48105

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

Конспект

История и СИД

Латигіна доцент кандидат політичних наук Навчальнометодичне видання Історія України Опорний конспект лекцій Запропонований студентам Київського національного торговельноекономічного університету опорний конспект лекцій з курсу Історія України розроблено відповідно до його програми.Стародавня історія України.

Русский

2013-12-07

712 KB

92 чел.

Міністерство освіти і науки України

Київський національний торговельно-економічний університет

Кафедра філософських та соціальних наук

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

Київ

2007

Розповсюдження і тиражування без офіційного дозволу КНТЕУ заборонено

Укладачі: Ю.Г.Бадах, професор, доктор історичних наук,

        П.П.Притуляк, доцент, кандидат історичних наук,

        Л.В.Губицький, доцент, кандидат історичних наук,

        Н.М.Литвин, асистент, кандидат історичних наук.

 

Обговорено та затверджено на засіданні кафедри філософських та соціальних наук 17 жовтня 2007 р. протокол № 6 та ради ФБС «__» ______ 2007 р. протокол № «__».

Рецензенти  В.І.Полуріз,  професор, доктор історичних наук

Н.А.Латигіна,  доцент, кандидат політичних наук

Навчально-методичне видання

Історія України

Опорний конспект лекцій


Запропонований студентам Київського національного торговельно-економічного університету опорний конспект лекцій з курсу "Історія України" розроблено відповідно до його програми. Зміст основних питань кожної теми курсу укладачі спробували розкрити за допомогою структурно-логічних схем.

Опорний конспект лекцій дозволяє розглянути значний обсяг матеріалу дисциплін та використати активні методи навчання. Він необхідний кожному викладачеві і студенту для роботи на лекційному, семінарському заняттях та під час самостійної роботи студентів.

Для самостійної перевірки студентами своїх знань наприкінці кожної теми пропонуються питання для самоконтролю.

Опорний конспект може бути використано студентами як денної, так і заочної форм навчання під час аудиторного або самостійного вивчення курсу.

Тема 2. Доісторичне минуле української історії.

План.

1.Стародавня історія України.

2.Зародження праслов’янського етногенезу.

3.Автохтонність українців.

Рекомендована література

Основна: 2., С. 17-40; 4., С. 8-25; 8., С. 14-30.

Додаткова:  17., С. 18-48; 19., С. 39-52.

Інтернет-ресурси, періодичні видання: 5, 6, 8

∑  Міні-лексикон:

 автохтон, українська народність, українська нація, українська національна ідея, методологія, методологічні принципи, джерелознавство, історіографія, історична схема М.С. Грушевського.

1. Стародавня історія України.

Предмет ІсторІЇ УкраЇни

Вивчення історичної діяльності українського народу та його пращурів  від найдавніших часів до сьогодення.

ДЖЕРЕЛА ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

Джерелознавство  – наука про історичні джерела, теорію і практику їх використання в історичних дослідженнях

ЗАСЕЛЕННЯ ЛЮДИНОЮ ТЕРИТОРІЇ

СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ:

ЕКВАТОРІАЛЬНА АФРИКА

  ПЕРЕДНІЙ СХІД   ЗАХІДНА ЄВРОПА

   БАЛКАНИ      

  КАВКАЗ         

СТАРОДАВНЯ ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Назва періоду

Характерис-тика господарства

Характерні риси суспільства

Відомі пам'ятки

Палеоліт ранній

Привлас-

нювальне господарство, кам'яне рубило

Зародження первісної общини

с. Королево,
м. Амвросієвка,
с. Лука-Врублевецька

Палеоліт

середній

Гострокінеч-ник, скребло, використання вогню

Формування первісної общини

Донбас, Крим, Подніпров'я, Десна

Палеоліт

пізній

Скребки, накінечники списів (кремнієві), знаряддя праці
з кістки

Матріархальна родова община

Відомо близько
500 поселень

Мезоліт

Долото, тесло, сокира, лук. Людина займається мисливством
і рибальством

Виникнення родової общини

с. Білолісся,

с. Гиржеве,
c. Мирне (Одещина),

с. Осокорівка (Надпоріжжя), Крим

Неоліт

Відтворюваль-ний тип господарства, виникає землеробство і скотарство,

використо-вується глиняний посуд

Розквіт родового ладу, виникнення сусідської общини

с. Кам’яна Могила (Донецька обл.), близько

500 поселень

Енеоліт

Людство опанувало мідь. Розвивається обмін

Формуються племена. Матріархат замінюється на патріархат. Розклад первісно-общинного ладу

Пам'ятки трипільської культури (близько 700 поселень)

Епоха бронзи

Поширюються вироби зі штучно створеного сплаву. Розвивається бронзоливарне ремесло, скотарство, землеробство, обмін

Утворюють-ся великі союзи племен. Посилюється майнове розшаруван-ня

Пам'ятки

давньоямної, катакомбної, зрубної культури
та культур шнуркової кераміки

 

Назва народу

Період меш-кання
в Україні

Державні утворення

Кіммерійці

ІХ–VII ст.

до н.е.

Кіммерія – перше державне утворення на території України. Столиця – на Керченському півострові

Скіфи

VII–ІІІ ст.

до н.е.

Велика Скіфія. Столиця – Неаполіс  (неподалік від сучасного Сімферополя)

Сармати

ІІІ ст.

до н.е. –ІІІ ст. н. е.

Сарматія. Столиця – Танаїс (у гирлі Дону)

Античні міста-держави Північного При-чорномор’я

VII ст.

до н.е. –

IV ст. н. е.

Існувало кілька десятків міст-держав, серед яких найзначнішими були: Ольвія, Херсонес, Пантикапей, Тіра, Боресфеніда, Керкінікіда, Боспор та ін. Майже тисячолітню історію осередків античної цивілізації поділяють на два періоди:  Грецький (др. пол. VII ст. – сер. І ст. до
н. е. );
Римський (сер. І ст. до н. е. –
IV ст. н. е
.)

Готи

ІІІ–IV ст.

н. е.

Державне об’єднання Гетика. Найвищої могутності досягло за правління Германаріха (332–375 рр. )

Гуни

IV–V ст.

н. е.

Державне об’єднання гунів. За правління Атілли (сер. V ст. н. е. ) володіння гунів простяглося від Рейну до Волги

Авари

VI–VIІ ст.

н. е.

Аварський каганат

Болгари

VIІ ст.

Велика Болгарія. У VIІ ст. частина болгарських племен на чолі з Аспарухом переселилася на Дунай, заснувавши Дунайську Болгарію. Назва “болгари” згодом стала самоназвою місцевого південнослов’янського населення

Хозари

VIІ–Х ст.

Хозарський каганат. Розгромлений київським князем Святославом

Печеніги

Х–ХІ ст.

Печеніги. Розгромлені київським князем Ярославом Мудрим

Половці

Х–ХІІІ ст.

Половці. Розгромлені монголо-татарами

Монголо-татари

Із 20 р.

ХІІІ ст.

Упродовж 1236–1230 рр. воювали за князівства Русі. Утворена ними держава Золота Орда простяглася від Іртиша в Сибіру до нижньої течії Дунаю. У ХV ст. вона розпалася на окремі улуси – Кримське, Казанське, Астраханське, Ногайське ханства. Кримське ханство проіснувало з 1449 до 1783 р., ставши важливим фактором української історії

Велику роль в історії України відіграли античні міста-держави Північного Причорномор'я:

* Ольвія (у перекладі "щаслива")

* Херсонес (у перекладі "півострів таврів")

* Боспорське царство

2. Зародження прасловянського етногенезу.

 •  предки слов’ян мешкали в басейні річки Вісли
 •  предки слов’ян мешкали в Прикарпатті і Причорномор’ї
 •  предки слов’ян заселяли велику територію Східної та Центральної Європи
 •  батьківщиною давніх слов’ян є територія по Дунаю

3. Автохтонність українців.

УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД – АВТОХТОН
НА СВОЇЙ ЗЕМЛІ

"УКРАЇНА" – назва вперше в даньоруських літописах з'явилась у 1187 і 1189 рр.

"О Україна" – земля, що розташована на "краю", окраїні землі Європи.

ОСНОВНІ ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОСТІ

Створення

української нації


Висновки

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

 1.  Поясніть значення термінів “історична свідомість”, “історична пам`ять”.

Поясніть, чому український народ вважається автохтоном на своїй землі?

Що є предметом вивчення курсу історії України?

Коли починається історія людства?

Чим відрізняється людина від мавпи?

Назвіть регіон, звідки почалося розселення людини.

Визначте шляхи заселення території сучасної України.

Визначте основні періоди стародавньої України.

Дайте характеристику стану суспільства в добу палеоліту.

Де знайдено стоянки людини доби палеоліту?

Чим відрізняється мезоліт від палеоліту?

Що таке “неолітична революція”?

Дайте характеристику трипільської цивілізації.

Коли виникають перші державні утворення на території України?

Яку роль відіграють грецькі міста-держави Північного Причорномор`я в історії українського народу?

 


Тема 3. Україна-Русь (ІХ – перша половина  ХІV ст.).

Лекція.

План лекції.

1.Походження  стародавніх словян. Східні словяни: становлення та етногенез.

2.Походження Київської Русі.

3.Внутрішні і зовнішні фактори розвитку Давньоруської держави.

