47657

Бухгалтерський облік господарських операцій. Методичні рекомендації

Книга

Бухгалтерский учет и финансовый аудит

Для виробничих потреб підприємство придбало автомобіль вартістю 100000 К1000 грн. Підприємством оплачено суму збору до Пенсійного фонду 3 та вартість державної реєстрації автомобіля в органах ДАІ 500 грн. Витрати зі страхування цивільноправової відповідальності автовласника склали 1000 грн. строк дії договору страхування 1 рік; витрати на придбання полісу КАСКО 3000 грн.

Украинкский

2013-12-01

311 KB

21 чел.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни “Бухгалтерський облік ІІ (загальна теорія)”

студентами денної та заочної форм навчання напряму підготовки

6.030509 “Облік і аудит”

Затверджено на засіданні кафедри обліку та аналізу

Протокол №3 від 28.10.2011р.

Львів – 2012

Бухгалтерський облік господарських операцій: Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни „Бухгалтерський облік ІІ (загальна теорія)” студентами денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.030509 „Облік і аудит” / Укл.: О.С. Височан, В.Я. Оліховський. – Львів: Національний університет „Львівська політехніка”, 2011. – 42 с.

Укладачі

Височан О.С., канд. екон. наук, доц.,

Оліховський В.Я., асист.

Відповідальний за випуск

Шквір В.Д., к.е.н., доц.

Рецензенти

Подольчак Н.Ю., д.е.н., проф.

 


ВСТУП

Курсова робота є важливим елементом навчального процесу та слугує засобом перевірки й оцінки отриманих студентами теоретичних знань і практичних навичок.

Метою написання курсової роботи є набуття студентами прийомів і навичок самостійного поглиблення і закріплення впродовж лекційного курсу теоретичних знань в галузі бухгалтерського обліку, підбору літературних джерел на задану тему. Студент повинен вміти застосовувати теоретичні знання на практиці, критично оцінювати зібраний матеріал з ведення бухгалтерського обліку господарських операцій, висловити свою точку зору стосовно відображення явищ та процесів на рахунках обліку, забезпечення інформацією зовнішніх користувачів і т.д., обґрунтувати власні висновки.

1. СТРУКТУРА КУРСОВОЇ РОБОТИ

Структура курсової роботи з дисципліни „Бухгалтерський облік ІІ (загальна теорія)” складається з титульної сторінки; завдання; змісту із вказаними назвами та номерами початкових сторінок усіх підрозділів; вступу, в якому обґрунтовується актуальність теми, мета і завдання, які ставить автор роботи; трьох питань в теоретичній частині; комплексу завдань практичної частини; списку літератури.

Основна частина курсової роботи складається із двох частин: теоретичної та практичної.

При виконанні теоретичної частини курсової роботи студент повинен дати вичерпну відповідь на три питання із загального переліку. Вказаний перелік сформований на основі навчальної програми дисципліни. Відповідаючи на поставлені питання, студент повинен проаналізувати законодавчі, нормативні та періодичні джерела інформації, підручники та посібники.

Практична частина курсової роботи передбачає розв’язання комплексу задач з тематики курсу „Бухгалтерський облік ІІ (загальна теорія)”, формування журналу реєстрації господарських операцій. Вибір кореспондуючих рахунків при написанні бухгалтерських проведень повинен бути детально обґрунтований студентом.

2. ВИБІР ТЕМИ КУРСОВОЇ РОБОТИ СТУДЕНТОМ

Студенти обирають для себе конкретні питання та задачу із пропонованого переліку згідно з індивідуальним варіантом, визначаються з можливостями розкриття їх змісту, реєструють у викладача і затверджують завдання на виконання роботи. Викладач консультує студентів по мірі написання роботи, перевіряє її та організовує захист курсової роботи. Курсова робота, не зареєстрована у викладача, або така, що містить розв’язання завдань, інших аніж ті, що закріплені за даним студентом, до захисту не допускається.

3. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ І ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ

3.1. Рекомендації до виконання і тематика теоретичної частини курсових робіт

Перед виконанням курсової роботи необхідно вивчити теоретичний матеріал курсу згідно з рекомендованою літературою. Обсяг одного теоретичного питання складає 2-4 сторінки машинописного тексту, залежно від необхідного рівня деталізації для повного розкриття економічного змісту та ступеня його висвітлення у науковій і навчально-методичній літературі.

Номер варіанта курсової роботи (табл. 1) вибирається студентом відповідно до його порядкового номера у списку студентів групи та обов’язково узгоджується з викладачем лекційних занять.

 Таблиця 1

Варіанти теоретичних питань курсової роботи

Варіанти

Номер теоретичного питання

Варіанти

Номер теоретичного питання

Варіанти

Номер теоретичного питання

1

1, 2, 3

11

4, 5, 6

21

7, 8, 9

2

10, 11, 12

12

13, 14, 15

22

16, 17, 18

3

19, 20, 21

13

22, 23, 24

23

25, 26, 27

4

28, 29, 30

14

31, 32, 33

24

34, 35, 36

5

37, 38, 39

15

40, 41, 42

25

43, 44, 45

6

46, 47, 48

16

49, 50, 51

26

52, 53, 54

7

55, 56, 57

17

58, 59, 60

27

61, 62, 63

8

64, 65, 66

18

67, 68, 69

28

70, 71, 72

9

73, 74, 75

19

76, 77, 78

29

79, 80, 81

10

82, 83, 84

20

85, 86, 87

30

88, 89, 90

Перелік теоретичних питань:

 1.  Облік надходження основних засобів на підприємство.
 2.  Облік нестач основних засобів.
 3.  Облік переоцінки основних засобів.
 4.  Облік амортизації основних засобів
 5.  Облік капітальних інвестицій
 6.  Облік вибуття основних засобів.
 7.  Облік інших необоротних матеріальних активів.
 8.  Облік ремонту та поліпшення об’єктів основних засобів.
 9.  Інвентаризація основних засобів.
 10.  Облік надходження нематеріальних активів.
 11.  Облік нестач нематеріальних активів.
 12.  Облік переоцінки нематеріальних активів.
 13.  Облік амортизації нематеріальних активів.
 14.  Облік капітальних інвестицій в нематеріальні активи
 15.  Облік вибуття нематеріальних активів.
 16.  Облік досліджень та розробок.
 17.  Облік зменшення та відновлення корисності нематеріальних активів.
 18.  Інвентаризація нематеріальних активів.
 19.  Облік надходження виробничих запасів.
 20.  Облік нестач виробничих запасів.
 21.  Облік транспортно-заготівельних витрат.
 22.  Облік малоцінних швидкозношуваних предметів.
 23.  Облік вибуття виробничих запасів.
 24.  Облік переоцінки виробничих запасів.
 25.  Облік готової продукції.
 26.  Облік браку.
 27.  Інвентаризація виробничих запасів.
 28.  Облік грошових коштів в касі.
 29.  Облік розрахунків за претензіями виставленими.
 30.  Облік грошових коштів в дорозі.
 31.  Облік операцій на рахунках банку.
 32.  Облік розрахунків з підзвітними особами.
 33.  Облік резерву сумнівних боргів.
 34.  Облік грошових коштів в іноземній валюті.
 35.  Облік розрахунків з покупцями і замовниками.
 36.  Інвентаризація грошових коштів та розрахунків з дебіторами.
 37.  Облік поточних фінансових інвестицій.
 38.  Оцінка за амортизованою собівартістю фінансових інвестицій.
 39.  Облік операцій з вибуття фінансових інвестицій.
 40.  Облік операцій з надходження фінансових інвестицій.
 41.  Оцінка фінансових інвестицій на дату балансу.
 42.  Облік доходів від фінансових інвестицій.
 43.  Облік довгострокових фінансових інвестицій.
 44.  Оцінка за методом участі в капіталі фінансових інвестицій.
 45.  Інвентаризація фінансових інвестицій.
 46.  Облік статутного капіталу.
 47.  Облік цільового фінансування.
 48.  Облік резервного капіталу.
 49.  Облік вилученого капіталу.
 50.  Облік формування та розподілу чистого прибутку підприємства.
 51.  Облік забезпечень підприємства.
 52.  Облік непокритих збитків.
 53.  Облік додаткового капіталу.
 54.  Облік неоплаченого капіталу.
 55.  Облік розрахунків з оплати праці.
 56.  Облік утримань із заробітної плати.
 57.  Облік матеріальної допомоги.
 58.  Облік виплати заробітної плати.
 59.  Облік витрат на оплату праці.
 60.  Облік лікарняних.
 61.  Облік відпускних.
 62.  Облік депонованої заробітної плати.
 63.  Облік розрахунків за соціальним страхуванням.
 64.  Облік довгострокових зобов’язань підприємства.
 65.  Облік розрахунків векселем.
 66.  Облік розрахунків за претензіями.
 67.  Облік розрахунків з постачальниками та підрядниками.
 68.  Облік довгострокових позик.
 69.  Облік внутрішніх та внутрішньогосподарських розрахунків.
 70.  Облік короткострокових позик.
 71.  Облік розрахунків з податків і платежів.
 72.  Облік розрахунків з учасниками.
 73.  Облік доходів від реалізації.
 74.  Облік інвестиційних витрат підприємства.
 75.  Облік витрат надзвичайної діяльності.
 76.  Облік доходів від операційної діяльності.
 77.  Облік фінансових витрат підприємства.
 78.  Облік витрат за елементами.
 79.  Облік доходів від фінансової діяльності.
 80.  Облік операційних витрат підприємства.
 81.  Облік формування фінансових результатів.
 82.  Організація бухгалтерського обліку на малому підприємстві.
 83.  Облік статутного капіталу на малому підприємстві.
 84.  Облік витрат на малих підприємствах.
 85.  Облік єдиного податку.
 86.  Облік виробничих запасів на малих підприємствах.
 87.  Облік розрахунків за соціальним страхуванням на малих підприємствах.
 88.  Облік розрахунків з податків і платежів на малих підприємствах.
 89.  Облік розрахунків з оплати праці на малих підприємствах.
 90.  Форми ведення бухгалтерського обліку малими підприємствами.


3.2. Рекомендації до виконання і тематика практичної частини курсових робіт

Номер варіанта практичної частини обирається у відповідності до останньої цифри його порядкового номера у списку студентів групи. Варіант для вибору числових даних (коефіцієнт К) у задачах визначається виходячи з двох останніх цифр залікової книжки.

