47901

Аналіз використання капіталу

Лекция

Экономическая теория и математическое моделирование

Обертання оборотних коштів розраховується тривалістю одного обороту в днях чи кількістю оборотів за звітній період коефіцієнт обертання Тривалість одного обороту в днях це відношення суми середнього залишку оборотних коштів до суми одноденної виручки за період що аналізується: Z = О х t ...

Украинкский

2013-12-04

227.5 KB

0 чел.

Тема: Аналіз використання капіталу

Вкладення капіталу повинно бути ефективним. Під ефективністю використання капіталу розуміють величину прибутку, який приходиться на одну гривню вкладеного капіталу.

       Мова йде про комплексне поняття, яке включає в себе рух оборотних коштів, основних фондів, нематеріальних активів. Тому аналіз використання капіталу проводиться по окремим його складовим, потім робиться зведений аналіз.

 1.  Ефективність використання оборотних коштів характерізується поперед всього їх обертаємістю. Під обертанням коштів розуміють тривалість проходження коштами окремих стадій воробництва та обігу. Час, на протязі якого оборотні кошти знаходяться в обороті, тобто послідовно переходять від однієї стадії в іншу, складає період оборота оборотних коштів.

Обертання оборотних коштів розраховується тривалістю одного обороту в днях чи кількістю оборотів за звітній період (коефіцієнт обертання)

       Тривалість одного обороту в днях – це відношення суми середнього залишку оборотних коштів до суми одноденної виручки за період, що аналізується:

                                      

                                       Z = О х t  

                                                 T

Z - обертання оборотних коштів;

O - середній залишок оборотних коштів;

t- число днів періоду (90, 360)

T - виручка від реалізації, грн.

        Середній залишок оборотних коштів визначається як середня хронологічного ряду, яка розраховується по сукупності значення показника в різні моменти часу.

                           О = ½ О1 + О2 +…..+ ½ Оn        

                                                n - 1

                                                                            

О1, О2, Оn -  залишок оборотних коштів на 1-е число кожного місяця, грн.,

    n- число місяців.

       Коефіцієнт обертання коштів характеризує розмір обсягу виручки від реалізації в розрахунку на 1 грн. оборотних коштів. Він визначається як відношення суми виручки до середнього залишку оборотних коштів:

                                       К0 = Т

                                               О

       Коефіцієнт обертання коштів – це фондовіддача оборотних коштів. Його зростання свідчить про більш ефективне використання оборотних коштів. Коефіцієнт обертання одночасно показує число оборотів оборотних коштів за аналізуємий період і може бути розрахований діленням кількості днів періоду на тривалість одного обороту в днях (обертання в днях)

                                                       t

                                             К0 = -----

                                                      Z

 1.  число днів періоду,
 2.  обертання оборотних коштів

       Важливим показником ефективності використання оборотних коштів є також коефіцієнт завантаження коштів в обороті, який характеризує суму оборотних коштів, авансованих на 1 грн. виручки. Тобто, це оборотна фондомісткість – витрати оборотних коштів (в копійках) для отримання 1 грн. реалізованої продукції (робіт, послуг).

       Коефіцієнт завантаження – це відношення середнього залишку оборотних коштів до суми виручки від реалізації продукції:

                                             Кз = О   х 100

                                                   Т

Коефіцієнт завантаження коштів в обороті – величина, зворотна коефіцієнту обертання коштів. Чим менше коефіцієнт завантаження, тим ефективніше використовуються оборотні кошти.

Розглянемо, як проводять аналіз обертання оборотних коштів підприємства:

                                                                                      Таблиця 1

                                                                                                                                           

                            Аналіз обертання оборотних коштів

         

    Показники

Минулий рік

Звітний рік

Зміна

1. Виручка, т. грн.

   58000

  63000

+ 5000

2. Кількість днів періоду, що аналізується

       360

      360

       -

3. Одноденна виручка, т. грн.

       161,1

      175

   +13,9

4. Середній залишок оборотних коштів, т. грн.

     5133

    5207

   +74

5. Тривалість одного обороту, днів

         31,8

       29,7

     - 2,1

6. Коефіцієнт обертання коштів, обороти

        11,3

       12,1

    + 0,8  

7. Коефіцієнт завантаження коштів в обороті,. коп

         8,85

       8,27

-  0,58

       З даних таблиці видно, що обертання оборотних коштів підприємства за рік прискорилась на 2,1 день – з 31,8 до 29,7 днів. Це привело до збільшення коефіцієнта обертання коштів на 0,8 оборота – з 11,3 до 12,1 оборота та до зниження коефіцієнта завантаження коштів в обороті на 0,58 коп. – з 8,85 до 8,27 коп.

       Зміна швидкості оборота оборотних коштів було досягнуто в результаті взаємодії двох факторів:

 1.  збільшення обсягу виручки на 5000 грн. (63000 – 58000) ,
 2.  збільшення середнього залишку оборотних коштів на 74 грн. (5207 –  5 133).

       Вплив кожного з цих факторів на загальне прискорення обертання оборотних коштів характерізується слідуючим образом:

 1.  зрост обсягу виручки прискорив обертання оборотних коштів на 2,5 дня:

                       5133 / 175 – 31,8 = 2,5 дня.

2)  збільшення середнього залишку оборотних коштів на 74 т.грн. уповільнило обертання коштів на 0,4 дня:

                         74 / 175 = 0,4 дня.

Разом: -2,5 + 0,4 = -2,1 дня.

       Прискорення обертання оборотних коштів на 2,1 дня вивільнило з обороту грошові кошти в сумі 367,5 грн.

                                  -2,1 х 175 = -367,5 т. грн.

