47596

ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ

Тест

Финансы и кредитные отношения

Виручку від реалізації продукції робіт і послуг; 3. Фінансово розрахункові відносини на 1 стадії кругообігу капіталу виникають: 1 при закупівлі товарноматеріальних цінностей для здійснення процесу виробництва продукції виконання робіт надання послуг; 2 при розрахунках з покупцями при реалізації продукції робіт послуг; 3 при розподілі новоствореної вартості; 4 при розрахунках: з працівниками за участь в процесі виробництва продукції виконання робіт надання послуг з соціальними фондами по нарахуваннях і перерахуваннях внесків...

Украинкский

2013-11-30

417.5 KB

10 чел.

ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ

ТЕСТИ

з навчальної дисципліни для контролю знань фахівців ОКР «Бакалавр» напряму підготовки 6.050200 «Менеджмент»

у вищих навчальних закладах ІІ-ІV рівнів акредитації

Міністерства аграрної політики та продовольства України

Тема 1. Загальна характеристика фінансів підприємств

1. Фінанси беруть участь у:

 1.  вартісній формі розподілу
 2.  вартісній і кількісній формах розподілу
 3.  кількісній формі розподілу
 4.  натуральній формі розподілу

 1.  Матеріальним носієм фінансових відносин є:
 2.  вартість наданих послуг
 3.  вартість виконаних робіт
 4.  вартість реалізованих товарів
 5.  фінансові ресурси

 1.  Об’єктом фінансових відносин є:
 2.  виробничі відносини
 3.  економічні відносини
 4.  фінансові ресурси
 5.  фінансові фонди

 1.  Функціями фінансів є:
 2.  Вартісна, контрольна, захисна;
 3.  Захисна, розподільча, обігова;
 4.  Контрольна, розподільча, захисна;
 5.  Регулююча, захисна, контрольна.

 1.  Основною ознакою грошових фондів є:
 2.  забезпеченість ресурсами
 3.  обіг в національній економіці
 4.  терміновість та поверненість
 5.  цільове призначення

 1.  Для фінансування капіталовкладень використовується:
 2.  амортизаційний фонд
 3.  резервний фонд
 4.  споживання фонд
 5.  статутний фонд

 1.  За терміном проведення фінансовий контроль поділяється:

1. місячний, квартальний, піврічний;

2. квартальний, піврічний, річний;

3. попередній, поточний, наступний;

4. місячний, піврічний, балансовий;

 1.  Загальнодержавний контроль не здійснює:
 2.  Державна податкова адміністрація України
 3.  Контрольно-ревізійне управління
 4.  Міністерство аграрної політики та продовольства України
 5.  Рахункова палата

9. Незалежний контроль здійснює:

 1.  аудиторська фірма
 2.  контролер, ревізор
 3.  податківець, контролер
 4.  ревізор, податківець

10. За вплив держави через ціновий, кредитний, фіскальний механізм на фінансову діяльність підприємств відповідає:

 1.  захисна функція
 2.  контрольна функція
 3.  обігова функція
 4.  розподільча функція

 1.  Жива праця відтворюється на основі використання фонду:
 2.  амортизаційного
 3.  оплати праці
 4.  статутного
 5.  фонду нагромадження

12. До особливостей, які впливають на організацію фінансів в сільському господарстві не відносяться:

1. багатогалузевий характер виробництва;

2. вплив біологічного процесу на тривалість виробництва;

3. земля, як основний засіб виробництва;

4. самофінансування.

13. До основних завдань фінансової роботи не відноситься:

1. виконання планових завдань по одержанню прибутку і підвищення рентабельності виробництв;

2. використання кредитів банку за цільовим призначенням;

3. формування джерел фінансування потреби у насінні і посадковому матеріалі;

4. визначення кількості насіння і посівного матеріалу для забезпечення посівної компанії.

 1.  До основних обов‘язків фінансових працівників не відноситься:

1. визначення потреби в кредитах;

2. контроль за технологічним процесом виробництва;

3. розробка норм і нормативів власних оборотних засобів;

4. розробка планових показників;

15. До принципів організації фінансів підприємств і організацій не відносять:

1. принцип самоорганізації;

2. принцип господарського розрахунку і самофінансування;

3. принцип демократичного централізму;

4. принцип плановості.

16. Грошові фонди – це:

1. кошти на рахунках в банку;

2. кошти в касі господарства;

3. кошти на рахунках в банку і в касі господарства;

4. частина грошових коштів, які мають цільове спрямування.

17. Грошові фонди не включають в себе:

1. амортизаційний фонд;

2. виручку від реалізації продукції, робіт і послуг;

3. статутний фонд;

4. фонд оплати праці.

18. Фінансово розрахункові відносини на 1 стадії кругообігу капіталу виникають:

1) при закупівлі товарно-матеріальних цінностей для здійснення процесу виробництва продукції (виконання робіт, надання послуг);

2) при розрахунках з покупцями при реалізації продукції (робіт, послуг);

3) при розподілі новоствореної вартості;

4) при розрахунках: з працівниками за участь в процесі виробництва продукції (виконання робіт, надання послуг), з соціальними фондами по нарахуваннях і перерахуваннях внесків нарахованих на заробітну плату; з органами майнового страхування; що зв’язані з зміною форм вартості;

19. Фінансово розрахункові відносини на 2 стадії кругообігу капіталу виникають:

1) при закупівлі товарно-матеріальних цінностей та наданні послуг для здійснення процесу виробництва продукції (виконання робіт, надання послуг);

2) при розрахунках: з працівниками за участь в процесі виробництва продукції (виконання робіт, надання послуг), з соціальними фондами по нарахуваннях і перерахуваннях внесків нарахованих на заробітну плату; з органами майнового страхування; що зв’язані з зміною форм вартості;

3) при розподілі новоствореної вартості;

4) при розрахунках з покупцями при реалізації продукції (робіт, послуг);

20. Учасниками фінансово розрахункових відносин в процесі кругообігу капіталу є тільки:

1) підприємства, установи та організації;

2) держава, підприємства, установи та організації;

3) держава, підприємства, установи та організації та громадяни, що залучені до процесу господарської діяльності;

4) держава, підприємства, установи та організації та громадяни, що проживають на території держави.

21. Фінансово розрахункові відносини суб’єктів господарювання регламентуються тільки:

1) управлінськими рішеннями адміністрації суб’єкта господарювання;

2) управлінськими рішеннями власника підприємства;

3) законодавчими актами держави;

4) управлінськими рішеннями адміністрації суб’єкта господарювання та власника, а також  законодавчими актами держави.

22. Фінанси підприємства це:

1) грошові кошти підприємства;

2) грошові розрахунки підприємства;

3) розрахунково-грошові  відносини, що виникають при кругообігу засобів в процесі постачання, виробництва і реалізації продукції та розподілу новоствореної вартості;

4) сукупність об’єктивно існуючих економічних відносин з допомогою яких проходить процес руху вартості з метою організації виробництва і реалізації продукції (робіт, послуг).

23. Суть розподільчої функції фінансів суб’єктів господарювання полягає в:

1) розподілі суспільного продукту для потреб суб’єктів господарювання, громадян та суспільства в цілому;

2) розподілі новоствореної вартості суб’єкта господарювання для покриття його витрат і створення умов для розвитку виробництва, соціального розвитку і матеріального стимулювання, а також відрахувань у бюджет та централізовані фонди держави;

3. розподілі виручки від реалізації продукції (робіт, послуг) на фонд споживання та фонд нагромадження з метою створення умов для розвитку виробництва і матеріального стимулювання.

4) перерозподілі суспільного продукту для потреб суб’єктів господарювання, громадян та суспільства в цілому;

24. Суть контрольної функції фінансів суб’єктів господарювання полягає в:

1) проведенні контролю за його господарською і фінансовою діяльністю в напрямку ефективного та економного використання матеріальних, трудових та фінансових ресурсів;

2) проведенні контролю за ефективним проведенням господарських операцій;

3) проведені контролю за законністю використанням його матеріально-грошових ресурсів та виконанням господарських операцій.  

4) проведенні контролю за ефективним проведенням розрахункових операцій;

Тема 2. Грошові засоби господарських формувань, порядок їх зберігання і використання.

1. В кожен конкретний момент часу участь в господарському обороті беруть:

 1.  активні гроші
 2.  активно-пасивні гроші
 3.  пасивні гроші
 4.  пасивно-активні гроші

 1.  На підставі договору між власником рахунку та банківською установою на визначений в договорі термін відкривається:
 2.  бюджетний рахунок
 3.  депозитний рахунок
 4.  кредитний рахунок
 5.  поточний рахунок

3. Відокремлені підрозділи мають право відкривати субрахунки, якщо вони мають власний:

 1.  баланс та є самостійним платником податків
 2.  офіс, печатку
 3.  зареєстровані в органах податкової служби
 4.  штамп, герб

4. На рахунках банку чи населення, виступаючи потенційним платіжним засобом знаходяться:

 1.  активні гроші
 2.  пасивні гроші
 3.  розрахункові чеки
 4.  пасивно-активні гроші

5. За видачу готівки при умові не від звітування за попередні суми фінансова санкція накладається в розмірі:

 1.  25 мін.зарплат
 2.  25 н.м.д.г.
 3.  25% виданих під звіт сум
 4.  25% не повернених сум

6. В разі не оприбуткування готівки в розмірі 5 тис.грн. фінансова санкція складе:

 1.  3 тис.грн.
 2.  10 тис.грн.
 3.  15 тис.грн.
 4.  25 тис.грн.

7. Авансовий звіт подається після повернення з відрядження на протязі:

1 банківського дня

3 банківських днів

4 банківських днів

5 банківських днів

8. Протягом 1 робочого дня підприємство може здійснювати розрахунки готівкою в сумі:

5 тис.грн.

10тис.грн.

15 тис.грн.

25 тис.грн.

9. За перевищення встановлених лімітів залишків готівки в касі встановлюється фінансова санкція в розмірі:

 1.  25% понад лімітних сум;
 2.  100% понад лімітних сум;
 3.  в двократному розмірі за кожен день перевищення;
 4.  в трьох кратному розмірі за кожен день перевищення.

10. Відкривається в банку і засвідчує надання підприємству позики:

 1.  бюджетний рахунок
 2.  депозитний рахунок
 3.  кредитний рахунок
 4.  розрахунковий рахунок

11. Підприємство може відкрити за кожним видом іноземної валюти таку кількість розрахункових рахунків:

 1.  один рахунок
  1.  два рахунки
  2.  три рахунки
  3.  чотири рахунки

19. При встановленні ліміту залишку готівки в касі касові обороти беруться за:

 1.  3 будь-які місяці, в яких був найбільший касовий оборот з останніх 12
 2.  3 місяці підряд, в яких був найбільший касовий оборот з останніх 12
 3.  останні 12 місяців підряд
 4.  останні 6 місяців підряд

20. Підприємство вносить готівку на рахунок в банку на підставі:

 1.  видаткового касового ордеру;
 2.  грошового чека;
 3.  об’яви на внесення готівки в касу;
 4.  прибуткового касового ордеру.

21. Право першого підпису на картці із зразками підписів і відбитком печатки, яка подається в банк для відкриття розрахункового рахунку мають:

 1.  головний бухгалтер;
 2.  касир;
 3.  керівник підприємства;
 4.  керівник підприємства і головний бухгалтер.

22. Підставою для отримання готівки в банку з розрахункового рахунку є:

 1.  грошовий чек;
 2.  платіжне доручення;
 3.  прибутковий касовий ордер;
 4.  розрахунковий чек.

23. Перевищення ліміту грошей в касі допускається:

 1.  в дні значного надходження коштів в касу за реалізовану продукцію;
 2.  в дні, коли необхідно використовувати кошти на невідкладні потреби;
 3.  в дні виплати заробітної плати;
 4.  протягом трьох (п’яти) днів при одержанні готівки з банку на виплату заробітної плати.

24. Ліміт готівки в касі підприємства затверджується:

 1.  банком, який обслуговує підприємство;
 2.  керівником підприємства відповідним наказом;
 3.  податковою інспекцією;
 4.  фінансовим відділом виконкому.

35. Підзвітні особи, що отримали готівку на виробничі (господарські) потреби повинні відзвітуватись перед бухгалтерією господарства у наступні терміни:

 1.  наступного робочого дня після видачі готівки під звіт;
 2.  протягом 10-ти робочих днів з дня видачі готівки під звіт;
 3.  протягом 3-х робочих днів після видачі готівки під звіт;
 4.  протягом 5-ти банківських днів після видачі готівки під звіт.

26. Наказом про перерахування грошей постачальнику для банку є такий розпорядчий документ:

 1.  грошовий чек;
 2.  заява на акредитив;
 3.  платіжне доручення;
 4.  розрахунково-платіжна відомість.

27. Для перевірки ліміту грошових коштів в касі використовують такі дані:

 1.  сальдо на рахунку “Каса”;
 2.  сальдо на рахунку “Каса” та не своєчасно відзвітовані підзвітні суми, витрати готівки для розрахунків зверх 10000 грн.;
 3.  сальдо по рахунках “Каса”, “Підзвітні особи”;
 4.  сальдо на рахунку “Каса”, ліміт грошових коштів у касі.

28. Грошові кошти підприємства — це...

