4847

Цільові проекти як основа інноваційної моделі допрофільної підготовки

Научная статья

Инновационные исследования

Цільові проекти як основа інноваційної моделі допрофільної підготовки Успішна реалізація профільного навчання у старшій школі неможлива без якісної допрофільної підготовки, яка покликана створити умови для професійної орієнтації учнів, сприяти усвід...

Украинкский

2012-11-27

340.5 KB

6 чел.

Цільові проекти як основа інноваційної моделі допрофільної підготовки

Успішна реалізація профільного навчання у старшій школі неможлива без якісної допрофільної підготовки, яка покликана створити умови для професійної орієнтації учнів, сприяти усвідомленому вибору ними напряму профільного навчання у старшій школі.  Допрофільна підготовка здійснюється через вивчення окремих предметів на диференційованій основі, введення курсів за вибором, інформаційну роботу, профільну орієнтацію.

Освіта у сучасному світі  виступає як базис економічного зростання, необхідна умова соціально економічного благоустрою, стратегічний ресурс стійкого й динамічного розвитку кожної нації. У якості головного результату в Стратегії реформування освіти розглядається готовність і здатність молодих людей нести особисту відповідальність як за власне благополуччя, так і за благополуччя країни. Оновлені цілі загальної середньої освіти створюють сприятливі умови для формування соціально-активної, творчої особистості, творця і проектувальника свого життя.

Одним із пріоритетів модернізації освіти України є профілізація старшої школи, яка спрямована на реальне життєве і професійне самовизначення випускників школи, диференційована за змістом, у якому враховуються, в першу чергу, основні запити і професійні плани учнів у реальних регіональних умовах, прогнозовані з урахуванням структури ринку праці та зайнятості молоді. Саме профільна школа покликана створити сприятливі умови для врахування індивідуальних особливостей, інтересів і потреб учнів, для формування у школярів орієнтації на той чи інший вид майбутньої професійної діяльності; найповніше реалізувати принцип особистісно орієнтованого навчання, що, у свою чергу, значно розширить можливості учня у виборі власної освітньої траєкторії.

Формування нового змісту і структури діяльності сільської школи має здійснюватися з врахуванням особливого статусу, умов функціонування та впливу соціокультурного середовища; залежності від територіальних та демографічних особливостей; освітніх потреб і запитів різних груп населення села тощо.

У 2007 році адміністрацією Залізницького НВК була розроблена Програма впровадження профільного навчання, реалізація якої здійснювалася  за напрямами:

- психолого-педагогічний супровід допрофільної підготовки та профільного навчання;

- профорієнтаційна робота;

- інформаційно-методичне забезпечення;

- інноваційні методи забезпечення профільного навчання;

- робота з батьками та громадськістю;

- підготовка та перепідготовка кадрів;

- матеріально-технічне забезпечення.

Робота навчального закладу орієнтувалася на індивідуалізацію навчання й соціалізацію школярів, у тому числі з врахуванням потреб місцевого ринку праці, а діяльність старшої школи організовувалася за природничим (біологічний) та технологічним (інформаційні технології) напрямами профілізації.

Особливого змісту діяльність навчального закладу набула із  налагодженням співпраці з лабораторією «Сільська школа»  Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти. У рамках реалізації дослідно-експериментальної роботи «Моделювання організації профільного навчання в сільських загальноосвітніх навчальних закладах» з 2006 року на базі НВК апробовувалася модель «Профільні класи». Практика засвідчила, що вибір старшокласниками профілю навчання в старшій школі повинен будуватися на основі якісної допрофільної підготовки, яка здійснюється у 8-9 класах. Адже допрофільна підготовка є частиною профільного навчання, яка виконує підготовчі функції, допомагає дев’ятикласнику визначитись із напрямом його подальшого навчання. Саме під час допрофільної підготовки у 8-9 класах слова «хочу», «можу», «треба» набувають для школяра  конкретного значення. Важко не погодитися щодо цього з думкою вітчизняного науковця С. Максименко, який наголошує на важливості своєчасного оцінювання комплексу індивідуальних  психологічних особливостей підлітка з урахуванням його готовності до успішного навчання за певним профілем навчання. [4] Тому колектив НВК розробив власну модель організації  допрофільної підготовки учнів основної школи  та програму її реалізації відповідно до умов і ресурсів.

Вважаємо, що  організація якісної допрофільної підготовки в навчальному закладі не може бути стихійною. Вона потребує застосування певних механізмів управління. В арсеналі освітнього менеджменту є дві управлінські технології, які дозволяють забезпечувати цілеспрямований розвиток навчальних закладів та освітніх систем: програмно-цільове управління та проектно-цільове управління. Питання теорії освітніх проектів як інструментів розвитку навчальних закладів та систем знайшли своє відображення в роботах  сучасних вчених В.Лазарєва, М.Поташника, І.Реморенка, Л.Ващенко, Л.Даниленко, О.Коберника, О.Мармази та інших. Практичну цінність для освітян-практиків мають зразки проектів, які представив у своїх публікаціях І. Осадчий. Розв’язанню цієї проблеми автор присвятив кілька праць, в яких дав визначення цільового проекту як сукупності теоретичного обґрунтування та конкретного плану дій для переведення певної шкільної підсистеми на вищий рівень розвитку; запропонував першу їх класифікацію, розкрив структуру річного плану роботи навчального закладу та алгоритм його розробки [5; 6; 7;8]. На його думку, успішна реалізація цільових проектів забезпечує цілеспрямований перехід системи (підсистеми) в новий організаційно-функціональний стан, формує цілісний простір життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу, в якому присутні ті або інші актуалізовані культурно-освітні цінності.

Опрацювавши теоретичні засади проектно-цільового управління, описані в педагогічній літературі, у  2009 - 2010 н. рр. адміністрацією НВК була розроблена низка цільових проектів (додаток 1): «Успішні люди мого села», «Соціальне партнерство», «Батьківська світлиця», «Школа педмайстерності», «Демократична школа», «Профорієнтаційна робота в НВК», «Прес – центр», «Обдарована дитина», «НВК – Залізницьке лісництво» тощо, які забезпечили формування цілісного простору життєдіяльності учнів основної та старшої профільної школи, доповнили шкільну Програму впровадження профільного навчання. Дозволили, у першу чергу, звести до «мінімуму» фактор «невизначеності майбутнього», дали можливість врахувати об’єктивні (зовнішні та внутрішні) фактори, що формують зміни, зосередитися на вивченні цих факторів; зробити структуру більш керованою, оскільки за наявності системи стратегічних планів є змога порівнювати досягнуті результати з поставленими цілями, конкретизованими у вигляді планових завдань; встановити власну систему стимулювання як учнів, так і педагогів навчального закладу;  забезпечили спрямованість всієї організації на ключовий аспект стратегії та систематичний контроль, вимір і оцінку роботи, результатів; швидке реагування педагогів на зміни.

