47916

Звітність підприємства. Методичні вказівки

Книга

Бухгалтерский учет и финансовый аудит

Звіт про рух грошових коштів Тема 5 Звіт про власний капітал Тема 6. Фінансова бухгалтерська звітність документи які містять інформацію про фінансовий стан результати діяльності про рух грошових коштів підприємства за звітний період і тому подібне. № 2 Звіт про рух грошових коштів ф. № 4 представляється за станом на 31 грудня Звіт про рух грошових коштів ф.

Украинкский

2013-12-04

334 KB

4 чел.

PAGE  2

міністерство  освіти  і  науки,

молоді та спорту  україни

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«придніпровська  державна  академія

будівництва  та  архітектури»

Кафедра обліку, економіки та управління персоналом підприємства

методичні  вказівки

до вивчення програмного матеріалу з дисципліни  «Звітність підприємства»

для студентів спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит»

денної форми навчання

Всі цитати, цифровий і фактичний матеріал та бібліографічні дані перевірено. Напис одиниць відповідає стандартам.

Зауваження рецензента враховані.

                                       

Укладачі:

Пирець Н.М.

Загорельська Т. Ю.

Іваницька Т.Є.

 

До друку в світ дозволяю

на основі Положення про порядок       

підготовки матеріалів призначених

для відкритого опублікування.

Проректор А.П. Приходько

________________________________

(підпис, дата, печатка)

Затверджено на засіданні

кафедри обліку економіки та управління персоналом підприємства

Протокол № 1

від 05.09.2011 р.

Зав. каф. Верхоглядова Н.І..

______________________________

(підпис зав. кафедрою)

Затверджено на засіданні

методичної ради ПДАБА

     Протокол №  1 (75)

     від  05.10.2011 р

Дніпропетровськ 2011

Методичні вказівки до вивчення програмного матеріалу з дисципліни  «Звітність підприємства» для студентів спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит» денної форми навчання / Укладачі: Пирець Н.М., Загорельська Т.Ю., Іваницька Т.Є.  - Дніпропетровськ: ДВНЗ ПДАБА, 2011. – 26 с.

В методичних вказівках наведені основні рекомендації до вивчення програмного матеріалу.

Укладачі: Н.М.Пирець, к.е.н., доц. каф. обліку, економіки і управління         

                 персоналом підприємства ДВНЗ ПДАБА

                Т.Ю.  Загорельська,  старший викладач кафедри обліку

                економіки і управління персоналом підприємства

                ДВНЗ ПДАБА

                 Т.Є. Іваницька,  асистент кафедри обліку

                економіки і управління персоналом підприємства

                ДВНЗ ПДАБА

Відповідальний  за випуск: Н.І. Верхоглядова,  д.е.н., професор, зав.

                 кафедри обліку, економіки і управління персоналом

                 підприємства ДВНЗ ПДАБА

Рецензент: В.О.Гуня, к.е.н, професор,

зав. каф. обліку та аудиту ДВНЗ «Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара.

.

Затверджено на засіданні кафедри обліку, економіки та управління персоналом підприємства:

Протокол № 3 від  22.11.2011 р.

Зав.кафедри Н.І. Верхоглядова

Затверджено на засіданні

методичної ради ДВНЗ ПДАБА

Протокол № 4 (78) від 05.01.2012 р.

ЗМІСТ

Тема 1. Загальні вимоги до звітності підприємств

Тема 2.  «Баланс»

Тема. 3. «Звіт про фінансові результати»

Тема 4. «Звіт про рух грошових коштів»

Тема 5  «Звіт про власний капітал»

Тема 6. Примітки до річної фінансової звітності»

Тема 1. Загальні вимоги до звітності підприємств( 2 години)

Звітність - це облікові записи, які дають можливість проаналізувати господарську діяльність. Документи звітності розробляються і затверджуються на рівні держави.

До видів  звітності підприємств відносяться: оперативна, фінансова, податкова, статистична.

Оперативна звітність — це документи, які отримують на завершальному етапі оперативного обліку. Розробляється і затверджується така звітність на конкретному підприємстві, її основним завданням є надання інформації для ухвалення рішень на поточний період.

Фінансова (бухгалтерська) звітність — документи, які містять інформацію про фінансовий стан, результати діяльності, про рух грошових коштів підприємства за звітний період і тому подібне.

Податкова звітність — звітність, в якій приведені основні показники для розрахунку податкових зобов'язань. Види податкової звітності розроблені і затверджені нормативно — законодавчими актами по кожному податку, збору або внеску. До податкової звітності відносяться декларації, розрахунки, довідки, звіти т.п., ділення яких відбувається залежно від економічного вмісту і призначення того або іншого податку. Користувачами податкової звітності є державні контролюючі органи.

Статистична звітність — документи, які містять сукупність статистичних даних про роботу підприємства і задаються в затверджені терміни в статистичні організації. Документи складаються по спеціальних формах, які розробляє і затверджує Державний комітет із статистики.

По періодах складання фінансова звітність ділиться на:

1)  проміжну (місячну, квартальну);

2)  річну звітність.

Проміжна звітність складається, як правило, за станом на 31 березня, 30 червня, 30 вересня, 31 грудня поточного року і представлена Балансом (ф. № 1), і Звітом про фінансові результати (ф. № 2). Баланс складається на останнє число кварталу, а Звіт про фінансові результати - наростаючим підсумком з початку звітного року.

Річна звітність включає Баланс (ф. № 1), Звіт про фінансові результати (ф. № 2), Звіт про рух грошових коштів (ф. № 3), Звіт про власний капітал (ф. № 4), Примітки до річної фінансової звітності (ф. № 5), Додаток до річної фінансової звітності "Інформація по сегментах" (ф. № 6).

Звіт про власний капітал (ф. № 4) представляється за станом на 31 грудня, Звіт про рух грошових коштів (ф. № 3) і Додаток до річної фінансової звітності "Інформація за сегментами" (ф. № 6) – за результатами роботи підприємства за рік.

За об'ємом наданих послуг (робіт) і чисельності звітність, можна розділити на загальну і звітність суб'єктів малого підприємництва, яка є скороченою порівняно із загальною.

Малі підприємства складають як річну, так і проміжну, звітність по спрощеній формі, яка представлена формою № 1 "Баланс" і формою № 2 "Звіт про фінансові результати".

Основним нормативним документом, який регламентує вимоги до фінансової звітності, є П(С) БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності».

Згідно П(С) БО 1 визначаються також якісні характеристики фінансової звітності і принципи її підготовки:

• дохідливість (розрахована на однозначне тлумачення її користувачами за умови, що вони мають достатні знання і зацікавлені в сприйнятті цієї інформації);

•  доцільність (повинна містити лише доречну інформацію, яка впливає на ухвалення рішень користувачами, дає можливість вчасно оцінити минулі, нинішні і майбутні події, підтвердити і відкоригувати їх оцінки, зроблені у минулому);

•  достовірність (є достовірною, якщо вона не містить помилки і перекручення, які здатні вплинути на рішення користувачів звітності);

• порівнянність (надання можливості користувачам порівнювати дані підприємства за різні періоди, а також дані різних підприємств. Передумовою порівнянності є приведення відповідної інформації попереднього періоду і розкриття інформації про облікову політику і її зміни).

Основними принципами підготовки фінансової звітності є такі:

•  автономності підприємства;

•  безперервності діяльності;

•  періодичності;

•  історичній (фактичною) собівартості;

•  нарахування і відповідності доходів і витрат;

•  повного освітлення;

•  послідовності;

•  обачності;

•  переважання єства над формою;

•  єдиного грошового вимірника.

Статтю наводять у фінансовій звітності, якщо вона відповідає таким критеріям:

-  існує вірогідність вступу або вибуття майбутніх економічних вигод, пов'язаних з цією статтею;

-  оцінка статей може бути достовірно оцінена.

У рядках форм фінансової звітності, які не мають показників, відноситься прочерк.

