47650

Охорона праці та навколишнього середовища

Книга

Безопасность труда и охрана жизнедеятельности

Методические указания к выполнению раздела Охрана труда и окружающей среды для машин и оборудования. Методическая разработка по дипломному проектированию предназначена помогать студентам при написании раздела Охрана труда и окружающей средыâ в дипломных проектах. Общие положения Раздел âОхрана труда и окружающей средыâ является обязательной составной частью дипломного проекта которая по своему содержанию должна соответствовать его теме.

Украинкский

2013-12-12

724.5 KB

16 чел.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ

УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ

УКРАИНСКАЯ ИНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ

КАФЕДРА ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

КАФЕДРА ОХРАНЫ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ДИПЛОМНЕ ПРОЕКТУВАННЯ

ДИПЛОМНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ РОЗДІЛУ

“ОХОРОНА ПРАЦІ ТА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА”

ДЛЯ ВИРОБНИЦТВ, ПРИМІЩЕНЬ, МАШИН ТА ОБЛАДНАННЯ

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАЗДЕЛА

“ОХРАНА ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ” ДЛЯ

ПРОИЗВОДСТВ, ПОМЕЩЕНИЙ, МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ

для студентів всіх спеціальностей

для студентов всех специальностей

    Затверджено            Утверждено

Методичною Радою   Методическим Советом

Української інженерно-  Украинской инженерно-

педагогічної академії   педагогической академии

    Протокол  № 4          Протокол  № 4

    від 17.12.2002 р.         от 17.12.2002 г.

ХАРКІВ 2002

ХАРЬКОВ 2002


УДК 331.45 + 614.84 + 504.05/06 (075.5)

Дипломне проектування. Методичні вказівки до виконання розділу «Охорона праці та навколишнього середовища» для машин та обладнання. Для студентів всіх фахів. На укр. та рос. мові. / Під ред. Тулупова С.Д. –  Харків: УІПА, 2002. – 48 с.

Методична розробка з дипломного проектування призначена для допомоги студентам при написанні розділу „Охорона праці та навколишнього середовища” у дипломних проектах. Дається порядок роботи над розділом, правила оформлення. Пропонується список літератури, рекомендований кафедрою.

Складачі Тулупов С.Д., Іванов В.Г., Лис Ю.С., Грицай А.К., Артюх С.М.,

Солдатов О.В., Полухін А.І., Купрікова О.В., Ефіменко Н.П.,

Кліменко В.М., Смирнитська М.Б., Шкурко І.С., Філенко І.О.

Оформлення, верстка Солдатов О.В.

Переклад Купрікова О.В.

Відповідальний за випуск Краснокутська Т.Б.

Редактор Тулупов С.Д.

© Кафедра ОПтаНС УІПА        (0572) 206–444

© Українська інженерно-педагогічна академія

     вул. Університетська, 16,  Харків, 61003,   Україна

Формат                 Умовн.-друк. арк. 2,88 Облік.-вид. арк 2,02. Тираж 250 прим

_____________________________________________________________________________________

Дипломное проектирование. Методические указания к выполнению раздела «Охрана труда и окружающей среды» для машин и оборудования. Для студентов всех специальностей. На укр. и рус. языке. / Под ред. Тулупова С.Д. Харьков: УИПА, 2002 48 с.

Методическая разработка по дипломному проектированию предназначена помогать студентам при написании раздела „Охрана труда и окружающей среды” в дипломных проектах. Даётся порядок работы над разделом, правила оформления. Предлагается список литературы, рекомендуемый кафедрой.

Составители Тулупов С.Д., Иванов В.Г., Лис Ю.С., Грицай А.К., Артюх С.Н.,

Солдатов А.В., Полухин А.И., Куприкова О.В., Ефименко Н.П.,

Клименко В.Н., Смирнитская М.Б., Шкурко И.С.,Филенко И.А.

Оформление, вёрстка Солдатов А.В.

Перевод Куприкова О.В.

Ответственный за выпуск Краснокутская Т.Б.

Редактор Тулупов С.Д.

© Кафедра ОТиОС                     (0572) 206–444

© Украинская инженерно–педагогическая академия

    ул. Университетская, 16,  Харьков, 61003,   Украина

Формат                 Усл. печ. л. 2,88. Уч.-изд. л. 2,02. Тираж 250 экз.

 1.  Загальні положення

Розділ “Охорона праці і навколишнього середовища” є обов’язковою складовою частиною дипломного проекту, і по своєму змісту повинний відповідати його темі. Крім того, питання охорони праці та навколишнього середовища необхідно враховувати у всіх інших розділах дипломного проекту і погоджувати з його технологічною частиною.

При виконанні даного розділу студент повинен самостійно знайти технічне рішення питань, передбачених у кожнім підрозділі даних методичних вказівок. Інженерні рішення, що пропонуються, важливо підтверджувати відповідними розрахунками, графічним матеріалом і обов’язковими посиланнями на літературні й нормативні джерела.

Усі розробки по охороні праці і навколишньому середовищу, запропоновані в проекті, повинні відповідати діючим державним, галузевим стандартам системи стандартів безпеки праці й стандартам норм і вимог по видах небезпеки.

При розробці розділу необхідно використовувати матеріали переддипломної практики та новітні досягнення науки й техніки з питань охорони праці й охорони навколишнього середовища, що стосуються розроблювальної теми дипломного проекту. Оригінальні конструктивні і принципові рішення окремих питань рекомендується показувати на кресленнях.

За вказівкою консультанта кафедри ОПтаНС1 студент розробляє не більш двох спеціальних питань або виконує не більш двох розрахунків, що підтверджують прийняті рішення. Розрахунки у розділі доцільніше виконувати з використанням ЕОМ.

 1.  Оформлення розділу

Розділ “Охорона праці і навколишнього середовища” повинен мати розрахунково-описову і, за узгодженням із керівником дипломного проекту, графічну частину.

Розрахунково-описова частина розділу являє собою самостійну главу пояснювальної записки дипломного проекту об’ємом не більш 20 сторінок тексту. У ній слід навести розроблені студентом питання охорони праці та навколишнього середовища, а також розрахунки, що ілюструють і підтверджують прийняті рішення.

Розділ “Охорона праці і навколишнього середовища” повинен мати наступні підрозділи:

 •  техніка безпеки;
 •  гігієна праці і виробнича санітарія;
 •  пожежна безпека;
 •  економічні питання охорони праці2
 •  екологічна оцінка технологічного процесу.

Необхідно уникати в тексті загальних міркувань, переписаних норм, правил, інструкцій і інших нормативних матеріалів. Викладати матеріал з прийнятих рішень необхідно в такій формі: «проектом передбачається...», «проектується...», «згідно (дати чи назву посилання на нормативний документ)...», «відповідно до проведених досліджень рекомендується...», «проведений аналіз показав, що...» і т.д.

Розділ “Охорона праці і навколишнього середовища”, виконаний відповідно до завдання, оформляється у вигляді чернетки окремою главою пояснювальної записки з дотриманням наступних вимог []. Рукописний текст розміщується на одній стороні аркушів формату А4; не менш ніж через півтора міжрядкових інтервалів. Обсяг основного тексту повинний складати 12-16 сторінок. Даний обсяг не враховує додатків, переліку посилань, таблиць і рисунків, що займають окремі сторінки. При написанні необхідно залишати поля: ліве, верхнє і нижнє – не менш 20 мм; праве – не менш 10 мм. Відстань між заголовком і текстом повинна бути не більш 2-3 міжрядкових інтервалів.

Першою сторінкою чернетки розділу є титульний аркуш (додаток А), що включається в загальну нумерацію сторінок. На титульному аркуші номер сторінки не ставиться, на наступних сторінках номер проставляється у верхньому правому куті без крапки наприкінці.

Назви структурних частин розділу узгоджуються з консультантом кафедри ОПтаНС. Основою є структура, приведена в методичних вказівках. Зміни, доповнення і скорочення в структурі і послідовності, можуть бути зроблені тільки консультантом. При самостійній зміні структури розділу чернетка може бути не прийнята до розгляду консультантом кафедри ОПтаНС.

У переліку посилань, що наводиться наприкінці пояснювальної записки, варто вказати використану літературу по розділу “Охорона праці та навколишнього середовища”. Посилання в тексті чернетки розділу на нормативні документи і літературні джерела позначається порядковим номером із “Переліку посилань”, виділеним двома квадратними дужками.

Зведення про нормативні й літературні джерела, включені у “Перелік посилань”, даються відповідно до вимог державних стандартів ГОСТ 7.1-84, ДСТУ 3582-97, ГОСТ 7.12-93. Необхідну інформацію о перелічених вище вимогах можна одержати з [].

Перелік літератури, що рекомендується кафедрою ОПтаНС приведений у додатку Б. У таблиці для різних спеціальностей і для кожного розділу зазначені номери джерел зі списку рекомендованої літератури. Уточнити цей перелік можна в консультанта кафедри ОПтаНС.

 1.  Порядок роботи з розділом

Не пізніше ніж через тиждень після одержання завдання на дипломне проектування на профілюючій кафедрі студент зобов’язаний з’явитися до консультанта кафедри ОПтаНС та одержати індивідуальне завдання й роз’яснення по виконанню зазначеного розділу. Одночасно з видачею завдання студенту рекомендується необхідна література і нормативні матеріали. Надалі консультації проводяться відповідно до розкладу, що складається на весь період дипломного проектування і діє до початку роботи державної екзаменаційної комісії.

Чернетка розділу “Охорона праці і навколишнього середовища” здається на перевірку консультанту кафедри ОПтаНС. Зауваження, відзначені консультантом кафедри в тексті чернетки, усуваються на зворотній стороні попереднього аркуша роботи або на знову вставлених чистих аркушах. Видалення аркушів із зауваженнями не допускається. По усуненні всіх зауважень і з дозволу консультанта кафедри ОПтаНС, виконаний розділ оформляється окремою главою пояснювальної записки.

Після виконання і повного оформлення студентом даного розділу консультант кафедри ОПтаНС ставить свій підпис на титульному аркуші і на листі-завданні пояснювальної записки дипломного проекту. Без вищезазначених підписів дипломний проект до захисту не допускається.

У тезах виступу на захисті дипломного проекту студент повинен передбачити час для короткого висвітлення даного розділу.

Під час захисту дипломного проекту в державній екзаменаційній комісії необхідно звернути особливу увагу на поліпшення в галузі охорони праці і навколишнього середовища, передбачені в дипломному проекті, у порівнянні з існуючим виробництвом.

 1.  Структура розділу
  1.  Техніка безпеки
   1.  Характеристика умов роботи об’єкта

Указати, до умов якого техпроцесу розроблюються проект. Коротко описати умови роботи об'єкта, що проектується. Навести чинники, яки визначають потенційну небезпеку об'єкту, що розроблюється:

 •  використання різних видів енергії;
 •  використання підіймально-транспортного обладнання, а також обладнання з рухомими і частинами, що обертаються;
 •  використання токсичних, вибухово- та пожежно-небезпечних речовин; високого тиску або вакууму;
 •  наявність високих або низьких температур; корозійно-небезпечної середи;
 •  наявність електромагнітних, іонізуючих випромінювань;
 •  небезпека утворення зарядів статичної електрики.
  1.  Рівень механізації й автоматизації в об’єкті.

Указати рівень механізації й автоматизації, прийнятої проектом (часткова, повна, комплексна). Відмітити, що саме передбачається механізувати й автоматизувати; указати форми автоматизації, передбачені проектом (автоматичний контроль, захист, блокування управління, регулювання й інші).

Навести частини об’єкта, у відношенні яких застосовується дистанційне керування. Указати, звідки здійснюється дистанційне керування.

 1.  Засоби запобіжної техніки. 