 1.  амортизаційні відрахування і прибуток;
 2.  кошти, що перебувають на всіх рахунках і в касі підприємства;
 3.  фонд оплати праці;
 4.  резервний і страховий фонд;

29. Надходження готівки в касу підприємства оформляється:

1. Приймальною квитанцією;

2. Прибутковою накладною;

3. Прибутковим касовим ордером;

4. Платіжним дорученням.

30. Письмове доручення власника рахунка перерахувати відповідну суму зі свого рахунка на рахунок отримувача коштів називається:

1. Платіжна вимога;

2. Вексель;

3. Розрахунковий чек;

4. Платіжне доручення.

31. Основними шляхами прискорення надходження грошових коштів на поточний рахунок підприємства є:

1 визначення простроченої дебіторської заборгованості;

2 раціональне використання тимчасово вільних грошових коштів;

3 надання товарного кредиту;

4 застосування авансових платежів за відвантажену продукцію.

32. Існують такі обмеження щодо кількості банківських рахунків підприємства:

1 підприємство може мати один банківський розрахунковий рахунок;

2 підприємство може мати не більше 3-х розрахункових рахунків;

3 кількість рахунків обмежена за законом и залежності від розмірів підприємства;

4 законодавчих обмежень щодо кількості розрахункових рахунків немає.

33. Сума готівкових коштів в касі підприємства на кінець робочого дня:

1 не обмежується;

2 обмежується лімітом каси, затвердженим обслуговуючим банком;

3 обмежується лімітом каси, визначеним та затвердженим підприємством;

4 обмежується сумою 3 тис. грн. без врахування коштів на виплату заробітної плати.

34. Для попереднього зарахування на банківський рахунок коштів у іноземній валюті призначається рахунок:

1 поточний в іноземній валюті;

2 розподільчий;

3 кредитний;

4 депозитний.

35. Рахунки, які відкриваються для зберігання грошових коштів та здійснення всіх видів банківських операцій називаються:

1 депозитними;

2 поточними;

3 кредитними;

4 бюджетними.

36. Бюджетні рахунки - це рахунки:

1 що відкриваються підприємствам, яким виділяються кошти за рахунок бюджету для цільового їх використання;

2 що відкриваються підприємствам для перерахування податків та обов'язкових платежів до бюджету;

3 для зарахування повернених з бюджету сум податкового кредиту з ПДВ.

4. для сплати єдиного соціального внеску.

37. Безготівкові розрахунки - це...

1. Розрахунки, які здійснюються готівкою.

2. Розрахунки за бартером.

3. Розрахунки за допомогою чеків.

4. Розрахунки, які здійснюються за допомогою записів на рахунках у банках.

38. Платіжне доручення - це...

1. Документ, що містить доручення чекодавця банку стосовно перерахування з його рахунка певної суми.

2. Письмове боргове зобов'язання, яке дає право вимагати від боржника сплати відповідної суми.

3. Письмове доручення власника рахунка переказати відповідну суму зі свого рахунка на рахунок отримувача коштів.

4. Комбінований документ, який містить вимогу постачальника та доручення платника.

39. Акредитив - це...

1. Форма розрахунку, за якої банк-емітент на доручення свого клієнта повинен здійснити платіж третій особі.

2. Розрахунковий документ з дорученням однієї кредитної установи іншій здійснити оплату за рахунок спеціально задепонованих коштів.

3. Розрахунковий документ, що містить доручення чекодавця банкові стосовно здійснення платежу.

4. Розрахунковий документ, що містить вимогу постачальника та доручення платника.

40. Непокритий акредитив - це акредитив...

1. Який не може бути змінений або анульований без згоди постачальника, для якого він був відкритий.

2. Який може бути анульований банком-емітентом без попередньої згоди з постачальником.

3. За яким платежі постачальнику гарантує банк.

4. За яким передбачається депонування коштів.

41. Безвідзивний акредитив - це...

1) коли платежі постачальнику гарантує банк;

2) коли передбачається депонування коштів;

3) коли банк-емітент на доручення свого клієнта повинен виконати платіж третій особі;

4) не може бути анульований банком-емітентом без попередньої згоди з постачальником.

42.Акредитив відзивний - це такий, що його...

1) можна змінити або анулювати без згоди постачальника;

2) не можна змінити або анулювати без попереднього погодження з постачальником;

3) гарантує банк;

4) для нього попередньо резервуються кошти на окремому рахунку;

43. Рахунки для зберігання грошових коштів і проведення розрахункових операцій відкриваються:

1) тільки в установі банку за місцем реєстрації підприємства;

2) в установі банку за місцем реєстрації підприємства або в будь якому банку України за згодою сторін;

3) в будь якому банку України за згодою НБУ.

4) в будь якому банку України за згодою ДПАУ.

44. Підприємство в установах банків має право відкривати таку кількість розрахункових (поточних) рахунків:

1) один;

2) один в національній валюті та один в іноземній валюті;

3) кількість не обмежується;

4) за вказівкою обслуговуючого банку.

45. Основний рахунок відкривається:

1) при відкритті більше одного розрахункового (поточного) рахунка;

2) на вимогу суб’єкта підприємницької діяльності;

3) на вимогу податкових органів

4) на вимогу обслуговуючого банку.

46. Субрахунки для проведення розрахункових операцій відкриваються:

1) всім підприємствам і організаціям, що мають відкриті розрахункові (поточні) рахунки в банках;

2) всім філіям, представництвам відділенням та іншим відособленим підрозділам, які знаходяться на окремому балансі та є самостійними платниками податку;

3) на вимогу підприємства, що має філії, представництва, відділення та інші відособлені підрозділи, які знаходяться на окремому балансі та є самостійними платниками податку;

4) за клопотанням власника рахунку та за згодою банку де відкритий основний рахунок підприємствам, що мають філії, представництва, відділення та інші відособлені підрозділи, які знаходяться на окремому балансі та є самостійними платниками податку.

47. Бюджетні рахунки суб’єктам підприємницької діяльності відкриваються:

1) на вимогу суб’єкта підприємницької діяльності;

2) для зберігання бюджетних коштів, що виділені з державного та місцевого бюджетів;

3) підприємствам, яким виділяються кошти з державного та місцевого бюджетів для цільового їх використання.  

4) на вимогу банківської установи діяльності;

48. Позичкові рахунки відкриваються:

1) на вимогу суб’єкта підприємницької діяльності;

3) на договірній основі в будь-якій установі банку, яка має право видавати позики для обліку виданих кредитів.

4) на договірній основі для зберігання депозитних коштів в будь-якій установі банку, яка має право видавати позики;.

49. Депозитні рахунки відкриваються:

1) на основі укладеного депозитного договору для зберігання вільних грошових коштів та одержання відсотків;

2) на основі укладеного депозитного договору для проведення безготівкових розрахунків;

3) на основі укладеного депозитного договору для зберігання вільних грошових коштів та проведення безготівкових розрахунків.

4) на договірній основі для зберігання позикових коштів в будь-якій установі банку, яка має право видавати позики.

50. На депозитному рахунку проводяться такі розрахункові операції:

1. Проводяться безготівкові розрахунки з різними підприємствами та організаціями;

2. Видаються грошові кошти в касу господарства;

3. Кошти перераховуються з розрахункового рахунка і після закінчення терміну його дії перераховуються на цей рахунок разом з нарахованими відсотками;

4. Приймаються грошові кошти з каси господарства.

51. Списання грошових коштів з розрахункових та інших рахунків в банку проводяться тільки:

1) за вказівкою адміністрації обслуговуючого банку;

2) за вказівкою їх власника і судових органів;

3) за вказівкою їх власника і судових органів на основі правильно оформлених розрахункових документів;

4) за вказівкою адміністрації НБУ.

52. Поточні рахунки в іноземній валюті відкриваються:

1) для зберігання іноземної валюти;

2) для проведення розрахунків в іноземній валюті при здійсненні поточних операцій з суб’єктами підприємницької діяльності;

3) для проведення розрахунків в іноземній валюті при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності.

4) для кредитування в іноземній валюті.

53. Порядок реєстрації відкриття чи закриття рахунків в податкових органах є наступним:

1) подати заяву про відкриття чи закриття рахунку в банку протягом першого дня після відповідної події.

2) подати повідомлення про відкриття чи закриття рахунку в банку першого робочого дня після відповідної події.

3) подати повідомлення про відкриття чи закриття рахунку в банку протягом трьох робочих днів після відповідної події

4) подати повідомлення про відкриття чи закриття рахунку в банку протягом двох робочих днів після відповідної події

54. Порядок внесення змін в картку із зразками підписів при тимчасовій заміні посадової особи яка мала право підпису наступний:

1) подається нова картка із зразком підпису заміненої особи.

2) додатково подається нова картка із зразком підпису заміненої особи.

3) подається копія протоколу (наказу) про призначення заміненої посадової особи на відповідний термін  та нова картка із зразком її  підпису;

4) подається копія протоколу (наказу) про заміну посадової особи та нова картка із зразками підписів відповідальних осіб.

55. Порядок внесення змін в картку із зразками підписів при заміні посадової особи яка мала право підпису наступна:

1) подається нова картка із зразками підписів посадових осіб засвідчена нотаріально;

2) додатково подається нова картка із зразком підпису заміненої особи;

3) подається копія протоколу (наказу) про призначення заміненої посадової особи  та нова картка із зразком її  підпису;

4) подається копія протоколу (наказу) про заміну посадової особи та нова картка із зразками підписів посадових осіб.

56. Про підтвердження проведення розрахункових операцій на рахунках клієнта установа банку видає документи наступні документи:

1) виписку з розрахункового чи іншого рахунка;

2) виписку з розрахункового чи іншого рахунка з прикладеними розрахунковими документами;

3) розрахункові документи на основі яких пройшов рух грошових коштів на рахунку в банку;

4) об’ява про внесення готівки.

57. Виписка з розрахункового чи іншого рахунка видається:?

1) кожний робочий день;

2) раз в тиждень;

3) в терміни погодженні з клієнтом;

4) в терміни погодженні з клієнтом, але не рідше одного разу в місяць.

58. Порядок проведення платежів у випадку недостатку коштів для їх оплати з основного рахунку наступний:

1) в порядку календарної черговості надходження платіжних документів в банк;

2) в першу чергу перераховуються податкові платежі, а пізніше всі інші в межах наявних коштів на рахунках;

3) за рішенням керівництва господарства;

4) за рішенням керівництва обслуговуючого банку.

59. Грошові кошти, що надійшли в касу господарства від виручки та інших аналогічних надходжень при відсутності податкової заборгованості використовуються:

 1.  повністю здаються в установу банку для зарахування на розрахунковий рахунок;

2) на господарські потреби, а решта здається в банк;

3) на господарські потреби та на оплату праці і прирівняні до неї виплати, а решта здається в банк;

4) на господарські потреби та на оплату праці і прирівняні до неї виплати, а решта за виключенням суми, яка відповідає ліміту грошових коштів здається в банк.

60. Ліміт грошових коштів в касі це:

1. Сума коштів яку можна використати протягом дня з каси господарства;

2. Сума коштів яку можна використати протягом місяця з каси господарства;

3. Максимальна сума грошових коштів, яку можна зберігати в касі протягом дня;

4. Максимальна сума грошових коштів, яку можна зберігати в касі на кінець робочого дня.

61. Ліміт грошових коштів в касі суб’єкта господарювання розраховується:

1) суб’єктом підприємницької діяльності;

2) обслуговуючим відділенням банку;

3) регіональним управлінням НБУ;

4) в централізованому порядку у відповідності із законодавчими актами.

62. Для розрахунку ліміту грошових коштів в касі для новостворених підприємств використовуються:

1) прогнозовані розрахунки касових операцій за перші три місяці роботи;

2) прогнозовані розрахунки касових операцій за будь які три місяці роботи;

3) прогнозовані розрахунки касових операцій за 6 місяців роботи;

4) прогнозовані розрахунки касових операцій за 12 місяців роботи.

63. Касові обороти при визначені ліміту грошових коштів у касі визначаються виходячи з:

1) загальної суми грошових коштів, що надійшли в касу підприємства;

2) грошових коштів, що надійшли в касу підприємства у вигляді виручки від реалізації та інших аналогічних грошових надходжень;

3) загальної суми грошових коштів, що надійшли в касу підприємства за мінусом грошових коштів, що здані до банківської установи;

4) загальної суми грошових коштів, що надійшли в касу підприємства за мінусом грошових коштів, що надійшли з банку.

64. Готівку понад встановлений ліміт грошових коштів підприємство повинно:

1) використати на господарські потреби;

2) здати в банк для зарахування на його рахунки;

3) залишити в касі господарства;

4) витрати на виплату заробітної плати.

65. У випадку не встановлення ліміту грошових коштів в касі, підприємство:

1) залишає всю наявну готівку в касі;

2) всю наявну готівку здає в банк для зарахування на його розрахунковий рахунок;

3) використовує за своїм бажанням;

4) використовує на сплату податків.

66. У випадку перевищення ліміту грошових коштів в касі на підприємство накладається штраф у розмірі:

1) однократного перевищення ліміту;

2) двохкратного перевищення ліміту;

3) двохкратного перевищення ліміту за кожний день такого перевищення.

4) трьохкратного перевищення ліміту за кожний день такого перевищення.

67. Грошові кошти  на виплату заробітної плати та прирівняні до неї платежі при наявності податкової заборгованості підприємства повинні одержувати тільки з:

1) каси господарства;

2) розрахункового чи іншого рахунку в банку;

3) у вигляді готівкової виручки;

4) з кредитного рахунку в банку.

