48636

Інформатика. Методичні рекомендації

Книга

Информатика, кибернетика и программирование

Вступ Методична розробка призначена для використання у якості посібника в процесі виконання курсової роботи з дисципліни Інформатика протягом 2 семестру за фахом Курсове проектування є однією з форм самостійної роботи студента і сприяє засвоєнню теоретичних засад та отриманню студентами практичних навичок ефективного використання інформаційних технологій у професійній діяльності. Мета і задачі курсової роботи Основною метою даного курсового проектування є закріплення знань умінь і практичних навичок отриманих студентами під час...

Украинкский

2013-12-13

273 KB

11 чел.

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ

Полтавський університет економіки і торгівлі

Кафедра економічної кібернетики

Інформатика

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни „Інформатика” для студентів за фахом

6.030502 „Економічна кібернетика”

Підлягає поверненню до університету

Примірник № ____

ПОЛТАВА

2012

Укладач: Ємець Є.М. доцент кафедри економічної кібернетики Полтавського університету економіки і торгівлі, доцент, к.фіз.-матем. н.

Рецензенти: Козир О.О. доцент кафедри економічної кібернетики Полтавського університету економіки і торгівлі, доцент, к.т.н.

Черненко О.О. доцент кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики Полтавського університету економіки і торгівлі, к. фіз.-матем. н.

Методичні рекомендації обговорено і схвалено на засіданні кафедри ЕК протокол №___

від „____”____________ 2012р.

Зав. кафедрою ЕК  

_____________ проф. Рогоза М.Є.

“УЗГОДЖЕНО”

Декан факультету економіки і менеджменту

______________  доц. Делія О.В. 

“_____” _________ 2012р.

“УЗГОДЖЕНО”

Директор навчального центру  

_____________ доц. Герман Н.В.

“_____” _________ 2012р.

“УЗГОДЖЕНО”

Керівник  НМЦУ ЯОД  

_____________ доц. Огуй Н.І.

“_____” _________ 2012р.


Вступ

Методична розробка призначена для використання у якості посібника в процесі виконання курсової роботи з дисципліни “Інформатика” протягом 2 семестру за фахом 6.030502 „Економічна кібернетика”. Курсове проектування є однією з форм самостійної роботи студента і сприяє засвоєнню теоретичних засад та отриманню студентами практичних навичок ефективного використання інформаційних технологій у професійній діяльності.

1. Мета і задачі курсової роботи

Основною метою даного курсового проектування є закріплення  знань, умінь і практичних навичок отриманих студентами під час практичних, індивідуальних робіт та самостійного вивчення мови програмування Object Pascal; засвоїти основні поняття теорії алгоритмів та їх види; основні методи програмування на мові програмування Pascal та умови їх застосування; основні принципи роботи прикладного програмного забезпечення як широкого так і специфічного вжитку; використання прикладного програмного забезпечення для розв’язку задач економічного характеру; використання прикладного програмного забезпечення для розв’язку задач пов’язаних з прогнозуванням та аналізом економічних та соціальних процесів процесів; засвоїти основні правила розробки та оформлення курсових робіт і професійно-технічної документації.

Під час виконання курсової роботи студенти повинні показати знання, уміння та практичні навички складання алгоритмів та програм з використанням мови об’єктно-орієнтованого програмування Object Pascal у середовищі візуального програмування Delphi.

У процесі виконання курсової роботи студенти мають побудовати математичну модель задачі. Розробити та описати алгоритм розв’язування задачі. Скласти блок-схему алгоритму. Створити код проекту мовою Object Pascal. 

За допомогою текстового редактора MS Word оформити звіт з курсової роботи у відповідності до вимог.

Методичні рекомендації містять порядок виконання та вимоги до оформлення курсової роботи.

Основний напрямок тематики курсових проектів формується, розглядається та затверджується на засіданні кафедри. Студент може запропонувати власну тему з обґрунтуванням актуальності тематики, доцільності розроблення технічного завдання, яке затверджується керівником роботи.

Матеріал методичних рекомендацій має допомогти студентам краще засвоїти основні навички використання інформаційних технологій, що дозволить у подальшому полегшити виконання лабораторних і практичних завдань які використовують мови об’єктно-орієнтованого програмування.

2. Послідовність виконання курсової роботи 

2.1. Отримання завдання (3-й тиждень семестру)

Після заповнення відповідної заяви (додаток А) завдання видається керівником курсової роботи у визначений термін на стандартному бланку (додаток Б) із переліку тем курсових робіт, затверджених на кафедрі.

2.2. Дослідження поставленої задачі та узгодження графіка виконання курсової роботи (3-й тиждень семестру)

На консультації підписати бланк завдання у керівника, узгодити з ним зміст завдання, перелік вимог до виконання, способи реалізації, а також скласти та узгодити графік виконання курсової роботи.

2.3. Аналіз завдання, постановка задачі, вивчення літератури (3-5-й тижні семестру)

На аналіз завдання, постановку задачі та вивчення літератури планується три тижні протягом яких слід ознайомитись з рекомендованою літературою та визначити методи розв'язку поставленої задачі.

У процесі постановки задачі слід визначитися з методами розв’язку поставленої задачі; вхідними та вихідними даними; обміркувати використання функцій тощо.

2.4. Реалізація завдання (6-9-й тижні семестру)

Процес реалізації поділяється на окремі етапи:

 •  розробка блок-схеми розв’язку задачі

6-й тиждень семестру

 •  підготовка тестового прикладу для перевірки правильності роботи програми

6-й тиждень семестру

 •  написання та налагодження програми

7 – 9-й тижні семестру

У процесі виконання цієї частини роботи студенти можуть скористатись текстами лекцій, лабораторним практикумом та методичними вказівками.

2.5. Оформлення пояснювальної записки і передача роботи на перевірку (9-11-й тижні семестру)

Пояснювальна записка до курсової роботи оформлюється згідно діючих норм оформлення документації.  

2.6. Перевірка та захист курсової роботи (12-13-й тижні семестру)

До захисту повинен бути представлений працюючий проект та пояснювальна записка до нього з відповідною рецензією (додаток В). Захист курсової роботи відбувається у присутності комісії, склад якої затверджується на кафедрі. За результатом захисту комісією заповнюються лист оцінювання (додаток В). У процесі захисту студент має відповісти на питання стосовно проектування та оформлення представленої роботи та вміти користуватись інструментами Object Pascal. 

3. Критерії оцінювання курсової роботи

У процесі оцінки курсової роботи враховується обґрунтованість прийнятих рішень, оригінальність розроблених програмних продуктів, зручність інтерфейсу користувача, якість оформлення записки (грамотність, акуратність, повнота та наочність представлення результатів), систематичність роботи і підготовленість студента до захисту.