Описати засоби запобіжної техніки, передбачені при експлуатації об’єкта:

 •  огороджування рухомих  та обертових частин обладнання;
 •  блокування, кінцеві вимикачі, ловителі;
 •  пристрої проти викрадення, анемометри;
 •  обмежувачі, буфера і гальмові пристрої;
 •  захисні екрани;
 •  розривні елементи і запобіжні клапани;
 •  аварійна сигналізація.
  1.  Фарбування приміщень і обладнання.
   Сигнальні кольори й знаки безпеки

Відповідно до Вказівок по проектуванню колірної обробки інтер’єрів виробничих будинків і промислових підприємств (СН 181-70) передбачити фарбування приміщень і обладнання в оптимальні кольори.

Обґрунтувати застосування фарбування у різні кольори для виділення обладнання, його частин або робочих зон, що становлять небезпеку чи вимагають особливої уваги.

Указати (ГОСТ 12.4.026-76) застосовувані на виробництві знаки безпеки, розмітку ліній руху у виробничому приміщенні.

 1.  Електробезпека

Навести характеристику електричної мережі, від якої буде здійснено живлення електрообладнання (рід струму, робоча напруга, частота, режим нейтралі).

Привести якісну й кількісну характеристику умов роботи електроустаткування з метою визначення ознак підвищеної й особливої небезпеки. Визначити, до якої категорії, згідно ПУЕ, по небезпеці поразки електричним струмом відноситься дане приміщення: із підвищеною небезпекою; особливо небезпечної чи без підвищеної небезпеки.

Указати вид електропроводки і способи її прокладки, ступінь захисту устаткування IP.

Передбачити основні заходи щодо захисту обслуговуючого персоналу від ураження електричним струмом: захисне заземлення,  занулення, захисне відключення, блокувальні пристрої, застосування безпечних струмів і напружень, ізоляція мережі (норми опору і терміни перевірки), механічні огорожі, індивідуальні захисні засоби.

 1.  Міри безпеки при огляді й ремонті об’єкта

Розглянути основні заходи безпеки при проведенні оглядів обладнання і ремонтних робіт. Указати мінімальну кількість працівників, що виконують ремонтні роботи і їх кваліфікацію.

 1.  Організаційні заходи щодо попередження
  виробничого травматизму

Указати з якого віку дозволяється працювати персоналу, який обслуговує обладнання, чи дозволяється на ньому труд жінок та підлітків, яка періодичність медичних оглядів, чи передбачається лікувально-профілактичне харчування.

Розглянути види та особливості проведення інструктажів, навчання робітників.

Розглянути питання атестації робочих місць і методику оцінки умов праці 3.

 1.  Організація робочого місця3

Указати місце розташування кабіни або пульта керування проектованого об'єкта. Привести схему розташування механізмом і апаратів керування, що встановлені в кабіні або на пульті керування, вказати основні вимоги до органів керування (матеріал, розміри, напрямок руху і прикладені зусилля), зони огляду з кабіни або зони досяжності.

 1.  Гігієна праці та виробнича санітарія
  1.  Виробнича шкідливість

Указати які основні шкідливості можуть мати місце на робочих місцях (пари, гази, пил).

Коротко вказати вплив даних речовин на організм людини вказати граничнодопустимі концентрації (ГДК) та клас небезпеки для кожної речовини. Усі дані звести до таблиці 1.

Таблиця 1. Виробничі шкідливості.

Найменування речовини

Очікувана концентрація, мг/м3

ГДК, мг/м3

Клас небезпеки

Вплив на організм

 1.  Метеорологічні умови

Охарактеризувати роботу, що виконується обслуговуючим персоналом і визначити її категорію за важкістю відповідно до ДСН 3.3.6.042-99. Виходячи з категорії робіт по важкості, вибрати норми метеорологічних умов для постійних робочих місць у робочій зоні основних виробничих приміщень у холодні і теплі періоди року.

Усі дані звести до таблиці 2.

Таблиця 2.  Параметри мікроклімату на робочому місці.

Період року

Температура, С

Відносна вологість, %

Швидкість рухомості повітря, м/с

очікуваана

оптимальна

допустима

очікуваана

оптимальна

допустима

очікуваана

оптимальна

допустима

Холодний

Теплий

Указати, якими засобами передбачається підтримувати на заданому рівні параметри мікроклімату в приміщенні (вентиляція, кондиціонування, опалювання й інші).

 1.  Вентиляція приміщень4

Виходячи з умов роботи у приміщеннях вказати який тип вентиляції передбачається відповідно до СНиП 2.04.05-91. Обґрунтувати прийнятий спосіб повітрообміну, а також описати прийняті способи вентиляції (припливна, витяжна, припливна-витяжна, місцеві відсоси, аварійна, аерація). Вказати мінімальну кратність повітрообміну, тип і продуктивність вентиляторів і місця їх установки.

 1.  Освітлення.

Дати характеристику зорової роботи за мірою точності, визначити розряд і підрозряд зорової роботи, що виконується.

Описати, як здійснюється природне освітлення у приміщеннях. Визначити нормоване значення коефіцієнта природної освітленості (КПО)

Навести опис штучного освітлення в місці експлуатації об’єкта (джерела світла, тип світильників, система освітлення), вказати нормоване значення освітленості на робочих місцях.

Описати аварійне та евакуаційне освітлення.

 1.  Шум, вібрація, ультразвук, інфразвук

Указати можливі джерела й характеристики шуму, вібрації, ультразвуку, інфразвуку у виробничих приміщеннях. Навести мери для зменшення й усунення впливу цих факторів на робочих. Допустимі та очікувані значення цих факторів звести до таблиці 3.

 1.  Електромагнітні, іонізуючі випромінювання5

Указати джерела й характеристики електромагнітних і радіоактивних випромінювань, указати гігієнічні норми, основні способи й засоби захисту персоналу.

 1.  Спецодяг, спецвзуття. Індивідуальні захисні засоби.

Передбачити забезпечення працюючих спецодягом, спецвзуттям, головними уборами, рукавицями.

Указати індивідуальні захисні засоби, що рекомендуються від шкідливості, яка має місце на виробництві: респіратори, захисні окуляри, захисні  засоби від шуму й вібрацій та інше.

Таблиця 3. Значення шуму, інфразвуку, ультразвуку та вібрації.

Частота,  Гц

Інфразвук, дБ

Віброшвидкість  (віброприскорення), дБ, м/сек (м/сек2)

Шум, дБ

Частота, кГц

Ультразвук, дБ

Норм.

Очік.

Норм.

Очік.

Норм.

Очік.

Норм.

Очік.

1

12,5

2

16

4

20

8

25

16

31,5

31,5

40

63

50

125

63

250

80

500

100

1000

2000

4000

8000

Загальні (еквівалентні) рівні

 1.  Санітарно-побутове й медичне обслуговування
  обслуговуючого персоналу. Питне водопостачання

Визначити групу виробничих процесів, до якої відноситься розглянуте виробництво й склад санітарно-побутових приміщень (СНиП 2.09.0487). Указати місце розташування санітарно-побутових приміщень.

У виробничому і/або допоміжному приміщенні передбачити пристрої по забезпеченню працюючих питною водою (сатуратори, фонтанчики і т.д.). Передбачити на робочому місці аптечку й засоби надання першої допомоги.

 1.  Пожежна безпека
  1.   Пожеженебезпечність об’єкта

Указати потенційні причини й джерела пожеж на об’єкті. Навести можливі класи пожеж. Охарактеризувати виробничі приміщення з вибухової та пожежної небезпеки. Згідно ПУЭ визначити клас пожежо- та вибухонебезпечної зони . Визначити категорію приміщення (будівлі) за вибуховою та пожежною небезпекою згідно СНиП 2.09.02-85

Визначити вибухонебезпечне середовище по категоріям і групам відповідно до ГОСТ 12.1.011-78, вибрати необхідний вибухозахист і вид виконання електрообладнання.

Навести характеристику будівель, споруд (будівельний матеріал, поверховість, міра вогнестійкості) у відповідності до СНиП 2.01.02-85.

 1.  Засоби гасіння та виявлення пожеж.

Описати передбачені проектом засоби пожежегасіння:

 •  пожежне водопостачання;
 •  автоматичні засоби пожежегасіння;
 •  наявність щитів із протипожежним інвентарем;
 •  автоматичні засоби виявлення й сповіщення про пожежу.

Дані звести до таблиці 4.

Таблиця 4. Первинні засоби пожежегасіння.

Категорія приміщення

Клас можливої пожежі

Клас (зона) пожежонебезпеки

Площа приміщення, м2

Первинні способи пожежегасіння

Кількість (штук)

 1.  Захист від статичної електрики6

Указати потенційні джерела утворення зарядів статичної електрики на обладнанні.

Привести основні заходи (ДНАОП 0.00-1.29-97) по захисту від розрядів статичної електрики (заземлення технологічного обладнання, зволоження навколишнього середовища і матеріалів, застосування антистатичних добавок, застосування іонізуючих випромінювань, зміна швидкості подачі матеріалів та ін.) .

 1.  Захист від блискавки

У залежності від інтенсивності грозової діяльності й очікуваної кількості уражень блискавок на рік, визначити категорію захисту від блискавки та тип зони захисту, підібрати й описати тип захисту від блискавки, місце його установки, згідно до РД 34.21.122-87.

 1.  Економічні питання охорони праці 7

 1.  Економічні наслідки непрацездатності

Описати вплив виробничого травматизму на продуктивність праці й собівартість продукції підприємства. Розглянути існуючі методи розрахунку економічних наслідків виробничого травматизму.

Привести дані економічного збитку від травматизму (число днів непрацездатності, виплати по листку непрацездатності й ін. дані матеріальних утрат) за п'ять років.

 1.  Планування, фінансування й ефективність
  заходів щ
  одо охорони праці

Перелічити основні заходи щодо поліпшення умов праці, які плановані на розглянутому об'єкті, і вказати джерела фінансування цих заходів.

Показати динаміку витрат на заходи з охорони праці за останні п'ять років. Розглянути основні показники економічної ефективності заходів щодо охорони праці. Привести приклади впливу умов праці на підвищення його продуктивності

 1.  Екологічна оцінка
  1.  Джерела забруднення навколишнього середовища

Охарактеризувати джерела забруднення атмосфери та гыдросфери, указати, які шкідливості і в якої кількості при цьому виділяються.

Скласти балансову схему матеріального потоку (див. рисунок 1).

 1.  Заходи запобігання забруднення

Висвітлити передбачені в проекті засоби та методи очищення повітря, що надходить до атмосфери, від газів, пару та пилу.

Описати засоби та заходи запобігання забруднення гідросфери від шкідливих речовин, прийняті методи очищення стічних від і їх ефективність.

Розкрити питання утилізації відходів виробництва.

 1.  Плата за забруднення навколишнього середовища8

Визначити плату за забруднення навколишнього природного середовища. Указати куди відносять платежі підприємств за викиди й скиди забруднюючих речовин та розміщення відходів у межах установлених лімітів та за зверхлимитні викиди.

Висвітлити, коли подається до органів державної податкової служби остаточний річний розрахунок і терміни поточної й остаточної сплати.

Указати куди перераховують збори за забруднення навколишнього природного середовища.Тепло, Вт/рік

Пил, т/рік

Шкідливи речовини, т/рік

Пари масла, т/рік

Кінцевий продукт, т/рік

Стічни води, м3/рік

Тверді відходи, т/рік

Відпрацьоване масло, т/рік (куди прямується)

Рисунок 1. Балансова схема матеріального потоку.