 Рекомендована література

Основна: 2., С. 41-104; 4., С. 26-75; 8., С. 38-68; 9., С. 31-47.

Додаткова:  8., С. 59-87; 17., С. 18-48; 43., С. 40-55.

Інтернет-ресурси, періодичні видання: 3, 4,  5, 8

∑  Міні-лексикон: 

Норманська теорія. Ранньофеодальна монархія. Князь. Дружина. Віче. Рада бояр. Смерди. Рядовичі. Закупи. Челядь.

1.Походження  стародавніх словян. Східні словяни: становлення та етногенезу.

2. Походження Київської Русі.

 Існування Русі (Руської землі, Київської Русі) як єдиної держави охоплює період з ІХ ст. до 30-х років ХІІ ст.

 Державотворчі традиції східних слов’ян пов’язані з існуванням антського та склавинського політичних об’єднань.

 Київська Русь одержала в спадщину по своїх попередниках усі риси, характеристичні для держав, що постали на її території в класичну добу й добу переселення народів: їх військовий і комерційний характер, їх стремління наблизитись, скільки можна, до Чорного моря, їх орієнтацію на південь і схід, але не на Північ і захід. Як культура скіфів і сарматів, як культура готів, так само й київська цивілізація є південною цивілізацією, просякнутою східними елементами.

 Заключним етапом процесу формування Київської держави стало обєднання на початку 80-х років північного і південного ранньодержавних утворень східного словянства.

 •  російські історики:

   – В.Татіщев, С. Соловйов,  В. Ключевський,
      М. Карамзін;

– Б. Греков, В. Мавродін, Б. Рибаков,  Фроянов;

 •    українські історики:

М. Грушевський, Н. Полонська-Василенко,
 
 І. Крип’якевич;

М. Котляр, П. Толочко, О. Толочко, В. Ричка.

 

Німецькі історики, які працювали у Петербурзькій Академії наук Г.Байер та Г.Міллер ще  у другій чверті ХVIII ст. обгрунтували норманської теорії походження Русі та надавали виключного значення „закликанню варягів”.  

Російський вчений М.Ломоносов виступив проти концепції норманізму. Прихильниками анти норманських позицій виступали М.Костомаров, В.Антонович, М.Грушевський, Д.Багалій та ін.

Американський історик українського походження, професор Гарвардського університету О.Пріцак вважав полян – гілкою хозар, які долучилися до утворення держави Русь.

Російський історик В.Ключевський дотримувався „торговельної теорії” виникнення Русі.

3. Внутрішні і зовнішні фактори розвитку Давньоруської держави.

ПЕРЕДУМОВИ УТВОРЕННЯ СХІДНОСЛОВ`ЯНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ:

        переросли

      60-ті рр. ІХ ст.

ВИНИКНЕННЯ ЗАГАЛЬНОРУСЬКОЇ ДЕРЖАВИ:

882 р. похід Олега

об`єднання

ПОЛІТИЧНИЙ УСТРІЙ КИЇВСЬКОЇ РУСІ:

Князь

Дружина

Віче

Рада бояр

 1.  Бояри - “луччі люди” – аристократія слов`янських родів і племен.

Вільні селяни – смерди, ремісники, купці та міщани, торговці.

Невільні – рядовичі, закупи, челядь, холопи, люди.

ПРИЧИНИ ФЕОДАЛЬНОЇ РОЗДРІБЛЕНОСТІ КИЇВСЬКОЇ РУСІ:

 

Висновки

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Запитання для самоконтролю

 1.  Розкрийте причини і хід великого слов’янського розселення (за М.  Грушевським).
 2.  Охарактеризуйте теорії походження східних слов’ян.
 3.  У чому суть концепції "індоєвропеїзму"?
 4.  Розкрийте зміст поняття "етногенез".
 5.  Поясність, чому українській народ вважається автохтоном на своїй землі?
 6.  Визначте роль Антського союзу в створенні української державності.
 7.  Яку роль відіграв Схід і Захід у суспільно-політичному й економічному розвитку корінного населення України в найдавніший період її історії?
 8.  На які основні верстви поділялося суспільство ІХ –  середини ХІІ ст.?
 9.  Чому Русь перейшла від моноцентризму  до поліцентризму?
 10.  Які князівства виокремилися?
 11.  Яку роль відігравав Київ у цей період?
 12.  Визначте основні етапи становлення і розвитку Галицько-Волинської держави.
 13.  Які особливості розвитку Галичини були у Х–ХІІ ст.?
 14.  Яких князів династії Ростиславичів на Галичині Ви знаєте?
 15.  Що знаменував собою Любецький з`їзд?


Тема 4. Литовсько-польська доба української історії

(друга половина ХІV – перша половина ХVІІ ст.).

Лекція.

План лекції.

1.Інкорпорація України-Руси Литвою.

2.Захоплення українських земель Польщею.

3.Завершення формування українського етносу

 Рекомендована література

Основна: 2., С. 105-165; 4., С. 76-144; 8., С. 69-76; 9., С. 48-57.

Додаткова:  17., С. 263-275; 46., 210-244; 51., С. 19-20.

Інтернет-ресурси, періодичні видання:1, 3, 6, 8

∑  Міні-лексикон: Берестейська (Брестська) унія, Велике князівство Литовське (ВКЛ), воєводства, гетьман, династія Гедиміновичів, католицтво, канцлер, козацтво, Кревська унія, Люблінська унія, Річ Посполита, сейм, Тевтонський орден, уніатство, “Устава на волоки”, шляхта.

1.Інкорпорація України-Руси Литвою.

Джерела

історії України

литовсько-польської доби

Литовська метрика – найінформативніше джерело з історії соціально-економічного розвитку українських земель у складі ВКЛ:

 •  Книги великокнязівської канцелярії
 •  Документи місцевих установ
 •  Матеріали приватних архівів

Коронна метрика – архів канцелярії польського короля:

 •  Книги вписів
 •  Книги декретів
 •  Книги посольств

Волинська (Руська) метрика – метрика – складова Коронної метрики, документи, які відклалися у процесі життєдіяльності в українських землях

Літописи:

 •  Волинський (короткий) літопис
 •  Густинський літопис
 •  Повість про Поділля

 

 

 

                              

   

 

 

2. Захоплення українських земель Польщею.

Король польський Казимир, захопивши Галицько-Холмське та Перемишльське князівства, проголосив себе “правителем королівства  Русі”, тобто Галичини

 •  Польща остаточно закріпилася у Галичині і Волині

 •  за якою великий князь Литовський Ягайло одружується з польською королевою Ядвігою, започаткувавши нову польську династію Ягелонів; ставав одночасно королем Польщі; зобов’язався зробити католицтво державною релігією Великого князівства Литовського; залишалася нереалізованою до кінця

 •  об`єднала Литву і Польщу в єдину державу "Річ Посполита" ("Республіка Польська") з єдиним королем, з єдиним сеймом і сенатом, спільною зовнішньою політикою;
  •  залишилися окремими: державний герб, печатка, законодавство (Литовське і Польське право), адміністрація;
   •  українські землі увійшли до складу Польської корони спочатку на основі привілеїв;
    •  польська шляхта дістала право отримувати землі в обох державах

 •  підпорядкування частини Православної церкви Римській курії. Уніатське (греко-католицьке) духовенство, так само як і шляхта, міщани та ін., що прийняли унію, дістали політичні та економічні привілеї

повіти Львівський, Галицький, Перемишльський, Сяноцький, Холмський

 

повіти Бузький, Городельський, Грабовецький

повіти Володимирський, Луцький, Кременецький

повіти Кам’янецький, Червоногородський, Летичівський

повіти Брацлавський, Вінницький

повіти Київський,

Овруцький, Житомирський

повіти Чернігівський, Новгород-Сіверський

 

 

 

обирався привілейованим класом (феодалами), аристократією і шляхтою на Сеймі (з 1566 р.)

важливий чинник державної влади (король брав участь у його роботі). Представництво у Сеймі належало головним чином шляхті

нащадки аристократичних стародавніх фамілій

військово-службові магнати – дуже впливова політична і соціально-економічна сила держави  становила 8–10% населення (середній показник по Європі – 1–2%)

* католицьке

* православне

* лютеранське

46% міського населення держави користувалися Магдебурзьким правом

закріпачено за ІІІ Литовським статутом (1588 р.) повністю

* реєстрове

* запорозьке (нереєстрове)


3.Завершення формування українського етносу


Структура української етносфери

                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                         Словянство

Українці

Руси
Висновки

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Запитання для самоконтролю

 1.  Назвіть причини, що призвели до занепаду українських земель та інкорпорації їх іноземними державами.
 2.  Які держави протягом ХІV–ХVI ст. претендували на роль центру "збирання" усіх руських земель колишньої Київської Русі?
 3.  Яку роль в історії України відіграло входження значної кількості українських земель до складу Великого князівства Литовського?
 4.  Охарактеризуйте політичні, соціальні та етнокультурні процеси у Великому князівстві Литовському в ХIV – першій половині ХVІ ст.
 5.  Чому більшість українських істориків називають Велике князівство Литовське Литовсько-Руською державою?
 6.  Розкрийте хід боротьби Литви і Московського князівства за давньоруську спадщину.
 7.  Розкрийте хід та суть польської експансії в Україні.
 8.  У чому причини, суть і наслідки Кревської (1385 р.), Люблінської (1569 р.) та Берестейської (1596 р.) уній?
 9.  Охарактеризуйте політично-адміністративний устрій та соціально-класову структуру Речі Посполитої.
 10.  Зробіть аналіз причин виникнення і наростання національної, соціальної і релігійної конфронтації між українцями і поляками.
 11.  Чи існувала можливість уникнення польсько-української конфронтації?
 12.  Охарактеризуйте відносини українських земель із Кримським ханством.
 13.  Висвітліть основні тенденції розвитку українського етносу в литовсько-польську добу.