       Величину економічного ефекту, отриманого від прискорення обертання оборотних коштів, можна визначити, використовуючи коефіцієнт завантаження коштів в обороті. Так, коли в минулому році для отримання з однієї гривні виручки було витрачено 8,86 коп. оборотних коштів, то в звітному році тільки 8,27 коп., тобто менше на 0,58 коп. на кожну гривню виручки. Отже, загальна сума економії оборотних коштів з усього обсягу виручки складає:

                              -0,58 х 63000 / 100 = 365,4 т.грн.

       Різниця в 2,1 т.грн. з цифрою 367,5 т.грн. пояснюється округленням цифр при розрахунках.

2. Ефективність використання основних фондів вимірюється показниками фондовіддачі та фондомісткості.

       Фондовіддача основних фондів встановлюється відношенням обсягу виручки до середньої вартості основних фондів:

                                          Ф = Т

                                                 С

Т – обсяг виручки,

С – середньорічна вартість ОФ.

       Середньорічна вартість ОФ визначається для кожної групи ОФ з урахуванням їх вводу в дію та вибуттям. Зрост фондовіддачі свідчить про підвищення ефективності використання ОФ.

       Фондомісткість продукції – це величина, зворотна фондовіддачі. Вона характеризує витрати основних коштів (в копійках), авансованих на 1 грн. виручки від реалізації продукції

                    

                                      Фм =  С  х 100  

                                                 Т

С – середньорічна вартість ОФ, грн.,

Т – виручка,

100 – перевід грн. в копійки.

       Зниження фондомісткості продукції свідчить про підвищення ефективності використання ОФ.

       Розглянемо аналіз ефективності використання ОФ підприємства (табл. 2).

                                                                                                                                                

                                                                                   Таблиця 2

Показники

Минулий рік

Звітний рік

Зміна

1. Виручка

   58000

    63000

+ 5000

2. Середньорічна вартість ОФ, т. грн.  

   42647

    42567

    + 80

3. Фондовіддача ОФ, грн.

       1,36

          1,48

   + 0,12

4. Фондомісткість продукції, коп.

     73,53

        62,57

    - 5,96

 

       З даних таблиці бачимо, що фондовіддача ОФ за рік зросла на 12 коп. – з 1 грн. 36 коп. до 1 грн. 48 коп., що призвело до зниження фондомісткості продукції на 5,96 коп. – з 73,53 коп. до 76,57 коп.

Це позитивно характеризує фінансовій стан підприємства і вказує на ефективне використання ОФ. Підвищення ефективності використання ОФ дало економію капітальних вкладень на суму 3754,8 т.грн.

                                -5,96 х 63000 = - 3754,8 т.грн.

                                          100

       Показник фондовіддачі тісно пов’язаний з продуктивністю праці та фондоозброєністю, яка характеризується вартістю ОФ, які приходяться на 1 робітника.

Маємо:                   

                  В = Т                 

                         R               

                                  

                  Фозбр = С                    

                              R

                   

                  Ф = Т

                          R

              

                  Т = В х R

                  C = Фозбр х R

                  Ф  =  Т  = ВR            =   В             

                           С     Фозбр х R        Фозбр

                                      

                                                                                      

В – продуктивність праці, грн.,

R – чисельність працівників, чол.,

Фозбр - фондоозброєність праці, грн.,

Ф – фондовіддача ОФ, грн.

        Таким чином, головною умовою зросту фондовіддачі є підвищення темпів зросту продуктивності праці над темпами зросту фондоозброєності праці.

Розглянемо факторний аналіз фондовіддачі ОФ підприємства

                                                                                            Таблиця 3

 

Показники

Минулий рік

Звіт-ний рік

Зміна

Абсолютна

В %

1. Виручка, т. грн.

58000

63000

+5000

108,6

2.Середньооблікова чисельність робітників, чол.                                                                                     

 130

 128

  - 2

98,5

3. Продуктивність праці одного середньооблікового робітника, т. грн.      

446,15

492,19

46,04

110,3

4. Середньорічна вартість ОФ, т. грн.

42647

42567

 + 80

99,8

5. Фондоозброєність праці одного середньооблікового робітника, т. грн.

328,05

332,55

  +4,5

101,4

6. Фондовіддача ОФ, т. грн.

 1,36

 1,48

+0,12

108,8

       Дані таблиці 3 показують, що рост фондовіддачі ОФ на 108,8 % стався в результаті підвищення темпів зросту продуктивності праці (110,3 %) над темпами зросту фондоозброєності праці (101,4 %). Ступінь впливу кожного з цих факторів на зміну фондовіддачі ОФ визначається за допомогою факторного аналізу.

Факторний аналіз проводиться за допомогою методу ланцюгових підставок.

Для цього проводять послідовно наступні розрахунки:

                                    Фо = Во / Фозбр.о  =  446,15 / 328,05 = 1,36 грн.

                                    Фо1 = В1/ Фозбр. о = 492,19 / 328,05 = 1,50 грн.

                                    Ф1 = В1 / Фозбр. 1 = 492,19 / 332,55 = 1,48 грн.

       Таким чином, на збільшення фондовіддачі ОФ на 0,12 грн. різні фактори вплинули в таких розмірах:

 1.  зрост продуктивности праці робітників збільшив фондовіддачу ОФ на 0,14 грн.

                                     Ф01 – Ф0 = 1,50 – 1,36 = 0,14 грн.

 1.  зрост фондоозброєності праці робітників знизив  фондовіддачу ОФ на 0,02 грн.                            

                                  Ф1 – Ф0 = 1,48 – 1,50 = т-0,02 грн.

Разом:   0,14 – 0,12 = 0,12 грн.

 1.  Ефективність використання нематеріальних активів вимірюється, як і використання ОФ, показниками фондовіддачі та фондомісткості.