Об’ект

Утилізація

Вихідна сировина, т/рік

Е/енергія, кВт/рік

Вода для госпадарчо-

питних потреб, м3/рік

Масло для роботи

устаткування, т/рік

 1.  Спеціальні теми розробки
  для дипломного проекту

Індивідуальне завдання по розділу дипломного проекту “Охорона праці та навколишнього середовища” являє собою детальну розробку того або іншого питання техніки безпеки, гігієни праці, виробничій санітарії або пожежній безпеці, що має актуальне значення для проектованого об'єкта. Якщо вимагає зміст індивідуального завдання, його розробка повинна включати необхідні розрахунки і графічні матеріали у виді схем, ескізів або графіків. Індивідуальне завдання видає студентові консультант кафедри охорони праці і навколишнього середовища за узгодженням з керівником дипломного проекту перед початком дипломного проектування. Матеріали, зв'язані з виконанням індивідуального завдання, містяться у відповідному параграфі розділу “Охорона праці та навколишнього середовища” дипломного проекту і по обсягу не повинні перевищувати 3 сторінок рукописного тексту.

Нижче приводяться спеціальні теми розробок по охороні праці і навколишнього середовища при дипломному проектуванні.

 1.   Техніка безпеки
 •  Вибір і розрахунок огорож рухомих частин обладнання та частин обладнання, що обертаються.
 •  Вибір та розрахунок системи захисного відключення.
 •  Методика проведення вступного інструктажу.
 •  Методика проведення первинного інструктажу.
 •  Методика проведення повторного інструктажу з теми...
 •  Механізація збирання стружки в цеху.
 •  Механізоване транспортування й установка важких деталей на проектований об'єкт.
 •  Розрахунок гальмового пристрою верстата.
 •  Розрахунок глушителя вихлопу стиснутого повітря.
 •  Розрахунок заземлення.
 •  Розрахунок занулення.
 •  Розрахунок запобіжної муфти.
 •  Розрахунок затискного зусилля пневмоциліндра.
 •  Розрахунок захисного кожуха абразивного кола.
 •  Розрахунок захисту від зарядів статичної електрики.
 •  Розрахунок зрізного штифту.
 •  Розрахунок кріплення шліфувального кола.
 •  Розрахунок крокової напруги.
 •  Розрахунок міцності прозорого екрана.
 •  Розрахунок напруги дотику.
 •  Розрахунок припустимого ексцентриситету шліфувального кола.
 •  Розрахунок розривної мембрани або запобіжного клапана.
 •  Розробка індивідуальних захисних пристосувань
 •  Розробка чи обґрунтування вибору пристроїв, що обгороджують  чи блокують.
  1.  Гігієна праці та виробнича санітарія
 •  Вибір і розрахунок теплоізоляції агрегату, установки або трубопроводів.
 •  Вибір та розрахунок захисту обслуговуючого персоналу від шуму, вібрації та ультразвуку.
 •  Визначення складу санітарно-побутових приміщень, розрахунок їх площі та основного обладнання.
 •  Заходи щодо зниження рівня шуму на робочому місці, ділянці, цеху.
 •  Методика виміру вібрації, шуму, висвітлення на робочому місці, ділянці, цеху.
 •  Методика проведення атестації робочих місць.
 •  Організація роботи обслуговуючого персоналу при несприятливих метеорологічних умовах.
 •  Оцінка ефективності пиловловлюючого устаткування.
 •  Розрахунок аерації.
 •  Розрахунок вентиляції ділянки (цеху).
 •  Розрахунок вентиляції кабіни керування.
 •  Розрахунок викидів з аераційного ліхтаря.
 •  Розрахунок звукоізолюючого огородження.
 •  Розрахунок і вибір калориферів.
 •  Розрахунок локальної вентиляції.
 •  Розрахунок механічної загальнообмінної вентиляції.
 •  Розрахунок місцевого висвітлення.
 •  Розрахунок повітряно-теплової завіси.
 •  Розрахунок природного освітлення.
 •  Розрахунок пружинних віброізоляторів.
 •  Розрахунок пружних прокладок для захисту від вібрації.
 •  Розрахунок систем опалення.
 •  Розрахунок системи пиловловлення в цеху, на ділянці.
 •  Розрахунок штучного висвітлення ділянки (цеху).
 •  Розрахунок штучного висвітлення кабіни керування.
 •  Розрахунок штучного освітлення зовнішньої установки.
 •  Розробка заходів захисту обслуговуючого персоналу від іонізуючих або електромагнітних випромінювань.
  1.  Пожежна безпека
 •  Аналіз небезпечних факторів пожежі на ділянці (у цеху).
 •  Вибір і розрахунок автоматичних систем пожежегасіння до конкретних виробничих приміщень.
 •  Вибір і розрахунок необхідної кількості засобів пожежегасіння на підприємстві.
 •  Вибір і розробка системи автоматичної пожежної сигналізації у виробничих приміщеннях.
 •  Визначення розрахункового та необхідного часу евакуації при пожежі.
 •  Методика проведення протипожежного інструктажу.
 •  Розрахунок захисту від блискавки будівель і споруд.
 •  Розрахунок захисту від небезпеки виникнення зарядів статичної електрики.
 •  Розробка шляхів евакуації при пожежі.
  1.  Економічні питання охорони праці 
 •  Розрахунок економічної ефективності заходів щодо охорони праці.
 •  Розрахунок показників виробничого травматизму
  1.  Екологічна оцінка
 •  Моніторинг навколишнього середовища
 •  Розрахунок концентрації шкідливих речовин у приземних шарах атмосфери.
 •  Розрахунок необхідного ступеня очищення очисних споруджень.
 •  Розрахунок платежів за забруднення навколишнього природного середовища.
 1.  
  Общие положения

Раздел “Охрана труда и окружающей среды” является обязательной составной частью дипломного проекта, которая по своему содержанию должна соответствовать его теме. Кроме того, вопросы охраны труда и окружающей среды необходимо учитывать во всех остальных разделах дипломного проекта и увязывать с его технологической частью.

При выполнении данного раздела студент должен самостоятельно найти техническое решение вопросов, предусмотренных в каждом подразделе настоящих методических указаний. Предлагаемые инженерные решения важно подтверждать соответствующими расчетами, графическим материалом и обязательными ссылками на литературные и нормативные источники.

Все разработки по охране труда и окружающей среды, предлагаемые в проекте, должны соответствовать действующим государственным, отраслевым стандартам системы стандартов безопасности труда и стандартам норм и требований по видам опасности.

При разработке раздела необходимо использовать материалы преддипломной практики и новейшие достижения науки и техники по вопросам охраны труда и защиты окружающей среды, касающиеся разрабатываемой темы дипломного проекта. Оригинальные конструктивные и принципиальные решения отдельных вопросов рекомендуется показывать на  чертежах.

По указанию консультанта кафедры ОТиОС9 студент разрабатывает не более двух специальных вопросов или выполняет не более двух расчетов, подтверждающих принятые решения. Расчеты по разделу целесообразнее выполнять с использованием ЭВМ.

 1.  Оформление раздела

Раздел “Охрана труда и окружающей среды” должен иметь расчетно-описательную и, по согласованию с руководителем дипломного проекта, графическую часть.

Расчетно-описательная часть раздела представляет собой самостоятельную главу пояснительной записки дипломного проекта объемом не более 20 страниц текста. В ней следует привести разработанные студентом вопросы охраны труда и окружающей среды, а также расчёты, иллюстрирующие и подтверждающие принятые решения.

Раздел “Охрана труда и окружающей среды” должен иметь следующие подразделы:

 •  техника безопасности;
 •  гигиена труда и производственная санитария;
 •  пожарная безопасность;
 •  экономические вопросы охраны труда10
 •  экологическая оценка объекта.

Необходимо избегать в тексте общих рассуждений, переписанных норм, правил, инструкций и других нормативных материалов. Излагать материал по принятым решениям необходимо в такой форме: «проектом предусматривается…», «проектируется…», «согласно (дать название или ссылку на нормативный документ)…», «согласно проведенным исследованиям рекомендуется…», «проведенный анализ показал, что…» и т.д.

Раздел “Охрана труда и окружающей среды”, выполненный в соответствии с заданием, оформляется в виде черновика отдельной главой пояснительной записки с соблюдением следующих требований []. Рукописный текст размещается на одной стороне листов формата А4; не менее чем через полтора межстрочных интервала. Объём основного текста должен составлять 12-16 страниц, не учитывая приложений, перечня ссылок, таблиц и рисунков, занимающих отдельные страницы. При написании необходимо оставлять поля: левое, верхнее и нижнее – не менее 20 мм; правое – не менее 10 мм. Расстояние между заголовком и текстом должно быть не более 2 межстрочных интервалов.

Первой страницей черновика раздела является титульный лист (приложение А), который включается в общую нумерацию страниц. На титульном листе номер страницы не ставится, на следующих страницах номер проставляется в верхнем правом углу без точки в конце.

Названия структурных частей раздела согласовываются с консультантом кафедры ОТиОС. Основой является структура, приведенная в методических указаниях. Изменения, дополнения и сокращения в структуре и последовательности, могут быть сделаны только консультантом. При самостоятельном изменении структуры черновик может быть не принят к рассмотрению консультантом кафедры ОТиОС.

В перечне ссылок, приводимом в конце пояснительной записки, следует указать использованную литературу по разделу "Охрана труда и окружающей среды". Ссылки в тексте черновика раздела на нормативные документы и литературные источники обозначается порядковым номером из “Перечня ссылок”, выделенным двумя квадратными скобками.

Сведения о нормативных и литературных источниках, включенных в "Перечень ссылок", даются в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-84, ДСТУ 3582-97, ГОСТ 7.12-93. Необходимую информацию о вышеперечисленных требованиях можно получить из [].

Перечень литературы, рекомендуемый кафедрой ОТиОС, приведен в приложении Б. В таблице для различных специальностей и для каждого раздела указаны номера источников из списка рекомендованной литературы. Уточнить перечень можно у консультанта кафедры ОТиОС.

 1.  Порядок работы с разделом

Не позднее чем через неделю после получения задания на дипломное проектирование на профилирующей  кафедре студент обязан явиться к консультанту кафедры ОТиОС и получить индивидуальное задание и разъяснения по выполнению указанного раздела. Одновременно с выдачей задания студенту рекомендуется необходимая литература и нормативные материалы. В дальнейшем консультации проводятся согласно расписанию, которое составляется на весь период дипломного проектирования и действует до начала работы государственной экзаменационной комиссии.

Черновик раздела “Охрана труда и окружающей среды” сдаётся на проверку консультанту кафедры ОТиОС. Замечания, отмеченные консультантом в тексте черновика, устраняются на обратной стороне предыдущего листа работы или на вновь вставленных чистых листах. Удаление листов с замечаниями не допускается. По устранению всех замечаний и с разрешения консультанта кафедры ОТиОС, выполненный раздел оформляется отдельной главой пояснительной записки.

После выполнения и полного оформления студентом данного раздела консультант кафедры ОТиОС ставит свою подпись на титульном листе и листе-задании пояснительной записки дипломного проекта. Без вышеуказанных подписей дипломный проект к защите не допускается.

В тезисах выступления на защите дипломного проекта студент должен предусмотреть время для краткого освещения данного раздела.

Во время защиты дипломного проекта в государственной экзаменационной комиссии необходимо обратить особое внимание на улучшения в области охраны труда и окружающей среды, предусмотренные в дипломном проекте, по сравнению с существующим производством.

