48754

ОБҐРУНТУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ РІШЕНЬ І ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКІВ. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

Книга

Менеджмент, консалтинг и предпринимательство

Економіка підприємства Запоріжжя 2011 Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків для студентів денної форми навчання спеціальності 6.030504 Економіка підприємства укл. Виконання курсової роботи розвиває у студентів логіку економічного мислення дозволяє проявити творчі здібності при оцінці рівня господарського ризику на досліджуваному підприємстві розвиває навики самостійної роботи з літературою первинними документами законодавчою базою внутрішніми...

Украинкский

2013-12-14

440.5 KB

35 чел.

  25

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЗАПОРІЗЬКИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ та ІНФОРМАЦІЙНИХ

ТЕХНОЛОГІЙ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор_________ А.В. Сипко

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання курсових робіт з дисципліни

«ОБҐРУНТУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ РІШЕНЬ
І ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКІВ»

для студентів спеціальності:

6.030504 «Економіка підприємства»

Запоріжжя 

2011

Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни «Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків» для студентів денної форми навчання спеціальності 6.030504 «Економіка підприємства» / укл.
ст. викл. Волобоєв В.Д.
-  Запоріжжя: ЗІЕІТ, 2011. – 27 с.

Укладач:  старший викладач Волобоєв Володимир Дмитрович

Затверджена на засіданні

кафедри менеджменту та маркетингу

протокол № ____________

від «____»_________ 2011 р.

Зав. кафедрою ____________

д.е.н, професор Рибінцев В.О.

ЗМІСТ

 1.  ЗНАЧЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ У ПІДГОТОВЦІ КВАЛІФІКОВАНИХ СПЕЦІАЛІСТІВ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ………..

4

 1.  ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ТА ЗАКРІПЛЕННЯ ТЕМ

КУРСОВИХ РОБІТ…………………………………………………………………

5

 1.  ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ СТУДЕНТАМИ КУРСОВОЇ РОБОТИ….

6

 1.  ЗМІСТ ТА ОБСЯГ КУРСОВИХ РОБІТ…………………………………….

8

 1.  СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ…………………………..

20

 1.  ДОДАТКИ……………………………………………………………………

21

 1.  ЗНАЧЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ У ПІДГОТОВЦІ КВАЛІФІКОВАНИХ СПЕЦІАЛІСТІВ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ

Дисципліна «Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків» відповідно до учбового плану вивчається на IV курсі і включається в цикл фундаментальних дисциплін. В процесі вивчення даної дисципліни, яка придбала новий сенс у зв'язку з переходом економіки на ринкові умови господарювання, студенти повинні опанувати методи, прийоми і техніку прийняття господарських рішень, оцінки та управління господарським ризиком, виходячи з ринкової концепції управління.

Курсова робота з дисципліни «Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків» - необхідна ланка в підготовці фахівців економічного профілю до майбутньої самостійної практичної діяльності. Згідно з учбовим планом курсова робота виконується у VIII семестрі і завершує процес вивчення даної дисципліни. В результаті виконання курсової роботи студенти систематизують і поглиблюють знання не лише в цій дисципліні, але й в інших дисциплінах економічного блоку.

Виконання курсової роботи розвиває у студентів логіку економічного мислення, дозволяє проявити творчі здібності при оцінці рівня господарського ризику на досліджуваному підприємстві, розвиває навики самостійної роботи з літературою, первинними документами, законодавчою базою, внутрішніми нормативними документами аналізованого підприємства.

Виконання практичної частини курсової роботи дозволяє студентам виявити залежності між окремими економічними показниками діяльності підприємствами (доходами, постійними, змінними витратами та прибутком) і розробляти заходи, направлені на поліпшення функціонування внутрішнього економічного механізму підприємства (зокрема відносно зниження рівня господарського ризику).

Таким чином, курсова робота сприяє розвитку у студентів навичок самостійної дослідницької роботи, виховує організованість ініціативу, старанність.

2. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ТА ЗАКРІПЛЕННЯ ТЕМ КУРСОВИХ РОБІТ

Написання курсової роботи з дисципліни «Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків» здійснюється за одним напрямом на підставі аналізу матеріалів різноманітних підприємств, різних форм власності і сфер діяльності.

Зміни і доповнення в назву теми, до змісту і таблиць може вносити викладач-керівник курсової роботи відповідно до специфіки роботи підприємства, фірми, а також з врахуванням умов роботи підприємств, що змінюються. Тематика курсових робіт має бути актуальною, сприяти вдосконаленню господарського механізму підприємств і підвищенню ефективності їх роботи.

