47579

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ. ТУРИЗМОЗНАВСТВО

Книга

Туризм и рекреация

Основні етапи виконання дипломної роботи 5 3. Вимоги до дипломної роботи 6 4. Вибір напряму та затвердження теми дипломної роботи 7 5. Визначення об'єкту та предмету дипломної роботи складання робочого плану дослідження 9 7.

Украинкский

2013-11-30

351.5 KB

16 чел.

Київський університет туризму,

економіки і права

Факультет туризму, готельного

та ресторанного бізнесу

Кафедра теорії та практики туризму

і готельного господарства

ДЖУЮ

Проректор з навчальної

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання дипломних робіт

для студентів усіх форм навчання

спеціальності 7.14010301 «Туризмознавство»

галузі знань1401 «Сфера обслуговування»

Київ 2011

Методичні вказівки до виконання дипломних робіт студентами напряму підготовки 140103 «Туризм» Київського університету туризму, економіки і права (КУТЕП). - Київ, 2011. – 48 с.

Укладачі: Федорченко В.К., доктор педагогічних наук, професор, зав. кафедри теорії та практики туризму і готельного господарства КУТЕП;  Мініч  І.М.,   кандидат  соціологічних   наук,   доцент   КУТЕП,   заст.   зав. кафедри теорії та практики туризму і готельного господарства КУТЕП

Рецензенти: Цехмістрова Г.С., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки і психології КУТЕП

Ведмідь Н.І., кандидат економічних наук, доцент кафедри готельного, ресторанного та туристичного бізнесу КНТЕУ

Методичні вказівки обговорені і схвалені на засіданні кафедри теорії та практики туризму і готельного господарства 1 вересня 2011 р., протокол № 1

Рекомендовано до друку науково-методичною комісією факультету туризму, готельного та ресторанного бізнесу КУТЕП 25 вересня  2009 р., протокол № 1

ЗМІСТ

1. Загальні положення

4

2. Основні етапи виконання дипломної роботи

5

3. Вимоги до дипломної роботи

6

4. Вибір напряму та затвердження теми дипломної роботи

7

5. Керівництво дипломною роботою   

8

6. Визначення об'єкту та предмету дипломної роботи, складання робочого плану дослідження

9

7. Опрацювання інформаційних джерел

10

8. Вибір та використання методів наукового дослідження

11

9. Збирання і обробка фактичного матеріалу

13

10. Обсяг, зміст та структура дипломної роботи

14

11. Оформлення дипломної роботи

17

12. Висновок наукового керівника про дипломну роботу

21

13. Отримання допуску дипломної роботи до захисту на випускаючій       кафедри

22

14. Порядок    підшивання    дипломної        роботи    та    допуск до захисту

22

15. Зовнішнє рецензування дипломної роботи

23

16. Підготовка дипломної роботи до захисту

23

17. Захист в Державній комісії з захисту дипломної роботи

25

ДОДАТКИ:

Додаток 1. Зразок заяви

28

Додаток 2. Зразок листа

29

Додаток 3.Бланк завдання на дипломну роботу

30

Додаток 4. Приклад орієнтованого плану дипломної роботи

32

Додаток   5.   Приклад   оформлення   титульної  сторінки   дипломної роботи

34

Додаток 6. Приклад підготовки вступу дипломної роботи

35

Додаток 7. Приклад оформлення рисунків та таблиць

38

Додаток 8. Зразок оформлення висновку керівника

39

Додаток 9. Пам'ятка науковому керівнику

40

Додаток 10. Пам'ятка рецензенту

41

Додаток 11. Зразок оформлення інформаційної карти

42

Додаток 12. Зразок оформлення списку використаних джерел 

43

Додаток 13. Приблизна тематика дипломних робіт

45

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Відповідно до навчального плану студенти-випускники напряму підготовки 140103 «Туризм» освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» виконують і захищають дипломну роботу. Вона є результатом самостійної індивідуальної науково-дослідної роботи студента. Виконання дипломної роботи є формою державного контролю засвоєних студентами знань.

Методичні вказівки мають на меті надати допомогу студентам при виконанні дипломної роботи і містять основні вимоги, які висуваються до змісту та оформлення дипломної роботи, визначають послідовність етапів її виконання, дають рекомендації щодо добору та опрацювання літературних джерел і нормативних документів, збору та обробки фактичного матеріалу, визначають порядок захисту та оцінювання роботи.

Виконання дипломної роботи дозволяє:

 •  систематизувати та поглибити здобуті знання, творчо застосувати їх у вирішенні конкретних практичних завдань;
 •  розвинути   вміння   вести   науковий   пошук,   узагальнювати  різні
  методичні підходи та концепції, чітко аргументувати власну точку зору з проблеми, що досліджується;
 •  виявити здібності студента щодо підбору, систематизації та аналізу інформації, яка стосується об'єкту та предмету дослідження;
 •  закріпити вміння здійснювати економічну діагностику;
 •  поглибити   навички  аналізу   економічних   показників,   закріпити володіння системним підходом, сучасним методичним апаратом,
  інструментарієм    та    прийомами    обґрунтування    управлінських рішень;
 •  сформувати навички розробки наукових висновків і конкретних пропозицій щодо вдосконалення організації та управління в сфері туризму готельного та ресторанного бізнесу.

Метою підготовки дипломної роботи є закріплення здобутих умінь і навичок, адаптація теоретичних моделей та практичного досвіду організації та управління до умов діяльності конкретного суб'єкту господарської діяльності в сфері туризму, готельного та ресторанного бізнесу або до потреб певного туристично-рекреаційного регіону України.

Задачі дипломної роботи залежать від обраної теми, об'єкту та предмету дослідження. Робота повинна виконуватись на наукових засадах та мати аналітичні результати практичного спрямування. Головним завданням є пошук та обґрунтування доцільності впровадження ефективних методів та інструментів організації та управління на рівні конкретного підприємства туристської сфери.

Темою дипломної роботи є одна з актуальних проблем технології, організації та менеджменту підприємств туристської сфери.

Дипломна робота виконується на основі поглибленого вивчення чинного законодавства   України   з   питань   підприємницької діяльності, спеціальної вітчизняної та зарубіжної літератури, передового досвіду з проблеми, яка вивчається, а також результатів проведених студентом власних досліджень.

2. ОСНОВНІ ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

Підготовка виконання дипломної    роботи    передбачає    такі    основні    етапи:

 1.  Вибір напряму та теми дослідження, подання відповідної заяви і затвердження теми.
 2.  Визначення   об'єкту,    предмету,    мети   та   задач   дослідження, затвердження індивідуального завдання на дипломну роботу.
 3.  Опрацювання джерел вторинної інформації, формування загальної концепції дослідження, методичних підходів та інструментарію, складання робочого плану дипломної роботи.
 4.  Формування    теоретико-методологічних    основ    проблеми, яка досліджується,    узагальнення     існуючих    концепцій,     вивчення еволюції    підходів    до    вирішення    проблеми, систематизація сучасних поглядів вітчизняних та закордонних науковців.
 5.  Збирання фактичного матеріалу, економічна діагностика об'єкту дослідження,    поглиблений    аналіз   та   оцінка    показників, що характеризують предмет дослідження.
 6.  Обґрунтування напрямів вирішення проблеми, яка досліджується, пошук   засобів   подолання   перешкод   їх   реалізації, економічне обґрунтування доцільності впровадження.
 7.  Викладення результатів дослідження в текстовій формі, підготовка вступу, висновків, додатків, упорядкування списку використаних джерел.
 8.  Оформлення дипломної роботи.
 9.  Попередній захист дипломної роботи на випускаючій кафедрі.
 10.  Зовнішнє рецензування дипломної роботи.
 11.  Підготовка до захисту.
 12.  Захист дипломної роботи у Державній комісії з захисту дипломних робіт.

3. ВИМОГИ ДО ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

Дипломна робота повинна містити:

 •  поглиблений    всебічний    аналіз    рівня    висвітлення    проблеми,    яка досліджується, в науковій фаховій літературі;
 •  елементи   самостійного   дослідження,   соціально-економічний   аналіз об'єкту та предмету дослідження;
 •  обґрунтовані пропозиції щодо вдосконалення діяльності об'єкта, який досліджується.

Дипломна робота повинна мати належне оформлення та всі необхідні документи, що її супроводжують (заповнений бланк завдання, інформаційну карту, анотацію, висновок випускаючої кафедри щодо допуску роботи до захисту, відгук наукового керівника, відгук зовнішнього рецензента). За бажанням студент може одержати додатковий відгук на дипломну роботу від підприємства, що є замовником дослідження. Робота має бути виконаною і поданою на випускаючу кафедру в термін, передбачений графіком навчального процесу.

Дипломна робота, яка не відповідає вимогам щодо змісту та оформлення, затвердженій темі, не - містить теоретико-методологічної частини, економічних розрахунків, обґрунтованих пропозицій, а також не має зовнішньої рецензії, до захисту не допускається.

