48

Вирішення проблеми паління, вживання алкоголю та наркотичних речовин серед сучасної молоді засобами морального виховання

Практическая работа

Педагогика и дидактика

Створення технології, спрямованої на подолання та запобігання шкідливих звичок (ШЗ) (алкоголізм, тютюнопаління, наркоманія). активне використання методів стимулювання з метою регулювання, коригування та стимулювання діяльності та поведінки вихованців.

Украинкский

2017-09-26

205.5 KB

218 чел.

Проблема куріння, вчивання алкоголю та наркотичних речовин серед сучасної молоді

Практична робота

студентів  3-го курсу  факультету іноземних мов

групи ФН-31   Баліцької Руслани Романівни та

Ручаковського Андрія Михайловича


Зміст

Вступ

І. Проінформований – значить озброєний

1.1 Заручники нікотину

1.2 «Зелений змій» та його небезпека

1.3 «Біла смерть»: форми прояву та стадії розвитку

ІІ. Проведення виховних заходів, уроків-тренінгів та ігрових вправ

2.1 «Кидай курити і вигравай!» (урок-тренінг)

2.2 «Тим, хто не боїться бути тверезим»

2.3 ««Маленька» наркоманія – великі проблеми» (ігрові вправи)

Висновки

Список використаних джерел


Вступ

В умовах розбудови демократичної, правової Української держави в центрі уваги має бути особистість Дитини. Саме виховання всебічно розвиненої особистості було і залишається провідним чинником успішного вирішення складних завдань державотворення.

Соціально-економічна напруженість, крах суспільних цінностей, невизначеність молодого покоління щодо сенсу життя та відсутність упевненості в майбутньому сприяють зростанню правопорушень, злочинності, поширенню таких шкідливих звичок, як вживання наркотиків, токсикоманія, тютюнопаління, пияцтво.

 Сучасна школа повинна збільшувати частку превентивного виховання в структурі загальновиховної діяльності, спрямованої на уникнення раннього алкоголізму, наркоманії серед учнівської молоді. Але у суспільстві помилково є пріоритетною медико-правова спрямованість профілактичної роботи. Ми ж маємо констатувати, що цією справою займаються переважно педагоги-ентузіасти, правоохоронці, фахівці соціального та медичного профілів. Запобігання цьому негативному соціальному явищу - першочергове завдання педагогічної науки і практики.

Учителі, класні керівники як представники педагогічної громадськості України, працюючи в умовах сучасної загальноосвітньої школи, відчувають нагальну потребу в глибоких наукових дослідженнях, рекомендаціях щодо механізму взаємодії усіх соціальних інституцій в роботі з важковиховуваними учнями. Тому саме сьогодні особливо гостро постала проблема розробки дієвої профілактичної та реабілітаційної технології впливу, спрямованої на дітей, підлітків і молодь, що мають відхилення у поведінці.

Створення технології, спрямованої на подолання та запобігання шкідливих звичок (ШЗ) (алкоголізм, тютюнопаління, наркоманія), передбачає визначення сутності понять мораль, моральне виховання; методологічна основа, етика, зміст, шляхи і засоби морального виховання, технологія; технологія, завдання антиалкогольного виховання; основні напрями, зміст, методика, етапи антиалкогольного виховання.

Мораль - це історична категорія, яку розглядаємо як суспільний інститут; форму суспільної свідомості; системи поглядів і уявлень, норм і оцінок що регулюють поведінку індивіда; як предмет спеціального вивчення етики, що виконує пізнавальну, оцінну та виховну функції. Складовими її компонентами є моральна діяльність (вчинки та поведінка) та моральна поведінка; (переконання та усвідомлення).

Моральне виховання — один із найважливіших напрямів виховання, який полягає у цілеспрямованому формуванні моральної свідомості, розвитку морального почуття, звичок і навичок моральної поведінки відповідно до існуючої ідеології.

У контексті існуючої на сьогодні освітньої ідеології моральне виховання — це виховна діяльність усіх соціальних інституцій, які ставлять за мету формування стійких моральних якостей, потреб, почуттів, навичок і звичок поведінки на основі засвоєння ідеалів, норм і принципів моралі та активну участь у практичній діяльності.

Етика — наука про мораль, її природу, структуру і особливості походження та розвитку моральних норм, взаємостосунків між людьми в умовах державотворення виступає методологічною основою сучасного морального виховання.

Моральне виховання школярів на сучасному етапі має за мету виховання: розумних матеріальних та духових потреб та гуманного ставлення до людей; антагоністичного та принципового ставлення до вживання алкоголю, нікотину та психотропних речовин; відловідальності, почуття обов'язку та свідомомої дисципліни; відповідального та поважного ставлення до праці, бережливого ставлення до природи; воно включає також статеве виховання і підготовку учнів до самостійного життя.

Реалізація цієї мети дозволить досягти певного ідеалу в моральному вихованні.

Основними шляхами і засобами морального виховання школярів є:

- використання виховних можливостей навчальних предметів відповідно до завдань і змісту морального виховання та реалізація їх на уроках (моральне виховання у процесі навчання);

- моральне виховання у позакласній виховній роботі: моральна освіта школярів (проведення зустрічей, бесід, лекцій, диспутів, конференцій з цікавих та актуальних для школярів тем); залучення учнів до різних видів діяльності морального змісту (чергування в школі та мікрорайоні, участь у роботі органів учнівського самоврядування, шефство над молодшими, відстаючими, пенсіонерами, участь у роботі шкільного лісництва тощо);

- активне використання методів стимулювання з метою регулювання, коригування та стимулювання діяльності та поведінки вихованців. Найефективніші серед них: гра, змагання, заохочення, а іноді й покарання.

Моральне виховання особистості - складний та багатогранний процес, на який впливають, як ми вже зазначали, суспільно-політичне середовище, а також сім'я, школа та різноманітні групи людей, з якими людині доводиться постійно спілкуватися.

Труднощі морального виховання полягають у тому, що формування моральних ідеалів здійснюється у реальному житті, в якому реалії не завжди збігаються із взірцями високої моралі. Доказом тому є зростання кількості дітей із порушеннями норм поведінки та дітей із «групи ризику», що долучаються до раннього алкоголізму, наркоманії, проституції. Сьогодні ми є свідками зростання протиправної, агресивної та аутоагресивної поведінки підлітків під впливом алкогольного та наркотичного сп'яніння.

Саме це спонукає до створення «новітніх гуманістичних технологій» морального (антиалкогольного, правового, статевого) виховання, «спрямованих на допомогу особистості у вирішенні нею як індивідуальних, так і соціальних проблем на основі соціально значущої системи цінностей».

У виховному процесі під «технологією» розуміють систему знань, що необхідні вихователю для реалізації науково-обґрунтованої стратегії, тактики і процедури виховання. Тому підґрунтям у створенні нашої технології виховання є положення про розуміння технології як сценарію організації виховного процесу, що створений відповідно до загальновідомих педагогічних закономірностей.

Виходячи з цього, предметом запропонованої технології виховання є відбір та структурування існуючого науково-практичного досвіду та сукупної суспільної практики, що підлягає засвоєнню вихованцями у зв'язку з необхідністю оволодіння соціальним досвідом, який не був або не може бути сформований у процесі навчання.

За мету маємо глибоке вивчення та обґрунтування процедурних (методичних) аспектів організації виховання здорового покоління, а також формування у вчителів уміння створювати свої науково-обґрунтовані технології виховання, а також використовувати та реалізовувати існуючі.

Отже, завданням виховання особистості без ШЗ є:

- набуття учнями знань про шкідливість алкоголю, куріння та наркотиків, їх наслідки, формування об'єктивних поглядів на ці негативні соціальні явища;

- формування в учнів так званих психологічних «перешкод», які б стримували їх у сприятливій для вживання алкоголю, тютюну та наркотиків атмосфері;

- прищеплення школярам поваги до здорового способу життя та безкомпромісного ставлення до вживання ровесниками цих шкідливих для здоров’я  речовин, активне залучення учнів до боротьби з цим лихом;

- вчасне виявлення учнів, які постійно або періодично вживають спиртні напої та наркотичні речовини, курять, здійснення з такими учнями індивідуальної виховної роботи, спрямованої на подолання цих ШЗ;

- дотримання учнями здорового способу життя.