68. У випадку видачі оплати праці та прирівняних до неї платежів при наявності податкової заборгованості  із грошових надходжень, що безпосередньо надійшли в касу господарства (минаючи банк) накладається штрафна санкція в розмірі:

1) суми такої видачі;

2) двохкратної суми такої видачі;

3) додаванням виданої суми до фактичного залишку готівки в касі того дня, коли були здійснені такі видатки;

4) включення виданої суми у фактичні залишки готівки в касі того дня, коли були здійснені такі видатки з наступним порівнянням одержаної суми зі затвердженим лімітом каси.

69. У разі проведення розрахунків в готівковій форми між підприємствами, а також фізичними особами за куплені товарно - матеріальні цінності понад дозволені законодавством розмірах накладається штраф в розмірі:

1) суми проведених розрахунків понад дозволені законодавством розміри;

2) однократного перевищення витраченої суми над законодавчо дозволеною;

3) двохкратного перевищення витраченої суми над законодавчо дозволеною;

4) включення виданої суми у фактичні залишки готівки в касі того дня, коли були здійснені такі видатки з наступним порівнянням одержаної суми зі затвердженим лімітом каси.

70. За проведення готівкових розрахунків між підприємствами, а також фізичними особами за куплені товарно - матеріальні цінності та надані послуги без надання одержувачем коштів платіжного документа, який би підтверджував сплату покупцем готівкових коштів накладається штраф в розмірі:

1) суми проведених розрахунків;

2) двохкратної суми проведених розрахунків;

3) трьохкратної суми проведених розрахунків;

4) п’ятикратної суми проведених розрахунків.

71. За неоприбуткування або неповне оприбуткування готівки в касу на винну особу накладається фінансова санкція:

1) в розмірі суми не оприбуткування;

2) в п’ятикратному розмірі суми не оприбуткування;

3) в п’ятикратному розмірі суми не оприбуткування з наступною передачею матеріалів в слідчі органи;

4) в однократному розмірі суми не оприбуткування з наступною передачею матеріалів в слідчі органи.

72. Для видачі з розрахункового рахунку готівки на виплату заробітної плати в установу банку необхідно представити:

1) грошовий чек;

2) грошовий чек та відомості на видачу заробітної плати;

3) грошовий чек та платіжні доручення на перерахування єдиного внеску до ПФУ;

4) грошовий чек та платіжні доручення на перерахування податку на доходи фізичних осіб та єдиного внеску до ПФУ.

73. Платіжне доручення виписується:

1) банком;

2) власником рахунку;

3) постальником чи іншою юридичною особою, яка вимагає перерахувати її кошти;

4) ревізором.

74. Платіжне доручення не використовується для розрахунків:

1) за фактично відвантажену (продану) продукцію, виконані роботи, надані послуги;

2) в порядку попередньої оплати за продукцію, роботи, послуги;

3) з бюджетом і позабюджетними фондами при сплаті податків і зборів;

4) з робітниками і службовцями  за заробітною платою шляхом переказу коштів через підприємства зв’язку чи за допомогою пластикових карток.

75. Платіжне доручення приймається банком до виконання не пізніше:

1) у день його виписування;

2) наступного дня після його виписування;

3) протягом десяти календарних днів з дати його виписування;

4) протягом десяти робочих днів з дати його виписування;

76. Акредитив це:

1) розрахунковий документ, який є дорученням однієї кредитної установи перерахувати грошові кошти іншій провести відповідні розрахунки;

2) бронювання відповідної суми грошових коштів для проведення розрахунків між суб’єктами підприємницької діяльності;

3) розрахунковий документ, який є дорученням однієї кредитної установи іншій провести розрахунки за рахунок спеціально заброньованих для цього грошових коштів з суб’єктом господарювання за відвантажені товари чи надані послуги;

4) форма оплати товарно-транспортних документів за відвантажені товари чи надані послуги.

77. Гарантована оплата лімітованого розрахункового чека забезпечується:

1) гарантією банку про перерахування грошових коштів;

2) депонуванням чекодавцем коштів на окремому спеціальному рахунку;

3) наявністю чекової книжки;

4) наявністю коштів на розрахунковому рахунку чекодавця.

Тема 3. Грошові надходження і витрати агропромислових підприємств

1. Затрати на виробництво включають:

 1.  засоби праці, предмети праці та живу працю;
 2.  засоби та предмети праці;
 3.  предмети праці та живу працю;
 4.  засоби праці та живу працю.

2. Виробничу собівартість молока на залікову вагу перераховують, виходячи із наступних даних:

 1.  виробничої собівартості, базової та фактичної жирності;
 2.  виробничої собівартості і базової жирності;
 3.  виробничої собівартості і фактичної жирності;
 4.  повної собівартості, базової та фактичної жирності.

3. Виробничу собівартість вовни на залікову вагу перераховують виходячи із наступних даних:

 1.  кількості відвантаженої вовни та її залікової ваги;
 2.  на основі залікової ваги вовни і виробничої собівартості;
 3.  на основі відвантаженої кількості вовни;
 4.  на основі залікової ваги.

4.  Витрати по реалізації не включають:

 1.  затрати на утримання складів магазинів і яток;
 2.  затрати на оплату праці осіб, що займаються збутом продукції;
 3.  нестачі і втрати при псуванні, при транспортуванні продукції в межах норми;
 4.  вартість тари поданої заготівельною організацією.

5. Продаж продукції державі проводиться за:

 1.  закупівельними цінами;
 2.  договірними цінами;
 3.  ринковими цінами;
 4.  за собівартістю цінами.

6. На реалізаційну ціну молока впливають наступні якісні показники:

 1.  жирність молока;
 2.  вгодованість;
 3.  сортність молока;
 4.  класність молока.

7. На реалізаційну ціну м’яса впливають наступні якісні показники:

 1.  вгодованість худоби;
 2.  класність худоби;
 3.  породистість худоби;
 4.  продуктивність худоби.

8.  Виторг від реалізації це:

 1.  перевищення грошових доходів над повною собівартістю;
 2.  перевищення повної собівартості над грошовими доходами;
 3.  сума грошових засобів, одержана від проданої продукції або наданих послуг;
 4.  сума затрат на виробництво.

9. Фінансові результати від реалізації продукції, робіт і послуг визначаються так:

 1.  від виручки від реалізованої продукції відняти товарно-матеріальні затрати зв’язані з реалізацією цієї продукції;
 2.  від виручки за реалізовану продукцію відняти її собівартість;
 3.  виробнича собівартість плюс реалізаційні витрати;
 4.  кількість реалізованої продукції помножити на реалізаційну ціну.

10. Виробнича собівартість складається з:

 1.  затрат на виробництво продукції;
 2.  затрат на виробництво і реалізацію продукції;
 3.  затрат на реалізацію продукції;
 4.  затрат на виробництво і реалізацію продукції не відшкодованих покупцями.

11. Виручка від реалізації продукції робіт і послуг визначається як добуток:

 1.  кількості продукції і повної собівартості;
 2.  кількості продукції і ціни реалізації;
 3.  кількості продукції і виробничої собівартості;
 4.  кількості продукції і тарифу на перевезення продукції.

12. Прямий вплив на розмір виручки від реалізації продукції здійснює...

 1.  асортимент продукції;
 2.  ціна продукції;
 3.  якість продукції;
 4.  пропозиція і попит на продукцію.

13. Основним джерелом відшкодування коштів на виробництво та реалізацію продукції, утворення доходів і формування фінансових ресурсів є...

 1.  банківські кредити;
 2.  кредиторська заборгованість;
 3.  чистий дохід від реалізації продукції;
 4.  сплачені податкові зобов’язання.

14. Чистий дохід (виручка) – це:

1. Виручка від реалізації, що не включає в себе непрямі податки і збори.

2. Виручка, що включає в себе прямі податки і збори.

3. Виручка від реалізації за мінусом собівартості реалізованої продукції.

4. Виручка від реалізації за мінусом собівартості виробленої продукції.

15 Коефіцієнт рентабельності реалізації продукції визначається як відношення:

1. Прибутку до власного капіталу.

2. Прибутку до собівартості продукції.

3. Прибутку до обсягів реалізації.

4. Прибутку до поточних активів.

16 Які елементи витрат з перелічених не входять до собівартості:

1 прямі витрати;

2 адміністративно-управлінські витрати;

3 загальновиробничі витрати;

4 все вище перелічене включається у виробничу собівартість.

17. До загальновиробничих витрат підприємства включають:

1 вартість сировини та основних матеріалів;

2 витрати на опалення, освітлення, водопостачання та інші витрати на утримання виробничих приміщень;

3 витрати на вдосконалення технології й організації виробництва;

4 витрати на рекламу та дослідження ринку.

18. Загальною виручкою (доходом) від реалізації вважається:

1) загальна сума грошових надходжень від реалізації включаючи суми одержаних авансів, проведення бартерних операцій без врахування ПДВ, акцизного збору та інших податків, що входять в ціну товару;

2) загальна сума грошових надходжень від реалізації;  вартість товарів, робіт і послуг, зарахованих у бартерних операціях та в інших формах взаєморозрахунків між партнерами без врахування ПДВ, акцизного збору та інших податків, що входять в ціну товару;

3) надходження коштів від реалізації в касу суб’єкта господарювання;

4) загальна сума грошових надходжень від реалізації;  вартість товарів, робіт і послуг, зарахованих у бартерних операціях та в інших формах взаєморозрахунків між партнерами з врахуванням ПДВ, акцизного збору та інших податків, що входять в ціну товару.

19. Чистою виручкою (доходом) від реалізації вважається:

1) загальна сума грошових надходжень від реалізації включаючи суми одержаних авансів, проведення бартерних операцій без врахування ПДВ, акцизного збору та інших податків, що входять в ціну товару;

2) загальна сума грошових надходжень від реалізації;  вартість товарів, робіт і послуг, зарахованих у бартерних операціях та в інших формах взаєморозрахунків між партнерами без врахування ПДВ, акцизного збору та інших податків, що входять в ціну товару;

3) загальна сума грошових надходжень без врахування ПДВ;

4) загальна сума грошових надходжень від реалізації;  вартість товарів, робіт і послуг, зарахованих у бартерних операціях та в інших формах взаєморозрахунків між партнерами з врахуванням ПДВ, акцизного збору та інших податків, що входять в ціну товару.

20. Касовий метод визначення виручки від продажу продукції (товарів, робіт, послуг) передбачає тільки:

1) надходження коштів від реалізації в касу суб’єкта господарювання;

2) надходження коштів від реалізації на розрахункові та інші рахунки суб’єкта господарювання;

3) надходження коштів від реалізації на інші рахунки суб’єкта господарювання;

4) надходження коштів від реалізації на розрахункові та інші рахунки, а також в касу суб’єкта господарювання.

21. Метод нарахування при визначенні виручки від продажу продукції (товарів, робіт, послуг) передбачає тільки:

1) надходження коштів від реалізації на розрахункові та інші рахунки, а також в касу суб’єкта господарювання;

2) за вартістю відвантаженої (переданої) продукції (товарів, робіт, послуг)  при підписанні документів, що підтверджують факт проведення такої господарської операції;

3) надходження коштів від реалізації в касу суб’єкта господарювання;

4) за вартістю відвантаженої (переданої) продукції (товарів, робіт, послуг)  при підписанні документів, що підтверджують факт проведення такої господарської операції за датою відвантаження продукції або датою підписання приймально - здавальних документів про виконані роботи чи надані послуги.

22. Розрахунок планової величини виручки від реалізації продукції поелементним методом проводиться шляхом:

1) множення кількості реалізованої продукції на ціну реалізації;

2) множення кількості реалізованої продукції на ціну реалізації з додаванням податків та зборів, що відшкодовуються виручкою;

3) множення кількості реалізованої продукції на ціну реалізації з відніманням податків та зборів, що відшкодовуються виручкою;

4) додаванням до кошторисних витрат на виробництво товарної продукції прибутку, що відповідає планового рівню рентабельності.

23. Розрахунок планової величини виручки від реалізації продукції методом укрупненого розрахунку проводиться шляхом:

1) множення кількості реалізованої продукції на ціну реалізації;

2) додаванням до кошторисних витрат на виробництво товарної продукції прибутку, що відповідає планового рівню рентабельності;

3) множення кількості реалізованої продукції на ціну реалізації з відніманням податків та зборів, що відшкодовуються виручкою;

4) додаванням до кошторисних витрат на виробництво товарної продукції прибутку, що відповідає планового рівню рентабельності, а також податків та зборів, що відшкодовуються виручкою.

24. Розрахунок планової величини виручки від реалізації продукції комбінованим методом проводиться шляхом:

1) додаванням до кошторисних витрат на виробництво товарної продукції прибутку, що відповідає планового рівню рентабельності;

2) поєднання поелементного методу її обчислення за основними видами продукції та укрупненого за неосновними видами продукції;

3) поєднання укрупненого методу її обчислення за основними видами продукції та поелементного за неосновними видами продукції;

4) множення кількості реалізованої продукції на ціну реалізації з відніманням податків та зборів, що відшкодовуються виручкою.