Курсова робота оцінюється у 100 балів.

Критерій, параметри та шкала оцінювання знань студентів наведено в табл. 1.

Таблиця 1. Шкала нарахування підсумкових балів

Загальна кількість балів

Оцінка за національною шкалою

Оцінка за шкалою ECTS

Критерії оцінювання

90-100

5 (відмінно)

А

Курсова робота виконана відповідно до затвердженого плану та графіка. Повністю розкриває зміст теми та відповідає вимогам щодо оформлення. Рекомендації обґрунтовані та мають практичну значущість. На захисті студент показав повне розуміння досліджуваних проблем та дав вірні змістовні відповіді на питання

82-89

4 (добре)

В

Курсова робота виконана відповідно до затвердженого плану та графіка. Повністю розкриває зміст теми та відповідає вимогам щодо оформлення. Рекомендації обґрунтовані та мають практичну значущість. На захисті студент показав повне розуміння досліджуваних проблем та дав вірні змістовні відповіді на питання. У відповідях на питання мали місце незначні помилки та неточності

74-81

4 (добре)

С

Курсова робота виконана відповідно до затвердженого плану та графіка. Повністю розкриває зміст теми. В цілому відповідає вимогам щодо оформлення. В роботі надані рекомендації, але їх практичне значення недостатньо обґрунтоване. Під час захисту студент показав достатнє розуміння досліджуваних проблем, однак у відповідях на питання допускав помилки та неточності

64-73

3 (задовільно)

D

Курсова робота виконана відповідно до затвердженого плану та графіка. Зміст роботи в цілому розкриває сутність досліджуваних проблем. Оформлення в цілому відповідає встановленим вимогам. Рекомендації недостатньо обґрунтовані. Під час захисту студент показав достатнє розуміння досліджуваних проблем, однак у відповідях на питання допускав окремі суттєві помилки. Мають місце незначні помилки в оформленні роботи

60-63

3 (задовільно)

Е

Курсова робота виконана відповідно до затвердженого плану, однак з порушеннями графіка. Зміст роботи в цілому розкриває сутність досліджуваних проблем, однак рекомендації, представлені в роботі, мають формальний характер та недостатньо обґрунтовані. Під час захисту студент показав достатнє розуміння досліджуваних проблем, однак у відповідях на питання допускав суттєві помилки. Мають місце помилки в оформленні роботи


4. Вимоги до оформлення пояснювальної записки та вміст розділів

Пояснювальну записку виконують на аркушах білого паперу формату А4 з рамками (рис. 1-2) з полями (ліве не менше 20 мм, праве, верхнє і нижнє не менше 10 мм). Номери сторінок проставляють у рамках.

Обов’язковими частинами для курсової роботи є:

 •  титульний аркуш;
 •  зміст;
 •  індивідуальне завдання на курсову роботу;
 •  перелік умовних позначень, символів, одиниць та термінів (при потребі);
 •  вступ;
 •  основна частина;
 •  висновки;
 •  список використаної літератури;
 •  додатки.

Структурні частини пояснювальної записки починають з нового аркуша і не нумерують.

Заголовки першого рівня (ЗМІСТ; ПЕРЕЛІК умовних позначень, символів, одиниць та термінів; вступ; оСНОВНА частина; ВИСНОВКИ; СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ; додатки) та заголовки розділів основної частини  записують симетрично тексту великими літерами на відстані 10 мм від попереднього та наступного тексту. Заголовки підрозділів записують з абзацу малими буквами. Точку в кінці заголовків не ставлять. Розмір шрифту 14. Весь текст, а також заголовки, виконується одним шрифтом. Перенос слів в заголовках, підкреслення, виділення заголовків напівжирним шрифтом і курсивом не допускається.

Тексти додатків можна наводити шрифтом меншого розміру.

Титульний аркуш повинен бути встановленого зразку, що наведений в додатку Г.

На титульному аркуші розписуються сам студент та керівник роботи. Поряд з підписами вказуються прізвища осіб з перерахуванням вчених ступенів та звань. Титульний аркуш не нумерується як розділ, не вноситься до змісту і не нумерується як сторінка.

Зміст (додаток Д) характеризує структуру курсової роботи. Як розділ зміст не нумерується. Зміст повинен містити назви всіх розділів, підрозділів, пунктів та підпунктів, що є в курсовій роботі, а також перелік додатків. Усі назви повинні бути записані таким же чином, як вони сформульовані в роботі. Визначення сторінок обов’язкове.

Зміст розташовують на аркушах із великим кутовим штампом (рис. 1).

Текстовий матеріал оформляється (додаток Е) на аркушах формату А4 (210297 мм) з малим кутовим штампом (рис. 2). За необхідності допускається використання аркушів формату А3 (297420 мм).

Індивідуальне завдання на курсову роботу видається керівником. Індивідуальне завдання засвідчується підписом керівника роботи. Завдання не нумерується як розділ.

Група № індивідуального плану   КР

П. І. Б.

Підпис

Дата

Розробив

Прізвище, ініціали

Тема курсової роботи

Стадія

Аркуш

Аркушів

Керівник

Прізвище, ініціали

КР

2

ПУЕТ

Кафедра ЕК

Н. контр.

Прізвище, ініціали

Зав.кафедри

Прізвище, ініціали

Рис. 1. Вигляд великого кутового штампу

Група   № індивідуального плану   КР

Аркуш

Рис. 2. Вигляд малого кутового штампу

Перелік умовних позначень, символів, одиниць та термінів складається за необхідністю. У переліку розміщують специфічні, маловживані, такі, що допускаються у технічній літературі скорочення та нові символи, що не розшифровуються у формулах. У перелік не включаються умовні позначення, символи, що повторюються у тексті менше трьох разів; їх розшифровують у тексті при першому згадуванні. Перелік розміщують у вигляді двох колонок: у лівій колонці за абеткою наводять скорочення, символи, в правій – детальну їх розшифровку та одиниці виміру.

У вступі на двох - трьох сторінках описується сучасний рівень стану проблеми, що розглядається в роботі, призначення роботи, її актуальність, загальна постановка завдання. Вступ як розділ не нумерується.

В основній частині наводиться постановка задачі, послідовність та результати її розв'язку. Заголовок "Основна частина" не записується.

Постановка задачі має містити детальний опис функцій об'єкта, що розробляється, кількісні та якісні показники його функціонування, форми представлення результатів, можуть також наводитись додаткові вимоги (наприклад, до захисту інформації тощо).

За постановкою задачі розміщують теоретичну частину або результати системного аналізу об'єкта, форми взаємодії з іншими об'єктами тощо.