Розглянемо аналіз використання нематеріальних активів

                                                                                                    Таблиця 4

Показники

Мину-лий рік

Звітний рік

Зміна

1. Виручка, т. грн.

  58000

 63000

+ 5000

2. Середньорічна вартість нематеріальних активів, т. грн.

             215

   

   208

      - 7

3. Фондовіддача нематеріальних активів, грн.

   269,77

   

302,88

+ 33,11

4. Фондомісткість продукції,. коп..

  0,37

  0,33

- 0,04

        З таблиці ми бачимо, що фондовіддача нематеріальних активів за рік зросла на 33 грн. 11 коп. – з 269,77 до 302,88, що знизило фондомісткість продукції на 0,04 коп. – з 0,37 коп. до 0,33 коп.

Це дало економію капітальних вкладень на суму 252 т. грн.

 •  0,04 х 63000 / 100 = -252 000 грн.

 1.  Ефективність використання капіталу в цілому наступна.

       Капітал в цілому – це сума оборотних коштів, основних фондів, нематеріальних активів. Ефективність використання капіталу краще всього характеризується його рентабельністю.

       Рівень рентабельності капіталу вимірюється процентним відношенням валового прибутку до величини капіталу.   Розглянемо аналіз рентабельності капіталу в цілому

                                                                                          

Таблиця 5

Показники

Мину-лий рік

Звіт-ний рік

Зміна

1. Валовий прибуток, т. грн.

  9700

10140

+ 440

2. Виручка, т. грн.

 58000

63000

+ 5000  

3. Валовий прибуток в % до виручки

  16,72

 16,10

 - 0,62

4. Середньорічна вартість оборотних коштів, т. грн.

   5133

  5207

  + 74

5. Середньорічна вартість ОФ, т. грн.

  42647

42567

  - 80

6. Середньорічна вартість нематеріальних активів, т. грн.

     215

    208

   - 7

7. Загальна сума капіталу, т. грн.

 47995  

47982

   -13

8. Рівень рентабельності капіталу, %

   20,21

 21,13

+ 0,92

9. Коефіцієнт обертання оборотних коштів, обороти

     11,3

   12,1

+ 0,8

10. Фондовіддача оборотних активів,  грн.

     1,36

   1,48

 +0,12

11. Фондовіддача  нематеріальних активів ,грн.

 269,77

302,88

+33,11

З таблиці ми бачимо, що рівень рентабельності капіталу за рік зріс на 0,92 % - з 20,21 % до 21,13 % ,що дало додатковий приріст

прибутку в сумі 93,3 т. грн.

          

                                         0,92 х 10140 / 100 = 93,3 т. грн.

       Рівень рентабельності капіталу може бути виражений формулою, яка характеризує його структуру:

                                Р = П х 100    х             1                 .

                                           Т              1 / К0 + 1/ Ф + 1/Фн

Р – рівень рентабельності капіталу, %,

П – балансовий прибуток, грн.

Т – виручка,

Ко- коефіцієнт обертання оборотних коштів, обороти,

Ф -  фондовіддача ОФ, грн.,

Фн - фондовіддача нематеріальних активів, грн.

       Формула показує, що рівень рентабельності капіталу знаходиться в прямій залежності від рівня балансового прибутку на 1 грн. виручки, коефіцієнта обертання оборотних коштів, фондовіддачі ОФ і нематеріальних активів.

       Аналіз впливу цих факторів на рівень рентабельності капіталу визначають за допомогою метода ланцюгових підставок. З цією метою зробимо такі розрахунки:

            Ро = По х 100       х        1                              =

                       То                  1/Коо  +  1/ Фо  + 1/ Фно

= 16,72 х   1                            =   20,21 %

                 1/11,3 + 1/1,36 + 1/ 269,77

            Р01   = П1  х 100    х              1                     =

                           Т1             1/К00 + 1/Ф0 + 1/Фно

= 16,1 х           1                                   = 19,46 %

              1/11,3 + 1\1,36 + 1/267,77

Р02 = П1 х 100    х              1                =

           Т1             1/К01 + 1/Ф0 + 1/Фн0

= 16,10 х                1                            = 19,60 %

                1/12,1 + 1/1,36 + 1/269,77

Р03 = П1 х 100   х                1                 =

           Т1           1/К01 + 1/Ф1 + 1/Фн0          

=16,10  х                    1                        = 21,12 %

               1/12,1 + 1/1,48 + 1/269,77                  

Р1 = П1 х 100   х                        1                 =

          Т1            1/К01 + 1/Ф1 + 1/Фн1 

= 16,10  х                      1                      = 21,13 %

                1/12,1 + 1/1,48 + 1/302,88

    

  Розрахунки показують, що рівень рентабельності капіталу зріс на 0,92 % - з 20,21% до 21,13 %.

На цей зріст вплинули фактори:

 1.  зниження розміру прибутку на 1 грн. виручки знизило рівень рентабельності капіталу на 0,75 %.

                               Р01 – Р0 =19,46 – 20,21 = - 0,75 %

 1.  збільшення коефіцієнта обертання оборотних коштів підвищило рівень рентабельності капіталу на 0,14 %.

                               Р02 – Р01 = 19,60 – 19,46 = 0,14 %

 1.  підвищення фондовіддачі ОФ збільшило рівень рентабельності капіталу на 1,52 %

                               Р03 – Р02 = 21,12 – 19,60 = 1,52 %

4) зріст фондовіддачі нематеріальних активів підняв рівень рентабельності капіталу на 0,01 %

                               Р1 – Р03 = 21,13 – 21,12 = 0,01 %

Разом: - 0,75 + 0,14 + 1,52 + 0,01 = 0,92 %

Тема 7.   Аналіз прибутку підприємства

 1.  Аналіз формування прибутку підприємства
 2.  Факторний аналіз прибутку від операційної діяльності
 3.  Аналіз рентабельності підприємства

 1.  Цей аналіз, починаючи з 2000 року повинен здійснюватися з урахуванням змін, внесених до форм бухгалтерської звітності і, зокрема, до форми № 2. У зв’язку із запровадженням відповідно до світової практики національного стандарту бухгалтерського обліку.