Будуючи  модель допрофільної підготовки (додаток1), колектив НВК зважив на те, що навчальний заклад має активізувати власні ресурси, спиратися на власний матеріально-технічний та кадровий потенціал але за можливості використовувати потужності інших, територіально близьких, навчальних і професійних закладів, позашкілля, закладів культури на договірній основі (мал.1)

Малюнок 1. Соціальне партнерство в організації допрофільної підготовки

Наступним етапом роботи стало виокремлення найефективніших, на наш погляд, педагогічних умов організації допрофільної підготовки учнів основної школи, за яких ця модель могла б бути реалізованою. Тому в НВК:

 •  була створена відповідна інфраструктура, технічна, технологічна, навчально-методична і організаційна база;
 •  підготовлені кадри;
 •  забезпечене використання технологій безпосереднього інтерактивного педагогічного спілкування (читання лекцій, проведення семінарських, лабораторних і практичних занять);
 •  збільшенні об'єми самостійної роботи учнів;
 •  розширено науково-освітній простір для учнів шляхом залучення  різноманітних освітніх, наукових установ, позашкілля, закладів культури, фермерських господарств;
 •  розширено (удосконалено) вибір  навчально-методичних матеріалів, освітніх технологій;
 •  створено мережевий комунікаційний простір для вчителів дочірніх сільських шкіл шляхом проведення семінарів, майстер-класів, педагогічних форумів.

Для управління реалізацією завдань допрофільної підготовки розроблено модель випускника основної школи (мал.2). 

Малюнок 2. Модель випускника основної школи

На момент впровадження допрофільної підготовки в НВК вже існував певний досвід створення умов для включення в процес кожного суб'єкта: учнів, батьків, вчителів. Щороку системно і цілеспрямовано вивчаються освітні інтереси і потреби школярів, а також запити батьків, щоб оптимально і раціонально розподілити години шкільного учбового плану; проводяться загальношкільні батьківські та учнівські збори, на яких як батьки, так і учні отримують повну інформацію про організацію навчального-виховного процесу. Розроблена комплексна діагностична методика, що включає анкетування учнів з метою вивчення їх пізнавальних інтересів і профільних намірів; опитування батьків, що дозволяє виявити їх ставлення до майбутніх освітніх планів дітей; критерії, логічна структура і методи оцінки навчальних можливостей школярів. Діагностика пізнавальних і професійних інтересів школярів враховується при визначенні складу факультативних курсів, які вивчатимуться протягом року. Так, у 2009/2010 н. рр. до складу варіативної складової навчального плану 8-9 класів було введено курси: «Людина і світ професій», «Кіно і український фольклор», «Інформатика», «Волинєзнавство», «Основи підприємницької діяльності», «Обдарована дитина. Хімія»  тощо. Відповідно до побажань учнів, з метою реальної оцінки своїх можливостей і орієнтації на подальший вибір профілю навчання, опанування школярами нових аспектів змісту і складніших способів діяльності, які виходять за межі навчальних програм, у 8-9 класах виділено 6 годин на ДІЗи (додаткові індивідуальні заняття).

Для вирішення завдань допрофільної підготовки особливої актуальності набуває поєднання навчальної (урочної і позаурочної) діяльності з позакласною та позашкільною. Це дозволяє якнайповніше реалізувати творчий потенціал школярів і використовувати всі наявні можливості для вирішення завдань допрофільної підготовки.  Таким чином, учень основної школи, визначаючи свою освітню програму в навчальному процесі з опорою на свої схильності, інтереси, майбутню профілізацію, ціннісні орієнтації, суб'єктивний досвід, вибирає рівень навчання і об'єм програми, за  якою  він хотів би вивчати курс за вибором, а  в позакласній діяльності випробовує себе в різноманітних гуртках, таких як «Бджолярі», «Основи лісівництва», «Основи інформаційних технологій», «Курс користувача», «Інформаційна культура», «Юні друзі природи», спортивних, мистецьких, театральному, туристичному й ін., у клубах спілкування за інтересами «Лелека», «Волонтер»,  «Мамина школа»;  в олімпіадах, конкурсах, виставках.

На нашу думку, важливим нововведенням є те, що допрофільна підготовка висвітлює місце і роль шкільних предметів у структурі всіх професій,  інтегрує шкільні навчальні предмети в практичні знання,  дає підліткам змогу виконати велику серію різноманітних спроб у системах «людина-техніка», «людина-природа», «людина-знак», «людина-образ», «людина-людина» й отримати певні уявлення про свої можливості та вподобання. Тому педагогами-предметниками НВК використовуються різноманітні форми організації профорієнтаційної діяльності учнів: значно збільшився відсоток проектних, лабораторних, індивідуальних і групових видів діяльності, самостійних робіт з різноманітними джерелами інформації й базами даних. Цьому сприяє диференціація навчального середовища: класно-кабінетний простір, предметні лабораторії, практикуми, майстерні, прес-центр, бібліотека.

У процесі організації допрофільної підготовки особливої актуальності набуває компетентнісний підхід, суть якого полягає в забезпеченні готовності школярів до продуктивної самостійної і відповідальної дії на кожному етапі допрофільного навчання, набуття умінь вирішення значимих практико-орієнтованих проблем. У 2009 році в  НВК було реалізовано цільовий проект «Прес – центр» (автор ініціативи директор НВК Кутинець С.Г.), у рамках якого створено шкільний прес-центр, обладнано кабінет журналістики, налагоджено випуск інформаційного бюлетеня «Залізницька газета», започатковано діяльність  волонтерського загону «Грані добра». До  варіативної складової робочого навчального плану для  8-11 класів був уведений факультативний курс «Основи журналістики». Таким чином були створені умови для  отримання учнями практичного досвіду у сфері журналістики; формування у них комунікативних компетенцій, вмінь проводити  опитування населення; обробляти та узагальнювати  результати, навичок самостійно й оперативно здобувати необхідні нові знання, звертаючись до навчальної, довідкової, наукової літератури; розвитку в школярів інтелекту, творчих та розумових здібностей, необхідних для встановлення самобутньої особистості, здатної до гармонійної взаємодії з іншими людьми. 

Вирішенню цілого комплексу освітніх завдань в умовах допрофільної диференціації навчання забезпечив цільовий проект «Успішні люди мого села» (автор ініціативи вчитель української мови та літератури Ярмолюк П.Ю.) Учні 8-11 класів, слухачі факультативного курсу «Кіно й український фольклор», провели низку бібліографічних досліджень, зібрали унікальну інформацію про відомих земляків, відзняли її на кінокамеру, уклали матеріали у вигляді короткометражних кінострічок та своєрідної Карти Успіху, презентували напрацювання на шкільному конкурсі навчальних проектів «Успішні люди мого села», конкурсі-захисті творчих проектів «Мій слід в житті села», під час святкування  Дня села. Юними журналістами шкільного прес-центру було видано збірку учнівських публікацій про успішних людей села.

