48258

ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ ПЛАНУ РАХУНКІВ НБУ

Конспект

Банковское дело и рынок ценных бумаг

Перший її рівень представляє Національний банк України який відіграє роль центрального банку з характерними лише для нього функціями та операціями. Виходячи з цього Національним банком України розроблено два Плани рахунків: один для установ Національного банку України другий для комерційних банків. Безперервність діяльності банку вважається що банк постійно функціонує і продовжуватиме свою діяльність у майбутньому. Якщо реальна вартість продажу менша ніж залишкова вартість первісна вартість за мінусом зносу банку необхідно врахувати...

Украинкский

2013-12-08

1.51 MB

8 чел.

ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ ПЛАНУ РАХУНКІВ НБУ

В Україні функціонує дворівнева банківська система. Перший її рівень представляє Національний банк України, який відіграє роль центрального банку з характерними лише для нього функціями та операціями. Другий рівень – комерційні банки, які виконують універсальні банківські операції для фізичних та юридичних осіб. Виходячи з цього, Національним банком України розроблено два Плани рахунків: один для установ Національного банку України, другий - для комерційних банків.

Обидва документи мають багато спільного:

 •  в основу їх побудови покладено загальноприйняті принципи бухгалтерського обліку.

1. Безперервність діяльності банку (вважається, що банк постійно функціонує і продовжуватиме свою діяльність у майбутньому. Тобто він не має ні наміру, ні потреби у скороченні масштабів своєї діяльності або її припиненні; якщо ж банк передбачає в наступному звітному періоді ліквідацію однієї чи кількох філій або продаж активів, необхідно врахувати ці активи за їх реальною вартістю продажу. Якщо реальна вартість продажу менша ніж залишкова вартість (первісна вартість за мінусом зносу), банку необхідно врахувати потенційний збиток і відобразити його у звіті про фінансові результати).

2. Сталість правил бухгалтерського обліку (банк повинен у своїй роботі постійно керуватись одними і тими ж правилами бухгалтерського обліку, крім випадків істотних змін у діяльності або в правовій базі; в такому разі має бути забезпечена порівнюваність із звітами за минулі періоди).

3. Обачливість (активи і зобовлязання мають бути оцінені та відображені в обліку розумно, з достатньою мірою обережності, щоб не переносити наявні фінансові ризики, що потенційно загрожують фінансовому стану банку, на наступні звітні періоди; цей принцип передбачає ведення спеціальних рахунків сумнівних активів, резервів під знецінювання активів та можливих втрат за сумнівними активами).

4. Нарахування та відповідність доходів і витрат (поділ звітних періодів) (статті доходів і витрат враховуються й оцінюються у період здійснення економічних операцій незалежно від того, коли були отримані або сплачені кошти; нарахування передбачає, що сплата платежів або отримання коштів здійснюватиметься в майбутньому; згідно з принципом нарахування усі доходи і витрати банку, що належать до звітного періоду, мають відображатись у цьому ж періоді; витрати та доходи, повлязані з цими витратами, мають визнаватися в один і той самий період).

5. Дата операції (операції відображаються в бухгалтерському обліку в день їх здійснення, тобто в день виникнення прав (активів) або зобовлязань (пасивів), незалежно від дати руху коштів за ними).

6. Окреме відображення активів та пасивів (цей принцип передбачає, що всі рахунки активів та пасивів оцінюються окремо і відображаються в розгорнутому вигляді; всі рахунки є активними або пасивними, за винятком клірингових, транзитних або технічних рахунків).

7. Прийнятність вхідного балансу (залишки за балансовими рахунками на початок поточного звітного періоду мають відповідати залишкам на кінець попереднього періоду).

8. Превалювання змісту над формою (операції відображаються відповідно до їх економічної суті, а не юридичної форми; наприклад, такі операції, як фінансовий лізинг, облік векселів відображені в Плані рахунків відповідно до їх економічної суті, тобто як кредитні операції).

9. Оцінка (активи і зобов'язання обліковуються пріоритетне за вартістю їх придбання чи виникнення. Активи та зобов'язання в іноземній валюті мають переоцінюватися на звітну дату (за винятком немонетарних статей)).

10. Відкритість(фінансові звіти мають бути достатньо ясними і детальними, щоб уникнути двозначності, правдиво відображати операції банку з необхідними поясненнями в записках про правила оцінки активів і зобов'язань і відповідати змісту окремих статей звітів. Звітність має бути чітко викладена і зрозуміла для користувача).

11. Консолідація (банк має складати зведену фінансову звітність у цілому по банку з урахуванням дочірніх підприємств і організацій).

12. Суттєвість (у фінансових звітах має відображатися вся інформація, необхідна для користувачів фінансової звітності. Інформація вважається суттєвою, якщо її відсутність або перекручення може вплинути на прийняття відповідних економічних рішень).

 •  Мультивалютність обліку операцій, тобто операції в іноземній валюті здійснюються за тими ж рахунками, що й операції в гривнях.
 •  3в'язок між операціями з іноземною валютою монетарним золотом, банківськими металами і національною валютою забезпечують технічні рахунки;
 •  Позабалансові операції відображаються в обліку за системою подвійного запису, що забезпечується спеціальними контррахунками.
 •  Рахунки поділено на класи за ступенем зниження ліквідноті активів та збільшення часу, необхідного для повернення боргів (пасиви).

Крім того, план рахунків НБУ має свої особливості:

 1.  При побудові Плану рахунків враховано особливості діяльності НБУ. Це пов'язано з тим, що НБУ виконує операції, властиві тільки центральному банку: обслуговування уряду, зовнішнього боргу, емісійні операції, кредитів, наданих комерційним банкам, придбання і продаж іноземної валюти та монетарного золота.
 2.  Обмінні операції відображаються в обліку з використанням меморандних рахунків.
 3.  Синтетичний облік здійснюється на рівні балансових рахунків II, III, IV порядків. Відкриття територіальними управліннями та установами банку аналітичних рахунків передбачає наявність обов'язкових параметрів згідно з вимогами Національного банку України.
 4.  План рахунків застосовується

• Операційним та територіальними управліннями Національного банку України;

• Центральним сховищем, Державною скарбницею України, Центральною розрахунковою палатою, Господарсько-експлуатаційним управлінням, Групою управління проектами міжнародних кредитних ліній та навчальними закладами Національного банку України (далі - установи Національного банку України).

5) Балансову частину Плану рахунків Національного банку України збудовано за дещо іншим принципом, аніж у Плані рахунків комерційного банку. План рахунків організовано так, щоб полегшити побудову фінансової звітності банку. Статті класифіковано за активами та зобов'язаннями, окремо виділено капітал банку Активи і зобов'язання, у свою чергу, поділяються на основні, на підставі яких Національний банк України здійснює свою основну діяльність, та інші, що не пов'язані з фінансовими операціями (рис. 1.5).

Рис. 1.5. Структура Плану рахунків НБУ

План рахунків розроблений відповідно до загальноприйнятих у міжнародній практиці принципів і міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та чинного законодавства.

План рахунків розроблений для забезпечення потреб складання фінансової звітності. Невід'ємною частиною Плану рахунків є система аналітичного обліку.

Балансові рахунки в Плані рахунків класифікуються за активами та зобов'язаннями, типами операцій і ступенем зниження ліквідності активів та зобов'язань.

Балансові рахунки (синтетичний облік) забезпечують інформацію про операції, які виконуються Національним банком України, та їх відображення у фінансовій звітності.

План рахунків бухгалтерського обліку НБУ – це систематизований перелік рахунків бухгалтерського обліку, що використовується для реєстрації господарських операцій, для відображення іншої бухгалтерської інформації та є складовою національної системи бухгалтерського обліку.

Балансові рахунки (синтетичний облік) забезпечують інформацію про операції, які виконуються Національним банком України, та їх відображення у фінансовій звітності, згідно статті 42 Закону України “Про Національний банк України”.

План рахунків поділяється на три логічні частини: баланс, доходи і витрати; меморандні і позабалансові рахунки.

Плани рахунків складаються з дев‘яти класів, кожний із яких, в свою чергу, розподілений на рахунки другого порядку (вони двозначні і складають розділ плану),  третього порядку (тризначні і складають групу рахунків), та четвертого порядку (чотиризначні і слугують як балансові рахунки).

Розглянемо більш детально зміст кожного розділу Плану рахунків НБУ

Балансові рахунки забезпечують інформацію про операції, які виконуються Національним банком України, та їх відображенням у фінансовій звітності. Балансова частина Плану рахунків НБУ складається з п’яти класів (див. Рис. 1.2).

Перший клас – визначає основні активи Національного банку України, які використовуються при здійсненні основної діяльності. Цей клас включає готівкові кошти, активи, що деноміновані у банківських металах та монетарному золоті, вклади та депозити в інших банках та МВФ, активи у цінних паперах, надані кредити, міждержавні розрахунки.

У другому класі Плану рахунків відображаються активи, що пов’язані з внутрішньогосподарською діяльністю банку.

Цей клас включає матеріальні і нематеріальні активи, клрінгові розрахунки, транзитні рахунки, дебіторську заборгованість і активи за  розрахунками з установами банку, інвестиції в афілійовані компанії.

Третій клас Плану рахунків визначає основні зобов’язання НБУ, які виникають при здійсненні основної діяльності.

Цей клас включає зобов’язання за випущеними в обіг готівковими коштами, депозити банків, МВФ та клієнтів, отримані кредити, кошти Бюджету та позабюджетних фондів, пасиви за міждержавними розрахунками.

У четвертому класі відображені  пасиви за внутрішньогосподарською діяльністю банку. Цей клас включає клірінгові та транзитні рахунки, кредтиторську заборгованість і пасиви за розрахунками з установами банку та підприємствами, територіальними управліннями НБУ.

П’ятий клас визначає капітал банку. Він включає статутний фонд, резерви, створені за рахунок прибутку, рахунки переоцінки. Порядок формування та розмір статутного фонду встановлюється і змінюється згідно з рішенням ВРУ.

Рахунки  6 класуДоходи” і 7 „Витрати” забезпечують інформацію для складання „Звіту про фінансові результати” та є основою для визначення фінансового результату діяльності банку (див. Табл.1.7 і Табл.1.8).

Клас 8 включає меморантдні (технічні) рахунки, які не входять до балансового звіту банку. Залишки за цими рахунками повинні бути збалансованими..

У дев’тому класі відображаються позабалансові статті.( Див. табл. 1.10)

На рахунках дев’того касу обліковуються:

 •  Вимоги та зобов’язання банку, які можуть виникнути в майбутні періоди і за якими банк несе ризики;
 •  зобов’язання і вимоги за операціями з валютою, банківськими металами та цінними паперами;
 •  списана заборгованість та кошти до повернення;
 •  цінні папери та матеріальні цінності клієнтів;
 •  документи і цінності;

В Плані рахунків  НБУ в 9 класі відображаються рахунки за емісійними операціями НБУ. Тобто в цьому класі ведеться облік резервних фондів банкнот і монет в Центральному сховищі, обліковуються зношені і дефективні монети, банкноти і монети, які вилучені з обігу і підлягають знищенню (див. табл. 1.10).


ЛЕКЦІЯ 2.

Фінансова та внутрішньогосподарська діяльність НБУ

 1.  Кошторисна класифікація доходів і витрат Національного банку.
 2.  Формування кошторису доходів і витрат
 3.  Правила визнання доходів і витрат НБУ та бухгалтерського обліку доходів і витрат за послуги
 4.  Організація та порядок обліку витрат

Література

 1.  Навчальний посібник. Під ред. І.В. Сало. Кредитна система України і банківські технологіхї. Ч.2. – Львів, 2002.
 2.  Постанова НБУ №453 від 28.11.2002 р. “Про затвердження плану рахунків бухгалтерського обліку НБУ та Інструкції про застосування плану рахунків бухобліку НБУ зі змінами та доповненнями”.
 3.  Постанова НБУ №100 від 6.03.2001 р. “Про затвердження правил визнання доходів і витрат НБУ та бухалтерського обліку доходів і витрат за послугами”.
 4.  Постанова №521 від 20.12.2002 р. “Про затвердження Інструкції з бухгалтерського обліку основних засобів та інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів установ НБУ”.
 5.  Постанова Правління НБУ №113 від 27.03.2006 р. “Положення про організацію кошторисного процесу в системі НБУ”.

1.Рахунки  6 класу „Доходи” і 7 „Витрати” забезпечують інформацію для складання „Звіту про фінансові результати” та є основою для визначення фінансового результату діяльності банку, та використовується для складання кошторису доходів і витрат для НБУ (табл.1 і табл.2).

Структура 6 класу Плану рахунків НБУ

Клас 6. Доходи

60 Процентні доходи

602 Процентні доходи за розміщеними депозитами

603 Процентні доходи за цінними паперами

604 Процентні доходи за наданими кредитами

609 Інші процентні доходи

61 Комісійні доходи

610 Комісійні доходиза операціями з фінансовими інструментами

611 Комісійні доходи за наданими послугами

612 Комісійні доходи за операціями з цінними паперами

613  Комісійні доходи за операціями  на валютному ринку

619 Інші комісійні доходи

62 Результат від торговельних операцій

620 Результати від торговельних операцій

63 Результати переоцінки

630 Результати переоцінки цінних паперів та інвестицій, що не оформлені цінними паперами

64 Інші операційні доходи

640 Дивідендні доходи

641 Доходи від продажу пам’ятних та ювілейних монет, іншої продукції

649 Інші операційні доходи

65 Доходи за внутрішньобан-ківськими операціями

650 Доходи за операціями з територіальними управліннями та іншими установами НБУ

66 Неопераційні доходи

660 Позареалізаційні доходи

662 Доходи від продажу основних засобів, інших матеріальних і нематеріальних активів та запасів матеріальних цінностей

669 Інші неопераційні доходи

67 Зменшення резервів

670 Зменшення резервів за активами

671 Надходження за боргами, що списані в збитки

672 Зменшення резервів за нарахованими доходами

68 Непередбачені доходи

680 Непередбачені доходи

Структура 7 класу Плану рахунків НБУ

Клас 7. Витрати

70 Процентні витрати

702 Процентні витрати за депозитами і операціями з МВФ

703 Процентні витрати за цінними паперами

704 Процентні витрати за отриманими кредитами

709 Інші процентні витрати

71 Комісійні витрати

710 Комісійні витрати за операціями з фінансовими інструментами

714 Комісійні витрати за операції з іноземними організаціями

719 Інші комісійні витрати

72 Витрати на утримання персоналу

720 Витрати на утримання персоналу

721 Інші витрати на утримання персоналу

73 Адміністративні витрати

730 Витрати на послуги та обслуговування телекомунікацій

731 Витрати на службові відрядження

732 Інші адміністративні витрати

74 Інші операційні витрати

740 Витрати, що пов’язані з виготовленням паперу, банкнот, монет та іншої продукції

741 Експлуатаційні та господарські витрати

742 Витрати на аудит

743 Витрати на утримання необоротних матеріальних нематеріальних активів  

744 Амортизаційні відрахування

745 Податки,збори і платежі

748 Нереалізований збиток від переоцінкиіноземної валюти

749 Інші операційні витрати

75 Витрати за внутрішньобанківськими операціями

750 Витрати за операціями з територіальними управліннями та іншими установами НБУ

76 Неопераційні витрати

760 Позареалізаційні витрати

762 Інші неопераційні витрати

77 Витрати за активами та доходами

770 Відрахування в резерви за активами

771 Заборгованість за активами, що списана на збитки

772 Відрахування в резерви під ніараховані доходи

78 Непередбачені витрати

780 Непередбачені витрати

2. Формування кошторису доходів і витрат. Складання кошторису поточних доходів і витрат 

Завданнями кошторисного процесу в Національному банку є забезпечення:

 •  річної фінансової рівноваги, що полягає в повному покритті поточних та інвестиційних витрат доходами, отриманими від здійснення грошово-кредитної політики, операцій із золотовалютним резервом та інших функцій, що передбачені Законом України „Про Національний банк України”;
 •  складання документа, який визначає планові обсяги надходження доходів та здійснення витрат;
 •  централізованого управління фінансовими ресурсами всієї системи Національного банку з метою дієвого контролю за обґрунтованістю, раціональністю та ефективністю планування доходів, витрат та інвестицій і їх використанням.

Кошторисний процес Національного банку ґрунтується на таких принципах:

 •  цілісності кошторисної системи вона забезпечується єдиною політикою Національного банку щодо проведення економної та ефективної господарсько-фінансової діяльності банку, єдиними кошторисною класифікацією та порядком бухгалтерського обліку і звітності;
 •  повноти до кошторису доходів і витрат Національного банку включаються всі доходи, що отримуються Національним банком згідно із законодавством України, інвестиції та витрати, які здійснюються Національним банком для забезпечення виконання ним функцій, визначених чинним законодавством;
 •  періодичності кошторис доходів і витрат Національного банку складається на кошторисний рік, який починається 1 січня і закінчується 31 грудня. Такий принцип означає, що досягнута у звітному кошторисному році економія не переноситься на наступні кошторисні роки;
 •  ефективності під час складання та виконання кошторису доходів і витрат Національного банку всі учасники кошторисного процесу мають ураховувати визначені цілі та завдання Національного банку, потребу досягнення запланованих цілей із мінімальним обсягом витрат або досягнення максимального результату з використанням визначеного кошторисом обсягу витрат;
 •  недопущення кошторисної дискримінації всі ЦКВ мають рівні права на забезпечення реалізації запланованих цілей у межах кошторисних призначень;
 •  цільового використання неприпустимість використання коштів кошторису на цілі, що не передбачені кошторисом доходів і витрат Національного банку;
 •  відповідальності учасників кошторисного процесу кожен суб’єкт та учасник кошторисного процесу несе відповідальність у межах повноважень, визначених цим Положенням.

Доходи і витрати  кошторису доходів і витрат Національного банку класифікуються за трьома основними ознаками:

 •  економічною, що обумовлена економічною характеристикою операцій;
 •  функціональною, що є відображенням функцій, які виконує Національний банк, а саме:
  •  реалізація грошово-кредитної політики;
  •  забезпечення виконання зобов’язань перед міжнародними і фінансовими організаціями;
  •  організація та управління обігом національної валюти;
  •  розвиток і діяльність національної платіжної та інформаційної систем;
  •  здійснення банківського регулювання та нагляду тощо;
 •  організаційною, що обумовлюється організацією роботи в ЦКВ.

Кошторис доходів і витрат НБУ складається за формою, що наведена в таблиці 3.

Кошторис доходів і витрат Національного банку України на   200_   рік

      Таблиця 3.

(млн. грн.)

№ статті

Назва статті

Сума

1

2

3

Доходи

1

Процентні доходи

 

1.1

За розміщеними депозитами

 

1.2

За борговими цінними паперами

 

1.3

За наданими кредитами

 

2

Комісійні доходи

 

2.1

За операціями з фінансовими інструментами

 

2.2

За наданими послугами

 

2.2.1

За послуги національної платіжної та інформаційної систем

 

2.2.2

За розрахунково-касове обслуговування

 

2.2.3

За послугами з доставки цінностей

 

3

Інші операційні доходи

 

3.1

Результати від операцій з купівлі-продажу фінансових активів

 

3.2

Доходи від реалізації

 

3.2.1

Від продажу пам’ятних монет і сувенірної  продукції

 

3.2.2

Від продажу іншої продукції

 

3.3

Інші операційні доходи,

 

 

у тому числі від управління кредитними лініями  

 

4

Неопераційні доходи

 

Зменшення резервів 

 

Разом доходів:

 


Витрати

1

Зобов’язання перед міжнародними фінансовими та іншими організаціями

 

1.1

Процентні витрати за залученими коштами

 

1.2

Інші процентні витрати

 

1.3

Комісійні витрати

 

2

Організація та управління обігом національної валюти

 

2.1

Виготовлення грошей, сувенірної та іншої продукції

 

2.2

Виготовлення продукції для потреб держави

 

3

Створення та розвиток матеріальної бази для забезпечення діяльності банку

 

3.1

Створення нових та реконструкція наявних об’єктів банку

 

3.2

Капітальні вкладення у розвиток національної платіжної та інформаційної систем

 

3.3

Створення матеріальної бази для забезпечення діяльності банку, зберігання та обігу готівки

4

Загальнобанківські витрати

 

4.1

Утримання персоналу

 

4.2

Адміністративні витрати

 

4.3

Експлуатаційні та господарські витрати

 

4.4

Амортизаційні відрахування

 

4.5

Інші,

 

 

у тому числі витрати з адміністрування Групи управління

 

 

проектами міжнародних кредитних ліній

 

5

Формування  фондів та резервів банку

 

5.1

Формування резервів за активами та доходами

 

5.2

Формування позичкових фондів банку

 

5.3

Формування загальних резервів

6

Податки, збори, обов’язкові платежі

 

6.1

Внески на загальнообов’язкове державне пенсійне та соціальне страхування

 

6.2

Податки та інші обов’язкові платежі

 

7

Інвестиції в асоційовані та інші компанії

 

 

Разом витрат:

 

Перевищення доходів над витратами:

Кошторис доходів і витрат Національного банку складається з дохідної та витратної частин. Дохідна частина складається з п’яти розділів, витратна – із семи розділів. Кожний розділ включає укрупнені статті, складовими яких є статті кошторису поточних доходів і витрат, фінансового плану та кошторису інвестицій ЦКВ.

