4758

Пространство имен System IO в Visual C#

Домашняя работа

Информатика, кибернетика и программирование

Пространство имен System IO Задание: создать проект VisualC# Windows Application и выполнить примеры Классы File, FileInfo, Directory, DirectoryInfo, Path содержат методы для работы с файлами и каталогами (папками). Классы File и Dir...

Русский

2012-11-25

41 KB

17 чел.

Пространство имен System IO

Задание: создать проект Visual C# Windows Application и выполнить примеры

Классы File, FileInfo, Directory, DirectoryInfo, Path содержат методы для работы с файлами и каталогами (папками). Классы File и Directory содержат статические методы. Классы FileInfo и DirectoryInfo  –экземплярные . Пример: Использование класса File для записи текста в файл.

 private void button1_Click(object sender, EventArgs e)

       {

           string path = Directory.GetCurrentDirectory() + @"\test0.txt";

           textBox1.Text = path;

           File.WriteAllText(path,"jjj kkk ttt");     

       }

Задание добавить данные в файл, прочитать данные из файла, используя класс File. Получить информацию о дате создания файла (ответ в формате: 13 марта 2010 г.)

Классы StreamReader и StreamWriter  предназначены для чтения и записи в текстовые файлы.

Пример: Использование класса StreamReader для чтения данных из файла.

  private void button1_Click(object sender, EventArgs e)

       {

           string path = Directory.GetCurrentDirectory() + @"\test0.txt";

           textBox1.Text = path;

           StreamReader r = new StreamReader(path);

           string s = r.ReadLine();

           r.Close();

           textBox2.Text = s;

       }

необходимо закрывать StreamReader после использования. или

       private void button1_Click(object sender, EventArgs e)

       {

           string path = Directory.GetCurrentDirectory() + @"\test0.txt";

           textBox1.Text = path;

           using (StreamReader sr = File.OpenText(path))

           {

               string s = sr.ReadLine();

               textBox2.Text = s;

           }

       }

Оператор using инициализирует объект (объекты) и сохраняет ссылку на него в переменной. В данном примере переменная – sr. К этой переменной можно обращаться внутри фигурных скобок. При компиляции автоматически генерируются блоки  try и finally для освобождения ресурсов. Поэтому можно не закрывать StreamReader после использования. или

  private void button1_Click(object sender, EventArgs e)

       {

           string path = Directory.GetCurrentDirectory() + @"\test0.txt";

           textBox1.Text = path;

           FileStream fs = new FileStream(path, FileMode.Open);

           StreamReader sr = new StreamReader(fs);

           textBox2.Text = sr.ReadLine();

           sr.Close();

       }

Задание: Прочитать 3 символа из файла test0.txt и вывести в текстовое окно. Записать массив из 10 чисел в файл, используя класс StreamWriter.

Класс FileStream предназначен для операций чтения и записи в файлы, открытия и закрытия файлов в файловой системе, а также для других операций обработки файлов. Класс FileStream применяется для побайтового чтения из файлов (записи в файлы) с произвольным доступом. Пример:

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)

{

   string path = Directory.GetCurrentDirectory() + @"\test0.dat";

   FileStream fs = new FileStream(path, FileMode.Create);

   byte[] mybyte = new byte[] { 1, 2, 3, 4, 5 };

   fs.Write(mybyte, 0, mybyte.Length);

   fs.Close();

   FileStream fs1 = new FileStream("test0.dat", FileMode.Open, FileAccess.ReadWrite);

   byte[] ByteArray = new byte[fs1.Length];

   fs1.Read(ByteArray, 0, (int)fs1.Length);

   fs1.Close();

   for (int i = 0; i < ByteArray.Length; i++)

   this.richTextBox1.AppendText(ByteArray[i].ToString()+"  ");

}

Классы BinaryReader и BinaryWriter  записывают и читают простые типы данных в поток как двоичные значения (как последовательность байт). Поддерживают дополнительное форматирование данных.

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)

       {

           string path = Directory.GetCurrentDirectory() + @"\test1.dat";

           BinaryWriter bw = new BinaryWriter(File.Open(path,FileMode.Create));

           double[] dA = new double[10] {1.2,2,3,4,5,6,7,8,9,3};

           for(int i = 0; i < 10; i++)

           {

               bw.Write(dA[i]);

           }

           bw.Close();

           FileStream fil = new FileStream(path, FileMode.Open, FileAccess.Read);

           BinaryReader br = new BinaryReader(fil);

           double[] testArray = new double[(int)fil.Length];

           for (int i=0;i<10;i++)

           {

               testArray[i] = br.ReadDouble();

               this.richTextBox1.AppendText(testArray[i].ToString()+" \n ");

           }

           br.Close();

           fil.Close();

       }

Задание:

Задание добавить на форму меню. При выборе команд File, Open должно появиться стандартное диалоговое окно открыть файл. Выбрать файл, в котором сохранено изображение в формате bmp.

Прочитать файл формата bmp в массив типа byte. Вывести в richTextBox1.

Получить информацию о файле формата bmp. Использовать классы Bitmap, Image пространства имен 

System.Drawing.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

66831. Молекулярна фізика. Основні формули 1.02 MB
  Сили поверхневого натягу діють на внутрішню та зовнішню поверхні трубки. Враховуючи невелику товщину стінок трубки, можна вважати радіуси кривини поверхонь рідини біля стінок капіляра однаковими за величиною всередині та ззовні трубки.
66832. ЕЛЕКТРИКА І МАГНЕТИЗМ 357.5 KB
  Змістом контрольних робіт є розв'язування певної кількості відповідних задач. Вміння розв'язувати задачі є одним з головних критеріїв оволодіння фізикою. І саме розв'язування задач викликає найбільші труднощі у студентів.
66833. Електромагнетизм. Магнітне поле електричного струму 1.27 MB
  Закон Біо-Савара-Лапласа в скалярному і векторному вигляді відповідно: де dB – магнітна індукція поля, яке створюється елементом провідника з струмом; - магнітна проникність; - магнітна постійна, яка дорівнює 410-7 Гн/м ; - вектор, який дорівнює довжині dl провідника і співпадає з напрямом струму...
66834. ХВИЛЬОВА І КВАНТОВА ОПТИКА, ФІЗИКА АТОМА, ОСНОВИ КВАНТОВОЇ МЕХАНІКИ, ФІЗИКА АТОМНОГО ЯДРА 351.5 KB
  Матеріал розділів поділено на параграфи. На початку кожного з них подано короткий перелік формул і законів, які стосуються розв'язування задач певної теми. Ці формули дозволяють студентові скласти уявлення про обсяг теоретичного матеріалу, який необхідно опрацювати...
66835. ОСНОВИ КВАНТОВОЇ МЕХАНІКИ. ЯДЕРНА ФІЗИКА 490 KB
  Атом водню за теорією Бора Основні формули Момент імпульсу електрона на стаціонарних орбітах: L = m vn rn = nħ n = 123.1 де m маса електрона rn радіус орбіти vn швидкість електрона на орбіті n головне квантове число ħ постійна Дірака: ħ= h 2 де h постійна Планка. Енергія електрона що знаходиться на nй орбіті...