       Принципово змінились місце і склад структурних складових прибутку, план, і методична послідовність їх розрахунку.

       Проаналізуємо порядок формування прибутку підприємства:

       Формування прибутку торгово-виробничого об’єднання “Флора 2”

Показники

Одиниці виміру

За звіт-

Ний період

За мину-

лий період

Відхилення

  

% до

ми-

нулих

років

1

2

3

4

5

6

1. Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

Тис. грн.

9170

8540

+630

+7,4

2. ПДВ

Тис. грн.

1834

1708

+126

+7,4

3. Акцизний збір

  -

   -

  -

 -

  -

4. Інші відрахування з доходу

  -

   -

  -

 -

  -

5. Чистий доход чи виручка від реалізації (1-2-3-4)

Тис. грн.

7336

6832

+540

+7,4

6. С/в реалізованої продукції

Тис. грн.

4120

3800

+320

+8,4

7. Валовий прибуток (4-6)

Тис. грн.

3216

3032

+184

+6,1

8. Інші операційні доходи

Тис. грн.

140

155

-15

-9,7

9. Адміністративні витрати

Тис. грн.

180,8

164,4

+16,4

+10

10. Витрати на постачання

Тис. грн.

61

54

+7

+13

11. Інші операційні витрати

Тис грн.

120

150

-30

-20

12. Фінансовий результат від операційної діяльності (7+8-9-10-11)

Тис. грн.

2994,2

2818,6

+175,6

+6,2

13. Доходи від участі в капіталі

  -

202,8

184,4

+18,4

+10

14. Інші фінансові доходи

  -

305,5

330,4

-34,9

-7,5

15. Інші доходи

  -

  -

  -

  -

16. Фінансові витрати

  -

135,3

148,4

-13,1

-8,8

17. Витрати від участі в капіталі

  -

  -

 -

  -

  -

18. Інші витрати

  -

15,4

19,7

-4,3

-21,8

19. Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування (12+13+14+15-16-17-18)

  -

3351,8

3165,3

+186,5

+5,9

20. Податок на прибуток від звичайної діяльності

  -

1005,5

949,6

+55,9

+5,9

21. Фінансовий результат від звичайної діяльності після оподаткування (19-20)

  -

2346,4

2215,7

+130,7

+5,9

22. Надзвичайні доходи

  -

  -

  -

  -

  -

23. Надзвичайні витрати

  -

13,7

  -

+13,7

+100

24. Податок з надзвичайного прибутку

  -

  -

  -

  -

  -

25. Чистий прибуток підприємства (21+22-23-24)

Тис. грн.

2332,7

2215,7

+117

+5,3

       Горизонтальний аналіз свідчить про приріст в звітному році порівняно з попереднім усіх складових прибутку підприємства. Доход (виручка) від реалізації продукції як і чистого прибутку від реалізації збільшився на 7,4 %. Фінансовий результат (прибуток) від операційної діяльності збільшився на 6,2 %, а фінансовий результат від звичайної діяльності на 5,9 %. Чистий прибуток збільшився на 5,3 %.

        Вертикальний аналіз структурних складових прибутку свідчить про наступне: чистий доход від реалізації склав 7336 тис. грн. – у звітному році, а в минулому 6832 тис. грн. якщо прийняти суму цього прибутку за 100 %, то його складові складуть:

Показники

Звітний рік

Попередній рік

Відхилення

1. Валовий прибуток

43,8

44,4

-0,6

2. Прибуток від операційної діяльності

40,8

41,3

-0,5

 1.  Прибуток від звичайної діяльності:
 •  до оподаткування
 •  після оподаткування

45,7

32

46,3

32,4

-0,6

-0,4

4. Чистий прибуток

331,8

32,4

-0,6

       Отже, вертикальний аналіз свідчить, що порівняно із минулим роком питома вага усіх складових прибутку у звітному році скоригована на 0,4 – 0,6 %. Це сталося внаслідок збільшення порівняно з попереднім роком різних витрат, що видно з таблиці.

 1.  При   аналізі   важливо   розглянути  не   тільки  загальну    оцінку

динаміки і формування прибутку від операційної діяльності, а й вивчити фактори і ступінь впливу кожного з них на прибуток.

                                                                         Таблиця 2

  Показники

Минулий

рік

                 Звітний рік

По базису на фактично реалізовану продукцію

По плану

Фактично

1. Чистий доход

57,800

   53750

49,08

54,190

2.Повна  собівартість

49,860

   45320

41830

45,020

3. Валовий

-прибуток

8540

  8430

7250

9170

-збиток

 1.  Рівень рента-

бельності реалі-

зованої продукції

(3/1 х 100)

14775

  15,68

14772

16922

       Порівняння підсумків зміни обсягів реалізації продукції розрахованих в оптимальних умовах і по повній собівартості з даними минулого року покузує, що при зниженні обсягу реалізації продукції в оптимальних цінах на 6,25 % (54190:57,800) х 100 – 100. При зниженні обсягу собівартості на 8,61 %.

       Вплив факторів на прибуток від оподаткування діяльності.

 1.  Вплив зміни обсягу реалізації продукції на суму прибутку визначеного по формулам:

Р1 = Р0  К1,2 – Р0

Р1 = ( К1,2 – 1) Р0

Р0 – прибуток базисного періоду чи по плану;

К1,2 – коефіцієнти змінт обсягу реалізованої продукції.

