48400

Психологія праці

Лекция

Психология и эзотерика

Ергатична система — (грец. erg справа робота)— це взаємодія людини з обєктивною реальністю, система субєкт праці — людина (трудовий колектив) -предмет праці — засоби праці — виробниче середовище. Ергатична функція - будь яка трудова функція засобів праці що характеризує ергатичну систему.

Украинкский

2013-12-15

89.5 KB

16 чел.

Лекція — 2.

людина та праця - тема психологія праці
план
1. поняття ергатичної системи ''людина- праці -професійне середовище''
2. трудовий пост і його структура.
3. предмет, засоби, знарядьдя, умови праці як компоненти трудового поста

1.
Праця - це цілеспрямована діяльність людини в процесі якої вона за допомогою певних засобів діє на природу і перетворює її елементи в предмети що задовольняють її потреби.

Ергатична система — (грец. erg справа робота)— це взаємодія людини з об'єктивною реальністю, система суб'єкт праці — людина (трудовий колектив) -предмет праці — засоби праці — виробниче середовище.

Ергатична функція  - будь яка трудова функція засобів праці що характеризує ергатичну систему.

До основних ергатичних функцій належить функція духовного виробництва, функції виробництва корисних дій обслуговування та самообслуговування, функції матеріального виробництва.

2.Трудовий пост — це обмежена в наслідок розподілу праці й зафіксована в суспільстві сфера докладання сил в людини спрямована на створення чогось цінного для суспільства. Трудовий пост одна з форм існування професії.

Основними складовими трудового поста є:

1) задані цілі уявлення про результати праці.

2) заданий предмет.( це не обов'язково річ а будь-яка система: біологічна ,технічна, знакова)

 1.  система засобів праці.
 2.  Система професійних службових убов'язків.
 3.  Система прав.
 4.  Виробниче середовище предметні та соціальні умови праці.

Основні групи психічних регуляторів людини:

1) образ об'єкта.(предмета праці, зовнішніх засобів, умов і виявлення трудової діяльності, чуттєвий

репрезантативний-конкретний (памяті уявлення); репрезантативний-абстрактний (поняття, схеми)

2) Образ суб'єкта:

актуальний я образ

узагальнений образ ( я концепція)

3) Образ суб'єктивно-об'єктивних і суб'єктивно-суб'єктивних об'єктів (потреби станів зумовлені потребами)

емоції, почуття суб'єктивно-обєктивних відносин;

характер як властива людині система стійких стосунків;

спрямованість особистості, світогляд.

Лекція 3

Психологічна концепція умов праці

План:

1.поняття умов праці в психології

2. класифікація умов праці з психологічної точки зору

3.фактори впливу на умови праці.

Під умовами праці потрібно розуміти такі чинники що діють у виробничому або трудовому процесі і впливають на трудову діяльність та результат праці. Дії умов праці можуть буди різні, вони мають специфічний, історичний обумовлений характер.

Специфічний характер дій умов праці полягає в тому що будь-яка умова обов'язкова для однієї трудової діяльності може бути не обов'язкова для іншої.

Історичний характер дій умов праці полягає в тому що в рамках технологічного розвитку певні чинники умов праці можуть впливати на трудову діяльність обо не впливати на неї при чому характер такого впливу можу змінюватися.

Обумовлений характер дій умов праці полягає в тому що різні чинники умов праці впливають на трудову діяльність тільки під впливом передумов зовнішнього або внутрішнього характеру залежно від самої робочої сили при чому ступінь цих дій і сфера їх розповсюдження визначається цими передумовами.

Дії зовнишніх умов праці виявляються в:

 1.  кінцевому результаті праці
 2.  в можливостях і самопочутті працюючих
 3.  в структурі трудової діяльності
 4.  у характері суперечностей між завданням що виконується і умовами її виконання.

