48244

Текстове оформлення довідково-інформаційних документів

Конспект

Архивоведение и делопроизводство

СТАТУТ обєднання співвласників багатоквартирного будинку КРИСТАЛ м. Обєднання співвласників багатоквартирного будинку Кристал надалі Обєднання створюється на підставі Закону України Про обєднання співвласників багатоквартирного будинку від 29 листопада 2001 р. як організаційноправова форма обєднання власників житлових і нежитлових приміщень для сумісного управління єдиним комплексом нерухомого майна й забезпечення...

Украинкский

2013-12-08

345.5 KB

88 чел.

Тема 5.3. Текстове оформлення довідково-інформаційних документів

Лекція 9. Текстове оформлення довідково-інформаційних документів. Особливості складання розпорядчих та організаційних документів

План

 1.  Види службових листів.
 2.  Ділове листування.
 3.  Кореспонденція за характером інформації.
 4.  Оформлення довідково-інформаційних документів.
 5.  Управлінська документація. 
 6.  Розпорядчі документи – СРС.
 7.  Організаційні документи – СРС.

Література до теми

Основна

Бабич Н.Д. Культура фахового мовлення [Текст] : навч. посіб. / Н.Д. Бабич, К.Ф. Герман, М.В. Скаб ; за ред. Н.Д. Бабич. – Чернівці : Книги –ХХІ, 2011. – С. 135-183.

Ділова українська мова [Текст] : навч. посіб. / за ред. О.Д. Горбула. – К. : Знання, 2002. – С. 75-123.

Загнітко А.П. Українське ділове мовлення : фахове і нефахове спілкування [Текст] / А.П. Загнітко, І.Г. Данилюк. – Донецьк : ТОВ «ВКФ «БАО», 2011. – С. 233-270, 342-356.

Зубков М.Г. Сучасна українська ділова мова [Текст] / М.Г. Зубков. – 4-те вид., доп. – Х. : Торсінг, 2003. – С. 67-77, 319-325.

Красюк В.Л. Ділова українська мова [Текст] : навч.-метод. посіб. / В.Л. Красюк. – 2-ге вид. доп. і випр. – Черкаси : [б. в.], 2002. – С. 41-76.

Паламар Л.М. Мова ділових паперів [Текст] : практ. посіб. / Л.М. Паламар, Г.М. Кацавець. – К. : Либідь, 2000. – С. 136-137.

Потелло Н.Я. Теорія і практика ділового мовлення [Текст] : навч. посіб. / Н.Я. Потелло. – К. : МАУП, 1999. – С. 73-74.

Чорненький Я.Я. Ділова українська мова. Теорія. Практика. Самостійна робота [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Я.Я. Чорненький. – К. : [б. в.], 2006. – 240 с.

Шевчук С.В. Ділове мовлення. Модульний курс [Текст] : підручник / С.В. Шевчук. – К. : Літера, 2003. – С. 140-275.

Додаткова

Брус М.П. Українське ділове мовлення [Текст] : навч. посіб. для студ. екон. спец. / М.П. Брус. – Івано-Франківськ : Тіповіт, 2004. – С. 6-123.

Волкотруб Г.Й. Стилістика ділової мови [Текст] : навч. посіб. / Г.Й. Волкотруб. – К. : МАУП, 2002. – С. 172-176.

Пономарів О.Д. Стилістика сучасної української мови [Текст] : підруч. / О.Д. Пономарів. – 2-ге вид., стереот. – К. : Либідь, 1993. – С. 235-243.

Словники

Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / уклад. і гол. ред. В.Т. Бусел. – 2-ге вид. – К., Ірпінь : ВТФ «Перун», 2005. – 1728 с.

Головащук С.І. Російсько-український словник сталих словосполучень / С.І. Головащук. – К. : Наук. думка, 2001. – 638 с.

Головащук С.І. Словник-довідник з правопису та слововживання / С.І. Головащук. – К. : Рідна мова, 2000. – 351 с.

Російсько-український словник наукової термінології / Й.Ф. Андерш, С.А. Воробйова, М.В. Кравченко та ін. – Книга 1 : Суспільні науки. – К. : Наук. думка, 1994. – 600 с.

Орфографічний словник української мови : бл. 120 000 слів / уклад. С.І. Головащук, М.М. Пещак, В.М. Русанівський, О.О. Тараненко. – К. : Довіра, 1994. – 864 с.

Орфоепічний словник : у 2 т. / уклад. М.М. Пещак, В.М. Русанівський, Н.М. Сологуб. –  К. : Довіра, 2003. – Т. 2. – 918 с.

Тараненко О.О. Українсько-російський словник : сфера ділового спілкування / О. Тараненко, В. Брицин. – К. : Пожінформтехніка, 2000. – 448 с.

Шевчук С.В. Російсько-український словник ділового мовлення = Русско-украинский словарь деловой речи / С.В. Шевчук. – 2-ге  вид., перероб. і доп. – К. : Вища шк., 2008. – 488 с.

 1.  Види службових листів

Службові листи належать до основних засобів обміну інформацією між підприємствами, установами, організаціями. Службові листи рекомендується оформляти тоді, коли неможливо вирішити питання в усному спілкуванні.

За функціональними ознаками службові листи поділяються на два типи:

1. Листи, що потребують відповіді, – запити, прохання, пропозиції, звернення, вимоги.

2. Листи, що не потребують відповіді, – відповіді, попередження, розпорядження, відмови, подяки, підтвердження, запрошення, комерційні, супровідні, гарантійні, рекламні, рекомендаційні та інформаційні листи.

За кількістю адресатів розрізняють звичайні, циркулярні та колективні листи.

Звичайний і колективний листи надсилаються на одну адресу, тільки останній укладається від імені декількох організацій чи установ.

Циркулярний завжди надсилається керівною установою до своїх структурних підрозділів, філій тощо.

За формою відправлення ділові листи можуть бути:

 1.  Конвертові – надіслані за допомогою пошти в конверті (поштове відправлення).
 2.  Електронні – надіслані в електронному вигляді на e-mail (електронна пошта).
 3.  Факсові – надіслані факсом (факсове повідомлення).

 1.  Ділове листування

Фахівці з проблем культури ділового мовлення пропонують під час написання листа дотримуватись таких правил:

І. Текст листа складається з двох частин: вступної та основної. У вступній частині зазначають факти, події, обставини, що зумовили написання листа, а також посилаються на факти, документи, дати нормативних чи інших матеріалів.

В основній частині тексту листа викладають його головну мету у формі пропозиції, відмови, гарантії, зауваження, висновків тощо. Для активізації й сприйняття інформації рекомендується починати текст службового листа з основної частини, а докази та підстави викладати нижче. Службові листи з нескладних питань можуть містити тільки одну частину.

Службовий лист оформляють на бланку для службового листа або на чистому аркуші паперу. Використовують аркуші формату А4 або А5. Межі документа встановлюються так: лівий берег 2-3 см, верхній берег – 2 см, правий берег – 1 см, нижній берег – 1 см. Стандартний шрифт – Times New Roman 13 pt, але часто зустрічаються деякі варіації, наприклад Times New Roman 12 pt, Verdana 11 pt, Arial 12 pt. Витіюваті шрифти не використовуються.

ІІ. Реквізити службового листа:

 •  дата (проставляють у день підписання);
 •  індекс (проставляють у день підписання);
 •  посилання на індекс і дату вхідного документа (у листах-відповідях);
 •  гриф обмеження доступу до документа (у разі потреби);
 •  адресат;
 •  резолюція;
 •  заголовок до тексту;
 •  позначка про контроль;
 •  текст;
 •  позначка про наявність додатка;
 •  підпис;
 •  гриф погодження;
 •  візи;
 •  відбиток печатки;
 •  прізвище виконавця та номер його телефону;
 •  позначка про виконання документа й направлення його до справи;
 •  позначка про перенесення даних на машинний носій;
 •  позначка про надходження (проставляє адресат у день надходження документа).

ІІІ. Правила ведення документації передбачають складання ділового листа на бланку організації. Швидше за все, у компанії вже є заздалегідь виготовлені бланки. Бланк організації буває друкарським; також бувають бланки в електронному вигляді. Для ділових листів, що надсилаються поштою або кур'єром, для офіційних документів переважно використовують бланк, виготовлений друкарським способом. Це справляє краще враження. Комп'ютерні бланки краще використовувати для внутрішніх робочих документів або електронних листів.

Починати листа необхідно зі звертання, яке є загальноприйнятою формою ввічливості. Перед зверненням рекомендується вказати «Поважний» або «Шановна». Не прийнято просто зазначати ім'я та по батькові. Наприклад, потрібно написати: (Високо)Шановний Іване Івановичу! або (Вельми)Поважна пані Стюарт!

В українській мові звертання вживають у формі кличного відмінка.

У листі – відповіді на запрошення, запиті, подяці, доречно спочатку висловити вдячність:

Щиро вдячні Вам за надіслані пропозиції…

Ми щиро дякуємо Вам за те …

Вдячні Вам за надану інформацію…

Якщо це лист-підтвердження, то початок можливий такий:

Із вдячністю підтверджуємо отримання листа…

Офіційно підтверджуємо свою згоду на …

Ми отримали Вашого листа з повідомленням…

Поширеними вступними фразами в ділових листах є посилання на зустріч, попередній лист, телефонну розмову:

Відповідаючи на Ваше запрошення…

Згідно з договором № …, що був підписаний між нашими установами…

За нашою домовленістю від (дата) повідомляємо…

Фрази вибачення в листі можуть бути наступними:

 Щиро просимо вибачити за затримку з відповіддю…

Просимо вибачення за прикре непорозуміння…

Хочемо вибачитися за завдані Вам зайві турботи…

Листи-нагадування мають розпочинатись коректно, із вказівкою на поставлену мету нагадування:

 Змушені нагадати Вам…

Вважаємо за свій обов’язок нагадати Вам про …

Дозвольте нагадати Вам …

Іноді слід проявити категоричність і рішучість. Це можна зробити так:

 Незважаючи на неодноразові нагадування та вжиті запобіжні заходи, Ваш борг не погашено. Вважаємо за потрібне попередити Вас про свій намір розірвати контракт.

Листи-відмови мають бути укладені так само коректно. Відмови слід висловлювати аргументовано, доброзичливо:

 На жаль, ми не можемо прийняти Ваші пропозиції…

Щиро шкодуємо, проте ситуація, що склалася, не дає нам можливості…

Вибачте, але ми не можемо надати (погодитися, направити)…

Стандартними фразами в листах-повідомленнях є:

Повідомляємо Вам…

Раді повідомити Вам…

Цим листом повідомляємо, що…

 ІV. Наступний елемент структури ділового листа текст листа. Текст краще форматувати не по лівому берегу, а по обох берегах документа. Абзац починається з червоного рядка, розташований на рівні п'яти інтервалів від лівого берега документа.

Зазвичай текст друкується через одін-півтора інтервалу, абзаци відмежовуються один від одного подвійним інтервалом. Числа до десяти переважно писати прописом, числа від десяти і вище – цифрами.

V. Вибір завершальних речень є також дуже важливим і залежить від змісту листа. Так, можна повторити подяку чи просто подякувати за допомогу, приділену увагу, оскільки “дякую” найуживаніше слово вихованої ділової людини:

Дозвольте ще раз подякувати Вам…

Щиро вдячні за…

Ще раз дякую за виявлену мені честь…

Доречними є наприкінці листа запевнення адресата в тому, про що йшлося в тексті:

Запевняємо, що наша співпраця буде плідною…

Будемо раді співпрацювати з Вами…

Наприкінці листа можна висловити сподівання:

 Сподіваємося, що Ви правильно зрозумієте нас…

Маємо надію, що це піде на користь справі…

Розраховуємо на тісне та взаємовигідне співробітництво з Вами…

VI. Форма закінчення листа, що найбільш рекомендується, – фраза «Із повагою». Раніше часто вживали форму «Щиро Ваш», але тепер дана фраза (як і її англійський еквівалент Sincerely Yours) практично не вживаються. Можливі такі прощальні фрази, як «Із вдячністю й пошаною» або «Бажаємо успіхів».

