48371

Основные требования к применяемым комплексам конструкторско-технологической подготовки производства

Доклад

Производство и промышленные технологии

Основные требования к применяемым комплексам конструкторско-технологической подготовки производства Системы комплекса должны быть взаимосвязаны что позволяет постепенно наращивать количество рабочих мест и объединять их в единый комплекс. Минимальную стоимость комплекса и обеспечение всех необходимых предприятию функции. Внедряемый комплекс САПР должен удовлетворять следующим критериям: Соответствие функциональных возможностей этапам основного и вспомогательного производства на конкретном предприятии Возможность безбумажного обмена...

Русский

2013-12-09

12.93 KB

1 чел.

3. Основные требования к применяемым комплексам конструкторско-технологической подготовки производства

1. В комплексе должны быть задействованы САПР, занимающие лидирующие позиции на рынке.

2. Системы комплекса должны быть взаимосвязаны, что позволяет постепенно наращивать количество рабочих мест и объединять их в единый комплекс.

3. Минимальную стоимость комплекса, и обеспечение всех необходимых предприятию функции.

4. Возможность реализации параметризованных конструкций и методов параллельного проектирования и производства, быстрой оценки затрат и сроков подготовки производства.

5. Сохранение предыдущих затрат и накопленного опыта, возможность задействовать в комплексе имеющиеся на предприятии компьютеры, чертежи, выполненные в других системах, и отлаженные расчетные программы.

6. Обеспечение обучения, оперативных консультаций и документацией на русском языке.

Внедряемый комплекс САПР должен удовлетворять следующим критериям:

  1. Соответствие функциональных возможностей этапам основного и вспомогательного производства на конкретном предприятии
  2. Возможность безбумажного обмена информацией между компонентами комплекса (от конструктора к технолога и обратно без потерь и объяснения данных)
  3. Невысокая стоимость комплекса с сохранением предыдущих затрат на проектирование
  4. Простота внедрения и освоения комплекса (удобный интерфейс)

Для определения требуемого состава комплекса необходимо проанализировать степень сложности изделий, которые классифицируют:

1 гр. Высокотехнологические (самолеты, автомобили)

2 гр. Средней сложности (бытовые приборы)

3 гр. Простые изделия

Для анализа сложности необходимо сделать анализ геометрии, кинематику, перечень расчетов.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

25182. Cимволізм культури. Сутність символу 28 KB
  Зміст поняття символу розкривається через суміжні до нього поняття знаку і образу. Усвідомлення сутності символу неможливе без співвіднесення його з образом. Образ не є уявленням він скоріше предмет уявлення. Будьякий смисл є образом і будьякий образ є хоча б певною мірою символом.
25183. Буття-в-собі і буття-для-себе в параці Ж.-П.Сартра Буття і ніщо 26.5 KB
  Буттявсобі і буттядлясебе в параці Ж.Сартра €œБуття і ніщо€. Буття – не створене ніким і нічим воно просто є воно не активне не пасивне не імманенте. Буття є те що воно є це позитивність непов’язана з часом.
25184. Філософські школи античності 30.5 KB
  Філософські школи античності Немає філософії взагалі існують її конкретні історичні прояви. Усю 1200 річну історію античної філософії можна розбити на 3 етапи: класика або еллінська філософія еліністична філософія та філософія доби Римської імперії. Рання класика або натурфілософія – початковий період філософії. До філософії можна прийти лише знаючи математику.
25185. Основні засади ФІ Гегеля та Канта 34.5 KB
  Історія людства в своїй цілісності стає об'єктом теоретичної реконструкції та аналізу в творчості Канта а своє логічне завершення ці пошуки знаходять в філософії історії Геґеля. Найхарактернішою ознакою німецької класичної філософії є визнання субстанційності історії. Продовжуючи просвітницьку традицію Кант та Геґель постулювали як засадничу основу історичного процесу розум раціональне впорядкування історії. ФІ на відміну від емпіричних описових досліджень історії має представити всесвітню історію як систему€...
25186. Методи теоретичного пізнання 30 KB
  Теоретичне пізнання це пізнання яке ґрунтується на споглядальному відношенні до дійсності тобто має чисто інтелектуальний характер. До загальних методів теоретичного пізнання відносять аналіз та синтез. Третім загальнонауковим методом теоретичного пізнання є ідеалізація.
25188. М.Шелер. Положення людини в космосі 30.5 KB
  Положення людини в космосі М. Причини: відсутність єдиної ідеї людини спеціальні науки психологія соціологія біологія і ін. зосереджуючись на окремих проявах людської життєдіяльності скоріше приховують сутність людини ніж розкривають. Двозначність поняття людини: 1.
25189. Сутність матеріалістичного розуміння історії 28 KB
  зору його внутрішньої структури; з т. зору процесу в якому задіяний: його історичних складових і звязків; з т. зору закономірностей його розвитку переходу одного його історичного стану в інший.
25190. Р.Рорті про походження ы засади теорії пізнання (Філософія і дзеркало природи) 37.5 KB
  Оба эти допущения по Рорти вовсе не являются неизбежными для философии; при этом первое из них берет своё начало ещё в античности прежде всего в платонизме а второе представляет собой специфический продукт философии Нового времени начиная с Декарта. Соответственно отказ от этого допущения позволяет Рорти деконструировать образ Зеркала Природы а это в свою очередь ведет к опровержению исходного взгляда на философию как на гарант добывания человеком объективной истины о себе и мире. Эпистемология теория познания с точки...