48606

Проектування комп’ютерної мережа

Курсовая

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Класифікація компютерних мереж По ступеню розсередження компютерні мережі поділяються на локальні регіональні і глобальні. Локальні мережі поєднують компютери що розташовані недалеко один від одного. Регіональні обчислювальні мережі розташовуються в межах визначеного територіального регіону групи підприємств міста області і т. Регіональні обчислювальні мережі мають багато спільного з ЛОМ але вони по багатьох параметрах більш складні і комплексні.

Украинкский

2013-12-22

231 KB

23 чел.

Вступ

Сучасній людині важко уявити собі життя без різних засобів звязку. Пошта, телефон, радіо та інші комунікації перетворили людство в єдиний живий” організм, змусивши його обробляти величезний  потік інформації. Підручним засобом для обробки інформації став комп’ютер.

Однак масове використання окремих, не взаємозвязаних комп’ютерів породжує ряд серйозних проблем: як зберігати використовувану інформацію, як зробити її загальнодоступною, як обмінюватися цією інформацією з іншими користувачами, як спільно використовувати дорогі ресурси (диски, принтери, сканери, модеми) декільком користувачам. Рішенням цих проблем є об’єднання комп’ютерів у єдину комунікаційну систему – комп’ютерну мережу.

Компютерна мережа – це система розподіленої обробки інформації між комп’ютерами за допомогою засобів зв’язку.

Комп’ютерна мережа являє собою сукупність територіально рознесених комп’ютерів, здатних обмінюватися між собою повідомленнями через середовище передачі даних.

 1.  Класифікація комп’ютерних мереж

По ступеню розсередження комп’ютерні мережі поділяються на локальні, регіональні і глобальні.

У локальних мережах інформація передається на невелику відстань. Локальні мережі поєднують комп'ютери, що розташовані недалеко один від одного. Для передачі інформації використовуються високошвидкісний канал передачі даних, швидкість у якому приблизно така сама, як швидкість внутрішньої шини комп'ютера. Найбільш відомими типами локальних мереж є Ethernet і  Token Ring.

Регіональні обчислювальні мережі розташовуються в межах визначеного територіального регіону (групи підприємств, міста, області і т.д.). Регіональні обчислювальні мережі мають багато спільного з ЛОМ, але вони по багатьох параметрах більш складні і комплексні. Підтримуючи великі відстані, вони  можуть викорис-товуватися для об’єднання декількох ЛОМ в інтегрованому мережеву систему.

Глобальні обчислювальні системи охоплюють територію держави чи декількох держав і видовжуються на сотні і тисячі кілометрів. Глобальні обчислювальні мережі часто зєднують багато локальних і регіональних мереж. У порівнянні з локальними більшість глобальних мереж відрізняє повільна швидкість передачі і більш низька надійність. Найбільш відомою глобальною мережею є мережа Internet.

Мережі класифікують за різними критеріями, серед яких найбільш вживані такі:

- за пропускною здатністю 

 •  низька, до сотень Кбіт/с – мережі, що містять "повільні" канали на зразок телефонних ліній, зокрема глобальна мережа Internet;
 •  середня, 0.5–20 Мбіт/с – локальні мережі, звичайно, в межах будівлі;
 •  висока, більше ніж 20 Мбіт/с – базові (або "хребтові", backbone) мережі, що з'єднують сервери або локальні мережі "швидкими" каналами, наприклад оптоволоконними лініями;

- за смугою каналу 

 •  вузькосмугові (Baseband) – безпосередня (немодульована) передача тільки одного повідомлення в довільний момент часу;
 •  широкосмугові (Broadband) – одночасна передача кількох повідомлень частотно–розділеними каналами;

- за розмірами 

 •  LAN (Local–Area Network) – локальна мережа в межах офісу, будівлі;
 •  СAN (Campus–Area Network) – кампусна мережа, що об'єднує віддалені вузли та локальні мережі, звичайно, без використання телефонних ліній та модемів;
 •  MAN (Metropolitan–Area Network) – територіальна (міська) мережа з радіусом, що дорівнює десяткам кілометрів, та високою швидкістю передавання даних (100 Мбіт/с);
 •  WAN (Wide–Area Network) – широкомасштабна мережа (регіон, країна), що використовує віддалені мости та маршрутизатори з наявністю ліній низької пропускної здатності;
 •  GAN (Global–Area Network) – глобальна (міжнародна) мережа;

