47585

Методичні вказівки. Менеджмент організацій

Книга

Менеджмент, консалтинг и предпринимательство

Весь процес підготовки виконання та захисту дипломної роботи складається з таких етапів: Вибір теми дипломної роботи. Затвердження теми дипломної роботи і закріплення керівника проекту. Визначення плану дипломної роботи та календарного графіка її виконання. Аналіз літературних джерел та систематизація фактичного матеріалу підприємства за темою дипломної роботи.

Украинкский

2013-11-30

721.5 KB

3 чел.

СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЕКОНОМІКИ І МЕНЕДЖМЕНТУ

А. М. Савченко, О. В. Веляда

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
ЩОДО НАПИСАННЯ, ОФОРМЛЕННЯ

ТА ЗАХИСТУ ДИПЛОМНИХ РОБІТ

Для студентів денної та заочної форм навчання

спеціальності 7.050201 „Менеджмент організацій”

спеціалізації „Менеджмент підприємств і організацій

у галузі охорони здоров’я”

освітньо-кваліфікаційного рівня „спеціаліст”

Черкаси

2010


Савченко А. М. Методичні вказівки щодо написання, оформлення та захисту дипломних робіт : для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 7.050201 „Менеджмент організацій” спеціалізації „Менеджмент підприємств і організацій у галузі охорони здоров’я” освітньо-кваліфікаційного рівня „спеціаліст” / А. М. Савченко, О. В. Веляда. – Черкаси : Східноєвропейський ун-т економіки і менеджменту, 2010. – 40 с. – Укр. мова.

Рецензент

П. В. Шевченко, лікар, магістр державного управління, голова обласної ради профспілкових комітетів

Відповідальний за випуск

О. М. Строгалова

Затверджено методичною радою університету як методичні вказівки щодо написання, оформлення та захисту дипломних робіт для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 7.050201 „Менеджмент організацій” спеціалізації „Менеджмент підприємств і організацій у галузі охорони здоров’я” освітньо-кваліфікаційного рівня „спеціаліст”, протокол №6 від 15.02.2010.

© Східноєвропейський університет

                                                                                                        економіки і менеджменту, 2010


ВСТУП

Дипломна робота освітньо-кваліфікаційного рівня „спеціаліст” виконується на завершальному етапі навчання студентів у вищому навчальному закладі й передбачає систематизацію, закріплення, розширення теоретичних і практичних знань з фаху й застосування їх при вирішенні конкретних наукових, виробничих та інших завдань.

Роботі над дипломом передує переддипломна практика, що проводиться за встановленим календарним графіком.

Весь процес підготовки, виконання та захисту дипломної роботи складається з таких етапів:

 1.  Вибір теми дипломної роботи. Затвердження теми дипломної роботи і закріплення керівника проекту.
 2.  Видача завдань на дипломну роботу.
 3.  Добір та попереднє ознайомлення з літературою за обраною темою.
 4.  Проходження практики та написання відповідного звіту.
 5.  Захист звіту з переддипломної практики.
 6.  Визначення плану дипломної роботи та календарного графіка її виконання.
 7.  Аналіз літературних джерел та систематизація фактичного матеріалу підприємства за темою дипломної роботи.
 8.  Опрацювання та підготовка дипломної роботи за розділами.
 9.  Оформлення дипломного проекту та підготовка графічної частини.
 10.   Попередній захист дипломної роботи на засіданні кафедри.
 11.   Одержання рецензії керівника або головного фахівця з профілю дипломної роботи на підприємстві.
 12.   Захист дипломної роботи на засіданні ДЕК.

Дипломна робота менеджера, спеціаліста з організації та економіки охорони здоров’я є комплексною роботою студента, яка узагальнює результати вивчення різноманітних дисциплін, передбачених навчальним планом, а також наукових досліджень.

Дипломна робота – це самостійно виконана робота науково-дослідного або прикладного характеру, вона є кваліфікаційним документом, на основі якого Державна екзаменаційна комісія визначає здатність студента до самостійної практичної роботи в певній галузі та відповідність його знань і вмінь професійно-кваліфікаційному рівню спеціаліста.

Однією з основних вимог до дипломного дослідження є обов’язковий аналіз діяльності конкретного лікувально-профілактичного закладу або теоретична робота щодо проблем організації, управління та економіки охорони здоров’я.

Студентам надається право вибору напряму дослідження при формулюванні теми дипломної роботи, керуючись даними методичними вказівками та наведеним переліком тем дипломних робіт, який щорічно коригується й оновлюється з урахуванням змін, що відбуваються в сучасних економічних умовах. Студент має можливість вибрати тему самостійно, за погодженням з керівником дипломної роботи, але за обов’язкової умови, щоб назва теми та її спрямованість відповідали професійній орієнтації.

Конкретні теми дипломних робіт закріплюються за студентами за їх вибором. Завчасно здійснюється видача завдання та розробка робочого плану студентом під керівництвом і за участі керівника проекту та консультантів з окремих частин проекту.

Опрацьовуючи тему дипломної роботи, студент повинен глибоко вивчити конкретні питання; проаналізувати літературні джерела та законодавчо-нормативну базу; зробити аналіз даних та критично їх оцінити; віднайти існуючі проблеми стосовно діяльності підприємства й запропонувати шляхи їх ефективного вирішення; сформулювати правильні наукові, теоретичні та практичні висновки; навчитися застосовувати сучасні методи дослідження і розв’язання економіко-фінансових та організаційних завдань.

Єдність загальних вимог до дипломного проекту дозволяє застосовувати широку ініціативу при роботі над обраною темою відповідно до її особливостей, обсягу дослідження й індивідуальних здібностей студента.

Практичне цілеспрямування пропозицій, оригінальність постановки та розв’язання конкретного завдання є одним з основних критеріїв оцінки якості дипломної роботи.

1. ВИБІР ТЕМИ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ,

ДОБІР ЛІТЕРАТУРИ І РОЗРОБКА ПЛАНУ

Вибір теми дипломної роботи здійснюється студентом-випускником освітньо-кваліфікаційного рівня „спеціаліст” відповідно до наведеного переліку в розділі 5, рекомендованого та затвердженого засіданням кафедри.

Це не виключає (за узгодженням з провідним викладачем) розгляд теми, яка не входить до зазначеного переліку. У цьому разі студент обирає тему дипломної роботи, яка найповніше відповідає його навчально-виробничим інтересам та здібностям. Перевага надається темі, при розробці якої є можливість виявити максимум особистої творчості та ініціативи. У будь-якому разі робота має бути змістовною та методологічно обґрунтованою, розкривати внутрішній зв’язок питань, які вивчаються. Разом із керівником дипломної роботи визначаються межі розкриття теми та основні напрямки дослідження.

Також допускається затвердження теми дипломної роботи, виконаної на замовлення конкретних підприємств та організацій в галузі охорони здоров’я, які можуть містити особливу інформацію.

Тематика дипломної роботи повинна бути вирішенням конкретної проблеми та базуватись на матеріалах реального лікувально-профілактичного закладу або підприємства в галузі охорони здоров’я. Найкращий варіант – це фактичні дані про організацію, в якій студент працює або проходить виробничу практику.

Тема дипломної роботи освітньо-кваліфікаційного рівня „спеціаліст” – це науково-практичне завдання, що охоплює певну наукову проблему.

При розробці обраної теми дипломної роботи ставиться завдання дослідження: провести аналіз законодавчо-нормативної бази та огляд літературних джерел; проаналізувати показники різних напрямків діяльності закладу в галузі охорони здоров’я (організаційної, фінансової, господарської роботи та ін.); розробити конструктивні пропозиції щодо вдосконалення діяльності даної організації.

Розробці теми науково-практичного дослідження передує робота, яка складається з кількох послідовних етапів:

 •  вибір теми дипломної роботи та її обґрунтування
 •  визначення мети й завдань дослідження
 •  розробка попереднього плану та структури дипломної роботи
 •  виділення конкретних теоретичних і практичних питань, що потребують вивчення при розробці дипломної роботи
 •  поглиблений аналіз законодавчо-нормативної бази та відібраних літературних джерел
 •  добір та аналітична обробка фактичного матеріалу й статистичних даних конкретного суб’єкта дослідження
 •  формулювання проблеми та визначення її основних причин
 •  розробка конструктивних рекомендацій щодо вдосконалення діяльності даної організації та розробка проекту їх впровадження
 •  складання остаточного плану виконання дипломної роботи
 •  безпосереднє написання основних розділів дипломного проекту

Літературу студент добирає самостійно на основі рекомендованого переліку, а також за каталогами та інформаційними бюлетенями. Користуватися слід літературою, що висвітлює проблематику дослідження як в загальнотеоретичному, так і в практичному аспекті.

Для поетапного виконання дипломної роботи потрібно скласти послідовний план дій, який включає знайомство з обраним лікувально-профілактичним закладом, перелік необхідних матеріалів і статистичних даних, обробку зібраної інформації та запропонованих рекомендацій із застосуванням прикладних комп’ютерних програм тощо.

Студенти денної форми навчання виконують дипломну роботу на матеріалах базових лікувально-профілактичних закладів, студенти заочної форми навчання – на матеріалах базових лікувально-профілактичних закладів або організацій за місцем основної роботи. Хід виконання дипломної роботи визначається індивідуальним графіком.

Теми дипломних робіт розглядаються, уточнюються та затверджуються на засіданні кафедри, а також одночасно затверджуються науковий керівник і заклад охорони здоров’я, на матеріалах якого повинна виконуватися робота.

Під час індивідуальних консультацій науковий керівник дипломної роботи надає необхідні методичні рекомендації, встановлює термін розробки та представлення для попередньої перевірки окремих розділів дипломної роботи.

2. СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

Дипломна робота освітньо-кваліфікаційного рівня „спеціаліст” професійного спрямування „Менеджмент підприємств і організацій у галузі охорони здоров’я” має логічну структуру, а саме: вступ; три розділи, кожен з яких має містити не менш як три підрозділи; висновки; список використаної літератури та додатки.

Основні розділи та підрозділи повинні мати назву, що відповідає темі та завданням дипломної роботи. Наприклад, при написанні дипломної роботи на тему „Економічна ефективність впровадження нових методів управління в Першій Черкаській міській лікарні” орієнтовний план може бути таким:

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА (аналітичний огляд літератури)

 1.  Організація управління лікувально-профілактичними закладами в Україні
  1.  Теоретичні аспекти управління організацією: принципи й методи менеджменту та маркетингу
  2.  Особливості управління лікувально-профілактичним закладом у сучасних умовах господарювання

РОЗДІЛ 2. АНАЛІТИКО-ДОСЛІДНА ЧАСТИНА

 1.  Загальна характеристика Першої Черкаської міської лікарні
  1.  Аналіз та оцінка основних показників роботи закладу
  2.  Аналіз результатів господарсько-фінансової діяльності Першої Черкаської міської лікарні

РОЗДІЛ 3. ПРОЕКТНО-РЕКОМЕНДАЦІЙНА ЧАСТИНА

 1.  Розробка стратегії впровадження нових методів управління в Першій Черкаській міській лікарні
  1.  Ефективність впровадження нових методів управління
  2.  Ефективність впровадження запропонованих заходів

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

План дипломної роботи може мати й більш розгорнутий вигляд, але слід ураховувати загальний обсяг інформації, що має бути пропорційно розподілений на основні розділи та підрозділи.

Також до дипломної роботи додаються: титульний аркуш, анотація, завдання на дипломну роботу, відгук керівника, внутрішня рецензія, зовнішня рецензія.

Титульний аркуш (дод. А) дипломної роботи – містить назву вищого навчального закладу, назву кафедри, повну назву роботи, шифр і назву спеціальності, групу, прізвище та ініціали студента; науковий ступінь, учене звання, посаду, прізвище та ініціали керівника роботи; відомості про допуск роботи до захисту; назву міста й рік виконання.