Узгодження тематики курсових робіт необхідне для того, щоб студенти розробляли проблеми, що цікавлять підприємства і могли внести реальний вклад до підвищення ефективності господарської діяльності підприємств, на матеріалах яких вони виконують курсову роботу.

Студентам разом з викладачем-керівником обирають підприємство, за матеріалами якого буде здійснюватися дослідження. Це необхідно, щоб виключити дублювання тем, більш повно врахувати здібності і індивідуальні можливості кожного студента, базу його виробничої практики та ін. Не слід допускати виконання декількома студентами курсових робіт на матеріалах одного і того ж підприємства.

Після узгодження і затвердження тем та підприємств викладач-керівник видає кожному студентові індивідуальне завдання з виконання роботи (Додаток А). Перелік підприємств, що можуть бути використані у якості бази дослідження в курсовій роботі  наведено в Додатку Б.

 1.  ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ СТУДЕНТАМИ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Процес виконання курсової роботи можна розділити на наступні етапи:

 1.  вибір теми курсової роботи та досліджуваного підприємства, узгодження з викладачем - керівником;
 2.  отримання завдання для курсової роботи і уточнення умов його виконання;
 3.  складання плану курсової роботи і узгодження його з керівником;
 4.  підбір і вивчення необхідної літератури;
 5.  збір практичного матеріалу з вибраної та затвердженої теми курсової роботи;
 6.  обробка, аналіз даних і виконання необхідних розрахунків;
 7.  узагальнення матеріалу, висновки і пропозиції.

Під час виконання курсової роботи основна увага має бути приділена дослідженням, узагальненню матеріалу, аналізу, висновкам і пропозиціям. Довільне скорочення слів в тексті курсової роботи, таблицях і додатках не допускається.

Курсова робота повинна складатися з наступних елементів:

 1.  Титульний аркуш (Додаток Д).
 2.  Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів.
 3.  Зміст – план роботи.
 4.  Текст роботи з таблицями та рисунками (вступ, основна частина, що складається з розділів і підрозділів, висновки  і пропозиції).
 5.  Список використаних джерел.
 6.  Додатки.

Основні вимоги до оформлення курсової роботи:

 1.  Обсяг курсової роботи повинен складати 35 – 50 сторінок.
 2.  Курсова робота виконується через 1,5 інтервали, шрифт Times New Roman, розмір шрифту 14.
 3.  Текст роботи необхідно друкувати, виходячи з наступної ширини полів: верхні та нижні – 20 мм, ліве – 30 мм, праве – 10 мм.
 4.  Абзацний відступ повинен бути однаковим по всьому тексту роботи і дорівнювати 15 мм (один натиск клавіші «Tab» на клавіатурі).
 5.  Оформлення таблиць та малюнків здійснюється згідно з вимог Стандарту підприємства ЗІЕІТ СТП 07-2006.

Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів розміщуватися в таблиці. Зліва в алфавітному порядку приводять умовні позначення, символи, одиниці, скорочення і терміни, справа – їх детальний опис.

Список використаних джерел можна розташовувати в порядку їх використання в роботі або в алфавітному порядку.

Робота описується в минулому часі, в множині, в інфінітивній формі.

Основне завдання керівника полягає в організації самостійної роботи студента з виконання курсової роботи. Викладач повинен орієнтувати студентів на те, що курсова робота повинна носити дослідницький характер і її виконання повинно внести конкретний вклад у підвищення ефективності господарської діяльності підприємства. Керівник повинен надавати індивідуальну допомогу кожному студентові в підборі літературних джерел з теми дослідження, у складанні макетів таблиць та висновків.

Курсова робота виконується відповідно із графіком виконання (табл. 1).

Таблиця 1

Орієнтовний графік виконання курсової роботи

Етапи роботи

Термін виконання

1

Розподіл тем та їх закріплення

1 тиждень семестру

2

Отримання завдання з курсової роботи та його уточнення

1-2 тиждень

3

Складання переліку літератури за темою дослідження

3 тиждень

4

Збір практичного матеріалу за темою курсової роботи

3-4 тиждень

5

Опрацювання практичного матеріалу та написання курсової роботи

4-10 тиждень

6

Остаточне оформлення курсової роботи

11 тиждень

7

Здача роботи на рецензування, доопрацювання, захист роботи

12-13 тиждень

 1.  ЗМІСТ ТА ОБСЯГ КУРСОВИХ РОБІТ

Курсова робота складається з трьох частин: вступу, основної частини та висновків і пропозицій. Основна частина складається з розділів курсової роботи.  