У теоретичній частині наводиться огляд поставленої задачі з урахуванням останніх концепцій у галузі створення програмних засобів. На основі проведеного аналізу визначаються основні шляхи розв'язку задачі, проводиться їх аналіз і вибирається оптимальний з них. Рекомендований обсяг розділу - 3 - 7 сторінок.

Практична частина є основною частиною пояснювальної записки за обсягом та змістом і містить виклад результатів роботи: інформаційну структуру системи, опис середовища розробки, схеми і описи алгоритмів, інтерфейси користувача, інструкції користувача, опис застосування програми, тексти програм та їх описів, методику та результати тестування.

Креслення та схеми оформлюють у відповідності до вимог стандартів Єдиної системи конструкторської документації (ЄСКД), програмні документи – у відповідності з вимогами Єдиної системи програмної документації (ЕСПД).

Детальні схеми, креслення і повні тексти програм рекомендовано виносити у додатки.

Розділи основної частини пояснювальної записки розбивають на підрозділи і пункти. Пункти за необхідністю можуть бути розбитими на підпункти.

Розділи повинні мати порядкову нумерацію в межах всієї основної частини, підрозділи – у межах розділу, а підпункти у межах кожного пункту. Наприкінці номерів розділів, підрозділів, пунктів і підпунктів ставлять крапку

У випадку невеликого обсягу пояснювальної записки новий розділ припускається розміщувати на тому ж аркуші, де закінчився попередній.

Всі матеріали, що ілюструють пояснювальну записку (рисунки, креслення, схеми, діаграми, графіки) повинні мати назву рисунків. Рисунки виконують на аркушах пояснювальної записки та позначають словом "Рис." і нумерують в межах розділу арабськими цифрами, наприклад, "Рис. 2.1. " (перший рисунок другого розділу) або в межах всього документа. Кожен рисунок повинен мати назву яку розміщують після номера рисунка. Рисунки розташовують після першого посилання на них у тексті. Посилання наводять з вказуванням порядкового номера рисунка, наприклад, "(див. рис. 1.2).

Цифровий матеріал та інші структуровані дані оформлюють у вигляді таблиці. Якщо таблиць більше однієї, то їх нумерують арабськими цифрами – у межах розділу або всього документу, наприклад, "Таблиця 2.1" (друга таблиця першого розділу). Номер розміщують у правому верхньому куті над таблицею.

Таблиці повинні мати заголовки. Заголовки починають з великих літер і розміщують над таблицею. Діагональний поділ шапки таблиці не допускається.

В заключній частині формулюються основні висновки щодо досягнутих результатів роботи. Висновки пишуться на 1 - 2 сторінки і як розділ не нумеруються.

В літературі наводиться перелік джерел, на які були посилання в тексті. Список повинен формуватися в порядку посилань за текстом і містити бібліографічні відомості офіційно виданих паперових джерел (книжок, статей, посібників). Внутрішні документи підприємств та Інтернет – адреси розміщують після основного переліку з відповідними заголовками. Як розділ література не нумерується. Обсяг списку не повинен перевищувати 5 % обсягу роботи.

У додатках містяться тексти програм, зображення екранних форм, таблиці, графіки. Кожний додаток повинен мати змістовну назву великими літерами. Текст додатків може бути поділений на розділи, підрозділи і пункти.

У процесі посилання на додаток пишуть слово "додаток" повністю малими літерами і вказують номер додатку, наприклад "… у додатку А". Нумерація аркушів додатку повинна бути наскрізна.

Додатки слід оформляти як продовження курсової роботи, на наступних його сторінках, розташовуючи їх у порядку появи посилань на них у тексті.

Кожен додаток треба починати з нової сторінки. Додатки повинні мати заголовок надрукований угорі малими літерами  починаючи з першої великої букви симетрично відповідно до тексту сторінки.

По середині рядка, над заголовком, малими літерами з першої великої букви має бути надруковано слово “Додаток ____” і велика літера, що позначає додаток. Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Ґ, Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь.

Рисунки, таблиці, формули, що розміщені в додатках нумерують арабськими цифрами у межах кожного додатку, наприклад "Рис. Д.А.1" (перший рисунок додатку А). "Таблиця Д.Б.2" (друга таблиця додатку Б). Нумерація аркушів у додатку повинна бути наскрізною. Як розділ додатки не нумеруються .

Орієнтований обсяг пояснювальної записки – не більше 35 аркушів друкованого тексту формату А4.


5. Перелік рекомендованої літератури

 1.  Ковалюк Т.В. Основи програмування / Т.В. Ковалюк. – К.: Видавнича група BHV, 2006. – 544 c.
  1.  Архангельский А.Я. Язык Pascal и основы программирования в Delphi: учеб. пособие / А.Я. Архангельский. - 2-е изд. - М.: Изд-во Бином, 2008. - 496 с.
  2.  Delphi 7 / под ред. А.Д. Хомоненко. - СПб: БХВ - Санкт-Петербург, 2008. - 1216 с.
  3.  Немнюгин С.А. Turbo Pascal: программирование на языке высокого уровня : учеб. пособие / С.А. Немнюгин. - 2-е изд. - СПб.: Питер, 2008. - 544 с.
  4.  Шупрута В.В. Delphi 2006 на примерах / В.В. Шупрута. - СПб: БХВ - Санкт-Петербург, 2007. - 528 с.
  5.  Культин Н.Б. Программирование в Turbo Pascal 7.0 и Delphi / Н.Б. Культин. - СПб: BHV-Санкт-Петербург , 1998. - 240 с.
  6.  Рогоза М.Є., Крещенко Л.Ф., Циганок О.О. Економічна кібернетика (інформатика): Навчально-методичний посібник. – Ч. 1. – Полтава: РВЦ ПУСКУ, 2007. – 199с.
  7.  Рогоза М.Є., Крещенко Л.Ф., Циганок О.О. Економічна кібернетика (інформатика): Навчально-методичний посібник. – Ч. 2. – Полтава: РВЦ ПУСКУ, 2007. – 517с.
  8.  XP: Windows, Word, Excel: Навчальний посібник / За заг. ред. к.е.н., доц. Рогози М.Є. – Київ: “Центр навчальної літератури”, 2003. – 293 с.
  9.  Інформатика та компютерна техніка: Навчальний посібник / За заг. ред. к.т.н., доц. М.Є. Рогози. – Київ: Видавничий центр “Академія”, 2006. – 187с.
  10.  Макарова М.В., Карнаухова Г.В., Запара С.В. Інформатика та комп’ютерна техніка: Навчальний посібник / За заг. ред. к.е.н., доц. М.В. Макарової. – Суми: ВТД “Університетська книга”, 2003. – 642 с.
  11.  Інформатика: Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології. /За редакцією Пушкаря О.І./ – К.: Видавничий центр "Академія", 2001. – 680 с.