4.  ВИБІР НАПРЯМУ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТЕМИ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

Студенту надається право самостійно вибирати напрям науково-дослідної роботи. Доцільно, якщо останній розроблявся раніше при підготовці курсових робіт, рефератів, доповідей на студентських науково-практичних конференціях тощо.

Тема дипломної роботи обирається студентом відповідно рекомендованої тематики. Після вибору теми студент подає заяву на ім'я завідувача кафедри (додаток 1).

Рекомендована тематика дипломних робіт розробляється випускаючою кафедрою згідно вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики «спеціаліст» зі спеціальності «Туризмознавство» відповідно затвердженим програмам дисциплін, що вивчалися, та відображає актуальну проблематику сучасного ринку туристських послуг. При цьому враховуються пропозиції профілюючих кафедр факультету «Туризму, готельного та ресторанного бізнесу». Тематика розглядається та затверджується на засіданні випускаючої кафедри. Тематика щорічно переглядається та поновлюється.

Згідно обраної студентом теми дипломної роботи випускаюча кафедра призначає наукового керівника. При цьому, як правило, враховуються побажання студентів та наукових керівників.

За завчасним погодженням із завідувачем кафедри студент може запропонувати власну тему. За для цього необхідно письмово обґрунтувати доцільність дослідження цієї теми (відповідно власного наукового пошуку, місця роботи, можливостей отримання необхідної інформації).

Протягом одного місяця від подання заяви на затвердження теми, студент за погодженням із науковим керівником, має право замінити тему або її уточнити. Для заміни (уточнення) теми необхідно подати заяву на ім'я завідувача випускаючої кафедри із підписом студента та його керівника.

Після остаточного узгодження із науковими керівниками теми дипломних робіт розглядаються та обговорюються на засіданні випускаючої кафедри і затверджуються наказом по університету. Подальші зміни та уточнення тем можливі лише за крайніх обставин, потребують змістовного обґрунтування та додаткового наказу за письмовим клопотанням кафедри (витяг із протоколу засідання). Обставинами, що можуть стати підставою для такого клопотання, є, наприклад, перебування студента у лікарні або тривале відрядження, що має бути підтверджено відповідними документами.

Бажаним є розробка теми на замовлення керівництва підприємства туристської сфери. Це замовлення оформлюється листом-замовленням (додаток 2).

5. КЕРІВНИЦТВО ДИПЛОМНОЮ РОБОТОЮ

Відповідно напряму дослідження, який обраний студентом, випускаюча кафедра призначає наукового керівника.

Науковий керівник проводить індивідуальне консультування студента, рекомендує літературні джерела, допомагає скласти план дипломної роботи, заповнити бланк індивідуального завдання, контролює дотримання графіку виконання, перевіряє частини роботи і завершений рукопис, готує відгук на дипломну роботу.

В деяких випадках при дослідженні проблеми, яка потребує розробки математичних моделей, статистичну обробку даних, створення програмного забезпечення на ПЕОМ тощо, крім наукового керівника за студентом закріплюється науковий консультант, який надає допомогу при написанні окремих розділів чи підрозділів роботи.

 1.  ВИЗНАЧЕННЯ ОБ'ЄКТУ ТА ПРЕДМЕТУ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ, СКЛАДАННЯ РОБОЧОГО ПЛАНУ ДОСЛІДЖЕННЯ

Об'єкт дослідження - це процес або явище, що породжує проблемну ситуацію і обране для вивчення. Предмет міститься в межах об'єкту. Об'єкт і предмет дослідження як категорії наукового процесу співвідносяться між собою як загальне і часткове.

Об'єктом, на матеріалах якого буде виконуватись робота, може бути підприємство туристської сфери будь-якої форми власності, туристський регіон або район.

Предметом дослідження за спеціальністю «Туризмознавство» може бути:

 •  технологія надання туристських послуг;
 •  організація    діяльності    туристського    підприємства    або    його окремого структурного підрозділу;
 •  проектування інноваційного туристського продукту;
 •  одне з функціональних завдань системи управління (інформаційне забезпечення,       розробка       стратегій       розвитку, маркетинг, інноваційно-інвестиційна  діяльність,  бізнес-планування,  фінанси тощо).

Після остаточного визначення теми, об'єкту та предмету дослідження, студент за допомогою наукового керівника заповнює бланк завдання (додаток 3). Завдання підписують студент, науковий керівник та завідувач випускаючої кафедри.

За допомогою керівника, виходячи з теми, мети, об'єкту та предмету дослідження, студент складає проект плану (робочий план) дипломної роботи. План має передбачати питання, які розкривають зміст теми. Зразок плану дипломної роботи подано у додатку 4.

7. ОПРАЦЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ДЖЕРЕЛ

Відповідно до теми студент самостійно або за рекомендацією наукового керівника добирає літературні джерела (монографії, підручники, автореферати кандидатських та докторських дисертацій, брошури, статті у наукових фахових виданнях, тези наукових конференцій тощо).

Доцільно керуватися при цьому традиційною логікою вивчення літературних джерел:

 •  загальне ознайомлення з публікацією в цілому та її змістом;
 •  читання тексту послідовно або вибірково;
 •  виписування      (копіювання)      матеріалів,      що      безпосередньо стосуються теми;
 •  критична оцінка вибраних матеріалів;

- формування відповідного фрагменту тексту магістерської роботи.

Написання     дипломної    роботи     передбачає     вивчення     чинного законодавства, постанов Кабінету Міністрів України, рішень Верховної Ради, нормативних документів відповідних міністерств та інших органів управління з питань, пов'язаних з темою дипломної роботи. Доцільно також використовувати статистичні матеріали Міністерства статистики України, зокрема статистичний збірник «Україна в цифрах», статистичні дані щорічника «Туризм в Україні».

Особливу увагу доцільно звернути на вивчення матеріалів, опублікованих у періодичній пресі (газети і журнали фахового спрямування), де подаються найсучасніші результати наукових досліджень.

На сучасному етапі розвитку суспільства важливим джерелом вторинної інформації стає мережа Інтернет.

При запозиченні визначень, цитат тощо, в тексті дипломної роботи необхідно робити відповідні посилання (див. розділ 11).

При здійснені дипломного дослідження студент має опрацювати не менше 50 інформаційних джерел.

8. ВИБІР ТА ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Успішність виконання дипломної роботи великою мірою залежить від вміння вибрати найбільш результативні методи дослідження, оскільки саме вони дозволяють досягти поставленої у роботі мети. Сукупність способів та вчення про методи наукового дослідження є важливою складовою методології наукового  пізнання.

Метод - це сукупність прийомів чи операцій практичного або теоретичного освоєння дійсності, підпорядкованих вирішенню конкретної задачі.

Загальні методи пізнання можна поділити на три групи, грані між якими визначені приблизно:

 •  методи емпіричного дослідження;
 •  методи, що використовуються на емпіричному та теоретичному рівнях;
 •  методи теоретичного дослідження.

Методи емпіричного дослідження.

Спостереження - це систематичне цілеспрямоване вивчення об'єкта.

Порівняння - це процес встановлення подібностей або відмінностей предметів та явищ дійсності, а також знаходження загального, притаманного двом або кільком об'єктам.

Вимірювання — це визначення числового значення певної величини за допомогою одиниці виміру. Вимірювання передбачає наявність таких основних елементів: об'єкта вимірювання, еталона, вимірювальних приладів, методу вимірювання.

Експеримент - це такий метод вивчення об'єкта, за яким дослідник активно і цілеспрямовано впливає на нього завдяки створенню штучних умов або використанню природних умов, необхідних для виявлення відповідної властивості.

Методи, що застосовуються на емпіричному та теоретичному рівнях досліджень.

Абстрагування - це відхід у думці від несуттєвих властивостей, зв'язків, відношень предметів і виділення декількох рис. котрі цікавлять дослідника.

Аналіз і синтез. Аналіз - метод пізнання, який дає змогу поділяти предмети дослідження на складові частина (природні елементи об'єкта або його   властивості   і   відношення).   Синтез,   навпаки,   припускає   з'єднання окремих частин чи рис предмета в єдине ціле. Аналіз та синтез взаємопов'язані, вони являють собою єдність протилежностей.

Індукція та дедукція. Дедуктивною називають таку розумову конструкцію, в якій висновок щодо якогось елементу множини робиться на підставі знання загальних властивостей всієї множини. Змістом дедукції як методу пізнання є використання загальних наукових положень при дослідженні конкретних явищ.

Моделювання — метод, який ґрунтується на використання моделі як засобу дослідження явиш і процесів природи. Під моделями розуміють системи, що замінюють об'єкт пізнання і є джерелом інформації стосовно нього. Моделі - це такі аналоги, подібність яких до оригіналу суттєва, а розбіжність - несуттєва. Моделі поділяють на два види: матеріальні та ідеальні. Матеріальні моделі втілюються у певному матеріалі - дереві, металі, склі і тощо. Ідеальні моделі фіксуються в таких наочних елементах, як креслення, рисунок, схема, комп'ютерна програма і тощо.