Тема 6. Україна у складі Російської

та Австро-Угорської імперій

(кінець ХVІІІ – початок ХХ ст.)

План

1. Входження України до державних структур Російської та Австрійської імперій.

2. Державно-правовий і політичний статус і стан України у складі Російської імперії.

3. Австро-Угорська політика у західноукраїнських землях.

 Рекомендована література

Основна: 2., С. 280-430; 4., С. 254-319; 8., С. 145-188; 9., С. 170-270.

Додаткова:  33., С. 96-100; 36., С. 18-22.

Інтернет-ресурси, періодичні видання:1, 2, 3, 6

∑  Міні-лексикон: Губернія. Криза. Спосіб виробництва. Економічний район. Мануфактура. Фабрика. Буржуазія. Робітничій клас. Таємне товариство.

1. Входження України до державних структур Російської та Австрійської імперій.

 

Українське відродження –

комплекс подій і явищ кінця ХVIII – початку ХХ ст., пов’язаних із поширенням масового національного самоусвідомлення, пожвавленням і піднесенням національного руху, розвитком усіх галузей культурного життя українців.

1. Зенон Когут:

"Вболіваючи за майбутнє, українці оглядалися назад на ідеалізоване, здебільшого міфологічне минуле, коли шляхетна старшина була незаперечною владою у незалежній державі".

2. Сергій Єфремов:

"Цим підгрунтям була ідея українського відродження і непереможно тягла людей з демократичних і демократизованих класів назад до народу, конкретного українського народу".

3. Лисяк-Рудницький:

"Якщо знищення козацької державності й русифікація козацької аристократії вивели були Україну з числа націй і знизили її до рівня аморфної етнографічної маси, то тепер з цієї маси починає підніматися нова українська нація.

4. М. Грушевський

"…і поодинокі люди, і цілі групи, гурти, верстви, відбившися від національного  життя, чи відірвані від нього, чули потребу вернутися до своєї народності, вчитися наново мови, студіювали своє письменство, народне життя й відновляли розірвану зв’язь з своїм народом…"

2. Державно-правовий і політичний статус і стан України у складі Російської імперії.

У ХVII – ХVIII ст.. на Заході разом з капіталізмом, який утверджувався, входив в життя і новий тип людини – з особливим ставленням до праці, релігії, суспільства, сім’ї і до самої себе, як працелюбної і підприємницької істоти.

Особливим періодом в історії поневоленої України стало ХІХ ст. Хід історичного розвитку  свідчив про остаточну втрату ознак власної державності на всіх етнічних українських землях та потребу збереження власних традицій,  у соціальному житті – про неминучість розпаду панщинно-кріпосницької системи, за умов домінування у світі визнання етносів як основної ознаки нації.

  

                                      

ОСНОВНІ ГРУПИ СЕЛЯН:

                        

ПОМІЩИЦЬКІ ДЕРЖАВНІ

                               

44,3 %                                      55,7%

РЕМЕСЛО  

                                                                                                   

      МАНУФАКТУРА

                                                                                                МАШИННІ

ЗАВОДИ

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ       НАТУРАЛЬНИЙ

ЗЕМЛЕРОБСТВА          ХАРАКТЕР    

                                                        

     ВІТРЯКИ               ПРОЦЕС РОЗКЛАДУ

        МЛИНИ              ДРІБНА СЕЛЯНСЬКА

                                        ПРОМИСЛОВІСТЬ

     ОЛІЙНИЦІ

РАЦІОНАЛЬНА СИСТЕМА  

       ЗЕМЛЕРОБСТВА

ВДОСКОНАЛЕННЯ

      ЗНАРЯДДЯ

ЗАГАЛЬНІ ОЗНАКИ КРИЗИ:

* ПОСИЛЕННЯ ТОВАРНО-ГРОШОВИХ ВІДНОСИН

* ЗРОСТАННЯ ВНУТРІШНЬОЇ ТА ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ

* ВТЯГУВАННЯ УКРАЇНИ У ВСЕРОСІЙСЬКИЙ ТА СВІТОВИЙ РИНКИ

* ПЕРЕХІД ДО БУРЖУАЗНОЇ НАЦІЇ

* ПОСИЛЕННЯ БОРОТЬБИ ВСІХ ВЕРСТВ НАСЕЛЕННЯ

ОЗНАКА

У ЧОМУ  ВИЯВИЛАСЯ

Розвиток капіталістичного способу виробництва

Відбувся технічний та промисловий переворот і на зміну мануфактурному виробництву прийшло фабричне (із використанням машинної техніки)

Розвиток торгівлі

Виникають ярмарки всеросійського значення (Контрактова у Києві)

Проникнення товарно-грошових відносин у господарство

Практикується здавання землі поміщиками в оренду купцям, заможним селянам, посесорам

Посилення експлуатації селян

Вводяться "місячини" – відбирання земельного наділу в селянина і примушення працювати на поміщицькій землі за місячний продовольчий пайок

Посилення соціального невдоволення

Виступ селян у с. Турбаях (1789 р.); селянський рух на чолі з І. Кармелюком (1812–1835 р.)

 

 -право         -відкритий   -нові статути  -міські думи  -земські

  власності   -гласний      -озброєння        на 4 роки      установи

 -право         -присяжні    -підготовка     -міський        -курії

 юридичної   засідателі     кадрів              голова і      -майновий

 особи           -інститут     -військові         міська           ценз

 -викуп          адвокатів     округи             управа

  землі                                -резерв

 -розвиток                         -навчання

   капіталізму                      у мирний

           час

  2 стадії:     1) 60–90-ті рр. – домонополістичний

          2) початок ХХ ст. – монополістичний

 У 1860 р. – Державний банк

 У 1897 р. – грошова реформа

  Залізничне будівництво:

  1865 р. – Балта – Одеса (219 верст)

  1868 р. – Балта – Єлисаветград

  1871 р. – Кременчуг – Харків

  1870 р. – Курсько-Київська залізниця

  1873 р. – Київ–Брест

З 1865 р. по 1900 р. довжина залізниць становила
8417 км (16% усіх залізниць Росії)

Розвиток капіталістичної промисловості:

У 60–80-х рр. завершився технічний переворот  Капіталістичні підприємства: у цукроварній, вугільній, металургійній, залізорудній, машинобудівній галузях промисловості

1860 р. – 2147 промислових підприємств
(86 тис. робітників)

1865 р. – 5224 промислових підприємства

1895 р. – 30310 промислових підприємств
(205 тис. робітників)

Цукрова промисловість:

153 заводи – 78 тис. робітників (1895 р. – 23 млн пудів цукру, тобто 84% загального виробництва)

1887 р. – у Києві відкрився цукровий синдикат (перша монополія)

1890 р. – в Україні – 421 спиртовий завод (58% всього спирту)

Кам’яновугільна промисловість:

1890 р. – 91,5 млн пудів вугілля (69,5%)

Аграрні відносини:

2 млн  селянських господарств (46% земель)

Відробіткова система  – оренда землі  у поміщиків

90% зернового господарства  – товарне

Вільнонаймана праця, застосування машин (парові молотарки, 4-лемішний плуг, жатки, сівалки, віялки, соломорізки, парові двигуни)

 

   

     60%  25%                  15%

              (до 4                        (до 8      (до 15

 десятин)          десятин)    десятин)     

            Біднота               Середняк                Куркуль

 

На початку ХХ ст. відбувається зростання політичної активності ліберальної буржуазії, незадоволеної своїм становищем та правами у політичній системі суспільства. Центром її опозиційної щодо  царизму діяльності стали земські заклади – органи місцевого самоврядування. Земства
в Україні діяли на Лівобережжі та півдні України, з 1911 р. – створені і на Правобережжі. Соціальний склад руху: ліберальна буржуазія та поміщики, демократична інтелігенція земських закладів (лікарі, вчителі, агрономи).

ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ СВІДОМОСТІ

Освіта

Наука і техніка

Літера-

тура

Театр і музика

Архі-

тектура

і живо-пис

1804 р. –  відкриття комерційної гімназії в Одесі,

1805 р. – відкриття Харківсь-кого університету,
1805 р. – відкриття Волинського ліцею,

1817 р. –  заснування Рішельєвського ліцею в Одесі,

1820 р. – відкриття Ніжинської гімназії вищих наук,

1850 р. – відкриття першої жіночої гімназії в Києві,

1857 р. –

П. Куліш створив українську граматику

1804–

1860 рр. –

І. Маркевич, історик, етнограф; 1804–

1873 рр.
М. Макси-мович, історик, філолог, перший ректор Київського університету;

1812 р. – заснування Ботанічного саду в Ялті; 1817–
1885 рр. –
М. Костомаров, історик;

1822 р. – перше видання "Истории Малой России"
Бантиша-Камен-

ського;

1852 р. – заснування центрального архіву давніх актів

Є. Гребінка видав "Малоросійські приказки",

1840 р. –"Кобзар"
Т. Шевченка, А. Метлин-ський "Думи і пісні"

1827 р.,
М. Максимович "Мало-российские песни",

1843–
1844 рр. – видання альманаху "Молодик"

1805 р. – відкриття стаціонар-ного театру в Києві;

1814 р. – створення першої професіо-

нальної театраль-ної трупи;               1813 р. – Маркевич видав "Україн-ські мелодії"

1809 р. – завершення будів-ництва Оперного театру в Одесі; 1823 –
1824 рр. – будів-

ництво пам’ят-ника

А. Рішельє

в Одесі;

1843–

1948 рр. –  споруд-ження в Києві інституту шляхет-них дів-чат архітектором

В. Беретті;

1853 р. – відкриття пам’ятника князю Володи-миру в Києві

 

 

 Революційна українська партія (РУП) – створена в 1900 р. у Харкові на зборах студентських громад. Заснов-
ники – Антонович, Русов, Матусевич, Познанський. У 1902 р. складалася з 6 організацій: у Києві, Харкові, Полтаві, Лубнах, Прилуках та Катеринославі – на чолі з Центральним комітетом. Мета партії – боротьба за національні права та соціальну революцію. Відстоювали соціальні інтереси селянства, яке вважали основою української нації. Свої програмні вимоги викладали у нелегальних виданнях: газета "Селянин" та журнал "Гасло".

Ф р а к ц і ї :

 1. Більшість членів РУП на чолі з Поршем, Винниченком, Петлюрою вважала, що ця організація повинна бути національною партією, в котру входять лише українці і яка об’єднує марксизм та націоналізм.

2. Група Міхновського виступала з націоналістичних позицій за "Самостійну Україну" під гаслом "Україна для українців".

3. Група Меленевського вважала, що РУП повинна відмовитися від національної орієнтації, стати автономною частиною Російської соціалістичної партії. В умовах революції, що наближалася, розпад був неминучий.

 •  у 1902 р. група Міхновського вийшла з РУП та утворила невелику за чисельністю НУП

 •  у 1904 р. із РУП вийшла група під керівництвом Меленевського і Скоропис-Йолтуховського. Вона проголосила себе українським соціал-демократичним союзом і на початку 1905 р. влилася до меншовицької організації РСДРП на правах автономної частини. Чисельність у роки револю-

    ції – до 6 тис.

 •  у 1905 р. частина РУП, що залишилася, перейменувалася в УСДРП (3 тис.). Лідери – Винниченко, Порш, Антонович, Петлюра. Вимоги: демократизація суспільного устрою, автономія України, конфіскація крупної земельної власності

 •  виникла у 1904 р. на чолі з письменниками Грінченком, Єфремовим, Дорошенком

 •  виникла у 1904 р.на чолі з
  М. Лотоцьким та Є. Чикаленком

Обидві партії малочисельні за складом, стояли на ліберально-буржуазних позиціях, близьких до російської кадетської партії. Вони виступали за конституційну монархію в Росії з наданням автономії Україні, за земельну реформу.

Крім національних партій на Україні активно діяли загальноросійські партії.

 •   виникла у 1898 р., розпалася на більшовиків та меншовиків у 1903 р. Їх організації діяли загалом серед пролетаріату України, що складався з росіян та русифікованих українців. Основні центри – Київ, Харків, Одеса, Катеринослав, Луганськ. Лідери партії на Україні – Скрипник, Петровський, Артем. Ідеологія – ортодоксальний марксизм, керівна роль пролетаріату в революції та диктатура пролетаріату. Не мала великого успіху на Україні
 •  утворилась у 1900 р. на основі об`єднання народницьких ідей з марксизмом. Керівники партії на Україні – Дорошенко, Зинзенов. Соціальна опора – селянство
 •  створена у 1905 р. на основі об’єднання двох груп: "Союз звільнення" та "Земців-конституціоналістів". На чолі – Мілюков, Струве. Мета партії конституційно-парламентська імперія з двопалатним парламентом. Для всіх національностей – свобода культурного розвитку. На Україні широко підтримувалася інтелігенцією
 •  виник наприкінці 1905 р., лідер партії – московський промисловець Гучков. До складу входили представники крупної та середньої буржуазії, земські діячі. Програма партії – збереження царської влади, єдиної і неподільної Росії, встановлення конституційної монархії

 •  чорносотенна організація на чолі з Дубровіним, Пуришкевичем, Марковим. Виник у 1905 році. Програма – боротьба з євреями та іншими національними меншинами. Вбивали представників інтелігенції. Мав велику кількість прибічників, у тому числі серед робітників

Австро-Угорська політика у західноукраїнських землях.

Територія

Політичний статус

Адміністративний апарат

Населення (кін. ХVІІІ–поч.
ХІХ ст.
),

млн чол.

Гус-тота насе-лення, чол.
на

1 кв. км

Галичина

Коронний край

Губернатор, пізніше намісник, із 1849 р. – президент крайового управління

2,3–8

93

Буковина

Окреме королівство

Крайові сейми (1861–1914 рр.)

0,7–0,57

70

Закарпаття

Авто-номний округ

Жупани (наджупани), періодично скликалися збори дворянства

0,25–0,50

41,8

Професійна структура населення ( 1900 р. )

Територія

Сільське господарство, %

Промисловість, %

Галичина

Понад 90

5,8

Буковина

71,3

11

Закарпаття

85

10

Етнічний склад населення Західноукраїнських земель

( кінець ХІХ ст. )

Галичина                    Пн. Буковина                    Закарпаття

українці – 62,8%      українці – 58,5%                українці – 69,7%

поляки – 22,7%        румуни – 34,4%                 угорці – 28%

інші – 1%                  інші – 7,1%                         інші – 2,3%

Наслідки реформування народного господарства
та суспільного устрою українських земель у складі Австро-Угорщини (кінець Х
VІІІ ст.)

 •  дворянство усунуто від керівництва місцевою адміністрацією
 •  запроваджено управління за допомогою державних чиновників
 •  скасовано внутрішні митні кордони і численні збори
 •  запроваджено податок із  доходів
 •  упорядковано систему обліку і контролю
 •  запроваджено політику протекціонізму
 •  змінено систему комплектування війська на основі обов’язкової військової повинності
 •  обмежено і впорядковано селянські повинності на користь дідичів, обмежено останніх чинити суд над кріпаками

"Урбаніальний патент" від 10 лютого 1789 р.

 •  скасування панщини
 •  заміна панщини чиншем (17,8% прибутку)
 •  селянам залишено 70 % їх прибутку (12,2 % податок)

Зміни в культурному житті населення українців у складі Австро-Угорщини (кінець ХVІІІ ст.)

Церква

Освіта

 •  підпорядкована державі
 •  послаблено монополію Католицької церкви
 •  усунення обмежень і дискримінації Католицької конфесії
 •  утворення релігійного фонду для благодійних цілей
 •  євреїв зрівняно в правах

 •  переведено на державний кошт
 •  в містечках і селах створено початкові школи (тривіальні)
 •  в окружних центрах створено “головні” школи
 •  у центрах провінцій створено “нормальні” школи
 •  монастирські середні школи перетворено на гімназії
 •  запроваджено державні навчальні програми та обов’язкові підручники в освітніх закладах

Висновки

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Запитання для самоконтролю

 1.  Які причини скасування кріпосного права?

Розкажіть про реформи, проведені після скасування кріпосного права.

Дайте аналіз розвитку капіталізму в Наддніпрянській Україні.

Підтвердіть фактичними даними будівництво залізничного транспорту в Україні.

Дайте характеристику народницького руху в Україні.

Тема 7. Боротьба за відродження державності України  (1917–1920 рр.)

План

1.Національно-політичні сили в українській революції. Створення єдиного національного фронту.

2.Платформа Української Центральної ради у відносинах з Росією. Дипломатичне визнання УЦР.

3.Процес державотворення в Україні. Основні наслідки української національної революції.

 Рекомендована література

Основна: 2., С. 437-491; 4., С. 320-364; 8., С. 189-225; 9., С. 297-328.

Додаткова:  11., С. 9-16, 31-50; 39., С. 65-120.

Інтернет-ресурси, періодичні видання:1, 2, 3, 6

∑  Міні-лексикон: Революція. Влада. Переворот. Війна. Мир. Ультиматум.  Агресія. Універсал.  Гетьманщина. Директорія.

1. Національно-політичні сили в українській революції. Створення єдиного національного фронту.

ФОРМИ

ПОЛІТИЧНОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ

 

    – меншовики     – октябристи           – УПС-Ф

    – есери     – кадети             – УСДРП

    – УПС-Р

  ПОЛІТИЧНІ ТАБОРИ

   1. Національно-демократичний.

   2. Прибічники Тимчасового уряду.

   3. Поміщицько-монархічний.

   4. Соціалістичний.

2. Платформа Української Центральної ради у відносинах з Росією. Дипломатичне визнання УЦР.

    

 

Етапи діяльності Української Центральної Ради:

Тісний союз і співробітництво з Тимчасовим урядом. Основою цього союзу була боротьба зі спадщиною самодержавства, за демократизацію влади в колишній Російській імперії.

Поглиблення процесу державного будівництва в Україні. Відбувалося на базі автономно-федеративного принципу під впливом стихійного зростання радикалізму мас; досягнення тимчасового компромісу з петроградськими діячами щодо легітимізації автономії України.