Однією з провідних умов ефективної організації допрофільної підготовки ми вважаємо мотиваційну, методологічну і технологічну готовність педагогів до інновацій (малюнок 3).

Малюнок 3. Вектори уваги методичної служби НВК

Відповідно до цього був розроблений цільовий проект «Школа педмайстерності». Для включення педагогічного колективу в процес ціннісно-смислового, методологічного самовизначення, прогнозування і проектування стратегії і тактики роботи школи в умовах організації допрофільної диференціації навчання використовувалися різноманітні форми освітньої і рефлексійної діяльності: лекції, семінари, проблемно-ділові ігри, методичні мости, обмін досвідом у межах районних освітніх округів. Систематично  поповнюються картотеки сучасних педагогічних  інноваційних технологій; випускається методична брошура «Якість підготовки учня НВК», обладнано стенд «Методичний вісник НВК»; сплановане взаємовідвідування уроків, творчі зустрічі, консультації вчителів-методистів, психолога, спільні психолого-педагогічні тренінги. Глибоко переконані, що запровадження інформаційно-комунікаційних технологій − основа підготовки педагога до профільного навчання. 14 вчителів НВК пройшли навчання за програмою «Інтел – навчання для майбутнього» й сьогодні працюють над укладанням електронного вчительського портфоліо. Роботі вчителя сприяє наявність 20 комп’ютерів, мультимедійної дошки, розмножувальної техніки, програмного забезпечення з 12 предметів, підключення навчального закладу до мережі Інтернет, використання в повному обсязі сучасних інформаційних технологій та інтерактивного мультимедіа в навчально-виховному процесі.  

Висновки. Таким чином, ефективність організації допрофільної підготовки учнів основної школи через цільові проекти підтверджується тим, що дозволяє отримувати позитивні, заплановані, стабільні результати та реалізувати провідні функції і принципи допрофільної диференціації навчання, створюючи умови для усвідомленого і вільного вибору подальшої освітньої траєкторії кожним школярем.

.


Додаток 1

Проект «Школа педмайстерності»

Мета: формування професійних компетенцій вчителя  для реалізації завдань допрофільної підготовки та готовності до впровадження сучасних педагогічних інноваційних технологій

Завдання: 

 •  систематизувати знання щодо сучасних педагогічних інноваційних технологій та ведення педагогічного експерименту ;
 •  сформувати вміння використовувати сучасні методи організації навчально-виховного процесу;
 •  створити умови для творчої самореалізації педагогічних працівників НВК;

Шляхи реалізації:

 •  посилення ролі методичної служби НВК;
 •  вивчення професійного рівня професійної компетенції вчителів;
 •  запровадження різних форм методичної роботи;
 •  створення вчительського електронного порт фоліо.

Керівники проекту:  директор НВК, заступники директора

Учасники проекту: педагоги НВК

Термін реалізації проекту: 2010/2011 н.р.

№ з/п

Зміст діяльності

Термін

Відповідальний

Очікуваний результат

Систематизувати знання щодо сучасних педагогічних інноваційних технологій та ведення педагогічного експерименту

1.

Створення картотеки сучасних педагогічних  інноваційних технологій

протягом року

Черевко І.О.

Данилик Л.П.

Банк даних

2.

Проведення майстер-класів

Протягом року

Черевко І.О.

Знання сучасних педагогічних інноваційних технологій

3.

Організація роботи з  молодими фахівцями (за окремим планом роботи)

Протягом року

Черевко І.О.

Групи за інтересами, школа молодого педагога, графік відкритих уроків і консультацій;

Сформовані знання сучасних педагогічних інноваційних технологій

4.

Організація Інтернет-навчання

протягом року

Черевко І.О.

Бубало А.І.

Сформовані знання сучасних педагогічних інноваційних технологій

5.

Організація самоосвіти (за окремим планом роботи)

протягом року

Черевко І.О.

Сформовані знання сучасних педагогічних інноваційних технологій

6.

Організація методичних днів (за окремим планом роботи)

протягом року

Черевко І.О.

Сформовані знання сучасних педагогічних інноваційних технологій

Сформувати вміння використовувати сучасні методи організації навчально-виховного процесу

1.

Навчання за програмою "Інтел – навчання для майбутнього"

вересень-жовтень

Бубало А.І.

Максимчук Б.І.

Сформовані знання:

інформаційних технологій, розуміння їх застосування, їхньої сили і слабкості;

вміння:

користуватися комп’ютерною технікою, мережею Інтернет,

 

3.

Проведення методичних мостів, обмін досвідом  у межах районних освітніх округів

-  Любешівський освітній округ;

- Седлищенський освітній округ;

- Великокурінський освітній округ

Згідно плану роботи округів

Черевко І.О.

Кутинець С.Г.

Вміння застосовувати на практиці  сучасні педагогічних інноваційних технологій

4.

Організація відвідування та взаємовідвідування уроків, проведення консультацій (за окремим графіком)

Протягом року

Черевко І.О.

Вміння застосовувати на практиці  сучасні педагогічних інноваційних технологій

5.

Створення умов для своєчасної курсової підготовки вчителів, адміністрації НВК

Протягом року

Черевко І.О.

Вміння застосовувати на практиці  сучасні педагогічних інноваційних технологій.

Звіт про курсову перепідготовку

Організація самостійної дослідницької, творчої роботи над темою, проблемою (за окремим планом роботи)

протягом року

Черевко І.О.

Знання сучасних педагогічних інноваційних технологій

Мотивація на  роботу у команді

Організація постійно діючого семінару з найактуальніших проблем, над якими працюють педагоги НВК:

- Використання ІКТ в навчально-виховному процесі

- Проектні технології у роботі вчителя

протягом року

Черевко І.О.

Сформовані вміння застосовувати на практиці  сучасні педагогічних інноваційних технологій

Проведення ділових, евристичних ігор з генеруванням нових педагогічних ідей

протягом року

Кутинець С.Г.

Черевко І.О.

Вміння застосовувати на практиці  сучасні педагогічних інноваційних технологій

Сформована комунікаційна компетенція

Мотивація на лідерство

Участь педагогів НВК у експериментально-дослідницькій роботі у межах проблеми: “Моделювання організації профільного навчання в сільських ЗНЗ”

протягом року

Черевко І.О.

Сформоване вміння організовувати власну науково-експериментальну діяльність

Забезпечення участі педагогів НВК у науково-практичних конференціях

протягом року

Черевко І.О.

Статті

Вивчення та узагальнення  досвіду педагогів України: “Пізнаємо педагогічну карту України”

протягом року

Черевко І.О.

Опис досвіду: програма вивчення досвіду, план вивчення досвіду; картка досвіду

Упровадження в педагогічну практику створеного досвіду

протягом року

Черевко І.О.

Опис досвіду

Рекомендації до впровадження досвіду

Використання в повному обсязі сучасних інформаційних технологій та інтерактивного мультимедіа в навчально-виховному процесі

Бубало А.І.