- за співвідношенням вузлів 

 •  однорангові (Peer–To–Peer) – невеликі локальні мережі, де кожен вузол може виступати як у ролі клієнта, так і сервера (наприклад, на базі *операційних систем Windows for Workgroups, Windows'95);
 •  розподілені (Distributed) – мережа без лідера, в якій сервером називається машина, програма або пристрій, що забезпечують мережний сервіс, але не управління мережею (наприклад Unix Usenet);
 •  мережі з централізованим управлінням (Server Based), в яких сервер надає решта вузлам право використовувати спільні ресурси (наприклад Novell NetWare, Microsoft LAN Manager, IBM LAN Server, Banyan VINES, Windows NT);

- за доступом 

 •  мережі з розподіленим середовищем передавання (Shared–Media Networks), в яких у будь–який момент часу можуть взаємодіяти тільки два вузли (Ethernet, ARCnet...);
 •  мережі з комутацією (Switching Networks), в яких шляхом мультиплексування одночасно можуть взаємодіяти декілька пар вузлів;

- за спільністю операційних систем 

 •  гомогенні мережі, що грунтуються на однакових або споріднених ОС усіх вузлів (наприклад, Windows'95–Windows'98–Windows'NT-Windows'2000);
 •  гетерогенні мережі, в яких вузли використовують різнорідні ОС (наприклад, NetWare–Windows–Unix).

Класифікація операційної системи КМ

Залежно від набору класифікаційних ознак ОС та побудовані на їхній основі КМ поділяють за наявністю призначених серверів.

Однорангова мережа

У одноранговій мережі всі комп'ютери рівноправні: немає ієрархії серед комп'ютерів і немає виділеного (dedicated) сервера. Звичайно, кожен комп'ютер функціонує і як клієнт, і як сервер — інакше кажучи, немає окремого комп'ютера, відповідального за всю мережу. Користувачі самі вирішують, які дані на своєму комп'ютері зробити доступними по мережі.

Однорангові мережі найчастіше об'єднують не більше 10 комп'ютерів. Звідси їх інша назва — робоча група (workgroup), тобто невеликий колектив користувачів.

Однорангові мережі відносно прості. Оскільки кожен комп'ютер є одночасно і клієнтом і сервером, немає необхідності встановлювати могутній центральний сервер або інші компоненти, обов'язкові для складних мереж. Цим звичайно і пояснюється менша вартість однорангових мереж в порівнянні з вартістю мереж на основі сервера.

У одноранговій мережі вимоги до продуктивності і захищеності мережевого програмного забезпечення, як правило, нижче, ніж ті ж вимоги до програмного забезпечення виділених серверів. Виділені (dedicated) сервери завжди функціонують тільки як сервери, а не клієнти або робочі станції (workstation). Ми ще повернемося до них на цьому занятті, але трохи пізніше. У таких операційних системах, як Microsoft Windows NT Workstation, Microsoft Windows for Workgroups і Microsoft Windows 95, підтримка однорангових мереж вбудована. Тому, щоб організувати однорангову мережу, додаткового програмного забезпечення не вимагається.  

Реалізація однорангових мереж:

Для однорангових мереж характерний ряд стандартних рішень:

• комп'ютери розташовані на робочих столах користувачів;

• користувачі самі виступають в ролі адміністраторів і забезпечують захист інформації;

• об'єднання комп'ютерів вимагає нескладної в монтажі кабельної системи.

Однорангова мережа цілком підходить там, де:

• кількість користувачів не перевищує 10 чоловік;

• користувачі розташовані компактно;

• питання захисту даних не критичні;

• у найближчому майбутньому не очікується значного розширення фірми і, отже, мережі.

Якщо ці умови виконуються, то вибір однорангової мережі буде швидше за все правильним.

Деякі зауваження:

Хоча однорангові мережі цілком задовільняють потребам невеликих фірм, іноді виникають ситуації, коли їх використання може виявитися недоречним. Висловимо деякі зауваження щодо однорангових мереж, які Ви повинні мати на увазі, вибираючи тип мережі.

Адміністрування

Мережеве адміністрування (administration) необхідне для вирішення ряду завдань, зокрема:

1) управління правами доступу і привілеями користувачів і організації захисту даних;

2) забезпечення доступу до ресурсів;

3) супроводи додатків і даних;

4) встановлення і модернізація програмного забезпечення.