Типовий план та ключові елементи курсової роботи наведено далі.

Тема. Оцінка ризиків господарювання в діяльності підприємства.  

Зміст

Вступ

 1.  Теоретичні аспекти дослідження ризиків в економіці
 2.  Коротка організаційно-економічна характеристика підприємства
 3.  Маржинальний аналіз діяльності підприємства
 4.  Визначення типу ризику підприємства методом аналізу доцільності витрат
 5.  Кількісний аналіз рівня ризику на підприємстві

Висновки та пропозиції

Додатки

У вступі студент повинен коротко викласти значення проблеми, якій присвячено курсову роботу, її актуальність, ступінь висвітлення в літературі, сформулювати об’єкт, предмет, мету, задачі та методи дослідження, що використовувались під час написання курсової роботи. Обсяг не повинен перевищувати 2-3 сторінки.  

Основна частина.

Перший розділ курсової роботи (обсяг 5-7 сторінок) повинен бути теоретично спрямованим. Він виконується на базі теоретичних джерел. Кожен студент відповідно до свого номеру у журналі академічної групи обирає для розгляду відповідне питання з переліку, зазначеному нижче. Розкриття цього питання і буде теоретичним розділом курсової роботи.  

Перелік питань до розділу «Теоретичні аспекти дослідження ризиків в економіці»

 1.  Сутність та складові ризику
 2.  Функції та джерела економічного ризику
 3.  Види аналізу ризику та його складові
 4.  Класична та неокласична теорія ризику
 5.  Зони та рівні ризику
 6.  Невизначеність в системі аналізу ризику: сутність, класифікація, причини
 7.  Методи зниження рівня економічних ризиків
 8.  Система управління ризиками на підприємстві
 9.  Якісний аналіз ризиків господарювання
 10.  Виробничі та комерційні ризики підприємства: сутність та класифікація

Другий розділ – коротка організаційно-економічна характеристика підприємства, за матеріалами якого виконується курсова робота. У цьому розділі необхідно висвітлити порядок та історію утворення підприємства, його організаційно-правову форму та форму власності, організаційну структуру та структуру управління, нормативно-правову базу регулювання діяльності підприємства, ринкове положення, охарактеризувати основні напрями діяльності, проаналізувати якісні та кількісні показники за останні 3 роки (персонал, обсяги виробництва, обсяги реалізації продукції, доходи, прибуток, рентабельність  та ін.). Обсяг цього розділу 7-10 сторінок.

У третьому розділі курсової роботи здійснюється маржинальний аналіз діяльності підприємства. Розраховуються основні показники, що характеризують зону безпеки підприємства, робляться висновки щодо зміни ситуації в динаміці за останні 3 роки. Обсяг розділу 5 -7 сторінок.  

Інформація з фінансової звітності підприємства трансформується в категорії маржинального аналізу за формулами 3.1, 3.2 та 3.3.

,

(3.1)

де  - доходи підприємства у звітному періоді, тис. грн.;

- чистий доход від реалізації продукції, тис. грн.;

- інші операційні доходи, тис. грн.

Постійні витрати розраховуються за формулою:

,

(3.2)

де  - постійні витрати підприємства у звітному періоді, тис. грн.;

- собівартість реалізації продукції, тис. грн.;

- питома вага постійних витрат в собівартості продукції;

- адміністративні витрати, тис. грн.

- витрати на збут, тис. грн.;

- інші операційні витрати, тис. грн.

Значення показника для підприємств наведено у Додатку Г.

,

(3.3)

де  - змінні витрати підприємства у звітному періоді, тис. грн.;

- питома вага змінних витрат в собівартості продукції.

Обов’язковими елементами третього розділу є таблиці 3.1, 3.2 та 3.3.

Таблиця 3.1

Динаміка доходу (чистого та інших операційних), витрат та операційного прибутку підприємства у 2008 – 2010 рр.  

Найменування показника

Роки, тис. грн.

Темп зростання

(%)

2008

2009

2010

2009 до 2008  

2010 до 2009   

1

Чистий доход від реалізації продукції

2

Інші операційні доходи

3

Собівартість реалізації продукції

4

Адміністративні витрати

5

Витрати на збут

6

Інші операційні витрати

7

Операційний прибуток (збиток)

 

Таблиця 3.2

Аналітичні показники для здійснення маржинального аналізу діяльності підприємства

Найменування показника

Роки

2008

2009

2010

1

Доходи, тис. грн.