Зміст  виховної роботи в школі, спрямованої на попередження та ліквідацію ШЗ, полягає у: розкритті руйнівного впливу алкоголю на організм людини та стан її здоров'я; подоланні в учнів неправильного уявлення про нібито позитивні властивості алкоголю; виявленні та доведенні згубного впливу алкоголю, наркотиків та нікотину на психіку школяра, його поведінку та рівень успішності в навчанні; з'ясуванні та доведенні негативного впливу цих речовин на спадковість; виявленні їх взаємозалежності вживання та аморальної поведінки людини; доведенні, що вживання алкоголю веде до розладів у сім’ї, зростання злочинності серед неповнолітніх та дорослих, впливає на продуктивність праці людини, на трагічні дорожні пригоди, на зростання кількості побутових травм.

Методика нашої виховної роботи:

а) використання виховних можливостей кожної навчальної дисципліни у напрямі антиалкогольної, -тютюнової та -наркотичної пропаганди;

б) залучення загальновідомих та невиправдано забутих форм і методів запобігання ШЗ у позаурочний час (бесід, лекцій, дискусій, конференцій та ін.), при цьому враховуючи, що необхідно: особливу увагу приділяти непримиренному ставленню вчителя до ШЗ, його власній позицій та переконаності у необхідності здорового способу життя; постійно вивчати ставлення учнів до цього соціального зла та враховувати його при проведенні виховних заходів; створити базу даних або скарбницю фактичного матеріалу зі змістовним її навантаженням, спрямованим на формування негативного ставлення до вживання спиртних напоїв, наркотичних засобів та тютюну; співпрацювати з фахівцями медичного, соціального та правового напрямів з профілактики деструктивної поведінки, алкоголізму, наркоманії, СНІДу та неправильного способу життя.

Виховання здорової особистості в сучасній школі поряд з іншими формами виховання є суворо упорядкованим процесом, який складається з певних взаємопов'язаних етапів.

Даний проект рекомендований для антиалкогольного, антитютюнового та антинаркотичного виховання учнів.

І. Проінформований – значить озброєний

1.1 Заручники нікотину

Щороку 15 листопада за ініціативою Всесвітньої організації охорони здоров'я у багатьох країнах проводиться Міжнародний день некуріння.

Найчастіше буває, що людина, раз попробувавши сигарету, назавжди залишається рабом нікотину: хотіла б кинути, та вже не може. Недаремно куріння з давніх-давен називають викрадачем розуму і здоров'я.

Першими курцями були американські корінні мешканці — індіанці. Вони першими навчилися вирощувати, сушити і використовувати листя тютюну й робили це в ритуальних цілях, під час релігійних дійств. Вживати тютюн дозволялося чоловікам-воїнам віком не менш ніж 25 років. «Трубку миру» курили вожді під час укладання миру між племенами та після вдалого полювання.

Історія долучання європейців до куріння почалася так.

12 жовтня 1492 р. матрос корабля «Пінта» Родріго Тріана зі славнозвісної флотилії Христофора Колумба вигукнув: «Попереду земля!». Серед подарунків, які острів’яни принесли Колумбові, було сушене листя петуму, яке вони курили. Після другого плавання Христскрора Колумба насіння тютюну було завезено до Іспанії.

Французький ботанік Жан Ніко першим у Європі почав вирощувати тютюн. Він навіть приніс у дарунок королеві Франції Катерині Медічі насіння і листя тютюну як засіб, що сповнює бадьорості, усуває головний та зубний біль. На честь цього ботаніка у середині 30-х років XVIII ст. шведський природознавець Карл  Лінней дав тютюну родову назву «нікотіана».

Тютюн швидко розповсюджувався Європою. Минуло багато років, перш ніж лікарі переконалися в тому, що користі від нього значно менше, ніж шкоди. Були зареєстровані летальні випадки отруєння тютюном. Тому в XVI ст. з курцями почали вести запеклу боротьбу.

В Англії за указом Єлизавети І курців прирівнювали до злодіїв і водили вулицями з мотузкою на шиї. Яків І оголосив куріння шкідливим, неблагочестивим і непідходящим для цивілізованої людини заняттям. У   1604 р. він опублікував свою відому працю «Про шкідливість тютюну». Це була перша популярна книжка про шкідливість куріння.

У Росії за царювання Михайла Федоровича звинувачених у курінні вперше карали 60 ударами палиць по ступнях, удруге відрізали ніс або вуха. Після спустошливої пожежі в Москві 1634 р., причиною якої було куріння. Його заборонили під страхом смертної кари.

У Росії торгівля тютюном і куріння дістати дозвіл у 1697 р. за царювання Петра І, який сам став затятим курцем, побувавши у Голландії. Понад те. цар усіляко схиляв до куріння своїх придворних і дозволив вільно ввозити тютюн із-за кордону, наклавши, що правда, на нього високе мито. Першії згадки про тютюн в Україні датовані XV—XVI ст. Першими курцями були запорозькі козаки, які користувалися спеціальними люльками [13, 21-22].         

Сучасна медична наука довела, що за хвилину насолоди курець розплачується здоров'ям, а інколи й своїм життям. Встановлено, що однієї краплі нікотину достатньо, щоб убити кількох собак, випари однієї краплі нікотину вбивають голуба за 2—3 хв. Якщо прикласти до шкіри курця п'явку, то вона, насмоктавшись крові, дуже швидко помирає у судомах. Смертельна добова доза нікотину становить 0,06—0,08 г, вона міститься в 20—25 цигарках.

Відомо, що в людини, яка викурює пачку цигарок на день протягом двадцяти років, лише у дихальних шляхах осідає близько 6 кг шкідливих і небезпечних для здоров'я речовин, головними з яких є нікотин, оксид вуглецю, синильна кислота, формальдегід, оксиди азоту, фенол, арсен, аміак, канцерогенні смоли, радіоактивні елементи (полоній, свинець, вісмут).

Підраховано, що в результаті згоряння 1 кг тютюну утворюється приблизно 50 г тютюнового дьогтю. За рік курець пропускає крізь свої легені 800 г такого дьогтю, який поступово зменшує їхній об'єм.

Під час розтину легень курця ніж скрипить, ніби натикається на камінці. Якщо взяти шматочок їхньої тканини, виготовити з нього екстракт і втирати у шкіру кроликам, незабаром на них з'являться ракові пухлини.

У тютюновому димі виявлено радіоактивний полоній-210, який випромінює α-частинки і може спричинити розвиток раку не лише легенів, а й сечівника, шлунка, нирок. Людина, яка викурює дві пачки цигарок, отримує дозу опромінення, що в сім разів перевищує норму [15, 15-16].

Нікотин передусім впливає на центральну нервову систему, а пізніше діє на автономну нервову систему, що контролює діяльність усіх органів людини. Він спочатку збуджує, а потім гальмує нервову систему. Відчуттям бадьорості, хорошого настрою через деякий час минають, у курця з'являється потреба в постійному введені в організм нікотину, щоб знову відчути задоволення. Куріння, викликає безперервне збудження, яке послаблює гальмівний процес, що призводить до виснаження нервової системи. Англійське прислів'я каже: «Курець пускає ворога у свої уста, який викрадає його мозок». У курців погіршується пам'ять, вони стають вразливими, знервованими, конфліктними [7, 56].

Людина жадібно затягується димом, не замислюючись над тим, що відбувається в організмі після кожної такої затяжки. Першими з тютюновим димом контактують рот і носоглотка. Зазвичай температура диму становить 55—60ْ С. Тепло тютюнового диму та хімічні речовини, які він містить, подразнюють слинні залози, починається посилене слиновиділення, тому людина змушена часто спльовувати, а частину слини ковтає. Отруйні речовини, потрапляючи зі слиною у шлунок, підвищують його кислотність, їжа вчасно не перетравлюється, тому з'являється загроза розвитку виразки дванадцятипалої кишки.