Боротьба за федерацію національно-державних суб’єктів з однорідним соціалістичним центральним урядом. З цих питань українські лідери дотримувалися різних поглядів.

Існування формально самостійної Української Народної Республіки (УНР) під протекторатом збройних сил Німеччини й Австро-Угорщини. Винятком був період воєнних дій з Радянською Росією, втрата влади в січні-лютому 1918 р.

Політичні заходи російських більшовиків по захопленню влади в Україні протягом 1917-1919 рр.:

 1.  Всеукраїнський з’їзд рад (м. Київ, 4 грудня 1917 р.) – більшовики виявилися в меншості та разом із лівими есерами, частиною українських соціал-демократів та деякими безпартійними (всього 127 осіб) перебралися до Харкова.
 2.  Всеукраїнський з’їзд рад (м. Харків, 11-12 грудня 1917 р.) – більшовики проголосили встановлення радянської влади в УНР, обрали Центральний виконавчий комітет рад України в складі 41 особи (головою ЦВК став лівий український соціал-демократ Юхим Медвєдєв). ЦВК 17 грудня 1917 року затвердив перший радянський уряд України – Народний секретаріат УНР. Радянська Росія визнала правочинними його рішення.
 3.  І-ий з’їзд КП(б)У (м.Москва, 5-12 липня 1918 р.) для керівництва повстанським рухом створив Центральний військово-революційний комітет (ЦВРК).
 4.  Тимчасовий робітничо-селянський уряд України створений за ініціативи ЦК КП(б)У     28 листопада 1918 р. на території Росії, розповсюдив Маніфест, яким проголошувалося ліквідацію гетьманського режиму й закликалося до відновлення радянської влади на території України.
 5.  Рішенням Реввійськради РСФРР (м.Москва, 4 січня 1919 р.) був створений Український фронт на чолі із В.О.Антоновим-Овсієнком (м.Харків).
 6.  Проголошення Української Соціалістичної Радянської Республіки (м.Харків, 6 січня 1919 р.). Створення Ради народних комісарів УСРР (м.Харків, 14 березня 1919 року, голова уряду – Х.Г.Раковський). ІІІ Всеукраїнський з’їзд Рад прийняв Конституцію УСРР (м.Харків, березень 1919 р.).
 7.  Український фронт ліквідовано з ініціативи Л.Троцького внаслідок створення воєнно-політичного союзу РСФРР та УСРР (м.Москва, 1 червня 1919 р.). Україна втратила власну армію.  
 8.  Всеукраїнський революційний комітет створено спільною постановою ЦВК та РНК УСРР (м.Харків, 11 грудня 1919 р.).

3. Процес державотворення в Україні. Основні наслідки української національної революції

 1.  Низький рівень національної свідомості переважної маси населення, не підготовленої до будівництва власної держави.
 2.  Процес національно-державного будівництва гальмував ідеї соціалізму і феодалізму.
 3.  Соціальна база української революції виявилася недостатньою. Еволюція українських лівих есерів і соціал-демократів у бік комунізму, радянської влади негативно позначилася на їх здатності боротися за національні інтереси.
 4.  Відсутність національної єдності і згоди, а також суперечки і ворожнеча між різними політичними партіями і напрямами.
 5.  Українська національна еліта – політична, господарська, військова, інтелектуальна – виявилася слабкою і нечисленною, до того ж розколотою по політичних напрямах, дезорганізованою, а часом безвольною і розгубленою.
 6.  Відсутність у провідників революції ідеї єдиної, вільної, незалежної України.
 7.  Антиукраїнські, проросійські настрої більшості населення міст України створювали сприятливі умови для організації більшовиками диверсій і збройних повстань проти української  влади.
 8.  Несприятливі зовнішні обставини для утвердження національної державності.
 9.  Саме революція спричинила стратегічний перехід української суспільно-політичної думки від федералізму до самостійництва.
 10.   Постулат соборності став загальнонаціональною мрією.
 11.  Збройна боротьба, незважаючи на загальну поразку, мала велике морально-політичне значення у процесі національного відродження.
 12.  Поява УРСР стала можливою вже тому, що існувала УНР.

Висновок:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

питання для самоконтролю

 1.  Назвіть органи влади в Україні після повалення царизму.

Назвіть головні етапи розвитку визвольного руху в Україні у 1917 році.

Коли було утворено Центральну Раду?

Проаналізуйте зміст універсалів УЦР (ІІ та ІУ). У чому їх різниця?

Розкажіть про причини підписання УНР Брестського миру. Його зміст та наслідки.

Назвіть причини усунення Центральної Ради.

Розкажіть про Гетьманат та Директорію.

Дайте характеристику воєнно-політичного становища в Україні у кінці 1918 – початку 1919 р.

Розкажіть про антибільшовицькі виступи в українському селі у 1919 р.


Тема 8. Україна в умовах становлення комуністичного режиму

План

1. Україна в системі міждержавних відносин на початку 20-х рр. ХХ ст.

2 УРСР в складі «договірної федерації». Входження УРСР до складу Радянського Союзу.

3. Тоталітаризм як режим в Україні: його сутність та механізм реалізації.

 Рекомендована література

Основна: 2., С. 492-525; 4., С. 365-414; 8., С. 226-268; 9., С. 329-379.

Додаткова: 17., С. 263-266; 20., С. 56-120.

Інтернет-ресурси, періодичні видання: 1,  3, 4, 6

∑  Міні-лексикон: неп, воєнно-політичний союз, федерація, конфедерація, план, карткова система, інфляція, індустріалізація, колективізація, українізація

1. Україна в системі міждержавних відносин на початку 20-х рр. ХХ ст.

Опубліковані джерела:

1990 р.

Голод 1932–1933 рр. на Україні: очима істориків, мовою документів

1993 р.

Колективізація і голод на Україні

1995 р.

Шаповал Ю.І., Пристайко В.І. Справа "Спілки визволення України. Невідомі документи і факти"

1997 р.

Шаповал Ю.І., Пристайко В.І. ЧК–ГПУ–НКВД в Україні: особи, факти, документи

1997 р.

Шаповал Ю.І., Пристайко В.І. Остання адреса: до 60-річчя Соловецької трагедії

1998 р.

Чорна книга України. Документи, спогади

1999 р.

Шаповал Ю.І. Михайло Грушевський: Справа УНЦ.

ІСТОРІОГРАФІЯ

 1.  Кульчицький С.В. Ціна великого перелому. – К., 1991.
 2.  Кульчицький С.В. УРСР в добу нової економічної політики (1921–1928). –  К., 1995.
 3.  Кульчицький С.В. Україна між двома війнами (1921–
  1939). – К., 1999.
 4.  Даниленко В.М., Касьянов Г.В., Кульчицький С.В. Сталінізм на Україні. – К., 1991.
 5.  Даниленко В.М., Касьянов Г.В., Кульчицький С.В. Сталінізм і українська інтелігенція. – К., 1991.
 6.  Акуленко В.І. Злочини проти пам’яті: про нищення культурних цінностей на Україні (1927–1941). – К., 1991.
 7.  Гринчуцький В. Промислові трести України. – К., 1997.
 8.  Шаповал Ю.І. Україна 20–50-х рр.: Сторінки ненаписаної історії. – К., 1993.
 9.  Роберт Конквест. Жнива скорботи. – К., 1993.

ДІЇ УКРАЇНСЬКОГО УРЯДУ
НА МІЖНАРОДНІЙ АРЕНІ

14.02.1921 р.         –  підписано мирний договір з  Литвою

18.02.1921 р.         –  Росія разом  з Україною підписали  мирний  договір  із  Польщею

                              –  Україна встановила дипломатичні       стосунки з Литвою та Естонією

Початок 1922 р.   –  підписано договір між Україною і   Туреччиною

Весна 1922 р.       –  у Рапалло підписано мирний договір між Німеччиною і Росією

                                 

Листопад 1922 р. –  дія  російсько-німецького   договору   поширилася  на Україну

                                

Грудень 1922 р.   – після   утворення   СРСР  Україна  втратила  право  на державні зносини із зовнішнім світом.

2. УРСР в складі «договірної федерації». Входження УРСР до складу Радянського Союзу.

УТВОРЕННЯ СОЮЗУ РСР

 1.  У роки громадянської війни утворився воєнно-політичний союз радянських республік.

Після громадянської війни 28.12.1920 р. між Росією і Україною було підписано союзний робітничо-селянський договір, що підпорядковував  сфери життя України російським наркоматам.

Аналогічні договори було укладено:

16 січня 1921 р.    – з Білорусією

4 березня 1921 р. – з Бухарою

21 травня 1921 р. – з Грузією

10 грудня 1922 р. VІІ Всеукраїнський з’їзд Рад схвалив декларацію про утворення Союзу РСР і проект конституції СРСР

30 грудня 1922 р. відбувся І з’їзд Рад СРСР, делегати якого прийняли декларацію та договір про утворення СРСР

Проект Й. Сталіна. „Автономізація”

Проект В. Леніна

Передбачалося, що

Передбачалося, що

Українське керівництво зайняло особливу позицію щодо утворення Союзу. Не заперечуючи створення Союзу, воно категорично відкидало

план «автономізації» 

З0 грудня 1922р. І з'їзд Рад СРСР в основному затвердив Декларацію про створення Союзу та Союзний договір. До складу СРСР увійшли РСФРР, УСРР, БСРР, ЗСФРР. У січні 1924 р. на II з'їзді Рад СРСР було прийнято Конституцію СРСР, яка завершила юридичне оформлення Союзу

Ст. 1. Компетенція Союзних органів згідно з Союзним договором З0 грудня 1922 р.