К1 = Оp1,0 / Оp0

Оp1,0 - фактичний обсяг реалізованої продукції за звітний рік в цінах базисного року;

Оp0- обсяг реалізованої продукції базисного року.

К2 = S1,0/S0

S1,0    - собівартість звітного року в цінах базисного року,

S0 - собівартість базисного року.

К1 = 53750 : 57800 = 0,9299

К2 = 45320 : 49260 = 0,92

Р1 = 8540 х 0,0200 – 8540 = - 600 тис. грн.

Р1 = 8540 х 0,92 – 8540 = - 680 тис. грн.

 1.  Вплив зміни в структурі і асортименті продукції

Р2 = Р1,0 – Р0 К1,2 

Р0 - фактична реалізація в цінах базисного року,

Р2= 8430 – 8540 х 0,9299 = 490 тис. грн.

Р2= 8430 – 8540 х 0,92 = 570 тис. грн.

 1.  Вплив зміни собівартості реалізованої продукції:

Р3 = S1 – S1,0

S1 -  фактична собівартість,

S1,0   - фактична собівартість перерахована на базисний рік.

Р3  = 45020 – 45320 = - 300 тис.грн.

 1.  Вплив зміни оптимальних цін на продукцію:

                 Р4 = ОP1 OP1,0 = 54190 – 503750 = 440 тис. грн.

Узагальнення результатів факторного аналізу прибутку.

Фактор

                             прибутку

1 варіант

2 варіант

1

   - 600

   - 680

2

   + 490

   + 570

3

   + 300

   + 300

4

   + 440

   + 440

                                                                + 630                     + 630

       Фактична прибутку у порівнянні з минулим роком = 630 тис.грн.

       Якщо на підприємстві показники обсягу реалізації продукції звітного року не перераховувались по собівартості і оптимальних цінах базисного року, то факторний аналіз прибутку від операційної діяльності здійснюється:

1. Р1 = Р0 1,2- 1)

К1=54190 : 57800 = 0,93754

 К2= 45020 : 49260 = 0,91393

  Р1= 8540 х (0,91393 – 1) = - 735,1 тис.грн.

2. Р2 = Р0 1 – К2)   

 1.  Р3= Оp1 х (S1 / Op1 – S0 / Op0) = 54190 х (45020 / 54190 – 49260 / 57800) = - 1163,5тис. грн

  перевірка:

 •  735,1 + 201,6 + 1163,5 = +630 тис, грн.

       Аналіз факторів формування понад планового прибутку від операційної діяльності в розмірі 1920 тис. грн. (9170 – 7250) показує, що:

 1.  За розрахунок приросту обсягу реалізованої продукції в оцінці по повній собівартості у     порівнянні з планом 45020/41830 х 100 – 100 = 7,6 %. Прибуток збільшився на 7250 х 7,6 % : 100 = 551 тис. грн.
 2.  Під впливом зміни структури і асортименту реалізованої продукції прибуток збільшився на 7250 х (54190 : 49080 – 45020 : 41830) = + 203 тис. грн.
 3.  В результаті зниження рівня витрат на 1 грн. реалізованої продукції прибуток збільшився на 1166000 грн.

54190 х (45020 : 54190 – 41830 : 49080) = - 1166 тис. грн.

Перевірка: 551 + 203 + 1166 = 1920 тис. грн.

3. Показники рентабельності характеризують відносну дохідність чи прибутковість, яка визначається у % до витрат коштів чи майна.

       Діяльність підприємства підрозділяють на 3 види:

 •  інвестиційна;
 •  операційна;
 •  фінансова.

Дохідність продукції характеризується рентабельністю реалізованої чи випущеної продукції чи окремих виробів.

       Рівень рентабельності реалізованої продукції визначається відношенням прибутку від операційної діяльності до       чистої виручки від реалізованої в оптимальних цінах.

      К0 = Р / О х 100 = О – S / О х 100

Р – прибуток, S- собівартість, О – виручка

Рентабельність товарного випуску окремих видів продукції визначається відношенням прибутку даного виду виробу до собівартості товарного випуску цього виробу:

     Кp= P / S х 100 = Z – S / Х  х 100

Z – вартість виробу.

       З даних таблиці видно, що рентабельність реалізації продукції склала за минулий рік 14,78 % по плану за звітній рік 14,77 % і фактично за звітний рік  16,93 %. Таким чином у порівнянні з минулим роком рівень реалізації продукції збільшився на 2,14 пункти (16,92 – 14,78), а у порівнянні з планом на 2,15 пункти.

Для оцінки впливу факторів використання методу ланцюгових підставок. В даному прикладі, під впливом зміни структури реалізації продукції рівень рентабельності у порівнянні з минулим роком збільшився на 0,9 пункти (15,68 – 14,78). В результаті зміни собівартості продукції рівень рентабельності збільшився на 1,24 пункти (16,95 – 15,68). Для оцінки дохідності реалізованої продукції розраховується показник прибутку звітного року на 1 грн. обсягу реалізованої продукції. За попередній період 9350 : 57800 = 0,16 грн.

       Фактично за звітній період 10170 : 54190 = 0,19 грн., тобто кожна грн. реалізованої продукції приносила підприємству 16 коп. прибутку і 19 коп. у звітному.

        Аналіз рентабельності товарного випуску окремих видів продукції проводиться на підставі даних планових і звітних калькуляцій за допомогою таблиці.

                                                                                      Таблиця

           Рентабельність окремих видів продукції за звітній період

Види

про-

дукції

      Товарний випуск, тис. грн.