Всі проведення, сформовані студентом, детально роз’яснюються і оформляються у Журналі реєстрації господарських операцій. Хід розрахунків, що передбачені для розв’язання задачі наводяться в роботі.

1. Комплекс завдань з теми  „Облік основних засобів”

Завдання 1.1.

Для виробничих потреб, підприємство придбало автомобіль вартістю 100000 + К*1000 грн., у тому числі ПДВ 20%, у ТзОВ „Автолев” на умовах 70% передоплати. Підприємством оплачено суму збору до Пенсійного фонду (3 %) та вартість державної реєстрації автомобіля в органах ДАІ 500 грн. Витрати зі страхування цивільно-правової відповідальності автовласника склали 1000 грн. (строк дії договору страхування – 1 рік); витрати на придбання  полісу КАСКО – 3000 грн. Здійснити підрахунок первісної вартості придбаного автомобіля та відобразити в обліку підприємства операції з придбання автомобіля.

Завдання 1.2.

Для виробничих потреб, підприємство придбало фрезерний верстат вартістю 5000 + 1000*К, у тому числі ПДВ (20%), у ТзОВ „Технолюкс”. Витрати на транспортування верстату на підприємство склали 260 грн. (в т.ч. ПДВ 20%.).

Підприємством отримано кредит у сумі 5000 + 1000*К грн., під заставу придбаного верстату, при цьому відсоткова ставка за кредитом становить 25% річних. Строк кредитування – 1 рік.

Послуги з установлення фрезерного верстата сторонньою організацією 360 грн. (крім того ПДВ 20%). Витрати на налагодження верстату, виконані власними: зарплата працівника зайнятого налагодженням верстата 2070 грн. і нарахування із заробітної плати. Здійснити підрахунок первісної вартості верстата та відобразити в обліку підприємства операції з придбання верстата.

Завдання 1.3.

У звітному періоді ТзОВ „Буд” побудовано 2 склади (господарським і підрядним способами).

Будівництво Складу №1 підприємство здійснило за допомогою ТзОВ „Будсервіс”. Вартість будівельних матеріалів, переданих замовником підряднику – 15000 + 100*К грн. (в т.ч. ПДВ 20%.). Кошторисна вартість робіт підрядника – 100000 + 1000*К грн. (в т.ч. ПДВ 20%.). Реєстраційні збори  (умовно) – 500 грн. (без ПДВ).

Будівництво Складу №2 підприємство здійснило власними силами: вартість будівельних матеріалів – 15000 + 100*К грн. (в т.ч. ПДВ 20%.); заробітна плата працівників, зайнятих будівництвом складу – 1000 + К грн.; нарахування на заробітну плату; загальновиробничі витрати (змінні і розподілені постійні) – 1 300 грн.; амортизація власних машин і механізмів, використаних для здійснення будівництва – 4200 грн.; реєстраційні збори  (умовно) – 500 грн. (без ПДВ). Кредиторська заборгованість погашена в повному обсязі. Здійснити підрахунок первісної вартості складів та відобразити в обліку підприємства операції з придбання основних засобів.

Завдання 1.4.

ТзОВ „Буд” безоплатно отримало комп’ютер, що був у користуванні. В акті приймання-передачі зазначено: первісна вартість становить 5200 + К*100 грн., сума нарахованого зносу на момент передачі 3000 + К*100 грн., витрати на транспортування 154 грн.,  (в т.ч. ПДВ 20%.).

Підприємством отримані як внески до статутного капіталу:

- від засновника – фізичної особи – виробниче обладнання вартістю 1000 + К*10 грн.;

- засновника – юридичної особи (платника ПДВ) – виробниче приміщення вартістю 180 + К*1000 грн. (в т.ч. ПДВ 20%);

- послуги транспортної організації з доставки обладнання вартістю 840 грн. (в т.ч. ПДВ 20%.).

ТзОВ «Буд» оплачено сума збору до Пенсійного фонду 1 %, послуги нотаріуса щодо посвідчення права власності на майно 1500 грн., послуги бюро технічної інвентаризації (БТІ) за реєстрацію права власності на нерухоме майно склали 2000 грн.

Підприємством прийняте рішення про переведення до складу виробничих основних засобів:

 •  товару, собівартість якого дорівнює 5000 + 100*К грн.;
 •  готової продукції, собівартість якої дорівнює 1500 + 100*К грн.

Здійснити підрахунок первісної вартості основних засобів та відобразити в обліку підприємства операції з надходження основних засобів.

Завдання 1.5.

Підприємство придбало автомобіль, первісна вартість якого дорівнює 60000 + К*1000 грн. Ліквідаційна вартість установлена в сумі 8000 грн. Передбачуваний термін корисного використання – 5 років.

Здійснити підрахунок залишкової вартості сум нарахованої амортизації автомобіля впродовж його терміну корисного використання (експлуатації) та відобразити в обліку операції з нарахування амортизації. Розв’язок представити у вигляді порівняльної таблиці всіх методів нарахування амортизації та обґрунтувати, який з методів доцільніше використовувати.

Завдання 1.6.

Постійно діюча експертна комісія підприємства має дані про те, що станом на 01 липня вартість виробничого обладнання, за ринковою (справедливою) вартістю становить  15000 + К*1000, залишкова вартість – 65000 грн., амортизаційна вартість 20000 грн. Керівництвом прийняте рішення здійснити переоцінку виробничого обладнання. Відобразити в обліку підприємства операції з переоцінки виробничого обладнання.

Завдання 1.7.

У зв’язку з неможливістю подальшого використання автомобіля (пошкодження в результаті ДТП, не з вини працівника підприємства) підприємство вимушене прийняти рішення про його ліквідацію. При цьому: первісна вартість автомобіля становить 50000 + К*100 грн.; накопичений знос – 33000 + К*100 грн.; оприбутковано запчастин – на суму 800 грн.; отримано суму страхового відшкодування (за вирахуванням безумовної франшизи) – 15000 грн.; витрати на зняття автомобіля з реєстрації в органах ДАІ – 240 грн. (без ПДВ). Відобразити в обліку підприємства операції з ліквідації автомобіля.

Завдання 1.8.

ТзОВ „Буд” безоплатно передало верстат, що був у користуванні. В акті приймання-передачі зазначено: первісна вартість становить 15200 + К*100 грн., сума нарахованого зносу на момент передачі 5000 + К*100 грн.

ТзОВ „Буд”, як інвестор передало до статутного фонду іншого підприємства склад первісною вартістю 200000 + К*1000, знос – 80000 грн. звичайна ціна 250000 грн. Відобразити в обліку підприємства операції з вибуття основних засобів.

2. Комплекс завдань з теми „Облік нематеріальних активів”

Завдання 2.1.

Для адміністративних потреб, підприємство придбало програмне забезпечення вартістю 1000 + К*100 грн., у тому числі ПДВ 20%, у ТзОВ „Техноплюс” на умовах 50% передоплати. Витрати з установлення та налаштування програмного забезпечення склали 250 грн. У зв’язку з цим було прийнято рішення про списання старого програмного забезпечення. За даними бухгалтерського обліку, первісна вартість старого програмного забезпечення 5000 грн. Сума накопиченого зносу 3800 грн. Здійснити підрахунок первісної вартості придбаного нематеріального активу та відобразити в обліку підприємства операції з придбання та списання нематеріальних активів.

Завдання 2.2.

Підприємство у січні здійснило обмін товарів вартістю 2400 + К*100 грн. (в т.ч. ПДВ 20%.) на програму для бухгалтерського обліку „Бухгалтер +”. Для введення в експлуатацію програми необхідне доопрацювання під умови діяльності підприємства, вартість якого – 500 + К*10 грн. (в т.ч. ПДВ 20%). Прогнозований термін експлуатації – 5 років. Здійснити підрахунок залишкової вартості сум нарахованої амортизації програми впродовж терміну корисного використання (експлуатації) та відобразити в обліку операції з нарахування амортизації. Розв’язок представити у вигляді порівняльної таблиці всіх методів нарахування амортизації та обґрунтувати, який з методів доцільніше використовувати.

Завдання 2.3.

Підприємство у січні-лютому вело розробку ноу-хау, над яким працювало 2 спеціалісти з місячною зарплатою по 1500 + К*10 грн. При розробці були використанні матеріали загальною вартістю 2000 грн. (1500 – у січні, 500 – у лютому). У березні ноу-хау було запатентовано і введено в експлуатацію. Затрати на патентування склали 700 грн. без ПДВ. Термін корисного  використання ноу-хау – 3 роки з використанням прямолінійного методу нарахування амортизації. У грудні ноу-хау за попередню оплату продане за 6300 грн. (крім того ПДВ 20 %) . Відобразити в бухгалтерському обліку операції підприємства.

Завдання 2.4.

Підприємство витратило на дослідницький проект: матеріали – 5000 грн.; зарплата персоналу, що приймає участь у дослідженнях, – 2500 + К*10 грн.; амортизація приміщення, в якому проводилися дослідження – 2300 грн. Відобразити в обліку підприємства операції з дослідження нематеріального активу.

Завдання 2.5.

Підприємство придбало патент на винахід, для чого в банку було взято кредит у розмірі 3000 + К*10 грн. під 25% річних. Вартість придбаного патенту – 2700 + К*10 грн., у т.ч. ПДВ 20%. Оплата послуг патентного повірника – 280 грн. Інші витрати, пов’язані з реєстрацією патенту – 120 грн. Здійснити підрахунок первісної вартості придбаного нематеріального активу та відобразити в обліку підприємства операції з придбання нематеріального активу.

Завдання 2.6.

Підприємство безоплатно отримало програмне забезпечення вартістю 1200 + К*100 грн. Також підприємством отримані як внески до статутного капіталу:

- від засновника (фізичної особи) – виробниче програмне забезпечення вартістю 1000 + К* 10  грн.;

- засновника (юридичної особи – платника ПДВ) – програму „Бухгалтер +” вартістю 180 + К*1000 грн. в т.ч. ПДВ 20%.

Заробітна плата працівника, який займався установкою і налаштуванням програмного забезпечення склала 840 грн.