 •    ______________________________________________________________________________________________________________________________
 •    ______________________________________________________________________________________________________________________________
 •    ______________________________________________________________________________________________________________________________
 •    ______________________________________________________________________________________________________________________________
 •    ______________________________________________________________________________________________________________________________

_     ____________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

Ст. 26. За кожною союзною республікою зберігається право вільного виходу із Союзу 

Травень 1925 р. IX з'їзд Рад УСРР вніс зміни в текст Конституції УСРР, які закріплювали входження УСРР до складу СРСР 

3. Тоталітаризм як політичний режим в Україні: його сутність та механізм реалізації.

ТОТАЛІТАРИЗМ В УКРАЇНІ

Дані ЗАГСів у сільській місцевості України

по місяцях 1932–1933 рр.

Місяці

1932 р.

1933 р.

Народилося

Померло

Народилося

Померло

Січень

73 994

31 697

36 725

43 901

Лютий

62 663

35 404

27 712

60 632

Березень

60 416

43 100

25 401

135 767

Квітень

52 310

46 617

23 663

174 202

Травень

51 419

50 401

25 822

253 155

Червень

46 566

55 293

28 687

361 195

Липень

55 327

52 818

30 809

278 789

Серпень

51 456

47 939

38 075

103 319

Вересень

47 121

43 265

34 764

65 649

Жовтень

45 732

47 083

33 383

42 820

Листопад

37 603

38 716

27 607

28 167

Грудень

30 408

34 801

21 725

34 421

За рік

615 015

527 134

354 373

1 582 017

Статистика смертей в національному розрізі у 1933 р.

Національності

Місто,
тис.

Село,

тис.  

Всього,

тис.

%

українці

111,8

1440,4

1552,2

81,3

росіяни

33,2

51,8

85,0

4,5

євреї

20,1

6,9

27,0

1,4

поляки

2,8

17,9

20,7

1,1

молдавани

0,1

16,0

16,1

0,8

німці

1,7

11,5

13,2

0,7

Національності

Місто,
тис.

Село,

тис. ч.

Всього,

тис. ч.

%

Болгари

0,2

7,5

7,7

0,4

Греки

0,7

1,8

2,5

0,1

Інші

60,4

124,2

184,6

9,7

ВСЬОГО

230,9

1678,1

1909,0

100

Отже, геноцид цілив своїм вістрям не в українців як таких, а в сільське населення.

РОЗВИТОК КУЛЬТУРИ В 20–30-ті рр.

Питання для самоконтролю

 1.  Охарактеризуйте міжнародну політику українського уряду на початку 20-х рр.

Назвіть причини переходу до непу.

У чому полягає сутність непу?

Розкрийте процес утворення СРСР.

Чому проводилася політика українізації?

Чому було демонтовано неп?

Охарактеризуйте стан і проблеми української культури.

Що таке сталінізм?


Тема 9. Україна у Другій світовій війні та першому повоєнному десятиріччі

План

1. Криза Версальсько-Вашингтонської системи. Підготовка до Другої Світової війни.

2. Україна в політиці інших держав. Початок Другої світової війни та її хід. Входження західноукраїнських земель до складу СРСР.

3. Роль СРСР та антигітлерівської коаліції в розгромі фашистської Німеччини. Матеріальна допомога союзників СРСР.

 Рекомендована література

Основна: 2., С. 526-560; 4., С. 415-452; 8., С. 269-316; 9., С. 380-396, 457-472.

Додаткова: 16., С. 289-314.

Інтернет-ресурси, періодичні видання:1,  2, 3, 6

∑  Міні-лексикон: Акт відновлення Української держави, антигітлерівська коаліція, Антикомінтернівський пакт, бандерівщина, Велика Вітчизняна війна, Версальсько-Вашингтонська система, геополітика, десталінізація, Друга світова війна.

1. Криза Версальсько-Вашингтонської системи. Підготовка до Другої світової війни.

Опубліковані джерела:

 1.  Народная война в тылу фашистских оккупантов на Украине: 1941–1944 гг.: В 2 кн. – К.: Наук. думка, 1985.
  1.  Советская Украина в годы Великой Отечественной войны: Документы и материалы. В 3 т.  – К.: Наук. думка, 1985.
   1.  Літопис нескореної України. Документи, матеріали, спогади. – Кн. 1. – Львів: Просвіта, 1993.
    1.  Літопис УПА. Нова серія. – Т.1. – К.: Торонто, 1995.
    2.  Боряк Г., Дубляк М., Маковська Н. "Нацистське золото" з України. – Вип. 1. – К., 1998; Вип. 2. – К., 2000.
    3.  Відновлення Української держави в 1941 році. Нові документи і матеріали. – К.: Укр. вид. спілка, 2001.
    4.  Канун и начало войны: Документы и материалы. – Ленинград, 1991.
    5.  Мірчук П. Українська Повстанська Армія: 1942–1952 рр.: Документи і матеріали. – Львів, 1991.
    6.  Національні відносини в Україні у ХХ ст.: Зб. док. і матеріалів. – Кн. 1,2. – К., 1994.

1923–1925 рр. – Модернізація Версальсько-Вашингтонської системи в Європі;

 •  1925–1929 рр. – зміни у співвідношенні сил на Далекому Сході;
  •  1931–1933 рр. – початок насильницької трансформації системи міжнародних відносин;
  •  1935–1938 рр. – крах Версальсько-Вашингтонської системи.

2. Україна в політиці інших держав. Початок Другої світової війни та її хід. Входження західноукраїнських земель до складу СРСР.

 

Входження західноукраїнських земель до складу СРСР.

На виконання союзницьких зобов’язань із Німеччиною та задля оборони братніх народів Західної України та Західної Білорусії, 17 вересня 1939 р., Червона армія вступає у війну. У Галичині та Волині наступали війська Українського фронту (війська Київського Особливого військового округу) під командвуванням С.Тимошенка.

У червні 1940 р. уряд Румунії погодився виконати ультиматум СРСР та вивів війська з Північної Буковини та Бессарабії.

Заходи по радянізації Західної України:

 •  вибори  до Народних Зборів, що легітимізували возз’єднання Західної України із Радянською Україною;
 •  запровадження радянської системи управління;
 •  розширення мережі українських шкіл;
 •  українізація вищої школи та закладів культури;
 •  відкриття нових українських газет;
 •  запроваджувалося безкоштовне медичне обслуговування;
 •  націоналізація 2 тис. промислових підприємств;
 •  поміщиків позбавляли землі;
 •  примусова колективізація;
 •  практика жорстокого терору щодо політичних партій, “Просвіт”;
 •  у Західній Україні в 1939-1941 рр. репресовано 10 % населення.

На 22 червня 1941 року угруповання військ Німеччини налічувало 153 дивізії. Ще 37 дивізій належали її союзникам (загальна чисельність особового складу становила 5,5 млн. чоловік). На озброєнні цих 190 дивізій було близько 2800 танків і штурмових гармат, 4950 літаків, 47200 гармат і мінометів.

Загальна чисельність особового складу Червоної армії у переддень нападу становила також понад 5 млн. чоловік. При цьому в західних прикордонних округах, які з початком війни було реорганізовано у фронти, зосереджувались 170 дивізій та 2 стрілкові бригади. Вони мали 2900 тис. чоловік особового складу, 9200 танків, 8450 літаків і 46830 гармат і мінометів.

3. Роль СРСР та антигітлерівської коаліції в розгромі фашистської Німеччини. Матеріальна допомога союзників СРСР.

Радянсько-англійське співробітництво в боротьбі з гітлеризмом стало реальним фактом відтоді, коли 12 серпня 1941 року між СРСР та Великобританією було підписано угоду про спільні дії проти Німеччини.

США з свого боку 24 червня 1941 року розморозили радянські активи, заморожені з початком агресії проти Фінляндії. 20 серпня 1941 року між американським послом в СРСР Л.Штейнгардтом і НКЗС почалися переговори про поставки в СРСР стратегічних товарів.

Перші кроки в напрямку створення антигітлерівської коаліції було зроблено підписанням 12 серпня 1941 р. Англією і США Атлантичної хартії, до якої СРСР приєднався, хоча і з певними застереженнями щодо намірів надати незалежність усім народам окупованих в ході війни країн, лише 24 вересня 1941 року.

Із нападом Японії на Перл-Харбор в грудні 1941 року, США вступають у війну. 11 грудня війну США оголосили Німеччина та Італія.

22 грудня 1941 р. – 14 січня 1942 року у Вашингтоні відбулася конференція лідерів США та Великобританії, яка ознаменувалася прийняттям Декларації Об’єднаних націй 1 січня 1942 року. До неї приєдналися представники 26 країн.

6 листопада 1941 року конгрес США поширив статті ленд-ілзу на СРСР. Поставки американського й англійського озброєння напередодні московської битви відіграли певну роль як в обороні Москви, так і в ході контрнаступу.

