48738

ІНДИВІДУАЛЬНІ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНІ, ТВОРЧІ ТА ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З ТЕОРІЇ ТА МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ГІМНАСТИКИ

Книга

Физкультура и спорт

Вивчення студентами дисципліни Теорія та методика викладання гімнастикиâ крім засвоєння теоретичних відомостей щодо основ теорії й організації навчання гімнастичних вправ техніки їх виконання і методики проведення передбачає опанування практичних вмінь і навичок виконання гімнастичних елементів. Виходячи з цього у цій методичній розробці подані елементи практики гімнастичні вправи і тестові завдання що виносяться на підсумковий модульний контроль складання яких є обовязковим.010203 Здоров'я людини повинні знати: стройові...

Украинкский

2013-12-14

428.5 KB

23 чел.

КЛАСИЧНИЙ ПРИВАТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Інститут здоров’я,  спорту  і  туризму

Кафедра теоретичних  основ  фізичного та адаптивного виховання

ІНДИВІДУАЛЬНІ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНІ, ТВОРЧІ ТА

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З ТЕОРІЇ ТА МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ГІМНАСТИКИ

Методична розробка до лабораторних занять

для студентів І курсу спеціальностей:

6.010201 – «Фізичне виховання»

6.010203 – «Здоров'я людини»

Запоріжжя

2009

Розглянуто  кафедрою                                   Рекомендовано науково-методичною

теоретичних основ                                         комісією за  напрямом освіти  

фізичного та адаптивного виховання      «Фізичне  виховання, туризм та     

    протокол  № 7 від  04 лютого 2009 р.    готельне  господарство»

              протокол № __ від ______________ р.                                        

 

                                                                               

Ухвалено  до друку вченою радою

Класичного приватного університету

протокол  № __ від _____________

Рецензент: Р.Ш. Гулбані, к.пед.н., доцент

ІНДИВІДУАЛЬНІ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНІ, ТВОРЧІ ТА ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З ТЕОРІЇ ТА МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ГІМНАСТИКИ

Методична розробка до практичних занять для студентів І курсу спеціальностей: 6.010201 – «Фізичне виховання», 6.010203 – «Здоров'я людини».

Укладач:  І.М. Ляхова, д.пед.н., доцент

       Г.Г. Кружило, к.пед.н., доцент

ЗМІСТ

ВСТУП.................................................................................................................4

1. Індивідуально-дослідні завдання вхідного контролю................................ 7

2. Індивідуально-дослідні завдання поточного контролю .............................9

2.1. Контрольні завдання 1-го семестру...........................................................9

2.2. Контрольні завдання 2-го семестру..........................................................16

3.  Індивідуальні творчі завдання поточного контролю.................................24

3.1. Тематика індивідуальних творчих завдань 1-го семестру......................24

3.2. Тематика індивідуальних творчих завдань 2-го семестру......................25

4. Елементи практики підсумкового модульного контролю……………….27

5. Тестові завдання підсумкового модульного контролю.............................28

6. Рейтингова система знань і вмінь студентів...............................................48

ЛІТЕРАТУРА.................................................................................................... 50


ВСТУП

Контроль знань і вмінь студентів є важливою ланкою навчального процесу у вищому навчальному закладі, від правильної постановки якого багато в чому залежить успіх самого навчання. Прийнято вважати, що контроль є так званим „зворотнім зв’язком” між викладачем і студентом, тим етапом навчального процесу, коли викладач отримує інформацію про ефективність засвоєння студентами дисципліни, яка викладається.

Індивідуальні навчально-дослідні, творчі та тестові завдання одночасно можуть бути і контрольними. Контроль за їх виконанням рекомендується здійснювати на заняттях і в позанавчальний час у формі опитування на консультацiях. Крім того, ці види індивідуальних завдань можуть також розглядатися як варіант самоконтролю знань, організаційно-методичних і частково практичних умінь студентів, розвитку їх креативності (творчих здібностей).

Індивідуальні навчально-дослідні завдання вхідного контролю дозволяють виявити вихідний рівень знань кожного із студентів і рівень  їх теоретико-методичної та практичної підготовки задля здійснення подальшого індивідуального підходу.

Індивідуально-дослідні завдання поточного контролю включають питання, які вивчаються студентами на лекційних і лабораторних заняттях з теорії та методики викладання гімнастики та в процесі їх самостійної роботи.

Індивідуальні творчі завдання поточного контролю спрямовані на розвиток творчих здібностей студентів, відкриття нового, що дозволяє їм глибоко осмислювати набутий ними теоретичний, методичний і практичний досвід.

Вивчення студентами дисципліни „Теорія та методика викладання гімнастики”, крім засвоєння теоретичних відомостей щодо основ теорії й організації навчання гімнастичних вправ, техніки їх виконання і методики проведення, передбачає опанування практичних вмінь і навичок виконання гімнастичних елементів. Виходячи з цього, у цій методичній розробці подані елементи практики (гімнастичні вправи) і тестові завдання, що виносяться на підсумковий модульний контроль, складання яких є обов’язковим.

Підсумковий модульний контроль знань і вмінь є необхідним не тільки для викладачів, а й для самих студентів, тому що кожен студент може здійснити їх самоперевірку й впевнитися, що його знання й вміння відповідають вимогам, які пред’являються.

  Для складання тестових завдань підсумкового модульного контролю з дисципліни „Теорія та методика викладання гімнстики” студенти І курсу спеціальностей 6.010201 – «Фізичне виховання», 6.010203 – «Здоров'я людини» повинні знати:

 •  стройові вправи, їх класифікацію, організацію та методику проведення;
 •  загальнорозвивальні вправи, їх класифікацію, характеристику та методику проведення;
 •  прикладні вправи, їх класифікацію;
 •  акробатичні вправи, їх класифікацію;
 •  техніку й методику проведення акробатичних вправ;
 •  техніку й методику проведення прикладних вправ;
 •  техніку безпеки на заняттях з гімнастики та основні причини травматизму;
 •  види гімнастичних вправ;
 •  правила та форми запису загальнорозвивальних вправ;
 •  конструювання загальнорозвивальних вправ;
 •  основні поняття та визначення гімнастичної термінології;
 •  основні та додаткові засоби гімнастики;
 •  методичні особливості гімнастики;

вміти:

 •  організувати та проводити різні види стройових вправ;
 •  складати та проводити комплекси загальнорозвивальних вправ;
 •  виконувати прикладні вправи;
 •  виконувати акробатичні вправи, підбирати підвідні вправи до кожної з них під час навчання;
 •  дотримуватись техніки безпеки на заняттях з гімнастики;
 •  записувати загальнорозвивальні вправи згідно гімнастичної термінології;
 •  лазити по вертикальному канату в дав і три прийоми;
 •  здійснювати страховку та допомогу при виконанні прикладних і акробатичних вправ;
 •  складати алгоритм навчання до кожної акробатичної вправи.


1.
ІНДИВІДУАЛЬНІ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНІ ЗАВДАННЯ ВХІДНОГО КОНТРОЛЮ

 1.  Дайте визначення поняттю “гімнастика”.
 2.  Розкрийте значення гімнастики для здоров’я людини.
 3.  Назвіть засоби гімнастики.
 4.  Визначте значення стройових вправ для тих, хто займається   гімнастикою.
 5.  Дайте визначення поняттю “шеренга”.  
 6.  Дайте визначення поняттю “колона”.   
 7.  Розкрийте значення загальнорозвивальних вправ.
 8.  Сформулюйте визначення правильної постави.
 9.  Конкретизуйте способи проведення загальнорозвивальних вправ.
 10.   Назвіть основні положення рук.
 11.   Назвіть основні положення ніг.
 12.   Виділіть види нахілів.
 13.   Назвіть основні вимоги до складання комплексу загальнорозвивальних вправ.
 14.   Визначте значення прикладних вправ для людини.
 15.   Перечисліть види прикладних вправ.
 16.   Назвіть види безопорних стрибків.
 17.   Визначте основні види лазіння по підлозі.
 18.   Уточніть способи захвату канату ногами.
 19.   Опишіть 2 основні способи лазіння по вертикальному канату.
 20.   Назвіть види ходьби.
 21.   Перечисліть види бігу.
 22.   Проаналізуйте, що треба робити, щоб зберігти рівновагу?
 23.   Сформулюйте основні вимоги при виконанні вправ на підвищеній опорі (гімнастичній лаві, колоді).
 24.   Визначте способи подолання перешкод.
 25.   З’ясуйте, чим відрізняється вис від упору?
 26.   Уточніть поняття “змішаний вис”, “змішаний упор”.
 27.   Зазначте види акробатичних вправ, які вивчаються у загальноосвітній школі.
 28.   Розкрийте особливості техніки виконання перекиду.
 29.   Назвіть види перекидів.
 30.   Дайте характеристику групуванню.
 31.   Доведіть, що виконання перекату легше, ніж перекиду.
 32.   Розкрийте особливості техніки виконання стійки на руках.
 33.   Дайте визначення гімнастичному мосту.


2. ІНДИВІДУАЛЬНІ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНІ ЗАВДАННЯ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ

2.1. Контрольні завдання 1-го семестру

Тема 1. Гімнастика в системі фізичного виховання

 1.  Дайте визначення поняттю “гімнастика”.
  1.  Визначте місце гімнастики у системі фізичного виховання.
   1.  З’ясуйте значення гімнастики для людини.
    1.  Охарактеризуйте гімнастику як навчально-педагогічну дисципліну.
    2.  Проаналізуйте основні види гімнастики.
    3.  Систематизуйте види гімнастики за групами.
    4.  Висвітліть основні засоби гімнастики та їх цільову спрямованість.
    5.  Розкрийте допоміжні засоби гімнастики.
    6.  Охарактеризуйте допоміжні засоби гімнастики.
    7.  Визначте методичні особливості гімнастики.

Тема 2. Стройові вправи: стройові прийоми, шикування, пересування

 1.  Розкрийте значення стройових вправ для тих, хто займається.
 2.  Класифікуйте стройові вправи за групами.
 3.  Визначте місце стройових вправ у загальній структурі уроку.
 4.  Конкретизуйте основні поняття стройових вправ.
 5.  Дайте визначення стройовим прийомам.
 6.  Охарактеризуйте стройові прийоми.
 7.  Назвіть команди для виконання різних видів стройових прийомів.
 8.  Опишіть дії тих, хто займається, при виконанні різних стройових прийомів.
 9.  Дайте визначення шикуванню.
 10.   Назвіть команди та дії при шикуванні в одну шеренгу.
 11.   Опишіть команди та дії при шикуванні в колону по одному.
 12.   Охарактеризуйте команди та дії при здачі рапорту чергового.
 13.   Дайте визначення пересуванням.
 14.   Здійсніть аналіз техніки виконання стройового шагу.
 15.   Назвіть команди та дії при русі на місці та зупинці руху.
 16.   Опишіть команди та дії при переході від руху на місці до пересування.
 17.   Дайте характеристику командам та діям при русі в обхід.
 18.   Назвіть команди та дії при русі бігом.
 19.   Опишіть команди та дії при зміні довжини кроків і швидкості руху.
 20.   Оголосіть команди для руху по  кутам і точкам залу (з місця, в русі).
 21.   Уточніть команди та дії при русі по діагоналі (з місця, в русі).
 22.   Назвіть команди та дії при русі протиходом (з місця, в русі).
 23.   Висвітліть команди та дії при русі “змійкою”.
 24.   Опишіть команди та дії при русі по колу.
 25.   Охарактеризуйте команди та дії при русі від одного виду занять до іншого.
 26.   Сформулюйте правила подачі команд до виконання стройових вправ.
 27.   Визначте відмінності між попередньою та виконавчою командами.
 28.   З’ясуйте різницю між командою та розпорядженням.
 29.   Висвітліть методи та методичні прийоми навчання стройових вправ.
 30.   Сформулюйте основні вимоги до організації та проведення навчальної практики щодо стройових вправ.