У типовій одноранговій мережі системний адміністратор, контролюючий всю мережу, не призначається. Кожен користувач сам адмініструє свій комп'ютер.

Ресурси, що розділяються

Всі користувачі можуть «поділитися» своїми ресурсами з іншими. До спільно використовуваних ресурсів відносяться каталоги, принтери, факс-модеми і т.д.

Вимоги до комп'ютерів

У одноранговій мережі кожен комп'ютер повинен: 1. Велику частину своїх обчислювальних ресурсів надавати локальному користувачу (що сидить за цим комп'ютером); 2. Обчислювальні потужності, що залишилися, надавати мережевим користувачам для підтримки доступу до своїх ресурсів. Мережа на основі сервера (в порівнянні з одноранговою) вимагає могутніших серверів, оскільки вони повинні обробляти запити всіх мережевих клієнтів.

Захист мережі:

Захистити мережу — означає встановити пароль на використання мережевого ресурсу, наприклад каталога. Централізовано управляти захистом в одноранговій мережі дуже складно, оскільки кожен користувач реалізує її самостійно, та і «загальні» ресурси можуть знаходитися на всіх комп'ютерах, а не тільки на центральному сервері. Така ситуація представляє серйозну загрозу для всієї мережі, крім того, деякі користувачі взагалі можуть не встановити захист. Якщо конфіденційність інформації має для Вас принципове значення, рекомендуємо вибрати мережу на основі сервера.

Мережа з виділеним сервером

Виділений сервер – це сервер, який не використовується в якості робочої станції чи клієнта а функціонує тільки як сервер.

Із збільшенням кількості серверів доцільне при збільшенні мережі і підвищенні об’єму мережевого трафіка.

Трафік – кількість переданої інформації за одиницю часу по каналу зв’язку.

Комбінована мережа

Комбіновані мережі  поєднюють у собі переваги однорангових мереж та мереж на основі сервер. Цей тип є найбільш поширеним.

1.2 Середовище передавання у комп’ютерних мережах

Середовищами передавання у комп'ютерних мережах можуть бути телефонні кабелі, та спеціальні мережеві кабелі: коаксіальні кабелі, виті пари, волоконно-оптичні кабелі, радіохвилі, світлові сигнали.

На даний час використовується велика кількість кабелів різних типів (більше 2200). Однак на практиці використовують 3 основні групи кабелів:

 1.  Коаксіальний
 2.  Скручена пара (вита пара)
 3.  Волоконно-оптичний

Коаксіальний кабель використовується для з’єднання комп’ютерів за топологією шина. Це з’єднання є найпростішим і не вимагає додаткового обладнання.

Тонкий коаксіальний кабель використовується для локальних мереж із загальною довжиною 185м, має товщину о,5 см.

Товстий коаксіальний кабель застосовується для з’єднання декількох сегментів мережі, має товщину 1см і може передавати сигнали на відстань 500м. Для з’єднання за допомогою товстого кабелю використовують додатковий пристрій Вампера.

Для з’єднання використовують роз’єми: тонкий – BNC, твстий – AUI. Термін експлуатації 10-12років.

Скручена пара дротів, цей тип кабелю є найдешевшим і найпоширенішим. Максимальна відстань передавання у ньому 1,5-2,0км, максимальна швидкість – 1,2Гбіт/с. має гірший, ніж у коаксіальному кабелі, захист від завад. Тривалість поширення сигналу 8-12нс/м. Термін експлуатації – 2-6років. Канал найдешевший в укладанні. Сьогодні скручена пара є головним середовищем передаванням у локальних мережах.

Розрізняють декілька типів скручених пар: неекрановану –вона найдешевша, однак під час експлуатації виникають проблеми з ЕМІ; екрановану.

У волоконно-оптичних кабелях як фізичне середовище використовують прозоре скловолокно.швидкість передавання сигналів кабелем 0,2-1,0 Гбіт/с. Теоретично можлива максимальна швидкість передавання – 200Гбіт/с Довжина сполучень 110км.

Тут значно менше (порівняно з коаксіальним) загасання сигналів, вища швидкість передавання,широка частотна смуга передавання, вони не чутливі до електромагнітних завад. Водночас такі кабелі мають малу механічну стійкість, їх не можна гнути, терти, пересувати, вони не витримують вібрації. Сьогодні волоконно-оптичні кабелі вважають найперспективнішими для нової АТМ технології передавання даних, побудови магістральних інформаційних мереж.