Анотація (дод. Б) – складається студентом-дипломником і містить коротку характеристику роботи та її обсяг, розкриває мету, зміст, форму й пропозиції.

Завдання на дипломну роботу (дод. В) – заповнюється студентом разом з науковим керівником, підписується керівником роботи та затверджується завідувачем кафедри. У відповідному бланку-завданні зазначаються: реквізити автора, тема та план дипломної роботи, мета й завдання, терміни виконання і подання готової роботи на кафедру.

До кожної дипломної роботи додаються дві рецензії: внутрішня та зовнішня  і відгук наукового керівника.

Внутрішня рецензія – надається керівником організації, на фактичних матеріалах якої проведено дослідження та виконувалась дипломна робота, або провідним спеціалістом.

Зовнішня рецензія – надається незалежним рецензентом відповідно до теми   дослідження   (керівником   закладу   охорони  здоров’я або спеціалістом-практиком певної кваліфікації). 

Кожна рецензія має містити такі обов’язкові складові:

 •  зазначення актуальності проблеми дипломної роботи та її практичного застосування
 •  характеристику обсягу поставлених  завдань, аналіз якості їх виконання щодо розкриття теми роботи та відповідності змісту
 •  висновки щодо використання в роботі сучасних методів дослідження, методичних підходів щодо вдосконалення діяльності медичного закладу відповідно обраної теми дипломної роботи та наявності елементів наукової новизни
 •  оцінку конкретних пропозицій, запропонованих рекомендацій щодо вдосконалення певних аспектів діяльності підприємства, підвищення ефективності його роботи
 •  висновок рецензента про відповідність виконаної роботи до загальних встановлених вимог та рекомендації щодо допущення її до захисту

Рецензії обов’язково завіряються печаткою медичного закладу.

Відгук керівника – складається науковим керівником дипломного проекту, в якому зазначається актуальність поставлених питань та можливість практичного застосування дипломної роботи, рівень підготовки дипломника: уміння користуватися літературними джерелами, володіння методами дослідження, повнота і якість розробки теми, логічність, послідовність, аргументованість викладення матеріалу, а також висновок щодо відповідності виконання дипломної роботи встановленим вимогам.

 1.  ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ СТРУКТУРНИХ ЧАСТИН

ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

3.1. Розробка вступу

 

У вступі студент повинен розкрити сутність і стан науково-практичної проблеми (завдання), довести теоретичне та практичне значення розробки теми, обґрунтувати необхідність проведення дослідження. Обсяг вступу не повинен перевищувати трьох сторінок машинописного тексту.

Далі дається загальна характеристика дипломної роботи в рекомендованій послідовності:

Актуальність теми дипломної роботи визначається шляхом критичного аналізу та порівняння з відомими розв’язаннями проблеми, обґрунтовується доцільність роботи для розвитку відповідної галузі науки чи виробництва.

Мета дипломної роботи пов’язана з об’єктом і предметом дослідження, а також з його кінцевим результатом та шляхом його досягнення, і повинна чітко вказувати, що саме прагне вирішити автор. Кінцевий результат дослідження передбачає вирішення проблемної ситуації у зв’язку з суперечністю між реальним станом об’єкта дослідження та вимогами суспільства до його ефективнішого функціонування і відображає очікуваний від виконання роботи позитивний ефект у вигляді суспільної корисності та конкретної користі для основного предмета дослідження.

Завдання дипломної роботи – формулюються завдання, які потрібно вирішити для досягнення поставленої мети.

Об’єкт дипломної роботи – це суспільне явище, сукупність різних аспектів теорії та практики стосовно обраної теми роботи, яка виявляється джерелом необхідної для дослідника інформації.

Предмет дипломної роботи – це тільки ті суттєві зв’язки та відношення, які підлягають безпосередньому вивченню в роботі, є головними й визначальними для конкретного дослідження.

Суб’єкт дипломної роботи – конкретна установа або організація, на фактичних матеріалах якої проводиться дослідження.

Методи дослідження – наводиться перелік використаних методів дослідження, які мають тісний зв’язок зі змістом роботи та підпорядковані вирішенню конкретного завдання.

Практичне значення дипломної роботи – це висвітлення результатів про наукове або практичне застосування отриманих результатів дослідження чи рекомендації щодо їх реального використання.

Структура роботи – наводиться перелік основних частин дипломного проекту, зазначається загальна кількість сторінок роботи, рисунків, таблиць, додатків та кількість використаних літературних джерел.

Визначення: актуальність теми дипломної роботи; мета дипломної роботи; завдання дипломної роботи; об’єкт дослідження; предмет дослідження; суб’єкт; методи дослідження; практичне значення дипломної роботи; структура та обсяг дипломної роботи друкуються полужирним шрифтом Times New Roman 14 кегля.

Наприклад, загальну характеристику дипломної роботи на тему „Економічна ефективність впровадження нових методів управління в Першій Черкаській міській лікарні” можна сформулювати таким чином:

Актуальність теми дипломної роботи зумовлена проблемами ефективності методів управління системою охорони здоров’я та їх значенням для раціональності й ефективності використання ресурсів галузі, що впливає на якість надання медичної допомоги.

Мета дипломної роботисформулювати й обґрунтувати рекомендації та пропозиції щодо підвищення якості управлінських рішень у закладі.

Завдання дипломної роботи:

 1.  Проаналізувати сучасний стан організації управління лікувально-профілактичними закладами в Україні.
 2.  Провести аналіз літературних джерел відповідно  обраної теми.
 3.  Провести аналіз законодавчого й нормативного забезпечення галузі охорони здоров’я.
 4.  Проаналізувати основні показники діяльності та фінансовий стан Першої Черкаської міської лікарні.
 5.  Запропонувати й обґрунтувати комплекс заходів щодо вдосконалення процесу управління та покращання фінансового стану даного закладу.

Об’єкт дослідження організація управлінського процесу, система забезпечення якості управлінських рішень.

Предмет дослідження – оцінка ефективності управління та фінансово-господарської діяльності Першої Черкаської міської лікарні.

Суб’єкт – Перша Черкаська міська лікарня.

Методи дослідженняпри виконанні роботи, залежно від конкретних цілей і завдань, використано методи порівняльного аналізу, математичні методи, статистичні методи. Аналіз фінансової діяльності лікувально-профілактичного закладу проведено з використанням балансового, нормативно-розрахункового методів та методу групувань. При розробці другого розділу дипломної роботи були використані програмні засоби Word та Excel, за допомогою яких створені таблиці, графіки та діаграми.

Практичне значення дипломної роботи – обґрунтовані пропозиції щодо оптимізації управління та вдосконалення ефективності фінансово-господарської діяльності Першої Черкаської міської лікарні можуть бути використані при розробці програми реорганізації лікувально-профілактичних закладів.

Структура та обсяг дипломної роботи: робота складається зі вступу, трьох основних розділів, кожен з яких має внутрішній проблемний розподіл, висновків, списку використаних літературних джерел та додатків. Повний обсяг роботи становить 126 сторінок, містить 17 рисунків, 21 таблицю, додатки на 15 сторінках. Список використаної літератури налічує 78 джерел, у тому числі 4 – інтернет-адреси.

3.2. Розробка теоретичної частини (РОЗДІЛ 1)

Перший розділ дипломної роботи містить декілька параграфів. Робота над теоретичною частиною починається з пошуку й добору інформації та являє собою аналіз і узагальнення літературних джерел по темі дипломної роботи. У першу чергу наводиться оцінка чинних законодавчо-нормативних актів за досліджуваною проблемою. На основі вивчення наукової, навчально-методичної літератури, нових розробок, опублікованих статистичних даних розкриваються підходи різних авторів до розв’язання проблеми, визначається, у чому полягає подібність й в чому відмінність їх поглядів, а також обґрунтовуються власні погляди на проблему.

Метою даного аналізу є визначення й обґрунтування методичних підходів, методів і засобів аналізу досліджуваних питань, формулювання своєї власної позиції щодо обраних методів дослідження, які, у свою чергу, дозволяють перейти до наступного аналітичного розділу. Бажано ілюструвати текст графічними матеріалами і схемами, графіками, діаграмами тощо.

Обсяг першого розділу не повинен  перевищувати 30% загального обсягу дипломної роботи.

3.3. Розробка аналітико-дослідної частини (РОЗДІЛ 2)

Другий розділ дипломної роботи має стати перехідним до наступного третього розділу і повинен поєднувати набуті теоретичні знання та вміння при використанні обраних методів дослідження. Аналіз обов’язково має кореспондуватися з методологічним матеріалом, розкритим у попередньому розділі та базуватися на планових і фактичних показниках господарської діяльності, статистичній та бухгалтерській звітності, наказах, розпорядженнях, результатах спостережень тощо.

Особливе значення має правильне узагальнення накопиченого фактичного матеріалу, групування та обробка даних, на основі яких проводиться кваліфікований аналіз, обґрунтовуються пропозиції.

Аналітико-дослідна частина дипломної роботи повинна включати характеристику суб’єкта дослідження, а саме такі відомості:

 •  характеристику району обслуговування (функціонування) закладу та демографічні показники
 •  повне найменування установи, форму власності, місце розташування
 •  функції та цілі діяльності закладу
 •  структуру закладу
 •  аналіз основних показників загальної та фінансово-господарської діяльності підприємства, технологічну й економічну характеристику досліджуваної організації
 •  характеристику, функції, оцінку й аналіз певних підрозділів та служб закладу відповідно до дослідження
 •  формулювання проблеми та причини її виникнення
 •  визначення негативного прогнозу та наслідків у разі ігнорування даної ситуації

Усі аналітичні розрахунки, таблиці, графіки, діаграми мають супроводжуватися поясненнями й висновками, що дозволяють визначити проблеми медико-технологічних, організаційних та управлінських процесів, які спостерігаються в організації, їх особливості, тенденції, наявність невикористаних резервів.

Після детального вивчення та аналізу фактичних матеріалів необхідно виявити вплив позитивних і негативних чинників, встановити основні причини недоліків та проблем у роботі закладу, визначити їх наслідки, оцінити реальні можливості медичного закладу щодо підвищення ефективності певних напрямків діяльності та перспектив подальшого розвитку.

Обсяг другого розділу – у межах 30-35% загального обсягу дипломної роботи.

3.4. Проектно-рекомендаційна частина (РОЗДІЛ 3)

Метою третього розділу дипломної роботи є розробка конкретних організаційних, економічних та інших обґрунтованих рекомендацій і пропозицій щодо прийняття стратегічних і тактичних рішень, спрямованих на використання резервів підвищення ефективності діяльності організації на базі основних теоретичних положень, методичних підходів та розрахунків аналітичної частини.

Усі пропозиції повинні бути виваженими й спрямованими на подолання суперечностей між реальним і бажаним станом підприємства. Також слід враховувати, що запропоновані заходи мають реально забезпечити підвищення показників загальної діяльності медичного закладу та містити розрахунково-кількісне обґрунтування, тобто проектна частина повинна містити:

 1.  Розробку та обґрунтування рекомендацій, спрямованих на вирішення проблеми.
 2.  Проект з розрахунками затрат для реалізації запропонованих заходів.
 3.  Розрахунки й аналіз очікуваних показників ефективності проекту.
 4.  Оцінку прогнозу в разі практичного застосування проекту або впровадження запропонованих заходів.

Крім цього, пропозиції студента щодо науково-практичного вирішення досліджуваної теми повинні відповідати критеріям оптимальності, цільової ефективності та практичної втіленості.

Обсяг третього розділу повинен становити до 30% загального обсягу дипломної роботи.

3.5. Висновки

У висновку слід коротко навести узагальнені найбільш важливі теоретичні положення, які містять формулювання розв’язаної проблеми, оцінку результатів дослідження з точки зору відповідності меті дипломної роботи й поставленим у вступі завданням, пропозиції щодо удосконалення досліджуваного напряму діяльності закладу, які обґрунтовано в третьому розділі, та прогноз їх розвитку на найближчу перспективу.