Тема 3. Гімнастична термінологія

 1.  Дайте визначення поняттям “термінологія”, “гімнастична термінологія”, “термін”.
  1.  Розкрийте значення термінології для спеціаліста у галузі фізичного  виховання.
   1.  Опишіть історію виникнення та вдосконалення гімнастичної термінології.
    1.  Назвіть імена та призвища вчених, які внесли значний внесок у створення і розвиток гімнастичної термінології.
    2.  Конкретизуйте вимоги до спеціальної термінології.
    3.  Проаналізуйте способи утворення гімнастичних термінів.
 2.  Сформулюйте правила скорочень гімнастичних термінів.
 3.  Назвіть форми запису гімнастичних вправ і коротко охарактеризуйте   кожну з них.
 4.  Опишіть правила запису загальнорозвивальних вправ.
 5.   Подайте правила запису вільних вправ.
 6.   Назвіть правила запису вправ художньої гімнастики.
 7.   Охарактеризуйте правила запису вправ на приладах.
 8.   Сформулюйте правила запису акробатичних вправ.

Тема 4. Терміни i конструювання загальнорозвивальних вправ  

1.  Дайте визначення поняттю « загальнорозвивальнi вправи».

 1.  Охарактеризуйте загальнорозвивальнi вправи з точки зору ïх впливу на органiзм людини.
 2.  Наведiть класифiкацiю загальнорозвивальних вправ за анатомiчним принципом. 
 3.  Проаналiзуйте пiдходи до рiзних класифiкацiй загальнорозвивальних вправ. Що лежить в основi кожноï з них?
 4.  Охарактеризуйте особливостi термiнологiï загальнорозвивальних рухiв.
 5.  Назвiть основнi положення рук.
 6.  Наведiть приклади симетричних та несиметричних положень рук.
 7.  Назвiть положення зiгнутих рук.
 8.  Охарактеризуйте одночасовi, почерговi та послiдовнi рухи руками i ногами.
 9.   Розкрийте рiзницю мiж однойменними та рiзнойменними рухами руками i ногами.
 10.   Дайте визначення таким термiнам: «вихiдне положення», «присiд», «сiд», «випад» та «упор».
 11.   Порiвняйте звичайний випад з глибоким. У чому рiзниця?
 12.   Наведiть приклади нахилiв та охарактеризуйте ïх.
 13.   Охарактеризуйте загальнорозвивальнi вправи, вiднесенi до термiну «рiвновага». Вiд чого залежить рiвновага?
 14.   Дайте визначення термiну «мах». Наведiть приклади.
 15.   Зазначте вихiдну базу конструювання загальнорозвивальних вправ за анатомiчними можливостями.
 16.   Проаналiзуйте рiзновиди вихiдних положень загальнорозвивальних вправ, вiд яких залежить ïх  конструювання.
 17.   Охарактеризуйте простi i послiдовнi рухи загальнорозвивальних вправ.
 18.   Охарактеризуйте сполученi i послiдовно сполученi рухи загальнорозвивальних вправ.
 19.   Наведiть приклад запису загальнорозвивальних вправ.
 20.   Конкретизуйте роздiли «змiст», «дозування», «методичнi вказiвки» при написаннi конспекту загальнорозвивальних вправ. Наведiть приклад.
 21.   Дайте визначення комплекса загальнорозвивальних вправ.
 22.   Розкрийте загальнi методичнi рекомендацiï до складання комплексiв загальнорозвивальних вправ.
 23.   Наведiть приклад типовоï схеми складання комплекса загальнорозвивальних вправ.

Тема 5. Прикладні вправи

 1.  Дайте визначення прикладних вправ.
 2.  Визначте основні групи, на які поділяються прикладні вправи.
 3.  Розкрийте значення прикладних вправ для людини.
 4.  Назвіть різновиди ходьби.
 5.  Охарактерізуйте техніку ходьби.
 6.  Висвітліть методику навчання різним видам ходьби.
 7.  Укажіть види бігу.
 8.  Зазначте особливості техніки бігу.
 9.  Сформулюйте загальні методичні положення навчання різним видам  бігу.
 10.   Дайте визначення рівновазі (статичній, динамічній).
 11.   Перечисліть види вправ у динамічній рівновазі.  
 12.   Проаналізуйте основи техніки виконання вправ у рівновазі.
 13.   Виділіть методичні особливості навчання вправ у рівновазі на  підвищеній опорі.
 14.   Сформулюйте загальні вимоги до страховки і допомоги при виконанні вправ у рівновазі на підвищеній опорі.
 15.   Назвіть умови ускладнення вправ у рівновазі.
 16.   Опишіть додаткові рухи руками та тулубом під час ходьби.
 17.   Висвітліть методику навчання ходьбі з додатковими рухами руками та тулубом.
 18.   Зазначте основні способи подолання перешкод.
 19.   Визначте види перешкод для їх подолання.
 20.   Опишіть методику навчання подоланню перешкод.
 21.   Назвіть способи розходження удвох.
 22.   Розкрийте особливості техніки виконання кожного зі способів розходження удвох.
 23.   Охарактерізуйте методику навчання розходженню удвох.
 24.   Визначте значення вправ у переповзанні (пересувань у змішаній  опорі).
 25.   Перечисліть види переповзань.
 26.   Опишіть методику навчання переповзанням.
 27.   З’ясуйте, які види пересувань у змішаній опорі можна виконувати на підвищеній опорі.
 28.   Охарактеризуйте техніку виконання пересувань у змішаній опорі, що виконуються на підвищеній опорі.
 29.   Висвітліть методику навчання пересуванням у змішаній опорі, що виконуються на підвищеній опорі.
 30.   Визначте, чи можна включати у смугу перешкод ті види переповзань на підлозі та пересувань  у змішаній опорі, що  виконуються на підвищеній опорі, якщо вони ще не вивчалися  учнями?
 31.   Розкрийте значення вправ у підніманні та перенесенні вантажу.
 32.   Сформулюйте основні правила піднімання вантажу.
 33.   Назвіть способи перенесення ваги, в т.ч. набивних м’ячів.
 34.   Опишіть методику навчання перенесення набивних м’ячів.
 35.   Покажіть основні способи перенесення спортивного інвентаря: гімнастичних палок, скакалок, обручей, м’ячів, які застосовуються на заняттях гімнастикою.
 36.   Назвіть основні способи перенесення гімнастичного устаткування: гімнастичних матів, жердин, лави, колоди та бума, драбини,  гімнастичного козла, коня, стола, мостика.
 37.   Зазначте методичні особливості навчання перенесенню гімнастичного устаткування.
 38.   Перечисліть способи перенесення одного партнера двома і  охарактеризуйте техніку їх виконання.
 39.   Назвіть способи перенесення одного партнера одним і охарактеризуйте техніку їх виконання.
 40.   Охарактеризуйте методику навчання підніманню і перенесенню партнера.

41. Дайте класифікацію вправам в метанні і ловінні.

42. Назвіть види метань на дальність.

 1.  Подайте способи метань у ціль.
 2.  Опишіть методику навчання метанню у ціль.
 3.  Визначіть способи ускладнення вправ при метанні в ціль.
 4.  Дайте характеристику вправам у підкиданні та ловінні.
 5.  Назвіть різновиди вправ з малим м’ячем “школа П.Ф.Лесгафта”.
 6.  Виділіть способи підкидання великих м’ячів різної ваги.
 7.  Перечисліть способи ловіння великих м’ячів різної ваги.
 8.  Запропонуйте варіанти ускладнення вправ з м’ячами різного розміру і ваги.
 9.  Назвіть способи підкидання гімнастичної палки.
 10.  Перечисліть способи ловіння гімнастичної палки.
 11.  Опишіть методику навчання підкиданню і ловінню різних предметів.
 12.  Назвіть види вправ у жонглюванні.
 13.  Розкрийте особливості методики навчання жонглюванню.
 14.  Зазначте способи перекидань м’яча партнеру.
 15.  Охарактеризуйте методику навчання перекиданню м’яча партнеру.
 16.  Покажіть значення вправ у лазінні для людини.
 17.  Класіфікуйте вправи у лазінні за групами.
 18.  Визначте спортивне обладнання, на якому може здійснюватися лазіння.
 19.  Уточніть способи лазіння на гімнастичній стінці.
 20.  Перечисліть способи лазіння на вертикальній і підвисній драбині.
 21.  Назвіть способи лазіння по нижній і верхній сторонам похилої і горизонтальної драбини.
 22.  Дайте визначення поняттям “вис”, “упор”, “змішаний вис”,”змішаний упор”.
 23.  Проаналізуйте, на яких гімнастичних приладах і спортивному обладнанні можна виконувати лазіння у змішаному висі та упорі відповідно?
 24.  Висвітліть методику навчання лазінню у змішаному висі та упорі.
 25.  Сформулюйте вимоги до страховки і допомоги під час лазіння у змішаному висі та упорі.
 26.  Обrрунтуйте, чому у змішаному висі легше лазити ніж у простому?
 27.  Назвіть способи лазіння у простому висі.
 28.  Виділіть особливості техніки виконання лазіння у простому висі.
 29.  Висвітліть методику навчання лазінню у простому висі.
 30.  Назвіть способи лазіння по вертикальному канату.
 31.  Опишіть техніку виконання лазіння по вертикальному канату в два прийоми.
 32.  Опишіть техніку виконання лазіння по вертикальному канату в три прийоми.
 33.  Доведіть, чому навчання лазінню по вертикальному канату необхідно розпочинати з лазіння в три прийоми, а потім у два?
 34.  Запропонуйте підготовчі вправи до лазіння по вертикальному канату в два і в три прийоми.
 35.  Сформулюйте вимоги до страховки і допомоги під час лазіння по вертикальному канату.
 36.  Визначте підвідні вправи до лазіння по вертикальному канату в два і в три прийоми?
 37.  Назвіть способи перелізання.
 38.  Зазначте методичні особливості навчання перелізанням.
 39.  Висвітліть способи лазіння із партнером.
 40.  Охарактеризуйте техніку виконання лазіння із партнером.

2.2. Контрольні завдання 2-го семестру

         Тема 1. Профілактика травматизму на заняттях гімнастикою

 1.  Проаналізуйте основні причини травматизму на заняттях  гімнастикою.
  1.  Визначте травми, які найчастіше зустрічаються під час занять  вільними вправами, акробатикою, на гімнастичній колоді, кільцях,  поперечені  та брусах, в опорних стрибках.
   1.  Запропонуйте заходи запобігання травматизму на заняттях      гімнастикою.
    1.  Сформулюйте вимоги до спортивної форми та взуття.
    2.  Дайте визначення поняттям “страховка”, “допомога”.
    3.  Назвіть різновиди фізичної допомоги, які дозволяють запобігти  травматизму  на заняттях гімнастикою.
    4.  Сформулюйте вимоги до того, хто страхує. Дайте визначення поняттю “самостраховка”.
    5.  Визначте прийоми самостраховки.
    6.  Встановіть роль лікарсько-педагогічного контролю на заняттях  гімнастикою.
    7.  Опишіть  зовнішні ознаки втоми і розкрийте необхідність контролю за фізичним навантаженням при заняттях гімнастикою.
    8.   Висвітліть умови запобігання перевтомленню на заняттях  гімнастикою.

Тема 2. Методика  навчання гімнастичних вправ

 1.  Охарактеризуйте гiмнастичнi вправи як предмет навчання в гiмнастицi.
  1.  Висвiтлiть завдання, якi розв’язуються в процесi освоєння гiмнастичних вправ.
   1.  Дайте визначення поняттю «дидактичнi принципи».
    1.  Запропонуйте заходи щодо реалiзацiï принципа свiдомостi i активностi.
     1.  Опишiть методичнi прийоми, якi передбачає принцип наочностi.
      1.  Проаналiзуйте фактории, якi необхiдно враховувати при реалiзацiï принципа доступностi.
       1.  Сформулюйте вимоги до реалiзацiï принципа систематичностi.
       2.  Порiвняйте фази формування рухових навичок з точки зору фiзиологiï та етапи формування рухових навичок.
       3.  Розкрийте закономiрностi утворення навички в гiмнастицi.
       4.   Охарактеризуйте перший етап навчання гiмнастичним вправам. Наведiть приклади.
       5.   Проаналiзуйте дiï викладача i учня на другому етапi навчання гiмнастичнiй вправi.
       6.   Висвiтлiть завдання, якi належить розв’язати викладачу на третьому етапi навчання гiмнастичнiй вправi. Наведiть приклади.
       7.  Охарактеризуйте словесний метод при навчаннi гiмнастичним вправам.
       8.  Обгрунтуйте наочний метод при навчаннi гiмнастичним вправам.
       9.  Визначте особливостi методу розчленованоï вправи i методу цiлiсноï вправи. Наведiть приклади кожного з методiв.
       10.  Сформулюйте вимоги до реалiзацiï методу програмування.