Тема 2 «Баланс»

Однією з ключових типових форм річного фінансового звіту є баланс (форма №1, для малих підприємств - форма №1~м). Баланс малого підприємства відрізняється від балансу інших підприємств меншою кількістю (приблизно удвічі) статей балансу.

У балансі відображуються склад майна підприємства і джерела його формування у вигляді залишків по синтетичних рахунках бухгалтерського обліку.  Окремі, близькі по своєму економічному вмісту, рахунки в балансі об'єднуються в одну статтю, а статті - в розділи.

Весь баланс роздільний на 2 частини: ліву (актив) і праву (пасив). Сальдо по активу і пасиву балансу має при правильному його складанні бути однаковим.

У свою чергу, актив балансу складається з трьох розділів:

•    І. Необоротні активи;

•    II. Оборотні активи;

•    III. Витрати майбутніх періодів.

ІV Необоротні активи групи вибуття

Пасив балансу складається з п'яти розділів, а саме:

•    І. Власний капітал;

•    II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів;

•    III. Довгострокові зобов'язання;

•    IV. Поточні зобов'язання;

•    V. Доходи майбутніх періодів.

У балансі підприємства всі дані відображуються за принципом баланс-нетто. Балансове нетто означає, що в підсумкове сальдо не включаються рахунки зносу, торгівельних надбавок, сумнівні борги, використання прибутку і тому подібне. Наприклад, в активі балансу вартість засобів, на які нараховується амортизація або знос, для підсумовування відображується за залишковою вартістю, а первинна їх вартість і знос відображуються довідково.

Структура Балансу

Баланс складається з двох частин: Активу і Пасиву. Їх підсумок має бути однаковий, оскільки само поняття "Баланс" тотожне поняттю "рівності".

Кожна з частин Балансу складається з окремих розділів.

Так, Актив включає чотири розділи: необоротні активи, оборотні активи, витрати майбутніх періодів і самостійно вписаний розділ - необоротні активи і групи вибуття.

Пасив - цілих п'ять: власний капітал, забезпечення майбутніх витрат і платежів, довгострокові зобов'язання, поточні зобов'язання, доходи майбутніх періодів.

Структурною одиницею будь-якого розділу Активу і Пасиву (тобто Балансу в цілому) є стаття. Цей елемент фінансової звітності неодмінно повинен відповідати критеріям, визначеним в П(С) БО 2. Наприклад, активи і зобов'язання відображають в Балансі, коли підприємство може достовірно їх оцінити і чекає в майбутньому збільшення або зменшення пов'язаних з ними економічних вигод. Власний капітал відображають одночасно з активами і зобов'язаннями, які наводять до його зміни.

Основою для заповнення Балансу (формування який-небудь його статті) служать бухгалтерські записи про залишки (сальдо) на кінець звітного періоду на синтетичних рахівницях і субрахунках 1-6 класів Плану рахунків.

І останнє. Баланс заповнюють в тисячах гривень без десяткових знаків. До речі, це зовсім недавній винахід і діє воно починаючи з 01.07.08 р. Раніше, як ви знаєте, в Балансі фіксували цифри в тисячах гривень, але з одним знаком після коми.

Актив

Код рядка

Графа 4 Форми 1 «Баланс»(сальдо відповідного рахунку на кінець звітного періоду)

1

2

3

І.Необоротні активи

Нематеріальні активи:

— залишкова вартість

010

Рядок 011 мінус рядок 012

— первинна вартість

011

Дт 12 "Нематеріальних активів"

— накопичена амортизація

012

Кт 133 "Накопичена амортизація нематеріальних активів"

Незавершене будівництво

020

Дт 15 "Капітальних інвестицій"

Основні засоби

— залишкова вартість

030

Рядок 031 мінус рядок 032

— первинна вартість

031

Дт 10 "Основних засобів" (за винятком залишків по Дт 100 "Інвестиційна нерухомість"), Дт 11 "Інших необоротних матеріальних активів"

— знос

032

Кт 131 "Знос основних засобів", Кт 132 "Знос інших необоротних матеріальних активів"

Довгострокові біологічні активи

- справедлива (залишкова) вартість

035

Сальдо по Дт 161 "Довгострокові біологічні активи рослинництва, оцінені за справедливою вартістю", Дт 163 "Довгострокові біологічні активи тваринництва, оцінені за справедливою вартістю", Дт 165 "Незрілих довгострокових біологічних активів, які оцінюються за справедливою вартістю" + (рядок 036 - рядок 037)

— первинна вартість

036

Дт 162 "Довгострокові біологічні активи рослинництва, оцінені за первинною вартістю", Дт 164 "Довгострокові біологічні активи тваринництва, оцінені за первинною вартістю", Дт 166 "Незрілих довгострокових біологічних активів, які оцінюються за первинною вартістю"

— накопичена амортизація

037

Кт 134 "Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів"

Довгострокові фінансові інвестиції:

що враховуються по методу участі в капіталі інших підприємств

040

Дт 141 "Інвестиції зв'язаним сторонам по методу обліку участі в капіталі"

інші фінансові інвестиції

045

Дт 142 "Інших інвестиції зв'язаним сторонам", Дт 143 "Інвестиції незв'язаним сторонам"

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

Дт 181 "Заборгованість за майно, передане у фінансову оренду", Дт 182 "Довгострокові векселі отримані", Дт 183 "Інша дебіторська заборгованість"

Вписаний рядок: Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості

055

Сальдо по Дт 100 "Інвестиційна нерухомість" відносно об'єктів, які враховують за справедливою вартістю, плюс залишкова вартість об'єктів, обчислена По формулі:рядок 056, - рядок 057

Вписаний рядок: Первинна вартість інвестиційної нерухомості

056

Сальдо по Дт 100  Інвестиційна нерухомість" відносно об'єктів, які враховують за первинною вартістю

Вписаний рядок: Знос інвестиційної нерухомості

057

Кт 135 "Знос інвестиційної нерухомості" відносно об'єктів, які враховують за первинною вартістю

Відстрочені податкові активи

060

Дт 17 "Відстрочених податкових активів"

Вписаний рядок: Гудвілл

065

Дт 191 "Гудвілл при придбанні", Дт 193 "Гудвілл при приватизації"

Інші необоротні активи

070

Дт 184 "Інші необоротні активи"

Всього по розділу 1

080

Сума рядків 010, 020, 030, 035, 040, 045, 050, 060,070 плюс вписані рядки 055 і 065

ІІ. Оборотні активи

Виробничі запаси

100

Дт 20 "Виробничих запасів", Дт 22 "Малоцінні і швидкозношувальні предмети"

Поточні біологічні активи

110

Дт21 "Поточні біологічні активи"

Незавершене виробництво

120

Дт 23 "Виробництво", Дт 25 "Напівфабрикатів"

Готова продукція

130

Дт 24 "Брак у виробництві"

Дт 26 "Готова продукція", Дт 27 "Продукція сільськогосподарського виробництва"

Товари

140

Дт 28 "Товарів" (за винятком залишків по Дт 286 "Необоротних активів і групи вибуття, що містяться для продажу")

Векселі отримані

150

Дт34 "Короткострокові векселі отримані"

Дебіторська заборгованість по товарах, роботах, послугах:

чиста реалізаційна вартість

160

Рядок 161 мінус рядок 162

первинна вартість

161

ДтЗ6 "Розрахунки з покупцями і замовниками"

резерв сумнівних боргів

162

Кт 38 "Резерв сумнівних боргів"

Дебіторська заборгованість по розрахунках:

з бюджетом

170

Дт 64 "Розрахунки по податках і платежах"

по виданих авансах

180

Дт371 "Розрахунки по виданих авансах"

по нарахованих доходах

190

Дт373 "Розрахунки по нарахованих доходах"

по внутрішніх розрахунках

200

Дт 36 "Розрахунків з покупцями і замовниками"1, Дт 377 "Розрахунків з іншими дебіторами", Дт 682 "Внутрішні розрахунки", Дт 683 "Внутрішньогосподарські розрахунки"