Метод моделювання має таку структуру:

а) постановка завдання;

б) створення або вибір моделі;

в) дослідження моделі;

г) перенесення знань з моделі на оригінал.
Методи теоретичних досліджень.

Ідеалізація - це конструювання подумки об'єктів, які не існують у дійсності або практично не здійсненні (наприклад, абсолютно тверде тіло, абсолютно чорне тіло, лінія, площина).

Формалізація - метод вивчення різноманітних об'єктів шляхом відображення їхньої структури у знаковій формі за допомогою штучних мов, наприклад, мовою математики.

Аксіоматичний метод - метод побудови наукової теорії, за якою деякі твердження приймаються без доведень, а всі інші знання виводяться з них відповідно до певних логічних правил.

Гіпотеза та припущення. У становленні теорій, системи наукового знання найважливішу роль відіграє гіпотеза. Гіпотеза є формою осмислення фактичного матеріалу, формою переходу від факторів до законів.

Розвиток гіпотези відбувається за трьома стадіями;

Історичний метод дає змогу дослідити виникнення, формування і розвиток процесів у хронологічній послідовності з метою виявлення внутрішніх та зовнішніх зв'язків, закономірностей та суперечностей.

Системний підхід полягає у комплексному дослідженні великих і складних об'єктів (систем), дослідженні їх як єдиного цілого із узгодженим функціонуванням усіх елементів і частин.

9. ЗБИРАННЯ І ОБРОБКА ФАКТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ

Дипломна робота має виконуватися з використанням наукових джерел та фактичного матеріалу, який відображає діяльність підприємства (сукупності підприємств), туристського регіону, що є об'єктом вивчення.

Джерелом інформації є планові і фактичні показники господарської діяльності, статистична та бухгалтерська звітність, накази, розпорядження, результати спостережень, опитувань тощо, які збирає студент під час переддипломної практики або за місцем роботи.

Особливе значення має правильне узагальнення накопиченого фактичного матеріалу, групування та обробка даних, на основі яких проводиться аналіз та обґрунтовуються власні пропозиції щодо удосконалення діяльності.

З метою підтримки набутих навичок роботи на ПЕОМ і вмінь з алгоритмізації та складання програм кожен студент при написанні дипломної роботи повинен використовувати комп'ютер.

10. ОБСЯГ, ЗМІСТ ТА СТРУКТУРА ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

Зміст дипломної роботи визначається її тематикою, при цьому необхідно виходити з переліку питань, що обговорені з науковим керівником і за якими зібрано матеріал під час проходження переддипломної практики (або за місцем роботи).

Дипломна робота містить:

 •  титульний аркуш;
 •  зміст;
 •  перелік умовних позначень (при необхідності);
 •  вступ;
 •  основну частину;
 •  висновки;
 •  список використаних джерел;
 •  додатки (при необхідності).

 1.  Титульний аркуш (додаток 5).
 2.  Зміст містить найменування та номери початкових сторінок усіх розділів та підрозділів, зокрема, вступу, висновків до розділів, загальних висновків, списку використаних джерел, додатків.
 3.  Перелік умовних позначень.

Якщо у дипломній роботі вжита специфічна термінологія або маловідомі скорочення, нові символи, позначення тощо, то їх перелік слід подати у вигляді окремого списку, який розміщують перед вступом.

Перелік треба друкувати двома колонками, в яких зліва за абеткою наводять скорочення, справа —їх розшифровку.

10.4. Вступ (додаток 6).

Розкриває сутність проблеми дипломного дослідження, підстави та вихідні дані для розробки теми, обґрунтування необхідності дослідження. У вступі відображають:

актуальність   теми   (подається   коротка   характеристика   стану проблеми,     що     досліджується,     обґрунтовується     доцільність розробки теми для розвитку туристичної індустрії в цілому або окремої її  складової;   як   правило,   наводять  перелік   провідних вітчизняних та закордонних учених, що вивчають проблему);

мету і задачі роботи   (мета, як правило, тісно переплітається з
темою  роботи;  розв'язання  задач  дозволяє  досліднику  досягти
мети);

об'єкт     дослідження      (надається      коротка     характеристика підприємства   туристичної   сфери   та   проблеми, яка підлягає  дослідженню),

предмет (визначається той аспект діяльності підприємства, який підлягає вивченню в межах визначеного об'єкту);

методи    дослідження     (подають     перелік     методів     наукових досліджень, які були використані в роботі);

теоретична    та    методологічна    база   дослідження    (наводять узагальнений перелік джерел інформації, що покладені в основу дослідження);

практичне значення одержаних результатів (зазначають, де і
яким   чином   можуть  бути   використані  результати  дипломного дослідження;   доцільно    отримати   довідку    про    впровадження результатів  дослідження   від  підприємства  на  матеріалах якого виконувалася робота);

структура роботи (наводять загальний обсяг роботи, структуру,
кількість таблиць, рисунків та додатків).

Рекомендований обсяг вступу 2-4 сторінки.

10.5. Основна частина.

Основна частина дипломної роботи складається з розділів та підрозділів. Кожний розділ починають з нової сторінки. В кінці кожного розділу подають висновки із стислим викладенням наведених у розділі наукових і практичних результатів.

Рекомендується основну частину дипломної роботи поділити на три розділи: теоретико-методологічний, аналітичний та розробницько-впроваджувальний. У межах кожного розділу, як правило, виділяють 2-4 підрозділи, що мають відображати логічну послідовність дослідження та розробки власних пропозицій.

В першому розділі слід викласти сутність проблеми, яка досліджується, розглянути еволюцію підходів до вирішення, рівень розробки на сучасному етапі. Необхідно здійснити аналіз та узагальнення концепцій і наукових підходів, які існують у фаховій літературі, визначити дискусійні аспекти та невирішені питання. Доцільно також адаптувати методичні підходи до вирішення проблеми щодо потреб галузі.

Перший розділ є основою для розробки прикладних аспектів теми, яка обрана. Висновки до І розділу.

Рекомендований обсяг першого розділу 25-30 сторінок.

У другому розділі - аналітичному - необхідно здійснити технологічний, організаційний та економічний аналіз підприємства та умов його господарювання, визначити основні проблеми підприємства (туристичного регіону) та перспективи розвитку. Зокрема, детально аналізується той аспект діяльності підприємства, що становить проблему дослідження.

На основі вивчення, обробки та узагальнення аналітичних матеріалів необхідно виявити і відобразити у дипломній роботі вплив внутрішніх та зовнішніх чинників на ефективність господарської діяльності.

Базовий аналітичний матеріал, проміжні розрахунки (вибірково) та отримані кількісні результати мають бути подані в таблицях та рисунках в межах цього розділу або винесені в додатки. Висновки до ІІ розділу.

Рекомендований обсяг другого розділу 20-25 сторінок.

У третьому розділі, який має носити прикладний, розробницько-впроваджувальний характер, студент повинен розкрити зміст заходів, що пропонуються і спрямовані на вдосконалення технології, організації та управління підприємством в цілому, розробити рекомендації щодо вдосконалення того аспекту господарської діяльності, який становить предмет дослідження.

Рекомендації та пропозиції повинні мати наукове обґрунтування та виходити з результатів аналізу, здійсненого у попередньому розділі роботи. Доцільно визначити шляхи оптимізації системи ресурсного та інформаційно-аналітичного забезпечення управлінських рішень, які пропонуються.

Практичне значення пропозицій та рекомендацій має бути підтверджено техніко-економічними розрахунками та визначенням ефекту, який очікується від впровадження. Висновки до ІІІ розділу.

Рекомендований обсяг третього розділу 25-30 сторінок.

10.6. Загальні висновки.

У висновках необхідно послідовно, у тезисній формі, викласти узагальнені результати дослідження. Доцільно обґрунтувати їх достовірність, практичну цінність. подати рекомендації щодо впровадження.

Рекомендований обсяг 3-5 сторінок.

10.7. Список використаних джерел  має містити всі  інформаційні джерела, які були використані студентом в процесі дослідження.

10.8. Додатки вміщують за бажанням. Це можуть бути великі таблиці та рисунки, які важко розмістити в основному тексті дипломної роботи, проміжні    розрахунки,    копії    бухгалтерської    звітності    підприємства, ілюстрації та цифрові дані допоміжного характеру.

На   всі   додатки   мають   бути   зроблені   обов'язкові   посилання   в основному тексті дипломної роботи.

11. ОФОРМЛЕННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

Дипломну роботу друкують на комп'ютері з одного боку аркуша білого паперу формату А4 (210-297 мм) через полуторний міжрядковий інтервал. При комп'ютерному наборі використовують шрифт Times New Roman текстового редактора Word, розмір 14, звичайної жирності.

Загальний обсяг дипломної роботи 80-90 сторінок друкованого тексту (без урахування «Списку використаних джерел» та «Додатків»).

Текст друкують, залишаючи поля таких розмірів: ліве - 25-30 мм, праве - 10-15 мм, верхнє і нижнє - 15-20 мм. Шрифт має бути чітким, чорного кольору, з однаковою щільністю тексту.

