48449

Загальна характеристика підприємництва

Конспект

Менеджмент, консалтинг и предпринимательство

за згодою партнерів; ліквідується в разі смерті або виходу з бізнесу одного з партнерів строк дії необмежений якщо корпорація не ліквідується за рішенням відповідних державних органів ...

Украинкский

2013-12-10

38.3 KB

2 чел.

11

Підприємництво. Лекція 1. Загальна характеристика підприємництва

                                                                                                                       Таблиця

Основні організаційно-правові форми здійснення підприємницької діяльності в Україні (переваги та недоліки)

Організаційно-правова

форма

Переваги

Недоліки

Одноосібне

володіння

Економічні

Власнику повністю належить

прибуток;

Низькі витрати з організації

виробництва

Обмежені можливості для розширення виробництва. Несприяння банків у наданні значних кредитів

Соціальні

Невеликі розміри фірми дозволяють власникові контактувати зі своїми

клієнтами, робітниками та

споживачами продукції

Невизначеність терміну

існування

Організаційні

Відносна простота заснування;

Повна самостійність, свобода та оперативність підприємницьких дій;

Гарантоване збереження комерційних таємниць

Власник має бути компетентним у всіх виробничих, фінансових питаннях

Партнерство

Економічні

Поєднання капіталу двох або більше господарюючих суб’єктів .

Збільшення можливості отримання кредиту

Загроза окремим партнерам через солідарну відповідальність

Соціальні

Залучення професійних робітників, надання робочих місць

Збільшення ймовірності

господарського ризику через

недостатню передбачуваність

процесу та результатів

діяльності, внаслідок чого

скорочується зайнятість

Організаційні

Велика свобода дій та більша продуманість управлінських рішень

Залежність юридичного існування від виходу партнерів

Корпорація

Економічні

Можливість мобілізації додаткових коштів шляхом випуску цінних паперів. Можливість постійного нарощування обсягів виробництва

Високі подвійні податки на прибуток.

Більша регламентованість з боку держави

Соціальні

Існування тільки обмеженої відповідальності акціонерів. Можливість фізичних осіб придбати акції та приймати участь у розподілі прибутку корпорації

Існування потенційної можливості посадових осіб впливати на діяльність корпорації у власних цілях

Організаційні

Використання наукових методів управління і професійних менеджерів.

Корпорація існує незалежно від зміни її власників

Наявність розбіжностей між правом власності і функцією контролю діяльності.

Значні організаційні труднощі при реєстрації фірми

 

                                                                                                              Таблиця

Порівняльна характеристика основних форм підприємництва

Характеристики для порівняння

Форми підприємництва

Одноосібне

володіння

Товариство

Корпорація

1

2

3

4

Ставлення до власності та порядок розподілу прибутків/збитків

один приватний власник, якому належить усе майно і доходи, несе повну відповідальність особистим майном перед кредиторами

права власності та обов’язки закріплені в установчому договорі; розподіл доходів потребує узгодження 3 партнерами. Кожний партнер може нести повну відповідальність за борги товариства

права і обов’язки акціонерів фіксуються у статуті корпорації; доходи і збитки від господарської діяльності розподіляються пропорційно до кількості належних акціонерам акцій

Відповідальність

необмежена

солідарна

обмежена розмірами вкладів акціонерів

Управління та контроль за результатами діяльності підприємства

власник повністю контролює фірму або за власним бажанням наймає менеджерів

вищим органом управління товариством є загальні збори учасників; управління поточною діяльністю регулюється угодою між партнерами та залежить від виду товариства

функції володіння та управління фірмою розподілені; вищим органом є загальні збори акціонерів, які обирають правління на чолі з головою, спостережну раду та ревізійну комісію

Простота

створення

мінімальні витрати і формальності окрім отримання відповідної ліцензії

бажана допомога юриста при складанні письмової угоди між партнерами

необхідність дотримання встановлених процедур; потрібні значні кошти для проведення процедури заснування

Оподаткування

прибутки та збитки припадають безпосередньо на долю власника; податки як з фізичних осіб

прибутки та збитки розподіляються напряму між партнерами; податки як з юридичних осіб

подвійне оподаткування: ставка податку з корпорації та ставка податку на особисті доходи акціонерів (дивіденди)

Можливості

інвестування

Обмежені фінансовими

Ресурсами власника; із

зовнішніх джерел

найдоступніший кредит

залежать від фінансових ресурсів партнерів; отримання кредитів простіше за одноосібного володіння

широкі можливості для залучення інвестицій: за рахунок нерозподіленого прибутку, емісії цінних паперів та банківських кредитів

Можливість зміни власника

бізнес можна продати за самостійним рішенням власника

необхідна згода всіх партнерів

акції можуть вільно продаватися, даруватися и передаватися третім особам (інколи з обмеженнями)

Тривалість

існування

за бажанням власника; ліквідується в разі смерті власника.