Щоб дим потрапив із ротової порожнини і носоглотки до легенів, людина автоматично й непомітно, відкриваючи рота, вдихає порцію повітря. Температура повітря, що надходить таким чином до рота, на 40ْ С нижча за температуру диму. Такі значні її перепади під час куріння негативно впливають на зубну емаль. З часом на ній з'являються мікроскопічні тріщини — «вхідні ворота» для мікроорганізмів, сажі, тютюнового дьогтю. Тому зуби курця темніють, втрачають блиск, розвивається карієс. Неприємний запах  із рота зумовлений стоматитом і гінгівітом. На слизовій оболонці порожнини рота нерідко з'являються білуваті шорсткуваті плями. Це лейкоплакіяпередракове захворювання.

Тютюновий дим подразнює слизові оболонки ротової і носової порожнини та дихальних шляхів. Оскільки захисні властивості слизових оболонок знижуються, курець часто потерпає віл застудних захворювань, постійно кашляє. Потрапляючи у внутрішнє вухо, він викликає запалення євстахієвої труби. Ушкоджуються слухові рецептори, з'являється біль у вусі, погіршується слух. Хриплий, прокурений голос не прикрашає жінку-курця. Дим, який вона вдихає, подразнює голосові зв'язки, знижує їхню еластичність, рухомість, від чого змінюється тембр голосу[15, 18-19].

Нікотин порушує білковий обмін і зменшує відкладання жиру. Значна частина амінокислот іде на покриття енергетичних затрат, а менша — на ріст і відновлення клітин. Знешкоджується нікотин у печінці, легенях та нирках протягом 10—15 год. після куріння. Нікотин і продукти його обміну виділяються через нирки із сечею та потом. Із часом виникають цироз печінки і рак нирок. У 40% курців порушується рухова функція жовчних шляхів, що призводить до застою жовчі.

Ризик захворіти і померти від хвороб серця та судин у курців вищий. Після першої затяжки пульс сповільнюється, серце починає битися частіше, підвищується артеріальний тиск. Загроза інфаркту для таких людей удвічі вища. Синильна кислота, що входить до складу тютюну, згубно впливає на організм: потрапляючи у кров, вона знижує здатність клітин діставати для організму з крові кисень, що спричиняє кисневе голодування.

Унаслідок куріння в організмі руйнується значна кількість вітаміну С, який зміцнює стінки судин. Встановлено, що одна викурена цигарка позбавляє організм 25 мг аскорбінової кислоти (така її кількість міститься в одному апельсині). Отже, людина, яка викурює 20 цигарок на день, повинна щодня їсти 4 кг апельсинів.

Нікотин знижує функцію зорового нерва, знижує гостроту зору, здатність розпізнавати кольори. У курців порушується відновлення родопсину і йодопсину у фоторецепторах ока, тому поступово зникає сприйняття зеленого, червоного, жовтого і синього кольорів. У куточках очей з'являються передчасні зморшки, тому що курець постійно мружить очі, захищаючи їх від диму. Внаслідок тривалої нікотинової інтоксикації у багатьох людей виникає так звана тютюнова сліпота.

Шкіра курця стає сухою, набуває сірувато-жовтого кольору, на щоках рідко з'являється рум'янець. Зате стають помітними дрібні світло- і темно-коричневі плями, що є зрозумілим, адже компоненти тютюнового диму, про які вже розповідали, розчиняючись у секреті потових залоз, травмують поверхневий шар шкіри, утворюють мікротріщини, зморшки. Тверді часточки диму, кіптява, сажа, смоли, затримуючись у порах, поступово просочують шкіру, і вона набуває сірого відтінку. На руці, яка тримає цигарку, жовтіють нігті й пальці. Під час кашлю, який постійно супроводжує курців зі стажем, судини шкіри обличчя розширюються, поступово утворюючи сітку, червоніють кінчик носа ті вушні раковини. У натовпі курця можна відразу впізнати. Позбутися цих «прикрас» практично неможливо. Шкіра, волосся, одяг курця просочуються стійким запахом диму. І жодні лосьйони, шампуні, маски та інші косметичні засоби не в змозі цьому запобігти. Під час куріння відбувається спазм судин, що постачають кров'ю скальп. У волоссі курця завжди наявні нікотин і котонін, які спричиняють мутації ДНК волосяних мішечків. Через це сповільнюється ріст волосяних фолікулів, навколо волосяних мішечків виникають рубці, що заважають росту волосся і провокують облисіння.

До речі, все це стосується не лише чоловіків, а й жінок. Куріння призводить до зниження концентрації жіночих гормонів естрогенів, натомість підвищується рівень чоловічих гормонів, які посилюють втрату волосся.

Немає такого органу в нашому тілі, який не потерпав би від впливу тютюнового диму. Особливо згубна ця дія на організм вагітної жінки. В неї можуть виникнути ускладнення у вигляді токсикозів або передчасних пологів. Нікотин через плаценту токсично діє на плід, знижує плацентарний кровообіг і постачання кисню до тканин плоду, спричиняючи інтоксикацію і навіть смерть. Наслідки впливу тютюну на дитину — недоношеність, заяча губа, вовча паща, пороки серця, дитячий церебральний параліч.

Німецький професор Нойберт написав: «Жінки вмиратимуть передчасно, перш ніж вони проживуть своє життя, перш ніж вони встигнуть передати нащадкам свій досвід у коханні та житті. Дівчина, яка починає курити з 16 років, у 46 років досягає небезпечного для раку віку, а в 50 років уже вмирає від нього».

Нікотин впливає на статеву функцію. Так, у штаті Массачусетс було проведено дослідження, яке виявило, що любителі тютюну наражаються на вдвічі більшу небезпеку стати імпотентами, ніж ті, хто не курить. Слід замислитися: чи насправді ви маєте вельми сексуальний вигляд із цигаркою?

Підлітки починають курити через:

1. Бажання наслідувати старших — 26,2%.

2. 3 цікавості — 24,1%.

3. Через пустощі — 18,2%.

4. Через острах бути маминим синочком — 17,2%.

5. Через бажання схуднути — 9,7%.

6. Через особисті неприємності — 4,6%.

Курець вдихає повітря, забруднення якого в 384 тис. разів перевищує всі гранично допустимі норми. Учені стверджують, що вдихати тютюновий дим у чотири рази шкідливіше ніж вихлопні гази безпосередньо з вихлопної труби автомобіля [15, 26-28].

Підраховано, що населення земної кулі щороку викурює 12 більйонів цигарок. Справді астрономічна цифра. Після викурювання цигарок залишаються гільзи і фільтри масою 2 млн 520 тис. т.. Курці щороку видихають в атмосферу 720 т синильної кислоти, 384 тис. т аміаку, 108 тис. т нікотину, 600 тис. т дьогтю, понад 55 т чадного газу та інших складових тютюнового диму.

Отже, пам’ятайте:

• загроза захворіти на запалення легенів або бронхіт упродовж першого року життя удвічі більша у новонароджених дітей курців;

• загроза померти віт раку легенів вчетверо вища у жінок, чоловіки яких багато курять;

• серцевий ритм курців у середньому на 10—20 ударів швидший, ніж у некурців;

• 19% загальної кількості пожеж трапляються внаслідок куріння.

Сьогодні курить кожен третій мешканець планети. Світова армія курців щороку зростає на 2,5 млн осіб, з них 90% — діти та підлітки, більшість з них віком 14—16 років. Курять сьогодні 60% 16-річних дівчат. Загалом, за даними Мінохорони здоров'я, курять 50—74% юнаків і дівчат [8, 20].

1.2 «Зелений змій» та його небезпека

«Люди впускають у свої вуста ворога, який пожирає їхній мозок»            (В.Шекспір)

П’янкі властивості спиртних напоїв людство відкрило не менше ніж за 8000 років до н.е., одночасно із винайденням керамічного посуду. Вино вживалося у Давньому Єгипті ще у 3 тис. до н.е. У роботах Геродота вказується на широке поширення алкоголю в античному світі. Деякі історики вважають, що виноробство виникло ще до початку землеробства.

 Прототип горілки (суміш води та етилового спирту) вперше виготовив в ХІ ст. перський лікар Ар-Разі, якому вдалося першим виділити етанол шляхом перегонки (дистиляції). Отримана рідина використовувалася в медичних цілях. Хоча Коран забороняє пияцтво, культ виноробства у віршах процвітав.