Висновок дипломної роботи потрібно складати за відповідною структурою, а саме:

 1.  Актуальність теми дипломної роботи.
 2.  Мета дипломної роботи.
 3.  Короткий аналіз аналітико-дослідної частини (ІІ розділ роботи).
 4.  Формулювання проблеми та причини її виникнення.
 5.  Визначення негативного прогнозу.
 6.  Стислий огляд теоретичної частини (І розділ роботи).
 7.  Перелік запропонованих рекомендацій.
 8.  Підсумок розрахунків проекту щодо вирішення проблеми.
 9.  Прогноз ефективності впровадження запропонованих заходів.

Обсяг висновків не повинен  перевищувати 3-4 сторінки.

3.6. Список використаної літератури й додатки

Перелік посилань включає всі літературні джерела, які вивчив та опрацював студент у період підготовки дипломної роботи, а не тільки ті, на які робляться посилання в тексті.

Перелік посилань починається із законів України, указів Президента, постанов Кабінету Міністрів України та інших нормативно-правових документів, а також витягів із них. Наступними розміщуються літературні джерела без вказівок на їхні види (підручники, статті й та ін.), причому їхні назви наводяться мовою оригіналу (дод. Д).

Кількість рекомендованих джерел по дипломній роботі – не менше ніж 75 найменувань та адреси сайтів.

Список використаних джерел – елемент бібліографічного апарату, який містить бібліографічні описи використаних джерел. Його розміщують після висновків. Бібліографічний опис є показником рівня обізнаності автора з наявною дослідницькою літературою за темою його роботи та складається безпосередньо за друкованим твором або виписується з бібліографічних каталогів. Описи джерел мають бути повними й точними, без пропусків будь-яких елементів та скорочення назв з дотриманням встановленої послідовності розміщення окремих бібліографічних відомостей.

Джерела можна розміщувати одним із таких способів:

 •  у порядку посилань у тексті
 •  в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків
 •  у хронологічному порядку

Також можливе виділення окремих видів джерел за їх походженням або змістовними особливостями.

Бібліографічний опис оформлюється згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання» та ДСТУ 3582-97 «Інформація та документація. Скорочення слів в українській мові та бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила».

Усі джерела (з першого до останнього) мають бути пронумеровані за принципом суцільної нумерації арабськими цифрами. Якщо використано дві чи більше праць одного автора, то вони наводяться в хронологічній послідовності їх публікації.

Додатки до дипломної роботи мають містити інформаційні матеріали, що становлять базу аналітичних досліджень згідно з обраною темою. Витяги з законодавчо-нормативних документів також оформлюють у вигляді додатків. Крім того, у додатки доцільно включати допоміжний матеріал, необхідний для повноти сприймання дипломної роботи:

 •  реальні документи підприємства
 •  рекламні матеріали
 •  проміжні математичні доведення, формули, розрахунки
 •  таблиці допоміжних цифрових даних
 •  інструкції, методики, опис алгоритмів і програм вирішення задач на ЕОМ, що розроблені в процесі виконання дипломної роботи
 •  ілюстрації допоміжного характеру

Додатки оформлюють як продовження дипломної роботи після списку використаних джерел у вигляді окремої частини, розміщуючи в порядку появи на них посилань у тексті роботи. Кожен додаток повинен починатися з нової сторінки. Угорі, в правому куті, над заголовком документа, друкують малими літерами з першої великої літери слово „Додаток…” і поряд велику літеру, якою позначається додаток.

Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Ґ, Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад: Додаток А.

Додатки оформляють як окрему частину дипломної роботи з титульною сторінкою, на якій посередині друкують великими літерами слово „ДОДАТКИ”.

4. ОФОРМЛЕННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

4.1. Основна частина

Дипломна робота повинна бути зброшурована й оформлена відповідно до вимог, що регламентуються Державним стандартом України ДСТУ 3008-95 ”Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення”.

Матеріал дипломної роботи слід подати в такій послідовності:

 •  титульна сторінка, анотація, завдання
 •  перелік умовних скорочень
 •  зміст
 •  вступ
 •  розділ 1
 •  розділ 2
 •  розділ 3
 •  висновки
 •  список використаної літератури
 •  додатки

Відгук наукового керівника, зовнішня та внутрішня рецензії не входять до загального обсягу дипломної роботи й додаються окремо.

Робота виконується українською мовою без орфографічних і синтаксичних помилок, друкується на аркушах білого паперу формату А 4 через 1,5 міжрядкового інтервалу шрифтом Times New Roman 14 кегля текстового редактору Word.

Обсяг дипломної роботи – 110-120 сторінок друкованого тексту, але до зазначеного обсягу роботи не входять додатки (копії документів: статистичні й фінансові звіти, статут, ліцензії, накази, розпорядження тощо).

Текст дипломної роботи розмішують на аркуші з дотриманням полів таких розмірів: ліве – 30 мм, праве 10 мм, верхнє та нижнє по 20 мм.

Абзацний відступ має бути однаковим по всьому тексту в межах 12-20 мм.

Текст основної частини роботи поділяється на розділи, підрозділи, підпункти відповідно до плану та поставлених завдань дипломної роботи.

Заголовки структурних частин „ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ”, „ЗМІСТ”, „ВСТУП”, „РОЗДІЛ 1”, „РОЗДІЛ 2”, „РОЗДІЛ 3”, „ВИСНОВКИ”, „СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ”, „ДОДАТКИ” і заголовки розділів друкують посередині сторінки великими літерами симетрично до тексту, без крапки в кінці, не підкреслюючи. Основні розділи роботи можуть мати назву. У такому разі назву розділу друкують з нового рядка, також посередині сторінки, великими літерами. Наприклад:

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДАМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Заголовки підрозділів, пунктів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Крапка в кінці заголовка не ставиться. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою. Наприклад:

2.3. Аналіз результатів господарської діяльності закладу. Оцінка фінансово-економічних показників

Відстань між заголовком (за винятком заголовка пункту) і текстом зверху та знизу має становити 3-4 інтервали. Підкреслення заголовків не допускається.

Кожну структурну частину дипломної роботи починають з нової сторінки.

4.2. Нумерація розділів і підрозділів

Розділи повинні мати порядкову нумерацію в межах всієї роботи й позначатися арабськими цифрами. Цифру, що зазначає порядковий номер розділу, ставлять після слова „РОЗДІЛ”, потім за нею – крапку та друкують заголовок розділу. Не нумерують такі структурні підрозділи, як перелік умовних скорочень, зміст, вступ, висновки, список використаних джерел, наприклад: „РОЗДІЛ 2. АНАЛІТИКО-ДОСЛІДНА ЧАСТИНА”, „ЗМІСТ”, „ВСТУП”.

Сторінки, підрозділи, пункти, підпункти, рисунки, таблиці, формули нумерують арабськими цифрами без знака „№”. Першою сторінкою дипломної роботи є титульний аркуш, другою – анотація, третьою – завдання, четвертою – перелік умовних скорочень, які включаються до загальної нумерації сторінок, але на них номер сторінки не ставиться. Наступні сторінки нумерують у правому верхньому куті без крапки після цифри, починаючи з п’ятої сторінки, на якій розміщений „ЗМІСТ”.

Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими ставлять крапку. У кінці номера підрозділу також має стояти крапка, наприклад: „2.2.” (другий підрозділ другого розділу). Потім у тому ж рядку друкують заголовок підрозділу, наприклад:

2.2. Аналіз та оцінка основних показників роботи закладу

4.3. Ілюстрації

Ілюструють дипломну роботу виходячи із загального задуму дослідження, за ретельно продуманим тематичним планом, що дає змогу уникнути випадкових й другорядних ілюстрацій, та навпаки – включити до роботи вкрай необхідні, які стосуються найважливішим тем. Зміст кожної ілюстрації має доповнювати текст роботи та поглиблювати розкриття суті явища.

Основними видами ілюстративного матеріалу в роботах є: схема, діаграма, графік, креслення, технічний рисунок, фотознімок.

Схема – це зображення, яке передає за допомогою умовних позначень і без збереження масштабу основну ідею якогось процесу, пристрою або споруди та показує взаємозв’язок між їхніми головними елементами.

Діаграма – один із способів графічного зображення залежності між величинами. У діаграмах наочно відображують і аналізують масові дані та використовують для порівняння однорідних показників (показники загальної захворюваності населення: хвороби органів дихання, хвороби органів травлення, інші захворювання). Найбільшого розповсюдження набули діаграми: лінійні, стовпчикові (гістограми) й секторні (кругові).

Для побудови лінійних діаграм, як правило, використовують координатне поле. На осі абсцис у певному масштабі відкладають час або факторіальні ознаки (незалежні), на осі ординат – показники на певний момент чи період часу або розміри результативної незалежної ознаки. Вершини ординат з’єднується відрізками, у результаті чого отримують ламану лінію. На лінійні діаграмі можна одночасно наносити кілька показників.

На стовпчикових діаграмах дані зображуються у вигляді прямокутників (стовпчиків) однакової ширини розміщених вертикально (тоді діаграма називається стовпчиковою чи гістограмою) або горизонтально (називається стрічковою). Висота прямокутників є пропорційною до зображених ними величин.

Секторна діаграма являє собою коло, поділене на сектори, розміри яких пропорційні величинам частин зображеного об’єкта чи явища. Наприклад:

Рис. 2.4. Структура загальної захворюваності дорослого населення
Черкаської області за 2008 р.

Графік – умовне зображення величин та їх співвідношень через геометричні фігури, точки, лінії. Як правило, графіки будують для оцінки динаміки одного показника в часі (чисельність населення, народжуваність, смертність, рівень захворюваності та ін.). Крім цього, графіки також використовують як для аналізу, так і для більшої наочності ілюстративного матеріалу.

Крім геометричного зображення, графік містить низку допоміжних елементів: загальний заголовок графіка; пояснення умовних знаків і значення окремих елементів графічного зображення; осі координат, шкалу із масштабами і числові сітки; числові дані, що доповнюють або уточнюють величину показників.

Осі координат графіка викреслюють суцільними лініями. На кінцях координатних осей стрілок не ставлять. На координатних осях вказують умовні позначення й розмірності відкладених величин у прийнятних скороченнях. На графіку слід писати лише умовні літерні позначення, наведені в тексті. Написи, що стосуються кривих і точок, залишають тільки в тих випадках, коли їх небагато й вони є короткими. Багатослівні підписи замінюють цифрами, а розшифрування наводять у підрисунковому підписі.

Якщо крива, зображена на графіку, займає невеликий простір, то для економії місця числові поділки на осях координат можна починати не з нуля, а обмежити тими значеннями, в яких розглядається дана функціональна залежність на відмінну від діаграми. Наприклад:

Рис. 2.1. Динаміка руху чисельності населення Черкаської області

за 2005 2008 роки

Креслення – основний вид ілюстрацій в інженерних роботах. Воно використовується, коли потрібно максимально точно зобразити певну конструкцію або її частину.

Технічні рисунки використовуються в роботах, де необхідно зобразити явище або предмет таким, яким ми його сприймаємо зором, але без зайвих деталей і подробиць. Таке зображення має широкі пізнавальні можливості, дає змогу найбільш повно, просто й дохідливо зобразити предмет.

Фотознімок – найбільш переконливий і достовірний засіб наочної передачі дійсності. У багатьох галузях науки й техніки фотознімок – це не тільки ілюстрація, а й науковий документ (зображення ландшафту, розташування об’єктів спостереження тощо).

Ілюстрації слід розміщувати безпосередньо після тексту або на наступній сторінці. Якщо вони містяться на окремих аркушах дипломної роботи, їх включають до загальної нумерації сторінок. У свою чергу, в тексті на кожну з ілюстрацій повинно бути посилання з коментарем.

За умови створення ілюстрацій не автором роботи, при їх наведенні потрібно посилатися на джерело, з якого вони взяті.