2

Змінні витрати, тис. грн.  

3

Постійні витрати, тис. грн.

4

Маржинальний доход, тис. грн.  

5

Коефіцієнт маржинального доходу

Таблиця 3.3

Результати маржинального аналізу

Найменування показника

Роки

Темп зростання

(%)

2008

2009

2010

2009 до 2008

2010 до 2009

1

Доходи, тис. грн.

2

Доход беззбитковий, тис. грн.

3

Зона безпеки підприємства, %

4

Операційний важіль

Таблицям 3.2 та 3.3 передують економічні розрахунки, після кожної таблиці формулюються висновки, характеризуються зазначені тенденції, проблематика досліджуваних процесів та шляхи її вирішення. Додатково матеріал може зображуватись у вигляді рисунків, графіків та ін.

У четвертому розділі студентом здійснюється визначення типу ризику на підприємстві методом аналізу доцільності витрат, визначається тип фінансової стійкості підприємства, фактори, що його обумовлюють. Обсяг розділу 5-7 сторінок. Обов’язковими елементами четвертого розділу є таблиці 4.1, 4.2 та 4.3.

Таблиця 4.1

Аналітична інформація для визначення типу фінансової стійкості

підприємства, тис. грн.

Найменування показника  

Дата

1.01.2009 р.

1.01.2010 р.

1.01.2011 р.

1

Власний капітал

2

Необоротні активи

3

Довгострокові зобов’язання

4

Короткострокові кредити банків

5

Виробничі запаси

6

Поточні біологічні активи

7

Незавершене виробництво

8

Готова продукція

9

Товари

Таблиця 4.2

Розрахункові показники для визначення типу фінансової стійкості підприємства, тис. грн.

Найменування показника  

Дата

1.01.2009

1.01.2010

1.01.2011

1

Запаси

2

Власні обігові кошти

3

Надлишок чи нестача власних обігових коштів для покриття вартості запасів ()

4

Надлишок чи нестача власних обігових коштів та довгострокових зобов’язань  для покриття вартості запасів ()

5

Надлишок чи нестача загальної суми фінансування для покриття вартості запасів ()

Таблиця 4.3

Визначення типу фінансової стійкості підприємства у 2008 – 2010 рр.

Найменування показника  

Дата

1.01.2009 р.

1.01.2010 р.

1.01.2011 р.

1

2

3

4

5

Характеристика фінансової сфери

6

Тип ризику

Таблицям 4.2 та 4.3 передують економічні розрахунки, після кожної таблиці формулюються висновки, характеризуються зазначені тенденції, проблематика досліджуваних процесів та шляхи її вирішення. Головний акцент у висновках повинен робитися на зміні ступеню ризикованості фінансової сфери підприємства та напрямах покращення ситуації.

П’ятий розділ курсової роботи присвячується кількісному аналізу ризиків господарювання на досліджуваному підприємстві. Особливість цього розділу – інформація для аналізу повинна бути представлена що найменше за останні п’ять років. Обсяг розділу 7-10 сторінок.

З огляду на рівень ризику аналізуються дві групи показників:

 1.  Прибуткові (показники ефекту):
 •  валовий прибуток (збиток);
 •  операційний прибуток (збиток);
 •  прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування;
 •  чистий прибуток (збиток).
 1.  Рентабельності (показники ефективності):
 •  рентабельність продукції;
 •  рентабельність продажів;
 •  рентабельність власного капіталу;
 •  рентабельність підприємства.

Для кількісної оцінки ризиків господарювання використовується наступна система показників.

 1.  Математичне сподівання:

,

(5.1)

де - математичне сподівання випадкової величини Х.

- ймовірність i-ї величини.

Математичне сподівання, пов’язане з невизначеною ситуацією, є середньозваженим усіх можливих результатів, де ймовірність кожного з них використовується як частота або питома вага відповідного значення. Сподіване значення вимірює результат, котрий середньому очікується. Імовірнісний зміст математичного сподівання конкретного параметра від проведення підприємницької діяльності полягає в тому, що воно приблизно дорівнює середньому арифметичному його можливих значень.

 1.  Дисперсія дискретної випадкової величини:

,

(5.2)

де - дисперсія випадкової величини Х;

- математичне сподівання випадкової величини Х.

Дисперсія — середньозважене з квадратів відхилень дійсних результатів від середніх очікуваних. Характеризує розсіювання значення випадкового параметра від його середнього прогнозованого значення.