1.3 Методи доступу комп’ютерних мереж

Стандарт Ethernet залежно від типу середовища передачі даних має модифікації:

 •  10BASE5 (товстий коаксіальний кабель) — забезпечує швидкість передачі даних 10 Мбіт/с і довжину сегменту до 500м;
 •  10BASE2 (тонкий коаксіальний кабель) — забезпечує швидкість передачі даних 10 Мбіт/с і довжину сегменту до 200м;;
 •  10base-t (неекранована вита пара) — дозволяє створювати мережу топології "зірка". Відстань від концентратора до кінцевого вузла до 100м. Загальна кількість вузлів не повинна перевищувати 1024;
 •  10base-f (оптоволоконний кабель) — дозволяє створювати мережу топології "зірка". Відстань від концентратора до кінцевого вузла до 2000м.

У розвиток мережевої технології Ethernet створені високошвидкісні варіанти: Ieee802.3u/Fast Ethernet і Ieee802.3z/Gigabit Ethernet. Основна топологія, яка використовується в локальних мережах Fast Ethernet і Gigabit Ethernet - пасивна зірка.

Мережева технологія Fast Ethernet забезпечує швидкість передачі 100 Мбіт/с і має три модифікації:

 •  100BASE-T4 — використовується неекранована вита пара. Відстань від концентратора до кінцевого вузла до 100м;
 •  100base-tx — використовуються дві виті пари (неекранована і екранована). Відстань від концентратора до кінцевого вузла до 100м;
 •  100base-fx — використовується оптоволоконний кабель (два волокна в кабелі). Відстань від концентратора до кінцевого вузла до 2000м;.

Мережева технологія локальних мереж Gigabit Ethernet — забезпечує швидкість передачі 1000 Мбіт/с. Існують наступні модифікації стандарту:

 •  1000base-sx — застосовується оптоволоконний кабель з довжиною хвилі світлового сигналу 850 нм.
 •  1000base-lx — використовується оптоволоконний кабель з довжиною хвилі світлового сигналу 1300 нм.
 •  1000base-cx — використовується екранована вита пара.
 •  1000base-t — застосовується неекранована вита пара.

Локальні мережі Fast Ethernet і Gigabit Ethernet сумісні з локальними мережами, виконаними за технологією (стандарту) Ethernet, тому легко і просто сполучати сегменти Ethernet, Fast Ethernet і Gigabit Ethernet в єдину обчислювальну мережу.

100 Base-T (100 – швидкість передачі 100 мг біт/с, Т– сручена пара). Використовують переважно UTP. Має топологію зірка де концентратором є багатопортовий повторювач. Максимальна довжина – 100м, а мінімальна – 2,5м.

А також можливе передавання не тільки через різні передавальні середовища, але й використанням різних алгоритмів кодування.

1.4 Топологія  мереж

Топологія мережі – це її геометрична форма або фізичне розташування компютерів по відношенню один до одного. Існують такі типи топологій: зірка, кільце, шина, дерево, комбінована.

Мережа у вигляді зірки містить центральний вузол комутації, до якого посилаються всі повідомлення з вузлів.

Мережа у вигляді кільця має замкнений канал передачі даних в одному напрямку. У кільцевій топології вузли, з’єднуючись послідовно один з одним, утворюють кільце. Дані по мережі передаються від вузла до вузла. Передача інформації з кільця здійснюється тільки в одному напрямку, наприклад, по годинній стрілці. Така мережа проста в керуванні, однак її надійність цілком визначається надійністю центрального вузла.

У мережі з деревоподібною чи ієрархічною топологією кожен вузол зв’язаний з одним вищестоячим керуючим вузлом і одним чи декількома нижчестоячими керованими вузлами. Назва топології звязана з тим, що вона нагадує дерево, гілки якого ростуть з кореня вниз до самого нижнього рівня. Топологія деревоподібної мережі найчастіше відображає ієрархічну організаційну структуру установи, у рамках якої вона створена. Така мережа приваблива з погляду простоти керування, розширюваності.

Інформація передається послідовно між адаптерами робочих станцій доти, доки не буде прийнята отримувачем.

Топологія Шина” використовує як канал для передечі даних, коаксіальний кабель. Усі комп’ютери підєднуються безпосередньо до шини.

У мережі з топологією “Шина” дані передаються в обох напрямках одночасно.