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

Дт 372 "Розрахунки з підзвітними особами", Дт 374 "Розрахунки по претензіях", Дт 375 "Розрахунків по відшкодуванню заподіяних збитків", Дт376 "Розрахунки по позиках членам кредитних союзів", Дт377 "Розрахунки з іншими дебіторами"

Дт 651 "По пенсійному забезпеченню", Дт 652 "По соціальному страхуванню", Дт 653 "По страхуванню на випадок безробіття", Дт 685 "Розрахунків з іншими кредиторами"

Поточні фінансові інвестиції

220

Дт 352 "Інших поточних фінансових інвестиції"

Грошові кошти і їх еквіваленти

у національній валюті

230

Дт301 "Каса в національній валюті", Дт 311 "Поточні рахунки в національній валюті", Дт 313 "Інші рахунки в банці в національній валюті", Дт 333 "Грошові кошти в дорозі в національній валюті", Дт351 "Еквіваленти грошових коштів"

Вписаний рядок: Вт. ч. у касі

231

Дт301 "Каса в національній валюті"

у іноземній валюті

240

Дт302 "Каса в іноземній валюті", Дт312 "Поточні рахунки в іноземній валюті", Дт 314 "Інші рахунки в банці в іноземній валюті", Дт 334 "Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті", Дт 351 "Еквіваленти грошових коштів"

Інші оборотні активи

250

Дт331 "Грошові документи в національній валюті"

Дт 332 "Грошові документи в іноземній валюті", Дт 643

"Податкові зобов'язання", Дт 644 "Податковий кредит"

Всього по розділу II

260

1 Сума рядків 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200,

ІІІ. Витрати майбутніх періодів

Витрати майбутніх періодів

270

Дт39 "Витрати майбутніх періодів"

Вписаний рядок:

 Розділ IV.

Необоротні активи і групи вибуття

275

Дт286 "Необоротні активи і групи вибуття, що містяться для продажу"

Баланс

280

Сума рядків 080,260,270 плюс вписаний рядок 275

Підприємство, яке для внутрішніх розрахунків використовує рахунок 36 і субрахунок 377,

Особливості формування статей Пасиву (див. таблицю 2.2).

Пасив Балансу

Пасив

Код рядка

Графа 4 форми № 1 «Баланс» (сальдо відповідного рахунку на кінець звітного періоду)

Статутний капітал

300

Кт 40 «Статутний капітал»

Пайовий капітал

310

Кт41 «Пайовий капітал»

Додатковий вкладений капітал

320

Кт421 «Емісійний дохід», Кт422 «Інший вкладений капітал»

Інший додатковий капітал

330

Кт 423 «Дооцінка активів», Кт 424 «Безоплатно отримані необоротні активи», Кт425 «Інший додатковий капітал»

Резервний капітал

340

Кт43 «Резервний капітал»

Нерозподілений прибуток (непокриті збитки)

350

Кт441 «Прибуток нерозподілений», Дт 442 «Непокриті збитки»

Неоплачений капітал

360

Дт46 «Неоплачений капітал»

Вилучений капітал

370

Дт45 «Вилучений капітал»

Всього по розділу 1

380

Сума рядків 300,310,320, 330,340 плюс або мінус рядок 350, мінус рядки 360 і 370

ІІ. Забезпечення  майбутніх витрат і платежів

Забезпечення виплат персоналу

400

Кт471 "Забезпечення виплат відпусток", Кт472 "Додаткове пенсійне забезпечення", Кт477 "Забезпечення матеріального заохочення"

Інші забезпечення

410

Кт 473 "Забезпечення гарантійних зобов'язань", Кт 474 "Забезпечення інших витрат і платежів", Кт478 "Забезпечення відновлення земельних ділянок"

Вписаний рядок: Сума страхових резерві

415

Кт491 "Технічні резерви", Кт492 "Резерви по страхуванню життя"

Вписаний рядок:

Сума долий перестрахувальників в страхових резервах

416

Кт493 "Доля перестрахувальників в технічних резервах", Кт 494 "Доля перестрахувальників в резервах по страхуванню життя"

Вписаний рядок: Залишок сформованого призового фонду, що підлягає виплаті переможцям лотереї

417

Кт475 "Забезпечення призового фонду (резерв виплат)"

Вписаний рядок: Залишок сформованого резерву на виплату джек-пота, не забезпеченої оплатою участі в лотереї

418

Кт 476 "Резерв на виплату джек-пота, не забезпеченої оплатою участі в лотереї"

Цільове фінансування

420

Кт 48 "Цільове фінансування і цільові внесення"

Всього по розділу II

430

Сума рядків 400,410,420 плюс різниця вписаних рядків 415 і 416, плюс вписані рядки 417 і 418

ІІІ. Довгострокові зобов'язання

Довгострокові кредити банків

440

Кт 501 "Довгострокові кредити банків в національній валюті", Кт 502 "Довгострокові кредити банків в іноземній валюті", Кт 503 "Відстрочені довгострокові кредити банків в національній валюті", Кт 504 "Відстрочені довгострокові кредити банків в іноземній валюті"

Інші довгострокові фінансові зобов'язання

450

Кт 505 "Інших довгострокових позик в національній валюті", Кт 506 "Інших довгострокових позик в іноземній валюті", Кт 51 "Довгострокові векселі видані", Кт52 "Довгострокові зобов'язання по облігаціях"

Відстрочені податкові зобов'язання

460

Кт54 "Відстрочені податкові зобов'язання"

Інші довгострокові зобов'язання

470

Кт 53 "Довгострокові зобов'язання по оренді", Кт 55 "Інших довгострокових зобов'язань"

Всього по розділу III

480

Сума рядків 440, 450, 460, 470

IV. Поточні зобов'язання

Короткострокові кредити банків

500

Кт 60 "Короткострокових позик"

Поточна заборгованість по довгострокових зобов'язаннях

510

Кт61 "Поточна заборгованість по довгострокових зобов'язаннях"

Векселі видані

520

Кт 62 "Короткострокові векселі видані"

Кредиторська заборгованість по товарах, роботах, послугах

530

Кт 63 "Розрахунки з постачальниками і підрядчиками"

Поточні зобов'язання по розрахунках:

по отриманих авансах

540

Кт 681 "Розрахунки по авансах отриманим"

з бюджетом

550

Кт 641 "Розрахунки по податках"

по позабюджетних платежах  

560     

Кт 642 "Розрахунки по обов'язкових платежах"

по страхуванню

570

Кт 65 "Розрахунків по страхуванню"

по оплаті праці

580

Кт 66 "Розрахунків по виплатах працівникам"

з учасниками

590

Кт 67 "Розрахунків з учасниками"

по внутрішніх розрахунках

600

Кт 63 "Розрахунки з постачальниками і підрядниками"

Кт 682 "Внутрішні розрахунки"

Кт 683 "Внутрішньогосподарські розрахунки"

Вписаний рядок: Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами і групами вибуття, що містяться для продажу

605

Кт 680 "Розрахунків, пов'язаних з необоротними активами і групами вибуття, що містяться для продажу"

Інші поточні зобов'язання

610

Кт 36 "Розрахунків з покупцями і замовниками", Кт 372 "Розрахунки з підзвітними особами", Кт643 "Податкові зобов'язання", Кт 644 "Податковий кредит", Кт 684 "Розрахунки по нарахованих відсотках", Кт685 "Розрахунки з іншими кредиторами"

Всього по розділу IV

620

Сума рядків 500, 510, 520, 530, 540, 550, 560, 570, 580, 590, 600, 610, плюс вписаний рядок 605

V. Доходи майбутніх періодів

Доходи майбутніх періодів

630

Кт 69 "Доходів майбутніх періодів"

Баланс

640

Сума рядків 380,430,480,620,630

Підприємство, яке для внутрішніх розрахунків використовує рахунок 63, відображає частину заборгованості, приходящейся на зв'язані сторони.