 1.  Структура раздела «Охрана труда и окружающей среды»
  1.  Техника безопасности
   1.  Характеристика условий работы объекта

Указать, для условий какого техпроцесса разрабатывается проект. Кратко описать условия работы проектируемого объекта. Привести факторы, определяющие потенциальную опасность разрабатываемого объекта:

 •  использование различных видов энергии;
 •  использование подъемно-транспортного оборудования, а также оборудования с движущимися и вращающимися частями;
 •  применение токсических, взрыво- и пожароопасных веществ; высоких давлений или вакуума;
 •  наличие высоких или низких температур; коррозионно-опасной среды;
 •  наличие электромагнитных, ионизирующих излучений;
 •  опасность образования зарядов статического электричества.
  1.  Уровень механизации и автоматизации в объекте

Указать уровень механизации и автоматизации, принятой проектом (частичная, полная, комплексная). Отметить, что именно предусматривается механизировать и автоматизировать; указать формы автоматизации, предусмотренные проектом (автоматический контроль, защита, блокировка управления, регулирование и др.).

Привести части объекта, в отношении, которых применяется дистанционное управление. Указать, откуда осуществляется дистанционное управление.

 1.  Средства предохранительной техники

Описать средства предохранительной техники, предусмотренные при эксплуатации объекта:

 •  ограждения движущихся и вращающихся частей оборудования;
 •  блокировки, концевые выключатели, ловители;
 •  противоугонные устройства, анемометры;
 •  ограничители, буфера и тормозные устройства;
 •  защитные экраны;
 •  разрывные элементы и предохранительные клапаны;
 •  аварийная сигнализация.
  1.  Окраска помещений и оборудования.
   Сигнальные цвета и знаки безопасности

В соответствии с Указаниями по проектированию цветовой отделки интерьеров производственных зданий и промышленных предприятий (СН 181-70) предусмотреть окраску помещений и оборудования в оптимальные цвета.

Обосновать применение окраски и различные цвета для выделения оборудования, его частей или рабочих зон, представляющих опасность или требующих особого внимания.

Указать (ГОСТ 12.4.026-76) применяемые на производстве знаки безопасности и места их установки, разметку линий движения в производственном помещении.

 1.  Электробезопасность

Привести характеристику электрической сети, от которой будет питаться электрооборудование (род тока, рабочее напряжение, частота, режим нейтрали).

Привести качественную и количественную характеристику условий работы электрооборудования с целью определения признаков повышенной и особой опасности. Определить, к какой категории, согласно ПУЭ, по опасности поражения электрическим током относится данное помещение: с повышенной опасностью; особо опасной или без повышенной опасности.

Указать вид электропроводки и способы её прокладки, степень защиты оборудования IP.

Предусмотреть основные мероприятия по защите обслуживающего персонала от поражения электрическим током: защитное заземление, зануление, защитное отключение, блокировочные устройства, применение безопасных токов и напряжений, изоляция проводки (нормы сопротивления и сроки проверки), механические ограждения, недоступность токоведущих частей, индивидуальные защитные средства.

 1.  Меры безопасности при эксплуатации,
  осмотре и ремонте объекта

Рассмотреть основные меры безопасности при эксплуатации, проведении осмотров оборудования и ремонтных работ. Указать минимальное число работников в бригаде, выполняющих ремонтные работы и их квалификацию.

 1.  Организационные мероприятия

Указать с какого возраста допускается персонал к обслуживанию оборудования, допускается ли на нём труд женщин и подростков, какова периодичность медицинских осмотров, предусматривается ли лечебно-профилактическое питание. Рассмотреть порядок допуска персонала к работе, виды и особенности проведения инструктажей, обучение вновь прибывших работников.

Рассмотреть вопросы аттестации рабочих мест и методику оценки условий труда11.

 1.  Организация рабочего места11

Указать место расположения кабины или пульта управления проектируемого объекта. Привести схему расположения механизмом и аппаратов управления, которые установлены в кабине или на пульте управления, указать основные требования к органам управления (материал, размеры, направление движения и прилагаемые усилия), зоны обзора из кабины либо зоны досягаемости.

 1.  Гигиена труда и производственная санитария
  1.  Производственные вредности

Указать какие основные вредности могут иметь место на рабочих местах (пары, газы, пыль).

Кратко указать воздействие данных веществ на организм человека указать предельно-допустимые концентрации (ПДК) и класс опасности для каждого вещества. Все данные свести в таблицу 1.

Таблица 1. Производственные вредности.

Наименование вещества

Ожидаемая  концентрация, мг/м3

ПДК, мг/м3

Класс
опасности

Воздействие на организм

 1.  Метеорологические условия

Охарактеризовать выполняемую обслуживающим персоналом работу и определить ее категорию по тяжести, согласно ГОСТ 12.1.005–88, ДСН 3.3.6.042-99. 

Исходя из категории работ по тяжести, выбрать нормы метеорологических условий для постоянных рабочих мест в рабочей зоне основных производственных помещений в холодный и теплый периоды года. Все данные свести в таблицу 2.

Указать, какими способами предусматривается поддерживать на заданном уровне параметры микроклимата в помещении (вентиляция, кондиционирование, отопление и др.).

Таблица 2. Параметры микроклимата на рабочем месте.

Период года

Температура, С

Относительная влажность, %

Скорость движения воздуха, м/с

ожидаемая

оптимальная

допустимая

ожидаемая

оптимальная

допустимая

ожидаемая

оптимальная

допустимая

Холодный

Тёплый

 1.  Вентиляция помещений12

Исходя из условий работы в помещениях указать, в соответствии со СНиП 2.04.05-91, какой тип вентиляции предусматривается. Обосновать принятый способ воздухообмена, а также описать принятые способы вентиляции (приточная, вытяжная, приточно-вытяжная, местные отсосы, аварийная, аэрация). Указать минимальную кратность воздухообмена, тип и производительность вентиляторов и места их установки.

 1.  Освещение

Дать характеристику зрительной работы по степени точности, определить разряд и подразряд выполняемой зрительной работы.

Описать, как осуществляется естественное освещение в помещениях. Определить нормированное значение коэффициента естественной освещенности (КЕО).

Привести описание искусственного освещения в месте эксплуатации объекта (источники света, тип светильников, система освещения), указать нормированное значение освещенности на рабочих местах.

Описать аварийное и эвакуационное освещение.

 1.  Шум, вибрация, ультразвук, инфразвук

Указать возможные источники и характеристики шума, вибрации, ультразвука, инфразвука в производственных помещениях. Привести меры по снижению и устранению влияния этих факторов на работающих. Допустимые и ожидаемые значения этих факторов свести в таблицу 3.

 1.  Электромагнитные, ионизирующие излучения13

Указать источники и характеристики электромагнитных и радиоактивных излучений, указать гигиенические нормы, основные способы и средства защиты персонала.

Таблица 3. Значения шума, инфразвука, ультразвука и вибрации.

Частота,  Гц

Инфразвук, дБ

Виброскорость  (виброускорение), дБ, м/сек, (м/сек2)

Шум, дБ

Частота, кГц

Ультразвук, дБ

Норм.

Ожид.

Норм.

Ожид.

Норм.

Ожид.

Норм.

Ожид.

1

12,5

2

16

4

20

8

25

16

31,5

31,5

40

63

50

125

63

250

80

500

100

1000

2000

4000

8000

Общие (эквивалентные) уровни

 1.  Спецодежда, спецобувь. Индивидуальные
  защитные средства

Предусмотреть обеспечение работающих спецодеждой, спецобувью, головными уборами, рукавицами и др. Указать рекомендуемые индивидуальные защитные средства от вредностей, имеющихся на производстве: респираторы, защитные очки, защитные средства от шума и вибраций и др.

 1.  Санитарно-бытовое и медицинское обслуживание обслуживающего персонала. Питьевое водоснабжение

Определить группу производственных процессов, к которой относится рассматриваемое производство и состав санитарно-бытовых помещений (СНиП 2.09.04-87). Указать месторасположение санитарно-бытовых помещений.

В производственном и/или вспомогательном помещении предусмотреть устройства по обеспечению работающих питьевой водой (сатураторы, фонтанчики и т.д.). Предусмотреть на рабочем месте аптечку и средства оказания первой помощи.

 1.  Пожарная безопасность
  1.  Пожароопасность объекта

Указать потенциальные причины и источника пожаров на объекте. Привести возможные классы пожаров. Охарактеризовать производственные помещения по взрывной и пожарной опасности Определить класс пожаро- и взрывоопасных зон согласно ПУЭ. Определить категорию помещения (здания) по взрывной и пожарной опасности, согласно СНиП 2.09.02-85. 

Определить взрывоопасную среду по категориям и группам согласно ГОСТ 12.1.011-78, выбрать необходимую взрывозащиту и вид исполнения электрооборудования.

Привести характеристику зданий, сооружений (строительный материал, этажность, степень огнестойкости) в соответствии со СНиП 2.01.02-85.

 1.  Противопожарные мероприятия

Описать предусмотренные проектом средства пожаротушения:

 •  пожарное водоснабжение;
 •  автоматические средства пожаротушения;
 •  наличие щитов с противопожарным инвентарем;
 •  автоматические средства обнаружения и оповещения о пожаре.

Данные свести в таблицу 4.

Таблица 4. Первичные средства пожаротушения.

Категория помещения

Класс возможного пожара

Класс (зона) пожароопасности

Площадь помещения, м2

Первичные средства пожаротушения (тип)

Кол-во (штук)

Рассмотреть пути эвакуации с рабочих мест. Привести основные требования к путям эвакуации (ширина проходов, расстояние от рабочего места до эвакуационного выхода)

 1.  Защита от статического электричества14

Указать потенциальные источники образования зарядов статического электричества на оборудовании.

Привести основные мероприятия (ДНАОП 0.00-1.29-97) по защите от разрядов статического электричества (заземление технологического оборудования, увлажнение окружающей среды и материалов, применение антистатических добавок, применение ионизирующих излучений, изменение скорости подачи материалов и пр.).Тепло, Вт/год

Пыль, т/год

Вредные вещества, т/год

Пары масла, т/год

Конечный продукт, т/год

Сточные воды, м3/год

Твёрдые отходы, т/год

Отработанное масло, т/год (куда направляется)

Рисунок 1. Балансовая схема материального потока.

Объект

Утилизация

Исходное сырьё, т/год

Э/энергия, кВт/год

Вода для хозяйственно-

питьевых нужд, м3/год

Масло для работы

оборудования, т/год

 1.  Молниезащита

В зависимости от интенсивности грозовой деятельности и ожидаемого количества поражений молний в год, определить категорию молниезащиты и тип зоны защиты, выбрать и описать тип молниеотвода, место его установки, согласно РД 34.21.122-87.

 1.  Экономические вопросы охраны труда15

 1.  Экономические последствия нетрудоспособности

Следует описать влияние производственного травматизма на производительность труда и себестоимость продукции предприятия. Рассмотреть существующие методы расчета экономических последствий производственного травматизма.

Привести данные экономического ущерба от травматизма (число дней нетрудоспособности, выплаты по листку нетрудоспособности и др. данные материальных потерь) за пять лет.

 1.  Планирование, финансирование и эффективность мероприятий по охране труда

Перечислить основные мероприятия по улучшению условий труда планируемые на рассматриваемых объектах, и указать источники финансирования этих мероприятий.

Показать динамику затрат на мероприятия по охране труда за последние пять лет. Рассмотреть основные показатели экономической эффективности мероприятий по охране труда. Привести примеры влияния условий труда на повышение его производительности.

 1.  Экологическая оценка
  1.  Источники загрязнения окружающей среды

Охарактеризовать источники загрязнения атмосферы и гидросферы, указать какие вредности и в каком количестве при этом выделяются.

Составить балансовую схему материального потока (см. рисунок 1).

 1.  Мероприятия по предотвращению загрязнения

Осветить предусмотренные в проекте способы и методы очистки воздуха, выбрасываемого в атмосферу, от газов, паров, пыли. Описать способы и меры по предотвращению загрязнения вод вредными веществами, принятые методы очистки сточных вод и их эффективность.