                      За часів Середньовіччя у Західній Європі також навчилися отримувати міцні спиртні напої шляхом сублімації вина й інших цукристих рідин, що бродять. Уперше цю операцію здійснив італійський чернець-алхімік Валентіус. Після випробувань він заявив, що відкрив чудодійний еліксир, який робить старця молодим, стомленого – бадьорим, тужливого – веселим.

                    Від тих часів міцні алкогольні напої поширилися скрізь, насамперед, за рахунок постійно зростаючого промислового виробництва алкоголю з дешевої сировини (картоплі, відходів цукрового виробництва тощо). Алкоголь настільки міцно увійшов у людське життя, що мало хто з художників, письменників чи поетів оминав тему випивки.

            Вино з’явилося на Русі з ІХ ст., а після прийняття християнства, в кінці Х – стало обов’язковим ритуальним напоєм. У Росії горілка зявилася наприкінці      ХІV ст. Міжнародний арбітраж 1982 р. підтвердив факт винайдення «водки» у Росії, закріпивши за нею пріоритет створення водки як оригінального російського алкогольного напою.

       На межі ХІХ-ХХ ст. Україна у складі царської Росії посідала в Європі передостаннє місце за споживанням алкоголю на душу населення, тобто була майже непитущим краєм. Але динамічний розвиток промисловості і перебудова суспільного життя призвели до того, що у 1914 р. рівень споживання алкоголю в країні зріс до 4-4,5 літрів на душу населення (за рік). У 1914 р. імператор Микола ІІ ввів «сухий» закон. Радянський уряд, починаючи з 1917 р. продовжив заборону на алкогольні напої, але на початку 1924 р. ця заборона була скасована. У 1925 р. вийшов Указ «Про боротьбу із самогоноварінням». Відтоді в країні було дозволено випускати 40-градусну «водку».

         На критично небезпечний рівень споживання алкоголю ми вийшли відносно недавно – у 1960-ті роки, коли при зростанні купівельної спроможності громадян, держава, користуючись установленим нею режимом таємності, почала активно заохочувати соціально небезпечну політику нарощування споживання алкоголю, скеровану на забезпечення політичної лояльності населення до комуністичного режиму і наповнення бюджету «п’яними» грошима. Критичного, катастрофічного характеру вживання алкоголю набуло, починаючи від 1990-х років по мірі падіння цін на алкоголь.

        Останнім часом в Україні поширюється міф щодо нешкідливості слабоалкогольних напоїв. Значна частина молоді впевнена у цьому. Саме з таких напоїв здійснюється залучення широких верств населення до алкоголю

[5, 23-24].

Шкідливість алкоголю. Численними дослідженнями встановлено, що алкоголь при потраплянні в організм людини спричиняє такі ефекти:             1) забезпечує організм енергією без постачання харчових речовин; 2) чинить анестезувальну дію, сповільнюючи роботу ЦНС і знижуючи її ефективність; 3) стимулює виробництво сечі: тіло втрачає більше води, ніж її отримує, - клітини зневоднюються; 4) тимчасово виводить з ладу печінку, причому великі дози алкоголю можуть вивести з ладу 2/3 печінки – на відновлення її функції знадобиться декілька днів.

Основні ознаки алкоголізму проявляються в міру його розвитку:        1) втрата відчуття насичення алкоголем; 2) втрата контролю за кількістю випитого; 3) перехід від епізодичного вживання алкоголю до систематичного; 4) зміна особистісних рис [10, 23].

Алкоголізм є грунтом на якому розвиваються гострі алкогольні психози (біла гарячка – помутніння свідомості, зорові й слухові галюцинації, збудження, різноманітні соматичні й неврологічні розлади), а також алкогольний галюциноз (здебільшого слухові галюцинації загрозливого змісту) тощо.

Алкоголізм, так само, як наркоманія чи нікотиноманія породжується внаслідок надмірних психічних та фізичних навантажень, під які потрапляє людина в процесі життєдіяльності [12, 10-11]

Найважчу вибіркркову дію алкоголь спрямовує на ЦНС, особливо на головний мозок. У поведінці п’яної людини й людей, які страждають на різні форми психічних захворювань, багато спільного. І ті, й інші небезпечні для оточуючих. Під впливом слухових і зорових галюцинацій та маячні вони можуть завдавати ушкоджень не лише собі, але й оточуючим, здійснити спробу самогубства.

До нервово-психічних захворювань в результаті хронічного вживання алкоголю належать алкогольні поліневрити.

Найчастіше уражаються ноги, в яких можуть з’явитися поколювання, потім втрачається чутливість, розвивається слабкість під час ходіння. Мязи ніг стають вялими, кволими, хворому важко ходити. Через токсичну дію алкоголю на корінці спинномозкових нервів виникають болі в попереку.

Алкогольні поліневрити можуть супроводжуватися розладами пам’яті (хвороба Кірсанова). Хворі не запам’ятовують поточних подій, не орієнтуються в оточуючій обстановці, у них часто трапляються провали в пам’яті.

Алкоголік погано спить, сон не дає відчуття свіжості й бадьорості. Його переслідують тривожні сновидіння. Остання стадія алкоголізму – алкогольний делірій, або біла гарячка. За декілька днів до білої гарячки у хворого повністю зникає сон, починаються зорові й слухові галюцинації.

Це далеко не повний перелік хвороб через алкоголь [14, 12].

Шкода алкоголю багатократно доведена. Боротьба з пияцтвом та алкоголізмом є однією з найгостріших соціальни і медични проблем будь-якої держави. Навіть малі дози алкоголю можуть стати причиною великих неприємностей або нещасть: травм, автокатастроф, втрати працездатності, розпаду родини, втрати людиною вольвих якостей, деградації особистості.

Досліди Нобелівського лауреата академіка І.Павлова засвідчили, що після вживання малих доз алкоголю рефлекси щезають і відновлюються лише на 8 – 12-й день. А рефлекси – це найнижчі форми мозкової функції. Алкоголь же діє здебільшого на її вищі форми. Досліди, що були поставлені на освічених людях, довели – після вживання так званих «помірних» доз, тобто 25 – 40 г алкоголю, вищі функції мозку поновлюються на 12 – 20-й день. Таким чином, якщо вживати алкоголь частіше ніж один раз на два тижні, мозок не може звільнитися від наркоотрути і весь час буде перебувати в отруєному стані. Якщо ж дія алкоголю є неперервною, вона буде значно шкідливіше впливати на мозок [12, 17].

1.3 «Біла смерть»: форми прояву та стадії розвитку

Наркоманія — хвороба, обумовлена прийняттям із немедичною метою деяких лікарських препаратів або інших речовин для отримання специфічних переживань. До найпоширеніших речовин, які викликають розвиток наркоманії, належать опій і його похідні, препарати індійських конопель, деякі снодійні, кокаїн, різні стимулятори нервової системи.

Опій — найпоширеніший наркотик, що призводить до швидкого звикання і важких наслідків. Дія опію на людський організм полягає в проникненні у міжклітинні проміжки нервових клітин із порушенням передачі нервових імпульсів. Ця властивість опію широко застосовується в медицині. Зараз опій у нашій країні не використовується. Вживають опій у формі куріння або ін'єкщй. Такі способи поширені на Сході. У нашій країні власноруч виготовляють розчини маку.

Різновидністю опійоманії є героїнізм. Активність героїну у 4—8 разів більша за активність морфію. В організмі героїн дезацетилюється і перетворюється на морфій.

Гашишизм виникає при вживанні препаратів з різних видів коноплі. Препарати з коноплі в різних регіонах називаються по-різному: в Індії — хараз, ган'я, в Аравії — банг, банджа, в Туреччині — езаг, иманзуя, в Середній Азії — анаша, на американському континенті — маріхуана, жаргонна назва — план, «дурь».

Кокаїнізм розвивається під час вживання у формі медичних препаратів або рослини еритроксилона кока, в якій він уміщується. Еритроксилон кока має здатність знижувати і пригнічувати чутливість нервових закінчень і уповільнювати проведення збудження по нервових волокнах [6].

Деякі речовини здатні викликати звикання і потяг, хоча офіційно до наркотиків не зараховані, їх вживання і наслідки називаються токсикоманією.

Барбітуроманія викликана вживанням снодійних препаратів, заспокійливих засобів. Якщо такі препарати вжиті випадково, вони викликають сонливість.