1.5 Операційна система Windows Xp

Операційна система — це спеціалізоване програмне забезпечення, що керує роботою комп'ютера і надає доступ до його ресурсів.

Windows XP (кодова назва при розробці — Whistler; внутрішня версія — Windows NT 5.1) — операційна система сімейства Windows NT від компанії Microsoft. Вона була випущена 25 жовтня 2001 року і є розвитком Windows 2000 Professional. Назва XP походить від англ. experience (досвід, враження, від прикметника професійний). Назва увійшла до практики використання, як професійна версія.

На відміну від попередньої системи Windows 2000, яка поставлялася як в серверному, так і в клієнтському варіантах, Windows XP є виключно клієнтською системою. Її серверним варіантом є випущена пізніше система Windows Server 2003. Windows XP і Windows Server 2003 побудовані на основі одного і того ж ядра операційної системи, в результаті їх розвиток і оновлення йде більш менш паралельно.

Сумісність (Compatibility). Система може мати звичний інтерфейс Ос сімейства Windows, з деякими додаваннями і розширеннями,

підтримку файлових систем NTFS5, NTFS4, FAT16 і FAT32. Більшість додатків, написаних під MSDOS, W9x, NT4, а також де які

програми під OS/2 і POSIX запускаются і функціонують без проблем. При проектуванні NT враховувалася можливість роботи

системи в різних мережних середовищах, тому в поставку входят засоби для роботи в Unix- і Novell-сітях.

2. Переносимість (Portability). Система працює на різних процесорах сімейства x86 виробництва Intel і AMD. Вже існує 64

бітова версія Windows XP і Windows.NET, призначена для роботи на Intel Itanium. Реалізація підтримки процесорів іншої архітектури

можлива, але зажадає деякі зусилля.

3. Масштабованість (Scalability). В Windows XP реалізована підтримка технології SMP. В Windows.NET Advanced Server і Datacenter

Server окрім цього є підтримка COW (Cluster Workstations).

4. Система безпеки (Security). Реалізована звична для NT система безпеки на рівні користувачів.

5. Розподіленаобробка (Distributed processing). Windows XP має вбудовані в систему мережну нагоду, що забезпечує можливість

зв'язку з різними типами комп'ютерів завдяки наявності різноманітних транспортних протоколів і технології «клієнт-сервер».

6. Надійність і відмовостійкість (Reliability and robustness). Архітектура Ос захищає додатки від пошкодження один одним

і самою операційною системою. При цьому використовується відмовостійка структурована обробка особливих ситуацій на всіх

архітектурних рівнях, яка включає відновлювану файлову систему NTFS і забезпечує захист за допомогою вбудованої системи

безпеки і вдосконалених методів управління пам'яттю.

7. Локалізація (Localization). Система надає можливості для роботи в багатьох країнах світу на національних мовах, що досягається

застосуванням стандарту ISO Unicode.

8. Розширюваність (Extensibility). Завдяки модульній побудові системи стає можливо додавання нових модулів на різні архітектурні рівні ОС.

1.6 Основні пристрої комп’ютерних мереж

Для створення різного роду мереж необхідно використання відповідних приладів – мережених пристроїв. До основних мережених пристроїв відносяться: повторювачі (repeaters); концентратори;  мости (bridges); маршрутизатори; шлюзи (gateways);

Повторювачі – це найдешевші засоби зв’язку локальних мереж, які не можна в прямому значенні слова вважати інтелектуальними. Їх призначення полягає в пропусканні всього потоку між локальними мережами, збільшенні допустимої довжини кабелю та поновленні амплітуди та форми сигналу. Повторювачі працюють на фізичному рівні протоколу. Часто їх розміщують між сегментами однієї локальної мережі.

Концентратори є функціонально близькими до повторювачів. Недоліком шинних кабельних мереж була ненадійність, труднощі, пов’язані з діагностуванням. З появою зіркової топології, у якій концентратор розмішений в центрі зірки, вся комутована частина зосереджена в одному місці, що спрощує процес діагностування та приєднання нових користувачів. Ці пристрої працюють як повторювачі. Для них є обмеження на кількість повторювачів у мережі ( не більше чотирьох для мереж 10Base - X). У разі використання концентраторів у мережі виникає спільне середовище передавання. Багато портові концентратори ретранслюють інформаційний потік на всі порти.  У звичайних концентраторах станції чітко закріплені за портом, тому при потребі змінити порт виконують фізичну перекомутацію, якщо концентратор не може перемикати порти логічним, програмним способом. Ці пристрої працюють на фізичному рівні протоколу, не фільтрують потік, не зменшують завантаження мережі і не знімають обмеження на довжину мережі з повторювачами.