Друкарські помилки, описки і графічні неточності можна виправити підчищенням або зафарбуванням коректором і нанесенням на тому ж місці виправленого тексту (фрагменту рисунка) чорнилом або пастою чорного кольору із щільністю, наближеною до основного тексту.

Заголовки структурних частин дипломної роботи «ЗМІСТ», «ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ», «ВСТУП», «РОЗДІЛ», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», «ДОДАТКИ» друкують великими літерами симетрично до тексту. Заголовки підрозділів, пунктів друкують маленькими літерами (крім першої) з абзацного відступу. Крапку в кінці заголовка не ставлять.

Відстань між заголовками і текстом має становити 2-3 інтервали.

Кожну структурну одиницю дипломної роботи слід починати з нової сторінки.

Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, рисунків, таблиць, формул, додатків подають арабськими літерами без знаку №.

Нумерацію сторінок розміщують в правому верхньому куті аркуша.

Першою сторінкою дипломної роботи є титульний лист. На титульному листі номер не ставлять. Другою сторінкою є зміст. Документи, що супроводжують дипломну роботу, підшивають між титульним листом і змістом (див. розділ 14). Ці документи загальній нумерації не підлягають.

Номер розділу розміщують після слова «РОЗДІЛ», після номеру крапку не ставлять, потім з нового рядка друкують заголовок розділу.

Підрозділи нумерують в межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими ставлять крапку. В кінці номера підрозділу має стояти крапка, наприклад: 2.3. (третій підрозділ другого розділу). Потім у тому ж рядку йде заголовок підрозділу.

Рисунки й таблиці необхідно подавати в дипломній роботі безпосередньо після тексту, де вони згадані  вперше, або на наступній сторінці. Рисунки й таблиці, які розміщені на окремих сторінках, включають до загальної нумерації сторінок.

Будь-які ілюстрації (рисунки, схеми, графіки, діаграми, карти тощо) позначають словом «Рис.» і нумерують послідовно в межах розділу, за виключенням тих, що розміщують у додатках.

Номер ілюстрації повинен складатися з номера розділу і порядкового номера рисунку, між якими ставлять крапку.

Наприклад: Рис. 2.3 (третій рисунок другого розділу). Номер ілюстрації та її назву розміщують безпосередньо під ілюстрацією.

Таблиці нумерують послідовно (за винятком таблиць, поданих у додатках) в межах розділу. В правому верхньому куті над відповідним заголовком таблиці розміщують напис «Таблиця» із зазначенням її номера. Номер таблиці має складатися з номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка, наприклад: Таблиця 1.2 (друга таблиця першого розділу).

При переносі частини таблиці на інший аркуш слово «Таблиця» і її номер вказують один раз над першою частиною таблиці, над іншою частиною пишуть - Продовження табл. 1.2.

Формули в дипломній роботі нумерують в межах розділу. Номер формули складається з номеру розділу і порядкового номера формули в розділі, між якими ставлять крапку. Номери формул ставлять біля правого берега аркуша на рівні відповідної формули в круглих дужках, наприклад: (3.1) (перша формула третього розділу).

Додатки (якщо вони є) нумерують послідовно арабськими цифрами (або буквами за абеткою). Наприклад: Додаток 3 або Додаток В (третій додаток до дипломної роботи).

Примітки до тексту, таблиць та рисунків, в яких вказують довідкові та пояснювальні дані, нумерують послідовно в межах однієї сторінки, їх розміщують внизу аркуша і відділяють від основного тексту суцільною лінією.

Рисунки мають бути виконані чорнилом, тушшю, пастою чорного кольору або за допомогою комп'ютеру. їхня якість повинна забезпечити чітке відтворення. Всі рисунки повинні мати назву, яку розміщують після номера, симетрично до ілюстрації.

Приклад оформлення рисунку наведено у додатку 7.

Таблиця є способом подання інформації, при якому цифровий або текстовий матеріал групується в рядки і графи, відокремлені одна від іншої вертикальними та горизонтальними лініями.

Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над таблицею і друкують симетрично до тексту. Назву починають з великої літери. Назву не підкреслюють і не виділяють. Усі наведені в таблицях дані мають бути достовірними, однорідними і такими, що можуть зіставлятися.

Приклад оформлення таблиці наведено у додатку 7.

Формули. Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів розміщують безпосередньо під формулою в тій послідовності, в якій вони йдуть у формулі. Значення кожного символу і числового коефіцієнта треба подавати з нового рядка. Перший рядок пояснення починають зі слова «де» без двокрапки.

Вище і нижче формули потрібно залишати не менше одного вільного рядка.

Приклад оформлення формули наведено у додатку 7.

При написанні дипломної роботи студент повинен давати посилання на джерела, які використовувалися.

Посилання в тексті слід позначати номерами джерел, за якими вони зазначені у «Списку використаних джерел». їх виділяють квадратними дужками. Наприклад: «...у працях [1-3, 7, 23] приділено особливу увагу дослідженням цього аспекту проблеми».

Якщо наводять цитату або статистичні дані з джерела з великою кількістю сторінок, крім номера зазначають сторінку, де взята цитата, наприклад: «...на думку американського фахівця Ф.Котлера доцільно виділити такі етапи проведення маркетингового дослідження [43, с.234]...».

Джерела, з яких запозичені таблиці та рисунки подають безпосередньо після таблиць та рисунків. Далі залишають два інтервали та продовжують текстову частину.

Посилання на рисунки, таблиці та формули в дипломній роботі вказують їх порядковим номером, наприклад: «на рис. 2.3 можна побачити...» / «повернемося до табл. 1.3...» / «розрахуємо за формулою (2.1)...».

Список використаних джерел можливо упорядковувати одним із таких способів: в порядку появи посилань у тексті, за абеткою або в хронологічному порядку.

Бібліографічний опис Законів України, Указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів, інших нормативно-правових документів розміщують на початку «Списку використаних джерел».

Відомості про джерела, які включені до списку, необхідно подавати згідно вимог державного стандарту. Приклади оформлення бібліографічного опису в «Списку використаних джерел».

Слово «Додаток» розміщують в правому верхньому куті із зазначенням його номера. При переносі частини додатку на інший аркуш на другому листі ставлять «Продовження дод. 3».

 1.  ВИСНОВОК НАУКОВОГО КЕРІВНИКА ПРО ДИПЛОМНУ РОБОТУ

Виконана студентом дипломна робота подається науковому керівникові, який її перевіряє і робить висновок щодо можливості захисту роботи в Державній комісії з захисту дипломних робіт.

Керівник також ставить свій підпис на титульному аркуші дипломної роботи.

У разі негативного відгуку наукового керівника студент повинен усунути упущення, внести правки і подати дипломну роботу науковому керівникові на повторну перевірку.

Висновок наукового керівника подається на бланку (додаток 8).

Пам'ятка науковому керівнику щодо написання відгуку на дипломну роботу подана в додатку 9.

 1.  ОТРИМАННЯ ДОПУСКУ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ ДО ЗАХИСТУ НА ВИПУСКАЮЧІЙ КАФЕДРІ

Допуск дипломних робіт до захисту здійснюється на випускаючій кафедрі згідно затвердженого графіку, потягом чотирьох тижнів, що передують захисту дипломної роботи в Державній комісії.

Викладачі кафедри перевіряють дипломні роботи на предмет їх відповідності встановленим вимогам за структурою, змістом, обсягом та оформленням. Якщо зауважень немає, один з викладачів робить відповідну позначку про допуск дипломної роботи до захисту в Державній комісії (додаток 8).

Якщо в роботі будуть виявлені певні недоліки, їх необхідно усунути і знову подати диплом на попередній захист.

У разі наявності суттєвих недоліків у роботі, які неможливо усунути в короткий термін, комісія з попереднього захисту може прийняти рішення про неможливість захисту такої дипломної роботи в Державній комісій.

Без допуску випускаючої кафедри дипломна робота до захисту не допускається.

 1.  ПОРЯДОК ПІДШИВАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

Після одержання відгуку наукового керівника студент готує інформаційну карту та анотацію на дипломну роботу (додаток 11), потім її зброшуровує.

Супровідні документи підшиваються до дипломної роботи у такому порядку:

 1.  Титульний аркуш
 2.  Завдання на дипломну роботу
 3.  Інформаційна карта + анотація
 4.  Висновок керівника.

Далі робота підшивається у порядку, який зазначено у 10 розділі цих вказівок.

Зброшурована у твердій палітурці дипломна робота подається студентом завідувачу випускаючої кафедри, який приймає остаточне рішення щодо її допуску в Державній комісії з захисту дипломних робіт, про що робить відповідну позначку (ставить підпис на бланку висновку наукового керівника / додаток 8).

 1.  ЗОВНІШНЄ РЕЦЕНЗУВАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

Після одержання допуску до захисту студент отримує на випускаючій кафедрі направлення на зовнішнє рецензування.

Зовнішній рецензент - провідний спеціаліст галузі або науковець — ретельно ознайомлюється з дипломною роботою та складає рецензію.

Пам'ятку зовнішньому рецензенту щодо написання рецензії подано у додатку 10.