Рентабельність

в % до собі-

вартості

В оптимальних

цінах підприємствабез  ПДВ

Собівартість

продукції

 Прибуток

По

плану

Фак-тично

По

плану

Фак-тично

По

плану

Фак-

тично

  А

    16200

14350

14120

1850

2080

12,9

14,7

  Б

     6900

6450

6400

 450

500

7,0

7,8

  В

    23300

17640

17240

5560

6060

32,1

35,2

  Г

     7800

7200

7100

600

700

8,3

9,9

       Рентабельність товарного випуску окремих видів продукції різко коливається в результаті матеріаломісткості їх виготовлення. По усім виробам рентабельність товарного випуску за звітний період зросла у порівнянні з планом: по виробу А на 1,8 пункти; Б – на 0,8 пункти;  В -  31, Г – 1,6.

       Для оцінки динаміки рівнів рентабельності товарного випуску окремих видів продукції фактично показники звітного року порівнюють з показниками попереднього року.

       Дані аналізу рентабельності окремих видів продукції можна одержати із звітних калькуляції.

       Дані для розрахунку рентабельності виробу Д.

Показники

За попередній рік

За звітній рік

Відхилення

1. Продажна ціна

25000

25000

+ 1000

2. Повна собівартість

22780

22820

+ 40

3. Прибуток

2220

3180

+ 960

4. Рентабельність (%)

8,88

12,23

+ 3,35

        Рентабельність виробу Д зросла на 3,35 пункти. На це відхилення мали вплив фактори: зміна ціни і собівартість виробу. Для виявлення кількісного впливу кожного фактору на кінцевий результат необхідно розрахувати умовний показник рентабельності при звітній ціні і базисній собівартості.

26000 – 22780 / 26000 х 100 = 12,38 %

       Таким чином зміна продажної ціни призвела до збільшення рентабельності на 3,5 пункти (12,38 – 8,88), а збільшення собівартості знизило рентабельність на 0,15 пунктів (12,23 – 12,38).

       Аналіз рентабельності виробничих активів робиться для оцінки діяльності підприємства, а також використовується при вивченні попиту на пропозицію. Рентабельність виробничих активів = відношенню прибутку звітного періоду до середньої вартості основних виробничих активів і матеріальних оборотних коштів. На зміну рентабельності виробничих активів впливають зміни рівнів фондовіддачі і обертаємості матеріальних оборотних коштів.

                                                                                                    Таблиця

                         Аналіз рентабельності виробничих активів

Показники

Позначення

Попередній рік

Звітній рік

Відхилення

1. Прибуток звітного року

Р0

9350

10170

+ 820

2. Обсяг реалізованої продукції

О

57800

54190

- 3160

3. Середня вартість основних виробничих активів

F

30250

35000

+4750

4. Середня вартість матеріальних оборотних коштів

E

16750

17000

+250

5. Дохідність реалізованої продукції (%) (1:2х100)

К0

16,18

18,77

+2,59

6. Коефіцієнт фондовіддачі (2:3)

F

1,911

1,548

-0,363

7. Коефіцієнт обертання матеріальних оборотних коштів (раз) (2:4)

Коб

3,451

3,187

-0,264

8. Коефіцієнт загальної рентабельності виробничих активів (%) (1:3+4)х100)

Кз

19,89

19,56

-0,33

Коефіцієнт загальної рентабельності виробничих активів зменшилась на 0,33 пункти. Це сталося в результаті дії таких факторів:

 1.  підвищення далі прибутку на 1 грн. реалізованої продукції привело до зростання рівня рентабельності виробничих активів;
 2.  зменшення фондовіддачі основних виробничих активів привело до зменшення рівня рентабельності;
 3.  зменшення коефіцієнта обертання матеріальних оборотних коштів веде до зменшення рівня рентабельності.

Аналіз рентабельності вкладень.

В практиці використовуються показники рентабельності вкладень:

 •  усіх коштів
 •  функціонуючих коштів;
 •  власних коштів;
 •  в акції інших підприємств.

       Рентабельність фінансових вкладів показує який розмір доходів отримала кожна гривня вклад в акції, обсяг інших підприємств та вид дольової участі діяльності інших організацій.

                                                                                     Таблиця

                            Розрахунки показників рентабельності вкладень

Показники

Попередній рік

Звітний рік

Відхилення

%

1. Прибуток звітного року

9350

10170

+820

+8,77

2. Чистий прибуток

6080

6610

+530

+8,72

3. Прибуток від операційної діяльності

8540

0170

+630

+7,38

4. Доходи від цінних паперів

510

670

+160

+31,37

5. Середньорічна сума  усіх засобів

47760

53170

+5410

+11,35

6. Середньорічна сума власних коштів

38200

40160

+1960

+5,13

7. Середньорічна сума фінансових вкладень

2000

2600

+600

+30,0

8. Середньорічна сума незавершеного будівництва

900

1250

+350

+38,89

9. Середньорічна сума функціонуючих засобів (5-7-8)

44860

49320

+4460

+9,94

10 Рентабельність усіх засобів (%)

а)   Кр1  =5:6

б)    Кр2 = 2 :5

в)     К р3 = 3:5

19,58

12,73

17,88

19,13

12,43

17,25

-0,45

-0,3

-0,63

11. Рентабельність власних коштів

а)   Кр4  =1:6

б)   К р5 = 2 : 6

в)     Кр6 = 3  : 6

24,48

15,92

22,36

25,32

16,46

22,83

+0,84

+0,54

+0,47

12.Рентабельність функціонуючих засобів (%)       К р7 = 3 : 9

19,04

18,59

-0,45

13.Рентабельність фінансових вкладень(%)     Кр8 = 4 : 7

25,5

25,77

+0,27

           

       Дані таблиці показують, що показники рентабельності знизилися по загальній сумі прибутку на 0,45, по прибутку від операційної діяльності на 0,63 пункти. Це пов’язано з тим, що темп приросту усіх коштів підприємства (11,33%) та функціонуючих в тому числі 9,94%. Вище за темпи приросту загальної суми прибутку 8,77 % та прибутку від операційної діяльності 7,38 %. При цьому темпи росту засобів підприємства вище на 6,2 пункти приросту власних коштів, тобто на підприємстві збільшилась частка залучених коштів.