Зазвичай звикання до наркотиків відбувається поступово, непомітно для того, хто їх уживає. В усякому разі у людини не виникає ніяких побоювань, ніякого страху бути втягнутим у тенета наркоманії.

Що молодший той, хто вживає наркотики, то коротший і швидший період становлення наркоманії як хвороби. Наркоманія, шо почалася в зрілому віці, протікає не так важко, ніж у підлітковому та юнацькому. Незалежно від першої причини прийняття наркотику, отриманий після прийняття ефект — приємне відчуття, яке називається ейфорією, спонукає до повторного прийняття, оскільки відчуття задоволення викликає прагнення до його повторення.

Ось як описують цей стан наркомани.

«Я викурила цигарку з «травкою», і мені стало так легко, весело. Хотілося бігти кудись, кричати, співати. Я вибігла на вулицю і побігла напереріз потоку машин. Мені здавалося, попереду блищить Море. Коли я опам'яталася, то виявила, що у мене сильно порізані руки й обличчя — виявилося, я влетіла у вітрину магазину».

Суб'єктивні відчуття в стані ейфорії є причиною наступних приймань наркотиків. Страх, пеереживання за майбутнє, які повинні своєчасно зупинити людину, пригнічуються потягом [11, 10]

У кожного звикання до наркотиків розвивається по-різному. У деяких людей захисні механізми протиотрути розвинені слабко і наркотична залежність виникає зразу. Спочатку наркотики вживаються з деякими значними інтервалами. Потім частота приймань збільшується, що обумовлено не тільки бажанням повторити ейфорію, а й появою немотивованих змін настрою, зниженням уваги, гградездатності, відчуттям психічного дискомфорту. Такий стан проходить після прийняття наркотику. Далі за наростання потягу прийняття наркотику стає регулярним, постійним. Таким чином формується психологічна залежність. Коли дія наркотику проходить, людина відчуває незадоволення, їй чогось не вистає. При цьому думки постійно повертаються до наркотику.

З часом підвищується витривалість до наркотичних речовин, послаблюється реакція на введення певної дози. Поступово відбувається адаптація до отрути. Крім того, організм швидше руйнує наркотик і швидше виводить його. Таким чином, звикання приводить до зниження сприйняття, до його притуптення. Дози безперервно наростають і досягають великих розмірів. Наприклад, дози морфію збільшуються в 100—200 разів, дози снодінних препаратів — у 20 разів.

Відбувається не тільки звикання і пристосування до наркотичної отрути, а й таке активне включення її в складні процеси обміну, що на зниження концентрації наркотику організм може відповідати больовими реакціями. Особливо яскраво ці реакції виражені за різкого позбавлення наркомана звичної наркотичної речовини. При цьому відбувається голод тканин організму та інші порушення обміну речовин, які проявляються у фізичній залежності від наркотику.

Фізична залежність характеризується різними фізичними порушеннями і неприємними суб'єктивними відчуттями — серцебиттям, больовими відчуттями в різних частинах тіла, напруженням м'язів, підвишенням спітніння та інше. Фізичний потяг інтенсивний і в повній мірі визначає поведінку наркомана. Ступінь фізичної залежності визначається видом наркотику, віком наркомана, індивідуальними особливостями людини, типом її вищої нервової діяльності, соціальними умовами.

Кульмінацією фізичної залежності є абстинентний синдром. Ознаки абстиненції з'являюгься у наркомана під час тимчасового припинення прийняття наркотиків. Абстиненція виникає і внаслідок недостатньо сильного впливу наркотику, до якого звик організм наркомана [9, 31-32].

Абстинентний синдром — це симптомокомплекс специфічних тяжких і болісних фізичних і психічних проявів. Він супроводжується нездоланним бажанням увести додаткову дозу для полегшення стану. Чітко виражені такі ознаки абстиненції, як позіхання, чхання, розширення зіниць. Зникає апетит, частішає серцебиття, дихання, підвищується артеріальний тиск, температура тіла. Не в силах подолати приступ наркотичного голоду, одні качаються по підлозі, згинаючись від болю, інші бігають по кімнаті, б'ють усе, вимагаючи наркотик. Так цей стан описують хворі на наркоманію:

«У 27 років серце вже стукало, ломило все тіло, інтерес до всього пропав… Жахи уві сні, галюцинації, на стінах ввижалися павуки, черви. З кутків неприбраної кімнати вирячувалися червоні очі змій і щурів..

Вони характеризують свій стан як «жахливий», «гірше нікуди», «світ не милий», «краще померти, ніж так мучитися». У них болить усе тіло: в шлунку, серці, суглобах, сильні спазми жувальних і інших м'язів обличчя. У деяких випадках  судомні напади або психози, втрати свідомості.

Середній вік життя наркомана не перевищує 30 років. Типова смерть наркомана — передозування наркотику. Від інфекційних хвороб умирають 30% наркоманів, від самогубства — 40%. Якщо повітря потрапило в вену, то настає смерть і від повітряної емболії.

Значну кількість злочинів наркомани скоюють, щоб отримати гроші дія наркотиків.

Прагнення відійти від проблем сьогодення, забути, хоча б на годину, про постійні життєві труднощі, відсутність розумних розваг, перегляд телепередач і специфічних кінофільмів, а також впевненість, що вживання наркотиків є новим явищем сучасної цивілізації,—ось причини наркоманії.

Вживають наркотики люди морально нестійкі, безвідповідальні, ті що не мають чіткої життєвої позиції, ті, що живуть за принципом «життєвого дрейфу», з патологічним потягом до розваг і задоволень, зі споживацькою психологією, послабленим самоконтролем.

Наркоманія і токсикоманія це дуже важкі захворювання, які призводять до ранньої інвалідності і значно скорочують життя [2, 29-30].

ІІ. Проведення виховних заходів, уроків-тренінгів                      та ігрових вправ

2.1 «Кидай курити і вигравай!» (урок-тренінг)

Мета: формувати поняття про шкідливі звички; надати учням інформацію про шкідливий вплив куріння на організм людини; розглянути причини, що сприяють поширенню куріння, наслідки цієї і «губної звички; виробляти навички здорового способу життя.

Навчальні завдання. Учні повинні знати:

▪ причини, що сприяють курінню,

▪ засоби залучення до куріння;

▪ наслідки куріння для власного здоров'я та здоров'я тих, хто поряд, майбутньої кар'єри;

▪ причини поширення обсягу виготовлення різних тютюнових виробів та їх реклами.

Учні повинні:

▪ володіти методикою прийняття рішення;

▪ уміти прийняти правильне самостійне рішення щодо куріння;

▪ розпізнавати ознаки тютюнового отруєння;

▪ уміти надавати першу допомогу при тютюновому отруєнні.

Обладнання і матеріали: підручник для 6 класу: Воронова В., Мацебула Н.В., Рєпін І.А. Основи безпеки життєдіяльності - К.: Алатон, 2001. — 136 с; кат «Дерево знань», папір із клейкою смужкою, плакати і мозкових штурмів та вправ; фломастери, маркери; бейджики для рухавки «Куріння і організм».

Хід заняття

І. Оргмомент

Знайомство, нагадування правил (5 хв).

Зразок правил:

1. Піднімати руку.

2. Не запізнюватися.

3. Не критикувати.

4. Не перебивати.

5. Не вигукувати.

6. Не «спати».

7. Бути активним.

8. Працювати в колі.

9. Поважати товариша.

10.Дискутувати, а не сваритися.

11.Говорити коротко, по суті.

Учитель. Ми маємо правила, які домовилися виконувати. Дотримання якого правила вам найбільше до вподоби і чому? Починайте так: «Я — (ім'я), мені найбільше подобається правило..., тому що...»

• Які з правил ми порушували? Чому?

ІІ. Повідомлення теми і мети уроку

Учитель. Сьогодні ми маємо систематизувати наші знання про куріння, виробити своє бачення та своє ставлення до цієї проблеми.

Прошу вас записати на аркушиках з клейкою смужкою, що ви очікуєте від нашого заняття (наприклад: навчитися...; поглибити знання...; дізнатися...); розмістити ваші аркуші на плакаті із символічним деревом знань, поки що на нижніх його гілках.

ІІІ. Активізація опорних знань.