Номер та назву ілюстрації, пояснювальні підписи розміщують послідовно під ілюстрацією посередині сторінки.

Ілюстрації позначають словом „Рис.” і нумерують послідовно в межах розділу, за винятком ілюстрацій у додатках. Номер ілюстрації складається з номера розділу й порядкового номера ілюстрації, між якими і після них ставлять крапки, наприклад: „Рис. 1.2.” (другий рисунок першого розділу), наприклад:

Рис. 2.3. Порівняльна характеристика загальної захворюваності на 10 тис. дорослого населення Черкаської області і середнього показника

по Україні за 20052008 роки

4.4. Таблиці, формули, посилання

Цифровий матеріал, як правило, слід оформляти у вигляді таблиці.

Таблиця являє собою такий спосіб подання інформації, при якому цифровий або текстовий матеріал групується в рядки та графи (вертикальні стовпчики), відокремлені одна від одної відповідно горизонтальними чи вертикальними лініями.

За змістом таблиці поділяються на аналітичні й неаналітичні. Аналітичні таблиці є результатом опрацювання та аналізу цифрових показників. Як правило, після таких таблиць робиться узагальнення, яке вводиться до тексту словами: „Таблиця дає змогу зробити висновок щодо…”, „Із таблиці видно, що…” та ін. Правильна побудова структури таблиці та її змісту сприяють виявленню й формуванню певних закономірностей, динаміки і дають можливість отримати правильні висновки.

До неаналітичних таблиць здебільшого вміщують статистичні дані, необхідні лише для подання інформації або констатації певного стану речей.

Таблиця складається з таких елементів: порядкового номера, тематичного заголовка, заголовків вертикальних граф, горизонтальних рядків та вертикальних граф.

Таблиці в дипломній роботі слід розміщувати безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці таким чином, щоб їх можна було читати без повороту переплетеного блоку роботи або з поворотом за годинниковою стрілкою. Таблиці, розміщені на окремих сторінках дипломної роботи включають до загальної нумерації сторінок.

Таблицю з великою кількістю рядків можна переносити на наступну сторінку. При цьому слово „Таблиця”, її номер і назву наводять один раз над першою частиною таблиці, а над іншими частинами (перенесеними) справа пишуть слова „Продовження таблиці” і зазначають її номер, заголовок таблиці не повторюють. Наприклад: „Продовження таблиці 2.3”. Заголовки вертикальних граф також не переносять, а нумерують графи й на наступну сторінку переносять лише цю нумерацію.

У таблицях слід обов’язково вказувати одиницю виміру. Якщо всі одиниці виміру є однакові для всіх показників таблиці, їх наводять у заголовку таблиці або заголовках вертикальних граф. Одиниці виміру слід наводити відповідно до стандартів. Числові величини в таблиці повинні мати однакову кількість десяткових знаків. Заголовки стовпців таблиць починають з великої літери; вони мають бути максимально точними й простими.

У таблицях виділення назви заголовків та цифрових даних полужирним шрифтом або курсором не дозволяється.

Таблиці нумерують арабськими цифрами послідовно в межах розділу. У правому верхньому куті над таблицею розміщують напис „Таблиця” з зазначенням її номера. Номер таблиці складається з номера розділу й порядкового номера таблиці, між якими ставлять крапку. Назву таблиці  зазначають посередині сторінки з нового рядка, наприклад:

Таблиця 2.1.

Чисельність населення Черкаської області за 2006-2008 роки

№ з/п

Назва

2006 рік

2007 рік

2008 рік

1

2

3

4

5

1.

м. Черкаси

290421

289222

286910

2.

м. Сміла

67928

67664

67716

3.

м. Умань

87094

86828

86899

4.

м. Ватутіне

19391

19104

18776

Разом:

464834

462818

460301

Продовження таблиці 2.1.

1

2

3

4

5

5.

Городищенський

45766

44989

43652

6.

Драбівський

40039

39486

38522

7.

Жашківський

42238

41323

39900

8.

Звенигородський

50592

49847

48384

Разом по районах:

873001

861589

840320

Усього по області:

1337835

1324407

1306241

Формули розміщують безпосередньо після тексту, в якому вони згадуються, посередині сторінки, відділяючи їх від тексту зверху й знизу, а також одну від одної інтервалом не менш як однин рядок.

Розшифрування значень символів і числових коефіцієнтів друкують під формулою в тій послідовності, в якій вони зазначені у формулі. Пояснення кожного символу й числового коефіцієнта записують з нового рядка.

Формули в дипломній роботі нумерують послідовно в межах розділу. Номер формули складається з номера розділу і порядкового номера формули в розділі, між якими ставлять крапку. Номери формул пишуть біля правого поля сторінки на рівні відповідної формули в круглих дужках.

Наприклад: „…проста річна дисконтна ставка (d) визначається за формулою:

          (3.1)

де Dr – сума процентних коштів (дисконт), яка виплачується за рік

S – сума, що повинна бути виплачена за векселем чи іншим зобов’язанням

Посилання – вказівка на джерело інформації (книгу, статтю, документ тощо). Воно є обов’язковим в роботі при наведенні цитат, важливих або фактичних (цифрових) даних, принципових положень або точки зору різних авторів. Посилання в роботі слід наводити в квадратних дужках безпосередньо в тексті роботи одразу після цитати чи даних, що потребують такого посилання. У дужках зазначають арабськими цифрами порядковий номер джерела інформації, під яким воно стоїть у списку використаних джерел. Наприклад: „Розвиток сучасного менеджменту в умовах переходу країни до ринкової економіки значною мірою залежить від певних чинників 27”.

При посиланні на розділи, підрозділи, додатки дипломної роботи зазначають їх номери. Наприклад: „…у розділі 2…”, „…див. рис. 2.1…”, „…відповідно до п. 3.1…”, „…у додатку А…”.

Посилання на формули в дипломній роботи наводять у вигляді порядкового номера формули у круглих дужках, а потім (через кому) зазначають номер сторінки роботи, на якій вміщено цю формулу. Наприклад: „…за формулою (2.4, с. 37)…”.

На всі таблиці дипломної роботи повинні бути посилання в тексті, при цьому слово „таблиця” пишуть скорочено, наприклад: „…в табл. 2.3…”. У повторних посиланнях вживають скорочено слово „дивись”. Наприклад: „…див. табл. 1.3”.

5. ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА ДИПЛОМНИХ РОБІТ

 1.  Державне регулювання діяльності підприємств у галузі охорони здоров’я.
 2.  Характеристика організаційних форм підприємств у галузі охорони здоров’я.
 3.  Управління процесом організаційних змін підприємства галузі охорони здоров’я в кризовій ситуації.
 4.  Автоматизовані інформаційні системи в управлінні організацією в галузі охорони здоров’я.
 5.  Технологія менеджменту на сучасному етапі розвитку організацій у галузі охорони здоров’я.
 6.  Економічні методи менеджменту та механізм їх застосування в закладах охорони здоров’я.
 7.  Управлінське рішення в менеджменті підприємства (організації) в галузі охорони здоров’я.
 8.  Організація роботи менеджера підприємств в галузі охорони здоров’я.
 9.  Управління персоналом як невід’ємний аспект діяльності менеджера в галузі охорони здоров’я.
 10.  Підвищення ефективності управління закладом  охорони здоров’я в умовах формування ринку.
 11.  Стратегія інноваційних рішень фірми на ринку медичних товарів та медичних послуг.
 12.  Стратегічні групи конкурентів у галузі охорони здоров’я.
 13.  Розробка стратегії розвитку закладу охорони здоров’я в умовах формування ринкових відносин.
 14.  Управління внутрішнім середовищем підприємства (організацією) в галузі охорони здоров’я.
 15.  Управління формуванням трудового колективу закладу охорони здоров’я в сучасних умовах господарювання.
 16.  Управління підприємством (організацією) в галузі охорони здоров’я на різних стадіях життєвого циклу.
 17.  Управління асортиментом і якістю медичних послуг в закладах охорони здоров’я.
 18.  Управління та організація діяльності підприємства у сфері надання фармацевтичних послуг.
 19.  Оптимізація управлінських рішень в закладах охорони здоров’я.
 20.  Система методів управління підприємством (організацією) в галузі охорони здоров’я та її вдосконалення на сучасному етапі.
 21.  Організаційно-розпорядчі методи в практиці управління закладом охорони здоров’я в умовах формування ринкових відносин.
 22.  Організаційно-розпорядча діяльність керівника підприємства (організації) в галузі охорони здоров’я.
 23.  Оцінка персоналу як один з напрямків підвищення ефективності діяльності органів державного управління в галузі охорони здоров’я.
 24.  Методи управління приватним підприємством у галузі охорони здоров’я в сучасних умовах господарювання.
 25.  Особливості управління приватним підприємством у галузі охорони здоров’я.
 26.  Особливості управління товариством з обмеженою відповідальністю в галузі охорони здоров’я.
 27.  Особливості управління державним лікувально-профілактичним закладом.
 28.  Особливості управління санаторно-курортним закладом.
 29.  Особливості управління конкурентоспроможністю підприємства в галузі охорони здоров’я.
 30.  Системний підхід щодо управління лікувально-профілактичним закладом в умовах нових економічних відносин.
 31.  Формування джерел фінансування в державному медичному закладі.
 32.  Економічна ефективність реорганізації підприємства в галузі охорони здоров’я.
 33.  Управління технологічним процесом торгівлі медичними препаратами в аптеці.
 34.  Розробка шляхів поліпшення й удосконалення роботи підприємств фармацевтичної галузі.
 35.  Розробка організаційно-структурного й фінансового забезпечення створення приватної медичної або фармацевтичної фірми.
 36.  Мотивація розвитку підприємства на ринку медичних товарів та медичних послуг.
 37.  Впровадження новітніх технологій у діяльність лікувально-профілактичних закладів.
 38.  Оцінка діяльності персоналу в закладах охорони здоров’я в сучасних умовах.
 39.  Організація праці в апараті управління підприємством (організацією) в галузі охорони здоров’я відповідно до сучасних вимог.
 40.  Оцінка ефективності організації роботи персоналу в закладах охорони здоров’я.
 41.  Організація роботи новоствореного структурного підрозділу закладу охорони здоров’я.
 42.  Організація діяльності функціонального підрозділу закладу охорони здоров’я та шляхи її удосконалення.
 43.  Організація роботи новоствореного структурного підрозділу лікувально-профілактичного закладу.
 44.  Розробка організаційно-структурних перетворень з метою покращення медичної та економічної діяльності в лікувально-профілактичних закладах.
 45.  Розробка шляхів поліпшення і вдосконалення стаціонарної допомоги в лікувально-профілактичних закладах.
 46.  Розробка шляхів поліпшення й вдосконалення медичної допомоги в профілактичних і санаторно-курортних закладах.
 47.  Розробка заходів щодо поліпшення та вдосконалення надання амбулаторно-поліклінічної допомоги населенню.
 48.  Розробка та впровадження новітніх технологій організації управління в лікувально-профілактичних закладах.
 49.  Оптимізація надання наркологічної (акушерсько-гінекологічної, терапевтичної, хірургічної, педіатричної) допомоги в лікувально-профілактичних закладах.
 50.  Шляхи вдосконалення організації надання медичної допомоги сільському населенню.
 51.  Розробка впровадження нових методів діагностики й лікування найпоширеніших захворювань (ішемічна хвороба серця, онкопатологія, інфекційні захворювання) на сучасному етапі.
 52.  Розробка та впровадження новітніх технологій управління санітарно-гігієнічних установ, центрів здоров’я.
 53.  Розробка проекту системи управління витратами лікувально-профілактичного закладу.
 54.  Визначення ефективності проекту технічного переобладнання медичного закладу.
 55.  Розробка бізнес-плану фінансового оздоровлення підприємства в галузі охорони здоров’я.
 56.  Аналіз економічних показників фінансово-господарської діяльності підприємства в галузі охорони здоров’я з метою підвищення її ефективності.
 57.  Аналіз і розробка проекту показників загальної діяльності за умов реконструкції підприємства в галузі охорони здоров’я.
 58.  Економічна ефективність показників розширення обсягу надання медичних послуг.
 59.  Управління підвищенням ефективності діяльності підприємства в галузі охорони здоров’я в умовах ринку.
 60.  Вибір фінансової стратегії підприємства в галузі охорони здоров’я в умовах ринкових відносин.
 61.  Економічна ефективність надання нових медичних послуг підприємством у галузі охорони здоров’я.
 62.  Оцінка й розробка поліпшення економічних показників діяльності підприємства в галузі охорони здоров’я за умови здійснення інвестиційного проекту.
 63.  Диверсифікація надання медичних послуг малого підприємства в галузі охорони здоров’я в сучасних умовах господарювання.
 64.  Інвестиційний проект розвитку підприємства в галузі охорони здоров’я в умовах конкуренції.
 65.  Резерви зниження собівартості медичних послуг за умов упровадження нових методів лікування та діагностики.
 66.  Обґрунтування проекту приватизації підприємства в галузі охорони здоров’я в сучасних умовах.
 67.  Аналіз ефективності використання основних фондів та розробка пропозицій щодо її поліпшення.
 68.  Стан і тенденція розвитку ринку медичних послуг у країні.
 69.  Організаційно-економічні напрямки підвищення ефективності діяльності підприємства в галузі охорони здоров’я за умови його реконструкції.
 70.  Обґрунтування стратегії конкурентних переваг підприємства в галузі охорони здоров’я через лідирування в диференціації медичних послуг.
 71.  Трудові ресурси підприємства в галузі охорони здоров’я та удосконалення їх ефективного використання.
 72.  Фінансово-економічні показники діяльності підприємства в галузі охорони здоров’я і напрямки їх удосконалення.
 73.  Економічна безпека діяльності підприємства в галузі охорони здоров’я і напрямки її удосконалення.
 74.  Реструктуризація діяльності підприємства в галузі охорони здоров’я і шляхи попередження фінансової нестабільності (банкрутства).
 75.  Комплексний аналіз системи управління фінансовими ресурсами підприємства в галузі охорони здоров’я.
 76.  Формування механізму ціноутворення надання медичних послуг на підприємстві в галузі охорони здоров’я.
 77.  Дослідження джерел та основних засобів збільшення капіталу підприємства в галузі охорони здоров’я.
 78.  Оцінка фінансових ризиків приватного медичного підприємства та розробка заходів щодо їх зменшення.
 79.  Аналіз планування та прогнозування діяльності підприємства в галузі охорони здоров’я.
 80.  Дослідження й розробка механізму активізації діяльності санаторно-курортного закладу.

6. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Нормативні та законодавчі матеріали

 1.  Основи законодавства України про охорону здоров’я: закон України. – Постанова Верховної Ради України від 19.11.1992.
 2.  Кодекс законів про працю України // Кодекси України: у 2 т. – К.: Ін Юре, 1997. – Т. 1.
 3.  Про зайнятість населення: закон України // Законодавство України про працю станом на 25 травня 1999 р. – К.: Істина, 1999.
 4.  Про колективні договори і угоди: закон України // Законодавство України про працю станом на 25 травня 1999 р. – К.: Істина, 1999.
 5.  Про оплату праці: закон України // Законодавство України про працю станом на 25 травня 1999 р. – К.: Істина, 1999.
 6.  Про заходи поліпшення нормування праці в народному господарстві: постанова Кабінету Міністрів України від 20 березня 1995 р. № 197 // Законодавство України про працю станом на 25 травня 1999 р. – К.: Істина, 1999.
 7.  Про відпустки: Закон України від 15.11.1996.
 8.  Про оподаткування прибутку підприємств: закон України від 22.05.1997.
 9.  Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування: закон України від 09.07.2003.
 10.  Про розміри внесків на деякі види загальнообов’язкового державного соціального страхування: закон України від 11.01.2001.
 11.  Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням: закон України від 18.01.2001.
 12.  Про тимчасові штатні нормативи та типові штати закладів охорони здоров’я: наказ Міністерства охорони здоров’я України від 23.02.2000 № 33.
 13.  Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій: наказ Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007 № 246.
 14.  Про організацію роботи закладів (підрозділів) загальної практики – сімейної медицини: наказ Міністерства охорони здоров’я України від 23.07.2001 № 303 (із змінами, внесеними згідно з наказом МОЗУ № 308 від 22.05.2006).
 15.  Про затвердження табеля оснащення фельдшерсько-акушерських пунктів, лікарських амбулаторій ( у т. ч. амбулаторій загальної практики – сімейної медицини) та підрозділів первинної медико-санітарної допомоги лікувально-профілактичних закладів: наказ Міністерства охорони здоров’я України від 22.05.2006 № 308 (із змінами, внесеними згідно з наказом МОЗУ № 404 від 22.06.2006).
 16.  Про атестацію середніх медичних працівників: наказ Міністерства охорони здоров’я України від 23.10.1991 № 146 (із змінами, внесеними згідно з наказами МОЗ України № 194 від 25.12.1992; № 39 від 01.02.2001; № 25 від 19.01.2004).
 17.  Інструкція зі статистики заробітної плати: затв. наказом Держкомстату від 13.01.200.
 18.  Порядок обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням: затв. Постановою КМУ від 26.09.2001
 19.  Державний стандарт України ДСТУ 3008-95. Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення.
 20.  ДСТУ 3582-97. Інформація та документація. Скорочення слів в українській мові та бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила.
 21.  ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 “Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання”.

Основна

 1.  Адміністративні та функціональні реформи в системі охорони здоров’я: (аналітичний огляд): за ред. В. Ф. Москаленка. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2000.
 2.  Бабець Є. К. Основи менеджменту: навч. посібник / Є. К. Бабець. – К.: Професіонал, 2007. – 483 с.
 3.  Баєва О. В. Основи менеджменту: практикум: навч. посібник. / О. В. Баєва. – К.: ЦУЛ, 2007. – 524 с.
 4.  Балабанова Л. В. Організація праці менеджера: підручник – К.: Професіонал, 2007. – 416 с.
 5.  Біла О. Фінансове планування і прогнозування: посібник / О. Біла. – Л.: Компакт ЛВ, 2005.
 6.  Больничная касса. Теория и практика формирования общественно-солидарной системы медицинского взаимострахования / под ред. В. В. Загородного. – К.: Изд-во Практической инициативы Украинской федерации здравоохранения, 2005. – 199 с.
 7.  Виноградська А. М. Управління персоналом: навч. посібник / А. М. Виноградська. – 2-ге вид. – К.: ЦУЛ, 2009. – 502 с.
 8.  Виноградський М. Д. Менеджмент в організації / М. Д. Виноградський. – К.: Кондор, 2002.
 9.  Вороненко Ю. В. Менеджмент та лідерство в медсестринстві / Ю. В. Вороненко, О. Н. Литвинова. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2001.
 10.  Воронкова В. Г. Кадровий менеджмент / В. Г. Воронкова. – К.: Професіонал, 2004.
 11.  Гаршина О. К. Виконання дипломних робіт спеціалістів економічного профілю: навч. посібник / О. К. Гаршина. – К. : ЦУЛ, 2007. – 136 с.
 12.  Гладун З. С. Державне управління в галузі охорони здоров’я / З. С. Гладун. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2000.
 13.  Голяченко О. М. Соціальна медицина, організація та економіка охорони здоров’я / О. М. Голяченко, А. М. Сердюк, О. О. Приходський. – 1997. – 328 с.
 14.  Голяченко О. Соціальна медицина та організація охорони здоров’я / О. Голяченко. – К., 1993. – Ч. 1. – 198 с.
 15.  Жаліло Л. Охорона громадського здоров’я: управлінські аспекти / Л. Жаліло, І. Солоненко та ін. . – К.:, 2002.
 16.  Журавель В. И. Основы менеджмента в системе здравоохранения / В. И. Журавель. – К:, 1994. – 335 с.
 17.  Колесніков Г. О. Менеджерський словник: навч.-довід. вид. / Г. О. Колесніков. – К.: Професіонал, 2007. – 288 с.
 18.  Корецький М. Х. Стратегічне управління: навч. посібник / М. Х. Корецький. – К. : ЦУЛ, 2007. – 240 с.
 19.  Менеджмент у фармації.: підручник / за ред.. О. Є. Кузьміна і Б. П. Громовика. – Вінниця: Нова книга, 2005. – 448 с.
 20.  Микитюк П. П. Інноваційний менеджмент: навч. посібник / П. П. Микитюк. – К.: ЦУЛ, 2007. – 400 с.
 21.  Мнушко З. Менеджмент та маркетинг у фармації / З. Мнушко, М. Діхтярьова. – Харків, 2001.
 22.  Пащенко В. М. Підприємницька діяльність та управління фінансами в охороні здоров’я / В. М. Пащенко. – К., 2002. – 476 с.
 23.  Пелішенко В. П. Маркетинговий менеджмент: навч. посібник / В. П. Пелішенко. – К.: ЦУЛ, 2003. – 200 с.
 24.  Радиш Я. Ф. Державне управління охороною здоров’я: монографія. / Я. Ф. Радиш. – К., 2001.
 25.  Романова Л. В. Управління підприємницької діяльності: навч. посібник / Л. В. Романова. – К.: ЦУЛ, 2006. – 240 с.
 26.  Рудень В. Страхова медицина та медичне страхування / В. Рудень. – Львів, 1999.
 27.  Савельєва В. С. Управління діловою кар’єрою: навч. посібник / В. С. Савельєва. – К.: ЦУЛ, 2007. – 176 с.
 28.  Семенов В. Ю. Экономика здравоохранения: учеб. пособие / В. Ю. Семенов. М.: МЦФЭР, 2004. – 649 с.
 29.  Скібіцький О. М. Менеджмент: навч. посібник / О. М. Скібіцький. – К.: ЦУЛ, 2007. – 480 с.
 30.  Соціальна медицина та організація охорони здоров’я / за заг. ред. Ю. В. Вороненка, В. Ф. Москаленка. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2000. – 680 с.
 31.  Термінологічний словник-довідник менеджера охорони здоров’я. – К.: Преса України, 2001. – 235 с.
 32.  Федулова Л. І. Менеджмент організацій: підручник для студентів ВНЗ / Л. І. Федулова. – К.: Либідь, 2004.
 33.  Федулова Л. І. Сучасні концепції менеджменту: навч. посібник / Л. І. Федулова. – К.: ЦУЛ, 2007. – 534 с.
 34.  Ходаківський Є. І. Психологія управління: навч. посібник / Є. І. Ходаківський. – К.: ЦУЛ, 2008. – 608 с.
 35.  Шаповал М. І. Менеджмент якості: системи управління якістю, стандартизація, метрологія, сертифікація, акредитація, аудит: підр. для ВНЗ / М. І. Шаповал. – К.: Знання, 2003. – 475 с.
 36.  Шегда А. В. Менеджмент: навч. посібник для ВНЗ / А. В. Шегда. – К.: Знання, 2002. – 583 с.
 37.  Шортел М. Менеджмент в охороні здоров’я / М. Шортел, Арнольд Д. Калюжний. – К.: Основи, 1998. – 542 с.
 38.  Юрьев В. К., Куценко Г. И. Общественное здоровье и здравоохранение: [учеб. для студентов, интернов, аспирантов, ординаторов] / В. К. Юрьев, Г. И. Куценко. – С.Пб.: Петрополис, 2000. – 914 с.
 39.  Дейкун М. П. Науково-практичне обґрунтування необхідності чіткого означення термінів і понять, що використовуються в організації системи охорони здоров’я населення / М. П. Дейкун // Вісн. соціал. гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2000. – № 2 – С. 35-38.
 40.  Журавель В. И. Концептуальное видение стратегии и практики реформирования здравоохранения Украины / В. И. Журавель // Укр. мед. часопис. – 1999. – № 2. – С. 38-41.
 41.  Литвинова О. Н. До питання інформаційної підготовки управлінських кадрів у системі охорони здоров’я України / О. Н. Литвинова // Вісн. социал. гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2000. – № 2. – С. 97-102.
 42.  Москаленко В. Ф. Програма діяльності Кабінету Міністрів України: завдання охорони здоров’я на межі століть / В. Ф. Москаленко // Вісн. социал. гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2000. – № 2. – С. 17-19.
 43.  Парамонов З. М. Досвід реформування первинної ланки охорони здоров’я в Житомирській області / З. М. Парамонов, В. І. Шатило, В. І. Хренов // Вісн. социал. гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2003. – № 2. – С. 35-38.