       Рентабельність власних коштів підприємства підвищилась у порівнянні з минулим роком в найбільшій мірі на 0,84 пункти по рентабельності, яка розраховується по загальній сумі. Це пов’язано з випереджаючими темпами приросту усього прибутку + 8,77 %.

        Факторний аналіз рентабельності усіх вкладень:

       Чистий прибуток отриманий з 1 гривні вкладень склав за минулий рук 12,37 %, за звітній рік 12,43 %, тобто рентабельність вкладень зменшився на 0,3 пункти. На зміну рівня рентабельності вкладень впливають 2 фактори:

 •  зміна рентабельності реалізації продукції;
 •  обертання активів;

Взаємозв’язок ціх факторів відображається  формулою:

Кр2 =  Рч = Рч    О

           В    О  В

Рч -  чистий прибуток;

В- середня величина активів підприємства

     О  -  обсяг реалізації

       Використання методу абсолютних різниць можна визначити ступінь впливу факторів на рівень рентабельності вкладень.

Дані для розрахунку факторів рентабельності вкладень

Показники

Позна-

чення

На початок року

На кінець року

Відхилення

   рч

6080

6610

+ 530

   О

57800

54190

- 3610

   В

47760

53170

+5410

Рентабель-ність реаліза-

ції продукції,

в %

    К0

10,52

12,20

+1,68

Обертання

усіх коштів

    Об

1,21

1,02

- 0,19

Рентабель-

ність вкладень,у %

   р2К

12,73

12,42

- 0,3

       Зниження рентабельності на 0,3 пов’язана з впливом факторів:

 1.  зростання чистого прибутку на гривню реалізованої продукції призвело до зростання рентабельності підприємства на 2 пункти

Кр2 = (К10 – К00) х Ооб0 = + 1,68 х 1,21 = 2,0

 1.  уповільнення обертання усіх коштів підприємства привело до зниження рівня рентабельності підприємства на 2,3 пункти

Кр2 = (Ооб1 – Ооб0) х К10 = - 0,19 х 1,22 = - 2,3

        = - 0,3

Факторний аналіз рентабельності власних коштів (капіталу) – Кр5 

                                  

На рівень рентабельності власних вкладень впливають:

 •  дохідність реалізованої продукції
 •  ресурсовіддача, фондовіддача
 •  структура авансованого капіталу

Взаємозв’язок рівня рентабельності власних коштів з цими факторами можна визначити за допомогою формули Дюпона:

           Кр2 = Р х 100   х   Ор   х  В

                      Ор              В       Ис

Ис -  величина власних коштів підприємства

Кр5 = К0 х f х Кф3

К0 рентабельність реалізації продукції

f  - фондовіддача

Кфз - коефіцієнт фінансової залежності, який характеризує структуру коштів підприємства

       Використовуючи метод різниць абсолютної величини можна визначити ступінь впливу факторів на рівень рентабельності власного капіталу підприємства.

Показники

Позначення

На початок року

На кінець року

Відхилення

Рч

6080

6610

+ 530

О

57800

54190

- 3610

В

47760

53170

+5410

Ис

38200

40160

+1960

1 : 2 100

К0

10,519

12,20

+1,68

2 : 3

F

1,21

1,019

= 0,19

3 :  4

Кфз

1,250

1,324

+0,074

1 : 4 100

Кр5

15,915

16,459

+0,544

       Таким чином, рентабельність власного капіталу збільшилась у звітному році на 0,544 і склала 16,459 %, тобто  було отримано 16, 459 коп. чистого прибутку з 1 грн. власного капіталу. Це сталося в результаті впливу факторів:

 1.  зростання чистого прибутку на 1 грн. Реалізованої продукції привело до підвищення рентабельності власних коштів підприємства на 2,530 пункти.

                Кр5 = К0  f Кф3 = + 1,679 х 1,120 х 1,250 = + 2,539

 1.  зниження ресурсовіддачі (фондовіддачі) привело до зниження рентабельності власних коштів підприємства на 2,912 пункти.

                        Кр5  = 10  К0фз = - 0,191 х 12,198 х 1,250 =

= - 2,912

 1.  збільшення коефіцієнта фінансової залежності привело до зростання рентабельності власних коштів підприємства на 0,919 пункти

Кр5 = Кфз  К10  f1  = + 0,074 х 12,198 х 1,019 = + 0,919

           Тема №8. Аналіз і управлення кредитоспроможністю підприємства

       Під кредитоспроможністю підприємства розуміють – наявність у нього фінансових можливостей одержання кредиту та повернення його в зазначений термін.

       Кредитоспроможністю позичальника характеризує його акуратність при розрахунках по раніш отриманим кредитам, поточним фінансовим станом і спроможністю при необхідності мобілізувати грошові кошти з різних джерел. Перш ніж надати кредит банк визначає ступінь ризику, який він готовий взяти на себе, та розмір кредиту, який може бути наданий.

       Аналіз умов кредитування передбачає вивчення:

 1.  Солідності позичальника, яка характеризується своєчасністю розрахунків по раніш одержаним кредитам, якістю наданих звітів, відповідальністю та компетентністю керівництва.
 2.  Спроможність позичальника виробляти конкурентно спроможну продукцію.
 3.  Доходів. При цьому оцінюють прибуток, який отримує банк при кредитуванні конкретних витрат позичальника в порівнянні з середньою доходністю банка.
 4.   Мета використання ресурсів.
 5.    Сума кредиту – цей аналіз робиться з проведенням позичальником заходів ліквідності балансу та співвідношення між власними та позиковими коштами.
 6.  Погашення кредиту  - здійснюється шляхом аналізу наданих гарантій та використання застави.
 7.  Забезпечення кредиту. При цьому аналізі кредитоспроможності використовують цілий ряд показників.