Зразок:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Донецький національний університет

від  24.06.2012 р.   №  459/02      Ректору Черкаського

на______________№_________      державного технологічного

        університету  професору

        Лезі Ю. Г.

Шановний Юрію Григоровичу!

Відповідно до договору про співпрацю між нашими навчальними закладами прошу Вас розглянути кандидатури випускників коледжу за спеціальністю 5.091504 «Обслуговування комп’ютерних та інтелектуальних систем і мереж», які рішенням педагогічної ради від 19 квітня 2012 року рекомендовані до вступу в університет на скорочений термін навчання за спеціальністю 7.091501 «Комп’ютерні системи і мережі».

Додаток: список випускників.

Із повагою,

Ректор, д. і. н.         О. В. Ніколаєв

 1.  Кореспонденція за характером інформації

За характером інформації ділові листи поділяють на:

I. Комерційні використовуються при підготовці до укладення комерційної угоди, а також під час виконання умов договорів. До них належать такі ділові листи:

 1.  лист-відповідь – лист, що містить відомості, на які попередньо було зроблено запит;
 2.  лист-запит – лист, в якому адресант звертається з певним питанням до адресата (наприклад, звернення однієї сторони до іншої про бажання укласти угоду, без зазначення умов угоди або уточнити якесь питання при здійсненні угоди);
 3.  лист-інформація – містить інформацію про стан якихось справ, що можуть цікавити ту організацію, до якої цей лист надсилається;
 4.  лист-попередження – лист, у якому адресат попереджається про припинення попередньої домовленності, у разі невиконання ним своїх зобов’язань;
 5.  лист-пропозиція (оферта) – заява особи про бажання укласти угоду із зазначенням конкретних умов угоди;
 6.  лист-претензія (рекламація) – претензії до сторони угоди, яка порушила взяті на себе за договором зобов’язання, і вимога відшкодування збитків;
 7.  лист-нагадування містить нагадування про виконання домовленостей, зобов’язань і заходи, яких буде вжито в разі їхнього невиконання;

II. Некомерційні використовуються при вирішенні різноманітних організаційних, правових, економічних питань. До них належать:

 1.  лист-гарантія містить в собі підтвердження певних зобов’язань або умов й адресується окремій організації чи установі;
 2.  інформаційний лист (лист-повідомлення) передбачає інформування про якісь події чи факти, які становлять інтерес або можуть зацікавити адресата;
 3.  лист-підтвердження засвідчує отримання якогось товару, згоду з чим-небудь, якийсь факт тощо;
 4.  лист-подяка містить висловлення подяки з якогось приводу;
 5.  лист-привітання містить вітання з якогось приводу;
 6.  лист-запрошення містить запрошення на якийсь захід;
 7.  лист-прохання містить прохання зробити або припинити якусь дію, спонукати до дії тощо;
 8.  лист-рекомендація  лист із попереднього місця роботи, що характеризує професійні якості здобувача посади або лист із рекомендаціями відомого адресату листа партнера, фірми.
 9.  лист-співчуття містить співчуття з якогось приводу;
 10.  інструкційний лист містить вказівки та роз’яснення підвідомчим організаціям;
 11.  супровідний лист складається для повідомлення адресату про направлення якихось супровідних (неадресованих) документів, матеріальних цінностей тощо.

Зразок листа-прохання:

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Донецький національний технічний університет

від 03.07.2012 № 521      Директорові Центральної наукової

на__________№____      бібліотеки імені В. Г. Короленка

Просимо дозволу користуватися фондами Вашої бібліотеки викладачеві кафедри української та російської мов Семенченкові Віктору Анатолійовичу, який працює над проблемами оптимізації викладання російської та української мов іноземним студентам.


Проректор    (підпис)    М.Б. Лихвар


 

 Зразок листа-попередження:

«Гемоспектр»
Клочківська, 366
310051, Харків
Україна
Тел./факс: +380 572 378 534
E-mail: blud@kharkiv.com

від 12.04.2012 р. № 369       Керівнику

на__________№_____       ТОВ «Асоціація ЛТД»

АТ «Гемоспектр» доводить до Вашого відома, що згідно з угодою № 17 від 07 березня 2012 р. Вам були відвантажені для реалізації медпрепарати (накладна № 209 від 07 березня 2012 р.) з відстрочкою платежу 14 банківських днів, але на сьогодні оплату за товар не проведено.

Просимо Вас зробити оплату згідно з вищезгаданою накладною протягом п’яти банківських днів, в іншому разі ми будемо змушені звернутися з позовною заявою до обласного арбітражного суду щодо відшкодування збитків у розмірі 0,5 % від суми несплаченого платежу за кожний прострочений день.

Директор АТ «Гемоспектр»   (підпис)  А.П. Кивалов

 1.  Оформлення довідково-інформаційних документів

Документи цієї групи можна поділити на 3 підгрупи:

 •  доповідні, пояснювальні записки, посвідчення, розписки, довідки, акти, заяви;
 •  протокольні документи, стенограми, звіти;
 •  службові листи, телеграми, телефонограми, запрошення, оголошення.

Довідка – документ, що містить опис і підтвердження біографічних, юридичних фактів, діяльності окремих осіб чи обставин діяльності закладів, установ, підприємств і видається на вимогу останніх для подання в межах організації чи в іншій установі. За призначенням довідки поділяються на службові (засвідчують обставини і факти з діяльності організацій, установ) й особисті (засвідчують факти з життя й діяльності окремих громадян).

Р е к в і з и т и:

1) назва міністерства або відомства, якому підпорядковується установа;

2) повна назва установи, організації або підприємства – автора документа;

3) дата;

4) індекс;

5) місце видання;

6) назва виду документа;

7) текст (містить прізвище, ім’я, по батькові особи, якій видається довідка, дані про її роботу, посаду, навчання тощо; призначення довідки);

8) підписи службових осіб;

9) печатка.

Зразок довідки:

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Івано-Франківський економічний інститут

27.03.12                                                             м. Івано-Франківськ

Довідка №5-ос

Козакевич Христина Григорівна навчається на І курсі Івано-Франківського економічного інституту за спеціальністю «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності».

Видано для подання до гімназії № 1 м. Івано-Франківська.

Ректор                                           (підпис)                       П.Ю. Яковенко

Секретар                                       (підпис)                      О.І. Попович

(печатка)

Доповідна записка – це письмове повідомлення на ім’я керівника установи, організації про ситуацію, що склалася, про певні факти, події, виконання окремих завдань, службових доручень.

Р е к в і з и т и:

1) адресат;

2) адресант;

3) назва виду документа;

4) заголовок до тексту (за потреби);

5) текст;

6) відмітка про наявність додатка (якщо він є);

7) дата;

8) підпис.

Зразок доповідної записки:

Деканові економічного

факультету

проф. Василенку І. П.

доцента кафедри «Облік і аудит»

Коваля Степана Васильовича

Доповідна записка

Студенти групи МО-15 не з’явилися на заняття з політекономії 12.03.12. Прошу вжити належних заходів до студентів групи МО-15.

12.03.12                                                                                       (підпис)

Звіт – документ, що містить відомості про результати діяльності закладу, організації, установи або службової особи за певний час.

Р е к в і з и т и:

1) назва виду документа;

2) заголовок до тексту;

3) текст (вступ, основна частина, висновки);

4) відмітка про наявність додатка (за потреби);

5) дата укладання;

6) підпис автора документа;

7) печатка.

Зразок звіту:

Звіт

про виробничу практику

студентки ІІІ курсу спеціальності «Фінанси»

Івано-Франківського економічного інституту

Яковчук Ольги Іванівни

Практику проходила з 01.07.12 до 19.07.12 на арматурному заводі м. Івано-Франківська. На ньому були створені належні умови для проходження практики. Працівники цього підприємства мають великий стаж роботи, високу фахову кваліфікацію. Завод достатньо забезпечений відповідними засобами виробництва.

Протягом усього перебування на підприємстві мала можливість отримувати консультації від спеціалістів. За час практики провела 5 досліджень, 3 з яких – залікові, що були проаналізовані керівником практики. Брала участь в обговоренні та аналізі 2 досліджень інших практикантів. Зібрала необхідний матеріал для написання курсової роботи «Перспективи економічного розвитку арматурного заводу».

Успішному проведенню практики значною мірою сприяли ділова творча атмосфера, товариський мікроклімат у колективі, доброзичливе ставлення до студентів-практикантів.

До звіту додаю:

 1.  Характеристику-відгук.
 2.  Розробку-план проведеного дослідження.
 3.  Перспективний план економічного розвитку заводу на 2013 рік.

29.07.2012       підпис

Посвідчення – документ, який засвідчує особу й посаду того, хто виконує службове доручення, окреслює його повноваження, місце й термін виконання. Посвідчення бувають таких видів: посвідчення особи, посвідчення про надання громадянинові повноважень, посвідчення про відрядження.

Р е к в і з и т и:

1) назва виду документа;

2) заголовок до тексту;

3) текст (зміст посвідчення, термін дії, підстава для видання);

4) дата складання;

5) підпис відповідальної особи;

6) печатка.

Зразок посвідчення:

Посвідчення про відрядження

Степанова Наталія Романівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту організацій ПВНЗ «Донецький інститут туристичного бізнесу», відряджається в Тернопільський фінансово-економічний інститут з метою набуття досвіду, оволодіння методами впровадження й використання найновіших наукових досягнень у галузі економіки.

Термін відрядження 10 днів з 07 квітня 2012 року.

Підстава: наказ № 321 від 06.04.12.

Дійсне за пред’явленням паспорта і посвідчення викладача.

Ректор                                    (підпис)                            П.Ю. Яковенко

(печатка)

Пояснювальна записка – це письмове пояснення ситуації, що склалася, фактів, дій або вчинків працівників на вимогу керівника. Інколи пояснювальна записка з’ясовує зміст певних положень основного документа, тобто є вступом до якогось документа.

Р е к в і з и т и:

1) адресат;

2) адресант;

3) назва виду документа;

4) заголовок до тексту (за потреби);

5) текст;

6) відмітка про наявність додатка (якщо він є);

7) дата;

8) підпис.

Зразок пояснювальної записки:

Деканові економічного

факультету

проф. Токарчуку О.В.

студентки групи Ф-13

Юрченко Світлани Іллівни

Пояснювальна записка

Я не з’явилася на заняття в університет 10.02.2012 через те, що затрималася на екскурсії в Києві.

12.02.2012 р.                                                                                            (підпис)

Протокол – це документ колегіальних органів, в якому фіксують хід і результати проведення зборів, конференцій, засідань, нарад, обговорень. У протоколах відображаються усі виступи з питань, що розглядаються, і рішення, ухвалені в процесі обговорення. Крім того, протокол – це первинний офіційний документ, на підставі якого керівництво має право вимагати від співробітників виконання доручених їм завдань.

Р е к в і з и т и:

1) назва виду документа, його номер;

2) заголовок до тексту;

3) дата проведення заходу;

4) текст (прізвища, ініціали керівників зібрання; кількість присутніх і відсутніх; порядок денний, розгляд питань, що виносяться на обговорення);

5) відмітка про наявність додатка;

6) підписи (голови й секретаря).