25. Фіксовані ціни встановлюються:

1) державою у твердо встановлених розмірах на території України;

2) державою з встановленням мінімального та максимального їх розмірів;

3) органами державної влади на місцях у твердо встановлених розмірах на території України;

4) державою та органами державної влади на місцях у твердо встановлених розмірах на території України;

26. Регульовані ціни встановлюються:

1) державою у твердо встановлених розмірах на території України;

2) органами державної влади на місцях з встановленням мінімального та максимального їх розмірів;

3) державою та органами державної влади на місцях з встановленням мінімального та максимального їх розмірів;

4) державою та органами державної влади на місцях у твердо встановлених розмірах на території України;

27. Основні засоби, що були в експлуатації повинні реалізовуватися:

1) за договірними цінами;

2) за договірними цінами які повинні бути не нижчі балансової вартості;

3) за договірними цінами які повинні бути не нижчі балансової вартості з додаванням ПДВ;

4) за договірними цінами які повинні бути не нижчі залишкової вартості з додаванням ПДВ.

28. Лишні та непотрібні виробничі запаси повинні реалізовуватися:

1) за цінами придбання;

2) за собівартістю придбання;

3) за договірними цінами з додаванням ПДВ;

4) за договірними цінами які повинні бути не нижчі балансової вартості.

29. Витрати виробництва це:

1) спожиті у процесі виробництва затрати живої праці;

2) спожиті у процесі виробництва затрати уречевленої праці;

3) спожиті у процесі виробництва затрати живої та уречевленої праці;

4) спожиті у процесі діяльності суб’єкта господарювання затрати живої та уречевленої праці.

Тема 4. Визначення фінансових результатів господарювання

1.  Прибуток від звичайної діяльності це:

 1.  прибуток, отриманий від операційної діяльності, фінансових інвестицій та іншої діяльності;
 2.  прибуток, отриманий від основної та іншої операційної діяльності;
 3.  прибуток, отриманий від фінансових інвестицій;
 4.  прибуток, отриманий від іншої звичайної діяльності.

2.  До прибутку від операційної діяльності не включається:

 1.  прибуток від основної діяльності;
 2.  прибуток від операційної діяльності;
 3.  прибуток від реалізації оборотних активів і іноземної валюти;
 4.  відшкодування збитків, спричинених стихійними лихами.

3. Для обчислення рентабельності підприємства в цілому необхідно використати наступні показники:

 1.  прибуток від операційної діяльності;
 2.  собівартість реалізованої продукції;
 3.  прибуток і собівартість;
 4.  прибуток і загальна сума активів підприємства.

4. До інших операційних доходів не відносяться:

 1.  суми одержані від погашення раніше списаної дебіторської заборгованості по якій минув строк позовної давності;
 2.  пені, штрафи, неустойки одержані підприємством;
 3.  позитивні курсові різниці;
 4.  суми сплачені при погашенні раніше списаної кредиторської заборгованості термін позовної давності по якій минув.

5.  До інших операційних витрат відносяться:

 1.  суми одержані від погашення раніше списаної дебіторської заборгованості по якій минув строк позовної давності;
 2.  пені, штрафи, неустойки одержані підприємством;
 3.  позитивні курсові різниці;
 4.  суми сплачені при погашенні раніше списаної кредиторської заборгованості термін позовної давності по якій минув.

6.  Підприємство працює на засадах самофінансування якщо воно:

 1.  відшкодовує витрати підприємства доходами;
 2.  відшкодовує витрати підприємства доходами, забезпечує сплату відповідних платежів, повернення позик і сплату процентів за кредит;
 3.  відшкодовує витрати підприємства доходами і забезпечує процес розширеного відтворення;
 4.  відшкодовує витрати підприємства доходами і сплачує платежі у бюджет.

7. Необхідна сума прибутку або чистого доходу на формування основних засобів спрямовується:

 1.  на різницю обсягу капітальних вкладень і власних фіксованих джерел фінансування капітальних вкладень;
 2.  на покриття незабезпеченості власними оборотними засобами;
 3.  на покриття приросту нормативу власних оборотних засобів;
 4.  на розширене відтворення.

8. Відрахування від прибутку або чистого доходу на формування оборотних засобів спрямовується:

 1.  на покриття незабезпеченості власними оборотними засобами;
 2.  на покриття приросту нормативу власних оборотних засобів;
 3.  на покриття незабезпеченості і приросту нормативу власних оборотних засобів;
 4.  на розширене відтворення.

9. До інших операційних доходів не відноситься:

 1.  надходження суми штрафних санкцій від покупців;
 2.  одержана орендна плата;
 3.  сплачені штрафи;
 4.  страхове відшкодування за загиблі посіви.

10. Дохід від участі в капіталі є результатом:

1. Надзвичайної діяльності.

2. Операційної діяльності.

3. Фінансової діяльності.

4. Виробничої діяльності.

11. Підприємство працює на засадах самоокупності якщо воно:

 1.  відшкодовує витрати підприємства доходами;
 2.  відшкодовує витрати підприємства доходами, забезпечує сплату відповідних платежів, повернення позик і сплату процентів за користування ними;
 3.  відшкодовує витрати підприємства доходами і забезпечує процес розширеного відтворення
 4.  відшкодовує витрати доходами і сплачує платежі до бюджету.

12. До складу надходжень від надзвичайних подій відносять...

 1.  надходження від іншої операційної діяльності;
 2.  надходження коштів у вигляді страхового відшкодування;
 3.  надходження коштів унаслідок погашення векселів;
 4.  надходження від фінансових операцій;

13. Резервний капітал створюється за рахунок:

 1.  валового доходу;
 2.  чистого прибутку;
 3.  нерозподіленого прибутку;
 4.  чистого доходу.

14. Мінімальна частина чистого прибутку підприємства, що відраховується до резервного капіталу, становить...

 1.  не менше 5 % чистого прибутку;
 2.  не менше 10 % нерозподіленого прибутку;
 3.  не менше 25 % чистого прибутку;
 4.  не менше 5 % нерозподіленого прибутку;

15. Найбільшу питому вагу в грошових надходженнях підприємств, як правило, мають доходи:

1 від операційної діяльності;

2 від фінансової діяльності;

3 від інвестиційної діяльності;

4 від надзвичайних подій.

16. Прибуток як фінансова категорія відображає:

1 джерело формування державних бюджетів різних рівнів;

2 частину додаткової вартості, створеної у реальному секторі економіки;

3 основний елемент фінансових ресурсів підприємств;

4 різницю між доходами та витратами підприємства.

17. Витрати підприємства від операційної діяльності за функціональною належністю поділяються на:

1 виробництво, управління, збут;

2 операційні, виробничі, збутові;

3 операційні, адміністративні, збутові;

4 операційні, виробничі, невиробничі.

18. Витрати на збут включають:

а) витрати на зв'язок, плату за розрахунково-касове обслуговування;

б) витрати на виробництво продукції;

в) витрати на транспортування, перевалку і страхування продукції;

г) витрати на охорону і безпеку праці, охорону навколишнього середовища.

19. Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування розраховується як:

1 валовий прибуток від фінансової діяльності + прибуток від іншої звичайної діяльності;

2 чистий дохід від реалізації, зменшений на собівартість;

3 валовий прибуток, зменшений на собівартість;

4 прибуток від операційної діяльності + прибуток від фінансової діяльності.

20. Валовий прибуток визначається як:

1 чистий прибуток + прибуток від фінансової діяльності + прибуток від іншої звичайної діяльності;

2 чистий дохід від реалізації, зменшений на собівартість;

3 валовий прибуток, зменшений на собівартість;

4 прибуток від операційної діяльності + прибуток від фінансової діяльності + прибуток від іншої звичайної діяльності.

20. Дохід від реалізації продукції (товарів, послуг) слід віднести до:

1 доходу від операційної діяльності;

2 доходу від інвестиційної діяльності;

3 доходу від фінансової діяльності;

4 доходу від надзвичайних подій.

21. Дохід, отриманий від інвестицій в асоційовані, дочірні або спільні підприємства слід віднести до:

1 доходу від операційної діяльності;

2 доходу від інвестиційної діяльності;

3 доходу від фінансової діяльності;

4 доходу від надзвичайних подій.

22. Прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства, не може бути використано, на:

1 розвиток виробництва;

2 стимулювання праці робітника;

3 оплату оренди приміщень;

4 виплату дивідендів по випущених акціях.

23. Дохід від участі в капіталі включає:

1 відсотки одержані;

2 інші доходи від фінансових операцій;

3 доходи від інвестицій в асоційовані та дочірні підприємства;

4 доходи від спільної діяльності.

24. Складовими прибутку від операційної діяльності є:

1. Прибуток від реалізації операційної іноземної валюти.

2. Одержані дивіденди.

3. Прибуток від реалізації продукції.

4. Прибуток, одержаний від спільної діяльності.

25. При обчисленні валового прибутку підприємства враховують.

1. Дохід (виручка) від реалізації продукції.

2. Податок на додану вартість.

3. Собівартість реалізованої продукції.

4. Адміністративні витрати.

26. Витрати, пов’язані з операційною діяльністю включають:

1) витрати на виробництво продукції (робіт, послуг);

2) витрати на виробництво продукції (робіт, послуг), адміністративні витрати, витрати на збут продукції та інші операційні витрати;

3) витрати на виробництво продукції (робіт, послуг) та адмінуправлінські витрати;

4) всі витрати, що пов’язані з виробництвом і реалізацією продукції (робіт, послуг).

27. До адміністративних витрат не належать такі загальногосподарські витрати:

1) витрати на утримання апарату управління підприємством та службові відрядження загальногосподарського персоналу;

2) витрати на утримання основних засобів та інших матеріальних необоротних активів загальногосподарського призначення;

3) витрати пов’язані з утриманням госпрозрахункових підрозділів;

4) плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків.

28. У витрати на збут не включаються витрати:

1) пакувальні матеріали і тару для готової продукції, призначеної для реалізації;

2) витрати на рекламу та дослідження ринку;

3) витрати, що пов’язані з реалізацією продукції, що відшкодовуються покупцями;

4) витрати на ремонт тари.

29. Чистою виручкою (доходом) від реалізації продукції у «Звіті про фінансові результати» вважається:

 1.  вартість реалізованої продукції (робіт, послуг) включаючи ПДВ, акцизний збір;
 2.  загальні грошові надходження на розрахунковий рахунок і в касу господарства;
 3.  сума грошових коштів, що надійшла від реалізації продукції (робіт, послуг) без  ПДВ, акцизного збору та інших податків і обов’язкових платежів, що підлягають перерахуванню до бюджету;
 4.  сума грошових коштів, що надійшла від реалізації продукції (робіт, послуг) без  податків і зборів, що сплачуються за рахунок виручки.

30. Прибуток це:

1) створена живою працею і виражена у грошовій формі вартість, яка залишається після покриття спожитих у процесі виробництва затрат уречевленої  праці;

2) частина вартості реалізованої продукції, яка залишається після покриття затрат виробництва;

3) створена живою працею і виражена у грошовій формі вартість;

4) створена живою працею і виражена у грошовій формі вартість, яка залишається після покриття спожитих у процесі виробництва затрат живої  праці.

31. Фінансові результати від реалізації продукції (робіт, послуг) у плановому періоді визначаються:

1) різницею між виручкою і собівартістю реалізованої продукції;

2) різницею між валовими доходами і валовими витратами;

3) різницею між чистим доходом і сумою витрат на реалізовану продукцію;

4) сумуванням всіх доходів підприємства.

32. Рентабельність реалізації продукції розраховують як відсоткове відношення:

1) прибутку до вартості активів;

2) прибутку до обсягу реалізації;

3) прибутку до собівартості реалізованої продукції;

4) прибутку до власного капіталу.

33. Фінансові результати від звичайної діяльності розраховуються:

1) як різниця між виручкою від реалізації продукції (робіт, послуг) і витратами, що пов’язані з звичайною  діяльністю;

2) шляхом додавання до фінансових результатів від реалізації продукції (робіт, послуг) інших грошових надходжень від звичайної діяльності та відніманням адміністративно-господарських витрат та витрат на збут продукції;

3) шляхом додавання до фінансових результатів від операційної діяльності інших грошових надходжень від звичайної діяльності та відніманням інших витрат від звичайної діяльності;

4) як різниця між виручкою від реалізації продукції (робіт, послуг) і витратами, що пов’язані з надзвичайними подіями;

34. Фінансові результати від фінансово-інвестиційної  діяльності розраховуються:

1) шляхом додавання до фінансових результатів від реалізації продукції (робіт, послуг) різних грошових надходжень від фінансово-інвестиційної діяльності та відніманням витрат від такої діяльності;

2) відніманням від доходів  які виникли в процесі фінансово-інвестиційної діяльності видатків від такої діяльності;

3) шляхом додавання до фінансових результатів від звичайної діяльності різних грошових надходжень від фінансово-інвестиційної діяльності та відніманням витрат від такої діяльності;

4) як різниця між виручкою від реалізації продукції (робіт, послуг) і витратами, що пов’язані з звичайною  діяльністю.

35. Фінансові результати від  надзвичайних подій розраховуються:

1) шляхом додавання до фінансових результатів від реалізації продукції грошових надходжень від надзвичайних подій та відніманням втрат від таких подій;

2) відніманням від доходів втрат, які виникли в процесі надзвичайних подій;

3) шляхом додавання до фінансових результатів від звичайної діяльності різних грошових надходжень від надзвичайних подій та відніманням втрат від таких подій;

4) як різниця між виручкою від реалізації продукції (робіт, послуг) і витратами, що пов’язані з звичайною  діяльністю.