Висновки

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Запитання для самоконтролю

 1.  Висвітліть проблеми Другої світової війни в роботах західних, радянських й сучасних істориків.
 2.  Дайте характеристику причин Другої світової війни. Визначте їх як прояв кризи Версальсько-Вашингтонської системи.
 3.  Розкрийте українське питання в політиці західних держав напередодні Другої світової війни.
 4.  Визначте місце пакту Молотова-Рібентропа серед причин Другої світової війни та Великої Вітчизняної війни.
 5.  Дайте оцінку Акту возз’єднання українських земель у 1939–1940 рр.
 6.  Назвіть причини тимчасових поразок Червоної Армії у початковий період Великої Вітчизняної війни.
 7.  Яку мету ставив Гітлер щодо України?
 8.  Охарактеризуйте гітлерівський "новий порядок" в Україні.
 9.  Як відбувався процес розгортання партизанського, підпільного рухів та Руху Опору в Україні в роки фашистської окупації?
 10.  Як відбувався процес визволення України? Визначте вклад українського народу в перемогу над фашизмом.
 11.  Яке значення в розгромі німецького фашизму мала матеріальна допомога союзників СРСР?
 12.  Яку роль відіграла комуністична ідеологія в розгромі фашизму?
 13.  Назвіть основні уроки Другої світової війни.
 14.  У чому полягають геополітичні наслідки Другої світової війни?
 15.  Розкрийте суть холодної війни та її наслідки.
 16.  Дайте характеристику становища УРСР у системі міжнародних відносин повоєнного часу.
 17.  У чому проявилася криза командно-репресивної системи в Україні у повоєнні роки?
 18.  Розкажіть про репресії в повоєнній Україні та їх наслідки.
 19.  Чим пояснюється протистояння політичних сил у Західній Україні після закінчення Другої світової війни?
 20.  Як відбувався процес відбудови народного господарства України?
 21.  Що таке процес десталінізації і коли він розпочався?


Список рекомендованої літератури

І. Основна:

1. Підручники й посібники

 1.  Литвин В.М. Історія України: Підручник. – К.: Наукова думка, 2006. – 728 с.
 2.  Литвин В.М., Мордвінцев В.М., Слюсаренко А.Г. Історія України: Навч. посіб. – К.: Знання-Прес, 2002. – 669 с.
 3.  Бойко О.Д. Історія України. Навчальний посібник. 2-ге вид. – К., 2002.-655с.
 4.  Білоцерківський В.Я. Історія України: Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 536 с.
 5.  Грушевський М.С. Ілюстрована історія України. Репринт. видання 1913р. – К.:Райдуга; Золоті ворота, 1992.-524с..
 6.  Ефименко А.Я. История украинского народа. – К.: Лыбидь, 1990. – 495с.
 7.  Історія України / Під ред. В.А. Смолія. – К.: Видавничий дім «Альтернативи», 2002. - 472с.
 8.  Остафійчук В.Ф. Історія України: сучасне бачення: Навч. посібник. – 2-е вид., перероб. і доп. – К.: Знання-Прес, 2004. – 390 с.
 9.  Савченко Н.М., Подольський М.К. Історія України: модульний курс. Навчальний посібник. – К.: Видавництво «Фірма «ІНКОС», «Центр навчальної літератури», 2006. – 544 с.

2. Документи та матеріали

 1.  Голод  на Україні1932-1933: вибрані статті / Н.Дюк (упоряд.). – 2 вид. доп. -  Луцьк: ВМА «Терен», 2006. - 164.
 2.  Голод в Україні 1946–1947. Документи і матеріали. НАН України – К. – Нью-Йорк. - Видавництво М.П. Коць, 1996. – 375с.
 3.  Києво-печерський патерик. Середньовіччя VІ-ХІV ст./Переклад з церковнослов’янської. Л.:Свічадо, 2001. – 192с.
 4.  Літопис гадяцького полковника Григорія Граб’янки./ Переклад із староукраїнської – К.: Знання, 1992. – 192с.
 5.  Літопис Самовидця. (Історіографічна пам’ятка другої пол. ХVІІ ст.). АН УРСР.  – К.:”Наукова думка», 1971. – 207с..
 6.  Історія України. Хрестоматія у 2-х ч. Навчальний посібник. КНТЕУ К.,  2004. Ч.1 – 573с. Ч.2 – 589с.

ІІ. Додаткова література

 1.  Монографічні, науково-популярні видання та наукові статті

 1.  Апанович О.М. Українсько-російський договір 1654 р.: Міфи і реальність. – К.: Варта, 1994. – 95с.
 2.  Баран В.Д. Давні слов’яни: Науково-популярне видання у 15-ти т. «Україна крізь віки». – Т. 3. – К.: Альтернатива, 1998. – 336с.
 3.  Баран В.Д., Даниленко В.М. Україна в умовах системної кризи (1946–1980-ті рр.): Науково-популярне видання у 15-ти т. «Україна крізь віки». – Т. 13. – К.: Альтернатиа, 1999. – 304с.
 4.  Бовуа Даніель. Битва за землю в Україні 1863–1914. Поляки в соціо-етнічних конфліктах. /Пер. з фр. Зої Борисюк. – К., 1998.
 5.  Бовуа Даніель. Шляхтич, кріпак і ревізор. Польська шляхта між царизмом та українськими масами (1831–1863). / Пер. з фр. З.Борисюк. – К.: Критика,1998. – 334с.
 6.  Боплан Г.Л. Опис України./Г.Л.Боплан. Українські козаки та їх гетьмани: Б.Хмельницький/П.Меріме. Пер. З франц. – К.: Ін тел,1996. – 415с.
 7.  Брайчевський М.Ю. Приєднання чи воз’єднання? (Критичні замітки з приводу однієї концепції) // Україна. – 1991. – № 17.
 8.  Бунтяк К.П., Мурзін В.Ю., Симоненко О.В. На світанні історії: Науково-популярне видання у 15-ти т. «Україна крізь віки». – Т. 1. – К.: Альтернатива, 1998. – 336с.
 9.  Голобуцький В. Запорозьке козацтво. Навчальний посібник. – К.: Вища школа, 1994. – 539с.
 10.  Грушевський М.С. Звичайна схема "русскої" історії і справа раціонального укладу східнього слов’янства // Пам’ятки України. – 1991. – №3.
 11.  Грушевський М.С. На порозі нової України. – К.: Наукова думка, 1991. – 120с.
 12.  Грушевський М.С. Хто такі українці і чого вони хочуть? – К.: Знання, 1991. – 240с.
 13.  Гуржій О.І. Іван Скоропадський / Під заг.ред. В.А.Смолія. – К.:Альтернативи,2004. – 312с.
 14.  Гуржій О.І., Чухліб Т.В. Гетьманська Україна: науково-популярне видання у 15 т. «Україна крізь віки». – Т. 8. – К.: Альтернатива, 1999. – 304с.
 15.  Данилюк Ю., Бажан О. Опозиція в Україні (друга половина 50-х – 80-ті рр. ХХ ст.). НАН України. Інститут історії україни. – К.: Рідний край, 2000. – 616с.
 16.  Коваль М.В. Україна у Другій світовій і Великій Вітчизняній війнах (1939–1945 рр.): Науково-популярне видання у 15-ти т. «Україна крізь віки». – Т. 12. – К.: Альтернатива, 1999. – 336с.
 17.  Котляр М.Ф. Галицько-Волинська Русь: науково-попурярне видання у 15-ти Т. «Україна крізь віки». – Т. 5. – К.: Альтернативи, 1998. – 336с.
 18.  Косик В. Україна і Німеччина в Другій світовій війні. /переклад з французької Р.осадчука – Париж – Нью-Йорк – Львів. – Наукове товариство ім..Т.шевченка у Львові, 1993. – 659с.
 19.  Кремень В., Табачник Д., Ткаченко В. Україна: альтернативи поступу./Критика історичного досвіду. – К.: »АРС – UKRAINE»,  1996. – 793с.
 20.  Кремень В., Ткаченко В. Україна: шлях до себе. Проблеми суспільної трансформації. – К.:Критика, 1998. – 446с.
 21.  Крижицький С.Д., Зубар В.М., Русяєва А.С. Античні держави Північного Причорномор’я: науково-популярне видання у 15-ти Т. «Україна крізь віки». – Т. 2. – К.:Альтернативи, 1998. – 336с.
 22.  Кульчицький С.В. Комунізм в Україні: Перше десятиріччя (1919–1928). – К.: основи, 1996. – 396с.
 23.  Кульчицький С.В. Україна між двома війнами (1921–1939 рр.): науково-популярне видання у 15-ти Т. «Україна крізь віки» Т.11 – К.:Альтернативи, 1999. – 336с.
 24.  Липинський Л.С. Україна на переломі: 1657–1659 рр.: Замітки до історії українського державного будівництва в ХVІІ столітті // Укр. іст. журн. – 1992. – №2,4,5.
 25.  Литвин В. Політична арена України. Дійові особи та виконавці. – К.: Тернопільський НДІ «Проблеми людини», 1994. – 495с.
 26.  Литвин В.М. Україна на межі тисячоліть (1991–2000 рр.): науково-популярне видання у 15-ти Т. «Україна крізь віки». – Т. 14. – К.: Альтернативи, 2000. – 360с.
 27.  Мицик Ю. Національно-визвольна війна українського народу 1648–1658 рр. // Пам’ять століть. – 1998. – № 4. – С.3-18.
 28.  Мозолевський Б.М. Етнічна географія Скіфії /Є.А.Скорий (наук. ред.) – К.:Корвін прес, 2005. – 102с.
 29.  Муковський І.Т., Лисенко О.Є. Звитяга і жертовність. Українці на фронтах Другої світової війни. /В.Конашевич. ред. – К.: Науково-видавниче агентство «Книга пам’яті України”, 1997. – 568с.
 30.  Нагаєвський І. Історія української держави двадцятого століття. – К.: Український письменник, 1994. – 414с.
 31.  Оглоблін О. Українсько-московська угода 1654 // Літературна Україна. – 2 липня. – 1991.
 32.  Пассек Т.С. Средневековая археология [Сборник статей. Ред. Колегія: д.ист. наук Т.С.Пассек (отв.ред.) и др.] М.: «Наука», 1969. – 139с.
 33.  Пиріг О.А. НЕП: більшовицька політика імпровізації. – К.: КНЕТЕУ, 2001. – 273с.
 34.  Реєнт О.П. Сучасна історична наука в Україні: шляхи поступу // Укр. іст. журн. – 1999. – №3–4.
 35.  Романцов В. Український етнос: на одвічних землях та за їхніми межами (ХVІІІ-ХХ століття). – К.: Вид-во ім.О.Теліги, 1998. -183с.
 36.  Рубльов О.С., Реєнт О.П. Українські визвольні змагання. 1917–1921 рр.: науково-популярне видання у 15-ти Т. «Україна крізь віки». – Т. 10. – К.: Альтернативи, 1999. – 320с.
 37.  Русина О.В. Україна під татарами і Литвою: науково-популярне видання у 15-ти Т. «Україна крізь віки». – Т. 6. – К.: Альтернативи, 1998. – 320с.
 38.  Сарбей В.Г. Національне відродження України: науково-популярне видання у 15-ти Т. «Україна крізь віки». – Т. 9. – К.: Альтернативи, 1998. – 320с.
 39.  Смолій В.А., Степанков В.С. Українська національна революція (1648–1676 рр.): науково-популярне видання у 15-ти Т. «Україна крізь віки». – Т. 7. – К.:Альтернативи, 1999. – 352с.
 40.  Смолій В.А., Степанков В.С. Богдан Хмельницький: соціально-політичний портрет. – К.:Либідь, 1993. – 504с.
 41.  Солдатенко В.Ф. Українська революція: концепція та історіографія. – К., 1997. – К.: Видавничий центр «Просвіта», 1999. – 411с.
 42.  Степанков В.С. Українська революція 1648–1676 рр. в контексті європейського революційного руху ХVІ-ХVІІ ст.: спроба порівняльного аналізу // Укр. іст. журн., 1997. – №1. – С.16-28.
 43.  Толочко О.П., Толочко П.П. Київська Русь: науково-популярне видання у 15-ти Т. «Україна крізь віки». – Т. 4. – К.: альтернативи, 1998. – 352с.
 44.  Толочко О. The Good, The Dad and the Ugly // Критика – 1998. – Липень /серпень.
 45.  Толочко П. Від Русі до України. – К.: Абрис, 1997. – 400с.
 46.  Чайковський А.С. Невідома війна: Партизанський рух на Україні1941-1944 рр. мовою документів, очима історика. – К.: Україна, 1994. – 256с.
 47.  Шабульдо Ф.М. Земли Юго-Западной Руси в составе Великого княжества Литовского. – К.: Наукова думка. НАН Украины. Інститут истории Украины 1987. – 183с.
 48.  Шабульдо Ф.М. Синьоводська проблема: можливий спосіб її розв’язання. – К.: Історичні зошити. НАН України. Інститут історії України, 1998. – 85с.
 49.  Шавгуляк М.М. Українська карта: (Українське питання у міжнародній політиці напередодні і на початку Другої світової війни) // Дзвін. – 1990. – №12.
 50.  Шаповал Ю.І. Петро Шелест: «справжній суд історії ще попереду»: спогади, щоденники, документи, матеріали /В.К.Баран та ін. (упоряди.; Ю.І.Шаповал (ред..) НАН України, інститут політичних і етнонаціональних відносин. Центр історичної політології». – К.:Ґенеза, 2004. – 808с.
 51.  Шаповал Ю.І. Україна ХХ століття: Особи та події в контексті важкої історії. /НАН України. – К.:Ґенеза, 2001. – 557с.
 52.  Яворницький Д.І. Історія запорізьких козаків: У 3-х т. – К., 1990–1993. – Т.1 – 585с; Т-2. - 560с; Т-3. – 592с.
 53.  Яковенко Н.М. Українська шляхта з кінця ХІV до середини
  ХVІІ ст. (Волинь і Центральна Україна). – К.: Наукова думка, 1993. – 416с.
 54.  Ясперс К. Смысл и назначение истории. – М., 1991.