Витяг з протоколу – це документ, який являє собою частину протоколу, потрібну для вирішення окремого питання. Його складають та надсилають окремим особам чи підприємствам на їхню вимогу.

Р е к в і з и т и:

1) назва виду документа, його номер;

2) заголовок до тексту;

3) дата проведення заходу;

4) текст (відмітка про присутніх, розгляд питання, що виноситься на обговорення);

5) підписи (голови й секретаря);

6) печатка.

Зразок протоколу:

Протокол № 5

загальних зборів студентів І курсу

Київського національного університету імені Тараса Шевченка

25.12.2012          м. Київ

Голова: Карпенко М.С.

Секретар: Терещенко Р.В.

Присутні: проф. Мойсеєнко Л.П., проф. Гаврилюк В.І., доц. Івасюк К.О., доц. Панченко С.Є., доц. Кондратюк Г.Н., асистенти Сторожук Т.Л., Литвин Б.Ф., Бойченко У.Я., студенти І курсу (список додається).

Відсутні: студенти групи ОА-12.

Порядок денний

І. Підготовка студентів до успішного закінчення навчального семестру.

ІІ. Проведення захисту студентських курсових робіт.

ІІІ. Організація кураторами виховних заходів зі студентами під час зимових канікул.

І. СЛУХАЛИ:

Мойсеєнко Л.П. – інформував про успішність студентів протягом першого навчального семестру, про їхню підготовку до залікової та екзаменаційної сесії.

ВИСТУПИЛИ:

Івасюк К.О. – із пропозицією зробити усі заліки диференційованими та проводити заліки й екзамени в письмовій формі.

Сторожук Т.Л. – запропонувала не допускати до сесії студентів, які мають заборгованість, поки вони її на ліквідують.

УХВАЛИЛИ:

 1.  Проводити заліки й екзамени в письмовій формі, заліки зробити диференційованими.
 2.  Не допускати до сесії студентів, які не ліквідували заборгованість із певних предметів.

ІІ. СЛУХАЛИ:

Гаврилюк В.І . – про стан написання курсових робіт зі спеціальних предметів студентами І курсу.

ВИСТУПИЛИ:

Панченко С.Є. – вніс пропозицію захищати курсові роботи за секціями відповідно до спеціальностей, із яких готують курсові проекти.

Литвин Б.Ф. – запропонував не допускати до сесії студентів, які не виконали та не захистили курсові роботи.

УХВАЛИЛИ:

 1.  Проводити захисти курсових робіт за секціями.
 2.  Не допускати до сесії студентів, які не захистили курсовий проект.

ІІІ. СЛУХАЛИ:

Кондратюк Г.Н. – про план проведення виховних заходів зі студентами І курсу на зимових канікулах.

ВИСТУПИЛИ:

Бойченко У.Я. – запропонувала організувати для найкращих студентів екскурсії до Полтави та Львова, а також провести низку заходів, які стосуються життя й діяльності інституту.

УХВАЛИЛИ:

 1.  Організувати на зимових канікулах екскурсії до Полтави та Львова.
 2.  Провести виховні заходи, присвячені життю й діяльності інституту.

Голова зборів                            (підпис)                            М.С. Карпенко

Секретар                                  (підпис)                            Р.В. Терещенко

Зразок витягу з протоколу:

Витяг із протоколу № 7

засідання кафедри фінансів

від 20 листопада 2012 року

Присутні: завідувач кафедри – проф. Вишневський О.М., проф. Кирилів Д.Ю., доценти Коломієць К.Л., Семенюк Б.Р., асистенти Гончарук І.В., Пилипчук Я.Т., аспірант Черненко Н.Ф., лаборант Підгірський А.С.

СЛУХАЛИ:

Вишневський О.М. – вказав на необхідність затвердження теми кандидатської дисертації «Державний бюджет України» Черненка Н.Ф. у зв’язку зі вступом його до аспірантури.

УХВАЛИЛИ:

 1.  Затвердити тему кандидатської дисертації Черненка Н.Ф. у такому формулюванні: «Державний бюджет України».
 2.  Призначити науковим керівником кандидатської дисертації Черненка Н.Ф. професора Вишневського О.М.

Завідувач кафедри                      (підпис)                   О.М. Вишневський

Секретар                                     (підпис)                    А.С. Підгірський

(печатка)

Відгук – це документ, в якому висловлюються думки спеціаліста, дається критичний аналіз і висновки організації чи фахівця щодо розглянутої роботи.

Р е к в і з и т и:

1) назва виду документа;

2) заголовок до тексту (назва виду дослідження, теми, посади, статусу, місця роботи або навчання автора, його прізвище, ім’я, по батькові);

3) текст (вступ, загальна характеристика теми; стислий виклад основних положень; висновки, зауваження, оцінка з обґрунтуванням суперечливих положень);

4) дата написання;

5) підпис фахівця;

6) печатка, штамп.

Зразок відгуку:

Відгук

на бакалаврську роботу

«Розробка бізнес-плану організації борошномельного виробництва»

студента спеціальності «Менеджмент організацій»

Возняка Павла Ілліча

Обрана тема відповідає вимогам часу. У сучасних умовах господарювання проблема організації виробництва викликає зацікавлення як з теоретичної, так і з практичної точки зору.

У роботі цілком логічною є структура бізнес-плану, крім цього, обґрунтовано етапи та особливості його створення. Проведено дослідження з маркетингу та можливих каналів збуту готової продукції.

Перевагою роботи є те, що в ній розглянуто та рекомендовано для практичного втілення варіанти фінансування проекту будівництва та монтажу комплексу млина.

Разом із тим робота має недоліки, до яких слід віднести відсутність розробки питань кадрового менеджменту. Однак недоліки не позначилися на якості роботи.

У цілому роботу виконано на належному рівні, вона відповідає встановленим вимогам до атестаційних робіт бакалаврів і заслуговує оцінки «відмінно», а її автору може бути присвоєна кваліфікація бакалавра за спеціальністю 6.030601 «Менеджмент організацій».

28.04.12

Професор кафедри фінансів                (підпис)           д.е.н. О.Л. Яременко

(печатка, штамп)

Прес-реліз – це коротке повідомлення для преси про певну важливу подію. Основною підставою для написання прес-релізів є необхідність ознайомити широкі верстви суспільства з подіями, фактами стосовно діяльності установи, фірми, компанії.

Р е к в і з и т и:

1) назва виду документа;

2) заголовок до тексту;

3) текст;

4) дата (за потреби);

5) підпис (за потреби).

Зразок прес-релізу:

Прес-реліз

спільного дослідницького проекту компанії GfK-USM

та Міжнародного центру перспективних досліджень1

«Споживчі настрої»

Дослідження виявило, що серед громадян України відчутно поліпшилися оцінки поточної ситуації. Порівняно з березневим індекс поточного становища збільшився на 4,6 пункту й дорівнював 82,9. Більшість українців указали на те, що вони очікують поліпшення особистого матеріального становища в найближчі 6 місяців.

Очікування громадян також справдилися. Відповідний індекс протягом кварталу збільшився на 4,3 пункту й сягнув значення 103,6. Проте переважна частина громадян песимістично ставиться до розвитку економіки країни в найближчі 6 місяців (відповідний індекс дорівнює 98,6). Песимістичні настрої щодо короткострокових перспектив розвитку економіки почали переважати від початку 2012 року...

Червневе опитування виявило, що в країні зросла кількість громадян, які вважають доцільним робити зараз великі покупки для дому: порівняно з березневим індекс схильності до споживання збільшився на 4,1 пункту, а порівняно з червневим минулого року на 22,2 пункту, тобто до 76,1. Схильність громадян до споживання зростає паралельно із процесом покращення матеріального становища, що його фіксує індекс поточного особистого матеріального становища (89,7 пункту, тобто зростання на 5 пунктів).

Протягом другого кварталу споживчі настрої поліпшилися в усіх регіонах країни, окрім західного. Порівняно з березневим, у західних областях країни істотно погіршилися очікування щодо економічного розвитку країни: індекс економічних очікувань, обчислений для цього регіону, знизився на 8,9 пункту, тобто до 105,2. Дослідження виявило, що на початку літа позитивні споживчі настрої переважали серед жителів південного та центрального регіонів (значення відповідних ІСН (індекс споживчих настроїв – авт.) перевищують позначку 100). Значення індексу, обчислене для східного регіону, протягом 2-го кварталу зросло найістотніше – на 13,8 пункту до позначки 90. Таке поліпшення, очевидно, пов’язане із прискоренням промислового зростання, зафіксованим у 2-му кварталі 2002 року. Проте, як і раніше, споживчі настрої в населення східних областей значно песимістичніші, ніж в усіх інших регіонах.

Істотно поліпшилися настрої споживачів, які проживають у великих містах: протягом минулого кварталу їхній ІСН збільшився на 11 пунктів і сягнув значення 102,7, що вказує на переважання оптимістичних настроїв. До рекордного значення зріс також індекс схильності до споживання, обчислений для великих міст: він становив 92,7 пункту, тоді як в середньому по Україні цей показник дорівнював 76,1 пункту. Такий результат пов’язаний зі швидким зростанням сектора торгівлі та громадського харчування, що найбільш розвинуті у великих містах.

Настрої молодшої вікової групи (15-30 років), в якій завжди частка оптимістів є найбільшою, погіршуються вже протягом двох кварталів поспіль. Значення ІСН, обчислене для цієї вікової групи, протягом останнього кварталу знизилося на 1,5 пункту й дорівнювало 104,3. Погіршення настроїв молодих споживачів викликане зростанням песимістичних очікувань щодо розвитку економіки країни; значення індексу економічних очікувань, обчислене для цієї вікової групи, знизилося на 2,4 пункту. Опитування також показує, що, на відміну від двох інших вікових груп, серед молоді песимістичнішими стали очікування стосовно динаміки зростання безробіття в країні в найближчі 12 місяців.

Керівник проекту                            (підпис)                          Є. Ахтирко

Рецензія – це критичний відгук на художній, науковий та інший твір, що містить зауваження, пропозиції тощо та має на меті рекомендувати твір до друку, захисту.

Р е к в і з и т и:

1) назва виду документа;

2) заголовок до тексту (назва виду дослідження, теми, посади, статусу, місця роботи або навчання автора, його прізвище, ім’я, по батькові);

3) текст (зміст роботи, зауваження, пропозиції, висновки);

4) дата;

5) підпис рецензента;

6) печатка, штамп.

Зразок рецензії:

Рецензія

на дипломну роботу

«Інвестиційний проект створення спільного підприємства «Поліграфія»

студентки спеціальності «Менеджмент організацій»

Мельниченко Вікторії Ярославівни

У дипломній роботі розроблено інвестиційний проект, який передбачає виготовлення візиток та бейджів за участю іноземних інвесторів.

Автор проаналізував фінансовий стан виробництва на належному професійному рівні.

Стратегія ціноутворення, яка визначається в роботі, і аналіз її альтернатив дають можливість сподіватися на отримання надприбутків. Основні аналітичні висновки економічних розрахунків викладені у фінансовому плані, де аналізується стартовий баланс підприємства та наводиться звіт про рух грошових потоків.

Недоліком роботи є те, що в ній розглянуто особливості участі іноземної інвестиції проекту в умовах глибокої кризи в економіці України.

Взагалі дипломна робота виконана на належному рівні, відповідає встановленим вимогам щодо написання дипломних робіт і заслуговує на оцінку «добре», а її автору можна присвоїти кваліфікацію менеджера-економіста за спеціальністю «Менеджмент організацій».