Тема 3. Стройові вправи: перешикування, розмикання і змикання

 1.  Охарактеризуйте перешикування як вид стройових вправ.
  1.  Дайте визначення перешикуванням.
   1.  Назвiть види перешикувань.
    1.  Оголосiть команди для перешикування з однiєï  шеренги у двi та команди для перешикування у зворотньому напрямi.
    2.  Назвiть команди при перешикуваннi з однiєï шеренги у двi та команди для перешикування у зворотньому напрямi.
    3.  Порiвняйте команди двох перешикувань:

-перешикування з однiєï шеренги у три;

- перешикування iз колони по одному у колону по три поворотом у русi.

 1.  Оголосiть команди для перешикування уступом.
  1.  Намалюйте схему руху тих, хто займаєьтся при перешикуваннi дробленням  i зведенням.
   1.  Охарактеризуйте розмикання i змикання як вид стойових вправ.
    1.   Назвiть види розмикань.
    2.   Оголосiть команди при розмиканнi приставними кроками.
    3.   Проаналiзуйте органiзацiйно-методичнi вказiвки до виконання стройових вправ.

 

Тема 4. Загальнорозвивальні вправи без предмета

 1.  Охарактеризуйте групи прийомiв, якi використовуються в методицi проведення загальнорозвивальних вправ.

Запропонуйте рацiональне розмiщення групи в вашому залi для виконання загальнорозвивальних вправ без предмета такими способами:

- роздiльним способом;

- у зчепленнi (у колi);

- в парах i в опорi;

- змагальним способом.

 1.  Оголосiть команди для виконання загальнорозвивальних вправ роздiльним способом.
  1.  Проаналiзуйте рiзнi варiанти виправлення помилок при проведеннi загальнорозвивальних вправ.
   1.  Охарактеризуйте прийоми, якi використовуються для активiзацiï уваги учнiв при виконаннi загальнорозвивальних вправ.
    1.  Дайте визначення рецензуванню загальнорозвивальних вправ.
    2.  Наведiть схему рецензiï проведення комплекса загальнорозвивальних вправ своïм товаришем.
    3.  Наведiть приклад запису i проведення двох вправ, якi прроводяться прохiдним способом.
    4.  Порiвняйте два варiанти проведення загальнорозвивальних вправ прохiдним способом (без зупинок i з зупинками).
    5.  Охарактеризуйте методику проведення комплекса загальнорозвивальних вправ у зчепленнi (у колi).
    6.   Проаналiзуйте залежнiсть варiантiв зчеплень вiд характера загальнорозвивальних вправ.
    7.   Сформулюйте вимоги до органiзацiйних моментiв пiд час проведення загальнорозвивальних вправ в парах i в опорi.
    8.   Наведiть варiанти хватiв при проведеннi загальнорозвивальних вправ в парах i в опорi.
    9.   Охарактеризуйте змагальний спосiб проведення загальнорозвивальних вправ.

Тема 5.  Акробатичні вправи

 1.  Дайте визначення акробатичних вправ.
 2.  Розкрийте значення акробатичних вправ для людини.
 3.  Класифікуйте акробатичні вправи за групами та коротко охарактеризуйте кожну з них.
 4.  Сформулюйте загальні вимоги до організації та проведення        акробатичних вправ.  
 5.  Розробіть алгоритм навчання акробатичних вправ.  
 6.  Дайте визначення групуванням.
 7.  Назвіть види групувань.
 8.  Опишіть техніку виконання групування.
 9.  Визначте види підготовчих вправ, що необхідні для правильного   засвоєння групувань.
 10.   Запропонуйте загальнорозвивальні вправи, які забезпечать готовність м’язово-зв’язочного апарату до виконання групувань.
 11.   З’ясуйте, який вид допомоги є доцільним при виконанні групувань?
 12.   Дайте визначення перекатам.
 13.   Назвіть види перекатів.
 14.   Опишіть техніку виконання перекатів назад і вперед.
 15.   Виділіть методичні особливості навчання перекатам.
 16.   Встановіть підвідні вправи для перекатів.
 17.   З’ясуйте, який вид допомоги доцільний при виконанні перекатів? Дайте визначення перекиду.
 18.   Назвіть види перекидів.
 19.   Охарактеризуйте особливості техніки виконання перекиду вперед.
 20.   Опишіть методичні особливості навчання перекиду  вперед.
 21.   Встановіть підвідні вправи до перекиду  вперед.
 22.    З’ясуйте види допомоги при виконанні перекиду  вперед і опишіть  їх.
 23.   Запропонуйте варіанти вдосконалення перекиду вперед.
 24.   Визначте особливості техніки виконання двох перекидів уперед.
 25.   Назвіть підвідні вправи до 2-х перекидів  уперед.
 26.   Запропонуйте варіанти вдосконалення двох перекидів уперед.
 27.   Опишіть техніку виконання перекиду назад.
 28.   Підберіть загальнорозвивальні вправи, які забезпечують готовність  м’язово-зв’язочного апарату до виконання перекиду назад.
 29.   Визначте підвідні вправи, які сприяють опануванню техніки  виконання перекиду назад?
 30.   Визначте, коли здійснюється допомога при виконанні перекиду  назад?
 31.   Запропонуйте варіанти вдосконалення перекиду назад.
 32.   З’ясуйте різницю між перекидом вперед і довгим перекидом.
 33.   Зазначте підвідні вправи  до довгого перекиду.  
 34.   Запропонуйте варіанти вдосконалення довгого перекиду.
 35.   Опишіть техніку виконання перекиду стрибком.
 36.   Назвіть варіанти вдосконалення перекиду стрибком.
 37.   Визначте правильну послідовність навчання таких акробатичних  вправ:             а) перекид стрибком з кроку; б) перекид із декількох кроків; в) перекид стрибком.
 38.   Дайте визначення мосту.
 39.   Виділіть види мостів.
 40.   Опишіть техніку виконання мосту із положення лежачи.
 41.   Визначте підвідні вправи, які сприяють опануванню техніки  виконання мосту із положення лежачи.
 42.   Зазначте, які загальнорозвивальні вправи забезпечать готовність  м’язово-зв’язочного апарату до виконання мосту із положення  лежачи.
 43.   З’ясуйте, які вправи необхідно застосовувати заздалегідь для засвоєння мосту із положення лежачи?
 44.   Виявіть надоцільніший вид допомоги при виконанні мосту із                   положення лежачи.
 45.   Запропонуйте варіанти вдосконалення мосту із положення лежачи.
 46.   Опишіть техніку виконання мосту викрутом.
 47.   Підбиріть групу гімнастичних вправ, яки будуть підвідними до мосту викрутом.
 48.   Визначте вихідні положення для моста викрутом.
 49.   Встановіть можливі види допомоги при виконанні мосту викрутом.   
 50.   Запропонуйте варианти вдосконалення мосту викрутом.        
 51.   Дайте визначення поняттям “шпагат”, “напівшпагат”.
 52.   Назвіть види шпагатів.
 53.   Опишіть техніку виконання продольного шпагату.
 54.   Розкрийте методику навчання продольному шпагату.
 55.   Підбиріть загальнорозвивальні вправи, які забезпечать готовність м’язово-зв’язочного апарату до виконання продольного шпагату.
 56.   Проаналізуйте та зробіть висновок, розвиток якої рухової якості потрібен для виконання шпагатів?
 57.   Визначте підвідні вправи до продольного шпагату.
 58.   Перечисліть варіанти вдосконалення продольного шпагату.     
 59.   Зазначте, які підвідні вправи можна запропонувати до поперечного  шпагату?
 60.   Запропонуйте варіанти вдосконалення поперечного шпагату і  зазначте той із них, який можна виконати на гімнастичній лаві,  колоді.
 61.   Дайте визначення стійки.
 62.   Назвіть види стійок на лопатках.
 63.   Охарактеризуйте техніку виконання стійки на лопатках з опорою руками під спину.
 64.   Підбиріть загальнорозвивальні вправи, які забезпечать готовність м’язово-зв’язочного апарату до виконання стійки на лопатках з  опорою руками під спину.
 65.   Визначте підвідні вправи до стійки на лопатках з опорою  руками  під спину.
 66.   З’ясуйте вид допомоги при виконанні стійки на лопатках з опорою                 руками під спину і опишіть його.
 67.   Запропонуйте варіанти вдосконалення стійки на лопатках з опорою руками під спину.
 68.   Назвіть види стійок на голові.
 69.   Уточніть, на які групи м’язів треба звернути особливу увагу під час  розминки, щоб запобігти травмам при виконанні стійки на голові та    руках?
 70.   Встановіть підвідні вправи до стійки на голові та руках.
 71.  Опишіть техніку виконання стійки на голові та руках.
 72.  Запропонуйте в.п., з яких можливе виконання стійки на голові та  руках.
 73.   Назвіть способи виконання стійки на голові та руках.
 74.  Опишіть дії того, хто здійснює допомогу при виконанні стійки на голові та руках.
 75.  Запропонуйте варіанти вдосконалення стійки на голові та руках.         
 76.   Назвіть види стійок на руках.
 77.  Охарактерізуйте техніку виконання стійки на руках.
 78.   Доведіть необхідність застосування підвідних вправ до стійки на  руках? Наведіть приклади.
 79.  Уточніть, на які групи м’язів треба звернути особливу увагу під час  розминки, щоб запобігти травмам при виконанні стійки на руках?
 80.  Визначте, про розвиток яких якостей необхідно подбати  заздалегідь, щоб забезпечити технічно правильне виконаня стійки  на руках?
 81.  Висвітліть методичні особливості навчання стійці на руках.
 82.  Опишіть вимоги до надання допомоги при виконанні стійки на руках.
 83.  Запропонуйте варіанти вдосконалення стійки на руках. Дайте визначення перевороту.
 84.  Які види переворотів ви знаєте?
 85.  Охарактеризуйте техніку виконання перевороту боком.
 86.  Розкрийте методичні особливості навчання перевороту боком.
 87.  З’ясуйте, на які групи м’язів треба звернути особливу увагу під час розминки, щоб запобігти травмам при виконанні перевороту боком?
 88.  Назвіть підвідні вправи до перевороту боком.
 89.  Опишіть вимоги до надання допомоги при виконанні перевороту боком.
 90.  Визначіть можливі в.п. і к.п. до перевороту боком.
 91.  Запропонуйте варіанти вдосконалення перевороту боком.
 92.  Дайте визначення акробатичній звязці.
 93.  Визначте особливості техніки виконання акробатичної зв’язки.
 94.  Підбиріть підвідні вправи до акробатичної зв’язки.
 95.    Уточніть, які групи м’язів треба “розім’яти” до виконання акробатичної зв’язки?
 96.  Визначте, чи потрібна страховка і допомога при виконанні акробатичної зв’язки?
 97.  З’ясуйте, що з чим «з’язується» в акробатичній зв’язці?
 98.  Дайте визначення акробатичній комбінації.
 99.  Сформулюйте умови, за яких можна вивчати акробатичну комбінацію.
 100.  Проаналізуйте, чи є акробатична комбінація постійним або перемінним послідовним поєднанням декількох акробатичних  зв’язок?
 101.  Наведіть приклад акробатичної комбінації.
 102.  Уточніть вимоги запису аакробатичної комбінації.

3. ІНДИВІДУАЛЬНІ ТВОРЧІ ЗАВДАННЯ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ

3.1. Тематика індивідуальних творчих  завдань 1-го семестру

До теми “Стройові вправи: стройові прийоми шикування, пересування”

1. Нарисуйте схему, яка відображає взаємне розташування кутів і точок  залу і назвіть їх відносно входу в нього (пропонувати після вивчення  кутів і точок залу).