2.  Інтернет-ресурси

 1.  enbv.narod.ru/text/ekonom_thtori/lanovik_ek-ist/indeks.html – 14k (Історія господарства України та провідних держав світу).
 2.  www.vesna.org.ua/txt/polonsra/isturg/indeks.html - 8k (Краєзнавство, народознавство, історія. Полонська-Василенко Наталія).
 3.  www.infoures.com/urremb/history/POLONSRA/Title/htm - 2k - (Історія України. Том 1. До середини ХVІІ ст.. Том2. Від середини ХVІІ ст.. до 1923 р.).
 4.  litopis.narod.ru/ - 22k – (Слово о полку Ігоревім, князівські династії, українська культура.
 5.  etno.webua.org/book1/indeks.html – 5k – (Природа регіональних утворень. Етнічна історія земель та регіонів. Історична етапність традиційної культури.).
 6.  www.uahistory2006.narod/ru/indeks.htm - 30k - (Сайт з повною історією України – від найдавніших часів до наших днів. Щотижневе оновлення бази).
 7.  www.history.iatp.org.ua/ - 11k – (Персоналії. Документи, Етнологія. Література).
 8.  liropis.org.ua/ - 8k (Історія середньовіччя України. Електронна бібліотека давньої української літератури).
 9.  www.refine.org.ua/pagt-cat-20.html - 21k ( Агресія більшовицького Раднаркому проти УНР. Галичина у другій половині ХІХ ст.).
 10.  www.ukrainref.com.ua/indeks.php?go=cat&id=20 – 35k (народно-визвольна війна 1648 1654 рр. та історичні передумови іходлження України до складу Російської держави).

Ознайомитися з загальною схемою вивчення «Історії України» студент може на сайті кафедри філософських та соціальних наук за адресою: www.kf.rnteu.riev.ua – Загальна схема вивчення навчальної дисципліни.

х

 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

58003. Freizeit und Hobbys 93.5 KB
  Мета: Активізувати вживання вивчених ЛО до теми “Freizeit”. Навчати учнів вести бесіду, працювати у парах та групах. Повторити граматичний матеріал Модальні дієслова. Удосконалювати навички говоріння,читання,письма, аудіювання.
58004. Загальні відомості про функції. Класифікація функцій 299.5 KB
  Загальні відомості про функції. Навчити студентів застосовувати стандартні та функції користувача при реалізації програмних кодів на мові С....
58005. Квадратична функція у=ах2+вх.+с, (а≠0), її графік і властивості 60.5 KB
  Мета: систематизувати та узагальнювати матеріал, опрацьований на попередніх уроках, повторити, уточнити нові поняття; систематизувати та узагальнювати знання, отримані учнями в процесі вивчення теми. Розвивальні: розвивати увагу, мислення, память, культуру математичного мовлення...
58006. Функція у = х2 її властивості, графік 64.5 KB
  Функція у = х2 її властивості графік Мета: домогтися засвоєння учнями властивостей функції у = х2 і властивостей її графіка та способу застосування графіка функції у = х2 для графічного розвязання рівнянь виду х2 = а; формувати вміння відтворювати зміст вивчених понять відпрацювати навички роботи з графіком функції...
58007. Від атома до Галактики 158 KB
  Мета уроку: Узагальнити і систематизувати знання учнів по темі „Степінь з цілим показником”. Формувати в учнів вміння встановлювити головне. Самостійно застосовувати набуті знання в стандартних і не стандартних ситуаціях, а також вміння аналізувати певні математичні твердження, робити висновки.
58008. Чотирикутники. Подібність трикутників. Теорема Піфагора. Площі многокутників Розв’язування прямокутних трикутників 175.5 KB
  Мета уроку: Вдосконалення компентентності учнів з теми: Подібність трикутників, теореми Піфагора; площі многокутників; розв’язування прямокутних трикутників. Формувати вміння застосовувати їх під час розв’язування практичних (прикладних) задач; активізувати пізнавальну діяльність учнів;
58009. Геометрические преобразования 144 KB
  Цель урока: Показать исключительную роль принципа симметрии в научном познании мира в человеческом творчестве и научить различать многообразные проявления симметрии в окружающем мире. Задачи: дать представление о симметрии в геометрии; научить распознавать виды симметрии...
58010. Географічні відкриття на уроках математики 141 KB
  Мета: освітня: підвищення мотивації до вивчення предметів шкільного курсу; повторення тем з математики: пропорції відсотки масштаб; розвинути в учнів уміння реалізовувати практичні звязки курсу математики і географії з майбутньою професією...
58011. Герб и его символика 49 KB
  Художественно-литературное название урока: Рисунок является источником и душой всех видов изобразительного искусства и корнем любой науки итальянский художник Микеланджело Тема урока: Герб и его символика Каждое искусство имеет как бы два...