Мости – це апаратно-програмні блоки, які надають змогу сполучати локальні мережі з різними середовищами передавання та протоколами. Вони працюють на канальному рівні й аналізують адреси в кадрах. Головна функція мосту – фільтрування кадрів між приєднаними сегментами, в результаті – зменшення їх завантаженості. Міст аналізує весь потік у всіх приєднаних сегментах, він прозорий для мереженого рівня і вище. Пристрій повинен вирішувати наступні проблеми: незбіжність форматів кадрів, різниця в пропускній здатності та завантаженості, максимальному розмірі кадру в сполучуваних сегментах. Розрізняють внутрішні та зовнішні(призначені та непризначені) мости. Використовую у невеликих та середніх мережах.

Комутатор – це пристрій, конструктивно виконаний у вигляді мереженого концентратора, що працює як високошвидкісний багато портовий міст; вбудований механізм комутації дає змогу виконувати сегментацію локальної мережі та виділяти смугу перепускання кінцевим станціям мережі.

Маршрутизатори – це апаратно-програмні пристрої, які дають змогу сполучати різні комп’ютерні мережі та виконують функцію маршрутизації, однак, на відміну від мостів, маршрутизація в них виконується на мереженому рівні. Використовують у великих та середніх мережах. Кожен порт маршрутизотора має свою канальну та мережеву адреси, як і робоча станція. Маршрутизатори бувають статичними (з постійними таблицями маршрутизації) та динамічними (вибирають шлях спрямування на підставі інформації про відносну ефективність та надійність окремих шляхів).Ці пристрої спричиняють більшу затримку під час передавання даних, ніж мости та комутатори, а також є набагато дорожчими. Їх перевагою є ефективне використання каналів зв’язку. Часто функції маршрутизації та комутації виконує один пристрій.

Шлюз – це машина або порт колективного доступу, який об’єднує кілька мереж, або його використовують для приєднання мережі до головного комп’ютера. У цьому випадку перетворюються формати даних, тому шлюз працює з протоколами вищих рівнів (сеансовий, представницький, прикладний). Реалізація шлюзів значно дорожча, проте інтелектуальні можливості їх більші порівняно з мостами та маршрутизаторами.

 

2.  Розрахунок комп’ютерних мереж.

Щоб розрахувати КМ треба спочатку, створити план-схеми офісу, де буде знаходитись дана мережа. Це показано на рисунку 2.

Рисунок 2 – план-схема офісу 8х8 з розміщеними в ньому комп’ютерами, розміри задані в метрах

Позначення:

1 - концентратор;        4 – мережева розетка;

2-коробка;                    5- робоча станція;

3-патч-корд;                6 - кутник .                                                                          

8+8+6+6+2+2+2+3=37(метрів) – довжина кабелю (2м запас)

Після цього, як є  план-схеми офісу, розраховуємо параметри мережі та її вартості (Таблиця 1)

Найменування

Одиниц.

Ціна за одиниц.(грн.)

К-сть

Вартість

(грн.)

1

Вита пара - UTP CAT-5е  (Al-Cu 4*2*0,51мм)

м.

2,40

37

88.8

2

Розетка зовнішня мережева RJ-45

шт.

15.15

6

90.9

3

Комутатор D-Link з 8 портами DES-1008D, 10/100 Mbps

шт

128

1

128

4

Патч-корд UTP, Кат.5е 2м

шт.

8

6

48

5

Конектор RJ 45

шт.

1

6

6

6

Монітор TFT19" Acer G195HQb Black ET.XG5HE.001

шт

927

6

5 562

7

Системний блок Grand Average CD230-2

шт

2229

6

13 374

8

 Комплект (мишка + клавіатура) Genius KB C210

шт

123

6

738

9

Навушники Sven GD-010MV

шт

35.95

6

215.7

13

Windows XP Professional SP3

шт.

999

6

5 994

14

Короб 25*16

м

2

34

68

15

Внутрішній кут 25х50

шт.