30.04.10

Кандидат економічних наук               (підпис)                  М.К. Денисенко

(печатка, штамп)

Запрошення – це документ, який адресується конкретній особі, закладу чи установі й містить пропозиції взяти участь у події чи заході. Оформлюється на цупкому папері чи окремій листівці.

Р е к в і з и т и:

1) назва виду документа;

2) звертання до адресата;

3) текст, в якому зазначається: дата і час події; місце; порядок денний, тематика події; прізвища доповідачів із кожного питання; прізвище й телефон відповідальної особи;

4) підпис;

5) печатка (за потреби).

Зразок запрошення:

ЗАПРОШЕННЯ

Вельмишановний Василю Семеновичу!

Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародному конгресі «Сучасний стан української мови в нашій державі і світі», який проводить Науково-дослідний інститут 25.05.2012 р.

На конгресі обговорюватимуться питання місця, долі й ролі українського мови в Україні та у світі, актуалізується українознавчий підхід до вирішення освітянських завдань, з’ясовуватимуться шляхи подолання наявних мовних суперечностей в Україні та виконання статті 10 Конституції України про статус української мови.

Адреса оргкомітету: НДІ, вул. Терещенківська, 28, м. Київ, 84001.

Телефони: 044-257-28-16, 099-636-17-57.

Початок роботи: о 1000.

Голова оргкомітету    (підпис)   В.П. Яценко

Оголошення – документ, що містить інформацію про будь-який масовий захід. Особливістю оголошень є стислість формулювань і компактність. Оголошення має привернути увагу тих, до кого воно звернене, тому значна увага приділяється його оформленню – використанню різних шрифтів, кольорів, малюнків.

Розрізняють організаційні та рекламні оголошення.

Організаційні оголошення містять інформацію про масовий захід. Зазвичай вони відрізняються нейтральністю викладу інформації.

Рекламні оголошення пропонують певні послуги. У них часто використовується оцінна лексика, окличні речення тощо.

Організаційне оголошення має такі р е к в і з и т и:

1) заголовок (Оголошення);

2) дата проведення заходу;

3) час та місце проведення заходу, його назва;

4) короткий виклад змісту заходу;

5) адреса та телефон організації, що проводить захід. Додатково можуть вказуватися способи приїзду;

6) умови відвідування заходу (Вхід вільний / Вхід за запрошеннями) тощо.

Рекламне оголошення містить такі р е к в і з и т и: 

1) назва виду документа;

2) заголовок;

3) текст;

4) адреса автора оголошення.

Текст оголошень обох видів може бути різним за обсягом: від максимально стислого до розгорнутого, який наближається до проспекту. Сучасні економічні відносини створюють передумови того, що часто оголошення наближаються до реклами за стилем викладу: в них використовуються риторичні звертання та запитання, оцінні, емоційно насичені слова, прикметники у формі ступенів порівняння, неповні речення тощо. 

Зразок оголошення 1:

Оголошення

Державний комітет молодіжної політики, спорту і туризму України,

Український державний центр соціальних служб для молоді,

Фонд соціальної праці,

Ліга соціальних працівників України 

15-17 листопада 2012 р.

проводять Всеукраїнський ярмарок соціальних проектів, послуг і технологій.

У програмі ярмарку:

 1.  презентація соціальних проектів, послуг та технологій, які реалізуються центрами соціальних служб для молоді і громадськими організаціями;
 2.  робота Всеукраїнської школи волонтерів;
 3.  презентація діяльності молодіжних театрів вуличного дійства;
 4.  концертна програма майстрів мистецтв та художніх колективів для вихованців дитячих будинків.

Вхід вільний.

Ярмарок працюватиме з 10.00 до 17.00 за адресою: Київ, вул. Хрещатик, 2, Центр «Український Дім».

Зразок оголошення 2:

Оголошення

Фірма “Кальміус” приймає замовлення на оптові поставки з країн Західної Європи:

•          кормів для собак, котів та інших домашніх тварин;

•          препаратів та вакцин;

•          засобів для догляду за шерстю тварин тощо. Замовлення приймаємо щодня з 10.00 до 18.00. Наші дані:

Адреса: 80032, Київ, вул. Волинська, 22/4.
Тел: /044/ 276-40-31, факс /044/ 245-17-58.

Телеграма – вид кореспонденції з гранично стислим текстом, викликаний необхідністю негайного втручання в певну справу, термінового інформування когось про щось, або телеграма – це узагальнена назва документів, які передаються телеграфом.

Р е к в і з и т и:

1) назва виду документа (номер, категорія, вид);

2) адресат;

3) текст;

4) адресант;

5) дата відправлення;

6) підпис (за бажанням адресанта).

Зразок телеграми:

Телеграма № 34

Термінова

Київ видавництво Либідь директорові Дем’яненку

Просимо прийняти замовлення на друк підручників з економічної теорії. Про виконання повідомте до ректорату інституту.

Івано-Франківський економічний інститут поштою

76000 Івано-Франківськ

вул Шевченка 286

17.03.12

Ректор                                             (підпис)                     П.Ю. Яковенко

Телефонограма – це термінове повідомлення, що передається адресату телефоном (текст диктується та записується).

Р е к в і з и т и:

1) назва виду документа (номер, категорія, вид);

2) дата відправлення;

3) адресант;

4) адресат;

5) текст;

6) підпис відповідальної особи.

Зразок телефонограми:

Телефонограма № 67

від 02 квітня 2012 року

Від кого  Запорізький національний університет, тел.: (061) 228-75-30

Передав  доцент Іванчук О.П.

Кому       професорові Стефанюк Л.В.

Прийняв асистент Дмитрук І.С.

Просимо професора Стефанюк Л.В. взяти участь у конференції 15-17 квітня. Запрошення висилаємо поштою.

Проректор із наукової роботи                            (підпис)                       С.М. Гнатюк

Стаття – це науковий або публіцистичний твір невеликого розміру в збірнику, журналі, газеті; результат мисленнєвого процесу, в якому поєднуються аналіз, структурування, формулювання та висловлення думок.

Р е к в і з и т и:

1) адресант;

2) заголовок до тексту;

3) текст (вступ: переднє слово, актуальність теми, мета та завдання, аналіз наукових джерел, новизна, практична значущість роботи; основний зміст статті, висновки, список використаної літератури).

Зі статті починається творча наукова діяльність особи. Продовження її відображається в таких видах письмових робіт, що фіксують результати наукових досліджень, як реферат, курсова робота, бакалаврська робота, дипломна робота, магістерська робота, дисертація.

Реферат  стисле письмове або усне висвітлення теми на основі критичного огляду літератури та інших джерел.

Курсова робота – навчальна дослідницька робота студента.

Бакалаврська робота – наукова робота студента на здобуття кваліфікації «Бакалавр» після засвоєння програм базової вищої школи.

Дипломна робота – наукова робота студента, дослідження або проект, що виконується для одержання посвідчення про закінчення вищого або середнього спеціального навчального закладу.

Магістерська робота – наукова робота на здобуття кваліфікації «Магістр» (середньої між бакалавром і кандидатом наук).

Дисертація – наукова робота, яку захищають на вченій раді наукової установи на здобуття вченого ступеня.

 1.  Управлінська документація

Під системою управлінської документації розуміють сукупність взаємопов’язаних офіційних документів, що використовують в установі. Це перш за все організаційно-розпорядча документація, що включає документацію з організації систем та процесів управління, управління кадрами та оцінки трудової діяльності. До цього виду документації належать організаційні (статут, положення, правила та інструкції), розпорядчі (накази, рішення, розпорядження, вказівки, ухвали) та довідково-інформаційні документи (заяви, доповідні й пояснювальні записки, графіки відпусток). Зафіксована в системі управлінської документації інформація має свідчити про ефективність діяльності установи, вона є основою для її оцінювання й показує, наскільки дієвим є управління з боку вищих ланок, якого воно потребує коригування чи вдосконалення. Успішне функціонування установи не можливе без точного відображення її економічних показників, виваженої цінової політики, наявних взаємовигідних торгових угод із партнерами (у тому числі іноземними) та інших фінансових показників, що знаходять своє відображення в економічній документації (плановій, торговельній, зовнішньоторговельній, фінансовій, ціновій, ресурсній, бухгалтерсько-обліковій, з організації праці тощо). Зазначена документація є базовою для прийняття управлінських рішень і підготовки організаційно-розпорядчих документів. Так, основою бухгалтерсько-облікової документації є звіти про надходження коштів, фінансово-майновий стан, баланс установи, рахунки, платіжні документи, відомості тощо. До фінансової документації належать фінансові плани (баланси прибутків і видатків), лімітні довідки, звіти про використання валютних планів, проведення платежів, надходження валюти і т. п.

До управлінської можна також певним чином віднести кадрову документацію, що відображає питання обліку та організації роботи з персоналом установи, включаючи питання проведення атестації та встановлення кваліфікацій, зарахування до резерву кадрів, нагородження та присвоєння почесних звань, призначення пенсій тощо. Окремо можна виділити документацію з соціальних питань та соціального захисту, а також словниково-довідкову документацію (висновки, довідки, доповіді, списки тощо).

Управлінські документи, як зазначає проф. С.Г. Кулєшов, можна розділити за дворівневими класифікаціями, на групи (класи документів), що в свою чергу будуть поділятись на підгрупи (підкласи) та види документів. Видами документів є номінали (акт, протокол, наказ, записка) чи, що найчастіше, види номіналів (наприклад, акт приймання-здавання робіт, протокол засідання Колегії міністерства, наказ про прийняття на роботу чи звільнення, пояснювальна записка).

Існує також проста класифікація управлінських документів на вхідні, вихідні та внутрішні (ознакою побудови тут є організація процесу їхнього обігу). Вхідні документи, у свою чергу, можуть поділятися на ті, що підлягають, і ті, що не підлягають реєстрації, прості та складні, термінові чи безстрокові, загальнодоступні та секретні тощо. Вид номіналу документа (наприклад, акт про списання матеріальних цінностей, наказ про ліквідацію підприємства, заява про надання відпустки) може вказувати на тему документа, яка розкривається в ньому.

6. Розпорядчі документи

Вказівка – це правовий акт керівників єдиноначальних органів державного управління, який пов’язаний із виконанням наказів, інструкцій та інших актів вищих органів управління.

Р е к в і з и т и:

1) назва міністерства або відомства, якому підпорядковується установа;

2) повна назва установи, організації або підприємства – автора документа;

3) назва виду документа;

4) дата;

5) індекс;

6) місце видання;

7) заголовок до тексту;

8) текст;

9) підпис керівної особи.

Зразок вказівки:

Міністерство економіки України

Головне управління цінової політики

Вказівка

18.11.12                                         № 222-4/3                                         м. Київ

Про порядок формування регульованих

цін і тарифів для розрахунківі з підприємствами

1. Дія цієї вказівки поширюється на продукцію виробничо-технічного призначення, яка реалізується організаціям і населенню.

2. Формування регульованих цін і тарифів для розрахунків з підприємствами здійснюється:

2.1. Підприємствами, які виробляють продукцію виробничо-технічного призначення, виходячи з чинних у 2012 році оптових цін і встановлених на них граничних коефіцієнтів.

2.2. Підприємствами, які виробляють нафтопродукти, виходячи із собівартості продукції.

Начальник відділу ціноутворення                    (підпис)               О.С. Дяченко

Закон – це встановлені найвищим органом державної влади загальнообов’язкові правила, які мають юридичну силу.

Р е к в і з и т и:

1) державний герб;

2) назва виду документа;

3) заголовок до тексту;

4) текст;

5) дата;

6) індекс;

7) місце видання.