ДОДАТКИ

Додаток А

Зразок заповнення заяви на одержання завдання на курсове проектування

Завідувачу кафедри ЕК                                  . 

Студента(ки) 1 курсу, групи  ЕК-_____

факультету  Економіки та менеджменту

напряму підготовки Економічна кібернетика

____________________________________

(прізвище, ім’я, по-батькові )

Заява

Прошу дозволити написання курсової роботи варіант №____ на тему _____________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________ з дисципліни “Інформатика” і затвердити керівником _________________________________________________________.

_________________________                ________________________

(дата)      (підпис)


Додаток Б

Зразок завдання на курсове проектування

Вищий навчальний заклад Укоопспілки

«Полтавський університет економіки і торгівлі»

Кафедра економічної кібернетики

“Затверджую”

Зав. кафедрою ЕК__________  

(підпис)

 “____” __________      _____ р.

Завдання до курсової роботи

з дисципліни "Інформатика" студента факультету економіки та менеджменту ______________________________________________

(прізвище, ініціали)

Курс 1 Група ЕК-__. Напрям підготовки «Економічна кібернетика»

Варіант № _____

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Зміст розрахунково-пояснювальної записки

Титульний аркуш. Індивідуальне завдання до курсової роботи. Зміст. Перелік умовних позначень, скорочень і термінів, імена файлів. Вступ. Основна частина: постановка задачі, алгоритм її вирішення, блок-схема, опис змінних, модулів, тощо. Інструкція користувачу. Висновки. Список використаної літератури. Додатки (лістинг програми, диск з матеріалами курсової роботи).

Електронні матеріали

Всі файли роботи на компакт-диску.

Графік представлення роботи:

отримання завдання

3-й тиждень семестру

дослідження поставленої задачі та узгодження графіка виконання курсової роботи

4-й тиждень семестру

аналіз завдання, постановка задачі, вивчення літератури

5 – 7-й тижні семестру

реалізація поставленої задачі

8-10-й тижні семестру

оформлення розрахунково-пояснювальної записки і передача роботи на перевірку

10 – 11-й тижні семестру

перевірка та захист курсової роботи

12–й тиждень семестру

Керівник роботи_____________    ___________________________

(підпис)      (прізвище, ініціали)

“____” __________      _____ р. _________    ____________________________

            (підпис)  (прізвище, ініціали студента)


Додаток В

Зразок рецензії та листа оцінювання на курсову роботу з дисципліни «Інформатика»

Рецензія на курсову роботу з дисципліни «Інформатика»

студента групи  ЕК-___ _________________________________________.

(прізвище студента)

Зміст рецензії

Оцінка в балах

1. Наявність змісту роботи (до 3 балів): а) є; б) не має; в) не відповідає роботі; г) з зауваженнями

2. Наявність вступу, обґрунтування необхідності, актуальності (до 3 балів): а) вступ є; не має; з зауваженнями; не відповідає змісту роботи

б) обґрунтування необхідності, актуальності (до 3 балів):

є; не має; з зауваженнями; не відповідає змісту роботи

в) вказано мету, завдання, структуру, обсяг (до 3 балів).

3. Повнота виконання (розкриття теми):

а) постановка задачі (до 5 балів) − є; не має; не повна;

б) теоретична частина (до 15 балів) – достатня; не повна;  

в) практична частина (до 15 балів) – достатня; не повна; не має;

г) додаток на диску (до 3 балів) – є; не має; не має конверта з клапаном; конверт приклеїти

4. Наявність та повнота висновків (до 5 балів): а) є повні; б) не має; в) висновки не відповідають змісту; г) є, з зауваженнями; д) не має оцінки результатів; е)не вказана відповідність результатів меті

5. Рівень використання літератури, наявність списку літератури:

а) рівень використання літератури (до 5 балів): достатній, не достатній; з зауваженням

б) список джерел (до 5 балів): є; не має; з зауваженнями по оформленню

6. Відповідність оформлення вимогам (до 10 балів): а) відповідає; б) з зауваженнями; в) не відповідає

7. Дотримання графіку виконання роботи (до 10 балів): порушень графіку а) не має; б) не великі; в) суттєві

8. Відповідність завданню (темі):

а) відповідає; б) не відповідає; в) не вказано № варіанту (вказати)

9. Висновок щодо загальної відповідності курсової роботи (проекту) вимогам:

а) відповідає вимогам в цілому;

б) відповідає переважно всім вимогам з певними зауваженнями;

в) відповідає вимогам в основному;

г) не відповідає вимогам – треба доробити, виправити вказані в тексті пояснювальної записки зауваження.

10. Рекомендована до захисту оцінка __________ (балів);

А (5), В (4), С (4), D (3), Е (3), F (2), FX (2),

не рекомендовано до захисту (на доопрацювання).

Дата ___________20____ р.         Керівник _____________  (прізвище)
Лист оцінювання курсової роботи з дисципліни «Інформатика»

студента групи  ЕК-___ _________________________________________

тема роботи____________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Зміст

Оцінка в балах

1. Наявність змісту роботи (до 3 балів): а) є; б) не має; в) не відповідає роботі; г) з зауваженнями

2. Наявність вступу, обґрунтування необхідності, актуальності (до 3 балів): а) вступ є; не має; з зауваженнями; не відповідає змісту роботи

б) обґрунтування необхідності, актуальності (до 3 балів): є; не має; з зауваженнями; не відповідає змісту роботи

в) вказано мету, завдання, структуру, обсяг (до 3 балів).

3. Повнота виконання (розкриття теми):

а) постановка задачі (до 5 балів) −  є; не має; не повна;

б) теоретична частина (до 15 балів) – достатня; не повна;  

в) практична частина (до 15 балів) – достатня; не повна; не має;

г) додаток на диску (до 3 балів) – є; не має; не має конверта з клапаном; конверт приклеїти

4. Наявність та повнота висновків (до 5 балів): а) є повні; б) не має; в) висновки не відповідають змісту; г) є, з зауваженнями; д) не має оцінки результатів; е) не вказана відповідність результатів меті

5. Рівень використання літератури, наявність списку літератури

а) рівень використання літератури (до 10 балів): достатній, не достатній; з зауваженнями

б) список джерел (до 3 балів): є; не має; з зауваженнями по оформленню

6. Відповідність оформлення вимогам (до 10 балів): а) відповідає; б) з зауваженнями; в) не відповідає

7. Дотримання графіку виконання роботи (до 10 балів): порушень графіку а)не має; б) не великі; в) суттєві

8. Висновок щодо загальної відповідності курсової роботи (проекту) вимогам: а) відповідає вимогам в цілому; б) відповідає переважно всім вимогам з певними зауваженнями; в) відповідає вимогам в основному

9. Аргументованість та повнота відповідей на додаткові питання

Підсумкова кількість балів ____; А(5), В(4), С(4), D(3), Е(3), F(2), FX(2)

Дата ___________20____ р.