4.85

2

9.7

Загальна сума, грн

26 323,1

Таблиця 1 – вартість мережі


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

38425. Проект строительства жилого комплекса трех 8- 9-этажных блок-секций в городе Кингисепп 151.23 KB
  Реализация инвестиционной политики требует повышения уровня индустриализации капитального строительства. Под нее предстоит подвести принципиально новую материально-техническую базу. Предусматривается увеличение числа объектов из элементов заводского изготовления, поставка средств ручной механизации, расширение применения новых строительных материалов.
38426. Разработка бета версии технологического цикла виртуального ателье по пошиву одежды 1.16 MB
  Техникоэкономическое обоснование работы 2. Целью данной работы является создание программного продукта с помощью которого можно будет упростить изучение машин. Это дает возможность создавать на основе данной работы широкий круг компьютерных моделей. Техникоэкономическое обоснование работы При компьютерном моделировании процессов изготовления швейных изделий одним из важных вопросов является выполнение экономических расчетов.
38427. Поліетилен та його основні хімічні властивості 193.76 KB
  0 обємна чаcтка суми метану з етаном не більше 010 обємна чаcтка суми вуглеводнів С3 і С4 ррm не більше 50 обємна чаcтка ацетилену ррm не більше 10 обємна частка окису вуглецю ррm не більше 5 обємна частка двоокису вуглецю ррm не більше 10 обємна частка водню ррm не більше 10 обємна чаcтка загальних карбонілів в перерахунку на МЕК ррm не більше 1 обємна чаcтка кисню ррm не більше 3 масова чаcтка загальної сірки ррm не більше 1 масова чаcтка хлору ррm не більше 1 обємна чаcтка води ррm не більше 10 обємна чаcтка...
38428. Топографо-геодезические работы в Янаульском и Татышлинском районе для прокладки оптово-волоконно-кабеля связи 609.49 KB
  Целью изысканий является получение топографических материалов необходимых и достаточных для разработки проекта строительства волоконнооптической линии связи. Более эффективно волоконнооптический кабель 9 125 с полимерными волокнами работает за счет способности не воспринимать влияние электромагнитных сигналов и радиоволн. При выполнение дипломного проекта нами были проведены топографогеодезические работы в Янаульском и Татышлинском районе по проходящем там линиям электропередач данные изыскания были основой для прокладки...
38429. Исследование теории робастного управления и применение ее методов к решению задачи стабилизации бокового движения ЛА 2.34 MB
  На современном этапе основными объектами управления являются системы работающие в условиях неопределенности т. Системы автоматического и полуавтоматического управления полетом относятся в настоящее время к числу наиболее важных и стремительно развивающихся систем летательных аппаратов ЛА. Системы управления самолетов вертолетов и других пилотируемых ЛА все в большой мере становятся комплексными обеспечивающими все основные этапы полета.
38430. Многокритериальный анализ решений по обеспечению безопасности техногенного объекта с расширенным понятием безопасности 735 KB
  Экспертные подходы многокритериальных принятий решений на основе сравнений многокритериальных альтернатив обеспечения социотехнической безопасности техногенного объекта ТО Определение наилучшей альтернативы. Методы ELECTRE ранжирования многокритериальных альтернатив. Применения МАИ для многокритериальных сравнений альтернатив оценки безопасности техногенного объекта
38431. Метод расчета мехатронной системы привода телескопа на основе равновесно-оптимальной балансировки 3.15 MB
  Cтабильноэффективный компромисс в ММС СТЭК ММС это объединение стабильности и эффективности в рамках множества решений от полного совпадения данных свойств до обеспечения определенной степени сближения в условиях информационнотактических расширений соглашений. СТЭК в иерархических системах дополняет СТЭК ММС СТЭК ИС.3 П Парето граница АВ; Н Нэшравновесие; УКУ область угрозконтругроз; ИТ идеальная точка; УК оптимальная часть Пграницы на основе узкого конуса ; Ш точка Шепли; СНД ПаретоНэш область компромиссов ПНОК...
38432. Моделирование процесса нанесения краски устройством с применением робота Kawasaki 3.31 MB
  Определить параметры траекторного движения захвата декартовы координаты углы Эйлера скорости обеспечивающие непрерывное точное и безошибочное выполнение технологических операций. Пульт выполняет серию важных задач: Ручное управление роботом Обучение данных позиции координат Обучение вспомогательных данных блочное программирование Рис. В языке используется термин позиция так как этот термин выбран в стандарте ISO фактически же позицией является совокупность трёх координат конца центра схвата TCP а также трёх эйлеровых...