Здійснити підрахунок первісної вартості нематеріальних активів та відобразити в обліку підприємства операції з надходження нематеріальних активів.

Завдання 2.7.

Постійно діюча експертна комісія підприємства має дані про те, що станом на 01 липня вартість програмного забезпечення, за ринковою (справедливою) вартістю становить  1500 + К*100, залишкова вартість – 6500 грн., ліквідаційна вартість 2000 грн. Керівництвом прийняте рішення здійснити переоцінку програмного забезпечення. Відобразити в обліку підприємства операції з переоцінки програмного забезпечення.

Завдання 2.8.

Підприємство безоплатно передало старе програмне забезпечення. В акті приймання-передачі зазначено: первісна вартість становить 5000 + К*100 грн., сума нарахованого зносу на момент передачі 3800 + К*100 грн., звичайна ціна 1500 грн.

Підприємство – інвестор передало до статутного фонду іншого підприємства програмне забезпечення вартістю 2000 + К*100, знос – 800 грн., звичайна ціна 2500 грн.

Також підприємство у січні здійснило обмін програми для бухгалтерського обліку „Бухгалтер +” на  товари вартістю 2400 + К*100 грн.

Відобразити в обліку підприємства операції з вибуття нематеріальних активів.

3. Комплекс завдань з теми  „Облік виробничих запасів”

Завдання 3.1.

ТзОВ „Буд”  придбало 1500 + К*10 кг цементу за ціною 100 грн. за 1 кг., у тому числі ПДВ 20 %, який в поточному місяці було передано зі складу на виробництво продукції.

Підприємство придбало канцтовари через підзвітну особу у підприємства – платника єдиного податку за ставкою 10% на суму 700 + К*10 грн.

ТзОВ „Буд” отримало безоплатно сировину на суму 5000 грн.

Підприємством отримані як внески до статутного капіталу:

- від засновника (фізичної особи) – матеріали вартістю 2000 + К* 10 грн.;

- засновника (юридичної особи – платника ПДВ) – паливно мастильні матеріали (200 + К*10) та запасні частини (500 + К*10)  в т.ч. ПДВ 20%.

Відобразити в обліку підприємства операції з надходження виробничих запасів.

Завдання 3.2.

ТзОВ „Буд” і ПАТ „Незалежність” уклали два договори міни.

Згідно з першим договором підприємства обмінювалися цеглою керамічною у кількості 10 тис. шт. за ціною 90000 грн. (у тому числі ПДВ – 15000 грн.), справедлива вартість якої становила ті самі 90000 грн. (у тому числі ПДВ – 15000 грн.). При цьому в договорі було визначено, що доставку цегли здійснює ПАТ „Незалежність”, яке в одному випадку виступало як покупець, а у другому – як продавець. Витрати на доставку цегли з ТзОВ „Буд” на ПАТ „Незалежність” становили 2000 грн. (у цьому випадку ПАТ „Незалежність” виступало як покупець), ПАТ „Незалежність” на ТзОВ „Буд”  – в сумі 1000 грн. (в цьому випадку воно виступало як продавець). Балансова вартість цегли на ТзОВ „Буд”  становила 80000 грн., на ПАТ „Незалежність”   – 70000 грн.

Другий договір був укладений на суму 63000 грн. (у тому числі ПДВ – 10500 грн.) і передбачав, що ТзОВ „Буд” продає ПАТ „Незалежність” готову продукцію з доставкою, натомість отримуючи від ПАТ „Незалежність”   послуги з перевезення піску й цементу. Балансова вартість готової продукції ТзОВ „Буд” становила 48000 грн., витрати з її доставки (перевезення здійснило саме підприємство А) – 600 грн., собівартість послуг з перевезення ПАТ „Незалежність” – 44000 грн. І у одному, і в іншому договорі було встановлено, що право власності на обмінювані активи переходить з моменту їх передання продавцем. Відобразити господарські операції в бухгалтерському обліку двох підприємств.

Завдання 3.3.

Підприємство придбало 5 т цементу загальною вартістю 5000 + К*100 грн. (у т.ч. ПДВ 20%). Для доставки матеріалу на склад було укладено договір з автотранспортним підприємством. Вартість послуг, за договором 100 + К*10 грн. (у т.ч. 20%). Визначити собівартість 1-го кг. цементу методом прямого підрахунку розподілу ТЗВ. Відобразити господарські операції в бухгалтерському обліку підприємства.

Завдання 3.4.

На 01 липня у ТзОВ „Буд” в залишку 150 мішків цементу вартістю 100 грн. за 1 мішок на суму 15000 грн. Підприємство протягом місяця придбано ще декілька партій цементу:

05 липня – 10 + К мішків по 105 грн.

15 липня – 5 + К мішків по 112 грн.

20 липня – 15 + К мішків по 120 грн.

25 липня – 10 + К  мішків по 115 грн.

У тому самому місяці відпущено у виробництво: 11 липня – 160 + К мішків цементу; 21 липня – 20 + К мішків цементу.

Визначити вартість відпущених у виробництво запасів  і облікову вартість залишку на кінець місяця за методами: FIFO (при системах періодичного та постійного обліку); середньозваженої собівартості (при системах періодичного та постійного обліку) та ідентифікованої собівартості. Відобразити господарські операції в бухгалтерському обліку підприємства.

Завдання 3.5.

Постійно діюча експертна комісія підприємства має дані про те, що станом на 01 липня вартість виробничих запасів, за ринковою (справедливою) вартістю становить  1500 + К*100 грн., залишкова вартість запасів – 6500 грн., Керівництвом прийняте рішення здійснити переоцінку виробничих запасів. Відобразити в обліку підприємства операції з переоцінки виробничих запасів.

Завдання 3.6.

ТзОВ „Буд” станом на 01 квітня має такі дані про запаси:

 •  дошка – 1000 + К*10 грн.;
 •  цегла – 100*К грн.;
 •  цемент – 250 + К*10 грн.;
 •  паливо – 50 + К*10 грн.;
 •  залишок ТЗВ 200 + К*10 грн.

На ТзОВ „Буд” транспортне підприємство доставило:

 •  дошку у кількості 2 м. куб. на суму 1600 + К*100 грн. (в т.ч. ПДВ 20%);
 •  цеглу у кількості 1000 на суму  100 + К*10 грн. (в т.ч. ПДВ 20%);
 •  цемент у кількості 100 мішків на суму 1000 + К*10 (в т.ч. ПДВ 20%);
 •  паливо 150 + К*10 (в т.ч. ПДВ 20%);

Транспортні витрати на доставку запасів склали 320 + К*10 грн.

Крім того підприємством передано:

 •  у виробництво цеглу і цемент  – 1000 грн.;
 •  на адміністративні потреби паливо – 100 грн.

Здійснити розподіл транспортно заготівельних витрат  на кінець кварталу по витрачених запасах і запасах, що залишилися.

Завдання 3.7.

На підприємстві роздрібної торгівлі в результаті інвентаризації виявлено:

 •  надлишок гіпсокартону на суму 300 + К*10 грн., який не було оприбутковано, у тому числі сума торгової націнки 25%;
 •  нестачу цементу у межах норм природного убутку в оцінці за цінами продажу на суму 280 + К*10 грн., у тому числі сума торгової націнки 25%;
 •  нестачу цементу 5 мішків на суму 100 + К*10 грн., у тому числі сума торгової націнки 25% винну особу не встановлено;
 •  нестачу цементу 7 мішків на суму 110 + К*10 грн., у тому числі сума торгової націнки 25% – винну особу встановлено і відшкодовано суму заподіяної шкоди через касу підприємства;
 •  нестачу цементу 10 мішків на суму 120 + К*10 грн. у тому числі сума торгової націнки 25% – винну особу встановлено і відшкодовано суму заподіяної шкоди через утримання із зарплати працівника.

Відобразити господарські операції в бухгалтерському обліку підприємства.

Завдання 3.8.

ТзОВ „Буд”  реалізувало 2500 + К*10 кг цементу за ціною 100 грн. за 1 кг., у тому числі ПДВ 20 % та безоплатно передало сировину вартістю 5000 грн., справедлива вартість 5500 + К*10 грн.

ТзОВ „Буд” передало до статутного фонду іншого підприємства матеріали на суму 2000 + К*100 грн. (в т.ч. ПДВ 20%).

Через втрату первісних властивостей списано гіпсокартон на витрати звітного періоду на суму 750 + К *10 грн.

Внаслідок повені підприємство зазнало збитків в розмірі 750 + К*10. Запаси втратили свої первісні властивості і переведені до складу інших матеріалів на суму 300 грн. Страховою компанією відшкодовано збитки на суму 500 + К*10 грн. Відобразити в обліку підприємства операції з вибуття виробничих запасів.

4. Комплекс завдань з теми „Облік грошових коштів та дебіторської заборгованості”

Завдання 4.1.

У результаті інвентаризації скриньки РРО встановлено такі дані: сума за Х - звітом становить 4000 + К*100 грн. Фактично у скриньці РРО знаходиться 2000 грн. Визначити недостачу готівки, якщо відомо що у ТзОВ „Техноплюс” сталася крадіжка грошових коштів. Винну особу встановлено і повернуто кошти (70% суми недостачі – перераховано на поточний рахунок в банку і 30 % – повернуто в касу підприємства). Відобразити господарські операції в бухгалтерському обліку підприємства.

Завдання 4.2.

ТзОВ „Техноплюс” вирішило продати 2000 + К*100 $ і перерахувало цю суму для продажу своєму банку. Курс продажу склав 8,6 грн. за 1$. Курс НБУ склав:

 •  на дату списання коштів із валютного рахунка – 8,4 грн. за 1$;
 •  на дату зарахування суми у гривнях – 8,42 гри. за 1$.

За договором із банком сплачено комісійну винагороду в розмірі 50 грн.  

Також ТзОВ „Техноплюс” подало до свого банку заявку на купівлю 1000 + К*100 євро за курсом 10,5 грн. за 1 євро. Іноземна валюта придбавається для здійснення операцій, пов'язаних з операційною діяльністю підприємства. При цьому комісійна винагорода банку за проведення операції становить 70 грн. На дату надходження валюти Національним банком України було встановлено курс 10,4 грн. за 1 євро. Відобразити господарські операції в бухгалтерському обліку підприємства.

Завдання 4.3.

