48291

ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

Конспект

Бухгалтерский учет и финансовый аудит

Облік і аудит заочної форми навчання і слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.050106 Облік і аудит Харків ХНАМГ 2012 Конспект лекцій з дисципліни Звітність підприємства для студентів 5 курсу за напрямом підготовки 6.030509 Облік і аудит заочної форми навчання і слухачів другої вищої освітиспеціальності 7.050106 Облік і аудит А.

Украинкский

2013-12-08

27 KB

9 чел.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

А.Є. Ачкасов

А.П. Косяк

Конспект лекцій

з дисципліни

 «ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА»

(для студентів 5 курсу

за напрямом підготовки 6.030509 -

«Облік і аудит» заочної форми навчання і слухачів другої вищої освіти

спеціальності

7.050106 – «Облік і аудит»)

Харків  ХНАМГ  2012

Конспект лекцій з дисципліни «Звітність підприємства» (для студентів 5 курсу за напрямом підготовки 6.030509 - «Облік і аудит» заочної форми навчання і слухачів другої вищої освітиспеціальності 7.050106 – «Облік і аудит») / А.Є. Ачкасов,  А.П. Косяк; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва - Х.: ХНАМГ, 2012.  - ___с.

Автори: Ачкасов А.Є.,  Косяк А.П.

Рецензент: д.е.н., проф. Т.В. Момот

Рекомендовано кафедрою економіки підприємства міського господарства факультету післядипломної освіти і заочного навчання, протокол № _____________ 201_ р.

© Ачкасов А.Є.,  Косяк А.П., ХНАМГ, 2012