Максимчук Б.І

Сформовані знання:

інформаційних технологій, розуміння їх застосування, їхньої сили і слабкості;

вміння:

користуватися комп’ютерною технікою, мережею Інтернет,

Забезпечення вчителя технічними засобами навчання,обладнаними кабінетами, періодикою та методичною літературою

протягом року

Кутинець С.Г.

Черевко І.О.

Сформовані знання:

інформаційних технологій, розуміння їх застосування, їхньої сили і слабкості;

вміння:

користуватися комп’ютерною технікою, мережею Інтернет,

Створити умови для творчої самореалізації педагогічних працівників НВК

1.

Обладнання куточка психологічного розвантаження вчителів

Протягом року

Кутинець С.Г

Куточок психологічного розвантаження вчителів

Здоровий психологічний клімат у колективі

Сформована мотивація на роботу в команді

2.

Організація дозвілля шляхом :

 •  проведення екскурсій;
 •  клубів вихідного дня;
 •  свят,вечорів

Протягом року

Кутинець С.Г

Сформована мотивація на роботу в команді

3.

Пропаганда педагогічних досягнень колективу  через співпрацю з місцевими ЗМІ

Протягом року

Кутинець С.Г.

Черевко І.О.

Сформована мотивація на бажання педагогів удосконалювати роботу; відповідальність, змагальність, самовдосконалення

4.

Розробка системи заохочування педагогічної діяльності:

 •  преміювання;
 •  грошова винагорода за інноваційну діяльність; участь в експерименті

Протягом року

Кутинець С.Г.

Сформована внутрішня потреба плідної самореалізації

5.

Моделювання та організація ситуацій успіху

Протягом року

Кутинець С.Г.

Черевко І.О.

Сформована мотивація на досягнення успіху

6.

Створення атмосфери поваги до вчителя (демократичний стиль управління; широка свобода вибору програм, підручників, форм, методів, педагогічних прийомів і стилю)

Протягом року

Черевко І.О.

Сформована внутрішня потреба плідної самореалізації

Використання механізмів фіксації виконавської дисципліни, активності, ініціативності педагога

Протягом року

Черевко І.О.

Сформована мотивація на бажання педагогів удосконалювати роботу; відповідальність, змагальність, самовдосконалення

Організація екскурсій, відвідин театру в м. Луцьку, Львові

Протягом року

Черевко І.О.

Сформована полікультурна компетенція

Сформована мотивація на роботу в команді

Проект «Успішні люди мого села»

Мета: реалізація завдань допрофільної підготовки шляхом залучення учнів до укладання та накопичення бібліографічної інформації про відомих земляків

Завдання: 

 •  сформувати навики самостійно й оперативно здобувати необхідні нові знання, звертаючись до навчальної, довідкової, наукової літератури, працюючи  з архівними матеріалами;
 •  сформувати пізнавальні інтереси учнів;
 •  допомогти отримати правильне уявлення про життєві , соціальні цінності, пов’язані з професійним і особистісним становленням людини;

Шляхи реалізації:

 •  використання в навчально-виховному процесі проектних технологій

Керівники проекту:  вчитель української мови та літератури Ярмолюк П.Ю., директор НВК Кутинець С.Г.

Учасники проекту: вчителі  історії, української мови та літератури , учні 8-11 класів

Термін реалізації проекту: 2010/2011 н.р.

№ з/п

Зміст діяльності

Термін

Відповідальний

Очікуваний результат

Сформувати навики самостійно й оперативно здобувати необхідні нові знання, звертаючись до навчальної, довідкової, наукової літератури, працюючи  з архівними матеріалами

1.

Проведення екскурсій у сільську бібліотеку

протягом року

Ярмолюк П.Ю.

Сформовані вміння працювати з бібліотечними каталогами та картотекою; вести бібліотечну документацію

2.

Проведення конкурсу на кращу публікацію:

"Моє рідне село"

грудень

Черевко І.О.

Положення про конкурс, публікації в "Залізницькій Газеті"

3.

Проведення екскурсії в районний архів

листопад

Черевко І.О.

Сформовані вміння працювати з архівними матеріалами

Сформувати пізнавальні інтереси учнів

1.

Включення до  варіативної складової робочого навчального плану для  8-11 класів факультативного курсу "Кіно і український фольклор "

червень

Кутинець С.Г.

Ярмолюк П.Ю.

Програма "Кіно і український фольклор".

Дитячі кінофільми.

2.

Захист творчих проектів "Мій слід в житті села"

грудень

Бас М.П.

Презентації проектів

3.

Проведення сімейної естафети  "Батько - синові, мати – дочці"

травень

Данилик Л.П.

Родинне свято,  публікація в "Залізницькій Газеті", виставка творчих робіт учнів НВК

4.

Проведення опитування "Довгожитель села"

лютий

Шпанчук Т.П.

Опитувальні листи. Узагальнені результати. Публікація в «Залізницькій Газеті»

Допомогти отримати правильне уявлення про життєві , соціальні цінності, пов’язані з професійним і особистісним становленням людини

1.

Використання в навчально- виховному процесі проектних технологій

протягом року

Вчителі -предметники

Навчальні проекти

2.

Проведення дослідження з вивчення бібліографії славетних земляків

протягом року

Бас М.П.,

Бринчук В.П.

План дослідження.

Бібліографічні матеріали, світлини

3.

Створення Карти Успіху

червень

Шпанчук Т.П.

Карта Успіху

4.

Участь у шкільному конкурсі на кращий навчальний проект "Успішні люди мого села"

червень

Кутинець С.Г.

Положення про конкурс. Презентації проектів, Карти Успіху

5.

Участь в організації і проведенні Дня села

липень

Кутинець С.Г.

Данилик Л.П.

Черевко І.О.

Сценарій свята

6.

Видання збірки публікацій про успішних людей села

грудень

Ярмолюк П.Ю.

Збірка публікацій про успішних людей села

Проект «Профорієнтаційна робота в НВК»

Мета: формування профорієнтаційної компетентності учня.

Завдання:  

 •  актуалізувати прагнення, схильності особистості школяра до вироблення рефлексивної самооцінки власного інтелектуального потенціалу, що співвідноситься з реальними вимогами трудової діяльності;
 •  сформувати професійні компетенції педагогів для здійснення ефективної профорієнтаційної роботи;
 •  створити організаційно-педагогічні умови для професійних проб;
 •  забезпечити інформування учнів про світ професій, соціально-економічні фактори і умови праці, про шляхи і можливості працевлаштування;
 •  активізувати участь батьків у професійному самовизначенні школярів;
 •   виробити гнучку систему кооперації школи ІІ-ІІІ ст. із закладами додаткової та професійної освіти, з підприємствами, фермерськими господарствами села, району.