за згодою партнерів; ліквідується в разі смерті або виходу з бізнесу одного з партнерів

строк дії необмежений, якщо корпорація не ліквідується за рішенням відповідних державних органів

                                                                                             

                                                                                                     Таблиця

Переваги та недоліки франчайзингу

Сторони франчайзингу

Переваги

Недоліки

Франчайзер- компанія, яка передає ліцензію або передає в право користування свій товарний знак, ноу-хау та виробничу систему

 1.  Можливість надходження  додаткових грошей для розповсюдження бізнесу: первісний продаж франшизи і продаж спеціальних послуг) служать додатковим джерелом доходу для франчайзера
 2.  Можливість значного розширення збуту своєї продукції або послуг без залучення додаткових фінансових ресурсів і зміцнення своєї репутації на існуючому ринку;
 3.  Можливість здобуття основного доходу від внесків франчайзі і від надання ним додаткових послуг;
 4.  Контроль якості результатів діяльності.
 5.  Розвиток своєї концепції бізнесу і доведення його прибутковості  на прикладі своїх власних магазинів
 6.  Для споживача можливість більше довідатися про продукт і послуги
 7.  Франчайзинг дозволяє франчайзеру збільшити кількість торгових точок (виробництв), що розповсюджують (чи надають) послуги. Для розширення справи не вимагається великих власних капіталів;
 8.  розширює джерела доходів (прибутків) за рахунок зусиль франчайзіата;
 9.  знижує рівень витрат виробництва і повернення на одиницю товару, так як франчайзіат сам покриває витрати на утримання свого підприємства;
 10.  право франчайзіата використати торгову марку згідно до франчайзу захищено методом патентування торгової марки.
 11.  Сприяє зміцненню репутації на існуючому ринку
 12.  Створює сприятливі умови для виникнення нових концепцій підприємницької діяльності
 1.  Реальна небезпека розголошення свого ноу-хау недобросовісним франчайзі або його службовцями;
 2.  Реальна можливість франчайзі стати конкурентом франчайзера після закінчення терміну франчайзінгового договору;
 3.  Ризик неправильної стратегії розвитку території;
 4.  Несумірність витрат на сприяння і контроль діяльності франчайзі.
 5.  Неможливість завершити відносини з франчайзі, що не дотримується правил системи.
 6.  франчайзеру буває важко контролювати франчайзіатів, оскільки вони не являються його найманими робітниками і він не може безпосередньо керувати ними;
 7.  можливість згубити свою репутацію через погану роботу франчайзіата;
 8.  франчайзер не може бути певен, що всі франчазіати подадуть йому правдивий звіт про свою діяльність;
 9.  при виникненні протиріч між франчайзером і франчайзіатом франчайзер не може замінити його іншим, більш дисциплінованим.
 10.  Недобросовісні фірми-оператори можуть компрометувати франчайзора та негативно впливати на його імідж
 11.  Благополучні фірми виходять із системи франчайзинга для самостійного ведення підприємництва

Франзайзі -сторона, що набуває права на використання технології, ліцензії або торгової

марки по договору франчайзинга

 1.  Використання випробуваних методів ведення бізнесу;
 2.  Можливість стати фахівцем у новому бізнесі, не затрачаючи роки на навчання в школі бізнесу
 3.  Постійне консультування франчайзера;
 4.  Проведення аналізу продажів і надання необхідних рекомендацій для подолання труднощів;
 5.  Отримання різного роду послуг від франчайзера або інших осіб, пов’язаних і довіряючих йому;
 6.  Проведення широкомасштабної рекламної кампанії при невеликих фінансових витратах;
 7.  Низький обсяг початкових вкладень капіталу; франчайзер пропонує більш вигідні умови вкладення капіталу, а також надає допомогу протягом перших років діяльності;
 8.  Економія витрат під час створення підприємства порівняно з відкриттям аналогічного самостійного бізнесу;
 9.  Можливість стати самостійним підприємцем з мінімальними початковими капітальними вливаннями при всебічній підтримці досвідченого франчайзера;
 10.  Доступ до можливостей франчайзера і всієї його мережі у сфері постачання;
 11.  Можливість професійного ведення переговорів з великими фірмами і фінансовими структурами.
 12.  Можливість стати самостійним підприємцем;
 13.  Можливість вести бізнес під визнаним торговим знаком;
 14.  Можливість продавати продукт і надавати послуги на ринках, які недоступні для даної фірми;
 15.  Можливість одержувати допомогу від франчайзера по благоустрою торгових точок, підготовці торгового персоналу до роботи;
 16.  Можливість ведення спільної реклами .