Раскрыть вопрос утилизации отходов производства.

 1.  Плата за загрязнение окружающей среды15

Определить плату за загрязнение окружающей природной среды. Указать куда относят платежи предприятий за выбросы и сбросы загрязняющих веществ и размещение отходов в границах установленных лимитов и за сверхлимитные выбросы. Осветить, когда подается в органы государственной налоговой службы окончательный годовой расчет и сроки текущей и окончательной уплаты. Указать куда пересчитывают сборы за загрязнение окружающей природной среды.

 1.  Специальные темы разработки для
  дипломного проекта

Индивидуальное задание по разделу дипломного проекта “Охрана труда и окружающей среды” представляет собой детальную разработку того или иного вопроса техники безопасности, гигиены труда, производственной санитарии или пожарной безопасности, имеющего актуальное значение для проектируемого объекта. Если требует содержание индивидуального задания, его разработка должна включать необходимые расчеты и графические материалы в виде схем, эскизов или графиков. Индивидуальное задание выдает студенту консультант кафедры охраны труда и окружающей среды по согласованию с руководителем дипломного проекта перед началом дипломного проектирования. Материалы, связанные с выполнением индивидуального задания, помещаются в соответствующем параграфе раздела “Охрана труда и окружающей среды” дипломного проекта и по объему не должны превышать 3 страниц рукописного текста.

Ниже приводятся специальные темы разработок по охране труда и окружающей среды при дипломном проектировании:

 1.  Техника безопасности
 •  Выбор и расчет ограждений движущихся и вращающихся частей оборудования.
 •  Выбор и расчет системы защитного отключения.
 •  Методика проведения вводного инструктажа.
 •  Методика проведения первичного инструктажа.
 •  Методика проведения повторного инструктажа по теме…
 •  Механизация уборки стружки в цехе.
 •  Механизированная транспортировка и установка тяжелых деталей на проектируемый объект.
 •  Разработка или обоснование выбора ограждающих и блокировочных устройств.
 •  Разработка индивидуальных защитных приспособлений.
 •  Расчёт глушителя выхлопа сжатого воздуха.
 •  Расчёт допустимого эксцентриситета шлифовального круга.
 •  Расчёт зажимного усилия пневмоцилиндра.
 •  Расчёт заземления.
 •  Расчёт зануления.
 •  Расчёт защитного кожуха абразивного круга.
 •  Расчёт защиты от зарядов статического электричества.
 •  Расчёт крепления шлифовального круга.
 •  Расчёт напряжения прикосновения.
 •  Расчёт предохранительной муфты.
 •  Расчёт прочности прозрачного экрана.
 •  Расчёт разрывной мембраны или предохранительного клапана.
 •  Расчёт срезного штифта.
 •  Расчёт тормозного устройства станка.
 •  Расчёт шагового напряжения.
  1.  Гигиена труда и производственная санитария
 •  Выбор и расчет защиты обслуживающего персонала от шума, вибрации и ультразвука.
 •  Выбор и расчет теплоизоляции агрегата, установки или трубопровода.
 •  Мероприятия по снижению уровня шума на рабочем месте, участке, цехе.
 •  Методика измерения вибрации, шума, освещения на рабочем месте, участке, цехе.
 •  Методика проведения аттестации рабочих мест.
 •  Определение состава санитарно-бытовых помещений, расчет их площадей и основного оборудования.
 •  Организация работы обслуживающего персонала при неблагоприятных метеорологических условиях.
 •  Оценка эффективности пылеулавливающего оборудования.
 •  Разработка мер защиты обслуживающего персонала от ионизирующих или электромагнитных излучений.
 •  Расчёт аэрации.
 •  Расчёт вентиляции кабины управления.
 •  Расчёт вентиляции участка (цеха).
 •  Расчёт воздушно-тепловой завесы.
 •  Расчёт выбросов из аэрационного фонаря.
 •  Расчёт естественного освещения.
 •  Расчёт звукоизолирующего ограждения.
 •  Расчёт и выбор калориферов.
 •  Расчёт искусственного освещения кабины управления.
 •  Расчёт искусственного освещения наружной установки.
 •  Расчёт искусственного освещения участка (цеха).
 •  Расчёт локальной вентиляции.
 •  Расчёт местного освещения.
 •  Расчёт механической общеобменной вентиляции.
 •  Расчёт пружинных виброизоляторов.
 •  Расчёт систем отопления.
 •  Расчёт системы пылеулавливания в цехе, на участке.
 •  Расчёт упругих прокладок для защиты от вибрации.
  1.  Пожарная безопасность
 •  Анализ опасных факторов пожара на участке (в цеху).
 •  Выбор и разработка системы автоматической пожарной сигнализации в производственных помещениях.
 •  Выбор и расчёт автоматических систем пожаротушения для конкретных производственных помещений.
 •  Выбор и расчёт необходимого количества средств пожаротушения на предприятии.
 •  Методика проведения противопожарного инструктажа.
 •  Определение расчётного и необходимого времени эвакуации при пожаре.
 •  Разработка путей эвакуации при пожаре.
 •  Расчёт защиты от опасности возникновения зарядов статического электричества.
 •  Расчёт молниезащиты зданий и сооружений.
  1.  Экономические вопросы охраны труда 
 •  Расчёт показателей производственного травматизма
 •  Расчёт экономической эффективности мероприятий по охране труда.
  1.  Экологическая оценка
 •  Мониторинг окружающей среды
 •  Расчёт концентрации вредных веществ в приземных слоях атмосферы.
 •  Расчёт необходимой степени очистки очистных сооружений.
 •  Расчёт платежей за загрязнение окружающей природной среды.


Список рекомендованої літератури

Список рекомендованной литературы

 1.  Алексеев С.В.,  Усенко В.Р.,  Гигиена труда.  - М.: Медицина, 1988. - 576 с.
 2.  Бедрій Я.І. Охорона праці. Навчальний посібник. -Львів: В-во “еК.К.Ко”, 1997.
 3.  Безопасность производственных процессов: Справочник / Под ред. С. В. Белова. – М.: Машиностроение, 1985. – 448 с.
 4.  Власов А.Ф. Безопасность при работе на металлорежущих станках. – М.: Машиностроение, 1977. – 120 с.
 5.  Горобец А.И., Степаненко А.И. Охрана труда в радиоэлектронной промышленности. – К.: Техника, 1987. – 135с.
 6.  Грицай А.К. Електробезпека. Посібник по виконанню розрахунків заземлення та занулення. Для студентів усіх фахів. – Харків: УІПА, 1995.
 7.  Груздев Ю.И. Козьяков А.Ф. Безопасность труда фрезеровщика М.: Машиностроение. 1987. – 80с.
 8.  Груздев Ю.И. Козьяков А.Ф. Безопасность труда шлифовщика по металлу  М.: Машиностроение. 1991. – 80с.
 9.  Дипломное проектированние. Методические указания к выполнению раздела «Защита от шума» / Грицай А.К.– Харьков: ХИПИ, 1991.– 60 с.
 10.  Дипломное проектирование. Методические указания по расчету искусственного освещения промышленных помещений в разделе «Охрана труда и окружающей среды.» / Грицай А.К., Головченко Г.Т. – Харьков УЗПИ, 1986 – 38с.
 11.  Дипломное проектированние. Учебно-методические материалы по выполнению раздела «Защита от ионизирующего излучения» / Сост. Грицай А.К.– Харьков: ХИПИ, 1991.– 43 с.
 12.  Долин П.А. Основы техники безопасности в электроустановках. – М.: Энергоатомиздат, 1985.
 13.  Долин П.А. Справочник по технике безопасности.6-е изд., перераб. и доп.- М.: Энергоатомиздат,1985. – 639 с.
 14.  Жидецкий В.Ц., Джигерей В.С., Мельников А.В. Основы охраны труда.Учебник.-Изд.2-е, дополненное.- Львов: Афиша,2000.
 15.  Жидецький В.Ц. Охорона праці користувачів комп’ютерів. Навчальний посібник.-Вид.2-ге,доп.-Львів: Афіша,2000.
 16.  Жидецький В.Ц., Джигерей В.С., Сторожук В.М. та ін. Практикум із охорони праці. Навчальний посібник / За ред. канд. техн. наук, доцента В. Ц. Жидецького. – Львів: Афіша, 2000.
 17.  Защита от шума: Справочник проектировщика /Под ред. Е.Я.Юдина. – М.: Стройиздат, 1974. – 134 с.
 18.  Иванов В.Г., Иванов С.В., Рубан Ю.С., Тулупов С.Д. Охрана труда в электроустановках. – Харьков, 1997.
 19.  Инженерно-технические средства безопасности труда / Г.Г. Лесенко, Ю. С. Паньковский, В. Н. Петров. – 2-е изд., пере раб. и доп. – К.: Техника, 1986.
 20.  Кельберт Д.Л. Проектирование и расчет средств охраны труда в текстильной и легкой промышленности. – М., 1979
 21.  Кнорринг Г.М., Оболонцев Ю.Б., Берим Р.И., Крючков В.М. Справочная книга для проектирования электрического освещения.-Л.: Энергия,1976. – 384 с.
 22.  Костюк В.И., Карнаух Г.С. Очистка сточных вод машиностроительных предприятий. К.: Техника, 1990. – 120 с.
 23.  Коц А.Л. Освещение электрических станций и подстанций. – М.: Энергоиздат, 1981. – 168 с.
 24.  Лагунов Л.Ф., Осипов Г.Л. Борьба с шумом в машиностроении. – М.: Машиностроение, 1980. – 150 с.
 25.  Лысяков А.Г. Техника безопасности при работе на грузоподъёмном оборудовании на машиностроительных предприятиях. – М: Машиностроение, 1991.– 208 с.
 26.  Маковецкий М.А., Тулупов С.Д. Дипломное проектирование. Методические пособия по выполнению раздела "Экологическая оценка технологического процесса по производству" УИПА, Харьков, 1987
 27.  Медведева В.С., Билинкис Л.И. Охрана труда и противопожарная защита в химической промышленности. – М.: Химия, 1982. – 296 с.
 28.  Мелкер В.Я. Вентиляция и кондиционирование воздуха на машиностроительных заводах: Справ. – М.: Машиностроение, 1980.– 337 с.
 29.  Методические указания по оформлению рефератов и контрольных работ для студентов всех специальностей / Сост. Тулупов С.Д., Смирнитская М.Б. — Харьков: УИПА, 2000. — 22с.
 30.  Навакатікян О.О., Кальниш В.В.,Стрюков С.М. Охорона праці користувачів комп’ютерних відео дисплейних терміналів.-К.,1997.
 31.  Основы экологии. Методические указания к практическому занятию № 2 «Определение нормативов платы за загрязнение окружающей природной среды Украины». / Грицай А.К., Солдатов А.В., Шкурко И.С.   Харьков: УИПА, 2002.  48 с.
 32.  Основы экологии. Методические указания к практическому занятию № 3 «Расчёт необходимой степени очистки сточных вод». /Солдатов А.В., Шкурко И.С.   Харьков: УИПА, 2001. – 48 с.
 33.  Охрана окружающей среды. /Под ред. С.В.Белова.–М.: Высшая школа, 1991.–349 с.
 34.  Охрана труда. Методические указания к лабораторной работе № 8 «Системы автоматического пожаротушения». /Полухин А.И., Солдатов А.В.  Харьков: УИПА, 2002.  48 с., ил.
 35.  Охрана труда в машиностроении /Под ред.Е.Я.Юдина, С.В.Белова.-М.: Машиностроение,1983. – 432 с.
 36.  Охрана труда в радио- и электронной промышленности: Учебник для техникумов. – 2-е изд., перераб. и доп. / С.П. Павлов, Л.С. Виноградов, Н.Ф. Крылова и др. – М.: Радио и связь, 1985.
 37.  Охрана труда в химической промышленности /Г.В. Макаров, А.Я. Васин, Л.К. Маринина, П.И. Софинский, В.А. Старобинский, Н.И. Торопов. — М.: Химия, 1989. – 496 с.
 38.  Охрана труда в электроустановках /Под ред. Б.А. Князевского.-М.: Энергоатомиздат,1983.
 39.  Павлов С.П., Губонина З.И. Охрана труда в приборостроении: Учеб. для приборостроит. спец. вузов / Под ред. А. Г. Алексаняна. – М: Высш.шк., 1986.
 40.  Пожарная безопасность в строительстве: Справочник / В.В. Денисенко, В. Г. Точилкина. – К.: Будивельник, 1987. – 304 с.
 41.  Полтев М.К. Охрана труда в машиностроении.– М.: Высшая школа, 1980. – 293 с.
 42.  Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения. Справочник в 2 кн. / Баратов А.Н. и др.–М. Химия, 1990.–384 с.
 43.  Пособие по расчету и проектированию естественного, искусственного и совмещенного освещения. — М.: Стройиздат,1985.
 44.  Проектирование промышленной вентиляции. Справочник. / Торговников Б.И., Табачник В.Е., Ефанов В.Н. – К.: Будівельник, 1983. –256 с
 45.  Пряников В.И. Техника безопасности в химической промышленности. – М.: Химия, 1989. – 288 с.
 46.  Рожков А.П Пожежна безпека: навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти України, - К.: Пожінформтехніка, 1999.
 47.  Руководство по гигиене труда: В 2 т. Т.1. /Под ред. Н.Ф. Измерова. — М.: Медицина,1987.-368с.
 48.  Руководство по гигиене труда: В 2 т. Т.2. / Под ред. Н.Ф. Измерова. — М.: Медицина,1987.-448с.
 49.  Рысин С.А. Ветиляционные установки машиностроительных заво-дов. Справочник. – м.: Машиностроение, 1964. 704 с.
 50.  Сафронова Н.А. Спецодежда и спецобувь для работников химической, нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности. – М.: Химия, 1984. – 174 с.
 51.  Справочная книга по охране труда в машиностроении. Под ред. Русака О.Н. - Л.: Машиностроение, 1989. – 541 с.
 52.  Справочная книга по светотехнике / Под ред. Ю.Б. Айзенберга. – М.: Энергоатомиздат, 1983. – 472 с.
 53.  Справочник по гигиене труда /Под ред. Карпова Б.Д., Ковшило В.Е. – Л.: Медицина, 1979. – 448 с.
 54.  Справочник по охране труда на промышленном предприятии / К.Н. Ткачук, Д. Ф. Иванчук, Р. В. Сабарно, А. Г. Степанов. – К.: Тэхника, 1991. – 285 с.
 55.  Справочник проектировщика. Защита от шума/Под ред. Е.Я.Юдина. – М.: Стройиздат, 1974. – 134 с.
 56.  Справочник проектировщика промышленных, жилых и общественных зданий и сооружений. Вентиляция и кондиционирование воздуха / Часть 2 под ред. И.Г. Сароверова. М.: Стройиздат 1969 - 586с.
 57.  Средства защиты в машиностроении. Расчет и проектирование: справочник /С.В. Белов, А.Ф. Козяков и др. Под. ред. С.В.Белова. – М.: Машиностроение 1989. – 368с.
 58.  Средства индивидуальной защиты: Справ. изд. / С. Л. Калминский, К. М. Смирнов, В. И. Жуков, Н. А. Краснощеков. – Л.: Химия, 1989.
 59.  Техника безопасности в электроэнергетических установках: Справочное пособие/под ред. П.А. Долина. – М.: Энергоатомиздат, 1987.
 60.  Ткачук К.Н. и др. Безопасность труда в промышленности: Справочник. – Киев: Техника, 1982. – 213 с.
 61.  Трахтенберг І.М., КоршунМ.М., Чебанова О.В. Гігієна праці та виробнича санітарія. – К, 1997. – 464 с.
 62.  Федосеев В.Н. Приборы и устройства безопасности грузоподъёмных машин: Справочник. – М: Машиностроение, 1990.–280 с.
 63.  Фоменко И.А. и др. Охрана труда при обработке металлов резанием. - К.: Техника, 1989. – 159 с.
 64.  Франц В.Я. Охрана труда на швейных предприятиях: Справочное пособие. – М.: Легкопромбытиздат, 1987.
 65.  Чернига В.И., Мазуренко И.Я. Краткий справочник по грузоподъемным машинам. – К.:Техника 1988 – 303 с.
 66.  Чернышева О.Н. Эргономические основы проектирования рабочих мест. – М.: Изд-во МГУ, 1983.
 67.  Чичкин В.А., Гасянец Г.М. Справочник по безопасной эксплуатации грузоподъёмных машин. – К.: Будівельник, 1988.– 256 с.
 68.  Щербина Я.Я. Щербина И.Я. Основы противопожарной защиты. Учебное пособие для вузов. — К.: Вища школа,1985.
 69.  Эльтерман Е.М., Эльтерман Л.Е. Эксплуатация вентиляционных систем химических производств. – Л.: Химия, 1986. – 112 с.
 70.  Эргономика и безопасность труда / Боброва-Голикова Л.П., Мальцева О.М., Коханова Н.А., Строкина А.Н. – М.: Машиностроение, 1985. – 112 с.