36. Чистий прибуток – це:

1) прибуток, який використовується підприємством на розвиток виробництва;

2) частина прибутку, що залишається підприємству після сплати податків та зборів;

3) прибуток, який залишається в розпорядженні підприємства після сплати податків, що сплачуються за рахунок прибутку;

4) прибуток, який використовується підприємством на матеріальне стимулювання.

37. Чистий прибуток не використовується на:

 1.  фінансування капітальних вкладень;
 2.  фінансування оборотних активів;
 3.  на матеріальне стимулювання;
 4.  на оплату праці працівників зайнятих в основному виробництві.

38. Напрямки і пропорції використання чистого прибутку в державних підприємствах визначаються:

1) у законодавчому порядку;

2) за погодженням з вище стоячими організаціями;

3) дирекцією господарства за погодженням з профспілковим комітетом;

4) загальними зборами (зборами уповноважених).

Тема 5. Основи організації взаємовідносин суб’єктів господарювання з податковими органами та органами пенсійного і соціального страхування

1.  Платниками єдиного соціального внеску є:

 1.  громадські організації і об’єднання громадян;
 2.  державні підприємства,фізичні особи;
 3.  суб’єкти підприємницької діяльності – фізичні та юридичні особи;
 4.  суб’єкти підприємницької діяльності усіх форм власності, фізичні особи.

2.  Єдиний соціальний внесок нараховують на такі види винагороди:

 1.  виплати пов’язані з ювілеями за багаторічну роботу;
 2.  заробітна плата за дні роботи без винагороди за працю, яка перераховується в доброчинні фонди;
 3.  заробітна плата;
 4.  стипендії.

3. Звіт про нарахування та використання коштів ФССТВП складають:

 1.  всі платники за винятком фізичних осіб;
 2.  фізичні і юридичні особи;
 3.  фізичні особи;
 4.  юридичні особи.

4.  Спеціальний стаж роботи визначається:

 1.  відсутністю права у громадян на трудову пенсію;
 2.  мірою участі у суспільно-корисній праці;
 3.  періодом роботи за однією професією з шкідливими умовами виробництва;
 4.  часом роботи, виконаної на основі трудових договорів.

5. При оформленні трудової пенсії за віком зайвими документами є:

 1.  довідка ЛТЕК;
 2.  довідка про заробіток;
 3.  документи, що засвідчують вік і місце проживання особи;
 4.  документи, що підтверджують стаж роботи.

6. Допомога по тимчасовій непрацездатності не видається:

 1.  при постійній втраті працездатності внаслідок трудового каліцтва;
 2.  у випадку тимчасової непрацездатності у зв’язку з каліцтвом;
 3.  у випадку тимчасової непрацездатності у зв’язку з хворобою;
 4.  у випадку хвороби члена сім’ї.

7. Підставою для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності є:

 1.  довідка ЛТЕК;
 2.  заява особи, що тимчасово втратила працездатність;
 3.  листок непрацездатності;
 4.  наказ керівника підприємства.

8. Працюючим особам виплата допомоги по тимчасовій  непрацездатності починається з:

 1.  1 дня втрати працездатності;
 2.  3 дня втрати працездатності;
 3.  5 дня втрати працездатності;
 4.  7 дня втрати працездатності.

9. За рахунок коштів фонду соціального страхування допомоги при тимчасовій втраті непрацездатності виплачуються з:

 1.  1 дня;
 2.  3 дня;
 3.  6 дня;
 4.  10 дня.

10. Допомога по тимчасовій непрацездатності видається:

 1.  в наслідок навмисного заподіяння шкоди здоров’ю та симуляції;
 2.  при вагітності і пологах;
 3.  при захворюванні або травмі внаслідок алкогольного або наркотичного сп’яніння;
 4.  примусового лікування від алкогольної чи наркотичної залежності.

11. Розмір допомоги по тимчасовій непрацездатності залежить від:

 1.  виду захворювання;
 2.  віку працівника;
 3.  статі працівника;
 4.  страхового стажу.

12. Розмір допомоги по тимчасовій непрацездатності не залежить від стажу роботи у наступних випадках:

 1.  при вагітності і пологах;
 2.  при загальному захворюванні;
 3.  при терміні лікування понад 1 місяць;
 4.  при терміні лікування понад 6 місяців.

13. Допомога по вагітності і пологах сплачується за рахунок:

 1.  з державного бюджету;
 2.  Пенсійного фонду України;
 3.  ФССВБ;
 4.  ФССТВП.

14. Єдиний соціальний внесок не нараховують на такі доходи:

 1.  вихідна допомога при звільненні з роботи;
 2.  відпускні при черговій відпустці;
 3.  доходи отримані у вигляді натуральної оплати праці;
 4.  сума заробітку конкретного працівника.

15. Єдиний соціальний внесок від суми допомоги по тимчасовій непрацездатності стягують в розмірі:

 1.  одного відсотка;
 2.  двох відсотків;
 3.  трьох відсотків;
 4.  чотирьох відсотків.

16. Особи мають право на пенсію за віком за таких умов:

 1.  досягнення пенсійного віку;
 2.  при втраті годувальника;
 3.  при наявності страхового стажу і досягненні пенсійного віку;
 4.  при постійній втраті працездатності.

17. Нарахування єдиного соціального внеску здійснюють при:

 1.  визначенні фінансових результатів;
 2.  нарахуванні заробітної плати або єдиного податку;
 3.  отриманні готівки для видачі зарплати;
 4.  розрахунку собівартості продукції.

18. Сплата єдиного соціального внеску здійснюється при:

 1.  визначенні фінансових результатів;
 2.  нарахуванні заробітної плати або єдиного податку;
 3.  отримання готівки в банку для видачі зарплати, але не пізніше 20-го числа місяця наступного за звітнім;
 4.  сплаті податку з прибутку.

19. Кошти ФССТВП використовуються на:

 1.  виплату пенсій за віком;
 2.  виплату пенсій по інвалідності;
 3.  допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею 1,5 річного віку;
 4.  допомогу по тимчасовій непрацездатності.

20. Виплати по листку непрацездатності здійснюються за рахунок коштів:

 1.  державної податкової адміністрації;
 2.  пенсійного фонду;
 3.  прибутку господарства;
 4.  ФССТВП та господарства.

21. Податкову накладну заповнюють у:

1. Двох примірниках;

2. Трьох примірниках;

3. Чотирьох примірниках;

4. Правильної відповіді немає.

22. Діючі ставки податку на додану вартість в Україні:

1. двадцять та тринадцять відсотків;

2. двадцять та нуль відсотків;

3. сімнадцять та нуль відсотків;

4. п'ятнадцять та десять відсотків.

23. Об’єктом оподаткування ПДВ в Україні за загальною ставкою є:

 1.  оподатковуваний прибуток;
 2.  вартість проданої продукції;
 3.  вартість вивезеної з території України продукції;
 4.  амортизаційні відрахування.

24. Податок на додану вартість, акцизний збір, включають:

1 до ціни продукції;

2 до собівартості продукції;

3 до результатів інвестиційної діяльності;

4 до фінансових результатів.

25. Юридичні особи відрахування єдиного соціального внеску відносяться:

1 до ціни продукції;

2 до собівартості продукції;

3 на фінансові результати;

4 до результатів інвестиційної діяльності.

26. Податок на додану вартість на товари, відвантажені на експорт, нараховується за ставкою:

1 20 %;

2 за пільговою ставкою 10 %;

3 за нульовою ставкою;

4 не нараховується.

27. Податковий кредит в системі оподаткування ПДВ - це:

1 кредит, що надається банком для виконання податкових зобов'язань;

2 кредит, що надається податковим органом у вигляді відстрочки виконання податкового зобов'язання;

3 сума сплаченого (вхідного) ПДВ, на яку зменшуються податкові зобов'язання підприємства-платника ПДВ;

4 різниця між ПДВ нарахованим в складі виручки від реалізації і сплаченим при придбанні матеріальних ресурсів.

28. Підприємство зобов'язане зареєструватися як платник ПДВ у таких випадках:

1 якщо кількість робітників перевищує 50 осіб;

2 якщо обсяг оподатковуваних операцій за останні 12 календарних місяців перевищує 300 тис. грн;

3 з дозволу Державної податкової адміністрації.

4 якщо обсяг оподатковуваних операцій за останні 12 календарних місяців перевищує 1200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

Тема 6. Організація оборотних активів підприємств

1. За джерелами формування оборотні кошти поділяються на…

 1.  активні та пасивні;
 2.  власні й прирівняні до них;
 3.  нормовані та ненормовані;
 4.  безоплатно одержані.

2. Перевищення фактичної наявності власних оборотних коштів над потребою  це…

 1.  надлишок власних оборотних коштів;
 2.  брак власних оборотних коштів;
 3.  фактична наявність оборотних коштів;
 4.  абсолютне вивільнення оборотних коштів

3. Визначення потреби в оборотних коштах здійснюється через:

 1.  нормування;
 2.  норму;
 3.  одноденні витрати;
 4.  тривалість виробничого циклу.

4.  До незавершеного виробництва в тваринництві належить:

 1.  витрати на зяблеву оранку;
 2.  готова продукція тваринництва.
 3.  запаси меду у вуликах;
 4.  тара та пакувальні матеріали;

5. Норматив власних оборотних засобів на медикаменти визначається виходячи із:

 1.  із вартості річної планової потреби;
 2.  із норми запасу в місяцях;
 3.  кількості центнерів і вартості одиниці;
 4.  річної планової потреби і норми запасу в місяцях.

6.  Норма запасу при визначенні нормативу власних оборотних засобів на тверде паливо приймається в такій кількості місяців:

 1.  один місяць;
 2.  два місяці;
 3.  три місяці;
 4.  чотири місяці.

7.  Для розрахунку нормативу власних оборотних засобів на тару і пакувальні матеріали використовують такі дані:

 1.  фактичний мінімальний залишок на тару і пакувальні матеріали і валовий вихід продукції рослинництва і тваринництва;
 2.  фактичний мінімальний залишок на тару і пакувальні матеріали і вартості страхового запасу;
 3.  фактичний мінімальний залишок на тару і пакувальні матеріали і норма запасу в місяцях;
 4.  фактичний мінімальний залишок тари і пакувальних матеріалів за минулий рік, вартість реалізованої продукції за планом минулого року і в плановому році.

8.  Для розрахунку нормативу власних оборотних засобів на малоцінні та швидкозношувані предмети (МШП) використовують такі дані:

 1.  вартість зайвих і непотрібних запасів МШП, валовий вихід продукції рослинництва і тваринництва за собівартістю в минулому і плановому році;
 2.  вартість мінімального залишку МШП, валовий вихід продукції рослинництва і тваринництва за собівартістю в минулому і плановому році;
 3.  знос МШП, валовий вихід продукції рослинництва і тваринництва за собівартістю в минулому і плановому році;
 4.  фактичний мінімальний залишок за попередній рік, валовий вихід продукції рослинництва і тваринництва за собівартістю в минулому і плановому році.

9.  До залучених джерел формування власних оборотних засобів відносять:

 1.  короткотермінові позики на виробничі потреби; кредиторська заборгованість перед постачальниками; стійкі пасиви;
 2.  кредиторська заборгованість і стійкі пасиви;
 3.  кредиторська заборгованість; стійкі пасиви; відрахування від прибутку, що спрямовуються на формування оборотних засобів;
 4.  позики банку.

10. Норматив власних оборотних засобів на будівельні матеріали визначається:

 1.  в розмірі планової потреби будівельних матеріалів та норми їх запасу;
 2.  як добуток норми запасу в днях і фактичної витрати в звітному році;
 3.  як добуток норми запасу в днях та планової витрати будівельних матеріалів;
 4.  як добуток одноденної вартості будівельних матеріалів в плановому році і норми запасу в днях.

11. Для розрахунку нормативу власних оборотних засобів на запасні частини і ремонтно-технічні матеріали використовуються наступні дані:

 1.  вартість річної витрати запасних частин за планом і одноденної реалізації продукції;
 2.  норми запасу в запасних частинах і річна витрата запасних частин в минулому році;
 3.  річна витрата запасних частин за планом і норми запасу в запасних частинах;
 4.  річна витрата запасних частин за планом і одноденна витрата запасних частин.

12.  Норматив власних оборотних засобів на обмінний фонд моторів визначається:

 1.  балансова вартість автомобілів на початок року і норми запасу (%);
 2.  балансова вартість тракторів на початок року і страхового запасу;
 3.  річної витрати ремонтно-технічних матеріалів і норми запасу (%);
 4.  як добуток балансової вартості мобільної частини основних засобів на початок року, на які встановлені двигуни і норми запасу.

13. При розрахунку нормативу власних оборотних засобів на витрати наступних періодів не використовують:

 1.  витрати, що будуть проведені в плановому році згідно з кошторисом;
 2.  витрати, що включаються в собівартість продукції планового року;
 3.  витрати, що включені у собівартість продукції минулого року;
 4.  суми засобів вкладених у витрати наступних періодів на початок планового року.

14. Для розрахунку нормативу власних оборотних засобів на готову продукцію використовують наступні дані:

 1.  мінімальний залишок готової продукції в минулому році і валовий вихід продукції рослинництва і тваринництва у минулому і плановому році;
 2.  мінімальний залишок готової продукції і затрати на реалізацію в плановому році;
 3.  мінімальний залишок готової продукції, вартість реалізації продукції державі в минулому і плановому році;
 4.  мінімальний залишок готової продукції, фактичну реалізацію за минулий рік і в плановому році.