 1.  Середньоквадратичне відхилення:

(5.3)

Показує максимально можливе коливання певного параметра від його середньої очікуваної величини та дає можливість оцінити ступінь ризику з погляду ймовірності його здійснення (чим більша величина даної числової характеристики, тим ризикованішим є господарське рішення).

 1.  Семіваріація:

,

(5.4)

де

- індикатор несприятливих відхилень, який визначають за формулою:


Якщо ж, наприклад,
Х = {x1;; xn} відображає можливі варіанти збитків (Х = Х- ) тобто має негативний інгредієнт), то

 

Аналогічно розраховується семіваріація для позитивних відхилень:

,

(5.5)

де

- індикатор сприятливих відхилень, який визначають за формулою.

Додатна семіваріація характеризує дисперсію тих значень прибутку, які більші від середнього. Чим більше значення вона має, тим більшим є очікуваний від варіанту рішення прибуток. Від’ємна семіваріація характеризує дисперсію тих значень прибутку, які менші від середнього. Чим менше від’ємна семіваріація, тим менші очікувані втрати.

 1.  Семіквадратичне відхилення.

(5.6)

 Додатне семіквадратичне відхилення абсолютного значення сподіваного прибутку; показує абсолютну відстань, на якій знаходиться значення прибутку, більше від середнього (математичного сподівання). Чим більше значення показника, тим більший ризик. Від’ємне семіквадратичне відхилення характеризує відхилення абсолютного значення очікуваних втрат (можливе збільшення втрат). Чим більше значення показника, тим менший ризик.

 1.  Коефіцієнт варіації

,

(5.7)

де - середньоквадратичне відхилення доходів;

- розмір сподіваних доходів.

 Порівнює ризикованість напрямів діяльності і конкретних ситуацій за ознаками (втратами), вираженими у різних одиницях виміру. Коефіцієнт варіації може змінюватися в межах від 0 до 100 %. Чим менша величина, тим більш стабільною є прогнозована ситуація і, відповідно, менший ступінь ризику здійснення напряму діяльності чи певного заходу.

 1.  Коефіцієнт ризику:

(5.8)

Чим більше значення, тим більшим є ступінь ризику варіанту рішення.

Обов’язковими елементами п’ятого розділу є таблиці 5.1 – 5.7.

Таблиця 5.1

Показники прибутковості підприємства у 2006 – 2010 рр., тис. грн.

Найменування показника

Роки

2006

2007

2008

2009

2010

1

Валовий прибуток (збиток)

2

Прибуток (збиток) від операційної діяльності

3

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

4

Чистий прибуток (збиток)

Таблиця 5.2

Темпи зростання показників прибутковості підприємства у 2006 – 2010 рр., %

Найменування показника

Період  

2007/2006

2008/2007

2009/2008

2010/2009

1

Валовий прибуток (збиток)

2

Прибуток (збиток) від операційної діяльності

3

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

4

Чистий прибуток (збиток)

За таблицями 5.1 та 5.2 робляться висновки щодо загальних тенденцій в сфері прибутковості підприємства.

Таблиця 5.3

Деякі аналітичні показники, що характеризують ступінь ризику різних видів прибутку підприємства

Найменування показника

Показники ризику

1

Валовий прибуток (збиток)

2

Прибуток (збиток) від операційної діяльності

3

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

4

Чистий прибуток (збиток)

На підставі інформації з таблиці 5.3 аналізується ступень ризику під час отримання підприємством різних видів прибутку.

Таблиця 5.4

Показники рентабельності підприємства у 2006 – 2010 рр., %

Найменування показника

Роки

2006

2007

2008

2009

2010

1

Рентабельність продукції

2

Рентабельність продажів

3

Рентабельність власного капіталу

4

Рентабельність підприємства

Таблиця 5.5

Темпи зростання показників рентабельності підприємства у 2006 – 2010 рр., %

Найменування показника

Період  

2007/2006

2008/2007

2009/2008

2010/2009

1

Рентабельність продукції

2

Рентабельність продажів

3

Рентабельність власного капіталу

4

Рентабельність підприємства

За таблицями 5.4 та 5.5 робляться висновки щодо загальних тенденцій показників рентабельності досліджуваного підприємства.