Залишок в касі підприємства 15 липня на початок дня – К грн. На кінець дня касиром сформовано звіт касира, до якого додані первинні документи з наступними касовими операціями:

 •  ПКО1 № 155 від 15 липня за реалізовані матеріали на суму 200 + К*100 грн.;
  •  ПКО № 156 від 15 липня на оприбуткування 1800 + К*100  грн., отриманих з поточного рахунку за чеком № 0354785 на виплату зарплати;
  •  ПКО № 157 від 15 липня за невикористану готівку на відрядження на суму 600 + К*100 грн.;
  •  ПКО № 158 від 15 липня внесок засновника в статутний капітал підприємства 100 + К*100 грн.;
  •  ВКО № 451 від 15 липня на видачу під звіт готівки на відрядження на 500 + К*10 грн.;
  •  ВКО № 452 від 15 липня на виплату зарплати за розрахунковою відомістю № 13 на суму 1700 + К*100 грн.;
  •  ВКО № 453 від 15 липня на видачу 200 + К*10 грн. на господарські потреби;
  •  ВКО № 454 від 15 липня на видачу позики в розмірі 90 + К*100 грн.;
  •  ВКО № 455 від 15 липня на здано 10 + К*100 грн. в банк через інкасаторів.

Ліміт залишку готівки в касі на 20__рік становить 100 грн. Відобразити господарські операції за 15 липня в бухгалтерському обліку підприємства та визначити чи дотримується підприємство ліміт каси. При умові недотримання ліміту каси визначити розмір фінансових санкцій за перевищення ліміту залишку готівки в касі.

Завдання 4.4.

Протягом звітного періоду ТзОВ „Агро” відвантажило ПП „Лен” продукції на суму 24000 + К*100 грн., втому числі ПДВ. На кінець звітного періоду дебіторська заборгованість по ПП „Лен” становило 10000 + К*100 грн. Створено на підприємстві ТзОВ „Агро” резерв сумнівних боргів по ПП „Лен” на суму 2000 + К*100 грн. ПП „Лен” перерахувало на рахунок ТзОВ „Агро” в другому звітному періоді 9000 + К*100 грн. Відобразити в обліку підприємства ТзОВ „Агро” операції за два звітних періоди.

Завдання 4.5.

На ТзОВ „Буд +” за жовтень була нарахована зарплата:

 •  адміністративному персоналу – 20000 + К*100 грн.;
 •  працівникам основного виробництва – 30000 + К*100грн.;
 •  працівникам службі збуту – 25000 + К*100 грн.

При цьому виплату зарплати здійснили :

 •  із каси підприємства 30%;
 •  із перерахування на картрахунки – 69%;

Депонована зарплата – 1%.

Відобразити господарські операції в бухгалтерському обліку підприємства.

Завдання 4.6.

Згідно з наказом по ТзОВ „Лев” для ведення переговорів та укладення договору заступник директора – держателя корпоративної картки відправлено у відрядження у м. Київ на 3 дні. Мету відрядження досягнуто  — договір підписано.

Після прибуття з відрядження до бухгалтерії подано Звіт про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт, із документами, що підтверджують витрати. Згідно зі звітом витрати склали :

 •  оплата проїзних квитків – 50 + К*10 грн.;
 •  проживання в готелі (2 доби) – 400 + К*10 грн.;
 •  проживання в готелі з триразовим харчуванням (1 доба ) – 200 + К*10 грн.;
 •  добові – визначити самостійно;
 •  знято готівки – 750 + К*10 грн.

Залишок виданого авансу на витрати па відрядження повернено до каси підприємства. Відобразити господарські операції в бухгалтерському обліку ТзОВ „Лев”.

Завдання 4.7.

У наступному звітному періоді бухгалтер ТзОВ „Лев”  через касу установи банку перерахував податки (податок на додану вартість – 10000 + К*100 грн.; податок з доходів фізичних осіб – 2300 + К*10 грн.) та внески у фонди соціального страхування (пенсійний – 6000 + К*10 грн., безробіття – 280 + К*10 грн.; нещасних випадків – 360 + К*10 грн., тимчасової втрати працездатності – 253 + К*10 грн.) нараховані підприємством за результатами попереднього звітного періоду. Всі кошти повернено бухгалтеру ТзОВ „Лев”. Відобразити господарські операції в бухгалтерському обліку ТзОВ „Лев”.

 

Завдання 4.8.

На поточний рахунок ТзОВ „Техноплюс” надійшли кошти:

 •  виручка від реалізації продукції – 8000 + К*100 грн.;
 •  від погашення заборгованості засновника до статутного капіталу – 50000 + К*100 грн.;
 •  відшкодовано недостача винною особою – 500 + К*10 грн.;
 •  від інкасаторів – 300 + К*10 грн.;
 •  одержано короткострокову позику в банку 2000 + К*100 грн.;
 •  отримано попередню оплату від покупця 4000 + К*100грн.;
 •  отримано плату за оренду будівлі на наступний рік 1500 + К*100.

Також протягом цього ж періоду списано кошти з рахунку:

 •  передано гроші з банку в касу підприємства 700 + К*10 грн.;
 •  здійснено оплату за нематеріальний актив 1500 + К*10 грн.;
 •  здійснено передню оплату постачальнику за матеріали 6000 + К*100 грн.;
 •  повернуто позику в банк – 5000 + К*100 грн.;
 •  погашено заборгованість за раніше виданим векселем – 2400 + К*100 грн.;
 •  проведено передоплату газети „Бухгалтер” – 500 + К*10 грн.;
 •  перераховано дивіденди учасникам – 10000 + К*100 грн.;
 •  погашено заборгованість перед бюджетом (податок на додану вартість – 1500 + К*100 грн.; податок на доходи фізичних осіб – 2300 + К*10 грн.);
 •  погашено заборгованість перед фондами соціального страхування по єдиному соціальному внеску (далі – ЄСВ) – 6893 + К*10 грн.

Відобразити господарські операції в бухгалтерському обліку ТзОВ „Техноплюс”.

5. Комплекс завдань з теми „Облік фінансових інвестицій”

Завдання 5.1.

Підприємство ТзОВ „Одер” 3 січня 2008 року придбало облігації номінальною вартістю 5000 грн. за 4500 + К*10 грн.

Фіксована ставка відсотка за облігацією встановлена 6 процентів річних. Дата погашення облігації відбудеться через 4 роки. Виплата відсотка здійснюється щорічно в кінці року.

Відобразити в обліку підприємства операції з придбання облігацій та визначити суми амортизації дисконту (премії) та амортизованої собівартості фінансових інвестицій за методом ефективної ставки відсотка.

Завдання 5.2.

Підприємство ТзОВ „Сатурн” 3 січня 201_ року придбало частку (45%) у власному капіталі підприємства ПАТ „Сентендре” за 300 + К*10 тис. грн. ТзОВ „Сатурн” веде облік інвестицій в асоційоване підприємство ПАТ „Сентендре” за методом участі в капіталі.

Протягом 201_р. у ПАТ „Сентендре” відбулися такі зміни у складі власного капіталу (табл.2).

Таблиця 2

Зміни у складі власного капіталу ПАТ „Сентендре”, тис. грн.

Статті власного капіталу асоційованого підприємства ПАТ „Сентендре”

На 01.01.201_р.

На 31.12.201_р.

Зміни у власному капіталі

Статутний капітал

800

800

-

Резервний капітал

200

200

-

Додатковий капітал

400

400 + 20*К2 

?

Нерозподілений прибуток

10*К

5003 

?

РАЗОМ

?

?

?

Чистий прибуток за 201_ рік асоційованого підприємства становить 300 + 10*К тис. грн., сума нарахованих дивідендів – 50 тис. грн.

Відобразити в обліку інвестора операції із здійснення фінансових інвестицій та визначити вартість фінансової інвестиції ТзОВ „Сатурн” в асоційоване підприємство ПАТ „Сентендре”, яка відображається в обліку за методом участі в капіталі.

Завдання 5.3.

5 березня 200_р. ПАТ „Гарден” з метою придбання 500 акцій ПАТ „Сентендре” передало в обмін 500 акцій власної емісії, номіналом 35 + К грн., ринкова вартість яких складає 120 – К грн.

Відобразити в обліку ПАТ „Гарден” операції із обміну акцій.

Завдання 5.4.

7 березня 200_р. з метою придбання 1000 облігацій ТзОВ „Мандарин” номіналом 20 + К грн. із 12% річних (термін погашення 0,5 років) ПАТ „Гарден” передало товари балансовою вартістю 80000 грн. за справедливою вартістю 70000 + 500*К грн. Відобразити в обліку ПАТ „Гарден” операції із обміну товарів на облігації.

Завдання 5.5.

Підприємство ТзОВ „Одер” 18 січня 200_ року придбало облігації номінальною вартістю 8000 грн. за 7500 + К*10 грн. (термін погашення 0,5 років).

Фіксована ставка відсотка за облігацією встановлена 9 процентів річних.

Послуги брокера при цьому склали 2000 грн.

Відобразити в обліку підприємства операції з придбання облігацій та оплату послуг брокера.

Завдання 5.6.

Вартість облігацій ТзОВ „Одер” придбаних ним 18 січня 200_ року (див. завдання 5.5) на 31 березня 200_ року склала 8500 – К*10 грн. Згідно принципу обачності, що передбачає недопущення завищення оцінки активів і доходів, а також заниження оцінки зобов’язань і витрат, інвестиції повинні бути переоцінені і відображені в балансі за справедливою ринковою вартістю.

Відобразити в обліку ТзОВ „Одер” операції з переоцінки облігацій на дату балансу.

Завдання 5.7.

16 червня 200_р. ПАТ „Гарден” придбало 20% акцій іншого підприємства (10000 шт. за ціною К грн. кожна). Фінансова інвестиція здійснюється в обмін на основні засоби. Первісна вартість об’єктів основних засобів – 1 млн. грн., сума нарахованого зносу – 200 тис. грн. Справедлива (оціночна) вартість переданих основних засобів 1 млн. грн. – 8000*К грн.

Відобразити в обліку ПАТ „Гарден” операції із обміну основних засобів на акції.

Завдання 5.8.