Кошториси інвестицій підприємств не є складовою  кошторису доходів і витрат Національного банку. Включення показників кошторисів інвестицій підприємств до кошторису доходів і витрат Національного банку здійснюється опосередковано через включення до нього витрат на виготовлення грошей, на виготовлення продукції для потреб держави, інших витрат підприємств, пов’язаних з виготовленням продукції. Такий порядок обумовлено тим, що витрати на амортизаційні відрахування цих підприємств (у межах яких складаються кошториси інвестицій) є складовою собівартості виготовленої продукції, нерозподілених постійних загальновиробничих витрат, витрат, які не включаються до собівартості реалізованої продукції.

Проект кошторису доходів і витрат Національного банку складає Фінансовий департамент шляхом об’єднання показників відповідних статей кошторисів поточних доходів і витрат, кошторисів інвестицій та фінансових планів усіх ЦКВ.

Формування проекту кошторису доходів і витрат Національного банку на наступний рік відбувається в другому періоді кошторисного процесу і проводиться згідно з відповідними етапами календарного плану

Кошторис поточних доходів і витрат планується за місяцями, формується з розбивкою за кварталами з наростаючим підсумком.

Кошторис поточних доходів і витрат складається всіма ЦКВ (крім підприємств). До кошторису поточних доходів і витрат включаються всі доходи і поточні витрати Національного банку.

Для забезпечення обґрунтованості та належних розрахунків показників проектів кошторису поточних доходів і витрат ЦКВ заповнюють таблиці обґрунтування за встановленими формами.

Для забезпечення дотримання принципів повноти та цілісності кошторисної системи ЦКВ під час складання проектних показників кошторису поточних доходів і витрат використовують кошторисну номенклатуру видів доходів та поточних витрат.

Доходи плануються з урахуванням реальних надходжень попереднього фінансового року і порівнюються з прогнозними надходженнями планового кошторисного періоду.

Розрахунок показників проводиться з дотриманням нормативно-правових актів Національного банку, які регулюють порядок одержання доходів за їх видами, та з урахуванням щорічних рекомендацій Фінансового департаменту.

Формування планових показників витрат за операціями з фінансово-господарської діяльності Національного банку здійснюється з урахуванням податку на додану вартість.

3. Правила визнання доходів і витрат Національного банку України та бухгалтерського обліку доходів і витрат за послуги

Правила визнання доходів і витрат Національного банку України та бухгалтерського обліку доходів і витрат за послугами, що надає або отримує Національний банк України, розроблені відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», міжнародних стандартів та національних положень бухгалтерського обліку.

Порядок бухгалтерського обліку процентних та комісійних доходів і витрат за операціями з фінансовими інструментами регулюється відповідними нормативно-правовими актами Національного банку.

Правила ґрунтуються на основних принципах бухгалтерського обліку та фінансової звітності, зокрема:

1. Нарахування та відповідність доходів і витрат - для визначення фінансового результату звітного періоду необхідно порівняти доходи звітного періоду з витратами, що були здійснені для отримання цих доходів. При цьому доходи і витрати відображаються в бухгалтерському обліку під час їх виникнення, незалежно від дати надходження або сплати грошових коштів.

2. Обачність це застосування в бухгалтерському обліку таких методів оцінки, які мають запобігати заниженню оцінки зобов'язань та витрат і завищенню оцінки активів і доходів.

3. Превалювання сутності над формою - операції обліковуються відповідно до їх сутності, а не лише виходячи з юридичної форми.

Дохід за операціями з фінансовими інструментами та послугами має визнаватися за ступенем завершеності операції на дату складання балансу, якщо результат операції може бути точно оцінений.

Результат операції може бути точно оцінений за наявності таких умов: можна точно розрахувати суму доходу; є імовірність одержання доходу; ступінь завершеності операції на дату складання балансу може бути точно визначений; витрати, що понесені в результаті виконання операції та необхідні для її завершення, можна точно розрахувати.

Між сторонами — учасниками операції укладається угода, в якій передбачаються права та обов'язки сторін, терміни виконання, умови розрахунків та сума за угодою, що дає змогу точно розрахувати дохід або витрати за операцією.

Якщо на дату нарахування неможливо визначити очікуваний за останні 2, 3 дні місяця дохід, наприклад, комісійні за інкасаторські послуги, розрахунково-касове обслуговування, зароблений у звітному місяці, то визнання такого доходу здійснюватиметься в наступному місяці або коригуючими проводками відповідно до нормативно-правових актів Національного банку.

Якщо дохід не може бути точно розрахований, то він має визнаватися у розмірі понесених витрат, що підлягають відшкодуванню, або за касовим методом, якщо витрат не було.

Дохід за операцією визнається тільки тоді, коли є імовірність його отримання.

Якщо дохід не може бути точно розрахований і немає імовірності відшкодування понесених витрат, то дохід не визнається, а понесені витрати визнаються як витрати звітного періоду.

У деяких випадках імовірності надходження доходу може не бути до часу його отримання або до часу появи цієї імовірності. Якщо після визнання доходу є імовірність його неотримання, то включена до доходу сума визнається як витрати, а не як коригування суми доходу. Віднесення на витрати здійснюється відповідно до нормативно-правових актів Національного банку.

Залежно від сутності операції ступінь її завершеності визначається різними способами, а саме:

- визначенням виконаної роботи (складання двостороннього акта про виконані роботи);

- визначенням питомої ваги обсягу послуг, наданих на певну дату, у загальному обсязі послуг, які мають надаватися;

- визначенням питомої ваги понесених витрат у загальній очікуваній сумі витрат за операцією. Сума витрат, здійснених на певну дату, включає тільки ті витрати, які відображають обсяг наданих послуг на цю саму дату.

Якщо послуги надаються шляхом невизначеної кількості дій протягом терміну дії угоди, то дохід визнається на основі методу

рівномірного нарахування за цей період (крім випадків, якщо інший метод краще визначає ступінь завершеності операції).

Якщо за операцією з надання послуг певна дія є більш значна порівняно з іншими, то визнання доходу відкладається до часу виконання цієї дії.

Дохід не може бути визнаний, якщо неможливо точно розрахувати витрати за операцією. За таких обставин уже отримана сума коштів визнається як зобов'язання й обліковується за рахунками кредиторської заборгованості до часу визнання доходу.

Витрати, які неможливо пов'язати з доходом певного періоду, відображаються як витрати того звітного періоду, в якому вони були* здійснені. Доходи і витрати в іноземній валюті нараховуються у валюті, яка передбачена угодою, та відображаються за рахунками класів 6 і 7 у гривневому еквіваленті за офіційним курсом гривні до іноземних валют на дату нарахування з використанням меморандного рахунку 8000 «Позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами».

Залишки за рахунками нарахованих доходів і витрат в іноземній валюті переоцінюються при кожній зміні офіційного валютного курсу в загальному порядку переоцінки іноземної валюти.

Суми доходів і витрат, одержаних та сплачених авансом в іноземній валюті, за монетарними статтями переоцінюються при кожній зміні офіційного валютного курсу та відображаються за рахунками класів 6 і 7 за офіційним курсом гривні до іноземних валют на дату визнання доходів і витрат.

Суми доходів і витрат, одержаних та сплачених авансом в іноземній валюті, за немонетарними статтями не переоцінюються та відображаються за рахунками класів 6 і 7 за офіційним курсом гривні до іноземних валют на дату операції (одержання та сплати авансу).

Облік нарахованих та сплачених доходів і витрат за послугами здійснюється за такими рахунками:

2700 «Витрати майбутніх періодів»;

'2715 «Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами»;

2719 «Інша дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку»;

2745 «Дебіторська заборгованість за послугами, що надані банком»;

2770 «Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування»;

2778 «Інші нараховані доходи»;

 2779 «Прострочені інші нараховані доходи»;

2980 «Сумнівна заборгованість за іншими нарахованими доходами»;

2990 «Резерви під заборгованість за іншими нарахованими доходами»;

4629 «Транзитний рахунок за іншими операціями»;

4700 «Доходи майбутніх періодів»;

4715 «Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами»;

4719 «Інша кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку»;

4745 «Кредиторська заборгованість за послугами, що отримані банком»;

4778 «Інші нараховані витрати»;

V 6110 «Комісійні доходи за послугами СЕП та електронної пошти»;

6111 «Комісійні доходи за операціями з розрахунково-касового обслуговування»;

6112 «Комісійні доходи від діяльності інкасаторської служби»;

6113 «Комісійні доходи за наданими консультаційними послугами»;

6119 «Комісійні доходи за іншими наданими послугами»;

6199 «Інші комісійні доходи»;

6720 «Зменшення резервів за нарахованими доходами»;

7199 «Інші комісійні витрати»;

7300 «Витрати на міжнародні телекомунікаційні та інформаційні послуги»;

7301 «Витрати на послуги для мережі передачі інформації»;

7304 «Витрати на послуги та обслуговування телефонного зв'язку»;

«Витрати на комунальні послуги»;

7720 «Відрахування в резерви під нараховані доходи»;

9620 «Нестримані нараховані доходи»;

9910 «Контррахунок для позабалансових рахунків» 

У допоміжних комп'ютеризованих підсистемах обліку за рахунками класів 6 і 7 здійснюється відокремлено облік нарахованих, але. нестриманих доходів і несплачених витрат та отриманих доходів та сплачених витрат.

Нарахування доходів і витрат та відображення їх у бухгалтерському обліку здійснюється не рідше ніж один раз на місяць.

Умови нарахування та сплати доходів і витрат передбачаються угодою між банком і контрагентом відповідно до сутності операції.

Послуги можуть надаватися або отримуватися: одноразово, безперервно, поетапно та до досягнення результату.

До доходів або витрат за одноразовими послугами належать, наприклад, комісії за послугами валютного обміну.

Доходи і витрати за цими послугами визнаються в тому звітному періоді, в якому послуги надаються або отримуються.

До доходів або витрат за безперервними послугами належать, наприклад, комісії за послугами інкасаторської служби, розрахунково-касове обслуговування, інформаційно-розрахункове обслуговування в системі електронних платежів Національного банку, за послугами системи електронної пошти Національного банку тощо.

Доходи і витрати за цими послугами визнаються щомісяця протягом усього строку дії угоди про надання або отримання послуг.

До доходів або витрат за послугами, що надаються поетапно, належать, наприклад, комісії з надання консультацій, які згідно з річними або безстроковими угодами надаються поетапно.

Доходи і витрати за цими послугами визнаються після завершення кожного етапу операції протягом дії угоди про надання або отримання послуг.

До доходів або витрат за послугами з обов'язковим результатом належать: комісії за послугами, надання або отримання яких лише в повній мірі приведе до результату, що передбачений угодою; комісії за послугами, що надаються протягом певного періоду і вважаються виконаними лише після закінчення цього періоду, за умови досягнення результату, що передбачений угодою - консультаційні послуги тощо.

Доходи або витрати за цими послугами визнаються за фактом надання або отримання послуг або за фактом досягнення передбаченого угодою результату на дату оформлення документа, який підтверджує надання або отримання послуг.

Доходи і витрати за тими послугами, які підлягають оподаткуванню і за якими передбачений облік ПДВ, відображаються такими проводками:

а) нарахування: доходів:

Дт

Кт

Примітка

2770, 2778

Доходи

Сума нарахованих доходів

4715

Сума ПДВ

витрат:

Дт

Кт

Примітка

Витрати

4778

Сума нарахованих витрат

2715/2

Сума ПДВ

б) здійснення розрахунку:

 отримання коштів:

Дт

Кт

Примітка

Рахунок платника

2770, 2778

Сума отриманих нарахованих доходів

сплата коштів:

Дт

Кт

Примітка

4778

Рахунок отримувача

Сума сплачених нарахованих витрат

в) у разі надходження платежу, сума якого не відповідає сумі нарахованих доходів:

помилково нараховано суму, що менша, ніж належить до звітного періоду:

Дт

Кт

Примітка

Рахунок платника

4629

Сума зарахованих коштів

2770, 2778

Доходи

Сума донарахованих доходів

4715

Сума ПДВ

4629

2770, 2778

Сума отриманих нарахованих доходів

отримано коштів більше, ніж нараховано доходів за звітний період:

Дт

Кт

Примітка

Рахунок платника

4629

Сума зарахованих коштів

4629

2770, 2778

Сума отриманих нарахованих доходів, що належать до звітного періоду

4629

4700

Сума доходів майбутніх періодів, отриманих авансом (точно розрахована сума)

4719, 4745

Сума кредиторської заборгованості за отриманими авансами

4715

Сума ПДВ

визнання доходів звітного періоду, що були отримані раніше:

Дт

Кт

Примітка

4700,4719,4745

Доходи

Сума доходів

г) перерахування авансу:

Дт

Кт

Примітка

2700

Рахунок отримувача

Сума витрат майбутніх періодів, сплачених авансом (точно розрахована сума)

2719,2745

Сума дебіторської заборгованості за сплаченими авансами

2715/2

 

Сума ПДВ

визнання витрат звітного періоду:

Дт

Кт

Примітка

Витрати

2700, 2719, 2745

Сума витрат

ґ) при неотриманні коштів за нарахованими доходами у строк, передбачений угодою:

Дт

Кт

Примітка

2779

2770, 2778

 

д) при віднесенні заборгованості за нарахованими доходами до категорії сумнівної відповідно до нормативно-правових актів Національного банку:

Дт

Кт

Примітка

2980

2770, 2778, 2779

 

е) формування резервів на покриття можливих втрат за нарахованими доходами відповідно до нормативно-правових актів Національного банку:

Дт

Кт

Примітка

7720

2990

Сума витрат за нарахованими доходами

є) при отриманні коштів за заборгованістю за нарахованими доходами, за якими були сформовані резерви:

на суму погашення заборгованості:

Дт

Кт

Примітка

Рахунок платника

2770, 2778, 2779, 2980

Сума отриманих коштів

одночасне зменшення резервів на суму погашення заборгованості:

Дт

Кт

Примітка

2990

6720

Сума отриманих коштів

ж) при погашенні суми заборгованості за нарахованими доходами за рахунок створеного резерву відповідно до нормативно-правових актів Національного банку:

Дт

Кт

Примітка

2990

2770, 2778, 2779, 2980

Сума використання резервів

одночасно:

Дт

Кт

Примітка

9620

9911

Сума неотриманих нарахованих доходів

з) при надходженні платежу за нестриманими нарахованими доходами, списаними за рахунок резерву:

отримання коштів:

Дт

Кт

Примітка

Рахунок платника

6720

Сума отриманого доходу

списання сум отриманих нарахованих доходів:

Дт

Кт

Примітка

9911

9620

Сума отриманого доходу

и) нарахування доходів за сумнівною заборгованістю здійснюється за позабалансом до часу надходження суми в порядку відшкодування або до часу списання згідно з чинним законодавством України та нормативно-правовими актами Національного банку.

і) при списанні сум неотриманих нарахованих доходів:

Дт

Кт

Примітка

9911  

9620

Сума списаної заборгованості

У разі врахування доходів або витрат за послугами касовим методом та за послугами, які надаються або отримуються на нерегулярній основі, облік здійснюється за такою схемою:

при отриманні коштів:

Дт

Кт

Примітка

Рахунок платника

Доходи

Сума отриманого доходу

4715

Сума ПДВ

при сплаті коштів:

Дт

Кт

Примітка

Витрати

Рахунок отримувача

Сума сплачених витрат

2715/2

Сума ПДВ

Надання або отримання послуг може здійснюватися шляхом обміну подібними за призначенням та однаковими за справедливою вартістю послугами. За такими операціями дохід не . визнається.

У разі обміну послугами, які не мають однакової справедливої вартості, дохід визначається за справедливою вартістю одержаних або які підлягають одержанню послуг, зменшеною на суму переданих грошових коштів та їх еквівалентів або збільшеною на суму одержаних грошових коштів та їх еквівалентів.

Якщо справедливу вартість одержаних або які підлягають одержанню послуг визначити неможливо, то дохід визначається за справедливою вартістю наданих послуг.

4. Організація та порядок обліку витрат

Згідно з положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99 р. №318  витратами звітного періоду визнаються або зменшення активів, або збільшення зобов’язань, що призводить до зменшення власного капіталу.

Витрати утворюються в процесі формування та використання ресурсів для досягнення певної мети діяльності підприємства. Вони мають різне спрямування, але найбільш загальним і принциповим є поділ їх на інвестиційні та поточні (операційні) витрати, зв’язані з безпосереднім виконанням суб’єктом господарської діяльності своєї основної функції – виготовлення продукції (надання послуг).

За МСБО витрати – це зменшення економічної вигоди у звітному періоді у формі вибуття або використання активів чи збільшення економічної вигоди у звітному періоді  у формі вибуття або використання активів чи збільшення зобов’язань, що веде до зменшення власного капіталу, за винятком розподілу капіталу між учасниками (акціонерами) чи його вилучення (за умови що ці витрати можуть бути достовірно оцінені).

Витрати майже завжди здійснюються в натуральній та грошовій формах. Планування й облік витрат - чинників виробництва мають важливе значення для організації діяльності будь-якого підприємства. Проте для оцінювання результатів цієї діяльності вирішальною є грошова оцінка витрат, оскільки лише вона виражає вартість продукції (послуг).

Правила бухгалтерського обліку доходів і витрат банків України розроблені  відповідно до законів України „Про банки і банківську діяльність”, „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” і ґрунтуються на основних принципах міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.

Облік нарахованих та сплачених витрат за послугами в управлінні НБУ здійснюють за такими рахунками:

2700 – витрати майбутніх періодів;

2715 – дебіторська заборгованість за податками та іншими обов’язковими платежами;

2990 – резерви під заборгованість за іншими нарахованими  доходами;

4629 – транзитний рахунок за іншими операціями;

4715 - -кредиторська заборгованість за податками та обов’язковими платежами;

4719 – інша кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку;

4745 – кредиторська заборгованість за послугами, що отримані банком;

4778 – інші нараховані витрати.

Витрати банку відображаються такими типовими проводками:

                                                                                 Дт                     Кт

а)      процентні витрати  709                             ххх

       нараховані витрати 4778 або

       витрати майбутніх періодів 2700                                           ххх

                                                                                  Дт                   Кт

б)     нараховані витрати   4778                          ххх

       рахунок отримувача                                                                ххх

Розглянемо порядок обліку витрат в управлінні НБУ на рівні балансових рахунків, тобто синтетичний облік. Аналітичний облік ведеться в розрізі балансових рахунків за кожним видом витрат.

Облік процентних витрат здійснюється  за балансовими рахунками:

 7020 – процентні витрати за коштами до запитання;

 7021 – процентні витрати за строковими депозитами;

 7022 – процентні витрати за операціями з МВФ;

 7023 – процентні витрати за коштами на рахунках клієнтів;

 7024 – процентні витрати за коштами клієнтів, що утримуються за рахунок бюджету;

 7030 – процентні витрати за простими векселями, що емітовані НБУ;

 7032 – процентні витрати за ощадними сертифікатами, що емітовані НБУ;

 7040 – процентні витрати за кредитами, що отримані НБУ;

 7099 – інші процентні витрати.

За дебетом рахунків проводять суми нарахованих та сплачених витрат.

Комісійні витрати обліковуються за балансовими рахунками:

 7100 – комісійні витрати за операціями з цінними паперами;

 7101 – комісійні витрати за отриманими кредитами;

 7102 – комісійні витрати за операціями на валютному ринку;

 7109 – комісійні витрати за операціями з іншими фінансовими інструментами;

 7199 – інші комісійні витрати.

Витрати на утримання персоналу обліковуються за балансовими рахунками:

7201

основна і додаткова заробітна плата;

За субрахунками ведеться облік заробітної плати за посадовими окладами, надбавок до посадових окладів, передбачених нормативними та законодавчими актами, вартість безкоштовно виданого форменного одягу, оплата щорічних і додаткових відпусток та ін.

7202

матеріальна допомога та інші соціальні виплати;

За Дт субрахунків обліковуються нарахування матеріальної допомоги на оздоровлення працівників, допомоги при народженні дитини, допомоги на поховання, інші виплати, передбачені нормативними та законодавчими актами.

7203

збори на державне соціальне страхування;

За Дт субрахунків обліковуються збори на державне пенсійне страхування, збори на державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, збори на обов’язкове страхування на випадок безробіття, на обов’язкове соціальне страхування в Фонд соціального захисту інвалідів, на обов’язкове страхування від нещасного випадку.