Таблиця 5.6

Деякі аналітичні показники, що характеризують ступінь ризику різних видів рентабельності підприємства

Найменування показника

Показники ризику

1

Рентабельність продукції

2

Рентабельність продажів

3

Рентабельність власного капіталу

4

Рентабельність підприємства

Таблиця 5.7

Деякі аналітичні показники, що характеризують ступінь ризику різних видів рентабельності підприємства

Найменування показника

Показники ризику  

1

Рентабельність продукції

2

Рентабельність продажів

3

Рентабельність власного капіталу

4

Рентабельність підприємства

На підставі інформації з таблиць 5.6 та 5.7 аналізується ступень ризику здійснення рентабельної (ефективної) діяльності підприємством.

У висновках та пропозиціях підбиваються короткі підсумки здійсненого дослідження, характеризуються рівні ризику окремих сфер діяльності підприємства, їх зміна у динаміці. Особлива увага приділяється висвітленню заходів, спрямованих на зниження ступеня господарського ризику на досліджуваному підприємстві. Обсяг цієї частини курсової роботи складає 3-4 сторінки.

У додатках обов’язковою є наявність балансу підприємства (форма №1) та звіту про фінансові результати (форма №2) за останні п’ять років.

 1.  СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Основна

 1.  Вітлінський В. В., Верченко П. І. Аналіз, моделювання та управління економічним ризиком: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2000. — 292 с.
 2.  Клименко С.М., Дуброва О.С.. Обґрунтування господарських рішень та оцінка ризиків: навч. посібник / Київський національний економічний ун-т. — К. : КНЕУ, 2005. — 250 с.
 3.  Колпаков В. М. Теория и практика принятия управленческих решений: Учеб. пособие. — К.: МАУП, 2000. — 256 с.
 4.  Кузьмін О.Є., Вербицька Г.Л., Мельник О.Г. Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків: навч. посібник для студ. спец. 6.0501 "Економіка і підприємництво" / Національний ун-т "Львівська політехніка". — Л. : Видавництво національного ун-ту "Львівська політехніка", 2008. — 212c.
 5.  Машина Н. І. Економічний ризик і методи його вимірювання: Навч. посібник. — К.: Центр навч. літ., 2003. — 188 с.
 6.  Уткин Э. А. Риск-менеджмент: Учеб. — М.: Тандем, 1998. — 288 с.

Додаткова

 1.  Василенко В. А. Теорія і практика розробки управлінських рішень: Навч. посібник. — К.: ЦУЛ, 2002. — 420 с.
 2.  Веснин В. Р. Основы менеджмента: Учебник. — М.: Триада, Лтд, 1997. — 334 с.
 3.  Вітлінський В. В. Аналіз, оцінка і моделювання економічного ризику. — К.: Деміур, 1996. — 212 с.
 4.  Вітлінський В. В., Наконечний С. І. Ризик у менеджменті. — К.: ТОВ «Борисфен-М», 1996. — 336 с.
 5.  Пересада А.А. Проектне фінансування: підручник / А.А. Пересада, Т.В. Майорова, О.О. Ляхова. – К.:КНЕУ, 2005. – 736 с.
 6.  Смирнов Э. А. Разработка управленческих решений: Учеб. для вузов. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. — 271 с.
 7.  Станиславчик Е. Н. Риск-менеджмент на предприятии. Теория и практика. — М.: Ось-89, 2002. — 80 с.
 8.  Тарасюк Г.М. Планування діяльності підприємства: навч. посібник / Г.М. Тарасюк, Л.І. Шваб. – К.: Каравела, 2008. – 352 с.
 9.  Тарасюк Г.М. Управління проектами: навч. посібник / Г.М. Тарасюк. – 2-е вид. – К.: Каравела, 2006. – 364 с.
 10.  Тян Р.Б. Управління проектами: підручник / Р.Б. Тян, Б.І. Холод, В.А. Ткаченко. – К.: ЦНЛ, 2003. – 224 с.
 11.  Управление проектами: учеб. пособие / И.И. Мазур и др.; под общ. ред. И.И. Мазура и В.Д. Шапиро. – М: Издво «Омега-Л», 2009. – 960 с.
 12.  Устенко О. Л. Предпринимательские риски: основы теории, методология оценки и управление. — К.: «Всеувито», 1996. — 146 с.
 13.  Фатхутдинов Р. А. Стратегический менеджмент: Учебник. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Дело, 2001. — 448 с.

ДОДАТКИ

ДОДАТОК А

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

ЗАПОРІЗЬКИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Факультет інженерний

Кафедра менеджменту та маркетингу

ЗАВДАННЯ

на курсову роботу

Студенту гр. _______________, спеціальності __________________________

(прізвище, им’я та по-батькові)

1. Тема

2. Термін подачі роботи на кафедру ___________________________________

 1.  Перелік питань, які належить розробити:

Дата видачі завдання «______» _________________ 201______ р.