1.Зовнішні умови праці які впливають на людину:

1.1 загальні умови праці:

1.1.1 соціально економічні умови: колективізм, демократичний стиль керівництва виробництвом, ознаки виробничих відносин та їх реалізація.

 1.  просторово часові умови
  1.  умови зовнішнього середовище з урахування природних умов праці.

 1.  специфічні умови праці пов'язані з робочим місцем.
  1.  Специфічний для трудової діяльності умови праці.

2. Індивідуальні праці що є для працівника умовами продуктивності праці.

 1.  створення умови праці що визначають продуктивність праці: фізичні передумови продуктивності (умов праці).
  1.  Психо-фізичні і психічні передумови продуктивності.

3. Фактори впливу на умови праці.

На умови праці мають вплив фізичні та хімічні фактори.

Фізичні фактори: шум, вібрація, інфразвук.

Хімічні: газовий склад повітря, промислова пелюка та ін.

Лекція 4

1.Індивідуально типологічні особливості особістості

2.Сенсорні та перцептивні особистості особистості

3.Професійно значущі властивості уваги

Індивідуально типологічні особистості майже не змінюються впродовж проффесійного життя людини є найбільш стабільними властивостями. Одна і та ж типологічна властивість може мати як позитивні та і негативні риси: слабкість нервових процесів визначає низьку межу працездатності але й високу чутливість.

Інертність нервових процесів виявляються в малих показниках швидкості нервової діяльності але і в міцності тимчасових зв'язків.

Працівники з протилежними типологічними властивостями можуть досягти одного рівня професійної успішності, це зумовлено виробленням певної системи способів діяльності у людини яка прагне до покращення цієї діяльності, ця система способів називається індивідуальним стилем діяльності.

2.Сенсорні та перцептивні особистості особистості

Учені розглядають основну характеристику сенсорики людини загальний для індивіда спосіб чутливості що є властивістю сенсорною організації людини загалом, ця загальна властивість у психології має назву сенситивність.

Тип нервової системи людини впливає на загальний характер чутливості усіх її аналізаторів.

Однієї і тієї ж людини може бути підвищена чутливість у сфері просторового  розрізненні і одночасно знижена чутливість у розрізненні кольорів ці особистості можуть бути пов'язані природним переважанням одного з аналізаторів або з його провідною роллю сформованою у результаті тривалою професійною діяльністю.

3.Професійно значущі властивості уваги

Для пілота важливий розподіл і переключення уваги, для інших професій , наприклад коректор, головними є спостереження і контроль отже важливість стійкість уваги.

Психологічне вивчення професії.

1.Професіографія

2.Характеристика психологічних класифікацій професій.

3.Методи психологічного вивчення професій.

1.Професіографія- наука що описує професії та спеціальності з точки зору вимог до людини.

Система вимог до кожної професії це професіограма.

Професіограма містить:

1.загальні відомості про професію.

2.Виробничу характеристику професії, опис трудового процесу.

3.Санітарно-гігієнічні умови праці.

4.Перелік обсягу знань, умінь необхідних для успішної професійної діяльності.

5.Характеристика видів і тривалості професійного навчання.

6.Психограма. (виділення основних і бажаних психічних особливостей а також психофізіологічних протипоказань.

2.Характеристика психологічних класифікацій професій.

Класифікація професій:

1.класифікація на основі відмінностей у предметах.

 1.  людина природа (П)
  1.  людина техніка (Т)
  2.  людина людина (Л)
  3.  людина знакова система (З)
  4.  людина художній образ (Х)

2. За метою праці:

 1.  Гностичних клас професії (Г)
  1.  перетворювальний клас (П)
  2.  клас пошукових професій (В)

3.Залежно від знарядь (засобів праці):

 1.  ручних знарядь праці (Р)
  1.  використання машин з ручним керуванням (М)
  2.  автоматизованих і автоматичних систем (А)
  3.  використання функціональних засобів знарядь праці (Ф)

4.За умовами праці:

 1.  побутові (П)
  1.  праця на відкритому повітрі (В)
  2.  праці в незвичайних умовах (Н)
  3.  праця з підвиженою моральною відповідальністю за здоров'я, життя людей, матеріальні цінності (Н)

3.Методи психологічного вивчення професій.