Члени комісії _____________________

_____________________

_____________________


Додаток Г

Зразок оформлення титульного аркуша


Додаток Д

Приклад заповнення змісту пояснювальної записки


Додаток Е

Зразок оформлення текстового документа

(аркуші третій і наступні)

ВСТУП

Основною метою даного курсового проектування є закріплення  знань, умінь і практичних навичок отриманих студентами під час практичних, індивідуальних робіт та самостійного вивчення мови програмування Object Pascal; засвоїти основні поняття теорії алгоритмів та їх види; основні методи програмування на мові програмування Pascal та умови їх застосування; основні принципи роботи прикладного програмного забезпечення як широкого так і специфічного вжитку; використання прикладного програмного забезпечення для розв’язку задач економічного характеру; використання прикладного програмного забезпечення для розв’язку задач пов’язаних з прогнозуванням та аналізом економічних та соціальних процесів процесів; засвоїти основні правила розробки та оформлення курсових робіт і професійно-технічної документації.

Під час виконання курсової роботи студенти повинні показати знання, уміння та практичні навички складання алгоритмів та програм з використанням мови об’єктно-орієнтованого програмування Object Pascal у середовищі візуального програмування Delphi.

У процесі виконання курсової роботи студенти мають побудовати математичну модель задачі. Розробити та описати алгоритм розв’язування задачі. Скласти блок-схему алгоритму. Створити код проекту мовою Object Pascal. 

За допомогою текстового редактора MS Word оформити звіт з курсової роботи у відповідності до вимог.

Група   № індивідуального плану   КР

Аркуш

3

Додаток Ж

Зразок оформлення бібліографічного опису в списку літературних джерел

Характеристика джерела

Приклад оформлення

Книги:

Один автор

 1.  Василій Великий. Гомілії / Василій Великий; [пер. з давньогрец. Л. Звонська]. – Львів: Свічадо, 2006. – 307 с. – (Джерела християнського Сходу. Золотий вік патристики ІV–V ст.; № 14).
 2.  Коренівський Д.Г. Дестабілізуючий ефект параметричного білого шуму в неперервних та дискретних динамічних системах / Коренівський Д.Г. – К.: Ін-т математики, 2006. – 111 с. – (Математика та її застосування) (Праці / Ін-т математики НАН України; т. 59).
 3.  Матюх Н. Д. Що дорожче срібла-золота / Наталія Дмитрівна Матюх. – К.: Асамблея діл. кіл: Ін-т соц. іміджмейкінгу, 2006. – 311 с. – (Ювеліри України; т. 1).
 4.  Шкляр В. Елементал: [роман] / Василь Шкляр. – Львів: Кальварія, 2005. – 196, [1] с. – (Першотвір).

Два автори

 1.  Матяш І.Б. Діяльність Надзвичайної дипломатичної місії УНР в Угорщині: історія, спогади, арх. док. / І. Матяш, Ю. Мушка. – К.: Києво-Могилян. акад., 2005. – 397, [1] с. – (Бібліотека наукового щорічника "Україна дипломатична"; вип. 1).
 2.  Ромовська З.В. Сімейне законодавство України / З.В. Ромовська, Ю.В. Черняк. – К.: Прецедент, 2006. – 93 с. – (Юридична бібліотека. Бібліотека адвоката) (Матеріали до складання кваліфікаційних іспитів для отримання Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю; вип. 11).
 3.  Суберляк О.В. Технологія переробки полімерних та композиційних матеріалів: підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / О.В. Суберляк, П.І. Баштанник. – Львів: Растр-7, 2007. – 375 с.

Три автори

 1.  Акофф Р.Л. Идеализированное проектирование: как предотвратить завтрашний кризис сегодня. Создание будущего организации / Акофф Р. Л., Магидсон Д., Эддисон Г. Д.; пер. с англ. Ф. П. Тарасенко. – Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 2007. – XLIII, 265 с.

Чотири автори

 1.  Методика нормування ресурсів для виробництва продукції рослинництва / [Вітвіцький В.В., Кисляченко М.Ф., Лобастов І.В., Нечипорук А.А.]. – К.: НДІ "Украгропромпродуктивність", 2006. – 106 с. – (Бібліотека спеціаліста АПК. Економічні нормативи).
 2.  Механізація переробної галузі агропромислового комплексу: [підруч. для учнів проф.-техн. навч. закл.] / О.В. Гвоздєв, Ф.Ю. Ялпачик, Ю.П. Рогач, М.М. Сердюк. – К.: Вища освіта, 2006. – 478, [1] с. – (ПТО: Професійно-технічна освіта).

Пять і більше авторів

 1.  Психология менеджмента / [Власов П.К., Липницкий А.В., Лущихина И.М. и др.]; под ред. Г.С. Никифорова. – [3-е изд.]. – Х.: Гуманитар. центр, 2007. – 510 с.
 2.  Формування здорового способу життя молоді: навч.-метод. посіб. для працівників соц. служб для сім’ї, дітей та молоді / [Т. В. Бондар, О. Г. Карпенко, Д. М. Дикова-Фаворська та ін.]. – К.: Укр. ін-т соц. дослідж., 2005. – 115 с. – (Серія "Формування здорового способу життя молоді": у 14 кн., кн. 13).

Без автора

 1.  Історія Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря / [авт. тексту В. Клос]. – К.: Грані-Т, 2007. – 119 с. (Грані світу).
 2.  Воскресіння мертвих: українська барокова драма: антологія / [упорядкув., ст., пер. і прим. В.О. Шевчук]. – К.: Грамота, 2007. – 638, [1] с.
 3.  Тіло чи особистість? Жіноча тілесність у вибраній малій українській прозі та графіці кінця ХІХ – початку ХХ століття: [антологія / упоряд.: Л. Таран, О. Лагутенко]. – К.: Грані-Т, 2007. – 190, [1] с.
 4.  Проблеми типологічної та квантитативної лексикології: [зб.наук.праць / наук. ред. Каліущенко В. та ін.]. – Чернівці: Рута, 2007. – 310 с.