 1.  Франчайзі не має права вести бізнес на свій розсуд;
 2.  Обмеженість самостійності, підприємницької ініціативи;
 3.  Зобов'язання використовувати найменування і систему франчайзера під його постійним контролем;
 4.  Обсяги продажу встановлюються власнику відповідно до маркетингової політики компанії;
 5.  Небезпека краху у випадку банкрутства або зменшення популярності франчайзера;
 6.  Залежність від фінансової стабільності франчайзера і репутації товарного знака;
 7.  Необхідність узгодження територіальних меж бізнесу.
 8.  як і будь-який підприємець, франчайзіат підвладний ризику;
 9.  контроль з боку франчайзера може залишати мало можливості франчайзіату для самовираження;
 10.  небезпека для франчайзіата постраждати при погіршенні репутації фірми франчайзера;
 11.  великі витрати на послуги франчайзера;
 12.  Фінансова залежність від франчайзера у важких для нього ситуаціях може знищити франчайзі навіть за успішної діяльності останнього.
 13.  Франчайзер може недобросовісно виконувати свої договірні зобов'язання

                                                                                              Таблиця

Порівняльна характеристика видів франчайзингу

Вид франчайзингу

Тип франшизи

Переваги

Недоліки

Товарний

товар

Простота

застосування

Обмежена сфера застосування, вузька спеціалізація франчайзі

Виробничий

технологія/ вихідний компонент

Висока ефективність; простота контролю з боку франчайзера

великі початкові витрати на придбання франшизи; сильна залежність від франчайзера

Діловий

Модель

франшизного

бізнесу

найширша сфера

застосування;

швидка

пристосовність до умов ринку

іноді чрезмірна регламентація діяльності придушує ініціативність франчайзі

Конверсійний

Конвертація

зменшення витратної частини бюджету за рахунок зниження витрат

необхідність адаптації приватного підприємця до залежного положення

Корпоративний

Мережа

франшизних

підприємств

V

акумуляція

позитивних

якостей

вищерозглянутих

видів

франчайзингу,

диверсифікація

бізнесу

часта розбіжність цілей франчайзі з інтересами франчайзера; уповільнене реагування бізнесу на зміни умов ринку

                                                                                         Таблиця

Порівняльна характеристика методів франчайзингу

Метод

франчайзингу

Умови

розповсюдження

Переваги

Недоліки

Класичний

Стандартні

Простота

застосування

Досить повільне розширення мережі; великі витрати

Регіональний

(районний)

Головний франчайзі розширює мережу у

визначеному

регіоні

Переваги при встановленні ціни; зменшення витрат на контроль з боку франчайзера

Досить жорсткі умови договору по освоєнню території

Суб-

франчайзинг

Власник районної франшизи (субфранчайзер) одержує право на продаж субфраншизи

Можливість

залучення

значного

додаткового

капіталу

Сильна залежність

франчайзі від

фінансових,

управлінських і

маркетингових

здібностей

субфранчайзера

Франчайзинг, що розвивається

Передача

ексклюзивних прав на розвиток району групі інвесторів

Швидке

розширення

франшизної

мережі з

мінімальними

витратами для

франчайзера

Обмеження положення інвестора як власника; високі початкові витрати

                                                                                                 Таблиця

класифікація перешкод  ДЛЯ розвитку підприємництва в україні

Складові чинники підприємни-

цького середовища

Характеристика перешкод

Загальнополітичні

 1.  переважання негативного ставлення суспільства до підприємництва;
 2.  брак дійового механізму державної підтримки бізнесу;
 3.  політична нестабільність;

—  проблеми лобіювання підприємницьких інтересів

Загальноекономічні

 1.  загальна макроекономічна нестабільність;
 2.  продовження спаду виробництва (економічної кризи);
 3.  деформоване ціноутворення;
 4.  інфляційні процеси;
 5.  платіжна криза;
 6.  низькі темпи та помилки в процесі приватизації;
 7.  обмеженість внутрішнього попиту та криза збуту, створена браком фінансових ресурсів у підприємств та зниженням реальних доходів населення;
 8.  низька інвестиційна активність, гальмування надходження грошових коштів з фінансового в реальний сектор економіки;

—   обтяжливе оподаткування

Загально-правові

 1.  брак належного нормативно-правового забезпечення розвитку підприємництва;

—   неоднозначність і суперечливість нормативно-правової бази; —  адміністративні бар'єри щодо реєстрації, ліцензування

Організаційно-структурні

 1.  слабко розвинута ринкова інфраструктура;
 2.  слабкі зв'язки з міжнародними економічними структурами; —  інертність (недостатня гнучкість) організаційних структур; —  прояви монополізму;
 3.  недобросовісна конкуренція;