Керівник курсової роботи  _____________ __________________

     (підпис)  (прізвище, ініціали)

Завдання прийняв до виконання  _____________ __________________

     (підпис студента) (прізвище, ініціали)

ДОДАТОК Б

Перелік підприємств Запорізької області, що можуть бути використані у якості бази дослідження в курсовій роботі

Назва

ЄДРПОУ

1

ВАТ  "Запорізький завод феросплавів"

00186542

2

ВАТ "Запорізький металургійний комбінат "Запоріжсталь"

00191230

3

ВАТ  "Запорізький сталепрокатний завод"

00191247

4

ВАТ  "Запорізький автогенний завод"

00204777

5

ВАТ  "Запорізький абразивний комбінат"

00222226

6

ВАТ  "Запорізький завод зварювальних флюсів та скловиробів"

00293255

7

ВАТ  "Запорізький електровозоремонтний завод"

01056273

8

ВАТ "Запорізький механічний завод"

01056280

9

ВАТ "Проектний інститут "Запорізький Промбудпроект "

02494880

10

ВАТ  "Запорізький асфальто-бетонний завод"

03327144

11

ВАТ  "Запорізький хлібокомбінат №1"

05486763

12

ПАТ "Запорізький хлібозавод № 3"

00378038

13

ПАТ  "Запорізький хлібозавод № 5"

05465672

14

ВАТ  "Запорізький завод високовольтної апаратури"

05755559

15

ВАТ "Запорізький завод "Перетворювач"

05755571

16

ВАТ  "Запорізький завод надпотужних трансформаторів"

13604509

17

ВАТ "Запорізький кабельний завод"

05755625

18

ВАТ "Запорізький електроапаратний завод"

14281020

19

ВАТ  "Запорізький арматурний завод"

14309190

20

ЗАТ  "Запорізький автомобілебудівний завод"

25480917

21

ВАТ  "Запоріжжяобленерго"

00130926

22

ВАТ  "Завод"Запоріжавтоматика"

00187292

23

ВАТ «Запоріжвогнетрив»

00191885

24

ВАТ  "Запоріжтрансформатор"

00213428

25

ВАТ  "Запоріжнерудпром"

00292333

26

ВАТ "Запорізька товарно-сировинна компанія "Запоріжголовпостач"

00426393

27

ВАТ  "Запоріжсортнасіннєовоч"

00492227

28

ВАТ  “Запоріжбудмаш”

01234970

29

ВАТ "Інтурист-Запоріжжя"

02573817

30

ВАТ "Запоріжавтотранс"

03116795

31

ВАТ  по газопостачанню та газифікації "Запоріжгаз"

03345716

32

ВАТ "Запоріжшляхбуд"

03450181

33

ВАТ  "Будівельно-монтажне управління Запоріжстальбуд-1"

04851255

34

ВАТ  "Запоріжнафтопродукт"

05493616

35

ВАТ  “Запорожкокс”

00191224

36

ВАТ  "Запорізьке кар"єроуправління"

00110183

37

ВАТ  "Акціонерна компанія "Південтрансенерго"

00110993

38

ВАТ  "Енергодарбуд"

00120052

39

ВАТ  "ДНIПРОЕНЕРГО"

00130872

40

ВАТ "Запорізький завод гумово-технічних виробів"

00152371

41

ВАТ "Електрометалургійний завод "Дніпроспецсталь" ім. А.М. Кузьміна"

00186536

42

Підприємство з іноземними інвестиціями у формі закритого акціонерного товариства "Запорізький залізорудний комбінат"

00191218

43

ВАТ  "Український графіт"

00196204

44

ВАТ "Український науково-дослідний проектно-конструкторський та технологічний інститут трансформаторобудування"

00216757

45

ПАТ "Мелітопольський компресор"

00217840

46

ВАТ "Запорiзький комбiнат будматерiалiв"

00290771

47

ВАТ "Запорiзький завод азбестоцементних виробiв"

00292971

48

ВАТ "Пиво-безалкогольний комбінат "Славутич"

00377511

49

ВАТ "Запорізька кондитерська фабрика"

00382094

50

ЗАТ  "Пологівський олійноекстракційний завод"

00384147

51

ВАТ  "Мелітопольський м'ясокомбінат"

00443513

52

ВАТ "Запорізьке автотранспортне підприємство 12329"

03114164

53

ВАТ «Мотор-Січ»