Нормативні документи

Нормативные документы

 1.  Державний реєстр міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці. – К.: Основа, 1998.
 2.  ДСТУ 3008-95. Документация, отчеты в сфере науки и техники. Структура и правила оформления.
 3.  ДСТУ 3582-97. Інформація та документація. Скорочення слів в українській мові в бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила
 4.  ДСТУ 7.1-84. Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления.
 5.  ДСТУ 7.12-93. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила.
 6.  Законодавство України про охорону праці. У 4-х томах. – К.: Основа, 1995

Техніка безпеки

Техника безопасности

 1.  ВДОП 2.00-5.04-96. Инструкция по охране труда при работе на компьютерах.
 2.  ГОСТ 12.0.003-74. ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация.
 3.  ГОСТ 12.1.009-76. ССБТ. Электробезопасность. Термины и определения.
 4.  ГОСТ 12.1.019-79. ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты.
 5.  ГОСТ 12.1.030-81. ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление.
 6.  ГОСТ 12.2.007-75. ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности.
 7.  ГОСТ 12.2.009-80. ССБТ Станки металлообрабатывающие. Общие требования безопасности.
 8.  ГОСТ 12.2.020-76. Электрооборудование взрывозащитное. Термины и определения. Классификация. Маркировка.
 9.  ГОСТ 12.2.025-89. ССБТ. Обработка металлов резанием. Требования безопасности.
 10.  ГОСТ 12.2.029-88. ССБТ. Приспособления станочные. Требования безопасности.
 11.  ГОСТ 12.3.002-75. ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности.
 12.  ГОСТ 12.3.003-91. ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности.
 13.  ГОСТ 12.4.026-76. ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности.
 14.  ГОСТ 19433-88. Грузы опасные. Классификация и маркировка.
 15.  ГОСТ Р 50571.3-94. Требования по обеспечению электробезопасности. Защита от поражения электрическим током.
 16.  ДНАОП 0.00-1.02-92. Правила устройства и безопасной эксплуатации лифтов.
 17.  ДНАОП 0.00-1.03-93. Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъёмных кранов.
 18.  ДНАОП 0.00-1.07-94. Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением
 19.  ДНАОП 0.00-1.08-98. Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов
 20.  ДНАОП 0.00-1.15-71.Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов для горючих, токсичных и сжиженных газов.
 21.  ДНАОП 0.00-1.18-98. Правила будови, виготовлення, монтажу, ремонту і безпечної експлуатації вибухозахищених вентиляторів.
 22.  ДНАОП 0.00-1.20-98. Правила безпеки систем газопостачання України.
 23.  ДНАОП 0.00-1.21-98. Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.
 24.  ДНАОП 0.00-1.26-96. Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не больше 0,07 МПа и водогрейных котлов с температурой нагрева воді не больше 115 C
 25.  ДНАОП 0.00-1.31-99. Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин.
 26.  ДНАОП 0.00-4.12-99. Типове положення про навчання з питань охорони праці.
 27.  ДНАОП 0.00-48.01-93. Перелік посад посадових осіб, які зобов’язані проходити попередню і періодичну перевірку знань з охорони праці.
 28.  ДНАОП 0.03-3.28-93. Граничні норми підіймання і переміщення важких речей жінками.
 29.  ДНАОП 0.03-3.29-96. Граничні норми підіймання і переміщення важких речей неповнолітнімі.
 30.  ДНАОП 0.03-4.02-94. Положення про медичний огляд працівників певних категорій.
 31.  ДНАОП 1.1.30-1.07-02. Вимоги безпеки до стрічок конвеєрних шахтних та методи випробувань
 32.  ДНАОП 1.8.10-1.06-97. Правила безпеки для олійно-жирового виробництва.
 33.  ДНАОП 1.8.10-1.29-97. Правила охорони праці в цукровому виробництві.
 34.  ДНАОП 1.8.20-1.05-99. Правила охорони праці для працівників підприємств по переробці молока.
 35.  ДНАОП 0.00-1.11-98. Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды
 36.  ДНАОП 0.00-1.13-71. Правила устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов
 37.  ДСТУ 2752-94 Устаткування метало- та деревообробне. Верстати металорізальні. Вимоги безпеки.
 38.  ДСТУ 2807-94 Устаткування метало- та деревообробне. Загальні вимоги безпеки і методи випробувань.
 39.  ДСТУ 4113-2001. Апаратура оброблення інформації. Вимоги безпеки та методи випробувань
 40.  ДСТУ IEC 61558-2001. Безпечність силових трансформаторів, силових блоків живлення і аналогічних пристроїв.
 41.  ДСТУ pr EN 13155-2001. Вантажопідіймальні крани. Пристрої вантажо-захоплювальні знімні. Вимоги безпеки.
 42.  ДСТУ pr EN 13157-2001. Вантажопідіймальні крани. Крани з ручним приводом. Вимоги безпеки.
 43.  НАОП 1.1.10-1.04-85. Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями.
 44.  НАОП 1.2.1-1.01-81. Правила безопасности в коксохимическом производстве.
 45.  НАОП 1.3.10-1.06-77. Основные правила безопасной работы в химических лабораториях.
 46.  Правила применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках. – М.: Энергоатомиздат, 1987.
 47.  Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. – М.: Энергоатомиздат, 1989.
 48.  Правила устройства электроустановок. ПУЭ. – М.: Энергоатомиздат, 1986.
 49.  СН 181-70. Указания по проектированию цветовой отделки интерьеров производственных зданий промышленных предприятий.
 50.  СНиП 3.05.06-85. Электротехнические устройства.