Тема. 3. Звіт про фінансові результати

1.  Загальна характеристика Звіту про фінансові результати  і  його структура

4.  Порядок складання першого розділу

5. Порядок складання другого розділу

6. Порядок складання третього розділу

1. Звіт про фінансові результати (ф. № 2) складається відповідно до вимогам П(С) БО 3 "Звіт про фінансові результати". Згідно П(С) БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" звіт про фінансові результати - це звіт про доходи, витрати і фінансові результати підприємства за звітний період.

Звіт формою № 2 складається наростаючим підсумком з початку року і відноситься до річної і квартальної форм звітності. Це таблиця, де окремі показники доходів, витрат і фінансових результатів приведені в такій послідовності, що дозволяє підставляти їх в затвердженому алгоритмі і виходити на кінцевий показник — чистий прибуток (збиток). Особливістю таблиці є те, що всі показники наводять за два періоди — звітний і попередній звітний період. Такий підхід дозволяє одночасно проводити аналіз змін доходів, витрат, фінансових результатів в динаміці.

Структура звіту складається з трьох розділів:

1)  фінансові результати;

2)  елементи операційних витрат;

3)  розрахунок показників прибутковості акцій.

Згідно П(С) БО 3 [3] діяльність підприємства ділиться на звичайну і надзвичайну. Звичайна ділиться: на операційну, фінансову і інвестиційну.

Рис. 4.1. Схема класифікації господарської діяльності по видам

Операційна діяльність - основна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, які не є інвестиційними і фінансовими згідно П(С) БО 2 [2] і П(С) БО 4 [4].

Фінансова діяльність - діяльність, яка наводить до змін і складу власного і позикового капіталу підприємства згідно П(С) БО 4 [4].

Інвестиційна діяльність — придбання і реалізація тих необоротних активів, а також тих фінансових інвестицій, які не є складовою частиною еквівалентів грошових коштів П(С) БО 4 [4].

Підприємство окремо веде облік надзвичайної діяльності в результаті певних подій, які відрізняються від звичайних і не відбуваються часто і регулярно. Надзвичайні витрати складаються з вартості втраченого за надзвичайних подій майна, а надзвичайні доходи формуються за рахунок отриманих страхових відшкодувань від страхових компаній (за умови, що майно було застраховане), інших вступів від юридичних і фізичних осіб для покриття нанесених збитків.

Розділ звіту формою № 2 складається за принципом нарахування і відповідності доходів і витрат. Оцінка доходів може бути достовірно визначена у момент вступу активу або погашення зобов'язання, які наводять до збільшення власного капіталу підприємства (окрім зростання капіталу за рахунок внесків учасників), п. 7 П(С) БО 3 [З]. Оцінка витрат може бути достовірно визначена у момент вибуття активу або збільшення зобов'язання, які наводять до зменшення власного капіталу підприємства (окрім зменшення капіталу за рахунок його виключення або розподілу власниками), п. 8 П(С) БУ 3. Таким чином, доходи і витрати показують у фінансовій звітності на дату відвантаження, незалежно від терміну вступу грошових коштів.

У Звіті про фінансові результати запис інформації проводиться в чіткому порядку і послідовності. Спочатку необхідно показати доходи від діяльності, далі витрати і окремо фінансовий результат. Форма запису вертикальна і умовна.

Перший розділ, можливо, розділити на операційну, інвестиційну, фінансову і надзвичайну діяльність. По кожному напряму діяльності необхідно розрахувати фінансовий результат як і в цілому за весь період діяльності. Основним показником, який характеризує діяльність підприємства, є дохід. Дохід признається як збільшення економічної вигоди у вигляді вступу активів або зменшення зобов'язань, яке зумовлює зростання власного капіталу.

Бухгалтерський облік доходів базується на положеннях стандарту П(С) БО 15 [15].

Дохід необхідно обчислити по кожній господарській операції. У обліку доходи класифікуються по таких групах: дохід (виручка) від реалізації продукції (робіт, послуг), інші операційні доходи, інші доходи, надзвичайні доходи.

Витрати - зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов'язань, які наводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його виключення або розподілу власниками) (П(С) БО 1).

Витрати на виробництво реалізованої продукції - це собівартість реалізованої продукції, яка дорівнює виробничій собівартості, нерозподіленим постійним загальновиробничим витратам і наднормативним витратам.

Собівартість реалізованих товарів визначається як різниця між підкупною (роздрібною) вартістю реалізованих товарів і сумою торгівельної націнки на ці товари.

Згідно П(С) БО 3 [3] витрати діляться на операційні (основні, інші), фінансові, інвестиційні, надзвичайні.

Витрати операційної діяльності діляться у свою чергу на такі витрати, як витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, матеріали, паливо, електроенергію, амортизацію, інші операційні витрати.

Фінансові витрати - відсотки за кредит, інші фінансові витрати.

Інвестиційні витрати — собівартість реалізованих необоротних активів, собівартість реалізованих фінансових інвестицій, витрати від неопераційних курсових різниць, списання необоротних активів.

Доходи враховують у момент продажу, а не під час вступу засобів, а витрати - коли вони нараховані. Крім того, витрати в обліку відображують за різними правилами. Витрати, які відносяться до продажу, враховують після продажу запасів або послуг. Тобто накопичення запасів, матеріалів, незавершеного виробництва або готової продукції не впливають на формування прибутку; вони капіталізуються в балансі. Капіталізовані витрати списують лише тоді, коли враховується дохід від реалізації.

Доходи і витрати звітного періоду узгоджуються між собою і тому існує взаємозв'язок між рахунками доходів і витрат:

-  90 "Собівартість реалізації" і 70 "Доходів від реалізації";

-  92 "Адміністративні витрати",  93 "Витрати на збут", 94 "Інших витрати операційної діяльності" і 71 "Інший операційний дохід";

- 96 "Втрати від участі в капіталі" і 72 "Дохід від участі в капіталі";

-  95 "Фінансові витрати" і 73 "Інші фінансові доходи";

-  97 "Інші витрати" і 74 "Інші доходи";

- 99 "Надзвичайні доходи" і 75 "Надзвичайних витрат".

Тема 4 « Звіт про рух грошових коштів»

Метою складання Звіту про рух грошових коштів є надання користувачам повної, правдивої і неупередженої інформації про зміни, які відбулися у складі грошових коштів і еквівалентів підприємства за джерелами їх формування за звітний рік.

Звіт про рух грошових коштів складається за результатами роботи підприємства за рік. У нім розраховують грошові потоки підприємства по окремих видах діяльності в частині вступу і вибуття.

Послідовність складання звіту про рух грошових коштів визначається П(С) БО  «Звіт про рух грошових коштів» [4].

Звіт про рух грошових коштів складається з трьох окремих розділів, в яких відображують рух грошових коштів по видах діяльності: операційною, інвестиційною і фінансовою.

Звіт заповнюють у вигляді таблиці, яка складається з рядків (від 010 до 400) і граф. Рядки розділені на розділи, які характеризують операційну, інвестиційну і фінансову діяльність.

Таблиці містять шість граф: найменування розділів і статей, код рядка, вступу і вибуття грошових коштів за два терміни (звітний і попередній).

Рух грошових коштів у результаті операційної діяльності

Рух грошових коштів у результаті операційної діяльності визначається за сумою надходжень від операційної діяльності та сумою витрачання на операційну діяльність грошових коштів за даними записів їх руху на рахунках бухгалтерського обліку.

У статті "Надходження від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)"(р.010) відображаються грошові надходження від основної діяльності, тобто від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) з урахуванням непрямих податків (податку на додану вартість, акцизного збору тощо). Тут не враховують суми авансів, отриманих від покупців в оплату продукції.

У статті "Надходження від погашення векселів одержаних"  (р.015) відображаються грошові надходження від погашення векселів одержаних(в рамках операційної діяльності)., від їх продажу (відображують тільки ті підприємства які є торговцями цінними паперами).

У статті "Надходження від покупців і замовників авансів" (р.020) відображається сума одержаної попередньої оплати та авансових надходжень грошовими коштами від покупців і замовників під наступну поставку продукції (товарів, робіт, послуг).(з ПДВ).