2. Поєднати перешикування з однiє шеренги у три з проведенням 2-3-х загальнорозвивальних вправ

До теми “Загальнорозвивальні вправи без предмета»

1. Скласти й записати 5 загальнорозвивальних вправ з рiзними вихiдними положеннями:

 •  з «iзолюючим» вихiдним положенням – 1 вправу;
 •  з вихiдними положеннями, якi змiнюють форму i величину опорноï   поверхнi – 2 вправи;
 •  з вихiдними положеннями, якi змiнюють величину плеча сили ваажкостi тiєï чи iншоï частини тiла – 2 вправи.

2. Скласти й записати чотири загальнорозвивальнi вправи на 4 рахунки:

 •  з простими рухами;
 •  з послiдовними рухами;
 •  iз сполученими рухами;
 •  з послiдовно сполученими рухами.

3. Скласти, записати й вивчити комплекс з 11-ти загальнорозвивальних вправ. Провести цей комплекс роздiльним способом з группою товаришiв.

До теми “Прикладні вправи”.

1. Складіть смугу перешкод (із 4-5-ти перешкод) і запишіть її у зошит по гімнастиці (пропонувати після засвоєння способів подолання перешкод).

3.2. Тематика індивідуальних творчих  завдань 2-го семестру

До теми “Стройові вправи: перешикування, розмикання і змикання”

1. Пiдберiть стройовi вправи до показових та масових  гiмнастичних виступiв. Обгрунтуйте свiй вибiр.

2. Пiдберiть та запишiть команди стройових вправ до урокiв: гiмнастики, легкоï атлетики, спортивних iгор (за певними завданнями, якi розробляє сам студент).

До теми “Загальнорозвивальні вправи без предмета: складання комплексів, методика проведення, рецензування”.

1. Скласти, записати, вивчити й провести комплекс з 10-ти загальнорозвивальних вправ у русi (прохiдним способом без зупинок).

2. Скласти, записати, вивчити й провести комплекс з 10-ти загальнорозвивальних вправ у колi (у счепленнi).

3. Скласти, записати, вивчити й провести комплекс з 10-ти загальнорозвивальних вправ в парах i в опорi.

4. Прорецензувати проведення своïм товаришем комплекса загальнорозвивальних вправ.

До теми “Акробатичні вправи”.

1. Підберіть декілька фізичних вправ (2-3 підготовчі вправи), які     забезпечать підготовку до виконання кожного з нижчепредставлених видів акробатичних вправ:

 •  перекидів;
 •  мостів;
 •  шпагатів;
 •  стійок;
 •  переворотів, і записати їх у зошит по гімнастиці (пропонувати після засвоєння кожної з представлених вище груп акробатичних вправ).

2. Визначте можливі помилки при виконанні різних акробатичних вправ:

 •  групувань, перекатів;
 •  перекиду вперед, перекиду назад, довгому перекиду, перекиду           стрибком;
 •  мосту із положення лежачи, мосту викрутом;
 •  напівшпагату, продольного шпагату, поперечного шпагату;
 •  стійки на лопатках з опорою руками під спину, стійки на голові та руках, стійки на руках;
 •  перевороту боком;
 •  акробатичної звязки, акробатичної комбінації (пропонувати після    засвоєння кожної акробатичної вправи, яка представлена вище).

3. Складіть 3 акробатичні звязки із 2-3-х акробатичних елементів, і  запишіть їх у зошит по гімнастиці (пропонувати після засвоєння 2-3-х нових акробатичних елементів).

4. Складіть 2 акробатичні комбінації із серії раніше розучених акробатичних елементів і запишіть їх у зошит по гімнастиці (пропонувати після засвоєння всіх акробатичних елементів, які підлягають вивченню).

Індивідуальні творчі завдання загального характеру

        1. Створіть гімнастичну комбінацію із 10 вправ гімнастики, щоб до  

неї входило декілька видів ходьби, бігу, стрибків, рівоваги, акробатичних елементів.

 2. Скласти комбiнацiю з 10 вправ, поєднуючи стройовi, загальнорозвивальнi, прикладнi та акробатичнi вправи.

 


4. ЕЛЕМЕНТИ ПРАКТИКИ ПІДСУМКОВОГО

МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ

1. Лазіння по канату в три прийоми (проводити наприкінці 1-го   

   семестру).

2. Лазіння по канату в два прийоми (проводити наприкінці 1-го   

   семестру).

3. Акробатична комбінація, до якої входять 10 елементів акробатики,  

   які є обовязковими:

 •  перекат назад;
 •  перекат вперед;
 •  перекиду вперед;
 •  перекиду назад;
 •  перекид стрибком;
 •  напівшпагат;
 •   мосту викрутом;
 •  стійка на лопатках з опорою руками під спину;
 •   стійка на голові та руках;
 •  переворот боком (проводити наприкінці 2-го семестру).


5. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ПІДСУМКОВОГО

МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ

1. Причини травматизму при заняттях гімнастикою:

 1.  недоліки в організації занять, порушення методики занять і принципів навчання, недостатня виховна робота серед учнів, несвоєчасна перевірка обладнання, порушення санітарно-гігієнічних умов;
 2.  бесіди на заняттях, виконання розминки, відпочинок;
 3.  чистота спортивного залу, наявність гімнастичних матів, робота за навчальними картками;
 4.  дотримання техніки безпеки при заняттях гімнастикою.

2. Дії вчителя в аварійних ситуаціях під час занять гімнастикою:

 1.  продовжувати урок;
 2.  викликати швидку допомогу (03);
 3.  викликати директора школи;
 4.  намагатися надати допомогу самостійно.

3. Класифікація стройових вправ:

 1.  шеренга, колона;
 2.  пересування, шикування, фігурне марширування;
 3.  шикування та перешикування, стройові прийоми, пересування, розмикання і змикання;
 4.  перестроювання з рухом колон у прямих напрямах, перестроювання в русі та на місці.

4. Класифікація прикладних вправ:

 1.  лазання по гімнастичній драбині, ходьба по гімнастичній лаві, загальнорозвивальні вправи;
 2.  загальнорозвивальні вправи, основні вихідні положення різних частин тіла, лазання по канату в 2 і 3 прийоми;
 3.  повороти на місці, стрибки, ігрові завдання;
 4.  ходьба, біг, рівновага, лазання і переповзання,  метання і ловіння, підіймання і перенесення вантажу.

5. Способи перенесення товариша одного двома:

 1.  який сидить на руках, який сидить на руках з опорою на спину, який сидить на зціплених руках, під руки і ноги, під спину і ноги;
 2.  на спині з захватом за ноги. На животі з захватом за руки, із захватом за тулуб;
 3.  який лежить на плечах, стоїть на голові, висить на шиї, сидить на полу;
 4.  під руки і ноги, на руках, на плечах.

6 .Способи перенесення товариша одного одним:

 1.  на гімнастичній лаві, на гімнастичній драбині, методично правильно;
 2.  на спині із обхватом за ноги, на плечах, на руках, захватом збоку, на плечі;
 3.  зігнувшись, у нахилі, у сіді;
 4.  у нахилі, із захватом за руки, із захватом за руки і ноги, із захватом під таз.

7. Кути і точки залу:

 1.  ліва половина залу, права половина залу, центр залу;
 2.  ліва і права середина залу, центр залу, нижня і верхня середина залу, верхній лівий і правий вугли, нижній лівий і правий вугли;
 3.  ліва і права середина залу, середина залу, нижня і верхня середина залу, верхній лівий і правий вугли, нижній лівий і правий вугли;
 4.  правий, лівий вугли залу та середина залу.

8. Стрій це:

 1.  сторона строю;
 2.  шеренга;
 3.  колона;
 4.  встановлене розміщення учнів для виконання сумісних дій.

9. Шеренга це:

 1.  стрiй, в якому учні стоять боком до викладача;
 2.  стрiй, в якому учні стоять лицем до викладача;
 3.  стрiй, в якому учні розміщені один біля одного на одній лінії;
 4.  стрiй, в якому учні розміщені у затилок один одному на одній лінії

10. Вправи у рівновазі розділяються на такі групи:

 1.  стойки  на руках і ногах;
 2.  стойки і види ходьби;
 3.  динамічні і статистичні;
 4.  вертикальні і горизонтальні положення.

11. Колона це:

 1.  стрiй, в якому учні стоять лицем до викладача;
 2.  стрiй, в якому учні розміщені один за одним;
 3.  стрiй, в якому учні стоять спиною до викладача;
 4.  стрiй, в якому учні стоять боком до викладача.

12. Способи розходження удвох:

 1.  переступанням, стрибком;
 2.  переступанням, поворотом, лазінням;
 3.  переступанням, поворотом;
 4.  бігом, присіданням.

13. Інтервал це:

 1.  дистанція між учнями у глибину (у колоні);
 2.  дистанція між учнями у глибину (у шерензі);
 3.  відстань  між учнями у шерензі (по фронту);
 4.  відстань між учнями у колі.

14. Дистанція це:

 1.  відстань між учнями у глибину (у колоні);
 2.  відстань між учнями у шерензі (по фронту);
 3.  дистанція між учнями у глибину (у шерензі);
 4.  інтервал між учнями, що розміщені поряд.

15. При перешикуванні із однієї шеренги у дві вказати дії учнів під № 1 і 2:

 1.  №1 стоїть на місці, № 2 – стає позаду №1;
 2.  №2 стоїть на місці, № 1 – стає попереду №2;
 3.  №2 стає поряд з №1;
 4.  №1 і №2 міняються місцями.

16. При перешикуванні із однієї шеренги у 3 вказати дії учнів під №1, 2 і 3:

 1.  №2 стоїть на місці, № 3 – стає попереду №2, №1 – позаду №2;
 2.  №2 стоїть на місці, № 1 – стає попереду №2, №1 – позаду №2;
 3.  №3 міняється місцями з №1, №2 стоїть на місці;
 4.  №1, 2 і 3 повертаються направо.

17. Прийоми при лазанні по канату у 3 прийоми:

 1.  В.п.- вис стоячи, руки вгору, взятися за канат: 1- зігнути ноги і руки, 2- випрямити ноги, 3- почергово перехопити руки вгору;
 2.  В.п.- вис стоячи, пр. рука вгору, ліва на рівні грудей, взятися за канат: 1- зігнути ноги і руки, 2- випрямити ноги, 3- почергово перехопити руки вгору;
 3.  В.п.- вис стоячи, руки вгору, взятися за канат: 1- зігнути ноги, 2- випрямити ноги, зігнути руки і підтягнутися,  3- почергово перехопити руки вгору;
 4.  В.п.- вис стоячи, руки вгору, взятися за канат: 1- зігнути ноги, 2- зігнути руки і підтягнутися,  3- підтягнути ноги до рук.

18.  Прийоми при лазанні по канату у 2 прийоми:

 1.  В.п.- вис стоячи, руки вгору, взятися за канат: 1- зігнути ноги і руки, 2- підтягуючись випрямити ноги і руки;
 2.  В.п.- вис стоячи, пр. рука вгору, ліва рука - на рівні грудей, взятися за канат: 1- зігнути ноги і руки, 2- випрямити ноги і руки;
 3.  В.п.- вис стоячи, руки вгору, взятися за канат: 1- зігнути ноги, 2- випрямити ноги, зігнути руки і підтягнутися;  3- почергово перехопити руки вгору;
 4.  В.п.- вис стоячи, пр. рука вгору, ліва рука - на рівні грудей, взятися за канат: 1- зігнути ноги, 2- випрямити ноги і одночасно підтягуючись на пр. руці та перехопити ліву руку вгору.

19. Підвідні вправи це елементи рухової дії, що:

 1.  сприяють засвоєнню основної вправи шляхом її цілісної імітації або часткового відтворення у спрощеній формі;
 2.  ускладнюють її засвоєння через зведення додаткових дій;
 3.  завдають клопоту;
 4.  зацікавлюють учнів формою виконання.