Багатотомний документ

 1.  Історія Національної академії наук України, 1941–1945 / [упоряд. Л.М. Яременко та ін.]. – К.: Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, 2007–    .– (Джерела з історії науки в Україні). Ч. 2: Додатки – 2007. – 573, [1] c.
 2.  Межгосударственные стандарты: каталог в 6 т. / [сост. Ковалева И. В., Рубцова Е. Ю.; ред. Иванов В. Л.]. – Львов: НТЦ "Леонорм-Стандарт", 2005–    .– (Серия "Нормативная база предприятия"). Т. 1. – 2005. – 277 с.
 3.  Дарова А. Т. Неисповедимы пути Господни...: (Дочь врага народа): трилогия / А. Дарова. – Одесса: Астропринт, 2006–    .– (Сочинения: в 8 кн. / А. Дарова; кн. 4).
 4.  Кучерявенко Н.П. Курс налогового права: Особенная часть: в 6 т. / Н.П. Кучерявенко. – Х. Право, 2002–   .– Т. 4: Косвенные налоги. – 2007. – 534 с.
 5.  Реабілітовані історією. Житомирська область: [у 7 т.]. – Житомир: Полісся, 2006–    .– (Науково-документальна серія книг "Реабілітовані історією": у 27 т. / голов. редкол.: Тронько П.Т. (голова) [та ін.]). Кн. 1 / [обл. редкол.: Синявська І.М. (голова) та ін.]. – 2006. – 721, [2] с.
 6.  Бондаренко В.Г. Теорія ймовірностей і математична статистика. Ч.1 / В.Г. Бондаренко, І.Ю. Канівська, С.М. Парамонова. – К.: НТУУ "КПІ", 2006. – 125 с.

Матеріали конференцій, з’їздів

 1.  Економіка, менеджмент, освіта в системі реформування агропромислового комплексу: матеріали Всеукр. конф. молодих учених-аграрників ["Молодь України і аграрна реформа"], (Харків, 11–13 жовт. 2000 р.) / М-во аграр. політики, Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. – Х.: Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, 2000. – 167 с.
 2.  Кібернетика в сучасних економічних процесах: зб. текстів виступів на республік. міжвуз. наук.-практ. конф. / Держкомстат України, Ін-т статистики, обліку та аудиту. – К.: ІСОА, 2002. – 147 с.
 3.  Матеріали ІХ з’їзду Асоціації українських банків, 30 червня 2000 р. інформ. бюл. – К.: Асоц. укр. банків, 2000. – 117 с. – (Спецвип.: 10 років АУБ).
 4.  Оцінка й обгрунтування продовження ресурсу елементів конструкцій: праці конф., 6–9 черв. 2000 р., Київ. Т. 2 / відп. Ред. В.Т. Трощенко. – К.: НАН України, Ін-т пробл. міцності, 2000. – С. 559–956, ХІІІ, [2] с. – (Ресурс 2000).
 5.  Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій: зб. наук. праць / наук. ред. В. І. Моссаковський. – Дніпропетровськ: Навч. кн., 1999. – 215 с.
 6.  Ризикологія в економіці та підприємництві: зб. наук. праць за матеріалами міжнар. наук.-практ. конф., 27-28 берез. 2001 р. / М-во освіти і науки України, Держ податк. адмін. України [та ін.]. – К.: КНЕУ: Акад. ДПС України, 2001. – 452 с.

Препринти

 1.  Шиляев Б.А. Расчеты параметров радиационного повреждения материалов нейтронами источника ННЦ ХФТИ/ANL USA с подкритической сборкой, управляемой ускорителем электронов / Шиляев Б.А., Воеводин В.Н. – Х. ННЦ ХФТИ, 2006. – 19 с. – (Препринт / НАН Украины, Нац. науч. центр "Харьк. физ.-техн. ин-т"; ХФТИ 2006-4).
 2.  Панасюк М. І. Про точність визначення активності твердих радіоактивних відходів гамма-методами / Панасюк М.І., Скорбун А.Д., Сплошной Б.М. – Чорнобиль: Ін-т пробл. безпеки АЕС НАН України, 2006. – 7, [1] с. – (Препринт / НАН України, Ін-т пробл. безпеки АЕС; 06-1).

Депоновані наукові праці

 1.  Социологическое исследование малых групп населения / В.И. Иванов [и др.]; М-во образования Рос. Федерации, Финансовая академия. – М., 2002. – 110 с. – Деп. в ВИНИТИ 13.06.02, № 145432.
 2.  Разумовский, В.А. Управление маркетинговыми исследованиями в регионе / В.А. Разумовский, Д. А. Андреев. – М., 2002. – 210 с. – Деп. в ИНИОН Рос. акад. наук 15.02.02, № 139876.

Словники

 1.  Географія: словник-довідник / [авт.-уклад. Ципін В.Л.]. – Х.: Халімон, 2006. – 175, [1] с.
 2.  Тимошенко З. І. Болонський процес в дії: словник-довідник основ. термінів і понять з орг. навч. процесу у вищ. навч. закл. / З.І. Тимошенко, О.І. Тимошенко. – К.: Європ. ун-т, 2007. – 57 с.
 3.  Українсько-німецький тематичний словник [уклад. Н. Яцко та ін.]. – К.: Карпенко, 2007. – 219 с.
 4.  Європейський Союз: словник-довідник / [ред.-упоряд. М. Марченко]. – 2-ге вид., оновл. – К.: К.І.С., 2006. – 138 с.

Атласи

 1.  Україна: екол.-геогр. атлас: присвяч. всесвіт. дню науки в ім’я миру та розвитку згідно з рішенням 31 сесії ген. конф. ЮНЕСКО / [наук. редкол.: С.С. Куруленко та ін.]; Рада по вивч. продукт. сил України НАН України [та ін.]. – К.: Варта, 2006. – 217, [1] с.
 2.  Анатомія пам’яті: атлас схем і рисунків провідних шляхів і структур нервової системи, що беруть участь у процесах пам’яті: посіб. для студ. та лікарів / О.Л. Дроздов, Л.А. Дзяк, В.О. Козлов, В.Д. Маковецький. – 2-ге вид., розшир. та доповн. – Дніпропетровськ: Пороги, 2005. – 218 с.
 3.  Куерда Х. Атлас ботаніки / Хосе Куерда; [пер. з ісп. В. Й. Шовкун]. – Х.: Ранок, 2005. – 96 с.

Законодавчі та нормативні документи

 1.  Кримінально-процесуальний кодекс України: за станом на 1 груд. 2005 р. / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К.: Парлам. вид-во, 2006. – 207 с. – (Бібліотека офіційних видань).
 2.  Медична статистика статистика: зб. нормат. док. / упоряд. та голов. ред. В. М. Заболотько. – К.: МНІАЦ мед. статистики: Медінформ, 2006. – 459 с. – (Нормативні директивні правові документи).
 3.  Експлуатація, порядок і терміни перевірки запобіжних пристроїв посудин, апаратів і трубопроводів теплових електростанцій: СОУ-Н ЕЕ 39.501:2007. – Офіц. вид. – К.: ГРІФРЕ: М-во палива та енергетики України, 2007. – VІ, 74 с. – (Нормативний документ Мінпаливенерго України. Інструкція).