—   функціонування тіньового сектору

Соціально-психологічні

 1.  філософія «утриманства»;
 2.  інерційність господарського мислення;

—   брак досвіду управління та культури ринкових відносин

Функціональні

 1.  недосконалість системи обліку та статистичної звітності; —  брак повної та достовірної інформації про стан ринку;

—  низький рівень консультаційних послуг та спеціалізованих освітніх програм для підприємців


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

41398. Базы данных. Программные интерфейсы с базой данных 483 KB
  ADO.NET: архитектура, модель поставщиков данных (провайдеров) ADO.NET: Data Provider - набор классов ADO.NET, позволяющих получить доступ к базе определенного типа (MS SQL Server, Oracle, DB2, MySQL) данных (выполнять sql-команды, и извлекать данные). ADO.NET: Data Provider включает следующие классы:
41399. Базы данных. Секционирование таблиц и индексов 67.5 KB
  Секционирование: поддерживается не всеми редакциями Microsoft SQL Server 2008 а только Enterprise Edition Developer Edition. Секционирование: в разных СУБД реализовано поразному; в Orcle очень развита эта технология. Секционирование: в Microsoft SQL Server 2008 все таблицы и индексы секционированы по умолчанию таблица или индекс находятся в одной секции; секции базовая структура данных совместно со страницами и экстентами.
41400. Базы данных. Введение в базы данных 2.98 MB
  Введение в базы данных План лекции определить понятие база данных; сформулировать основные требования к базе данных; ознакомиться с основными принципами построения проектирования базы данных; ознакомиться с основными моделями данных; ознакомится с основами теории реляционных баз данных. База данных: хранилище систематизированных данных. Компьютерные базы данных: базы данных использующие электронные носители для хранения данных и специальные программные средства для...
41401. Программирование в Internet Active X Data Objects (ADO.NET) 225.5 KB
  NET модель доступа к данным применяемая приложениями NET. Connection(XXXConnection, установка соединения с источником данных, реализует интерфейс IDbConnection); Command(выполнение sql-команд и хранимых процедур); DataReader(доступ к данным для чтения, извлеченным по запросу); DataAdapter(наполнение DataSet информацией, выполнение изменений в базе данных, выполненных в DataSet).
41402. Базы данных. Нормализация данных 506.5 KB
  Код товара Наименование Цена Количество Стоимость 223 Мяч футбольный 25 3 75 338 Мяч баскетбольный 33 2 66 767 Мяч гандбольный 12 2 24 655 Мяч теннисный 10 10 100 Итого 265 нормальная форма атомарность Счет Дата № Покупателя Фамилия Имя Телефон Адрес Код товара Наименование Цена Количество Стоимость 222333 26. Свердлова 13 223 Мяч футбольный 25 3 75 222333 26. Свердлова 13 338 Мяч баскетбольный 33 2 66 222333 26. Свердлова 13 767 Мяч гандбольный 12 2 24 222333 26.
41404. Разработка программного обеспечения информационных систем 194.5 KB
  Основные причины успеха и провала проектов В отчете группы Стендиша 1994 указано три наиболее часто встречающихся ключевых фактора создающих проблемы в проектах. Некое свойство программного обеспечения необходимое пользователю для решения проблемы при достижении поставленной цели. Подход к управлению требованиями Область проблемы Как правило мы находимся во владениях пользователячужестранца. Таким образом наша задача состоит в том чтобы понять их проблемы в их предметной области и на их языке и построить системы удовлетворяющие их...
41405. Управление требованиями. Объектно-ориентированный анализ и проектирование 240 KB
  Вторую категорию составляют непрямые пользователи а также те на кого воздействуют только бизнес последствия разработки. Этих заинтересованных лиц можно найти в соответствующей бизнес области или в окрестностях среды конкретного приложения. Ограничения налагаемые на систему ввода заказов на покупку Источник Ограничение Объяснение Эксплуатационный Копия данных заказа на покупку должна оставаться в унаследованной базе данных в течение одного года Риск потери данных слишком высок; нам необходимо работать параллельно в течение года...
41406. МЕТОДЫ ВЫЯВЛЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ 85.5 KB
  Пять этапов анализа проблемы Достижение соглашения об определении проблемы Выделение основных причин проблем стоящих за проблемой Выявление заинтересованных лиц и пользователей Определение границ системырешения Выявление ограничений налагаемых на решение 5. Синдром неоткрытых руин Синдром пользователя и разработчика Функции продукта или системы Потребности заинтересованных лиц и пользователей Функции Управление сложностью путем выбора уровня абстракции Атрибуты функций продукта 9. Предельно недорога ...