20. Класифікація вправ у лазінні:

 1.  лазіння по-пластунськи, рачки, навшпиньки;
 2.  у змішаному висі та упорі; у простому висі та упорі; перелізання і лазіння із зупинками; лазіння з партнером;
 3.  однойменним, різнойменним способами, з проліта на проліт;
 4.  однойменним, різнойменним способами, з проліта на проліт, по діагоналі.

21. Команда для руху в обхід:

 1.  “В обхід кроком – руш !”;
 2.  “Ліворуч (праворуч) в обхід кроком – руш !”;
 3.  “В обхід по залу кроком – руш !”;
 4.  “З пересуванням кроком – руш !”.

22. Види ходьби:

 1.  гімнастичним кроком, звичайним, гострим, пружинним, перекатним, високим, широким, стройовим, приставним, зхресним, перемінним, кроком польки, галопа, на носках, на п’ятах, на зовній стороні стопи, на внутрішній стороні стопи, у напівприсяді, у присяді.  
 2.  гімнастичним кроком, звичайним, гострим, пружинним, перекатним, високим, випадами, приставним, зхресним, перемінним, кроком польки, галопа, на носках, на п’ятах, на зовній стороні стопи, на внутрішній стороні стопи, у напівприсяді, у присяді;
 3.  гімнастичним кроком, звичайним, гострим, пружинним, із захлестом гомілок, перекатним, високим, випадами, стройовим, приставним, зхресним, перемінним;
 4.  гімнастичним кроком, звичайним, гострим, пружинним, із захлестом гомілок, із підскоками, перекатним, високим, випадами, стройовим, приставним, зхресним, перемінним, із додатковими рухами руками і тулубом.

23. Види бігу:

 1.  зі зміною напряму руху, з додатковими рухами, звичайний, із захлестуванням гомілок назад, стрибками вперед, з високим підійманням стегон;
 2.  зі зміною напряму руху, з додатковими рухами, звичайним бігом, із захлестуванням гомілок назад, із захлестуванням гомілок назад-назовні, з високим підійманням стегон, з махом прямих ніг вперед, вбік, назад; зхресним шагом вперед і в сторону, у розсипну, семенящим бігом;   
 3.  зі зміною напряму руху, з додатковими рухами, звичайний, із захлестуванням гомілок назад, стрибками вперед та назад, з високим підійманням стегон;
 4.  зі зміною напряму руху, з додатковими рухами, звичайним бігом, із захлестуванням гомілок назад, стрибками вперед, з високим підійманням стегон, семенящий, з поворотами, з оббіганням преград.

24. Способи переповзання у змішаній опорі (переповзання):

 1.  в упорі стоячи на колінах однойменним і різнойменним способом, просуваючись вперед і назад, в упорі стоячи зігнувшись однойменним і різнойменним способом, просуваючись вперед і назад, сидячи на гімнастичній лаві поперек з опорою руками (праворуч і ліворуч); в упорі уздовж, спираючись на живіт і руки; у сіді ноги нарізно з опорою руками (вперед і назад);
 2.  в упорі стоячи на колінах однойменним і різнойменним способом, просуваючись вперед і назад, в упорі стоячи зігнувшись однойменним і різнойменним способом, просуваючись вперед і назад, сидячи на гімнастичній лаві уздовж з опорою руками (праворуч і ліворуч); в упорі уздовж, спираючись на живіт і руки; у сіді ноги нарізно з опорою руками (вперед і назад);
 3.  в упорі стоячи на колінах, просуваючись праворуч і ліворуч, в упорі стоячи зігнувшись однойменним і різнойменним способом, просуваючись вперед і назад, сидячи на гімнастичній лаві уздовж з опорою руками (праворуч і ліворуч); в упорі уздовж, спираючись на живіт і руки; у сіді ноги нарізно з опорою руками (вперед і назад);
 4.  однойменним і різнойменним способом, впросуваючись вперед і назад; рачки та напіврачки  по-пластунськи; по-пластунськи з допомогою обох рук і однієї руки; на боку.

25. Спортивне устаткування на якому можна здійснювати лазіння:

 1.  драбина, підвиска драбина, стовб, паркан, шест;
 2.  канат, стовб, шест, драбина, підвиска драбина, гімнастична стінка, канат;
 3.  гімнастична стінка, канат;
 4.  драбина, підвиска драбина, канат, низька перекладина.

26. Класифікація вправ у метанні та ловінні:

 1.  метання на дальність;
 2.  метання у ціль;
 3.  підкидання і ловіння, метання у ціль;
 4.  метання на дальність, метання у ціль, підкидання і ловіння, перекидання.

27. Страховка вчителем під час лазання учнем по канату здійснюється, стоячи:

 1.  лицем до учня;
 2.  збоку учня;
 3.  позаду учня;
 4.  поряд з учнем.

28. Види метань на дальність:

 1.  з місця, з розбігу, з положення сидячи ноги нарізно або лежачи, назад через голову, з поворотами;
 2.  з місця, з розбігу;
 3.  з місця, з розбігу, назад через голову;
 4.  стоячи, сидячи.

29. Способи подолання перешкод:

 1.  переступанням, поворотом;
 2.  переступанням, поворотом, зштовхуванням їх ногою;
 3.  переступанням, наступанням на перешкоди, зштовхуванням їх ногою;
 4.  переступанням.

30. Методика навчання учнів гімнастичним вправам на підвищеній опорі:

 1.  стоячи, сидячи на опорі;
 2.  дивитись собі під ноги; зберігати правильну поставу, тримати руки на поясі;
 3.  дивитись вперед на 2-3 м; зберігати правильну поставу, тримати руки на поясі чи у сторони, закріпити м’язи тулуба та сідниць, розучувати вправи на підлозі та поступово підвищувати висоту опори,; прості вправи, потім складні;
 4.  розучувати вправи на підлозі та поступово підвищувати висоту опори, прості, а потім складні.

31. Способи перенесення м’яча:

 1.  під коліном, на шиї, за спиною, у руках;
 2.  під рукою (правою, лівою), на плечах, внизу;
 3.  на прав.(лів.) плечах, під прав.(лів.) рукою, на голові, за спиною, на груді, за головою;
 4.  на прав.(лів.) плечах, під прав.(лів.) рукою, на голові, за спиною, на груді, внизу, на животі.

32. Команди для перешикування із однієї шеренги у три:

 1.  ”По три - розрахуйсь!”, “У три шеренги - ставай!”;
 2.  ”По три - розрахуйсь!”, “У три шеренги - стройся!”;
 3.  “По три - розрахуйсь!”, “У три шеренги - стройсь!”;
 4.  “На перший-третій – розрахуйсь!”; “У три шеренги - стройся!”.

33. Команди для перешикування із однієї шеренги у дві:

 1.  ”На перший-другий - розрахуйсь!”, “У дві шеренги - ставай!”;
 2.   ”На перший-другий - розрахуйсь!”, “У дві шеренги - стройся!”;
 3.  “На перший-другий - розрахуйсь!”, “У дві шеренги - стройсь!”;
 4.  “По два – розрахуйсь!”; “У дві шеренги - стройся!”.

34.  Термінологія це:

 1.  галузь лексики, сукупність термінів, що зв’язані з відповідною системою понять;
 2.  слово або словосполучення, яке точно визначає поняття;
 3.  сукупність термінів, які зв’язані з відповідною системою понять;
 4.  наука про терміни.

35. Вимоги до термінології:

 1.  об’єктивність, наочність;
 2.  доступність, точність, стислість;
 3.  стислість, емоційність, регулярність;
 4.  доступність, прочність, систематичність, регулярність.

36. Способи утворення термінів:

 1.  шляхом переосмислення, словосполучення, застосування коренів окремих слів, з урахуванням умов опори і положення тіла, в залежності від особливостей руху, враховуючи особливості положення тіла у фазі польоту, від положення тіла і ніг, шляхом запозичень, за ім’ям того, хто перший виконав гімнастичну вправу;
 2.  переосмислювання, словосполучення, корені окремих слів, умови опори і положення тіла;
 3.  префікси, суфікси, вихідне положення руху;
 4.  із запозичених слів, із практики.

37. Форми запису вільних вправ:

 1.  довільна, стандартна;
 2.  узагальнена, конкретна;
 3.  узагальнена, конкретна, скорочена, графічна, змішана, технічна;
 4.  узагальнена, конкретна, довільна, стандартна, графічна.

38. Запис вправ на приладах:

 1.  назва приладу, вихідне положення, назва руху, кінцеве положення;
 2.  назва приладу, вихідне положення, назва руху, спосіб виконання, напрямок руху, кінцеве положення;
 3.  назва приладу, назва руху, спосіб виконання, напрямок руху, кінцеве положення;
 4.  вихідне положення, назва руху, напрямок руху, кінцеве положення.

39. Запис загальнорозвивальних вправ:

 1.  вихідне положення, назва руху, спосіб виконання, напрям руху, кінцеве положення;
 2.  вихідне положення, назва руху, напрям руху, кінцеве положення;
 3.  вихідне положення, назва руху, напрям руху, рух;
 4.  вихідне положення, назва руху, кінцеве положення.

40. Команда для пересування по діагоналі:

 1.  “По діагоналі шагом – РУШ!”;
 2.  “Наліво (направо) в колону по 1, по діагоналі – РУШ!;”
 3.  “Наліво (направо) по діагоналі шагом – РУШ!”;
 4.  “По діагоналі у колону по 1 шагом – РУШ!”.

41. Команда для пересування протиходом:

 1.  “Протиходом за направляючим – РУШ!”;
 2.  “Протиходом в колону по 1 – РУШ!”;
 3.  “За направляючим протиходом – РУШ!”;
 4.  “Наліво в обхід протиходом – РУШ!”.

42. Визначення акробатичних вправ:

 1.  рухи ногами, руками з перевертанням через голову;
 2.  статичні положення тіла;
 3.  обертальні рухи, що виконуються у всіх трьох площинах і статичних положеннях переважно вниз головою;
 4.  обертальні рухи, такі як сальто.

43. На які групи поділяються акробатичні вправи (класифікація акробатичних вправ):

 1.  акробатичні стрибки, стойки, перекати;
 2.  перевороти, стойки, сальто;
 3.  шпагати, перекиди, сальто, стойки на руках;
 4.   динамічні вправи, статичні вправи.

44. Назвіть основні засоби гімнастики:

 1.  загальнорозвивальні вправи, підвідні вправи, підготовчі вправи, прикладні вправи, вільні вправи, акробатичні вправи, стрибки, вправи на приладах, вправи художньої гімнастики, стройові вправи;
 2.  перекати, перекиди, перевороти, мости;
 3.  спортивне обладнання, інвентар та технічні засоби;
 4.  вільні вправи, акробатичні вправи.

45. У процесі засвоєння гімнастичних вправ вирішується основне завдання:

 1.  виконання тестових завдань з фізичної підготовки;
 2.  покращення дисципліни на уроці з гімнастики;
 3.  формування рухових навичок і умінь;
 4.  оволодіння навичками допомоги і страховки;

46.  Значення акробатичних вправ:

 1.  вдосконалюється витривалість, швидкість; виховується сміливість;
  1.  розвиваються всі рухові здібності;
  2.  покращується кровообіг мозку, стан шкіри та волосся;
  3.  вдосконалення сили, швидкості, точності рухів, орієнтування у просторі, виховування почуття рівноваги; вдосконалення функції багатьох аналізаторів.

47. Визначення групуванню:

 1.  обертальний рух тіла с послідуючою опорою;
 2.  зігнуте положення тіла, коли коліні торкаються плечей, підборіддя – грудей, лікті прижаті до тулуба, захват за гомілки; підвідна вправа для перекидів і сальто;
 3.  зігнуте положення тіла, коли коліні торкаються плечей, підборіддя – грудей, захват за коліна;
 4.  статичне положення тіла на спині.

48. Види групувань:

 1.  групування сидячи, у присiді, лежачи на спині, широке групування;
 2.  лежачи на спині, у присiді, групування сидячи;
 3.  стоячи на четвереньках, лежачи на спині, сидячи;
 4.  у парах, з викладачем, по одному.