7. ВИМОГИ ДО АВТОРЕФЕРАТУ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

Написання автореферату – заключний етап виконання дипломної роботи перед поданням її до захисту.

Автореферат дипломної роботи – це документ, в якому стисло викладається її основний зміст, головні ідеї та висновки, зазначається внесок автора в проведене дослідження, ступінь новизни і практична значущість результатів дослідження.

У структурному відношенні автореферат складається з загальної характеристики дипломної роботи, її короткого змісту та висновків.

Текст автореферату починається з преамбули, тобто загальної характеристики роботи, яка відображає: актуальність теми; об’єкт і предмет дослідження; мету й завдання роботи; практичне значення результатів дослідження; структуру роботи.

Основна частина автореферату має містити найбільш важливі отримані результати дослідження та їх оцінку. Потрібно також зазначити сутність використаних методів. Проте доцільніше до автореферату вводити насамперед висновки й кінцеві результати дослідження.

Заключна частина автореферату повинна містити коротку й разом з тим досить вичерпну інформацію щодо підсумків і висновків дипломної роботи. У першу чергу потрібно зазначити, що поставлені в роботі завдання були виконані. Висновки, зроблені за результатами дипломного дослідження, виносяться на захист, а тому до їх формулювання слід підійти з особливою відповідальністю.

За обсягом автореферат має бути в межах 10 сторінок, друкується в 5 примірниках на аркушах білого паперу формату А4 через 1,5 міжрядкового інтервалу шрифтом Times New Roman 14-го кегля текстового редактору Word.

На титульній сторінці автореферату зазначають: назву вищого навчального закладу, назву кафедри, повну назву роботи, шифр і назву спеціальності, групу, прізвище та ініціали студента; науковий ступінь, учене звання, посаду, прізвище та ініціали керівника роботи; назву міста й рік виконання.

8. ПІДГОТОВКА ДО ЗАХИСТУ ТА ЗАХИСТ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

До захисту дипломна робота подається за допуском завідувача кафедри, відгуком керівника та рецензіями.

Захист дипломної роботи відбувається на відкритому засіданні Державної екзаменаційної комісії та регламентується „Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах”.

Процес захисту включає:

 1.  Доповідь студента.
 2.  Оголошення відгуків наукового керівника та рецензента.
 3.  Відповіді студента на поставлені запитання.
 4.  Рішення комісії про оцінку роботи.

Студент самостійно готує до захисту стислу доповідь та найважливіший ілюстративний матеріал у вигляді таблиць, графіків, рисунків, які відображають результати досліджень, основні висновки, узагальнення та пропозиції, що містяться в дипломній роботі. Не можна використовувати як ілюстративний матеріал таблиці, схеми, діаграми, рисунки, яких немає в самій роботі, або ж подавати ілюстрації, перекопійовані з інших джерел (книг, статей, інструкцій, рекомендацій, проектів). Обсяг тексту доповіді має відповідати 7-10 хвилинам виступу. У своїй доповіді студент повинен коротко обґрунтувати актуальність теми, відобразити мету й завдання роботи, основні результати аналізу матеріалів та висновки. Особливе місце має бути відведене обґрунтованим пропозиціям і рекомендаціям та оцінці їх ефективності.

У доповіді не слід переказувати зміст підручників, монографій, інструкцій, законодавчих та інших нормативних документів, довідкових даних. У процесі доповіді студент повинен використовувати ілюстративний матеріал.

Після закінчення доповіді комісія ставить запитання студенту в усній формі щодо змісту дипломної роботи. Відповідаючи на запитання, студент може користуватися одним примірником автореферату, називати цифрові дані з нього, цитувати окремі місця, посилатися на відповідні розрахунки, таблиці тощо. Відповіді на запитання повинні бути чіткими, конкретними, переконливими, теоретично обґрунтованими, а в разі потреби – підкріплені цифровими даними. Кількість запитань, що задаються студенту під час захисту, не регламентується, запитання заносяться в протокол засідання Державної екзаменаційної комісії.


ДОДАТКИ

Додаток А

ДИПЛОМНА РОБОТА

освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст

_______________________________________________________________

(назва теми) _______________________________________________________________

Пояснювальна записка

Студент: _________________________________________________   

Керівник:       _________________________________________________

Консультанти:   _______________________________________________

До захисту на засіданні ДЕК допустити

Завідувач кафедри

менеджменту, економіки

та підприємництва

в галузі охорони здоров’я _____________________________________________

     (підпис)     (прізвище, ініціали)

Черкаси

Додаток Б

Спеціальність _____________________________________________________

Кафедра ____________________________________________________________

АНОТАЦІЯ

на дипломну роботу

освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст

студента        ________________________________________________________

(прізвище, ініціали)

на тему: __________________________________________________________

______________________________________________________________

Дипломна робота складається з таких розділів:

Вступ, у якому обґрунтовується актуальність теми, її особливості, відображене практичне значення з огляду повсякденної діяльності організації.

У першому розділі проаналізовано тенденції розвитку сучасного стану організації управління лікувально-профілактичними закладами в Україні. Проведено аналіз літературних джерел відповідно до обраної тематики та законодавчого й нормативного забезпечення галузі.

Другий розділ складається з аналізу та оцінки організації структури управління, динаміки показників загальної діяльності та ефективності фінансово-господарської роботи Першої Черкаської міської лікарні.

У третьому розділі запропоновано впровадження нових методів управління, розроблено конкретні рекомендації щодо вдосконалення процесу управління та покращання фінансового стану закладу.

Структура та обсяг дипломної роботи: дипломна робота складається із вступу, трьох розділів, висновку, має список використаних джерел із 76 найменувань, містить 126 сторінок, 20 рисунків, 29 таблиць.

_________________________________     ____________________________________

                              (підпис)                                                    (прізвище, ініціали)

 

«_____» ____________ 2011 р.

Додаток В

Спеціальність ___________________________________

 ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

менеджменту, економіки та підприємництва

в галузі охорони здоров’я

____________________________________

        (підпис)                            (ініціали, прізвище)

« 11 »  січня  2010 р.

З А В Д А Н Н Я

на дипломну роботу

освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст

студенту _____________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

Тема роботи _________________________________________________________

затверджена наказом по університету від  «11» січня 2010 р. № 01 на

2. Термін здачі студентом закінченої роботи  «24» травня 2010 р.

3. Вихідні дані до роботи Робота  проводилась на  матеріалах  

Першої Черкаської  міської лікарні

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, що їх належить розробити)

1. Провести аналітичний огляд літератури з тематики дипломної роботи

2. Проаналізувати показники діяльності Першої Черкаської міської лікарні

3. Провести аналіз процесу управління та фінансово-економічного стану закладу

    4. Розробити рекомендації щодо вдосконалення процесу управління, поліпшення

     фінансового становища Першої Черкаської міської лікарні________________

5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням тематики листів)

1. План медичного закладу (схема)        

2. Структура Першої Черкаської міської лікарні (схема)   

3. Динаміка результатів господарсько-фінансової діяльності   

   

4. Аналіз основних показників роботи медичного закладу

6. Консультанти з окремих розділів дипломної роботи:

Розділ

Консультант

Підпис, дата

Завдання виконав

Завдання прийняв

Аналітико-дослідна

частина

к.м.н, доцент Коцюруба В. П.

викладач Веляда О. В.

Проектно-рекомендаційна частина

к.м.н, доцент Коцюруба В. П.

7. Дата видачі завдання «11» січня 2010 р.

  Керівник ________________  ________________

       (підпис)    (прізвище)

  Завдання прийняв до виконання  ________________

         (підпис)

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

пор.

Етапи виконання дипломної роботи

Термін виконання етапів роботи

Примітка

1

Підбір та аналіз літературних джерел

28.12.09 – 08.01.10

Виконано

2

Збір та обробка інформації про дані підприємства

11.01.10 – 22.01.10

Виконано

3

Розробка 1-го розділу

25.01.10 – 12.02.10

Виконано

4

Розробка 2-го розділу

15.02.10 – 05.03.10

Виконано

5

Розробка 3-го розділу

09.03.10 – 19.03.10

Виконано

6

Розробка висновків і оформлення переліку посилань

22.03.10 – 23.04.10

Виконано

7

Оформлення дипломної роботи, автореферату, графічного матеріалу

26.04.10 – 14.05.10

Виконано

     Студент ______________________

        (підпис)

     Керівник _____________________

        (підпис)

Додаток Д

ЗМІСТ

ВСТУП…………………………………………………………………………...

6

РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНА  ЧАСТИНА  (аналітичний огляд літератури)

1.1.

Історичні аспекти розвитку хірургії…………………………………...

10

1.2.

Особливості державного регулювання і фінансування хірургічної допомоги в Україні…………………………………………………...

20

1.3.

Сучасні тенденції  в плануванні та організації надання хірургічної допомоги ………………………………………………………………...

32

РОЗДІЛ ІІ. АНАЛІТИКО-ДОСЛІДНИЦЬКА ЧАСТИНА

2.1.

Загальна характеристика міської лікарні № 1 м. Олександрія й Олександрійської центральної районної лікарні та району функціонування…………………………………...…………………......

42

2.2.

Аналіз    основних   показників    роботи     міської   лікарні    №  1 м. Олександрія   та  Олександрійської  центральної  районної лікарні ……….…………………………………………………………...

56

2.3.

Оцінка результатів господарсько-фінансової діяльності міської лікарні № 1 м. Олександрія та Олександрійської центральної районної лікарні…………………………………………………………

71

РОЗДІЛ ІІІ. ПРОЕКТНО-РЕКОМЕНДАЦІЙНА ЧАСТИНА

3.1.

Розробка     проекту    реорганізації    хірургічної    допомоги     в   м. Олександрія та Олександрійському районі Кіровоградської  області……………………………………………………………………

87

3.2.

Розрахунки економічної ефективності реалізації проекту…………....

107

3.3.

Медична ефективність впровадження запропонованих заходів……..

113

ВИСНОВКИ……………………………………………………………………..

124

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ………………………………….

131

ДОДАТКИ…………………………….…………………………………………

136

Додаток Ж

ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ

В СПИСКУ ДЖЕРЕЛ, ЯКИЙ НАВОДЯТЬ У ДИПЛОМНІЙ РОБОТІ ТА

АВТОРЕФЕРАТІ

Характеристика джерела

Приклад оформлення

Книги:

Один автор

Василій   Великий. Гомілії / Василій  Великий; [пер. з  давньогрец. Л. Звонська]. – Львів: Свічадо, 2006. – 307 с. – (Джерела християнського Сходу. Золотий вік патристики ІV–V ст.;  № 14).

Коренівський Д. Г. Дестабілізуючий ефект параметричного білого шуму в неперервних та дискретних динамічних системах / Коренівський Д. Г. – К.: Ін-т математики, 2006. – 111 с. – (Математика та її застосування) (Праці / Ін-т математики НАН України; т. 59).

Матюх Н. Д. Що дорожче срібла-золота / Наталія Дмитрівна Матюх. – К.: Асамблея діл. кіл: Ін-т соц. іміджмейкінгу, 2006. – 311 с. – (Ювеліри України; т. 1).