28 липня 2009р. ПАТ „Гарден” реалізувало 20% акцій іншого підприємства (10000 шт. за ціною К грн. кожна). Фінансова інвестиція реалізовується в обмін на виробничі запаси. Справедлива (оціночна) вартість отриманих запасів 1 млн. грн. – 8000*К грн.

Відобразити в обліку ПАТ „Гарден” операції із обміну акцій на товарно-матеріальні цінності.


6. Комплекс завдань з теми „Облік власного капіталу”

Завдання 6.1.

Вартість статутного капіталу ТОВ „Евкаліпт-Р”, зафіксована у статуті, становить 200000 + 400*К грн.

До статутного капіталу внесено таке майно:

- грошові кошти на поточний банківський рахунок – 80000 + 100*К грн.;

- основні засоби – 60000 + 100*К грн., що на 5000 + 100*К грн. перевищує внесок до статутного капіталу;

- нематеріальні активи – 7000 + 100*К грн.;

- товари – 58000 + 200*К грн.;

Відобразити в бухгалтерському обліку формування статутного капіталу ТОВ “Евкаліпт-Р”.

Завдання 6.2.

Розмір статутного капіталу АТ „Берналь”, зафіксований у статуті, становить 300000 грн.

Акції реалізовано за ціною, вищою від номінальної, – 306000 грн.

Вартість акцій оплачено безготівковим розрахунком. 

Відобразити в бухгалтерському обліку формування статутного капіталу АТ „Берналь”.

Завдання 6.3.

Засновники АТ „Котор” зареєстрували випуск акцій на суму 800 тис. грн. (8000 акцій за номінальною вартістю 100 грн.). Ринкова вартість акцій – 50 + К грн. за 1 акцію. До дня скликання установчих зборів внесено: коштами – 10 %; основними засобами – 5 + К/2 %, нематеріальними активами – 5 + К/10 %; ТМЦ – 15 – К/10 %; короткостроковими облігаціями – 5 %.

Сплачено держмито – 0,1% оголошеної вартості випуску акцій.

Відобразити в бухгалтерському обліку формування статутного капіталу АТ „Котор”.

Завдання 6.4.

Торговець цінними паперами реалізував за дорученням емітента 100 акцій з номінальною вартістю 800 грн. за ціною 820 грн. за кожну. За послуги посередника – торговця цінними паперами сплачено 2000 грн.

Акції були попередньо викуплені в акціонерів по вартості:

- для парних варіантів К – 780 грн. за акцію;

- для непарних варіантів К – 840 грн. за акцію.

Відобразити в бухгалтерському обліку операції з додатковим капіталом підприємства.

Завдання 6.5.

Підприємством прийнято рішення про анулювання 1000 викуплених акцій за номінальною вартістю 10 грн. у зв'язку з реєстрацією зменшення статутного капіталу на суму 10000 грн. Вилучені акції враховуються:

- для варіантів К в діапазоні 0-33 – за номінальною вартістю;

- для варіантів К в діапазоні 34-66 – за вартістю 9 грн.;

- для варіантів К в діапазоні 67-99 – за вартістю 11 грн.

Відобразити в бухгалтерському обліку операції зі зменшення статутного капіталу підприємства.

Завдання 6.6.

Акціонерам нараховані і виплачені дивіденди на суму 42800 + 100*К грн., у тому числі:

- грошовими коштами – 20000 + 100*К грн.;

- ТМЦ – 12000 грн. із ПДВ (фактична собівартість без ПДВ – 8500 грн.);

- основними засобами – 10800 грн. із ПДВ (первісна вартість без ПДВ – 13000 грн., знос – 4000 грн.).

Відобразити господарські операції з нарахування та сплати дивідендів в обліку акціонерного товариства.

Завдання 6.7.

Акціонерам підприємства нараховані дивіденди в розмірі 400*К грн. Частина цієї суми в розмірі 300*К грн. вони направляють на придбання акцій додаткового випуску.

Відобразити в бухгалтерському обліку підприємства операції з виплати та реінвестування дивідендів.

Завдання 6.8.

В 200_ році акціонерним товариством отримано 48 тис. грн. чистого прибутку. Згідно з установчими документами підприємства, чистий прибуток отриманий у звітному році розподіляється за такими напрямками:

- у резервний капітал – згідно чинного законодавства;

- на розвиток виробництва – 10 + К/5 %;

- на матеріальне заохочення – 30%;

- на погашення збитків минулих років – залишок.

Відобразити в обліку товариства господарські операції з розподілу прибутку звітного періоду.

7. Комплекс завдань з теми „Облік праці, її оплати та соціального страхування персоналу”

Завдання 7.1.

Працівник відділу збуту, який працює на підприємстві з 01.02.2011 р., йде у відпустку з 11 квітня 2012 р. на 10 + К/104 календарних днів. Заробітна плата працівника за розрахунковий період з квітня 2011 р. по березень 2012 р. становить 20000 + 100*К грн. Крім того, сума заробітної плати, нарахованої за 10 відпрацьованих днів у квітні, становить 500 + 10*К грн.

Здійснити розрахунок суми відпускних працівнику та відобразити господарські операції з їх нарахування та виплати у бухгалтерському обліку підприємства. При цьому слід врахувати, що для парних варіантів К виплата здійснюється за рахунок створеного забезпечення на оплату відпусток.

Завдання 7.2.

Працівник з 21.07.201_ р. хворів (підтверджуючі документи є в наявності – після видужання він надав листок непрацездатності).

Допомога призначена за 1 + К/105 робочих днів, страховий стаж становить К/5 років.

У табл. 3 наведено дані щодо його заробітної плати у розрахунковому періоді.

Таблиця 3

Дані про дохід працівника протягом січня-червня 201_р.

Місяць

Відпрацьовано днів у розрахунковому періоді

Нараховано дохід за місяць, грн.

Січень

21

3500 (3000 – оклад; 500 – премія)

Лютий

18 (3 дні – відпустка за власний рахунок)

3600 (3000 – оклад; 600 – матеріальна допомога)

Березень

20

3000

Квітень

21

3000

Травень

13 (6 днів – лікарняний)

3300 (2050 – оклад; 1250 – лікарняний за 6 робочих днів; 300 – премія до свята)

Червень

7 (14 – відпустка)

3000 (1000 – оклад; 2000 – щорічна основна відпустка)

Визначити суму лікарняних (порядок: розрахунок кількості днів допомоги; встановлення розрахункового періоду; обчислення середньої зарплати; розрахунок суми страхової виплати) та відобразити господарські операції з їх нарахування та сплати лікарняних в обліку підприємства.

Завдання 7.3.

Працівник підприємства переніс операцію. Вартість послуг лікарні за лікування – 2 тис. грн. (без ПДВ), вартість витрат на ліки 500 грн. (без ПДВ). На підставі заяви працівника підприємство надає йому допомогу на лікування шляхом виплати коштів на руки працівнику готівкою (підтверджуючі документи є в наявності).

Відобразити в обліку підприємства нарахування та виплату працівнику матеріальної допомоги на лікування.

Завдання 7.4.

Працівнику підприємства за січень 201_р. нараховано: зарплата (оклад) – 2000 + 10*К грн., премія за результатами роботи протягом місяця – 200 грн., виплачена матеріальна допомога, неоподатковувана прибутковим податком, – 300 + 10*К грн., компенсаційні виплати, пов’язані з відрядженням (добові, оплата за проїзд і проживання в готелі), – 1000 – 10*К грн. Відповідно до виконавчого листа з даного працівника аліменти утримуються на одну дитину (для парних варіантів К) або дві дитини (для непарних варіантів К).

Встановити розмір утримуваних аліментів і відобразити операції з їх нарахування та виплати у бухгалтерському обліку підприємства.

Завдання 7.5.

Працівникові нараховано за місяць 1400 – 10*К грн. Він належить до І категорії осіб потерпілих у результаті Чорнобильської катастрофи та має звання Героя України (для парних варіантів К).

Розрахувати суму заробітної плати, що отримано працівником та відобразити в обліку операції з нарахування та виплати зарплати, а також утримань ЄСВ.

Завдання 7.6.

Працівник-погодинник IV розряду відпрацював у жовтні 201_р. (відповідно до табеля обліку робочого часу (80 + К годин). Годинна тарифна ставка працівника цього розряду – 50 – К/2 грн.

Розрахувати заробіток працівника за жовтень та відобразити в обліку господарські операції з нарахування та виплати заробітної плати, якщо остання нараховується двічі на місяць (аванс – 50%).

Завдання 7.7.

Оклад працівника підприємства становить 1400 – 10*К грн. У лютому 201_р. нарахована заробітна плата у розмірі 1300 – 10*К грн., премія за підсумками попереднього року  – 500 грн. У березні працівнику встановлена надбавка до окладу у сумі 5*К грн. за заміщення співробітниці, яка знаходиться у відпустці по догляду за дитиною. У цьому ж місяця виплачена допомога з тимчасової непрацездатності – 200 грн. У квітні нарахована зарплата (з урахуванням надбавки) в сумі 1400 – 5*К грн. та відпускні 300 грн.

Провести індексацію заробітної плати з метою відшкодування подорожчання споживчих цін на товари та послуги за період з лютого по квітень 201_р.

Завдання 7.8.

В табл. 4 містяться дані про нараховану заробітну плату окремих працівників підприємства за листопад 201_р.

Таблиця 4

Дані про дохід окремих працівників за листопад 201_р.

Табельний номер

Прізвище, ім’я, по-батькові працівника

Посада

Нарахована заробітна плата, грн.

Примітка

001

Петренко Іван Петрович

Генеральний директор

4300 + 5*К

Має звання Героя України

002

Смичок Вікторія Юріївна

Головний бухгалтер

3850 – 5*К

Є одинокою матір’ю двох дітей у віці до 18 років

003

Хоменко Іван Вікторович

Начальник відділу збуту

2500 +10*К

004

Візна Оксана Ярославівна

Менеджер відділу збуту

1500 – 7*К

005

Кміть Михайло Григорович

Начальник складального цеху

1800 + 5*К

Пенсіонер

006

Мостинський Андрій Олександрович

Робітник складального цеху

2000 + 2*К

Має трьох дітей у віці до 18 років

Обчислити фонд оплати праці підприємства за листопад 201_р., розрахувати обсяги нарахувань та утримань ЄСВ (клас професійного ризику виробництва – 41), а також податку з доходів фізичних осіб. Відобразити в бухгалтерському обліку операції з нарахування та виплати заробітної плати.