Зразок закону:

   З А К О Н   У К Р А Ї Н И

Про встановлення прожиткового мінімуму
та мінімальної заробітної плати

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 4, ст.19)

Стаття 1. Встановити прожитковий мінімум на одну особу з розрахунку на місяць у розмірі з 1 листопада 2009 року – 701 гривні, із 1 січня 2010 року – 825 гривень, із 1 квітня – 839 гривень, із 1 липня – 843 гривень, із 1 жовтня – 861 гривні, із 1 грудня – 875 гривень та для тих, хто належить до основних соціальних і демографічних груп населення:

 •  дітей віком до 6 років: із 1 листопада 2009 року – 632 гривень, із 1 січня 2010 року – 755 гривень, із 1 квітня – 767 гривень, із 1 липня – 771 гривні, із 1 жовтня –- 787 гривень, із 1 грудня – 799 гривень;
 •  дітей віком від 6 до 18 років: із 1 листопада 2009 року – 776 гривень, із 1 січня 2010 року – 901 гривні, із 1 квітня – 917 гривень, із 1 липня – 921 гривні, із 1 жовтня - 941 гривні, із 1 грудня - 957 гривень;
 •  працездатних осіб: із 1 листопада 2009 року – 744 гривень, із 1 січня 2010 року – 869 гривень, із 1 квітня – 884 гривень, із 1 липня – 888 гривень, із 1 жовтня – 907 гривень, із 1 грудня – 922 гривень;
 •  осіб, які втратили працездатність: із 1 листопада 2009 року – 573 гривень, із 1 січня 2010 року – 695 гривень, із 1 квітня – 706 гривень, із 1 липня – 709 гривень, із 1 жовтня – 723 гривень, із 1 грудня – 734 гривень.

Стаття 2. Розмір мінімальної заробітної плати складатиме: із 1 листопада 2009 року – 744 гривні, із 1 січня 2010 року – 869 гривень, із 1 квітня – 884 гривні, із 1 липня – 888 гривень, із 1 жовтня – 907 гривень, із 1 грудня – 922 гривні.

 Президент України                                           В. ЮЩЕНКО

 м. Київ, 20 жовтня 2009 року
    
N 1646-VI 

Наказ – розпорядчий документ, що видається керівникам підприємств, організацій, установ на правах єдиноначальності й у межах своєї компетенції.

Р е к в і з и т и:

1) назва міністерства або відомства, якому підпорядковується установа;

2) повна назва установи, організації або підприємства – автора документа;

3) назва виду документа;

4) дата;

5) індекс;

6) місце видання;

7) заголовок до тексту;

8) текст;

9) підпис керівної особи.

Зразок наказу:

Міністерство фінансів України

Наказ

20.01.03                                        № 39                                         м.Київ

про встановлення розміру річної відсоткової ставки доходу

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 31 січня 2001 року № 80 «Про випуски облігацій внутрішніх державних позик»

НАКАЗУЮ:

1. Встановити, що розмір річної відсоткової ставки доходу за довгостроковими державними облігаціями зі змінною ставкою доходу на купонний період з 01 лютого 2003 року до 31 липня 2003 року становить 1,4 відсотка.

Розрахунок розміру річної відсоткої ставки доходу додається.

2. Службі міністра забезпечити опублікування цього наказу в засобах масової інформації.

Перший віце-прем’єр-міністр України,

Міністр фінансів України                 (підпис)                       М.Я. Азаров

Урядовий кур’єр. – 2003. – № 14. – С. 11.

Постанова – правовий акт, який приймають вищі та деякі центральні органи управління для розв’язання найважливіших питань, що стоять перед цими органами, і для встановлення стабільних норм і правил поведінки.

Р е к в і з и т и:

1) державний герб;

2) повна назва установи, організації або підприємства – автора документа;

3) назва виду документа;

4) дата;

5) індекс;

6) місце видання;

7) заголовок до тексту;

8) текст;

9) підпис керівної особи.

Зразок постанови:

Кабінет Міністрів України

Постанова

16.06.03                                       № 913                                         м.Київ

Про затвердження Угоди про співробітництво

держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав

у галузі забезпечення енергоефективності та енергозбереження

Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Угоду про співробітництво держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав у галузі забезпечення енергоефективності та енергозбереження, підписану в м. Кишиневі 07 жовтня 2002 року.

Уповноваженим органом із виконання цієї Угоди призначити Державний комітет з енергозбереження.

Прем’єр-міністр України                        (підпис)                      В. Янукович

Офіційний вісник України. – 2003. – № 25. – С. 218.

Розпорядження – це правовий акт, що видається одноосібно керівником, переважно колегіального державного органу, для вирішення оперативних питань та є обов’язковим для громадян та організацій, яким він адресований.

Р е к в і з и т и:

1) державний герб;

2) повна назва установи, організації або підприємства – автора документа;

3) назва виду документа;

4) дата;

5) індекс;

6) місце видання;

7) заголовок до тексту;

8) текст;

9) підпис керівної особи.

Зразок розпорядження:

Кабінет Міністрів України

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 16 листопада 2011 р. № 1170-р
Про схвалення Концепції проекту Закону України «Про внесення змін
до Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»

1. Схвалити Концепцію проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», що додається.

2. Міністерству економічного розвитку і торгівлі разом з Міністерством фінансів та Міністерством юстиції розробити з урахуванням положень Концепції, схваленої цим розпорядженням, та подати до 01 грудня 2011 р. Кабінетові Міністрів України проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності».

Прем’єр-міністр України         М. Азаров

Указ – розпорядження найвищого органу влади, глави держави, що має силу закону.

Р е к в і з и т и:

1) державний герб;

2) назва виду документа;

3) заголовок до тексту;

4) текст;

5) дата;

6) індекс;

7) місце видання;

8) підпис керівної особи (за потреби).

Зразок указу:

Указ
Президента України

Про призначення Р. Богатирьової Віце-прем’єр-міністром України –

Міністром охорони здоров’я України

Призначити БОГАТИРЬОВУ Раїсу Василівну Віце-прем’єр-міністром України – Міністром охорони здоров’я України.

Президент України       В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
14 лютого 2012 року
№ 89/2012

Ухвала (рішення) – це правовий акт, який колегіально приймають державні установи, організації, місцеві ради народних депутатів, виконавчі комітети для вирішення найважливіших питань, що входять до їхньої компетенції.

Р е к в і з и т и:

1) державний герб;

2) повна назва установи, організації або підприємства – автора документа;

3) назва виду документа;

4) дата;

5) індекс;

6) місце видання;

7) заголовок до тексту;

8) текст;

9) підпис керівної особи.

Зразок рішення:

Державна рада з питань європейської і

євроатлантичної інтеграції України

Рішення

06.02.03                                         № 1                                        м. Київ

Про додаткові заходи

щодо забезпечення реалізації цілей державної політики

у сфері європейської і євроатлантичної інтеграції України

Державна рада з питань європейської і євроатлантичної інтеграції України, розглянувши сучасний стан і перспективи відносин України з Європейським Союзом (ЄС) та Організацією Північноатлантичного договору (НАТО), відзначаючи потребу в удосконаленні та підвищенні ефективності діяльності з реалізації цілей державної політики у сфері європейської і євроатлантичної інтеграції, визнала за необхідне:

1) покласти на Прем’єр-міністра України і Міністра економіки та з питань європейської інтеграції України персональну відповідальність за виконання Програми заходів щодо завершення вступу України до Світової організації торгівлі, затвердженої Указом Президента України від 05 лютого 2002 року № 104;

2) Кабінету Міністрів України: а) внести в місячний термін на розгляд Верховної Ради України законопроект щодо приведення законів України з питань стимулювання автомобілебудівної промисловості у відповідність до Угоди про партнерство і співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами й нормами Світової організації торгівлі; б) опрацювати пропозиції щодо вдосконалення механізму фінансового, адміністративного та технічного забезпечення діяльності у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції України та внести їх у тримісячний термін на розгляд Державної ради з питань європейської і євроатлантичної інтеграції України…

Голова Державної ради                          (підпис)                           Л. Кучма

Урядовий кур’єр. – 2003. – № 57. – С. 4.

7. Організаційні документи

Декларація – офіційна заява з приводу чогось, урочисте проголошення урядом, партією, з’їздом яких-небудь принципів, положень, а також документ, в якому вони викладені.

Р е к в і з и т и:

1) назва виду документа;

2) заголовок до тексту;

3) дата одержання;

4) адресат;

5) текст;

6) дата;

7) підписи відповідальних осіб;

8) відмітка про надходження (назва одержувача, дата перевірки, довідка інспектора обліку, дата проведення документа);

9) підпис керівної особи.

Зразок декларації:

Декларація

про податок на додану вартість

і акцизний збір за імпортні товари (ксероксний папір)

ІІ півріччі 2011 р.

одержано 15 січня 2012 року державною податковою інспекцією

зз/п

Показники

Сума

1.

Митна вартість товарів, перерахована в національну валюту України за курсом Національного банку України на момент подання вантажної митної декларації митним органам

22962,27

22.

Сума мита та митних зборів, сплачених при оформленні митних процедур

2296,23

33.

Сума акцизного збору за підакцизні товари за встановленими ставками, що підлягає нарахуванню за особовим рахунком платника цієї декларації (п. 1 + п. 2)   х   ставку А3

1148,11

44.

Сума податку на додану вартість, що підлягає нарахуванню за особовим рахунком платника цієї декларації (п. 1 + п. 2 + п. 3) х    х 20%

5304,28

Дата подання «15»  січня  2012 року

Керівник                                  Підпис                                 А.СПавліщук

Головний бухгалтер               Підпис                                 О.Т. Федьків

Відмітка одержувача

Дата перевірки  «17»  січня  2012 року

Довідка інспектора обліку

Проведено через особовий рахунок платника 287

Дата проведення  «17»  січня  2012 року

Інструкція – документ, що містить правила, які регулюють спеціальні аспекти діяльності та стосунки установ чи поведінку працівників при виконанні службових обов’язків; це зведення правил, детальні настанови, приписи керівного органу чи особи службовим особам або органам, обов’язкові для виконання.

Р е к в і з и т и:

1) назва виду документа;

2) гриф затвердження;

3) гриф погодження;

4) заголовок до тексту;

5) текст;

6) підпис;

7) печатка.

Зразок інструкції:

Інструкція

Затверджено           Погоджено

наказом відкритого             з обласними

акціонерного товариства                              філіями відкритого

«Міжнародний комерційний банк»,                акціонерного товариства

проспект Незалежності, 5,                                    «Міжнародний комерційний банк»

місто Київ, 200, 04315,                               

тел. (044) 410-23-85,

факс (044) 415-38-96,

від 15.11.02 № 45-83/867

Про порядок приймання, використання

приватизаційних сертифікатів

і виплати дивідендів акціонерам

Згідно з чинним законодавством та у зв’язку з уведенням Кабінетом Міністрів України Декрету «Про систему приватизації державного майна» ВАТ «Міжнародний комерційний банк» встановлює такий порядок використання приватизаційних сертифікатів і виплату дивідендів акціонерам:

 1.  Філії, які належать ВАТ «Міжнародний комерційний банк», можуть приймати сертифікати від населення України для реального використання.
 2.  Згідно з постановою АТ «Міжнародний комерційний банк» обласні приватизаційні центри повинні вчасно виплачувати акціонерам дивіденди.
 3.  Кожен акціонер, вклавши приватизаційний сертифікат у розвиток будь-якого промислового підприємства, стає частково його власником.

Голова ВАТ                                  (підпис)                           А.П. Онишкевич

(печатка)

Положення – правовий акт, що визначає основні правила організації та діяльності державних органів, їх структурних підрозділів, а також установ, організацій і підприємств (філій), які їм підпорядковуються.