У статті "Надходження від повернення авансів" (р.030) відображаються повернуті підприємству постачальниками і підрядниками суми попередньої оплати та авансових надходжень грошовими коштами.  

У статті "Надходження від установ банків відсотків за поточними рахунками" (р.035) відображається сума одержаних підприємством відсотків (процентів) за залишками коштів на його поточних рахунках за договорами банківського рахунку.

У статті "Надходження від бюджету податку на додану вартість" (р.040) відображаються відшкодовані підприємству з бюджету суми податкового кредиту з цього податку шляхом зарахування грошових коштів на рахунки в установах банків.

У статті "Надходження від повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)" (р.045) відображаються одержані з бюджету на рахунки підприємства в установах банків суми інших податків і зборів (обов'язкових платежів), крім податку на додану вартість.

У статті "Надходження від отримання субсидій, дотацій" (р.050) відображаються отримані з бюджетів та позабюджетних фондів суми субсидій, дотацій.

У статті "Надходження від цільового фінансування" (р.060) відображаються одержані для здійснення видатків на операційну діяльність підприємства інші асигнування з бюджету і кошти цільового фінансування від інших осіб (благодійників).

У статті "Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)" (р.070) відображаються одержані підприємством грошовими коштами економічні санкції за порушення законодавства та умов договорів.

У статті "Інші надходження" (р.080) відображаються інші надходження грошових коштів від операційної діяльності, не включені до попередніх статей звіту про рух грошових коштів ( р.010-р.070 ф.№3) у результаті операційної діяльності, зокрема від реалізації оборотних активів, включаючи іноземну валюту, надходження від діяльності обслуговуючих господарств, від операційної оренди активів.

Рядок 080 останній для відображення надходжень грошових коштів від операційної діяльності . Далі їх витрачання.

У статті "Витрачання на оплату товарів (робіт, послуг)" (р.090) відображаються грошові кошти, сплачені постачальникам і підрядникам за одержані товарно-матеріальні цінності, прийняті роботи і надані послуги.

У статті "Витрачання на оплату авансів" (р.095) відображаються суми попередньої оплати та авансових платежів постачальникам та підрядникам за товарно-матеріальні цінності (роботи, послуги), що будуть поставлені (виконані, надані).

У статті "Витрачання на оплату повернення авансів" (р.100) відображається сума попередньої оплати та авансових платежів, яку підприємство повернуло покупцям і замовникам.

У статті "Витрачання на оплату працівникам" (р.105) відображаються витрачені грошові кошти на виплати працівникам заробітної плати, допомоги, винагород.

У статті "Витрачання на оплату витрат на відрядження" (р.110) відображається сума витрачених грошових коштів на службові відрядження.

У статті "Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість" (р.115) відображається сума сплаченого до бюджету податку на додану вартість.

У статті "Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток" (р.120) відображається сума сплаченого до бюджету податку на прибуток за умови, що податок конкретно не ототожнюється з фінансовою або інвестиційною діяльністю.

У статті "Витрачання на оплату відрахувань на соціальні заходи"  (р.125) відображається сума сплачених внесків із загальнообов'язкового державного пенсійного і соціального страхування.

У статті "Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)" (р.130) відображається сума сплачених податків і зборів (обов'язкових платежів) (крім податку на додану вартість, податку на прибуток, зобов'язань із загальнообов'язкового державного пенсійного і соціального страхування).

У статті "Витрачання на оплату цільових внесків" (р.140) відображається сума сплачених цільових та благодійних внесків.

У статті "Інші витрачання" (р.145) наводиться сума використаних грошових коштів на інші напрями операційної діяльності, що не включена до попередніх статей звіту про рух грошових коштів, зокрема собівартість реалізованої іноземної валюти.

У статті "Чистий рух коштів до надзвичайних подій" (р.150)  відображається різниця між сумами грошових надходжень та грошових видатків, відображених у рядках 010-080 і сумами  грошових витрачань , приведених у рядках 090-145.

У статті "Рух коштів від надзвичайних подій" (р.160) відображаються, відповідно, надходження або видаток коштів, пов'язані з надзвичайними подіями в процесі операційної діяльності.

У статті "Чистий рух коштів від операційної діяльності" (р.170) відображається результат руху коштів від операційної діяльності з урахуванням руху коштів від надзвичайних подій. Цей рядок розраховують як суму(різницю)значень рядків 150 і 160.

Рух засобів в результаті інвестиційної діяльності

Ця діяльність пов'язана з вкладенням засобів з метою здобуття прибутку. Вона включає:

—  покупку і реалізацію пайових або боргових інструментів інших підприємств (акцій, облігацій, долею в статутному капіталі);

—  надання кредитів іншим підприємством і їх повернення;

— здобуття дивідендів.

Рух грошових коштів у результаті інвестиційної діяльності визначається на основі аналізу змін у статтях розділу балансу "Необоротні активи" та статті "Поточні фінансові інвестиції" і в розділі "IV. Необоротні активи та групи вибуття".

Складаючи розділ II Звіту про рух грошових коштів, використовують прямий метод. Тобто в нім відображають лише ті інвестиційні операції, по яким були проведені розрахунки грошових коштів. Проте в Балансі є лише загальні дані про зміну залишків по кожній статті, а конкретній інформації про проведених грошових розрахунках немає. Тому тут знадобиться аналітика по рахунках бухгалтерського обліку.

У п. 30 П(С) БО 4 сказане: згаданий розділ заповняють на підставі аналізу зміни в таких статтях Балансу:

1. Необоротні активи (р. 010—080).

2. Поточні фінансові інвестиції (р. 220).

Рух засобів в результаті фінансової діяльності

Третій розділ Звіту про рух грошових коштів (ф. № 3) відображає рух грошових коштів в результаті фінансової діяльності.

Фінансовою вважається діяльність, яка наводить до зміни розміру і складу власного і позикового капіталів. До неї відносять:

— надходження від емісії акцій або інших долевых інструментів;

— викуп акцій власної емісії;

— отримання і погашення кредитних сум;

— виплату дивідендів.

Рух грошових коштів у результаті фінансової діяльності визначається на основі змін у статтях балансу за розділом "Власний капітал" та статтях, пов'язаних з фінансовою діяльністю, у розділах балансу: "Забезпечення наступних витрат і платежів", "Довгострокові зобов'язання" і "Поточні зобов'язання" ("Короткострокові кредити банків" і "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями", "Поточні зобов'язання за розрахунками з учасниками" тощо).

У статті "Чистий рух засобів до надзвичайних подій" (рядок 370) показують різницю між вступом і витратою засобів, що пов'язаних з фінансовою діяльністю, відображують по рядках 310 або 360.

Джерелом інформації служить:

(Сума рядків 310, 320, 330 гр. 3) - (сума рядків 340, 350, 360 гр. 4). Позитивний результат записуємо в графу 3, негативний — в графу 4.

У статті "Рух засобів від надзвичайних подій" (рядок 380) наводять відповідно надходження або витрачання коштів, пов'язаних з надзвичайними подіями в процесі фінансової діяльності.

Джерелом інформації служить:

Аналітика, відповідно, по рахунках 75 "Надзвичайних доходів" і 99 "Надзвичайних витрат" в частині фінансової діяльності.

У статті "Чистий рух засобів від фінансової діяльності" (рядок 390) відображується результат руху засобів від фінансової діяльності з врахуванням руху засобів від надзвичайних подій.

Джерелом інформації служить:

Р. 370 (гр. 3) - р. 370 (гр. 4) + р. 380 (гр. 3) - р. 380 (гр. 4). Позитивний результат записуємо в графу 3, негативний — в графу 4.

Остання частина звіту містить показники, які відображають зміну величини грошових коштів в цілому за звітний період.