 1.  ПІДГОТОВКА ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ ДО ЗАХИСТУ

До  внутрішньої сторінки  обкладинки  дипломної роботи  студент приклеює конверт, у який вкладається зовнішня рецензія.

При наявності листа-замовлення з підприємства (див. розділ 6), студент має отримати також відгук на дипломну роботу від підприємства-замовника. Цей відгук та лист-замовлення треба також покласти у конверт Структура доповіді може бути різною. Доповідь можна розбити на три частини.

Перша частина доповіді в основних моментах повторює вступ дипломної роботи. В цій частині характеризується актуальність обраної теми, дається опис наукової проблеми, а також формулюється мета дослідження та методи, за допомогою яких одержано фактичний матеріал роботи. Тут же необхідно охарактеризувати склад та загальну структуру дипломної роботи Друга частина - найбільш велика за обсягом, вона характеризує кожний розділ дипломної роботи. При цьому особлива увага звертається на підсумкові результати. Відмічаються також критичні зіставлення та оцінки.

Закінчується доповідь заключною частиною, яка будується за текстом висновків дипломної роботи. Тут доцільно перерахувати загальні висновки з її тексту (не повторюючи більше узагальнення, які були зроблені при характеристиці розділів основної частини) та зібрати разом основні рекомендації.

До тексту доповіді можуть бути прикладені додаткові матеріали: схеми, таблиці, графіки, діаграми і т. п. (загальною кількість не більше п'яти), які необхідні для доказу висунутих положень та обґрунтування зроблених висновків і пропонованих рекомендацій.

Для того, щоб текст доповіді був повністю виголошений без будь-яких втрат, треба точно визначити час, потрібний для виступу, і викласти його на відповідній кількості сторінок. Тривалість доповіді не повинна перевищувати 10-12 хвилин, що еквівалентно 4-5 сторінкам машинописного тексту.

Коли текст виступу на захисті дипломної роботи складений, доцільно підготувати письмові відповіді на запитання, зауваження та побажання, які містяться у відгуку офіційного рецензента. Письмова форма підготовки відповідей необхідна для того, щоб під час захисту надмірне хвилювання не завадило правильно та спокійно давати відповіді на запитання.

Відповіді повинні бути стислими, чіткими та добре аргументованими. Якщо можливі посилання на текст роботи, то їх треба обов'язково робити. Це надасть відповідям найбільшу переконливість та одночасно дозволить підкреслити достовірність результатів проведеного дослідження.

На захисті оцінюється не лише рівень використання представленої дипломної роботи, а й компетентність студента, виявлена під час виступу. Помилки, неточності, допущені в доповіді, нездатність відповісти на запитання членів держаної екзаменаційної комісії можуть звести нанівець усю попередню роботу.

Перед захистом доцільно ретельно прочитати зовнішню рецензію, особливу увагу звернути на висловлені рецензентом зауваження і підготувати аргументовані відповіді.

Захист дипломної роботи є відкритим, за бажанням студент може запросити на захист своїх рідних та близьких.

 1.  ЗАХИСТ В ДЕРЖАВНІЙ  КОМІСІЇ З ЗАХИСТУ ДИПЛОМНИХ РОБІТ

На відкритому захисті дипломної роботи один із членів комісії представляє роботу випускника, оголошує перелік документів, які її супроводжують та надає слово студенту для доповіді.

Студент стисло у межах 10 хвилин викладає сутність дослідження та його основні результати. Після доповіді члени комісії, як правило, ставлять декілька запитань. Відповіді слід давати коротко, змістовно, мотивовано.

Результати захисту оцінюються за такими критеріями:

оформлення дипломної роботи відповідно до вимог стандарту;

 •  актуальність теми;
 •  ступінь науковості;
 •  використання комп'ютерної техніки;
 •  рівень реальності розробок і пропозицій;
 •  структура і логіка доповіді;
 •  якість наочного матеріалу;
 •  повнота відповіді на питання членів комісії;
 •  здатність формулювати та відстоювати власну думку з питань, які стосуються проблеми дипломного дослідження.

Відповідаючи на запитання членів державної екзаменаційної комісії та осіб, які запрошені на захист, необхідно торкатися тільки суті справи.

Перш ніж давати відповідь на запитання необхідно уважно його вислухати і записати. Бажано на запитання відповідати відразу. При цьому треба врахувати, що чітка, логічна і аргументована відповідь на попереднє запитання може виключити наступне.

Після закінчення дискусії за побажанням студента йому може бути надане заключне слово, після якого можна вважати, що основна частина процедури захисту дипломної роботи закінчена.

У процесі визначення оцінки враховується ряд важливих показників якості й оцінюється дипломна робота за 100-бальною системою за такими критеріями:

Змістовні аспекти роботи:

 •  актуальність обраної теми дослідження та її спрямованість на розробку реальних практичних рекомендацій – 10 балів ;
 •  відповідність роботи поставленим цілям і завданням – 10 балів;
 •  широта й адекватність методологічного та діагностичного апарату – 10 балів;
 •  наявність альтернативних підходів до вирішення визначених проблем – 10 балів;
 •  рівень обґрунтування запропонованих рішень – 10 балів;
 •  ступінь самостійності проведення дослідження – 10 балів;
 •  розвиненість мови у викладенні роботи та її загальне оформлення – 10 балів.

Якість захисту роботи:

 •  уміння стисло, послідовно та чітко викласти сутність і результати дослідження – 10 балів;
 •  здатність аргументовано захищати свої пропозиції, думки та погляди – 10 балів;
 •  загальний рівень підготовки студента, володіння культурою презентації – 10 балів.

Таблиця 1

Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання у чотирибальну та шкалу ECTS

За шкалою ЕСТS

За 4-бальною шкалою

За шкалою навчального закладу

А

Відмінно

90-100

В

Добре

85-89

С

75-84

D

Задовільно

70-74

E

60-69

FX

Незадовільно

35-59

F

1-34

Рішення державної екзаменаційної комісії про оцінку рівня підготовки студента, а також про присвоєння йому кваліфікації та видання диплома (загального зразка або з відзнакою) приймається на закритому засіданні комісії відкритим голосуванням звичайною більшістю голосів членів комісії, які брали участь в її засіданні. При однаковій кількості голосів голос голови комісії є вирішальним.

Студентам, які успішно захистили дипломну роботу, рішенням державної екзаменаційної комісії присвоюється кваліфікація у відповідності до отриманої спеціальності і видається диплом встановленого зразка. Кращі дипломні роботи можуть бути рекомендовані на конкурси і виставки, конференції, а також до друк) в наукових збірниках. Захищені дипломні роботи зберігаються на випускній кафедрі п'ять років.

У тих випадках, коли захист дипломної роботи не відповідає вимогам рівня атестації, державна комісія приймає рішення про те, що студент є не атестованим, про що відзначається у протоколі засідання комісії.

Студент, який отримав незадовільну оцінку при захисті дипломної роботи, відраховується з вищого навчального закладу. Йому видається академічна довідка встановленого зразка.

Якщо студент не з'явився на засідання державної екзаменаційної комісії для захисту дипломної роботи з неповажних причин, то в протоколі комісії відзначається, що він є не атестованим у зв'язку з неявкою на засідання комісії.

Студенти, які не атестовані у затверджений для них термін і не захистили дипломну роботу, мають право на повторну атестацію в наступний термін роботи державної комісії протягом трьох років після закінчення вищого навчального закладу на засадах, визначених цим закладом.

У випадку, коли захист дипломної роботи атестується незадовільно, державна екзаменаційна комісія встановлює, чи може студент подати на повторний захист ту саму роботу з доопрацюванням, чи він повинен опрацювати нову тему, визначеною відповідною кафедрою навчального закладу.

Додаток 1

Завідуючому кафедри теорії та практики туризму і готельного господарства

Федорченку В.К.

студента 5 курсу,______ групи

спеціальності «Туризмознавство» денної (заочної) форми навчання

Радченко Валентини Іванівни

ЗАЯВА

Прошу закріпити за мною тему дипломної роботи: «Розробка та обґрунтування стратегії підвищення конкурентоспроможності туристського підприємства» та призначити науковим керівником к.е.н., доцента Жученко В.Г.

Робота буде виконуватись на базі матеріалів туристичної фірми  «САМ».

„___” _________ 20_ р.                                               ______

                                                                                       (підпис)   

Додаток 2

Завідуючому кафедрою

_______________________

_______________________

(Прізвище, ім'я, по-батькові)

Генерального директора ГК «Дніпро»

__________________________

(Прізвище, ім'я, по-батькові)

Керівництво готельного комплексу «Дніпро» просить Вас закріпити за студенткою 5-го курсу заочної форми навчання Радченко В.І. тему дипломної роботи: «Удосконалення організації надання послуг гостинності в готельному комплексі «Дніпро».