Метод вивчення виробничої документації — використовується для того щоб зібрати об'єктивну інформацію про процес праці, браковану продукцію, стан здоров'я робітників їх кваліфікацію, режим праці, основні професійні завдання тощо.

Метод опитування — метод запитань та відповідей.

Метод спостереження — спосіб збирання первинної інформації про професії шляхом безпосереднього сприймання і прямої реєстрації різних фактів і сторін діяльності.

Самоспостереження і самозвіт.

Експериментальний: природний, лабораторний експеримент.

Метод аналізу критичних ситуацій.

Лекція 6

Мотиви професійної діяльності

 1.  Психологічні проблеми мотивації трудової діяльності.
 2.  Класифікація та структура мотивів.
 3.  Мотиваційні трейнінги.

Мотивація — це система факторів що зумовлюють поведінку людини (потреби, мотиви, цілі, наміри, прагнення та ін., - це фактори що стимулюють і підтримують ефективність поведінки на відповідному рівні).

У поведінці людини є дві функціонально взаємопов'язані форми - спонукальна та регулятивна.

Спонукання забезпечує активізацію і спрямованість поведінки, а регуляція відповідає за те як вона складається від початку до кінці в конкретній ситуації.

Особистісні диспозиції — це психологічні фактори працівника що визначають його поведінку.

Мотив — це те що належить самому суб'єкту поведінки ставши його стійкою особистісною властивістю  яка з середини спонукає до відповідних дій.

Мотиваційну сферу людини можна оцінити за такими параметрами (за рівнями розвитку) — широта, гнучкість, ієрархізованість.

Крім мотивів , потреб і цілей тим що спонукає людину є також бажання, наміри інтереси, завдання.

Мотивація поведінки людини може бути свідомою і неосвідомленою.

2.Класифікація та структура мотивів.(за Томашевським)

1.Мотиви вигоди — матеріальна і соціальна

2.Безпеки.

 1.  Зручність.
 2.  Задоволеність.
 3.  Думка колег.

3.Мотиваційні трейнінги.

Категорії мотивації досягнення — це поняття, судження, висловлювання що свідчить про наявність у людини потреби в досягненні.

Лекція 7.

Динаміка пам'яті та уяви особистості.

 1.  Мемічні
 2.  Уява та її значення

Пам'ять — це процеси організації запамятовування збереження та відтворення людиною свого досвіду.

Не залежно від того що відтворюють і запам'ятовують розрізняють образну емоційну рухову і словесно-логічну пам'ять.

За часом зберігання інформації розрізняють миттєву(0.3с) короткотривалу(до 30с) та довготривалу(30>) пам'ять.

Показниками оцінки пам'яті є — обсяг, швидкість, міцність запам'ятовування, точність і готовність до відтворення інформації.

Уява це відтворення у психіці людини предметів та явищ які вона сприймала колись раніше а також створення нових предметів та явищ яких вона ніколи не сприймала.

За характером продуктивності розрізняють:

 1.  Відтворювальну (репродуктивну уяву)
 2.  Творчу (продуктивну уяву)

За ступенем вияву довільності визначають:

 1.  Пасивну уяву
 2.  Активну уяву.

За характером образів що відтворюються визначають:

1.Конкретну уяву.

2.Абстрактну уяву.

За характером походження і засобами здійснення розрізняють:

1.Довільну.

2.Мимовільну уяву.

Лекція 8

Мислення і воля.

1.Мислення. Мислиннєві властивості.

2.Вольові властивості.

3.Фізіологія рухового апарату людину. Раціоналізація трудових процесів.

Лекція

......

...розвитку тих чи інших галузей знань, виявлення залежності та закономірності існуючих між явищами звязків.