У статті "Чистий рух засобів за звітний період" (рядок 400) відображують алгебраїчний підсумок чистого руху грошових коштів трьох попередніх розділів. У ній відображується різниця між сумою грошових надходжень і витрачань, що відображують в статтях: «Чистий рух коштів від операційної діяльності» (рядок 170), «Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності» (рядок 300) і «Чистий рух коштів від фінансової діяльності» (рядок 390).

При цьому може бути заповнена як графа 3, так і графа 4 рядку 400. Все залежить від того, чого було більше за звітний період: витрачань або надходжень грошових коштів.

Для перевірки правильності складання Звіту про рух грошових коштів (ф. № 3) слід зіставити залишки грошових коштів на початок і кінець звітного року і відкоригувати їх на вплив зміни валютних курсів за звітний період. Дані по залишку грошових коштів на початок і кінець року (рядки 410, 430) вибираються з балансу як підсумок статей "Грошові кошти в національній і іноземній валюті".

У статті «Залишок коштів на початок року» (рядок 410) відображується залишок грошових коштів на початок року, приведений в Балансі по графі 3 рядків 230 і 240.

По статті "Вплив зміни валютних курсів на коштів" (рядок 420) в графі "Надходження" записують витрачання, що відображують в р.040 (гр.4) форми №3, а в графі "Витрачання" — надходження із р.040 (гр.3) форми №3.

Стаття  «Залишок коштів на кінець року» (рядок 430  = р. 230 гр. 4 + р. 240 гр. 4 ф.№1) розраховується таким чином: Залишок ГК на початок року (р. 410 ф. № 3 =(р. 230 гр. 3 + р. 240 гр. 3 ) ф. №1)  ГК за звітний період (р. 400 ф. № 3).

Вплив валютних курсів на залишок ГК  (р. 420 ф. № 3 = р. 040 ф. №3).

Розрахований таким чином показник, повинен дорівнювати приведеному в Балансі залишку грошових коштів і грошових еквівалентів на кінець звітного періоду в графі 4 рядків 230 і 240.

Тема  5 Звіт про власний капітал

Таблиця 5.1

Статутний капітал (графа 3 ф. № 4; рядок 300 ф. №1 «Баланс»)

— формування розміру статутного капіталу; (+)

— зменшення номінальної вартості акцій; (-)

— випуск нових акцій (для акціонерних суспільств); (+)

— анулювання (на суму номінальної вартості) викуплених акцій

— збільшення номінальної вартості акцій; (+) у акціонерів; (-)

— збільшення кількості акцій номінальної вартості; (+)

— повернення частки статутного капіталу при виході учасників — на суму, яка зафіксована в засновницькому договорі; (-)

— реінвестування дивідендів у вигляді акцій; (+)

Пайовий капітал (графи 4 ф. № 4; рядок 310 ф №1 «Баланс»)

— реєстрація пайових внесків; (+)

— повернення внесків (паїв) при виході учасника; (-)

Додатково вкладений капітал (графа 5 ф№4; рядок 320 ф. № 1 «Баланс»)

— емісійний дохід (розміщення акцій за ціною, яка перевищує їх номінальну  вартість); (+)

— реалізація викуплених акцій за ціною, яка перевищує їх номінальну вартість; анулювання акцій власної емісії, ціна викупу яких менше номінальної  вартості; (+)

- анулювання акцій власної емісії, ціна викупу яких, перевищувала номінальну  вартість;   (-)

— реалізація викуплених акцій за ціною, що менше ціни викупу; (-)

Інший додатковий капітал (графа 6 ф. № 4; рядок 330 ф. .№ 1«Баланс»)

— дооцінка необоротних активів; (+)

— зниження ціни необоротних активів; (-)

— безкоштовно отримані необоротні активи; (+)

— нарахування амортизації за безкоштовно отриманими необоротними активами; (-)

Резервний капітал (графа 7 ф. № 4; рядок 340 ф. №1 «Баланс»)

— напрям частині прибули на його формування і поповнення; (+)— виплати за рахунок резервного капіталу (дивіденди по привілейованих акціях; відсотки по облігаціях); (-)

— покриття збитків; (—)

Нерозподілений прибуток (графа 8 ф. № 4)

— чистий прибуток, отриманий за звітний період (рядок 350 ф. № 1 «Баланс» або рядок 220 ф. № 2 «Звіт про фінансові результати»); (+)

— виплата дивідендів; (-)

— чистий збиток за звітний період (рядок 350 ф. № 1 «Баланс» або рядок 225 ф. № 2 «Звіт про фінансові результати»); (--)

— відрахування в резервний капітал; (-)

При коректуванні залишків на початок звітного періоду:

— зміна облікової політики (рядок 020 ф. № 4); (+) або (-)

— виправлення помилок (рядок 030 ф. № 4 «Звіт про власний капітал»); (+) або (-)

— інші зміни (рядок 040 ф. № 4 «Звіт про власний капітал»); (+) або (-)

Неоплачений капітал (графа 9 ф. № 4; рядок 360 ф. № 1 «Баланс»)

— заборгованість по внесках учасників в статутній капітал; (+)

— погашення заборгованості шляхом внесення внесків в статутний капітал; (—)

— заборгованість по неоплачених акціях (частками), які раніше з метою перепродажу були викуплені у інших учасників; (-)

Вилучений капітал (графа 10 ф. № 4; рядок 370 ф. №1 «Баланс»)

— фактична собівартість акцій власної емісії (частин), викуплених в акціонерів (учасників); (+)

— виключення капіталу в разі виходу учасника; (+)

— реалізація (перепродаж) викуплених акцій власної емісії (частин) — на суму фактичної собівартості; (-)

— анулювання викуплених акцій — на суму фактичної собівартості; (-)

Загальна сума власного капіталу підприємства визначається таким чином: Капітал = ряд. 380 ф. № 1 «Баланс» або (р. 300 + р. 310 + р. 320 + р. 330 + р. 340 +/- р. 350 - р. 360 - ор. 370) ф. № 1 «Баланс».

Методологічні основи складання Звіту, його форма, загальні вимоги, до розкриття статей визначаються П(С) БО 5 "Звіт про власний капітал". Метою складання Звіту (ф. № 4) є розкриття інформації про зміни у складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду.

До власного капіталу належить частина в активах підприємства, які залишаються після зменшення його зобов'язань. При такому підході капітал визначають за залишковим принципом, а це означає, що обов'язки перед кредиторами (О) і активами підприємства (А) є підставою для розрахунку власного капіталу (ВК).

ВК = А- О.

Звіт про власний капітал складається після закінчення року на підставі бухгалтерського обліку. Звіт має вигляд шахової таблиці в розрізі статей розділу 1 Пасиву балансу і причин змін власного капіталу. Шахова таблиця складається з 11 граф (по горизонталі) і 300 рядків (по вертикалі). Підсумок по графі 11 повинен збігатися з результатом і рядком 300. Умовно звіт можна розділити на дві частини. У першій приведені коректування, пов'язані із зміною облікової політики підприємства, виправленням помилок і іншими змінами, які впливають на капітал підприємства. У другій частині приведені чинники, які теж викликають зміни капіталу: дооцінка і зниження ціни необоротних активів; розподіл прибутку — дивіденди, збільшення уставного капіталу, відрахування в резервний капітал, безкоштовне здобуття активів.

Детальніше Звіт про власний капітал (ф. № 4) можна розділити на шість розділів:

1)  коректування залишків власного капіталу на початок року;

2) переоцінка активів;

3) чистий прибуток (збиток) за звітний період і його розподіл;

4) внески учасників;

5) вилучення капіталу;

6) інші зміни в капіталі.

Кожен розділ має перелік статей, які привели до збільшення або зменшення власного капіталу.

В більшості випадків зміни у складі одного вигляду капіталу наводять до змін у складі іншого вигляду, і це відображується в Звіті по одній статті (по одному рядку, але по різних видах капіталу в різних графах). Наприклад, при розподілі прибутку його зменшення відображується в дужках, а сума, направлена на поповнення резервного капіталу, записується звичайним способом.