8. Комплекс завдань з теми „Облік зобов’язань”

Завдання 8.1.

ТзОВ „Автолев” уклав з банком договір про отримання довгострокового кредиту строком на 2 роки. Загальна сума кредиту 200000 + К*1000 грн. Процентна ставка 25 % річних. Проценти нараховуються і сплачуються щокварталу. Кредит погашається рівними частинами щокварталу із сплатою відповідних процентів.

Завдання 8.2.

Згідно з первинними документами з обліку зарплати і доплат за над нормовану роботу, а також наказом за преміювання працівників за жовтень була нарахована зарплата:

 •  адміністративному персоналу – 20000 + К*100 грн.;
 •  працівникам основного виробництва – 30000 + К*100грн.;
 •  працівникам службі збуту – 25000 + К*100 грн.

При цьому зарплату заплановано виплатити:

 •  із каси підприємства – 30%;
 •  із перерахування на картрахунки – 50%;
 •  готовою продукцією – 15%;

Депонована зарплата – 5%.

Відобразити господарські операції в бухгалтерському обліку підприємства.

Завдання 8.3.

У лютому ТзОВ „Буд” придбало у ТзОВ „Автолев” авто на загальну суму 60 000 + К*1000 грн. (в т.ч. ПДВ 20%). ТзОВ „Автолев” погодилось прийняти від ТзОВ „Буд” простий вексель на суму 60 000 + К*1000 грн. грн. під            5+К*0,5 % річних з терміном погашення до 31 травня. Відобразити господарські операції в бухгалтерському обліку підприємства.

Завдання 8.4.

ТзОВ „Техноплюс” (за умови попередньої оплати) реалізувало товар вартістю 420 + К*100 грн. (в т.ч. ПДВ 20%). Вартість наданих послуг із транспортування товарів склала 196 грн. (в т.ч. ПДВ 20%).

Під час приймання товарів покупцем виявлено нестачу з вини ТзОВ „Техноплюс” в сумі 100 + К*10 грн. Складено відповідний акт.

ТзОВ „Техноплюс” визнав свою вину і у цьому звітному періоді погасив пред’явлену йому претензію: а) шляхом доставки товарів; б) грошовими коштами і відображено коригування сум ПДВ.

Відобразити господарські операції в бухгалтерському обліку ТзОВ „Техноплюс”.

Завдання 8.5.

Засновник ТзОВ „Техноплюс”, що знаходиться на звичайній системі оподаткування надав своєму підприємству поворотну фінансову допомогу в сумі 20000 + К*1000 грн. Відобразити господарські операції в бухгалтерському обліку підприємства.

Завдання 8.6.

У ТзОВ „Буд” – кредиторська заборгованість у сумі 84000 грн. у тому числі: ТзОВ „Автолев” – 60000 грн. (в т.ч. ПДВ 20%) та ТзОВ „Технолюкс” – 24000 грн. (в т.ч. ПДВ 20%).

Протягом кварталу підприємством здійснені такі господарські операції:

 •  отримане від постачальника та оплачене обладнання (форма розрахунків – безготівкова) – 60000 грн. (в т.ч. ПДВ 20%).;
 •  отримані спеціальні інструменти, зараховані на баланс як інші необоротні матеріальні активи (отриманий короткостроковий вексель) – 12000 грн. (в т.ч. ПДВ 20%).;
 •  придбано комп’ютерну програму за готівку – 2400 грн. (в т.ч. ПДВ 20%).;
 •  оплачено мобільному операторові за послуги зв’язку (форма розрахунків – безготівкова) – 600 грн. (в т.ч. ПДВ 20%).

Після закінчення терміну позовної давності списана в дохід підприємства прострочена кредиторська заборгованість перед ТзОВ „Автолев” та ТзОВ „Технолюкс”. Відобразити господарські операції в бухгалтерському обліку підприємства.

Завдання 8.7.

Підприємство ТзОВ „Технолюкс” орендує будівлю у підприємства ТзОВ „Буд” для офісу (обидва підприємства є платниками податку на прибуток і ПДВ). За договором оперативної оренди ТзОВ „Технолюкс” заборгував орендну плату за два  місяці у сумі 60000 грн. (у тому числі ПДВ 20%). Договором також передбачено стягнення пені у розмірі 0,01% за кожен день прострочення. Відобразити господарські операції в бухгалтерському обліку підприємства ТзОВ „Технолюкс”.

Завдання 8.8

Акціонерам підприємства нараховані дивіденди в розмірі 400*К грн. Частина цієї суми в розмірі 150*К грн. вони направляють на придбання акцій додаткового випуску.

Відобразити в бухгалтерському обліку підприємства операції з виплати та реінвестування дивідендів.

Решта суми 250*К виплачено:

- грошовими коштами – 100*К грн.;

- ТМЦ – 60*К грн. із ПДВ (фактична собівартість без ПДВ – 40*К грн.);

- основними засобами – 90*К грн. із ПДВ (первісна вартість без ПДВ 60*К грн., знос – 55*К грн). Відобразити господарські операції з нарахування та сплати дивідендів в обліку акціонерного товариства.

9. Комплекс завдань з теми „Облік витрат, доходів і фінансових результатів діяльності підприємства”

Завдання 9.1.

ТзОВ „Автолев” передає автомобіль (залишкова вартість 30000 грн., справедлива вартість 25000+100*К грн.) ТзОВ „Буд” в обмін на склад (залишкова вартість 40000 грн., справедлива вартість 35000+100*К грн.). Крім того ТзОВ „Автолев” здійснює доплату за обмін в сумі 6000 (без ПДВ). Відобразити в обліку підприємства господарські операції та визначити фінансовий результат внаслідок їх здійснення.

Завдання 9.2.

На ПП „Фармплюс” надійшов товар в кількості 200 одиниць. Вартість товару згідно накладною становить 6000 грн. в.т.ч. ПДВ 20%. Працівником підприємства було вкрадено товари в кількості К одиниць. Він визнав вину і відшкодував суму завданого збитку шляхом унесення грошових коштів до каси підприємства. Відобразити в обліку підприємства господарські операції та визначити фінансовий результат внаслідок їх здійснення.

Завдання 9.3.

ТзОВ „Автосервіс” уклало договір про ремонт 6 автомобілів на суму 24000 грн. (в.т.ч ПДВ). Термін виконання замовлення 3 місяці. В першому місяці було відремонтовано 3 автомобілі, в другому – 1 автомобіль, в третьому -  2 автомобілі. Собівартість наданих послуг становить 16000+К*100 грн. Відобразити в обліку підприємства господарські операції та визначити фінансовий результат внаслідок їх здійснення.

Завдання 9.4.

Підприємство безоплатно отримало програмне забезпечення вартістю 600 + К*100 грн. (термін експлуатації 3 роки). Витрати з установлення та налаштування програмного забезпечення склали 250 грн. Через 6 місяців прийнято рішення про списання програмного забезпечення. Відобразити в обліку підприємства господарські операції та визначити фінансовий результат внаслідок їх здійснення.

Завдання 9.5.

7 березня 20__р. з метою придбання 1000 облігацій ТзОВ „Мандарин” номіналом 20 + К грн. із 12% річних (термін погашення 1 рік) ПАТ „Гарден” передало передає автомобіль (первісна вартість становить 35200 + К*100 грн., сума нарахованого зносу на момент передачі 30000 + К*100 грн.) Відобразити в обліку підприємства господарські операції та визначити фінансовий результат внаслідок їх здійснення.

Завдання 9.6.

Підприємство придбало патент на винахід, для чого в банку було взято кредит у розмірі 2000 грн. під 25% річних. Вартість придбаного патенту - 2000+К*100грн., у т.ч. ПДВ 20%. Оплата послуг патентного повірника – 180+К*10 грн. Інші витрати, пов’язані з реєстрацією патенту – 120+К*10 грн.

Завдання 9.7.

Між підприємствами ТзОВ „Буд” та ТзОВ „Агро” укладено договір купівлі-продажу, відповідно до якого ТзОВ „Буд” поставляє товари ТзОВ „Агро” на суму 36000 + К*100 грн., у тому числі ПДВ. За даними бухгалтерського обліку ТзОВ „Буд”, балансова вартість реалізованого товару становить 25000 + К*100 грн. ТзОВ „Агро” виписує простий вексель на ім’я ТзОВ „Буд” на суму затверджену в договорі. Вексель погашено шляхом перерахунку коштів  ТзОВ „Агро” на банківський рахунок ТзОВ „Буд”. Відобразити в обліку ТзОВ „Буд” господарські операції та визначити фінансовий результат внаслідок їх здійснення.

Завдання 9.8.

Протягом кварталу ТзОВ „Буд” здійснено такі господарські операції:

 •  нараховано амортизацію виробничого обладнання – 1500 + К *100грн.;
 •  нараховано амортизацію приміщення офісу – 2000 + К*100грн.;
 •  нараховано амортизацію програм „Бухгалтер +” – 200 грн. та „Збут” – 150 грн.;
 •  реалізовано будівлю за попередню оплату – ціна продажу 200000 + К*1000 грн., у тому числі ПДВ (20 %). За даними бухгалтерського обліку, первісна вартість будівлі становить 180000 грн., сума нарахованого зносу (на момент продажу) – 30000 грн.;
 •  реалізовано програмне забезпечення для виробництва, первісною вартість 2000 + К*100 грн. і сумою накопиченого зносу 1800 + К * 100 грн.;
 •  реалізовано товари на суму 30000 + К*1000 грн. (торгова націнка 10 %);
 •  нарахована заробітна плата бухгалтеру – суміснику 4200 + К*100 грн.; директору – 6000 + К*100 грн.;  двом працівникам виробництва по 3000 + К*50 грн.;
 •  сплачено відсотки за користуванням кредитом –100 + К*10 грн.;
 •   зв’язку з неможливістю подальшого використання автомобіля (пошкодження в результаті ДТП підприємством прийнято рішення про його ліквідацію. При цьому: первісна вартість автомобіля становить 70000 + К*100 грн.; накопичений знос – 23000 + К*100 грн.; оприбутковано запчастин – на суму 800 грн.; отримано суму страхового відшкодування (за вирахуванням безумовної франшизи) – 15000 грн.; витрати на зняття автомобіля з реєстрації в органах ДАІ – 240 грн. (без ПДВ);
 •  безоплатно отримано паливо – мастильні матеріали  на суму 5000 + К*100 грн.;
 •  безоплатно передано товари вартістю 2000 + К*10 грн.