Р е к в і з и т и:

1) назва виду документа;

2) гриф затвердження;

3) гриф погодження;

4) заголовок до тексту;

5) текст;

6) підпис;

7) печатка (за потреби).

Зразок положення:

ПОГОДЖЕНО
Протокол засідання профспілкової організації Луганської обласної державної адміністрації
11 липня 2005 р.
N 10 

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Луганської обласної державної адміністрації
від 13 липня 2005 р.
N 491 

Положення
про преміювання працівників апарату Луганської облдержадміністрації

1. Загальні положення

1.1. Положення про преміювання працівників апарату Луганської облдержадміністрації (далі – Положення) розроблено відповідно до статті 48 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статті 33 Закону України «Про державну службу», статей 97, 101 КЗпП України, постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 року N 2288 «Про впорядкування умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів».

1.2. Положення визначає умови й порядок преміювання державних службовців та службовців апарату облдержадміністрації з метою стимулювання сумлінного та якісного виконання ними своїх посадових обов’язків, ініціативного й творчого підходу до вирішення поставлених завдань, забезпечення належного рівня трудової та виконавської дисципліни.

1.3. Положення не поширюється на голову облдержадміністрації, першого заступника та заступників голови облдержадміністрації, преміювання яких здійснюється за рішенням органу управління вищого рівня в межах наявних коштів на оплату праці.

2. Порядок визначення фонду преміювання

2.1. Фонд преміювання утворюється в розмірі тримісячного фонду оплати праці та фактичної економії фонду оплати праці.

2.2. Видатки на преміювання передбачаються в кошторисі апарату облдержадміністрації.

3. Показники преміювання та розмір премії

3.1. Преміювання працівників апарату облдержадміністрації здійснюється відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи, рівня трудової та виконавської дисципліни, інтенсивності праці.

3.2. Загальний розрахунковий розмір премій, що нараховуються працівникам апарату, розраховується відділом бухгалтерського обліку апарату облдержадміністрації, виходячи з фонду преміювання, та визначається у відсотках до посадових окладів працівників з урахуванням доплати за ранг державного службовця й вислугу років або до середньомісячної заробітної плати.

3.3. Показником, що дає право працівнику на отримання премії в загальному розрахунковому розмірі, є сумлінне та якісне виконання посадових обов’язків, відсутність порушень трудової й виконавчої дисципліни.

3.4. Окремим працівникам розмір премії може бути зменшений або збільшений від загального розрахункового на підставі показників, визначених у додатку до цього Положення.

4. Порядок преміювання

4.1. Преміювання працівників апарату облдержадміністрації здійснюється щомісяця шляхом прийняття розпорядження голови облдержадміністрації.

Як виняток, преміювання може буди здійснено за квартал.

Премія виплачується не пізніше строку виплати заробітної плати за першу половину місяця, наступного за звітним.

4.2. Проект розпорядження про преміювання вноситься заступником голови – керівником апарату облдержадміністрації.

Підготовку проекту розпорядження здійснює відділ бухгалтерського обліку апарату.

4.3. Керівники структурних підрозділів апарату облдержадміністрації та заступники голови облдержадміністрації (щодо помічників та радників) щомісяця до 25 числа вносять керівнику апарату облдержадміністрації подання на преміювання.

У поданні зазначаються працівники, яким пропонується виплатити премію в загальному розрахунковому розмірі, та окремо працівники, яким зменшується або збільшується розмір премії у відсотках до загального із зазначенням конкретних підстав та з урахуванням показників, визначених у додатку до цього Положення.

4.4. Розмір премій керівникам структурних підрозділів апарату визначає заступник голови – керівник апарату відповідно до цього Положення.

За наявності підстав розмір премії окремим керівникам структурних підрозділів може бути зменшено або збільшено. У цьому випадку заступник голови – керівник апарату одночасно з проектом розпорядження подає голові облдержадміністрації пояснювальну записку із зазначенням відповідних конкретних підстав.

4.5. Кожному працівнику, якому зменшується або збільшується розмір премії, повинно бути повідомлено про це відповідним керівником із зазначенням конкретних підстав.

4.6. Працівник, не згодний з рішенням про преміювання, може оскаржити його до прийняття розпорядження заступнику голови - керівнику апарату, голові облдержадміністрації, а після прийняття розпорядження – до суду в установленому чинним законодавством порядку.

4.7. За час відпусток, тимчасової непрацездатності, період підвищення кваліфікації, відряджень понад 30 діб премії не виплачуються.

4.8. Працівникам, які звільнилися з роботи в місяць, за який проводиться преміювання, премії не виплачуються, за винятком працівників, які вийшли на пенсію, звільнені за станом здоров’я або згідно з п. 1 ч. І ст. 40 КЗпП України, чи перейшли в порядку переведення на іншу роботу (посаду).

 

Додаток до
Положення про преміювання працівників апарату Луганської облдержадміністрації 


ПОКАЗНИКИ
преміювання працівників апарату обласної держадміністрації

N
з/п 

Критерії зменшення чи збільшення розміру премії 

Розмір зменшення або збільшення у відсотках до визначеного розрахункового загального розміру 

1. 

Притягнення працівника до адміністративної чи кримінальної відповідальності у зв’язку з виконанням посадових обов’язків 

позбавлення премії на 100 % 

2. 

Застосування до працівника заходів дисциплінарного впливу або накладення дисциплінарного стягнення 

позбавлення премії на 100 % 

3. 

Порушення трудової дисципліни: запізнення на роботу, передчасне залишення роботи, порушення регламенту роботи облдержадміністрації щодо організації використання робочого часу та режиму роботи 

зменшення розміру премії на 50 % за кожний випадок порушення 

4. 

Порушення виконавчої дисципліни:
- порушення строків розгляду звернень громадян;
- порушення строків виконання доручень керівництва, зазначених у резолюціях до документів;
- порушення регламентованих норм опрацювання документів 

зменшення розміру премії на 20 % за кожний випадок порушення 

5. 

Показники якості роботи:
- низький рівень якості опрацьованих документів, повернення їх на доопрацювання, наявність зауважень і негативних висновків до проектів розпоряджень і наказів;
- низький рівень організації заходів, неякісне виконання доручень керівництва 

зменшення розміру премії на 10 % за кожний випадок зниження якості 

6. 

Виконання особливо важливої роботи з досягненням певних результатів 

збільшення розміру премії на 50 % 

7. 

Виконання роботи у складних умовах та у позаробочий час у зв’язку з невідкладними обставинами 

збільшення розміру премії на 50 % 

8. 

Високі досягнення в роботі:
- запобігання авар
іям, катастрофам, втратам бюджетних коштів, матеріальних цінностей тощо;
- наукові розробки в галузі державного управління, рекомендовані до практичного застосування;
- запровадження нових управлінських технологій, методик,
спрямованих на підвищення ефективності державного управління;
- підготовка законопроектів, постанов Уряду з їх подальшим розглядом Верховною Радою та Кабінетом Міністрів України 

збільшення розміру премії на 30 % за кожний випадок досягнень 

9. 

Виконання роботи, спрямованої на підвищення якості державного управління:
- освітня робота в галузі державного управління, у тому числі підготовка магістрів, підвищення кваліфікації державних службовців, керівництво магістерськими роботами та навчальною практикою слухачів;
- організація та керівництво стажуванням на державній службі;
- розробка та впровадження рекомендацій,
спрямованих на підвищення якості державного управління 

збільшення розміру премії на 20 % 

Голова Луганської облдержадміністрації     В.Ю. Іваненко

Правила – це нормативний акт, яким регулюється організація та порядок діяльності в якій-небудь певній сфері відносин. Зокрема, правилами встановлюється організація та порядок діяльності державного або іншого органу, підприємства, установи (наприклад, Правила внутрішнього трудового розпорядку підприємства). У правилах встановлюються норми й вимоги, обов'язкові для виконання.

Р е к в і з и т и:

1) дата (за потреби);

2) індекс (за потреби);

3) гриф затвердження;

4) місце видання;

5) заголовок до тексту (може поєднуватись із назвою виду документа);

6) текст (може складатись із розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів);

7) підпис (за потреби);

8) гриф погодження (оформляють у разі потреби на другому примірнику);

9) візи (за потреби);

10) позначка про виконавця.

 

Зразок правил:

Затверджено постановою

Кабінету Міністрів України

29.11.01    № 1599

Правила

застосування національного знака відповідності

1. Національний знак відповідності (далі – знак відповідності) засвідчує відповідність позначеної ним продукції вимогам технічних регламентів з підтвердження відповідності, які поширюються на неї.

2. Знак відповідності наноситься тільки на ті види продукції, опис яких міститься в технічних регламентах із підтвердження відповідності. При цьому нанесення знака відповідності є обов’язковим.

3. У разі підтвердження уповноваженим органом із сертифікації відповідності продукції поряд із знаком відповідності наноситься ідентифікаційний номер цього органу згідно з державним реєстром таких органів.

4. Знак відповідності наноситься на продукцію безпосередньо її виробниками.

5. Знак відповідності наноситься на виріб та/або на етикетку, тару, пакування, експлуатаційну та товаросупровідну документацію тощо. Місце та спосіб нанесення (друкування, наклеювання, гравірування, травлення, штампування, лиття тощо) знака відповідності визначається виробником продукції.

6. Дозволяється використовувати зображення знака відповідності в рекламі позначеної ним продукції.

Офіційний вісник України – 2001. – № 49. – С. 32.

Статут – юридичний акт, що становить зведення правил, які регулюють діяльність організацій, установ, товариств, громадян, їхні відносини з іншими організаціями, права й обов’язки в певній сфері державного управління або господарської діяльності.

Р е к в і з и т и:

1) гриф затвердження;

2) гриф погодження;

3) назва виду документа;

4) заголовок до тексту;

5) текст (загальні положення; місцезнаходження підприємства; мета та предмет діяльності; органи управління; майно й використання прибутку; компетенція та повноваження трудового колективу; зовнішньоекономічна діяльність; реорганізація та ліквідація; відомості про засновника).

Зразок статуту:

ЗАРЕЄСТРОВАНО                                                                                          ЗАТВЕРДЖЕНО

У виконавчому комітеті                                                                                 Загальними зборами

Дружківської міської ради                                                                              власників квартир будинку

Реєстраційна справа №______

Від „___” ___________ 2006 р.                                                                      протокол № 1

Керуючий справами                                                                                         Голова зборів

міськвиконкому                 Іванов І.І.

Курило І.В.                                                                                                      

 

 

СТАТУТ

об’єднання співвласників багатоквартирного будинку

«КРИСТАЛ»

 

 

м. Дружківка

2006 р.

 

І. Загальні положення

1.1. Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Кристал» (надалі Об’єднання) створюється на підставі Закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» від 29 листопада 2001 р., як організаційно-правова форма об’єднання власників житлових і нежитлових приміщень для сумісного управління єдиним комплексом нерухомого майна й забезпечення його експлуатації, володіння, користування і у встановлених законом межах розпорядження спільним майном, захисту їх прав і виконання обов’язків щодо спільного утримання багатоквартирного будинку.

1.2. Повна назва Об’єднання українською мовою - Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку „Кристал”.

Скорочена назва Об’єднання українською мовою - ОСББ «Кристал».

1.3. Місцезнаходження Об’єднання:

84200, УКРАЇНА, Донецька обл., м. Дружківка, вул. Барабашки, буд. №13

1.4. Об’єднання є юридичною особою, має печатку зі своїм найменуванням та інші необхідні реквізити, а також розрахункові рахунки в установах банку.

1.5. Об’єднання є неприбутковою організацією і не має на меті одержання прибутку для його розподілу між членами Об’єднання.