Індуктивне ''рух'' думки від окремого до загального від фактів до узагальнень висновків.

Дедуктивне рух думки від загального до окремого.

Алгорифмічне дотримання певної інструкції по якій вказується послідовність дій що забезпечує

отримання результату.

Технічне мислення — це розуміння наукових засад і загальних принципів виробничих процесів.

Репродуктивне мислення — актуалізація засвоєних знань для розв'язання завдань відомого типу або виконання дій у знайомих умовах.

Продуктивне мислення — самостійне вирішення нових завдань на основі набутих знань із використанням нових даних способів і засобів необхідних для їх вирішення .

Системне мислення — здатність розуміти загально наукові закони, мати загальні уявлення про закономірності розвитку природи і суспільства.

...

2.Синтез

3.порівняння

4. класифікація

Мислення в трудовій діяльності називають практичним іноді оперативним.

Воля — це психічний процес свідомої цілеспрямованої регуляції людиною її поведінки з метою досягнення поставлених цілей.

Вольова діяльності — особлива форма активності людини при якій людина контролює власні імпульси і при необхідності гальмує їх.

Вольові властивості — це відносно стійкі незалежні від конкретної ситуації психічні утворення що засвідчують досягнутий особистістю рівень свідомою регуляції поведінки її владою над собою.

3.Руховий апарат людини є одночасно виконавчим органом і джерелом енергії. Виконавчими органами є рука, важливим показником функціонального стану рухового апарату людини є м'язова сила що залежить вад багатьох факторів.

Лекція

класифікація, етапи формування умінь та навичок.

 1.  навички, вміння та їх класифікація
 2.  етапи формування навичок.
 3.  Тренування і тренажери.

Уміння це елементи діяльності що дають змогу робити будь-що якісно, наприклад точно виконувати якусь дію, операцію, серію дій або операцій.

Навички — це автоматизовані компоненти умінь що реалізуються на рівні несвідомого контролю.

Виділяють кілька груп умінь:

1.використовується для сприйняття інформації, сюди належать сенсорні, атенційні, перцептивні

сенсорні грунтуються на різних почуттях ( зорових, слущових ...)

перцептивні грунтуються на сприйнятті за допомогою аналізаторів цілісних предметів і явиж трудового процесу.

Атенційні грунтуються на сприйнятті професійно значимої інформації:

уміння розпроділяти увагу , особливості стійкості уваги, концентрації, швидкості реагування на сигнали     

Друга група умінь використовується для зберігання і переробки інформації, сюди належать мнемічні , мислительні і мажинітивні уміння.

Мнемічні — пов'язані з функціонуванням двох типів пам'яті, а саме довготривалої і короткотривалої.

У процесі функціонування мислиннєвих умінь відбувається переробка інформації що зберігається як в оперативній так і в довготривалій пам'яті.

Мажинітивні уміння — це процес уявного створення образів таких предметів або явищ що безпосереднього не сприймалися людиною.

Для передавання переробленої інформації: сенсоматорні і перцептивно-мотрні уміння.

Сенсомоторні пов'язані зі швидким і точним маніпулюванням дріб обє

Перцептивно-моторні це здатність координовано виконувати перцептивно-моторні дії.

2.етапи формування навичок:

 1.  Попередній.
 2.  Аналітичний.
 3.  Синтетичний
 4.  Автоматизації.

3.Тренування і тренажери.

Одним із важливих етапів професійного навчання є тренування у процесі яких закріплюється правельність і точність і швидкість дій. Процес оволодіння професійними завданнями починається із набуття знать які в подальшому супроводжуються вправами, лише знання правильних способів виконання дій не може забезпечити успіх їх виконання. Вправою називається повторне багаторазове виконання дій, організоване у певний спосіб, з метою розвитку умінь і навичок. Розрізняють два типи вправ: навчальні, тренувальні.