Найбільш суттєвим є два показника:

 1.  Норма прибутку на вкладений капітал

                 Р =  П

                         К

Р - норма прибутку

П – сума прибутку за звітний період

  - загальна сума пасивів (в грошових одиницях)

Зростання цього показника характеризує тенденцію прибуткової діяльності позичальника та його доходність.

Наприклад:

За попередній рік Р = 0,2784

За звітній рік         Р = 0,3003

       Висновок: сума прибутку, який отриманий з однією гривні вкладеного капіталу зросла на 2,19 коп. чи на 7,9 п.п.

 1.  Ліквідність –

-це спроможність швидко погашати свою заборгованість. По суті ліквідність підприємства означає ліквідність його балансу.

       Ліквідність балансу виражає в ступені покриття зобов’язань підприємства його активами, термін перетворення, яких в гроші відповідає терміну погашення зобов’язань. Ліквідність означає безумовну платоспроможність підприємства та передає постійну рівність між активами та зобов’язаннями, як по загальній сумі так і по термінам їх настання. Аналіз ліквідності балансу складає в порівнянні коштів по активу (А), які згруповуються по ступеням їх ліквідності в порядок  зростання термінів.

В залежності від швидкості  перетворення А в грошові кошти їх підрозділяють на такі групи:

А1- найбільш ліквідні А (вся грошові кошті в національній і іноземній валюті та короткострокові фінансові вкладення(

А2 -  А, що швидко реалізуються (дебіторська заботгованясть (крім безнадійної ) та інші активи, Складається таблиця

А3 -  А, що повільно реалізуються до них відносяться:

 •  запаси (крім витрат майбутніх періодів)
 •    довгострокові фінансові вкладення
 •  розрахунки з засновниками

Пасиви (П) балансу групуються по ступеню строковості з оплати:

Таблиця

П1 -  найбільш термінові пасиви (кредиторська заборгованість)

П2 - короткострокові пасиви (короткострокові кредити та позикові кошти)

П3 - довгострокові пасиви (довгострокові кредити та позикові кошти)

П4 - постійні пасиви (власний капітал)

Для визначення ліквідності балансу слід спів ставити підсумки груп по активу та пасиву.

Таблиця “Аналіз ліквідності балансу”

Баланс вважається ліквідним, якщо

А1    П1

А2    П2

А3    П3

А4   або = П4

Ліквідність підприємства можна визначити також за допомогою коефіцієнтів абсолютної ліквідності, тобто співвідношення грошових коштів, які готові для розрахунків і платежів (не входить дебіторська заборгованість) до короткострокових зобов’язань (короткострокові кредити + кредиторська)

Кліквідності = Грош. кошти + коротк.цінні. папери

                   Короткострокові кредити + кредитор. зобов’язання  

Чим вище даний коефіцієнт тим надійніше позичальник.

В залежності від величини коефіцієнту абсолютної ліквідності прийнято розрізняти:

Кредитоспроможне підприємство -  К ліквідності  1,5

Обмежена кредитоспроможність   - К ліквідності = 1 – 1,5

Некредитоспроможність         -          К ліквідності   1

Ліквідність підприємства також характеризується коефіцієнтом фінансової стійкості та коефіцієнтом залучення коштів

Коефіцієнт фін стійкості =               власні кошти

                            Кредиторська заборг. + короткостор, зобов’язання

Коефіцієнт залучення коштів = заборгованість (вся)

                                                        Поточних активів

Даний коефіцієнт відображає ступінь фінансової залежності підприємства від позикових джерел.

Чим нижче рівень коефіцієнта, тим вище кредитоспроможність підприємства.

Кожен банк формує свою кількісну систему оцінки, що є комерційної таємницею банку.

Банк розподіляє позичальників на три категорії:

 •  надійний (кредитоспроможний)
 •  нестійкий (обмеженою кредитоспроможністю)
 •  ненадійні (некредитоспроможний)

 


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

58651. Урок развития и культуры речи. Национальные костюмы 33.5 KB
  Цель: Развивать навыки чтения, умения объяснять значение слов, исходя из контекста (словарь); работать над устным сочинением-описанием по картине. Повторить и обсудить изученный материал по теме Состав слова. Орфография
58652. Неопределенная форма глаголов 54.5 KB
  Цель урока: Научить правильно писать возвратные глаголы в неопределенной форме. Оборудование урока: для учителя: доска для учеников: учебник тетрадь. Эскиз оформления доски что и где из наглядного материала из записей расположите на доске...
58653. Правописание разделительных Ь и Ъ знаков 53 KB
  Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу учитывать выделенные учителем ориентиры действия планировать свои действия осуществлять...
58657. ТРЕБОВАНИЯ К СОВРЕМЕННОМУ УРОКУ РУССКОГО ЯЗЫКА 44.5 KB
  В практике обучения учитель планирует три разные задачи намечает три параллельные линии. Если подойти с учетом современного толкования понятий развитие и воспитание в процессе обучения то станет ясно: в уроке должны быть выдержаны не три линии а одна обеспечивающая...
58658. Правило переноса слов 59 KB
  Форма организации деятельности: самостоятельная работа фронтальная работа взаимопроверка работа в парах. Приемы: работа с учебником; составление схем; взаимоконтроль; групповая работа. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону.
58659. Имена собственные 44 KB
  На экране видеофрагмент мультфильма Трое из Простоквашино затем появляется тема урока. На экране появляется рубрика Словарный диктант и галчонок Хватайка. Проверьте записанное в тетради с ответами на экране.