У Звіті про власний капітал суми, які зменшують статті власного капіталу (значення граф), наводять в дужках. Річний звіт «Звіт про власний капітал» складається з двох таблиць — за звітний період і за попередній період. Це дає можливість проводить аналіз інформації про зміни капіталу.

Звіт має певний взаємозв'язок з даними інших форм річної звітності — балансом, звітом про фінансові результати (розділ II) і його складають після заповнення балансу, звіту про фінансовий результат і рух грошових коштів (див. таблиці. 5.2).

Таблиця 5.2

ПОРЯДОК СКЛАДАННЯ БАЛАНСУ І ЗВІТУ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

Звіт про власний капітал

Баланс

1

2

1. Сальдо на початок року (рядок 010)

Дорівнюють 1 розділу пасиву балансу

2. Корекція (рядки 020 — 040)

Заповнюють, якщо були зміни в обліковій політиці, помилки

3. Відкоректоване сальдо на початок року (рядок 050)

Різниця між п. 1 — п. 2 приведеними в таблиці

4. Дооцінка — зниження ціни активів (рядок 060—120)

Господарські операції за проводками Дт 10 (12, 14) — Кт424

5. Чистий прибуток (збиток) за звітний період (рядок 130)

Звіт про фінансовий результат (рядок 220)

6. Розподіл прибутку (рядок 140 —170)

За даними аналітичного обліку дт 44 — Кт 46

7. Внески учасників (рядок 180 — 200)

8. Вилучення капіталу (рядок 210 — 250)

9. Інші зміни в капіталі (рядок 260 — 280)

10. Всього зміни в капіталі (рядок 290)

Сума по графах (1 — 11) Звіту

11. Сальдо на кінець року

Дорівнює 1 розділу пасиву Балансу (гр. 4)

Тема 6. Примітки до річної фінансової звітності

Загальні вимоги до складу Приміток  обґрунтовані П(С) БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", згідно вимогам якої примітки повинні розшифровувати:

1)  облікову політику підприємства;

2)  інформацію, яка не приведена безпосередньо у фінансових звітах, але є обов'язковою відповідно до положень (стандартами);

3)  інформацію, яка містить додатковий аналіз статей звітності, потрібну для забезпечення її зрозумілості і доцільності.

Типова форма Приміток  на відміну від інших складових фінансової звітності, можуть змінюватися і розширюватися, а також викладатися текстом, якщо необхідна додаткова інформація для розкриття причин фінансового стану підприємства і впливу чинників на нього. Вміст приміток залежить від необхідності для підприємства обнародувати річну фінансову звітність.

Наказом Міністерства фінансів Україні "Про примітки до річної фінансової звітності" від 29 листопада в 2000 р. № 302 ясно, що підприємства, для яких обов'язковість оприлюднення фінансової звітності не передбачена законодавством, заповнюють типову форму річної фінансової звітності № 5 і наводять лише інформацію, розкриття якої передбачено Наказом Міністерства фінансів "Про порядок обліку гуманітарної допомоги" від 14 грудня в 1999 р. № 298 і положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку (таблиця. 7.1).

Інформація про підприємство, яка підлягає розкриттю, передбачає, окрім загальних реквізитів підприємства, короткий опис діяльності, назва органу управління, в підпорядкуванні якого знаходиться підприємство або назва материнської або холдингової компанії, чисельність працівників протягом звітного періоду.

Типова форма Приміток до річної фінансової звітності станом на 1 січня в 2010 р. містить 15 розділів, показники яких розкривають інформацію по окремих статтях Балансу і Звіту про фінансові результати: І  "Нематеріальні активи", II "Основні засоби", III "Капітальні інвестиції", IV "Фінансові інвестиції", V "Доходь і витрати", VI "Грошові кошти", VII "Забезпечення і резерви", VIII "Запаси", IX "Дебіторська заборгованість", X "Недоліки і втрати, від псування цінностей", XI "Будівельні контракти", XII "Податок, на прибуток", XIII "Використання амортизаційних відрахувань", XIV «Біологічні активи»,  XV «Фінансові результати від первинного визнання і реалізації с/х продукції і додаткових біологічних активів».

Для заповнення першого і другого розділів використовують дані аналітичного обліку по окремих субрахунках рахунків необоротних активів (10 "Основних засобів", 11 "Інших необоротних активів", 12 "Нематеріальних активів"), сумка нарахованої амортизації відображується на підставі даних субрахунків рахунку 13 "Знос (амортизація) необоротних активів".

Підставою для заповнення третього розділу Приміток  до річної фінансової звітності є дані по рахунку 15 "Капітальних інвестицій". Джерелом інформації для приведення даних в четвертому розділі цієї форми є залишки і звороти по рахунках 14 "Довгострокових фінансових інвестицій" і 35 "Поточних фінансових інвестицій". Для уявлення інформації про доходь і витрати підприємства в розділі V "Доходь і витрати" цієї форми використовуються дані окремих рахунків 7 класу (71 "Інший операційний дохід", 72 "Дохід від участі в капіталі", 73 "Інші фінансові доходь", 74 "Інші доходь") і 9 класу (94 "Інших витрати операційної діяльності", 95 "Фінансових витрат", 96 "Втраті від участі в капіталі", 97 "Інших витрат") . Інформація про залишки грошових коштів підприємства в розділі VI "Грошові кошти" формується на підставі даних рахунків по обліку грошових коштів їх еквівалентів на рахівницях 30 "Каса", 31 "Рахунку в банках", 33 "Інші засоби", 351 "Еквіваленти грошових коштів" в розрізі окремих субрахунків. Джерелом інформації для приведення даних в розділі VII "Забезпечення і резерви" є залишки і звороти на рахунку 47 "Забезпечень майбутніх витрат і платежів". Для відображення інформації в розділі VII "Запаси" цієї форми використовуються дані рахунків 20 "Виробничих запасів", 21 "Тварини на вирощуванні і відгодівлі", 22 "Малоцінні і швидкозношувані предмети", 23 "Виробництво", 26 "Готова продукція", 27 "Продукція сільськогосподарського виробництва", 28 "Товарів". Дані про дебіторську заборгованість в розділі IX "Дебіторська заборгованість" приводяться на підставі залишків по дебету рахунків 36 "Розрахунків з покупцями і замовниками" і 37 "Інша дебіторська заборгованість". Для розкриття в розділі X інформації про недостачу і втрату від псування цінностей використовуються суми зворотів рахунків 947 "Недостач і втрати від псування цінностей" і 375 "Розрахунків по відшкодуванню нанесених збитків". Джерелом інформації для приведення даних в розділі XII "Податок на прибуток" є залишки і звороти на рахункам 641 "Розрахунки по податках" (аналітичний рахунок "Розрахунки за податком на прибуток")

Список Рекомендованої літератури

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА

1. Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні». Затверджений Верховною Радою України. 16. 07. 99 р. № 996 -XIV.

2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1  «Загальні вимоги до фінансової звітності»[Мінфін]: Положення від 31.03.1999 № 87.

3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Баланс» [Мінфін]: Положення від 31.03.1999 № 87.

4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати» [Мінфін]: Положення від 31.03.1999 № 87.

5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 «Звіт про рух грошових коштів» [Мінфін]: Положення від 31.03.1999 № 87.

6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 «Звіт про власний капітал» [Мінфін]: Положення від 31.03.1999 № 87.

7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах» [Мінфін]: Положення від 28.05.1999 № 137.

8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19 «Об'єднання підприємств» [Мінфін]: Положення від 07. 07. 99 р. № 163.

9. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 20 «Консолідована фінансова звітність» [Мінфін]: Положення від 07. 07.99 р. № 163.

10. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва» [Мінфін]: Положення від 25.02.2000 № 39.

11. Про примітки до річної фінансової звітності [Мінфін]: Наказ від 29.11.2000 №302.

12. Порядок подання фінансової звітності, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000р. № 419.

13. Перелік видів діяльності, по яких складається зведена фінансова звітність. Затверджений Наказом Мінфіну України від 24. 02. 2000р. № 37.