49. Визначення перекиду:

 1.  рух тіла з опорою і перевертанням через голову;
 2.  обертальний рух тіла з послідовною опорою і перевертанням через голову;
 3.  перевертання через голову;
 4.  обертання через голову.

50. Основи техніки виконання перекиду вперед:

 1.  перенести вагу тіла на руки і згинаючи їх нахилити голову вперед, активно розгинаючи ноги відштовхнутися ними від підлоги; доторкнувшись лопатками опори, швидко згрупуватися; перекачуючись на спині вперед і прийняти кінцеве положення без допомоги рук;
 2.  перенести вагу тіла на голову нахиливши її вперед, активно розгинаючи ноги відштовхнутися ними від підлоги; швидко згрупуватися; перекачуючись на спині вперед і прийняти кінцеве положення;
 3.  перенести вагу тіла на руки і згинаючи їх нахилити голову вперед; активно розгинаючи ноги відштовхнутися ними від підлоги; перекачуючись на спині вперед і прийняти кінцеве положення;
 4.  перенести вагу тіла на руки і згинаючи їх нахилити голову вперед, активно розгинаючи ноги відштовхнутися ними від підлоги; доторкнувшись лопатками опори, швидко згрупуватися; перекачуючись на спині вперед і прийняти кінцеве положення з допомогою рук.

51. Основи техніки виконання перекиду назад:

 1.  із упору присівши перекат назад, спираючись на руки перевернутися через голову і прийняти кінцеве положення;
 2.  із упору присівши, спираючись на руки перевернутися через голову і прийняти кінцеве положення;
 3.  із упору присівши подати плечі вперед і падаючи назад через сід у групуванні перекат назад; голову на себе, коліні до плечей, руки долонями на підлогу, пальцями до плечей; спираючись на руки і голову перевернутися через голову, прийняти кінцеве положення;
 4.  із упору присівши подати плечі вперед і падаючи назад через сід у групуванні перекат назад; голову на себе, коліні до плечей, руки долонями на підлогу, пальцями до плечей; спираючись на руки і голову перевернутися через голову і прийняти кінцеве положення.

52. Визначення перекату:

 1.  обертальний рух тіла з послідовним касанням опори і перевертанням через голову;
 2.  обертальний рух тіла з послідовним касанням опори;
 3.  обертальний рух тіла з послідовним касанням опори без перевертання через голову;
 4.  обертальний рух тіла з перевертанням через голову;
 5.  рух тіла з касанням опори.

53. Види перекатів:  

 1.  вперед, назад, у бік; у групуванні зігнувшись і прогнувшись;
 2.  назад, у бік;
 3.  вперед, назад, калачиком;
 4.  у групуванні зігнувшись і прогнувшись.

54. Види перекидів:

 1.  вперед, назад, стрибком;
 2.  вперед, назад, у групуванні зігнувшись;
 3.  вперед, назад, у групуванні зігнувшись і прогнувшись, два перекиди; перекиди у двох, у трьох;
 4.  перекид вперед, назад, стрибком, довгий перекид, льот-перекид.

55. Складіть алгоритм навчання перекиду стрибком (скласти систему послідовно розучуваних вправ, що підводять до основної):

 1.  перекид вперед, довгий перекид, льот-перекид, перекид стрибком;
 2.  довгий перекид, стрибок у довжину, перекид вперед, перекид стрибком;
 3.  перекид вперед, довгий перекид, стрибок у довжину, перекид стрибком, перекид стрибком через перешкоди (з місця, з розбігу);
 4.  перекид назад, стрибок у довжину, перекид вперед, перекид стрибком.

56. Складіть алгоритм навчання перекиду назад (скласти систему послідовно розучуваних вправ, що підводять до основної):

 1.  перекати назад, перекати назад з постановкою долонь на підлогу, пальцями до плечей; перекид назад з гірки, перекид назад з допомогою, перекид назад самостійно;
 2.  перекид назад з гірки, перекид назад з допомогою, перекати назад самостійно;
 3.  групування, перекати назад, перекати назад з постановкою долонь на підлогу, пальцями до плечей; перекид назад з допомогою, перекати назад самостійно;
 4.  групування, перекид назад з допомогою, перекати назад самостійно.

57. Основи техніки виконання перекиду стрибком:

 1.  із упора стоячи зігнувшись перенести вагу тіла на руки і згинаючи їх нахилити голову вперед, активно розгинаючи ноги відштовхнутися ними від підлоги; доторкнувшись лопатками опори, швидко згрупуватися; перекачуючись на спині вперед і прийняти кінцеве положення без допомоги рук;
 2.  із упора присівши взмахом рук потягнутися руками і тулубом вперед, активно відштовхнутися ногами від підлоги і згинаючи руки після фази польоту виконати всі вимоги щодо техніки виконання перекиду вперед;
 3.  із старта плавця перенести вагу тіла на руки і згинаючи їх нахилити голову вперед, активно розгинаючи ноги відштовхнутися ними від підлоги; доторкнувшись лопатками опори, швидко згрупуватися; перекачуючись на спині вперед і прийняти кінцеве положення без допомоги рук;
 4.  із старта плавця виконати всі вимоги щодо техніки виконання перекиду вперед.

58. Варіанти вдосконалення перекиду вперед:

 1.  перекид вперед із гірки (гімнастичного мостика);
 2.  два перекиди вперед, перекид удвох, утрьох, групою більшою за три, льот-перекид, перекид стрибком, довгий перекид, перекид через стойку на руках, перекид вперед з випаду пр. (лів.), перекид вперед без допомоги рук, з додатковими завданнями після прийняття кінцевого положення, включення перекиду вперед в акробатичну зв’язку;
 3.  включення перекиду вперед в акробатичну зв’язку;
 4.  перекид вперед на гімнастичній лаві, колоді, паралельних брусах.

59. Варіанти вдосконалення перекиду назад:

 1.  два і більше перекидів назад;
 2.  перекид назад із гірки (гімнастичного мостика);
 3.  два перекиди назад, перекид удвох, утрьох, групою більшою за три, довгий перекид назад, перекид назад через стойку на руках, перекид назад з випаду пр. (лів.), з додатковими завданнями після прийняття кінцевого положення, включення перекиду назад в акробатичну зв’язку;
 4.  два перекиди назад, перекид назад зігнувшись, перекид назад через стойку на руках, з додатковими завданнями після прийняття кінцевого положення, включення перекиду назад в акробатичну зв’язку.

60. Визначення стойки:

 1.  вертикальне положення тiла (головою вгору або вниз);
 2.  вертикальне положення людини ногами доверху;
 3.  положення гімнаста з опорою якою-небудь частиною тіла;
 4.  положення ніг або рук гімнаста.

61. Застосовуючи дидактичні принципи при навчанні гімнастичних вправ, варто знати, що:

 1.  принцип  систематичності є найважливішим дидактичним  принципом;
 2.  принцип наочності є найважливішим дидактичним принципом;
 3.  принцип приступності є найважливішим дидактичним принципом;
 4.  усі принципи навчання тісно пов'язані між собою і взаємно доповнюють один одного.

62. Складіть алгоритм навчання стойки на руках (скласти систему послідовно розучуваних вправ, що підводять до основної):

 1.  стойка на руках біля опори відштовхнувшись ногами від неї, стойка на руках на середині з допомогою, стойка на руках на середині самостійно;
  1.  із упора лежачи вихід у стойку на руках з допомогою, стойку на руках з допомогою біля опори, стойку на руках самостійно біля опори, стойка на руках біля опори відштовхнувшись ногами від неї, стойка на руках на середині з допомогою, стойка на руках на середині самостійно;
  2.  стойка на руках біля опори, стойка на руках на середині;
  3.  стойка на голові і руках, стойку на руках з допомогою біля опори, стойку на руках самостійно біля опори, стойка на руках на середині самостійно.

63. Вимоги до техніки виконання стойки на лопатках з опорою руками під спину:

 1.  лікті максимально вузько, великі пальці вперед; зберігати лінію: коліна –стопи;
 2.  виконується перекатом назад; зберігати лінію: лопатки, таз, коліна, стопи;
 3.  виконується із положення лежачи на спині; у статичному положенні лікті максимально вузько, великі пальці вперед; зберігати лінію: лопатки – таз – коліна – стопи;
 4.  виконується із положення ноги за голову; без допомоги рук у статичному положенні; зберігати лінію: лопатки, таз, коліна, стопи.

64. Складіть алгоритм навчання стойки на лопатках з опорою руками під спину (скласти систему послідовно розучуваних вправ, що підводять до основної):

 1.  у положенні о.с. перевірити положення рук відповідно до завдання та напруження всіх м’язів тіла; лежачи на спині ноги далеко за голову; стойка на лопатках зігнувши ноги з опорою руками під спину; одночасне та почергове розгинання і згинання ніг з допомогою; стойка на лопатках з опорою руками під спину з допомогою; стойка на лопатках з опорою руками під спину самостійно;
 2.  стойка на лопатках зігнувши ноги з опорою руками під спину з допомогою; стойка на лопатках зігнувши ноги з опорою руками під спину самостійно;
 3.  перекати на спині; у положенні о.с. напружити всі м’язи тіла; стойка на лопатках зігнувши ноги з опорою руками під спину; стойка на лопатках зігнувши ноги з опорою руками під спину з допомогою і самостійно;
 4.  стойка на голові і руках, стойка на голові, стойка на руках, перекид назад.

65. Вимоги до техніки виконання стойки на руках:

 1.  руки на ширині плечей, руки не згинати у  ліктьових суглобах; активний мах однією і поштовх іншою; плечі над кистями, витягнутися у плечах, голова прямо, але дивитися на кисті; закріпити всі м’язи тіла, зберігати лінію: кисті, плечі, таз коліна, стопи;
 2.  руки ширше плечей, руки не згинати у  ліктьових суглобах; активний мах однією і поштовх іншою; голова прямо, але дивитися на кисті; закріпити всі м’язи тіла, зберігати лінію: кисті, плечі, таз коліна, стопи;
 3.  руки на ширині плечей, руки не згинати у  ліктьових суглобах; активний мах однією і поштовх іншою; плечі над кистями, голову назад; закріпити всі м’язи тіла, зберігати лінію: кисті, плечі, таз коліна, стопи;
 4.  руки на ширині плечей, руки не згинати у  ліктьових суглобах; активний мах однією і поштовх іншою; плечі над кистями, голова прямо, але дивитися на кисті; зберігати лінію: кисті, плечі, таз коліна, стопи.

66. Методика навчання стойці на руках:

 1.  виконати спеціальні вправи для кистей; підібрати серію вправ, що підводять до основної, закладаючи основи техніки виконання стойки на руках; пояснити техніку виконання стойки на руках; забезпечити страховку, самостраховку і допомогу; корекцію помилок; поетапність навчання елементу;
 2.  назвати вправу; показати стойку на руках; виконати спеціальні вправи для кистей і плечей; підібрати серію вправ, що підводять до основної; пояснити техніку виконання стойки на руках; забезпечити страховку, самостраховку і допомогу; корекцію помилок; поетапність навчання елементу;
 3.  виконати спеціальні вправи для кистей; підібрати серію вправ, що підводять до основної, закладаючи основи техніки виконання стойки на руках; забезпечити допомогу;
 4.  назвати вправу; показати стойку на руках; виконати спеціальні вправи для кистей; підібрати серію вправ, що підводять до основної, закладаючи основи техніки виконання стойки на руках; пояснити техніку виконання стойки на руках.

67. Фізіологи визначають, що в процесі формування навичка проходить через кілька стадій або фаз. Звичайно виділяють 3 фази. Відзначте одну з них:

 1.  фаза, коли відбувається поєднання окремих елементів руху в цілісну дію; характеризується іррадіацією нервових процесів з виробленням відповідних реакцій і залученням у роботу багатьох м'язів.
 2.  фаза концентрації уваги на об'єкті навчання; характеризується дуже уважним вислуховуванням педагога і відповідною реакцією на його слова;
 3.  фаза стрибкоподібного становлення; характеризується стресовою реакцією організму на подразник;
 4.  фаза покращення виконання вправи; характеризується високою якістю підготовки до виконання вправи.