14307794

ДОДАТОК В

Перелік питань до розділу «Теоретичні аспекти дослідження ризиків в економіці»

 1.  Сутність та складові ризику
 2.  Функції та джерела економічного ризику
 3.  Види аналізу ризику та його складові
 4.  Класична та неокласична теорія ризику
 5.  Зони та рівні ризику
 6.  Невизначеність в системі аналізу ризику: сутність, класифікація, причини
 7.  Методи зниження рівня економічних ризиків
 8.  Система управління ризиками на підприємстві
 9.  Якісний аналіз ризиків господарювання
 10.  Виробничі та комерційні ризики підприємства: сутність та класифікація

ДОДАТОК Г

Питома вага постійних витрат в загальному обсязі собівартості продукції підприємств за аналізований період, %  

(порядковий номер відповідає номеру підприємства з додатку Б)

Перший рік

Другий рік

Третій рік  

1

23,1

22,8

23,4

2

22,6

22,9

23,2

3

24,9

25,7

25,9

4

21,2

22,8

23,7

5

24,0

22,3

23,3

6

21,4

22,2

22,0

7

26,3

26,1

25,9

8

28,7

28,2

27,6

9

43,4

45,6

47,0

10

19,6

19,8

19,7

11

14,5

15,7

16,3

12

14,5

15,7

16,3

13

14,5

15,7

16,3

14

29,3

29,7

31,2

15

35,2

37,8

34,2

16

32,4

30,3

28,6

17

34,1

35,3

38,1

18

31,2

29,3

33,7

19

28,2

29,2

30,8

20

29,2

32,5

37,2

21

38,3

40,2

37,4

22

32,4

30,3

28,6

23

38,1

42,2

36,4

24

28,3

27,4

25,6

25

25,1

26,2

28,3

26

48,1

47,6

46,3

27

21,1

20,3

20,9

28

38,4

38,9

37,4

29

51,0

50,4

52,3

30

37,8

36,4

38,5

31

56,8

58,4

59,5

32

28,2

28,4

28,3

Перший рік

Другий рік

Третій рік  

33

28,2

28,4

28,3

34

18,4

18,1

19,5

35

22,6

22,9

23,2

36

22,6

22,9

23,2

37

48,2

48,9

54,2

38

36,2

38,2

39,1

39

52,3

50,4

52,1

40

26,1

24,0

23,8

41

22,6

22,9

23,2

42

22,6

22,9

23,2

43

22,6

22,9

23,2

44

43,4

45,6

47,0

45

37,5

38,5

39,1

46

18,2

19,4

18,1

47

18,2

19,4

18,1

48

14,5

15,7

16,3

49

14,5

15,7

16,3

50

14,5

15,7

16,3

51

14,5

15,7

16,3

52

18,3

19,2

20,4

53

28,3

27,4

25,6

Примітка:

перший рік відповідає базовому досліджуваному року;

другий рік – наступному за базовим роком;

третій рік – останньому досліджуваному року.

ДОДАТОК Д

Міністерство освіти і науки України

Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій

Факультет інженерний  

Кафедра менеджменту та маркетингу  

КУРСОВА РОБОТА

ОЦІНКА РИЗИКІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ В ДІЯЛЬНОСТІ
ВАТ «ЗАПОРІЖТРАНСФОРМАТОР»

   Виконав 

ст. гр. ЕП -117          _________________                   І.І. Іванов

 Керівник,                 _________________                  В.Д. Волобоєв

ст. викладач

 

Запоріжжя

2011


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

57396. Геологическое строение и полезные ископаемые Вологодской области 222 KB
  Цель: завершение работы по формированию знания и выработке умения определять взаимосвязи геологического строения и полезных ископаемых на примере Вологодской области.
57398. ТОЛЕРАНТНОСТЬ – ПУТЬ К МИРУ! 63 KB
  Уважать других со всеми их физическими и религиозными различиями быть внимательными к другим отмечать в первую очередь то что нас объединяет - вот что значит быть толерантным. Я приглашаю вас на урок гражданственности и мужества слайд...
57400. Основные классы неорганических соединений. Урок-игра 87 KB
  Повторить основные понятия темы: оксиды кислоты основания соли реакция нейтрализации типы химических реакций индикаторы; проверить умения составлять уравнения химических реакций экспериментально распознавать кислоты щелочи и соли решать цепочки химических превращений...
57402. Мир веществ 15.99 KB
  Цели: актуализация знаний и умений учащихся по теме, обратить внимание на те вопросы, которые были недостаточно поняты.