Гігієна праці і виробнича санітарія

Гигиена труда и производственная санитария

 1.  Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу.
 2.  ГОСТ 12.0.003-74. ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация.
 3.  ГОСТ 12.1.001-89. ССБТ. Ультразвук. Общие требования безопасности.
 4.  ГОСТ 12.1.002-84. ССБТ. Электрические поля промышленной частоты. Допустимые уровни напряженности и требования к проведению контроля на рабочих местах.
 5.  ГОСТ 12.1.003-83. ССБТ. Шум. Общие требования безопасности.
 6.  ГОСТ 12.1.005-88. ССБТ. Воздух рабочей зоны. Общие санитарно-гигиенические требования.
 7.  ГОСТ 12.1.006-84. ССБТ. Электромагнитные поля радиочастот. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля.
 8.  ГОСТ 12.1.007-85. ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности.
 9.  ГОСТ 12.1.012-90. ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования.
 10.  ГОСТ 12.1.026-80 – ГОСТ 12.1.028-80 ССБТ. Шум. Методы определения шумовых характеристик источников шума. 
 11.  ГОСТ 12.1.029-80. ССБТ. Средства и методы защиты от шума. Классификация.
 12.  ГОСТ 12.1.045-84. ССБТ. Электростатические поля. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля.
 13.  ГОСТ 12.2.107-85 ССБТ. Шум. Станки металлорежущие. Допустимые шумовые характеристики.
 14.  ГОСТ 12.3.025-80. Применение установок УФ облучения в цехах.
 15.  ГОСТ 12.4.011-89. ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация.
 16.  ГОСТ 12.4.103-83. ССБТ. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация.
 17.  ДНАОП 0.00-4.26-96. Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальнім взуттям та іншими засобами індивідуального захисту.
 18.  ДНАОП 0.03-2.72-87 (ОСТ 72/87). Основные правила работы с радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующего излучения.
 19.  ДНАОП 0.03-3.03-77. Санитарные нормы и правила при работе на промышленных ультразвуковых .установках
 20.  ДНАОП 0.03-3.05-77. Санитарно-гигиенические нормы допустимой напряженности электростатического поля.
 21.  ДНАОП 0.03-3.06-80. Санитарно-гигиенические нормы допустимых уровней ионизации воздуха производственных и общественных помещений.
 22.  ДНАОП 0.03-3.08-80. Санитарные нормы и правила при работе с оборудованием, создающим ультразвук, который передается контактным путем на руки работающих.
 23.  ДНАОП 0.03-3.11-84. Санитарные нормы и правила при работе с машинами и оборудованием, создающим локальную вибрацию, которая передается на руки работающих.
 24.  ДНАОП 0.03-3.13-85. Предельно допустимые уровни магнитных полей частот 50 Гц.
 25.  ДНАОП 0.03-3.17-88. Санитарные нормы ультрафиолетового излучения в производственных помещениях.
 26.  ДНАОП 0.03-3.21-91. Санитарные нормы и правила выполнения работ в условиях воздействия электрических полей промышленной частоты (50 Гц).
 27.  ДНАОП 0.03-3.24-97. Норми радіаційної безпеки України (НРБУ).
 28.  ДНАОП 0.03-3.30-96. Державні санітарні норми і правила захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань.
 29.  ДНАОП 0.05-1.01-77. Правила бесплатной выдачи лечебно-профилактического питания.
 30.  ДНАОП 0.05-3.03-81. Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим сквозных профессий и должностей всех отраслей народного хозяйства и отдельных производств.
 31.  ДНАОП 0.05-4.02-87. О порядке бесплатной выдачи молока или других равноценных пищевых продуктов работникам и служащим, занятым на работах с вредными условиями труда.
 32.  ДСН 3.3.6-037-99. Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку.
 33.  ДСН 3.3.6-039-99. Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації.
 34.  ДСН 3.3.6-042-99. Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень.
 35.  ДСТУ 2264-93. Обладнання для кондиціонування повітря та вентиляції.
 36.  ДСТУ 2300-93. Вібрація. Терміни та визначення.
 37.  ДСТУ 2325-93. Шум. Терміни та визначення.
 38.  ДСТУ 3038-95. Гігієна. Терміни та визначення основних понять.
 39.  ДСТУ EN 141-2001. Засоби індивідуального захисту органів дихання. Протигазові та комбіновані фільтри. Вимоги, випробування, маркування.
 40.  ДСТУ EN 169-2001. Засоби індивідуального захисту очей. Фільтри при виконанні зварювання та споріднених процесів.
 41.  ДСТУ EN 170-2001. Засоби індивідуального захисту очей. Фільтри для захисту від ультрафіолетового випромінювання.
 42.  ДСТУ EN 171-2001. Засоби індивідуального захисту очей. Фільтри для захисту від інфрачервоного випромінювання.
 43.  ДСТУ EN 1731-2001. Засоби індивідуального захисту очей та обличчя від механічних ушкоджень та/або тепла сітчасті для промислового та непромислового використання.
 44.  ДСТУ EN 175-2001. Засоби індивідуального захисту очей та обличчя під час зварювальних та споріднених процесів.
 45.  ДСТУ EN 340-2001. Одяг спеціальний захисний. Загальні вимоги.
 46.  ДСТУ EN 397-2001. Каски захисні промислові.
 47.  ДСТУ EN 420-2001. Загальні вимоги до рукавиць.
 48.  ДСТУ EN 421-2001. Засоби індивідуального захисту рук. Рукавиці для захисту від іонізованого випромінювання та радіоактивних речовин. Загальні технічні вимоги та методи випробування
 49.  ДСТУ ENV 342-2001. Одяг спеціальний для захисту від знижених температур.
 50.  ДСТУ ENV 343-2001. Одяг спеціальний для захисту від непогоди
 51.  ДСТУ ISO 2023-2001. Взуття гумове. Черевики гумові з підкладкою робочі. Технічні вимоги.
 52.  ДСТУ ISO 2024-2001. Взуття гумове з підкладкою.
 53.  ДСТУ ISO 2025-2001. Чоботи гумові з підкладкою оливостійкі загального виробничого призначення.
 54.  ДСТУ ISO 2251-2001. Взуття гумове з підкладкою електростатичне.
 55.  ДСТУ ISO 2252-2001. Чоботи гумові з підкладкою робочі для захисту від знижених температур.
 56.  ДСТУ ISO 4643-2001. Взуття лите з пластичних мас. Чоботи робочі з полівінілхлориду з підкладкою або без неї.
 57.  ДСТУ ISO 5423-2001. Взуття лите з пластичних мас. Чоботи робочі з поліуретану з підкладкою або без неї.
 58.  ДСТУ ISO 6110-2001. Взуття лите з пластичних мас Чоботи робочі з полівінілхлориду, стійкі до впливу хімікатів.
 59.  ДСТУ ISO 6111-2001. Взуття гумове. Чоботи гумові робочі з підкладкою або без неї, стійкі до впливу хімікатів.
 60.  СН 245-71. Санитарные нормы проектирования промышленных предприятий.
 61.  СНиП 2.04.01-85. Внутренний водопровод и канализация зданий.
 62.  СНиП 2.04.02-84. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.
 63.  СНиП 2.04.05-91. Нормы проектирования. Отопление, вентиляция и кондиционирование.
 64.  СНиП 2.09.03-85. Сооружение промышленных предприятий.
 65.  СНиП 2.09.04-87. Административные и бытовые здания.
 66.  СНиП II-4-79. Естественное и искусственное освещение. Нормы проектирования.

Пожежна безпека

Пожарная безопасность

 1.  ГОСТ 12.1.010-76. ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования.
 2.  ГОСТ 12.1.018-93. Пожаровзрывобезопасность статического электричества.
 3.  ГОСТ 12.1.044-89. ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.
 4.  ГОСТ 12.3.046-91. Установки пожаротушения автоматические. Общие технические требования.
 5.  ДБН В.2.5-13-98. Інженерне обладнання будинків і споруд. Пожежна автоматика будинків і споруд.
 6.  ДНАОП 0.00-1.29-97. Правила захисту від статичної електрики.
 7.  ДНАОП 0.01-1.01-95. Правила пожежної безпеки в Україні.
 8.  ДСТУ 2272-93. Пожежна безпека. Терміни та визначення.
 9.  ДСТУ 3675-98. Пожежна техніка. Вогнегасники переносні. Загальні технічні вимоги та методи випробувань.
 10.  НАПБ 06.002-75. Перечень зданий, помещений и сооружений Министерства химической промышленности, подлежащих оборудованию автоматическими средствами пожаротушения.
 11.  НАПБ Б.01.004-2000. Правила технічного утримання установок пожежної автоматики.
 12.  НАПБ Б.02.005-94. Типове положення про спеціальне навчання, інструктажі та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України.
 13.  НАПБ Б.07.005-86 (ОНТП 24-86). Общесоюзные нормы технологического проектирования. Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности.
 14.  НАПБ В. 06.008-87/170. Перечень зданий и помещений по категориям и классам зон по взрывопожарной и пожарной опасности предприятий легкой промышленности (хлопчатобумажная, шерстяная и шелковая отрасли).
 15.  НАПБ В.01.013-79/131. Правила пожарной безопасности при эксплуатации предприятий химической промышленности.
 16.  НАПБ В.01.034-99/111 Правила пожежної безпеки в енергетичних компаніях, на підприємствах та в організаціях енергетичної галузі України.
 17.  НАПБ В.01.050-98/920. Правила пожарной безопасности для заведений, учреждений и организаций системы образования Украины.
 18.  НАПБ В.010.043-90/170. Правила пожежної безпеки для підприємств легкої промисловості УРСР.
 19.  НАПБ В.05.004-79/180. Инструкция по пожарной безопасности предприятий сахарной промышленности.
 20.  НАПБ В.05.007-79/180. Типовая инструкция по пожарной безопасности для спиртовой и ликеро-водочной промышленности.
 21.  НАПБ В.06.011-89/510. Классификация основных помещений и зданий нефтяной и газовой промышленности по взрывопожарной и пожарной опасности.
 22.  НАПБ В.06.015-92/110. Классификация основных помещений газовой промышленности по взрывопожарной и пожарной безопасности.
 23.  Пожежна безпека: Нормативні акти та інші документи. У 7-і томах. – К.: Основа,1997-2001.
 24.  РД 34.21.122-87. Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений.
 25.  СНиП 2.01.02-85. Противопожарные нормы.
 26.  СНиП 2.09.02-85. Производственные здания.

Економічні питання охорони праці

Экономические вопросы охраны труда

 1.  ДНАОП 0.00-4.04-93. Положение о порядке наложения штрафов на предприятия, учреждения и организации за нарушения нормативных актов об охране труда
 2.  ДНАОП 0.00-4.07-93. Положение о государственном, отраслевых, региональных фондах охраны труда и фондах охраны труда предприятий.
 3.  ДНАОП 0.00-5.15–94. Инструкция о порядке перечисления, учета и расходования средств государственного, отраслевых, региональных фондов охраны труда и фондов охраны труда предприятий.
 4.  ДНАОП 0.00-8.05–94. Единая государственная система показателей учета условий и безопасности труда. Инструкция по определению показателей условий и безопасности труда
 5.  Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами / За ред. В.М. Вакуленка, О.П. Товстенка. – К.: Юрінком, Інтер, 1998.