Балансові рахунки кореспондують з Кт рахунків: 4732 – нарахування працівникам банку за заробітною платою; 4733 – утримання з працівників банку на користь третіх осіб.

7210

Витрати на підготовку кадрів та підвищення кваліфікації

За Дт обліковуються  витрати на проведення семінарів як за участю спеціалістів НБУ, так і з залученням іноземних спеціалістів; курси підвищення кваліфікації усіх категорій фахівців банку; навчання працівників в закладах освіти у відповідності з порядком, затвердженим НБУ; участь у семінарах, що проводяться відповідними органами з питань застосування чинного законодавства.

Рахунок кореспондує з  Кт  рахунків: 1001- банкноти та монети в касі банку; 2730 – аванси працівникам банку на витрати з відрядження; 4730 – заборгованість працівників банку на відрядження.

7211

витрати на спецодяг, взуття та інші засоби захисту працівників

За субрахунками обліковується вартість: спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту, які видаються безкоштовно окремим категоріям банку згідно з затвердженими нормами; проведення заходів з охорони праці та захисту працівників.

 Рахунок кореспондує з Кт рахунків: 2200 – господарські матеріали на складі; 2731 – інша дебіторська заборгованість за господарською діяльністю.

7212

Витрати на забезпечення житлом працівників банку

За цим рахунком відображаються витрати на забезпечення житлом (включаючи пайову участь в будівництві) працівників банку, які користуються відповідними пільгами щодо отримання житла.

7219

Інші витрати на утримання персоналу

За субрахунками проводяться витрати на проведення обов’язкових та періодичних медоглядів; придбання медикаментів для забезпечення діяльності медичного пункту; витрати, що пов’язані з місцевими службовими роз’їздами працівників банку; витрати на обов’язкове державне страхування працівників.

Адміністративні витрати обліковуються в 73 розділі Плану рахунків бухгалтерського обліку НБУ. За групою  рахунків 730 передбачено облік витрат на послуги та обслуговування телекомунікацій.

За балансовими рахунками цієї групи обліковуються витрати на оплату послуг:

7300

телекомунікацій

Аналітичний облік в межах балансових рахунків проводиться по оплаті послуг комутованого зв’язку, абаонплати за телефон, за міжміські переговори, мобільного зв’язку згідно договорів з підприємствами, що надають ці послуги.

7301

обслуговування телекомунікацій та системи електронної пошти НБУ;

7304

обслуговування телефонного зв’язку

Витрати на відрядження обліковуються за балансовим рахунком

7310

витрати на службові відрядження.

За субрахунками цієї групи обліковуються витрати на службові відрядження в межах України працівників структурних підрозділів територіального управління (проїзд, проживання, добові).

 Рахунок кореспондує з Кт рахунків: 1001- банкноти та монети в касі банку; 2730 – аванс працівників банку на витрати з відрядження; 4730 – заборгованість працівників банку на відрядження.

7320

поштові витрати

За субрахунками обліковуються витрати на спецзв’язок, фельдзв’язок, упаковку (конверти, марки).

7321

канцелярські витрати

За рахунком обліковуються витрати на придбання канцелярського та писального приладдя (папки, ручки, швидкозшивачі, блокноти, ділові щоденники, лінійки, клей, скріпки, папір)

7322

представницькі витрати

За рахунком обліковуються витрати, що проводяться відповідно Положення про склад, норми на представницькі цілі, порядок їх витрачання та обліку, що відповідає діючому законодавству і затверджене постановою Правління Національного банку від 12.10.1998р. №422.

7323

витрати на маркетинг і рекламу

За рахунком проводяться витрати, що пов’язані з процесом сповіщення споживачів про наявність для реалізації ювілейних монет або іншої банківської продукції, сприяння популяризації та попиту на цю продукцію для оперативної її реалізації; розробка і видання рекламних виробів; рекламу в засобах масової інформації (оголошення в пресі, передачі по радіо і телебаченню тощо).

7324

спеціальні витрати

За рахунком обліковуються витрати, пов’язані з вимогами цивільної оборони, крім придбання спецобладнання, що є основними засобами.

7329

інші адміністративні витрати

За субрахунками обліковуються витрати на передплату та придбання періодичних, довідкових видань, спец літератури, нормативних і інструктивних актів, що необхідні для проведення діяльності банку; витрати на виготовлення перепусток та посвідчень для персоналу та відвідувачів банку; витрати по впорядкуванню документального архіву; інші адміністративні витрати.

Витрати на виготовлення банкнот, монет, паперу, іншої банківської продукції обліковуються за балансовими рахунками 7400, 7401, 7402, 7403, 7404, 7405. І хоча витрати на ці операції не здійснює управління НБУ, проте правила обліку пам’ятних та ювілейних монет передбачають  понесені витрати обліковувати  в момент реалізації продукції.

7410

витрати на комунальні послуги

За субрахунками обліковуються витрати за опалення приміщень, водопостачання та водовідведення, електроенергію, вивіз сміття, дезинфекцію, дезінсекцію, інше.

7411

витрати на охорону

За цим рахунком обліковуються витрати по охороні об’єктів банку проведені за договором з органами МВС України (ВДСО при УМВС)

7412

господарські витрати

За субрахунками цієї групи проводяться витрати на придбання малоцінних та швидкозношувальних предметів, господарські матеріали, в т. . матеріали, що забезпечують санітарно- гігієнічні вимоги утримання  виробничих та службових приміщень.

7419

інші експлуатаційні витрати

За субрахунками балансового  рахунку проводяться витрати  на паливно-мастильні матеріали та авто шини  для автотранспорту; витратні матеріали для експлуатації комп’ютерної, копіювальної, касової та іншої техніки; списання боєприпасів; реєстрації та перереєстрації, зняття з обліку транспортних засобів; всіх видів дозвільної системи; плата за укладеними договорами на моніторинговий нагляд за радіоелектронними засобами; плата за стоянки автотранспорту.

7420

витрати на аудит.

За цим рахунком обліковуються витрати по оплаті послуг за проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності згідно з діючим законодавством та укладеною угодою.

Витрати на утримання основних засобів та нематеріальних активів обліковуються за балансовим рахунком

7430

витрати на ремонт та техобслуговування власних основних засобів

За субрахунками проводяться витрати  на поточний ремонт, в т.ч. вартість запчастин та деталей на заміну; техобслуговування власних основних засобів, включаючи системи охоронної і пожежної сигналізації; благоустрій території (озеленення); пусконалагоджувальні роботи, які проводяться в процесі експлуатації.

7431

витрати на поточний ремонт

За рахунком  обліковуються техобслуговування орендованих основних засобів, якщо це передбачено угодою про лізинг.

Інші витрати на утримання основних засобів та нематеріальних активів обліковуються за балансовим рахунком 7439 – інші витрати на утримання основних засобів та нематеріальних активів. За аналітичними рахунками проводяться інші витрати на утримання основних засобів та нематеріальних активів: проведення експертної оцінки основних засобів; паспортизація нерухомого майна, послуги бюро інвентаризації; обслуговування нематеріальних активів, в т.ч. витрати по підтримці працездатності програмних засобів в період їх експлуатації (виправлення помилок, оновлення нормативно-довідкової інформації, форм вихідних документів та інші витрати некапітального характеру).

Амортизаційні відрахування обліковуються на балансовому рахунку

 7440 – амортизаційні відрахування. За балансовим рахунком проводиться  нарахування амортизації за нормами в порядку передбаченому фінансовим обліком: службових будівель, споруд; комп’ютерної техніки та обладнання до неї; транспорту; обчислювальної техніки; інших основних засобів; нематеріальних активів; банківського обладнання; меблів; малоцінних необоротних матеріальних активів; бібліотечних фондів; інших необоротних матеріальних активів.

Рахунок кореспондує з Кт рахунків: 2309- знос нематеріальних активів; 2409- знос основних засобів; 2509- знос інших необоротних матеріальних активів.

Сплата податків та зборів обліковується за групою  рахунків 745.

За балансовим рахунком 7450 обліковується податок на землю, що обчислюється у розмірах, встановлених чинним законодавством в залежності від грошової оцінки земельної ділянки.

Облік інших податків та зборів проводиться  за балансовим рахунком 7459 в аналітичному обліку за видами податків: збір з власників транспортних засобів; збір за використання водних ресурсів; збір за забруднення навколишнього середовища; комунальний податок.

Інші операційні витрати обліковуються за балансовим рахунком 7499.

В розрізі аналітичного обліку проводяться витрати на придбання бланків депозитних і ощадних сертифікатів, векселів, інших цінних паперів; витрати на придбання бланків суворої звітності, бланків документів для забезпечення операційної діяльності банку; витрати на обов’язкове страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів; витрати за реєстрацію нормативних і правових документів; витрати на пакування продукції; витрати по виготовленню печаток та штампів, що використовуються для роботи з клієнтами; витрати на заходи, пов’язані з здійсненням господарської діяльності банку (аукціони, об’яви на проведення тендерів, об’яви в пресі щодо реалізації основних засобів та ТМЦ).

Неопераційні витрати обліковуються на рахунках розділу 76.

У групі рахунків 760 обліковуються позареалізаційні витрати:

7600 – штрафи, пеня, неустойки, сплачені за господарськими операціями;

7601 – інші штрафи, пеня, неустойки, що сплачені;

7609 – інші позареалізаційні витрати.

Група рахунків 762 обліковує інші неопераційні витрати:

7620 – негативний результат від продажу чи ліквідації основних засобів;

7621 – негативний результат від продажу чи ліквідації нематеріальних активів;

7622 - негативний результат від продажу чи ліквідації товарно-матеріальних цінностей;

7623 – витрати на спонсорство і доброчинність, наприклад за цим рахунком в управлінні НБУ обліковуються витрати і передача ювілейних, нумізматичних монет;

7624 – витрати на придбання музейних цінностей;

7629 – інші не операційні витрати.

Розділ рахунків 77 обліковує витрати за сумнівними активами та доходами.

За балансовими рахунками обліковуються такі витрати:

7700 – відрахування в резерви – обліковуються суми відрахувань на створення резервних фондів на покриття можливих або навіть непередбачених збитків чи витрат, що можуть виникнути внаслідок якогось випадку у минулому або існує ймовірність виникнення такого випадку у наступному фінансовому році, що призведе до виникнення боргів;

7710 – списана на збитки заборгованість за активами;

7720 – відрахування в резерви під сумнівні нараховані доходи;

7780 – непередбачені витрати (відшкодування некомпенсованих збитків від стихійного лиха, пожеж, аварій та інших надзвичайних подій, зумовлених екстремальними ситуаціями; збитки від операцій минулих років, виявлені в поточному році; коригування проведених витрат минулого року після затвердження річного звіту; сторнування нарахованих у минулому році доходів, якщо такі визначені неможливими до отримання після затвердження річного звіту; інші непередбачені витрати).

За балансовим рахунком 7900 – податок на прибуток відображаються перераховані НБУ до державного бюджету суми перевищення доходів НБУ над витратами поточного року згідно з чинним законодавством. Територіальні управління цю операцію не виконують, оскільки податок на прибуток перераховується лише НБУ.

Групи рахунку

Назва

702

Процентні витрати за депозитами і операціями з МВФ

703

Процентні витрати за цінними паперами

704

Процентні витрати за отриманими кредитами

709

Інші процентні витрати

710

Комісійні витрати за операціями з фінансовими інструментами

714

Комісійні витрати за операціями з іноземними організаціями

719

Інші комісійні витрати

720

Витрати на оплату праці та інші соціальні виплати

721

Інші витрати на утримання персоналу

730

Витрати на послуги та обслуговування телекомунікацій

731

Витрати на службові витрати

732

Інші адміністративні витрати

740

Витрати, що пов’язані з виготовленням паперу, банкнот, монет та іншої банківської продукції

741

Експлуатаційні та господарські витрати

742

Витрати на аудит

743

Витрати на утримання основних засобів та нематеріальних активів

744

Амортизаційні відрахування

745

Сплата податків і зборів

749

Інші операційні витрати

760

Позареалізаційні витрати

762

Інші неопераційні витрати

770

Відрахування в резерви за активами

771

Заборгованість за активами, що списана на збитки

772

Відрахування в резерви під сумнівні нараховані доходи

780

Непередбачені витрати

790

Податок на прибуток

Таблиця 2.1. Структура рахунків 7 класів відображення витрат в бухгалтерському обліку

Рис. 1.2. Функціональна класифікація витрат НБУ


Лекція 3

ОБЛІК   ЕМІСІЙНо-КАСОВих ОПЕРАЦІЙ НБУ.

 1.  Структура рахунків для ведення обліку емісійно-касових операцій НБУ.
 2.  Облік емісійних операцій НБУ:

а) в центральному сховищі НБУ;

б) територіальному управління НБУ.

 1.  Облік касових операцій НБУ.

Література

 1.  Постанова Правління НБУ №310 від 1.08.2001 р. “Про затвердження інструкції з організації емісійно-касової роботи в територіальних управліннях НБУ”.
  1.  Постанова Правління НБУ № 453 від 28.11.2002 р. “Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку НБУ та Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку НБУ”.
   1.  Постанова Правління НБУ № 431 від 16.11.2005 р. “Правила бухгалтерського обліку, операції з банкнотами, обіговими, пам’ятними та ювілейними монетами, іншою нумізматичною продукцією в системі НБУ”.

1. Структура рахунків для обліку емісійно-касових операцій НБУ

Національний банк України є центром банківської системи, що виступає одночасно в двох особах: як орган держави, що виконує функцію забезпечення стабільності національної валюти, і як своєрідний центр самоуправління банківської системи. Національний банк України є особливим центральним органом державного управління, юридичний статуc, завдання, функції, повноваження і принципи організації якого визначаються Конституцією України та Законом “Про Національний банк України” та іншими законами України.

Однією з функцій НБУ є емісійна, яка визначає, що НБУ монопольно здійснює емісію національної валюти України та організовує її обіг. Іншими словами НБУ належить виключне право введення в обіг (емісія) гривні і розмінної монети, організація їх обігу та організація вилучення їх з обігу. Істотні зміни емісійної функції Центрального банку зумовлені переходом від обігу повноцінних грошей до обігу паперових грошей (нерозмінних на золото), а також модифікацією грошового обігу – розширенням сфери використання депозитних грошей і появою електронних. Іншими словами. НБУ належить виключне право введення в обіг (емісія) гривні і розмінної монети, організації їх обігу та вилучення їх з обігу.

Емісія готівкових та безготівкових грошей розглядається як пасивна банківська операція. Існує  нерозривний зв’язок між правом на емісію і господарською діяльністю емісійного банку.

Емісія -  це випуск грошей в обіг у всіх формах, що приводить до збільшення наявної грошової маси в обігу.

Емісія має технічну і економічну основу:

 •  технічний аспект – це пакування грошей, розробка дизайну та заміна ушкоджених банкнот;
 •  еколномічний аспект – визначення потреб у випуску грошей в обіг і порядку підкріплення територіальних управлінь і КБ готівкою.

Ціль емісії:

 •  активна – це фінансування не тільки поточних витрат, але й інвестиційних цілей (потреб) держави;
 •  пасивна – це емісія, передбачена для покриття і фінансування поточних потреб держави.

Емісія грошей займає особливе місце в функціонуванні Центрального банку. В історичному плані саме ця функція, точніше потреба в її державній монополізації, дала поштовх до надання одному з банків статусу Центрального. В процесі історичного розвитку ці банки в усіх країнах перетворилися в єдині емісійні центри. Тільки їм надано законодавче право випускати в обіг готівку – банкноти та розмінну монету. Обсяги емісії готівки регулюються Центральним банком з урахуванням загальних задач його грошово-кредитної політики. Сам випуск готівки здійснюється шляхом продажу монет комерційним банкам в обмін на їх резерви в Центральному банку.

Емісія грошей виконує три функції:

 1.  Забезпечення економіки засобами обігу, платежу, нагромадження для нормального її функціонування. Це головна функція. Кількість грошей, необхідних для функціонування народного господарства, можна підрахувати виходячи із суми вартостей усіх вироблених за певний період товарів і послуг та швидкості обігу грошей.
 2.  Покриття дефіциту державного бюджету (в критичній ситуації, коли інших джерел покриття немає). Наслідком надлишкового випуску грошей є інфляція, за якої відбувається зростання цін, дезорганізація господарського життя, соціальна напруженість.
 3.  Регулююча функція – збільшуючи або зменшуючи емісію грошей у розумних межах, держава може сприяти пожвавленню економіки шляхом вливання грошоваих засобів, гальмувати перегрів кон’юнктури, боротися з ростом цін, скорочуючи ці вливання. Одним із аспектів регулюючої функції емісії грошей є підтримка стабільності національної грошової одиниці.

Емісійну діяльність можна розглядати у вузькому та широкому розумінні. У вузькому розумінні під емісійною діяльністю Центрального банку розуміють випуск в обіг лише готівки, а у широкому розумінні емісійна діяльність означає поповнення грошового обігу усіма видами грошових кошів, що обумовлює збільшення сукупного грошового обороту.

У територіальних управління та установах НБУ запаси готівки зберігаються у сховищах., а для забезпечення щоденних оперативних потреб – в оборотній касі. Розміщення запасів готівки в територіальних установах НБУ забезпечує своєчасне обслуговування банків, дає змогу оновлювати готівкову масу в обігу та регулювати випуск в обіг банкнот і монет різних номіналів. Запаси готівки в установах НБУ створюються з дозволу Управління організації роботи з готівкою департаменту готівково-грошового обігу НБУ на підставі їх клопотань. При цьому враховується наявність усіх необхідних умов щодо забезпечення зберігання цінностей і виконання операцій з ними відповідно до нормативних документів НБУ.

Установи НБУ зобов’язані вчасно вживати заходів щодо поповнення запасів готівки, вивезення надлишків готівки (якщо вилучення з обігу грошей здійснюється постійно і надлишки їх постійно накопичуються) і зношених грошових білетів, а також установлювати контроль за тим, щоб у сховищах були грошові білети і монети всіх номіналів, необхідних для грошового обігу.

Територіальні управління й установи НБУ наділяються правами самостійного розпорядження готівкою, яка зберігається в їх сховищах та оборотній касі, - передавання банкнот та монет до оборотної каси та з оборотної каси до сховища, здійснення підкріплень комерційних банків готівкою з оборотної каси, приймання надлишків готівки від комерційних банків.

Територіальні управління, установи НБУ самостійно визначають обсяги готівки, яка зберігається у сховищах та оборотних касах. Підкріплення запасів готовки у сховищах та вивезення надлишків здійснюється за письмовим розпорядженням управління організації роботи з готівкою департаменту готівково-грошового обігу НБУ на підставі заявок від установ НБУ.

Підкріплення оботних кас територіальних управлінь, установ НБУ здійснюється цими установами самостійно на підставі заявок від комерційних банків, з якими укладена угода на касове обслуговування. Надлишки готівки наприкінці дня із оборотної каси зараховуються до сховища.

В територіальних управліннях використовується підсистема автоматизованої обробки інформації “Емісійний день банку”.

Територільні управління за допомогою підсистеми “Емісійний день банку” надсилає до департаменту готівково-грошового обігу заявки на підкріплення запасів готівки або її вивезення і отримують відповідні емісійні дозволи.

Облік емісійних операцій у підсистемі “Емісійний день банку” ведеться за індексами і номіналами.

Банкноти обліковуються за такими індексами:

“1” – придатні банкноти зразків до 2003 р.

“2” – зношені банкноти зразків до 2003 р.

“3” – банкноти з дефектом виробника зразків до 2003 р.

“4” – значно зношені банкноти зразків до 2003 р.

“9” – придатні банкноти зразків до 2003 р., що підлягають перерахуванню.

“13” – банкноти зразка 1992 р.

“14” – емісійні банкноти зразків до 2003 р.

“20” – придатні банкноти зразка 2003-2004 рр., які були в обігу

“21” – емісійні банкноти зразка 2003-2004 рр.

“22” – зношені банкноти зразка 2003-2004 рр.

“23” – банкноти зразка 2003 –2004 рр. з дефектом виробника

“24” – значно зношені банкноти зразка 2003-2004 рр.

“29” – придатні банкноти зразка 2003-2004 рр., що підлягають перерахуванню

Монети обліковуються за такими індексами:

“5” – придатні розмінні, обігові монети, включаючи пам’ятні та ювілейні монети звичайної якості

“6” – зношені розмінні, обігові монети, включаючи зношені пам’ятні та ювілейні монети звичайної якості

“7” – пам’ятні та ювілейні монети

“8” – розмінні, обігові монети, включаючи пам’ятні та ювілейні монети звичайної якості з дефектом виробника

“10” – розмінні обігові монети, включаючи пам’ятні та ювілейні монети звичайної якості, що підлягають перерахуванню

“11” – пам’ятні та ювілейні монети пошкоджені та з дефектом виробника

Щоденно начальник відділу обліку емісійно-касових операцій Центрального сховища звіряє дані про залишки готівки, що обліковується в підсистемі “Емісійний день банку” з даними відповідних рахунків балансу.