Шляхи реалізації:

 •  оновлення системи профорієнтаційної роботи в НВК на змістовому та методичному рівні;
 •  врахування індивідуального, диференційованого підходу до особистості;
 •  профорієнтаційна підготовка педагогічних працівників НВК;
 •  оновлення матеріально-технічного та інформаційно-методичного забезпечення;
 •  побудова кожним школярем власної професійної траєкторії
 •  залучення спеціаліста-профорієнтолога;
 •  налагодження чіткої взаємодії різних учасників профорієнтаційного процесу (органів працевлаштування, НВК, охорони здоров’я)

Очікуваний результат:

-  Свідомий вибір профілю навчання.

-  Усвідомлення необхідності вибору профілю навчання на основі  співвіднесення своїх професійних намагань з особистісними схильностями та      можливостями.

- Адекватне ставлення до себе як до суб’єкта вибору профілю навчання, самостійність та активність при здійсненні вибору.

- Зацікавленість в отримані знань.

Керівники проекту: директор,  психолог НВК , соціальний педагог.

Учасники проекту: учні 8-9 класів

Термін реалізації проекту: 2010/2011 н.р.

№ з/п

Зміст діяльності

Термін

Відповідальний

Очікуваний результат

Актуалізувати прагнення, схильності особистості школяра до вироблення рефлексивної самооцінки власного інтелектуального потенціалу, що співвідноситься з реальними вимогами трудової діяльності

1.

Створення картотеки сучасних діагностичних методик

Вересень-січень

Данилик Р.П.

Шпанчук Т.П.

Банк діагностичних методик

 1.  Методика "Мотивы выбора профессии" (В. Семиченко).
 2.  Діагностика професійних уподобань.
 3.  Опитувальник професійної спрямованості Д. Голанда.
 4.  Опитувальник виявлення структури темпераменту.
 5.  Методика виявлення та оцінки структури інтелекту (ТІП).
 6.  Тест Равена.
 7.  Методика виявлення адміністративних здібностей.
 8.  Тест на визначення схильності до підприємницької діяльності.
 9.  ДДО Климова
 10.  Квадрат інтересів

2.

Виявлення комплексу диференційованих показників, які визначають готовність учнів до усвідомленого вибору професій за допомогою діагностичних методик. Інтерпретація результатів і підготовка рекомендацій.

Протягом року

Данилик Р.П.

Шпанчук Т.П.

Сформований об’єктивний «образ Я» у професії (сума знань про себе і професії; вмінь самооцінити свої можливості у виконанні того чи іншого виду професійної діяльності; обґрунтувати особистісний професійний план у підготовці до майбутньої професійної діяльності)

3.

Підготовка виступів на педагогічних нарадах, радах  за результатами та прогнозами, отриманими в ході діагностичних заходів

2 р в рік

Данилик Р.П.

Шпанчук Т.П.

4.

Складання попередніх висновків про профпридатність відповідно до вимог професіограм і психограм

лютий

Данилик Р.П.

Шпанчук Т.П.

Висновки про профпридатність

5.

Створення спеціальних програм для самостійного пошуку інформації про світ професій, алгоритмів  до самопізнання індивідуальних можливостей

Протягом року

Класні керівники 8-9 кл

Створені спеціальні програми, алгоритми

6.

Проведення тренінгових занять з розвитку самооцінки, самоконтролю, навичок прийняття рішень, вироблення способу обдуманого ризику в подоланні невизначеності

Протягом року

Данилик Р.П.

Шпанчук Т.П.

Розвиток самооцінки, самоконтроль, вироблені способи  подолання невизначеності трудової діяльності

7.

Проведення тренінгів на розвиток комунікативних навичок, навичок самопрезентації .

Протягом року

Данилик Р.П.

Шпанчук Т.П.

Сформовані комунікативні навички, навички самопрезентації.

8.

Введення до навчально-виховного процесу курсів:

 •  «Людина і світ професій» (8-9 класи);
 •  «Побудова кар’єри» (10-11 класи)
 •  «Основи економіки»
 •  «Сходинки до інформатики»
 •  «Основи ІКТ»
 •  «Іноземна мова»

Протягом року

Вчителі-предметники

Усвідомлений вибір профілю навчання

Усвідомлений вибір професії

Сформовані знання з економіки та основ бізнесу;

Сформовані комунікативні навички, навички використання ІКТ

Сформувати професійні компетенції педагогів для здійснення ефективної профорієнтаційної роботи

1.

Проведення циклу семінарів для педагогів НВК та Залізницького освітнього округу « Теорія та практика профорієнтаційної роботи»

Протягом року

Черевко І.О

Кутинець С.Г.

Сформовані теоретичні та практичні навики профорієнтаційної роботи

2.

Передбачити у планах роботи методичних об єднань педагогів обговорення питань методики профорієнтаційної роботи,  обмін досвідом її проведення.

Серпень

Керівники МО

Сформовані теоретичні та практичні навики профорієнтаційної роботи

4.

Використання у навчально-виховному процесі методів профорієнтаційної роботи:

 •  моделювання професійного самовизначення;
 •  активізації, стимулювання учня (класу), у відношенні до якого здійснюється профорієнтаційна робота;
 •  управління профорієнтацією;
 •  контролю, заохочення з боку вчителя  засобом власного прикладу успішної кар’єри;

Протягом року

Вчителі-предметники

Сформовані теоретичні та практичні навики профорієнтаційної роботи

5.

Організація для педагогів профконсультацій з вивчення особистості школяра:

 •  «Дослідження готовності учня до вибору професії»
 •  «Вивчення особистісних якостей учня»
 •  «Вивчення інтересів та здібностей»
 •  «Вивчення професійних планів учнів»

Протягом року

Кутинець С.Г.

Черевко І.О.

Сформовані теоретичні та практичні навики профорієнтаційної роботи

6.

Вивчення та аналіз навчальних програм і шкільних підручників з метою визначення переліку професій, на які буде здійснюватися орієнтація учнів.

жовтень

Кутинець С.Г.

Черевко І.О.

Плани бесід про професії, які пов'язанні з матеріалом, який вивчається.

Збірки задач з практичним змістом.

7.

Розгляд та погодження із класними керівниками планів профорієнтаційної роботи

серпень

Вчителі-предметники

Плани профорієнтаційної роботи

Створити організаційно-педагогічні умови для професійних проб

1.

Організація та проведення практик на підприємства, фермерські господарства з метою забезпечення професійних проб.

червень

Класні керівники

Сформовані знання про розповсюджені професії регіону.

2.

Проведення днів учнівського самоврядування

Протягом року

Кутинець С.Г.

Вчиелі-предметники

Сформовані установки на активну життєву позицію, лідерство.

Забезпечити якісне інформування учнів про світ професій, соціально-економічні фактори і умови праці, про шляхи і можливості працевлаштування

1.

Залучення учнів до самостійних досліджень професій

Протягом року

Вчителі предметники

Сформована активна профорієнтаційна позиція, що відповідає

суб'єктивним і об'єктивним умовам вільного та свідомого професійного

самовизначення особистості.

2.

Підготовка інформаційного стенда для учнів, батьків

березень

Данилик Р.П.

Інформування учнів та батьків про можливі шляхи працевлаштування

3.