15. Існують такі принципи розрахунку нормативів власних оборотних засобів:

 1.  аналітичний метод розрахунку нормативів; максимального “завантаження”; мінімального “завантаження”; фіксованої частки вкладень;
 2.  максимального “завантаження”; мінімального “завантаження”; фіксованої частки вкладень;
 3.  прямого підрахунку; максимального “завантаження”; мінімального “завантаження”; фіксованої частки вкладень, аналітичного методу;
 4.  розрахунковий підрахунок: принципи мінімальності і максимальності.

16. За принципом фіксованої частки вкладень проводиться розрахунок нормативів на:

 1.  затрати на незавершене виробництво в рослинництві та тваринництві;
 2.  корми; запасні частини та ремонтні матеріали; мінеральні добрива, отрутохімікати, тверде паливо;
 3.  пальне і мастильні матеріали, малоцінні та швидкозношувані предмети, готова продукція;
 4.  розрахунки із покупцями; нафтопродукти та мастильні матеріали.

17. За принципом максимального завантаження розраховують наступні нормативи власних оборотних засобів:

 1.  корми і підстилка, медикаменти, тверде паливо, нафтопродукти;
 2.  насіння і посадковий матеріал, тварини на вирощуванні і відгодівлі, незавершене виробництво в рослинництві, витрати майбутніх періодів;
 3.  насіння і посадковий матеріал, тварини на вирощуванні і відгодівлі, розрахунки із заготівельними організаціями, витрати майбутніх періодів, нафтопродукти;
 4.  незавершене виробництво в рослинництві, насіння і посадковий матеріал, корми, витрати майбутніх періодів.

18. За принципом мінімального завантаження розраховуються наступні елементи оборотних засобів:

 1.  будівельні матеріали; затрати майбутніх періодів; незавершене виробництво в рослинництві і в тваринництві; малоцінні та швидкозношуючі предмети;
 2.  корми; будівельні матеріали; нафтопродукти; тара; пакувальні матеріали;
 3.  нафтопродукти; тара і пакувальні матеріали;
 4.  тара і пакувальні матеріали; корми; будівельні матеріали; малоцінні та швидкозношувані предмети.

19. По незавершеному виробництву в рослинництві застосовують таку методику розрахунку нормативу:

 1.  виходячи з норми запасу в днях;
 2.  виходячи з норми оборотних коштів у відсотках;
 3.  шляхом аналітичного розрахунку;
 4.  шляхом прямого підрахунку витрат незавершеного виробництва на кінець планового року.

20.  Норматив власних оборотних засобів по розрахунках із покупцями визначається:

 1.  в розмірі перехідної дебіторської заборгованості із минулого року;
 2.  за твердо фіксованими сумами вкладень в розмірі нормально перехідної планової заборгованості покупців за продану їм продукцію;
 3.  множенням планової середньодобової реалізації окремих видів продукції оціненої за собівартістю на кілька днів від моменту реалізації продукції до надходження грошей на розрахунковий рахунок;
 4.  множенням фактичної середньодобової реалізації на кількість днів від дати відвантаження до дня надходження грошей на розрахунковий рахунок.

21.  Норматив власних оборотних засобів на корми визначається:

 1.  в розмірі повної планової потреби в кормах;
 2.  в розмірі страхового запасу кормів;
 3.  виходячи із планової річної потреби в кормах;
 4.  виходячи із розміру страхового запасу і планової річної потреби в кормах.

22.  Страховий фонд ярих зернових створюється у такому розмірі:

 1.  10 – 15% від потреби;
 2.  20 – 30% від потреби;
 3.  30 – 40% від потреби;
 4.  50% від потреби.

23. Норматив на молодняк тварин і тварин на вирощуванні і відгодівлі розраховується в розмірі вартості:

 1.  вихідного поголів’я на кінець планового року;
 2.  не має правильної відповіді;
 3.  середньої кількості поголів’я за звітний рік;
 4.  фактичного поголів’я на початок планового року.

24. При розрахунку нормативу на зернофураж страховий запас приймається в розмірі:

 1.  8,3 % від річної планової потреби;
 2.  10% від річної планової потреби;
 3.  15% від річної планової потреби;
 4.  20% від річної планової потреби.

25. Норматив по грошових коштах розраховується у розмірі:

 1.  0,2% від планового фонду заробітної плати;
 2.  0,2% від виручки від реалізованої продукції, робіт і послуг;
 3.  20% від планового фонду заробітної плати;
 4.  20% від прибутку.

26.  До власних джерел формування оборотних засобів відноситься:

 1.  наявність власних оборотних засобів; відрахування від прибутку, що спрямовується на формування власних оборотних засобів;
 2.  наявність власних оборотних засобів; норматив власних оборотних засобів; відрахування від прибутку, що спрямовуються на формування власних оборотних засобів; планова наявність власних оборотних засобів;
 3.  наявність власних оборотних засобів; норматив власних оборотних засобів, прибуток; планова наявність власних оборотних засобів;
 4.  позики банку.

27. Сума прибутку, що спрямовується на формування нормативу власних оборотних засобів визначається:

 1.  в межах потреби з врахуванням економічних можливостей господарства;
 2.  в розмірі необхідному для формування сукупного нормативу власних оборотних засобів на кінець планового періоду;
 3.  як різниця між нормативом власних оборотних засобів та наявними власними і прирівненими до них джерелами їх формування;
 4.  як різниця між сукупним нормативом власних оборотних засобів та короткотерміновими кредитами, що направляються на формування оборотних засобів.

28. Стійкі пасиви відносяться до наступної групи джерел формування обігових коштів:

 1.  бюджетні асигнування;
 2.  власні джерела фінансування;
 3.  залучені джерела фінансування;
 4.  позичені джерела фінансування.

29. До стійких пасивів належать:

 1.  засоби які залучені у вигляді позик банку;
 2.  засоби, які не використовуються в обороті господарства;
 3.  засоби, які постійно знаходяться в обороті господарства, але не належать йому;
 4.  засоби, які тимчасово знаходяться в обороті господарства, але не належать йому.

30. Елементи стійких пасивів правильно вказані у такому варіанті:

 1.  вартість матеріальних цінностей, що одержані від ліквідації основних засобів; мінімальна заборгованість по заробітній платі та нарахування на заробітну плату; резерв на покриття майбутніх витрат;
 2.  мінімальна заборгованість на заробітні плату та нарахуваннях на заробітну плату; резерв на покриття наступних витрат і платежів;
 3.  норматив власних оборотних засобів;
 4.  цільове фінансування, що направляється на формування оборотних засобів; заборгованість по заробітній платі та по нарахуваннях на заробітну плату.

31. Мінімальна заборгованість із заробітної плати, як джерела формування оборотних засобів визначається:

 1.  в розмірі мінімального одноденного фонду заробітної плати (без оплати праці працівників рослинництва) помноженого на кількість днів з початку місяця до дня видачі заробітної плати;
 2.  в розмірі одноденного планового фонду заробітної плати помноженого на кількість днів з початку місяця до дня видачі заробітної плати;
 3.  в розмірі перехідної заборгованості за попередній звітний період;
 4.  в розмірі середньомісячної заробітної плати.

 1.  Сукупний норматив власних оборотних активів – це:

1. Добуток розрахованих нормативів за елементами оборотних активів;

2. Різниця між сумою розрахованих нормативів за елементами виробничих запасів і нормативом готової продукції;

3. Сума розрахованих нормативів за всіма елементами оборотних активів;

4. Правильної відповіді немає.

 1.  Сутність методу прямого розрахунку нормативу власних оборотних активів полягає в:

1. Розрахунку нормативу з врахуванням співвідношення між  темпами збільшення обсягу виробництва та розміру нормованих оборотних активів в попередньому періоді;

2. Попередньому визначенню норми і нормативу по кожному елементу, а потім шляхом їхнього додавання розраховується сукупний норматив;

3. Визначені нормативу на базі попереднього шляхом внесення до нього змін з урахуванням умов виробництва, постачання, реалізації продукції, робіт, послуг тощо;

4. Правильної відповіді немає.

34. Які з наведених оборотних активів вважають за доцільне нормувати:

1 грошові кошти та їх еквіваленти;

2 короткострокові інвестиції в цінні папери;

3 матеріальні запаси;

4 всі перелічені вище відповіді є правильними.

Тема 7. Фінансове забезпечення відтворення основних фондів та нематеріальних активів

1. Тимчасово виведені з експлуатації основні засоби піддаються…

 1.  тільки моральному зносу;
 2.  тільки фізичному зносу;
 3.  зносу під дією сил природи, а також моральному старінню;
 4.  не піддаються зносу взагалі.

2. Плановий річний обсяг капітальних вкладень виражається:

 1.  в кошторисних вартостях;
 2.  в техніко-економічних обґрунтуваннях;
 3.  вартості будівельно-монтажних робіт;
 4.  лімітах капітальних вкладень.

3. Ліміт капітальних вкладень на перехідне будівництво визначається:

 1.  в сумі введених в дію в звітному році основних засобів;
 2.  в сумі кошторисної вартості;
 3.  в сумі нормативу від кошторисної вартості;
 4.  як різниця між кошторисною вартістю та вартістю проведених робіт в попередній період.

4. Норматив власних оборотних засобів у будівництві визначається:

 1.  в сумі ліміту капітальних вкладень на плановий рік;
 2.  в сумі наявних оборотних засобів в господарстві;
 3.  як добуток кошторисної вартості будівництва на норму оборотних засобів;
 4.  як добуток ліміту капітальних вкладень на плановий рік та норми оборотних засобів.

5. Розмір прибутку у будівництві, що здійснюється господарським способом визначається:

 1.  в розмірі економії матеріалів, досягнутої в процесі будівництва;
 2.  в розмірі зменшення вартості машин і обладнання;
 3.  в розмірі зменшення цін на обладнання, що входить в кошторис будівництва;
 4.  в розмірі рівня рентабельності закладеного підрядною організацією в проектно-кошторисній документації.

6. Виручка від ліквідації основних засобів визначається:

 1.  на основі вибуття основних засобів в плановому році;
 2.  на основі середніх фактичних даних про вибуття основних в т. ч. худоби  за попередні три роки та вибуття їх в плановому році;
 3.  на основі середніх фактичних даних про вибуття основних засобів за попередні три роки та вибуття їх в плановому році;
 4.  на основі середніх фактичних даних про вибуття основних засобів за попередні три роки.

7. До затрат на формування основного стада не включають:

 1.  витрати по вибракуванню худоби з основного стада;
 2.  затрати на придбання худоби в основне стадо;
 3.  затрати по переведенню молодняка худоби в основне стадо;
 4.  інші затрати на переведення худоби в основне стадо.

8. До власних фіксованих джерел фінансування капітальних вкладень не відносять:

 1.  амортизацію;
 2.  мобілізацію внутрішніх ресурсів у капітальному будівництві;
 3.  виручку від реалізації основних засобів;
 4.  частина прибутку, що направляється на фінансування капвкладень.

9. Джерелами фінансування капітальних вкладень є:

 1.  власні та централізовані фінансові ресурси;
 2.  власні фіксовані та бюджетні асигнування;
 3.  власні, бюджетні асигнування, позичені;
 4.  власні, залучені та позичені фінансові ресурси.

10. Мобілізація внутрішніх ресурсів у капітальному будівництві це:

 1.  8 наявних оборотних активів у капітальному будівництві над їх плановою потребою;
 2.  перевищення наявних оборотних засобів в будівництві над їх нормативною потребою скоректованою на суму приросту кредиторської заборгованості;
 3.  перевищення нормативної потреби у оборотних засобах в капітальному будівництві над їх очікуваною наявністю;
 4.  правильної відповіді не має.

11. Титульний список будови розробляється на:

 1.  весь період будівництва з розбивкою по роках;
 2.  весь період будівництва;
 3.  один рік з розбивкою по кварталах;
 4.  один рік з розбивкою по місяцях.

12. Внутрібудівельний титульний список розробляється на:

 1.  весь період будівництва з розбивкою по кварталах;
 2.  весь період будівництва з розбивкою по роках;
 3.  один рік з відображенням розміру капітальних вкладень початкового, виконаного планового об’єму на рік;
 4.  один рік з розбивкою по кварталах.

13. До власних фіксованих (постійних) джерел фінансування капітальних вкладень не відносять:

 1.  амортизація;
 2.  виручка від ліквідації основних засобів;
 3.  мобілізація внутрішніх ресурсів у капітальному будівництві;
 4.  стійкі пасиви.

14. Основні засоби для нарахування амортизації розподілено на:

 1.  дві групи;
 2.  сім груп;
 3.  шістнадцять груп;
 4.  двадцять груп.

15. Інформація про формування прибутку підприємства відображається у таких формах фінансової звітності:

 1.  баланс;
 2.  звіт про рух грошових коштів;
 3.  звіт про фінансові результати;
 4.  звіт про власний капітал.

16. Іммобілізація внутрішніх ресурсів в капітальному будівництві це:

 1.  надлишок наявних оборотних засобів у будівництві над їх нормативом;
 2.  наявність будівельних матеріалів у господарстві;
 3.  не має правильної відповіді;
 4.  перевищення нормативу оборотних засобів у будівництві над їх наявністю.