На підставі даних про емісійні операції кожного територіального управління і Центрального сховища в підсистемі “Емісійний день банку” департамент готівково-грошового обігу дійснює контроль за поданням територіальними управліннями заявок на підкріплоення запасів готівки або вивезення надлишків готівки, обліком емісійних операцій у територіальних управліннях і Центральному сховищі.

Департамент готівково-грошового обігу за допомогою підсистеми “Емісійний день банку” щомісячно складає баланс готівки, звіти про випуск готівки в обіг та її структуру, про залишку готівки у грошових сховищах та резервних фондах НБУ за індексами та номіналами.

Бухгалтерський облік касово-емісійних операцій ведеться в Плані рахунків в І, ІІ, ІІ, IV, VI, VII і ІХ класах.

І клас Основні активи

100

Готівкові  кошти в установах НБУ

1001 А

„Банкноти та монети в оборотних касах Національного банку України”;

1004 А

„Банкноти та монети в банкоматах Національного банку України”;

1007 А

„Банкноти та монети в дорозі”;

1009 А

„Пам’ятні та ювілейні монети, що видані під реалізацію”;

120

Кошти до запитання

1201 А

„Кореспондентські рахунки Національного банку України в банках-нерезидентах”;

ІІ клас Інші активи

222

Вимоги за операціями з пам’ятними, ювілейними монетами та іншою нумізматичною продукцією

2220 А

„Вимоги за операціями з пам’ятними та ювілейними монетами з дорогоцінних металів”;

2222 А

„Сувенірна та інша нумізматична продукція”;

2227 А

„Пам’ятні та ювілейні монети, сувенірна продукція та інша нумізматична продукція в дорозі”;

271

Дебіторська  заборгованість за господарською діяльністю НБУ

2715 А

“Дебіторська заборгованість за податками та обов’язковими платежами”;

273

Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками НБУ та іншими особами

2732 А

„Нестачі та інші нарахування на працівників Національного банку України”;

274

Дебіторська заборгованість за операціями з фінансовими інструментами за послугами

2749 А

„Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами”;

280

Розрахунки з територіальними управліннями, установами та підприємствами НБУ

2800 А

„Рахунки територіальних управлінь Національного банку України для внутрішньобанківських розрахунків”;

2801 А

„Рахунки установ Національного банку України – учасників СЕП”;

281

Дебіторська заборгованість за внутрішньобанківськими розрахунками

2810 А

„Дебіторська заборгованість за внутрішньобанківськими розрахунками”;

ІІІ клас Основні зобов’язання

300

Емісія грошей

3000 П

„Емітовані банкноти Національного банку України”;

3001 П

„Емітовані монети Національного банку України”;

3007 КП

„Банкноти та монети в дорозі, що відправлені зі сховищ Національного банку України”;

3009 КП

„Банкноти та монети в сховищах Національного банку України”;

320

Кошти банків до запитання

3200 П

„Кореспондентські рахунки банків-резидентів”;

IV клас Інші зобов’язання

462

Інші транзитні рахунки

4620 АП

“Транзитний рахунок за операціями з платіжними картками”;

4629 АП

„Транзитний рахунок за іншими операціями”;

471

Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю НБУ

4710 П

„Кредиторська заборгованість з придбання та продажу активів і послуг”;

4715 П

„Кредиторська заборгованість за податками та обов’язковими платежами”;

473

Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками НБУ та іншими особами

4732 П

„Нарахування з оплати праці та за іншими виплатами”;

4735 П

„Поточні рахунки працівників Національного банку України”;

474

Кредиторська заборгованість за операціями з фінансовими інструментами та послугами

4749 П

„Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами”;

480

Розрахунки з територіальними управліннями, установами та підприємствами НБУ

4800 П

„Рахунки територіальних управлінь Національного банку України для внутрішньобанківських розрахунків”;

4801 П

„Рахунки, що відкриті в територіальних управліннях установам Національного банку України – учасникам СЕП”;

481

Кредиторська заборгованість за внутрішньобанківськимирозрахунками

4810 П

„Кредиторська заборгованість за внутрішньобанківськими розрахунками”;

VI клас Доходи

641

Доходи від продажу пам’ятних та ювілейних монет, іншої продукції

6410 П

„Доходи від продажу пам’ятних та ювілейних монет, іншої нумізматичної продукції”;

6499

Інші операційні доходи

6499 П

„Інші операційні доходи”;

699

Інші неопераційні доходи

6699 П

„Інші неопераційні доходи”;

VII клас Витрати

719

Інші комісійні витрати

7199 А

„Інші комісійні витрати”;

732

Інші адміністративні витрати

7322 А

„Представницькі витрати”;

740

Витрати, що пов’язані з виготовленням паперу, банкнот, монет та іншої продукції

7401 А

„Витрати на виготовлення монет”;

7403 А

„Витрати на виготовлення іншої продукції”;

762

Інші неопераційні витрати

7629 А

„Інші неопераційні витрати”;

771

Заборгованість за активами, що списана на збитки

7710 А

„Списана на збитки заборгованість за активами”;

VIII клас Меморандні рахунки

800

Позиція Національного банку України щодо іноземної валюти та банківських металів

8000 АП

„Позиція Національного банку України щодо іноземної валюти та банківських металів”;

ІХ клас Позабалансові рахунки

900

Рахунки за емісійними операціями НБУ

9000 А

„Резервні фонди банкнот і монет Національного банку України в Центральному сховищі”;

9001 А

„Резервні фонди банкнот і монет Національного банку в дорозі”;

9002 А

„Зношені, значно зношені, з дефектом виробника банкноти та монети”;

9003 А

„Банкноти і монети до їх знищення”;

970

Цінні папери та інші активи клієнтів на зберігання

9709 А

„Інші активи на зберіганні”;

981

Інші цінності та документи

9811 А

„Банкноти та монети до приймання”;

9819 А

„Інші цінності та документи”;

989

Бланки і цінності в підзвіті та в дорозі

9898 А

„Інші цінності в підзвіті”;

9899 А

„Інші цінності в дорозі”;

991

Контррахунки

9910 А

„Контррахунок для позабалансових рахунків”.

2. Облік емісійних операцій НБУ.

а) Організація роботи з резервними фондами у  Центральному сховищі Національного банку

Для забезпечення потреб грошового  обігу суб’єктів країни в готівці в Центральному сховищі створюються резервні фонди банкнот і монет у національній валюті.

Формування резервних фондів здійснюється за рахунок надходжень виготовленої на замовлення Національного банку готівки від Банкнотно-монетного двору  та надлишків придатної до обігу готівки  від територіальних управлінь.

Підкріплення запасів готівки територіальних управлінь із резервних фондів Центрального сховища та зарахування прийнятої  від територіальних управлінь готівки до резервних фондів Центрального сховища проводиться на підставі емісійних дозволів, наданих  Департаментом готівково-грошового обігу. 

Одержана готівка зараховується до Центрального сховища в сумах, зазначених у супровідних документах (накладній – від Банкнотно-монетного двору та в описі цінностей, що пересилаються, - від територіальних управлінь).

Зарахування готівки, одержаної Центральним сховищем, оформляється прибутковим позабалансовим ордером, що засвідчується  підписами двох матеріально відповідальних осіб і начальника відділу зберігання цінностей. 

Зарахування до резервних фондів  банкнот і монет отриманих від БМД або територіального управління НБУ (на підставі емісійних дозволів)

Дт 9000  -„Резервні фонди банкнот і монет НБУ у Центральному сховищі”        

Кт 9910 -”Контррахунки для позабалансових рахунків ”

Видача придатної до обігу готівки з резервних фондів Центрального сховища для підкріплення територіальних управлінь Національного банку  оформляється згідно з описом цінностей, що пересилаються,  видатковим позабалансовим ордером, що засвідчується  підписами двох матеріально відповідальних осіб і начальника відділу зберігання цінностей.

Відправлення готівки з резервних фондів центрального сховища до територіального управлінняНБУ.

Дт 9001 --„Резервні фонди банкнот і монет НБУ у дорозі ”

Кт 9000 --„Резервні фонди банкнот і монет НБУ у Центральному сховищі”

У день зарахування (відправлення) готівки Центральне сховище до 16 години одночасно надсилає відправнику (одержувачу) і Департаменту готівково-грошового обігу відповідне підтвердження (повідомлення), в якому зазначається номер виконаного емісійного дозволу, відправник (одержувач), сума одержаних (відправлених) банкнот і монет із розподілом за індексами та номіналами, для ювілейних монет - додатково за назвою монет і  їх кількістю.

Підтвердження (повідомлення) засвідчується підписом директора Центрального сховища або його заступника.

Отримання підтвердження про отримання банкнот і монет.

Дт 9910-”Контррахунки для позабалансових рахунків”

Кт9001--„Резервні фонди банкнот і монет НБУ у дорозі ”

б) Підкріплення запасів готівки територіальних управлінь та вивезення її надлишків

Для своєчасного забезпечення банків і клієнтів готівкою усіх номіналів у потрібних обсягах у територіальних управліннях створюються запаси готівки у сховищах. У грошових сховищах мають зберігатися запаси готівки в такому обсязі, що забезпечуватиме не менше ніж тримісячну потребу  в  ній  за  кожним  номіналом. Для  визначення  цієї  потреби  мають

враховуватися специфіка і стан готівкового обігу в регіоні, середньомісячний випуск готівки в обіг, очікувані надходження від комерційних банків та обсяги і орієнтовні строки одержання готівки в підкріплення від Центрального сховища або від іншого територіального управління тощо. Керівники територіальних управлінь зобов’язані вчасно вживати заходів щодо поповнення запасів готівки, а також встановити контроль за наявністю у сховищах банкнот і монет усіх номіналів, необхідних для потреб грошового обігу.

Підкріплення запасів готівки у сховищах територіальних управлінь здійснюється з Центрального сховища або з інших територіальних управлінь. Надлишки банкнот і монет у разі потреби територіальні управління передають до Центрального сховища або до інших територіальних управлінь. Підкріплення запасів готівки у сховищах та вивезення її надлишків здійснюються у кожному окремому випадку за емісійним дозволом, наданим Департаментом готівково-грошового обігу.

Відділи готівкового обігу та касових операцій територіальних управлінь здійснюють аналіз структури готівки в обігу, співвідношення між банкнотами і монетами в обігу та згідно з цим визначають не менше ніж тримісячну потребу регіону в готівці, включаючи оновлення зношених банкнот. Враховуючи фактичну наявність банкнот і монет у сховищі, складають заявку на підкріплення запасів готівки або заявку на вивезення надлишків готівки на загальну суму з розподілом за індексами, номіналами, кількістю місць і вагою. Заявка засвідчується підписом начальника територіального управління або особи, яка його заміщує, і подається Департаменту готівково-грошового обігу. Заявка на підкріплення (вивезення надлишків) наступного місяця подається до 15 числа поточного місяця.

Департамент готівково-грошового обігу розглядає заявки на підкріплення запасів готівки у сховищах (вивезення надлишків), аналізує потребу територіальних управлінь в ній в розрізі кожного номіналу і надає одержувачам і відправникам відповідні емісійні дозволи Емісійні дозволи засвідчуються підписом директора Департаменту готівково-грошового обігу або його заступника.

При перевезенні готівки спецтранспортом Департамент готівково-грошового обігу подає заявку на її перевезення Департаменту перевезення цінностей та організації інкасації.

Строк виконання емісійних дозволів Національного банку на підкріплення запасів готівки у сховищах та вивезення її надлишків не повинен перевищувати одного місяця (при залученні спецтранспорту - двох місяців).

При одержанні підкріплення запасів готівки від Центрального сховища або від іншого територіального управління відділ готівкового обігу та касових операцій територіального управління надає матеріально відповідальним особам повідомлення про надходження готівки від інших установ Національного банку, надіслане за допомогою підсистеми «Емісійний день банку».

До зарахування до запасів готівки у сховищах банкноти і монети перевіряються у встановленому порядку за пачками, корінцями та надписами на верхніх накладках (ярликах). Готівка в пошкодженій упаковці підлягає суцільному поаркушному перерахуванню. Надлишкові суми, незалежно від їх розміру, приймаються в оборотну касу територіального управління-одержувача та Центрального сховища і зараховуються на такі рахунки:

в упаковці банку – на рахунок відповідного банку;

в упаковці Банкнотно-монетного двору - на рахунок “Емітовані  банкноти Національного банку України”, “Емітовані монети Національного банку України”.

Суми недостач, а також сумнівні банкноти і монети, поповнюються з оборотної каси територіального управління-одержувача із зарахуванням цієї  суми  для відшкодування відправником.

Одержані в підкріплення банкноти і монети зараховуються до  запасів готівки у сховищах у територіального управління повністю в сумах, зазначених у супровідних документах (описах).  

Зарахування банкнот і монет до запасів готівки у сховищах територіального управління оформляється прибутковим ордером у двох примірниках, що засвідчуються підписами матеріально відповідальних осіб. Перший примірник призначається для зарахування готівки  до запасів готівки у  сховищах, другий – для проведення операції в підсистемі “Емісійний день банку”.

1.Зарахування до сховища банкнот і монет,одержаних з резервних фондів НБУ обо від іншіх територіальних управлінь.

Дт 3009 – „Банкноти та монети у сховищах НБУ”

Кт 3000 – „Емітовані банкноти НБУ”

Кт 3001 – Емітовані монети НБУ”

Суми банкнот і монет, зарахованих до запасів готівки у сховищах, відображаються на відповідних  рахунках “Емітовані банкноти Національного банку України”, “Емітовані монети Національного банку України” у кореспонденції з рахунком “Банкноти та монети у сховищах Національного банку України”, які відкриваються на балансі  кожного територіального управління.

При вивезенні готівки із запасів готівки у сховищах до Центрального сховища або до інших територіальних управлінь відділ готівкового обігу та касових операцій територіального управління готує і надає матеріально відповідальним особам і службі перевезення цінностей (у разі вивезення власними силами) розпорядження на вивіз готівки на загальну суму з розподілом за індексами і номіналами. Розпорядження засвідчується підписами начальника територіального управління і начальника відділу готівкового обігу та касових операцій або їх заступників.

Вивезення     надлишків     готівки    зі   сховищ      територіальних      управлінь    НБУ.

Видача банкнот і монет із запасів готівки  у сховищах територіального управління для відправлення оформляється, згідно з описом цінностей, що пересилаються (дод.№1), видатковим ордером у двох примірниках, що засвідчуються  підписами матеріально відповідальних осіб і контролера. Перший примірник призначається для видачі банкнот і монет із запасів готівки  у сховищах, другий -  для проведення операції в підсистемі “Емісійний день банку”.  

Видані банкноти та монети із запасів готівки у сховищах територіального управління відображаються за рахунком “Банкноти та монети у дорозі, що відправлені зі сховищ  установ Національного банку України”, а після отримання підтвердження (повідомлення) від банку-отримувача - на відповідних рахунках “Емітовані банкноти Національного банку України”, “Емітовані монети Національного банку України”.

Відправлення банкнот і монет із сховища регіонального управління до Центрального сховища (у т.ч. непридатних до обігу) та/або до іншого територіального управління

Дт 3007 -  „Банкноти та монети у дорозі,які відіслані із   сховищ установ НБУ”

Кт 3009 –  „Банкноти та монети у сховищах НБУ”

У день зарахування готівки до запасів готівки у сховищах (відправлення) готівки одержувач (відправник) до 16 години надсилає одночасно відправнику (одержувачу) і Департаменту готівково-грошового обігу відповідне підтвердження (повідомлення) у якому зазначаються номер виконаного емісійного дозволу, відправник (одержувач), сума одержаних (відправлених) банкнот і монет із розподілом за індексами і номіналами, для ювілейних монет – додатково за назвою монет та їх кількістю. Підтвердження (повідомлення)  засвідчується підписом начальника територіального управління або особи, яка його заміщує.

Отримання підтвердження від центрального сховища або від територіальних управлінь НБУ про одержання банкнот і монет.

Дт 3000,3001 - „Емітовані монети НБУ”

Кт 3007          - „Банкноти та монети у дорозі, що відправлені із сховищ установ НБУ

       Вивезення не придатних до обігу  банкнот і монет та їх знищення

Не придатні до обігу банкноти і монети територіальні управління відправляють до Центрального сховища. Зношені банкноти і монети відправляються в повних пачках і мішечках , значно зношені, з дефектом виробника банкноти можуть відправлятися в неповних пачках , монети з дефектом виробника в неповних мішечках .

При обробленні банкнот із застосуванням автоматизованих систем з установленими шредерами знищення  зношених  банкнот здійснюється  на місцях.

Під час вивезення не придатних до обігу банкнот і монет власним транспортом відділи готівкового обігу та касових операцій територіальних управлінь за допомогою засобів спецзв’язку попередньо узгоджують з Центральним сховищем дату відправлення.

Під час вивезення не придатних до обігу банкнот і монет спецтранспортом відділи готівкового обігу та касових операцій територіальних управлінь надсилають у встановленому порядку клопотання Центральному сховищу про потребу вивезення непридатних до обігу  банкнот і монет, зазначаючи при цьому їх суму та кількість місць. Центральне сховище розглядає можливість прийняття цінностей, узгоджує з Департаментом перевезення цінностей та організації інкасації кількість вільних місць у спецтранспорті та орієнтовний день його прибуття, попередньо визначає  завантаженість працівників кас і на підставі цього дає дозвіл або визначає термін прийняття готівки.

На підставі дозволу Центрального сховища на вивезення готівки відділ готівкового обігу та касових операцій територіального управління надає матеріально відповідальним особам і службі перевезення цінностей засвідчене підписом начальника територіального управління та начальника відділу готівкового обігу і касових операцій або їх заступників, розпорядження на відправлення не придатних до обігу банкнот і монет на загальну суму з розподілом за індексами і номіналами. Видача не придатних до обігу банкнот і монет із запасів готівки у сховищах для відправлення оформляється видатковим ордером згідно з описом цінностей ,що пересилаються (у двох примірниках, що засвідчуються підписами матеріально відповідальних осіб). Перший примірник призначається для видачі банкнот і монет зі сховища, другий - для проведення операції в підсистемі “Емісійний день банку”.

 Відправлення банкнот і монет із сховища територіального управління НБУ до центрального сховища або до іншого територіального управління НБУ.

Дт 3007- „Банкноти та монети у дорозі, що відіслані  із  сховищ установ НБУ”

Кт 3009  - „Банкноти та монети у сховищах НБУ”

Надходження до Центрального сховища не придатних до обігу банкнот і монет оформляється прибутковим позабалансовим ордером, в якому зазначається дата та номер опису. Прибутковий позабалансовий ордер засвідчується підписами двох матеріально відповідальних осіб і начальника відділу зберігання цінностей.

Вилучення з оборотної каси Центрального сховища непридатних до обігу банкнот і монет, які підлягають знищенню

Дт 9002 -„Зношені, значно зношені, з дефектом виробника банкноти та монети”

Кт  9910 -”Контррахунки для позабалансових  рахунків”

У день відправлення (одержання) не придатних до обігу банкнот і монет відправник (одержувач) до 16 години надсилає одночасно Центральному сховищу (відправнику) і Департаменту готівково-грошового обігу відповідне повідомлення (підтвердження), у якому зазначаються дата і номер опису, одержувач (відправник), сума відправлених (одержаних) банкнот і монет з розподілом за індексами та номіналами. Повідомлення (підтвердження) засвідчується підписом начальника територіального управління (директора Центрального сховища) або особи, яка його заміщує.

У Центральному сховищі не придатні до обігу банкноти і монети, що надходять від територіальних управлінь, перераховують, після чого банкноти  знищують, а монети відправляють на перероблення.

Видача матеріально відповідальними особами Центрального сховища не придатних до обігу банкнот для знищення і не придатних до обігу монет  для перероблення  оформляється  видатковим  позабалансовим  ордером , що засвідчується підписами двох матеріально відповідальних осіб і начальника відділу зберігання цінностей. 

1. Передача інкасаторам зношених та бракованих банкнот і дефектних монет для знищення або переробки

Дт 9003 –„Банкноти та монети до їх знищення 

Кт 9002 - „Зношені, значно зношені, з дефектом виробника банкноти та монети”

2. Списання знищених банкнот і монет на підставі акта про знищення або переробку

Дт 9910-”Контррахунки для позабалансових рахунків”

Кт  9003–„Банкноти та монети до їх знищення

3. ОБЛІК КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ

Підкріплення оборотних кас та зарахування готівки з оборотних кас до сховищ територіальних управлінь НБУ.