Організація та проведення екскурсій на підприємства, фермерські господарства з метою безпосереднього ознайомлення з роботою підприємств у цілому й окремими співробітниками зокрема:

 •  поштове відділення;
 •  сільську раду;
 •  пилорами

Протягом року

Вчителі предметники

Узагальнені матеріали спостережень.

4.

Організація виставок літератури для  учнів та вчителів на допомогу у виборі професії та в організації профорієнтаційної роботи.

Грудень

Черевко І.О.

Давнилик Р.П.

Усвідомлення власних навчальних здібностей та інтересів.

Сформовані інформаційні компетенції.

Документація, публікація в «Залізницькій Газеті!»

5.

Проведення класної годин із вивчення професіограм навчальних закладів

Лютий-березень

Класні керівники

Сформовані вміння складати професіограми

6.

Організація та проведення виховних годин:

 •  «Хочу стати вчителем»
 •  «Чи легко бути молодим»
 •  «Сходинки до майстерності»
 •  «Здоровий спосіб життя – запорука майбутнього професійного успіху»

Протягом року

Класні керівники

Сформована мотивація на спілкування про світ професій, соціально-економічні фактори умов праці

7.

Проведення презентації учнівських  індивідуальних проектів: «Моя професійна стежина»

Квітень

Учні

Учнівські індивідуальні проекти

8.

Проведення класних годин:

 •  «Професії моїх батьків»
 •  «Сучасні професії»
 •  «Куди піти вчитися»
 •  «Мої можливості»
 •  «Працею славна людина»

Протягом року

Класні керівники

Сформований інтерес до професії батьків.

9.

Укладання словника основних понять з питань вибору професії «Випускнику на замітку»

Лютий

Класні керівники

Словник з питань вибору професії

10.

Організація та проведення ділових ігор з метою ознайомлення учнів із ходом і специфікою проходження відбіркових процедур при вступі на роботу

Протягом року

Класні керівники

Вміння правильно будувати особисті професійні плани, спираючись на формулу вибору професії («хочу—можу—треба») та використовуючи схему аналізу професії.

11.

Організація перегляду спеціалізованих фільмів, інформаційних програм про світ професій

Протягом року

Класні керівники

Сформована мотивація на спілкування про світ професій, соціально-економічні фактори умов праці

12.

Організація і проведення «Дня кар’єри» для учнів 9-11 класів

Січень

Класні керівники

Данилик Р.П.

Сформована мотивація на лідерство

Активізувати участь батьків у професійному самовизначенні школярів

1.

Організація лекторію для батьків:

 •  «Роль сім’ї у професійному визначення дитини»
 •  «Професійна орієнтація – перший крок до майбутньої роботи»

Протягом року

Класні керівники

Конспекти лекторію. Сформований інтерес до професії батьків.

2.

Проведення індивідуальних консультацій для батьків  з питань вибору професії їхніми дітьми, профілю навчання «Складові вибору профілю навчання»

Протягом року

Класні керівники

Сформовані теоретичні та практичні навики профорієнтаційної роботи

3.

Проведення батьківських зборів:

«Допрофільна підготовка і профільне навчання»

«Сучасний ринок праці»

«Медичні аспекти при виборі професії»

Протягом року

Класні керівники

Сценарії  батьківських зборів; публікації в «Залізницькій Газеті».

4.

Залучення батьків до надання допомоги в організації  екскурсій, літньої практики, професійних проб на підприємствах.

Червень

Класні керівники

Сформована мотивація на змістовну організацію екскурсій, практики, соціально-економічні фактори умов праці

5.

Забезпечення НВК документацією й методичними матеріалами з профорієнтації.

Протягом року

Черевко З.Г.

Науково-методичний комплект  літератури

6.

Поповнення бібліотечного фонду літературою з профорієнтації й трудовому навчанню.

Протягом року

Черевко З.Г.

Науково-методичний комплект  літератури

Виробити гнучку систему кооперації школи ІІ-ІІІ ст. із закладами додаткової та професійної освіти, з підприємствами, фермерськими господарствами села, району.

1.

Проведення зустрічей-консультацій з працівниками районного Центру зайнятості

березень

Черевко І.О.

Шпанчук Т.П.

Сформована мотивація на спілкування про світ професій, соціально-економічні фактори умов праці

2.

Участь у профорієнтаційних заходах, які організовуються районним Центром зайнятості

Протягом року

Класні керівники

Сформована мотивація на спілкування про світ професій, соціально-економічні фактори умов праці

3.

Організація виїздів на дні відкритих дверей, організовані представниками вищих навчальних закладів

Згідно планів ВНЗ

Класні керівники

Сформована мотивація на спілкування про світ професій, соціально-економічні фактори умов праці

4.

Використання бази місцевого лісового господарства для організації профорієнтаційної роботи (згідно проекту «НВК – лісове господарство»)

Протягом року

Класні керівники, вчителі труового навч

Сформована чітка система профосвіти з підприємствами , відпрацьовані теоретичні та практичні навички профорієнтаційної роботи

Проект «Прес-центр»

Мета: реалізація завдань допрофільної підготовки шляхом створення прес-центру на базі НВК

Завдання: 

- створити умови для  отримання учнями практичного досвіду у сфері журналістики;

 •  сформувати комунікативні компетенції ;
 •   сформувати вміння проводити  опитування населення; обробляти та узагальнювати  результати;
 •  сформувати навики самостійно й оперативно здобувати необхідні нові знання, звертаючись до навчальної, довідкової, наукової літератури;
 •  налагодити систему роботи щодо розвитку інтелекту, творчих та розумових здібностей учнів, необхідних для встановлення самобутньої особистості, здатної до гармонійної взаємодії з іншими людьми.

Шляхи реалізації:

 •  налагодження діяльності шкільного прес-центру;
 •  випуск та розповсюдження інформаційного бюлетеня «Залізницька Газета»;
 •  створення  волонтерського загону «Грані добра»;
 •  включення до  варіативної складової робочого навчального плану для  8-11 класів факультативного курсу "Основи журналістики"

Керівники проекту:  директор НВК, вчитель української мови та літератури Ярмолюк П.Ю.

Учасники проекту: практичний психолог, соціальний педагог,  класні керівники 8-11 класів, учні 8-11 класів.

Термін реалізації проекту: 2010/2011 н.р.

№ з/п

Зміст діяльності

Термін

Відповідальний

Очікуваний результат

Створити умови для  отримання учнями практичного досвіду у сфері журналістики

1.

Обладнання кабінету журналістики; створення навчально-методичної бази ( література, інформаційні стенди, довідники, словники)

квітень

Кутинець С.Г.

Ярмолюк П.Ю.

Кабінет журналістики

Навчально-методичне забезпечення

2.

Підключення до мережі  Інтернет

квітень

Кутинець С.Г.

Бубало А.І.

Медіацентр

Поштова скринька НВК

3.

Налагодження співпраці з представниками місцевих ЗМІ

квітень

Кутинець С.Г.