Навчальні вправи допомагають усвідомити принцип певної дії.

Тренувальні вправи спрямовані на відпрацюванні і автоматизацію розумових дій, закріплення їх правильності, точності, швидкості.

Питання до екзамену:

1.Предмет вивчення психології праці.

 1.  Історія винекнення і розвитку психології праці.
 2.  Головні завдання психології праці.
 3.  Характеристика психологічних факторів гуманізації праці і підвищення її ефективності.
 4.  Поняття професійної успішності.
 5.  Критерії професійної успішності.
 6.  Формування гармонії між людиною і професією.
 7.  Принципи професіографії.
 8.  Створення психограми.
 9.  Дослідження і вивчення професій з використанням прогнамного підходу.
 10.  Використання методів психологічного вивчення професій.
 11.  Професіографічні методи.
 12.  Метод анкетування.
 13.  Самоспостереження проблема його використання.
 14.  Експеримент у професіографії.
 15.  Особистісні методи.
 16.  Алгоритмічний метод опису трудового процесу.
 17.  Структурний метод та системний аналіз.
 18.  Індивідуально-типологічні властивості у професійній діяльності.
 19.  Сенсорні і перцептивні властивості в трудовій діяльності.
 20.  Професійно значимі властивості уваги.
 21.  Система дій у трудовій діяльності.
 22.  Характеристика трьох основних параметрів трудових дій.
 23.  Мнемічні властивості.
 24.  Роль уяви в оволодінні професією та успішному виконанні трудових дій.
 25.  Практичне мисленні в трудовій діяльності.
 26.  Значення вольових властивостей у трудовій діяльності.
 27.  Уміння та навички.
 28.  Класифікацій умінь та навичок.
 29.  Етапи формування навичок.
 30.  Тренування як один з важливих етапів професійного навчання.
 31.  Технічні пристрої у навчанні фахівців.
 32.  Інтелектуальні вміння.
 33.  Процес перенавчання.
 34.  Класифікація і структура мотивів професійної діяльності.
 35.  Дослідження мотивів професійної діяльності.
 36.  Психічний стан людини в трудовій діяльності.
 37.  Класифікацій психічних станів людини в трудовій діяльності.
 38.  Стан втоми в трудовій діяльності.
 39.  Трудова діяльності і стан монотонності.
 40.  Емоційна напруга і поведінка людини у процесі праці.
 41.  Психологічна готовність до діяльності.
 42.  Умови праці і психічний стан людини.
 43.  Індивідуалізація умов праці.
 44.  Методи дослідження психічних станів людини в процесі праці.
 45.  Поняття прогнозування успішності в діяльності.
 46.  Етапи розробки системи прогнозування успішності в діяльності.
 47.  Вимоги до процедури дослідження професійно значимих властивостей.
 48.  Класифікацій умов праці з психологічної точки зору.
 49.  Вплив зовнішніх факторів на умови праці.
 50.  Трудова діяльність як предмет психлогічного дослідження.
 51.  Діяльності і дія.
 52.  Значення і дія мотивації трудової діяльності.
 53.  Мотив і ціль у трудовій діяльності.
 54.  Специфіка мислиннєвих процесів у виробничій діяльності.
 55.  Форми вияву мислительних завдань на виробництві.
 56.  Оцінка процесів і результатів виробництва.
 57.  Індивідуальне планування трудової діяльності.
 58.  Регуляція трудових рухів і психомоторика як психологічна проблема.
 59.  Помилкові дії у процесі трудової діяльності.

Лекція

Інтелект та навчання.

 1.  Інтелектуальні вміння. Критерії навчиності.
 2.  Психологічні передумови перенавчання.

Інтелектуальними називаються уміння пов'язані зі зберіганням і переробкою інформації ( мнемічні, розумові, мажинітивні).

Процес вирішення проблемних завдань у будь-якій діяльності завжди грунтується на переробці інформації.