Відділ готівкового обігу і касових операцій територіального управління узагальнює заявки на видачу готівки банкам, клієнтам і працівникам банку на її вивезення та на обмін, здійснює аналіз структури банкнот і монет в обігу, насиченості обігу банкнотами та монетами всіх номіналів, розмінності банкнот і монет, що знаходяться в обігу і готує розпорядження на: перерахування готівки із запасів готівки у сховищах до оборотної каси; підкріплення банків як за допомогою служби перевезення цінностей, так і власними силами на загальну суму з розподілом за індексами і номіналами по кожному банку; приймання в оборотну касу готівки від банків (тих, що доставлятимуться службою перевезення цінностей територіального управління та власними силами банків) на загальну суму по кожному банку; видачу готівки клієнтам, працівникам банку та для обміну на загальну суму. Заявку на касове обслуговування клієнтів Національного банку надає відділ організації бухгалтерського обліку. Потреба у готівці для виплат заробітної плати працівникам банку визначається завідуючим сектором касових операцій.

Розпорядження надаються бригаді матеріально відповідальних осіб, завідуючому касою, працівнику відділу, який здійснює бухгалтерський облік операцій з готівкою, і контролеру.

Відділ готівкового обігу і касових операцій надає службі перевезення цінностей заявку на перевезення цінностей між територіальним управлінням і банками.

Розпорядження та заявка засвідчуються підписом начальника відділу готівкового обігу і касових операцій або його заступника.

На підставі розпорядження відділу готівкового обігу та касових операцій здійснюється підкріплення оборотної каси готівкою із запасів готівки у сховищах.

Перерахування банкнот із запасів готівки у сховищах до оборотної каси здійснюється в повних пачках, обігових монет - у повних мішечках.

Зарахування готівки з оборотної каси до запасів готівки у сховищах здійснюється матеріально відповідальними особами без розпорядження начальника відділу готівкового обігу і касових операцій.

Вкладення з оборотної каси до запасів готівки у сховищах придатних, зношених та неперерахованих банкнот в упаковці банків здійснюється в повних пачках, придатних обігових монет - у повних мішечках. Значно зношені, з дефектом виробника банкноти і монети можуть зараховуватися на відповідні індекси  запасів готівки у сховищах і зберігатися там в неповних пачках і мішечках.

Перерахування готівки із запасів готівки у сховищах до оборотної каси і її вкладення з оборотної каси до запасів готівки у сховищах оформляються прибутково-видатковими ордерами

         Перерахування із сховища до оборотної каси банкнот і монет з метою випуску їх в обіг

Дт 1001 –„Банкноти та монети у касі НБУ” 

Кт 3009 - „Банкноти та монети у сховищах НБУ” 

З розподілом за індексами і номіналами в трьох примірниках, що засвідчуються підписами матеріально відповідальних осіб і контролера. Перший примірник призначається для здійснення операцій у грошових сховищах, другий - в оборотній касі, третій - для проведення операцій в підсистемі “Емісійний день банку”.

Видача готівки з оборотної каси у підкріплення комерційного банку через інкасаторів НБУ.

Дт 1007 - –„Банкноти та монети у дорозі”

Кт 1001–„Банкноти та монети у касі НБУ”

Порядок роботи прибуткових кас

Прибуткові каси здійснюють приймання готівки протягом операційного дня.

Приймання готівки через прибуткову касу проводиться за такими документами:

від банків, що доставили готівку власними силами, та від клієнтів - юридичних осіб - за заявкою на внесення готівки;

інші надходження - за прибутковими касовими ордерами.

         Зарахування до оборотної каси готівки, яка надходить від комерційних банків та клієнтів

Дт 1001  -„Банкноти та монети у касі Національного банку України”

Кт 3200 -“Кореспондентські рахунки банків-резидентів”

У разі здавання клієнтом готівки до прибуткової каси банку одночасно за кількома прибутковими документами касир приймає готівку за кожним документом окремо.

Касир, який згідно з внутрішнім розпорядком одержав прибуткові документи, повинен:

 •  перевірити наявність і тотожність підписів відповідних операційних працівників із зразками, що є в нього;
 •  звірити відповідність зазначених у них цифрами і словами сум;
 •  перевірити наявність підпису особи, яка вносить готівку;
 •  викликати особу, яка вносить готівку, і прийняти від неї готівку.

Від клієнтів готівка приймається: банкноти - шляхом суцільного поаркушного перерахування, монети - за кружками.

Уся раніше прийнята готівка  повинна зберігатися в шухлядах столу, металевих шафах, сейфах, які потрібно замикати на ключ. Робоче місце касира має бути обладнане таким чином, щоб клієнт міг спостерігати за перерахуванням готівки.

На столі касира не може бути ніякої іншої  готівки, крім тієї, що приймається від особи, яка її вносить.

Наприкінці операційного дня на підставі прийнятих документів касир складає довідку про рух готівки та кількість документів, що надійшли до каси, а також  звіряє суму за довідкою із сумою прийнятої ним готівки. Довідка засвідчується підписом касира прибуткової каси, а зазначені в ній касові обороти звіряються ним із записами в касових журналах операційних працівників, що засвідчується підписами касира в касових журналах і операційних працівників на довідці касира.

Після закінчення операційного дня прийняту готівку касир формує в установленому порядку і разом із прибутковими документами та довідкою про рух готівки здає під розпис у Книзі обліку прийнятої і виданої готівки та інших цінностей завідуючому касою із записом загальної суми (без розподілу за номіналом).

Завідуючий касою звіряє суму прийнятої готівки та кількість прибуткових документів із довідкою касира й засвідчує її підписом.

Неповні корінці та пачки передаються завідуючим касою для об'єднання одному із касирів під розпис у Книзі обліку прийнятої і виданої готівки та інших цінностей.

Готівка, що надійшла до прибуткових кас, може передаватися завідуючому касою протягом операційного дня кілька разів під розпис у Книзі обліку прийнятої і виданої готівки та інших цінностей. До передавання готівки касир повинен переконатися в тому, що фактична її наявність відповідає загальній сумі прибуткових документів, за якими вона прийнята.

Уся готівка, що надійшла за операційний день, повинна бути оприбуткована до оборотної каси і зарахована на відповідні балансові рахунки в той самий робочий день.

Порядок видачі готівки з видаткової каси

Видаткова каса здійснює видачу готівки за такими документами:

 •  банкам – за видатковим касовим ордером і довіреністю типової форми, що затверджена наказом Міністерства фінансів України;
 •  клієнтам - юридичним особам - виключно за грошовими чеками встановленої форми;
 •  фізичним особам, у тому числі працівникам банку – за видатковим касовим ордером;

Видача готівки клієнту територіального управління

Дт -  рахунки кліентів

Кт – 1001 “Банкноти та монети у касі Національного банку України”

Видаткові касові ордери оформляються відповідно до вимог Інструкції №1

До видаткової каси передаються:

 •  від відділу бухгалтерського обліку  – грошові чеки, видаткові касові ордери на виплату готівки на відрядження, господарські витрати, з поточних рахунків  працівників банку та інші видачі;
 •  від відділу персоналу – видаткові касові ордери на  виплати працівникам банку зарплати та інших виплат, які не зараховані на поточні рахунки;
 •  від відділу готівкового обігу і касових операцій – видаткові касові ордери і довіреності на видачу банкам підкріплень готівкою.

Грошові чекові книжки видаються клієнтам - юридичним особам. Видачу готівки касир проводить повними пачками і корінцями банкнот за зазначеними на накладках і бандеролях сумами без поаркушного перерахування за умови збереження непошкодженої упаковки. Готівка з неповних корінців, а також з пачок із пошкодженою упаковкою видається касиром лише після поаркушного перерахування. Монети, що розфасовані в мішечки, пакети і тюбики, видаються за написами на ярликах, пакетах і тюбиках.

При розкриванні корінців банкнот для видачі окремих банкнот касир видаткової каси зобов'язаний їх попередньо перерахувати.

Касирам забороняється під час видачі клієнтам готівки проводити за вимогою останніх обмін готівки одного номіналу на інший. Видану з каси банку готівку особа - одержувач повинен, не відходячи від каси, перевірити за пачками та корінцями, а окремі банкноти перерахувати поаркушно у присутності касира, який видав готівку.

Якщо одержувач готівки виявив бажання перерахувати в приміщенні банку банкноти поаркушно, а монети за кружками, то в такому разі перерахування готівки здійснюється у відведеному для цього приміщенні під наглядом контролера.

У разі здійснення візуального контролю за перерахуванням готівки контролер одночасно стежить за тим, щоб верхня і нижня накладки, обв'язка з пломбою (гарантійні шви з кодами касирів), бандеролі з корінців, а також ярлики і обв'язка з пломбою від мішечка з монетою зберігалися до закінчення перерахування.

У разі виявлення при перерахуванні клієнтом готівки в банку недостач або надлишків банкнот (монет) у пачках, окремих корінцях або мішечках з монетами в непошкодженій упаковці викликається завідуючий сектором касових операцій. Після повторного перерахування готівки та підтвердження розбіжностей складається відповідний акт розбіжностей у двох примірниках, який засвідчується підписами завідуючого сектором, контролера та клієнта. Перший примірник цього акта разом із упаковкою пачки та бандероллю від корінця або ярлика з пломбою від мішечка , в якому виявлена невідповідність вкладення, пред’являється для відшкодування винній  особі територіального управління.

У разі виявлення недостач, надлишків банкнот (монет) у непошкодженій упаковці Банкнотно-монетного двору перший примірник акта розбіжностей надсилається разом із пакувальним матеріалом до Центрального сховища.

Браковані банкноти підлягають обміну на придатні до обігу банкноти.

Відшкодування коштів за банкноти та монети, які були здані на експертизу, на підставі отриманого опису з відміткою експерта про визнання їх платіжними:

- до отримання коштів від Центрального сховища

Дт 2749 -“Дебіторська заборгованість за операціями з іншими  фінансовими інструментами”

Кт 1001- “Банкноти та монети у касі Національного банку України”

Сума надлишків готівки, що виявлена в упаковці територіального управління, оприбутковується до оборотної каси

1. Суми нестач (або неплатіжних) банкнот і монет), які виявлені при переліченні готівки, відісланої Центральному сховищу або іншому регіональному управлінню:

       - відшкодування винною особою сум нестачі

Дт 1001- “Банкноти та монети у касі Національного банку України”

Кт 2732 -“Нестачі та інші нарахування на працівників банку”

2. Зарахування до оборотної каси сум надлишків банкнот і монет, які виявлені в упаковці, сформованій комерційним банком або регіональним управлінням НБУ

Дт 1001- “Банкноти та монети у касі Національного банку України”

Кт 6800 - “Непередбачені доходи”

і зараховується відповідному територіальному управлінню.

Сума надлишків готівки, що виявлена в упаковці Банкнотно-монетного двору, оприбутковується до оборотної каси з відображенням суми надлишку на рахунку “Емітовані банкноти Національного банку України”, “Емітовані монети Національного банку України”.

Зарахування до оборотної каси сум надлишків банкнот і монет, які виявлені у непошкодженій упаковці виробника

Дт – 1001- “Банкноти та монети у касі Національного банку України”

Кт – 3000 - Емітовані банкноти Національного банку України”

КТ – 3001 - Емітовані монети Національного банку України”

Центральне сховище перевіряє правомірність оформлення актів розбіжностей, в яких зазначається про недостачі готівки в непошкодженій упаковці Банкнотно-монетного двору, і щомісяця складає реєстр актів про недостачі, надлишки. Реєстр разом з актами на суму недостач  та пакувальним матеріалом пачки (мішечки), що надійшли за місяць, Центральне сховище протягом 5 робочих днів надсилає до Банкнотно-монетного двору та контролює відшкодування  цих сум недостач Банкнотно-монетним двором.

Суми недостач, що виявлені в непошкодженій упаковці Банкнотно-монетного двору, підлягають обов`язковому відшкодуванню Банкнотно-монетним двором за номінальною вартістю протягом 5 робочих днів на підставі відповідно оформлених актів, що передані Центральним сховищем, шляхом безготівкового перерахування на поточний рахунок Центрального сховища.

Відшкодування комерційним банком або іншим регіональним управлінням суми нестачі банкнот і монет

Дт – 2800,4800 - “Рахунки регіональних управлінь Національного банку України для внутрішньобанківських розрахунків” 

Кт – 2749  - “Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами

Одночасно Банкнотно-монетний двір проводить службове розслідування за виявленими фактами недостач, установлює винних осіб і розмір збитків, що підлягають відшкодуванню.

Після одержання від Банкнотно-монетного двору коштів  Центральне сховище перераховує їх відповідним територіальним управлінням для відшкодування  недостач.

    1.  Суми нестач (або неплатіжних) банкнот і монет), які виявлені при переліченні готівки, відісланої Центральному сховищу або іншому регіональному управлінню:

- перерахування коштів Центральному сховищу або іншому регіональному управлінню

Дт  4749“Кредиторська заборгованість за операціями з іншими   фінансовими інструментами

Кт 2800 - “Рахунки регіональних управлінь Національного банку України для внутрішньобанківських розрахунків” 

2. Відшкодування Центральним сховищем сум нестач, виявлених в упаковці:

        - іншого виробника

Дт  3000 -“Емітовані банкноти Національного банку України”

Кт 4749 - “Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами

Щомісяця Центральне сховище надає Департаменту готівково-грошового обігу довідку про недостачі та надлишки готівки, виявлені в непошкодженій упаковці Банкнотно-монетного двору (у розрізі територіальних управлінь, у тому числі банків), і про відшкодування недостач Банкнотно-монетним двором.

Виявлені і відсортовані  банкноти (монети) з дефектом виробника надсилаються територіальними управліннями до Центрального сховища. Центральне сховище направляє Банкнотно-монетному двору претензію на банкноти (монети) з дефектом виробника, яка має відшкодовуватись останнім  за вартістю  їх виготовлення протягом 5 робочих днів шляхом безготівкового розрахунку.

Наприкінці операційного дня касир звіряє суму прийнятої під звіт готівки з сумою видаткових документів і залишком готівки та складає довідку про рух готівки, у розрізі відповідних працівників відділів, від яких надійшли видаткові документи, підписує її. Зазначені в  довідці касові обороти звіряються  із  підсумками касових журналів відповідних відділів, від яких надійшли видаткові касові документи, а також засвідчується підписами касира в касових журналах та відповідальних виконавців на довідці касира.

Залишок готівки, сформованої у встановленому порядку, і видаткові касові документи за день разом із довідкою касир здає під розпис у Книзі обліку прийнятої і виданої готівки та інших цінностей завідуючому касою (керівнику групи), який, перевіривши довідку, підписує її.

Порядок роботи каси з приймання та видачі готівки інкасаторам

Приймання готівки, доставленої інкасаторами, до оборотної каси та видачу її інкасаторам для доставки банкам здійснюють матеріально відповідальні особи.

Матеріально відповідальні особи також здійснюють видачу та приймання готівки, що доставлена інкасаторами Національного банку з Центрального сховища, інших територіальних управлінь.

Приймання надлишків готівки від банків, доставленої  інкасаторами, здійснюється  на підставі опису цінностей, що пересилаються.

Приймання готівки здійснюється матеріально відповідальними особами у присутності бригади інкасаторів, яка здійснила доставку готівки.

При цьому матеріально відповідальні особи перевіряють:

чіткість відбитків пломбірів і відповідність їх номера номеру, що зазначений у супровідному описі;

правильність і цілісність пакування пачок (наявність цілих і чітких відбитків пломбірів (кодів);

кількість корінців у кожній пачці;

правильність оформлення реквізитів накладок: наявність дати пакування, правильність сум, зазначених на накладках, підписів касирів, їх іменних штампів, штампа з найменуванням банку, код банку (за його відсутності - номер банку за електронною поштою).

Монети приймаються мішечками з перевіркою правильності та цілісності пакування, наявності на ярликах мішечків найменування банку, дати пакування, номіналу монет, суми вкладення, цілісності та чіткості відбитків пломбірів, наявності іменних штампів та підписів касирів.

За наявності дефекту в оформленні чи упаковці готівка перераховується касиром  каси перерахування під наглядом контролера та інкасатора.

Після приймання від інкасаторів готівки матеріально відповідальні особи та всі члени бригади інкасаторів розписуються на звороті обох примірників опису цінностей, що пересилаються. На другому примірнику проставляється печатка матеріально відповідальних осіб. На підставі описів працівник відділу готівкового обігу і касових операцій, який  здійснює бухгалтерський облік касових операцій, виписує прибутково-видатковий касовий ордер у двох примірниках, що підписується  матеріально відповідальними особами.

Зарахування до оборотної каси готівки, яка надходить від комерційних банків та клієнтів

Дт 1001 “Банкноти та монети у касі Національного банку України”

Кт 3200- “Кореспондентські рахунки банків-резидентів”

Перші примірники прибутково-видаткового касового ордера та опису цінностей, що пересилаються, формуються в касові документи дня. Другий примірник опису цінностей, що пересилаються, видається  старшому бригади інкасаторів,а другій примірник прибутково- касового ордера – працівнику, який веде  бухгалтерский облік.

За умови доставки банку підкріплення готівкою інкасаторами територіального управління видача її з оборотної каси здійснюється матеріально відповідальними особами на підставі опису цінностей та прибутково-видаткового касового ордера.

   Видача готівки з оборотної каси у підкріплення комерційного банку через інкасаторів НБУ:

        - отримання коштів від комерційного банку

Дт 3200 - “Кореспондентські рахунки банків-резидентів”

Кт 4749- “Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами”

       - передача готівки інкасаторам

Дт 1007-“Банкноти та монети у дорозі”

Кт 1001“Банкноти та монети у касі Національного банку України”

      -  отримання підтвердження про одержання готівки комерційним банком

Дт 4749  - “Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами”

Кт 1007  -“Банкноти та монети у дорозі”

На видачу готівки працівник, який  здійснює бухгалтерський облік касових операцій, складає прибутково-видатковий касовий ордер із посиланням на номер і дату дозволу відділу готівкового обігу і касових операцій, що підписується матеріально відповідальними особами.

Опис цінностей, що пересилаються, складається матеріально відповідальними особами у трьох примірниках, із яких:

перший примірник відправляється через старшого бригади інкасаторів керівнику банку - одержувача цінностей;

другий - використовується бригадою інкасаторів для приймання і здавання цінностей;

третій - залишається в  касових документах банку-відправника  разом із прибутково-видатковим касовим ордером та дорученням.

На першому і другому примірниках опису ставиться печатка матеріально відповідальних осіб.

При одержані готівки інкасатори пред`являють доручення на перевезення цінностей (додаток 28) та посвідчення.

Про приймання цінностей інкасатори розписуються у прибутково-видатковому касовому ордері. Доручення на перевезення цінностей підшивається в касові документи дня.

Наприкінці дня матеріально відповідальні особи  складають  довідку про суму прийнятої та виданої готівки (додаток 23), підписують,  її дані звіряються з касовими журналами, а також засвідчуються підписами матеріально відповідальних осіб в касових журналах, а підписом працівника, який здійснює бухгалтерський облік касових операцій, – на довідці про суму прийнятої і виданої готівки.

Національний банк України не відшкодовує банку суми недостач, що виявлені банком в упаковці територіального управління, Центрального сховища або Банкнотно-монетного двору за межами територіального управління, за винятком монет в упаковці іноземного виробника . Незалежно від цього банк має скласти про це акт розбіжностей і надіслати його відповідному територіальному управлінню для вжиття відповідних заходів.

Незалежно від задоволення претензій одержувача готівки начальник відділу готівкового обігу і касових операцій має вжити необхідних заходів щодо контрольної перевірки готівки, сформованої касовим працівником, в упаковці якого виявлено недостачу.


Лекція 4. Облік міжбанківських кредитів НБУ

 1.  Структура рахунків та характеристика міжбанківських кредитів НБУ.
 2.  Бухгалтерський облік операцій з надання кредитів.
 3.  Бухгалтерський облік операцій з визнання та отримання доходів за наданими кредитами.
 4.  Бухгалтерській облік операцій з погашення кредитів

Література

 1.  Постанова НБУ №426 від 7.11.2006 р. “Про затвердження Інструкції з бухгалтерського обліку кредитних та депозитних операцій НБУ.
 2.  Постанова НБУ №453 від 28.11.2002 р. “Про затвердження плану рахунків бухгалтерського обліку НБУ та Інструкції про застосування плану рахунків бухобліку НБУ зі змінами та доповненнями”.

Центральний банк є банком банків, кредитором в останній інстанції, тобто цей банк може задовільнити додаткову потребу економіки в кредитах. Якщо установи банків використали всі можливості для збільшення або поповнення своєї ресурсної бази через рефінансування активів на фондовосу ринку або ринку міжбанківських кредитів, вони звертаються в НБУ.

На мікрорівні кредити НБУ сприяють підтриманню установами банків своєї ліквідності на необхідному рівні, зміні структури їхнії активів на користь позичкових операцій, а також розширенню, за необхідності, обсягу кредитної допомоги своїм клієнтам.