Мозковий штурм «Чому люди курять?». Учні записують свої думки на плакаті.

IV. Сприйняття й усвідомлення нового матеріалу

Вправа «Баланс вирішення»:

• Що хорошого ви вбачаєте в курінні?

• Що вам найбільше подобається в курінні?

• Що вас приваблює в курінні?

• Що вам більше за все не подобається в курінні?

• Що непокоїть або тривожить вас щодо куріння?

За допомогою наведених запитань учні вибирають аргументи на користь та проти куріння. Результат — заповнення таблиці «За і проти куріння».

V. Осмислення матеріалу

1. Робота в групах (поділ на групи: зима, весна, літо, осінь).

• Чи задумувалися ви над тим, навіщо, для кого, як І ким створю¬ється реклама?

• Чи говориться в рекламі про наслідки куріння?

2. Робота з підручником (с. 26).

3. Тестування (визначення рівня установки на вживання учнями тютюну) (див. таблицю)

Чи згоден ти з твердженням

Відповідь

Бали

1. Мені не подобається, коли тютюн курять учні

Так

Ні

2

0

2. Мені не подобається, коли тютюн курить хлопець

Так

Ні

0

2

3. Мені не подобається, коли тютюн курить дівчина

Ні

Так

2

0

4. Мені не подобається, коли тютюн курять мої найближчі друзі

Ні

Так

2

0

5. Якщо мені запропонують викурити цигарку мої друзі, я не виконаю їхнього прохання

Ні

Так

2

0

6. Я не зміг би запропонувати викурити цигарку своєму другові, який цього не вживає

Так

Ні

0

3

7. Я не почуваю себе вільно в компанії, де курять тютюн

Ні

Так

2

0

8. Мене не цікавить оформлення сигарет

Так

Ні

0

1

9. Я думаю, що не можна курити і водночас бути правопорушником

Так

Ні

0

2

10. Вживання тютюну відзначає найавторитетніших в моїх очах підлітків

Так

Ні

3

0

Максимальна шкала установки на вживання тютюну має 21 бал. Що більшу кількість балів набере учень, то вища його позитивна установка (+) на вживання тютюну, а отже, і ймовірність формування відповідної поведінки.

4. Мозковий штурм «Наслідки тютюнокуріння». Учні записують свої думки на плакаті.

5. Рухавка «Куріння та організм». Учитель дає учням бейжики: «Організм», «Куріння», «Серцеві хвороби» (2 шт.), «Судинні хвороби» (2 шт.), «Інфекційні хвороби» (2 шт.), решта — «Захисні сили» організму.

«Захисні сили» оточують «Організм», «Куріння» підриває «Захисні сили» і на їх місце стають хвороби. Учні переконуються, наскільки згубно діє куріння на організм.

6. Задача. Полічіть, скільки щомісяця витрачає грошей людина, яка щодня купує 1 пачку сигарет вартістю 2 гривні. А за рік? Що можна було б купити за ці гроші?

7. Обговорення ситуації. Ви вийшли на прогулянку і потрапили до компанії однолітків, які  курять. Вас починають припрошувати закурити, але ви відмовляєтесь. На відмову чуєте:

- Слабак!

- Салага!

- Він ще маленький!

- Мамин синок!

Ваші дії.

8. Мозковий штурм «Ознакитютюнового отруєння». Учні записують свої думки на плакаті.

9. Вироблення навиків першої допомоги при тютюновому отруєнні. Колективне обговорення надання домедичної допомоги.

VI. Підсумки уроку

Зворотний зв'язок

▪ Чи досягли ми очікуваного? (Листочки переміщуються на дереві знань угору відповідно до ступеня розкриття проблем.)

Прощання. Стати в коло, взятися за руки і хором промовити «Будьмо здорові!».

Привітати одне одного оплесками [1].

2.2 «Тим, хто не боїться бути тверезим»

Урок про проблеми алкоголізму

Мета: поглибити знання учнів про негативний вплив алкоголю на організм людини, особливості алкогольної залежності; випрацювати та розвинути навички, що запобігають уживанню алкоголю.

Хід уроку

I. Оргмомент

II. Повідомлення теми і мети уроку

III. Активізація опорних знань

Учитель пропонує учням відповісти на запитання анкети.

І. Що відомо вам про алкоголь?

П. Чи охоплює вас жах від думки, що ви можете стати алкоголіком?

III. Чи вживаєте ви спиртні напої?

IV. Чи маєте ви друзів, які вживають спиртні напої?

IV. Осмислення матеріалу

Ситуативні задачі. Учитель зачитує «сповідь» 9-класника.

«Розкажу про своє життя і нехай мої помилки будуть застереженням для ровесників. Мені 15 років, скінчив 9-й клас.

Із третього класу почав курити і випивати. Це було бажанням наслідувати «передових». Став гірше вчитися, пропускав уроки, в тому числі й фізкультуру, брав участь у безглуздих бійках.

Зі мною серйозно поговорив батько, запропонував зайнятися спортом, відвідувати секцію. Окрім цього, поставив на подвір'ї перекладину, купив гирі, гантелі. Записався я в секцію боксу і через рік став чемпіоном школи, брав участь у республіканських змаганнях. Тепер алкоголь викликає в мене тільки огиду. Я намагаюся прищепити любов до спорту своїм товаришам».

▪ Дайте оцінку позиції сім'ї у цьому випадку.

▪Чому не завжди досягаються позитивні результати в таких випадках: на вечірці у друзів з'явилися спиртні напої і всі тебе вмовляють скуштувати. Як ти вчиниш?

V. Підсумки уроку 

Учитель проводить тест.

1. Чи заважає вживання алкоголю у вашій сім'ї?

2. Чи п'єте ви через несміливість?

3. Чи впливають випивки на вашу репутацію?

4. Чи п'єте ви з метою забути про турботи та неприємності?

5. Чи п'єте ви наодинці?

6. Чи п'єте ви, щоб підтримати почуття власної гідності?

7. Чи відчуваєте ви після вживання алкоголю докори совісті?

8. Чи знизилася ваша працездатність через уживання алкоголю?

         9. Чи п'єте ви «за компанію»?

Якщо ви відповіли «так» хоч на одне запитання, то у вас є схильність до спиртних напоїв.

         Якщо відповідь «так» на два запитання, у вас є загроза стати алкоголіком, інколи ви не можете відмовитися від спиртного.

         Якщо відповідь «так» на три запитання, ви вживаєте алкоголь систематично, що може призвести до алкогольної залежності [4].

2.3 ««Маленька» наркоманія – великі проблеми» (ігрові вправи)

Ігрова вправа «Спірні твердження»

  Вправа  «Спірні твердження» дає можливість кожному учаснику з'ясувати своє ставлення до наркотиків.

Чотири великі аркуші паперу підписано:

1. «Повністю згоден».

2. «Згоден, із певними зауваженнями».

3. «Абсолютно не згоден».

4. «Не знаю, не впевнений».  

Готуються твердження, після чого учасники повинні підійти до того аркуша, на якому відображено їхню думку. Після пояснень учасникам дається можливість перейти до тверджень, до яких вони більш схильні після обговорення. Наприклад:

 Наркоманія — це злочин.

 Наркотики підвищують творчий потенціал.

 Припинити вживати наркотики можна в будь-який момент.

Обговорення: чи легко змінити свою точку зору, чи легко висловити свою думку, коли ви опинилися в меншості.

Набуття практичних навичок

Вправа 1. Робота в парах. Завдання: придумати 5 пропозицій вжити наркотик, 5 варіантів відмови. Відмова повинна бути тактовною, але твердою.

Вправа 2. Група ділиться на З підгрупи, кожній із яких пропонується окрема ситуація:

 однокласник ггросить дозволу приготувати наркотик у тебе вдома;

 товариш просить залишити якісь речі;

 сусід просить набрехати його батькам, що якась річ зберігається у тебе.

Як ви відмовите йому?

Гра «Життя з хворобою»

Ця гра допомагає усвідомити учасникам проблеми, пов'язані із наркоманією, змінити погляди на проблеми тих, хто вживає наркотики.

Роздається по 12 карток, на яких необхідно записати:

на 4-х картках — назви улюблених страв;

на 4-х картках — назви улюблених справ, занять;

на 4-х картках — імена близьких людей.