Автоматизація сенсорних дій що досягається до початку процесу формування інтелектуальних навичок, сприяє спрямованості свідомості на вирішення більш складних завдань.

Особистісні якості що набуваються в результаті набування умінь це інтелектуальність, прогресивність, планомірність, прогнозування ходу подій що проявляються в тенденції особистості у прогресивному розвитку, самовдосконалення яка веде до оволодіння складнішими видами праці.

Критерії навченості працівника можуть виражатися у таких формах:

 1.  обсяг (кількість засвоєних навичок, умінь та метаріалу).
 2.  Якість ( якість засвоєння та застосування умінь та навичок).
 3.  Варіативність (пристосування до нових змінних умов).
 4.  Стійкість (час протягом якого уміння та навички не втрачаються).
 5.  Адаптивність (адаптація до певних умов діяльності).

2.Психологічні передумови перенавчання.

Труднощі підчас перенавчання можуть виникнути через інтерференсію навичок.

Інтерференсія навичок це негативний вплив засвоєних раніше навичок на вироблення нової автоматизованої дії.

Інтерференція виникає тоді коли на схожі подразники треба реагувати в інший спосіб або різні за характером подразники вимагають однакових відповідних дій.

Лекція   04.25.2012

Психічні стани що знижують продуктивність праці.

1.Стан втоми.

2.Стан монотонності.

3.Емоційна напруга.

Втома це один із  найпоширеніших чинників що істотно впливає на продуктивність праці.

Компоненти втоми:

1.Відчуття безсилля: проявляється у зниженні працездатності що переживається невпевніністю та напругою.

2. Розлад уваги: людина стає млявою малорухливою або занадто рухливою

3.Розлади в сенсорній сфері: коли людина довго читає без перерви то перестає сприймати текст.                

4.Порушення в моторній сфері: уповільнюються рухи, ослаблюється їх точність та скоординованість. 5.Дефекти пам'яті і мислення: працівник може забути те що стосується роботи але пам'ятати все що поза нею.

6. Ослаблення волі: послаблюється самоконтроль, витримка наполегливість.

7. Сонливість: цей стан це фактор ''захисного гальмування''.

Динаміка втоми залежить від таких факторів:

 1.  Від індивідуальних особливостей людей що працюють.
 2.  Від обставин умов роботи.
 3.  Від якості роботи що виконується.
 4.  Від особистостей трудового режиму.

2.Стан монотонності.

Психічний стан переживання монотонності відбувається при одноманітності виконання на робочому місці рухів і дій.

Стан монотонності можна спостерігати і при зовсім неважкій праці.

Опірність монотонності залежить від індивідуально-психологічних властивостей людини:

Екстравер менше піддається цьому стану ніж інтроверт.

Стійкість до монотонії визначається наявністю монотофільного топологічного комплексу що характеризується інертністю нервових процесів, переважанням зовнішнього гальмування і внутрішнього збудження малою силою нервової системи. Сильніше піддаються впливу монотонних умов особи які мають багатофобний типологічний симптомокомплекс: їм властиві рухливість нервових процесів, переважання зовнішнього збудження і внутрішнього гальмування, сильна нервова система.

3.Емоційна напруга.

Вирізняють такі типи поведінки при емоційній напрузі:

1. Напружений тип поведінки що виявляються в загальмованості, сповільненості, скутості імпульсивності і напруженості виконання робочих функцій.

 1.  Гальмівний тип поведінки характеризується повною загальмованістю її дій, людина так себе поводить при незвичних і відповідальних ситуаціях.
 2.  Агресивно неконтрольований тип поведінки: людина діє агресивно, не контролює емоції, часто її вчинки не логічні що тільки поглиблює аварійний стан.
 3.  Прогресивний тип поведінки: люди які знаходяться в екстримальних умовах діють ефективніше і краще ніж у звичайних умовах.
 4.  Боязкий тип поведінки: при такому типі поведінки людина розгублюється, боїться щось змінити в екстримальних ситуаціях.