На нашу думку при виконанні роботи доцільно розробити такі питання:

 1.  Проаналізувати рівень організації послуг гостинності в готельному комплексі «Дніпро».
 2.  Провести соціологічний аналіз рівня задоволеності якістю послуг мешканців готельного комплексу «Дніпро».
 3.  Розробити пропозиції щодо запровадження інноваційних послуг в готельному комплексі «Дніпро»

Результати дипломного дослідження будуть розглянуті керівництвом ГК «Дніпро» та можливо будуть враховані в подальшій роботі.

Генеральний директор ГК «Дніпро»

П.І.П                                                                                            ________________

(підпис)

(печатка)

Додаток 3

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТУРИЗМУ, ЕКОНОМІКИ І ПРАВА

ФАКУЛЬТЕТ ТУРИЗМУ, ГОТЕЛЬНОГО ТА

РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ

КАФЕДРА «Теорії та практики туризму і готельного господарства»

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «ТУРИЗМОЗНАВСТВО»

ЗАТВЕРДЖУЮ:
Зав. кафедри ____________

«__» ____________ ______ р.

Завдання

на дипломну роботу студентові

______________________________________________________

(прізвище, ім'я, по-батькові)

 1.  Тема дипломної роботи ______________________________________________________________________________________________________________________

Затверджена наказом по університету від «___» ___________ 20__ р. № __

 1.  Термін подання студентом закінченої роботи «___» ______ 20__ р.

 1.  Цільова установка та вихідні дані до роботи ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1.  Перелік   графічного   матеріалу ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1.  Зміст дипломної роботи (перелік питань, що їх належить розробити) ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

 1.  Консультанти по роботі, із зазначенням розділів роботи, що їх стосуються

Розділ

Консультант

Підпис, дата

Завдання видав

Завдання прийняв

 1.  Календарний план виконання роботи

№п/п

Назва етапів дипломної роботи

Термін виконання етапів роботи

Примітка

 1.  Дата видачі завдання «___» _______20___ р.

Науковий керівник роботи ___________________________________                                                                 (П.І.П.)

                                            _________________________________

                                                              (підпис)

Завдання прийняв до виконання  _______________________________ студент-дипломник                                             (підпис студента)

Додаток 4

ЗМІСТ

ВСТУП

3

Розділ I. Методологічні засади розробки  стратегії підвищення  конкурентоспроможності туристського підприємства

7

 1.  Сутність   конкурентоспроможності   підприємства     її характеристика та методологічна основа

7

 1.  Взаємозв’язок конкурентоспроможності підприємства та середовища  його діяльності

18

 1.  Моделювання  конкурентних стратегій

25

Висновки до І розділу

31

Розділ II. Дослідження конкурентної позиції фірми  “Сам” на ринку туристських послуг

33

2.1. Загальна організаційно-економічна характеристика фірми  «Сам»

33

2.2. Аналіз  можливостей  та  загроз  з  боку  зовнішнього  середовища  для  фірми  «САМ»

42

2.3. Аналіз сильних та слабких сторін  об’єкта дослідження

54

2.4. Визначення конкурентної позиції фірми «САМ» на туристському ринку

65

Висновки до ІІ розділу

68

Розділ III. Розробка франчайзингової мережі туристичної фірми «САМ»

69

3.1. Визначення   переваг   та   можливих   джерел   ризику   для   франчайзингової системи «САМ»

69

3.2. Розробка параметрів формату бізнесу для тиражування за допомогою створення мережі «САМ»

77

Висновки до ІІ розділу

87

Висновки  та пропозиції

88

Список літератури

98

Додатки

101

Додаток 5

      Київський університет туризму, економіки і права

Факультет туризму, готельного та ресторанного бізнесу

Кафедра Теорії та практики туризму і готельного господарства

РОЗРОБКА  ТА ОБГРУНТУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТУРИСТСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА

(НА ПРИКЛАДІ ТУРФІРМИ «САМ»)    

Дипломна робота на здобуття

освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста

зі спеціальності 7.14010301 «Туризмознавство»

      

Виконавець: Романенко Володимир Миколайович

студент 52 групи          заочної    форми   навчання

______________                                              

(підпис студента)

Науковий керівник:

к.с.н. доц. Мініч Ірина Михайлівна

Допущено до захисту

Зав. кафедри

_________ ____________________

(підпис, ініціали, прізвище, науковий ступінь, вчене звання)

________________

              (дата)

Київ - 2012

 

Додаток 6

Вступ

Актуальність теми. Туризм сьогодні - це сфера соціально-економічного комплексу, яка в багатьох країнах перетворилась в індустрію, що швидко розвивається. Сьогодні кожне 7-ме робоче місце у світі припадає саме на туристський бізнес.

У туризмі існує дві тенденції: підвладність впливу економічних та політичних факторів і здатність до швидкого відновлення своїх обсягів у несприятливих умовах. Не дивлячись на стабільність світових фінансових ринків, що привела до деяких змін у відпускних звичках туристів, правомірно робити висновок про те, що туризм став частиною культури XXI століття.

Практики вітчизняної туристської індустрії покладають великі надії на розвиток внутрішнього та іноземного туризму.

Разом з тим, за умов трансформації економічних відносин в Україні, створення підприємств різних форм власності, розвитку конкурентного середовища, важливу роль має проблема забезпечення конкурентоспроможності суб'єктів економічних відносин. Особливого значення та уваги набуває ця проблема у сфері туризму, де більш швидкими темпами формуються умови конкурентної боротьби, що призводить до необхідності пошуку нових форм і методів забезпечення та посилення позиції підприємств на ринку, розробки відповідних стратегій їх розвитку.

Це зрозуміло, адже туризм - перспективна сфера підприємницької діяльності в Україні, що отримала за останні роки нові імпульси свого розвитку, істотно розширивши «поле і правила гри» в сучасній економіці. Ось лише деякі дані: вже сьогодні туристська галузь виробляє 8% валового внутрішнього продукту і дає 20% зовнішньоторгового обороту України. Сьогодні кожний іноземний турист, що відвідує нашу країну, залишає тут майже $ 500. З урахуванням суміжних галузей, туризм дає роботу приблизно 1,8 млн. співвітчизників. Туристів обслуговують біля 3000 турфірм (з них майже 28% розташовані у Києві), 1192 готелі, мотелі, кемпінгів та інших суб'єктів підприємництва. їх загальна одночасна місткість складає 103 тисячі місць. Однак, для такої великої європейської держави як Україна це надзвичайно мало.

Невеличкий абзац /що саме потребує вдосконалення/. Мета та задачі роботи. Метою дипломної роботи є розробка шляхів вдосконалення  рекомендацій,   практичних   механізмів   реалізації, концепції     оптимізації,     підвищення ефективності господарювання через тощо/.

Для досягнення мети визначено та розв'язано такі задачі:

 •  визначено    сутність    конкурентоспроможності   туристського підприємства;
 •  розглянуто складові аналізу конкуренції та конкурентоспроможності;
 •  встановлено        зв'язок        між        конкурентоспроможністю туристського підприємства та середовищем його діяльності;
 •  визначено   тип    конкурентного   ринку,   на   якому   працює досліджуване підприємство;
 •  здійснено аналіз можливостей та загроз з боку зовнішнього
  середовища для туристської фірми «САМ»;
 •  проаналізовано сильні та слабкі сторони діяльності  об'єкта
  дослідження;
 •  виявлено особливості ;
 •  досліджено;
 •  розроблено;
 •  запропоновано;
 •  обґрунтовано доцільність

Об'єктом дослідження дипломної роботи є туристична фірма «Сам» - одна з найбільш провідних туристських фірм України.

Предметом дослідження  є комплекс теоретичних та практичних аспектів функціонування (вивчення  закономірностей, що виникають у процесі тощо).

Методи дослідження. В роботі було використано економічний аналіз, системний підхід, абстрагування, математичне моделювання, аналіз і синтез тощо.

Теоретичною та методологічною основою дослідження є наукові праці вітчизняних та закордонних учених з технології, організації, маркетингу, менеджменту, реклами, макро- та мікроекономіки, статистики, економічного   аналізу,   нормативні   законодавчі   акти.   У   роботі використана внутрішня звітність ГК/ТФ за 2009-2011 рр. та первинна інформація, одержана безпосередньо від працівників ГК/ТФ.

Результати дипломного дослідження можуть бути використані підприємствами туристичної сфери для підвищення ефективності господарської діяльності, вдосконалення...., покращення.... тощо.

Структура, зміст та обсяг дипломної роботи. Дипломна робота складається   із  вступу, трьох  розділів,  висновків,  списку  використаних джерел та додатків.  Загальний обсяг роботи -     стор. друкованого тексту, включаючи _____ таблиць,  рисунків та додатків. Список використаних джерел містить ____ найменувань.

Додаток 7

Рис. 3.1. Структура головних функцій управління туристичною галуззю

Таблиця 2.4

Структура управління готельного типу, які звітували за формою „1-Готель” в 2011 році

Типи підприємства

Кількість підприємств

Готель

777

Мотель

15

Готельно-офісний центр

7

Кемпінг

7

Молодіжна турбаза та гірський притулок

26

Клуб з приміщенням проживання

1

Гуртожиток для приїжджих

246

Інші місця для короткотермінового проживання

113

Разом

1192

 

Висновок наукового керівника дипломної роботи

Студент ______________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

„ ___” _____________ 2012                                    Науковий керівник

Висновок кафедри

Дипломна робота студента(ки) ________________________________________

відповідає встановленим вимогам та може бути допущена до захисту в Державній комісії.