1.6. Об’єднання відповідає за своїми зобов’язаннями коштами та майном Об’єднання, від свого імені набуває майнових і немайнових прав та обов’язків, виступає позивачем та відповідачем у суді.

1.7. Об’єднання не відповідає за зобов’язаннями його членів чи власників квартир, які не є членами Об’єднання.

 

II. Мета створення, завдання та предмет діяльності Об’єднання

2.1. Об’єднання створюється для забезпечення та захисту прав його членів і дотримання їхніх обов’язків, належного утримання та використання неподільного і загального майна, забезпечення своєчасного надходження коштів для сплати всіх платежів, передбачених законодавством та статутними документами.

2.2. Завданням та предметом діяльності Об’єднання є здійснення функцій, що забезпечують сумісне управління єдиним комплексом нерухомого майна, його експлуатацію, реалізацію прав власників приміщень на володіння, користування, у встановлених законом межах розпорядження спільним майном членів Об’єднання, належне утримання будинку та прибудинкової території, сприяння членам Об’єднання в отриманні житлово-комунальних та інших послуг належної якості за обґрунтованими цінами та виконання ними своїх обов’язків.

2.3. Об’єднання може здійснювати господарську діяльність для забезпечення власних потреб безпосередньо або шляхом укладення договорів із фізичними чи юридичними особами.

 

III. Спільне майно співвласників багатоквартирного будинку

3.1. Спільне майно співвласників багатоквартирного будинку перебуває в спільній сумісній власності (неподільне майно) та спільній частковій власності (загальне майно).

3.2. Власники квартир володіють, користуються і у встановлених законодавством межах розпоряджаються спільним майном.

3.3. Права і обов’язки співвласників багатоквартирного будинку щодо неподільного і загального майна визначаються законодавством.

3.4. До неподільного майна належить:

• частина житлового комплексу, яка складається зі сходових клітин, вестибюлів, перехідних шлюзів, позаквартирних коридорів, підвальних приміщень, інших технічних приміщень, конструктивних елементів будинку (зовнішні та несучі стіни, фундаменти, колони, балки та інші будівельні опори);

• технічне обладнання будинку: насоси, мотори, колодязі, каналізаційні труби та стояки, системи та пристрої освітлення, електро-, водопостачання, якщо вони призначені для спільного користування й забезпечення належного функціонування житлового комплексу;

3.5. Неподільне майно не підлягає відчуженню.

3.6. До загального майна належать частини допоміжного приміщення житлового комплексу, що можуть використовуватись членами Об’єднання на умовах, визначених Статутом і загальними зборами.

3.7. Частка кожного співвласника багатоквартирного будинку в спільній власності пропорційна частці належних йому приміщень.

3.8. При відчуженні приміщення будинку, що перебуває у власності фізичних або юридичних осіб, право на частку неподільного майна підлягає відчуженню разом із приміщеннями без виділення частки в натурі.

3.9. Спільна власність виникає безпосередньо у зв’язку з придбанням фізичними або юридичними особами у власність конкретних житлових або інших приміщень.

 

IV. Членство в Об’єднанні

4.1. Членом Об’єднання може бути фізична чи юридична особа, яка є власником квартири (квартир) або приміщення (приміщень) у багатоквартирному будинку № 17 по вул. Карапетяна в м. Сніжне.

4.2. Членство в Об’єднанні є добровільним і набувається індивідуально на підставі письмової заяви в будь-який момент його існування.

4.3. Членство в Об’єднанні розпочинається на підставі поданої письмової заяви власника квартири (приміщення).

4.4. Від імені Об’єднання рішення про прийняття нових членів приймає правління Об’єднання.

4.5. Інтереси неповнолітніх, недієздатних та обмежено дієздатних членів Об’єднання представляють їхні батьки, опікуни або піклувальники.

4.6. У випадках, коли квартира (приміщення) належить громадянам на правах спільної часткової власності, членом Об’єднання може бути їх уповноважений співвласник. Його повноваження підтверджуються письмовими заявами співвласників квартири (приміщення).

4.7. Членство в Об’єднанні припиняється на підставі поданої письмової заяви власника квартири (приміщення) за рішенням правління Об’єднання або на інших підставах відповідно до статуту Об’єднання.

 

V. Права і обов’язки членів Об’єднання

5.1. Власник - член Об’єднання відповідно до статуту має право:

5.1.1. брати участь у діяльності статутних органів Об’єднання;

5.1.2. обирати та бути обраним до складу статутних органів Об’єднання;

5.1 З. знайомитися з протоколами загальних зборів, робити з них витяги;

5.1.4. одержувати інформацію про діяльність Об’єднання;

5.1.5. вимагати від статутних органів захисту своїх прав і дотримання членами Об’єднання правил добросусідства;

5.1.6. вийти в установленому статутом порядку з Об’єднання.

5.2. Власник-член Об’єднання зобов’язаний:

5.2.1. виконувати вимоги статуту Об’єднання;

5.2.2. виконувати рішення статутних органів, прийняті в межах їхніх повноважень;

5.2.3. використовувати приміщення за призначенням, дотримуватися правил користування приміщеннями;

5.2.4. забезпечувати збереження приміщень, брати участь у проведенні їх ремонту;

5.2.5. забезпечувати дотримання вимог житлового й містобудівного законодавства щодо здійснення ремонту чи реконструкції приміщень або їх частин, не допускати порушення законних прав та інтересів інших власників;

5.2.6. додержуватися вимог правил утримання жилого будинку та прибудинкової території, правил пожежної безпеки, санітарних норм;

5.2.7. своєчасно і в повному обсязі сплачувати належні платежі;

5.2.8. відшкодовувати за власний рахунок і в повному обсязі збитки, заподіяні майну інших власників особисто або іншою особою, що використовує приміщення на законних підставах або з відома власника;

5.2.9. запобігати псуванню неподільного та загального майна, інформувати органи управління Об’єднання про пошкодження та вихід з ладу технічного обладнання;

5.2.10. додержувати чистоти в місцях загального користування та тиші в нічний час (із 22 до 8 години).

 

VI. Права і обов’язки Об’єднання

6.1. Об’єднання має право:

6.1.1. створювати органи управління та визначати умови їхньої діяльності;

6.1.2. визначати порядок утримання, експлуатації та ремонту неподільного і загального майна;

6.1.3. приймати рішення щодо надходження та витрат коштів об’єднання;

6.1.4. встановлювати розміри платежів, зборів і внесків, а також відрахувань до резервного і ремонтного фондів;

6.1.5. виключати зі свого складу членів Об’єднання, які не виконують обов’язків;

6.1.6. брати на баланс майно Об’єднання;

6.1.7. здійснювати необхідну господарську діяльність;

6.1.8. захищати права, представляти законні інтереси власників в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності;

6.1.9. використовувати приміщення в житловому комплексі для потреб органів управління Об’єднання;

6.1.10. робити членам Об’єднання попередження про порушення ними статутних або інших законних вимог і вимагати їх дотримання;

6.1.11. вимагати відшкодування збитків, заподіяних неподільному та загальному майну Об’єднання з вини власника або інших осіб, які користуються його власністю;

6.1.12. вимагати своєчасної та у повному обсязі сплати всіх установлених законодавством та статутом Об’єднання платежів, зборів і внесків від власників квартир, а також відрахувань до резервного і ремонтного фондів;

6.1.13. звертатися до суду з позовом про повернення стягнення за майно власників квартир, які відмовляються відшкодовувати заподіяні збитки, своєчасно та у повному обсязі сплачувати всі встановлені законодавством та статутом Об’єднання платежі, збори і внески, а також відрахування до резервного і ремонтного фондів;

6.1.14. виступати засновником (учасником) товариств з обмеженою відповідальністю;

6.1.15. здійснювати страхування спільного майна від будь-яких видів ризику та прямих збитків.

6.2. Об’єднання зобов’язане:

6.2.1. забезпечувати належний санітарний, протипожежний і технічний стан неподільного та загального майна, що належить членам Об’єднання;

6.2.2. звітувати загальним зборам про виконання кошторису Об’єднання за рік;

6.2.3. забезпечувати виконання вимог статуту Об’єднання;

6.2.4. виконувати свої договірні зобов’язання;

6.2.5. забезпечувати дотримання інтересів усіх членів Об’єднання при встановленні умов і порядку володіння, користування й розпорядження спільною власністю, розподілі між членами Об’єднання витрат на експлуатацію та ремонт неподільного і загального майна;

6.2.6. припиняти дії третіх осіб, що перешкоджають реалізації прав володіння, користування і розпорядження неподільним і загальним майном членами Об’єднання;

6.2.7. у випадках, передбачених законодавством, статутом Об’єднання, представляти інтереси членів Об’єднання відповідно до наданих повноважень у відносинах із третіми особами.

Виконання зобов’язань Об’єднанням належить до повноважень його правління відповідно до статуту Об’єднання.

 

VII. Статутні органи Об’єднання, їхні повноваження та порядок формування

7.1. Органами управління Об’єднання є загальні збори його членів, правління, ревізійна комісія Об’єднання.

7.2. Вищим органом управління Об’єднання є загальні збори.

7.3. Кожний член Об’єднання на загальних зборах має кількість голосів, пропорційну його частці в спільному майні.

7.4. Після закінчення календарного року для розгляду наслідків діяльності Об’єднання правлінням скликаються загальні збори членів Об’єднання.

7.5. Позачергові загальні збори членів Об’єднання можуть бути скликані на вимогу членів правління, ревізійної комісії, або членів Об’єднання, які мають більше 20 відсотків голосів від їх загальної кількості.

7.6. Повідомлення про час, місце проведення та порядок денний доводяться до відома членів Об’єднання в письмовій формі під розписку або надсилаються рекомендованим листом не пізніше ніж за 5 днів до дати проведення зборів.

7.7. Загальні збори членів Об’єднання правочинні, якщо присутні на них члени Об’єднання мають більше 50 відсотків голосів.

7.8. Рішення загальних зборів членів Об’єднання, прийняте відповідно до статуту, є обов’язковим для всіх членів Об’єднання.

7.9. Рішення загальних зборів оприлюднюється. У передбачених Статутом або рішенням загальних зборів випадках воно може бути надане членам Об’єднання під розписку або надіслане поштою (рекомендованим листом).

7.10. Рішення загальних зборів може бути оскаржене в судовому порядку.

7.11. Рішення приймається простою більшістю голосів, крім випадків, визначених у п.7.12.

7.12. Рішення про форму управління приймається загальними зборами членів Об’єднання кваліфікованою (2/3) більшістю голосів присутніх членів Об’єднання.

7.13. Рішення членів Об’єднання може бути прийнято шляхом письмового опитування членів Об’єднання.

7.14. Рішення, які прийняті на загальних зборах, підписуються головою Правління та секретарем загальних зборів і підлягають постійному збереженню.

7.15. До виключної компетенції загальних зборів членів Об’єднання належить:

7.15.1. затвердження статуту Об’єднання, внесення змін до нього;

7.15.2. обрання членів Правління Об’єднання;

7.15.3. питання про використання об’єктів, що перебувають у спільній власності членів Об’єднання;

7.15.4. затвердження кошторису, балансу Об’єднання та річного звіту;

7.15.5. визначення розмірів внесків та платежів членами Об’єднання;

7.15.6. прийняття рішення про реконструкцію та ремонт будинку або про зведення господарських споруд;

7.15.7. визначення розміру матеріального та іншого заохочення членів Об’єднання і Правління;

7.15.8. визначення обмежень на користування об’єктами, які перебувають у спільній власності Об’єднання;

7.15.9. затвердження угод про заснування товариств або участі в товариствах.