Угода про співпрацю з редакцією районної газети «Нове життя»

4.

Забезпечення навчання керівника прес-центру

квітень

Кутинець С.Г.

Ярмолюк П.Ю.

Сформовані професійні компетенції керівника прес центу

5.

Розробка алгоритмів, пам'яток для учнів з організації праці, самостійної пізнавальної діяльності

Протягом року

Максимчук Б.І.

Зразки пам'яток, алгоритмів для учнів

6.

Створення окремого підрозділу дитячого парламенту "Волонтерський загін"Грані добра"

травень

Яневич О.П.

Волонтерський загін «Грані добра». План роботи  підрозділу

Сформувати комунікативні компетенції учнів

1.

Включення до  варіативної складової робочого навчального плану для  8-11 класів факультативного курсу «Основи журналістики»

червень

Кутинець С.Г.

Ярмолюк П.Ю.

Програма «Основи журналістики», робочий навчальний план

2.

Використання у навчально-виховному процесі  методів  дискусії, дебатів,  інтерв’ювання, вправ з побудови аргументів, аналізу тем,  для використання різних стилів щодо проголошення промови.

протягом року

Вчителі-предметники

Сформовані  вміння аргументації та публічного мовлення учнів; ведення дискусії та дебатів

3.

Проведення психологічних тренінгів

протягом року

Данилик Л.П.

Сформовані знання про психологічні особливості спілкування, способи уникнення та розв’язання конфліктів

4.

Налагодження спілкування через мережу Інтернет

Протягом року

Бубало А.І.

Поштові скриньки учнів.

Сформовані вміння, пов’язані із застосуванням засобів комунікації

Сформувати вміння проводити  опитування населення; обробляти та узагальнювати  результати

1.

Проведення навчання юних журналістів

протягом року

Ярмолюк П.Ю.

Інформаційні матеріали

2.

Забезпечення умов для проведення практичних занять

протягом року

Ярмолюк П.Ю.

Анкети, опитувальні  листи, плани  інтерв'ю. Технічне обладнання: диктофони, мікрофони, калькулятори, програмне забезпечення

Сформувати навики самостійно й оперативно здобувати необхідні нові знання, звертаючись до навчальної, довідкової, наукової літератури

1.

Проведення екскурсій у сільську бібліотеку

протягом року

Ярмолюк П.Ю.

Сформовані вміння працювати з бібліотечними каталогами та картотекою; вести бібліотечну документацію

2.

Проведення конкурсу на кращу публікацію:

- "Моє рідне село";

- "Природа очима дітей"

грудень

Черевко І.О.

Положення про конкурс, публікації в "Залізницькій Газеті"

Налагодити систему роботи щодо розвитку інтелекту, творчих та розумових здібностей учнів, необхідних для встановлення самобутньої особистості, здатної до гармонійної взаємодії з іншими людьми

1.

Налагодження діяльності волонтерського загону

протягом року

Данилик Л.П.

План роботи, публікації  в "Залізницькій Газеті". Звіт про діяльність загону

2.

Участь в обласному конкурсі "Юні літератори Волині"

травень

Ярмолюк П.Ю.

Публікації в "Залізницькій Газеті"

3.

Участь  в обласному турнірі юних журналістів

травень

Ярмолюк П.Ю.

Шкільна урочиста лінійка

4.

Проведення профорієнтаційної бесіди з учнями 8-11 класів "Журналіст – це звучить гордо!"

березень

Ярмолюк П.Ю.

План бесіди, комп’ютерна презентація

5.

Проведення виховних заходів із залученням представників ЗМІ

протягом року

Класні керівники

Сценарії виховних заходів; публікації в "Залізницькій Газеті"

6.

Презентація діяльності пресцентру на засіданні дитячого парламенту

травень

Данилик Л.П. Ярмолюк П.Ю.

Презентація

Проект «НВК – Залізницьке лісництво»

Мета: підвищення якості допрофільної підготовки учнів 8-9 класів НВК; реалізація завдань екологічної освіти

Завдання: 

 •  створити умови для саморозвитку, самореалізації учнів 8-9 класів на основі індивідуальних інтересів і нахилів;
 •  створити умови для оволодіння  учнями методами наукового дослідження;
 •   розширити форми співробітництва НВК;
 •  формувати екологічні традиції навчального закладу.

Шляхи реалізації:

 •  укладання угоди про співпрацю з  Любешівським МСЛП;
 •  участь в обласній історико-краєзнавчій експедиції "Краса і біль Волині"
 •  розвиток екологічних традицій навчального закладу

Керівники проекту:  директор НВК, вчитель біології

Учасники проекту: учні 5-9 класів

Термін реалізації проекту: 2010/2011 н.р.

№ з/п

Зміст діяльності

Термін

Відповідальний

Очікуваний результат

Створити умови для саморозвитку, самореалізації учнів 8-9 класів на основі індивідуальних інтересів і нахилів

1.

Здійснити екологізацію змісту освіти  в НВК шляхом  впровадження  курсу з основ лісівництва; гуртка  “Юні друзі природи”.

протягом року

Кутинець С.Г.

Гриценко С.Г.

Сформована екологічна компетентність вчителя та учня.

2.

Забезпечення неперервності екологічної освіти та наступності у вивченні предметів природничого циклу

протягом року

Ковальчук О.П.

Гриценко Т.Г.

Сформована система неповної екологічної освіти в НВК

3.

Проведення акцій

 •  "Посади дерево",
 •  "Зелений паросток майбутнього"
 •  "Жолудь"
 •  "Птах року" та інші заходи з ініційовані Національним природним  парком "Прип’ять – Стохід"

протягом року

Ковальчук О.П.

Гриценко Т.Г.

Усвідомлення власних навчальних здібностей та інтересів.

Сформовані екологічні компетенції.

Документація, публікація в "Залізницькій Газеті"

1.

Проведення екскурсій

протягом року

Ковальчук О.П.

Гриценко Т.Г.

Сформована мотивація на спілкування з природою, бережливе ставлення до неї.

Узагальнені матеріали спостережень.

2.

Організація і проведення екологічних інтелектуальних ігор:

 •  КВК;
 •  брейн – рингів;
 •  бумерангів;
 •  турнірів.

протягом року

Ковальчук О.П.

Гриценко Т.Г.

Досвід учнів щодо пізнання оточуючого світу.

Сформовані комунікативні компетенції.

Сценарії заходів.

3.

Участь в екологічних тренінгах,  з ініційованих Національним природним  парком "Прип’ять – Стохід"

Березень

Ковальчук О.П.

Гриценко Т.Г.

Сформована мотивація на активну природоохоронну позицію

Створити умови для оволодіння  учнями методами наукового дослідження

1.

Використання в навчально-виховному процесі методів наукового дослідження

протягом року

вчителі -предметники

Сформовані вміння організовувати власну науково-експериментальну діяльність та експериментально – пошукову діяльність учнів; застосовувати методи і технології навчання, які стимулюють самостійну роботу учнів;

2.