Екологічна оцінка

Экологическая оценка

 1.  ГОСТ 17.1.1.01-77. ССБТ. Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения.
 2.  ГОСТ 17.2.1.04-77. ССБТ. Охрана природы. Атмосфера. Источники и метеорологические факторы загрязнения. Промышленные выбросы. Термины и определения.
 3.  ДСТУ 3041-95. Система стандартів у галузі охорони навколишнього середовища та раціонального використання ресурсів. Гідросфера. Використання і охорона води. Терміни та визначення.
 4.  Інструкція про порядок обчислення та сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища. Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України, ДПА України від 19.07.99 № 162/379 (зі змінами від 27.01.00 № 24/37)
 5.  Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (по величинам удельных выделений).- СПб.: Госкомэкологии России, НИИ Атмосфера, 2000.
 6.  Порядок встановлення нормативів збору за забруднення навколишнього середовища і стягнення цього збору. Постанова КМ України від 1.03.99 р. № 303 (зі змінамі від 27.10.99 № 1984 )


Додаток А

Приложение А

Додаток А. Зразок титульного листа чернетки розділу 

Приложение А. Образец титульного листа черновика раздела 

УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ

Кафедра охорони праці та навколишнього середовища

ЧЕРНЕТКА

розділу «Охорона праці та навколишнього середовища»

        дипломного проекту на тему: __________________________

        ____________________________________________________

        ____________________________________________________

       Консультант:  ______________ Студент:________________

                                                                      Група:  __________________

Дата видачі завдання: «__»______      р.   Підпис консультанта  ______

Дата прийому завдання: «__»_____    р.   Підпис консультанта  ______

Індивідуальне завдання:  _______________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Зауваження:   _________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

      __________________________________________________________

      _________________________________________________________

      _________________________________________________________


Продовження додатку А

Продолжение приложения А

УКРАИНСКАЯ ИНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ

Кафедра охраны труда и окружающей среды

ЧЕРНОВИК

раздела «Охрана труда и окружающей среды»

        дипломного проекта на тему: __________________________

        ____________________________________________________

        ____________________________________________________

       Консультант:  ______________ Студент:  ________________

                                                                      Группа:    ________________

Дата выдачи задания: «__»______      г.   Подпись консультанта  ______

Дата приёма задания: «__»______      г.    Подпись консультанта  ______

Индивидуальное задание:  ______________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Замечания:  __________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

      __________________________________________________________

      _________________________________________________________

      _________________________________________________________


Додаток Б

Приложение Б

Додаток Б. Перелік рекомендованої літератури 

Приложение Б. Перечень рекомендованой литературы

Структурна частина
Структурная часть

Спеціальності / Специальности

ДЕМ-Е, ДЕМ-С,
ЗЕМ-А, ЗЕМ-Е,
ЗЕМ-П, ЗЕМ-С

ДЕН-І, ДЕН-С,
ДЕН-Т, ЗЕН-І,
ЗЕН-С, ЗЕН-Т

ДЕН-Ек, ДЕН-М,
ЗЕН-Ек, ЗЕН-М

ДМТ-С, ДМТ-СП, ДМТ-МП, ЗМТ-С, ЗМТ-СП, ЗМТ-МП

ДМБ-А, ДМБ-М,
ЗМБ-А, ЗМБ-М

ЗМБ-П, ЗМБ-Е,
ЗМБ-Н

ДХТ-А, ДХТ-М,
ДХТ-МП, ЗХТ-А,, ЗХТ-М, ЗХТ-МП

ДХТ-Т, ЗХТ-Т

1

2

3

4

5

6

7

8

9

4.1.1

, , ,

, ,

, ,

,

, ,

,

, , , , ,

, ,

4.1.2

, ,

,

, , ,

,

4.1.3

, ,

,

,

, ,  

,

, , , ,  

,

4.1.4

,

, ,

, ,

,

, , ,

, ,

, , ,

,

4.1.5

, ,  , , , ,

, ,  ,  , , ,

, ,  ,  , , ,

, , ,  , , ,

, ,  ,  , , ,

, ,  ,  , , ,

, , ,  , , ,

, ,  ,  , , ,

4.1.6

,  

,,  

,,  

,

,

, , ,

,

4.1.7

,  ,  

, , ,  ,

, , ,  ,

,  ,

,  ,

,  ,

,  ,

,  ,

4.1.8

,

, ,

, ,

,

,

, ,

,

,

1

2

3

4

5

6

7

8

9

4.2.1

, ,  , , ,

,

,

,

, ,

,

,

, , ,

4.2.2

,  ,  

, ,

, ,

, ,

, ,  

, ,

, ,

, , ,

4.2.3

, ,

,

,

,

, ,

,

,

,

4.2.4

, , , ,

, , , ,

, , , ,

, , , ,

, , , , ,

, , , ,

, , , ,

, , , , ,

4.2.5

, , ,  ,   

, , ,  ,

, , ,  ,

, , ,  ,

, , ,  ,  

, , ,  ,

, , ,  ,

, ,  ,  ,  

4.2.6

, , ,

, , ,

, , ,

, , ,

, , ,

, , ,

, , ,

, , ,

4.2.7

, ,

,

,

,

,

,

, ,

, , ,

4.2.8

,

,

,

4.3.1

,  ,

,  ,

,  ,

,  ,

,  ,

,  ,

,  ,

, , ,  ,

4.3.2

, , ,  ,

, , ,  ,

, , ,  ,

, , ,  ,

, , ,  ,

, , ,  ,

, , ,  ,

, , , , ,  ,

4.3.3

,

,

,

,

,

,

,

,

4.3.4

,

,

,

,

,

,

,

,

4.4.1

, ,

4.4.2

,

4.5.1

,

,

,

,

4.5.2

,

4.5.3

, ,


Зміст

Содержание

[1] Загальні положення

[2] Оформлення розділу

[3] Порядок роботи з розділом

[4] Структура розділу

[4.1] Техніка безпеки

[4.1.1] Характеристика умов роботи об’єкта

[4.1.2] Рівень механізації й автоматизації в об’єкті.

[4.1.3] Засоби запобіжної техніки.

[4.1.4] Фарбування приміщень і обладнання.
Сигнальні кольори й знаки безпеки

[4.1.5] Електробезпека

[4.1.6] Міри безпеки при огляді й ремонті об’єкта

[4.1.7] Організаційні заходи щодо попередження
виробничого травматизму

[4.1.8] Організація робочого місця

[4.2] Гігієна праці та виробнича санітарія

[4.2.1] Виробнича шкідливість

[4.2.2] Метеорологічні умови

[4.2.3] Вентиляція приміщень

[4.2.4] Освітлення.

[4.2.5] Шум, вібрація, ультразвук, інфразвук

[4.2.6] Електромагнітні, іонізуючі випромінювання

[4.2.7] Спецодяг, спецвзуття. Індивідуальні захисні засоби.

[4.2.8] Санітарно-побутове й медичне обслуговування
обслуговуючого персоналу. Питне водопостачання

[4.3] Пожежна безпека

[4.3.1]  Пожеженебезпечність об’єкта

[4.3.2] Засоби гасіння та виявлення пожеж.

[4.3.3] Захист від статичної електрики

[4.3.4] Захист від блискавки

[4.4] Економічні питання охорони праці

[4.4.1] Економічні наслідки непрацездатності

[4.4.2] Планування, фінансування й ефективність
заходів щодо охорони праці

[4.5] Екологічна оцінка

[4.5.1] Джерела забруднення навколишнього середовища

[4.5.2] Заходи запобігання забруднення

[4.5.3] Плата за забруднення навколишнього середовища

[5] Спеціальні теми розробки
для дипломного проекту

[5.1]  Техніка безпеки

[5.2] Гігієна праці та виробнича санітарія

[5.3] Пожежна безпека

[5.4] Економічні питання охорони праці

[5.5] Екологічна оцінка

[6]
Общие положения

[7] Оформление раздела

[8] Порядок работы с разделом

[9] Структура раздела «Охрана труда и окружающей среды»

[9.1] Техника безопасности

[9.1.1] Характеристика условий работы объекта

[9.1.2] Уровень механизации и автоматизации в объекте

[9.1.3] Средства предохранительной техники

[9.1.4] Окраска помещений и оборудования.
Сигнальные цвета и знаки безопасности

[9.1.5] Электробезопасность

[9.1.6] Меры безопасности при эксплуатации,
осмотре и ремонте объекта

[9.1.7] Организационные мероприятия

[9.1.8] Организация рабочего места

[9.2] Гигиена труда и производственная санитария

[9.2.1] Производственные вредности

[9.2.2] Метеорологические условия

[9.2.3] Вентиляция помещений

[9.2.4] Освещение

[9.2.5] Шум, вибрация, ультразвук, инфразвук

[9.2.6] Электромагнитные, ионизирующие излучения

[9.2.7] Спецодежда, спецобувь. Индивидуальные
защитные средства

[9.2.8] Санитарно-бытовое и медицинское обслуживание обслуживающего персонала. Питьевое водоснабжение

[9.3] Пожарная безопасность

[9.3.1] Пожароопасность объекта

[9.3.2] Противопожарные мероприятия

[9.3.3] Защита от статического электричества

[9.3.4] Молниезащита

[9.4] Экономические вопросы охраны труда

[9.4.1] Экономические последствия нетрудоспособности

[9.4.2] Планирование, финансирование и эффективность мероприятий по охране труда

[9.5] Экологическая оценка

[9.5.1] Источники загрязнения окружающей среды

[9.5.2] Мероприятия по предотвращению загрязнения

[9.5.3] Плата за загрязнение окружающей среды15

[10] Специальные темы разработки для
дипломного проекта

[10.1] Техника безопасности

[10.2] Гигиена труда и производственная санитария

[10.3] Пожарная безопасность

[10.4] Экономические вопросы охраны труда

[10.5] Экологическая оценка

1

Кафедра ОПтаНС – кафедра охорони праці та навколишнього середовища

2

Цей підрозділ повинний бути присутнім у студентів економічних спеціальностей. Для студентів інших спеціальностей це підрозділ не потрібний

3

Виконується за узгодженням з консультантом кафедри ОПтаНС

4

Для студентів, які розробляють виробництво або приміщення

5

Виконується за узгодженням з консультантом кафедри ОПтаНС

6

Виконується за узгодженням з консультантом кафедри ОПтаНС

7

Цей підрозділ повинний бути у студентів економіческих спеціальностей. Для студентів інших спеціальностей цей підрозділ не потрібний

8

Для студентів економічних спеціальностей.

9

Кафедра ОТиОС – кафедра охраны труда и окружающей среды

10

Этот подраздел должен присутствовать у студентов экономических специальностей. Для студентов других специальностей это подраздел не нужен.

11

Выполняется по согласованию с консультантом кафедры ОТиОС

12

Для студентов, которые разрабатывают производство или помещение

13

Выполняется по согласованию с консультантом кафедры ОТиОС

14

Выполняется по согласованию с консультантом кафедры ОТиОС

15

Для студентов экономических специальностей


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

77832. Культурно-развлекательный центр 1.32 MB
  В настоящее время разветвленную сеть учреждений культуры можно характеризовать по территориальному признаку. Территориальный признак учитывает численность учреждений по месту их расположения в масштабе района, города, области, края, республики.
77833. Анализ туристских ресурсов стран Западной Европы 84.58 KB
  Туристские ресурсы создают возможность расширения производства туристского продукта, определяемую активами, запасами, внутренними резервами туристской организации, а также природными и социальными условиями, в которых она действует – совокупностью природных...
77834. Аутсорсинг, авторинг управління проектами 57.64 KB
  Відносно недавно поняття аутсорсингу досить щільно увійшло в життя бізнесу. Багато компаній для себе вже прийняли рішення про перехід на аутсорсингові схеми роботи, наприклад, при організації охорони, бухгалтерської служби, підтримки ІТ-інфраструктури та багатьох інших допоміжних функцій.
77835. Чеська Республіка 414 KB
  Охорона природи в Чехії має глибокі традиції. Найперші в Європі природні заповідники — Жофінський одвічний ліс і Боубінський одвічний ліс у Шумаві — заявлені ще в 1838 році. У 1995 році у Чехії налічувалося 27 великих і 136 невеликих територій, що охороняються, загальною плошею 11848 км2...
77836. Профессионально-прикладная физическая подготовка 77.5 KB
  Основное назначение профессионально-прикладной подготовки — направленное развитие и поддержание на оптимальном уровне тех психических и физических качеств человека, к которым предъявляют повышенные требования конкретная профессиональная деятельность...
77837. Причины возвышения Франкского государства 185 KB
  Тема моего реферата – причины возвышения Франкского государства. Как известно, Франкское государство положило основу для крупнейших государств современности. Мне стало интересно, почему именно франки возвысились над остальными германскими народами – саксами, готами, варварами, алеманами, бургундами.