17. Прибуток, що направляється на фінансування капітальних вкладень розраховується:

 1.  сума капітальних вкладень мінус бюджетні асигнування мінус власні фіксовані джерела;
 2.  сума капітальних вкладень мінус бюджетні асигнування;
 3.  сума капітальних вкладень мінус позики банку;
 4.  сума капітальних вкладень мінус фіксовані джерела.

18. До позичених джерел фінансування капітальних вкладень відносимо:

 1.  бюджетні асигнування;
 2.  довготермінові і короткотермінові позики банку;
 3.  прибуток;
 4.  стійкі пасиви.

19. До джерел фінансування витрат на формування основного стада не відносять:

 1.  амортизація на робочу худобу;
 2.  виручка від ліквідації вибракуваної худоби;
 3.  виручка від ліквідації основних засобів;
 4.  частина прибутку.

20. Термін окупності капітальних вкладень визначається:

 1.  як відношення прибутку до собівартості продукції;
 2.  як відношення прибутку, отриманого від кредитового об’єкта та амортизації до кошторисної вартості об’єкта;
 3.  як відношення суми капітальних вкладень до чистого прибутку, отриманого від кредитованого об’єкта;
 4.  як відношення чистого прибутку, отриманого від капітальних вкладень до суми капітальних вкладень.

21. При вибракуванні тварин з основного стада ВРХ їх оцінюють:

 1.  за балансовою вартістю 1 ц. живої маси;
 2.  за можливими цінами реалізації 1 голови;
 3.  за ринковими цінами 1 голови;
 4.  за собівартістю 1 ц. живої маси.

22. У підсумку балансу підприємства основні засоби (основні фонди) зазвичай враховуються:

1 за первісною вартістю;

2 за залишковою вартістю;

3 за сумою зношення за період експлуатації;

4 за потенційною ринковою вартістю.

23. Характерними ознаками для процесу простого відтворення основних засобів:

1 основним джерелом фінансування виступають амортизаційні відрахування;

2 відтворення основних засобів відбувається шляхом нового будівництва;

3 вибулі основні засоби обов'язково замінюються на нові з аналогічною або скоригованою на індекс інфляції первісною вартістю;

4 за відбувається кількісне та якісне зростання на підприємстві основних засобів.

24. Амортизація не нараховується на такий об'єкт основних засобів:

1 передавальні пристрої;

2 будівлі, споруди обладнання;

3 земельні ділянки;

4 транспортні засоби.

25. Вкажіть метод амортизації, який не передбачає безпосередньої залежності амортизаційних сум від часового періоду:

1виробничий;

2 зменшення залишкової вартості;

3 прискореного зменшення залишкової вартості;

4 кумулятивний (метод суми років).

26. Вкажіть метод амортизації, який забезпечує рівномірне в часі нарахування амортизаційних сум:

1 прямолінійний;

2 зменшення залишкової вартості;

3 прискореного зменшення залишкової вартості;

4 кумулятивний (метод суми років).

27. Персональний комп'ютер слід віднести до наступної групи активів підприємства :

1 нематеріальні активи;

2 основні засоби;

3 довгострокові фінансові інвестиції;

4 поточні фінансові інвестиції.

28. Знос основних засобів - це...

1. Втрата вартості основними засобами у процесі їх експлуатації.

2. Заміна зношених основних засобів через капітальне будівництво.

3. Матеріальне зношування окремих елементів основних засобів та заміна їх через капітальне будівництво або капітальний ремонт.

4. Заміна основних засобів унаслідок запровадження нового, більш прогресивного обладнання.

29. Капітальні вкладення - це...

1. Витрати на створення нових, реконструкцію й технічне переозброєння діючих основних засобів.

2. Витрати на придбання нових основних засобів і капітальний ремонт діючих основних засобів.

3. Витрати на розширення та реконструкцію діючих виробництв.

4. Витрати на розширене відтворення основних засобів.

30. Сума мобілізації (іммобілізації) внутрішніх ресурсів визначається:

1. Як сума кредиторської заборгованості на початок року і планової потреби будови в оборотних коштах на кінець планового періоду.

2. Як сума наявних оборотних активів у капітальному будівництві і наявної кредиторської заборгованості на початок планового періоду.

3. Як скорочення потреби в оборотних активах на плановий період та приросту стійкої кредиторської заборгованості у плановому періоді.

4. Як сума планової потреби в оборотних активах будови на кінець планового періоду і перехідної кредиторської заборгованості на кінець планового періоду.

Тема 8. Організація виробничого кредитування суб'єктів господарської діяльності

1. Короткотермінове кредитування сільськогосподарських підприємств зумовлене такими факторами:

 1.  велика тривалість виробничого циклу;
 2.  вплив природно-кліматичних умов на виробництво сільськогосподарської продукції;
 3.  сезонний характер виробництва і велика тривалість виробничого циклу;
 4.  сезонний характер виробництва.

2. Комерційний кредит це:

 1.  будь-який кредит;
 2.  кредит наданий комерційним банком;
 3.  кредит наданий комерційному підприємству;
 4.  кредит продавця покупцю у вигляді відстрочки платежу.

3.  Іпотека це:

 1.  забезпечення повернення кредиту у вигляді застави нерухомого майна;
 2.  забезпечення повернення кредиту у вигляді застави товарних запасів;
 3.  забезпечення повернення кредиту у вигляді застави шляхових документів;
 4.  забезпечення повернення кредиту у вигляді поруки третьої особи.

4.  Кредитоздатність це:

 1.  здатність кредитора в визначений строк розрахуватися зі своїми клієнтами;
 2.  здатність кредитора надати в повному обсязі кредит;
 3.  здатність позичальника у визначений термін повністю розрахуватися по своїх боргових зобов‘язаннях;
 4.  не має правильної відповіді.

5.  Кредитоздатність підприємства визначається:

 1.  шляхом визначення певних коефіцієнтів на основі балансу підприємства;
 2.  шляхом визначення певних коефіцієнтів на основі плану економічного і соціального розвитку;
 3.  шляхом визначення фінансових результатів;
 4.  шляхом проведення калькуляції продукції.

6.  Цільове використання кредиту контролює:

 1.  комерційний банк;
 2.  контрольно-ревізійне управління;
 3.  НБУ;
 4.  податкова адміністрація.

7. Факторинг – це:

 1.  діяльність комерційного банку за дорученням;
 2.  здача в оренду на тривалий строк предметів довгострокового користування;
 3.  купівля банком у клієнта права на вимогу боргу;
 4.  посередництво в одержанні клієнтом боргу.

8. Консорціумний кредит – це:

 1.  кредит, що надається банком суб'єкту господарювання за умови, що вони обидва є членами того самого об'єднання (консорціуму);
 2.  кредит, що надається великим об'єднанням підприємств для здійснення господарської діяльності;
 3.  кредит, що надається об'єднанням банків суб'єктам господарської діяльності;
 4.  усі відповіді правильні.

9. Комерційним банкам розміри відсоткових ставок при видачі кредиту встановлює?

 1.  Верховна Рада України;
 2.  Комерційні банки самостійно;
 3.  Національний банк України;
 4.  Позичальники, виходячи зі своїх інтересів.

10. Кредитор – це:

 1.  сторона кредитних відносин, що контролює кредитні відносини;
 2.  сторона кредитних відносин, що надає кошти у тимчасове користування;
 3.  сторона кредитних відносин, що одержує кошти у тимчасове користування;
 4.  суб’єкт кредитних відносин, що виконує роль посередника за надання кредиту.

11. Принцип поверненості кредиту означає, що:

 1.  кредит надається з умовою сплати відсотків за користування;
 2.  кредит надається на певні потреби;
 3.  кредит надається у грошовій формі;
 4.  кредит повинен бути погашений згідно терміну, визначеного кредитною угодою.

12. Принцип терміновості кредиту означає:

 1.  кредит надається з умовою сплати відсотків за користування;
 2.  кредит надається на певний термін;
 3.  кредит надається на певні потреби;
 4.  кредит надається у грошовій формі.

13. Принцип забезпеченості кредиту означає що:

 1.  кредит надається з умовою сплати відсотків за користування;
 2.  кредит надається на певні потреби;
 3.  кредит надається у грошовій формі;
 4.  наявність документів, що гарантують своєчасне повернення кредиту.

14. Принцип цільового використання кредиту означає, що:

 1.  кредит надається з умовою сплати відсотків за користування;
 2.  кредит надається на певні потреби;
 3.  кредит надається у грошовій формі;
 4.  кредит, що надається на певний термін.

15. Коефіцієнт фінансової незалежності:

 1.  загальну результативність діяльності господарства;
 2.  здатністю господарства здійснювати свою діяльність стабільно, завдяки власних і залучених коштів;
 3.  здатність господарства покривати поточні зобов’язання за рахунок поточних оборотних засобів;
 4.  незалежність господарства від зовнішніх джерел.

16. Прострочений кредит це:

 1.  кредит, стосовно якого на основі клопотання позичальника переносяться строки погашення;
 2.  кредит, строк погашення якого згідно кредитної угоди минув;
 3.  кредит, що буде погашений в майбутньому;
 4.  кредит, що погашається рівномірними частинами.

17. Відстрочений кредит це:

 1.  кредит, строк погашення якого згідно кредитної угоди минув;
 2.  кредит, стосовно якого на основі клопотання позичальника переносяться строки погашення;
 3.  кредит, що погашається рівномірними частинами;
 4.  кредит, що буде погашений в майбутньому.

18. До форм забезпечення кредиту не відноситься:

 1.  гарантія або порука третьої сторони;
 2.  контокорентне кредитування;
 3.  переуступка контрактів;
 4.  страхування.

19. Товарний кредит видається у вигляді:

 1.  банківського кредиту;
 2.  комерційного кредиту;
 3.  консорціумного кредиту;
 4.  лізингового кредиту.

20. Потреба в короткостроковому кредиті на виробничі потреби визначається:

 1.  в сумі виробничих видатків;
 2.  як різниця між надходженнями від реалізації і виробничими витратами;
 3.  як сума коштів для погашення заборгованості;
 4.  як сума коштів для погашення кредиту.

21. Потреба в кредиті на відтворення основних засобів визначається:

 1.  на покриття незабезпеченості основних засобів;
 2.  як різниця між власними джерелами фінансування і обсягом капітальних вкладень;
 3.  як різниця між власними джерелами фінансування основних засобів і плановим обсягом капітальних вкладень;
 4.  як різниця між власними джерелами фінансування основних засобів і бюджетними асигнуваннями.

22. Основний документ, що регулює кредитні відносини між підприємством та банком:

1 кредитна заява;

2 кредитний договір;

3 кредитні умови;

4 кредитні зобов'язання.

23. Для якого заходу придбання кредиту не передбачено:

1 фінансування сезонних запасів;

2 придбання основних засобів;

3 реалізація інвестиційного проекту;

4 покриття збитків.

24. Кредит, що надається підприємству у формі відстрочки платежу за одержані сировину, матеріали чи товари на визначений термін:

1 банківський кредит;

2 товарний кредит;

3 іпотечний кредит;

4 консорціальний кредит.

25. Об'єктами кредитування можуть бути:

1) грошові кошти;

2) виконані роботи чи надані послуги;

3) банки;

4) держава;

26. Банківський кредит надається на:

1) Фінансування оборотного капіталу.

2) Покриття збитків від господарської діяльності.

3) Викуп приватизованого підприємства.

4) Для внесення платежів у бюджет.

27. Об'єктом лізингу можуть бути:

1) машини та обладнання;

2) кредиторська заборгованість;

3) земельні ділянки та інші природні об'єкти;

4) об'єкти оренди державного майна.

28. Комерційний кредит - це економічні відносини, які виникають між:

1) підприємствами;

2) комерційними банками й підприємствами;

3) державою та комерційними банками;

4) державою та підприємствами.

29. Кредитна лінія - це:

1) угода, за якою банк зобов'язується надати позичальнику кредити на раніше узгоджену суму протягом певного періоду;

2) це згода, але не зобов'язання комерційного банку надати кредит позичальнику;

3) межа, яка встановлює максимальні й мінімальні розміри видачі кредиту одному позичальнику;

4) ліміти видачі кредитів.

30. Лізинговий кредит - це:

1) надання суб'єктами господарювання взаємного кредиту у вигляді відстрочки платежу за продані товари й надані послуги;

2) надання суб'єктами господарювання взаємної відстрочки платежів за товарно-матеріальні цінності;

3) взаємна передача суб'єктами господарювання матеріальних цінностей на умовах оренди;

4) надання банком кредиту на умовах відстрочки платежу.

31. Непряме кредитування - це:

1) надання кредиту небанківським установам;

2) надання кредиту позичальникам через посередників;

3) надання кредиту кредиторам на вимогу позичальника в міру потреби в ньому;

4) надання кредиту у вигляді матеріальних цінностей.

Тема 9. Оцінка фінансового стану

1. Фінансовому ризику втрат у зв'язку з несумлінністю партнерів підлягають:

1 грошові кошти, що вкладені в обладнання;

2 грошові кошти, що вкладені в будівельний об'єкт;

3 грошові кошти, що вкладені в транспортні засоби;

4 грошові кошти, що вкладені в дебіторську заборгованість.

