють малюків можливості грати з однолітками Педагогічна дискусія. Вихователь зобов'язаний направляти гру не руйнуючи її зберігаючи самостійний і творчий характер ігрової діяльності дітей безпосередність переживань віру в правду гри.
53216. ЗАСТОСУВАННЯ ГРАФІКІВ З МОДУЛЕМ ДО РОЗВЯЗУВАННЯ РІВНЯНЬ І НЕРІВНОСТЕЙ З МОДУЛЕМ 132.5 KB
  Цього можна досягти якщо попередньо над даним рівнянням виконати деякі перетворення які приводять до рівняння еквівалентного початковому: такі перетворення інколи зводяться до перенесення деяких членів рівняння з однієї його частини в другу.
53217. Розв’язування систем рівнянь графічним способом 220.5 KB
  Мета уроку: закріпити та вдосконалити вміння розвязувати системи рівнянь з двома невідомими графічним способом; розвивати вміння аналізувати; виховувати бажання працювати в групі культуру спілкування. Обладнання і методичний матеріал: компютери програмний педагогічний засіб GRN1 роздатковий матеріал: а аркуші завдань для роботи на уроці тестові завдання картки консультації з прикладами розвязування систем рівнянь у GRN1. Перевірити правильність виконання домашнього завдання звіренням...
53218. Линейная функция и её график 101 KB
  Дать учащимся представление о линейной функции вида у=kх в рассмотреть частный случай у= kх; формировать умение строить график линейной функции и выяснять отдельные характеристики линейной по её графику; развивать логическое мышление вычислительные навыки по табличным значениям находить соответствующие точки на координатной плоскости; развивать самообразовательную и информационную компетентность. Выполнение математического диктанта Вариант 1...
53219. Простейшие преобразования графиков функций 54.5 KB
  І красные Графики функций y=fxn n 0 Каждый учасник получает задание построить график функции: №1. х Каждый ученик построил график своей функции дома. Группа делает вывод преобразования графика своей функции. 15 минут работы каждый ученик рассказывает построение графика своей функции.