Шкляр В. Елементал: [роман] / Василь Шкляр. – Львів: Кальварія, 2005. – 196, [1] с. – (Першотвір).

Два автори

Матяш І. Б. Діяльність Надзвичайної дипломатичної місії УНР в Угорщині: історія, спогади, арх. док. / І. Матяш, Ю. Мушка. – К.: Києво-Могилян. акад., 2005. – 397, [1] с. – (Бібліотека наукового щорічника "Україна дипломатична"; вип. 1).

Ромовська З. В. Сімейне законодавство України /  З. В. Ромовська, Ю. В. Черняк. – К.: Прецедент, 2006. – 93 с. – (Юридична бібліотека. Бібліотека адвоката) (Матеріали до складання кваліфікаційних іспитів для отримання Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю; вип. 11).

Суберляк О. В. Технологія переробки полімерних та композиційних матеріалів:  підруч.  [для  студ.  вищ.  навч.  закл.] / О. В. Суберляк, П. І. Баштанник. – Львів: Растр-7, 2007. – 375 с.

Три автори

Акофф Р. Л. Идеализированное проектирование: как предотвратить завтрашний кризис сегодня. Создание будущего организации / Акофф Р. Л., Магидсон Д., Эддисон Г. Д.; пер. с англ. Ф. П. Тарасенко. – Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 2007. – XLIII, 265 с.

Чотири автори

Методика нормування ресурсів для виробництва продукції рослинництва / [Вітвіцький В. В., Кисляченко М. Ф., Лобастов І. В., Нечипорук А. А.]. – К.: НДІ "Украгропромпродуктивність", 2006. – 106 с. – (Бібліотека спеціаліста АПК. Економічні нормативи).

Механізація переробної галузі агропромислового комплексу: [підруч. для учнів проф.-техн.  навч. закл.] / О. В. Гвоздєв, Ф. Ю.  Ялпачик, Ю. П. Рогач, М. М. Сердюк. – К.: Вища освіта, 2006. – 478, [1] с. – (ПТО: Професійно-технічна освіта).

П’ять і більше авторів

Психология менеджмента / [Власов П. К., Липницкий А. В., Лущихина И. М. и др.];  под ред. Г. С. Никифорова. – [3-е изд.]. – Х.: Гуманитар. центр, 2007. – 510 с.

Формування здорового способу життя молоді: навч.-метод. посіб. для працівників соц. служб для сім’ї, дітей та молоді / [Т. В. Бондар, О. Г. Карпенко, Д. М. Дикова-Фаворська та ін.]. – К.: Укр.
ін-т соц. дослідж., 2005. – 115 с. – (Серія "Формування здорового способу життя молоді": у 14 кн., кн. 13).

Без автора

Історія Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря / [авт. тексту В. Клос]. – К.: Грані-Т, 2007. – 119 с. – (Грані світу).

Воскресіння мертвих: українська барокова драма: антологія / [упорядкув., ст., пер. і прим. В. О. Шевчук]. – К.: Грамота, 2007. – 638, [1] с.

Тіло чи особистість? Жіноча тілесність у вибраній малій українській прозі та графіці кінця ХІХ – початку ХХ століття: [антологія / упоряд.: Л. Таран, О. Лагутенко]. – К.: Грані-Т, 2007. – 190, [1] с.

Проблеми типологічної та квантитативної лексикології: [зб. наук. праць / наук. ред. Каліущенко В. та ін.]. – Чернівці: Рута, 2007. – 310 с.

Багатотомний документ

Історія Національної академії наук України, 1941–1945 / [упоряд. Л. М. Яременко та ін.]. – К.: Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2007 – (Джерела з історії науки в Україні). Ч. 2: Додатки – 2007. – 573, [1] c.

Межгосударственные стандарты: каталог в 6 т. / [сост. Ковалева И. В., Рубцова Е. Ю.; ред. Иванов В. Л.]. – Львов: НТЦ "Леонорм-Стандарт", 2005 – (Серия "Нормативная база предприятия"). Т. 1. – 2005. – 277 с.

Дарова А. Т. Неисповедимы пути Господни...: (Дочь врага народа): трилогия / А. Дарова. – Одесса: Астропринт, 2006 – (Сочинения: в 8 кн. / А. Дарова; кн. 4).

Кучерявенко Н. П. Курс налогового права: Особенная часть: в 6 т. / Н. П. Кучерявенко. – Х. Право, 2002 – Т. 4: Косвенные налоги. – 2007. – 534 с.

Реабілітовані історією. Житомирська область: [у 7 т.]. – Житомир: Полісся, 2006 – (Науково-документальна серія книг "Реабілітовані історією": у 27 т. / голов. редкол.: Тронько П. Т. (голова) [та ін.]). Кн. 1 / [обл. редкол.: Синявська І. М. (голова) та ін.]. – 2006. – 721, [2] с.

Бондаренко В. Г. Теорія ймовірностей і математична статистика. Ч. 1 / В. Г. Бондаренко, І. Ю. Канівська, С. М. Парамонова. – К.: НТУУ "КПІ", 2006. – 125 с.

Матеріали конференцій, з’їздів

Економіка, менеджмент, освіта в системі реформування агропромислового комплексу: матеріали Всеукр. конф. молодих учених-аграрників ["Молодь України і аграрна реформа"], (Харків, 11–13 жовт. 2000 р.) / М-во аграр. політики, Харк. держ. аграр.
ун-т ім. В. В. Докучаєва. – Х.: Харк. держ. аграр. ун-т ім.
В. В. Докучаєва, 2000. – 167 с.

Кібернетика в сучасних економічних процесах: зб. текстів виступів на республік. міжвуз. наук.-практ. конф. / Держкомстат України, Ін-т статистики, обліку та аудиту. – К.: ІСОА, 2002. – 147 с.

Матеріали ІХ з’їзду Асоціації українських банків, 30 червня 2000 р. інформ. бюл. – К.: Асоц. укр. банків, 2000. – 117 с. – (Спецвип.: 10 років АУБ).

Оцінка й обґрунтування продовження ресурсу елементів конструкцій:  праці  конф.,  6–9 черв. 2000 р.,  Київ. Т. 2 / відп.  ред. В. Т. Трощенко. – К.: НАН України, Ін-т пробл. міцності, 2000. – С. 559–956, ХІІІ, [2] с. – (Ресурс 2000).

Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій: зб. наук. праць / наук. ред. В. І. Моссаковський. – Дніпропетровськ: Навч. кн., 1999. – 215 с.

Ризикологія в економіці та підприємництві: зб. наук. праць за матеріалами міжнар. наук.-практ. конф., 27-28 берез. 2001 р. /
М-во освіти і науки України, Держ податк. адмін. України [та ін.]. – К.: КНЕУ: Акад. ДПС України, 2001. – 452 с.

Препринти

Шиляев Б. А. Расчеты параметров радиационного повреждения материалов нейтронами источника ННЦ ХФТИ/ANL USA с подкритической сборкой, управляемой ускорителем электронов / Шиляев Б. А., Воеводин В. Н. – Х. ННЦ ХФТИ, 2006. – 19 с. – (Препринт / НАН Украины, Нац. науч. центр "Харьк. физ.техн. инт"; ХФТИ 2006-4).

Панасюк М. І. Про точність визначення активності твердих радіоактивних  відходів  гамма-методами  /  Панасюк  М. І., Скорбун А. Д., Сплошной Б. М. – Чорнобиль: Ін-т пробл. безпеки АЕС НАН України, 2006. – 7, [1] с. – (Препринт / НАН України, Ін-т пробл. безпеки АЕС; 06-1).

Депоновані наукові праці

 1.  Социологическое исследование малых групп населения / В. И. Иванов [и др.]; М-во образования Рос. Федерации, Финансовая академия. – М., 2002. – 110 с. – Деп. в ВИНИТИ 13.06.02, № 145432.
 2.  Разумовский, В. А. Управление маркетинговыми исследованиями в регионе / В. А. Разумовский, Д. А. Андреев. – М., 2002. – 210 с. – Деп. в ИНИОН Рос. акад. наук 15.02.02, № 139876.

Словники

Географія: словник-довідник / [авт.-уклад. Ципін В. Л.]. – Х.: Халімон, 2006. – 175, [1] с.

Тимошенко З. І. Болонський процес в дії: словник-довідник основ. термінів  і  понять  з   орг.  навч.  процесу  у    вищ.  навч.  закл. /  З. І. Тимошенко, О. І. Тимошенко. – К.: Європ. ун-т, 2007. – 57 с.

Українсько-німецький тематичний словник [уклад. Н. Яцко та ін.]. – К.: Карпенко, 2007. – 219 с.

Європейський Союз: словник-довідник / [ред.-упоряд. М. Марченко]. – 2-ге вид., оновл. – К.: К.І.С., 2006. – 138 с.

Атласи

Україна: екол.-геогр. атлас: присвяч. всесвіт. дню науки в ім’я миру та розвитку згідно з рішенням 31 сесії ген. конф. ЮНЕСКО / [наук. редкол.: С. С. Куруленко та ін.]; Рада по вивч. продукт. сил України НАН України [та ін.]. – К.: Варта, 2006. – 217, [1] с.

Анатомія пам’яті: атлас схем і рисунків провідних шляхів і структур нервової системи, що беруть участь у процесах пам’яті: посіб.  для студ.    та    лікарів  / О.  Л. Дроздов,   Л.  А.  Дзяк,    В.  О. Козлов,   В. Д. Маковецький. – 2-ге вид., розшир. та доповн. – Дніпропетровськ: Пороги, 2005. – 218 с.

Куерда Х. Атлас ботаніки / Хосе Куерда; [пер. з ісп. В. Й. Шовкун]. – Х.: Ранок, 2005. – 96 с.

Законодавчі та нормативні документи

Кримінально-процесуальний кодекс України: за станом на 1 груд. 2005 р. / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К.: Парлам. вид-во, 2006. – 207 с. – (Бібліотека офіційних видань).

Медична статистика статистика: зб. нормат. док. / упоряд. та голов. ред. В. М. Заболотько. – К.: МНІАЦ мед. статистики: Медінформ, 2006. – 459 с. – (Нормативні директивні правові документи).

Експлуатація, порядок і терміни перевірки запобіжних пристроїв посудин, апаратів і трубопроводів теплових електростанцій: СОУ-Н ЕЕ 39.501:2007. – Офіц. вид. – К.: ГРІФРЕ: М-во палива та енергетики України, 2007. – VІ, 74 с. – (Нормативний документ Мінпаливенерго України. Інструкція).

Стандарти

Графічні символи, що їх використовують на устаткуванні. Покажчик та огляд (ISO 7000:2004, IDT): ДСТУ ISO 7000:2004. – [Чинний від 2006-01-01]. – К.: Держспоживстандарт України 2006. – ІV, 231 с. – (Національний стандарт України).

Якість води. Словник термінів: ДСТУ ISO 6107-1:2004 – ДСТУ ISO 6107-9:2004. – [Чинний від 2005-04-01]. – К.: Держспоживстандарт України, 2006. – 181 с. – (Національні стандарти України).

Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устаткування. Частина 2-020. Додаткові вимоги до лабораторних центрифуг (EN 61010-2-020:1994, IDT): ДСТУ EN 61010-2-020:2005. – [Чинний від 2007-01-01]. – К.: Держспоживстандарт України, 2007. – IV, 18 с. – (Національний стандарт України).

Каталоги

Межгосударственные  стандарты:   каталог:  в 6 т. / [сост. Ковалева И. В., Павлюкова В. А.; ред. Иванов В. Л.]. – Львов: НТЦ "Леонормстандарт, 2006– (Серия "Нормативная база предприятия"). Т. 5. – 2007. – 264 с., Т. 6. – 2007. – 277 с.

Пам’ятки історії та мистецтва Львівської області: каталог-довідник / [авт.-упоряд. М. Зобків та ін.]. – Львів: Новий час, 2003. – 160 с.