2. Коефіцієнт оборотності оборотних коштів розраховується як:

1 відношення власних оборотних коштів до загальної суми власного капіталу;

2 відношення виробничої собівартості до величини виробничих запасів;

3 відношення виручки від реалізації готової продукції до середньорічної вартості оборотних активів;

4 відношення вартості оборотних коштів до виробничої собівартості.

3. Коефіцієнт автономії  визначається як:

1 співвідношення загальної суми зобов'язань до власного капіталу за балансом;

2 співвідношення прибутку до власного капіталу за балансом;

3 співвідношення акціонерного капіталу до підсумку балансу;

4 співвідношення власного капіталу до підсумку балансу.

4. Коефіцієнт загальної ліквідності (коефіцієнт покриття) визначається, як:

1 співвідношення загальної суми зобов'язань до власного капіталу за балансом;

2 співвідношення загальної суми зобов'язань до підсумку балансу;

3 співвідношення поточних зобов'язань до підсумку балансу;

4 співвідношення оборотних активів за балансом до поточних зобов'язань за балансом.

5. Характеристикою стабільності фінансового стану підприємства є:

1 фінансова структура;

2 фінансова гнучкість;

3 фінансова стійкість;

4 фінансова активність.

6. Система умов, що визначає здатність підприємства залучати позикові кошти:

1 оборотність;

2 кредитоспроможність;

3 платоспроможність;

4 ліквідність.

7. Основними завданнями аналізу фінансового стану є...

1. Дослідження результатів господарської діяльності підприємства.

2. Аналіз бухгалтерської звітності.

3. Оцінка ліквідності, платоспроможності, фінансової стійкості, прибутковості та ефективності використання майна підприємства.

4. Планування фінансової діяльності підприємства.

8. Показник маневреності власного капіталу належить до такої групи показників:

1. Прибутковості.

2. Фінансової стійкості.

3. Ліквідності.

4. Ділової активності підприємства.

9. Коефіцієнт автономії (незалежності) визначається як відношення:

1. Власний капітал/Валюта балансу,

2. Продаж/Матеріальні запаси,

3. Власні оборотні кошти/Майно підприємства,

4. Поточні пасиви/Зобов'язання перед акціонерами.

10. Резервний капітал створюється за рахунок:

 1.  Відрахувань з прибутку.
 2.  Включення його величини в собівартість.
 3.  Операційної діяльності.
 4.  Іншої діяльності.

11. Коефіцієнт абсолютної ліквідності визначається як відношення:

 1.  Грошових коштів і легкореалізованих цінних паперів до підсумку IV розділу пасиву балансу.
 2.  Грошових коштів і легкореалізованих цінних паперів та дебіторської заборгованості до підсумку IV розділу пасиву балансу.
 3.  Грошових коштів до власного оборотного капіталу.
 4.  Оборотного капіталу до І розділу пасиву балансу.

12. Коефіцієнт маневреності власного оборотного капіталу - це відношення:

 1.  Грошових коштів до власного оборотного капіталу.
 2.  Оборотного капіталу до І розділу пасиву балансу.
 3.  Грошових коштів і легкореалізованих цінних паперів до підсумку IV розділу пасиву балансу.
 4.  Грошових коштів і легкореалізованих цінних паперів та дебіторської заборгованості до підсумку IV розділу пасиву балансу.

13 Оборотність виробничих запасів на підприємстві виражається:

 1.  Виручка від реалізації / залишки виробничих запасів.
 2.  Залишки виробничих запасів / собівартість продукції.
 3.  Собівартість продукції / сукупні виробничі запаси.
 4.  Собівартість товарної продукції / сукупні виробничі запаси.

14. Показники ділової активності фірми - це:

 1.  Коефіцієнт концентрації власного капіталу.
 2.  Коефіцієнт маневреності власного капіталу.
 3.  Оборотність кредиторської заборгованості.
 4.  Курс акцій.

15. Оборотність виробничих запасів - це:

 1.  Показник ділової активності фірми.
 2.  Показник фінансової стійкості фірми.
 3.  Показник майнового стану.
 4.  Показник ліквідності.

Тема 10. Фінансова санація та банкрутство підприємств

1. Неплатоспроможність проявляється в неспроможності суб’єкта підприємницької діяльності:

1) виконати сплату грошових зобов’язань перед кредиторами через недостатність в нього грошових коштів;

2) виконати після настання встановленого терміну сплату грошових зобов’язань перед кредиторами, бюджетом, своїми працівниками через недостатність в нього активів у ліквідній формі;

3) негайно погасити всі зобов’язання перед кредиторами, бюджетом, своїми працівниками за рахунок наявних грошових коштів і кредитів.

4) фаза розбалансованості діяльності підприємства та обмежених можливостей його впливу на організацію відповідних фінансових відносин;

2. Фінансова криза – це:

1) фаза розбалансованості діяльності підприємства та обмежених можливостей його впливу на організацію відповідних фінансових відносин;

2) неспроможність суб’єкта господарювання задовольнити у встановленому порядку виконання  грошових зобов’язань перед кредиторами, бюджетом, своїми працівниками через недостатність в нього активів у ліквідній формі;

3) визнана господарським судом неспроможність боржника відновити свою платоспроможність і задовольнити визнані судом вимоги кредиторів не інакше як через застосування ліквідаційної процедури.

4) система заходів для відновлення платоспроможності підприємства, які здійснюються власником підприємства-боржника з метою запобігання його ліквідації;

3. Банкрутство – це:

1) фаза розбалансованості діяльності підприємства та обмежених можливостей його впливу на організацію відповідних фінансових відносин;

2) неспроможність суб’єкта господарювання задовольнити у встановленому порядку виконання  грошових зобов’язань перед кредиторами, бюджетом, своїми працівниками через недостатність в нього активів у ліквідній формі;

3) визнана господарським судом неспроможність боржника відновити свою платоспроможність і задовольнити визнані судом вимоги кредиторів не інакше як через застосування ліквідаційної процедури.

4) система заходів для відновлення платоспроможності підприємства, які здійснюються власником підприємства-боржника з метою запобігання його ліквідації;

4. Санація  трактується як:

1) покриття поточних збитків і збереження ліквідності і платоспроможності підприємства;

2) оздоровлення фінансового стану підприємства;

3) можливість подолання фінансової кризи шляхом проведення санаційного аудиту.

4) забезпечення його життєдіяльності в довгостроковому періоді.

5. Санація підприємства в судовому порядку – це:

1) система заходів для відновлення платоспроможності підприємства, які здійснюються судовими органами з метою запобігання його ліквідації;

2) система заходів для відновлення платоспроможності підприємства, які здійснюються судовими органами в процесі провадження справи про банкрутство;

3) відновлення платоспроможності підприємства шляхом укладання судовими органами мирової угоди між підприємством-боржником та його кредиторами;

4) відновлення платоспроможності підприємства шляхом розпорядження майном підприємства судовими органами.

6. Санаційна спроможність суб’єкта господарювання – це:

1) забезпечення його життєдіяльності в довгостроковому періоді;

2) наявність у підприємства, що зазнало фінансової кризи, фінансових та організаційно-технічних можливостей, які б забезпечили успішне проведення його фінансової санації;

3) наявність у підприємства, що зазнало фінансової кризи, ефективної санаційної концепції, яка б могла забезпечити успішну його діяльність.

4) оздоровлення суб’єкта господарювання.

7. Метою санаційного аудиту є:

1) оздоровлення суб’єкта господарювання;

2) проведення аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства;

3) оцінка рівня фінансової кризи та виявлення фінансової спроможності її подолання на підприємстві на підставі проведення аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства;

4) забезпечення його життєдіяльності в довгостроковому періоді.

8. Санаційний аудит проводиться:

1) зовнішніми незалежними аудиторами;

2) адміністрацією господарства;

3) контрольно-ревізійною службою господарства;

4) контрольно-ревізійною службою контролюючих та управлінських органів.

9. Санація без залучення додаткових фінансових ресурсів проводиться шляхом:

1) зменшення номінального капіталу підприємства,

2) конверсії власності у борг;

3) пролонгацією термінів сплати заборгованості;

4) добровільним зменшенням заборгованості.

10. Дійсне банкрутство – це:

1) неспроможність боржника відновити свою платоспроможність

2) неспроможність боржника задовольнити визнані судом вимоги кредиторів не інакше як через застосування ліквідаційної процедури

3) визнана господарським судом неспроможність боржника відновити свою платоспроможність та задовольнити визнані судом вимоги кредиторів не інакше як через застосування ліквідаційної процедури.

4) оцінка рівня фінансової кризи та виявлення фінансової спроможності її подолання на підприємстві на підставі проведення аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства;

 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Гриньова В. М. Фінанси підприємств / В.М. Гриньова, В.О. Коюда : навч. посібник для студ. екон. спец. вищих навч. закладів. -3-тє вид., стер. - К.: Знання-Прес. 2006. - 424с.

Зятковський І.В. Фінанси підприємств: Навчальний посібник / І.В. Зятковський.– 2-е  вид. – К.: Кондор, 2003.- 364 с.

Ізмайлова К. В. Фінансовий аналіз / К.В. Ізмайлова.: Навч. Посіб. – К.: МАУП, 2000. – 152с.

Мец В.О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства: Навч.посіб. / В.О. Мец. –К.: Вища шк., 2003. – 278 с.

Податковий Кодекс України: № 2755-VІ від 2 грудня 2010 року // www.infodisk.com.ua.

Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням: Закон України від 18.01.2000 №2240-III–ВР (зі змінами та доповненнями) // www.infodisk.com.ua.

Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування: Закон України N 2464- VI від 08.07.10 р. (зі змінами та доповненнями) // www.infodisk.com.ua.

Пройда–Носик Н.Н. Фінансові ресурси підприємства / Н.Н. Пройда–Носик // Фінанси України – 2003. - №1. – С. 96-103.

Слав’юк Р.А. Фінанси підприємств / Р.А. Слав’юк.: Навчальний посібник. Вид. 2–ге, допов. і переробл. – Луцьк: “Вежа” Волин. держ. ун-ту ім. Л.Українки, 2001. - 456 с.

Тарасенко Н.В. Економічний аналіз діяльності промислових підприємств. / Н.В. Тарасенко. – Львів. ЛБІ НБУ,2002.-584с.

Філімоненков О.С. Фінанси підприємств: Навчальний посібник. / О.С. Філімоненков – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2002. –360 с.

Фінанси підприємств: Підручник / Керівник авт. кол. і науковий редактор проф. А.М. Поддєрьогін. 3-є вид., перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2000.–460с.

Фінансова діяльність підприємства: Підручник/ О.М. Бандурка, М.Я. Коробов, П.І. Орлов та ін. - 2 ге вид. перероб. і доп. - К.: Либідь, 2002. -384 с.

Фінансовий менеджмент: навч.-мет. посібник / А.М. Поддєрьогін, Л.Д. Буряк. – К.: КНЕУ, 2001 – 294 с.

Фінансовий менеджмент: Підручник / Кер. кол. авт. і наук. ред проф. А.М. Поддєрьогін. – К.: КНЕУ, 2005. – 536 с.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

58933. Разработка предложений по повышению эффективности личных продаж медицинских представителей через избирательные формы работы с их различными категориями (на примере регионального представительства компании «Санофи-Синтелабо») 667.5 KB
  Разработка процедуры по идентификации медицинских представителей регионального представительства компании согласно их категорийности по уровням мотивированности и компетентности и распределению усилий регионального менеджера в соответствии с названными категориями..
58935. Підготовка до ЗНО. Вимоги до монологічного висловлювання. Тренувальні вправи 57.5 KB
  Актуалізація опорних знань учнів про роздум Один із видів роботи під час проходження ЗНО завдання з розгорнутою відповіддю передбачає створення власного монологічного висловлювання на дискусійну тему у вигляді творуроздуму у якому слід аргументовано ствердити...
58936. Захворювання статевих органів. Венеричні хвороби. СНІД 133 KB
  Довести важливість дбайливого ставлення до свого здоровя з раннього віку необхідність дотримання норм здорового способу життя. Добридень Зустрічаючись люди зазвичай говорять це гарне добре слово бажаючи один одному здоровя.
58937. Тренувальні вправи на добір ознак, характерних для окремих предметів 49 KB
  Відгадайте загадкуприкметники закриті Червоний колір а кислий смак Камяне серце чому це так вишня Чи можемо відгадати загадку Чому Які слова допомогли відгадати загадку На які питання вони відповідають Що означають Яку роль відіграють слова-ознаки в житті...
58939. Публій Вергілій Марон. Поема “Енеїда” як літературна обробка римської легенди про троянця Енея — засновника Риму. Творче наслідування поем Гомера 126 KB
  Мета: подати загальні відомості про золоту добу римської культури та літератури розкрити значення творчості Вергілія як найвидатнішого римського поета творця національного героїчного епосу пояснити...
58940. Звук (ш), позначення його буквами «Ш», «ш» (ша) 419 KB
  Мета. Ознайомити учнів з буквами «Ш», «ш» (ша), їх назвою та звуковим значенням; виробляти навички читання зв’язного тексту, вчити виразно читати текст. Розвивати фонематичний слух, усне мовлення, логічне мислення, увагу, спостережливість.
58941. Хліб, як сонечко ясне 46 KB
  Сприяти розширенню знань дітей про хліб удоско наленню навички читання вголос і мовчки. Виховувати пова гу до праці хлібороба бережне ставлення до хліба. Коломієць Хліб ілюстрації про професії вироби із хліба карт...