14. Методичні рекомендації з перевірки порівнянності показників фінансової звітності підприємства (додаток до листа Міністерства фінансів України від 31.12.03р. № 31 -04200-20-5/8622).

15. Добровський В.М. Звітність підприємств: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни - К: КНЕУ, 2001.

16. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби» [Мінфін]: Положення від 27.04.00 № 92.

17. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи» [Мінфін]: Положення від 18.10.1999 № 242.

18 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси» [Мінфін]: Положення від 20.10.1999 № 246.

19. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість» [Мінфін]: Положення від 18.10.1999 № 237.

20. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 «Зобов'язання» [Мінфін]: Положення від 30.01.2000 р. № 20.

21. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 «Фінансові інвестиції» [Мінфін]: Положення від 26.04.2000 р. № 91.

22. Положення  (стандарт)  бухгалтерського  обліку   15   «Дохід»   [Мінфін]: Положення від 29.11.1999 № 290.

23. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати» [Мінфін]: Положення від 31.12.1999 № 318.

24. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 «Податок на прибуток» [Мінфін]: Положення від 28.12.2000 р. № 353.

25. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку  21   «Вплив  змін  валютних  курсів»[Мінфін]:  Положення  від 10.08.2000 р. № 193.

26. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 22 «Вплив інфляції»[Мінфін]: Положення від 28.02.2002 р. № 147.

27. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку  23 «Розкриття  інформації щодо  пов'язаних  сторін»   [Мінфін]: Положення від 18.06.2001 р. № 303.

28. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 24 «Прибуток на акцію»(Мінфін]: Положення від 16.07.2001 р.№344.

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА

1. Бухгалтерський облік та фінансова звітність в України: Навчально-практичний посібник / За ред. С.Ф.Голова. - Дніпропетровськ, ТОВ «Баланс-Клуб», 2000, 2001.

2 Верига Ю.А. Звітність підприємств : Навчальний посібник / Верига Ю.А., Левченко З.М., Ватуля І.Д. 2-ге видання, доповнене і перероблене. - К.: Центр учбової літератури, 2008. - 776 с.

3. Голов С.Ф., Костюченко В.М. Бухгалтерський облік за міжнародними стандартами: приклади та коментарі. Практичний посібник. - К.: Лібра, 2001.-840с.

4. Гольцова СМ., Плікус І.Й. Звітність підприємств (фінансова, статистична, консолідована та до фондів соціального та пенсійного страхування): Навчальний посібник. - Київ: «Центр навчальної літератури», 2004. -292 с

5. Горицкая Н.Г. Новая финансовая отчетность-К.: Техніка, 1999. - 136 с.

  1.  Журавель Г.П. Звітність підприємств: Навч. посіб. / Журавель Г.П., Хомин П. Я.. - К.: Професіонал, 2006. - 656 с.

7. Качалин В.В. Финансовый учет и  отчетность в соответствии со стандартами GAAP. - М.: Дело, 1998. - 432 с.

8.  Колос І. В. Звітність як елемент системи управління підприємством // Економіка та держава. - 2006. - № 8. - С. 26–31.

  1.   Кучеренко Т.Є. Звітність підприємств: [підручник] / Кучеренко Т.Є., Уланчук В.С., Шайко О.Г.; за ред. В.С. Уланчука. – К.: Знання, 2008. – 492 с.
  2.  Левицька С.О. Звітність підприємств: Навч. підручник / Левицька С.О.- Рівне: НУВГП, 2008.
  3.  Лень В.С. Звітність підприємства: Підручник. / Лень В.С. - 2-ге вид., переробл. і допов. -  К.: ЦНЛ, 2006. 612 с.
  4.  МакКензі Венді. Посібник Financial Times з аналізу та використання фінансової звітності: Пер. З англ.. - К.: Все увито; Наукова думка, 2003. -283 с - (сер. «Усе про менеджмент»)
  5.  Огійчук М.Ф. Фінансовий та управлінський облік на сільськогосподарських підприємствах:Підруч./Авт.колектив: Огійчук М.Ф., Плаксієнко В.Я., Беленкова М.І. та ін.; за ред. Огійчука М.Ф.;М-во освіти і науки України.- 5-те вид., перероб. і доп.- К.: Алерта,2009.- 1056с.
  6.  Орлов В.І. Звітність підприємств: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Орлов В.І.  – 3-є вид., допов. і перероб.  – Житомир: ЖДТУ, 2008.  – 484 с.

15. Ткаченко Н. М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність. / Ткаченко Н.М. - К.: Алерта, 2006. - 1080 с.

16. Чебанова Н. В. Фінансова звітність підприємств: Навч. посіб. / Чебанова Н. В., Чупир Т. Я., Василенко Ю. А. - Х.: Фактор, 2006. - 444 с.

17.Чернов В.А. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: Учеб. пособие для студентов вузов / Чернов В.А.; под ред. Баканова М.И.  – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007.  – 127 с.

18.Чижевська Л.В., Пархоменко В.М., Кривошей М.М. Звітність підприємства: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7. 050106 "облік і аудит". За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. - Житомир: ЖІТІ, 2003. - 436 с.

19.Шаповалов А.П. Звітність підприємств. / Шаповалов А.П., Уманців Г.В., Веренич О.Г. - К.: Київ. над. торг.-екон. ун-т, 2008. - 323 с.

міністерство  освіти  і  науки,

молоді та спорту  україни

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«придніпровська  державна  академія

будівництва  та  архітектури»

Кафедра обліку, економіки та управління персоналом підприємства

методичні  вказівки

до вивчення програмного матеріалу з дисципліни  «Звітність підприємства»

для студентів спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит»

денної форми навчання

Дніпропетровськ 2011


діяльність

адзвичайна

рахунки: 75 "Надзвичайні доходи" 99 "Надзвичайні витрати"

Звичайна

Фінансова

рахунки: 72 "Дохід від участі в капіталі", 73 "Інші фінансові доходи", 95 "Фінансові витрати"

96 "Втрати від участі в капіталі"

Інвестиційна

рахунки: 74 "Інші доходи" , 97 "Інші витрати"

Операційна

Основна рахунки

70 "Дохід від реалізації"

90 "Собівартість реалізації"

Інша операційна

рахунки 71 "Інший операційній дохід"

92 "Адміністративні витрати", 93 "Витрати на збут",  94 "Інші витрати операційної діяльності"


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

46747. Эволюция теории социального научения и основные экспериментальные исследования 28.5 KB
  Сирс выделяет 3 фазы развития ребёнка: 1 фаза рудиментарного поведения основывается на врождённых потребностях и научении в раннем младенчестве в первые месяцы жизни 2 вторичных мотивационных систем научение внутри семьи 3 вторичных мотивационных систем научение вне семьи. Развитие ребёнка результат научения. Бандура включает в схему стимулреакция 4 промежуточных процесса для объяснения того как подражание модели приводит к формированию у субъекта нового поведенческого акта: внимание ребёнка к действию модели; память...
46751. Нивелирование поверхности по квадратам 849 KB
  Нивелирование поверхности – это вид геодезической съемки, которой производят для создания крупномасштабных топографических планов. Топографические планы на основе нивелирования поверхности по квадратам широко применяются в строительстве для вертикальной планировки строительных площадок...
46753. People and animals 28.5 KB
  The noise went on till 3 . [very loud irritting noise] The children re mking terrible rcket upstirs. Could you go nd tell them to be quiet [very loud unberble noise often of humn ctivity] Rcket nd din re quite informl words. Noise cn be countble or uncountble.
46755. Развитие аналитических форм глагола 28.5 KB
  период в английском языке развиваются аналитические формы глагола. Аналитические формы пассивного залога образуются с помощью глагола bēn wesen причастие II при этом только переходные глаголы могут выступать в пассивном залоге. Перфектные формы получили статус грамматизованных аналитических форм тоже в с. Сравните например две формы Pst Perfect:  er tht he hdde hlf his cours yseyled;  t night ws come into tht hostelrye wel nyne nd twenty in compnye of sondry folk.