Відобразити в обліку підприємства господарські операції та визначити фінансовий результат внаслідок їх здійснення.

0. Комплекс завдань з теми “Облік на підприємствах малого бізнесу”

Завдання 0.1.

Для виробничих потреб, підприємство придбало програмне забезпечення вартістю 1500 + К*100 грн., у тому числі ПДВ 20%, у ТзОВ „Техноплюс” на умовах 70% передоплати. Витрати з установлення та налаштування програмного забезпечення склали 600 грн. У зв’язку з цим було прийнято рішення про списання старого програмного забезпечення. За даними бухгалтерського обліку, первісна вартість старого програмного забезпечення 4000 грн. Сума накопиченого зносу 3800 грн. Здійснити підрахунок первісної вартості придбаного нематеріального активу та відобразити в обліку підприємства операції з придбання та списання нематеріальних активів. Відобразити господарські операції в бухгалтерському обліку платник єдиного податку.

Завдання 0.2.

Згідно з первинними документами працівникам (ТзОВ „Буд” – платник єдиного податку) за жовтень 20__ була нарахована зарплата:

 •  бухгалтеру – суміснику 1400 + К*100 грн.;
 •  директору – 2000 + К*100 грн.;
 •   двом працівникам виробництва по 1000 + К*50 грн.

Також нараховано матеріальну допомогу:

 •  бухгалтеру на суму 1200 грн.;
  •  директору на суму 300 грн.

Відобразити господарські операції в бухгалтерському обліку підприємства.

Завдання 0.3.

ТзОВ „Буд” реалізувало верстат, що був у користуванні. В акті приймання-передачі зазначено: первісна вартість становить 20200 + К*100 грн., сума нарахованого зносу на момент передачі 15000 + К*100 грн.

Також передано до статутного фонду іншого підприємства склад первісною вартістю 200000 + К*1000, знос – 80000 грн. звичайна ціна 250000 грн. Відобразити в обліку підприємства операції з вибуття основних засобів та нарахування єдиного податку у платника єдиного податку четвертої групи, при умові що він не є платником ПДВ.

Завдання 0.4.

ТзОВ „Автолев” має заборгованість перед бюджетом:

 •  єдиний податок – 1000 + К*100 грн.;
 •  ПДВ – 3000грн + К*100 грн.

Також нараховано пеню 10% від заборгованості. Відобразити в обліку підприємства операції з нарахування та погашення заборгованостей перед бюджетом.

Завдання 0.5.

ТзОВ „Автолев” платник єдиного передає автомобіль (залишкова вартість 30000 грн., справедлива вартість 25000+100*К грн.) ТзОВ „Буд” в обмін на склад (залишкова вартість 40000 грн., справедлива вартість 35000+100*К грн.). Крім того ТзОВ „Автолев” здійснює доплату за обмін в сумі 6000 (без ПДВ). Відобразити в обліку підприємства господарські операції та визначити фінансовий результат внаслідок їх здійснення.

Завдання 0.6.

ТзОВ „Буд” (платник єдиного податку та не платник ПДВ) станом на 01 квітня має такі дані про запаси:

 •  дошка – 1000 + К*10 грн.;
 •  цегла – 100*К грн.;
 •  цемент – 250 + К*10 грн.;
 •  паливо – 50 + К*10 грн.;
 •  залишок ТЗВ 200 + К*10 грн.

На ТзОВ „Буд” транспортне підприємство доставило:

 •  дошку у кількості 2 м. куб. на суму 1600 + К*100 грн. (в т.ч. ПДВ 20%);
 •  цеглу у кількості 1000 на суму 100 + К*10 грн. (в т.ч. ПДВ 20%);
 •  цемент у кількості 100 мішків на суму 1000 + К*10 (в т.ч. ПДВ 20%);
 •  паливо 150 + К*10 (в т.ч. ПДВ 20%).

Транспортні витрати на доставку запасів склали 320 + К*10 грн.

Крім того підприємством передано:

 •  у виробництво дошку – 2000 грн.;
 •  на адміністративні потреби паливо – 100 грн.

Здійснити розподіл транспортно заготівельних витрат  на кінець кварталу по витрачених запасах і запасах, що залишилися.

Завдання 0.7.

ТзОВ „Буд” – платник єдиного податку. Сума єдиного податку нарахована в 1 кварталі становить 25000 + К*100 грн. У цьому кварталі прийнято рішення про виплату засновникам дивідендів у сумі:

 •  підприємству  10000 + К*100грн.;
 •  фізичній особі 5000 + К*100 грн.

Відобразити господарські операції в бухгалтерському обліку підприємства.

Завдання 0.8.

ТзОВ „Буд” протягом місяця реалізувало:

 •  будівлю за попередню оплату – ціна продажу 200000 + К*1000 грн., у тому числі ПДВ (20 %). За даними бухгалтерського обліку, первісна вартість будівлі становить 180000 грн., сума нарахованого зносу (на момент продажу) – 30000 грн.;
 •  програмного забезпечення обліку, первісною вартість 2000 грн. і сумою накопиченого зносу 180 + К * 10 грн.
 •  матеріали на суму 3000 + К*100 грн.

Здійснити нарахування і сплату єдиного податку та відобразити господарські операції в бухгалтерському обліку платник єдиного податку.


4. ОФОРМЛЕННЯ, ПОДАННЯ І ЗАХИСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Форма подання курсової роботи:

- курсова робота  повинна бути підготовлена за допомогою редактора Word for Windows® (версії 97, 2000, XP, 2003, 2007) або сумісного редактора;

- рукопис повинен мати наскрізну нумерацію сторінок із вільним розміщенням нумерації в листі;

- формат сторінки – А4 (210 х 297), орієнтація сторінки – “книжкова”;

- основна текстова частина курсової роботи оформляється шрифтом Times New Roman, 14 пт.;

- поля: зліва – 2,5 см.; справа – 1,5 см.; зверху – 2,5 см.; знизу – 2,5 см.; перепліт – 0 см.;

- інтервал меж рядками – 1,3 (має бути обраний пункт “множитель”);

- інтервал між абзацами “перед”, “після” – 0 пт.;

- відступи “зліва”, “справа” – 0 пт.;

- відступ першої стрічки – 1,27 см. (допускається “1,25 см.” для редактора WinWord XP/2003/2007);

- рисунки, фотографії, графіки слід вставляти в текст курсової роботи як об’єкт. Положення об’єкту – “в тексті”;

- рисунки та таблиці не повинні розривати речення в абзаці, тобто вони мають бути розташовані після того абзацу, в якому на них робиться перше посилання в тексті.

Перелік літератури є останнім в курсовій роботі і його необхідно оформити відповідно до чинних вимог з оформлення літератури (табл. 6); рекомендована послідовність пунктів літератури – за порядком звертання у роботі (приклади оформлення літератури наведені далі за текстом); список літератури розташовується одразу ж після тексту курсової роботи; один пункт літератури відповідає назві лише однієї книги (статті або ін.), не допускається під одним номером у переліку розміщувати дві або більше назв.

Таблиця 6

Приклади оформлення літературних джерел

Джерело

Оформлення в списку літератури

1

2

Підручники, посібники, монографії (один, два або три автори)

Яремко І. Й. Знос і амортизація необоротних активів – інструмент оцінки капіталу підприємства : Монографія. / Яремко І. Й. – Львів : Новий світ, 2005. – 148 с.

Буряк П. Ю. Облік на підприємствах малого бізнесу: навч. посіб. / Буряк П. Ю., Шевців Л. Ю., Хом'як P. Л. – К. : ВД „Професіонал”, 2005. – 212 с.

Продовження табл. 6

1

2

Шквір В. Д. Інформаційні системи і технології в обліку : навч. посіб. / Шквір В. Д., Загородній А. Г., Височан О. С. – [3-тє вид., перероб. і доп.]. – К. : Знання, 2007. – 439 с.

Підручники, посібники, монографії (чотири автори)

Бухгалтерський управлінський облік : підручник для студ. спец. 7.050106 “Облік і аудит” вищих навч. закл. / [Бутинець Ф. Ф., Давидюк Т. В., Малюга Н. М., Чижевська Л. В.] ; за ред. проф. Ф. Ф. Бутинця. – [2-е вид., перероб. і доп.]. – Житомир : ПП “Рута”, 2002. – 480 с.

Підручники, посіб-ники, монографії (5 та більше авторів)

Облік, аналіз та аудит : навч. посіб. / [Білик М. С., Загородній А. Г., Кіндрацька Г. І. та ін.]. – К. : Кондор, 2008. – 618с.

Словники

Карпінський Б. А. Фінанси : термінологічний словник / Карпінський Б. А., Шира Т. Б. – К. : Видавничий дім “Професіонал”, 2007. – 608 с.

Статті

Височан О. С. Формування моделі активного контролю та її реалізація на ділянці обліку грошових коштів та їх еквівалентів / Височан О. С. // Бухгалтерський облік і аудит. – 2008. – № 2. – С. 50-56.

Тези доповідей

Николишак О. О. Особливості бухгалтерського та податкового обліку благодійництва як складової соціальної відповідальності підприємства / Николишак О. О. // Бухгалтерський облік, аналіз та аудит в епоху глобальних змін : міжнар. наук.-пр. конф., 23 жовт. 2009 р. : тези доп. – К. : КНЕУ, 2009. – С. 303-309.

Законодавчо-нормативні акти

Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : Закон України від 16.07.1999 р. № 996-XIV

Інтернет-джерела

Пікуш Ю. В. Інноваційна діяльність як об’єкт бухгалтерського обліку [Електронний ресурс] / Пікуш Ю. В. – Режим доступу до ст. : http://intkonf.org/pikush-yuv-innovatsiyna-diyalnist-yak-obekt-buhgalterskogo-obliku/ 

Літературні джерела, що цитуються, повинні бути пронумеровані відповідно з порядком звертання до них у тексті. Посилання на джерело подається у квадратних дужках, наприклад: “... відомо з [8, 9]. …” або “… розглянуто у [3, с.187; 7, с.19] …”. Список літератури наводиться наприкінці курсової роботи відповідно до порядку звернення по тексту на мові оригіналу.