Лекція   04.25.2012

Соціально психологічні проблеми, взаємини в трудовому колективі.

 1.  Соціально-психологічні особливості трудового колективу. Група.
 2.  Психологія ділового спілкування.
 3.  Проблеми прийняття колективного рішення.

1.Соціально-психологічні особливості трудового колективу. Група.

Група це будь-яке об'єднання людей незалежно від того якого рівня зв'язки існують між її членами.

Колектив це група людей об'єднаних єдиною метою.

Конформізм — це така поведінка людини що характеризуються зовнішньою відповідністю цілям колективу при внутрішньому розходженню з ним.

Існують такі теорії походження лідерства:

 1.  ''Теорія рис'': людина має певні лідерські якості і здібності з якими вона народжується.
 2.  Інтерактивна теорія: лідером може бути будь-яка людина.
 3.  Ситуаційна: людина проявляє себе лідером у певній ситуації.
 4.  Синтетична — комплексна (об'єднує попередні теорії).

Класифікація лідерів за різними ознаками:

 1.  За змістом діяльності (лідер — виконавиць, лідер — ініціатор).
 2.  За характером діяльності ( універсальний лідер, ситуативний лідер).
 3.  За спрямованістю діяльності ( емоційний лідер, лідер ерудит).

В психології виділяють 4 види сумісності: фізичну, психофізичну, соціально психологічну, психологічну.

2.Психологія ділового спілкування.

3.Проблеми прийняття колективного рішення.

Переваги колективного прийняття рішення полягають:

 1.  В кращому розумінні змісту проблеми і напрямки її рішення.
 2.  У швидшому виконанні прийнятих рішень.
 3.  В ефективній взаємодії у встановленні атмосфери співпраці.
 4.  У зростанні самосвідомості у самоствердженні членів колективу.
 5.  У можливості максимально поєднати цілі особистості, груми і організації в цілому.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

28383. Гражданско-правовая защита прав владельцев товарных знаков и знаков обслуживания 15.01 KB
  Каждое лиц вступающее в гражданскоправовые отношения может защищать свои нарушенные или оспариваемые права охраняемые законом интересы. Поскольку права на объекты интеллектуальной собственности являются гражданскими правами вопрос о применении мер защиты решает владелец этих прав а не какойлибо государственный орган: гражданские права есть частные права. Выбирая юрисдикционную форму защиты лицо чьи права нарушены или оспариваются прибегает к помощи правоохранительных органов. Административноправовая защита может быть осуществлена...
28384. Понятие дипломатических средств передвижения и их иммунитеты 147.81 KB
  Под дипломатическими средствами передвижения понимаются любые транспортные средства как правило автомобильные воздушные и водные которые принадлежат арендуются или предоставляются для регулярного пользования дипломатическим представительствам сотрудникам представительства и членам их семей. В данном определении отражено то обстоятельство что в международном праве и дипломатической практике не проводится различий между средствами передвижения принадлежащими непосредственно представительству и средствами передвижения находящимися в...
28388. ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ ПЕРСОНАЛ ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 121.2 KB
  предусматривает возможность назначения членов обслуживающего персонала из числа граждан государства пребывания. Министерство иностранных дел государства пребывания или другое министерство в отношении которого имеется договоренность уведомляется о назначении членов 0. которые не являются гражданами государства пребывания или не проживают в нем постоянно пользуются иммунитетом в отношении действий совершенных ими при исполнении своих обязанностей и освобождаются от налогов сборов и пошлин на заработок получаемый по службе. которые...
28389. Агреман 144.96 KB
  испрашивается дипломатическим путём как правило через отзываемого из данного государства главу дипломатического представительства. сопровождается приложением краткой справки содержащей основные биографические данные предполагаемого дипломатического представителя. обусловливает возможность назначения данного лица главой дипломатического представительства и помещения публикации об этом в официальном органе государства.