НБУ надає установам банків наступні види кредитів:

 1.  “Кредити овернайт”, короткострокові кредити, що надані банківським установам, шляхом рефінансування       1410.
 2.  Кошти, що надані банком за операціями РЕПО      1411.
 3.  Короткострокові кредити, що надані банківським установам, шляхом рефінансування  1412.
 4.  Короткострокові стабілізаційні кредити, що надані банківським установам     1414.
 5.  Інші короткострокові кредити, надані  банківським установам   1415.
 6.  Довгострокові стабілізаційні кредити      1423.
 7.  Інші довгострокові стабілізаційні кредити     1424.
 8.  Кредити, що надані іншим позичальникам     1430.
 •  Кредити рефінансування типу “овернайт”видаються банком через постійно діючу лінію, рефіінансування і є гнучким механізмом короткотермінової (миттєвої) підтримки ліквідності банку. Кредити типу “овернайт” видаються тільтки під забезпечення державними цінними паперами.
 •  РЕПО-операції є інструментом оперативного управління ліквідністю банківської системи та одночасно методом регулювання грошової маси в обігу. Розрізняють операції прямого та звооротнього РЕПО.
 •  Пряме РЕПО здійснюється з ініціативи банків, які потребують підтримки своєї короткотермінової ліквідності і здійснюється це рефінансування шляхом купівлі НБУ державних ЦП.
 •  Зворотне РЕПО може здійснюватися НБУ у разі накопичення надлишкової ліквідності в банківській системі шляхом продажу державних ЦП зі свого портфеля за ринковою або балансовою вартістю на визначений термін за умови викупу їх.

В операціях прямого РЕПО НБУ отримує % доходи, зворотнього РЕПО   –  %  витрати.

 •  Стабілізаційні кредити можуть бути надані банкам-позичальникам у таких випадках:

- фінансово-стабільному банку, що взяв на себе борг, який перебуває в режимі фінансового оздоровлення, зща умови цільового використання: під заставу державних ЦП, під поруку або гарантію фінансового стабільного банку.

Отримані та надані Національним банком кредити обліковуються в період між датою операції і датою розрахунку (валютування) за позабалансовими рахунками.

На дату розрахунку (валютування) кредити відображаються за відповідними балансовими рахунками й одночасно виконується проводка за позабалансовими рахунками зворотна тій, яка була здійснена на дату операції.

Кредити, за якими дата операції збігається з датою розрахунку (валютування), за позабалансовими рахунками не  відображаються.

Кредити обліковуються за амортизованою собівартістю.

Нарахування доходів за кредитами здійснюється відповідно до нормативно-правових актів Національного банку та умов договорів не рідше ніж один раз на місяць (на звітну дату). У разі отримання доходів за звітний період у цьому самому звітному періоді бухгалтерські проводки за рахунками нарахованих доходів можуть не здійснюватися.

Амортизація дисконту за кредитами здійснюється за методом ефективної ставки відсотка одночасно з нарахуванням доходів (витрат). За короткостроковими кредитами та депозитами може застосовуватися рівномірний метод амортизації дисконту.

Доходи за кредитами в іноземній валюті (банківських металах) нараховуються у відповідній іноземній валюті згідно з укладеними договорами й відображаються за рахунками класу 6  у національній валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют (офіційним  (обліковим)  курсом   банківських  металів)  на дату  визнання  з використанням меморандного рахунку 8000 "Позиція Національного банку України щодо іноземної валюти, монетарного золота та банківських металів".

Визнання зменшення  корисності (знецінення) наданих кредитів  здійснюється шляхом створення резервів відповідно до нормативно-правових актів Національного банку.

Відсотковий дохід за знеціненими кредитами, крім тих знецінених кредитів, за якими сума очікуваного відшкодування дорівнює нулю, визнається за ефективною ставкою відсотка, визначеною під час первісного визнання кредиту.

За  знеціненими кредитами, за якими сума очікуваного відшкодування дорівнює нулю, дохід не визнається.

Облік заборгованості за знеціненими кредитами, що списана з балансових рахунків за рахунок резервів, здійснюється за позабалансовими рахунками до часу її погашення або списання з обліку згідно із законодавством України, у тому числі нормативно-правовими актами Національного банку.

Якщо кредитним договором передбачено, що сплата відсотків здійснюється рідше, ніж один раз на рік, то визнання доходу (витрат) за цим кредитом або депозитом здійснюється за ефективною ставкою відсотка.

Кошти в іноземній  валюті,  що  Національний  банк отримав як забезпечення наданого кредиту.

Для відображення операцій з отримання та надання кредитів Група управління проектами міжнародних кредитних ліній при Національному банку України (далі – Група управління проектами міжнародних кредитних ліній) використовує рахунки за внутрішньосистемними розрахунками.

Бухгалтерський облік операцій з надання Національним банком кредитів у національній валюті

Бухгалтерський облік операцій з надання кредитів

Зобов’язання з кредитування (крім зобов’язань за кредитами овернайт) обліковуються Операційним управлінням і відображаються на дату операції такою бухгалтерською проводкою:

Дт

Кт

Сума

9110

9910

кредиту до надання

На дату розрахунку (валютування) суми наданих кредитів відображаються на балансі Операційного управління такими бухгалтерськими проводками:

Дт

Кт

Сума

1410, 1411, 1412,1414, 1415,

1423, 1424,1430

наданого кредиту

3200, рахунок позичальника

коштів, яка зарахована позичальнику

1425, 1435

дисконту (у разі надання кредиту з дисконтом, стягнення одноразової комісії тощо)

Територіальні управління відображають надані кредити не пізніше наступного робочого дня після дати розрахунку (валютування) в управлінському обліку, який вони здійснюють відповідно до нормативно-правових актів Національного банку з питань регулювання ліквідності банків України, крім кредитів овернайт, відображення в управлінському обліку яких має здійснюватися в день їх надання.

Отримана застава обліковується структурним підрозділом, визначеним нормативно-правовим актом Національного банку з регулювання ліквідності банків України.

Вартість отриманої застави відображається такою бухгалтерською проводкою:

Дт

Кт

Сума

9910

9500,9501,

9502

вартості застави відповідно до договору застави

У разі зміни вартості застави здійснюються такі бухгалтерські проводки:

Дт

Кт

Сума

9910

9500, 9501, 9502

збільшення вартості застави

9500, 9501, 9502

9910

зменшення вартості застави

У разі переуступлення кредиту, наданого банку,  іншому позичальнику здійснюються такі бухгалтерські проводки:

Дт

Кт

Сума

1430

1411,1412,1414,1415,1417,1423, 1424, 1427, 1481, 1482

заборгованості за кредитом

1438

1418,1419,1428,1429,1580

нарахованих доходів

У разі збільшення або зменшення вартості застави за переуступленим кредитом здійснюються проводки:

Дт

Кт

Сума

9910

9500, 9501, 9502

збільшення вартості застави

9500, 9501, 9502

9910

зменшення вартості застави

Бухгалтерський облік операцій з визнання та отримання доходів за наданими кредитами

Визнання доходів за наданими кредитами відображається такими бухгалтерськими проводками:

Дт

Кт

Сума

1418, 1428, 1438

6042, 6043

нарахування відсотків

1425, 1435

амортизації дисконту

Отримання доходів (нарахованих відсотків та відсотків, які позичальник сплачує авансом) відображається такою бухгалтерською проводкою:

Дт

Кт

Сума

3200, рахунок позичальника

1418,1419,1428, 1429,1438,1439

отриманих доходів

У разі отримання відсотків авансом доходи, що належать до звітного періоду, відображаються проводкою:

Дт

Кт

Сума

1418, 1428, 1438

6042, 6043

нарахування відсотків

1425, 1435

амортизації дисконту

Бухгалтерській облік операцій з погашення кредитів

Погашення кредиту та отримання доходів (у разі наявності на дату погашення кредиту нарахованих, але неотриманих відсотків) відображається такими бухгалтерськими проводками:

Дт

Кт

Сума

3200, 3207, рахунок позичальника

кредиту та нарахованих доходів

1410,1411,1412, 1414,1415,1417, 1423,1424,1427, 1430, 1437

кредиту

1418,1419,1428, 1429,1438,1439

нарахованих доходів

У разі списання коштів на погашення заборгованості за наданими кредитами з кореспондентського рахунку банку відповідно до нормативно-правових актів з регулювання ліквідності банків України здійснюються бухгалтерські проводки:

Дт

Кт

Сума

3200, 3207, рахунок позичальника

кредиту та нарахованих доходів

1410,1411,1412, 1414,1415,1417, 1423,1424,1427, 1430, 1437

кредиту

1418,1419,1428, 1429,1438,1439

нарахованих доходів

Територіальні управління відображають погашення кредитів в управлінському обліку  не пізніше наступного робочого дня після дати погашення.

Повернення застави після погашення кредиту відображається такою бухгалтерською проводкою:

Дт

Кт

Сума

9500, 9501, 9502

9910

вартості застави

Бухгалтерський облік операцій за кредитами, за якими відбулося зменшення корисності (знецінення)

У разі непогашенім кредиту в термін, передбачений кредитним договором, здійснюються такі бухгалтерські проводки:

Дт

Кт

Сума

1417, 1427, 1437

1410,1411,1412, 1414, 1415, 1423, 1424,1430

простроченої заборгованості за кредитом

У разі неотримання нарахованих доходів у термін, передбачений кредитним договором, здійснюється така бухгалтерська проводка:

Дт

Кт

Сума

1419, 1429,1439

1418,1428,1438

прострочених нарахованих доходів

У разі визнання заборгованості за наданим кредитом та нарахованими за ним доходами сумнівною щодо погашення здійснюються такі бухгалтерські проводки:

Дт

Кт

Сума

1481, 1482, 1483, 1484

1410,1411,1412, 1414,1415,1417, 1423,1424,1427, 1430,1437

сумнівної заборгованості за кредитом

1425, 1435

1485

неамортизованого дисконту за кредитом, який визнано сумнівним щодо погашення

1580

1418, 1428, 1438, 1419, 1429,1439

сумнівних щодо отримання нарахованих доходів

У разі перекласифікадії сумнівної заборгованості за наданими кредитами та нарахованими доходами в стандартну здійснюються проводки, зворотні до проводок:

Дт

Кт

Сума

1481, 1482, 1483, 1484

1410,1411,1412, 1414,1415,1417, 1423,1424,1427, 1430,1437

сумнівної заборгованості за кредитом

1425, 1435

1485

неамортизованого дисконту за кредитом, який визнано сумнівним щодо погашення

1580

1418, 1428, 1438, 1419, 1429,1439

сумнівних щодо отримання нарахованих доходів

У разі створення (збільшення) резервів за наданими кредитами здійснюється така бухгалтерська проводка:

Дт

Кт

Сума

7700

1490

резерву (збільшення резерву)

У разі відновлення корисності наданих кредитів зменшення створених резервів відображається проводкою, зворотною до проводки:

Дт

Кт

Сума

7700

1490

резерву (збільшення резерву)

Визнання доходів за знеціненими кредитами відображається такими бухгалтерськими проводками:

Дт

Кт

Сума

1418, 1428, 1438, 1580

6042, 6043

нарахованих відсотків

1425, 1435, 1485

6042, 6043

амортизації дисконту

У разі одержання коштів на погашення заборгованості за знеціненими кредитами здійснюються такі бухгалтерські проводки:

Дт

Кт

Сума

3200, 3207 рахунок позичальника

1410,1411,1412,1414, 1415, 1417, 1423, 1424, 1427,

1430,1437, 1481, 1482. 1483, 1484, 1418, 1419, 1428

1429, 1438, 1439, 1580

погашення заборгованості за кредитом та нарахованими доходами

1425, 1435, 1485

1490

7700

зменшення резерву

Використання застави та створеного резерву для погашення заборгованості за знеціненими кредитами і нарахованими за ними доходами відображається такими бухгалтерськими проводками:

Дт

Кт

Сума

9500, 9501, 9502

9910

вартості застави

Рахунок обліку відповідних активів (визначається за справедливою вартістю)

1481, 1482, 1483, 1484, 1580

заборгованості за кредитом та нарахованими за ним доходами, що погашається за рахунок застави, якщо предмет застави переходить у власність Національного банку

1485

2749

3200

витрат, пов'язаних з продажем застави (у разі наявності), якщо Національний банк продає предмет застави

3200

4749

коштів, отриманих від продажу застави

4749

2749

витрат, пов'язаних з продажем застави

4749

1481,1482,1483, 1484, 1580

заборгованості за кредитом та нарахованими за ним доходами, що погашається за рахунок застави, якщо Національний банк продає предмет застави

1485

4749

3200, рахунок позичальника

перевищення отриманих від продажу застави коштів над сумою заборгованості (у разі наявності)

1490

1481, 1482, 1483, 1484, 1580

заборгованості за кредитом та нарахованими за ним доходами, що погашається за рахунок створеного резерву

1485

Сума списаної за рахунок резерву заборгованості за кредитом відображається такою бухгалтерською проводкою:

Дт

Кт

Сума

9600

9910

заборгованості за кредитом, що списана з балансових рахунків

Сума нарахованих доходів за кредитами, списаними за рахунок резерву, та подальше нарахування доходів за такими кредитами, якщо кредитним договором передбачено сплату відсотків до дати повернення коштів, відображається такою бухгалтерською проводкою:

Дт

Кт

Сума

9620

9910

нарахованих доходів, що списані з балансових рахунків, та доходів, що нараховуються згідно з кредитним договором

У разі надходження коштів на погашення заборгованості за кредитами, списаними з балансових рахунків, здійснюються такі бухгалтерські проводки:

а) за балансовими рахунками:

Дт

Кт

Сума

3200

6710

отриманих коштів

б) за позабалансовими рахунками

Дт

Кт

Сума

9910

9600

погашення кредиту

9910

9620

отриманих доходів

Списання з обліку непогашеної заборгованості за наданими кредитами та нарахованими за ними доходами відображається бухгалтерськими проводками:

Дт

Кт

Сума

9910

9600

погашення кредиту

9910

9620

отриманих доходів

Облік операцій Національного банку з отримання кредитів від іноземних фінансових організацій (крім МВФ) та надання кредитів за рахунок коштів іноземних фінансових організацій (крім МВФ)

Бухгалтерський облік операцій Національного банку

з отримання кредитів від іноземних фінансових організацій (крім МВФ)

На дату операції здійснюється така бухгалтерська проводка:

Дт

Кт

Сума

9910

9120

кредиту до отримання

На дату розрахунку (валютування) суми отриманих кредитів відображаються в балансі такими бухгалтерськими проводками:

а) якщо сума кредиту (траншу) зараховується на кореспондентський рахунок Національного банку за вирахуванням одноразової комісії:

Дт

Кт

Сума

1201

3400, 3401

отриманого кредиту (траншу), зменшена на суму одноразової комісії

3405

стягнутої одноразової комісії (дисконту)

б) якщо сума кредиту (траншу) зараховується на кореспондентський рахунок Національного банку повністю з подальшою сплатою одноразової комісії:

Дт

Кт

Сума

1201

3400, 3401

отриманого кредиту (траншу)

3405

1201

сплаченої одноразової комісії

Бухгалтерський облік операцій з визнання та сплати витрат за

кредитами, отриманими Національним банком від іноземних фінансових  організацій (крім МВФ)

Визнання витрат за отриманими кредитами відображається такими бухгалтерськими проводками:

Дт

Кт

Сума

7040

3408

нарахованих відсотків

7101

4778   

нарахованої  комісії за  отримане  зобов'язання   з кредитування

7101

4778

нарахованої   комісії  за  анулювання   проекту  або дострокове погашення кредиту

7040

3405

амортизації дисконту

Сплата відсотків і комісій здійснюється в терміни, передбачені договорами між Національним банком та іноземними фінансовими організаціями, і відображається такими бухгалтерськими проводками:

а) якщо сума відсотків і комісій, що нарахована Національним банком, збігається із сумою, що нарахована іноземним кредитором:

Дт

Кт

Сума

3408, 4778

1201

сплачених нарахованих витрат

б)   якщо сума відсотків і комісій, що нарахована Національним банком, перевищує суму, що нарахована іноземним кредитором:

Дт

Кт

Сума

3408, 4778

1201

сплачених витрат (сума, що нарахована іноземним кредитором)

3408, 4778

7040, 7101

надлишково нарахованих витрат

3408, 4778

4629

надлишково нарахованих витрат, якщо на дату здійснення проводки немає залишків за рахунками 7040,7101

4629

7040,7101

в) якщо сума відсотків і комісій, що нарахована Національним банком, менша, ніж сума, що нарахована іноземним кредитором:

Дт

Кт

Сума

7040, 7101

3408,4778

донарахованих витрат

3408, 4778

1201

сплачених нарахованих витрат

Бухгалтерський облік операцій з погашення кредитів, отриманих Національним банком від іноземних фінансових організацій (крім МВФ)

Погашення кредиту здійснюється відповідно до умов, визначених договорами між Національним банком та Іноземними фінансовими організаціями, і відображається такою бухгалтерською проводкою:

Дт

Кт

Сума

3400, 3401

1201

погашення кредиту

Сплата відсотків та комісій у разі наявності на дату погашення кредиту нарахованих, але несплачених витрат відображається в бухгалтерському обліку проводками:  

а) якщо сума відсотків і комісій, що нарахована Національним банком, збігається із сумою, що нарахована іноземним кредитором:

Дт

Кт

Сума

3408, 4778

1201

сплачених нарахованих витрат

б)   якщо сума відсотків і комісій, що нарахована Національним банком, перевищує суму, що нарахована іноземним кредитором:

Дт

Кт

Сума

3408, 4778

1201

сплачених витрат (сума, що нарахована іноземним кредитором)

3408, 4778

7040, 7101

надлишково нарахованих витрат

3408, 4778

4629

надлишково нарахованих витрат, якщо на дату здійснення проводки немає залишків за рахунками 7040,7101

4629

7040,7101

в) якщо сума відсотків і комісій, що нарахована Національним банком, менша, ніж сума, що нарахована іноземним кредитором:

Дт

Кт

Сума

7040, 7101

3408,4778

донарахованих витрат

3408, 4778

1201

сплачених нарахованих витрат

Бухгалтерський облік операцій Нащонального банку з надання кредитів за рахунок коштів іноземних фінансових організацій (крім МВФ)

На дату операції здійснюється така бухгалтерська проводка:

Дт

Кт

Сума

9110

9910

кредиту до надання

На дату розрахунку (валютування) суми наданих кредитів відображаються такими бухгалтерськими проводками:

Дт

Кт

Сума

1440, 1441

1201

наданого кредиту (траншу), зменшена на суму одноразової комісії

1440, 1441

1445

стягненої одноразової комісії

9910

9500,9501, 9502

вартості отриманої застави

У разі збільшення або зменшення вартості застави здійснюються такі бухгалтерські проводки:

Дт

Кт

Сума

9910

9500, 9501, 9502

збільшення вартості застави

9500,9501, 9502

9910

зменшення вартості застави

У разі передавання до Національного банку кредитів, що були надані банками-учасниками суб'єктам господарської діяльності (небанківським установам), здійснюються такі бухгалтерські проводки:

Дт

Кт

Сума

1450, 1451, 1457,1483, 1484

1440, 1441, 1447, 1481, 1482

кредиту, що переданий до Національного банку банком-учасником

1458, 1459

1448, 1449

нарахованих доходів

1445, 1485

1455, 1485

неамортизованого дисконту

9910

9500,9501, 9502

вартості отриманої застави

Під час передавання кредитів від Національного банку до іншого банку-учасника виконуються проводки, зворотні до наведених у цьому пункті.