« ___» _____________ 2012

Представник кафедри _______________________

« ___» _____________ 2012                

Завідувач кафедри __________________________________

Додаток 9

ПАМ'ЯТКА НАУКОВОМУ КЕРІВНИКУ ЩОДО НАПИСАННЯ ВІДГУКА НА ДИПЛОМНУ РОБОТУ

Відгук наукового керівника складається в довільній формі. У ньому доцільно:

 •  подати      загальну      характеристику      роботи,      визначити     її
  відповідність меті та завданням;
 •  зазначити теоретичний  рівень  розробок, їх  повноту,  глибину,
  оригінальність і обґрунтованість рішень, що пропонуються;
 •  визначити аргументованість тверджень і достовірність матеріалів,
  що використовувалися;
 •  оцінити володіння методичними прийомами та інструментарієм
  досліджень,   сучасними   методиками   обробки   економічної   та
  статистичної інформації, у тому числі за допомогою ПЕОМ;
 •  оцінити   добросовісність   та   сумлінність   студента   в   процесі
  написання магістерської роботи.

Доцільно виявити також основні недоліки дипломної роботи.

Критичний аналіз сильних та слабких сторін роботи повинен мати посилання на текст дипломної роботи.

В кінці відгуку зазначають рівень відповідності дипломної роботи вимогам, що висуваються вищою школою до випускних робіт на освітньо-кваліфікаційному рівні «спеціаліст» зі спеціальності «Туризмознавство» (спеціалізація «Готельне господарство») та робиться висновок щодо можливості допуску роботи до захисту в Державній екзаменаційній комісії.

Відгук оформляється на бланку (додаток 8) в рукописному вигляді і не потребує спеціального підтвердження (печатки), а лише особистого підпису наукового керівника.

Додаток 10

ПАМ'ЯТКА РЕЦЕНЗЕНТУ ЩОДО НАПИСАННЯ РЕЦЕНЗІЇ НА ДИПЛОМНУ РОБОТУ

У рецензії на дипломну роботу мають бути відображені такі питання:

 •  актуальність теми дослідження;
 •  повнота розробки теми;
 •  достовірність матеріалів, які використовувалися;
 •  застосування сучасних методів обробки інформації;
 •  позитивні якості та основні недоліки роботи з посиланнями на
  текст дипломної роботи;
 •  самостійність здобутків студента щодо висновків, рекомендацій,
  способів вирішення проблеми;
 •  наявність елементів новизни у пропозиціях;
 •  практична цінність роботи та реальність реалізації пропозицій.

В кінці роботи має бути остаточний висновок щодо кваліфікації студента, його здатності до самостійної роботи за спеціальністю.

Рецензію бажано віддрукувати на бланку установи, де працює рецензент.

У рецензії слід зазначити ПІБ рецензента, наукове звання, вчений ступінь, місце роботи, посаду. Особистий підпис завіряється печаткою за місцем роботи та підтверджується підписом працівника кадрової служби.

Рекомендований обсяг рецензії 1-2 сторінки.

Додаток 11

„КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТУРИЗМУ, ЕКОНОМІКИ І ПРАВА” ФАКУЛЬТЕТ ТУРИЗМУ, ГОТЕЛЬНОГО ТА РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ

КАФЕДРА «Теорії та практики туризму і готельного господарства»

Інформаційна карта на дипломну роботу

Студентки   ___________Сидоренко Оксани Дмитрівни__________

(прізвище, ім'я, по батькові)

Факультет «Туризму, готельного та ресторанного бізнесу»

Заочна форма навчання, спеціальність 7.14010301 «Туризмознаство»

Тема роботи: «Аналіз стану та перспективи розвитку інфраструктури туризму м. Києва»

Термін захисту   «___» _____________ 2012 р.

Науковий керівник роботи ______________________________

                                   (прізвище, їм я, по батькові)

Робота захищена з оцінкою ____________________________

Анотація роботи

Дипломна робота присвячена узагальненню теоретичних положень, аналізу статистичних показників та розробці практичних рекомендацій щодо вдосконалення інфраструктури туризму м. Києва.

В роботі розглядаються теоретичні аспекти дослідження інфраструктури туризму, розкривається поняття інфраструктури туризму та аналізуються її основні складові. Проведено аналіз сучасного стану та окреслені перспективи розвитку туризму в м. Києві.

Другий розділ роботи містить характеристику основних економічних показників інфраструктури туризму Києва, оцінку використання інфраструктурного потенціал) міста та зарубіжний досвід розвитку складових інфраструктури.

Проведений аналіз став основою для розробки в третьому розділі шляхів вдосконалення інфраструктури туризму, визначення соціально-економічних та організаційно-правових засад формування цивілізованих туристських послуг. В роботі визначаються стратегічні пріоритети розвитку інфраструктури туризму м. Києва

Додаток 12

Зразок оформлення списку використаних джерел

Характеристика джерела

Приклад оформлення

Книги:

Один автор

Круль Г. Я. Основи готельної справи : навчальний посібник / Г. Я. Круль — К. : «Центр учбової літератури», 2011. — 367 с.

Два автори

Погоріло В. Ф. Конституційне право України : підручник / В. Ф. Погорілкл, В. Л. Федоренко. — К. : ТОВ «КНТ», 2011. — 527 с.

Три автори

Сальська М. П. Організація туристичного обслуговування : підручник / М. П. Сальська, В. В. Худо, Ю. С. Занько. — К. : «Знання», 2011. — 275 с.

Чотири автори

Етика ділового спілкування : навч. посібник / В. Г. Воронова, А. Г. Беліченко, В. В. Мельник, М. А. Ажажа. — Львів : "Магнолія 2006", 2009. — 310 с.

П’ять і більше авторів

Психология менеджмента / [ Власов П. К., Липницкий А. В., Лущихина И. М. и др.] ; под ред. Г. С. Никифорова. — [3-е изд.]. — Х. : Гуманитар. центр, 2007. — 510 с.

Багатотомний документ

Бондаренко В. Г. Теорія ймовірностей і математична статистика. Ч.1 / В. Г. Бондаренко, І. Ю. Канівська, С. М. Парамонова. — К. : НТУУ "КПІ", 2006. — 125 с.

Словники

Географія : словник-довідник / [авт.-уклад. Ципін В. Л.]. — Х. : Халімон, 2006. — 175, [1] с.

Українсько-німецький тематичний словник [уклад. Н. Яцко та ін.]. — К. : Карпенко, 2007. — 219 с.

Законодавчі та нормативні документи

Кримінально-процесуальний кодекс України : за станом на 1 груд. 2005 р. / Верховна Рада України. — Офіц. вид. — К. : Парлам. вид-во, 2006. — 207 с. — (Бібліотека офіційних видань).

Дисертації

Харічева Г. Я. Туристичний маркетинг (на прикладі туристичного комплексу Криму): дис. ... канд. економ. наук : 08.06.03 \ Г.Я. Харічева – К., 1996. -120 с.

Автореферати дисертацій

Добровольська А. Б. Формування ринку міжнародного туризму в Україні і організаційні пріоритети його розвитку: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук:  спец. 08.05.03 \ А. Б. Добровольська. – К., 1997. – 19 с.

Частина книги, періодичного, продовжуваного видання

Валова І. Нові принципи угоди Базель ІІ / І. Валова ; пер. з англ. Н. М. Середи // Банки та банківські системи. — 2007. — Т. 2, № 2. — С. 13—20.

Електронні ресурси

Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні ресурси в науці, культурі та освіті : (підсумки 10-ї Міжнар. конф. „Крим-2003”) [Електронний ресурс] / Л. Й. Костенко, А. О. Чекмарьов, А. Г. Бровкін, І. А. Павлуша // Бібліотечний вісник — 2003. — № 4. — С. 43. — Режим доступу до журн. :

http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm.