Для набору курсової роботи слід використовувати таки елементи:

- назви таблиць – Times New Roman, шрифт, 14 пт., жирний. Таблиця по можливості розташовується по всій ширині сторінки;

- підпис під рисунками – Times New Roman, 14 пт., курсив. Рисунок розміщується по середині сторінки. Підпис під рисунками виду: “Рис. {порядковий номер}. {підпис рисунка}”. Звернення до рисунку у тексті – “... показано на рис. {номер} ...”. Всі написи на рисунку повинні бути не менше 10 пт.

- формули розташовують по центру; нумерацію формул – по правому краю. Порядок перерахування змінних формули – за порядком їх появи у формулі зліва направо, зверху вниз. Для набору формул використовувати вбудований у Word редактор формул.

Критерії оцінювання:

1) правильність і логічність побудови змісту курсової роботи;

2) достатня кількість використаних літературних джерел (не менше 3-4, додаткового заохочується використання статей у професійних періодичних та фахових виданнях), наявність світового і вітчизняного досвіду дослідження явища;

3) використання положень законодавчих і нормативних актів з теми об’єкта дослідження – всі проведення та розрахунки, наведені в курсовій роботі, повинні бути підтверджені відповідними посиланнями на законодавчі норми;

4) правильність виконання практичної частини;

5) наявність обґрунтованих висновків до теоретичної та практичної частин курсової роботи;

6) акуратність і правильність оформлення пояснювальної записки та своєчасність подання курсової роботи до захисту;

7) правильність та повнота відповідей студента під час захисту курсової роботи.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ:

1. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України №996-XIV від 16.07.1999р.

2. Про затвердження Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій: Наказ Міністерства фінансів України №291 від 30.11.1999р.

3. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник для студентів спеціальності “Облік і аудит” вищих навчальних закладів [Ф.Ф. Бутинець та ін.]; під заг. ред. [і з передм.] Ф.Ф. Бутинця. – 8-ме вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП “Рута”, 2009. – 912 с.

4. Верига Ю.А., Зима Г.І. Бухгалтерський облік. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 656 с.

5. Гарасим П.М., Журавель Г.П., Хомин П.Я. Курс фінансового обліку
Навч. посіб. – К.: Знання, 2007. – 566 с.

6. Гладких Т.В. Фінансовий облік: Навч. посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 488 с.

7. Даньків Й.Я., Остап’юк М.Я. Бухгалтерський облік: Підручник. – К.: Знання, 2007. – 469 с. – (Вища освіта ХХІ століття).

8. Коблянська О.І. Фінансовий облік: Навч. посіб. 2-ге вид., випр. і доп. – К.: Знання, 2007. – 471 с. – (Вища освіта XXI століття).

9. Лень В.С., Нехай В.А. Облік і аудит. Вступ до фаху. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 256 с.

10. Лишиленко О.В. Бухгалтерський облік: Підручник. Вид. 3-тє. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 670 с.

11. Мисака Г.В., Шарманська В.М. Бухгалтерський облік. Навч. пос. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 400 с.

12. Нестеренко Ж.К. Бухгалтерський облік промислових підприємств: Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2005. – 311с.

13. Облік, аналіз та аудит: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2008. – 618 с.

14. Стельмащук А.М., Смоленюк П. С. Бухгалтерський облік: Навч. посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 528 с.

15. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність: Підручник. – 3-тє вид. допов. і перероб. – К.: Алерта, 2008. – 926 с.

16. Чебанова Н.В., Єфіменко Т.І. Фінансовий облік. – К.: Вид. центр “Академія”, 2007. – 704 с.


ДОДАТКИ

Додаток 1

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

Кафедра обліку та аналізу  

КУРСОВА РОБОТА

З ДИСЦИПЛІНИ “БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ІІ”

на тему: “Бухгалтерський облік господарських операцій

Варіант № _____ (для теоретичної частини); _______ (для практичної частини)

Індивідуальний коефіцієнт К= ____

Виконав студент групи_________

_______________________________    

     (Прізвище та ініціали студента)   

 

Перевірив:

_______________________________    

   (Прізвище та ініціали викладача)

Львів – 20..


Додаток 2

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

КАФЕДРА ОБЛІКУ ТА АНАЛІЗУ

ЗАВДАННЯ

для виконання курсового проекту (роботи) з дисципліни

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ІІ

(назва дисципліни)

Видане студенту

Іванову Івану Івановичу

(прізвище, ім’я, по батькові студента)

Групи

ОА-31

Інституту

економіки і менеджменту

1. Тема курсового проекту (роботи)

Бухгалтерський облік господарських операцій

2. Перелік питань, що їх належить розробити:

Теоретична частина (варіант № 19):

Питання №1.

Облік досліджень та розробок

Питання №2.

Класифікація фінансових інвестицій

Питання №3.

Облік розрахунків за соціальним страхуванням

Практична частина (варіант № 9):

Комплекс завдань з теми: “Облік доходів і витрат”

Завдання видав

доцент Височан О.С.

(посада, П.І.Б. керівника)

(підпис)

(дата)

Іванов І.І.

Завдання отримав

(П.І.Б. студента)

(підпис)

(дата)

Завідувач кафедри ОА, професор

А.Г. Загородній

Термін подання керівнику закінченого проекту (роботи)

(дата)

Додаток 3

ЗМІСТ

Стор.

Вступ

1.

Теоретична частина

1.1.

Теоретичне питання 1. {Назва питання}

1.2.

Теоретичне питання 2. {Назва питання}

1.3.

Теоретичне питання 3. {Назва питання}

2.

Практична частина. Комплекс завдань з теми {Назва теми}

2.1.

Завдання 1

2.2.

Завдання 2

2.3.

Завдання 3

2.4.

Завдання 4

2.5.

Завдання 5

2.6.

Завдання 6

2.7.

Завдання 7

2.8.

Завдання 8

Висновки

Список використаної літератури


ЗМІСТ

Стор.

Вступ

3

1. Структура курсової роботи

3

2. Вибір теми курсової роботи студентом

3

3. Методичні рекомендації до виконання і тематика курсових робіт

4

3.1. Рекомендації до виконання і тематика теоретичної частини курсових робіт

4

3.2. Рекомендації до виконання і тематика практичної частини курсових робіт

7

4. Оформлення, подання і захист курсової роботи

34

Список літератури

36

Додаток 1. Зразок титульної сторінки курсової роботи

38

Додаток 2. Зразок завдання на курсову роботу

39

Додаток 3. Зразок змісту курсової роботи

40


НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ

МЕТОДИЧНІ  РЕКОМЕНДАЦІЇ

до виконання курсової роботи з дисципліни “Бухгалтерський облік ІІ (загальна теорія)”

студентами денної та заочної форм навчання напряму підготовки

6.030509 “Облік і аудит”

Укладачі

Височан Олег Степанович

Оліховський Володимир Ярославович

1 ПКО – прибутковий касовий ордер; ВКО – видатковий касовий ордер

2 Зростання додаткового капіталу обумовлено дооцінкою необоротних активів

3 У складі нерозподіленого прибутку на 31.12.200_ р. прибуток від реалізації товарів ТзОВ "Сатурн” становить 50 тис. грн. Придбані ТзОВ “Сатурн” товари у 200_ році не реалізовані

4 Округлювати до цілого числа

5 Округлювати до цілого числа

PAGE   \* MERGEFORMAT 9


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

10513. Суперглобальный массив $_SERVER 54 KB
  Суперглобальный массив SERVER Одним из важнейших предопределенных массивов является массив SERVER в него PHPинтерпретатор помещает переменные полученные от сервера. Без данных переменных сложно организовать полноценную поддержку Webприложений. Ниже приводится описан...
10514. Ответственность за неисполнение денежных обязательств 36.5 KB
  Ответственность за неисполнение денежных обязательств. За их неисполнение начисляется процент. Основание ответственности. Для возникновения ответственности необходимы четыре элемента: Противоправное поведение: это неправильное поведение нарушающее дого
10515. Схема коммерческих отношений в трамповом судоходстве 52.5 KB
  Схема коммерческих отношений в трамповом судоходстве. Общая схема: Стивидорная компания чаще называется оператор терминала. Договор со стивидорной компанией заключает продавец лучше знает свойства груза. Договор с агентом заключается судовладе...
10516. Особенности работы агента в трамповом судоходстве 51 KB
  На капитана возложен контроль за качеством агентского обслуживания судна. Во всех спорных случаях право окончательного решения принадлежит капитану. Судовладелец вправе требовать от агента услуг и выполнения работ только в рамках законов правил и обычаев страны пр
10517. Коммерческое значение порта 45 KB
  Коммерческое значение порта. Порт это либо понятие географическое либо административно-управленческое. Соотношение портовых властей и коммерческих предприятий: такие как город и мэрия. За рубежом порт управляется общественным советом. Сюда входят представите...
10518. Буксирная помощь 36 KB
  Буксирная помощь. Как правило частные буксирные компании. С буксирными компаниями можно заключить отдельный долгосрочный договор тогда судовладелец обязан обращаться только к этой компании. Буксировка: внутрипортовая: содействие в маневрировании судна в пор
10519. Способы оплаты в морском бизнесе 42.5 KB
  Способы оплаты в морском бизнесе. оплата наличными: это только оплата. Предусматривает что получатель платежа может беспрепятственно и немедленно получить платеж в банке в день согласованного платежа. Так оплачиваются: фрахт, демеридж, мертвый фрахт...
10520. Согласование фрахтовой ставки 38.5 KB
  Согласование фрахтовой ставки. Надо согласовать 11 пунктов. ставка фрахта: арифметическая величина; валюта фрахта: доллары валюта в которой выражена фрахтовая ставка; фрахтовая единица: физическая единица на которой установлена ставка фрахта. Единица: ...
10521. От чего зависит оборачиваемость коносамента 38 KB
  Оборотные документы имеют два свойства: Освобождение правомерного держателя от каких бы то ни было возражений в платеже со стороны плательщика. Коносамент является носителем обязательного права. Что делать кредитору если не платят по векселю Можно обратиться к ка