Коли всі учасники зробили завдання, вчитель каже: «Спробуймо поставити себе на місце людини, яка потрапила в наркотичну залежність, щоб краще зрозуміти, що відбувається в її житті. Отже, людина обрала задоволення від наркотиків, та чим вона платить за це? Тому я прошу віддати по одній карточці». Спочатку учасники віддають самі, а останню забирає сам учитель. Це символізує те, що наркоман не спроможний сам контролювати ситуацію. Усе це — варіант того, що наркоманія може зробити із життям людини.

Обговорення:

 Як ви себе почували під час гри?

Із чим було важче за все розлучатися?

Наприкінці учитель зауважує: «Те, що відбувалося зараз, було лише грою. Я сподіваюся, що це ніколи не зачепить вас і ваших близьких, що ніхто із вас не зіштовхнеться з такою ситуацією у вашому житті».

Тест «Що ти знаєш про наркотики»

1.ІЦо в організмі людини найбільш вразливе до наркотичних засобів:

а) шкіра;

б) кров;

в) центральна нервова система.

2.Який спосіб приймання наркотику найшвидше досягає мети:

а) через рот,

б) ін'єкція;

в) вдихання;

г) нюхання.

3. Наркоманія — це:

а) хвороба;

б) тимчасове захоплення;

в) наркоз для операції.

4. Найдієвіший захід щодо наркоманів:

а) виявлення та встановлення облік;

б) лікування в ізоляції;

в) індивідуальна бесіда.

5. Хто надає наркоманам допомогу:

а) лікувальний заклад;

б) навчальний заклад;

в) коло друзів, сім'я.

6. У наш час спостерігається:

а) тенденція до поширення наркоманії;

б) зменшення випадків наркоманії;

в) неконтрольована ситуація.

7. Якого віку люди найчастіше стають наркоманами:

а) похилого віку;

б) підлітки і молодь;

в) середньою віку.

8. «Неписаний» закон наркоманів:

а) протиставити себе суспільству;

б) тримати в секреті свій потяг;

в) зробити наркоманами мінімум трьох осіб.

9. Що таке абстинентний синдром 

а) стан фізичного та психічного комфорту;

б) хворобливий стан організму, який супроводжується сильними болями через відсутність наркотиків;

в) зупинення дії наркотику.

10. Частіше вживають наркотики люди:

а) схильні до агресивної поведінки;

б) з меланхолічним складом темпераменту;

в) з яскравими рисами вираження таланту, особливими здібностями.

11. Як правило, наркоманія тягне за собою:

а)розширення кола друзів;

б)протизаконні дії, пов'язані з кримінальною відповідальністю за купівлю, збут або переховування наркотиків;

в) розірвання зв'язків з рідкими , та близькими.

12. Що найбільше цікавить наркомана:

а) громадське життя;

б) особисте життя;

в) проблема пошуку наркотичного засобу або грошей на його придбання.

13. Хто вирішує питання про госпіталізацію наркомана-підлітка:

а) лікар-нарколог;

б) навчальний заклад;

в) правоохоровні органи.

14. Основні завдання профілактики наркоманії:

а) проводити багаторазові бесіди з наркоманами;

б) попередити виникнення потягу до наркотика, викрити негативні наслідки для життя;

в) зібрати якомога більше матеріалів про соціальне лихо.

Тест «Твоє ставлення до наркотиків»

1. До речі, тютюн, цигарки в нашому житті дуже поширені серед молоді. А як ти ставищся до «блакитного диму» та курців?

а) Я вважаю, шо курці отруюють будь-яке приміщення і перетворюють усіх на пасивних курців;

б) кожен курець повинен вирішувати сам, де курити і як;

в) не всюди можна курити.

2. Скоро іспит. Усі твої товариші нервують, хтось приніс заспокійливі ліки і пропонують тобі. Візьмеш?

а) Так, я візьму, але тільки в тому разі, коли нерви напружені;

б) ні, мені лінь думати про те, де я буду брати ліки у наступний раз;

в) ні, я не потребую допомоги у штучному заспокоєнні.

3. На вечірці друзів по колу іде цигарка з «травою». Всі твої друзі закурюють, ось настала твоя черга, як ти вчиниш?

а) Я в будь-якому разі спробую;

б) ні, я не буду цього робити, краще я зовсім піду;

в) я сам не візьму цигарки, а потім посміюся над дурнями.

4. Зібралася весела компанія. Ти приходиш, коли всі вже випили. Як ти себе поведеш?

а) Вип'ю дві — три чарчини, щоб наздогнати інших;

б) не подобається, холи хороший настрій залежить від випивки;

в) мені все одно, якщо інші п'ють, в мене і так хороший настрій.

5. Дехто говорить, що наркотики не шкідливі, тільки треба вміти з ними поводитись. А як ти до цього ставишся?

а) Той, хто так вважає, помиляється;

б) так, це відповідає дійсності, за винятком дуже сильних наркотиків.

6. Існує думка, що «круту музику» і наркотики не можна розділяти. А як думаєш ти?

а) Можна створювати прекрасну музику, не використовуючи наркотиків;

б) вживши наркотики, зовсім не можна сприймати будь-яку музику;

в) усі музиканти щось приймають.

7. Твій товариш наполегливо просить у тебе гроші, а ти знаєш, що він приймає наркотики. Чи даси ти йому гроші?

а) Так;

б) ні;

в) тільки в тому разі, коли дізнаєшся, навіщо йому потрібні гроші.

8. Ти закохалась (-вся) і часто проводиш час у компанії його (її) друзів. З часом ти помічаєш, що вони полюбляють випити або щось закурити. Як ти до цього поставишся?

а) Якщо там весело, то чому і ні;

б) не обов'язково весь час проводити в компанії;

в) ця компанія шкодить моєму коханню.

Підбиття результатів

А

Б

В

1

10

0

5

2

5

0

10

3

0

10

5

4

0

10

5

5

10

0

-

6

10

5

0

7

0

10

5

8

0

5

10

0—20 балів. Ти поводиш себе так, ніби проблем із наркотиками зовсім не існує. Виявляється, що ти не відносиш до наркотичних речовин алкоголь і нікотин. Зверни увагу на те, що більшість наркоманів — алкоголіки. Подумай про наркотичні речовини ще раз. Напевно, тобі потрібно порадитись із вчителем, родичами, лікарем.

20—25 балів. Той, хто набрав ці бали, належить до групи ризику і йому необхідно бути дуже обережним.

25—30 балів. Не можна стверджувати, що ти зовсім непитущий. Але час від часу ти можеш випити і вважаєш, що тобі нічого не загрожує, ти контролюєш ситуацію. Однак потрібно бути напоготові: під впливом друзів ти можеш піддатися спокусі і спробувати наркотики.

60—80 балів. Наркотики ніколи не стануть для тебе серйозною проблемою. Але не кидайся з одного краю до другого — не грай стосовно інших роль проповідника моралі [3].


Висновки

Результати досліджень у цьому напрямі свідчать, що заходи профілактики відхилень у поведінці дітей та підлітків будуть більш ефективними за умов: систематичного психолого-педагогічного моніторингу заходів профілактики; негайного забезпечення школи, сім’ї та інших соціальних інститутів ґрунтовною науково-методичною технологією організації  антиалкогольного, -тютюнового та –наркотичного виховання.

Отже, проблема відхилень у поведінці старшокласників і створення виховних превентивних технологій є однією із найактуальніших для всіх, хто задіяний у процесі виховання та навчання підростаючого покоління. Схильність до алкоголізму, наркоманії, протиправних та асоціальних дій формується, як правило, у шкільному віці і важко піддається корекції. Саме тому необхідно здійснювати профілактичні та корекційні заходи з дітьми, починаючи з дошкільного та молодшого шкільного віку, та посилювати таку виховну роботу в підліткових групах. З цією метою і пропонуються корекційні програми, що охоплюють усі вікові групи (від шкільної до студентів) і спрямовані на профілактику та корекцію різних видів девіантної поведінки.