Виконання науково-дослідних робіт                                                                                                                           з проблем ведення лісового господарства

протягом року

Ковальчук О.П.

Гриценко Т.Г.

Сформовані вміння, організовувати власну науково-експериментальну діяльність та експериментально – пошукову діяльність учнів; застосовувати методи і технології навчання, які стимулюють самостійну роботу учнів;

3.

Презентація науково-дослідних робіт

протягом року

Ковальчук О.П.

Гриценко Т.Г.

Сформована комунікативна компетентність учнів

Розширити форми співробітництва НВК

1.

Налагодити співпрацю з Любешівським МСЛП в організації:

 •  дозвілля учнів;
 •  проведення спільних заходів;
 •  використання бази Любешівського МСЛП для організації позаурочної діяльності учнів;
 •  виконання науково-дослідних робіт;
 •  організація профорієнтаційної роботи

протягом року

Кутинець С.Г

Черевко І.О.

Угода про співпрацю

2.

Організація урочистостей до Дня працівників лісу

вересень

Данилик Л.П.

Сформована комунікативна компетентність учнів

Формувати екологічні традиції навчального закладу

1.

Участь в екологічних акціях, операціях

протягом року

Ковальчук О.П.

Гриценко Т.Г.

Сформована мотивація на спілкування з природою, бережливе ставлення до неї. Сформовані професійні вміння (відповідно до  проведеної акції)

2.

Організація роботи "Зеленого патруля"

протягом року

Ковальчук О.П.

Гриценко Т.Г.

Сформована мотивація на  активну природоохоронну позицію.

Сформовані професійні вміння (відповідно до  проведеної акції)

3.

Організація роботи агітбригади

Протягом року

Іванішина Г.М.

Ковальчук О.П.

Гриценко Т.Г.

Сформована мотивація на лідерство

4.

Організація  постійно діючої фотовиставки "Об'єктив дивосвіту"

Протягом року

Ковальчук О.П.

Гриценко Т.Г.

Сформовані вміння  працювати з фотоапаратурою; здійснювати обробку світлин за допомогою відповідних програм

5.

Реалізація соціальних проектів екологічного спрямування

Протягом року

Ковальчук О.П.

Гриценко Т.Г.

Сформована мотивація на співпрацю з громадою ; на активну природоохоронну позицію. Сформовані вміння виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці  і навколишнього середовища


ЛІТЕРАТУРА

 1.  Бібік Н. Проблема профільного навчання в педагогічній теорії і практиці // Директор школи, ліцею, гімназії, 2005. – №5, 6 – С.20–26.
 2.  Лазаренко Л.В. Організація допрофільної підготовки в загальноосвітніх школах //Педагогічний альманах. – 2008. – вип.3. –С. 55–59
 3.  Лист Міністерства освіти і науки України від 07.07.2008 №1/9-433). // Інф. зб. МОН України. – 2008. -  № 19-20-21. – С. 3 - 9
 4.  Максименко С. Психологічний супровід профільного навчання. Теоретичні основи. // директор школи, ліцею, гімназії. – 2005. - № 5, 6. – С. 27 – 33.
 5.  Осадчий І.Г. Практичні зразки цільових проектів. – Світло. - №3. – 1998. – С. 22
 6.  Осадчий І.Г. Проектно-цільове управління: програма розвитку навчального закладу. // Директор школи, ліцею, гімназії. - № 2. – 2005. – С. 104-110
 7.  Осадчий І.Г. Проектно-цільове управління: каскадна програма розвитку навчального закладу. //Директор школи, ліцею, гімназії. - № 4. – 2005. – С. 95-99
 8.  Осадчий І.Г. Проектно-цільове управління навчальним закладом. //Директор школи. Шкільний світ. № 10. – 2007. – С. 32-34
 9.  Проектно-цільова діяльність закладу освіти. Із досвіду роботи Димерської гімназії Київської області. //Школа. - № 3(15). – 2007. – С. 32-52
 10.  Смакотина Н.Л. О социальной эффективности проведения эксперимента по предпрофильной подготовки учащихся (по результатам социологических исследований) // Профильная школа, 2005. – №1. – С. 31


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

2638. Изучение магнитного поля соленоида создаваемых вдоль оси длинной и короткой катушек 493.5 KB
  Изучение магнитного поля соленоида Цель работы: определение магнитных полей, создаваемых вдоль оси длинной и короткой катушек. Описание лабораторной установки и вывод расчётных зависимостей Примерная картина магнитного поля на оси короткой и...
2639. Моделирование электростатических полей 893.5 KB
  Моделирование электростатических полей Цель работы: определение расположения эквипотенциалей, построение силовых линий электрических полей, задаваемых электродами различной конфигурации, и построение качественной зависимости напряжённости электричес...
2640. Україна в часи хрущовської відлиги, застою та перебудови (1965 – 1991 рр.) 148 KB
  Україна в часи хрущовської відлиги, застою та перебудови (1965 – 1991 рр.). План  Україна в період лібералізації суспільно-політичного життя в Радянському Союзі (середина 50-х – середина 60-х ...
2641. Україна в другій світовій війні та перші повоєнні роки (1939-1954 рр.) 122.5 KB
  Україна в другій світовій війні та перші повоєнні роки Зміст  Українські землі напередодні та на початку другої світової війни.  Україна в роки Великої Вітчизняної війни. Україна у повоєнний період (друга половина 40-х – перша п...
2642. Определение работы выхода электрона из металла методом прямых Ричардсона 138.5 KB
  Определение работы выхода электрона из металла методом прямых Ричардсона Приборы и принадлежности. Лабораторная панель, блок питания накала Б5-70, блок питания анода Б5-70, универсальный вольтметр В7-27. Введение. Принцип работы большинства электров...
2643. Залучення випускників шкіл до навчання в МНУ імені В.О. Сухомлинського 126.5 KB
  Виховний захід на тему: «Залучення випускників шкіл до навчання в МНУ імені В.О. Сухомлинського» Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинеького (до 21 серпня 2010 року — Миколаївський державний університет імені В. О. Сухомли...
2644. Профессиональная ориентация школьников старших классов 58 KB
  Внеклассное мероприятие «Профессиональная ориентация школьников старших классов» В современном мире существует огромное разнообразие профессий. В подростковом возрасте достаточно сложно сделать правильный выбор высшего учебного заведения, без помощи...
2645. Твоя майбутня професія 69 KB
  Тема: твоя майбутня професія. Мета: ознайомити учнів із різноманіттям професій, допомогти виявити здібності до певного виду діяльності, визначити суспільну значущість обраної професії,  виховати повагу до різних типів діяльності. Обладнання: те...
2646. Міжвоєнний період в історії українського народу 152.5 KB
  Міжвоєнний період в історії українського народу (1921-1939рр). Соціально-економічне та політичне становище українських земель в 20-30 роках. Національно культурне відродження в Україні. Політичне становище Захід...