Бухгалтерський облік операцій з визнання та отримання доходів за кредитами, наданими Національним банком за рахунок коштів іноземних фінансових організацій (крім МВФ)

Визнання доходів за кредитами, наданими Національним банком за рахунок коштів Іноземних фінансових організацій (крім МВФ), відображається такими бухгалтерськими проводками:

Дт

Кт

Сума

1448, 1458

6042,6043

нарахованих відсотків

6492

нарахованого доходу від управління кредитними

ЛІНІЯМИ

2778

6102,6103

нарахованої комісії за надане зобов'язання з кредитування або нарахованої комісії за анулювання проекту чи дострокове погашення кредиту

1445, 1455

6042, 6043

амортизації дисконту

Отримання доходів за кредитами, наданими Національним банком за рахунок коштів іноземних фінансових організацій (крім МВФ), відображається такою бухгалтерською проводкою:

Дт

Кт

Сума

1201

1448, 1458, 2778

отриманого доходу

Бухгалтерський облік операцій з погашення кредитів, наданих Національним банком за рахунок коштів іноземних фінансових організацій (крім МВФ)

Погашення кредиту здійснюється відповідно до укладених договорів і відображається такою бухгалтерською проводкою:

Дт

Кт

Сума

1201

1440, 1441, 1450, 1451

погашення кредиту

Отримання відсотків та комісій у разі наявності на дату погашення кредиту нарахованих, але  неотриманих доходів відображажться в бухгалтерському обліку проводками:

 Дт

Кт

Сума

1201

1448, 1458, 2778

отриманого доходу

Повернення застави після погашення кредиту відображається такою  бухгалтерською проводкою:

Дт

Кт

Сума

9500, 9501, 9502

9910

вартості поверненої застави

Бухгалтерський облік операцій за наданими Національним банком кредитами, за якими відбулося зменшення корисності (знецінення)

У разі непогашеная кредиту в термін, передбачений кредитним договором, здійснюється така бухгалтерська проводка:

Дт

Кт

Сума

1447,1457

1440, 1441, 1450, 1451

простроченої заборгованості за наданим кредитом

У разі неотримання нарахованих доходів у термін, передбачений кредитним договором, здійснюється така бухгалтерська проводка:

Дт

Кт

Сума

1449, 1459, 2779

1448, 1458,

2778

прострочених нарахованих доходів за наданим кредитом

У разі визнання заборгованості за наданим кредитом та нарахованими за ним доходами сумнівною щодо погашення здійснюються такі бухгалтерські проводки:

Дт

Кт

Сума

1481, 1482, 1483, 1484

1440, 1441 1447, 1450, 1451, 1457

сумнівної заборгованості за наданим кредитом

1445, 1455

1485

неамортизованого дисконту за наданим кредитом, який визнано сумнівним щодо погашення

1580, 2980

1448, 1449, 1458, 1459, 2778, 2779

сумнівних щодо отримання нарахованих доходів за наданим кредитом

У разі перекласифІкації сумнівної заборгованості за наданими кредитами та нарахованими доходами в стандартну здійснюються проводки зворотні до проводок:

Дт

Кт

Сума

1481, 1482, 1483, 1484

1440, 1441 1447, 1450, 1451, 1457

сумнівної заборгованості за наданим кредитом

1445, 1455

1485

неамортизованого дисконту за наданим кредитом, який визнано сумнівним щодо погашення

1580, 2980

1448, 1449, 1458, 1459, 2778, 2779

сумнівних щодо отримання нарахованих доходів за наданим кредитом

У разі створення (збільшення) резервів за наданими кредитами здійснюється така бухгалтерська проводка:

Дт

Кт

Сума

7700

1490

резерву (збільшення резерву)

У разі відновлення корисності наданих кредитів зменшення створених резервів відображається проводкою, зворотною проводки:

Дт

Кт

Сума

7700

1490

резерву (збільшення резерву)

Визнання доходів за знеціненими кредитами відображається проводками:

 Дт

Кт

Сума

1448, 1458

6042,6043

нарахованих відсотків

6492

нарахованого доходу від управління кредитними ЛІНІЯМИ

2778

6102,6103

нарахованої комісії за надане зобов'язання з кредитування або нарахованої комісії за анулювання проекту чи дострокове погашення кредиту

1445, 1455

6042, 6043

амортизації дисконту

1580

6042, 6043

нарахованих відсотків

6492

нарахованого доходу від управління кредитними ЛІНІЯМИ

2980

6102,6103

нарахованої комісії за надане зобов'язання з кредитування або нарахованої комісії за анулювання проекту чи дострокове погашення кредиту

1485

6042, 6043

амортизації дисконту

У разі одержання коштів на погашення заборгованості за знеціненими кредитами здійснюються такі бухгалтерські проводки:

Дт

Кт

Сума

1201

1440, 1441, 1447, 1448, 1449, 1450, 1451, 1457, 1458, 1459, 1481, 1482, 1483, 1484, 1580, 2778, 2779, 2980

погашення  заборгованості за  кредитом та нарахованими доходами

1445, 1455, 1485

1490

7700

резерву (зменшення резерву)

Використання застави та створеного резерву для погашення заборгованості за знеціненим кредитом і нарахованими за ним доходами відображається такими бухгалтерськими проводками:

Дт

Кт

Сума

9500, 9501, 9502

9910

вартості застави

Рахунок обліку відповідних активів (активи визна-чаються за справедливою вартістю)

1481, 1482, 1483, 1484, 1580, 2980

заборгованості за кредитом та нарахованими за ним доходами, що погашається за рахунок застави, якщо предмет застави переходить у власність Національного банку

1485

2749

1201, 3200, рахунок позичальника

витрат, пов'язаних з продажем застави (у разі наявності), якщо Національний банк продає предмет застави

1201

4749

коштів, отриманих від продажу застави

4749

2749

витрат, пов'язаних з продажем застави

4749

1481, 1482, 1483, 1484, 1580, 2980

заборгованості за кредитом та нарахованими за ним доходами, що погашається за рахунок застави,   якщо   Національний   банк   продає предмет застави

1485

4749

1201

перевищення отриманих від продажу застави коштів над сумою заборгованості (у разі наявності)

1485

1481, 1482, 1483, 1484, 1580, 2980

заборгованості за кредитом та нарахованими за ним доходами, що погашається за рахунок створеного резерву

1490

У разі придбання іноземної валюти для погашення заборгованості за кредитом, якщо застава продана за національну валюту, бухгалтерські проводки здійснюються відповідно до нормативно-правового акта з регулювання бухгалтерського обліку операцій Національного банку з придбання і продажу іноземної валюти, монетарного золота та банківських металів.

Сума списаної за рахунок резерву заборгованості за кредитом відображається такою бухгалтерською проводкою:

Дт

Кт

Сума

9600

9910

заборгованості за кредитом, що списана з балансових рахунків

Сума нарахованих доходів за кредитами, списаними за рахунок резерву, та подальше нарахування доходів за такими кредитами, якщо кредитним договором передбачено сплату відсотків до дати повернення коштів, відображається такою бухгалтерською проводкою:

Дт

Кт

Сума

9620

9910

нарахованих доходів, що списані з балансових рахунків, та доходів, що нараховуються згідно з кредитним договором

У разі надходження коштів за кредитами, списаними з балансових рахунків, здійснюються такі бухгалтерські проводки:

Дт

Кт

Сума

1201

6710

отриманих коштів

9910

9600

погашення кредиту

9910

9620

отриманих доходів

Списання з обліку непогашеної заборгованості за наданими кредитами та нарахованими за ними доходами відображається такими бухгалтерськими проводками:

Дт

Кт

Сума

9910

9600

заборгованості за кредитом, що списується з обліку

9910

9620

заборгованості за нарахованими доходами, що списується з обліку


ЛЕКЦІЯ 5.

Бухгалтерський облік операцій з строковими депозитами НБУ

 1.  Структура рахунків та характеристика міжбанківських депозитів НБУ.
 2.  Бухгалтерський облік  операцій з розміщення строкових депозитів.
 3.  Бухгалтерський облік операцій з визнання та отримання доходів за розмішеними строковими депозитами.
 4.  Бухгалтерській облік операцій з повернення розміщених строкових депозитів.
 5.  Бухгалтерський облік операцій за розміщеними строковими депозитами, за якими відбулося зменшення корисності (знецінення).
 6.  Бухгалтерський облік операцій із залученням строкових депозитів.
 7.  Бухгалтерський облік операцій з визнання та сплати витрат за залученими строковими депозитами.
 8.  Бухгалтерський облік операцій з поверненння залучених строкових депозитів.

Література

 1.  Постанова НБУ №426 від 7.11.2006 р. “Про затвердження Інструкції з бухгалтерського обліку кредитних та депозитних операцій НБУ.
 2.  Постанова НБУ №453 від 28.11.2002 р. “Про затвердження плану рахунків бухгалтерського обліку НБУ та Інструкції про застосування плану рахунків бухобліку НБУ зі змінами та доповненнями”.

Залучені та розміщені Національним банком депозити обліковуються в період між датою операції і датою розрахунку (валютування) за позабалансовими рахунками.

На дату розрахунку (валютування) депозити відображаються за відповідними балансовими рахунками й одночасно виконується проводка за позабалансовими рахунками зворотна тій, яка була здійснена на дату операції.

Депозити, за якими дата операції збігається з датою розрахунку (валютування), за позабалансовими рахунками не  відображаються.

Депозити обліковуються за амортизованою собівартістю.

Нарахування доходів і витрат за депозитами  здійснюється відповідно до нормативно-правових актів Національного банку та умов договорів не рідше ніж один раз на місяць (на звітну дату). У разі отримання доходів за звітний період у цьому самому звітному періоді бухгалтерські проводки за рахунками нарахованих доходів можуть не здійснюватися.

Амортизація премії за депозитами здійснюється за методом ефективної ставки відсотка одночасно з нарахуванням доходів (витрат). За короткостроковими депозитами може застосовуватися рівномірний метод амортизації премії.

Доходи та витрати за депозитами в іноземній валюті (банківських металах) нараховуються у відповідній іноземній валюті згідно з укладеними договорами й відображаються за рахунками класу 6 і 7  у національній валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют (офіційним  (обліковим)  курсом   банківських  металів)  на дату  визнання  з використанням меморандного рахунку 8000 "Позиція Національного банку України щодо іноземної валюти, монетарного золота та банківських металів".

Визнання зменшення  корисності (знецінення) розміщених депозитів здійснюється шляхом створення резервів відповідно до нормативно-правових актів Національного банку.

Відсотковий дохід за знеціненими депозитами, крім знецінених депозитів, за якими сума очікуваного відшкодування дорівнює нулю, визнається за ефективною ставкою відсотка, визначеною під час первісного визнання депозиту.

За знеціненими депозитами, за якими сума очікуваного відшкодування дорівнює нулю, дохід не визнається.

Облік заборгованості за знеціненими депозитами, що списана з балансових рахунків за рахунок резервів, здійснюється за позабалансовими рахунками до часу її погашення або списання з обліку згідно із законодавством України, у тому числі нормативно-правовими актами Національного банку.

Якщо депозитним договором передбачено, що сплата відсотків здійснюється рідше, ніж один раз на рік, то визнання доходу (витрат) за цим кредитом або депозитом здійснюється за ефективною ставкою відсотка.

Перелік рахунків, що використовуються для обліку депозитних операцій НБУ

1100  А

"Монетарне золото";

1107 А

"Монетарне золото в дорозі";

1110 А

"Банківські метали";

1117 А

"Банківські метали в дорозі";

1118 А

"Банківські метали в переробці";

1200 А

"Кореспондентські рахунки Національного банку України в банках-резидентах";

1201 А

"Кореспондентські рахунки Національного банку України в банках-нерезидентах";

1202 А

"Кошти на вимогу";  

1211 А

"Короткострокові депозити";

1212 А

"Довгострокові депозити";

1216 А

"Неамортизована премія за строковими депозитами";

1217 А

"Прострочена заборгованість за строковими депозитами";

1218 АП

"Нараховані доходи за строковими депозитами";  

1219 А

“Прострочені нараховані доходи за строковими депозитами”;

1281 А

"Сумнівна заборгованість за короткостроковими депозитами";

1282 А

"Сумнівна заборгованість за довгостроковими депозитами";

1286 А

"Неамортизована премія за сумнівною заборгованістю за строковими депозитами";

1290 КА

"Резерв під заборгованість за розміщеними депозитами";

3200 П

"Кореспондентські рахунки банків-резидентів";

3201 П

"Кореспондентські рахунки банків-нерезидентів";

3207 П

"Накопичувальні рахунки",

3210 П

"Кошти, що отримані за операціями репо";

3211 П

"Короткострокові депозити банків";

3212 П

"Довгострокові депозити банків";

3218 П

"Нараховані витрати за строковими депозитами";

4629 АП

"Транзитний рахунок за іншими операціями";

4749 П

"Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами";

4778 П

"Інші нараховані витрати",

6021 П

"Процентні доходи за строковими депозитами";

7021 П

"Процентні витрати за строковими депозитами";

9202 А

"Депозити до розміщення";

9212 П

"Депозити до залучення";

9600 А

"Списана за рахунок резервів заборгованість за активами";

9620 А

"Неотримані нараховані доходи";

9910 АП

"Технічний рахунок для подвійного запису за рахунками класу 9”

2. Бухгалтерський облік операцій з розміщення строкових депозитів

На дату операції здійснюється така бухгалтерська проводка:

Дт

Кт

Сума

9202

9910

депозиту до розміщення

Якщо розміщується депозит у банківських металах із фізичною поставкою, то на дату відправлення банківських металів з місця зберігання здійснюється така бухгалтерська проводка:

Дт

Кт

Сума

1117

1100,1110, 1118

депозиту

На дату розрахунку (валютування) розміщені депозити відображаються в балансі такими бухгалтерськими проводками:

Дт

Кт

Сума

1211, 1212

1200, 1201, 1202

депозиту

1117, 1118

депозиту в разі розміщення банківських металів, які зберігалися   в   Державній   скарбниці   України   чи іноземному банку або були в переробці з доведення  їх до стандартів якості, прийнятих Лондонською асоціацією ринку дорогоцінних металів та учасниками Лондонського ринку платини та паладію.

8000

депозиту в разі розміщення банківських металів, отриманих після афінажу

1216

1200, 1201, 1202, 3200, 3201

витрат, пов’язаних із розміщенням банківських металів у депозит із фізичною поставкою (премія за депозитом), які сплачуються державною скарбницею України або Операційними управліннями на підставі наданих нею документів.

Якщо здійснюється пролонгація депозиту і сума депозиту не змінюється, то бухгалтерські проводки не виконуються.

Якщо в разі пролонгації змінюється сума депозиту, то виконуються  такі бухгалтерські проводки:

Дт

Кт

Сума

у разі пролонгації депозиту на суму меншу, ніж первісна:

1200, 1201, 1202

1211, 1212

часткового повернення депозиту

1117

1211, 1212

часткового повернення банківських металів, розміщених у депозит з фізичною поставкою

1100, 1110

1117

у разі пролонгації депозиту на суму більшу, ніж первісна:

1211, 1212

1200, 1201, 1202

збільшення депозиту

1117

1100, 1110

збільшення депозиту в банківських металах з фізичною поставкою

1211, 1212

1117

3. Бухгалтерський облік операцій з визнання та отримання доходів за розмішеними строковими депозитами

Визнання доходу за розміщеними строковими депозитами відображається такими бухгалтерськими проводками:

Дт

Кт

Сума

1218

6021

нарахованих відсотків

6021

1216

амортизації премії за депозитом (у разі наявності)

Відображення в бухгалтерському обліку операцій з отримання нарахованих доходів та визнання доходів, що отримані авансом, здійснюється такими проводками:

Дт

Кт

Сума

у разі отримання доходів у сумі, що нарахована:

1200,1201, 1202, 1100,1110

1218

отриманих відсотків

у разі отримання суми більшої, ніж нарахована:

1200,1201, 1202, 1100,1110

1218

отриманих відсотків

6021

різниш між нарахованими та отриманими відсотками, якщо нараховано менше, ніж   належить до отримання

1218

відсотків за звітний  період,  якщо вони отримані авансом

у разі отримання суми меншої, ніж нарахована:

1200,1201, 1202, 1100,1110

1218

отриманих відсотків

6021

надлишково нарахованих відсотків

4629

надлишково нарахованих відсотків, якщо на дату здійснення проводки за рахунком 6021 немає залишку

Якщо договором передбачена капіталізація нарахованих до отримання відсотків, то на дату збільшення суми розміщеного депозиту за рахунок нарахованих відсотків виконується така проводка:

Дт

Кт

Сума

1211, 1212

1218

нарахованих відсотків, що капіталізуються

4. Бухгалтерський облік операцій з повернення розміщених строкових депозитів

Повернення   депозиту   відображається   такими   бухгалтерськими проводками:

Дт

Кт

Сума

1200, 1201, 1202, 1107,1117

1211,1212

депозиту

1100,1110

1107,1117

депозиту,   розміщеного   в   банківських   металах  із фізичною поставкою

Отримання відсотків у разі наявності на дату повернення депозиту нарахованих, але неотриманих доходів відображається бухгалтерськими проводками:

Дт

Кт

Сума

у разі отримання доходів у сумі, що нарахована:

1200,1201, 1202, 1100,1110

1218

отриманих відсотків

у разі отримання суми більшої, ніж нарахована:

1200,1201, 1202, 1100,1110

1218

отриманих відсотків

6021

різниш між нарахованими та отриманими відсотками, якщо нараховано менше, ніж   належить до отримання

1218

відсотків за звітний  період,  якщо вони отримані авансом

у разі отримання суми меншої, ніж нарахована:

1200,1201, 1202, 1100,1110

1218

отриманих відсотків

6021

надлишково нарахованих відсотків

4629

надлишково нарахованих відсотків, якщо на дату здійснення проводки за рахунком 6021 немає залишку

5. Бухгалтерський облік операцій за розміщеними строковими депозитами, за якими відбулося зменшення корисності (знецінення)

У разі неповернення депозиту в термін, передбачений депозитним договором, здійснюється така бухгалтерська проводка:

Дт

Кт

Сума

1217

1211,1212

простроченої заборгованості за депаозитом

У разі неотримання нарахованих доходів у термін, передбачений депозитним договором, здійснюється така бухгалтерська проводка:

Дт

Кт

Сума

1219

1218

прострочених нарахованих доходів

У разі визнання заборгованості за депозитом сумнівною щодо погашення здійснюються такі бухгалтерські проводки

Дт

Кт

Сума

1281, 1282

1211, 1212, 1217

сумнівної заборгованості за депозитом

1286

1216

неамортизованої премії за депозитом, визнаним сумнівним щодо повернення

У разі визнання нарахованих (прострочених)   доходів   сумнівними щодо отримання здійснюється така бухгалтерська проводка:

Дт

Кт

Сума

1580

1218, 1219

сумнівних щодо отримання нарахованих доходів

У разі перекласифікації сумнівної заборгованості в стандартну здійснюються проводки, зворотні до проводок:

Дт

Кт

Сума

1281, 1282

1211, 1212, 1217

сумнівної заборгованості за депозитом

1286

1216

неамортизованої премії за депозитом, визнаним сумнівним щодо повернення

1580

1218, 1219

сумнівних щодо отримання нарахованих доходів

У разі створення (збільшення) резервів за розміщеними депозитами здійснюється така бухгалтерська проводка:

Дт

Кт

Сума

7700

1290

резерву (збільшення резерву)

У разі відновлення корисності розміщених депозитів зменшення створених резервів відображається проводкою, зворотною до проводки:

Дт

Кт

Сума

7700

1290

резерву (збільшення резерву)

Визнання доходів за знеціненими депозитами відображається такими бухгалтерськими проводками:

Дт

Кт

Сума

1218,1580

6021

нарахованих відсотків

6021

1216, 1286

амортизації премії

У разі одержання коштів на погашення заборгованості  за знеціненими депозитами здійснюються такі бухгалтерські проводки:

Дт

Кт

Сума

1200, 1201, 1202, 1100,1110

1211,1212, 1216,1217, 1218,1219, 1281,1282, 1286, 1580

отриманих коштів (банківських металів)

1290

7700

зменшення резерву за депозитом

Списання з балансових рахунків за рахунок резерву заборгованості за знеціненими депозитами та нарахованими за ними доходами відображається такою бухгалтерською проводкою:

Дт

Кт

Сума

1290

1281, 1282, 1286, 1580

заборгованості за знеціненим депозитом та нарахованими доходами, що списується з балансових рахунків за рахунок резерву

Сума списаної за рахунок резерву заборгованості за знеціненим депозитом відображається такою бухгалтерською проводкою:

Дт

Кт

Сума

9600

9910

заборгованості за знеціненим депозитом, що списана з балансових рахунків

Сума нарахованих доходів за депозитами, списаними за рахунок резерву, та подальше нарахування доходів за такими депозитами, якщо депозитним договором передбачено сплату відсотків до дати повернення коштів, відображається такою бухгалтерською проводкою:

Дт

Кт

Сума

9620

9910

нарахованих доходів за знеціненим депозитом, що списані з балансових рахунків, та доходів, що нараховуються згідно з депозитним договором

У разі надходження коштів (банківських металів) за депозитами, списаними з балансових рахунків, здійснюються такі бухгалтерські проводки:

Дт

Кт

Сума

1200,1201, 1202, 1100,1110

6710

отриманих коштів (банківських металів)

9910

9600

повернення депозиту

9910

9620

отриманих доходів

Списання з обліку непогашеної заборгованості за розміщеними строковими депозитами та нарахованими за ними доходами відображається такими бухгалтерськими проводками:

Дт

Кт

Сума

9910

9600

заборгованості за строковим депозитом, що списується з обліку

9910

9620

заборгованості за нарахованими доходами, що списується з обліку

6. Бухгалтерський облік операцій із залучення строкових депозитів

На дату операції здійснюється така бухгалтерська проводка:

Дт

Кт

Сума

9910

9212

депозиту до залучення

На дату розрахунку (валютування) залучені депозити відображаються в балансі такими бухгалтерськими проводками:

Дт

Кт

Сума

1200,1201, 1202, 3200, 3201

3210,3211, 3212

депозиту

9510

9910

справедливої вартості цінних паперів, наданих у заставу за операцією репо

Якщо здійснюється пролонгація депозиту і сума депозиту не змінюється, то бухгалтерські проводки не виконуються.