Додаток 13

Приблизна тематика дипломних робіт

спеціальність «туризмознавство»

 1.  Організація ефективного просування та реалізації туристського продукту  підприємством сфери туризму
 2.  Інноваційні методи стимулювання попиту в сфері туризму
 3.  Перспективи розвитку ділового туризму у м. Києві
 4.  Удосконалення якості послуг туристського підприємства
 5.  Формування системи якості послуг туристського підприємства
 6.  Оцінка ефективності стратегічного планування туристського підприємства
 7.  Розробка та обґрунтування стратегії підвищення конкурентоспроможності туристського підприємства
 8.  Державне регулювання сфери туризму в Україні
 9.  Міжнародна політики в сфері туризму та роль ВТО в її реалізації
 10.  Розробка управлінських рішень в туристичних підприємствах
 1.  Діяльність турфірми по розробці та просуванню пізнавальних турів (на прикладі т/ф).
 1.  Розробка туру вихідного дня для молоді в одному з туристських регіонів України (на прикладі т/ф).
 2.  Розробка екологічного туру з використанням рекреаційного потенціалу одного з туристських регіонів України (на прикладі т/ф).
 1.  Розробка культурно-пізнавального туру для молоді з використанням анімації (на прикладі т/ф).
 2.  Розвиток програми подієвого туру з використанням народних традицій.
 3.  Мотивація праці працівників як найважливіший чинник ефективного управління в умовах ринку
 4.  Інновації в діяльності туристського підприємства (на прикладі т/ф).
 1.  Історико-культурний потенціал регіону як чинник|фактор| розвитку послуг соціально-культурного сервісу і туризму (на прикладі т/ф).
 2.  Природно-охоронні території як база розвитку
  рекреаційного туризму в
  одному з туристських регіонів України (на прикладі т/ф).
 1.  Використання інноваційних технологій на підприємствах туристської галузі з метою підвищення якості обслуговування клієнтів
 2.  Розробка і просування нового туристичного продукту на підприємствах туризму
 3.   Особливості використання історико-культурного потенціалу регіону як фактора розвитку туризму
 4.  Аналіз можливостей організації релігійного туризму в Карпатському рекреаційному регіоні України (  на прикладі  туристичної фірми)
 5.  Особливості організації  ділового туризму в одному з великих міст України  (на прикладі туристичної фірми )
 6.  Аналіз передумов розвитку рекреаційного туризму в Поліському рекреаційному регіоні
 7.  Перспективи розвитку молодіжного туризму в Карпатському рекреаційному регіон
 8.  Перспективи розвитку наукового туризму в Україні
 9.  Організація та розвиток ділового туризму в Чорноморо-Азовському рекреаційному регіоні  (на прикладі туристичної фірми )
 10.  Аналіз функціонування ринку туристських  послуг України в контексті проведення чемпіонату з футболу ЄВРО-2012
 11.  Аналіз функціонування та розвитку ринку туристичних послуг  м. Києва (на прикладі туристичної фірми)
 12.  Аналіз функціонування та розвитку ринку туристичних послуг  одного з регіонів України (на прикладі туристичної фірми)
 13.  Аналіз можливостей і особливості організації короткострокових туристичних подорожей (на прикладі туристичної фірми )
 14.  Розвиток та організація пізнавального туризму в Кримському  регіоні (на прикладі туристичної фірми)
 15.  Організація та розвиток пізнавального туризму в Донецькому рекреаційному регіоні  (на прикладі туристичної фірми )
 16.  Маркетингова діяльність підприємства туристичної сфери
 17.  Формування товарної політики підприємства на регіональному ринку туристичних послуг
 18.  Формування маркетингової політики на туристичних підприємствах
 19.  Міжнародний туризм та його місце в соціально-економічному розвитку України.
 20.  Використання історико-культурних ресурсів при розробці інноваційного туристського продукту зі спортивно-оздоровчому туризму (на прикладі ___________ області )
 21.  Використання природно-рекреаційних ресурсів при розробці інноваційного туристського продукту зі спортивно-оздоровчому туризму (на прикладі ___________ області )
 22.  Розробка інноваційного туристського продукту з пішохідного виду спортивно-оздоровчого туризму (на прикладі ___________ регіону)
 23.  Розробка інноваційного туристського продукту з велосипедного виду спортивно-оздоровчого туризму (на прикладі ___________ регіону)
 24.  Розробка інноваційного туристського продукту з водного виду спортивно-оздоровчого туризму (на прикладі ___________ регіону).
 25.  Розробка інноваційного туристського продукту зі спортивно-оздоровчого туризму для дітей та молоді (на прикладі ___________ регіону)
 26.  Управління зовнішньоекономічною діяльністю  фірми на міжнародному туристичному ринку в умовах глобалізації  ( на прикладі …………)
 27.  Управління туристичної фірми …… на міжнародному туристичному ринку
 28.  Розвиток міжнародного туризму в Україні в умовах європейської інтеграції ( на прикладі…………..)
 29.  Організація діяльності …… на міжнародному ринку туристичних послуг
 30.  Тенденції розвитку сучасного ділового міжнародного туризму ( на прикладі…..)
 31.  Організація міжнародних круїзних турів ( на прикладі ……..)
 32.  Управління економічною діяльністю туристичної фірми ………. на міжнародному ринку туристичних послуг

Приблизна тематика дипломних робіт

спеціалізація «Готельне господарство»

 1.  Формування системи управління якістю готельних послуг
 1.  Сучасні підходи до управління готельним підприємством
 1.  Стратегія удосконалення організації послуг гостинності в засобах розміщення
 1.  Інноваційні підходи до удосконалення якості надання

готельних послуг

 1.  Соціально-економічні фактори розвитку  готельної справи м. Києва
 1.  Розробка програми удосконалення організації праці у готельному підприємстві
 1.  Аналіз  кадрової служби та трудового потенціалу готельного підприємства
 1.  Формування сучасної  політики ефективного управління підприємством готельного господарства
 1.  Інноваційні підходи формування управління технологією гостинності
 1.  Сучасні підходи до удосконалення організації праці в засобах розміщення
 1.  Удосконалення управління інвестиційною діяльністю в засобах розміщення
 1.  Формування  стратегії управління готельним комплексом
 1.   Сучасні підходи до формування організаційної структури управління підприємством індустрії гостинності
 1.   Нові підходи до удосконалення організації послуг гостинності в засобах розміщення
 1.   Формування мотиваційного механізму управління господарською діяльністю готельного комплексу
 1.  Шляхи підвищення розвитку інфраструктури туризму м. Києва в рамках підготовки до ЄВРО 2012
 1.   Удосконалення якості управління персоналом на підприємствах  готельного господарства
 1.  Формування кадрової політики на підприємствах індустрії гостинності
 1.  Сучасні підходи до управління питанням безпеки на підприємствах індустрії гостинності.
 2.  Соціально-економічне значення розширення можливостей обслуговування в готелях людей з фізичними вадами (інвалідів)
 3.  Вплив впровадження інформаційних технологій на підвищення прибутковості підприємств індустрії гостинності
 4.  Розробка проекту заходів щодо підвищення конкурентноспроможності українських готелів (конкретний готель)


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

6698. Человек как закономерный результат процесса развития органического мира 27.85 KB
  Человек как закономерный результат процесса развития органического мира. Прогрессивный характер эволюции. Проблема происхождения человека. Положение Homosapiens в системе живого мира. Этапы антропогенеза. Происхождение и эвол...
6699. Закономерности антропогенеза. Генетическая программа и программа социальная наследование в развитии современного человека 26.77 KB
  Закономерности антропогенеза Биологические предпосылки. Биосоциальная природа человека и процесс антропогенеза. Генетическая программа и программа социальная наследование в развитии современного человека. Расы современного че...
6700. Биологические основы паразитизма и трансмиссивных заболеваний 25.98 KB
  Биологические основы паразитизма и трансмиссивных заболеваний. Характеристика паразитизма. Взаимодействие паразитов и хозяина. Трансмиссивные и природно-очаговые заболевания. Живые организмы находятся в биотическом окружении, поэто...
6701. Медицинская протозоология. Характерные признаки простейших и их представители 25.22 KB
  Медицинская протозоология. Характерные признаки простейших. Представители. Один из разделов медицинской паразитологии - медицинская протозоология. Она изучает паразитических простейших, вопросы патогенеза, терапии заболеваний, диагн...
6702. Гельминтология. Характерные признаки типа Плоские черви - Plathelmintes 26.13 KB
  Гельминтология. Введение в гельминтологию. Характерные признаки типа Плоские черви - Plathelmintes. Класс Сосальщики - Trematoda. Класс Ленточные черви - Cestoda. Характеристика типа Круглые черви Гельминтология...
6703. Членистоногие (Arthopoda). Класс паукообразные 26.06 KB
  Тип Членистоногие (Arthopoda) Общая характеристика. Класс паукообразные. Членистоногие - самый многочисленный тип. Характерные признаки: двусторонняя симметрия трехслойная организация гетерономная метамерия...
6704. Членистоногие. Тип Членистоногие. Подтип Трахейнодышащие. Класс Насекомые 25.32 KB
  Тип Членистоногие. Подтип Трахейнодышащие. Класс Насекомые. Насекомые произошли от 1 из групп многоножек перешедших к жизни на земле. Организация усложнялась, появлялись приспособления к наземному образу жизни. Насекомых очень много и они распростра...
6705. Человек и биосфера. Человечество как активный элемент биосферы. Ноосфера 29.05 KB
  Человек и биосфера. Биосфера как историческая система. Современные концепции. Организация биосферы - живое вещество, количественная и качественная характеристика биосферы. Эволюция биосферы. Человечество как активный эл...
6706. Биологические ритмы и их закономерности. Хронобиология 26.93 KB
  Биологические ритмы и их закономерности. Хронобиология. С понятием ритм связана организация живой материи. Ритмос - соразмерность. 1751- часы цветов Карла Линнея. В настоящее время все ученые знают, что одно из фундаментальных свойств организмов...