Університетська книга: осінь, 2003: [каталог]. – [Суми: Унів. кн., 2003]. – 11 с.

Горницкая И. П. Каталог растений для работ по фитодизайну / Горницкая И. П., Ткачук Л. П. – Донецк: Лебедь, 2005. – 228 с.

Бібліографічні покажчики

Куц О. С. Бібліографічний покажчик та анотації кандидатських дисертацій, захищених у спеціалізованій вченій раді Львівського державного   університету   фізичної культури у 2006 році / О. Куц, О. Вацеба. – Львів: Укр. технології, 2007. – 74 с.

Систематизований покажчик матеріалів з кримінального права, опублікованих у Віснику Конституційного Суду України за 1997–2005 роки / [уклад. Кирись Б. О., Потлань О. С.]. – Львів: Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2006. – 11 с. – (Серія: Бібліографічні довідники; вип. 2).

Дисертації

Петров П. П. Активність молодих зірок сонячної маси:  дис. ... доктора фіз.-мат. наук: 01.03.02 / Петров Петро Петрович. – К., 2005. – 276 с.

Автореферати дисертацій

Новосад І.Я. Технологічне забезпечення виготовлення секцій робочих органів гнучких гвинтових конвеєрів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: спец. 05.02.08 „Технологія машинобудування” / І. Я. Новосад. – Тернопіль, 2007. – 20, [1] с.

Нгуен Ші Данг. Моделювання і прогнозування макроекономічних показників в системі підтримки прийняття рішень управління державними фінансами: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: спец. 05.13.06 „Автоматиз. системи упр. та прогрес. інформ. технології” / Нгуен Ші Данг. – К., 2007. – 20 с.

Авторські свідоцтва

А. с. 1007970 СССР, МКИ3 В 25 J 15/00. Устройство для захвата неориентированных деталей типа валов / В. С. Ваулин, В. Г. Кемайкин (СССР). – № 3360585/25–08; заявл. 23.11.81; опубл. 30.03.83, Бюл. № 12.

Патенти

Пат. 2187888 Российская Федерация, МПК7 H 04 В 1/38, Н 04 J 13/00. Приемопередающее устройство / Чугаева В. И; заявитель и патентообладатель Воронеж. науч.-исслед. ин-т связи. – № 2000131736/09;  заявл. 18.12.00; опубл. 20.08.02, Бюл. № 23 (II ч.).

Частина книги, періодичного, продовжуваного видання

Козіна Ж. Л. Теоретичні основи і результати практичного застосування системного аналізу в наукових дослідженнях в області спортивних ігор / Ж. Л. Козіна // Теорія та методика фізичного виховання. – 2007. – № 6. – С. 15-18, 35-38.

Гранчак Т. Інформаційно-аналітичні структури бібліотек в умовах демократичних перетворень / Тетяна Гранчак, Валерій Горовий // Бібліотечний вісник. – 2006. – № 6. – С. 14-17.

Валькман Ю. Р. Моделирование НЕ-факторов – основа интеллектуализации   компьютерных   технологий  / Ю.  Р. Валькман, В. С. Быков, А. Ю. Рыхальский // Системні дослідження та інформаційні технології. – 2007. – № 1. – С. 39-61.

Ма Шуін Проблеми психологічної підготовки в системі фізкультурної освіти / Ма Шуін // Теорія та методика фізичного виховання. – 2007. – № 5. – С. 12–14.

Регіональні особливості смертності населення України / Л. А. Чепелевська, Р. О. Моісеєнко, Г. І. Баторшина [та ін.] // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. – 2007. – № 1. – С. 25-29.

Валова І. Нові принципи угоди Базель ІІ / І. Валова; пер. з англ. Н. М. Середи // Банки та банківські системи. – 2007. – Т. 2, № 2. – С. 13-20.

Зеров М. Поетична діяльність Куліша // Українське письменство ХІХ ст. від Куліша до Винниченка: (нариси з новітнього укр., письменства): статті / Микола Зеров. – Дрогобич, 2007. – С. 245-291.

Третьяк В. В. Возможности использования баз знаний для проектирования   технологии взрывной штамповки / В. В. Третьяк,  С. А. Стадник, Н. В. Калайтан // Современное состояние использования импульсных источников энергии в промышленности: междунар. науч.-техн. конф., 3-5 окт. 2007 г.: тезисы докл. – Х., 2007. – С. 33.

Чорний Д. Міське самоврядування: тягарі проблем, принади цивілізації / Д. М. Чорний // По лівий бік Дніпра: проблеми модернізації міст України: (кінець XIX–початок XX ст. / Д. М. Чорний. – Х., 2007. – Розд. 3. – С. 137-202.

Електронні ресурси

Богомольний Б. Р. Медицина екстремальних ситуацій [Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. мед. вузів III–IV рівнів акредитації / Б. Р. Богомольний, В. В. Кононенко, П. М. Чуєв. – 80 Min / 700 MB. – Одеса: Одес. мед. ун-т, 2003. – (Бібліотека студента-медика) – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см. – Систем. вимоги: Pentium; 32 Mb RAM; Windows 95, 98, 2000, XP; MS Word 97-2000. – Назва з контейнера.

Розподіл населення найбільш численних національностей за статтю та віком, шлюбним станом, мовними ознаками та рівнем освіти [Електронний ресурс]: за даними Всеукр. перепису населення 2001 р. / Держ. ком. статистики України; ред. О. Г. Осауленко. – К.: CD-вид-во "Інфодиск", 2004. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM): кольор.; 12 см. – (Всеукр. перепис населення, 2001). – Систем. вимоги: Pentium-266; 32 Mb RAM; CD-ROM Windows 98/2000/NT/XP. – Назва з титул. екрану.

Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні ресурси в науці, культурі та освіті: (підсумки 10-ї Міжнар. конф. „Крим-2003”) [Електронний ресурс] / Л. Й. Костенко, А. О. Чекмарьов, А. Г. Бровкін, І. А. Павлуша // Бібліотечний вісник – 2003. – № 4. – С. 43. – Режим доступу до журн.: http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm.

Примітки:

1. Бібліографічний опис оформлюється згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 “Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання”.

2. Опис складається з елементів, які поділяються на обов’язкові та факультативні. У бібліографічному описі можуть бути тільки обов’язкові чи обов’язкові та факультативні елементи. Обов’язкові елементи містять бібліографічні відомості, які забезпечують ідентифікацію документа. Їх наводять у будь-якому описі.

Проміжки між знаками та елементами опису є обов’язковими і використовуються для розрізнення знаків граматичної і приписаної пунктуації.

3. У списку опублікованих праць здобувача, який наводять в авторефераті, потрібно зазначити прізвища та ініціали всіх його співавторів незалежно від виду публікації.

З М І С Т

Вступ 3

 1.  Вибір теми дипломної роботи, добір літератури і розробка плану 4
 2.  Структура та зміст дипломної роботи 6
 3.  Вимоги до змісту структурних частин дипломної роботи 7
  1.   Розробка вступу 7
  2.   Розробка теоретичної частини 9
  3.   Розробка аналітико-дослідної частини 10
  4.   Проектно-рекомендаційна частина 11
  5.   Висновки 11
  6.   Список використаної літератури й додатки 12
 4.  Оформлення дипломної роботи 13
  1.   Основна частина 13
  2.   Нумерація розділів і підрозділів 14
  3.   Ілюстрації 15
  4.   Таблиці, формули, посилання 18
 5.  Орієнтовна тематика дипломних робіт 20
 6.  Рекомендована література 24
 7.  Вимоги до автореферату дипломної роботи 28
 8.  Підготовка до захисту та захист дипломної роботи 28

Додатки 30

Підписано до друку _______. Формат 60х84/16.
Гарнітура Times New Roman.

Надруковано в редакційно-видавничому відділі
Східноєвропейського університету економіки і менеджменту,

вул. Нечуя-Левицького, 16, Черкаси, 18036.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

81779. Наука и философия. Статус научной философии 28.69 KB
  Многолетний спор философии и науки о том в чем больше нуждается общество в философии или науке и какова их действительная взаимосвязь породил множество точек зрения обилие возможных трактовок и интерпретаций этой проблемы. Остановимся на основных тезисах раскрывающих суть соотношения философии и науки: Специальные науки служат отдельным конкретным потребностям общества: технике экономике искусству врачевания искусству обучения законодательству и др. Частные науки ограничиваются отдельными частями мира. Философия задумывается о...
81780. Функции науки. Роль науки в современном образовании и формировании личности 28.41 KB
  Роль науки в современном образовании и формировании личности. Проблема связанная с классификацией функций науки до сих пор остается спорной отчасти потому что последняя развивалась возлагая на себя новые и новые функции отчасти в силу того что выступая в роли социокультурного феномена она начинает больше заботиться не об объективной и безличностной закономерности а о коэволюционном вписывании в мир всех достижений научнотехнического прогресса. В качестве особой и приоритетной проблемы выделяют вопрос о социальных функциях науки...
81781. Преднаука и наука. Генезис науки и проблема периодизации её истории 31.74 KB
  Генезис науки и проблема периодизации её истории. Исследуя историю любого материального или духовного явления в том числе и науки следует иметь в виду что это сложный диалектический поступательный процесс появления различий включающий в себя ряд качественно своеобразных этапов фаз и т. Применяя сказанное о периодизации к истории науки следует прежде всего подчеркнуть следующее. Вопрос о периодизации истории науки и ее критериях по сей день является дискуссионным и активно обсуждается в отечественной и зарубежной литературе.
81783. Средневековая наука. Организация науки в средневековых университетах 33.78 KB
  Первый из них факультет свободных искусств trium был наиболее многочисленным и считался подготовительным для трех других факультетов: медицинского юридического и теологического самого малочисленного но обучение на котором было самым продолжительным. Таким образом Парижский университет оказался в плену противоречивых тенденций: превратиться в центр беспристрастных исследований связанных с изучением античного наследия но всегда стоящих перед опасностью впасть в инакомыслие либо подчинить исследование религиозным целям и тем самым...
81784. Формирование опытной науки в новоевропейской культуре 31.1 KB
  Изменяется роль человека в мире. Происходит постепенная смена мировоззренческой ориентации: для человека значимым становится посюсторонний мир автономным универсальным и самодостаточным становится индивид. Отсюда и характерное для эпохи Возрождения стремление познать принципы функционирования механизмов приборов устройств и самого человека.
81785. Наука в собственном смысле слова: классическая наука, неклассическая и постклассическая 30.52 KB
  Таким образом основные стороны бытия науки это вопервых сложный противоречивый процесс получения нового знания; вовторых результат этого процесса т. объединение полученных знаний в целостную развивающуюся органическую систему а не простое их суммирование; втретьих социальный институт со всей своей инфраструктурой: организация науки научные учреждения и т.; этос нравственность науки профессиональные объединения ученых ресурсы финансы научное оборудование система научной информации различного рода коммуникации ученых и т....
81786. Формирование науки как профессиональной деятельности. Возникновение дисциплинарно организованной науки 35.37 KB
  Возникновение дисциплинарно организованной науки. Несмотря на большое значение великих прозрений античности влияние науки арабов средневекового Востока гениальных идей эпохи Возрождения естествознание до XVII в. У истоков науки как профессиональной деятельности стоит Френсис Бэкон 1561 1626 утверждавший что достижения науки ничтожны и что она нуждается в великом обновлении.
81787. Становление социальных и гуманитарных наук 36.39 KB
  Если на этапе преднауки как первичные идеальные объекты так и их отношения соответственно смыслы основных терминов языка и правила оперирования с ними выводились непосредственно из практики и лишь затем внутри созданной системы знания языка формировались новые идеальные объекты то теперь познание делает следующий шаг. Оно начинает строить фундамент новой системы знания как бы сверху по отношению к реальной практике и лишь после этого путем ряда опосредствований проверяет созданные из идеальных объектов конструкции сопоставляя их с...