68. Основи техніки виконання перевороту боком:

 1.  із заданого в.п. шагаючи на праву (лів.) зігнути її у колінному суглобі, активний мах лівою (пр.) і поштовх правою (лів.); почергова постановка рук на опору якомога далі (права потім ліва); стойка на руках, ноги нарізно; витягнутися в плечах, дивитися на кисті, ноги максимально нарізно; завалюючи тіло ліворуч, махову ногу якомога ближче до рук і прийняти к.п.;
  1.  із заданого в.п. шагаючи на праву (лів.) зігнути її у колінному суглобі, активний мах лівою (пр.) і поштовх правою (лів.); почергова постановка рук на опору якомога далі (права потім ліва); стойка на руках, ноги нарізно; витягнутися в плечах, дивитися на кисті, ноги максимально нарізно; завалюючи тіло ліворуч почергово відштовхнутися руками від опори, махову ногу якомога ближче до рук і прийняти к.п.; сідниці закріпити, тіло напружити; виконувати по одній лінії, переходячи через вертикальну вісь; ноги у колінних суглобах не згинати, носки відтягнути;
  2.  із заданого в.п. шагаючи на праву (лів.) зігнути її у колінному суглобі, мах лівою (пр.) і поштовх правою (лів.); постановка рук на опору якомога ближче до ніг стойка на руках, ноги нарізно; витягнутися в плечах, дивитися на кисті, ноги максимально нарізно; завалюючи тіло ліворуч відштовхнутися руками від опори і прийняти к.п.; сідниці закріпити, тіло напружити; виконувати по одній лінії, переходячи через вертикальну вісь; ноги у колінних суглобах не згинати, носки відтягнути;
  3.  почергова постановка рук на опору якомога далі (права потім ліва); стойка на руках, ноги нарізно; завалюючи тіло ліворуч почергово відштовхнутися руками від опори, махову ногу якомога ближче до рук і прийняти к.п.; сідниці закріпити, тіло напружити; виконувати по одній лінії, переходячи через вертикальну вісь.

69. Складіть алгоритм навчання перевороту боком (скласти систему підвідних вправ):

 1.  стойка на руках біля опори; стойка на руках ноги нарізно біля опори; опускання убік із стойки на руках ноги нарізно біля опори з допомогою; вихід у стойку на руках ноги нарізно обличчям до опори (на гімнастичний мат) з допомогою; перекид боком по одній лінії з допомогою; перекид боком;
 2.  стойка на руках ноги нарізно біля опори; опускання убік із стойки на руках ноги нарізно біля опори з допомогою; перекид боком з опорою руками на 2-3 гімнастичні мати, що лежать на підлозі; перекид боком, ставлячи руки перед гімнастичним матом; перекид боком по одній лінії; перекид боком;
 3.  стойка на руках біля опори; стойка на руках ноги нарізно біля опори; стойка на руках ноги нарізно з почерговою передачею ваги тіла з однієї руки на іншу біля опори; опускання убік із стойки на руках ноги нарізно біля опори з допомогою; вихід у стойку на руках ноги нарізно обличчям до опори (на гімнастичний мат); перекид боком з опорою руками на 2-3 гімнастичні мати, що лежать на підлозі; перекид боком, ставлячи руки перед гімнастичним матом; перекид боком по одній лінії з допомогою; перекид боком;
 4.  стойка на руках ноги нарізно біля опори; перекид боком по одній лінії з допомогою.

70. Спеціальні вправи, що застосовуються під час навчання перевороту боком:

 1.  для кистей, плечей, кульшових суглобів;
 2.  ~для кистей, плечей;
 3.  для стоп, для кистей, плечей;
 4.  для кистей, плечей, ліктьових, кульшових і колінних суглобів; тулуба.

71.  Вихідні і кінцеві положення до і після виконання перевороту боком:

 1.  стойка ноги нарізно, руки у сторони;
 2.  стойка на правій (лів.), ліва (пр.) вперед на носок, руки у сторони-вверх;
 3.  стойка на правій (лів.), ліва (пр.) у сторону на носок, руки у сторони;
 4.  стойка на правій (лів.), ліва (пр.) вперед на носок, руки у сторони-вверх;

72.  Визначення акробатичної зв’язки:

 1.  послідовне виконання акробатичних елементів (вправ);
 2.  безупинне послідовне виконання 2-3-х акробатичних елементів (вправ);
 3.  декілька акробатичних елементів (вправ);
 4.  послідовне виконання акробатичних елементів (вправ) зі значними зупинками між ними.

73. Підвідні вправи до виконання акробатичної зв’язки:

 1.  перекид вперед, стойка на лопатках, перекид боком;
 2.  перекид назад, перекид стрибком, стойка на голові;
 3.  вправи для ніг, для тулуба, плечових і кульшових суглобів, кистей;
 4.  всі акробатичні вправи, що включені до акробатичної  зв’язки; акробатична  зв’язка із зупинками між її елементами.

74. Правила запису акробатичної зв’язки:

 1.  кожен елемент акробатичної зв’язки відділяється від іншого комою;
 2.  кожен елемент акробатичної зв’язки відділяється від іншого тире;
 3.  кожен елемент акробатичної зв’язки відділяється від іншого комою і тире;
 4.  кожен елемент акробатичної зв’язки відділяється від іншого порядковим номером.

75. Визначення мосту:

 1.  положення тіла схоже на міст;
 2.  максимально вигнуте дугообразне положення тіла спиною до опори, з опорою на руки і ноги;
 3.  максимально зігнуте положення тіла обличчям до опори;
 4.  максимально вигнуте положення тіла з опорою на руки і ноги.

76. Тривалість формування рухових навичок різна. Вона залежить від складності досліджуваної дії, готовності до оволодіння тим, хто навчається, та від інших факторів. Одна із закономірностей  динаміки формування навички відбиває наступне:

 1.  прогрес протягом формування навички сповільнюється;
 2.  прогрес протягом формування навички прискорюється;
 3.  формування навички відбувається хвилеподібно;
 4.  формування навички має прямолінійно висхідну структуру.

77. Вимоги до техніки виконання моста із положення лежачи:

 1.  дугоподібно прогнутися; дивитися на кисті;
  1.  спочатку розігнути руки, а потім ноги у ліктьових і колінних суглобах;
  2.  розгинаючи ноги та руки у ліктьових і колінних суглобах максимально прогнутися у поясниці; вагу тіла рівномірно розподілити між ногами та руками; дивитися на кисті; не підніматися на носки;
  3.  ноги і руки випрямити, прогнутися у поясниці;
  4.  одночасно розігнути руки і ноги; максимально прогнутися у поясниці;
  5.  вагу тіла рівномірно розподілити між ногами та руками; дивитися на кисті; не підніматися на носки. 

78. Підвідні вправи до мосту із положення лежачи:

 1.  нахили назад із положення стойка ноги нарізно; теж із положення
 2.  стоячи на колінах; стойка на голові; спиною до гімнастичної стінки, прогинаючись назад, опускання на нижню рійку і піднімання; міст лежачи з допомогою;
 3.  лежачи на спині ноги нарізно зігнути; міст з допомогою;
 4.  нахили назад, вперед, убік;
 5.  нахили назад із положення стойка ноги нарізно спиною до опори; теж із
 6.  положення стоячи на колінах; лежачи на спині ноги нарізно зігнути, руки долонями на опору, пальці до плечей; нахили зігнувшись; міст з допомогою.

79. Вимоги до техніки виконання моста викрутом (з поворотом на 180°):

 1.  викрутитися у плечових суглобах на 180°; прийняти кінцеве положення;
 2.  ті ж самі вимоги, що і для моста із положення лежачи, але повинний бути викрут у плечах;
 3.  фіксація моста, передати вагу тіла на однойменну ногу і руку відштовхнутися іншою ногою і рукою, повернути кисть руки, на яку йде основне навантаження, до себе, та округляючи спину повернутися на 180° і прийняти кінцеве положення;
 4.  не фіксуючи положення моста, передати вагу тіла на однойменну ногу і руку; відштовхнутися іншою ногою і рукою, повернути кисть руки, на яку йде основне навантаження, до себе, та округляючи спину повернутися на 180° і прийняти кінцеве положення.

80. На третьому, заключному етапі навчання гімнастичній вправі роль викладача зводиться:

 1.  до надання безпосередньої фізичної допомоги учневі;
 2.  до можливості дати випробувати учневі вправи в полегшених умовах;
 3.  до пояснення і показу нового руху;
 4.  до контролю і керування ходом навчання;

81. Другий етап навчання – це поглиблене деталізоване розучування руху. Це вирішальний етап навчання. Він спрямований на:

 1.  створення загального уявлення про новий рух;
 2.  виконання нового руху в умовах змагань;
 3.  оволодіння основами техніки руху;
 4.  тактичну підготовку спортсмена.

82. Визначення шпагату:

 1.  сід з розведеними ногами;
  1.  упор з розведеними ногами;
  2.  сід з максимально розведеними ногами;
  3.  присід з максимально розведеними ногами.

83. Види шпагатів:

 1.  на праву, ліву;
 2.  однойменний; різнойменний;
 3.  продольний і  поперечний;
 4.  продольний, поперечний, напівшпагат.

84. Третій етап навчання – це закріплення й удосконалювання руху. Рівень оволодіння рухом повинен бути тут доведений до:

 1.  рівня міцної автоматизованої навички;
 2.  рівня уміння виконувати рух у грубій формі;
 3.  рівня уміння зробити вправу з помилками;
 4.  середнього рівня для даного учня.

85. Класифікація загальнорозвивальних вправ проводиться за такою ознакою:

 1.  за анатомічною ознакою;
  1.  за ознакою неминучості;
  2.  за ознакою переважного впливу на результат суддiвства;
  3.  за вихідними та кiнцевими положеннями тiла.

86. У класифікації за анатомічною ознакою загальнорозвивальні вправи підрозділяють на:

 1.  вправи для рук і плечового поясу, шиï i тулуба, нiг i тазового поясу;
 2.  вправи на координацію рухів;
 3.  вправи з використанням тренажерів;
 4.  вправи для розвитку кмiтливостi.

87. У загальнорозвивальних вправах вихідне положення – це:

 1.  положення на будь-якому гiмнастичному снярядi;
 2.  положення на канатi;
 3.  положення перед початком вправи;
 4.  положення на руках у партнера.

88. Обрати термін „упор”, який відноситься до загальнорозвивальних вправ:

 1.  упор присівши на колодi;
 2.  упор лежачи;
 3.  сід, руки на пояс;
 4.  нахил прогнувшись.

89. До стойок у загальнорозвивальних вправах відноситься:

 1.  упор стоячи зігнувшись;
 2.  нахил назад;
 3.  випад уліво;
 4.  стойка ноги нарізно.

90. До основних положень рук у загальнорозвивальних вправах відносяться:

 1.  руки вперед;
 2.  руки до плечей;
 3.  руки на пояс;
 4.  руки в сторони назовнi.

91. Вихідна база конструювання загальнорозвивальних вправ – анатомічно можливі рухи в суглобах. З них:

 1.  прихлопування і притопування;
 2.  згинання і розгинання;
 3.  пронація, супінація та стагнацiя;
 4.  відділення і визначення.

92. У загальнорозвивальних вправах вихідне положення визначає взаємне розташування ланок тіла. Від цього залежать напрямок, амплітуда, ступінь м'язових зусиль при виконанні руху. Один з різновидiв вихідних положень:

 1.  положення тих, що займаються, в одному з кутів залу;
 2.  положення, що змінюють форму, величину та об’єм поверхні тiла;
 3.  положення, що змінюють величину плеча сили тяжіння тієї або іншої частини тіла;
 4.  положення тих, що займаються, на гiмнастичному снарядi.

93. Рухи в загальнорозвивальних вправах можна підрозділити за структурою  на:

 1.  прості, послiдовнi, сполученi та послiдовно сполученi;
 2.  вправо, влiво, вперед, назад, вгору, вниз;
 3.  хвилеподiбнi та стрибковi;
 4.  розслабленi, рiзкi та повiльнi.