Стандарти

 1.  Графічні символи, що їх використовують на устаткуванні. Покажчик та огляд (ISO 7000:2004, IDT): ДСТУ ISO 7000:2004. – [Чинний від 2006-01-01]. – К.: Держспоживстандарт України 2006. – ІV, 231 с. – (Національний стандарт України).
 2.  Якість води. Словник термінів: ДСТУ ISO 6107-1:2004 – ДСТУ ISO 6107-9:2004. – [Чинний від 2005-04-01]. – К.: Держспоживстандарт України, 2006. – 181 с. – (Національні стандарти України).
 3.  Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устаткування. Частина 2-020. Додаткові вимоги до лабораторних центрифуг (EN 61010-2-020:1994, IDT): ДСТУ EN 61010-2-020:2005. – [Чинний від 2007-01-01]. – К.: Держспоживстандарт України, 2007. – IV, 18 с. – (Національний стандарт України).

Каталоги

 1.  Межгосударственные стандарты: каталог: в 6 т. / [сост. Ковалева И.В., Павлюкова В.А.; ред. Иванов В.Л.]. – Львов: НТЦ "Леонорм-стандарт, 2006–    . – (Серия "Нормативная база предприятия"). Т. 5. – 2007. – 264 с. Т. 6. – 2007. – 277 с.
 2.  Пам’ятки історії та мистецтва Львівської області: каталог-довідник / [авт.-упоряд. М. Зобків та ін.]. – Львів: Новий час, 2003. – 160 с.
 3.  Університетська книга: осінь, 2003: [каталог]. – [Суми: Унів. кн., 2003]. – 11 с.
 4.  Горницкая И. П. Каталог растений для работ по фитодизайну / Горницкая И.П., Ткачук Л.П. – Донецк: Лебедь, 2005. – 228 с.

Бібліографічні показчики

 1.  Куц О.С. Бібліографічний покажчик та анотації кандидатських дисертацій, захищених у спеціалізованій вченій раді Львівського державного університету фізичної культури у 2006 році / О. Куц, О. Вацеба. – Львів: Укр. технології, 2007. – 74 с.
 2.  Систематизований покажчик матеріалів з кримінального права, опублікованих у Віснику Конституційного Суду України за 1997–2005 роки / [уклад. Кирись Б.О., Потлань О.С.]. – Львів: Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2006. – 11 с. – (Серія: Бібліографічні довідники; вип. 2).

Дисертації

 1.  Петров П.П. Активність молодих зірок сонячної маси:  дис. ... доктора фіз.-мат. наук: 01.03.02 / Петров Петро Петрович. – К., 2005. – 276 с.

Автореферати дисертацій

 1.  Новосад І.Я. Технологічне забезпечення виготовлення секцій робочих органів гнучких гвинтових конвеєрів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: спец. 05.02.08 „Технологія машинобудування” / І.Я. Новосад. – Тернопіль, 2007. – 20, [1] с.
 2.  Нгуен Ші Данг. Моделювання і прогнозування макроекономічних показників в системі підтримки прийняття рішень управління державними фінансами: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: спец. 05.13.06 „Автоматиз. системи упр. та прогрес. інформ. технології” / Нгуен Ші Данг. – К., 2007. – 20 с.

Авторські свідоцтва

1. А. с. 1007970 СССР, МКИ3 В 25 J 15/00. Устройство для захвата неориентированных деталей типа валов / В.С. Ваулин, В.Г. Кемайкин (СССР). – № 3360585/25–08; заявл. 23.11.81; опубл. 30.03.83, Бюл. № 12.

Патенти

1. Пат. 2187888 Российская Федерация, МПК7 H 04 В 1/38, Н 04 J 13/00. Приемопередающее устройство / Чугаева В.И.; заявитель и патентообладатель Воронеж. науч.-исслед. ин-т связи. – № 2000131736/09; заявл. 18.12.00; опубл. 20.08.02, Бюл. № 23 (II ч.).

Частина книги, періодичного, продовжуваного видання

 1.  Козіна Ж.Л. Теоретичні основи і результати практичного застосування системного аналізу в наукових дослідженнях в області спортивних ігор / Ж.Л. Козіна // Теорія та методика фізичного виховання. – 2007. – № 6. – С. 15–18, 35–38.
 2.  Гранчак Т. Інформаційно-аналітичні структури бібліотек в умовах демократичних перетворень / Тетяна Гранчак, Валерій Горовий // Бібліотечний вісник. – 2006. – № 6. – С. 14–17.
 3.  Валькман Ю.Р. Моделирование НЕ-факторов – основа интеллектуализации компьютерных технологий / Ю.Р. Валькман, В.С. Быков, А.Ю. Рыхальский // Системні дослідження та інформаційні технології. – 2007. – № 1. – С. 39–61.
 4.  Ма Шуін Проблеми психологічної підготовки в системі фізкультурної освіти / Ма Шуін // Теорія та методика фізичного виховання. – 2007. – № 5. – С. 12–14.
 5.  Регіональні особливості смертності населення України / Л.А. Чепелевська, Р.О. Моісеєнко, Г.І. Баторшина [та ін.] // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. – 2007. – № 1. – С. 25–29.
 6.  Валова І. Нові принципи угоди Базель ІІ / І. Валова; пер. з англ. Н. М. Середи // Банки та банківські системи. – 2007. – Т. 2, № 2. – С. 13–20.
 7.  Зеров М. Поетична діяльність Куліша // Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка: (нариси з новітнього укр., письменства): статті / Микола Зеров. – Дрогобич, 2007. – С. 245–291.
 8.  Третьяк В. В. Возможности использования баз знаний для проектирования технологии взрывной штамповки / В.В. Третьяк, С.А. Стадник, Н.В. Калайтан // Современное состояние использования импульсных источников энергии в промышленности: междунар. науч.-техн. конф., 3-5 окт. 2007 г.: тезисы докл. – Х., 2007. – С. 33.
 9.  Чорний Д. Міське самоврядування: тягарі проблем, принади цивілізації / Д. М. Чорний // По лівий бік Дніпра: проблеми модернізації міст України: (кінець XIX–початок XX ст. / Д. М. Чорний. – Х., 2007. – Розд. 3. – С. 137–202.