Здоров'я — це стан повного фізичного, духовного та соціального добробуту, а не тільки відсутність хвороб бофізичних дефектів. На 20% наше здоров'я залежить від навколишнього середовища. Тобто, якщо людина проживає в екологічно чистому середовищі, то вона буде приблизно на 20 % здоровішою від людини, яка живе в забрудненому середовищі. Ще на 20 % здоров'я залежить від спадковості. На 10 % відсотків наше здоров'я залежить від рівня розвитку медицини: наявності ефективних медичних препаратів, можливості раннього діагностування хвороб та вчасного їх лікування. А решта 50 % здоров'я залежить від нас самих тобто від способу життя, який ми ведемо.

Важливою складовою здорового способу життя є відмова від шкідливих звичок, таких як паління, вживання алкогольних напоїв та наркотиків. ШЗ перестали бути винятково медичною проблемою. Вони фактично стали національним лихом.

Якщо ви бажаєте повноцінно прожити своє життя, не травмуючи ні себе, ні оточуючих тютюновим димом, не вкорочувати своє життя добровільно за допомогою алкогольних, чи наркотичних засобів, серйозно замисліться над своїм ставленням до людей із ШЗ і в товаристві яких ви буваєте. Зараз ви перебуваєте на старті в доросле життя і зустріти його ви маєте у всеозброєнні: добре підготованими фізично і морально.

Тільки від вас залежить, чи буде ваше життя і взаємодія з рештою живого яскравими, чи навпаки. Усе у ваших руках!


Список використаних джерел

 1.  Білогрива О. Кидай курити і вигравай! Урок-тренінг // Шкільний світ, 2008. – № 31-32. – с. 3-4
 2.  Горленко О.Л. Сценарій виховного заходу з теми «Вплив наркотичних засобів, алкоголю, тютюнопаління на організм підлітка» // Біологія: Наук.-метод. журнал, 2009. - №9. – с. 29-33
 3.  Івашко Г. «Маленька» наркоманія – великі проблеми. Ігрові вправи // Шкільний світ, 2008. - № 31-32. – с. 8-9
 4.  Івашко Г. Тим, хто не боїться бути тверезим. Урок про проблеми алкоголізму// Шкільний світ, 2008. - № 31-32. – с. 7
 5.  Максимова Н.Ю. Алкоголь: вживання і зловживання // Безпека життєдіяльності. – К., 2004. - №5. – с. 23-27
 6.  Мельник А.М. Наркоманія – не порок, а хвороба! Або що потрібно знати про наркотики дорослим// Безпека життєдіяльності: Науково-популярний журнал. – К., 2007. - №5. – с. 36 – 37
 7.  Мордик В.О. Палити чи не палити? Усний журнал // Виховна робота в школі, 2009. - № 11. – с. 55-58
 8.  Москалик О.Є. Куріння, ксенобіотики: стимули розвитку раку гортані у людей віком до 44 років // Довкілля та здоров’я. – К., 2004. – №2. – с. 19-21
 9.  Онищенко Г. Наркотики завжди важкі [Текст]// Надзвичайна ситуація, 2007. – №2. – с. 30 – 33
 10.  Попов М. Технологія антиалкогольного виховання в сучасній школі // Рідна школа, 2005. - № 9-10. – с.22-24
 11.  Світлична А. Крок у небуття. Лекція для учнів 9-11 класів // Шкільний світ, 2008. - № 31-32. – с. 10-11
 12.  Смирнов В. Алкоголь та його небезпека // Безпека життєдіяльності: Науково-популярний журнал. – К., 2009. – № 11. – с. 4-17
 13.  Сорока В. Шкідливий тютюн. Позакласний захід // Здоровя та фізична культура. Шкільний світ, 2009 . - №7. – с. 20-24
 14.  Сухорукова Є.Ф. Правда про алкоголь // Хімія. – Харків, 2004. - № 31. – с. 11-13
 15.  Ягодинский В.Н. Школьникам о вреде никотина и алкоголя: - Киев: Рад. шк., 1986. – 104 с.c. 14 – 31


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

25572. Социологическое направление во французской философии и психологии в XIX веке 34.5 KB
  Обычаи моральные и юридические нормы представляют общественную силу господствующую над сознанием каждого отдельного человека. В двойственности заключается отличие человека от животных: у них нет общественного опыта. Они отражают различные стороны общественной жизни и называются коллективными представлениями: закрепляются в языке; обладают всеобщностью и необходимостью; являются продуктом длительного развития; создаются обществом а не личностью; оказывают принудительное воздействие на человека; они аффективно окрашены и принимаются...
25573. Радищев: о человеке, смертности и бессмертии 29.5 KB
  Радищев: о человеке смертности и бессмертии Украинский мыслитель Г. Радищев. Радищев ссылается на труды Гоббса Декарта Спинозы Пристли Локка французских материалистов опирается на знания по медицине но не меньше чем его материалистические взгляды его психологию определяла гуманистическая этика. Полемизируя с дуализмом Декарта Радищев отрицал существование души как самостоятельной субстанции.
25574. Н. Г. Чернышевский (1828 – 1889 ) о предмете и методах психологии 26 KB
  Чернышевский 1828 1889 о предмете и методах психологии Был сподвижником Добролюбова. Один из первых материалистов в России поставил вопрос о предмете задачах и методах научной психологии. Отсюда выводит главную задачу психологии: выяснение причин и законов протекания психических явлений. Причины и психические закономерности которые должны составить предмет психологии: Зависимость человеческой психики от внешнего мира от физиологических процессов протекающих в телесных органах органы чувств мозг НС.
25575. Основные направления в развитии психологии внутри естествознания 26 KB
  Важнейшей естественнонаучной основой психологии является физиология и поэтому прежде всего от ее состояния зависели судьбы психологии. Отдельные специальные области физиологии развились настолько что они вплотную подошли к экспериментальной разработке проблем издавна относящихся к ведению психологии: нервномышечная физиология физиология органов чувств анатомия и физиология ГМ Наряду с ними проникновению экспериментального метода в психологию способствовали астрономия физическая оптика и акустика биология психиатрия.
25576. Оформление психометрии как экспериментальной области измерения времени психических реакций 28.5 KB
  В результате установил что большее время занимают психофизиологические процессы на уровне высших отделов ЦНС тогда как в периферических частях скорость протекания нервных процессов подвержена меньшим изменениям под влиянием воздействующих факторов. В работах Экснера проблема личного уравнения всё более выступала как физиологическая поэтому он предложил заменить название на время реакции. Этот временной интервал носил предварительный и приблизительный характер точное время осталось не установленным. С помощью этого эксперимента он...
25577. Создание Фехнером психофизики 29.5 KB
  В центре его интересов оказался давно установленный рядом наблюдателей факт различий между ощущениями в зависимости от того какова первоначальная величина вызывающих их раздражителей. Занявшись изучением того как изменяются ощущения различных модальностей опыты ставились над ощущениями которые возникают при взвешивании предметов различной тяжести при восприятии предметов на расстоянии при вариациях в их освещенности и т.Вебер который ввел понятие об едва заметном различии между ощущениями. В тех случаях когда минимальный прирост...
25578. Гельмгольц: эмпирическая теория зрения и резонансная теория слуха 33.5 KB
  Экспериментальная психофизиология Гельмгольца. Гельмгольц: эмпирическая теория зрения и резонансная теория слуха. Гельмгольца занимали вопросы психофизиологии зрения и слуха. Гельмгольц приступает почти сразу же после своих известных опытов по измерению скорости проведения нервного возбуждения 1851.
25579. Вундт и его реформаторская роль в оформлении психологии как самостоятельной и экспериментальной науки 31 KB
  Первым вариантом психологии как самостоятельной науки явилась физиологическая психология В. Основания физиологической психологии Вундта явились началом психологии как самостоятельной науки. он создал психологическую лабораторию на базе которой через два года был создан Институт экспериментальной психологии с самого начала превратившийся в международный центр по подготовке психологов.
25580. Опыты Эббингауза по изучению памяти 27.5 KB
  для того чтобы изучать память через воспроизведение необходимо измерить результат заучивания а для этого необходимо иметь материал заучивания который можно было количественно измерить и он должен быть одинаковой трудности. Для изучения памяти разработал три разновидности метода заучивания: метод полного заучивания многократное повторение слогов до полного их безошибочного воспроизведения метод экономии позволял выяснить в какой мере каждое новое повторение способствует запоминанию ранее заученных слогов и метод поправок возможность...