94. При складанні  комплекса загальнорозвивальних вправ варто враховувати, що:

 1.  необхідно чергувати вправи так, щоб спочатку були стрибки, а потiм вправи на розтягування;                             
 2.  зміст вправ не повинен відповідати рівню підготовленості, статі та віку учнів;
 3.  вправи силового характеру повинні бути виключенi з комплекса;
 4.  вправи повинні бути спрямовані на вирішення основних завдань уроку.

95. До конкретної послідовності в комплексах загальнорозвивальних вправ існують такі підходи:

 1.  пророблення м'язово-зв'язкового апарату зверху вниз;
 2.  робота по типу серій «підлога – стеля»;
 3.  перехід від рухів у великих суглобах до рухів у дрiбних суглобах;
 4.  робота по типу серій «руки – ноги – тулуб – голова – шия - пальцi».

96. У методиці проведення загальнорозвивальних вправ можна виділити наступну групу прийомів:

 1.  прийоми приведення до порядку свого зовнiшнього вигляду;
 2.  прийоми, спрямовані на розміщення групи для виконання вправ на гiмнастичних снарядах;
 3.  прийоми навчання вправам, створення уявлень про них;
 4.  прийоми надання завдань для виправлення помилок вдома.

97. Щоб раціонально розмістити групу для виконання загальнорозвивальних вправ, необхідно володіти основами:

 1.  побудови усих частин тiла;
 2.  стройових вправ;
 3.  технiки перенесення гiмнастичноï лави;
 4.  технiки виконання загальнорозвивальних вправ.

98. При навчанні загальнорозвивальним вправам використовуються методичні прийоми:

 1.  страховка і допомога;
 2.  розповiдь, бесiда;
 3.  сполучення пояснення з показом;
 4.  дiалог з тими, що займаються.

99. Для початку виконання загальнорозвивальноï вправи подається команда:

 1.  «Роби так, як я!»;
 2.  «Підійти до початку впра - ВИ!»;
 3.  «Вправу почи – НАЙ!»
 4.  «Вправу завер – ШАЙ!»

100. Для активізації уваги тих, хто займаєтьсяся при виконанні загальнорозвивальних вправ можна застосовувати такi прийоми:

 1.  виконання вправ пiд рахунок;
 2.  виконання вправ з фіксацією положень;
 3.  зміна ритму, амплiтуди та характеру рухiв в ходi однiєï вправи;
 4.  виконання вправ роздільним способом.


6.
 РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ЗНАНЬ

Уніфікована шкала оцінювання студентів за системою ECTS та національною 4-х бальною системою

Оцінка за ECTS

Національне 4-х бальне оцінювання

літерна

100-бальна

А

90-100

“Відмінно” (5) – відмінне виконання лише з незначною кількістю несуттєвих помилок

В

85-89

“Дуже добре” (4 +) – вище від середнього рівня, але з кількома помилками

С

75-84

“добре” (4) – в цілому правильна робота з певною кількістю помітних помилок

д

70-74

“задовільно” (3) – непогано, але зі значною кількістю грубих помилок

е

60-69

“достатньо” (3 –) – виконання задовільне мінімальні критерії

FX

35-59

“незадовільно” (2) – потрібно доопрацювати матеріал перед тим, як отримати залік

F

0-34

“незадовільно” (2 –) – необхідно переробити  (серйозна подальша робота)

Розподіл балів, присвоюваних студентам з курсу

“Теорія і методика викладання гімнастики”

Поточний контроль

Відвідування занять

Виконання індивідуальних творчих завдань

Сума

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2

30

30

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

3

3

8

8

8

3

3

8

8

8

10

10

10

100

Орієнтований розподіл балів за рейтинговою системою у студентів 1-го курсу з дисципліни «Теорія та методика викладання гімнастики

Зміст видів діяльності

Кількість примірників

Бали

Лекції

4

2

Відвідування практичних занять з активною роботою на них

36

18

Проведення стройових вправ з групою

5 р.  2

10

Виконання вправ у лазінні

2 р.  2

4

Складання конспектів комплексів загально розвивальних вправ:

-роздільним способом

-поточним способом

-прохідним способом

-у колі (у зчепленні)

-в парах і в опорі

1

1

1

1

1

3

3

3

3

3

Проведення загальнорозвивальних вправ запропонованим  способом

2 2

4

Рецензування проведення загально- розвивальних вправ своїм одногрупником

1

2

Виконання вправ з акробатики:

-перекид уперед

-перекид назад

-перекид стрибком

-„міст”

-«міст» з викрутом

-стойка на лопатках

-стойка на голові

-стойка на руках

-переворот боком

-комбінація акробатичних вправ

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

3

2

3

2

3

3

3

5

Скласти і записати комбінацію із 10 різних елементів

1

2

Підсумкове модульне тестування

1

15

Усього

100


ЛІТЕРАТУРА:

 1.  Алекперов С.А. Упражнения на брусьях. – М.: Физкультура и спорт, 1976.
 2.  Болобан В.Н. Юный акробат. – К.: Здоров’я, 1982.
 3.  Борисова Ю.Ю., Мохова I.В., Федоряка А.В. Методичнi рекомендацiï з гiмнастики для студентiв iнститута фiзичноï культури i спорту. – Днiпропетровськ, 2001.
 4.  Волинець Ю.Й., Нижник М.В., Катюха Л.В. Інструктивно-методичні рекомендації з питань безпеки життєдіяльності під час занять фізичною культурою та при проведенні спортивно-масових заходів у загальноосвітніх школах // Директор школи. – 2001. – №  23-24.
 5.  Воропаев В.В. Краткий курс гимнастики. – М.: Советский спорт, 2008.
 6.  Гавердовский Ю.К. Техника гимнастических упражнений. – М.: Терра Спорт, 2002.
 7.  Гимнастика: Учебник / Журавин М.Л., Загрядская О.В., Казакевич Н.В. и др. – М.: Академия, 2008.
 8.  Гимнастика в школе: учебное пособие / В.И. Загревский, В.В. Шутов,   Ю.Н. Бойко, О.И. Загревский. – Могилев: МГУ им. А.А. Кулешова, 2005. – 202 с.
 9.  Гимнастика и методика преподавания / Под общей ред. В.М. Смолевского.  – М.: Фізкультура и спорт, 1987.
 10.  Гiмнастика / Пiд заг. ред. А.П.Жалiя i В.Д.Палиги. – К.: Вища школа, 1975.
 11.  Гімнастика / Под общей ред. Л.П. Орлова. – М.: Физкультура и спорт, 1958.
 12.  Гимнастика / Под общей ред. М.Л. Украна, А.М. Шлемина. – М.: Физкультура и спорт, 1969.
 13.  Гімнастика / Под ред. А.М. Шлемина и А.Т. Брыкина. – М.: Фізкультура и спорт, 1979.
 14.  Джумська Л.В., Мельник В.В. Аналіз уроку: планування, методика, технологія проведення, аналіз. Навчальне видання / Гол. ред. В.В. Григораш. – Х.: Вид. група „Основа”, 2008. – 144 с. 
 15.  Дьяконов В.В. Гимнастика на уроках в начальных классах // Физическая культура в школе, 1986. – № 9.
 16.  Женская гимнастика / Под общей ред. Л.О. Яансон. – М.: Физкультура и спорт, 1976.
 17.  Загревский О.И., Загревская А.И. Гимнастика в общеобразовательной школе: Учебное пособие. – Томск: Центр учебно-методической литературы Томского государственного педагогического университета, 2003. – 140 с.
 18.  Закиров А.М., Петров П.К. Гимнастическая терминология: общеразвивающие упражнения. Методическая разработка. – Устинов: Изд-во Удм. ун-та, 1985. – 44 с.
 19.  Залетаев И.П., Полиевский С.А. Общеразвивающие упражнения (спорт в рисунках). – М.: Физкультура и спорт, 2002.
 20.  Коренберг В.Б. Упражнения на бревне. – М.: Физкультура и спорт, 1976.
 21.  Коркин В.П. Начинайте с акробатики. – М.: Физкультура и спорт, 1971.
 22.  Кузнецов В.С., Колодницкий Г.А. Методика обучения основным видам движений на уроках физической культуры в школе. – М.: Владос,2003.
 23.  Ляхова И.Н. Методические указания к проведению уроков гимнастики в V классах (для студентов факультетов физического воспитания и учителей физической культуры). – Запорожье: ЗГУ, 1990.
 24.  Мартовский А.Н. Гимнастика в школе. – М.: Физкультура и спорт, 1976.
 25.  Менхин Ю.В., Волков А.В. Начала гимнастики. – К.: Здоров’я, 1980.
 26.  Методические рекомендации к проведению упражнений ритмической  гимнастики с учащимися І –ХІ классов (для студентов факультетов физической культуры и учителей общеобразовательных школ) / Сост.: Е.А. Константинова, Г.Г. Кружило, И.Н. Ляхова и др. –  Запорожье: ЗГУ, 1990.
 27.  Павлов И.Б. и др. Гимнастика с методикой преподавания. – М.: Просвещение, 1985.
 28.  Палыга В.Д. Гимнастика. – М.: Просвещение, 1982.
 29.  Петров П.К. Гимнастика в школе: Учебное пособие. – Ижевск: Изд-во Удм. ун-та, 1996. –  460 с. 
 30.  Петров П.К. Методика преподавания гимнастики в школе: Учебник для студ. высш. учеб. заведений. – М.: ВЛАДОС, 2000. – 448 с.
 31.  Попова Е.Г. Общеразвивающие упражнения в гимнастике. – М.: Терра-Спорт, 2000.
 32.  Правила безпеки під час проведення занять з фізичної культури і спорту в загальноосвітніх навчальних закладах / Укл. М.В.Васильчук, М.К.Медвідь, Л.С.Сачков // Збірник нормативних документів з безпеки життєдіяльності. – К.: Фенікс, 2000.
 33.  Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Фізична культура 5-12 класи / укл. В.М. Єрмолова, М.Д. Зубалій, Л.І. Іванова та ін. – К.: Перун, 2005.
 34.  Смолевский В. М., Гавердовский Ю. К. Спортивная гимнастика. – Киев: Олимпийская литература, 1999. – 463 с.
 35.  Теорія и методика гімнастики / Под общей ред. В.И. Филипповича. – М.: Просвещение, 1971.
 36.  Укран М.Л. Тренировка гимнастов. – М.: Фізкультура и спорт, 1958.
 37.  Укран М.Л., Шефер И.В., Антонов Л.К., Коренберг В.Б. Методика тренировки гимнасток. – М.: Фізкультура и спорт, 1976.  
 38.  Урок физической культуры в современной школе: Методические рекомендации для учителей. Вып. 4. Спортивная гимнастика. – М.: Советский спорт, 2005.
 39.  Уроки физической культуры в IX-X классах: Пособие для учителей / Ю.А. Барышников, Г.П. Богданов, Г.Н .Давыдова и др.; под. ред.                 Г.П. Богданова. – М.: Просвещение, 1982. – 192 с.
 40.  Уроки физической культуры в VII-VIII классах: Пособие для учителей / Г.П. Богданов, Г.Н. Давідова, С.М. Зверев и др.; Под ред. Г.П. Богданова и Г.Б. Мейксона. – М.: Просвещение, 1981. – 193 с.
 41.  Уроки физической культуры в школе: Пособие для учителей /                 В.А. Барков, А.И. Навойчик, Ю.К. Рахманов и др.; Под ред. В.А. Баркова. – Мн.: Тэхналогія, 2001. – 240 с.
 42.  Худолій О.М. Основи методики викладання гімнастики: Навч.             посібник. – Харків: Консул, 1998.
 43.  Чайка А.В. Гімнастика: навч. посібник (серія „Спортивні ігри в          школі”). – Х.: Вид-во „Ранок”, 2009. – 128 с.ї
 44.  Чермит К.Д. Теория и методика физической культуры: опорные схемы [Текст]: учебное пособие. – М.: Советский спорт, 2005.
 45.  Шефер И.В. Дружи с гимнастикой. – М.: Физкультура и спорт, 1976.
 46.  Янсон Ю.А. Уроки физической культуры в школе. – К.: Феникс, 2005.