Електронні ресурси

 1.  Богомольний Б.Р. Медицина екстремальних ситуацій [Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. мед. вузів III–IV рівнів акредитації / Б.Р. Богомольний, В.В. Кононенко, П.М. Чуєв. – 80 Min / 700 MB. – Одеса: Одес. мед. ун-т, 2003. – (Бібліотека студента-медика) – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см. – Систем. вимоги: Pentium; 32 Mb RAM; Windows 95, 98, 2000, XP; MS Word 97-2000.– Назва з контейнера.
 2.  Розподіл населення найбільш численних національностей за статтю та віком, шлюбним станом, мовними ознаками та рівнем освіти [Електронний ресурс]: за даними Всеукр. перепису населення 2001 р. / Держ. ком. статистики України; ред. О.Г. Осауленко. – К.: CD-вид-во "Інфодиск", 2004. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM): кольор.; 12 см. – (Всеукр. перепис населення, 2001). – Систем. вимоги: Pentium-266; 32 Mb RAM; CD-ROM Windows 98/2000/NT/XP. – Назва з титул. екрану.
 3.  Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні ресурси в науці, культурі та освіті: (підсумки 10-ї Міжнар. конф. „Крим-2003”) [Електронний ресурс] / Л.Й. Костенко, А.О. Чекмарьов, А.Г. Бровкін, І. А. Павлуша // Бібліотечний вісник – 2003. – № 4. – С. 43. – Режим доступу до журн.:     http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm.


ЗМІСТ

[1]
Вступ

[2] 1. Мета і задачі курсової роботи

[3] 2. Послідовність виконання курсової роботи

[4] 3. Критерії оцінювання курсової роботи

[5]
4. Вимоги до оформлення пояснювальної записки та вміст розділів

[6]
5. Перелік рекомендованої літератури

[6.1] Додаток А

[6.2] Зразок заповнення заяви на одержання завдання на курсове проектування

[6.3]
Додаток Б

[6.4] Зразок завдання на курсове проектування

[6.5]
Додаток В

[6.6] Зразок рецензії та листа оцінювання на курсову роботу з дисципліни «Інформатика»

[6.7]
Додаток Г

[6.8] Зразок оформлення титульного аркуша

[6.9]
Додаток Д

[6.10] Приклад заповнення змісту пояснювальної записки

[6.11]
Додаток Е

[6.12] Зразок оформлення текстового документа

[6.13] Додаток Ж

[6.14] Зразок оформлення бібліографічного опису в списку літературних джерел

[6.14.0.1] Три автори

[6.14.0.2] Словники

Вищий навчальний заклад Укоопспілки

«Полтавський університет економіки і торгівлі»

Факультет економіки та менеджменту

Кафедра економічної кібернетики

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни «Інформатика»

на тему:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Захищена на

Виконав(ла) студент(ка) групи ЕК-____

„____________________”

напрям підготовки „Економічна кібернетика”

„____” _____________20____ р.

__________________________________

прізвище, ім’я, по батькові

_______________________

підпис

Члени комісії ___________

Керівник:__________________________

___________

                               науковий ступінь, вчене звання, посада

___________

_____________________________

прізвище, ініціали

_______________________

підпис

Полтава  20__

ЗМІСТ

Стор.

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ ДО КУРСОВОЇ РОБОТИ….....................                      

3

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ ТА ТЕРМІНІВ..........................................................................................................

4

ВСТУП ...............................................................................................................

5

1. Постановка задачі та її математичне обґрунтування

7

. . .

ВИСНОВКИ ......................................................................................................

22

СПИСОК ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ ...........................................................

24

ДОДАТОК А. Лістинг файлу «_________»....................................................

25

. . .

ДОДАТОК Е. Електронні матеріали (диск)....................................................

35

Група   № індивідуального плану   КР

П. І. Б.

Підпис

Дата

Розробив

Прізвище, ініціали

Тема  курсової роботи

Стадія

Аркуш

Аркушів

Керівник

Прізвище, ініціали

КР

2

ПУЕТ

Кафедра ЕК

Н. контр.

Прізвище, ініціали

Зав. каф.

Прізвище, ініціали


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

44248. Изучение основных характеристик микрофлюидного чипа, определяющих его аналитические свойства 3.92 MB
  Смачиваемость поверхности.42 Изменение смачиваемости в зависимости от шероховатости поверхности. Измерения контактных углов после физической обработки поверхности. Измерения контактных углов после химической обработки поверхности.
44249. ППР на возведение офисного здания банка в г. Новосибирске 4.05 MB
  Дополнительным офисом Помещение специалистов Комната отдыха Зал обслуживания юридических лиц Серверная Гардероб Вент камера Помещение VIP клиентов Наружные стены выполнены толщиной 510 мм из керамического кирпича размерами В качестве утеплителя предусмотрены пенополистирольные плиты Урса толщиной. ЗАКЛЮЧЕНИЕ Дипломный проект состоит из пяти графических листов и пояснительной записки.
44252. Методические рекомендации. Экономика труда 469.5 KB
  Учебно-методические материалы предназначены для студентов обучающихся по специальности 060200 Экономика труда и проходящих преддипломную практику в организациях различных отраслей и организационно-правовых форм и форм собственности. наук доцент кафедры экономики труда УрСЭИ Рецензент Белкин В. Уральский социально-экономический институт Академии труда и социальных отношений 2005 Белкина Н.
44253. Особенности перевода языковых элементов, отражающих агрессивное состояние человека с китайского на русский язык 242 KB
  Данная работа посвящена исследованию особенностей перевода языковых элементов отражающих агрессивное состояние человека с китайского на русский язык. Таким образом актуальность работы в способах перевода языковых элементов выражающие агрессивное состояние человека. Объектом данного исследования являются языковые элементы выражающие агрессивное состояние человека а предметом способы перевода языковых элементов выражающих агрессивное состояние человека. Целью данного исследования является выявление оптимальных способов перевода...
44254. Реконструкция аккумуляторного участка в РДАУП Автобусный парк № 1 г. Витебска 719.5 KB
  Расчёт годового объёма работ. Расчет годового объема работ по ТОТР вспомогательных работ работ по самообслуживанию. Реконструкцию необходимо проводить таким образом чтобы обеспечить нормальную работу действующих зон и участков. В Витебске работает более 30 автобусных маршрутов.
44255. Годинники, засновані на підрахунку періодів коливань від задаючого генератора за допомогою електронної схеми і виведення інформації на цифровий дисплей 545 KB
  В умовах подальшого технічного прогресу, що характеризується інтенсивним використанням електроніки та мікропроцесорної техніки, сучасний спеціаліст в будь-якій галузі науки й техніки повинен бути ознайомлений із основними функціональними пристроями електроніки, які становлять основу усіх систем керування технологічними процесами.
44256. ЧЕТЫРЕХЭТАЖНАЯ БЛОК-СЕКЦИЯ НА 12 КВАРТИР 1.01 MB
  Кладка стен осуществляется на цементно-песчаном растворе. Толщина наружных стен определяется на основании теплотехнического расчета. Изначально толщина наружной стены предполагается равной 510 мм. Такая толщина необходима для обеспечения устойчивости по отношению к ветровым и ударным нагрузкам, а также для увеличения тепло- и звукоизоляционной способности стен