Якщо в разі пролонгації змінюється сума депозиту, то виконуються такі бухгалтерські проводки:

Дт

Кт

Сума

у разі пролонгації депозиту на суму меншу, ніж первісна:

3211, 3212

1200, 1201, 1202,3200, 3201

часткового повернення депозиту

у разі пролонгації депозиту на суму більшу, ніж первісна:

1200, 1201, 1202,3200, 3201

3211, 3212

збільшення депозиту

7. Бухгалтерський облік операцій з визнання та сплати витрат за залученими строковими депозитами

Нарахування та сплата відсотків за залученими депозитами відображається такими бухгалтерськими проводками:

Дт

Кт

Сума

7021

3218

нарахованих до сплати відсотків

3218

1200,1201, 1202, 3200, 3201

сплачених відсотків

Якщо договором передбачена капіталізація відсотків, то на дату збільшення суми залученого депозиту на суму нарахованих відсотків виконується така проводка:

Дт

Кт

Сума

3218

3211, 3212

нарахованих відсотків, що капіталізується

8. Бухгалтерський облік операцій з повернення залучених строкових депозитів

Повернення депозиту відображається  такою бухгалтерською проводкою:

Дт

Кт

Сума

3210,3211, 3212

1200, 1201, 1202, 3200, 3201

поверненого депозиту

У разі наявності на дату повернення депозиту нарахованих, але несплачених відсотків їх сплата відображається проводкою:

Дт

Кт

Сума

7021

3218

нарахованих до сплати відсотків

3218

1200,1201, 1202, 3200, 3201

сплачених відсотків

Отримання цінних паперів, що були надані в заставу за операціями репо, відображається такою бухгалтерською проводкою:

Дт

Кт

Сума

9910

9510

вартості отриманих цінних паперів


Операції в Центральному сховищі НБУ і їх облік

Для виконання емісійної функції Національний банк України створює резервні фонди банкнот і монет у Центральному сховищі. Резервні фонди банкнот і монет перебувають виключно у відомстві НБУ. Це означає, що надходження і видачі з резервних фондів здійснюються лише на підставі емісійних розпоряджень Департаменту готівково-грошового обігу НБУ. Резервні фонди відіграють важливу роль у грошовій системі країни, їх використовують, як для оновлення готівкової маси в обігу, так і для його забезпечення банкнотами і монетами.

Емісійні операції НБУ – форма реалізації його монопольного права на випуск грошей в обіг. Ці операції Національний банк України проводить через свої територіальні управління і Центральне сховище.

Розглянемо рух готівки з точки зору бухгалтерського обліку:

Банкноти і монети, що знаходяться в резервних фондах Центрального сховища, обліковуються на позабалансовому рахунку №9000 "Резервні фонди гривні і монети у Центральному сховищі" з розподілом на:

 •  придатні банкноти;
 •  зношені банкноти;
 •  браковані банкноти;
 •  банкноти, які підлягають ручній обробці;
 •  обігові монети;
 •  дефектні монети;
 •  ювілейні монети,

та з урахуванням номіналів.

Обіг банкнот і розмінної монети починається з виробництва їх на Банкнотно-монетному дворі.

14 листопада 1991 року постановою Президії Верховної ради України "Про національну валюту в Україні" було визначено, що Україна матиме свої виробничі потужності для виготовлення банкнот. 22 березня 1994 року відбулося відкриття Банкнотної фабрики НБУ. Нині потужності фабрики дають змогу не лише виготовляти банкноти, обігові монети, монети з дорогоцінних металів, але і випускати різноманітні види цінних паперів, на які в Україні, останнім часом, зростає попит.

Після виготовлення на Банкнотно-монетному дворі грошові знаки передаються до Центрального сховища, де вони накопичуються і зберігаються. В подальшому проходить циркуляція готівки із зустрічними потоками між Центральним сховищем і територіальними управліннями НБУ, а також між останніми і комерційними банками.

Основними напрямами роботи Центрального сховища НБУ є:

 •  зберігання резервних фондів НБУ;
 •  контроль за якістю грошових знаків, що надходять від Банкнотно-монетного двору НБУ;
 •  оперативне забезпечення потреб територіальних управлінь НБУ в готівці і приймання від них надлишків готівки;
 •  вибірковий контроль за формуванням готівки територіальними управліннями НБУ та проведення експертизи готівки;
 •  збирання, контроль і оброблення зношеної готівки та ії утилізація.

Рух готівки починається з підкріплення регіональних управлінь НБУ згідно їх заявок з резервних фондів Центрального сховища.

В подальшому підкріплення регіональних управлінь НБУ може здійснюватись, як з Центрального сховища, так і з інших регіональних управлінь НБУ, які мають надлишок готівки у своїх сховищах внаслідок вилучення грошей з обігу.

При підкріпленні регіонального управління НБУ з Центрального сховища робиться наступна проводка:

Дт 9001

"Резервні фонди гривні і монети у дорозі";

Кт 9000

"Резервні фонди банкнот і монет НБУ в Центральному сховищі".

При отриманні від територіального управління підтвердження про одержання банкнот і монет в Центральному сховищі робиться наступна проводка:

Дт 9910

"Контррахунок для позабалансових рахунків";

Кт 9001

"Резервні фонди банкнот і монет НБУ в дорозі".

При видачі банкнот і обігових монет із резервних фондів з метою випуску їх в обіг Центральним сховищем робляться наступні проводки:

 1.  перерахування з резервних фондів:

Дт 9910

"Контррахунок для позабалансових рахунків"

Кт 9000

"Резервні фонди банкнот і монет НБУ в Центральному сховищі"

 1.  зарахування до оборотної каси:

Дт 1001

"Банкноти та монети в оборотних касах НБУ"

Кт 3000

"Емітовані банкноти НБУ"

3001 "Емітовані монети НБУ".

При зарахуванні до резервних фондів НБУ банкнот і обігових монет, які отримані від Банкнотно-монетного двору або Операційного та територіальних управлінь робиться наступна проводка:

Дт 9000

"Резервні фонди банкнот і монет НБУ в Центральному сховищі"

Кт 9910

"Контррахунок для позабалансових рахунків"

При передаванні придатних до обігу банкнот і обігових монет з оборотної каси Центрального сховища до резервних фондів робиться наступна проводка:

 1.  Перерахування з оборотної каси:

Дт 3000,3001

"Емітовані банкноти НБУ", "Емітовані монети НБУ"

Кт 1001

 1.  Зарахування до резервних фондів:

Дт 9000

Кт 9910

Рахунки №3000, №3001 відображають випуск готівки в обіг або технічну емісію.

Банкноти та обігові монети, що одержані Центральним сховищем (від БМД та територіальних управлінь) зараховуються до резервних фондів або до запасів готівки в сховищах у тих сумах, які зазначені в супровідних документах відправника. Якщо доставлені банкноти та монети не можуть бути зараховані в цей день до запасів готівки у сховищах або до резервних фондів, то вони обліковуються за позабалансовим рахунком 9811 "Банкноти та монети до приймання".

Надлишки банкнот і обігових монет, які виявлені під час зарахування до запасів готівки у сховищах або до резервних фондів, приймаються в оборотну касу одержувача. Суми виявлених недостач, а також сумнівних щодо справжності банкнот і обігових монет, поповнюються з оборотної каси одержувача з подальшим відшкодуванням цих сум відправником.

Зношені і браковані банкноти та дефектні монети обліковуються у Центральному сховищі на позабалансовому рахунку 9002 "Зношені, значно зношені, з дефектом виробника банкноти та монети" в розрізі їх індексів і номіналів.

Зношені, значно зношені та з дефектом виробника банкноти та монети, що передані Центральним сховищем для їх знищення або переробки, обліковуються за позабалансовим рахунком 9003 "Банкноти і монети до їх знищення" до часу отриманого відповідного акту про їх знищення або переробку.

Вилучені з обігу Центральним сховищем фальшиві, перероблені та сумнівні банкноти і монети, що прийняті на експертизу (дослідження) обліковуються за позабалансовим рахунком 9819 "Інші цінності та документи" за номінальною вартістю. Банкноти та монети, що визнані експертизою неплатіжними, зберігаються в Центральному сховищі та обліковуються за окремим аналітичним рахунком цього позабалансового рахунку №9819 протягом одного року, після чого знищуються.

При цьому, Центральним сховищем за операціями з непридатними до обігу та сумнівними банкнотами та обіговими монетами робляться такі проводки:

 1.  Оприбуткування Центральним сховищем непридатних до обігу, які отримані від територіальних управлінь:

Дт 9002

"Зношені, значно зношені, з дефектом виробника банкноти та монети"

Кт 9910

"Контррахунок для позабалансових рахунків"

 1.  Виявлення неплатіжних банкнот і монет під час перерахування, непридатних до обігу банкнот і обігових монет:

Дт 9819

"Інші цінності та документи"

Дт 9002

"Зношені, значно зношені, з дефектом виробника банкноти та монети"

 1.  Виявлення недостач під час перерахування непридатних до обігу банкнот і обігових монет:

Дт 9910

"Контррахунок для позабалансових рахунків"

Кт 9002

"Зношені, значно зношені, з дефектом виробника банкноти та монети"

на суму недостач, яка підлягає відшкодуванню відправником:

Дт 2749

"Дебіторська заборгованість за іншими фінансовими інструментами"

Кт 3000, 3001

"Емітовані банкноти НБУ, емітовані монети НБУ"

отриманні відшкодованих відправником коштів:

Дт 2801

"Рахунки установ НБУ – учасників СЕП"

Кт 2749

"Дебіторська заборгованість за іншими фінансовими інструментами"

 1.  Виявлення надлишків під час перерахування непридатних до обігу банкнот і обігових монет:

Дт 9002

"Зношені, значно зношені, з дефектом виробника банкноти та монети"

Кт 9910

"Контррахунок для позабалансових рахунків"

на суму надлишків, яка підлягає поверненню відправнику:

Дт 3000, 3001

"Емітовані банкноти НБУ", "Емітовані монети НБУ"

Кт 4749

"Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами".

повернення коштів відправнику

Дт 4749

"Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами".

Кт 2801

"Рахунки установ НБУ – учасників СЕП".

 1.  Виявлення під час перерахування придатних до обігу банкнот і монет:

Дт 9002

"Зношені, значно зношені, з дефектом виробника банкноти та монети"

Кт 9000

"Резервні фонди банкнот і монет НБУ в Центральному сховищі"

 1.  Передавання інкасаторам зношених, значно зношених і з дефектом виробника банкнот і монет для їх знищення або переробки:

Дт 9003

"Банкноти і монети для знищення"

Кт 9002

"Зношені, значно зношені, з дефектом виробника банкноти та монети"

 1.  Списання зношених, значно зношених і дефектом виробника банкнот і монет на підставі акту про їх знищення або переробку:

Дт 9910

"Контррахунок для позабалансових рахунків"

Кт 9003

"Банкноти і монети для знищення"

 1.  Виявлення під час перерахування придатних до обігу банкнот і обігових монет:

Дт 9819

"Інші цінності та документи"

Кт 9910

"Контррахунок для позабалансових рахунків".

поповнення з оборотної каси:

Дт 2749

"Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами"

Кт 1001

"Банкноти і монети в оборотних касах НБУ"

отримання коштів, які відшкодовані територіальними управліннями:

Дт 2801

"Рахунки установ НБУ – учасників СЕП"

Кт 2749

"Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами".

 1.  Отримання Центральним сховищем сумнівних щодо справжності банкнот і монет, які надійшли на експертизу (дослідження) від територіальних управлінь:

Дт 9819

"Інші цінності та документи"

Кт 9910

"Контррахунок для позабалансового рахунку".

 1.   Списання неплатіжних банкнот і монет на підставі висновків експертизи (дослідження):

Дт 9910

"Контррахунок для позабалансового рахунку".

Кт 9819

"Інші цінності та документи"

 1.   Відображення в обліку банкнот і монет національної валюти, які були отримані на експертизу (дослідження) від територіальних управлінь та визнані експертами платіжними:

зарахування до оборотної каси Центрального сховища придатних і непридатних до обігу банкнот і монет:

Дт 1001

"Банкноти та монети в оборотних касах НБУ"

Кт 4749

"Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами"

списання з позабалансового рахунку

Дт 9910

"Контррахунок для позабалансового рахунку".

Кт 9819

"Інші цінності та документи"

перерахування коштів територіальним управлінням

Дт 4749

"Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами"

Кт 2801

"Рахунки установ НБУ – учасників СЕП"

 1.   Вилучення з оборотної каси Центрального сховища непридатних до обігу банкнот і монет, які підлягають знищенню та відображення їх в обліку за позабалансовим рахунком:

Дт 3000, 3001

"Емітовані банкноти НБУ, емітовані монети НБУ"

Кт 1001

"Банкноти та монети в оборотних касах НБУ"

Дт 9002

"Зношені, значно зношені, з дефектом виробника банкноти та монети"

Кт 9910

"Контррахунок для позабалансових рахунків".

 1.   Відображення в обліку банкнот і монет національної валюти, які за результатами експертизи дослідження визнані фальшивими або переробленими:

Дт 9819

"Інші цінності та документи"

Кт 9819

передавання банкнот і монет до правоохоронних органів або департаменту готівково-грошового обігу:

Дт 9910

"Контррахунок для позабалансових рахунків".

Кт 9819

"Інші цінності та документи"

Емісійні операції в територіальних управліннях НБУ та їх облік

Розглянемо організацію емісійно-касової роботи в територіальних управліннях НБУ. Національний банк, відповідно до Закону України "Про банки та банківську діяльність" є єдиним емісійним центром країни. Територіальні управління НБУ організовують готівковий обіг на місцях і вирішують такі завдання:

 •  аналізують стан готівкового обігу в регіоні на основі відповідної звітності і прогнозують потребу в готівці;
 •  забезпечують достатні запаси готівки у своїх сховищах для оперативної діяльності і належні умови їі збереження;
 •  здійснюють оперативне регулювання готівкового обігу в регіоні, забезпечуючи  підкріплення комерційних банків готівкою і приймання від них надлишків готівки;
 •  організовують оброблення готівки (сортування, перерахування, пакування);
 •  проводять ліцензування комерційних банків щодо здійснення банківських операцій з готівкою і контроль за дотриманням ними встановлених вимог;
 •  організовують перевезення банкнот і монет між власними сховищами і Центральним сховищем, доставку готівки комерційним банкам за їх заявками;
 •  проводять консультування і роз'яснення положень нормативних актів Національного банку України з готівкового обігу.

Банкноти та обігові монети, що зберігаються в запасах готівки у сховищі Операційного та територіальних управлінь НБУ обліковуються за балансовим рахунком №3009 "Банкноти та монети в сховищах Національного банку України", випущені в обіг банкноти та обігові монети – за балансовими рахунками №3000 "Емітовані банкноти Національного банку України" та №3001 "Емітовані монети Національного банку України". Облік банкнот і обігових монет за балансовими рахунками №3000, №3001 та №3009 ведеться за їх номінальною вартістю в розрізі індексів і номіналів банкнот і монет.

Банкноти та обігові монети, що зараховані із сховищ до оборотних кас Операційного та територіальних управлінь, обліковуються за номінальною вартістю за рахунком №1001 "Банкноти та монети в оборотних касах Національного банку України". Зарахування до запасів готівки у сховищах банкнот і обігових монет, які одержані як підкріплення від Центрального сховища або від інших територіальних управлінь, а також відправлення надлишків, придатних до обігу банкнот і обігових монет Операційне та територіальні управління НБУ здійснюють на підставі емісійних дозволів, які надає Департамент готівково-грошового обігу Національного банку України.

Територіальні управління НБУ при здійсненні емісійних операцій виконують такі бухгалтерські проводки:

 1.  Зарахування до запасів готівки у сховищах банкнот і обігових монет, які одержані від Центрального сховища або від інших територіальних управлінь НБУ (на суму, що зазначена в документах відправника):

Дт 3009

"Банкноти та монети в сховищах НБУ"

Кт 3000, 3001

"Емітовані банкноти Національного банку України"

"Емітовані монети Національного банку України".

 1.  Перерахування банкнот і обігових монет із запасів готівки у сховищах до оборотної каси з метою їі підкріплення:

Дт 1001

"Банкноти та монети в оборотних касах НБУ".

Кт 3009

"Банкноти та монети в сховищах НБУ"

 1.  Передавання банкнот і обігових монет (як придатних, так і не придатних до обігу) з оборотної каси до запасів готівки у сховищах:

Дт 3009

"Банкноти та монети в сховищах НБУ"

Кт 1001

"Банкноти та монети в оборотних касах НБУ".

 1.  Видача банкнот і обігових монет із запасів готівки у сховищах для відправлення їх до Центрального сховища або до інших територіальних управлінь: на суму номінальної вартості відісланих банкнот і монет, які перебувають у дорозі:

Дт 3007

"Банкноти та монети в дорозі, що відправлені зі сховищ НБУ"

Кт 3009

"Банкноти та монети в сховищах НБУ"

отримані від Центрального сховища або від інших територіальних управлінь підтверджень (повідомлень) про одержання банкнот і монет

Дт 3000, 3001

"Емітовані банкноти НБУ", "Емітовані монети НБУ"

Кт 3007

"Банкноти і монети в дорозі, що відправлені зі сховищ НБУ"

 1.  Перевезення (переміщення) банкнот і обігових монет між грошовими сховищами одного територіального управління:

Дт 3009

Облік ведеться за окремими аналітичними рахунками

Кт 3009

 1.  Знищення переданих із сховищ або з оборотних кас (за наявності дозволу) непридатних  до обігу банкнот із застосуванням автоматизованих систем оброблення банкнот

Дт 3000

"Емітовані банкноти НБУ"

Кт 3009

1001

"Банкноти та монети в сховищах НБУ"

"Банкноти та монети в оборотних касах НБУ"

Облік касових операцій НБУ

Для проведення касових операцій у територіальних управліннях НБУ в складі відділу готівкового обігу і касових операцій організовуються оборотна каса та каса перерахування готівки.

Оборотна каса – структурний підрозділ установи НБУ, який здійснює касове обслуговування банків, клієнтів, працівників, вона включає прихідні і видаткові каси.

Касове обслуговування банків здійснюється управліннями Національного банку на основі укладених між ними угод, за плату в розмірі до 0,5% від суми грошей, що була видана. Перевезення наявних грошей банки здійснюють своїми силами, або через службу перевезення цінностей НБУ, згідно угод за плату.

Підкріплення операційних кас установ банків та здавання ними надлишків готівки і зношених банкнот до оборотної каси проводиться за їх заявками з проведенням відповідних сум за кореспондентськими (консолідованими кореспондентськими) рахунками.

Банки та їх установи можуть безкоштовно обмінювати зношені банкноти на придатні банкноти або на розмінну монету та банкноти одних номіналів на інші в територіальних управліннях НБУ.

В касах перерахування територіальних управлінь НБУ здійснюється оброблення готівки, що надходить від банків, сортування, перерахування, пакування, а також експертиза банкнот і монет. Основним завданням територіальних управлінь НБУ в цій роботі є забезпечення повного оброблення всієї готівки, яка надходить в його каси і сховища.

При проведенні касових операцій в територіальних управліннях проводяться такі бухгалтерські проводки:

 1.  Видача банкнот з оборотних кас під звіт касирам для завантаження банкоматів готівкою:

Дт 1004

"Банкноти та монети в банкоматах НБУ".

Кт 1001

"Банкноти та монети в оборотних касах НБУ"

Бухгалтерські проводки здійснюються через транзитний рахунок №4629.

 1.  Списання з рахунків банкоматів сум готівки, що отримані клієнтами:

Дт 1004

"Рахунки клієнтів (працівників НБУ)".

Кт 1004

Бухгалтерські проводки здійснюються через транзитний рахунок №4629.

 1.  Розвантаження банкоматів та повернення готівки до оборотних кас:

Дт 1001

"Банкноти та монети в оборотних касах НБУ".

Кт 1004

"Банкноти та монети в банкоматах НБУ"

Бухгалтерські проводки здійснюються через транзитний рахунок № 4629.

 1.  Видача банкнот і обігових монет з оборотних кас банкам, клієнтам:

Дт 3200

"Кореспондентські рахунки банків-резидентів" рахунки клієнтів

Кт 1001

"Банкноти та монети в оборотних касах НБУ"

 1.  Видача банкнот і обігових монет з оборотних кас для підкріплення банків через інкасаторів НБУ:

отримання перерахованих банками коштів:

Дт 3200

"Кореспондентські рахунки банків - резидентів"

Кт 4629

"Транзитний рахунок за іншими операціями"