7.16. Для управління поточною діяльністю Об’єднання обирається Правління. Правління має право приймати рішення з питань діяльності Об’єднання, визначених статутом.

7.17. Правління є виконавчим органом Об’єднання та підзвітне загальним зборам.

7.18. Кількісний склад Правління та терміни обрання встановлюються загальними зборами.

7.19. До компетенції Правління належить:

7.19.1. підготовка кошторису, балансу Об’єднання та річного звіту;

7.19.2. здійснення контролю за своєчасною сплатою членами Об’єднання внесків і платежів і вжиття заходів щодо стягнення заборгованості згідно з законодавством;

7.19.3. розпорядження коштами Об’єднання відповідно до затвердженого загальними зборами Об’єднання кошторису;

7.19.4. укладення договорів із суб’єктами підприємництва, які виконують роботи, надають послуги, і здійснення контролю за їх виконанням;

7.19.5. ведення діловодства, бухгалтерського обліку та звітності про діяльність Об’єднання;

7.19.6. скликання та організація проведення загальних зборів членів Об’єднання.

7.20. Правління Об’єднання зі свого складу обирає голову Правління та його заступника. Голова Правління забезпечує виконання рішень загальних зборів членів Об’єднання та рішень Правління, діє без довіреності від імені Об’єднання, укладає в межах своєї компетенції угоди, розпоряджається коштами Об’єднання відповідно до затвердженого кошторису.

7.21. За відсутності голови Правління, його обов’язки виконує заступник.

7.22. Засідання Правління проводиться не рідше одного разу на три місяці та скликається головою. Рішення Правління Об’єднання приймається 2/3 голосів від загальної чисельності членів Правління.

7.23. Для здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю Правління Об’єднання на загальних зборах обирається ревізійна комісія з числа членів Об’єднання.

7.24. Порядок діяльності ревізійної комісії та її кількісний склад затверджуються загальними зборами.

7.25. Рішення загальних зборів членів Об’єднання про затвердження річного звіту, кошторису видатків і надходжень та розмірів платежів членів Об’єднання приймаються з урахуванням висновків ревізійної комісії.

7.26. Ревізійна комісія зобов’язана вимагати позачергового скликання загальних зборів у разі виникнення загрози суттєвим зацікавленням Об’єднання або виявлення зловживань, скоєних посадовими особами.

 

VIII. Відносини власників приміщень і Об’єднання

8.1. Відносини між власниками приміщень і Об’єднанням регулюються договором між ними.

8.2. Укладення договору між власником окремої квартири в житловому комплексі та Об’єднанням є обов’язковим і не залежить від членства в Об’єднанні.

8.3. У разі відмови власника квартири укладати договір або сплачувати обов’язкові платежі на утримання та ремонт неподільного майна та відповідної частки загального майна Об’єднання має право звернення до суду для стягнення нарахованих платежів у судовому порядку.

8.4. Право на звернення до суду виникає в Об’єднання через шістдесят днів зо дня припинення платежів або відмови в укладенні договору.

8.5. Частка в загальному обсязі обов’язкових платежів на утримання й ремонт неподільного, загального майна та в інших спільних витратах у багатоквартирному будинку встановлюється пропорційно до загальної площі приміщень, що перебувають у власності фізичних або юридичних осіб.

8.6. Невикористання власниками приміщень, що їм належать, або відмова від користування неподільним та загальним майном не є підставою для звільнення власника від участі в спільних витратах на обслуговування і ремонт неподільного та загального майна в житловому комплексі.

 

IX. Кошти Об’єднання

9.1. Кошти Об’єднання надходять та зберігаються на рахунках у банківських установах і використовують виключно за призначенням.

9.2. Використання коштів та розпорядження ними здійснюється відповідно до Статуту та затвердженого кошторису.

9.3. Кошти Об’єднання не підлягають розподілу між членами Об’єднання, за винятком випадків, передбачених законом.

9.4. Кошти Об’єднання складаються з:

9.4.1. залишків коштів на рахунках попереднього власника майна;

9.4.2. статутних внесків та інших обов’язкових платежів членів Об’єднання;

9.4.3. субсидій на оплату житлово-комунальних послуг та компенсацій за громадян, які користуються правом на їх отримання, щодо оплати житлово-комунальних послуг у їх частці в загальному обсязі обов’язкових платежів на утримання і ремонт неподільного та загального майна у разі укладення відповідного договору між власником приміщення та Об’єднанням;

9.4.4. доходів, що спрямовуються на виконання статутних цілей Об’єднання, отриманих у результаті діяльності підприємств, засновниками яких є Об’єднання;

9.4.5. добровільних майнових, у тому числі грошових, внесків фізичних і юридичних осіб.

9.5. Для накопичення коштів на ремонт неподільного і загального майна та термінового відшкодування збитків, що виникли в результаті аварій чи непередбачених обставин, в обов’язковому порядку створюються ремонтний та резервний фонди Об’єднання. Кошти цих фондів акумулюються на рахунку Об’єднання в банківських установах і використовуються виключно за цільовим призначенням.

 

X. Ліквідація та реорганізація Об’єднання

10.1. Об’єднання ліквідується в разі:

10.1.1. фізичного знищення або руйнування житлового комплексу, яке унеможливлює його відновлення або ремонт;

10.1.2. відчуження житлового комплексу за рішенням суду;

10.1.3. придбання однією особою всіх приміщень у житловому комплексі.

10.2. Ліквідація Об’єднання провадиться призначеною загальними зборами членів Об’єднання ліквідаційною комісією, а у випадках припинення діяльності Об’єднання – за рішенням суду або арбітражного суду –ліквідаційною комісією, що призначається цими органами.

10.3. З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління справами Об’єднання. Ліквідаційна комісія в триденний строк з моменту її призначення публікує інформацію Об’єднання в одному з офіційних (республіканському та місцевому) органів преси із зазначенням строку подання кредиторами своїх претензій, оцінює наявне майно Об’єднання, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, уживає заходів до оплати боргів Об’єднання третім особам, а також його членам, складає ліквідаційний баланс та подає його загальним зборам членів Об’єднання або органу, що призначив ліквідаційну комісію.

10.4. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути підтверджені аудитором (аудиторською фірмою).

10.5. Майно та кошти Об’єднання, включаючи виторг від розпродажу майна при ліквідації, після розрахунків про оплату праці осіб, які працюють на умовах найму, та виконання зобов’язань перед кредиторами, розподіляються в порядку та за умов, передбачених чинним законодавством та установчими документами, у шестимісячний термін після опублікування інформації про його ліквідацію.

10.6. Майно, передане Об’єднанню в користування, повертається в натуральній формі без винагороди.

10.7. Ліквідація Об’єднання вважається завершеною, а Об’єднання таким, що припинило свою діяльність, із моменту внесення запису про це до державного реєстру.

10.8. Реорганізація Об’єднання провадиться лише за рішенням загальних зборів Об’єднання. При реорганізації Об’єднання вся сукупність справ та обов’язків Об’єднання переходить до його правонаступників.

Д/з:

 1.  Конспект лекції вивчити.
 2.  Кореспонденція за характером інформації. Управлінська документація. Організаційні документи – СРС.

1 CfK-USM – одна з провідних українських компаній, що проводить дослідження ринку. 1998 року фірма увійшла до світової дослідницької мережі CfK, яка об’єднує 104 компанії в 42 країнах; Міжнародний центр перспективних досліджень – незалежна, до того ж неприбуткова дослідницька організація, яка має на меті впроваджувати в Україні концепцію та процедури публічної політики.

PAGE  1


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

26059. Динамическая память 17.76 KB
  В зависимости от типа ПЗУ занесение в него информации производится или в процессе изготовления или в эксплуатационных условиях путем настройки предваряющей использование ПЗУ в вычислительном процессе. В последнем случае ПЗУ называются постоянными запоминающими устройствами с изменяемым в процессе эксплуатации содержимым или программируемыми постоянными запоминающими устройствами ППЗУ. Функционирование ПЗУ можно рассматривать как выполнение однозначного преобразования kразрядного кода адреса ячейки запоминающего массива ЗМ в nразрядный...
26060. Логические элементы 14.44 KB
  МОВ логических элементах на МОПтранзисторах используется два типа транзисторов: управляющие и нагрузочные. Логические элементы на МОПтранзисторах Существенным преимуществом логических элементов на МОПтранзисторах перед логическими элементами на биполярных транзисторах является малая мощность потребляемая входной цепью. Кроме того выходное сопротивление у открытого МОПтранзистора больше чем у биполярного что увеличивает время заряда конденсаторов нагрузки и ограничивает нагрузочную способность ЛЭ. Микросхемы КМОПструктуры...
26061. Асинхронные и синхронные триггеры. Способы управления триггеров 14.12 KB
  С Особенностью синхронного триггера является то что ввиду наличия в схеме управления инвертирующих элементов происходит изменение исполнительного значения управляющих сигналов по сравнению с асинхронными. Применение синхронизации не устраняет неопределённое состояние триггера возникающее при одновременной подаче единичных сигналов на все три входа. Поэтому условием нормального функционирования является следующее неравенство: SRC ≠ 1 Кроме трёх основных входов синхронные RSтриггеры снабжаются ещё входами асинхронной установки состояния...
26062. Катаболизм и анаболизм. Биологическое значение основных метаболических путей (гликолиз, цикл трикарбоновых кислот, расщепление и синтез жирных кислот) 15.72 KB
  При катаболизме происходит расщепление и окисление в результате чего извлекается энергия из расщепившихся макромолекул. На первом этапе идут 2 необратимых реакции в результате чего тратится 2 мол АТФ. В результате этого этапа образуется 2 мол НАДНН и 4 мол АТФ. Конечным продуктом является 2 мол ПВК.
26063. Липиды 14.89 KB
  Липидынизкомолекулярные оргие соедия полностью или почти полностью нерастворимые в воде. Биологические фии липидов: 1 Структурная липиды в виде комплекса с белками являются стрми элементами мембран клеток. Классификация липидов: 1Простые липиды ацилглицеролы воска. 2Сложные липиды фосфолипиды гликолипиды стероиды.
26064. Макромолекулы как основа организации биологических структур 23.39 KB
  Первичная структура линейная. Вторичная структура. Структура полипептидной цепи спирализована неполностью. Такие параллельно расположенные участки структура конфигурация представляет собой складчатую структуру которая включает параллельные цепи связанные водородной связью.
26065. Нуклеиновые кислоты, основные типы, физ-хим 14.65 KB
  Сущт несколько форм ДНК Bформаправозакрученная длина полного витка 34 ангстрема ширина 20 А полный виток спирали10 пар нуклеотидов. Аформа: 11 пар оснований в витке угол наклона 20 Сформа9. Третичная формаукладка в прве. Исходная кольцевая форма у бактерий хлоропластов митох.
26066. Углеводы, их биологическая роль, классификация 12.82 KB
  Классификация: Простые сахарамоносахды их производные; Сложные сахараолигосахариды и полисахариды. Моносахаридыальдозы и кетозы. Олигосахаридыуглеводы молекулы которых содержат 210 моносахаридных остатков. Среди них различают гомополисахды из остатков 1 моносахда гетерополисахдыиз остатков разных моносахдов.
26067. Ферменты как биокатализаторы, их специфичность 14.05 KB
  Ферменты явлся глобулярными белками вклт простые однокомпонентные и сложные двукомпонентные. Белковая часть двукомпонентных ферментов называется апоферментом молекула в целом холоферментом небелковые компоненты легко диссоциирущие из комплекса коферменты. Ферменты внутри клетки содержатся и действуют в определенных ее органеллах. Почти все ферменты гликолиза обнаруживаются в цитоплазме ферменты окислительного фосфорилирования во внутренней мембране.